FORMY KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMY KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ"

Transkrypt

1 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie R o k , n r 5 LESZEK SZYMAŃSKI * FORMY KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ Forms of Internet communication Słowa kluczowe: komunikacja w internecie, nowe media, środowiska komunikacyjne Internetu Keywords: Internet communication, new media, Internet communication environment Streszczenie: Artykuł stanowi wprowadzenie do badań nowopowstałego środowiska komunikacyjnego, które wytworzyło się w Internecie. Ukazano w nim formy komunikacji internetowej sklasyfikowane pod względem zaleŝności czasowych między momentem nadania komunikatu a momentem jego odbioru. Wśród asynchronicznych sposobów wymiany informacji w Internecie omówiono strony internetowe, pocztę elektroniczną, listy dyskusyjne, fora dyskusyjne, oraz blogi. Jako synchroniczne formy interakcji w Internecie zaprezentowano czaty, komunikatory internetowe, MUDy, wideokonferencje oraz telefonię internetową. Tekst ten ukazuje komunikację internetową z pozycji językoznawstwa i daje zarys nowych środowisk komunikacyjnych, których uŝytkownicy przyczyniają się do rozwoju języka. Abstract: The presented article constitutes an introduction to research on the newlyemerged communication environment which has been created on the Internet. The forms of Internet-based communication outlined in the text are classified according to their time-dependency between the moment of message production and the moment of message reception. Among the asynchronous ways of online information exchange, web sites, electronic mail, discussion lists, discussion boards and blogs are discussed. As for * Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie, Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

2 176 L. SZYMAŃSKI Formy komunikacji internetowej the synchronous forms of Internet-based interaction, chat rooms, Internet messengers, MUDs, videoconferences and Internet-based telephony are discussed. The paper shows Internet-based communication from the stance of linguistics; outlining the new communication environments, the users of which contribute to language development. Jednym z największych wynalazków dwudziestego wieku, z którym cały czas się oswajamy, jest niewątpliwie Internet. Nazwany przez J. Chiraca głównym zagroŝeniem dla ludzkości 1, często porównywany jest do tak uŝytecznych osiągnięć ludzkości jak druk, kolej, telegraf, elektryczność czy telewizja 2. Ich wprowadzeniu, równieŝ towarzyszyły obawy. Dopiero po ich przełamaniu odkryto, jak bardzo te wynalazki ułatwiają Ŝycie. Identyczna sytuacja zachodzi w przypadku Internetu, który jest nieocenionym źródłem informacji; co więcej, dzięki niemu powstało nowe środowisko komunikacyjne, w którym wykształciły się zróŝnicowane formy interakcji. Artykuł przedstawia formy komunikacji w Internecie wyznaczające środowiska badań językoznawczych. Zostały one sklasyfikowane pod względem zaleŝności czasowych nadania i odbioru komunikatu. WyróŜnia się formy asynchroniczne, czyli charakteryzujące się przesunięciem czasowym między wysłaniem a otrzymaniem wiadomości oraz wymagające obecności zarówno nadawcy jak i odbiorcy w tym samym czasie, zwane synchronicznymi. Najpopularniejszą formą asynchronicznej komunikacji w Internecie jest strona internetowa 3. Jest to dokument zapisany w odpowiednim języku programowania, który jest pobierany z serwera i odczytywany przez uŝytkownika za pomocą odpowiedniego programu zwanego przeglądarką 1 D. Crystal, Language and the Internet, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s J. Naughton, A Brief History of the Future: the Origins of the Internet, Weidenfeld and Nicolson, Londyn 1999, [za:] D. Crystal, Language..., s. vii. 3 Wskazują na to aktywności (do których dostęp uzyskuje się wyłącznie poprzez strony internetowe) wymienione jako najpopularniejsze, na przykład: porównywarki cen (40%), konkursy i loterie (80%), zakupy online (84%). P. Zalewski, Jak z sieci korzystają aktywni internauci, Aktualności IDG.pl, 30 sierpnia 2006, html [dostęp: ]. Potwierdzają to takŝe późniejsze badania tegoŝ autora, według których internauci zaglądają do sieci po informacje, newsy (40,2%), dokonują zakupów online (34,2%), płacą rachunki (30,7%), które to aktywności, zajmują odpowiednie miejsca od drugiego do czwartego w rankingu aktywności internetowych takŝe wymagają uŝycia stron internetowych. P. Zalewski, Blogi, wideo, VoIP zanotowały największe wzrosty popularności, Aktualności IDG.pl, 14 grudnia 2006, [dostęp: ].

3 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR internetową. Najpopularniejszymi przeglądarkami są Internet Explorer (64,1%), Firefox (28%), Opera (6,8%) 4. W tej formie komunikacji internetowej, cechami wpływającymi na uatrakcyjnienie przekazu informacji zawartych w dokumencie są hipertekstowość i multimedialność. Pierwsza z nich pozwala uŝytkownikowi podejmować decyzję, którą informację przeczyta jako kolejną; dając mu swobodę w nawigacji dokumentu. Druga natomiast, uwzględnia przekaz informacji przy jednoczesnym połączeniu tekstu, obrazu i dźwięku. Przesunięcie czasowe pomiędzy momentem nadania informacji, a momentem jej odbioru cechuje równieŝ pocztę elektroniczną, zwaną takŝe em (z języka angielskiego skrót od electronic mail). Podobnie jak w przypadku poczty tradycyjnej, nadawca komponuje tekst, który wysyła odbiorcy pod wskazany adres. JednakŜe adresy poczty elektronicznej róŝnią się znacznie od adresów znanych z poczty tradycyjnej. Znajdujemy w nich osobisty identyfikator adresata oraz nazwę domeny internetowej, oddzielone od siebie 5. Przykładem moŝe być tutaj adres gdzie l_sz to osobisty identyfikator uŝytkownika, a poczta.fm to nazwa domeny. Oprócz funkcji przesyłu wiadomości tekstowych, poczta elektroniczna pozwala równieŝ na wysyłanie załączników. Do kaŝdej wiadomości elektronicznej moŝna dołączyć dowolny plik graficzny, tekstowy bądź dźwiękowy. Ograniczeniem tej funkcji moŝe być rozmiar przesyłanego załącznika. Poczta elektroniczna jest równieŝ wykorzystywana w działalności list dyskusyjnych. Ta forma asynchronicznej komunikacji internetowej polega na rozsyłaniu wiadomości do osób, które zapisały się do takiej listy. KaŜda z list ma własny serwer pocztowy. Po wysłaniu wiadomości na adres danego serwera jest ona przekazywana automatycznie do wszystkich subskrybentów. Wśród asynchronicznych sposobów komunikacji w Internecie wymienić naleŝy równieŝ fora dyskusyjne. Przypominają one strony internetowe, na których za pomocą przeglądarki moŝna wymieniać poglądy bądź informacje z innymi uŝytkownikami. Interakcja na forum dyskusyjnym rozpoczyna się zawsze od załoŝenia nowego wątku. Następnie, zainteresowani uŝytkownicy mogą odpisywać bądź komentować rozpoczęty juŝ temat, w ten sposób rozwijając poszczególne wątki. 4 wykonane przez: Gemius SA, gemiustraffic, , [dostęp: ]. 5 Znak ten w Ŝargonie informatycznym nazywany jest małpą.

4 178 L. SZYMAŃSKI Formy komunikacji internetowej Rys. 1. Przykładowe forum dyskusyjne Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie Fig. 1. The example of the Internet forum in High School of Economics in Leszno KaŜdym forum opiekuje się administrator, a niektórymi równieŝ moderatorzy. Oprócz moŝliwości wymiany informacji z innymi uŝytkownikami, mogą oni zakładać nowe podfora, kasować wątki oraz usuwać lub edytować wiadomości. Ma to na celu utrzymanie ładu oraz przestrzeganie przyjętych reguł zachowań. Do asynchronicznych form komunikacji internetowej zalicza się takŝe blogi. Blog jest skróconą formą nazwy weblog (oznaczającej w języku angielskim dziennik sieciowy ), która określa specjalne strony internetowe zapisane datowanymi informacjami, i jako owa forma skrócona wyraz ten został zapoŝyczony do języka polskiego. Wpisy w blogach 6 są ułoŝone w kolejności odwrotnej do chronologicznej, dając moŝliwość zapoznania się z najnowszymi wpisami ustawionymi u góry strony. Wypowiedzi te mają najczęściej charakter osobisty, stąd teŝ blogi wykorzystywane są jako internetowe pamiętniki. Mogą być równieŝ, podobnie do stron internetowych, wzbogacane graficznie i dźwiękowo, co czyni je 6 Choć internauci mówią na blogach.

5 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR atrakcyjniejszymi. Ciekawostką dotyczącą blogów jest umieszczanie odnośników do blogów innych uŝytkowników oraz stron polecanych przez autora. W ten sposób tworzą się nowe społeczności wymiany poglądów. Formularze blogów umoŝliwiają równieŝ komentowanie wpisów przez odwiedzających. Wielu z nich zostawia tu odnośniki do własnych stron. Rys. 2. Przykładowe forum dyskusyjne z panelem administracyjnym widocznym po lewej Fig. 2. The example of discussion forum with administration panel Oprócz form, które cechuje przesunięcie czasowe pomiędzy nadaniem komunikatu, a jego odbiorem, wyróŝnia się sposoby synchronicznej komunikacji internetowej, w której konieczna jest równoczesna obecność zarówno nadawcy jak i odbiorcy wiadomości. Najpowszechniejszym (62% respondentów 7 ) sposobem synchronicznej interakcji internetowej jest czat. Nazwa czat to zapoŝyczenie z języka angielskiego (chat), gdzie słowo to oznacza rozmowę, pogawędkę. Jednak, znaczenie to zostało zmodyfikowane w Ŝargonie internetowym do rozmów prowadzonych w Internecie w czasie rzeczywistym przy pomocy tekstowej formy przekazu. 7 P. Zalewski, Jak z sieci...

6 180 L. SZYMAŃSKI Formy komunikacji internetowej Rys. 3. Główne okno czata (źródło: pokój Leszno ) Fig. 3. Main chat window (source: chamber Leszno ) Rys. 4. Okno rozmowy prywatnej Fig. 4. Private chat window

7 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR Biorąc pod uwagę ilość interlokutorów biorących udział w rozmowie na czacie w tym samym momencie, internetowe pogawędki mogą być prowadzone w dwojaki sposób. Jedną z moŝliwości są rozmowy w tak zwanym głównym oknie czata. Jest to miejsce widoczne dla wszystkich uŝytkowników danego czata, w którym kaŝdy moŝe wziąć udział w dyskusji. Sytuacja ta moŝe być porównana do debaty, w której udział bierze wielu uczestników. Drugą moŝliwość konwersacji oferowaną w formie czatu internetowego stanowią rozmowy prywatne. Te z kolei, w odróŝnieniu od poprzedniego publicznego typu rozmów, są prowadzone w osobnych oknach czatu, do których dostęp mają tylko dwie rozmawiające ze sobą osoby. NiezaleŜnie jednak od rodzaju czata, cechą wspólną takich rozmów jest ich linearność. Oznacza to, Ŝe w przeciwieństwie do rozmów prowadzonych twarzą w twarz, wypowiedzi na czatach internetowych nie nakładając się na siebie, a pojawiają się jedna po drugiej, w kolejności ich napływania do serwera. Czat zapewnia równieŝ anonimowość interlokutorów, gdyŝ uczestnicy rozmów na czatach internetowych rzadko uŝywają swoich prawdziwych imion i nazwisk. Zastępują je pseudonimami, zwanymi z języka angielskiego nickami. Dostęp do czatów umoŝliwiają na swych stronach portale internetowe, jak na przykład Wirtualna Polska, Interia.pl, Onet, czy Yahoo!. Oprócz moŝliwości stwarzanych przez portale istnieje takŝe specjalne oprogramowanie, dzięki któremu moŝna połączyć się z serwerem pozwalającym na prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu. Wymienić tutaj moŝna Internet Relay Chat 8, czy Direct Connect. Coraz częściej oferta czata jest wzbogacana o funkcję komunikacji głosowej. UŜytkownicy posiadający mikrofon i słuchawki, bądź głośniki, mogą wówczas przeprowadzić rozmowę głosową. Co więcej, postęp technologiczny pozwala na przesyłanie obrazu z kamer internetowych osób czatujących. Istnieje wówczas moŝliwość obserwacji rozmówcy, co ma przybliŝyć synchroniczną komunikację internetową do naturalnej sytuacji komunikacji werbalnej. Podobne w swej formie do czatów, zwłaszcza do rozmów prywatnych, są komunikatory internetowe 9. Są to programy umoŝliwiające wysyłanie natychmiastowych wiadomości do innego uŝytkownika takiego samego 8 Znany takŝe pod postacią akronimiczną IRC. 9 Badania wykazują znaczną popularność komunikatorów internetowych: według 68% badanych korzysta z tej formy komunikacji, natomiast ranking lokuje komunikatory na piątym miejscu wśród aktywności internetowych. P. Zalewski, Jak z sieci..., P. Zalewski, Blogi, wideo, VoIP...

8 182 L. SZYMAŃSKI Formy komunikacji internetowej programu 10. Oprócz rozmowy w czasie rzeczywistym przypominającej rozmowę na czacie, komunikatory pozwalają na przekazanie wiadomości odbiorcy nawet podczas jego nieobecności. Otrzyma on ją wówczas z pewnym opóźnieniem czasowym, jednakŝe ta funkcja nie jest często wykorzystywana. Rozmowy za pomocą komunikatorów internetowych mogą równieŝ być wzbogacane głosem przy uŝyciu mikrofonu i zestawu głośnikowego, bądź słuchawkowego. Co więcej, za pomocą kamery internetowej moŝna przesyłać obraz, co podobnie jak w przypadku czatów inkorporuje elementy komunikacji werbalnej. Rys. 5. Rozmowa na kanale IRC Fig. 5. Inter Relay Chat 10 Listę komunikatorów internetowych moŝna znaleźć na przykład pod adresem

9 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR Rys. 6. Gadu-Gadu polski komunikator internetowy 11 (źródło: Fig. 6. Gadu-Gadu Polish Internet communicator (source: Ciekawym przykładem synchronicznej komunikacji internetowej są tak zwane MUDy. MUD to akronim, pochodzący z języka angielskiego, a oznaczający Multi-User Dungeon (loch dla wielu uŝytkowników) 12, czyli grę toczącą się w fikcyjnym świecie w czasie rzeczywistym. Gracze mogą porozumiewać się ze sobą przy pomocy komend, bądź teŝ czata. Bardziej zaawansowane technologicznie oprogramowanie pozwala równieŝ na transmisje głosowe między uŝytkownikami. Łącza internetowe są równieŝ wykorzystywane do prowadzenia wideokonferencji w czasie rzeczywistym. W tym celu, uczestnicy muszą dysponować odpowiednimi kamerami internetowymi podłączonymi do komputerów i głośnikami w celu odbioru przekazu, jak równieŝ mikrofonami w celu nadawania komunikatów. Do zorganizowania wideokonferencji, potrzeba jednak szybkich łączy gwarantujących płynny przesył obrazu i dźwięku jednocześnie. Chcąc przesłać sygnał dźwiękowy o jakości połączenia telefonicznego naleŝy dysponować łączem o przepustowości przynajmniej 64 kb/s. Monofoniczny dźwięk o jakości CD wymaga juŝ 704 kb/s, zaś stereofoniczny 1408 kb/s. Wymagania te rosną przy przeka Znane są jeszcze inne rozwinięcia tego akronimu: Mulit-User Dimension (wymiar dla wielu uŝytkowników) oraz Multi_User Dialogue (dialog wielu uŝytkowników). K. Moczyński Język czatów, [niepublikowana praca magisterska] Poznań 2004, s. 14.

10 184 L. SZYMAŃSKI Formy komunikacji internetowej zie obrazu, gdyŝ obraz o rozmiarach pikseli, 256 kolorach i 10 klatkach na sekundę wymaga przepustowości łącza wynoszącej przynajmniej 1536 kb/s. Natomiast do transmisji obrazu o rozmiarach , uŝywa kolorów i 25 klatek na sekundę, a minimalna przepustowość wynosi 123 Mb/s 13. Równoczesna obecność nadawcy jak i odbiorcy jest równieŝ wymagana podczas komunikacji za pomocą telefonii internetowej 14. W duŝym uproszczeniu moŝna stwierdzić, Ŝe jest to technologia wykorzystująca łącza internetowe do przesyłu głosu 15. Dostęp do tej formy komunikacji moŝna uzyskać poprzez zastosowanie specjalnego sprzętu, odpowiedniego oprogramowania czy komunikatorów internetowych. Jak dotąd, jest niewielu operatorów sprzedających takie urządzenia niezaleŝne od komputera. Jednak coraz większą popularnością cieszą się programy dedykowane tej formie komunikacji, jak na przykład Skype 16, oraz komunikatory internetowe wzbogacone o funkcję kontaktu głosowego. Zdarzają się jednak problemy z jakością głosu, jak zniekształcenia czy urywane słowa, co spowodowane jest zbyt wolnym łączem internetowym lub brakiem stałej szybkości przesyłu danych. Rys. 7. Skype program do komunikacji głosowej w Internecie (źródło: /skype.jpg) Fig. 7. Skype Internet voice communicator (source: /skype.jpg) 13 Progi szybkości transmisji danych za: J. Rafa, Multimedia w Internecie, Magazyn Internet, czerwiec 2003, [dostęp: ] Spotyka się takŝe określenie akronimiczne VoIP, pochodzące od angielskiego wyraŝenia Voice over Internet Protocol. 16

11 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR Środowisko komunikacyjne Internetu jest młodym, rozwijającym się medium wymiany informacji. W związku z ciągłym rozwojem, stanowi potencjalny materiał badawczy w wielu dziedzinach. Dla językoznawców jest ono cenne ze względu na obecność w nim wielu trendów językowych. MoŜna tu równieŝ znaleźć nowopowstałe społeczności, które wypracowały własne środowiskowe odmiany języka. Co więcej, środowisko internetowe ma teŝ charakterystyczne wyłącznie dla siebie elementy komunikacji, bądź poddaje zmianom juŝ istniejące. Uczestnicy komunikacji w Internecie tworzą własne formy językowe, przyczyniając się do rozwoju języka. WyróŜnić tu moŝna emotikony, akronimy, czy modyfikacje kodacji graficznej wraz z odstępstwami od norm kodacji języka, szczególnie pisanego (na przykład niekonwencjonalne zasady pisowni wielkich liter, znaków interpunkcyjnych czy zachwiania ortografii). BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY Botluk D., Internet Communication Tools, [dostęp: ]. Crystal D., Language and the Internet, Cambridge University Press, Cambridge Merriam-Webster Online Dictionary [dostęp: ]. Moczyński K., Język czatów, Poznań 2004 [niepublikowana praca magisterska]. Naughton J., A Brief History of the Future: the Origins of the Internet, Weidenfeld and Nicolson, Londyn Rafa J., Multimedia w Internecie, Magazyn Internet, czerwiec 2003, [dostęp: ]. Rheingold H., The Virtual Community, intro.html [dostęp: ]. White N., Glossary of Online Interaction, interactionterms.htm 2004 [dostęp: ]. Wikipedia Wolna Encyklopedia, [dostęp: ]. badanie wykonane przez: Gemius SA, gemiustraffic, [dostęp: ]. Zalewski P., Jak z sieci korzystają aktywni internauci, Aktualności IDG.pl, 30 sierpnia 2006, [dostęp: ]. Zalewski P., Blogi, wideo, VoIP zanotowały największe wzrosty popularności, Aktualności IDG.pl, 14 grudnia 2006, [dostęp: ].

12

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie 1. Uczeń: Uczeń: 2. Rozmowy i dyskusje w Internecie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady wymiany informacji w sieci Internet, zna portale internetowe oferujące usługę czatów, wie, w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7 Zastosowanie TI do wymiany informacji Technologia Informacyjna Lekcja 7 Komunikacja międzyludzka 1) Jakie są możliwe sposoby komunikowania się między ludźmi? 2) W jaki sposób można komunikować się poprzez

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJANIN@COM konspekt spotkania, dotyczącego korzystania z Internetu przez współczesnego chrześcijanina

CHRZEŚCIJANIN@COM konspekt spotkania, dotyczącego korzystania z Internetu przez współczesnego chrześcijanina CHRZEŚCIJANIN@COM konspekt spotkania, dotyczącego korzystania z Internetu przez współczesnego chrześcijanina cel dydaktyczny: mądre korzystanie z Internetu i krytyczne podejście do niego cel pedagogiczny:

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

GMAIL.COM NIE TYLKO POCZTA

GMAIL.COM NIE TYLKO POCZTA GMAIL.COM NIE TYLKO POCZTA Najpierw poczta elektroniczna GMAIL.COM NIE TYLKO POCZTA Pisanie wiadomości rozpoczynamy od naciśnięcia przycisku Utwórz. Naszym oczą ukazuje się wtedy okno nowej wiadomości.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Usługi w sieciach informatycznych Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Rodzaje sieci LAN Lokalna Sieć Komputerowa MAN Metropolitalna Sieć Komputerowa WAN Rozległa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2)

Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Netscape to tak naprawdę kilka programów (m. in. przeglądarka stron WWW i klient pocztowy). Jeśli uruchomiliśmy program Netscape jako przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci.

Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie między-sieć) ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. Historia internetu Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń

Bardziej szczegółowo

SEKRETARIAT. Dokumentacja eksploatacyjna

SEKRETARIAT. Dokumentacja eksploatacyjna SEKRETARIAT Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Deklaracja rejestrów i dzienników... 4 1.1 Nadawanie uprawnień... 5 2 Rejestr korespondencji... 6 2.1 Korespondencja przychodząca... 6 2.1.1

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Ścieżki do informacji - wpisywanej po znaku ukośnika / Nazwy dokumentu (w szczególności strony www, czyli strony internetowej).

Zagadnienia: Ścieżki do informacji - wpisywanej po znaku ukośnika / Nazwy dokumentu (w szczególności strony www, czyli strony internetowej). Rozdział 2: Zagadnienia: Internet 1. Wykorzystanie zasobów Internetu do zdobywania informacji oraz komunikatorów sieciowych 2. Podstawowe zasady wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 8-10 grudnia 2009 Cyfrowy bibliotekarz i cyfrowy czytelnik - spotkania wirtualne Społeczność Biblioteka 2.0 jako platforma komunikacji Tematyka prezentacji Internet

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU

IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU IG1: INSTALACJA KOMUNIKATORA GADU-GADU 1. UŜytkownik pragnie zainstalować komunikator Gadu-Gadu. 2. UŜytkownik pobiera plik instalacyjny z Internetu i uruchamia go. 3. Instalator instaluje nowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Strona startowa Z poziomu strony głównej mogą Państwo korzystać z menu mieszczącego się po lewej stronie serwisu, lub przemieszczać się za pomocą klawiszów na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi.

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Usługi poczty internetowej oraz Forum dostępne są wyłącznie dla Radców Prawnych oraz Aplikantów Radowskich Okręgowej Izby Radców

Bardziej szczegółowo

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Anna Płusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Nowatorski kanał komunikacji dla nauczycieli W ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Exchange 2007. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2007. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE śądania WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE śądania DO CERTUM... 4 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE Program Uczenie się przez całe Ŝycie rola programu etwinning w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół za pośrednictwem Internetu i narzędzi ICT Skierniewice, 12 maja 2011 roku Portal europejski

Bardziej szczegółowo

Prezentacja stanowi materiał szkoleniowy. placówek oświatowych oraz rodziców

Prezentacja stanowi materiał szkoleniowy. placówek oświatowych oraz rodziców Bezpieczny Internet Prezentacja stanowi materiał szkoleniowy skierowany do kadry pedagogicznej placówek oświatowych oraz rodziców Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. autorzy: mgr inŝ. Tomasz Pukiewicz mgr inŝ. Rafał Traczyk - 1 - 1. ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk

Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk Podstawowe pojęcia: Sieć komputerowa Internet Modem Przeglądarka internetowa Strona internetowa Wyszukiwarka internetowa Adres internetowy

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający CO W BLASZANEJ SKRZYNCE PISZCZY

Test sprawdzający CO W BLASZANEJ SKRZYNCE PISZCZY Test sprawdzający CO W BLASZANEJ SKRZYNCE PISZCZY Grupa A 1. (1 pkt) Podstawowy zestaw komputerowy składa się z: a) jednostki centralnej, myszki, monitora b) jednostki centralnej, monitora, drukarki c)

Bardziej szczegółowo

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE 14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE Funkcji jest cała masa, których nie poruszono w tym kursie. Bardziej ciekawe postaram się właśnie w tej lekcji omówić. Na pewno wielu z Was, czeka z niecierpliwością na funkcję

Bardziej szczegółowo

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco:

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco: 1 1. Ramki Najbardziej elastycznym sposobem budowania stron jest uŝycie ramek. Ułatwiają one nawigowanie w wielostronicowych dokumentach HTML, poprzez podział ekranu na kilka obszarów. KaŜdy z nich zawiera

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna w prawie telekomunikacyjnym

Poczta elektroniczna w prawie telekomunikacyjnym Maciej Łopaciński 13.03.2007 Poczta elektroniczna w prawie telekomunikacyjnym W ostatnim czasie w związku z pracami nad nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne pojawia się wiele kontrowersji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2007-11-06. Ministerstwo Transportu Ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa

Warszawa 2007-11-06. Ministerstwo Transportu Ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Agora TC Sp. z o.o. Ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa Warszawa 2007-11-06 Ministerstwo Transportu Ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Dotyczy: Konsultacji w sprawie prac nad transpozycją Dyrektywy 2006/24/WE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki PELION S.A. ( Spółka ) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Instrukcja udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki PELION S.A. ( Spółka ) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Instrukcja udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki PELION S.A. ( Spółka ) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej I. Informacje ogólne 1. Spółka zapewnia udział akcjonariuszy w

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY NAWOśENIE MINERALNE NAWOZY 2 Streszczenie Przedstawiono program Nawozy 2 wspomagający nawoŝenie

Bardziej szczegółowo

Komunikaty statystyczne medyczne

Komunikaty statystyczne medyczne Komunikaty statystyczne-medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany przez świadczeniodawcę komunikat podlega sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników. Jakub Bojanowski Partner

Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników. Jakub Bojanowski Partner Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników Jakub Bojanowski Partner Agenda. 1 Wprowadzenie 2 Metody inwigilacji technicznej 3 Podsumowanie 1

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WGiD Nr 55/2011

KOMUNIKAT WGiD Nr 55/2011 WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY ldz. 2154/11 Warszawa, 20.09.2011 KOMUNIKAT WGiD Nr 55/2011 Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Koszykówki informuje o regulacjach związanych z wykonywaniem obserwacji

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk 1. W celu prawidłowego korzystania z systemu e-krk niezbędne jest: a)połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa: - Internet Explorer 8.0+ lub

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ Technologia informacyjna Grażyna Koba wyd. MiGra INFORMATYKA Koncentruje się wokół problemu informacji oraz wokół komputera, jego budowy, programowania

Bardziej szczegółowo

tel. 71 75 75 777 Kurs obsługi komputera z Internetem dla seniorów Czas trwania: Cena:

tel. 71 75 75 777 Kurs obsługi komputera z Internetem dla seniorów Czas trwania: Cena: Kurs obsługi komputera z Internetem dla seniorów Dla kogo: Kurs skierowany jest do osób starszych, które są zainteresowane samodzielnym wykorzystywaniem komputera, internetu i urządzeń mobilnych w życiu

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 21 sierpnia 2009 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za czerwiec 2009 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawy open source system SUSE Linux

Podstawy open source system SUSE Linux 4-93 4.7 Gaim IRC (Internet Relay Chat) jest jedną z najstarszych usług sieciowych, umożliwiających tzw. czatowanie ( od słowa chat), czyli bezpośrednią rozmowę za pośrednictwem sieci. Komunikacja natychmiastowa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Instrukcja zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela

Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela Wojciech Sala wsala@pro.onet.pl Zespół Szkół Techniczno-Usługowych Trzebinia Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela Wstęp Artykuł dotyczy wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Internet jako ocean informacji

Internet jako ocean informacji Internet jako ocean informacji Internet jako sieć komputerowa umożliwia dostęp do nieograniczonych zasobów informacji z dowolnej dziedziny, kontakt z innymi użytkownikami Internetu poprzez pocztę e - mail,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Program Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Informacje o programie Cisco Unity Connection

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wejścia na lekcje on-line

Instrukcja wejścia na lekcje on-line Instrukcja wejścia na lekcje on-line Spis treści I. Przygotowanie techniczne... 3 II. Logowanie... 4 III. Wejście do lekcji on-line... 6 IV. Instrukcja obsługi platformy (moduł transmisji on-line TO )...

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Poszczególne pozycje górnego menu umoŝliwiają wyświetlenie: strony tytułowej. spisu treści. spisu notatek. spisu zakładek

Poszczególne pozycje górnego menu umoŝliwiają wyświetlenie: strony tytułowej. spisu treści. spisu notatek. spisu zakładek Opis Miejsc Pamięci zawierają opracowane ebook-i w czterech formatach w wersji polskiej i agielskiej. MoŜna je bezpośrednio czytać z podstrony: http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/ebook_mp.html na którychj

Bardziej szczegółowo