Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy"

Transkrypt

1 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /2012 Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb przetarg nieograniczony ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - Pzp Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość euro Zatwierdził/ła: Warszawa, lipca 2012 roku

2 2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Pzp Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2 siwz formularz oferty należy umieścić jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji - zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie zszytych z całością oferty, tak aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla PIP postępowanie sprawy GOZ /2012. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego koperta ma być oznaczona także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca ma na podstawie art. 36 ust. 5 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia korzystał będzie z podwykonawców, czy też nie załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski.

3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku przetargu Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, uzupełnienia ofert oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, odwołań, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem treści pkt 8 siwz. Zamawiający wymaga by oferta i odwołanie było złożona w formie pisemnej nie dopuszczalne jest przesłanie oferty i odwołania faksem i drogą elektroniczna (oferta ma mieć formę wydruku zapakowana jak w pkt 1.5 siwz). 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy 23 licencji na oprogramowanie oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. 1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 30 dni (licząc od dnia następnego po zawarciu umowy): 1) 6 sztuk licencji PowerBuilder wer Enterprise lub wyższej 2) 17 licencji serwerowych SQL Anywhere Workgroup Edition z 400 klientami (wg załącznika nr 5). wraz z prawem do użytku komercyjnego (zamawiający i jego jednostki to administracja państwowa; oprogramowanie będzie wykorzystywane do celów biurowych) do jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Dla każdej sztuki zakupionego oprogramowania ma być wystawiona odrębna licencja wystawiona na jednostkę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, do której została dostarczona. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww. licencje do jednostek wskazanych w załączniku numer 5 do siwz w ilości tam określonej. Okres użytkowania licencji przez ww. jednostki czas nieokreślony. Dostarczone licencje mają mieć prawo do upgrad ów. 2. W przypadku, gdy wykonawca dostarczy oprogramowanie na nośnikach zobowiązany jest zapewnić 12 miesięczny okres gwarancji na dostarczone nośniki z oprogramowaniem. Wykonawca zobowiązany jest wymienić w okresie gwarancji wadliwe nośniki z oprogramowaniem na nośniki wolne od wad w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o niniejszym. 3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekaże do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy faksem/pisemnie informację z danymi (imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu i adres ) co najmniej 1 osoby, która będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia (umowy) z ramienia Wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania. 5. Każda jednostka Państwowej Inspekcji Pracy przekaże Wykonawcy, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, faksem na numer wskazany w umowie dane co najmniej 1 osoby (imię, nazwisko, numer telefonu, numer faksu i adres ), która będzie współpracowała z wykonawcą na etapie realizacji umowy (w zakresie dostawy oprogramowania). 6. Wykonawca zobowiązany będzie w dniu zawarcia umowy przedstawić zamawiającemu pisemnie/faksem na numer wskazany w umowie wzór protokołu odbioru częściowego i ostatecznego dostawy oprogramowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o akceptacji projektu protokołu, ewentualnie o konieczności wprowadzenia zmian w

4 4 terminie 4 dni od dnia otrzymania ww. wzoru protokołu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi zamawiającego i przedstawić skorygowany projekt protokołu w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności wprowadzenia korekty. Zamawiający ustosunkuje się w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania do przekazanych projektów protokołów. 7. Protokół odbioru częściowego oprogramowania zostanie przekazany przez wykonawcę wraz z dostawą oprogramowania podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, do jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy w 3 egzemplarzach (1 x zamawiający, 1 x wykonawca, 1xjednostka, do której dostarczono oprogramowanie). Protokół będzie podpisany w jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 3 dni od otrzymania dostawy oprogramowania W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla grupy 6 osób wyznaczonych przez zamawiającego (odrębne, zamknięte szkolenie dla tej grupy osób; bez udziału osób postronnych). Szkolenie ma się odbyć w jednym z miast wojewódzkich na terenie Polski. Zakres szkolenia zawarty jest w załączniku numer 8 do siwz. 1. Zamawiający wymaga by szkolenie odbyło się w dniach 5-9 listopada 2012 roku. 2. Zamawiający wymaga by szkolenie pierwszego dnia rozpoczynało się najwcześniej o godz i kończyło się najpóźniej o godz dnia ostatniego. Zamawiający wymaga by każdego dnia szkolenie trwało min. 8 godz. (1 godz. = 45 min.). Łączna liczba godzin Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie do przeprowadzenia szkolenia, w tym w szczególności specjalistyczny sprzęt komputerowy odpowiedni do rodzaju zajęć (m.in. indywidualne stanowisko dla każdego uczestnika, infrastruktura sieciowa, zainstalowane i skonfigurowane do zajęć odpowiednie oprogramowanie). Szkolenie ma mieć charakter ćwiczeń (każdy uczestnik szkolenia wykonuje indywidualnie ćwiczenia na przydzielonym mu komputerze pod nadzorem osoby prowadzącej szkolenie). Sala szkoleniowa musi mieć powierzchnię dostosowaną do wielkości grupy szkoleniowej i być wyposażona w sprzęt prezentacyjny (m.in. projektor, flipchart, tablica). 4. W ramach obsługi cateringowej szkolenia Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia w każdym dniu szkolenia obsługę: 2 serwisów kawowych (gorącą kawę i herbatę, cukier, śmietankę oraz wodę i ciasteczka) i jednej przerwy obiadowej (obiady dwudaniowe). Wykonawca zapewnia w tym zakresie niezbędny asortyment. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w umowie materiały szkoleniowe, sporządzone w języku polskim lub angielskim, do akceptacji. Zamawiający ustosunkuje się do ww. materiałów w terminie 3 dni roboczych od ich przekazania informując wykonawcę faksem o akceptacji materiałów lub o konieczności wprowadzenia zmian. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do materiałów zmiany wymagane przez zamawiającego i ponownie przesłać materiały w formie wskazanej wyżej do zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania powyższej informacji. Ponadto, wykonawca zobowiązany jest do przekazania każdemu słuchaczowi materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (na adres przekazany wykonawcy stosownie do postanowień pkt siwz), na co najmniej 3 dni przed terminem szkolenia oraz w formie papierowej przed rozpoczęciem szkolenia. 6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić wykładowcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia zajęć. Zamawiający wymaga by ww. osoba w okresie ostatnich trzech lat przeprowadziła, co najmniej dwa szkolenia z zakresu szkoleń objętych przedmiotem zamówienia (obsługa oprogramowania PowerBuilder w zakresie zaawansowanym). 7. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i wręczyć uczestnikom szkolenia (na zakończenie szkolenia) dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu (certyfikaty/dyplomy).

5 5 8. Wykonawca zapewni materiały piśmiennicze (notatnik, długopis) dla każdego uczestnika szkolenia. 9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić noclegi dla uczestników szkolenia w hotelu o standardzie, co najmniej dwugwiazdkowym, usytuowanym w tej samej miejscowości, w której prowadzone będzie szkolenie. Zamawiający dopuszcza zapewnienie noclegów w motelach, pensjonatach, domach studenckich itp. pod warunkiem, że będą one spełniały wymagania hotelu dwugwiazdkowego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 5 noclegów począwszy od nocy poprzedzającej dzień rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający dopuszcza by nocleg odbywał się w pokojach maksymalnie dwuosobowych z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest kwaterowanie osób różnej płci w tych samych pokojach. Zamawiający informuje, że uczestnicy szkolenia z miasta, w którym odbywać się będzie szkolenie, nie będą korzystać z noclegu (natomiast, w przypadku oddelegowania na szkolenie osoby zatrudnionej w oddziale danej jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy może wystąpić konieczność zapewnienia dla ww. osoby noclegu). Zamawiający informuje, że uiści zapłatę tylko za faktycznie wykorzystane noclegi. Zamawiający informuje, że w załączniku numer 5 do siwz wskazane są jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy, których pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniu. 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia poza cateringiem wymienionym w pkt siwz również śniadania i kolacje w każdym dniu szkolenia w miejscu zakwaterowania z wyjątkiem ostatniego dnia szkolenia, w którym Wykonawca nie ma obowiązku zapewnienia kolacji dla uczestników szkolenia. 11. Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy przekażą Wykonawcy faksem/pisemnie informacje na temat osób (imię i nazwisko) uczestniczących w szkoleniu oraz korzystających z noclegów w terminie 3 dni od otrzymania informacji, o której mowa w pkt siwz. 12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać jednostkom Państwowej Inspekcji Pracy faksem/pisemnie w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy informację o miejscu szkolenia, (co najmniej nazwa i adres budynku), miejscu zakwaterowania (nazwa i adres hotelu). Ww. pismo musi zawierać również informacje o możliwości przemieszczania się komunikacją publiczną: z dworca PKP do miejsca noclegu, z miejsca prowadzenia szkolenia na dworzec PKP, oraz z miejsca noclegu do miejsca prowadzenia szkolenia. 13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu, w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy, w formie pisemnej/faksem szczegółowy program i harmonogram szkolenia. Zamawiający może zgłosić faksem uwagi do ww. dokumentu w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest ponieść (i uwzględnić w cenie oferty) wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, w tym w szczególności koszty noclegów, wynagrodzeń wykładowców, materiałów szkoleniowych, wynajmu pomieszczeń, cateringu i wyżywienia, transportu, oprzyrządowania itp. Zamawiający pokryje jedynie koszt dojazdu uczestników na szkolenie (odrębnie). Pozostałe koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją ww. umowy wykonawca musi wliczyć w cenę oferty. 15. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekaże do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy, w których zatrudnieni są uczestnicy szkolenia faksem/pisemnie informację z danymi (imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu i adres ), co najmniej 1 osoby, która będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia (umowy) z ramienia wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia (wybrane jednostki, których pracownicy będą uczestniczyli w szkoleniu). 16. Jednostka Państwowej Inspekcji Pracy, której pracownik będzie brał udział w szkoleniu, przekaże Wykonawcy, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, faksem na numer wskazany w umowie dane 1 osoby (imię, nazwisko, numer

6 6 telefonu, numer faksu i adres ), która będzie współpracowała z wykonawcą na etapie realizacji umowy w zakresie organizacji szkolenia. 17. Wykonawca zobowiązany będzie w dniu zawarcia umowy przedstawić zamawiającemu pisemnie/faksem na numer wskazany w umowie wzór protokołu odbioru szkolenia. Zamawiający przekaże wykonawcy informację o akceptacji projektu protokołu, ewentualnie o konieczności wprowadzenia zmian w terminie 4 dni od dnia otrzymania ww. wzoru protokołu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi zamawiającego i przedstawić skorygowany projekt protokołu w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności wprowadzenia korekty. Zamawiający ustosunkuje się w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania do przekazanych projektów protokołów. 18. Po zakończeniu szkolenia wykonawca zobowiązany będzie do złożenia protokołu odbioru szkolenia wg zaakceptowanego wzoru (pkt siwz). Protokół będą podpisywany przez przedstawicieli zamawiającego oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Protokół musi zawierać, co najmniej następujące informacje: nazwę wykonawcy i zamawiającego, nazwę szkolenia, datę i miejsce przeprowadzenia szkolenia, nazwę hotelu, w którym odbywał się nocleg, informację o przekazaniu materiałów szkoleniowych, informację, że program szkolenia został zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym programem. Załącznikiem do protokołu będzie imienna lista obecności w szkoleniu jego uczestników (uczestnicy szkolenia potwierdzają udział w każdym dniu szkolenia podpisem), wynik badania (wraz z kartami oceny szkolenia przez jego uczestników (pkt siwz) oraz kopie wydanych certyfikatów/dyplomów (pkt siwz). 19. Zamawiający wymaga by wykonawca przygotował dla prowadzonego szkolenia narzędzia i formularze badania satysfakcji uczestnictwa w szkoleniu i by po zakończeniu szkolenia przeprowadził takie badanie. Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt kart oceny, opis narzędzi i metody badania satysfakcji do akceptacji Zamawiającego - do akceptacji stosuje się odpowiednio postanowienia pkt siwz Zamawiający stosownie do postanowień art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że PowerBuilder to obiektowy język programowania, umożliwia dostęp do wbudowanych funkcji, działający w oparciu o technologię DataWindow, która umożliwia pobieranie i zaawansowaną edycję rekordów z bazy danych. Służy do budowy aplikacji klient/serwer, wielowarstwowych, rozproszonych i internetowych. Wyposażony został w dedykowane sterowniki do baz danych. Zdecydowana większość oprogramowania stosowanego w PIP (Navigator, Hobbit, Skargi, Kancelaria, Porady, Rejestr zezwoleń na pracę dzieci, Egzekucje), opracowana została przez pracowników PIP w oparciu o różne wersje narzędzia PowerBuilder (w tym również opracowana przez zewnętrzną firmę aplikacja PIPPIN, do której PIP ma prawa autorskie). Programy te wymagają stałego rozwoju i aktualizacji zgodnie ze zmieniającymi się procedurami i przepisami prawa oraz poprawy interfejsu użytkownika i ergonomii. W związku z powyższym wskazane jest zastosowanie nowszej wersji narzędzia programistycznego, które wykluczy konieczność pisania powyższych aplikacji od początku. Oprogramowanie serwerowe SQL Anywhere Workgroup Edition jest wspierane przez firmę SYBASE działające na serwerach z 64 bitowym systemem operacyjnym Windows 2008 serwer r2, umożliwi w większym stopniu wykorzystanie (aktualnie tylko 3,5GB na 20GB możliwych do użycia). Zwiększenie ilości wykorzystanej pamięci operacyjnej jest kluczowym elementem w podniesieniu wydajności pracy bazy danych np. sporządzania dużych raportów. Na nowym oprogramowaniu zostaną uruchomione bazy Hobbit, PIPPIN, Rejestry OIP skargi i inne bazy w OIP. Dodatkowo oprogramowanie posiada rozbudowany system replikacyjny bazy danych - pozwala replikować dużą ilość danych w szybkim czasie np.: aktualizacja danych pracodawcy danymi z baz GUS i ZUS. System replikacyjny jest odporny na problemy w dostępności do sieci WAN i nie wymaga restartu Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych Państwowej Inspekcji Pracy (nie jest dofinansowane ze środków unijnych). Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych.

7 Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: a) kod: ; nazwa: usługi szkolenia komputerowego; b) kod: ; nazwa: kursy komputerowe; c) kod: ; nazwa: pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne. 3. Warunki wymagane od wykonawców oraz opis sposoby dokonywania oceny spełnia warunków: 3.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia, określonego w ust. 2 siwz na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817 ze zm.) oraz musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp, tj. wykonawca musi: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykonawca musi wykazać się (w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie): a) wykonaniem co najmniej 1 dostawy oprogramowania komputerowego o wartości min ,00 zł z podatkiem VAT; b) przeprowadzeniem co najmniej 1 szkolenia komputerowego z zakresu obsługi oprogramowania PowerBuilder dla min. 6 osób. 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą, które przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia z zakresu szkoleń objętych przedmiotem zamówienia (szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania PowerBuilder dla zaawansowanych). 4) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie). Szczególne warunki udziału w postępowaniu w zakresie pkt 2 (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) zawarte są w pkt siwz. Zamawiający nie określa szczególnych warunków w zakresie pkt 1, 3 i 4 (art. 22 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy Pzp) Opis sposobu dokonywania oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu ocena: 0 lub 1. W razie załączenia do oferty wszystkich dokumentów do oferty, o których mowa w pkt 4 siwz (potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt 3.1 siwz i potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 4. Dokumenty 4.1. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

8 8 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 24 Pzp i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp załącznik numer 3 do siwz; 3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (członkowie władz i podmiot zbiorowy) art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy Prawo zamień publicznych; 6) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw/usług określonych w pkt siwz załącznik numer 7 do siwz; 7) Dokumenty od podmiotów na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane potwierdzające, że dostawy/usługi, o których mowa w ust. 6 zostały wykonane należycie. 8) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających wymogi określone w pkt siwz wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie prawnej dysponowania tymi osobami załącznik numer 7 do siwz Dokumenty, o których mowa w: a) pkt 4.1.1, siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt i siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt , i siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - powyższe dokumenty (lit. a i b) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; d) jeżeli wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt siwz składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; e) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4.1.1,, i siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt siwz.

9 Dokumenty mają być załączone w formie wskazanej w 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817). Dowód wniesienia wadium można załączyć do oferty lub złożyć do upływu terminu składania ofert w pok. 405 siedziby zamawiającego W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp: a) warunek wskazany w pkt i siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; b) dokumenty, o których mowa w pkt siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w związku z treścią pkt 3.1 siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w pkt siwz. Przedmiotowe dokumenty muszą być złożone w oryginale W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Wykonawca oprócz dokumentów wskazanych w pkt 4.1 siwz zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.7 siwz załącznik numer 2 do siwz. 3) W przypadku wykonawcy będącego podmiotem wspólnym, w rozumieniu art. 23 Pzp, wymagane jest włączenie do oferty dokumentu zawierającego informację o podmiotach tworzących podmiot wspólny załącznik numer 5 do siwz jeżeli dotyczy; 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy. 5) Kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej jeżeli dotyczy w przypadku, gdy ofertę składa podmiot prowadzący działalność na podstawie ww. wpisu, w celu potwierdzenia, że osoba składająca oświadczenia w niniejszym postępowaniu jest uprawniona do ich składania. Dokumenty mają być załączone w formie wskazanej w 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817).

10 10 5. Sposób podania ceny oferty 5.2. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Wykonawca ma również podać wysokość i stawkę podatku VAT.Cena taka ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2 siwz. W ofercie należy również podać cene jednostkową bez podatku VAT w zł polskich dostawy 1 licencji każdego rodzaju oprogramowania, przeprowadzenia szkolenia (dla 1 osoby) i doby hotelowej Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w złotych, a cena oferty ma być podana po jego uwzględnieniu Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty ma być podana w zł na termin składania ofert i ma być obowiązująca na okres zgodnie z punktem 7 siwz. 6. Kryteria i sposób oceny ofert 6.2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100% 6.3. Ocena punktowa ofert zostanie obliczona, jako stosunek najniżej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez 100. Cena oferty ma obejmować zagadnienia wskazane w pkt 2 siwz Przez,,cenę Zamawiający rozumie łączny koszt zakupu i dostawy oprogramowania wraz z licencjami z podatkiem VAT w zł polskich, ich transport do siedzib jednostek organizacyjnych PIP i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez upoważnione osoby z ramienia zamawiającego oraz koszt przeprowadzenia szkolenia Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów. 7. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Udzielanie wyjaśnień Pytania można przesyłać na numer faksu , mail na adres i listownie. Osoba do kontaktu Monika Żygłowicz. Jednocześnie zamawiający informuje, że nie będzie udział dodatkowych informacji dotyczących przetargu telefonicznie. Wszystkie pytania mają być złożone w ww. formie.

11 11 9. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 20 września 2012 roku do godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42, pok. 405 (wejście od ulicy Żurawiej 6/12). 10. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2012 roku o godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42 w pok. 405 (wejście od ulicy Żurawiej 6/12). 11. Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty. 12. Informacja o środkach odwoławczych Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI rozdziale 2 art g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 13. Informacje o czynnościach związanych z zawarciem umowy 1. Czynności wykonywane przed zawarciem umowy: 1) Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. 2) O terminie zawarcia umowy wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani faksem i pisemnie. Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 2. Warunki umowy 1) Wykonawca zobowiązany jest poinformować faksem/mail jednostki PIP o terminie dostawy przedmiotu umowy na co najmniej 4 dni robocze przed terminem dostawy (należy wskazać datę dostawy i przedmiot dostawy). 2) Jeżeli opóźnienie w dostawie będzie większe niż 15 dni umowa podlega rozwiązaniu, a zamawiający ma prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w umowie. 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekaże zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje prowadzącego szkolenia (tj. osoby wskazanej w załączniku numer 8 do siwz; dane tej osoby zostaną wpisane do zawieranej umowy). 4) Zapłata za wykonanie zamówienia będzie dwuetapowa: I rata po dostawie oprogramowania w wysokości 70% wartości umowy, II rata po przeprowadzeniu szkolenia w wysokości 30%. 5) Podstawą do wystawienia faktury dla I raty jest podpisanie bez żadnych uwag protokołu odbioru całości oprogramowania (wraz z licencjami) przez zamawiającego i wykonawcę. Podstawą do wystawienia tego

12 12 protokołu są protokoły częściowe odbioru z poszczególnych jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy podpisane bez żadnych uwag. 6) Podstawą do wystawienia faktury dla II raty jest podpisanie bez żadnych uwag protokoły odbioru szkolenia przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Załącznikami do protokołu są: karty badania satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia. 7) Ponadto, do faktury dla II raty załączony musi być raport poszkoleniowy. Treścią ww. raportu ma być analiza dotycząca kluczowych czynników mających wpływ na pracę i postawę uczestników szkolenia: a) silne i słabe strony grupy; b) poziom motywacji grupy, sytuacje krytyczne (absencje uczestników, spóźnienia); c) dodatkowo zauważone problemy podczas szkolenia; d) proponowane dalsze działania jakiej wiedzy, umiejętności i postawy brakuje uczestnikom szkolenia (na podstawie grupy szkoleniowej) aby mogła ona rozwijać i korzystać z wiedzy i zaangażowania pracowników. 8) Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego. 9) Kary umowne zostały określone we wzorze umowy. 10) Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za szkolenie w przypadku, gdy nie załączy do faktury kart badania satysfakcji, z załączonych kart badania satysfakcji będzie wynikało że ocena satysfakcji jest niższa niż 3,8 pkt w skali 1-5 dla grupy. 11) Zobowiązanie wykonawcy do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zostały określone w umowie. Wzór umowy stanowi załącznik numer 6 do siwz. 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % łącznej ceny oferty z podatkiem VAT. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust.1 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niż pieniądze musi odpowiadać warunkom określonym w art. 148 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin obciążenia rachunku bankowego wykonawcy (tj. wykonania przez wykonawcę przelewu na konto zamawiającego). 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być ważne przez okres wykonywania umowy. 4) Zabezpieczanie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 5) Na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wymagane będzie pozostawienie kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, 6) Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady (12 miesięcy od terminy podpisania protokołu końcowego odbioru oprogramowania).

13 Omyłki rachunkowe 1) Zamawiający przyjmie, jako prawidłowe ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu oferty. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług. 3) Zamawiający poprawi również omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT. 4) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna, jako omyłkę, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i odrzuci ofertę, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. 16. Wadium 1. Wadium w wysokości 2.000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł. (PLN) należy w wnieść na konto Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedziba w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu należy zacytować dokładnie nazwę przetargu. b) określenie numeru postępowania u zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję (pełna nazwa, dokładny adres); d) określenie beneficjanta gwarancji nazwa, adres; e) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja dane wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; f) określenie kwoty gwarancji musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; g) gwarancja musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp; h) określenie terminu ważności gwarancji okres ten nie może być krótszy niż 60 dni; 17. Informacja o miejscu publikacji ogłoszenia Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w TED w dniu 8 sierpnia 2012 roku 2102/S pod numerem

14 14 Załącznik nr 1 do siwz Nazwa wykonawcy... Dokładny adres (miejscowość i data) REGON NIP Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym Numer telefonu Numer faksu FORMULARZ OFERTY Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia zamieszczonego w TED w dniu.. pod numerem..dla postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Główny Inspektorat Pracy, Warszawa ul. Krucza 38/42 oferujemy dostawę oprogramowania dla Państwowej Inspekcji Pracy oraz zawarcie umowy z zamawiającym, jeżeli oferta nasza zostanie uznana za najkorzystniejszą. 1. Oświadczamy, że oferujemy dostawę oprogramowania, w ilości: 6 sztuk.. (nazwa) o part number. I 17 sztuk 6 sztuk.. (nazwa) o part number. oraz przeprowadzenie szkolenia na zasadach określonych w dokumentacji przetargowej. 2. Oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie może być wykorzystywane do użytku biurowego (użytkownikiem końcowym są jednostki administracji państwowej). 3. W cenę naszej oferty wliczyliśmy wszystkie koszty, jakie zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. 4. Oświadczamy, że łączna cena naszej oferty wynosi... zł (PLN) bez podatku VAT, a z podatkiem VAT...zł (PLN), słownie:..., Podatek VAT wynosi...zł (PLN). Stawka podatku VAT...% i.%. Struktura ww. cen przedstawia się następująco: Lp. Przedmiot zamówienia 1 Ilość licencji/uczestników szkolenia/doby hotelowej Cena jednostkowa netto za 1 osobę udziału w szkoleniu/doby hotelowej/licencji Stawka podatku VAT w % Łączna cena bez podatku VAT Wysokość podatku VAT Łączna cena z podatkiem VAT 1 PowerBuilder wer W cenę szkolenia należy wliczyć wszystkie koszty związane z jego organizacją i przeprowadzeniem (z wyjątkiem kosztu noclegów), w tym w szczególności koszty wynajmu sal, materiałów szkoleniowych, zapewnienia wykładowców, wyżywienia (całości, w tym catering, obiady kolacje i itp.);

15 15 2 SQL Anywhere Workgroup Edition 17 3 Szkolenie 6 4 Doby hotelowe Dokument(y) uprawniający(e) do podpisania oferty i niniejszego formularza oferty znajduje się na stronach... oferty. 6. Oświadczamy, że korespondencję zawiązaną w wykonaniem przedmiotu zamówienia należy kierować: numer faksu, mail -., adres do korespondencji.. 7. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy w szczególności: a) warunki płatności wyrażamy zgodę na...wzoru umowy. b) kary umowne wyrażam zgodę na...wzoru umowy; c) warunki gwarancji - wyrażam zgodę na...wzoru umowy. 8. Jeżeli nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą umowę z naszej strony podpisze:.. (imię i nazwisko) -.. (funkcja) na podstawie pełnomocnictwa/wpisu do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.* 9. Oświadczamy, że strony... oferty są zastrzeżone - zgodnie z pkt 1.3 siwz. 10. Oferta składa się z...ponumerowanych stron * niepotrzebne skreślić. miejscowość i data podpis, pieczątka

16 16 Załącznik numer 2 do siwz Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na... a) nie będziemy korzystali z podwykonawców;* b) będziemy korzystali z podwykonawców w zakresie.. miejscowość i data podpis, pieczątka *należy wpisać stan rzeczywisty

17 17 Załącznik numer 3 do siwz Oświadczenie wykonawcy Ja... / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie / reprezentując... / nazwa firmy / jako... / stanowisko służbowe / oświadczam, że 1*. ww. podmiot: 1) spełnia warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1a* 2. 1) spełniam warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 2*. przy wykonaniu zamówienia nie będę/będzie* polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów; 2a 2 *. przy wykonaniu zamówieniu będę/będzie* polegał na: 1) wiedzy i doświadczeniu*, 2) potencjale technicznym*, 3) osobach zdolnych do wykonania zamówienia*, 4) zdolnościach finansowych* innych podmiotów..., dnia podpis: 2 Pkt ten obowiązuje w przypadku składania ofert przez osoby fizyczne

18 18 Załącznik numer 4 do siwz INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM Oświadczamy, że składamy ofertę, jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 1. Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: a) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; b) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; c) 2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są: a) Pan/Pani..; b).; Osoby/osoba te/ta są/jest upoważnione do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.. numer postępowania./ do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres. miejscowość i data podpis, pieczątka

19 19 Załącznik numer 5 do siwz Rozdzielnik Lp OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY BIAŁYSTOK ul. Fabryczna BYDGOSZCZ Pl. Piastowski 4a GDAŃSK Okopowa 7, KATOWICE ul. Graniczna KIELCE Al.1000-lecia Państwa Polskiego KRAKÓW ul. Pl. Szczepański LUBLIN ul. Piłsudskiego ŁÓDZ Al. Kościuszki OLSZTYN ul. Kopernika OPOLE Plac Józefa Piłsudskiego 11A POZNAŃ ul. Św. Marcin 46/ RZESZÓW ul. Gen. St. Maczka SZCZECIN ul. Pszczelna WARSZAWA ul. Lindleya WROCŁAW ul. Zielonego Dębu ZIELONA GÓRA ul. Dekoracyjna 8 Państwowa Inspekcja Pracy 17 Główny Inspektorat Pracy Warszawa ul. Krucza 38/42 K- kobieta; M - mężczyzna TELEFON kancelaria: sekcja IT: /15 41 Sekretariat Centrala Sekretariat Centrala Sekretariat Kancelaria Centrala Sekretariat FAX PowerBuilder Wer Enterprise lub wyższa ILOŚĆ SZTUK SQL anywhere Workgroup Edition / Liczba klientów / / / / / / / / / / Sekret / 35 Uczestnicy szkolenia / płeć 1 / M / 24 1 / M / / / 45 1 / M / / 10 3 / K+2M osoba (M) zatrudniona w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie świadczy pracę na terenie OIP Opole, w związku z powyższym w przypadku

20 20 Załącznik numer 6 do siwz Wykaz odbiorców dostaw/usług Lp. Nazwa odbiorcy Adres odbiorcy oraz numer telefonu Dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia dostawy/usługi zakończenia dostawy/usługi Przedmiot dostawy/usługi 4 Wartość dostawy/usługi w zł z podatkiem VAT./ /.../ /.../ /.../ /.../ /.../ /.../ /.../ /.. Wykaz osób 5 Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie zawodowe 6 Wykształcenie Podstawa dysponowania. miejscowość i data podpis, pieczątka organizacji szkolenia poza Opolem wymagane jest zapewnienie noclegów na okres szkolenia 4 Wystarczy wskazać, że przedmiotem dostawy było oprogramowanie komputerowe. Poza tym należy wskazać w przypadku warunku dotyczącego przeprowadzenia szkolenia, że szkolenie było przeprowadzone z zakresu obsługi PowerBuilder dla grupy min. 6 osób. 5 Uwaga: zapisy z tabeli należy czytać łącznie z treścią pkt siwz 6 Z opisu musi wynikać, że dana osoba przeprowadziła określone szkolenie wymagane w siwz.

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-PO4/10

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo