Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces decyzyjny w Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005

2 Projekt PHARE 2002/ Koordynacja systemów zabezpieczenia spo³ecznego realizowany przez Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Publikacja zrealizowana w ramach polsko-hiszpañskiej umowy bliÿniaczej Consensus IV nr PL-IB-2002-SO-03 Autor: Gra yna Sypniewska Projekt ok³adki: Luiza Daab Redakcja i korekta: Jolanta Lewiñska Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Copyright by Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Warszawa 2005 ISBN Druk: ITE-PIB w Radomiu Umowa nr BBU 02/08/2005, nak³ad 350 egz.

3 Spis treœci I. WPROWADZENIE Rada Europejska Rada Unii Europejskiej (Rada UE) Komisja Europejska Parlament Europejski II. OPIS PROCESU TWORZENIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Tworzenie prawa pierwotnego Tworzenie prawa pochodnego Tworzenie prawa w I filarze Instytucje i procedury Procedura oparta na autonomicznej decyzji Rady Unii Europejskiej Procedura konsultacji Procedura wspó³pracy Procedura wspó³decydowania Procedura wyra ania zgody przez Parlament Sposoby podejmowania uchwa³ w Radzie UE Zwyk³a wiêkszoœæ Wiêkszoœæ kwalifikowana Jednomyœlnoœæ Wydawanie aktów prawnych przez Komisjê Europejsk¹ Obowi¹zek uzasadniania i publikacja aktów prawnych Procedury podejmowania decyzji w ramach II i III filaru Unii Europejskiej III. PROCEDURA PRZYJMOWANIA AKTÓW PRAWNYCH Z DZIEDZINY KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO ECZNEGO

4 IV. ZASADY WYPRACOWYWANIA STANOWISK POLSKI WOBEC PROJEKTÓW NOWYCH AKTÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja stanowisk Polski na poszczególnych etapach prac nad projektem w Radzie Wspó³praca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Polski w UE Przekazywanie Sejmowi i Senatowi dokumentów UE Przekazywanie stanowisk rz¹du w odniesieniu do projektów nowych aktów prawa UE Zasiêganie opinii przed rozpatrzeniem aktu prawnego w Radzie UE i przedstawianie informacji o stanowisku rz¹du Informowanie o udziale Polski w pracach UE Przedk³adanie projektów ustaw wykonuj¹cych prawo UE Przedstawianie do opinii kandydatur na okreœlone stanowiska w instytucjach europejskich 48 V. WYPRACOWYWANIE STANOWISK WOBEC PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH Z DZIEDZINY WSPÓLNOTOWEJ KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO ECZNEGO Przygotowywanie stanowisk wobec projektów nowych rozporz¹dzeñ z obszaru wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego Przygotowywanie stanowisk wobec projektów nowych decyzji komisji administracyjnej ds. zabezpieczenia spo³ecznego pracowników migruj¹cych

5 I. WPROWADZENIE Przez proces tworzenia prawa Unii Europejskiej (UE), lub inaczej europejski proces decyzyjny, nale y rozumieæ ca³okszta³t dzia³añ podejmowanych przez odpowiednie instytucje Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz pañstwa cz³onkowskie w celu opracowania i przyjêcia nowego aktu prawnego. Zasady i tryb tworzenia prawa UE okreœlone zosta³y w traktatach, jednak wstêpnym warunkiem ich zrozumienia jest zapoznanie siê z klasyfikacj¹ prawa Unii Europejskiej. ród³a prawa UE tworz¹ bardzo zró nicowany obraz i mog¹ byæ systematyzowane na wiele sposobów. Jeœli jednak potraktowaæ dorobek wspólnotowy jako zwarty system prawny i zastosowaæ tradycyjne kryterium zwi¹zane z hierarchi¹ Ÿróde³ prawa, prawo Unii Europejskiej mo na podzieliæ na dwa zasadnicze dzia³y, prawo pierwotne i prawo pochodne (wtórne). ród³ami prawa pierwotnego s¹ traktaty za³o ycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, traktaty je nowelizuj¹ce, traktaty akcesyjne, protoko³y i deklaracje do wy ej wymienionych traktatów oraz tzw. ogólne zasady prawa. Wœród Ÿróde³ prawa pochodnego wyodrêbnia siê prawo wewnêtrzne Unii Europejskiej, reguluj¹ce jej organizacjê i funkcjonowanie oraz prawo zewnêtrzne, skierowane do pañstw cz³onkowskich, stanowione w ramach poszczególnych filarów Unii Europejskiej 1. W tej drugiej kategorii, najistotniejszy dzia³ prawa pochodnego UE stanowi¹ akty I filaru, przyjmuj¹ce formê rozporz¹dzeñ, dyrektyw, decyzji, zaleceñ b¹dÿ opinii (aczkolwiek w ramach I filaru wystêpuj¹ tak e inne akty zaliczane do tzw. aktów nienazwanych). Prawo stanowione w II i III filarze opiera siê na innych instrumentach. W ramach II filaru przyjmowane s¹ zasady i ogólne wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, wspólne strategie, wspólne dzia³ania, wspólne stanowiska, natomiast g³ównymi Ÿród³ami prawa w III filarze s¹ wspólne stanowiska, decyzje ramowe i decyzje. 1 Trzy filary Unii Europejskiej to: I filar integracja gospodarcza i spo³eczna (Wspólnoty Europejskie), II filar Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa oraz III filar Wspó³praca S¹dowa i Policji w Sprawach Karnych. 5

6 Nale yte zrozumienie podzia³u Ÿróde³ prawa jest niezwykle istotne. Przedstawiona wy ej klasyfikacja znajduje bowiem prze³o enie na procedurê tworzenia prawa Unii Europejskiej. W drodze analogii, europejski proces decyzyjny mo na podzieliæ na: proces tworzenia prawa pierwotnego oraz proces tworzenia prawa pochodnego, ten ostatni zaœ na proces tworzenia prawa w I filarze oraz proces tworzenia prawa w II i III filarze. Ka da z tych procedur wymaga osobnego omówienia, s³u ¹ one bowiem realizacji innych celów i odbywaj¹ siê na podstawie odrêbnych regulacji. Zanim jednak przyst¹pimy do omawiania procedur zwi¹zanych z tworzeniem prawa Unii Europejskiej, warto poœwiêciæ chwilê uwagi instytucjom uczestnicz¹cym w tym procesie. Kluczowe miejsce poœród nich zajmuj¹: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska i Parlament Europejski. 1. Rada Europejska Rada Europejska jest organem Unii Europejskiej (jedynym wymienionym w traktatach za³o ycielskich), w którego sk³ad wchodz¹ szefowie pañstw lub rz¹dów pañstw cz³onkowskich UE oraz przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej. Spotkania Rady Europejskiej odbywaj¹ siê co najmniej dwa razy w roku (na sesjach zwyczajnych pod koniec ka dej prezydencji w czerwcu i w grudniu oraz w razie potrzeby na sesjach nieformalnych), pod przewodnictwem szefa pañstwa lub rz¹du pañstwa cz³onkowskiego, które przewodniczy Radzie. Rada Europejska daje impuls dalszemu rozwojowi integracji europejskiej poprzez okreœlanie nowych obszarów integracji, wydaje ogólne zalecenia polityczne oraz gwarantuje spójnoœæ dzia³añ UE we wszystkich dziedzinach. Rada Europejska stanowi ponadto forum wymiany pogl¹dów i osi¹gania konsensusu bez formalnego podejmowania decyzji. Bardziej szczegó³owe kompetencje przepisy traktatowe przyznaj¹ Radzie Europejskiej w ramach II filaru UE. 6

7 2. Rada Unii Europejskiej (Rada UE) Rada Unii Europejskiej jest g³ównym organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich. Ma ona charakter organu miêdzyrz¹dowego, którego zadaniem jest realizacja wynikaj¹cych z traktatów celów Wspólnot, a zarazem reprezentowanie i ochrona interesów pañstw cz³onkowskich. Rada posiada kompetencje prawotwórcze w ramach wszystkich filarów UE, zapewnia koordynacjê ogólnych polityk gospodarczych pañstw cz³onkowskich, zawiera umowy miêdzynarodowe w imieniu WE, wspó³pracuje z Parlamentem w zakresie uchwalania bud etu. W sk³ad Rady UE wchodz¹ przedstawiciele pañstw cz³onkowskich (po jednym z ka dego) na szczeblu ministerialnym. Rada UE mo e obradowaæ i podejmowaæ decyzje w ró nym sk³adzie: albo jako rada do spraw ogólnych, z³o ona z ministrów spraw zagranicznych, albo jako rada wyspecjalizowana, z³o ona odpowiednio z ministrów odpowiedzialnych za: sprawy gospodarcze i finansowe (ECOFIN) wymiar sprawiedliwoœci i sprawy wewnêtrzne zatrudnienie, politykê spo³eczn¹, ochronê zdrowia i konsumenta konkurencyjnoœæ (rynek wewnêtrzny, przemys³ i badania) transport, telekomunikacjê i energetykê rolnictwo i rybo³ówstwo ochronê œrodowiska edukacjê, m³odzie i kulturê. W sumie Rada Unii Europejskiej mo e obradowaæ w dziewiêciu tzw. formacjach. Obradom Rady przewodniczy przedstawiciel pañstwa aktualnie sprawuj¹cego prezydencjê w Unii Europejskiej. Organem pomocniczym Rady jest Komitet Sta³ych Przedstawicieli (Committee of the Permanent Representatives COREPER), który przygotowuje sesje Rady Unii Europejskiej i wykonuje inne zadania mu przez ni¹ powierzone. Komitet pracuje w dwóch formu³ach: w sk³adzie ambasadorów pañstw cz³onkowskich akredytowanych przy UE (tzw. COREPER II, w³aœciwy dla spraw politycznych, zawsze odpowiedzialny 7

8 za przygotowanie obrad Rady ds. Ogólnych oraz ECOFIN-u), oraz w sk³adzie zastêpców ambasadorów (tzw. COREPER I, odpowiedzialny za sprawy legislacyjno-techniczne). Oddzieln¹ grupê tworzy specjalny komitet do spraw polityki rolnej. Komitet Sta³ych Przedstawicieli wspierany jest przez liczne grupy robocze Rady, z³o one z ekspertów krajowych administracji pañstw cz³onkowskich, wspomaganych przez pracowników sta³ych przedstawicielstw przy UE w Brukseli. Zadaniem grup roboczych jest szczegó³owa analiza propozycji Komisji i przygotowanie decyzji COREPER-u i Rady Ministrów. 3. Komisja Europejska Komisja Europejska jest g³ównym organem wykonawczym Wspólnot Europejskich, ale jej kompetencje i powierzone jej traktatami zadania wykraczaj¹ poza funkcje czysto wykonawcze. Komisja jest organem kolegialnym i ponadnarodowym, powo³ywanym na piêcioletnie kadencje. Obecnie w jej sk³ad wchodzi 25 cz³onków, po jednym przedstawicielu ka- dego pañstwa cz³onkowskiego, jednak e gdy liczba cz³onków Unii zwiêkszy siê do 27, liczba komisarzy bêdzie mniejsza od liczby pañstw cz³onkowskich, a ich narodowoœæ bêdzie okreœlana systemem rotacyjnym. Ka dy komisarz odpowiada za okreœlony obszar polityki Unii Europejskiej (analogicznie jak minister w rz¹dzie), a swoje zadania realizuje przy pomocy dyrekcji generalnych oraz wyspecjalizowanych s³u b. Komisarze w wykonywaniu swoich funkcji s¹ niezale ni i kieruj¹ siê ogólnym interesem Wspólnoty. W okresie wykonywania swoich obowi¹zków nie mog¹ przyjmowaæ wskazówek od jakiegokolwiek rz¹du lub innego organu czy organizacji. Komisji Europejskiej przys³uguje wy³¹czne prawo inicjatywy legislacyjnej (nieco zmodyfikowane w ramach II i III filaru), ma ona równie prawo wydawania w³asnych aktów prawnych w ramach upowa nieñ traktatowych b¹dÿ udzielonych jej przez Radê. Komisja sprawuje ponadto nadzór nad wykonywaniem postanowieñ traktatów i decyzji podjêtych 8

9 przez organy Wspólnot (tzw. funkcja stra nika traktatów) oraz zarz¹dza na co dzieñ Wspólnotami Europejskimi i administruje œrodkami finansowymi przeznaczonymi na realizacjê wspólnych przedsiêwziêæ, w tym przede wszystkim piêcioma g³ównymi funduszami strukturalnymi. 4. Parlament Europejski Parlament Europejski powsta³ w wyniku scalenia Zgromadzeñ Parlamentarnych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu ze Wspólnym Zgromadzeniem Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali. Pocz¹tkowo funkcjonowa³ jako Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, lecz w 1962 roku zmieni³ nazwê na Parlament Europejski. Do koñca lat 70. Parlament Europejski sk³ada³ siê z przedstawicieli delegowanych przez parlamenty narodowe, jednak od 1979 roku deputowani do Parlamentu Europejskiego wybierani s¹ w bezpoœrednich wyborach powszechnych. Obecnie Parlament liczy 732 deputowanych, którzy zasiadaj¹ w nim wed³ug frakcji politycznych. Kadencja trwa piêæ lat. W ramach kolejnych zmian traktatów, Parlament Europejski uzyska³ doœæ szerokie uprawnienia w procesie tworzenia prawa w I filarze. Ponadto sprawuje demokratyczny nadzór nad instytucjami UE, w szczególnoœci nad Komisj¹ Europejsk¹. Jest on uprawniony do zatwierdzania lub odrzucania kandydatur komisarzy, a tak e ma prawo zg³aszania wotum nieufnoœci wobec ca³ej Komisji. Parlament posiada tak e szczególne uprawnienia w zakresie uchwalania bud etu UE. W praktyce decyduje on o tzw. wydatkach nieobowi¹zkowych oraz formalnie przyjmuje projekt bud etu. 9

10 II. OPIS PROCESU TWORZENIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ 1. Tworzenie prawa pierwotnego Przez tworzenie prawa pierwotnego rozumie siê zawieranie nowych traktatów albo dokonywanie uzupe³nieñ lub zmian w ju istniej¹cych traktatach, na których opiera siê Unia Europejska (traktat o Unii Europejskiej, traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, traktaty dotycz¹ce pozosta³ych Wspólnot oraz protoko³y i deklaracje do tych traktatów). Procedura dokonywania zmian w prawie pierwotnym uregulowana jest w art. 48 traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z jego postanowieniami, inicjatywa w omawianym zakresie przys³uguje rz¹dowi ka dego z pañstw cz³onkowskich oraz Komisji Europejskiej, zaœ forum dla przygotowywania zmian w traktatach stanowi konferencja przedstawicieli pañstw cz³onkowskich, nazywana Konferencj¹ Miêdzyrz¹dow¹. Decyzjê w sprawie zwo³ania takiej konferencji podejmuje Rada zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, po zasiêgniêciu opinii Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego, je eli zmiany mia³yby dotyczyæ kwestii instytucjonalnych w dziedzinie walutowej. Zmiany traktatowe uzgadniane s¹ w trakcie Konferencji Miêdzyrz¹dowej za wspólnym porozumieniem pañstw cz³onkowskich, czyli po uzyskaniu jednomyœlnoœci w toku przeprowadzonych negocjacji. Nowy traktat podpisywany jest przez przedstawicieli wszystkich pañstw cz³onkowskich, a nastêpnie podlega ratyfikacji, zgodnie z wymogami konstytucyjnymi poszczególnych pañstw. Warunkiem wejœcia nowego traktatu w ycie jest zakoñczenie procedury ratyfikacyjnej przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie. Zmiany w prawie pierwotnym mog¹ nastêpowaæ tak e w wyniku zawierania traktatów o przyst¹pieniu do Unii Europejskiej nowego pañstwa/nowych pañstw cz³onkowskich, czyli tzw. traktatów akcesyjnych. Procedurê zawierania takich traktatów reguluje art. 49 TUE. Zgodnie 10

11 z jego postanowieniami, ka de pañstwo europejskie, które szanuje zasady okreœlone w art. 6 ust. 1 TUE (wolnoœæ, demokracja, poszanowanie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci oraz zasada pañstwa prawa) mo e ubiegaæ siê o cz³onkostwo w Unii. W tym celu sk³ada ono swój wniosek Radzie Europejskiej, która podejmuje decyzjê w sprawie, stanowi¹c jednomyœlnie po zasiêgniêciu opinii Komisji oraz po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, wyra onej bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów jego cz³onków. Warunki przyjêcia oraz wynikaj¹ce z tego przyjêcia dostosowania w traktatach stanowi¹cych podstawê Unii Europejskiej s¹ przedmiotem negocjacji, a nastêpnie znajduj¹ wyraz w umowie pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi a pañstwami ubiegaj¹cymi siê o cz³onkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiaj¹ce siê pañstwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. 2. Tworzenie prawa pochodnego Przez tworzenie prawa pochodnego nale y rozumieæ dzia³ania legislacyjne podejmowane przez poszczególne instytucje Wspólnot Europejskich (funkcjonuj¹ce tak e jako instytucje Unii Europejskiej w II i III filarze) w celu realizacji ich traktatowych zadañ. Procedura tworzenia prawa pochodnego w I filarze znacznie ró ni siê od procedur II i III filarowych. Ró nice w tym wzglêdzie wynikaj¹ z samej odmiennoœci miêdzy poszczególnymi filarami: o ile I filar oparty jest na tzw. metodzie wspólnotowej, zak³adaj¹cej istnienie kompetencji WE, o tyle II i III filar opieraj¹ siê na tzw. metodzie miêdzynarodowej, tj. wspó³pracy miêdzyrz¹dowej pañstw cz³onkowskich. 11

12 2.1 Tworzenie prawa w I filarze Instytucje i procedury Art. 249 traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (TWE) okreœla instytucje, które posiadaj¹ kompetencje w zakresie stanowienia prawa pochodnego. Nale ¹ do nich: Parlament Europejski wspólnie z Rad¹ Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska. Instytucj¹ odgrywaj¹c¹ pierwszoplanow¹ rolê w stanowieniu prawa pochodnego w I filarze pozostaje niew¹tpliwie Rada UE, choæ w wyniku kolejnych zmian traktatowych stopniowo w tym procesie wzrasta rola i znaczenie Parlamentu Europejskiego. Podstawowym zadaniem i uprawnieniem Komisji Europejskiej jest nadal przygotowywanie projektów nowych aktów prawa wspólnotowego i wystêpowanie z inicjatyw¹ prawodawcz¹, choæ Komisja posiada tak e kompetencje w zakresie wydawania w³asnych aktów prawnych na podstawie upowa nienia Rady lub na podstawie przepisów traktatowych. Rada Europejska, bêd¹ca organem UE, nie uczestniczy formalnie w tworzeniu prawa pochodnego w I filarze. Warto jednak powiedzieæ, e jej decyzje polityczne, które daj¹ impulsy niezbêdne do rozwoju UE oraz okreœlaj¹ kierunki polityki UE, sk³aniaj¹ w³aœciwe instytucje wspólnotowe do podejmowania prac legislacyjnych oraz wp³ywaj¹ na treœæ aktów prawnych, wydawanych w wyniku tych prac. Pierwszym etapem procedury tworzenia prawa pochodnego jest przygotowanie projektu aktu prawnego i wyst¹pienie z inicjatyw¹ prawotwórcz¹. Z nielicznymi wyj¹tkami, tylko Komisja Europejska jest upowa- niona do przedk³adania projektu aktu prawnego wraz z uzasadnieniem w³aœciwym instytucjom do dalszych prac legislacyjnych. Impulsy dla sporz¹dzenia projektu mog¹ wyp³ywaæ przede wszystkim z dokumentów kierunkowych Rady Europejskiej/Rady Unii Europejskiej, mog¹ równie pochodziæ od pañstw cz³onkowskich lub rozmaitych grup interesów. Za przygotowane projektu aktu prawnego odpowiada formalnie komisarz cz³onek Komisji, w którego kompetencjach znajduje siê regulowany ob- 12

13 szar. W sformu³owaniu tekstu projektu zwykle uczestnicz¹ w ró nych formach przedstawiciele pañstw cz³onkowskich. Szczególn¹ rolê odgrywaj¹ w tym procesie sta³e komitety, powo³ywane decyzj¹ Rady UE lub Komisji na podstawie odpowiedniego artyku³u dyrektywy lub rozporz¹dzenia oraz grupy ekspertów powo³ywanych ad hoc. Cia³a te nie podejmuj¹ adnych decyzji, pe³ni¹ raczej funkcje opiniodawczo doradcze. Poznawanie stanowisk poszczególnych pañstw cz³onkowskich na tym wczesnym etapie jest jednak z punktu widzenia Komisji niezwykle istotne, pozwala bowiem na ocenê szans danego projektu na przyjêcie przez Radê i na szukanie kompromisów, zanim projekt zostanie formalnie zg³oszony. W niektórych przypadkach inicjatywa legislacyjna Komisji zostaje niejako wymuszona przez inne instytucje zaanga owane w proces decyzyjny. Na podstawie art. 192 zd. 2 TWE, Parlament Europejski, stanowi¹c wiêkszoœci¹ g³osów, mo e za ¹daæ od Komisji przed³o enia w³aœciwych propozycji w kwestiach, co do których uwa a, e prawid³owa realizacja przepisów TWE wymaga opracowania aktu wspólnotowego. Tak e Rada na podstawie art. 208 TWE mo e za ¹daæ od Komisji przeprowadzenia wszelkich analiz, które uzna za po ¹dane dla realizacji wspólnych celów i przed³o enia jej w³aœciwych propozycji. W przedstawionych wy ej przypadkach, Komisja zobowi¹zana jest rozpatrzyæ wniosek Rady lub Parlamentu i w razie uznania jego zasadnoœci, przed³o yæ odpowiedni projekt aktu prawnego. Jeœli Komisja uzna, e takiej potrzeby nie ma, zawiadamia o swoim stanowisku wnioskodawcê. Po przygotowaniu i formalnym przed³o eniu przez Komisjê Europejsk¹ projektu nowego aktu prawa wspólnotowego, pracê nad nim rozpoczynaj¹ inne instytucje zaanga owane w europejski proces decyzyjny. Art. 192 TWE daje podstawê do wyodrêbnienia piêciu procedur tworzenia prawa na tym etapie, w zale noœci od tego, czy i jaka rola przypada w nich Parlamentowi Europejskiemu, a mianowicie: procedurê opart¹ na autonomicznej decyzji Rady, bez udzia³u Parlamentu, procedurê konsultacji, tj. opiniowania projektu aktu Rady przez Parlament, procedurê wspó³pracy Rady i Parlamentu, procedurê wspó³decydowa- 13

14 nia Rady i Parlamentu, procedurê wyra ania zgody przez Parlament na dany akt Rady. O tym, która z wy ej wymienionych procedur znajdzie w konkretnym wypadku zastosowanie, rozstrzygaj¹ przepisy traktatu, daj¹ce podstawê dla podejmowania dzia³añ legislacyjnych w danym obszarze. Analizuj¹c powy sze procedury, nale y pamiêtaæ, e prace nad projektem nowego aktu prawa wspólnotowego w Radzie obejmuj¹ zwykle trzy etapy: prace w grupie roboczej, prace na poziomie COREPER oraz posiedzenie samej Rady, natomiast prace w Parlamencie koncentruj¹ siê g³ównie w odpowiednich komisjach. W procesie tworzenia prawa wspólnotowego bior¹ tak e udzia³ na zasadach okreœlonych w przepisach traktatowych organy pomocnicze instytucji wspólnotowych, w szczególnoœci Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny oraz Komitet Regionów. Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny jest organem doradczym, z³o onym z przedstawicieli gospodarczych i spo³ecznych grup zorganizowanego spo³eczeñstwa obywatelskiego, w tym m.in. reprezentantów pracodawców, zwi¹zków zawodowych, rolników, rzemieœlników, wolnych zawodów i konsumentów. Komitet Regionów jest równie cia³em doradczym i sk³ada siê z przedstawicieli w³adz regionalnych i lokalnych w Europie Procedura oparta na autonomicznej decyzji Rady Unii Europejskiej Rada, w okreœlonych przez traktat przypadkach, ma mo liwoœæ wydawania aktów prawnych samodzielnie, bez kontaktowania siê i konsultacji z Parlamentem Europejskim. Konsultacje z Parlamentem s¹ oczywiœcie mo liwe, maj¹ one jednak charakter fakultatywny i nie wi¹ ¹ prawnie Rady co do podjêcia decyzji (w praktyce rozwi¹zanie takie stosowane jest wy³¹cznie w wa niejszych sprawach). Za pomoc¹ tej procedury s¹ stanowione decyzje miêdzy innymi z obszaru wspólnej taryfy celnej (art. 26 TWE), us³ug (art. 49 TWE), czy przep³ywu kapita³u (art. 60 TWE). 14

15 Procedura konsultacji Istota procedury konsultacji wyra a siê w obowi¹zku przedstawienia przez Radê projektu aktu prawnego Parlamentowi Europejskiemu w celu zajêcia przez niego stanowiska. Analogicznie jak w przypadku pozosta³ych procedur, inicjatywa prawodawcza nale y tu do Komisji Europejskiej, która przekazuje projekt aktu prawnego zarówno Radzie, jak i Parlamentowi Europejskiemu. Nastêpnie Rada zasiêga opinii Parlamentu odnoœnie do projektowanej regulacji. Stanowisko Parlamentu Europejskiego nie wi¹ e prawnie Rady, choæ ma znaczenie polityczne. Zaniechanie wyst¹pienia przez Radê do Parlamentu w celu zasiêgniêcia opinii lub wydanie aktu przed sformu³owaniem opinii Parlamentu Europejskiego stanowi wadê proceduraln¹ i mo e spowodowaæ orzeczenie przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci niewa noœci aktu prawnego na podstawie art. 230 TWE. Jeœli Parlament w swojej opinii zaproponuje dokonanie zmian w projekcie, Komisja rozwa a propozycje Parlamentu. W razie uznania zasadnoœci którejkolwiek z propozycji zmian, Komisja przygotowuje i przesy³a Radzie zmieniony projekt. Rada zapoznaje siê z nowym projektem i przyjmuje go w poprawionej formie, wprowadza do niego kolejne zmiany lub ca³kowicie go odrzuca. Jeœli Rada postanowi odrzuciæ wniosek Komisji, decyzja o w tej sprawie musi zapaœæ jednomyœlnie. Do obszarów objêtych procedur¹ konsultacji nale ¹ miêdzy innymi: zwalczanie dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ, rasê, pochodzenie etniczne, religiê lub przekonania polityczne, niepe³nosprawnoœæ, wiek lub orientacjê seksualn¹ (art. 13 TWE), prawo udzia³u w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w pañstwie zamieszkania (art. 19 TWE), uzupe³nianie praw zwi¹zanych z obywatelstwem UE (art. 22 zd. 2 TWE), liberalizacja us³ug (art. 52 ust.1 TWE), regu³y konkurencji maj¹ce zastosowanie do przedsiêbiorstw (art. 83 ust.1 TWE), pomoc pañstwa (art. 89 TWE), wytyczne w zakresie zatrudnienia (art. 128 ust. 2 TWE), tworzenie wspólnych przedsiêbiorstw lub innych struktur niezbêdnych dla realizacji wspólnotowych programów badawczych i rozwoju technologicznego (art. 172 zd.1 TWE). 15

16 Procedura wspó³pracy Procedura wspó³pracy ma na celu wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego w procesie stanowienia prawa poprzez nadanie konsultacjom miêdzy Parlamentem a Rad¹ charakteru wi¹ ¹cego i zosta³a uregulowana w art. 252 TWE. Mo na w niej wyró niæ szeœæ podstawowych etapów. Procedurê otwiera przygotowanie projektu aktu prawnego przez Komisjê Europejsk¹ i przekazanie go do Parlamentu Europejskiego. Drugi etap stanowi pierwsze czytanie projektu w Parlamencie Europejskim. Parlament przyjmuje w tym czytaniu opiniê wobec projektu zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Kolejny, trzeci krok stanowi przekazanie projektu do Rady, która kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów uchwala wobec niego wspólne stanowisko. Wspólne stanowisko Rady jest nastêpnie w czwartym etapie przekazywane do Parlamentu w celu przeprowadzenia drugiego czytania, przy czym Rada informuje Parlament o powodach przyjêcia wspólnego stanowiska oraz o stanowisku Komisji. Je eli Parlament w terminie trzech miesiêcy przyjmie wspólne stanowisko Rady albo nie podejmie w tym zakresie adnej uchwa³y, wówczas Rada przyjmuje akt w brzmieniu zaproponowanym we wspólnym stanowisku, co koñczy procedurê legislacyjn¹. Je eli Parlament odrzuci wspólne stanowisko bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, Rada mo e przyj¹æ projektowan¹ regulacjê, wy³¹cznie dzia³aj¹c jednomyœlnie, co równie oznacza zakoñczenie procedury legislacyjnej. Trzecia mo liwoœæ, któr¹ dysponuje Parlament, to przyjêcie bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów poprawek do wspólnego stanowiska. W takim wypadku, ca³e dossier w pi¹tym etapie zostaje przekazane Komisji Europejskiej, ta zaœ ustosunkowuje siê do poprawek Parlamentu, odrzucaj¹c je b¹dÿ akceptuj¹c w ca³oœci lub w czêœci. W szóstym etapie, poprawiony projekt, ewentualnie wraz z wykazem nieuwzglêdnionych uwag Parlamentu i uzasadnieniem rozbie noœci, przechodzi do drugiego czytania w Radzie. Jeœli Komisja uwzglêdni³a zmiany proponowane przez Parlament, Rada mo e przyj¹æ wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ nowy projekt lub jednog³oœnie go zmieniæ i w tej zmienionej postaci uchwaliæ. Jeœli Komisja nie uwzglêdni³a poprawek Parlamentu, Rada mo e jednomyœlnie 16

17 przyj¹æ projekt wraz z poprawkami nie uwzglêdnionymi przez Komisjê. Brak decyzji Rady w ci¹gu trzech miesiêcy oznacza zakoñczenie procedury legislacyjnej bez przyjêcia aktu prawnego. Procedura wspó³pracy zmierza do osi¹gniêcia porozumienia miêdzy Rad¹, Parlamentem i Komisj¹. Decyduj¹ce jest jednak w tym uk³adzie stanowisko Rady, z tym e musi ona w razie rozbie noœci zdañ z Parlamentem lub Komisj¹ podj¹æ uchwa³ê jednomyœlnie. Je eli Rada nie aprobuje propozycji Komisji lub Parlamentu, mo e zablokowaæ wydanie aktu. Procedura wspó³pracy jest najszerzej wykorzystywana w procesie stanowienia aktów prawnych w dziedzinie polityki gospodarczej i pieniê- nej, np. w odniesieniu do przyjmowania zasad wielostronnego nadzoru (art. 99 ust. 5 TWE), precyzowania definicji w celu stosowania zakazów udzielania przez EBC lub krajowe banki centralne po yczek (art. 103 ust. 2 TWE), czy przyjmowania œrodków w celu harmonizacji nomina³ów i specyfikacji technicznych monet przeznaczonych do obiegu (art. 106 ust. 2 TWE). 17

18 Schemat 1. Procedura wspó³pracy legislacyjnej organów UE KOMISJA EUROPEJSKA opracowuje propozycjê PARLAMENT EUROPEJSKI wydaje opiniê RADA UNII EUROPEJSKIEJ uchwala tzw. wspólne stanowisko PARLAMENT EUROPEJSKI Nie wypowiada siê w ci¹gu 3 miesiêcy, nt. wspólnego stanowiska Rady Akceptuje wspólne stanowisko Rady Odrzuca wspólne stanowisko Rady bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów Proponuje poprawki do wspólnego stanowiska Rady bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów Akt zostaje przyjêty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady Akt mo e zostaæ przyjêty, jeœli Rada uchwali go jednomyœlnie KOMISJA EUROPEJSKA wydaje opiniê o poprawkach Parlamentu i przygotowuje nowy projekt uwzglêdniaj¹cy poprawki / ewentualnie wykaz nieuwzglêdnionych uwag wraz z uzasadnieniem rozbie noœci PARLAMENT EUROPEJSKI Przyjmuje nowy projekt Komisji uwzglêdniaj¹cy poprawki Parlamentu kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ Zmienia jednog³oœnie nowy projekt Komisji uwzglêdniaj¹cy poprawki Parlamentu Przyjmuje jednog³oœnie projekt aktu, który uwzglêdnia poprawki Parlamentu odrzucone wczeœniej przez Komisjê W ci¹gu trzech miesiêcy nie podejmuje adnej decyzji 18 Akt zostaje przyjêty Akt nie zostaje przyjêty

19 Procedura wspó³decydowania Procedura wspó³decydowania zosta³a wprowadzona do TWE traktatem z Maastricht, a zakres jej stosowania by³ stopniowo rozszerzany traktatami amsterdamskim i nicejskim. W ramach procedury wspó³decydowania Parlament Europejski uzyska³ mo liwoœæ decydowania o treœci danego aktu prawnego na równi z Rad¹. W procedurze tej powodzenie procesu legislacyjnego zale y w g³ównej mierze od wykazanej przez obie instytucje dobrej woli i sk³onnoœci do kompromisu. Szczególn¹ rolê odgrywa w ramach wspó³decydowania Komisja Europejska, która wystêpuje tu ju nie tylko jako inicjator ca³ej procedury, lecz tak e jako mediator pomiêdzy Rad¹ a Parlamentem. Przebieg procedury wspó³decydowania zosta³ uregulowany w art. 251 TWE. Na podstawie tego przepisu, procedurê tê w pe³nej wersji mo- na podzieliæ na osiem etapów. Pierwszym z nich jest oczywiœcie przygotowanie projektu aktu prawnego przez Komisjê Europejsk¹ i przekazanie go równoczeœnie do Rady i do Parlamentu Europejskiego. Drugim etapem jest pierwsze czytanie projektu w Parlamencie Europejskim. Parlament mo e przyj¹æ w tym czytaniu poprawki do projektu zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Kolejny krok stanowi pierwsze czytanie w Radzie. Je eli Parlament nie zg³osi³ adnych poprawek, Rada kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów mo e uchwaliæ akt prawny w niezmienionej postaci. Jest to równoznaczne z zakoñczeniem procedury legislacyjnej. Je eli Parlament zg³osi³ poprawki, Rada mo e je przyj¹æ kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów, co koñczy procedurê legislacyjn¹, lub odrzuciæ. W razie odrzucenia poprawek Parlamentu, Rada przyjmuje tzw. wspólne stanowisko i przekazuje je Parlamentowi. Po etapie prac w Radzie, nastêpuje drugie czytanie projektu w Parlamencie. Je eli Parlament w terminie trzech miesiêcy przyjmie wspólne stanowisko Rady albo nie podejmie w tym zakresie adnej uchwa³y, to akt zostaje przyjêty w brzmieniu zaproponowanym przez Radê we wspólnym stanowisku, co koñczy procedurê legislacyjn¹. Je eli Parlament odrzuci wspólne stanowisko bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, prace nad projektem aktu prawnego zostaj¹ zakoñczone bez uchwalenia aktu. Trzecia mo liwoœæ, któr¹ dys- 19

20 ponuje Parlament, to przyjêcie bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, poprawek do wspólnego stanowiska. W takim wypadku, w ramach pi¹tego etapu, Komisja wydaje opiniê do zg³oszonych poprawek, a projekt przechodzi do drugiego czytania w Radzie (szósty etap). Je eli Rada w terminie trzech miesiêcy zaakceptuje kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów poprawki Parlamentu do wspólnego stanowiska, pozytywnie zaopiniowane przez Komisjê, akt prawny zostaje przyjêty. Przyjêcie przez Radê poprawek Parlamentu, które zosta³y negatywnie zaopiniowane przez Komisjê, wymaga jednomyœlnoœci. Je eli Rada nie zaakceptuje w trzymiesiêcznym terminie wszystkich poprawek Parlamentu, w ci¹gu szeœciu tygodni uruchamiana jest procedura pojednawcza, stanowi¹ca siódmy etap prac. Brak porozumienia w ramach Komitetu Pojednawczego w ci¹gu szeœciu tygodni oznacza zakoñczenie procedury legislacyjnej bez przyjêcia aktu prawnego. Je eli jednak w ramach Komitetu Pojednawczego w terminie szeœciu tygodni zostanie wypracowane porozumienie (wymagane jest osi¹gniêcie kwalifikowanej wiêkszoœci g³osów przedstawicieli Rady i wiêkszoœci wœród przedstawicieli Parlamentu), przedstawiany jest wspólny projekt. Rada kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ i Parlament wiêkszoœci¹ bezwzglêdn¹ zatwierdzaj¹ w terminie szeœciu tygodni wspólny projekt bêd¹cy wynikiem procedury pojednawczej. Je- eli w tym czasie któryœ z organów nie wyrazi zgody na zatwierdzenie wyniku procedury pojednawczej, to procedura legislacyjna zostaje zakoñczona bez uchwalenia aktu prawnego. Na podstawie procedury wspó³decydowania przyjmowane s¹ miêdzy innymi akty prawne z dziedziny: swobody przep³ywu pracowników (art. 40 TWE), koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego (art. 42 TWE), prawa prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (art. 44 ust. 1 TWE), transportu (art. 71 ust. 1, art. 80 TWE), równoœci szans kobiet i mê czyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (art. 141 ust. 3 TWE), decyzji wykonawczych dotycz¹cych Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (art. 148 TWE), edukacji (art. 149 TWE), kultury (art. 151 TWE), zapobiegania nadu yciom finansowym naruszaj¹cym interesy Wspólnoty (art. 280 ust. 4 TWE). 20

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego

Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego 5 Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego Artykuł analizuje możliwości zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego umów w świetle

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców.

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. Prawo sportowe Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. 55 Prawa do transmisji widowisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony

Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony Unia Europejska stoi przed koniecznością przeprowadzenia gruntownej reformy ustrojowej, która ma m.in. dokładnie uregulować podział kompetencji

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo