WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE"

Transkrypt

1 WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj cego standard XML. Zaproponowano kierunki zmian w istniej cych rekomendacjach zmierzaj ce do uproszczenia realizacji a tym samym do obni enia kosztów wytwarzania nowych formularzy elektronicznych. Słowa kluczowe: wzór dokumentu elektronicznego, formularz elektroniczny, standard XML 1. Wprowadzenie Od dnia 1 maj 2008 roku urz dy administracji pa stwowej zobowi zane s przyjmowa pisma drog elektroniczn [1]. Na potrzeby realizacji tej czynno ci w odr bnych przepisach opracowano zestaw reguł dotycz cych takiej formy komunikacji na osi obywatel administracja [2][3].Podmiotem odpowiedzialnym za informatyzacj jest Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji. W ramach realizowanego projektu Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap), jako jeden z elementów platformy, dost pny jest Portal Interoperacyjno- ci (PI)[4]. Do jego zada nale y opracowywanie i udost pnianie rekomendacji dotycz cych realizacji usług publicznych w formie elektronicznej. System epuap [5] udost pnia równie Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD). Znajduj ce si w repozytorium wzory s wykonane zgodnie z przyj tymi rekomendacjami i mog by wykorzystywane publicznie. Głównym celem istnienia centralnie dost pnych wzorów jak i rekomendacji jest zapewnienie mo liwo ci wymiany danych pomi dzy ró nymi jednostkami niezale nie od rodzaju posiadanego oprogramowania. Przesyłanie danych przy pomocy udokumentowanych publicznie formatów stanowi podstaw do budowy systemów informatycznych nie ograniczaj cych si zakresem działania do pojedynczego podmiotu.

2 93 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne Mo liwo spełnienia podstawowych zało e interoperacyjno ci wymusiła niejako konieczno oparcia rekomendacji o otwarte standardy. W wyniku tego osi gni ta została tzw. neutralno technologiczna zalecane rozwi zania nie promuj adnego konkretnego producenta posiadaj cego na wył czno okre lone technologie. W wietle powy szych zało e niejako naturalnym wyborem stało si zbudowanie systemu dokumentów elektronicznych w oparciu o technologie powi zane z j zykiem XML. 2. Wzór dokumentu elektronicznego Rys. 1. Widok zarejestrowanego wzoru dokumentu w CRD Na wzór dokumentu elektronicznego składaj si trzy pliki: wyroznik.xml plik zawiera informacje opisuj ce wzór: podstaw prawn, poło enie pozostałych plików wzoru, dat utworzenia, nazw, jednolity identyfikator oraz jednostk, która zgłosiła wzór w repozytorium; styl.xsl plik opisuj cy transformacj dokumentu XML do formy wizualnej w j zyku HTML; schemat.xsd okre la struktur logiczn dokumentu XML: nazwy tagów, ich hierarchi i ograniczenia dla zawarto ci tekstowej. Repozytorium udost pnia równie tzw. schematy atomowe i podstawowe. Opisuj one struktury, które powtarzaj si w wielu dokumentach, takie jak adres, dane osobowe, dane instytucji i inne. Wzór dokumentu, zgodnie z przepisami, mo e zosta zarejestrowany w centralnym repozytorium przez organ władzy publicznej [6]. Zalet wykorzystania XML jest mi dzy innymi tak zwana neutralno technologiczna.

3 94 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Standard ten nie jest przypisany wył cznie do jednej technologii. Jest on obsługiwany na platformie.net Framework, Java oraz wielu innych. Mo liwe jest równie generowanie dokumentów XML bezpo rednio przez system informatyczny bez konieczno ci r cznego wypełniania formularza. 3. Wykonanie wzoru dokumentu Proces rejestracji nowego wzoru rozpoczyna si od przygotowania wymienionych powy ej plików XML wchodz cych w skład wzoru.[7] Stosunkowo łatwym zadaniem jest wykonanie pliku wyró nika. W praktyce wystarczy u y gotowego dokumentu i za pomoc edytora tekstowego wpisa odpowiednie tre ci. Przestrze nazw oraz adresy pozostałych elementów wzoru zostan uzupełnione i skorygowane w momencie rejestracji wzoru w CRD. Utworzenie schematu XSD jest procesem bardziej zło onym. Podstawowa struktura takiego pliku, wynikaj ca z rekomendacji zakłada, e b dzie on zawierał cztery ci le okre lone tagi: DaneDokumentu, OpisDokumentu, TrescDokumentu oraz Signature. Pierwsze dwa tagi oraz ostatni maj ci le okre lon struktur opisan w doł czanych schematach. Edycja ostatecznie ogranicza si do zdefiniowania struktury, która b dzie zawiera tre dokumentu. Za podstaw do okre lenia tre ci dokumentu przyjmuje si wzór formularza doł czony do aktu prawnego dla którego tworzona jest forma elektroniczna. Zwykle w dokumencie takim da si wyró ni pewne bloki pól powi zane ze sob logicznie, takie jak nagłówek, dane nadawcy, urz d, do którego adresowany jest dokument czy akapity tre ci formularza. Podobne sekcje zostan odzwierciedlone we wzorze poprzez odpowiednie poziomy zagł bienia tagów w drzewie dokumentu. Okre lane zostaj równie typy pól wyst puj ce we wzorcu papierowym. W oparciu o zawarto, jaka ma zosta wpisana do pola dobierany jest wła ciwy typ elementu, np. Nazwisko, Imi, NazwaInstytucji. Pola, których znaczenie nie jest a tak specyficzne i powtarzalne, np. miejsca na wpisanie powierzchni, rozmiaru, nazwy maj nadawane typy numeryczne b d tekstowe w taki sposób, aby mo liwe było przekazanie takiej informacji, jak w formularzu wzorcowym. Je eli w dane pole nale y wpisa tylko jedn ze wskazanych warto ci, to wskazane jest utworzenie typu wyliczeniowego ograniczaj cego zakres warto ci prawidłowych do wskazanego zbioru. Dotyczy to na przykład płci (kobieta, m czyzna), wykształcenia (podstawowe, rednie, wy sze itp.). W przypadku, kiedy w formularzu istniej grupy pól, które si wykluczaj, np. nazwa przedsi biorstwa lub imi i nazwisko, wskazane jest u ycie konstrukcji wyboru w schemacie. W efekcie wynikowy XML b dzie zawierał tylko te dane, które s wymagane. Ostatecznie w zeł TrescDokumentu musi zawiera taki zestaw danych, za pomoc których mo na wypełni formularz papierowy. Trzeci element wzoru to plik XSL opisuj cy referencyjn transformacj dokumentu XML do postaci wizualnej. Poniewa dokument przed wysłaniem musi zosta opatrzony podpisem elektronicznym[1] niezb dne jest zapewnienie mo liwo ci zaprezentowania jego tre ci. Nie ma wymaga, aby wynik transformacji wygl dem przypominał wzór papierowy. Dodatkowo w repozytorium wraz z plikami składaj cymi si na wzór mo e zosta umieszczony przykładowy dokument XML utworzony zgodnie z tym wzorem.

4 95 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne 4. Problemy praktyczne Posta elektroniczna dokumentu jest stosunkowo nowym poj ciem obecnym w zakresie zainteresowania administracji publicznej. Przed jej pojawieniem praktycznie jedynym rodzajem dokumentu było pismo na papierze. Konieczno przystosowania si pracy urz dów do obsługi dokumentów elektronicznych rodzi wiele problemów zarówno od strony administracyjnej[8] jak i w aspektach technicznych. Poni ej omówione zostan niektóre problemy z zakresu informatycznego. Poniewa to organ władzy publicznej ma mo liwo zarejestrowa wzór naturalnym wydaje si, e ten e organ powinien równie przygotowa wzór. Wykonanie formularza w postaci papierowej mo na zrealizowa przy pomocy edytora tekstu z popularnych pakietów biurowych jak MS Office czy Open Office. Jednak do wykonania wzoru do rejestracji wymagane jest posiadanie pewnej wiedzy z zakresu technologii XML. U ycie graficznych narz dzi edycyjnych ułatwia prac przy edycji schematu, ale nadal wymagana jest wiedza techniczna oraz podstawowe informacje o rekomendacjach i przyj tych ustaleniach. Mo e si okaza, e urz dy b d musiały zatrudni firmy zewn trzne do realizacji takiego zadania. Wi e si to z wi kszymi kosztami, ni edycja dokumentu papierowego, któr jest w stanie wykona osoba b d ca pracownikiem urz du. Znaczn niedogodno ci wpływaj c na proces tworzenia schematu jest fakt, e powstaje on na podstawie wzoru papierowego. Niektóre konstrukcje tak utworzone s trudne do odwzorowania w pliku XML. Przykładowo konstrukcja zawieraj ca wykropkowane miejsca do uzupełnienia w zdaniu powoduje, e plik XML b dzie zawierał tylko słowa wyrwane z kontekstu zdania. Wykonanie wizualizacji prezentuj cej XML w postaci par opis pola warto nie b dzie w stanie odda tre ci wzorcowego dokumentu. Odr bnym problemem jest sposób zdefiniowania struktur podstawowych. Twórcy doło yli stara, aby były one maksymalnie elastyczne i dały si dopasowa do jak najwi kszej ilo ci wzorów[9]. Przykładowo struktura adresowa składa si z takich pól jak kod pocztowy, poczta, miejscowo, ulica, ale tak e pól na województwo, powiat, gmin, skrytk pocztow, kody TERC, SIMC i ULIC. Ka de z tych pól mo e wyst pi opcjonalnie. W praktyce nie ma konieczno ci podawania wszystkich mo liwych warto ci. Rodzi to problem, czy definiowany wzór ma u y typu adresu ze wszystkimi polami, czy te powinien zdefiniowa nowy typ poprzez zaw enie podstawowego. Oba rozwi zania nie s doskonałe. U ycie kompletnego typu spowoduje, e adres b dzie mógł mie wypełnione wszystkie pola i wszystkie one b d musiały znale si w wizualizacji mimo e wzór papierowy ich nie zawiera. Ograniczenie typu podstawowego spowoduje konieczno zdefiniowania wielu ró nych typów adresów dopasowanych do konkretnego formularza. Wi e si to z dodatkowym nakładem pracy, a co za tym idzie podnosi koszty wykonania. Cz sto w formularzach pole na adres jest ł czone z podstawowymi danymi osobowymi. Do prezentacji danych stworzony jest równie do rozbudowany schemat podstawowy. Podobnie jak w poprzednio przytoczonym schemacie równie tutaj cz sto konieczne byłoby ograniczenie go do zdefiniowanych zastosowa. Niektóre fragmenty w formularzu mog powtórzy si kilkakrotnie. Dotyczy to przykładowo danych o dzieciach. Formularz papierowy ma ci le okre lon liczb pól przeznaczonych na te dane, ale niektóre b d wszystkie mog pozosta puste. W schemacie XSD dane takie maj przypisan liczb wyst pie w zakresie od 0 do zadanej warto ci maksymalnej. Po wprowadzeniu

5 96 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 danych liczba wyst pie w dokumencie XML zwykle b dzie inna ni we wzorze papierowym, mo e by równie wi ksza, co b dzie powodowa problemy. Ogromne mo liwo ci definiowania struktury dokumentu XML poprzez schemat s niew tpliw zalet standardu XSD. Zdefiniowanie kilku wersji jednego dokumentu, b d nawet kliku podobnych dokumentów za pomoc jednego schematu od strony technicznej nie stanowi problemu. Wykonanie takiego schematu znajduje uzasadnienie w sytuacji, kiedy znaczna cz danych pokrywa si ze sob, a tylko pewien ograniczony zakres informacji powoduje, e wynikowy dokument wymaga specyficznej struktury. Ostateczne okre lenie zawarto ci dokumentu zostanie wykonane w trakcie wprowadzania danych. Niedogodno ci jaka z tego wynika jest fakt, e zdefiniowanie kilku wykluczaj cych si bloków w schemacie dokumentu praktycznie eliminuje mo liwo wydrukowania pustego formularza w postaci papierowej. Ewentualny wydruk musiałby dawa mo liwo wybrania odpowiedniego bloku. W efekcie konieczne byłoby wydrukowanie wszystkich alternatywnych struktur pomimo, e wypełni nale y tylko jedn. B dzie to powodowa znaczne utrudnienia w prawidłowym wprowadzeniu wymaganych danych do dokumentu. Innym podej ciem mo e by podanie pewnego zakresu informacji celem okre lenia kształtu wynikowego dokumentu. To z kolei blokuje wydruk zupełnie pustego formularza. 5. Propozycje zmian Przedstawionych powy ej niedogodno ci mo na unikn zmieniaj c podej cie do sposobu tworzenia formularzy. Nale y pami ta, e formularz jest tylko narz dziem pomocnym do realizacji usług publicznych, a nie celem samym w sobie. Dlatego te znacznym ułatwieniem byłoby ogłaszanie aktów prawnych bez sztywno okre lonego wzoru. Istotne byłoby okre lenie jakie informacje musi zawiera formularz, w jaki sposób maj one by opisane (np. wybór z listy dopuszczalnych warto ci, maksymalna długo tekstu na opis, zakres warto ci liczbowych). Na tej podstawie mo na utworzy zarówno formularz papierowy jak i schemat XSD. W obecnym stanie rzeczy, kiedy zakres koniecznych danych jest okre lany wzorem papierowym mo liwe jest zdefiniowanie zakresu danych jakie b dzie dostarczał wypełniony formularz, ale w oderwaniu od jego wizualizacji. Jest to działanie zbli one do operacji opracowania schematu do wzoru dokumentu elektronicznego, ale pozwala na wprowadzenie pewnych uproszcze. Istotnym efektem takiego działania b dzie mo liwo otrzymania par opis warto. Kolejn zmian b dzie przyj cie zało enia, e zawsze dane nadawcy wzoru i odbiorcy znajduj si na samym pocz tku dokumentu. W obowi zuj cym schemacie struktury da to mo liwo umieszczenia ich w w le Dane Dokumentu przed wła ciw tre ci. Zdefiniowanie kilku dopuszczalnych typów podstawowych dotycz cych adresu i danych podmiotu (osoby b d firmy) upro ci znacznie interpretowanie dokumentu przez systemy informatyczne. Znacznego stopnia uproszczenie schematu dokumentu pozwoli na automatyzacj procesu tworzenia transformacji do formatu wizualnego. Wizualizacja jest niezb dn składow wzoru dokumentu wykorzystywan do prezentacji danych przed zło eniem podpisu elektronicznego. W praktyce jest te narz dziem odpowiedzialnym za mo liwo wydrukowania na papierze formularza przesłanego w formie elektronicznej. Ze wzgl du na to zadanie wa ne jest, aby otrzymany dokument mo na było w prosty sposób podzieli na strony bez konieczno ci dzielenia danych powi zanych w logiczn cało (np. adres).

6 97 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne 6. Wizualizacja dokumentu Zaproponowane zmiany upraszczaj ce reguły tworzenia schematów XSD, a w szczególno ci przyj cie modelu opartego na parach opis warto pozwoli na generowanie transformaty XSLT w oparciu o schemat oraz dodatkowe dane, identyczne dla ka dego formularza. Poniewa dokument XML zawiera wył cznie warto ci, bez opisu ich znaczenia istotne jest, aby tworzona transformata miała dost p do danych opisowych, aby były one widoczne w wynikowej wizualizacji. Naturalnym miejscem, sk d informacje takie mog by pobierane s elementy //xsd:annotation/xsd:documentation wpisane w schemat XSD. Elementy te nie s obowi zkowymi składnikami struktury schematu, nie mniej jednak ich obecno jest wysoce wskazana, aby nada znaczenie i mo liwo interpretacji warto ci, jakie opisuje w zeł dokumentu. Poni ej przedstawiony fragment schematu i odpowiadaj cy mu przykład w wizualizacji pokazuj jak dane opisowe ze schematu mog by u yte do wizualizacji. Rys. 2: Fragment schematu dokumentu

7 98 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Rys. 3: Fragment wizualizacji odpowiadaj cy schematowi W powy szym przykładzie teksty: O wiadczenie, Osoba melduj ca si oraz Data odpowiadaj opisom umieszczonym w schemacie. Pozostałe opisy, czyli Imi i Nazwisko mog by odczytane z elementów znajduj cych si w grupie ImieNazwiskoGrupa, do której prowadzi referencja zawarta w schemacie. Zdefiniowanie powtarzaj cych si bloków w osobnych schematach oraz dodanie dostatecznie szczegółowych opisów upraszcza prac nad schematem daj c mo liwo wielokrotnego ich wykorzystanie. Wida tutaj równie, e opisy mog dotyczy nie tylko elementów typów prostych, ale tak e całych bloków powi zanych ze sob danych, jak dla elementu OsobaMeldujaca. Istniej dwa zasadnicze podej cia do sposobu tworzenia przekształcenia XSLT: 1. zdefiniowanie jednego szablonu na najwy szym poziomie, który z góry narzuci struktur wynikowego dokumentu, a wej ciowy plik b dzie dostarczał danych do ci le zdefiniowanych miejsc; 2. zdefiniowania szablonów dla ka dego elementu, który mo e pojawi si w dokumencie, przy czym szablony dla elementów typów zło onych powoduj wyszukiwanie kolejnych szablonów dla typów w nich zawartych; w ten sposób kolejne odwołania do szablonów nast puj w sposób rekurencyjny. Mo liwe jest równie mieszanie w ró nym zakresie obu wzorców budowania transformacji. Do zautomatyzowanego tworzenia transformaty wizualizuj cej, która b dzie cz ci wzoru dokumentu drugie podej cie wydaje si by zdecydowanie lepsze. U podstaw takiego wyboru le y przede wszystkim fakt, e wzór dokumentu, zgodnie z przyj t tutaj definicj, nie zawiera w sobie samego dokumentu, który ma by wizualizowany. Schemat XSD okre la zbiór struktur danych, które b d z nim zgodne. Szczegółowo okre lone s typy, które b d miały elementy w dokumencie. Jest to zbie ne z zało eniami, jakie s przyj te w drugim sposobie. Istotne jest, aby wyodr bni ze schematu wszystkie mo liwe typy danych i zdefiniowa dla nich szablony. O tym, które z nich zostan ostatecznie wykorzystane i w jakiej kolejno ci b dzie decydował dostarczony na wej cie transformacji dokument XML i to on b dzie wpływał na kształt wynikowej struktury prezentuj cej dane. Wynik tak przeprowadzonej transformacji b dzie zawierał elementy, które rzeczywi cie wyst piły w podanym dokumencie, a pominie te, które mimo i mogły wyst pi nie znalazły si w nim. Dodatkowo mo na zdefiniowa, w oparciu o pierwszy wzorzec, wizualizacje dla powtarzaj cych si w wielu dokumentach struktur, takich jak przytoczony ju wcze niej adres. Poniewa jego struktur b dzie mo na uzna za niezmienn sposób jego prezentacji mo e by z nim ci le powi zany. Przykładowo całe tło adresu mo e mie inny kolor ni pozostałe bloki, kod pocztowy mo na prezentowa w postaci sekwencji dwóch i trzech kratek oddzielonych my lnikiem itp.

8 99 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne Automatyzacja procesu tworzenia wizualizacji dla wzorów dokumentów elektronicznych, poza znacznym przyspieszeniem wykonania tego procesu, ma jeszcze jedn istotn zalet. Wyeliminowana zostaje praktycznie mo liwo popełnienia bł du przy tworzeniu wizualizacji polegaj cego na pomini ciu szablonu dla jakiego elementu. Powstanie takiej pomyłki jest wielce uzasadniona, gdy r czne pisanie wizualizacji opiera si zwykle o dokument XML, a ten, jak ju wcze niej wspomniano, nie zawsze musi zawiera wszystkie elementy okre lone w jego schemacie. Wynikiem tego mo e by transformata, która prezentuje niekompletne dane z dokumentu wej ciowego wprowadzaj c w bł d osob ogl daj c taki dokument. 7. Formularze elektroniczne Definicja, jak mo na znale w portalu epuap dotycz ca formularza elektronicznego brzmi nast puj co: Formularz elektroniczny rozwi zanie techniczne obejmuj ce dane, wraz z oprogramowaniem, umo liwiaj cym przygotowanie dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadaj cym mu wzorem elektronicznym. Poniewa transformata we wzorze dokumentu przeprowadza XML do formatu HTML równie co do formularza zostanie tutaj przyj te zało enie, e chodzi o formularz w postaci strony w j zyku HTML dost pnej poprzez nowoczesn przegl dark internetow. Sam wzór dokumentu nie jest w aden sposób powi zany z formularzem i nie daje wskazówek jak tak aplikacj nale y wykona. Wydaje si jednak uzasadnione stwierdzenie, e mo liwe jest utworzenie aplikacji spełniaj cej zało enia definicji formularza elektronicznego, która opiera swoje działanie o pliki wzoru dokumentu, w szczególno ci o schemat XSD. Organizacja W3C opracowała i opublikowała standard XForms[10], który pozwala na obsług formularzy elektronicznych w formacie XML. Zastosowanie tej rekomendacji mo e w przyszło ci wyeliminowa cz problemów, jakie pojawiaj si podczas analizy powy szego zadania. Niestety, na dzie dzisiejszy XForms nie s obsługiwane przez ogólnodost pne przegl darki internetowe, dlatego u ycie go jest niewskazane. Istniej dodatki do przegl darek, które pozwalaj na interpretacj aplikacji XForms po stronie klienckiej, ale wymagaj one od u ytkownika wykonania dodatkowych czynno ci, czyli instalacji wtyczki do przegl darki, co b dzie utrudnia prac z formularzami, a mo e tak e zniech ci do u ycia tej formy przekazywania dokumentów do urz du. Zaprezentowany tutaj szkielet rozwi zania b dzie wi c oparty o funkcjonalno ci dost pne w obecnie u ywanych przegl darkach. Nawi zuj c do wcze niej przytoczonego przykładu automatycznego generowania wizualizacji tworzenie formularza jest procesem podobnym bior c pod uwag efekt ko cowy. Zasadnicze ró nice polegaj na tym, e zamiast wypisania w postaci tekstowej par opis warto powsta ma para opis pole wej ciowe dla warto ci. Drug zasadnicz ró nic jest to, e podej cie oparte o definiowanie szablonów dla typów, które sprawdza si dla wizualizacji, dla formularza staje si niewystarczaj ce. Dzieje si tak, poniewa dla wizualizacji dokument jest parametrem wej ciowym, natomiast w formularzu jest on wynikiem i nale y zadba o to, aby powstał. Zaproponowane rozwi zanie b dzie bazowa na wygenerowanym na podstawie schematu wzorcowym dokumencie. Kolejne kroki prowadz ce do powstania formularza przedstawiaj si w nast puj cy sposób: 1. Wygenerowanie dokumentu na podstawie schematu XSD. 2. Powi zanie danych o etykietach i typach danych z w złami XML. 3. Konwersja w złów XML w kontrolki formularza HTML.

9 100 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, Konsolidacja strony formularza i wysłanie do przegl darki. 5. Wypełnienie formularza przez u ytkownika i odesłanie do aplikacji. 6. Opracowanie dokumentu i zapis. Z ka dym etapem takiego procesu wi si pewne problemy, które nale y rozwi za na etapie projektowania b d implementacji. Omówienie poszczególnych punktów w sekwencji pozwoli przedstawi szczegółowe zadania do zrealizowania w danym kroku. Ad. 1. Poniewa schemat XSD definiuje zbiór dokumentów, a wynikiem jest tylko jeden konkretny egzemplarz, konieczne s dodatkowe informacje pozwalaj ce zaw zi ten zbiór do modelowego dokumentu. Problem ten mo na rozło y na mniejsze podproblemy: wybór korzenia dokumentu schemat mo e definiowa wi cej ni jeden element w zasi gu globalnym, jednak zgodnie z rekomendacj korzeniem jest element o nazwie Dokument w domy lnej przestrzeni nazw; prezentacja w złów opcjonalnych poniewa jest to formularz musi istnie mo liwo wypełnienia takich elementów, tak wi c powinny one zosta wygenerowane; je eli chodzi o atrybuty, to pozostaj c w zgodzie z rekomendacj mo na tworzy schemat tak, aby unikn ich wyst pienia; mo na te z góry przyj, e w formularzu zostan one pomini te i nie b d generowane w modelu; prezentacja elementów alternatywnych zgodnie z proponowanym modelem tworzenia wzorów dokumentu nale y unika takich konstrukcji o ile to mo liwe, aby upro ci wypełnianie formularzy; najprostszym rozwi zaniem mo e by wygenerowanie w modelu wszystkich elementów, a u ytkownik wypełni danymi tylko jeden z nich, pozostałe elementy zostan usuni te w kroku nr 6. ilo elementów mog cych wyst pi wielokrotnie mo na przyj zało enie, e elementy b d prezentowane w liczbie pozwalaj cej na prawidłowe wypełnienie formularza tak, jak ma to miejsce w formularzach papierowych: liczba powtórze jest z góry narzucona (np. liczba pozycji na podanie danych o dzieciach); ostatecznie niewypełnione pozycje b d usuni te; warto elementów poniewa jest to formularz wszystkie w zły mog pozosta puste; dodatkowo mo na wypełnia takie elementy, które w schemacie maj ustalon warto. Opieraj c si o powy sze wytyczne wygenerowany zostanie model, który w du ej mierze b dzie wystarczaj cy do przetwarzania w dalszych krokach. Ad. 2. Celem tego kroku jest mo liwo odczytania danych opisuj cych element, które b d niezb dne do utworzenia kontrolki. Zarówno etykieta jak i opis typu b d odczytane ze schematu XSD. Odczyt ze schematu jak i sposób powi zania dodatkowych danych do dokumentu s ci le zale ne od implementacji modelu dokumentu. Ad. 3. Jako kontrolk nale y rozumie fragment formularza HTML odpowiadaj cy za mo liwo wprowadzenia danych ostatecznie wpisywanych jako warto w zła XML. Wynikowa kontrolka, a zwłaszcza pole <input> formularza jest zale ne od typu danych, jakie przechowywane s w w le dokumentu. Je eli dane te s ograniczone do pewnego słownika, to kontrolka mo e zawiera list rozwijan b d przyciski radiowe. Mo e ona równie zawiera akcje realizowane przez j zyk skryptowy odpowiadaj ce za sprawdzanie poprawno ci danych wpisywanych do pola wej ciowego. Wa nym aspektem jest oznaczenie pola wej ciowego tak, aby po przesłaniu na serwer mo liwe było wybranie w zła XML, którego dotyczy kontrolka, aby przekaza do niego dane.

10 101 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne Ad. 4 Konsolidacja w tym przypadku oznacza poł czenie wygenerowanych kontrolek, dodanie nagłówka strony HTML i tagów zamykaj cych formularz i stron. Ostatecznie do przegl darki wysyłana jest kompletna strona zawieraj ca formularz. Ad. 5. Formularz jest wypełniany przez u ytkownika w przegl darce internetowej. O tym jakie warto ci nale y wprowadzi do poszczególnych pól u ytkownik dowiaduje si z etykiet i nagłówków bloków. Przy bardziej zło onych formularzach mo e okaza si konieczne dodanie dodatkowych instrukcji dla u ytkownika, co zostało pomini te w tym modelu. Po wypełnieniu u ytkownik zatwierdza formularz, co jest równowa ne z przesłaniem danych na serwer. Ad. 6. Dane, które trafiły z formularza s w postaci par nazwa warto. Poniewa ka da nazwa jest zwi zana z konkretnym w złem modelu dokumentu na tej podstawie wypełniany jest wej ciowy XML. Kolejnym krokiem mo e by usuni cie pustych elementów opcjonalnych, pustych elementów powtarzaj cych si lub dodanie atrybutów. Ostatecznie dokument powinien prawidłowo przechodzi walidacj wzgl dem schematu, na podstawie którego został utworzony. Prawidłowy dokument mo e zosta zapisany do dalszego przetwarzania. Przedstawiony schemat procesu tworzenia formularza mo e wymaga rozwini cia, aby móc pracowa w warunkach rzeczywistych. B dzie si on sprawdzał dla prostych dokumentów, wykonanych zgodnie z zaproponowanymi uprzednio zmianami. Niew tpliwie słabe punkty tego podej- cia to brak elastyczno ci w obsłudze liczby wyst pie elementu i wyborze elementu alternatywnego. Niedogodno ci te mo na rozwi za w inny, bardziej elastyczny sposób umo liwiaj c wybór przed prezentacj. Mo e by konieczne kilkukrotne wysyłanie danych z formularza do serwera celem dostosowania do nich formularza. Z kolei zalet takiej wła nie konstrukcji jest mo liwo wydrukowania na papierze pustego formularza bez konieczno ci uprzedniego definiowania jego kształtu. Ograniczenie tre ci do etykiet pól b dzie stanowi problem, je eli wypełnienie formularza wymaga dodatkowych instrukcji. Rozwi zaniem tego problemu byłoby rozbudowanie kroków 2 i/lub 3 o mo liwo pobierania danych z innego, dodatkowego ródła i ich prezentacja w kontrolce. 8. Podsumowanie Wprowadzenie zmian zmierzaj cych w kierunku uproszczenia dokumentów elektronicznych w sposób opisany powy ej ma za zadanie przede wszystkim obni enie kosztów wytwarzania nowych wzorów. Ograniczenie dowolno ci i wypracowanie standardowych wzorów pozwoli na wykonanie narz dzi do tworzenia kompletnych wzorów bez konieczno ci posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki. Dodatkow zalet podej cia opartego o model opis warto jest mo liwo stworzenia aplikacji automatyzuj cej równie proces tworzenia formularzy internetowych dla dokumentów. Poza obni eniem kosztów produkcji kompletnych zestawów składaj cych si ze wzoru i formularza rozwi zanie to mo e mie wpływ na szybko informatyzacji administracji publicznej. Wykonanie odpowiednich narz dzi informatycznych do tworzenia formularzy pozwoli przenie proces ich tworzenia z wyspecjalizowanych instytucji na poziom jednostek administracji publicznej.

11 102 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Bibliografia [1] Ustawa z 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Art. 58 ust 2), Dz.U. nr 130 z 2001 r., poz z pó n. zm. [2] Rozporz dzenie prezesa Rady Ministrów z 29 wrze nia 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dor czania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, Dz.U. nr 200 z 2005r., poz [3] Rozporz dzenie ministra spraw wewn trznych i administracji z 27 listopada 2006 r. w sprawie sporz dzania i dor czania pism w formie dokumentów elektronicznych, Dz.U. nr 227 z 2006 r., poz [4] Dane za stron internetow : [5] Dane za stron internetow : [6] Rozporz dzenie ministra spraw wewn trznych i administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udost pniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej, Dz.U. nr 151 z 2007 r., poz [7] Zasady nazewnictwa, ródło: 0FQM82083/produkt_rekomendacji/produkt_rekomendacji_226. [8] Kajetan Wojsyk, "Jak zarz dza dokumentami elektronicznymi w urz dach samorz dowych", download&gid=44&itemid=49. [9] MetaWzór Dokumentu Elektronicznego czyli jak budowa schematy XML, ródło: kument_roboczy_212. [10] Specyfikacja standardu XForms, ródło:

12 103 Wzór dokumentu elektronicznego teoria i problemy praktyczne ELECTRONIC DOCUMENT TEMPLATE THE THEORY AND PRACTICAL PROBLEMS Summary Basic information about an electronic document template using the XML were presented. New directions in existing recommendations were suggested to simplify implementation together with reducing the cost of generating new web forms. Keywords: electronic document template, web form, XML standard Fundacja Informatyki i Zarz dzania ul. Władysława Reymonta 5, Łód

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Część 2 struktura e-paczki

Część 2 struktura e-paczki e-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. Andrzej Matejko, Mirosław Januszewski Stowarzyszenie PEMI Część 2 struktura e-paczki.. zaraz po opublikowaniu pierwszej części opracowania otrzymaliśmy szereg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE Dnia 13 marca 2012 roku REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE 1 1. Konkurs na aplikację kuratorską składa się z części pisemnej i ustnej.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w Internecie

Usługi publiczne w Internecie Usługi publiczne w Internecie Dagmara Niemczyk Syców, 6 maja 2010 roku Zadaniem podmiotu publicznego jest świadczenie usług dla swoich klientów, w tym również usług elektronicznych. Każdy obywatel ma prawo

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim

Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim TREŚĆ ZADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla osób rozliczających umowy w sprawie nowego sposobu rozliczania umów w związku z likwidacją II fazy rozliczeń.

Komunikat dla osób rozliczających umowy w sprawie nowego sposobu rozliczania umów w związku z likwidacją II fazy rozliczeń. Cel wprowadzenia nowego modelu: Komunikat dla osób rozliczających umowy w sprawie nowego sposobu rozliczania umów w związku z likwidacją II fazy rozliczeń. 1. Unifikacja procesu rozliczeń w skali całego

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ;

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ; brzmienie od 2008 04 14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo