Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces decyzyjny w Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005

2 Projekt PHARE 2002/ Koordynacja systemów zabezpieczenia spo³ecznego realizowany przez Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Publikacja zrealizowana w ramach polsko-hiszpañskiej umowy bliÿniaczej Consensus IV nr PL-IB-2002-SO-03 Autor: Gra yna Sypniewska Projekt ok³adki: Luiza Daab Redakcja i korekta: Jolanta Lewiñska Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Copyright by Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Warszawa 2005 ISBN Druk: ITE-PIB w Radomiu Umowa nr BBU 02/08/2005, nak³ad 350 egz.

3 Spis treœci I. WPROWADZENIE Rada Europejska Rada Unii Europejskiej (Rada UE) Komisja Europejska Parlament Europejski II. OPIS PROCESU TWORZENIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Tworzenie prawa pierwotnego Tworzenie prawa pochodnego Tworzenie prawa w I filarze Instytucje i procedury Procedura oparta na autonomicznej decyzji Rady Unii Europejskiej Procedura konsultacji Procedura wspó³pracy Procedura wspó³decydowania Procedura wyra ania zgody przez Parlament Sposoby podejmowania uchwa³ w Radzie UE Zwyk³a wiêkszoœæ Wiêkszoœæ kwalifikowana Jednomyœlnoœæ Wydawanie aktów prawnych przez Komisjê Europejsk¹ Obowi¹zek uzasadniania i publikacja aktów prawnych Procedury podejmowania decyzji w ramach II i III filaru Unii Europejskiej III. PROCEDURA PRZYJMOWANIA AKTÓW PRAWNYCH Z DZIEDZINY KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO ECZNEGO

4 IV. ZASADY WYPRACOWYWANIA STANOWISK POLSKI WOBEC PROJEKTÓW NOWYCH AKTÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja stanowisk Polski na poszczególnych etapach prac nad projektem w Radzie Wspó³praca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Polski w UE Przekazywanie Sejmowi i Senatowi dokumentów UE Przekazywanie stanowisk rz¹du w odniesieniu do projektów nowych aktów prawa UE Zasiêganie opinii przed rozpatrzeniem aktu prawnego w Radzie UE i przedstawianie informacji o stanowisku rz¹du Informowanie o udziale Polski w pracach UE Przedk³adanie projektów ustaw wykonuj¹cych prawo UE Przedstawianie do opinii kandydatur na okreœlone stanowiska w instytucjach europejskich 48 V. WYPRACOWYWANIE STANOWISK WOBEC PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH Z DZIEDZINY WSPÓLNOTOWEJ KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO ECZNEGO Przygotowywanie stanowisk wobec projektów nowych rozporz¹dzeñ z obszaru wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego Przygotowywanie stanowisk wobec projektów nowych decyzji komisji administracyjnej ds. zabezpieczenia spo³ecznego pracowników migruj¹cych

5 I. WPROWADZENIE Przez proces tworzenia prawa Unii Europejskiej (UE), lub inaczej europejski proces decyzyjny, nale y rozumieæ ca³okszta³t dzia³añ podejmowanych przez odpowiednie instytucje Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz pañstwa cz³onkowskie w celu opracowania i przyjêcia nowego aktu prawnego. Zasady i tryb tworzenia prawa UE okreœlone zosta³y w traktatach, jednak wstêpnym warunkiem ich zrozumienia jest zapoznanie siê z klasyfikacj¹ prawa Unii Europejskiej. ród³a prawa UE tworz¹ bardzo zró nicowany obraz i mog¹ byæ systematyzowane na wiele sposobów. Jeœli jednak potraktowaæ dorobek wspólnotowy jako zwarty system prawny i zastosowaæ tradycyjne kryterium zwi¹zane z hierarchi¹ Ÿróde³ prawa, prawo Unii Europejskiej mo na podzieliæ na dwa zasadnicze dzia³y, prawo pierwotne i prawo pochodne (wtórne). ród³ami prawa pierwotnego s¹ traktaty za³o ycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, traktaty je nowelizuj¹ce, traktaty akcesyjne, protoko³y i deklaracje do wy ej wymienionych traktatów oraz tzw. ogólne zasady prawa. Wœród Ÿróde³ prawa pochodnego wyodrêbnia siê prawo wewnêtrzne Unii Europejskiej, reguluj¹ce jej organizacjê i funkcjonowanie oraz prawo zewnêtrzne, skierowane do pañstw cz³onkowskich, stanowione w ramach poszczególnych filarów Unii Europejskiej 1. W tej drugiej kategorii, najistotniejszy dzia³ prawa pochodnego UE stanowi¹ akty I filaru, przyjmuj¹ce formê rozporz¹dzeñ, dyrektyw, decyzji, zaleceñ b¹dÿ opinii (aczkolwiek w ramach I filaru wystêpuj¹ tak e inne akty zaliczane do tzw. aktów nienazwanych). Prawo stanowione w II i III filarze opiera siê na innych instrumentach. W ramach II filaru przyjmowane s¹ zasady i ogólne wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, wspólne strategie, wspólne dzia³ania, wspólne stanowiska, natomiast g³ównymi Ÿród³ami prawa w III filarze s¹ wspólne stanowiska, decyzje ramowe i decyzje. 1 Trzy filary Unii Europejskiej to: I filar integracja gospodarcza i spo³eczna (Wspólnoty Europejskie), II filar Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa oraz III filar Wspó³praca S¹dowa i Policji w Sprawach Karnych. 5

6 Nale yte zrozumienie podzia³u Ÿróde³ prawa jest niezwykle istotne. Przedstawiona wy ej klasyfikacja znajduje bowiem prze³o enie na procedurê tworzenia prawa Unii Europejskiej. W drodze analogii, europejski proces decyzyjny mo na podzieliæ na: proces tworzenia prawa pierwotnego oraz proces tworzenia prawa pochodnego, ten ostatni zaœ na proces tworzenia prawa w I filarze oraz proces tworzenia prawa w II i III filarze. Ka da z tych procedur wymaga osobnego omówienia, s³u ¹ one bowiem realizacji innych celów i odbywaj¹ siê na podstawie odrêbnych regulacji. Zanim jednak przyst¹pimy do omawiania procedur zwi¹zanych z tworzeniem prawa Unii Europejskiej, warto poœwiêciæ chwilê uwagi instytucjom uczestnicz¹cym w tym procesie. Kluczowe miejsce poœród nich zajmuj¹: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska i Parlament Europejski. 1. Rada Europejska Rada Europejska jest organem Unii Europejskiej (jedynym wymienionym w traktatach za³o ycielskich), w którego sk³ad wchodz¹ szefowie pañstw lub rz¹dów pañstw cz³onkowskich UE oraz przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej. Spotkania Rady Europejskiej odbywaj¹ siê co najmniej dwa razy w roku (na sesjach zwyczajnych pod koniec ka dej prezydencji w czerwcu i w grudniu oraz w razie potrzeby na sesjach nieformalnych), pod przewodnictwem szefa pañstwa lub rz¹du pañstwa cz³onkowskiego, które przewodniczy Radzie. Rada Europejska daje impuls dalszemu rozwojowi integracji europejskiej poprzez okreœlanie nowych obszarów integracji, wydaje ogólne zalecenia polityczne oraz gwarantuje spójnoœæ dzia³añ UE we wszystkich dziedzinach. Rada Europejska stanowi ponadto forum wymiany pogl¹dów i osi¹gania konsensusu bez formalnego podejmowania decyzji. Bardziej szczegó³owe kompetencje przepisy traktatowe przyznaj¹ Radzie Europejskiej w ramach II filaru UE. 6

7 2. Rada Unii Europejskiej (Rada UE) Rada Unii Europejskiej jest g³ównym organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich. Ma ona charakter organu miêdzyrz¹dowego, którego zadaniem jest realizacja wynikaj¹cych z traktatów celów Wspólnot, a zarazem reprezentowanie i ochrona interesów pañstw cz³onkowskich. Rada posiada kompetencje prawotwórcze w ramach wszystkich filarów UE, zapewnia koordynacjê ogólnych polityk gospodarczych pañstw cz³onkowskich, zawiera umowy miêdzynarodowe w imieniu WE, wspó³pracuje z Parlamentem w zakresie uchwalania bud etu. W sk³ad Rady UE wchodz¹ przedstawiciele pañstw cz³onkowskich (po jednym z ka dego) na szczeblu ministerialnym. Rada UE mo e obradowaæ i podejmowaæ decyzje w ró nym sk³adzie: albo jako rada do spraw ogólnych, z³o ona z ministrów spraw zagranicznych, albo jako rada wyspecjalizowana, z³o ona odpowiednio z ministrów odpowiedzialnych za: sprawy gospodarcze i finansowe (ECOFIN) wymiar sprawiedliwoœci i sprawy wewnêtrzne zatrudnienie, politykê spo³eczn¹, ochronê zdrowia i konsumenta konkurencyjnoœæ (rynek wewnêtrzny, przemys³ i badania) transport, telekomunikacjê i energetykê rolnictwo i rybo³ówstwo ochronê œrodowiska edukacjê, m³odzie i kulturê. W sumie Rada Unii Europejskiej mo e obradowaæ w dziewiêciu tzw. formacjach. Obradom Rady przewodniczy przedstawiciel pañstwa aktualnie sprawuj¹cego prezydencjê w Unii Europejskiej. Organem pomocniczym Rady jest Komitet Sta³ych Przedstawicieli (Committee of the Permanent Representatives COREPER), który przygotowuje sesje Rady Unii Europejskiej i wykonuje inne zadania mu przez ni¹ powierzone. Komitet pracuje w dwóch formu³ach: w sk³adzie ambasadorów pañstw cz³onkowskich akredytowanych przy UE (tzw. COREPER II, w³aœciwy dla spraw politycznych, zawsze odpowiedzialny 7

8 za przygotowanie obrad Rady ds. Ogólnych oraz ECOFIN-u), oraz w sk³adzie zastêpców ambasadorów (tzw. COREPER I, odpowiedzialny za sprawy legislacyjno-techniczne). Oddzieln¹ grupê tworzy specjalny komitet do spraw polityki rolnej. Komitet Sta³ych Przedstawicieli wspierany jest przez liczne grupy robocze Rady, z³o one z ekspertów krajowych administracji pañstw cz³onkowskich, wspomaganych przez pracowników sta³ych przedstawicielstw przy UE w Brukseli. Zadaniem grup roboczych jest szczegó³owa analiza propozycji Komisji i przygotowanie decyzji COREPER-u i Rady Ministrów. 3. Komisja Europejska Komisja Europejska jest g³ównym organem wykonawczym Wspólnot Europejskich, ale jej kompetencje i powierzone jej traktatami zadania wykraczaj¹ poza funkcje czysto wykonawcze. Komisja jest organem kolegialnym i ponadnarodowym, powo³ywanym na piêcioletnie kadencje. Obecnie w jej sk³ad wchodzi 25 cz³onków, po jednym przedstawicielu ka- dego pañstwa cz³onkowskiego, jednak e gdy liczba cz³onków Unii zwiêkszy siê do 27, liczba komisarzy bêdzie mniejsza od liczby pañstw cz³onkowskich, a ich narodowoœæ bêdzie okreœlana systemem rotacyjnym. Ka dy komisarz odpowiada za okreœlony obszar polityki Unii Europejskiej (analogicznie jak minister w rz¹dzie), a swoje zadania realizuje przy pomocy dyrekcji generalnych oraz wyspecjalizowanych s³u b. Komisarze w wykonywaniu swoich funkcji s¹ niezale ni i kieruj¹ siê ogólnym interesem Wspólnoty. W okresie wykonywania swoich obowi¹zków nie mog¹ przyjmowaæ wskazówek od jakiegokolwiek rz¹du lub innego organu czy organizacji. Komisji Europejskiej przys³uguje wy³¹czne prawo inicjatywy legislacyjnej (nieco zmodyfikowane w ramach II i III filaru), ma ona równie prawo wydawania w³asnych aktów prawnych w ramach upowa nieñ traktatowych b¹dÿ udzielonych jej przez Radê. Komisja sprawuje ponadto nadzór nad wykonywaniem postanowieñ traktatów i decyzji podjêtych 8

9 przez organy Wspólnot (tzw. funkcja stra nika traktatów) oraz zarz¹dza na co dzieñ Wspólnotami Europejskimi i administruje œrodkami finansowymi przeznaczonymi na realizacjê wspólnych przedsiêwziêæ, w tym przede wszystkim piêcioma g³ównymi funduszami strukturalnymi. 4. Parlament Europejski Parlament Europejski powsta³ w wyniku scalenia Zgromadzeñ Parlamentarnych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu ze Wspólnym Zgromadzeniem Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali. Pocz¹tkowo funkcjonowa³ jako Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, lecz w 1962 roku zmieni³ nazwê na Parlament Europejski. Do koñca lat 70. Parlament Europejski sk³ada³ siê z przedstawicieli delegowanych przez parlamenty narodowe, jednak od 1979 roku deputowani do Parlamentu Europejskiego wybierani s¹ w bezpoœrednich wyborach powszechnych. Obecnie Parlament liczy 732 deputowanych, którzy zasiadaj¹ w nim wed³ug frakcji politycznych. Kadencja trwa piêæ lat. W ramach kolejnych zmian traktatów, Parlament Europejski uzyska³ doœæ szerokie uprawnienia w procesie tworzenia prawa w I filarze. Ponadto sprawuje demokratyczny nadzór nad instytucjami UE, w szczególnoœci nad Komisj¹ Europejsk¹. Jest on uprawniony do zatwierdzania lub odrzucania kandydatur komisarzy, a tak e ma prawo zg³aszania wotum nieufnoœci wobec ca³ej Komisji. Parlament posiada tak e szczególne uprawnienia w zakresie uchwalania bud etu UE. W praktyce decyduje on o tzw. wydatkach nieobowi¹zkowych oraz formalnie przyjmuje projekt bud etu. 9

10 II. OPIS PROCESU TWORZENIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ 1. Tworzenie prawa pierwotnego Przez tworzenie prawa pierwotnego rozumie siê zawieranie nowych traktatów albo dokonywanie uzupe³nieñ lub zmian w ju istniej¹cych traktatach, na których opiera siê Unia Europejska (traktat o Unii Europejskiej, traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, traktaty dotycz¹ce pozosta³ych Wspólnot oraz protoko³y i deklaracje do tych traktatów). Procedura dokonywania zmian w prawie pierwotnym uregulowana jest w art. 48 traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z jego postanowieniami, inicjatywa w omawianym zakresie przys³uguje rz¹dowi ka dego z pañstw cz³onkowskich oraz Komisji Europejskiej, zaœ forum dla przygotowywania zmian w traktatach stanowi konferencja przedstawicieli pañstw cz³onkowskich, nazywana Konferencj¹ Miêdzyrz¹dow¹. Decyzjê w sprawie zwo³ania takiej konferencji podejmuje Rada zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, po zasiêgniêciu opinii Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego, je eli zmiany mia³yby dotyczyæ kwestii instytucjonalnych w dziedzinie walutowej. Zmiany traktatowe uzgadniane s¹ w trakcie Konferencji Miêdzyrz¹dowej za wspólnym porozumieniem pañstw cz³onkowskich, czyli po uzyskaniu jednomyœlnoœci w toku przeprowadzonych negocjacji. Nowy traktat podpisywany jest przez przedstawicieli wszystkich pañstw cz³onkowskich, a nastêpnie podlega ratyfikacji, zgodnie z wymogami konstytucyjnymi poszczególnych pañstw. Warunkiem wejœcia nowego traktatu w ycie jest zakoñczenie procedury ratyfikacyjnej przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie. Zmiany w prawie pierwotnym mog¹ nastêpowaæ tak e w wyniku zawierania traktatów o przyst¹pieniu do Unii Europejskiej nowego pañstwa/nowych pañstw cz³onkowskich, czyli tzw. traktatów akcesyjnych. Procedurê zawierania takich traktatów reguluje art. 49 TUE. Zgodnie 10

11 z jego postanowieniami, ka de pañstwo europejskie, które szanuje zasady okreœlone w art. 6 ust. 1 TUE (wolnoœæ, demokracja, poszanowanie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci oraz zasada pañstwa prawa) mo e ubiegaæ siê o cz³onkostwo w Unii. W tym celu sk³ada ono swój wniosek Radzie Europejskiej, która podejmuje decyzjê w sprawie, stanowi¹c jednomyœlnie po zasiêgniêciu opinii Komisji oraz po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, wyra onej bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów jego cz³onków. Warunki przyjêcia oraz wynikaj¹ce z tego przyjêcia dostosowania w traktatach stanowi¹cych podstawê Unii Europejskiej s¹ przedmiotem negocjacji, a nastêpnie znajduj¹ wyraz w umowie pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi a pañstwami ubiegaj¹cymi siê o cz³onkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiaj¹ce siê pañstwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 2. Tworzenie prawa pochodnego Przez tworzenie prawa pochodnego nale y rozumieæ dzia³ania legislacyjne podejmowane przez poszczególne instytucje Wspólnot Europejskich (funkcjonuj¹ce tak e jako instytucje Unii Europejskiej w II i III filarze) w celu realizacji ich traktatowych zadañ. Procedura tworzenia prawa pochodnego w I filarze znacznie ró ni siê od procedur II i III filarowych. Ró nice w tym wzglêdzie wynikaj¹ z samej odmiennoœci miêdzy poszczególnymi filarami: o ile I filar oparty jest na tzw. metodzie wspólnotowej, zak³adaj¹cej istnienie kompetencji WE, o tyle II i III filar opieraj¹ siê na tzw. metodzie miêdzynarodowej, tj. wspó³pracy miêdzyrz¹dowej pañstw cz³onkowskich. 11

12 2.1 Tworzenie prawa w I filarze Instytucje i procedury Art. 249 traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (TWE) okreœla instytucje, które posiadaj¹ kompetencje w zakresie stanowienia prawa pochodnego. Nale ¹ do nich: Parlament Europejski wspólnie z Rad¹ Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska. Instytucj¹ odgrywaj¹c¹ pierwszoplanow¹ rolê w stanowieniu prawa pochodnego w I filarze pozostaje niew¹tpliwie Rada UE, choæ w wyniku kolejnych zmian traktatowych stopniowo w tym procesie wzrasta rola i znaczenie Parlamentu Europejskiego. Podstawowym zadaniem i uprawnieniem Komisji Europejskiej jest nadal przygotowywanie projektów nowych aktów prawa wspólnotowego i wystêpowanie z inicjatyw¹ prawodawcz¹, choæ Komisja posiada tak e kompetencje w zakresie wydawania w³asnych aktów prawnych na podstawie upowa nienia Rady lub na podstawie przepisów traktatowych. Rada Europejska, bêd¹ca organem UE, nie uczestniczy formalnie w tworzeniu prawa pochodnego w I filarze. Warto jednak powiedzieæ, e jej decyzje polityczne, które daj¹ impulsy niezbêdne do rozwoju UE oraz okreœlaj¹ kierunki polityki UE, sk³aniaj¹ w³aœciwe instytucje wspólnotowe do podejmowania prac legislacyjnych oraz wp³ywaj¹ na treœæ aktów prawnych, wydawanych w wyniku tych prac. Pierwszym etapem procedury tworzenia prawa pochodnego jest przygotowanie projektu aktu prawnego i wyst¹pienie z inicjatyw¹ prawotwórcz¹. Z nielicznymi wyj¹tkami, tylko Komisja Europejska jest upowa- niona do przedk³adania projektu aktu prawnego wraz z uzasadnieniem w³aœciwym instytucjom do dalszych prac legislacyjnych. Impulsy dla sporz¹dzenia projektu mog¹ wyp³ywaæ przede wszystkim z dokumentów kierunkowych Rady Europejskiej/Rady Unii Europejskiej, mog¹ równie pochodziæ od pañstw cz³onkowskich lub rozmaitych grup interesów. Za przygotowane projektu aktu prawnego odpowiada formalnie komisarz cz³onek Komisji, w którego kompetencjach znajduje siê regulowany ob- 12

13 szar. W sformu³owaniu tekstu projektu zwykle uczestnicz¹ w ró nych formach przedstawiciele pañstw cz³onkowskich. Szczególn¹ rolê odgrywaj¹ w tym procesie sta³e komitety, powo³ywane decyzj¹ Rady UE lub Komisji na podstawie odpowiedniego artyku³u dyrektywy lub rozporz¹dzenia oraz grupy ekspertów powo³ywanych ad hoc. Cia³a te nie podejmuj¹ adnych decyzji, pe³ni¹ raczej funkcje opiniodawczo doradcze. Poznawanie stanowisk poszczególnych pañstw cz³onkowskich na tym wczesnym etapie jest jednak z punktu widzenia Komisji niezwykle istotne, pozwala bowiem na ocenê szans danego projektu na przyjêcie przez Radê i na szukanie kompromisów, zanim projekt zostanie formalnie zg³oszony. W niektórych przypadkach inicjatywa legislacyjna Komisji zostaje niejako wymuszona przez inne instytucje zaanga owane w proces decyzyjny. Na podstawie art. 192 zd. 2 TWE, Parlament Europejski, stanowi¹c wiêkszoœci¹ g³osów, mo e za ¹daæ od Komisji przed³o enia w³aœciwych propozycji w kwestiach, co do których uwa a, e prawid³owa realizacja przepisów TWE wymaga opracowania aktu wspólnotowego. Tak e Rada na podstawie art. 208 TWE mo e za ¹daæ od Komisji przeprowadzenia wszelkich analiz, które uzna za po ¹dane dla realizacji wspólnych celów i przed³o enia jej w³aœciwych propozycji. W przedstawionych wy ej przypadkach, Komisja zobowi¹zana jest rozpatrzyæ wniosek Rady lub Parlamentu i w razie uznania jego zasadnoœci, przed³o yæ odpowiedni projekt aktu prawnego. Jeœli Komisja uzna, e takiej potrzeby nie ma, zawiadamia o swoim stanowisku wnioskodawcê. Po przygotowaniu i formalnym przed³o eniu przez Komisjê Europejsk¹ projektu nowego aktu prawa wspólnotowego, pracê nad nim rozpoczynaj¹ inne instytucje zaanga owane w europejski proces decyzyjny. Art. 192 TWE daje podstawê do wyodrêbnienia piêciu procedur tworzenia prawa na tym etapie, w zale noœci od tego, czy i jaka rola przypada w nich Parlamentowi Europejskiemu, a mianowicie: procedurê opart¹ na autonomicznej decyzji Rady, bez udzia³u Parlamentu, procedurê konsultacji, tj. opiniowania projektu aktu Rady przez Parlament, procedurê wspó³pracy Rady i Parlamentu, procedurê wspó³decydowa- 13

14 nia Rady i Parlamentu, procedurê wyra ania zgody przez Parlament na dany akt Rady. O tym, która z wy ej wymienionych procedur znajdzie w konkretnym wypadku zastosowanie, rozstrzygaj¹ przepisy traktatu, daj¹ce podstawê dla podejmowania dzia³añ legislacyjnych w danym obszarze. Analizuj¹c powy sze procedury, nale y pamiêtaæ, e prace nad projektem nowego aktu prawa wspólnotowego w Radzie obejmuj¹ zwykle trzy etapy: prace w grupie roboczej, prace na poziomie COREPER oraz posiedzenie samej Rady, natomiast prace w Parlamencie koncentruj¹ siê g³ównie w odpowiednich komisjach. W procesie tworzenia prawa wspólnotowego bior¹ tak e udzia³ na zasadach okreœlonych w przepisach traktatowych organy pomocnicze instytucji wspólnotowych, w szczególnoœci Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny oraz Komitet Regionów. Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny jest organem doradczym, z³o onym z przedstawicieli gospodarczych i spo³ecznych grup zorganizowanego spo³eczeñstwa obywatelskiego, w tym m.in. reprezentantów pracodawców, zwi¹zków zawodowych, rolników, rzemieœlników, wolnych zawodów i konsumentów. Komitet Regionów jest równie cia³em doradczym i sk³ada siê z przedstawicieli w³adz regionalnych i lokalnych w Europie Procedura oparta na autonomicznej decyzji Rady Unii Europejskiej Rada, w okreœlonych przez traktat przypadkach, ma mo liwoœæ wydawania aktów prawnych samodzielnie, bez kontaktowania siê i konsultacji z Parlamentem Europejskim. Konsultacje z Parlamentem s¹ oczywiœcie mo liwe, maj¹ one jednak charakter fakultatywny i nie wi¹ ¹ prawnie Rady co do podjêcia decyzji (w praktyce rozwi¹zanie takie stosowane jest wy³¹cznie w wa niejszych sprawach). Za pomoc¹ tej procedury s¹ stanowione decyzje miêdzy innymi z obszaru wspólnej taryfy celnej (art. 26 TWE), us³ug (art. 49 TWE), czy przep³ywu kapita³u (art. 60 TWE). 14

15 Procedura konsultacji Istota procedury konsultacji wyra a siê w obowi¹zku przedstawienia przez Radê projektu aktu prawnego Parlamentowi Europejskiemu w celu zajêcia przez niego stanowiska. Analogicznie jak w przypadku pozosta³ych procedur, inicjatywa prawodawcza nale y tu do Komisji Europejskiej, która przekazuje projekt aktu prawnego zarówno Radzie, jak i Parlamentowi Europejskiemu. Nastêpnie Rada zasiêga opinii Parlamentu odnoœnie do projektowanej regulacji. Stanowisko Parlamentu Europejskiego nie wi¹ e prawnie Rady, choæ ma znaczenie polityczne. Zaniechanie wyst¹pienia przez Radê do Parlamentu w celu zasiêgniêcia opinii lub wydanie aktu przed sformu³owaniem opinii Parlamentu Europejskiego stanowi wadê proceduraln¹ i mo e spowodowaæ orzeczenie przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci niewa noœci aktu prawnego na podstawie art. 230 TWE. Jeœli Parlament w swojej opinii zaproponuje dokonanie zmian w projekcie, Komisja rozwa a propozycje Parlamentu. W razie uznania zasadnoœci którejkolwiek z propozycji zmian, Komisja przygotowuje i przesy³a Radzie zmieniony projekt. Rada zapoznaje siê z nowym projektem i przyjmuje go w poprawionej formie, wprowadza do niego kolejne zmiany lub ca³kowicie go odrzuca. Jeœli Rada postanowi odrzuciæ wniosek Komisji, decyzja o w tej sprawie musi zapaœæ jednomyœlnie. Do obszarów objêtych procedur¹ konsultacji nale ¹ miêdzy innymi: zwalczanie dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ, rasê, pochodzenie etniczne, religiê lub przekonania polityczne, niepe³nosprawnoœæ, wiek lub orientacjê seksualn¹ (art. 13 TWE), prawo udzia³u w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w pañstwie zamieszkania (art. 19 TWE), uzupe³nianie praw zwi¹zanych z obywatelstwem UE (art. 22 zd. 2 TWE), liberalizacja us³ug (art. 52 ust.1 TWE), regu³y konkurencji maj¹ce zastosowanie do przedsiêbiorstw (art. 83 ust.1 TWE), pomoc pañstwa (art. 89 TWE), wytyczne w zakresie zatrudnienia (art. 128 ust. 2 TWE), tworzenie wspólnych przedsiêbiorstw lub innych struktur niezbêdnych dla realizacji wspólnotowych programów badawczych i rozwoju technologicznego (art. 172 zd.1 TWE). 15

16 Procedura wspó³pracy Procedura wspó³pracy ma na celu wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego w procesie stanowienia prawa poprzez nadanie konsultacjom miêdzy Parlamentem a Rad¹ charakteru wi¹ ¹cego i zosta³a uregulowana w art. 252 TWE. Mo na w niej wyró niæ szeœæ podstawowych etapów. Procedurê otwiera przygotowanie projektu aktu prawnego przez Komisjê Europejsk¹ i przekazanie go do Parlamentu Europejskiego. Drugi etap stanowi pierwsze czytanie projektu w Parlamencie Europejskim. Parlament przyjmuje w tym czytaniu opiniê wobec projektu zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Kolejny, trzeci krok stanowi przekazanie projektu do Rady, która kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów uchwala wobec niego wspólne stanowisko. Wspólne stanowisko Rady jest nastêpnie w czwartym etapie przekazywane do Parlamentu w celu przeprowadzenia drugiego czytania, przy czym Rada informuje Parlament o powodach przyjêcia wspólnego stanowiska oraz o stanowisku Komisji. Je eli Parlament w terminie trzech miesiêcy przyjmie wspólne stanowisko Rady albo nie podejmie w tym zakresie adnej uchwa³y, wówczas Rada przyjmuje akt w brzmieniu zaproponowanym we wspólnym stanowisku, co koñczy procedurê legislacyjn¹. Je eli Parlament odrzuci wspólne stanowisko bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, Rada mo e przyj¹æ projektowan¹ regulacjê, wy³¹cznie dzia³aj¹c jednomyœlnie, co równie oznacza zakoñczenie procedury legislacyjnej. Trzecia mo liwoœæ, któr¹ dysponuje Parlament, to przyjêcie bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów poprawek do wspólnego stanowiska. W takim wypadku, ca³e dossier w pi¹tym etapie zostaje przekazane Komisji Europejskiej, ta zaœ ustosunkowuje siê do poprawek Parlamentu, odrzucaj¹c je b¹dÿ akceptuj¹c w ca³oœci lub w czêœci. W szóstym etapie, poprawiony projekt, ewentualnie wraz z wykazem nieuwzglêdnionych uwag Parlamentu i uzasadnieniem rozbie noœci, przechodzi do drugiego czytania w Radzie. Jeœli Komisja uwzglêdni³a zmiany proponowane przez Parlament, Rada mo e przyj¹æ wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ nowy projekt lub jednog³oœnie go zmieniæ i w tej zmienionej postaci uchwaliæ. Jeœli Komisja nie uwzglêdni³a poprawek Parlamentu, Rada mo e jednomyœlnie 16

17 przyj¹æ projekt wraz z poprawkami nie uwzglêdnionymi przez Komisjê. Brak decyzji Rady w ci¹gu trzech miesiêcy oznacza zakoñczenie procedury legislacyjnej bez przyjêcia aktu prawnego. Procedura wspó³pracy zmierza do osi¹gniêcia porozumienia miêdzy Rad¹, Parlamentem i Komisj¹. Decyduj¹ce jest jednak w tym uk³adzie stanowisko Rady, z tym e musi ona w razie rozbie noœci zdañ z Parlamentem lub Komisj¹ podj¹æ uchwa³ê jednomyœlnie. Je eli Rada nie aprobuje propozycji Komisji lub Parlamentu, mo e zablokowaæ wydanie aktu. Procedura wspó³pracy jest najszerzej wykorzystywana w procesie stanowienia aktów prawnych w dziedzinie polityki gospodarczej i pieniê- nej, np. w odniesieniu do przyjmowania zasad wielostronnego nadzoru (art. 99 ust. 5 TWE), precyzowania definicji w celu stosowania zakazów udzielania przez EBC lub krajowe banki centralne po yczek (art. 103 ust. 2 TWE), czy przyjmowania œrodków w celu harmonizacji nomina³ów i specyfikacji technicznych monet przeznaczonych do obiegu (art. 106 ust. 2 TWE). 17

18 Schemat 1. Procedura wspó³pracy legislacyjnej organów UE KOMISJA EUROPEJSKA opracowuje propozycjê PARLAMENT EUROPEJSKI wydaje opiniê RADA UNII EUROPEJSKIEJ uchwala tzw. wspólne stanowisko PARLAMENT EUROPEJSKI Nie wypowiada siê w ci¹gu 3 miesiêcy, nt. wspólnego stanowiska Rady Akceptuje wspólne stanowisko Rady Odrzuca wspólne stanowisko Rady bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów Proponuje poprawki do wspólnego stanowiska Rady bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów Akt zostaje przyjêty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady Akt mo e zostaæ przyjêty, jeœli Rada uchwali go jednomyœlnie KOMISJA EUROPEJSKA wydaje opiniê o poprawkach Parlamentu i przygotowuje nowy projekt uwzglêdniaj¹cy poprawki / ewentualnie wykaz nieuwzglêdnionych uwag wraz z uzasadnieniem rozbie noœci PARLAMENT EUROPEJSKI Przyjmuje nowy projekt Komisji uwzglêdniaj¹cy poprawki Parlamentu kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ Zmienia jednog³oœnie nowy projekt Komisji uwzglêdniaj¹cy poprawki Parlamentu Przyjmuje jednog³oœnie projekt aktu, który uwzglêdnia poprawki Parlamentu odrzucone wczeœniej przez Komisjê W ci¹gu trzech miesiêcy nie podejmuje adnej decyzji 18 Akt zostaje przyjêty Akt nie zostaje przyjêty

19 Procedura wspó³decydowania Procedura wspó³decydowania zosta³a wprowadzona do TWE traktatem z Maastricht, a zakres jej stosowania by³ stopniowo rozszerzany traktatami amsterdamskim i nicejskim. W ramach procedury wspó³decydowania Parlament Europejski uzyska³ mo liwoœæ decydowania o treœci danego aktu prawnego na równi z Rad¹. W procedurze tej powodzenie procesu legislacyjnego zale y w g³ównej mierze od wykazanej przez obie instytucje dobrej woli i sk³onnoœci do kompromisu. Szczególn¹ rolê odgrywa w ramach wspó³decydowania Komisja Europejska, która wystêpuje tu ju nie tylko jako inicjator ca³ej procedury, lecz tak e jako mediator pomiêdzy Rad¹ a Parlamentem. Przebieg procedury wspó³decydowania zosta³ uregulowany w art. 251 TWE. Na podstawie tego przepisu, procedurê tê w pe³nej wersji mo- na podzieliæ na osiem etapów. Pierwszym z nich jest oczywiœcie przygotowanie projektu aktu prawnego przez Komisjê Europejsk¹ i przekazanie go równoczeœnie do Rady i do Parlamentu Europejskiego. Drugim etapem jest pierwsze czytanie projektu w Parlamencie Europejskim. Parlament mo e przyj¹æ w tym czytaniu poprawki do projektu zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Kolejny krok stanowi pierwsze czytanie w Radzie. Je eli Parlament nie zg³osi³ adnych poprawek, Rada kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów mo e uchwaliæ akt prawny w niezmienionej postaci. Jest to równoznaczne z zakoñczeniem procedury legislacyjnej. Je eli Parlament zg³osi³ poprawki, Rada mo e je przyj¹æ kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów, co koñczy procedurê legislacyjn¹, lub odrzuciæ. W razie odrzucenia poprawek Parlamentu, Rada przyjmuje tzw. wspólne stanowisko i przekazuje je Parlamentowi. Po etapie prac w Radzie, nastêpuje drugie czytanie projektu w Parlamencie. Je eli Parlament w terminie trzech miesiêcy przyjmie wspólne stanowisko Rady albo nie podejmie w tym zakresie adnej uchwa³y, to akt zostaje przyjêty w brzmieniu zaproponowanym przez Radê we wspólnym stanowisku, co koñczy procedurê legislacyjn¹. Je eli Parlament odrzuci wspólne stanowisko bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, prace nad projektem aktu prawnego zostaj¹ zakoñczone bez uchwalenia aktu. Trzecia mo liwoœæ, któr¹ dys- 19

20 ponuje Parlament, to przyjêcie bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, poprawek do wspólnego stanowiska. W takim wypadku, w ramach pi¹tego etapu, Komisja wydaje opiniê do zg³oszonych poprawek, a projekt przechodzi do drugiego czytania w Radzie (szósty etap). Je eli Rada w terminie trzech miesiêcy zaakceptuje kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów poprawki Parlamentu do wspólnego stanowiska, pozytywnie zaopiniowane przez Komisjê, akt prawny zostaje przyjêty. Przyjêcie przez Radê poprawek Parlamentu, które zosta³y negatywnie zaopiniowane przez Komisjê, wymaga jednomyœlnoœci. Je eli Rada nie zaakceptuje w trzymiesiêcznym terminie wszystkich poprawek Parlamentu, w ci¹gu szeœciu tygodni uruchamiana jest procedura pojednawcza, stanowi¹ca siódmy etap prac. Brak porozumienia w ramach Komitetu Pojednawczego w ci¹gu szeœciu tygodni oznacza zakoñczenie procedury legislacyjnej bez przyjêcia aktu prawnego. Je eli jednak w ramach Komitetu Pojednawczego w terminie szeœciu tygodni zostanie wypracowane porozumienie (wymagane jest osi¹gniêcie kwalifikowanej wiêkszoœci g³osów przedstawicieli Rady i wiêkszoœci wœród przedstawicieli Parlamentu), przedstawiany jest wspólny projekt. Rada kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ i Parlament wiêkszoœci¹ bezwzglêdn¹ zatwierdzaj¹ w terminie szeœciu tygodni wspólny projekt bêd¹cy wynikiem procedury pojednawczej. Je- eli w tym czasie któryœ z organów nie wyrazi zgody na zatwierdzenie wyniku procedury pojednawczej, to procedura legislacyjna zostaje zakoñczona bez uchwalenia aktu prawnego. Na podstawie procedury wspó³decydowania przyjmowane s¹ miêdzy innymi akty prawne z dziedziny: swobody przep³ywu pracowników (art. 40 TWE), koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego (art. 42 TWE), prawa prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (art. 44 ust. 1 TWE), transportu (art. 71 ust. 1, art. 80 TWE), równoœci szans kobiet i mê czyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (art. 141 ust. 3 TWE), decyzji wykonawczych dotycz¹cych Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (art. 148 TWE), edukacji (art. 149 TWE), kultury (art. 151 TWE), zapobiegania nadu yciom finansowym naruszaj¹cym interesy Wspólnoty (art. 280 ust. 4 TWE). 20

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Wykaz skrótów Literatura Wykaz stron internetowych XXIII

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Wykaz skrótów Literatura Wykaz stron internetowych XXIII Spis treœci Spis Przedmowa treœci Wykaz skrótów Literatura Wykaz stron internetowych V XV XIX XXIII Czêœæ A. Testy Test 1 1 Odpowiedzi do testu 1 106 Test 2 5 Odpowiedzi do testu 2 108 Test 3 9 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014.

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014. KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do Statutu STOMOZ REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. Postanowienia ogólne. 1 1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem jest najwyższą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE 1 Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest: 1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu.

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 6 września 2013 r. Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH 1 Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, zwanego dalej Związkiem, działa na podstawie Statutu Związku oraz uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw activextreme Inowrocław Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw activextreme i zwane jest w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Postanowienia ogólne 1. 1. Tworzy się związek pracodawców pod nazwą: Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERYSTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERYSTETU RZESZOWSKIEGO REGULAMIN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERYSTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY 1 STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:..stowarzyszeniena na rzecz PorębyŻegoty w dalszych postanowieniach statutu zwane stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA (w skrócie RAZ - Szczecin ) w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia. 2. Zarząd LGD działa

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2013 C(2013) 6797 final DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE z dnia 18.10.2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 134 /IV/2015 Senatu PWSZ w Ciechanowie REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Konkurs ogłasza rektor lub za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wschodnie Stowarzyszenie Strzeleckie. Statut

Wschodnie Stowarzyszenie Strzeleckie. Statut Wschodnie Stowarzyszenie Strzeleckie Statut I. Postanowienia Ogólne 1 1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: Wschodnie Stowarzyszenie Strzeleckie, zwane dalej Stowarzyszeniem 2. Stowarzyszenie działa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Polnisch (Normativer Teil) 1 von 9 AKT KO COWY. AF/EEE/XPA/pl 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Polnisch (Normativer Teil) 1 von 9 AKT KO COWY. AF/EEE/XPA/pl 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Polnisch (Normativer Teil) 1 von 9 AKT KO COWY AF/EEE/XPA/pl 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Polnisch (Normativer

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Pary i Berlin, 15 stycznia 2003 r. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo