WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE"

Transkrypt

1 WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj cego standard XML. Zaproponowano kierunki zmian w istniej cych rekomendacjach zmierzaj ce do uproszczenia realizacji a tym samym do obni enia kosztów wytwarzania nowych formularzy elektronicznych. Słowa kluczowe: wzór dokumentu elektronicznego, formularz elektroniczny, standard XML 1. Wprowadzenie Od dnia 1 maj 2008 roku urz dy administracji pa stwowej zobowi zane s przyjmowa pisma drog elektroniczn [1]. Na potrzeby realizacji tej czynno ci w odr bnych przepisach opracowano zestaw reguł dotycz cych takiej formy komunikacji na osi obywatel administracja [2][3].Podmiotem odpowiedzialnym za informatyzacj jest Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji. W ramach realizowanego projektu Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap), jako jeden z elementów platformy, dost pny jest Portal Interoperacyjno- ci (PI)[4]. Do jego zada nale y opracowywanie i udost pnianie rekomendacji dotycz cych realizacji usług publicznych w formie elektronicznej. System epuap [5] udost pnia równie Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD). Znajduj ce si w repozytorium wzory s wykonane zgodnie z przyj tymi rekomendacjami i mog by wykorzystywane publicznie. Głównym celem istnienia centralnie dost pnych wzorów jak i rekomendacji jest zapewnienie mo liwo ci wymiany danych pomi dzy ró nymi jednostkami niezale nie od rodzaju posiadanego oprogramowania. Przesyłanie danych przy pomocy udokumentowanych publicznie formatów stanowi podstaw do budowy systemów informatycznych nie ograniczaj cych si zakresem działania do pojedynczego podmiotu.

2 93 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne Mo liwo spełnienia podstawowych zało e interoperacyjno ci wymusiła niejako konieczno oparcia rekomendacji o otwarte standardy. W wyniku tego osi gni ta została tzw. neutralno technologiczna zalecane rozwi zania nie promuj adnego konkretnego producenta posiadaj cego na wył czno okre lone technologie. W wietle powy szych zało e niejako naturalnym wyborem stało si zbudowanie systemu dokumentów elektronicznych w oparciu o technologie powi zane z j zykiem XML. 2. Wzór dokumentu elektronicznego Rys. 1. Widok zarejestrowanego wzoru dokumentu w CRD Na wzór dokumentu elektronicznego składaj si trzy pliki: wyroznik.xml plik zawiera informacje opisuj ce wzór: podstaw prawn, poło enie pozostałych plików wzoru, dat utworzenia, nazw, jednolity identyfikator oraz jednostk, która zgłosiła wzór w repozytorium; styl.xsl plik opisuj cy transformacj dokumentu XML do formy wizualnej w j zyku HTML; schemat.xsd okre la struktur logiczn dokumentu XML: nazwy tagów, ich hierarchi i ograniczenia dla zawarto ci tekstowej. Repozytorium udost pnia równie tzw. schematy atomowe i podstawowe. Opisuj one struktury, które powtarzaj si w wielu dokumentach, takie jak adres, dane osobowe, dane instytucji i inne. Wzór dokumentu, zgodnie z przepisami, mo e zosta zarejestrowany w centralnym repozytorium przez organ władzy publicznej [6]. Zalet wykorzystania XML jest mi dzy innymi tak zwana neutralno technologiczna.

3 94 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Standard ten nie jest przypisany wył cznie do jednej technologii. Jest on obsługiwany na platformie.net Framework, Java oraz wielu innych. Mo liwe jest równie generowanie dokumentów XML bezpo rednio przez system informatyczny bez konieczno ci r cznego wypełniania formularza. 3. Wykonanie wzoru dokumentu Proces rejestracji nowego wzoru rozpoczyna si od przygotowania wymienionych powy ej plików XML wchodz cych w skład wzoru.[7] Stosunkowo łatwym zadaniem jest wykonanie pliku wyró nika. W praktyce wystarczy u y gotowego dokumentu i za pomoc edytora tekstowego wpisa odpowiednie tre ci. Przestrze nazw oraz adresy pozostałych elementów wzoru zostan uzupełnione i skorygowane w momencie rejestracji wzoru w CRD. Utworzenie schematu XSD jest procesem bardziej zło onym. Podstawowa struktura takiego pliku, wynikaj ca z rekomendacji zakłada, e b dzie on zawierał cztery ci le okre lone tagi: DaneDokumentu, OpisDokumentu, TrescDokumentu oraz Signature. Pierwsze dwa tagi oraz ostatni maj ci le okre lon struktur opisan w doł czanych schematach. Edycja ostatecznie ogranicza si do zdefiniowania struktury, która b dzie zawiera tre dokumentu. Za podstaw do okre lenia tre ci dokumentu przyjmuje si wzór formularza doł czony do aktu prawnego dla którego tworzona jest forma elektroniczna. Zwykle w dokumencie takim da si wyró ni pewne bloki pól powi zane ze sob logicznie, takie jak nagłówek, dane nadawcy, urz d, do którego adresowany jest dokument czy akapity tre ci formularza. Podobne sekcje zostan odzwierciedlone we wzorze poprzez odpowiednie poziomy zagł bienia tagów w drzewie dokumentu. Okre lane zostaj równie typy pól wyst puj ce we wzorcu papierowym. W oparciu o zawarto, jaka ma zosta wpisana do pola dobierany jest wła ciwy typ elementu, np. Nazwisko, Imi, NazwaInstytucji. Pola, których znaczenie nie jest a tak specyficzne i powtarzalne, np. miejsca na wpisanie powierzchni, rozmiaru, nazwy maj nadawane typy numeryczne b d tekstowe w taki sposób, aby mo liwe było przekazanie takiej informacji, jak w formularzu wzorcowym. Je eli w dane pole nale y wpisa tylko jedn ze wskazanych warto ci, to wskazane jest utworzenie typu wyliczeniowego ograniczaj cego zakres warto ci prawidłowych do wskazanego zbioru. Dotyczy to na przykład płci (kobieta, m czyzna), wykształcenia (podstawowe, rednie, wy sze itp.). W przypadku, kiedy w formularzu istniej grupy pól, które si wykluczaj, np. nazwa przedsi biorstwa lub imi i nazwisko, wskazane jest u ycie konstrukcji wyboru w schemacie. W efekcie wynikowy XML b dzie zawierał tylko te dane, które s wymagane. Ostatecznie w zeł TrescDokumentu musi zawiera taki zestaw danych, za pomoc których mo na wypełni formularz papierowy. Trzeci element wzoru to plik XSL opisuj cy referencyjn transformacj dokumentu XML do postaci wizualnej. Poniewa dokument przed wysłaniem musi zosta opatrzony podpisem elektronicznym[1] niezb dne jest zapewnienie mo liwo ci zaprezentowania jego tre ci. Nie ma wymaga, aby wynik transformacji wygl dem przypominał wzór papierowy. Dodatkowo w repozytorium wraz z plikami składaj cymi si na wzór mo e zosta umieszczony przykładowy dokument XML utworzony zgodnie z tym wzorem.

4 95 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne 4. Problemy praktyczne Posta elektroniczna dokumentu jest stosunkowo nowym poj ciem obecnym w zakresie zainteresowania administracji publicznej. Przed jej pojawieniem praktycznie jedynym rodzajem dokumentu było pismo na papierze. Konieczno przystosowania si pracy urz dów do obsługi dokumentów elektronicznych rodzi wiele problemów zarówno od strony administracyjnej[8] jak i w aspektach technicznych. Poni ej omówione zostan niektóre problemy z zakresu informatycznego. Poniewa to organ władzy publicznej ma mo liwo zarejestrowa wzór naturalnym wydaje si, e ten e organ powinien równie przygotowa wzór. Wykonanie formularza w postaci papierowej mo na zrealizowa przy pomocy edytora tekstu z popularnych pakietów biurowych jak MS Office czy Open Office. Jednak do wykonania wzoru do rejestracji wymagane jest posiadanie pewnej wiedzy z zakresu technologii XML. U ycie graficznych narz dzi edycyjnych ułatwia prac przy edycji schematu, ale nadal wymagana jest wiedza techniczna oraz podstawowe informacje o rekomendacjach i przyj tych ustaleniach. Mo e si okaza, e urz dy b d musiały zatrudni firmy zewn trzne do realizacji takiego zadania. Wi e si to z wi kszymi kosztami, ni edycja dokumentu papierowego, któr jest w stanie wykona osoba b d ca pracownikiem urz du. Znaczn niedogodno ci wpływaj c na proces tworzenia schematu jest fakt, e powstaje on na podstawie wzoru papierowego. Niektóre konstrukcje tak utworzone s trudne do odwzorowania w pliku XML. Przykładowo konstrukcja zawieraj ca wykropkowane miejsca do uzupełnienia w zdaniu powoduje, e plik XML b dzie zawierał tylko słowa wyrwane z kontekstu zdania. Wykonanie wizualizacji prezentuj cej XML w postaci par opis pola warto nie b dzie w stanie odda tre ci wzorcowego dokumentu. Odr bnym problemem jest sposób zdefiniowania struktur podstawowych. Twórcy doło yli stara, aby były one maksymalnie elastyczne i dały si dopasowa do jak najwi kszej ilo ci wzorów[9]. Przykładowo struktura adresowa składa si z takich pól jak kod pocztowy, poczta, miejscowo, ulica, ale tak e pól na województwo, powiat, gmin, skrytk pocztow, kody TERC, SIMC i ULIC. Ka de z tych pól mo e wyst pi opcjonalnie. W praktyce nie ma konieczno ci podawania wszystkich mo liwych warto ci. Rodzi to problem, czy definiowany wzór ma u y typu adresu ze wszystkimi polami, czy te powinien zdefiniowa nowy typ poprzez zaw enie podstawowego. Oba rozwi zania nie s doskonałe. U ycie kompletnego typu spowoduje, e adres b dzie mógł mie wypełnione wszystkie pola i wszystkie one b d musiały znale si w wizualizacji mimo e wzór papierowy ich nie zawiera. Ograniczenie typu podstawowego spowoduje konieczno zdefiniowania wielu ró nych typów adresów dopasowanych do konkretnego formularza. Wi e si to z dodatkowym nakładem pracy, a co za tym idzie podnosi koszty wykonania. Cz sto w formularzach pole na adres jest ł czone z podstawowymi danymi osobowymi. Do prezentacji danych stworzony jest równie do rozbudowany schemat podstawowy. Podobnie jak w poprzednio przytoczonym schemacie równie tutaj cz sto konieczne byłoby ograniczenie go do zdefiniowanych zastosowa. Niektóre fragmenty w formularzu mog powtórzy si kilkakrotnie. Dotyczy to przykładowo danych o dzieciach. Formularz papierowy ma ci le okre lon liczb pól przeznaczonych na te dane, ale niektóre b d wszystkie mog pozosta puste. W schemacie XSD dane takie maj przypisan liczb wyst pie w zakresie od 0 do zadanej warto ci maksymalnej. Po wprowadzeniu

5 96 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 danych liczba wyst pie w dokumencie XML zwykle b dzie inna ni we wzorze papierowym, mo e by równie wi ksza, co b dzie powodowa problemy. Ogromne mo liwo ci definiowania struktury dokumentu XML poprzez schemat s niew tpliw zalet standardu XSD. Zdefiniowanie kilku wersji jednego dokumentu, b d nawet kliku podobnych dokumentów za pomoc jednego schematu od strony technicznej nie stanowi problemu. Wykonanie takiego schematu znajduje uzasadnienie w sytuacji, kiedy znaczna cz danych pokrywa si ze sob, a tylko pewien ograniczony zakres informacji powoduje, e wynikowy dokument wymaga specyficznej struktury. Ostateczne okre lenie zawarto ci dokumentu zostanie wykonane w trakcie wprowadzania danych. Niedogodno ci jaka z tego wynika jest fakt, e zdefiniowanie kilku wykluczaj cych si bloków w schemacie dokumentu praktycznie eliminuje mo liwo wydrukowania pustego formularza w postaci papierowej. Ewentualny wydruk musiałby dawa mo liwo wybrania odpowiedniego bloku. W efekcie konieczne byłoby wydrukowanie wszystkich alternatywnych struktur pomimo, e wypełni nale y tylko jedn. B dzie to powodowa znaczne utrudnienia w prawidłowym wprowadzeniu wymaganych danych do dokumentu. Innym podej ciem mo e by podanie pewnego zakresu informacji celem okre lenia kształtu wynikowego dokumentu. To z kolei blokuje wydruk zupełnie pustego formularza. 5. Propozycje zmian Przedstawionych powy ej niedogodno ci mo na unikn zmieniaj c podej cie do sposobu tworzenia formularzy. Nale y pami ta, e formularz jest tylko narz dziem pomocnym do realizacji usług publicznych, a nie celem samym w sobie. Dlatego te znacznym ułatwieniem byłoby ogłaszanie aktów prawnych bez sztywno okre lonego wzoru. Istotne byłoby okre lenie jakie informacje musi zawiera formularz, w jaki sposób maj one by opisane (np. wybór z listy dopuszczalnych warto ci, maksymalna długo tekstu na opis, zakres warto ci liczbowych). Na tej podstawie mo na utworzy zarówno formularz papierowy jak i schemat XSD. W obecnym stanie rzeczy, kiedy zakres koniecznych danych jest okre lany wzorem papierowym mo liwe jest zdefiniowanie zakresu danych jakie b dzie dostarczał wypełniony formularz, ale w oderwaniu od jego wizualizacji. Jest to działanie zbli one do operacji opracowania schematu do wzoru dokumentu elektronicznego, ale pozwala na wprowadzenie pewnych uproszcze. Istotnym efektem takiego działania b dzie mo liwo otrzymania par opis warto. Kolejn zmian b dzie przyj cie zało enia, e zawsze dane nadawcy wzoru i odbiorcy znajduj si na samym pocz tku dokumentu. W obowi zuj cym schemacie struktury da to mo liwo umieszczenia ich w w le Dane Dokumentu przed wła ciw tre ci. Zdefiniowanie kilku dopuszczalnych typów podstawowych dotycz cych adresu i danych podmiotu (osoby b d firmy) upro ci znacznie interpretowanie dokumentu przez systemy informatyczne. Znacznego stopnia uproszczenie schematu dokumentu pozwoli na automatyzacj procesu tworzenia transformacji do formatu wizualnego. Wizualizacja jest niezb dn składow wzoru dokumentu wykorzystywan do prezentacji danych przed zło eniem podpisu elektronicznego. W praktyce jest te narz dziem odpowiedzialnym za mo liwo wydrukowania na papierze formularza przesłanego w formie elektronicznej. Ze wzgl du na to zadanie wa ne jest, aby otrzymany dokument mo na było w prosty sposób podzieli na strony bez konieczno ci dzielenia danych powi zanych w logiczn cało (np. adres).

6 97 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne 6. Wizualizacja dokumentu Zaproponowane zmiany upraszczaj ce reguły tworzenia schematów XSD, a w szczególno ci przyj cie modelu opartego na parach opis warto pozwoli na generowanie transformaty XSLT w oparciu o schemat oraz dodatkowe dane, identyczne dla ka dego formularza. Poniewa dokument XML zawiera wył cznie warto ci, bez opisu ich znaczenia istotne jest, aby tworzona transformata miała dost p do danych opisowych, aby były one widoczne w wynikowej wizualizacji. Naturalnym miejscem, sk d informacje takie mog by pobierane s elementy //xsd:annotation/xsd:documentation wpisane w schemat XSD. Elementy te nie s obowi zkowymi składnikami struktury schematu, nie mniej jednak ich obecno jest wysoce wskazana, aby nada znaczenie i mo liwo interpretacji warto ci, jakie opisuje w zeł dokumentu. Poni ej przedstawiony fragment schematu i odpowiadaj cy mu przykład w wizualizacji pokazuj jak dane opisowe ze schematu mog by u yte do wizualizacji. Rys. 2: Fragment schematu dokumentu

7 98 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Rys. 3: Fragment wizualizacji odpowiadaj cy schematowi W powy szym przykładzie teksty: O wiadczenie, Osoba melduj ca si oraz Data odpowiadaj opisom umieszczonym w schemacie. Pozostałe opisy, czyli Imi i Nazwisko mog by odczytane z elementów znajduj cych si w grupie ImieNazwiskoGrupa, do której prowadzi referencja zawarta w schemacie. Zdefiniowanie powtarzaj cych si bloków w osobnych schematach oraz dodanie dostatecznie szczegółowych opisów upraszcza prac nad schematem daj c mo liwo wielokrotnego ich wykorzystanie. Wida tutaj równie, e opisy mog dotyczy nie tylko elementów typów prostych, ale tak e całych bloków powi zanych ze sob danych, jak dla elementu OsobaMeldujaca. Istniej dwa zasadnicze podej cia do sposobu tworzenia przekształcenia XSLT: 1. zdefiniowanie jednego szablonu na najwy szym poziomie, który z góry narzuci struktur wynikowego dokumentu, a wej ciowy plik b dzie dostarczał danych do ci le zdefiniowanych miejsc; 2. zdefiniowania szablonów dla ka dego elementu, który mo e pojawi si w dokumencie, przy czym szablony dla elementów typów zło onych powoduj wyszukiwanie kolejnych szablonów dla typów w nich zawartych; w ten sposób kolejne odwołania do szablonów nast puj w sposób rekurencyjny. Mo liwe jest równie mieszanie w ró nym zakresie obu wzorców budowania transformacji. Do zautomatyzowanego tworzenia transformaty wizualizuj cej, która b dzie cz ci wzoru dokumentu drugie podej cie wydaje si by zdecydowanie lepsze. U podstaw takiego wyboru le y przede wszystkim fakt, e wzór dokumentu, zgodnie z przyj t tutaj definicj, nie zawiera w sobie samego dokumentu, który ma by wizualizowany. Schemat XSD okre la zbiór struktur danych, które b d z nim zgodne. Szczegółowo okre lone s typy, które b d miały elementy w dokumencie. Jest to zbie ne z zało eniami, jakie s przyj te w drugim sposobie. Istotne jest, aby wyodr bni ze schematu wszystkie mo liwe typy danych i zdefiniowa dla nich szablony. O tym, które z nich zostan ostatecznie wykorzystane i w jakiej kolejno ci b dzie decydował dostarczony na wej cie transformacji dokument XML i to on b dzie wpływał na kształt wynikowej struktury prezentuj cej dane. Wynik tak przeprowadzonej transformacji b dzie zawierał elementy, które rzeczywi cie wyst piły w podanym dokumencie, a pominie te, które mimo i mogły wyst pi nie znalazły si w nim. Dodatkowo mo na zdefiniowa, w oparciu o pierwszy wzorzec, wizualizacje dla powtarzaj cych si w wielu dokumentach struktur, takich jak przytoczony ju wcze niej adres. Poniewa jego struktur b dzie mo na uzna za niezmienn sposób jego prezentacji mo e by z nim ci le powi zany. Przykładowo całe tło adresu mo e mie inny kolor ni pozostałe bloki, kod pocztowy mo na prezentowa w postaci sekwencji dwóch i trzech kratek oddzielonych my lnikiem itp.

8 99 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne Automatyzacja procesu tworzenia wizualizacji dla wzorów dokumentów elektronicznych, poza znacznym przyspieszeniem wykonania tego procesu, ma jeszcze jedn istotn zalet. Wyeliminowana zostaje praktycznie mo liwo popełnienia bł du przy tworzeniu wizualizacji polegaj cego na pomini ciu szablonu dla jakiego elementu. Powstanie takiej pomyłki jest wielce uzasadniona, gdy r czne pisanie wizualizacji opiera si zwykle o dokument XML, a ten, jak ju wcze niej wspomniano, nie zawsze musi zawiera wszystkie elementy okre lone w jego schemacie. Wynikiem tego mo e by transformata, która prezentuje niekompletne dane z dokumentu wej ciowego wprowadzaj c w bł d osob ogl daj c taki dokument. 7. Formularze elektroniczne Definicja, jak mo na znale w portalu epuap dotycz ca formularza elektronicznego brzmi nast puj co: Formularz elektroniczny rozwi zanie techniczne obejmuj ce dane, wraz z oprogramowaniem, umo liwiaj cym przygotowanie dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadaj cym mu wzorem elektronicznym. Poniewa transformata we wzorze dokumentu przeprowadza XML do formatu HTML równie co do formularza zostanie tutaj przyj te zało enie, e chodzi o formularz w postaci strony w j zyku HTML dost pnej poprzez nowoczesn przegl dark internetow. Sam wzór dokumentu nie jest w aden sposób powi zany z formularzem i nie daje wskazówek jak tak aplikacj nale y wykona. Wydaje si jednak uzasadnione stwierdzenie, e mo liwe jest utworzenie aplikacji spełniaj cej zało enia definicji formularza elektronicznego, która opiera swoje działanie o pliki wzoru dokumentu, w szczególno ci o schemat XSD. Organizacja W3C opracowała i opublikowała standard XForms[10], który pozwala na obsług formularzy elektronicznych w formacie XML. Zastosowanie tej rekomendacji mo e w przyszło ci wyeliminowa cz problemów, jakie pojawiaj si podczas analizy powy szego zadania. Niestety, na dzie dzisiejszy XForms nie s obsługiwane przez ogólnodost pne przegl darki internetowe, dlatego u ycie go jest niewskazane. Istniej dodatki do przegl darek, które pozwalaj na interpretacj aplikacji XForms po stronie klienckiej, ale wymagaj one od u ytkownika wykonania dodatkowych czynno ci, czyli instalacji wtyczki do przegl darki, co b dzie utrudnia prac z formularzami, a mo e tak e zniech ci do u ycia tej formy przekazywania dokumentów do urz du. Zaprezentowany tutaj szkielet rozwi zania b dzie wi c oparty o funkcjonalno ci dost pne w obecnie u ywanych przegl darkach. Nawi zuj c do wcze niej przytoczonego przykładu automatycznego generowania wizualizacji tworzenie formularza jest procesem podobnym bior c pod uwag efekt ko cowy. Zasadnicze ró nice polegaj na tym, e zamiast wypisania w postaci tekstowej par opis warto powsta ma para opis pole wej ciowe dla warto ci. Drug zasadnicz ró nic jest to, e podej cie oparte o definiowanie szablonów dla typów, które sprawdza si dla wizualizacji, dla formularza staje si niewystarczaj ce. Dzieje si tak, poniewa dla wizualizacji dokument jest parametrem wej ciowym, natomiast w formularzu jest on wynikiem i nale y zadba o to, aby powstał. Zaproponowane rozwi zanie b dzie bazowa na wygenerowanym na podstawie schematu wzorcowym dokumencie. Kolejne kroki prowadz ce do powstania formularza przedstawiaj si w nast puj cy sposób: 1. Wygenerowanie dokumentu na podstawie schematu XSD. 2. Powi zanie danych o etykietach i typach danych z w złami XML. 3. Konwersja w złów XML w kontrolki formularza HTML.

9 100 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, Konsolidacja strony formularza i wysłanie do przegl darki. 5. Wypełnienie formularza przez u ytkownika i odesłanie do aplikacji. 6. Opracowanie dokumentu i zapis. Z ka dym etapem takiego procesu wi si pewne problemy, które nale y rozwi za na etapie projektowania b d implementacji. Omówienie poszczególnych punktów w sekwencji pozwoli przedstawi szczegółowe zadania do zrealizowania w danym kroku. Ad. 1. Poniewa schemat XSD definiuje zbiór dokumentów, a wynikiem jest tylko jeden konkretny egzemplarz, konieczne s dodatkowe informacje pozwalaj ce zaw zi ten zbiór do modelowego dokumentu. Problem ten mo na rozło y na mniejsze podproblemy: wybór korzenia dokumentu schemat mo e definiowa wi cej ni jeden element w zasi gu globalnym, jednak zgodnie z rekomendacj korzeniem jest element o nazwie Dokument w domy lnej przestrzeni nazw; prezentacja w złów opcjonalnych poniewa jest to formularz musi istnie mo liwo wypełnienia takich elementów, tak wi c powinny one zosta wygenerowane; je eli chodzi o atrybuty, to pozostaj c w zgodzie z rekomendacj mo na tworzy schemat tak, aby unikn ich wyst pienia; mo na te z góry przyj, e w formularzu zostan one pomini te i nie b d generowane w modelu; prezentacja elementów alternatywnych zgodnie z proponowanym modelem tworzenia wzorów dokumentu nale y unika takich konstrukcji o ile to mo liwe, aby upro ci wypełnianie formularzy; najprostszym rozwi zaniem mo e by wygenerowanie w modelu wszystkich elementów, a u ytkownik wypełni danymi tylko jeden z nich, pozostałe elementy zostan usuni te w kroku nr 6. ilo elementów mog cych wyst pi wielokrotnie mo na przyj zało enie, e elementy b d prezentowane w liczbie pozwalaj cej na prawidłowe wypełnienie formularza tak, jak ma to miejsce w formularzach papierowych: liczba powtórze jest z góry narzucona (np. liczba pozycji na podanie danych o dzieciach); ostatecznie niewypełnione pozycje b d usuni te; warto elementów poniewa jest to formularz wszystkie w zły mog pozosta puste; dodatkowo mo na wypełnia takie elementy, które w schemacie maj ustalon warto. Opieraj c si o powy sze wytyczne wygenerowany zostanie model, który w du ej mierze b dzie wystarczaj cy do przetwarzania w dalszych krokach. Ad. 2. Celem tego kroku jest mo liwo odczytania danych opisuj cych element, które b d niezb dne do utworzenia kontrolki. Zarówno etykieta jak i opis typu b d odczytane ze schematu XSD. Odczyt ze schematu jak i sposób powi zania dodatkowych danych do dokumentu s ci le zale ne od implementacji modelu dokumentu. Ad. 3. Jako kontrolk nale y rozumie fragment formularza HTML odpowiadaj cy za mo liwo wprowadzenia danych ostatecznie wpisywanych jako warto w zła XML. Wynikowa kontrolka, a zwłaszcza pole <input> formularza jest zale ne od typu danych, jakie przechowywane s w w le dokumentu. Je eli dane te s ograniczone do pewnego słownika, to kontrolka mo e zawiera list rozwijan b d przyciski radiowe. Mo e ona równie zawiera akcje realizowane przez j zyk skryptowy odpowiadaj ce za sprawdzanie poprawno ci danych wpisywanych do pola wej ciowego. Wa nym aspektem jest oznaczenie pola wej ciowego tak, aby po przesłaniu na serwer mo liwe było wybranie w zła XML, którego dotyczy kontrolka, aby przekaza do niego dane.

10 101 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne Ad. 4 Konsolidacja w tym przypadku oznacza poł czenie wygenerowanych kontrolek, dodanie nagłówka strony HTML i tagów zamykaj cych formularz i stron. Ostatecznie do przegl darki wysyłana jest kompletna strona zawieraj ca formularz. Ad. 5. Formularz jest wypełniany przez u ytkownika w przegl darce internetowej. O tym jakie warto ci nale y wprowadzi do poszczególnych pól u ytkownik dowiaduje si z etykiet i nagłówków bloków. Przy bardziej zło onych formularzach mo e okaza si konieczne dodanie dodatkowych instrukcji dla u ytkownika, co zostało pomini te w tym modelu. Po wypełnieniu u ytkownik zatwierdza formularz, co jest równowa ne z przesłaniem danych na serwer. Ad. 6. Dane, które trafiły z formularza s w postaci par nazwa warto. Poniewa ka da nazwa jest zwi zana z konkretnym w złem modelu dokumentu na tej podstawie wypełniany jest wej ciowy XML. Kolejnym krokiem mo e by usuni cie pustych elementów opcjonalnych, pustych elementów powtarzaj cych si lub dodanie atrybutów. Ostatecznie dokument powinien prawidłowo przechodzi walidacj wzgl dem schematu, na podstawie którego został utworzony. Prawidłowy dokument mo e zosta zapisany do dalszego przetwarzania. Przedstawiony schemat procesu tworzenia formularza mo e wymaga rozwini cia, aby móc pracowa w warunkach rzeczywistych. B dzie si on sprawdzał dla prostych dokumentów, wykonanych zgodnie z zaproponowanymi uprzednio zmianami. Niew tpliwie słabe punkty tego podej- cia to brak elastyczno ci w obsłudze liczby wyst pie elementu i wyborze elementu alternatywnego. Niedogodno ci te mo na rozwi za w inny, bardziej elastyczny sposób umo liwiaj c wybór przed prezentacj. Mo e by konieczne kilkukrotne wysyłanie danych z formularza do serwera celem dostosowania do nich formularza. Z kolei zalet takiej wła nie konstrukcji jest mo liwo wydrukowania na papierze pustego formularza bez konieczno ci uprzedniego definiowania jego kształtu. Ograniczenie tre ci do etykiet pól b dzie stanowi problem, je eli wypełnienie formularza wymaga dodatkowych instrukcji. Rozwi zaniem tego problemu byłoby rozbudowanie kroków 2 i/lub 3 o mo liwo pobierania danych z innego, dodatkowego ródła i ich prezentacja w kontrolce. 8. Podsumowanie Wprowadzenie zmian zmierzaj cych w kierunku uproszczenia dokumentów elektronicznych w sposób opisany powy ej ma za zadanie przede wszystkim obni enie kosztów wytwarzania nowych wzorów. Ograniczenie dowolno ci i wypracowanie standardowych wzorów pozwoli na wykonanie narz dzi do tworzenia kompletnych wzorów bez konieczno ci posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki. Dodatkow zalet podej cia opartego o model opis warto jest mo liwo stworzenia aplikacji automatyzuj cej równie proces tworzenia formularzy internetowych dla dokumentów. Poza obni eniem kosztów produkcji kompletnych zestawów składaj cych si ze wzoru i formularza rozwi zanie to mo e mie wpływ na szybko informatyzacji administracji publicznej. Wykonanie odpowiednich narz dzi informatycznych do tworzenia formularzy pozwoli przenie proces ich tworzenia z wyspecjalizowanych instytucji na poziom jednostek administracji publicznej.

11 102 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Bibliografia [1] Ustawa z 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Art. 58 ust 2), Dz.U. nr 130 z 2001 r., poz z pó n. zm. [2] Rozporz dzenie prezesa Rady Ministrów z 29 wrze nia 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dor czania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, Dz.U. nr 200 z 2005r., poz [3] Rozporz dzenie ministra spraw wewn trznych i administracji z 27 listopada 2006 r. w sprawie sporz dzania i dor czania pism w formie dokumentów elektronicznych, Dz.U. nr 227 z 2006 r., poz [4] Dane za stron internetow : [5] Dane za stron internetow : [6] Rozporz dzenie ministra spraw wewn trznych i administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udost pniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej, Dz.U. nr 151 z 2007 r., poz [7] Zasady nazewnictwa, ródło: 0FQM82083/produkt_rekomendacji/produkt_rekomendacji_226. [8] Kajetan Wojsyk, "Jak zarz dza dokumentami elektronicznymi w urz dach samorz dowych", download&gid=44&itemid=49. [9] MetaWzór Dokumentu Elektronicznego czyli jak budowa schematy XML, ródło: kument_roboczy_212. [10] Specyfikacja standardu XForms, ródło:

12 103 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne ELECTRONIC DOCUMENT TEMPLATE THE THEORY AND PRACTICAL PROBLEMS Summary Basic information about an electronic document template using the XML were presented. New directions in existing recommendations were suggested to simplify implementation together with reducing the cost of generating new web forms. Keywords: electronic document template, web form, XML standard Fundacja Informatyki i Zarz dzania ul. Władysława Reymonta 5, Łód

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł prezentuje techniki pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI

USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI USŁUGA EBPP (ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT), JAKO KOLEJNY ETAP ROZWOJU METOD DOKONYWANIA PŁATNO CI ŁUKASZ MUROWANIECKI Uniwersytet Łódzki Streszczenie EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment)

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI Streszczenie W pracy przedstawiono znaczenie podej cia opartego na technologiach semantycznych

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Gracjan WI NIEWSKI **),

Gracjan WI NIEWSKI **), SYSTEMY ZARZ DZANIA JAKO CI W PROCE- SACH SPAWANIA. KWALIFIKOWANIE PERSONELU WYKONUJ CEGO I NADZORU ZGODNIE Z EN 14730-2. HARMONIZACJA KWALIFIKOWANIA SPAWACZY ZŁ CZY TERMITOWYCH SZYN *) Gracjan WI NIEWSKI

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE

ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE JAROSŁAW ZAJ C Uniwersytet Łódzki ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE Streszczenie Celem artykułu jest przybli enie znaczenia zastosowania systemów informatycznych, w tym

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Waldemar FURMANEK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Wst p Wszechobecno techniki, w tym technologii i technologii informacyjno- -komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo