Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wiele lat temu, kiedy by³em nieœmia³ym m³odszym programist¹, mia³em pewne marzenie. Marzy³ mi siê (idealny?) œwiat, w którym nie musia³bym nigdy kombinowaæ, jakie komunikaty maj¹ obs³ugiwaæmoje aplikacje Microsoft Windows. Czêsto ³apa³em siê na marzeniach tego typu. Fantazjowa³em, e nast¹pi¹ kiedyœ czasy, w których programiœci nie bêd¹ musieli szperaæpo grubych tomiskach dokumentacji Windows SDK w poszukiwaniu nieudokumentowanych funkcji. Nie podoba³ mi siê sposób eksportowania z Microsoft Visual C++ funkcji realizuj¹cych potrzeby nap³ywaj¹cych wywo³añ z aplikacji Microsoft Visual Basic. Stawiaj¹c pierwsze kroki w dziedzinie programowania Windows, postrzega³em ró - ne modele programistyczne oferowane przez narzêdzia tego systemu jako szczególnie nieprzyjazne. Mój dyskomfort by³ niezale ny od wybieranego jêzyka choæoczywiœcie ³atwiej pisze siê w Visual Basic ni w C++. Ca³a trudnoœæmia³a charakter systemowy. Nale a³o myœleæo aplikacjach inaczej, a potem kodowaæje tak, aby by³y zgodne ze sk³adni¹ stosowanego jêzyka. Zrozumiem, jeœli ktoœ na moje u alanie siê zareaguje propozycj¹, abym skoncentrowa³ siê na jednym jêzyku programowania i stosowa³ go do wszystkich swoich projektów programistycznych. Taki pogl¹d ma swoje uzasadnienie, ale w przypadku programowania w Windows niestety tylko czêœciowe. Jeœli chcemy tworzyæaplikacje Windows, nieod³¹cznie towarzyszyænam bêd¹ ró norodne narzêdzia do budowania aplikacji i systemów wielowarstwowych. Ka de narzêdzie do programowania w Windows jest z natury inne od pozosta³ych, osadzone w innych realiach. System operacyjny Windows by³ projektowany z myœl¹ o jêzyku C. Ostatecznie powsta³ z niego ciê ki i trochê nierozgarniêty model tylko dla najodwa niejszych i najwytrwalszych programistów. Po drodze, choæniespecjalnie szybko, firma Microsoft zda³a sobie sprawê z tego, e musi istnieælepszy sposób wykonywania tych samych funkcji. Pojawi³ siê Visual Basic ze swoim atrakcyjnym modelem obiektowym i narzêdziami do b³yskawicznego tworzenia aplikacji. Jednak Visual Basic prawdopodobnie wyprzedza³ czasy, w których siê pojawi³. Opiera³ siê na jednej z najlepszych idei programistycznych, ale realizacja tej e idei pozostawia³a wiele do yczenia. Pojawia³o siê wiele kolejnych wersji Visual Basica i Visual C++, ale adna z nich nie oferowa³a faktycznie unikalnego modelu programowania, a co gorsza wspólnego zbioru wywo³ywalnych obiektów (powiedzmy, funkcji) opartych na tym samym modelu semantycznym. Przez pewien czas wielu programistów s¹dzi³o, e model COM+ mo e zo-

2 XVIII Wprowadzenie staæzaktualizowany i podniesiony do rangi Jednego Wspólnego Silnika Czasu Wykonywania Windows. Prawdê mówi¹c, jedn¹ z bardzo wczesnych nazw wspólnej platformy czasu wykonywania.net by³o COM++. Spora liczba usterek strukturalnych modeli COM i COM+ przemawia³a jednak za kompletnym przeprojektowaniem takiej platformy, zanim dostarczenie œrodowiska czasu wykonywania opartego wy³¹cznie na niej sta³oby siê sensowne. Sk³adniki COM s¹ surowymi binariami z surowym modelem eksponowania funkcjonalnoœci, obs³ugi zdarzeñ, rejestrowania i okreœlania wersji. Ponadto model COM zrzuca na programistê odpowiedzialnoœæza odzyskiwanie nieu ywanej pamiêci, czyli za dziedzinê niezwykle delikatn¹. Ogólny kszta³t modelu COM by³ pozytywny i na czasie, ale coraz wyraÿniej rysowa³a siê potrzeba radykalnego zwrotu i oferty kompletnie odœwie onej. Tak wiêc nasta³.net..net wydaje siê spe³niaæmoje dzieciêce marzenia, które snu³em jako m³odszy programista we wczesnych latach dziewiêædziesi¹tych. Marzy³ mi siê wspólny zestaw komponentów wykonawczych dla wszystkich aplikacji i narzêdzi programistycznych dostêpnych pod parasolem Windows. Wyobra a³em sobie œwiat, w którym obiekty programistyczne by³yby takie same niezale nie od jêzyka. Nigdy wiêcej klas MFC ani ATL C++ dla programistów Visual C++ ani klas wykonawczych COM dla programistów Visual Basic! Dziêki infrastrukturze.net moje marzenie siê spe³ni³o..net oferuje œrodki integracji miêdzyjêzykowej, jak równie obs³ugê wyj¹tków, debugowania i us³ug profiluj¹cych, rozbudowane zabezpieczenia, bardziej efektywne zarz¹dzanie wersjami i wdra anie. Obs³uguje ca³kiem nowy model interakcji komponentów i d³ugo oczekiwan¹ wspóln¹ bibliotekê klas:.net Framework..NET unifikuje model programowania, dziêki czemu wybór jêzyka mo e siê staæg³ównie kwesti¹ osobistych upodobañ. Osoby z tego samego zespo³u mog¹ u ywaæró nych jêzyków programowania i nie powoduje to utraty mo liwoœci wspó³pracy ani zmniejszenia integracji. Dla wszystkich aplikacji.net dostêpna jest jedna wspólna, spójna i elegancka biblioteka klas, która na dodatek jest ca³kiem pozbawiona dziwactw znanych u ytkownikom modelu COM+. W koñcu ziœci³o siê moje marzenie. Za³o ê siê, e nieœmia³y m³odszy programista w dzisiejszych czasach polubi.net wnet! O czym jest ta ksi¹ ka Ta ksi¹ ka wyjaœnia mechanizmy aplikacji WWW dzia³aj¹cych w.net oraz opisuje, jak kod mo e i powinien wspó³dzia³aæz klasami ASP.NET i ADO.NET. G³ównymi motywami tego podrêcznika s¹ dostêp do danych z aplikacji ASP.NET i wi¹zanie danych. Dostêp do danych i tworzenie raportów to rutynowe operacje realizowane przez prawie wszystkie aplikacje WWW. Z tego powodu stale roœnie zapotrzebowanie na infrastrukturê zapewniaj¹c¹ automatyczne powi¹zywanie Ÿróde³ danych i elementów aplikacji (na przyk³ad kontrolek). W platformie.net kilka dobrze powi¹zanych kontrolek danych pozwala na

3 Wprowadzenie XIX ³atwe kojarzenie wierszy danych z graficznymi elementami HTML, takimi jak listy rozwijane czy tabele. Si³a ASP.NET i ADO.NET jest ewidentna, gdy u ywamy kontrolek serwera w kontekœcie aplikacji WWW. Kontrolek powi¹zanych z danymi i kodu zarz¹dzaj¹cego danymi u ywa siê tak samo niezale nie od modelu programowania Windows Forms, Web Forms czy nawet Web services. Podrêcznik zawiera du o kodu i praktycznych rozwi¹zañ. A tak w ogóle to co to jest rozwi¹zanie? Wed³ug mojego s³ownika, rozwi¹zanie to metoda radzenia sobie z trudn¹ sytuacj¹ usuwaj¹ca trudnoœætej sytuacji. Czym wiêc jest rozwi¹zanie WWW? Jest to usuwanie wszystkich k³ód porozrzucanych tu i ówdzie, le ¹cych pod naszymi nogami i spowalniaj¹cych tworzenie aplikacji WWW. Natur¹ sieci WWW jest to, e nie zmieni³a siê mimo pojawienia siê ideologii.net. Za to narzêdzia dostêpne do obs³ugi sieci WWW przechodz¹ odrodzenie. Nowe narzêdzia do budowania efektywnych aplikacji WWW to g³ównie opieraj¹ce siê na platformie.net systemy ASP.NET i ADO.NET. Niniejsza ksi¹ ka koncentruje siê na konkretnych rozwi¹zaniach i zadaniach; nie jest poœwiêcona pisaniu aplikacji WWW dla platformy.net. Nie jest to równie encyklopedia technologii ASP.NET, ADO.NET, us³ug WWW czy innych technologii wspomnianych na jej stronach. Nie zawiera ona wyczerpuj¹cego wykazu instrumentów wykorzystywanych w programowaniu z u yciem platformy.net. Nie znajdziesz w niej te szczegó³owych, wyczerpuj¹cych wyjaœnieñ na temat kontrolek ASP.NET czy klas ADO.NET. Przygotuj siê wiêc na u ywanie tego podrêcznika ³¹cznie z ksi¹ k¹ napisan¹ na bardziej podstawowym poziomie oraz oczywiœcie ³¹cznie z dokumentacj¹ elektroniczn¹ MSDN. To, e koncentrujê siê na rozwi¹zaniach i zadaniach, nie znaczy, e masz zwlekaæz czytaniem tej ksi¹ ki do czasu, a bêdziesz mia³ powa ny problem do rozwi¹zania. Najlepsz¹ taktyk¹ jest zawsze prewencja! Znaj¹c zawczasu techniki i zapoznaj¹c siê z technologiami, zyskujesz przewagê nad z³oœliwoœci¹ rzeczy martwych i dysponujesz materia³em do rozwi¹zywania problemów w przysz³oœci. Zakres materia³u W niniejszej ksi¹ ce odpowiadam na nastêpuj¹ce typowe pytania: Czym siê ró ni kontrolka DataList od DataGrid? Czym siê ró ni¹ obiekty globalne Cache, Application i Session? Jaka jest ró nica miêdzy kontrolkami niestandardowymi a kontrolkami u ytkownika i jaka jest zalecana praktyka w ich stosowaniu? Co to jest wyra enie wi¹ ¹ce dane? Jak umo liwiæedycjê danych w kontrolce DataGrid i jak zapisywaæwprowadzone w niej zmiany?

4 XX Wprowadzenie Do czego mog¹ siê przydaæszablony ASP.NET? Jaka technika buforowania danych serwera jest najlepsza? Jak mo na stworzyæstrukturê uk³adu nadrzêdnego i szczegó³owego dla danych? Jakie tajemnice kryj¹ us³ugi WWW (Web services)? Czy s¹ one prowadzone tylko przez XML i SOAP? Tak bardzo polubi³em korzystanie z mechanizmów OLE dostarczaj¹cych dane z baz danych. Dlaczego nie zostawili ich w spokoju, tylko stworzyli nowe dla platformy.net? Czy mogê zachowaæswój dotychczasowy kod ADO, przesiadaj¹c siê na.net? Jeœli tak, to jak mam siê komunikowaæz nowszym systemem.net? Oficjalnym jêzykiem u ywanym w tej ksi¹ ce jest C#. S¹ w nim napisane wszystkie przyk³adowe listingi. Na do³¹czonym CD-ROM-ie mo na znaleÿæwiele przyk³adów przepisanych na Visual Basic.NET. Niektóre ciekawsze przyk³ady omawiane w tekœcie ksi¹ ki dotycz¹ nastêpuj¹cych kwestii: Dodawania nowych wierszy do kontrolki DataGrid i naœladowania dzia³ania arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel. Programowego tworzenia szablonowych kolumn przy u yciu kontrolki DataGrid. Wstawiania wierszy podsumowuj¹cych wewn¹trz kontrolki DataGrid. Tworzenia rozszerzonych kontrolek DataGrid umo liwiaj¹cych przegl¹danie danych wiersz po wierszu i zapewniaj¹cych automatyczne sortowanie. Tworzenia widoków g³ównych i widoków szczegó³ów. Realizowania w³asnych paginacji danych dla baz danych Microsoft SQL Server. Usuwania konfliktów za pomoc¹ modyfikacji wsadowych ADO.NET. Budowania kontrolki DataGrid umo liwiaj¹cej zaznaczanie wielu pozycji jednoczeœnie. Wybierania wierszy kontrolki DataGrid na podstawie warunku. U ywania narzêdzi do tworzenia obiektów XML DataSet, które mog¹ byæpodstawiane za bazê danych aplikacji przyk³adowych. Siêgania do informacji o systemie plików za poœrednictwem prostego mechanizmu dostarczaj¹cego dane. Co zrobiæ, eby korzystaæ z CD-ROM-u do³¹czonego do tej ksi¹ ki Za³o ê siê, e 99,99% czytelników bêdzie pisaæaplikacje.net za pomoc¹ Visual Studio.NET znakomitego narzêdzia programistycznego, œciœle zwi¹zanego z infrastruktur¹.net Framework i instrumentarium czasu wykonywania. Ksi¹ ka poœwiêcona g³ównie technikom programowania musi jednak zachowaæpewien dystans i obiektywizm. Nie mo e byæuza-

5 Wprowadzenie XXI le niona od tylko jednego narzêdzia, nawet oferuj¹cego tak niesamowite mo liwoœci jak Visual Studio.NET. Stara³em siê wiêc za wszelk¹ cenê ten dystans zachowaæ. Efektem mojego wysi³ku jest to, e wiêksz¹ czêœækodu prezentowanego w ksi¹ ce mo na przerobiæw Notatniku Windows i programie Microsoft Internet Explorer. Konieczne jest jednak posiadanie zainstalowanego programu SQL Server 2000 i przyk³adowej bazy danych tego programu, Northwind. Na koniec najwa niejsze a ju by mi umknê³o. Potrzebne bêdzie oprogramowanie.net Framework! Jak u ywaæ CD-ROM-u Aby przejrzeæzawartoœædysku, w³ó CD-ROM do stacji. Jeœli aplikacja startowa nie uruchomi siê automatycznie, uruchom program StartCD.exe z katalogu g³ównego CD-ROM-u. Pliki przyk³adowe mo esz ogl¹daæz kr¹ ka albo zainstalowaæna swój dysk twardy i wykorzystaædo tworzenia w³asnych aplikacji. Poniewa wiêkszoœæprzyk³adów to aplikacje WWW, wygodnym miejscem do zainstalowania plików przyk³adowych bêdzie domyœlny katalog g³ówny serwera IIS (na przyk³ad c:\inetpub\wwwroot). Na pliki przyk³adowe potrzeba oko³o 5 MB miejsca na dysku. Niektóre przyk³ady s¹ zaopatrzone w pliki wsadowe upraszczaj¹ce kompilacjê i kopiowanie podzespo³ów. Jeœli napotkasz problemy podczas uruchamiania tych plików, zajrzyj do pliku Readme.txt z katalogu plików przyk³adowych na CD-ROM-ie lub do fragmentu z tej ksi¹ ki opisuj¹cego te programy. W chwili drukowania podrêcznika system.net Framework nie by³ jeszcze oficjalnie wydany. Pliki przyk³adowe zosta³y przetestowane w systemie.net Framework Release Candidate 3, czyli w prawie ostatecznej wersji.net Framework. Nawet wiêc jeœli pojawi¹ siê jeszcze jakieœ wersje poœrednie przed ostateczn¹, prawdopodobieñstwo tego, e przez wprowadzone przez Microsoft zmiany przyk³ady stan¹ siê nieu yteczne, jest niewielkie. Jeœli wyst¹pi¹ jakieœ problemy tej natury, nale y szukaæuaktualnionych przyk³adów na stronie wydawnictwa Microsoft Press. Zauwa, e ASP.NET (inaczej ni ASP) nie umo liwia uruchamiania aplikacji w kontekœcie konta LOCALSYSTEM. Oznacza to, e pliki przyk³adowe siêgaj¹ce na przyk³ad do systemu plików bêd¹ musia³y otrzymaæuprawnienia do ich odczytu i zapisu. Informacje o sposobie skonfigurowania plików przyk³adowych znajduj¹ siê w pliku Readme.txt. CD-ROM zawiera elektroniczn¹ wersjê ksi¹ ki (ebook), któr¹ mo na przegl¹daæna ekranie i przeszukiwaæ. Informacje na temat instalowania i u ywania ksi¹ ki elektronicznej zawiera plik Readme.txt z folderu \ebook. Jak kontaktowaæ siê ze mn¹ Jeœli zajdzie taka potrzeba, wszelkie pytania dotycz¹ce tej ksi¹ ki mo na bez obaw wysy³aæ osobiœcie do mnie. Jestem dostêpny pod jednym z nastêpuj¹cych adresów poczty elektronicznej:

6 XXII Wprowadzenie Mo na siê ze mn¹ skontaktowaærównie za poœrednictwem strony Wintellect ( wintellect.com) lub VB2-The-Max ( Pomoc Do³o ono wszelkich starañ, aby zapewniærzetelnoœætej ksi¹ ce. Dotyczy to tak e zawartoœci towarzysz¹cego ksi¹ ce CD-ROM-u. Wszelkie poprawki do swoich ksi¹ ek wydawnictwo Microsoft Press publikuje w Internecie pod nastêpuj¹cym adresem: Aby po³¹czyæsiê bezpoœrednio z baz¹ wiedzy Microsoft Press i ustawiæsiê w kolejce oczekuj¹cych na odpowiedÿ na zadane pytanie, odwiedÿ stronê: Jeœli masz jakiekolwiek komentarze, pytania czy pomys³y dotycz¹ce tej ksi¹ ki albo do- ³¹czonego do niej CD-ROM-u, przeka je do Microsoft Press dowoln¹ metod¹: Adres pocztowy: Microsoft Press Attn: Building Web Solutions with Microsoft ADO.NET and ASP.NET Editor One Microsoft Way Redmond, WA Zaznaczamy, e pod powy szym adresem nie jest udzielana pomoc w zakresie samego produktu. Aby otrzymaæinformacje dotycz¹ce.net Framework, Visual Studio.NET czy SQL Server, nale y udaæsiê na stronê Microsoft Product Support Web pod adresem

7 Rozdzia³ 1 Kontrolki.NET powi¹zane z danymi Czêœæ I: Dostêp do danych i tworzenie raportów Rozdzia³ 1: Kontrolki.NET powi¹zane z danymi Wiêkszoœæaplikacji wymaga realizowanego w taki czy inny sposób dostêpu do danych i generowania raportów. Obie te funkcje musz¹ realizowaæszczególnie aplikacje WWW, dlatego programiœci WWW szukaj¹ zautomatyzowanych (lub czêœciowo zautomatyzowanych) metod powi¹zywania wierszy danych z graficznymi elementami HTML, takimi jak listy rozwijane czy tabele. Odpowiedzi¹ na rosn¹ce zapotrzebowanie na mechanizmy automatycznego wi¹zania Ÿróde³ danych z elementami graficznymi s¹ oferowane przez platformê.net kontrolki wi¹zane z danymi. Kontrolki wi¹zane z danymi odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w opracowywaniu aplikacji.net, poniewa umo liwiaj¹ kojarzenie kontrolek i ich indywidualnych w³aœciwoœci z polami dowolnych Ÿróde³ danych zgodnych z.net. Si³¹ platformy.net jest uniwersalizm tych kontrolek. U ywa siê ich tak samo niezale nie od modelu programowania czy bêdzie to Microsoft Windows Forms, Microsoft Web Forms czy Microsoft.NET Web services. W tym rozdziale zajmiemy siê dwoma typami powi¹zañ, prostym i z³o onym, a tak e najwa niejszymi kontrolkami WWW, które mo na wi¹zaæz danymi. Wi¹zanie danych i kontrolki WWW zwi¹zane z danymi potrzebne s¹ w ka dej aplikacji ASP.NET (Active Server Pages), wiêc zagadnienia te bêdziemy analizowaæszczegó³owo w kilku nastêpnych rozdzia³ach. Kontrolki WWW nazywa siê równie kontrolkami ASP.NET, kontrolkami serwerowymi i kontrolkami WWW platformy.net (.NET Web controls). Uzyskanie bieg³oœci w stosowaniu kluczowych technik programistycznych jest nieodzowne do skutecznego tworzenia wydajnych rozwi¹zañ WWW. Wi¹zanie danych ASP.NET Wi¹zanie danych to proces uzyskiwania danych ze Ÿród³a i dynamicznego wi¹zania ich z pewn¹ w³aœciwoœci¹ elementu wizualnego. W zale noœci od kontekstu, w którym dany element bêdzie wyœwietlany, mo na odwzorowaæelement na znacznik HTML lub na kontrolkê WWW platformy.net. W ASP.NET najmniejszymi elementami, które wspó³pracuj¹c ze sob¹ generuj¹ wynikow¹ stronê, s¹ kontrolki WWW. Wi¹zanie danych w ASP.NET polega na tym, e aplikacja pobie-

8 4 CzêœæI: Dostêp do danych i tworzenie raportów ra dane z dowolnego Ÿród³a danych zgodnego z platform¹.net, a nastêpnie umo liwia selektywne manipulowanie tymi danymi i przydzielanie ich w³aœciwoœciom kontrolek, które zosta³y specjalnie tak zaprojektowane, e mo na je wi¹zaæz danymi. Kontrolki takie nazywane s¹ kontrolkami wi¹zanymi z danymi. Kontrolki serwera WWW ASP.NET mo na powi¹zaæze Ÿród³em danych, u ywaj¹c heterogenicznego zbioru w³aœciwoœci takich jak Text, DataSource i DataTextField. W dalszej czêœci tego rozdzia³u przedstawiam sposób wi¹zania za pomoc¹ ró nych zestawieñ tych i innych w³aœciwoœci kontrolek. W³aœciwoœæ DataSource umo liwia w szczególnoœci okreœlanie obiektu Ÿród³a danych, z którym jest powi¹zana kontrolka. Zauwa, e powi¹zanie ma charakter logiczny i nie wynika z adnych operacji operacje pojawiaj¹ siê dopiero po jawnym wywo³aniu innych metod (nie wi¹ ¹cych, ale korzystaj¹cych z powi¹zania). Nie wszystkie w³aœciwoœci interfejsu programowania kontrolek WWW mog¹ byæpowi¹zane z danymi. Powi¹zanie kontrolki z danymi uaktywnia siê, wywo³uj¹c metodê DataBind. Jej wykonanie powoduje, e do kontrolki ³adowane s¹ dane ze skojarzonego Ÿród³a danych, wyznaczane s¹ wartoœci stosownych w³aœciwoœci, a sama kontrolka jest ponownie rysowana w interfejsie (aktualizowany jest jej wygl¹d). Mo liwe Ÿród³a danych Za Ÿród³a danych s³u yæmog¹ ró ne klasy.net nie tylko te zwi¹zane z zawartoœci¹ baz danych. Generalnie potencjalnym Ÿród³em danych mo e staæsiê dowolny obiekt eksponuj¹cy interfejs ICollection. Interfejs ICollection definiuje wielkoœæ, dane typu wyliczeniowego i metody synchronizacyjne dla wszystkich kolekcji.net. W wyniku tego kontrolkê WWW mo na powi¹zaæz dowoln¹ struktur¹ danych spoœród poni szych: Klasy kolekcji.net rezyduj¹ce w pamiêci, takie jak tablice, s³owniki, listy sortowane i listy po³¹czone, tabele haszowe, sterty i kolejki. Struktury danych definiowane przez u ytkowników, o ile eksponuj¹ one interfejs ICollection lub jeden z interfejsów opartych na nim (na przyk³ad IList). Klasy bazodanowe, takie jak DataTable i DataSet. Pamiêtaj, e generalnie obiekt Data- Set mo e zawieraæwiele tabel. W tym przypadku nale y przypisaæobiekt DataSet do w³aœciwoœci DataSource oraz nazwê wybranego obiektu DataTable do w³aœciwoœci Data- Member kontrolki. Filtrowane widoki budowane na bazie obiektów DataTable pokazuj¹ce tylko podzbiór wierszy. Widoki s¹ reprezentowane przez klasê DataView lub dowoln¹ klasê zbudowan¹ z obiektu DataTable.

9 Rozdzia³ 1: Kontrolki.NET powi¹zane z danymi 5 Uwaga Dokumentów XML nie mo na wi¹zaæbezpoœrednio, jeœli nie ³aduje siê ich zawartoœci do jednej z klas wymienionych powy ej. Dokumenty XML mo na wi¹zaæna dwa sposoby. Mo na za³adowaædokument XML do obiektu DataSet, a potem powi¹zaæobiekt DataSet albo przeanalizowaædokument XML klas¹ odczytuj¹c¹ XML i powi¹zaækolekcjê uzyskanych w ten sposób wêz³ów. Wi¹zanie danych prostych W ASP.NET powi¹zaniem danych prostych jest po³¹czenie elementu danych z w³aœciwoœci¹ kontrolki serwerowej. Po³¹czenie takie jest nawi¹zywane poprzez specjalne wyra enie, którego wartoœæzostaje wyznaczona wtedy, gdy kod z przetwarzanej strony wywo³uje metodê DataBind dla obiektu Page lub dla kontrolki. Wyra enie wi¹zania danych to dowolny tekst ujêty w nawiasy k¹towe i znaki procentu (<%...%>) oraz poprzedzony krzy ykiem (#). Wyra enie wi¹zania danych mo na wstawiæ jako wartoœæatrybutu w tagu otwieraj¹cym kontrolki serwerowej lub w dowolnym innym miejscu na stronie. Nie mo na wyra enia wi¹zania danych przypisaæprogramowo do w³aœciwoœci kontrolki WWW. Jeœli wyra enie wi¹zania danych zawiera znaki równoœci, nale y je uj¹æw znaki pojedynczego cudzys³owu ('), na przyk³ad tak: thelabel.text='<%# "Hello, world" %>'; Wewn¹trz ograniczników mo na wywo³ywaædefiniowane przez u ytkownika metody strony, metody i w³aœciwoœci statyczne oraz metody dowolnych innych komponentów strony. Poni szy kod pokazuje kontrolkê etykiety, której w³aœciwoœæ Text jest powi¹zana z nazw¹ pozycji zaznaczonej w danym momencie na liœcie rozwijanej: <asp:label runat="server" Text='<%# dropdown.selecteditem.text %>' /> Wyra enie wi¹zania mo e zawieraæminimalny zbiór operatorów, s³u ¹cych g³ównie do sklejania podwyra eñ. Jeœli potrzebne jest przetwarzanie bardziej zaawansowane i wykorzystywane s¹ zewnêtrzne argumenty, nale y siê pos³u yæmetod¹ u ytkownika. Jedynym wymaganiem dla metody definiowanej przez u ytkownika jest mo liwoœæwywo³ania jej z danej strony. Je eli planujesz zastosowaækod, który nie znajduje siê na stronie.aspx, czyli jeœli na przyk³ad u ywasz technik kodu schowanego (code-behind), musisz pamiêtaæ o tym, aby metoda zosta³a zadeklarowana jako publiczna lub chroniona. Przejrzyjmy przyk³ad ilustruj¹cy, jak organizuje siê opart¹ na formularzu przegl¹darkê rekordów, u ywaj¹c wi¹zania danych prostych oraz pól tekstowych (pe³ny kod Ÿród³owy aplikacji FormViewer.aspx znajduje siê na dysku CD-ROM do³¹czonym do tej ksi¹ ki). Interfejs u ytkownika udostêpnia trzy pola tekstowe, po jednym dla ka dego z pobieranych pól. ród³em danych jest tabela Employees z bazy danych Northwind (bazy przyk³adowej programu SQL Server 2000). Kwerenda wybiera trzy pola: employeeid, firstname i lastname.

10 6 CzêœæI: Dostêp do danych i tworzenie raportów Wi¹zanie dotyczy tych pól danych oraz pól tekstowych. W danej chwili wyœwietlany jest tylko jeden rekord; u ytkownik, klikaj¹c przyciski Previous i Next, mo e przegl¹daæodpowiednio nastêpny i poprzedni rekord. Wygl¹d aplikacji przedstawiono na rysunku 1-1. Rysunek 1-1. Te pola tekstowe s¹ powi¹zane z polami z tabeli Employees z przyk³adowej bazy danych Northwind programu SQL Server 2000 W wyra eniu wi¹ ¹cym wykorzystano metodê u ytkownika o nazwie GetBoundData. <asp:textbox runat="server" id="txtid" cssclass="stdtextbox" Text = '<%# GetBoundData("employeeid") %>' /> Metoda GetBoundData pobiera nazwê wyœwietlanego pola oraz po³o enie bie ¹cego rekordu z obiektu Session systemu ASP.NET. Nastêpnie pobiera stosown¹ wartoœæi przekazuje j¹ do modu³u wykonawczego ASP.NET, który zajmuje siê jej wizualizacj¹. public String GetBoundData(String fieldname) { DataSet ds = (DataSet) Session["MyData"]; DataTable dt = ds.tables["emptable"]; int nrowpos = (int) Session["CurrentRecord"]; } String buf = dt.rows[nrowpos][fieldname].tostring(); return buf; Wi¹zanie danych z³o onych Wi¹zanie danych z³o onych ma miejsce wtedy, gdy wi¹ emy kontrolkê listy lub kontrolkê iteracyjn¹ z jedn¹ lub z kilkoma kolumnami danych. Do kontrolek list zaliczamy DropDown- List, CheckBoxList, RadioButtonList i ListBox. Kontrolki iteracyjne to Repeater, DataList i DataGrid. Cechy kontrolek iteracyjnych ASP.NET zestawiono w tabeli 1-1. Tabela 1-1. Kontrolki iteracyjne ASP.NET Kontrolka Repeater Opis Tworzy konfigurowalny wzorzec do wyœwietlania zawartoœci kontrolek poprzez powtarzanie okreœlonego szablonu dla ka dego elementu z powi¹zanej listy. Definiujemy szablony ASP.NET dla ró nych kategorii elementów (nag³ówek, stopka, wiersz, separator itd.), a kontrolka stosuje je wielokrotnie na stronie. Kontrolka Repeater nie zawiera adnego zbudowanego uk³adu, wiêc nale y jawnie deklarowaæwszystkie tagi stylów i formatowania ASP.NET.

11 Rozdzia³ 1: Kontrolki.NET powi¹zane z danymi 7 Kontrolka DataList DataGrid Opis Wyœwietla zawartoœælisty powi¹zanej z danymi za poœrednictwem szablonów ASP.NET. Kontrolka DataList obs³uguje zaznaczanie i edytowanie. Wygl¹d kontrolki DataList mo na w pewnym zakresie konfigurowaæ, okreœlaj¹c w³aœciwoœci stylów dla ró nych czêœci kontrolki. W porównaniu z kontrolk¹ Repeater, kontrolka DataList wypada lepiej, bo oferuje predefiniowane uk³ady, bardziej zaawansowane opcje formatowania oraz mo liwoœæzaznaczania i edycji danych. Kontrolka DataGrid jest prezentowana jako wielokolumnowa tabelka z danymi. Umo liwia definiowanie ró nych typów kolumn i kontrolowanie uk³adu wynikowych komórek poprzez predefiniowane uk³ady i szablony ASP.NET. Mo na równie do niej dodawaæró ne konkretne mo liwoœci, takie jak kolumny przycisków edycji czy kolumny ³¹czy. Kontrolka DataGrid obs³uguje tak e ró ne opcje przegl¹dania danych. Kontrolki list maj¹ bardziej z³o ony i uniwersalny interfejs u ytkownika ni etykiety i pola tekstowe. Poniewa lista obs³uguje (a przynajmniej ma w pamiêci) jednoczeœnie wiêcej elementów ni etykieta czy pole tekstowe, listê nale y skojarzyæjawnie z kolekcj¹ danych to znaczy Ÿród³em danych. Kontrolka listy mo e selekcjonowaæpotrzebne elementy z pamiêci i odpowiednio je formatowaæoraz wyœwietlaæ, w zale noœci od zdefiniowanego trybu jej pracy. Kontrolki iteracyjne pobieraj¹ Ÿród³o danych, przegl¹daj¹ jego wiersze i stosuj¹ do nich szablony HTML. Wszystkie trzy kontrolki iteracyjne ASP.NET w zasadniczych aspektach dzia³aj¹ podobnie. Ró ni¹ je mo liwoœci w zakresie uk³adu oraz mo liwoœci funkcjonalne. Zobaczmy, jak z³o one postacie wi¹zania danych mo na stosowaædo kontrolek WWW. Kontrolka WWW DropDownList Kontrolka DropDownList umo liwia u ytkownikom wybieranie elementu z listy pojedynczego wyboru (na przyk³ad z pola kombi). Na wygl¹d kontrolki DropDownList mo na wp³ywaæjedynie ustawiaj¹c jej wysokoœæi szerokoœæw pikselach. Nie mamy wp³ywu na liczbê elementów wyœwietlanych na liœcie w momencie jej rozwijania. W³aœciwoœci SelectedIndex i SelectedItem zapewniaj¹ informacje na temat obecnie zaznaczonego elementu. Kontrolka DropDownList obs³uguje wi¹zanie danych za pomoc¹ piêciu nastêpuj¹cych w³aœciwoœci: DataSource, DataMember, DataTextField, DataValueField i DataTextFormat- String. Jak pokazano w poni szym kodzie, spoœród tych piêciu w³aœciwoœci tylko w³aœciwoœciom DataSource, DataTextField i DataValueField odpowiada atrybut w ASP.NET, który mo na zadeklarowaæ: <asp:dropdownlist id="dropdownlist1" runat="server" DataSource="<%# databindingexpression %>" DataTextField="DataSourceField" DataValueField="DataSourceField">

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016 MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet oprogramowania wspomagający

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych II Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 11 Zastosowanie PHP do programowania aplikacji baz danych Oracle Wsparcie programowania w PHP baz danych Oracle Oprócz możliwego

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 Informator Techniczny nr 71 28-11-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 CD-Rom instalacyjny z oprogramowaniem Industrial Application Server zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...3 Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania. a) Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami.

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Access Baza danych Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Baza danych sk ada si z danych oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo