projekt AKTYWNI (szkic projektu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projekt AKTYWNI (szkic projektu)"

Transkrypt

1 projekt AKTYWNI (szkic projektu)

2 IDEA Portal internetowy AKYWNI powstał z myślą o zwiększeniu aktywności wśród studentów działających w kołach naukowych oraz organizacjach studenckich lecz nie tylko. Jego głównym zadaniem jest informowanie i promocja wszelkich aktywności studenckich, mających miejsce na terenie Dolnego Śląska. Poprzez umieszczeniu w jednym miejscu wszystkich informacji związanych z działalnością organizacji jesteśmy w stanie znacząco zwiększyć siłę przekazu i dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Jest to w przypadku kół naukowych często utrudnione, przez co ich działania pozostają niezauwaŝone i zapomniane. Wynika to ze skali samego przedsięwzięcia, jak równieŝ niewystarczającego dotarcia do odbiorców poza uczelnią. Projekt AKTYWNI to równieŝ, miejsce w którym koła zapoznają się ze sobą. NaleŜy otwarcie stwierdzić, Ŝe obecnie poszczególne koła naukowe i organizacje studenckie mają niewielką wiedzę o działalności swoich koleŝanek i kolegów. Stworzenie platformy wymiany informacji pozwoli niewątpliwie na zmianę tego stanu rzeczy i na nawiązanie współpracy między kołami naukowymi, umoŝliwiając jednocześnie tworzenie duŝych, między uczelnianych, często równieŝ interdyscyplinarnych projektów. Edukacja tak waŝna w dzisiejszym świecie, równieŝ znajdzie swoje miejsce na portalu. Chcemy jednak mobilizować studentów do tworzenia samodzielnie szkoleń czy warsztatów, przy współudziale uczelni czy przedsiębiorstw by nauczać od najbardziej praktycznej strony. Celem portalu AKTYWNI jest zachęcenie tych trzech środowisk (studenci, nauka, biznes) do tworzenia spotkań, które rzeszy młodych ludzie przybliŝą dotychczas znane tylko z ksiąŝek zagadnienia. (np. cykliczne szkolenia dla studentów róŝna tematyka pod wspólną nazwą organizowane przez studentów dla studentów) AKTYWNI to studenci, dlatego teŝ chcemy promować nie tylko działalność całych kół, czy organizacja jak równieŝ indywidualne osiągnięcia członków, by ułatwić im wejście na ścieŝkę kariery zawodowej. Stworzona baza AKTYWNYCH będzie intensywnie promowana wśród środowisk biznesowych, by dać studentom najlepsze oferty praktyk czy pracy, dając jednocześnie pracodawcom najlepszych pracowników. Nasze działanie niewątpliwie odbije się echem w całej Polsce i w kaŝdym większym ośrodku akademickim. Będzie to kolejna okazja by pokazać jak pręŝnie rozwija się Dolny Śląsk, Ŝe nie jest to tylko wynik dobrego połoŝenia i napływu inwestorów zagranicznych, a prawdziwa siła tego regionu leŝy w młodych ambitnych osobach. Główne cele portalu: 1. Integracja studentów działających w kołach naukowych jak i samych kół 2. Nawiązywanie współpracy między kołami i organizacja wspólnych imprez 3. Promocja pozauczelnianej aktywności środowisk studenckich (kół i organizacji) 4. Przenikanie się środowiska studentów i biznesu wspólne działania 5. Ukazywanie przedsiębiorcom potencjału drzemiącego w kołach naukowych potencjalni pracownicy, moŝliwość nawiązywania kontaktu z kołami (zlecanie badań, projektów, finansowanie projektów) 6. Promocja Dolnego Śląska jako najbardziej aktywnego regionu (oczywiście w odniesieniu do studentów) 2

3 BUDOWA PORTALU Zakładki 1. Aula serce portalu strona główna cząstkowe informacje z kaŝdej zakładki a. Informacje o najbliŝszych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych organizowanych przez koła i nie tylko. b. Informacje o aktualnych (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) wydarzeniach organizowanych przez koła naukowe; mowa tu o wydarzeniach odbywających się na zewnątrz koła, czyli nie tylko dla członków c. Informacje o zbliŝających się wydarzeniach (z dwumiesięcznym wyprzedzeniem) d. Informacje o zakończonych wydarzeniach tutaj forma wizualna np. zdjęcia z imprez, Ŝeby urozmaicić portal e. Ranking 10 naj. Imprez/kół f. Najnowsze praktyki, staŝe, praca dla studentów/absolwentów 2. Koła naukowe a. Baza kół i organizacji kaŝde koło/organizacja osobne konto b. Aktualności co dziś jutro robi koło informacje pobierane z kont kół; informacje o cotygodniowych spotkaniach, wykładach wewnętrznych (ale otwartych), o jakichś nieduŝych cyklicznych wydarzeniach c. KaŜde koło naukowe będzie miało swoje konto/wizytówkę po kliknięciu w nią będzie się otwierała właściwe konto koła opis poniŝej d. Wizytówka koła zawiera: i. Logo koła ii. Nazwę iii. BranŜe iv. Opis + dziedziny którymi się zajmuje (słowa kluczowe, potrzebne do wyszukiwania) e. MoŜliwość sortowania kół według kryteriów: branŝa to powinno być główne, jednocześnie opcjonalne sortowanie, ; aktywność; ocena w rankingu; atrakcyjność imprez (to teŝ na zasadzie rankingu poszczególnych imprez); ilości prac naukowych f. Rankingi kół głosują studenci (poniŝej kilka propozycji rankingów tylko kto będzie to oceniał ) ale rankingi potrzebne bo rywalizacja zawsze mobilizuje i. Najlepsze koło ii. Najlepszy partner iii. Profesjonaliści w swojej dziedzinie przygotowanie merytoryczne iv. Najlepszy organizator imprez v. Najlepsze konferencje vi. Najlepsze szkolenia vii. Najlepsze warsztaty viii. Najwięcej imprez ix. Najbardziej profesjonalne 3

4 3. Studenci projekt AKTYWNI 2007 x. Najbardziej przedsiębiorcze g. Galeria kół, ludzi; np. ostatnio dodane zdjęcia, losowo wybierane zdjęcia h. Tablica ogłoszeń związanych informacjami istotnymi dla kół i ich działalności; a. Baza studentów kaŝdy osobne konto b. Wyszukiwarka studentów z kół coś jak goldenline.pl czy inne serwisy b2b networking; zastanawiam się nad udostępnieniem moŝliwości swojego konta kaŝdemu studentowi, z tym Ŝe zawsze Ci z kół naukowych wyświetlani byli by jako pierwsi c. Informacje o praktykach zamieszczane przez firmy (Ŝeby umieścić informację, firma musi mieć załoŝone swoje konto) d. Informacje o spotkaniach z firmami, np. dni jakiejś firmy 4. Kulturalia 5. Edukacja a. Aktualne informacje o wszystkich nadchodzących imprezach moŝliwość ich sortowania b. Lista odbytych imprez c. Ranking najlepszych imprez d. Zdjęcia z ostatnich imprez a. działania naukowo badawcze, b. projekty, c. publikacje d. konferencje e. szkolenia i warsztaty 6. Abiturienci (tutaj uczelnie decydują co chcą umieścić) 7. Biznes a. Informacje o uczelniach b. Informacje waŝne dla abiturientów, np. o dniach otwartych czy terminach naboru c. KaŜda uczelnia, podobnie jak koło naukowe, student, pracodawca ma swoje konto d. Informacje o kursach przygotowawczych dla studentów e. Newsletter a. Baza firm kaŝda firma osobne konto b. Praktyki, staŝe, praca pełna lista ofert dla studentów/absolwentów 4

5 BAZY DANYCH 1. Konto koła a. Statut koła b. Cele i program naukowy koła c. O nas, czyli kim jesteśmy tutaj moŝe być równieŝ historia d. Członkowie i członkowie honorowi (np. byli studenci, którzy ciągle wspierają koło członkowie honorowi) link przekierowujący do wizytówki danej osoby e. Aktualności (informacje bieŝącej działalności np. ogłoszenia o najbliŝszych spotkaniach i ich tematyce) f. Harmonogram spotkań (moŝna to wrzucić w aktualności) g. Działalność naukowa koła i. Czym się zajmuje koło ii. Tematy projektów badawczych iii. Zakończone projekty tutaj np. wyniki badań iv. MoŜliwości nawiązania współpracy (np. przeprowadzania analiz dla firm, innych kół) h. Projekty dodatkowe (konferencje, szkolenia, seminaria, inne wydarzenia) i. Ukończone Dokładny opis kaŝdego z nich Kto był organizatorem lub inicjatorem Współorganizator Kto wspierał projekt (patron merytoryczny, medialny, sponsorzy) Zaproszeni gości (kto i jaką rolę pełnił) Kiedy się odbyło wydarzenie Czego dotyczyło Do kogo było adresowane Kim byli uczestnicy Materiały dodatkowe (prezentacje, filmy, harmonogram, materiały prasowe, materiały audio-wizualne itd.) ii. Cykliczne Opis działań cyklicznych Harmonogram tych działań iii. BieŜące, czyli nad czym aktualnie pracuje koło iv. Planowane ZałoŜenia projektu oraz jego opis MoŜliwość współpracy przy projekcie formularz zgłoszeniowy i. Opiekun koła i katedra na którym działa j. Partnerzy/przyjaciele koła (inne koła/organizacje, firmy, instytucje) k. Galeria zdjęć l. Kontakt 5

6 2. Konto studenta/absolwenta i. Imię ii. Nazwisko iii. Data urodzenia iv. Dane kontaktowe v. Doświadczenie zawodowe (dokładny opis stanowiska i zadań które były powierzone) vi. Doświadczenie w kole (dokładny opis wykonywanych zadań) projekty przy których pracowała osoba vii. Uczelnia Kierunek/kierunki studiów(od ; rok)/kierunki(od.; rok) viii. Uczelnia nr. 2 Kierunek/kierunki studiów(od ; rok)/kierunki(od.; rok) ix. Języki znane x. Odbyte kursy dodatkowe xi. Dodatkowe umiejętności xii. Zainteresowania xiii. Hobby xiv. CV do ściągnięcia w pliku xv. Inne 3. Firmy a. Nazwa b. Dane adresowe c. Dane adresowe osoby kontaktowej d. Kim jesteśmy, co robimy e. Oferty pracy moŝliwość zamieszczenia oprócz opisu naturalnie, formularza kontaktowego, który np. wygeneruje cv 6

7 Narzędzia Strona WWW: Konieczny system CMS aby stronę, mogła obsługiwać i aktualizować osoba, która nie posiada wiedzy programistycznej. Proponowałbym Joomla, Wordpress obecnie chyba najbardziej popularne CMS y. Technologia w której zostanie stworzona strona będzie na pewno uzaleŝniona od jej wymagań co do funkcjonalności. Jednak na pewno musi być zgodna z obowiązującymi standardami w3c. Komunikacja na zewnątrz : CRM do zarządzania kontaktami, narzędzie niezwykle przydatne przy wszystkich działaniach informacyjnych. Mailing/ program obsługujący tą formę komunikacji, najlepiej sprzęŝony z CRM em. Pozwala wysyłać masowo listy do wszystkich uŝytkowników. Newletter wysyłany automatycznie biuletyn, o aktualnych wydarzeniach związanych z projektem AKTYWNI. DuŜa indywidualizacja newsletter a w zaleŝności od potrzeb odbiorców (inny np. dla studentów, kół czy pracodawców) MoŜliwość wysyłania newsletter ów powinna być równieŝ dana kołom naukowym i organizacją studenckim. Dostarczanie treści przygotowanie i dostarczanie treści innym mediom/podmiotom o planowanych, realizowanych czy zakończonych wydarzeniach np. relacja z konferencji czy wyniki prac badawczych Komunikacja wewnątrz : wewnętrzny - moŝliwość wysyłania do kaŝdego konta projektu wewnętrznych wiadomości. KaŜdy kto ma konto moŝe się komunikować z innymi, dotyczy to zarówno pojedynczych UŜytkowników (studentów) jak i kół. Biznes równieŝ moŝe wysyłać informacje, jednak w drugą stronę będzie to działać tylko za zgodą firmy bądź w ogóle. Przykładem moŝe być system zastosowany w społecznościach internetowych np. grono.net, linkedin.com, goldenline.pl, xing.com itd. 7

8 Public Relations & Marketing projekt AKTYWNI 2007 Media: prasa, radio, telewizja, Internet w zaleŝności od waŝności informacji będzie ona kierowana do studenckich, lokalnych, branŝowych, ogólnopolskich mediów Z pewnością media studenckie i prostudenckie z chęcią będą publikować wiadomości prasowe na temat projektu i działań mu towarzyszących. Tutaj naleŝy zacząć od przygotowania bazy owych mediów i nawiązania kontaktu z dziennikarzami (kontakt przynajmniej telefoniczny), którzy będą odpowiedzialni za publikowanie treści o projekcie. Następnie pozostaje bieŝące informowanie o wydarzeniach (ustaloną drogą najlepiej mailing), wysyłanie ewentualnych zaproszeń (w sumie do kaŝdego większego wydarzenia moŝe być dołączane zaproszenie) oraz monitoring mediów. Media lokalne i branŝowe: przygotować bazę, szczególnie branŝowych (moŝliwe, Ŝe koła naukowe będą dysponowały takimi bazami), przeanalizować czy w ogóle będą zainteresowani publikowaniem informacji o projekcie i wydarzeniach z nim związanych. Jeśli tak to jakie medium jakimi informacjami jest zainteresowane (da nam to konkretne argumenty podczas nakłaniania dziennikarzy do opublikowania informacji nadsyłanych przez nas) Media ogólnopolskie: informacje przesyłane do tej grupy mediów, powinny być atrakcyjne przede wszystkim dla grupy docelowej danego medium. Gdy wiadomość nie spełnia tego podstawowego wymogu są małe szanse na jej publikację. Wiadomości muszą mówić równieŝ o działaniach na duŝą skalę, o działaniach innowacyjnych. Koła i organizacje naukowe, samorządy studentów: Baza danych podmiotów zrzeszających studentów, jak i równieŝ ich reprezentujących jest priorytetem, poniewaŝ to oni są trzonem projektu AKTYWNI. Szczegółowa baza danych pozwoli informować wszystkich studentów o wydarzeniach związanych z projektem. Powinna zostać ona podzielona na trzy zasadnicze grupy w zaleŝności od typu wysyłanych informacji: 1. koła naukowe i organizacje z Dolnego Śląska, o wszystko 2. samorządy studenckie z Dolnego Śląska, o informacje dotyczące duŝych edukacyjnych wydarzeń, przeznaczonych dla wszystkich kół o podsumowania działalności projektu o 3. organizacje zrzeszające studentów w całej Polsce (poza Dolnym Śląskiem) o zaproszenia na spotkania/szkolenia/konferencje o informacje o osiągnięciach i większych najbardziej spektakularnych wydarzeniach (choć nie wiem czy to będzie taktowne) 8

9 Inne organizacje zrzeszające studentów: Na przykłada organizacje spoza polski!! Organizacje zrzeszające studentów z innych krajów, lecz w Polsce. Patronat medialny objęcie patronatem wszelkich imprez które przyciągają studentów na potrzeby tej formy promocji naleŝałoby stworzyć specjalną sekcję imprezy, gdzie informowalibyśmy u wydarzeniach kulturalnych w zamian za obecność na materiałach promocyjnych. Publikacje opracowywanie i tworzenie materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i podsumowujących wydarzenia, które się odbyły. Materiały za darmo do ściągnięcia ze strony, jednak przekazywane do mediów, w szczególności studenckich i branŝowych w celach publikacji. Materiały takie przygotowywane przez studentów bądź specjalistów. Marketing płatna reklama tylko w mediach, których grupą docelową są studenci, bądź stanowią oni znaczną grupę odbiorców. Skupiłbym się tutaj na prasie, radiu i Internecie. (Nie piszę na razie nic na ten temat z uwagi iŝ planowanie tego będzie miało sens przy planowaniu budŝetu) 9

10 Pierwsze wspólne działania Edukacja (warsztaty, szkolenia, konferencje) o Wykorzystanie wiedzy w praktyce konferencja o osiągnięciach kół naukowych o Zdobywanie doświadczenia konferencja o moŝliwościach i doświadczeniu jakie daje praca w kole. o Odpowiedzialność społeczna/znaczenie działalności prospołecznej o tym czemu tak właściwie pracujemy dla innych za darmo o Czym jest koło naukowe/organizacja studencka? Status prawny, moŝliwości, ograniczenia itp.? Jak sobie radzić z problemami/ograniczeniami? warsztaty na temat omijania ograniczeń o Razem czy osobno? Współpraca między kołami, czyli jak wykorzystać efekt skali? Organizacja i zarządzanie. Problemy komunikacyjne - technologia a usprawnienie komunikacji. o Wrocław miasto przyjazne studentom. Współpraca z władzami miasta. Od czego zacząć, z kim się kontaktować, co moŝna zyskać, jakie tematy/działania są atrakcyjne dla miasta, jak rozmawiać Ŝeby osiągnąć cel o Rekrutacja, czyli jak pozyskać nowych członków Inicjatorem konferencji powinien być projekt, jednak ich wykonawcami koła naukowe. AKTYWNI wychodzą z pomysłem i wstępną wizją, następnie rozpoczynają się poszukiwania chętnych do zorganizowania ich. Wydarzenia takie powinny być cykliczne np. raz w miesiącu, częściej jeśli wypracujemy schemat. Za organizację powinno być odpowiedzialne jedno, góra dwa koła. Nie znaczy to jednak, Ŝe to oni powinni przygotowywać prezentację. W zaleŝności od tematy i formy spotkania powinny się wypowiadać osoby, które mają doświadczenie w danej materii. Głównym elementem takich spotkań powinny być oczywiście wypowiedzi członków kół, jednak udział specjalistów wydaje się być niezbędny. Dlatego teŝ, naukowcy jak i praktycy powinni brać równieŝ czynny udział w tych spotkaniach. Przedstawienie dwóch punktów widzenia tzn. od strony studentów i ze strony profesjonalistów, uzmysłowi wiele problemów, pozwoli wychwycić popełniane błędy co doprowadzi do udoskonalenia działań kół i organizacji naukowych. Tak przygotowany materiał powinien być następnie zebrany i moŝe być publikowany w mediach lub promowany na uczelniach jako materiały dodatkowe. o PANELE DYSKUSYJNE osobna forma spotkań, między studentami a naukowcami/praktykami na kontrowersyjne, trudne i ciekawe tematy. Panele powinny mieć formę otwartą. Organizacja podobnie jak konferencje czy szkolenia. Kalendarz imprez (w realizacji planu) - do ustalenia 10

11 Kontakt: Tomasz Gołąb Tel:

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Dokument przygotowany przez Federację Mazowia, Fundację Civis Polonus oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach ścieŝki

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Redakcja: Wojciech Rustecki Autorzy tekstów: Dagmara Gortych, Ireneusz Jundziłł, Wojciech Rustecki

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: Kaja Latko

Koordynator projektu: Kaja Latko Koordynator projektu: Kaja Latko Redakcja tekstów: Kaja Latko Michał Wójcicki Szymon Krasuski Jarosław Jaworski Wojciech Karcz Dominika Foretek Jan Krzysztoforski Łukasz Drożdż Korekta i edycja tekstów:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI

PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI SPIS TREŚCI PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ...3 WPROWADZENIE... 3 CZĘŚĆ PIERWSZA WYTYCZNE W

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 Wojciech Zalewski grudzień 2009 r. 2 Wykonanie opracowania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi

Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi Agnieszka Sierpowska Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie oraz porównanie tradycyjnych i internetowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Wstęp... 3 Rozdział 1. Rekrutacja... 7 1. Ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania rekrutacji wśród

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009 Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Wstęp... 3 Rozdział 1. Rekrutacja... 7 1. Ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania rekrutacji wśród

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oceny Projektów Kół Naukowych i Organizacji. Zatwierdzony przez Radę Samorządu Studentów w dniu 20 kwietnia 2010r.

Regulamin Oceny Projektów Kół Naukowych i Organizacji. Zatwierdzony przez Radę Samorządu Studentów w dniu 20 kwietnia 2010r. Regulamin Oceny Projektów Kół Naukowych i Organizacji Zatwierdzony przez Radę Samorządu Studentów w dniu 20 kwietnia 2010r. 1 I. Ogólne zasady dotyczące oceny projektów oraz funkcjonowania bazy: 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo