Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wiele lat temu, kiedy by³em nieœmia³ym m³odszym programist¹, mia³em pewne marzenie. Marzy³ mi siê (idealny?) œwiat, w którym nie musia³bym nigdy kombinowaæ, jakie komunikaty maj¹ obs³ugiwaæmoje aplikacje Microsoft Windows. Czêsto ³apa³em siê na marzeniach tego typu. Fantazjowa³em, e nast¹pi¹ kiedyœ czasy, w których programiœci nie bêd¹ musieli szperaæpo grubych tomiskach dokumentacji Windows SDK w poszukiwaniu nieudokumentowanych funkcji. Nie podoba³ mi siê sposób eksportowania z Microsoft Visual C++ funkcji realizuj¹cych potrzeby nap³ywaj¹cych wywo³añ z aplikacji Microsoft Visual Basic. Stawiaj¹c pierwsze kroki w dziedzinie programowania Windows, postrzega³em ró - ne modele programistyczne oferowane przez narzêdzia tego systemu jako szczególnie nieprzyjazne. Mój dyskomfort by³ niezale ny od wybieranego jêzyka choæoczywiœcie ³atwiej pisze siê w Visual Basic ni w C++. Ca³a trudnoœæmia³a charakter systemowy. Nale a³o myœleæo aplikacjach inaczej, a potem kodowaæje tak, aby by³y zgodne ze sk³adni¹ stosowanego jêzyka. Zrozumiem, jeœli ktoœ na moje u alanie siê zareaguje propozycj¹, abym skoncentrowa³ siê na jednym jêzyku programowania i stosowa³ go do wszystkich swoich projektów programistycznych. Taki pogl¹d ma swoje uzasadnienie, ale w przypadku programowania w Windows niestety tylko czêœciowe. Jeœli chcemy tworzyæaplikacje Windows, nieod³¹cznie towarzyszyænam bêd¹ ró norodne narzêdzia do budowania aplikacji i systemów wielowarstwowych. Ka de narzêdzie do programowania w Windows jest z natury inne od pozosta³ych, osadzone w innych realiach. System operacyjny Windows by³ projektowany z myœl¹ o jêzyku C. Ostatecznie powsta³ z niego ciê ki i trochê nierozgarniêty model tylko dla najodwa niejszych i najwytrwalszych programistów. Po drodze, choæniespecjalnie szybko, firma Microsoft zda³a sobie sprawê z tego, e musi istnieælepszy sposób wykonywania tych samych funkcji. Pojawi³ siê Visual Basic ze swoim atrakcyjnym modelem obiektowym i narzêdziami do b³yskawicznego tworzenia aplikacji. Jednak Visual Basic prawdopodobnie wyprzedza³ czasy, w których siê pojawi³. Opiera³ siê na jednej z najlepszych idei programistycznych, ale realizacja tej e idei pozostawia³a wiele do yczenia. Pojawia³o siê wiele kolejnych wersji Visual Basica i Visual C++, ale adna z nich nie oferowa³a faktycznie unikalnego modelu programowania, a co gorsza wspólnego zbioru wywo³ywalnych obiektów (powiedzmy, funkcji) opartych na tym samym modelu semantycznym. Przez pewien czas wielu programistów s¹dzi³o, e model COM+ mo e zo-

2 XVIII Wprowadzenie staæzaktualizowany i podniesiony do rangi Jednego Wspólnego Silnika Czasu Wykonywania Windows. Prawdê mówi¹c, jedn¹ z bardzo wczesnych nazw wspólnej platformy czasu wykonywania.net by³o COM++. Spora liczba usterek strukturalnych modeli COM i COM+ przemawia³a jednak za kompletnym przeprojektowaniem takiej platformy, zanim dostarczenie œrodowiska czasu wykonywania opartego wy³¹cznie na niej sta³oby siê sensowne. Sk³adniki COM s¹ surowymi binariami z surowym modelem eksponowania funkcjonalnoœci, obs³ugi zdarzeñ, rejestrowania i okreœlania wersji. Ponadto model COM zrzuca na programistê odpowiedzialnoœæza odzyskiwanie nieu ywanej pamiêci, czyli za dziedzinê niezwykle delikatn¹. Ogólny kszta³t modelu COM by³ pozytywny i na czasie, ale coraz wyraÿniej rysowa³a siê potrzeba radykalnego zwrotu i oferty kompletnie odœwie onej. Tak wiêc nasta³.net..net wydaje siê spe³niaæmoje dzieciêce marzenia, które snu³em jako m³odszy programista we wczesnych latach dziewiêædziesi¹tych. Marzy³ mi siê wspólny zestaw komponentów wykonawczych dla wszystkich aplikacji i narzêdzi programistycznych dostêpnych pod parasolem Windows. Wyobra a³em sobie œwiat, w którym obiekty programistyczne by³yby takie same niezale nie od jêzyka. Nigdy wiêcej klas MFC ani ATL C++ dla programistów Visual C++ ani klas wykonawczych COM dla programistów Visual Basic! Dziêki infrastrukturze.net moje marzenie siê spe³ni³o..net oferuje œrodki integracji miêdzyjêzykowej, jak równie obs³ugê wyj¹tków, debugowania i us³ug profiluj¹cych, rozbudowane zabezpieczenia, bardziej efektywne zarz¹dzanie wersjami i wdra anie. Obs³uguje ca³kiem nowy model interakcji komponentów i d³ugo oczekiwan¹ wspóln¹ bibliotekê klas:.net Framework..NET unifikuje model programowania, dziêki czemu wybór jêzyka mo e siê staæg³ównie kwesti¹ osobistych upodobañ. Osoby z tego samego zespo³u mog¹ u ywaæró nych jêzyków programowania i nie powoduje to utraty mo liwoœci wspó³pracy ani zmniejszenia integracji. Dla wszystkich aplikacji.net dostêpna jest jedna wspólna, spójna i elegancka biblioteka klas, która na dodatek jest ca³kiem pozbawiona dziwactw znanych u ytkownikom modelu COM+. W koñcu ziœci³o siê moje marzenie. Za³o ê siê, e nieœmia³y m³odszy programista w dzisiejszych czasach polubi.net wnet! O czym jest ta ksi¹ ka Ta ksi¹ ka wyjaœnia mechanizmy aplikacji WWW dzia³aj¹cych w.net oraz opisuje, jak kod mo e i powinien wspó³dzia³aæz klasami ASP.NET i ADO.NET. G³ównymi motywami tego podrêcznika s¹ dostêp do danych z aplikacji ASP.NET i wi¹zanie danych. Dostêp do danych i tworzenie raportów to rutynowe operacje realizowane przez prawie wszystkie aplikacje WWW. Z tego powodu stale roœnie zapotrzebowanie na infrastrukturê zapewniaj¹c¹ automatyczne powi¹zywanie Ÿróde³ danych i elementów aplikacji (na przyk³ad kontrolek). W platformie.net kilka dobrze powi¹zanych kontrolek danych pozwala na

3 Wprowadzenie XIX ³atwe kojarzenie wierszy danych z graficznymi elementami HTML, takimi jak listy rozwijane czy tabele. Si³a ASP.NET i ADO.NET jest ewidentna, gdy u ywamy kontrolek serwera w kontekœcie aplikacji WWW. Kontrolek powi¹zanych z danymi i kodu zarz¹dzaj¹cego danymi u ywa siê tak samo niezale nie od modelu programowania Windows Forms, Web Forms czy nawet Web services. Podrêcznik zawiera du o kodu i praktycznych rozwi¹zañ. A tak w ogóle to co to jest rozwi¹zanie? Wed³ug mojego s³ownika, rozwi¹zanie to metoda radzenia sobie z trudn¹ sytuacj¹ usuwaj¹ca trudnoœætej sytuacji. Czym wiêc jest rozwi¹zanie WWW? Jest to usuwanie wszystkich k³ód porozrzucanych tu i ówdzie, le ¹cych pod naszymi nogami i spowalniaj¹cych tworzenie aplikacji WWW. Natur¹ sieci WWW jest to, e nie zmieni³a siê mimo pojawienia siê ideologii.net. Za to narzêdzia dostêpne do obs³ugi sieci WWW przechodz¹ odrodzenie. Nowe narzêdzia do budowania efektywnych aplikacji WWW to g³ównie opieraj¹ce siê na platformie.net systemy ASP.NET i ADO.NET. Niniejsza ksi¹ ka koncentruje siê na konkretnych rozwi¹zaniach i zadaniach; nie jest poœwiêcona pisaniu aplikacji WWW dla platformy.net. Nie jest to równie encyklopedia technologii ASP.NET, ADO.NET, us³ug WWW czy innych technologii wspomnianych na jej stronach. Nie zawiera ona wyczerpuj¹cego wykazu instrumentów wykorzystywanych w programowaniu z u yciem platformy.net. Nie znajdziesz w niej te szczegó³owych, wyczerpuj¹cych wyjaœnieñ na temat kontrolek ASP.NET czy klas ADO.NET. Przygotuj siê wiêc na u ywanie tego podrêcznika ³¹cznie z ksi¹ k¹ napisan¹ na bardziej podstawowym poziomie oraz oczywiœcie ³¹cznie z dokumentacj¹ elektroniczn¹ MSDN. To, e koncentrujê siê na rozwi¹zaniach i zadaniach, nie znaczy, e masz zwlekaæz czytaniem tej ksi¹ ki do czasu, a bêdziesz mia³ powa ny problem do rozwi¹zania. Najlepsz¹ taktyk¹ jest zawsze prewencja! Znaj¹c zawczasu techniki i zapoznaj¹c siê z technologiami, zyskujesz przewagê nad z³oœliwoœci¹ rzeczy martwych i dysponujesz materia³em do rozwi¹zywania problemów w przysz³oœci. Zakres materia³u W niniejszej ksi¹ ce odpowiadam na nastêpuj¹ce typowe pytania: Czym siê ró ni kontrolka DataList od DataGrid? Czym siê ró ni¹ obiekty globalne Cache, Application i Session? Jaka jest ró nica miêdzy kontrolkami niestandardowymi a kontrolkami u ytkownika i jaka jest zalecana praktyka w ich stosowaniu? Co to jest wyra enie wi¹ ¹ce dane? Jak umo liwiæedycjê danych w kontrolce DataGrid i jak zapisywaæwprowadzone w niej zmiany?

4 XX Wprowadzenie Do czego mog¹ siê przydaæszablony ASP.NET? Jaka technika buforowania danych serwera jest najlepsza? Jak mo na stworzyæstrukturê uk³adu nadrzêdnego i szczegó³owego dla danych? Jakie tajemnice kryj¹ us³ugi WWW (Web services)? Czy s¹ one prowadzone tylko przez XML i SOAP? Tak bardzo polubi³em korzystanie z mechanizmów OLE dostarczaj¹cych dane z baz danych. Dlaczego nie zostawili ich w spokoju, tylko stworzyli nowe dla platformy.net? Czy mogê zachowaæswój dotychczasowy kod ADO, przesiadaj¹c siê na.net? Jeœli tak, to jak mam siê komunikowaæz nowszym systemem.net? Oficjalnym jêzykiem u ywanym w tej ksi¹ ce jest C#. S¹ w nim napisane wszystkie przyk³adowe listingi. Na do³¹czonym CD-ROM-ie mo na znaleÿæwiele przyk³adów przepisanych na Visual Basic.NET. Niektóre ciekawsze przyk³ady omawiane w tekœcie ksi¹ ki dotycz¹ nastêpuj¹cych kwestii: Dodawania nowych wierszy do kontrolki DataGrid i naœladowania dzia³ania arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel. Programowego tworzenia szablonowych kolumn przy u yciu kontrolki DataGrid. Wstawiania wierszy podsumowuj¹cych wewn¹trz kontrolki DataGrid. Tworzenia rozszerzonych kontrolek DataGrid umo liwiaj¹cych przegl¹danie danych wiersz po wierszu i zapewniaj¹cych automatyczne sortowanie. Tworzenia widoków g³ównych i widoków szczegó³ów. Realizowania w³asnych paginacji danych dla baz danych Microsoft SQL Server. Usuwania konfliktów za pomoc¹ modyfikacji wsadowych ADO.NET. Budowania kontrolki DataGrid umo liwiaj¹cej zaznaczanie wielu pozycji jednoczeœnie. Wybierania wierszy kontrolki DataGrid na podstawie warunku. U ywania narzêdzi do tworzenia obiektów XML DataSet, które mog¹ byæpodstawiane za bazê danych aplikacji przyk³adowych. Siêgania do informacji o systemie plików za poœrednictwem prostego mechanizmu dostarczaj¹cego dane. Co zrobiæ, eby korzystaæ z CD-ROM-u do³¹czonego do tej ksi¹ ki Za³o ê siê, e 99,99% czytelników bêdzie pisaæaplikacje.net za pomoc¹ Visual Studio.NET znakomitego narzêdzia programistycznego, œciœle zwi¹zanego z infrastruktur¹.net Framework i instrumentarium czasu wykonywania. Ksi¹ ka poœwiêcona g³ównie technikom programowania musi jednak zachowaæpewien dystans i obiektywizm. Nie mo e byæuza-

5 Wprowadzenie XXI le niona od tylko jednego narzêdzia, nawet oferuj¹cego tak niesamowite mo liwoœci jak Visual Studio.NET. Stara³em siê wiêc za wszelk¹ cenê ten dystans zachowaæ. Efektem mojego wysi³ku jest to, e wiêksz¹ czêœækodu prezentowanego w ksi¹ ce mo na przerobiæw Notatniku Windows i programie Microsoft Internet Explorer. Konieczne jest jednak posiadanie zainstalowanego programu SQL Server 2000 i przyk³adowej bazy danych tego programu, Northwind. Na koniec najwa niejsze a ju by mi umknê³o. Potrzebne bêdzie oprogramowanie.net Framework! Jak u ywaæ CD-ROM-u Aby przejrzeæzawartoœædysku, w³ó CD-ROM do stacji. Jeœli aplikacja startowa nie uruchomi siê automatycznie, uruchom program StartCD.exe z katalogu g³ównego CD-ROM-u. Pliki przyk³adowe mo esz ogl¹daæz kr¹ ka albo zainstalowaæna swój dysk twardy i wykorzystaædo tworzenia w³asnych aplikacji. Poniewa wiêkszoœæprzyk³adów to aplikacje WWW, wygodnym miejscem do zainstalowania plików przyk³adowych bêdzie domyœlny katalog g³ówny serwera IIS (na przyk³ad c:\inetpub\wwwroot). Na pliki przyk³adowe potrzeba oko³o 5 MB miejsca na dysku. Niektóre przyk³ady s¹ zaopatrzone w pliki wsadowe upraszczaj¹ce kompilacjê i kopiowanie podzespo³ów. Jeœli napotkasz problemy podczas uruchamiania tych plików, zajrzyj do pliku Readme.txt z katalogu plików przyk³adowych na CD-ROM-ie lub do fragmentu z tej ksi¹ ki opisuj¹cego te programy. W chwili drukowania podrêcznika system.net Framework nie by³ jeszcze oficjalnie wydany. Pliki przyk³adowe zosta³y przetestowane w systemie.net Framework Release Candidate 3, czyli w prawie ostatecznej wersji.net Framework. Nawet wiêc jeœli pojawi¹ siê jeszcze jakieœ wersje poœrednie przed ostateczn¹, prawdopodobieñstwo tego, e przez wprowadzone przez Microsoft zmiany przyk³ady stan¹ siê nieu yteczne, jest niewielkie. Jeœli wyst¹pi¹ jakieœ problemy tej natury, nale y szukaæuaktualnionych przyk³adów na stronie wydawnictwa Microsoft Press. Zauwa, e ASP.NET (inaczej ni ASP) nie umo liwia uruchamiania aplikacji w kontekœcie konta LOCALSYSTEM. Oznacza to, e pliki przyk³adowe siêgaj¹ce na przyk³ad do systemu plików bêd¹ musia³y otrzymaæuprawnienia do ich odczytu i zapisu. Informacje o sposobie skonfigurowania plików przyk³adowych znajduj¹ siê w pliku Readme.txt. CD-ROM zawiera elektroniczn¹ wersjê ksi¹ ki (ebook), któr¹ mo na przegl¹daæna ekranie i przeszukiwaæ. Informacje na temat instalowania i u ywania ksi¹ ki elektronicznej zawiera plik Readme.txt z folderu \ebook. Jak kontaktowaæ siê ze mn¹ Jeœli zajdzie taka potrzeba, wszelkie pytania dotycz¹ce tej ksi¹ ki mo na bez obaw wysy³aæ osobiœcie do mnie. Jestem dostêpny pod jednym z nastêpuj¹cych adresów poczty elektronicznej:

6 XXII Wprowadzenie Mo na siê ze mn¹ skontaktowaærównie za poœrednictwem strony Wintellect (http://www. wintellect.com) lub VB2-The-Max (http://www.vb2themax.com). Pomoc Do³o ono wszelkich starañ, aby zapewniærzetelnoœætej ksi¹ ce. Dotyczy to tak e zawartoœci towarzysz¹cego ksi¹ ce CD-ROM-u. Wszelkie poprawki do swoich ksi¹ ek wydawnictwo Microsoft Press publikuje w Internecie pod nastêpuj¹cym adresem: Aby po³¹czyæsiê bezpoœrednio z baz¹ wiedzy Microsoft Press i ustawiæsiê w kolejce oczekuj¹cych na odpowiedÿ na zadane pytanie, odwiedÿ stronê: Jeœli masz jakiekolwiek komentarze, pytania czy pomys³y dotycz¹ce tej ksi¹ ki albo do- ³¹czonego do niej CD-ROM-u, przeka je do Microsoft Press dowoln¹ metod¹: Adres pocztowy: Microsoft Press Attn: Building Web Solutions with Microsoft ADO.NET and ASP.NET Editor One Microsoft Way Redmond, WA Zaznaczamy, e pod powy szym adresem nie jest udzielana pomoc w zakresie samego produktu. Aby otrzymaæinformacje dotycz¹ce.net Framework, Visual Studio.NET czy SQL Server, nale y udaæsiê na stronê Microsoft Product Support Web pod adresem

7 Rozdzia³ 1 Kontrolki.NET powi¹zane z danymi Czêœæ I: Dostêp do danych i tworzenie raportów Rozdzia³ 1: Kontrolki.NET powi¹zane z danymi Wiêkszoœæaplikacji wymaga realizowanego w taki czy inny sposób dostêpu do danych i generowania raportów. Obie te funkcje musz¹ realizowaæszczególnie aplikacje WWW, dlatego programiœci WWW szukaj¹ zautomatyzowanych (lub czêœciowo zautomatyzowanych) metod powi¹zywania wierszy danych z graficznymi elementami HTML, takimi jak listy rozwijane czy tabele. Odpowiedzi¹ na rosn¹ce zapotrzebowanie na mechanizmy automatycznego wi¹zania Ÿróde³ danych z elementami graficznymi s¹ oferowane przez platformê.net kontrolki wi¹zane z danymi. Kontrolki wi¹zane z danymi odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w opracowywaniu aplikacji.net, poniewa umo liwiaj¹ kojarzenie kontrolek i ich indywidualnych w³aœciwoœci z polami dowolnych Ÿróde³ danych zgodnych z.net. Si³¹ platformy.net jest uniwersalizm tych kontrolek. U ywa siê ich tak samo niezale nie od modelu programowania czy bêdzie to Microsoft Windows Forms, Microsoft Web Forms czy Microsoft.NET Web services. W tym rozdziale zajmiemy siê dwoma typami powi¹zañ, prostym i z³o onym, a tak e najwa niejszymi kontrolkami WWW, które mo na wi¹zaæz danymi. Wi¹zanie danych i kontrolki WWW zwi¹zane z danymi potrzebne s¹ w ka dej aplikacji ASP.NET (Active Server Pages), wiêc zagadnienia te bêdziemy analizowaæszczegó³owo w kilku nastêpnych rozdzia³ach. Kontrolki WWW nazywa siê równie kontrolkami ASP.NET, kontrolkami serwerowymi i kontrolkami WWW platformy.net (.NET Web controls). Uzyskanie bieg³oœci w stosowaniu kluczowych technik programistycznych jest nieodzowne do skutecznego tworzenia wydajnych rozwi¹zañ WWW. Wi¹zanie danych ASP.NET Wi¹zanie danych to proces uzyskiwania danych ze Ÿród³a i dynamicznego wi¹zania ich z pewn¹ w³aœciwoœci¹ elementu wizualnego. W zale noœci od kontekstu, w którym dany element bêdzie wyœwietlany, mo na odwzorowaæelement na znacznik HTML lub na kontrolkê WWW platformy.net. W ASP.NET najmniejszymi elementami, które wspó³pracuj¹c ze sob¹ generuj¹ wynikow¹ stronê, s¹ kontrolki WWW. Wi¹zanie danych w ASP.NET polega na tym, e aplikacja pobie-

8 4 CzêœæI: Dostêp do danych i tworzenie raportów ra dane z dowolnego Ÿród³a danych zgodnego z platform¹.net, a nastêpnie umo liwia selektywne manipulowanie tymi danymi i przydzielanie ich w³aœciwoœciom kontrolek, które zosta³y specjalnie tak zaprojektowane, e mo na je wi¹zaæz danymi. Kontrolki takie nazywane s¹ kontrolkami wi¹zanymi z danymi. Kontrolki serwera WWW ASP.NET mo na powi¹zaæze Ÿród³em danych, u ywaj¹c heterogenicznego zbioru w³aœciwoœci takich jak Text, DataSource i DataTextField. W dalszej czêœci tego rozdzia³u przedstawiam sposób wi¹zania za pomoc¹ ró nych zestawieñ tych i innych w³aœciwoœci kontrolek. W³aœciwoœæ DataSource umo liwia w szczególnoœci okreœlanie obiektu Ÿród³a danych, z którym jest powi¹zana kontrolka. Zauwa, e powi¹zanie ma charakter logiczny i nie wynika z adnych operacji operacje pojawiaj¹ siê dopiero po jawnym wywo³aniu innych metod (nie wi¹ ¹cych, ale korzystaj¹cych z powi¹zania). Nie wszystkie w³aœciwoœci interfejsu programowania kontrolek WWW mog¹ byæpowi¹zane z danymi. Powi¹zanie kontrolki z danymi uaktywnia siê, wywo³uj¹c metodê DataBind. Jej wykonanie powoduje, e do kontrolki ³adowane s¹ dane ze skojarzonego Ÿród³a danych, wyznaczane s¹ wartoœci stosownych w³aœciwoœci, a sama kontrolka jest ponownie rysowana w interfejsie (aktualizowany jest jej wygl¹d). Mo liwe Ÿród³a danych Za Ÿród³a danych s³u yæmog¹ ró ne klasy.net nie tylko te zwi¹zane z zawartoœci¹ baz danych. Generalnie potencjalnym Ÿród³em danych mo e staæsiê dowolny obiekt eksponuj¹cy interfejs ICollection. Interfejs ICollection definiuje wielkoœæ, dane typu wyliczeniowego i metody synchronizacyjne dla wszystkich kolekcji.net. W wyniku tego kontrolkê WWW mo na powi¹zaæz dowoln¹ struktur¹ danych spoœród poni szych: Klasy kolekcji.net rezyduj¹ce w pamiêci, takie jak tablice, s³owniki, listy sortowane i listy po³¹czone, tabele haszowe, sterty i kolejki. Struktury danych definiowane przez u ytkowników, o ile eksponuj¹ one interfejs ICollection lub jeden z interfejsów opartych na nim (na przyk³ad IList). Klasy bazodanowe, takie jak DataTable i DataSet. Pamiêtaj, e generalnie obiekt Data- Set mo e zawieraæwiele tabel. W tym przypadku nale y przypisaæobiekt DataSet do w³aœciwoœci DataSource oraz nazwê wybranego obiektu DataTable do w³aœciwoœci Data- Member kontrolki. Filtrowane widoki budowane na bazie obiektów DataTable pokazuj¹ce tylko podzbiór wierszy. Widoki s¹ reprezentowane przez klasê DataView lub dowoln¹ klasê zbudowan¹ z obiektu DataTable.

9 Rozdzia³ 1: Kontrolki.NET powi¹zane z danymi 5 Uwaga Dokumentów XML nie mo na wi¹zaæbezpoœrednio, jeœli nie ³aduje siê ich zawartoœci do jednej z klas wymienionych powy ej. Dokumenty XML mo na wi¹zaæna dwa sposoby. Mo na za³adowaædokument XML do obiektu DataSet, a potem powi¹zaæobiekt DataSet albo przeanalizowaædokument XML klas¹ odczytuj¹c¹ XML i powi¹zaækolekcjê uzyskanych w ten sposób wêz³ów. Wi¹zanie danych prostych W ASP.NET powi¹zaniem danych prostych jest po³¹czenie elementu danych z w³aœciwoœci¹ kontrolki serwerowej. Po³¹czenie takie jest nawi¹zywane poprzez specjalne wyra enie, którego wartoœæzostaje wyznaczona wtedy, gdy kod z przetwarzanej strony wywo³uje metodê DataBind dla obiektu Page lub dla kontrolki. Wyra enie wi¹zania danych to dowolny tekst ujêty w nawiasy k¹towe i znaki procentu (<%...%>) oraz poprzedzony krzy ykiem (#). Wyra enie wi¹zania danych mo na wstawiæ jako wartoœæatrybutu w tagu otwieraj¹cym kontrolki serwerowej lub w dowolnym innym miejscu na stronie. Nie mo na wyra enia wi¹zania danych przypisaæprogramowo do w³aœciwoœci kontrolki WWW. Jeœli wyra enie wi¹zania danych zawiera znaki równoœci, nale y je uj¹æw znaki pojedynczego cudzys³owu ('), na przyk³ad tak: thelabel.text='<%# "Hello, world" %>'; Wewn¹trz ograniczników mo na wywo³ywaædefiniowane przez u ytkownika metody strony, metody i w³aœciwoœci statyczne oraz metody dowolnych innych komponentów strony. Poni szy kod pokazuje kontrolkê etykiety, której w³aœciwoœæ Text jest powi¹zana z nazw¹ pozycji zaznaczonej w danym momencie na liœcie rozwijanej: <asp:label runat="server" Text='<%# dropdown.selecteditem.text %>' /> Wyra enie wi¹zania mo e zawieraæminimalny zbiór operatorów, s³u ¹cych g³ównie do sklejania podwyra eñ. Jeœli potrzebne jest przetwarzanie bardziej zaawansowane i wykorzystywane s¹ zewnêtrzne argumenty, nale y siê pos³u yæmetod¹ u ytkownika. Jedynym wymaganiem dla metody definiowanej przez u ytkownika jest mo liwoœæwywo³ania jej z danej strony. Je eli planujesz zastosowaækod, który nie znajduje siê na stronie.aspx, czyli jeœli na przyk³ad u ywasz technik kodu schowanego (code-behind), musisz pamiêtaæ o tym, aby metoda zosta³a zadeklarowana jako publiczna lub chroniona. Przejrzyjmy przyk³ad ilustruj¹cy, jak organizuje siê opart¹ na formularzu przegl¹darkê rekordów, u ywaj¹c wi¹zania danych prostych oraz pól tekstowych (pe³ny kod Ÿród³owy aplikacji FormViewer.aspx znajduje siê na dysku CD-ROM do³¹czonym do tej ksi¹ ki). Interfejs u ytkownika udostêpnia trzy pola tekstowe, po jednym dla ka dego z pobieranych pól. ród³em danych jest tabela Employees z bazy danych Northwind (bazy przyk³adowej programu SQL Server 2000). Kwerenda wybiera trzy pola: employeeid, firstname i lastname.

10 6 CzêœæI: Dostêp do danych i tworzenie raportów Wi¹zanie dotyczy tych pól danych oraz pól tekstowych. W danej chwili wyœwietlany jest tylko jeden rekord; u ytkownik, klikaj¹c przyciski Previous i Next, mo e przegl¹daæodpowiednio nastêpny i poprzedni rekord. Wygl¹d aplikacji przedstawiono na rysunku 1-1. Rysunek 1-1. Te pola tekstowe s¹ powi¹zane z polami z tabeli Employees z przyk³adowej bazy danych Northwind programu SQL Server 2000 W wyra eniu wi¹ ¹cym wykorzystano metodê u ytkownika o nazwie GetBoundData. <asp:textbox runat="server" id="txtid" cssclass="stdtextbox" Text = '<%# GetBoundData("employeeid") %>' /> Metoda GetBoundData pobiera nazwê wyœwietlanego pola oraz po³o enie bie ¹cego rekordu z obiektu Session systemu ASP.NET. Nastêpnie pobiera stosown¹ wartoœæi przekazuje j¹ do modu³u wykonawczego ASP.NET, który zajmuje siê jej wizualizacj¹. public String GetBoundData(String fieldname) { DataSet ds = (DataSet) Session["MyData"]; DataTable dt = ds.tables["emptable"]; int nrowpos = (int) Session["CurrentRecord"]; } String buf = dt.rows[nrowpos][fieldname].tostring(); return buf; Wi¹zanie danych z³o onych Wi¹zanie danych z³o onych ma miejsce wtedy, gdy wi¹ emy kontrolkê listy lub kontrolkê iteracyjn¹ z jedn¹ lub z kilkoma kolumnami danych. Do kontrolek list zaliczamy DropDown- List, CheckBoxList, RadioButtonList i ListBox. Kontrolki iteracyjne to Repeater, DataList i DataGrid. Cechy kontrolek iteracyjnych ASP.NET zestawiono w tabeli 1-1. Tabela 1-1. Kontrolki iteracyjne ASP.NET Kontrolka Repeater Opis Tworzy konfigurowalny wzorzec do wyœwietlania zawartoœci kontrolek poprzez powtarzanie okreœlonego szablonu dla ka dego elementu z powi¹zanej listy. Definiujemy szablony ASP.NET dla ró nych kategorii elementów (nag³ówek, stopka, wiersz, separator itd.), a kontrolka stosuje je wielokrotnie na stronie. Kontrolka Repeater nie zawiera adnego zbudowanego uk³adu, wiêc nale y jawnie deklarowaæwszystkie tagi stylów i formatowania ASP.NET.

11 Rozdzia³ 1: Kontrolki.NET powi¹zane z danymi 7 Kontrolka DataList DataGrid Opis Wyœwietla zawartoœælisty powi¹zanej z danymi za poœrednictwem szablonów ASP.NET. Kontrolka DataList obs³uguje zaznaczanie i edytowanie. Wygl¹d kontrolki DataList mo na w pewnym zakresie konfigurowaæ, okreœlaj¹c w³aœciwoœci stylów dla ró nych czêœci kontrolki. W porównaniu z kontrolk¹ Repeater, kontrolka DataList wypada lepiej, bo oferuje predefiniowane uk³ady, bardziej zaawansowane opcje formatowania oraz mo liwoœæzaznaczania i edycji danych. Kontrolka DataGrid jest prezentowana jako wielokolumnowa tabelka z danymi. Umo liwia definiowanie ró nych typów kolumn i kontrolowanie uk³adu wynikowych komórek poprzez predefiniowane uk³ady i szablony ASP.NET. Mo na równie do niej dodawaæró ne konkretne mo liwoœci, takie jak kolumny przycisków edycji czy kolumny ³¹czy. Kontrolka DataGrid obs³uguje tak e ró ne opcje przegl¹dania danych. Kontrolki list maj¹ bardziej z³o ony i uniwersalny interfejs u ytkownika ni etykiety i pola tekstowe. Poniewa lista obs³uguje (a przynajmniej ma w pamiêci) jednoczeœnie wiêcej elementów ni etykieta czy pole tekstowe, listê nale y skojarzyæjawnie z kolekcj¹ danych to znaczy Ÿród³em danych. Kontrolka listy mo e selekcjonowaæpotrzebne elementy z pamiêci i odpowiednio je formatowaæoraz wyœwietlaæ, w zale noœci od zdefiniowanego trybu jej pracy. Kontrolki iteracyjne pobieraj¹ Ÿród³o danych, przegl¹daj¹ jego wiersze i stosuj¹ do nich szablony HTML. Wszystkie trzy kontrolki iteracyjne ASP.NET w zasadniczych aspektach dzia³aj¹ podobnie. Ró ni¹ je mo liwoœci w zakresie uk³adu oraz mo liwoœci funkcjonalne. Zobaczmy, jak z³o one postacie wi¹zania danych mo na stosowaædo kontrolek WWW. Kontrolka WWW DropDownList Kontrolka DropDownList umo liwia u ytkownikom wybieranie elementu z listy pojedynczego wyboru (na przyk³ad z pola kombi). Na wygl¹d kontrolki DropDownList mo na wp³ywaæjedynie ustawiaj¹c jej wysokoœæi szerokoœæw pikselach. Nie mamy wp³ywu na liczbê elementów wyœwietlanych na liœcie w momencie jej rozwijania. W³aœciwoœci SelectedIndex i SelectedItem zapewniaj¹ informacje na temat obecnie zaznaczonego elementu. Kontrolka DropDownList obs³uguje wi¹zanie danych za pomoc¹ piêciu nastêpuj¹cych w³aœciwoœci: DataSource, DataMember, DataTextField, DataValueField i DataTextFormat- String. Jak pokazano w poni szym kodzie, spoœród tych piêciu w³aœciwoœci tylko w³aœciwoœciom DataSource, DataTextField i DataValueField odpowiada atrybut w ASP.NET, który mo na zadeklarowaæ: <asp:dropdownlist id="dropdownlist1" runat="server" DataSource="<%# databindingexpression %>" DataTextField="DataSourceField" DataValueField="DataSourceField">

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p do trzeciego wydania...17. Cz I

Spis tre ci. Wst p do trzeciego wydania...17. Cz I Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wydanie III Autorzy: Jeffrey Zeldman, Ethan Marcotte T³umaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-246-2658-8 Tytu³ orygina³u: Designing with Web Standards (3rd

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo