D Z I,E N N I KUS T A W...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D Z I,E N N I KUS T A W..."

Transkrypt

1 D Z I,E N N I KUS T A W... POLSKIEJ ':,RZECZ,YPOSPOLITEJ LtJDO\\;,EJ Załqcznik do nru 28,,poz. 135 z dnia 12 czerwca 1961 r.,/ c ~, 135 MIĘDZYNARąDOW A KONWENCJA O ZAPOBIEGANItJZANIECZYSZCZANIU MORZA OLEJAMI, \ Rządy reprezentowane na \Międzyriamdowej KonferencJi sprawie, zanieczyszczania morza olejami,,odbytej w Lon ~ynje w' dniach, od 26 kwietnia do 12 maja, '1954 'L, p'ragnąc podjąć akcję - na zasadzie wspólnegoporozul'.llienia -r- w celu zapobiegania zanieczysz'czaniu morza ole-, usuwanymi ze statków i uważając, że ten cel możmi lepiej osiągnąć. przez, zawa'rcie Konwencji,.\ ~yznaczyły odpowiednio niżej podpisanych pełnomocnixów,, którzy ~ po ' przedstawieniu swych pełnomoi.!nictw, i1znanych za dobre i sporządzone w należytej formie - zgodzili się na n'astępujące postanowienia: Artykuł (l) Dla celów niniejszej Konwencji naatępujące wyraże ~ a, będą miały (o ile z tekstu nie wynil~ą.)naczej) - znaodpowiednio dla..nich niżej przewidziane, a miano- I Londyn, 12 maja 1954 r., ' Biuro ma znaczenie podane w artykule XXI, Usuwanie': w odniesieniu do oleju.iub'iniesz'lniny, oleistej oznacza każde, usunięcie lub wyciek, ' w jakikol,\,'ek sposób spowodowany, i Ciężki olej ' nap~(jwf oznacza bunkrowy ', olej napędowy, ' inny niż te des~ylaty, których więcej dniżeij 50 /. objętościowo destyluje się PJ;zy, temperaturze nie przekraczającej ' 340 C, przy sprawdzaniu metodą standardową A.S.T.M,; D. 15Bi 53, J Miła oznacza ' milę morską, równą 6080 ' s'topom ' lu b J 8S2metrom, '...,Olej oznacza ropę naftową, olej opalowy: dę i; ki, olej napędowy i olej smarowy, oleisty - należy tłu- maczyć od,powiednio..!. J (2).oia qelów nini~jszej Konwencji terytoria 'Umawia Rządu oznaczajątery~or.ium kraju,., w którym Rządótaz każde inne terytorium, za którego stosun~i arodowe Rząd jest odpowj.edzialny -i na które 'Kon ' encja zostanie rozciągnięta w myśl artykułu XVIII. Artykuł Niniejsza konwencjast~suje się do statków mo,'sl<ich,.'tp..,trowanych n:a którymkolwiek z' terytotiów Ullla wiasi,; Rządu, z wyjątkiem: (i) statków tymczasowo używanych jako statki po-, mocnicze MaryDilrki Wo jennej, '(ii) statków o pojemności bfutto.mnlejszej niż,5()c ton,. (in) -statków tymczasowo zatrudnionych ' w przemyśle wielorybniczym,. ' 1iv) śtatków tymczasowo uprawi,ający eh żegl\lg(~na Wielkich.:reziorach Ameryki Północnej i na łączących je wodach i liopływa<: h, aż do wscho:,!njego II ujścia Kanału Lachine, kolo Montrealu w,prowincji Quebec w Kanadzie, Artykuł (1) Z zastrzeż'eniem postanowień afty 'kułów IV i V usliwanie: (ar oleju, (b) każdej mieszaniny oleistej, której olej zanieczyszcza powierzchnię morza - zka,żdego zbiornik.owcil. będącego' statkiem, do którego stosuje się Konwencja - jest zadro:nione w granicach!{:<ide.j z zakazanych stref, o których jest mowa w aneksie A do Konwencji, w odniesieniu do zbiornikowców.... Dla celów 'tego paragrafu olej w mieszaninie ' ~l~i.stej, zawierającej.mniej niż 100 cząstek olej,u na Looo,oop.::ząstek mieszaniny. nie jest uważany za olej zanieczys~czają'; y powierzchnię morza., {2) Z zastrzeżeniem PQstanowieil artykułów IV i V, ł'ażde usunięcie.do morza oleistej wody. balastowej lub Gpłu... czek zeibiornikó'w ze statku, b~ącego statkiem, do którego stosuje ' się Konwencja a nie będącego zbiornikowcem - po-, winno odby.wać się możliwie jak najdalej od lądu. W trzy lata ' po dacie,wktór,ejkonwencj.a wejdzie wżycie,pa~:' graf (1) tego artykułu sto~ować, się będzie do' statków Innych niż zbiornikowse - 'tak jak stosuje się on do zbiornikowców, z tym że: - ' (a) zakazanymi strefami w odriiesleniu do statków ino, nnych niż zbiorniko','lce będą strefy, o których_ jest 'mowa - ' jako o takich - w aneksie A do K.'on, wencji i / (b) \ usuwanie oleju, lub. rp ieszaniny ole łs! ej zt3.kiego statku nie będzie zabronione. gdy statek ppdąia do portu niewyposażo'nego w takieurz-ądzeililt udbior cze, o, jakich jest. mowa w artykule VIII. ' I (3( -Każde naruszenie paragrafów (1) i (2) teg~ artykułu, ' będzie wykroczeniem karanym według prawa terytorium, na który!ll statek jest zarejestl'ow'any. A r t y kuł (l) Artykuł lu nie stosuje się do: ' (a) ',usuwania z,e statku oleju lub mieszaniny ole:stej, dokonanego w celu zapewnienia bezpierzellstwa statku, zapobiegnięcia uszkodzeniu statku lub łiłdllllku albo ratowania życia na morzu lub i /' (b) wyciek~ oleju lub mjes2!~nin.y oleistej, pow~tc\łego, wskutek uszkodzenia, st_atku lub nieuniknionego, przeciekania, jeśli wszystki'ef rozsądne środki ij s trożności zostały podjęte PO wydarzeniu się uszlwdzenid.lub, wykryciuprzeci-ekari.ia - w celu zapobkżenia lub zmniejszenia wycieku do minimum, III IV,,} ;;,.),..,,. -1, l.~ ~ J~.;', '':''t, {. t -,;,1,... ~.,'~ J. 'l..,.-

2 , L j - ' 2 { ; (ej usuwani.p osadu: (ii kjórynie, może być wypompowany ze zbiornik6władunkowych zbiórnikowców z Tacji ~rwej stałości. lub (iij' ktmy jest Pf>zDstttłośdą, powstającą z 'oczyszczani.a Iuhk Jarowania oleju opalowego lub oleju srna-rowego, p'od warunkiem, ze takie usunięcie wykonywane jest możliwie jak riajdalej -ód lądu, (2) W przypadku takiego usunięcia lub WyCil~kil, 'o jakim jest mowa w Ł-ym6rtYkule, nałe'żydok.onać - w książc'e zapisów olejowych, wymaganej przez artykuł IX, oświadczenia o okolicznościach i przyczynie usunięcia, Ąrtykuł Artykuł III nie stosuje się do usuwania ze statku: (oj j ażdej m,ieszaniny oleistej '- w okresie dwunastu miesięcy, na,stępu'jących po dacie, wktórej Kl<nw~ncj.a wejdzie w życie w odniesieniu do tery tcrium, nak;ó'ryrn statek jeśt zarejestrowaliy, (bl mieszaniny oleistej nie zawierającej ±adnego ihne~d 01eju niż olej ' smarowy, - po upływie takiego okresu, V A,~tykuł VI KaTY, k!fjre mogą być nakłada~e - ' zgodni'e zartykułem 'IlIwedług pra'wa któregoko+wiek z tetytodiów -Umawi'a, jągego 'Się Rządu - z.a h>ezpra,wne USUW -ćlni ' e.ze statku oleju - lu:b rnieszdntny oleistej ma- w0d3ch znajdujących się na 'liew 'nątrz wód tery-to:rialri1yt:h danego t;erytorium - nie powinny być mniejsze od -kar, które mog,:! być na:kladane według.prawa danego' terytorill'm, - za bt!zpfawne usnwanie ze stat.k<u :oleju lub mreszanin-y. ole}sjęt, aa la!dcą wotiar;h!uy tolia1nych. A r ty kuł -VII W dwanaśeie {Jl iesięcy podacte.;,w której nlmejsz,l K6~~,,'>encja ' wejdzi-e 'IV życie w odni'esieniu do któregokt,lwjj?k' y terytoriów Umawi-aląceg 'osię Rządu, wszystkie statki zarejestrowane na danym terytorium powinny byt: 1a\k~, ' yposażone. abyzapobiega:ć yvyciekowi oleju opalowego ~ubciężkiego oleju na'pęduwigo do ze.nz, kt0'rych zawartości S;l llsll' 'Wane d0 morza bez przechod,zenia paprzez separa'tor OleJOWy: r Ar -t ykuł 'vm l W trzy lata pa d-acre, W której Tume'lsza Konwencja wejdzie w żyóew oonies'ieniu,dak tóregoka~~. iek z tejyto, l'i0,wumiłw P ilq ącegos tę Rz'ądu, dany Rząd powinien zapew,nić <,wypośażenie każdeg'o gló'fnego portu na d-aonym terytorium w urządzenia, odpo-wiednie do,pfzyjmowania ~ be~ _ powodowania niepotrzebnej zw/okidla statku - takich pozoslałośc.i ' z oleistej wody ba 1'0 stow ej i ze spłuczek ze zbiorilików. jakie mogą pozostać do. usunięcia ze statków innych niż zbiornikowce, korzystającyćh z ponu -, jeśli WO :Jd zo- ' sl'ała mldzielona przez u. życie- separatora olejowego, zbiornikaosadowego lub w inny sposób, Każdy Umawiają:ysię Rząd powinien od czasu' do,czasu określ!lć, 'które porty są głó~nymi portami na 'jego terytorium dla, celów'- tegoartykulu, i od~owiednio zawiadamiać na piśmie Biuro,podając, czy zostały zainstalowane odpowiednie ' urządzenia odbiorcze. A rty kuł (1) Na każdym statku, do którego stosuje się Konwencja, powinna być przewożona książka zapisów, olejowych IX (albo jako cz,ęsc oficjalnego, dziennika okrętowego statku albo w.. innyg'posób).~ według w,zoru określonego W Bne: J.' ksie B do ninie]szejkonwencji. W książce tej pow~nny być '''' dok'onywane odpowiednie zapisy,,11 kaid stronica kiią'żki, jak również każde oświadczenie dokonane w myślfj'iiagra- '. fu (.2) tt~:gó artykułur powinny być podpisane przez oł', lup dficerów nadzorujących oanośne czynności i przez kapi~ - tana statku, Zapisy w k,siążc zapisówolejowych pó być dokonywane w oficjalnym języku terytorium, na którym statek jest zarejestrowany lub w języku angielskim albo, francuskim. (2) Kompetentne władze któh~gokolwiek z teryt.oriów ' Umawiającego się Rządu mogą kontrolować na każdym tkillł stałiku, w czasie jego pobytu w porcie danego terytorium;, książkę zapisów olejowych, do któ r ej ' przewożeniaslatekl,.' }estobowiązany zgodnie z postanowieniami Konwencji,1 ' gą, sporządzać wierne kopie każde_go zapisu w.tej oraz ' wymagać, aby k-npitanstatku poświądczył, że kopia jest wier,ną kopl g takiego zapisu_ Każda kopia 'w tf)n. sposó-b sporz'ądzona, z której wynika, i,e. została po,;wiad,,'.czona przez kapitona statku, jako wierna kopia za.pisu: w hiążce.zapisów olej.owych statku, będzie dopuszcz(mil ~.' w każdym -post~powaniu sądowym jak~ - d'qwód faktówllsta-/ lonych w zapisie, Kazda czynn'ość podejmowani! przez k petentne władze wmyśl tego pą iagrafupowinri 'B b-yć d'ok rrana ja,k'r~nd'jszybdej i bez powodowania zwłok idlastatbi, Artykuł (1) Każdy Umawiający sij~ Rząą może closta rc:zyć,lj l)'lil ~ wiającemu się Rząc!awi, na którego terytoriuin ~tatek zarejestl0>wa'ny,- p 'isemną informację [J'd dowód, że klót,e,, Jłolwiek z postanowień KOI}wencji narugzonezostalo p rip~ ~~ statek, niezależnie o-d tego, gdzie takie naruszenie mc1glq ' mieć miejsc, :1e\li 'to jest możliwe, kompetentne 'wladze, pierwst gez,' wyrorerłlc)łłych R2!ądi>-w pow'uhl:y'.-zawiadomi'c o takim na~t1sżeniukapitana statku,-. (2) P6 otrzymaniu takiejinform.acji drugi ż nych Rządów powinien sprawę zbadać i moze ctomagm /slę ; ;~, pierwszy Rząd dostarczyjdalszyrh' lub 'lepszyrh' ' infor-, hl,acji o podanym naruszeniu, Jeśli Rząd, n'a którego tery, forium s'tatek. jestzarejesj~owany, uzna, że posiada dosti,!- ' teczne dowody w formie wymagan~j przez p~aw(j --.si wszczęcia postępowania. przeciwko armatorowi luhkdv ~la-, nowi stćytku,; które ma być tjodjęte w odniesieniu do zdrzu ~ cag.ego naruszenia - to powinien spowodowa<:, aby takie postępowanie zostało jak najszybciej wszczęte i powiadomi drugi Umawiający się Rząd orcizbiufo o wyniku tolklego' postępowania. ' A r t y kuł Zadne postanowienie niniejs-zej Konwencji nie moie :byc: interpretowane w sp0sób umniejsz'ający władzę któtcgo}{:ol', wiek Umawiającego się Rząd 'u do podejmowania rlzialań w g.ranicach jego jurysdykcji, w odniesienill do każdej sprawy, do której odnosi się Konwencja, lub w sposóh r )Zsze-._ Jzając:y jurysdykcję któregokolwiek Umawiającego się!~.2;ądti :.> Ar t Y kuł X XI XII Każdy Umawiający 'się Rz ąd powinien przesłać do Biura oraz do odpowiedniego organu- Narodów,. Zjednocz0ńych:, (a) teksty ustaw; dekretów, rozporządzeń i przepisóv(. :: '.~ wvkohawczych do. niniejszej Kanwencji, które oba, ' wfązująna jego terytoriach, - (b) wszystkie oficjalne sprawozdania lub słreszc'lenia:, oficjalnych sprawozdań, o ile, uwidaczniają ojej

3 > '----~ '---_._~ skutki stosowania postanowień Konwencji, pod warunkiem, że takie sprawozdania lub streszczenia nie posiadają- w opinii danego Rządu - charakteru poufnego.,_ ;/'.... ~W!'i{r',.; M~ : A r t y k l;' l XIII Wszelkie spory między Umawiającymi się Rządami, od noszące się do interpretacji lu b stosowania niniejszej Konwencji, które nie mogą być rozstrzygnięte w drodze negocjacji, powinny być ' przekazane - na żądanie każdej ze Stron - Międzynarodowemu Trybunałowi SprawiedFwości dorozsfrzygnięcia, chyba że Strony uczestniczące w.sporze zgodzą się poddać go arbitrażowi. A r t y k ul XIV fi) Niniejsza Konwencja pozostanie otwarta do p,xlpisu przez trzy miesiące od daty dzisiejszej, a następnie.pozostanie otwarta do przyjęcia. (2) Riądy mogą się stać Stronami Konwencji przez:!-. (i) podpisanie bez zastrzeżenia co do pr?:yjęcia, (ii) podpisani e z zastrzeżeniem przyjęcia, po którym nastąpi przyjęcie, ' lub <. (iii) przyjęcie. '- (3) Przyjęcie powinno być dokonaqe przez złozen:e dokumentu przyjęcia w Biurze, które powiadomi wszystkie ~., Rządy, które już podpisały lub przyjęły Konwencję.- c każ- :. drm podpisanil:l i złożen.iu nokumentu przyjęcia i o dacie _, ta~iego podpisarda lub złożenia., A r t y k ul XV w dwanaście P<,. {I) Niniejsza Konwencja wejdzie w życie mies'ięcy po dacie', w której nie mniej niż dziesięć Rz-ądów v stanie się Stronami Konwencji, w tym pięć Rządów krajów,. z których każdy posiada tonaż 'zbiornikowców nie mniejszy niż ton.. (2) - (a) Dla każdego Rządu, który. podpisze. Konwenc~ bez ' zastrzeżenia co do przyjęcia lub przyjmie Konwencję przed datą, w której Konwencja wejdzie w życie zgodnie f' z plliaj1rafem' (1) tego artykułu - wejdzie ona. w życie z tą datą. Dla każdego Rządu, któryprzyjmie Konwencję z tą datą lub póżniej, wejdzie ona W życie w trzy miesiące po dacie, ~lożenia dokumentu przyjęcia przez dany Rząd. (b) Biuro powiadomi j{lknajszybciej wszystk;e Rią / ~y, które podpisały lub przyjęły Konwencję, o dacie, w której ona wejdzie, w życie;. A r t y k u l XVI. (1) Na żądanie każdego Umawiającego się. Rządu propo - Dowana poprawka do niniejszej Konwencji będzie zilkomunikowana przez Biuro wszystkim Umawiającym się Rządom l) do rozważenia.., I. (2) Kaida poprawka zakomunikowana Umawiającym się Rządom do rozważenia w myśl paragrafu (1) tego artykułu -..J. będzie uważana za przyjętą przez wszystkie UmawlającQ się.~zą.dy i wejdzie w życie z upływem okresu sześciu m iesięcy po takim jej zakomunikowaniu; c:hyba' że którykoiwiek z Umawiających się Rząaów złoży deklarację,.nie później niż 'na dwa miesiące przed uplywem tego okresu, że nie przyjmuje poprawki. (3) ~ (a)' Na żądanie jednej trzec.iej Umawiający~il się R~ądów zwolana zostani e przez Biuro konferencja Umawiających się ' Rządów dla rozważenia poprawe'le do Konwencji, zaproponowanych 'prz'ez którykolwiek Umawiający się Rząd. (b) Każda poprawka, pfzyjęta ' przez tdk~ konte-ren cję większością dwóch trzecich. głosów reprezentowanych Umawiających się Rządów, będzie zakomunikowana przez Biuro wszystkim Umawiającym się Rządom dq przyjęcia przez nie: I (4) Każda poprawka zakomunikowana Umawiającym się RządOIh do przyjęcia przez nie, w myśl paragrafu (3) teg.:> artykułu, wejdzie w życie dla wszystkich Umawi,ających się Rządów w dwanaście miesięcy po dacie, w. której popniwka została przyjęta przez' dwie -trzecie ' Umawiających się Rządów z wyjątkiem tych Rządów, które zanim ona wejdzie w życie ' złożą deklarację, że nie przyjmują poprawki.. (5) Każda deklaracja w myśl tego artykułu ' powinna być dokonana przezpi,semne z'awiadomienie Biura, które powiadomi wszystkie Umawiające się Rządy o otrzymaniu 'deklaracji... ' (6) Biuro powinno powiadomić wszyśtkkh sygnatariuszy i Umawiające się Rządy o wszelkich. poprawkach:l\tóre wejdą w życie w myśl tego artykułu, łącznie z datą, w której takie poprawki wejdą w życie.. A r t y k u l XVII (I). Nini-ejsza Konwencja może być wypowiedziana puez każdy Umawiający się Rząd w każdym czasie, po upływie ok\esu pięciu latod daty, w której Konwencja wejdzie w życie' dla danego Rządu. _(2) Wypowiedzenie powinno być dokonane przez pisemne zawiadomienie, zaadr.esowane do' Biura, które powiadómi wszystkie Umawiające się Rządy 'o -każdym ()trzy!llanym wypowiedzeniu i <> dacie jego otrzymania. (3i Wypowiedzenie nabierze mocy w dwanaście miesięcy po otrzymaniu go 'przez Biuro lub w ' póżniejszym okresie, jaki może być podany w zawiadomieniu. ' Artykuł ' XVIII'. (1}- (a) Każdy Rząd może w chwili podpisanialuh przyjęcia ninieiszej Konwencji lub w każdym póżni~jszym czasie oświagczyć, przez pisemne zawiaaomienie skierowane do Biura, że Konwenc;ja będzie rozciągać się na którek'jlwiek z terytoriów, za którego międzynarodowe stosunki j~st. on odpowiedzialny.. (b) Konwencja roz~iągnie' się ~a terytoria wymienionew zawiadomienru - od daty otrzymania zawia.jornienia lub od takiej innej daty, jaka może być podana w zawia~ dcimien,iu. (2) (a) Każdy, Umawiający się Rząd, który złożył do:! klarację w myśl paragrafu (1) tego artykułu, moze w kat. dym cz asie~ po upływie okresupię~iu lat od qaty. w ;. kt~ rej Konwencja została w ten sposób - rozciągnięta na któr~ kolwiek terytoiium ~ zaw.iadomić Biuro na pumie oświadczając,że Konwencja przestanie rozciągać, się na którekolwiek takie terytorium wymienione w zawiadomteniu., (b) Konwencja przestanie rozciągać się na kifżde terytorium wymienione w takim zawiadomieniu - w dwana 'ście, miesięcy po dacie otrzymania zawiadomienia przez Biuro lub w takim późniejszym ' czasie, jaki moze być ('ki;eślony w zawiadomieniu. (3) Biuro powinno powiadomić wszystkie Umaw:. njące się, Rządy o rozciągnięciu Konwencji na W'!:zelkie terytoria, w myśl paragrafu (1 j tego artykułu i o zakończeniu każdego ' takiego rozciągn i ęcia w myśl paragrafu (2) ' tego artykułu. w każdym przypadku podając datę, odkłórej Konwencja została ' rozciągnięta lub też rozciągać się przestanie. I. 1 ) ' j -.,:. /'. ii':

4 ' '-.. ~!A.rtykuł XIX (l) W razie wojny lub innych wrogich działań Umawiający, się 'Rząd, który uzna, że jest zainteresowany jako St~ona wojująca lub neutralna, moż e zawiesić działanie c:<ilości lub lk tór.ejkol~iek części :niniejszej 'Kon,wenc.ji, w odniesi,e- ' ~Lu ;do wsibrs.t:kic;h :lub. ni e któr.y ch -'5~l y,ch :teryt ori'ów;w',takiim ;przypadku ir7<ąd ten,pow.inien ;nie-zw[06znie.zawiadomić BiuilO 'o :kilżtl'yid takim zb'wtieszeniu., '(2} Raąd. teń może iw.'kaid;y m. C:Z.tlsie e.zakończy.<: ta'k.i'e..za wieszilnie,,6,w każdym razie,po,wini.en je: zakończyć,:sl~{)[o. t;y;lko ~rzestanie ono być us,pr.aw iedliwione wli\yśl paragrafu (.1) teg0 artyjmłu, Zawi:adQmienie o takim zakończi!ni.u powinno być niezwło cznie -skierowane do :Bima '.przez. zaintefe50- wany Rząd, '(3) Bful'o'powrnno pow i-adornić w-gzoys&.e Uma'wiające się ' lrząd :y o ' KtlżdYIlł za'wresz' niu Itrb z akońc2!eni'llz'8'w.iesz.enia w myśl tego,trrtyk\tłu../ -1.~.., ' ,..----'-----~._ _. ATtyk li I XX l'\~, f.' ~ :Skorolyłko nini-ejsza Konwencja wejdzie ' w życie. 'j PO~ winna. ona b'yć zarejestrowana przez Biuro u 'SekretarzaG.e- ' neralnego N,arodówZ,j.ednoczonych, l l. 'A r t y k u I XXI I. ' j, I ',, Obowiązki Biura _ 'będą wyjqon-ywanep~zez Rząd 'Zjedóo,. cwnego 'Królestwa Wielkiej 'Bryta,nii, i. POłnocnej.'łti:ii ijii.i, 'dż 'do, P?wstaI).ia, Międzyrzą~,o.~ej M?rsk~eiOqiani~a~ji tpb: ratlt:z~l, l przej~cla przez,mą Ob~W 'Ją~kow, P l' ze:~ld~ł. an.,ty: ~'._.dla mej w mysl 'Konwencjlp'odpJsanej w GeneWl '1'1 ~ u~!6mar<:,.a1948 r.; następnie obowiązki 'Biura będą WYkOlrY.OW f' a-ii ne przez, wymienioną Org 'anizację, '.,~ ~ v'i. Na dowód czeg.pniże,j wymienieni pełnomoc!1icy ~~ pi-, sali niniejszą Konwencję, ' ~.. Sporządzono w Londynie dnia 12 maja 1954 r.. w )ę'4y~u, angiel kiom i francuskim, z tym że obydwa teksty są jedn:;j;kfr.' woauterityczue; w jednym' egzemplarzu, który nęi1zie 'Z'ło7~ny w Biurze i ktqrego poświadczo~e ko.pie 'Biuro prześle w.szy'-, stkim :sygnatariuszoijl i Umawi-ajątymsrę.. Rządom,. '.INT,ERNAIIONALCONVENTION for THł! PIlEVENTION Of POLLUTlON OF THE SEA BY 'OK,,g54 The Governments represented at the Inte.rn,tional Con lerence on Pol+ution ot the Sea by Oil he1d in London!rom 26th ApriI. 1954, to.12[h May, 1954, -Desir.ing to take 'action by.comm9n.agreement tó prev,ent pollution of th.esea by oi!,discharged trom 'shi.ps, and col1si,deringthat this end may best be achi-evedby the conciu-sion.0i',a Convention. Have according.jy,app.oillted thp undersigned plenipdten. łia'r i es, whohaving communicated tbeir fu n. powers, 'found tn ~ood and due fqr~ have agreed as follows:. ArUcle., I (1) For the- puj'p08es nf.ufe p resent COQ,ventio,n, >the followi'ng expressions,shali (unle~s :the contextotherw ise.requlres) have tlle meanrngs 'hereby respectivielł' assigned to,them, th'at 'is 'to say: The Bureau has the meanirig assigned to, i1,by. ArticJe XXI; Dis'charge ni 'relation to, oil or te. a'n oby mixture, meansany dłscharge ar :esgape howsoever caused; Heavydiesel DW{ means marine d iesel oi!. other than thos e d i'shllates of whi c'h 'more than 50 per Gent by 'Volu'me di'sti'ls 'at 'II temperatnre not exceed1ng 340 C. Wh-eri tes ted by)\st.m 'Standard MethodD,158/5.1 ; Mile meansa n<lutical mile of {,j080 feet or 1852 metres; OiI me.ans crude oil, fuei oil;, heavy diesel oiland lubti' catińg 'oil, and oily shall be construed accor;dingly, (2) For the 'purposes of the preserhconv,en~ i on lhe territories oj acontracttng ' Go,v~ mmer1t 'me'ań the territory'of the country of which it is the,government,anli any,other,;.t:errictory 'for the jon ~e-rnatio-nal r-ejations of which the Government is respbnsible and to whi ch the Convention shau hav,e lheen te;x:tended under A pticj.e X vm. A di c I e II The ' present Conv.entionshaUapply to sea-going ships Iegis~ered in anł' ot the territories of acontrading Gov,ern ) ment,except (~) ships.for ;the time b'einf} us.ed,as navai {ii) ships ot under 500 tons gmss tonnage;., (iii) sh ipsfo~ the time 'heing engaged in the ': whą fi ii~ industry ;. :,;.. (iv) ships łor the time beinq navigating the GreatLilkes, of North America and thel r- connecting and tribt1t~ry -waters,as far ea,st,as the lower e.x'ł ąf the Lachine Can.~l,at Montreal in lile Provil,lce ofquebec'o' 9 a-. nada.-,.,ł...?- ~' Article III (n Subject of -the provisions of Articles ty anrl V t~e ~ discharge trom any tanker,being a ship,to which the n.con k vent ion applies, within any of the prohibited rones r~ferfed to il,l Aljnex A to theconventionin reldtion to tankers', df--- (a),oil; (b) any oily mi~turtl. the oi! in which foul s the sui-tag<e of the sea, shall be,prohib,ited. For th,e,j:mrposes of this,piuagraph the oil in an 'oity' mixture of less than LOOpar ts of oil in 1,000,000.partsoJ,ine' mixture shall riet be deemed tofoul the surface or the S8'i (2) Subject to-hre provi,sionsof A;t.cI~s IV and V, din discha'rge int'o the sea trom a ship, being a ship to which the ConvepUonapplJ.esand not,beirrg a,tank!er, of 'O'ily'b,aIlclst ;water,oj' tank washings sha],jbe marle as far -as practig~ e, <fróm land, As from a date three years after the daie on :,~n i c;h the. Convention comes into force; paragra,ph ' (l) of 'fl1i;s, Artic1e shahapply to' ships other tha.il tankers as it,ilppjies to tankers,,except that:., ; -~ (a) the prohibite<;lzones in relation to ships othe.r tl:li1jl... tafrkers 'shall be those referredto as suoh -fn > Au nex A to the Convenlion; and - (b) thedischarge' ot oil or.of 'an,0,by rilixtur-e fmm!5uch ił ship 'shall not be,'prohibited when 'the, śh Lp ~ is proceeding to a port,not provided with 5uch r.eeep-, Hon '1aciJities l1s afe referred to ' in ArHcJe VIII.I :;.. -(3) Any contravention of paragraphs (I) and (2) d~ t~v~ :'ArtiC'l'e shali be an o'ffence 'pjlnishabje under the laws of '-1I1e 'lterrito,ry,in which the 'ship is regislered.!.,: ' -.o j

5 !',.~ ~ ~--- A r t i c l e IV, (1) Article III shall not apply to: (a) the discharge of oil or of an oily mixture horn <I ship forthe purpose of securingthe saiety of thl'! ship, preventing damage to the 5hip or cargo, or ~avilig life at sea, or ' (b) the escape of oil, or of an oilymixture, resu:ting horn damage to the ship or unavoidable leakage, ii au reasonable precautions have been. taken after. ( J the ~currence ~ ot the damage ordiscovery of the: leakagefor the purpose ofpreventing or minimizing the escape; (c,). the discharge of sediment: (i) which cannot be pumped horn the cargo tanks of lanke'rs by reason of its solidity,or (ii) which is residuearisingfrom the 'purifica tionor \ ciarification ot oil fuelor lubricating oil, prov'ided that such dischargeismade as far frorn land as is practicable., ~, (2) Iq the event of such discharge or escape as is re-, ferred ' to in this ArticIe a statement 5hal1 bemade inthe oh recórd book required by Article IX ot the circurnstimces, of and reason for the dis charge. Article V, ArUcIe III shall not apply to the discharge from the bilge~ of a ship: ' / (a) ot any oily mixture during the period of twelve monlhs following the date on which, the Convention,comes into force in respect of the territory in which the ship is registered; (b) after the expiration of,such perj~d, of an oh y mixture containing no oil other than lubricating oil. A r t i c I e VI The penalties which, may be imposed in pursuance of ArtjcIe III,under the lawof any of the territdries ot acon- ) tracting Government in T espec t of,the unlawful discharge trom a sh.ip ofoil or of an oily ffiixture into waters llutside the territo'rial waters of that territory shah not be less than the penalti,es which may be imposed linder the law ol that, territory in, respect of the unlawful diseharge of oil, or oj an oily mixture trom a ship into such territorial waters. A r t i e I e VII As frorn a date twelve months after t.he present Convention comes into foree in respect of, any of the territories of a Contraeting Government all ship~ registered in that territory shall be required to be so fitted as to prevent the escape ot fuel oil or heavy diesel oil into bilges the contents ot whieh are discharged into the sea without being passed through ' an oily-water separator Article,VIIl / 5 - ' lracting Government shall trom time to time ~determine whi.ch portsare the main port s in its territories for the purposcli of this ArUcIe, dnd shall notify Łhe Bureau in writing acpol' dingly indicating whefher adequate reception facilities have been installed. ' A r t i e I e IX (l) There shall 'be carried in every ship to which the Convention applles anoil. rec.qrd book (whether as part,oc. theship's official log-book or btherwlse) in the forrrispecl fied in Annex B to Ihe present Convention. The appropriate entries shall be made in that bo ok, and each page of the book, includjng any statement under paragraph (2) ot A rtici.'! IV, shall be -signed by the officer or offieers in charge ot tha operations 'concerned and by the master ot the ship. The written entries in the oil record book shall be iir ad. offidlai' language of the territory in which the ship. is registered, or inenglishor French. (2) The competent authorities of ar.y the territories of a Contraeting Government may inspect on board anysucn ship while within aport in that territory the ' oil record book required to be carried in tha ship in compliance w;th the provisions df the Convention, and may make a true' c.o'py of anyentry in that book and may require the master ot thc ship to certify thatthe copy is a true copy of such enlry: Any copy 50 made which purports ' to have be en certified by the master ot the ship as a true copy ot an entry in the ship's oil record book shall be made admissible in any judicial proeeedings as evidence ot the facts stated,in the entry. Any aetion by the competent authorities under this paragraph shall be taken as f7xpeditiously as possible and 'the ship shall not be delayed. Article X (1) Any Contracting GovernmenŁ may hirnish to Łhe Contracting Government in the territory of wbich a ~hip is registeted particulars in writing of evidenee Łhat any jlrovtsion ot the Convention has been contravened in respect of that ship, wheresc> ver the alleged conlraverition may ~ have taken place. If it is practicable to do ISO, the competent, dlałhorities ot the former Government shall notify the ' master of the ship of the alleged cohtravention. (2) UpDn receiving (iiueh particulars the lałter Government shali investigate the matter, and may request the former Government to furnish further or bełter,particulats ot the aheged contravention. II the Government in the territory ot which the ship is registered is satisfi.ed that sufficieal e.idence is available in the form reqllired by law lo e 'leijle proceedings against the owner or master ot tlle ship to be taken in respect ot the alleged contravention, it shai! cah.se,., - such proceedings to be taken as soon as possible, and ~ shall inform th e other Contracting Government aud the Bureal,.I. ot the result or such proceedings. '\. Article XI Nothing in the present Convention shall be construed as As froma date three year.s after the present COnvention,come's imo force in re,spect oj any the territories ot a Con- tra eting Government, ihat Government shall ensure the pró ~ _ vision in each main port in Łhat territory ot faeilities adequate derogating from the powersof any Contracting,,GovernmenŁ to take measures within its jurisdiction in respect ot any matter to, which,the Convention relates or as extending the jurisdiction of any Contraeting Government. ' for the reception, without causing undue delay to ships, ot 6uch residuesfrom oily bauast waler and tank washings as Article XII woluld remain for disposa1 by ships, other than tenkers, using, the port, ił the watet had been separated by the use ot an Eeach ConŁracting Government shall send to the Bureau, oi'y-water separator, a settling tank OE otherwise. Each Con--, and,tothe appropfiateorgan of the United Nations:,\, '-,

6 .,,?~~~~ /.'..;. r '. (Q)' lne te'lt{ 0f.Imys, 'deorees, o'rdersand regulat!ons in fotce irrits ; te{ritorieg' whjc~ glve effect to the pre sentconvenfiod; (b) ail official' repqrts ar summarie~ ot officjal reports in. Sa Jar as they show the results oj theappliciltion ot the provisi ons ot tbe Convention, provided always thatsueh reports ' or summar'ies are not, in the apinion ofthat GoverI1f11ent, of a collfidential natu re. A r li c I e XUI Any dispute between ContraCting Governments relating to ' Łhe interpretation ar a,pplication of the present Convęntio,n which cannotbe settled' by negotiationc.shall be referied at the request ot either party to the Int~rhational Court ot Justice for decisio.n unless the parties L in dispute agree to subrnit it toarbitra.tion.. A r t i c I e XIV '.' (-t) The' present Convention shall remain open for s\gna-. tme fai three rnonths trom this day's date and sha.ll thereafter reihain open for a'ćceptance.., '. (2) Governments may become pa.rties to the. Cop.ven.tion by- (i) si gńature without reservationas to acceptance: ' (ii) signatu.re subject fo acceptan(';e followed by i!coep: tance; or (iii) acceptance (3) Acceptance shall be efieded by the de posi'lofan instrument ot 'accceptance wi tli tha BUfeau, which shall infonn iill Governments tha t have already signedor accepted. the Convenlion of each signature and deposit ot an ' acceptance and of the date ot such signature Of< depo,sit. A r t l c I e XV (l.) The present Convention shallcome into force twelve months afu:!r the ' d.ate on which not: les-s lhan ten 'Govern-. ~ '... men-ts have become parties to the COllvention, lncludingfive C ~ ernments.ot countries each with not less than 500, OO~ gro'ss tons of tanker tonnage. ' (2) (a) For each Government whicl1 signs the Convention without reservation as to aceeptance or accepts fhe Convention before the date on wll.ich the Conventron co'rpes into./ fqrce in accordancewith paragraph (1) ot this Article it shall comeinto force ' on that date. Fof each Government which accepts -the COllvention. on or afte f tha t date,.it shall cóine 1nto force three months atter thedateof ' the deposit Gf that Government s acteptance. (b) The Bureau shall, as soon as possible, inform ali Govemments which have signed or ' accepted the Convention ot the date on which it will.come into force. I A r t i c 1 e XVI (I) Upon the request ot any Contracting Government 6 proposed amendment of thepresent Convention 5h311 be communicated by, Łhe Bureau to au Contracting Governrnents -' for consideration. (2) Any ameńdment communicatec\ to Contracting Governments for t:o.nsideration under paragraph (1) ot this Article shall be deemed to h-ave been accepted by all Co n-. tractirig Govemments and shnlj comi' into f Orce on the ex.pi Ta tian ot a period ol six months.aher it has been so communicated, uniess any one ot thi!; e::::o'ntracling Governments shall hae made a declaralion not less than. two months beforef. the expiration oj that ' łł-eriod that ił does not.. accept the. amendment.. (3) (a) A conferenc;e ol Contra-c.ting. Governmel'lis. to co n sidej-~mendments. oj the Canvention proposed, b.y any Contracting Government shall be convened by Łhe. Bureauupon.~ tha request of one thir.d 'of the Contractlllg: iovernmenlś. (b) Every amendment adopted by' s-uch a conference. by li two-thirds majority vote ot the Contracting Govern-. P. ments represented s hall be tommunicated by the Burea.u to alj -Contracting Governrnents for their a<:cepta::.ce. (4) Auy amendmenl communicated to Contracting. Go-. vemments for th eir acceptance under paragrąph (3) of this Article shall comme inloforce. for al! Contracting Governments, ex-cept those which befoie it comes into fofce make a declaration that they do nót accept the amendment, twelv'e months after the date on which the amendment is acc pted ',.. j by tw.o-thirods of the Contracting Govemments..,.:. (5) Any detlarlhión u'nder this Articlesna.Jl be. maóe.,\j by a notification in writing to thebureau which s,hall nowy;' j al! C?ntracting Govenime~ts ot the receipt of the d e clara.ti on:.. (6) The Bu reau shall inform: a11 signatory andconlrac:->... ~~ tlng Goverhments ~f any amendments which -eome into force :~ ; unde,r this Articie,l togetherwith the date on whichsuch -'~ ' amendments shajlcomme into force.... '.~' ~ A r t i c I e XVII,~.i~:I i. (1) The present Convention may be denounced by a.ny --'. Cm:itracting Govern.ment -alariy' time aft e! the expiration ;'~ 3:~ (lf ił period o f five years trom' the dateon which the Co n- - ~, vention comes into force for that,governrpent: 'i.> (2) Denunciat40n shall ' be effe c:ted byli notifieatioo jp. writing aoddressea to the Bureau, which shall notify al! th ~ ContrattingGovernments ot any denunciation received an(i.~~ ;: of the date ot 1t5 receipt.. l.!.;~ (3) A denunciation shall take effect ł\yelve montns, OJii! such longer period as. may be specified in. the notification: ' after its re,ceipt by the Bureau~~ A r t i c I e XVIII....G.. (1) (ajany Government may, at the time ot signaturę ' of acceptance of the present Convention;.or at any tim the-./' r~aftert ~ (recla r e by notifiration in writing giveri to the ~_ureau ~ ~ that the Convention' shal.l extend to any of the territories for.:-<. wlw~e international' relations' it is res'ponsible. (bl The Convention shall, from the :. date of Up ~e. ceipt of the notification, br horn snch other date as may be, s-pecified In the notification, extend to the territoriesname.d therein. ; (2) (a) Any C:ontracting Government which has mad.ę :~ł a. decja.ratioą under paragraph, (I).ot this Artide may, at any thne after the expiration ot a period of tiveyears frjm the d-ate on which tha Convention has been 50 extendedłoany -~--':' 'ij. territory, give notification' in writing to the Bureau, decia- ':,~, rinl'! Łha1 the' Convention 'shall cease to extend toany such of, territory named in the notification. _. (b) The Convention shau cease to extend to any ' territory mentioned in 5uch notification' twelve months, ar, '~;:, such longer period as may be specified therein, af ter the,.. dat. ot receipt ot the nohfication- by the Bureau, -. (3) The Bureau shall inform ail ContractinfL Governmeńts'.. t of the extension of the Conventlon to any territories under para,gmph (1) ot' this Article, and ot the terrnination oj a~y

7 ,., ~''''''''''''''''''''''',',.~'',,,,,,~' '-'; -fr~'i''~_ '''~-' - 7.suEh exte,nsion' under paragtaph (2) ot this Artitlę., stating' in each' case the date from which the Convention has been, or will c~ase to' be, So extended:, A r t i c le XIX (l) In case of war or othe-r hoshli ties, a Contracting Go ' I... v,e'rnment which considers that it is affected, whether as, a bebigerent or as a neutrał, ljlay suspend the opet,a'r.ion of >-1 the whole or any part of lhe pfesent Conven:tion in res'pect ot au or any ot its- territories, The suspending Gov.ernment sha ll immediate-ly g,ive notke ot any such suspension to the '-,'.... IJ3wreau,. ; (2) The suspending Governm:-ent may at any Ume ter~ < '. roinaie such suspension and shah in any event terminate it ' :;as :soonas it ce.ases, to be jusuhed.under paragraph (1) of this, ArUcle, Notice ofsu,ch, terrnlnation shall be given immedia-.t,.. tety. to the Bureau by the Government cquc.erned, J 'r' (3) Th-e B\.ireau sharlj notify :all Contra-cHng- Gov.ernments. of. any sus-pensi'on OT termination ot su spensiofl' um;l!er ' this Article. Ar t i c le: XX As soon as,the present Conv!ntion 'com:es,into fo rce it shall be registeie;d by the Bureau with the Secretary-GeneraI of th~ tjllit~d Nations,. A r t i c le XXI The dulies ot the Bureau shall be carried out by the Government of the United Ki!lgdom ot Great Britain and Northern IreIalld linless and until the Inter-Governrnelltaf Maritime Consultative Organization comes iuto being and', takes 'over the dutles assigned to it unde( the Convention signed at Geneva' onthe 6th day oli M~HCh, 19>8, and there after the duties of the Bureau.shal1 be' caitiedou1 by the sam; Ol'gauiz ation,,. In witness whereof the. undersigned plenipotentiaries h.ave signe-d the presentconvention. ' Done in London this twelfth day May, 1951, in. English arrd: French, both tex,ts be ing' equałly authoriłativ ', in a single copy, which shall b ę deposited,with< the Bureau and. ot whicn. the lfureaushau tr,ansrnh certified' s opie-s ot alls4gnatof,y and. Ccmtra'Cting Governments: '. \ -... CONVENTION INTERNATlONALE' POUR LA :PR:eVENTlON DE, LA POLLUTlON, DES EAUX DE ł.a MER' Pl'\łłtES HYDROCARBUB-ES, Les Gouvernements representesił la Conterence Interna1iDna-le.,póur. la Jlrev-ention de la ponution des Eaux de la Mer par ' leś Hydroca.tbures reun,ie ił Londres du 26 avril au 1.2. mai 1954, ~, l\)esiteux d;'entrepr,.ennr.e un~ action commum pom pre- 'venij-!a' pollution,des: eaujc! d;e la. nie, par ~es hyt:hoea\!bures,,. re~ęt~ des il'avires;l et ćonside.rant que leineille\ł;r m:q,yeth 'd'atteinii1:e ce,. buił.. e;st lacondusion d'\ft!le, Convent ion, _ ~ Ont d-esigne les Plenipotentiaires soussignes' qp.i, ay all t!> coinmunique.' leurs, prei«ei pouvo:i:rs, tromres, en bonne et. due. I.,:': tocme,-.ont ahree les disp0sit,ions. 'suiv'antes: Article I (1)' Au'x, Jins:de la presente' Conventi'on les expressioj:los suivan-tes (sous reserve d'e tout autre s-ens commihld~ par - Ję conte!lfte~ ont respettivement la s i gtti fic atiod., ci-apres\, a savoir:..-'.., ',,--',\ - Le. Bureau est pris au sens qui lui est attrioue' pąr I:Article XXI;. Rejet lo,rsqu'ils s'agit d'hydrocarbures. ou d:un me~ lange d'hydrocarbu,res, signifie' tout dever.semenł ou fuite, quehe qu'en soit la cause;.,... Huile diese.l lout<le signihe' l'huile diesel employee par.le:s navires, dont la distillation ił une. temperature n'e!xc9da.n,t pas, 34G?C, lorsque, soumiseił l'epreuve de la me.łhode : standard A, S.T,M D158/53, redult le volume, de 50 pour cent au plus; Mme:' signifie' mdle marin de pieds, soit de 1,852 metres; Hydrocarbure signifiepetrole' brut fuel-oil, hu ile. dies,el lourde ou huile de gr,ai!?sag e:- (2) Aux fins de la presente Convention, les lerritoires re, Jevallt d'un Gouvernement contractdnt com:prenilent le ter [Hoi re du pays de ' ce Gouvernement, aimi que tout BUtre ter-ritoire dont les relations intemationales Televent de la ;:; 'responsabilit-e d~ ce Gouvernement et auquel la Convention 'I aura ete eteridue en application de l'arłicle XVIII. '. A r t i c l,e II L'a. p.rese,!lte Conv.entio.m s'ąppliquera auxn.avires, de mer immatricuh~s dans 1'un ' que1conque des terriloires relevant d'un Gouvernement conłractant, ił l'e~ception: (i), 4~ navires, ernp loye.s comme ' na\tires, au~jfl&.res de la. Marine pendant la,. duf(~e de ce sentice,; (ii) d~e-s nav.ires donł la jau.ge' brut-e' est inf,ar,ieure a 500tonneaux; l. (iu) des n,av:il.es, uhlises par!'industrie de' la, peehe' ił la baleine. pendant la duree: de ce' service; (iv) de tout navire ' naviguant su'r lesgrands L.a'Cs, d'a~, -./ _. merique du Nord et les eaux: qui les,reiient entr,e eux ou en sont tribll'taires. et qui s'etendent. ił l'est jusqu'att debouche ' aval du CanaI Lachine ił Mon- i trea-l, dans Ja pr-ovince',de' QueGec, Canada\ pen-. dant la duree de celte navigahon.. A r l i c I e lu. (I) Sous reserve des dis,positions des Articles IV et V Ci-aprer, ił sera interdita lout navireciterne auquel la pfeslmte Co'nvention s'applique; de rejeter 'ił' -la mer, dans les limitj!s d-e rune quelconque' des z':>nes dint:erdiction~ prevues. ił I'Annexe',A de la Convention pouf les naviresciterne, les próduitssuivants: (a) hydrocarbuf'es; ', (b) to,u-t melange contenant; des h ;y dr,ocal~bures, de na;ture 'ił souiller la. surface de la mer., Pour I'application de ce' pa'ragr.aphe, un, melange, donł, la: teneur ~m hydl\ocarbme es,{ inferieure al 100 pa-rtles d!hy.-., d'rocarbure pour 1.000:000' de parties de' meli'}nge ne serapasi consłdere comme de nature' ił souiller la suifal?e de la mer.,, - \.,,. (2) Sous resente des dispositions des J Artic\es IV et V ci-apres, tout navire auquel la Convention' s'applique et autre q.u'un navii-'e-citeme, rejett ęra aussi Join de terre que ' faire se. peut toutes eaux de nettoyage desoutes. et toutes eaulc' de lest polluees par les hydr:ocarbures, A l'expiration d'un d'elai,detrois ans suivant la date d 'entree en vigueur de hl: -..,-. ~,/ -'.' :{ 'l.

8 '--s :.:. i1 't.!.. ~ '~.. j /;... : \1:'_ '/.I I t'l it Convention,,le paragraphe (I) du present ArtlcJe relauaux navires-citernes, s'appliquela egalement aux autres, etant entendu que: (a) les zones d'interdiction applicables aux navires autre!> que lesnavires-citernes seront celles pr.evues a cel ~!fet ił I'Annexe A de la Convention; (b) le Jejet, d'hydrocarbures ou de tout melange contęnant des hydrocarbures ne sera pas interdit Jorsque le navire aura pour destination un port qui ne seta pas pourvli des insłallations de receplion prevues ił l'articie VIII ci-apres. (3) Toute contraventión aux piuagraphes (I) et (2) du present Article, constituera une infraction punissjible par la ' legislation du.-territoire dans lequel le navire 'est immalricule. r ;> ;~,,,' A r t i c I e IV, (1) L'Article III de 1a presen'te Convention ne s'appliquera pas: ' (a) au rejet d'hydrocarbures ou de tout melange d'hydrocatbures effectue par un navire po ' r assurer sa secu,rite, eviter une avarie au navire ou ił la,carg'aison, ou sauver des vies humaines en mer, ou (b) au deversement d'hydrocarbures ou de mejanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie ou d : un~ fulte impossible a evlter, si toutes,les precautions raisonnables ont ete prises apres I'avarie ou la decouverte de la fnite pour empecher ou reduire ce deverst!ment; (e) au rejet de d~póts: li) impossibles < ił pomper hors /des citernes de' rar, gaison des navires-citernes en raison de leur den-' site, ou,, (ii) provenant de la' purificafion,ou de la c1arifieation de combustibje liquid'e ou d'huile de gtaissage, pollfvu que ce rejet soit 'effectue' aussi ' Iorn de tem~ que faire se peut. ' (2) Mention des circonstanees et des eauses tle (P,C; rejełs Oll fuites sera faite au registre des hydroearbures lenu conformemcnt ił I'ArticJe IX. Article V L'Arti(;Je III ne s'app\iquera' pas au rejet provena:1t des fonds de- ca le d'un navire: t ) de tout melange conłenant des hydroearbures, effectues pendant. la periode d'un an suivant Ja date ił la :'!' quejle la Convention entrera en vigueur pour le territpire, ou le na~ire est immatricllle; (b) apres l'expiration de celte perioqe, d'un melangp. ne e011tenant pas d'autre hydroearbure que de l'hu:le de graissage. matricule, tout '~avire auquel la Convention s'applique r!evra etre muni 'de dispositifs permettant d'eviter que les fuilt-sde fuel-oil ou d:huile diesel lourde.ne parviennent,dans leś.ionds,', 'u; de cale do!).t le contenu est deeharge a la mer sansetre tiait~ (-, ' par un separateur;,. L -ł ~ Ar t i c I e VIII '~, : ' I -,' A l'expiration d'un delai de' trois ans apres la dałe d'entree en vigueur de la pres,e'nte Convention dans un territoire relevant d'un Gouvernement eontractant, celui-ci S'il...S5Urera que tous ses p<,>rts principauxont prevu des installatiotls ca:, pa bies de teeevoir, sans, imposer ił la navigation des deiais, anormaux,, les resioui; que les nav'ires autres que les navires~citernes, qui trequehtent ces ports, ponrraient avoir a decharger apres avoir epureles eaux de nettoyage de \eurs. soutes ou leurs eaux de le$t poliuees, au moyen d'un sepa:, t' rateur, d'un reservoir de dt!cantation ou par tout autre, pro-, ':?' cede. Chaque Gouvernement contraetant dec1dera, au, fur,c '~' et ił mesure des circonstances, quels ports, de son territoire ',j~' devront etre consideres comme ports principaux au Sell!! du present article, 11 en fera notification par ecrit au BUIeau-' en indiquant si les insłallations de reception mkessailes ' y sont disponibles, -- ArticIe IX (1) Tout navire auquel ia 'Convention s'appjique tiendra, dans Ja forme definie a I'Annexe B de ' Ja presente.conven- ' tion, un registre des hydroearbures qui pourra ou n'ln etfe ' '': integre dans le livre de bord reglementaire, Les ment!ons. ',,1 prevues y seront portees. Chaque page, y,compris toute de- '--'i~ elaration faite en application du paragraphe (2) de l'article IV,, /'.:J en sera' signee par rofficier ou les' officie{s responsables des lo: '~ operations en question et par le Capitaine du mivire. Les, ' 'I mentions seront ecrites soit dans, une langue officielje' du J':~ terrikire dans lequel le navire est immatricule, soit en fran- :' Ą c;ais, soi t en anglais,. (2) Les autorites competentes de tout territoire relevant ' ; d'un Gouvernement contractant ' poluront examiner ił bord ',.i~ des nayires auxquels la ConvenŁion s'apphque, pend'dnt qu'i1s se trouvent dans un port,de ce territoire, le registre des hydro<;:arbures dont ils doivimt etre munis eonformement aule dispositionsde la 'piesente Conventión. Elles pourront en exlraire des copies conformes et pourront en exiger la certifjeation par le Capitaine du navire. Tolite copie ainsi cerlifiee confo~me par le Capitafne du navite sera, en cas de, poursuite, 'admi5sible en justice comme,preuve des faits relates dans le registre des hydrocarbures. Toute intervention des alitorites competentes, en \Terłu des dispositions du 'pre- ' sent paragraphe, sera effectuee de la fac;on la plus expeditive, ~ possible et sans que le navire puisse etre retarde de c~ fait.' Articl,e X Ar li ci e VI (l), Tou t Gouvernem'ent eontractanł poutr-a expose: par ecrit, au Gouvernement eontractant dont releve le tetritoir.e les penalites que la legislation d'un des territoires relevant d'lfn Gouvernement conłractant imposera, en, applic-a, dans leguel un navire ' est immatricule, les pbints <:Ie fait etablissanł qu'il a ete contrevenu ił l'une des dispcisitions 'de. ticn de rarticle lu, pour les rejets inłerdits d'hydrocarlures la Convention par ce navire, et 'ce quel gue soit, le Jiell\,;' on' de melanges d'tj'ydrocarbures en dehors de ses eaux.tercitoriales ne 'devront pas et re inferieures ił celies que cette ou lacontravention qu'il allegue ait pu etre commise. Dąns,,>,; toule la mesuredu possible, celle~ci seraportee ił la connaislegisliition prevoi ra pour les memes infiaetions co:nmises. sance du Capitaine du navire par l'autorite eompetente rele- ' ',~;; dans ses eaux tertitoriales, vant,<,lu pr.emier des Goliv~rnements mentionnes ci-des':;us;,.,~ Ar Ł i c I e vn A l'expiration d'lin delai, d'un an apres la clate,d:entree en vigueur de la Convention poui leterritoire OU il e:>t ' im-, (2) Des reception de l'expose de Jaits, le second Gouve'r-, nement examinera J'affaire et pourra 'demander au prem.ie,r, '~'~ delui fouinir sur la cońtravention aileguee des elementsde.:1 fait plus co~plets ou pl~s valables. Si le Gouvernement,tfu i.:~ '~~1,..L

9 - 9' '~~ 'teuitoire dans!equel le navire estimmatricule e.,time que ~f ~ la, preuve est suffisa~te pour permeure,' conforrnement a sa. i. 'legislation, des poursuites du chef de la contraventiori' ajle,/ ; guee coutre I' armateur ou le ~apitaine du na'vire, Ił fera ll'!. 'engager celles-ci aussitót que possible etinforrnera l'iwtre.'; Got1vernement et le Bureau de leurs resultats, Ar t i c l e XI ~, Dans les matieres reh-:'-ant ge la presenteconv~ntion,,' aucune de ses dispositions ne! sera interpretee comme dero.-. g eant a~x pouvoirsque tout Gouvernement contractani exer ~ /J ce d-ans les limitesde sa juridict.ion, ni comme etendantles,:;,1.' 'limires de la juridicuon d'un quelconque des Gouver-nements A r t i c-l e XII Tout Gouveruement contractaht adressera au Bureau et rorganisme approprie des Nation? Umcs: (a) Je texte des loi5, decrets, reglementsetinstructions, en vigueur dans ses territoire:; et destines ' a dssurer l'application de la' presente Convention; (b) tous rapports,ou resumes de rapp.orts officlejs r:..yant trait aux resultats. obtenus dans l'applicationdes dispositions de 'la presente ConyentiQn, sous reserve toutefois, que ces documents n'aient pas, aux yeux de- ce Gouvernement, un.ca;ractere con:bdentiel Ar t i c I e XIII Tout differend entre les Gouvemements contra.cta!1ts re <latif a l'interpretation ou a l'application de la presente Con- : ventiojl qui ne' peutetre regle par voie de negociatio;j sera,. ~ ~ la requete de l'une q\lelconque des partiesdefere a la Cour l, )nternayonale de Justice, a moinsque les parties en caus.e nes'eńtendent pou! le soumettre fi. l'a-rbitrage, 't J' - r, A r t i c l e XIV ~/ (1) La presente Convention demeurera ou'verte ' a la si '; < '.gnarure pendant tr~is mois a, date! de ce jour et en.?uite ił l'acceptation. '1~' : (2) LesGouvern.ernents pourront devenir parties' a la /' Convention par: (i) sig)la-ture s ans. reserve q;uaut a l'ac.cepta-tion (ii) sign~ture sous reserve d'acceptation, suivie d'acceptation, \ou (iii) acceptation. (3) L'accEl'ptation resultera du depot des instrument; par chaque Gouvernement aupres du Bureau qui informeid de.. foute signature ou acceptation, et de lem date, tous les Gou ~ j.' veroements arant d~ją signe ou accepte la Conventioll, f.,. A r t i c I e : XV r,;,.,,', (1) La presente Convention entrera en vigueur a l'expir ratićin du delai d'un ansuivant la. datea laquelle au moins 'dix Gouvernements seront devenus parties ił la Convcntion, :' - doni c.inq representants des pays ayant chacun au moins :500,000 tonneaux de jauge brute en navir~s-citernes,.' _r. _ ~ (2) - (a). La date d'entree en vigueur prevue au parac g,ra.phe (1) du present Article s'appliquera a tous les Gou- ; f ernements ayant signe la Convention sans reserve d'accep,t ~~Hon QU l'ayant acceptee avantcette date, Pourles Gou ' vernements ayant accepte la Convention a ceue date ou ~:(' posterieurement, l'entree en vigueur au.ra lieu trois mois,apres la dale du depót de.leurs instruments d'acceptation. (b) Le Bureali informera, aus-sitót qlje possible de la date,. d'ent.ree en vig,ueur tous les. Gouvernemenls ayant'signe ou, accepte la Convent.ion, A r t i c I e XVI (1) A la requete de ]'un d'eux, Je Bu~eau communiquera, pour examen Et tous les Gouvernements, contra etan ts chaqu~ proposition d 'amendernent Et la presenteconvention, (2) Un amenctement ainsl commun,ique sera COI'J';;d(He comme ayant ele. accepte par tous Ies Gouvernements eoh tral t.ants ił l'expiration d'une periode de six mois suivan,t la date d.e la communicatjon, sauf si l'un de ceux-ci a nolifie, deux moi s au moins avanl I'expiration de cetle periode, q'u'il u'accepte pas IdEt amerldement. ', (3) -- (a) A la demamle d'un. tiers d'entre eux, uue Con~ ferenee dei:! Gouvernements cont.! actants sera convoquec par le Bureau en vue d'examiner une p,ropositioll 'd'amendf<lilent; (b) tout amelidernent adoptea la majbrite des deux tiers des GOllvernements e(mtract.ants presentsa, lą Conference sera 'coinmunique' pat le Bureau ił tousles Gouvernements contrat:tants en ' vue d'obtenir.leur acceptatlon, (4),A l'expiratioń du delai d'un au suivantla daje de son acceptation par Jes deux liers_ desgouvernemen.tscontra<:: tallts, un amendement,.communique pour, aeceptation a.ule: alitres Gou vernements contractants conformement au pariiographe precedent liera tous les Gouvernement$qui, avant son entjee en vigueur, n'aurant pas fait une declara.tion aux termes de,aquelle iłs n'acceptentpas cet amendemenł. (5) Toutes les declarations prevue~ a'u present Artkle seront notifiees par ecrit au Bureau qui en informenl tous leg Gouvernements contraetants, (6) Le Bureau fera connaitre a tbus I~s Gouv:ernement.s signatairesbu contractant'sle'i amendement;s qul- entrent en ~.viguem en application du present Artjcle, ainsi que I'J date a laquelle ił.. prennenteffet,., Ąrticie XVII (1).La present~ Convenlion poutra elfs' deiiotłc~e par run quelconque des Gouvernements contractants a tout m,)ment apres I'expiration de la periode de cinqans suivanl l.date a 'laquelle la Convention sera enliee en vig-ueu1' pour C4t Gou' 'VernemenŁ. (2) La denonciation s'effectuera: par nołihca.tion ecrite adressee au Bureau. Celu i-ci fera connaltrea tous Ies 'liutre. _ Gouverneme'ntscontfactants. les denoncirrtionsqui' lui seront parvenues avecia date' de.le\lx nkeptio'll_ (3) Une d{monciation prend:ra, effreta J'ex.pł'fa tion du delaf d'un an suivant la date Et laquellel nouication en aura ete rec;ue' par Je Bureau, au a l'expiration de teiie autreperiodg plus longue qu'elle pourrait. specifier. A r t i ci ~ XVIII (1) - (a) TQ.ut Gouvernement contractant pou~ra, INS da sa signaturę ou deson acceptation, ou a lout' moment ulterieur, decla.rer, par nne notification eerite adres~ee au Bureau; que la presente Convention s'eleńd a un ou plusieurs des territoires don{les relations internationales relevent de Sil responsabiiite; (b) l'application de la presente Convention sera etendue aux t.erritoires designes dans c;tte notiticatilj! a la ;aale de reception de c0.ile-ci Du a telle autre dale qui y serait fi.xee, (2) - (a) Tont Gouvernement c,ontractant qui aura, par deciaration prevue au paragraphe (f) du present Artide, eteń(lu la Conventiona nn ou plusieurs territoires, pourra ą. toilt mo- I.., I ;.. \,.t, I

10 ~----~--~ ~~~ \ ment apres l'expiratiqn d'une periode de cinq ans suivanł la ' date a laquelle cettę extęns.i 6n sera entree en v :gueur, deciarer par' notificatfon ecrite au Bureau qu'elle cesse de s'appliquer a ce ou ces territoires, ou ił r;in ou I.'autre d 'en- ' tre eux qu'ilchoisira.lt de ctesigner dans sa notificiltion. (b) La Convention cessera de s'appliquer aux territoires en question a r'expiration d 'un delai d 'un an suivant lj dat,e de reception 'de la notification par le Bureau ou de taute' Butre periode plus longue qui y serait fixee. (3) Le Bureau informera tous les Gouvernements tontrpctants qu'extensión de la pres;nte Co'nvention a' ete faite a un territoire en ve-rtu dupatagraphe (1) 'du present ArticIe, Ił agira de meme au cas ou ił serait ' mis fin 'a' cette extension 'en vertu du paragraph (2) du present ArticIe. Ilspecifiera daris les deux cas la date a partir de laquelle la Convention est devenue9!l a cesse d:etre applicable, ' A r t i c I e XIX (1) En cas dti! guerre ou d 'h'ostilites le Gouvernement contractant qui s'estime affecte, soi t comme. belligerant, soit comme neutre, pourra, suspendre l'application de la tctalite ou d'une partie seulement' de la -Conventipn ou de son exten~ sion a un territoire relevant de lui. II 'en fera,notificatlo:l im-. mediate au Bureau. (2) II pourra, ił tout moment mettre fin ~ cette susp~nsion. II lefera, en tout cas, aussitót que celle-ci cessera d'thre justifiee ' aux te[mes du paragraphe (1) du present' Aiticle: No~ tification immerliate en sera) aite au Bureau; (3) Le Bure ;m portel'a a -la connaissance de tous les Gou- v vernements contractants 'lesdlvel\se s notifi cations re<;ue!5 en ' appl~cation du present Article, Articie XX Des ' l'entree en vigueur de la p resente ConventirJn, le ' Bureau,en tera depot aupres dus e crełaire Generai des NationsUnies poul' enregistrerhent. A r t i c I e XXL - Les foncłions assignees ' au Bureau seront exercees p,ar,: :,j., le, Gouv'ernement du _ Royaume-Oni de Grande Bretagne ' et '~.' d 'lrlande du Nord jusqu'a et en atlendant la formation de ' ;t~ I'Organisation Consultative Maritlrne Intergouvernementat~,.~ et la prise en charge par elle des fonctions qui IUI sont attd ~ ' \,,-: ' En foi de quoi les Plenipotentiaires ont signe 13pr'esente buees par la Convention signee a Geneve le 6 mars 1948; :' ;'-;';'.-,,. ' _. A. par la suite, les fonctions' du Bureau seront assumec.-; ~r,;;~., ; cette Organisation,. '.'\;;.~,L:; Convention. Fait ił Londres, ce douzieme jour de mai 1954, en dnglais et en fran<;:ais, les deux textes faisimt egalement foi, en un seul exemplaiie qui sera depose au Bureau et dont ceiui-ci donnera copies conformes ił tous les Gouvernements Con, ':-h; tractants. '..,.::~, /,,~ Za Rząd,Belgii: For the Government ot Belgium: Pour le Gouvernement de la Belgique: Z zastrzeżeniem przyjęcia., Subject to acceptance. M. A van BOECKE'L, > Za Rząd Finlandii: For the Government ot Finland: Pour le Gouvernement de Finlande: Z zastrzeżeniem przyjęcia, Subject to acceptance. S. 'SUNDMAN. 1 ~ Za Rząd Kanady: ' For the Governmerit ot Canada: Pour le, Gouvernement du Canada:, ALAN CUMYŃ. Z zastrzeżeniem, ratyfikacji. Subject to ratificallon, ' Za Rząd Francji: For Ule Government of France:. Pour le Gouvernement de la Republique Fran<;:aise: Z zastrzeżeniem ratyjikacji. S ąus reserve de ra tification. R, MASSIGLl.,. 7a Rząd Cejlonu: For Ul e Góvernment ot Ceylon: pour le Gouvernement de Cey!an: T. D, PERERA Z zastrzeżeniem przyjęc i a. Subject to acceptance. Za. Rząd Danii:,. For the Government ot Denmark: Pour le Gou~' ~em~nt du Danem'ark: Z, za s trzeżen i em przy jęcią, S1;I bjęrt to 1lcceptance. MOGENS BLACH, ' Za Rząd Niemieckiej Reput:-liki Federalnej: For the Governm'ent of the F'ederal Republic of Germany: Pour le Gouvernement de la Republique Federale d Allemag.ne: Z zastrzeżeniem przyjęcia. Sub-ject to a..:ceptance, KARL SCHUBERT. Za Rząd Grecji: - For the 'GoveJntnent ot, Greece~ Pour Ie. Gouverneme\ltdi! la Grece: Z zastrzeżeniem przyjęcia. S.ubject to acceptance. M. SA.KARIS, KOST AS L YRAS,

11 .' - \:. i ~.. ~ Za Rząd Irlandii:, for the Governmenf. of IreI.imd: POUI le Gouvernement de I'Irlande: F. H, BOLAND. Za Rząd, Włoch: Z zastrzeżeniem przyjęcia. SUQjec tto acceptance. For the' Government of Italy: Pou~ Je Gouvernement de l'ita:ie: Z zastrzeżeniem przyjęcia. Subject to acteptance. GIUUO INGIANNI. Za Rząo Nowej Zelandii: For the ' Governmentof New Zealano: Pour le Gouvemerrient de 'la NouveUe-Zelaride: Z zastrzeżeni,em przyjęcia, Subject to acceptance. F. H. CORNER. Za Rząd Norwegii:, FOT the Government of Norway: POUI. Je Gou'vern~ment de la Norvege: Z ~astrzeżeniem przyjęcia. Subject to acceptance. SIGURD, STORHAUG..,.. ;.1,' ' Z.,a Rząd Japonii: For the GovernmenŁ of Japan: POUI le Gouv.ernement du Japon: Z jlastrzeżeniem przyjęcia. Subject to acceptance. S.MATSUMOTO.. Za Rząd Liberii: For the Government of Liberia: Pour Je Gouvernement du Liberia: Z zastrzeżeniem przyjęcia lub ratyfikacji przez Prezydenta za radą i zgodą Liberyjskiego Senatu. Subject to, acceptance ar ratificatig.n by the Pre<;;dent with the advice and consent of. the Liberian S~nate. GEORGE B, STEVENSON. S. EDWARD PEAL. Za Rząd Meksyku: for the GoverńmenŁ of- Mexico: Pour 'Je Gouvernement du Męxique: G. LUDERS de NEGRI. Z zastrzeżeniem Za. Rząd Holandii: For the Governmeńt 'przyjęcia. Subject to acceptan'ce. of the NetherIands: Pour le Gouvernement des Pays,Bas;. A. H, HASSELMAN. Z zastrzeżeniem ratyfikacji, Subject to ratification. Za Rząd Szwecji: For th~' Government of Sweden: ' Pour Je Gouvernement de la Sueoe: ' Z zastrzeżeniem przyjęcia. Subject tbacceptance. G. BOOS. Za Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich: For the Government of / the Union of Soviet Socialist Re'publics: Pour Je Gouvernement de f'unlon des Republiqueg Socialistes Sovietiques: Y. MAUK. Z zastrzeżeniem ratyfikacji przez Prezydium, Rady Najwyższej Z.S.R.R. Subject to r'alification by the Presid;nm qf, the Supreme Soviet óf the U.S.S R., Y. M. Za Rząd Zjednoczonego,Królestwa Wielkiej Brytanii i PÓłnocnej Irli}ndii:,, ', For the Governmerit of the United Kingdqm of ' Great Britain and Northern IreJand: Pour Je Gouvernementdu Royaume-Uni de Grande-Bretagne' et d'irlande -du Nard: Z zastrzeżeniem przyjęcia. Subject to acceptance. GILMOUR JENKINS. PERCY FAULKNER. Za Rząd Jugosławii: For the Government of Yugoslavia: Pour le Gouvernement de la Yougoslavie:, Z zastrzeże 'niem przyjęcia. Subject to aq:eptance, PREDRAG NIKOUĆ. \.;1. i'l 11, ij '~~.~. 1 '..J~ i ~ ~ ~4,, ł l':.~ f. ~,.l,.',~ ~'i-',,~ /~,.:.~

12 r 12' Aneks A, STREFY ZAKALĄ.NE : ~. ; (1) Zastrzeżeniem paragrafu (3) mmejszego aneksu, :itrefaw. i zakaźnymi w odniesieniu do zbiornikowc'ów są wszystkie obs.zary, ~orskie w zasięgu 50 mil od lądu, z nast ępują cy mi wyjątkami: (a) SU'ery Adriatyckie W obrębie Morza Adriatyckiego każda z zakazij nych stref, wzdłuż brzegów Włoch (Ha,Z Jugosławii odpowieddnio, fozciągać się będzie na odległość 30 mil od lądu, z wyjątkiem jedynie wyspy Vis Po upływie okresu trzech lat obo y.' ią;>:ywania niniejszej Konwencji, każda ze wspommanych stref powinna być rozciągnięta na szer«)koś~.qal- szych 20 mil, chyba że obydwa Rządy zgodzą się odroczyć takie rozciągnięcie. W przypadku takiej z:gpdy wspomniane Rządy powinny odpowiednio zawiadomić Biuro, n ie p~źniej niż na trzy miesiące Pl:Zed upływam takiego okresu trzech lat, a Biur.o pow~nno powiadomić wszystkie Umawiające się Rządy ą takiej'zgodzie. (bt Slreia Morza. Północnego Strefa Morza Północnego. rozciągać si~ będ:z'e na odjeg ł 0~ć 100 mil od brzegów nas fępujących krajów: Pół- Belg-ia Dania Niemiecka) Republika. FedeTidRil Hole.ndia Z'jeauocz'one KrGleslwo ' Wiełkiej 'Brytanii nocnej Irlan'dii; lecz nie poza punkt, w którym granica too-milowej strefy wzdłuź,z'ach0idnieg0b'r z'eyu Jutlandii przecill<i ' się ' z,granicą 50-mil'owej strefy wzdluż brzegu N(HWeg:iti. (c) Sue[a Atlantycka Strefa Atlantycka będzie-zawa-rta w -grimica'cli linii, popro'wadzonej zpunj,(.tu na puluduiku Greenwich 100 mil w kierunku północno ~północno-ws-ch0dnimoi:i,wys!)szetlandzkićh, stąd IV kierunku północnym wżdłuż południka. Greenwich do 64 szerokości półil<ilcllej, stąd w ' kierunku zachodnim wzdłuż 64 równoleżnika do 10 długośr;i zachodniej, stąd do 60 szerokości północnej i 14 dłu~ gościżachodniej, stąd do 54 30', szewkości północnej i 30 długości zachodniej, st ąd do 44 20' szeroko.ści północnej i 30 długości zachodruej, stąd do ' 48 szerokości północnej i N długości zachodniej,,stąd w kienmku wschodnim wzdłuż 48 równoleżnika do punktu prze-, cięcia się z 50-milową strefą wzdłuż brzegów Francji. Zastrze'ga się, iż w stosunku do podróźy, które nie ~-j ęgają w kierunku morza, poza Strefą Atlantycką Określoną powyżej i' które odbjwają się ' do portów nie wyposażonych w odpowiednie. urządzenia do przyjmowaw3 pozostalości oleistych- uważać się będzie iż Strefa Atlantycka koń~zy się w odległości 100 mit' od lądu. '. {d) Strefa Aus'ttaJijska.. Strefa Austriilijska rozciągać się będzie na od:ęgło Ść 150 mll od brzegów ' Australii; z wyjątkiem ohszarów położonych Wzdłuż północnego zachodniego brzegu kontynentu Australijskiego, m iędzy punktem naprzeciwko Wyspy Czwartkowej i punktem na zachodnim brzegu przy 20 szerokości południowej. (2) Z zastrzeżeniem paragrafu (3) nini ejsźe go aneksu, strefami zakazanymi w odniesieniu do slatków innyct> niż zbiorniko...yce będą wszystkie obszary morskie w ' z<!s ;ęgu 50 mil dcl lądu, z następującymi wyjątkami; (a) Strefy Adriatyckie W obręb ie Morza Adratyckiego każda z zakazunych stref wzdłuż brzegów Włoch oraz Jugo-sla wii - ' oopowiednio rozciągać się będzie na odległość 20 mi! (yj lądu, z wyjątkiem jedynie wyspy Vis. Po upływie okresu trzech lat, następujących po zastosowanju stref. zakazanych< do statków innych. niż zbiornikowce, ' zgodnie zparagilttem (2) artykułu nt - kailda ze wspo mnianych shre.f powinna ' ' być rozciągnięta na szerokość dalszych 30 mil. cbv'bci że obydwi;l Rządy zgodzą Się ('droczyć takie Toźciąynięcie, ' W przypadku takiej zgody wspomniane Rządy jllowinny odpowiednio powi a.domić Biuro, nie późni ej niż na trzy miesiące przed upływem takiego okresu tq;ech. lat, a Bi u ro powinno zawiadomić wszystkje Umawiając e się 'Rządy o takiej zgodzie. (b) Strefy Morza Północn ego; Atlantyku Strefy Morza Północnego i Atlantyku będ 'ą rozciągać się na odległość WO' mil od. bfzegów następujących krajów: ) - Belgia Dania Niemiecka Republika Federalna: - Irlandia Holandia ' Zjedno-czone Kr61e stwo, WieI.kiej Brytami' j, Pół-,nocnej 1r.lći.ruHi, lecz nie poza punkt, w którym granica 100~mBowej strefy wzdłuż zachodniego' brzegu Jutlandii prz~cina się z granicą 50-milowej str,efy wzdłuż!)rze!ju Norwegii. (3) - (a) Każdy Umawiający się Rząd, możezaproponować: (i) zmniejszeni,e każdej strefy wzdłuż brzegu któregokolwiek ź Jego terytoriów, (ii) rozszerzenie ~ażdej takiej strefy -do m~!ci-. mum 100 mil od każdego takrego brzeyll~ ' przez złożenie w tym celu deklaracji Zmniejszen;p. lub rozszerzenie strefy wejdzie w życie po upływie okresu sześciu miesięcy po złożeniu dekla.racji., chyba że którykolwiek z Umawiających się Rządów z łoży - deklalację, n ie później niż na dwa, miesiące przed upływem te{jo okresu, że w grę wc;:hodzą jego interesy albo z racji bliskości jego brzegów; albo z racji jego, statków handlowyd),: działających na tym obszarze, i że~to50wnie do syt l~'l-cji n ie przyjmuje on bądź to zmniejszenia, bądź rozszerzenia strefy. - (bl Każda d eklaracja w myśl tego paragrafu powin~ na być dokonana przez 'pisemne 'zawiadomienie hiura, k tóre powinno powiadamić wszystkie Umawiając:. się Rządy o otrzyman,iu deklaracji.,,-, ' / 'i.

13 .,. f : _. f /,,r.::;j ~, 13,.~ -,..,-.( '~+~~ ~ '~,{: -( Annex A PROHlBITED ZONES (1) Subject to paragraph (3) of this Annex, the proh ibi ~'<',,ted zone's 'in relation to tankers shali be all sea areas within.f;' ; ' 50 miles trom hmd, with the tollowing exceptions: (a)the Adrialic Zones Within the Adriatlc Sea the prohibited zenes o!fthe! coasts ot!taly and Yugoslavia ' respectivelyshall tach 'extend for a distance ot 30 miles trom land, excepting only the island ot Vis, When the present ConventiCln has been in torce tor a period or threeyears the saidzones shall eaeh be extended by a further 20 miles in vridth unless, the two Governments agree to pos'tp~me ŚUC~l extf~nsion, In the event of.such an agreement the said Governments shall notify the Bureau accordingly. not less than three months before the expiration of such period óf thre'e yeais and the Buraau shall notify all,contrading Governnierits of such agi~ement. (b) The North Sea Zone The North Sea Zone shall extend for a distance of 100 miles from the coast ot the followi,ng cóuntrles: - Belgium Denmark the Federal Republic of Germany the Netheilands the United Kingdoin ot Great Britain and NorŁhern Ireland, but not ' beyol1d the point where the limit of a 100-mile zone, off the west coast ot Jutland intersetts the limit ot the 50-mile ~ońe oft the coast 'of NOIway, '(c) The A./lantic Zone The Atlantic Aone śhall be with in a line drawn from a point on the Greenwich me.ridian 100 miles in a north-north,easterly direction trom the' Shetland Islands; thence northwatds along the Greenwich meridian to ' Iatitude 64 north; thence westwards olong the 64th paral- ' lei to longitude 10 west; thence to latitude 60l1orth, longitude 14 west; thence to latitude.54 30' north, longitude 30 west; thence to latitude 44 20' north, 10ngitude 30 west; thence to latitude 48 north, longitude 14 west; thence eastwaids ',along the 48th parallel to a po int of intersection with the 50-mile zone. aft the có.ast of France. Provided t11at in relations to voyages which do notextend seawards beyond the Atlantic Zone as defined above, and which are to ports not, pro,,,wed with adequate facilities tor the reception of oily resi-. due, the Atlantic Zone shall be deemed to. terminate at a distimce óf 100 miles, trom l.and, (d) The Ausiralian Zone., ;'(. The Australian Zone shall extend for a distance o:e 150 miles trom the coasts ot Australia, except off the north and west coasts of the Australian maini'and be- tween the point opposite Thursday Island and the point on the west coast at 20 south latitude, (2) Subject to paragraph (3) ot this Annex the prohibited zon es in relation to shlps other than tankers shall be ali sea areas witjj.:n 50 miles Jrom land with the following exceptions: (a). The Adrialic Zones Witllin the Adriatic Sea the prohibited zones oft the co as ts oe Italy and Yugoslavia respectively shall each. exlend for a distance of 20 miles trom land,excepting only the island ot Vis, Af1.'er,the expiration ot a period ot thiee years tollowing the applicatiori of proi1.ibited zones to ships other than tankers in accordance with paragraph(2) ot ArticJe III, the said zones shall each be extended by a turther 30 ' miles in width unleśs the twa Governments agree to postpone such exten,sion, In the event of such an agreement the said Governments shali no tity the Bpreau accordingly no.t less than three m.:-nths betore the expiration of such period of three years, a~d the Bureau shall no ut y. al! Contractlng Governments ot. such agreement. (bl The North Sea and AtIantic Zon es The North Sea and Atlantic Zones shall ext!:md for a distance ot 100 miles trom the coasts ot the, following ' c:ountries: - Belgium Denmaik the Federal Republic ot Germany Ireland the Netherlands the United Kingdom ot Great Britain and Northern I' Ireland, but, not bey.ond the ' point where the limit of a 100, mile z'me oh the west coast ot Jutland intersects the limit of the 50'mile., ~one off tł}e coast of Norway: (3) (a) Any Contractiilg Governmenttnay propose: - (i) the reduction ot any zone 'oftthe c:>ast of any of its territories; (ii) the extension of any such zone to a maxi. mu m of 100 miles trom any su ch coast, by m'aking adeclaration to that effect, and the reduction or extens{on ' sha ll come into force aftet ~he ex.piration ot a period of si x months after the deolaration ' hi's becn made, unless a.ni' one ot the Contracting Governments shall have made a declaralion not less than iwo mónths before theexpiration of that period that its interests are affected either by reason of the proximity ot its coasts or by reason ot its ships trading in the. area, and that it dóes. not accept the reduction or e1l.tension, as the case may be, \ (b) AnydecJaration under this paragraph sha\1 be mad e by a notification in writing to the Bureau whirh shall nolify al! Contracting Governments of the receipt ofthe decjaration, / I', 'c,, <'o

14 l>- ~~- _ -O'1:fr, I Anne:xe A ) ZONES D'INTERDICTION,., )~ - (1) Sous reserve du paragraphe (3) de la presente Annexe, les zones d'interdicti-on, pour les 'navires-citernes seront les etendues de mersitue.es a moins dę cinquante ' mille:> de terre, sauf,ex,ce:ptionsci-a,pres: (a) Les Zones de J'Adriatique Dans la Mer Adriatique, les zones d'interdiction s.iruees re!?pectivement au large des cotes d'italie et de Yougoslavie s'etendront chacune sur une larg;eur de 30 mil Je~ a par.tir de la. terre,a. la! s.eule ex,c.eptionc{e /'ile de VIS, A -J'expirati.on d'une p riode de trols a.ns} suivalłt la date de mise en vig. uąu.r.de la. presente Conventioll' la latg.eurde cette zon.e' sera, augm:entee de 20, mij;)es ci, moins que les deux Gouvernements ne- s'entt>nden:t pou~ remettre cette o:p.eration ił une dat-e. ulferieure, Au cas ou ils se mettraient ainsi d'accont,. les delik GOlivetnements en donneront noliiication au ',' Bur eau ' troi.s mojs au moinscwan-t J'expira.tion de, la. peri0d ~ de tr,(}j s ans, Le Bureau donnera cqn.na.issa.nce de ceł ci ~ous les Gou.,vemements. contracta,llls. (b) La Zone de~er du Nord accord La zone d'inten:l<i-cti.on de la Mer du Nord' s!etendir.a sur une. Iargeur de 100 milles ci partir d.es cótes des pays sliivu,uts: BeIgique Danemark Pan~Bas Republique Federale d'aliemagne. ROY~lUme-Uni. de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord,, '<Z:etbe ZQne- n-e s'eteoor:a,. pa!i- < a'u~ de;la oop(i)iittou se rejo.ignent la limite d'une zone de 100. mil1es; au large de la cóte Quesi du JutIand et, celle de la, zone do 50 milles-.au la[ge de' la: cota- no\rvegien-ne, (e) La Zone' Atlantiqu.e La lim ile' de cetle z.one commencera, en un point siłue sur lemeridien d:e' Greenwich. a'. 100 milles au nordnord,es.t (les iies She-tI\illd; elle se d,irigera,vers le nord en suj:v,ant. le meridien de Greenwich jusq~'au 64 e degre de latifude nord; de Ja ve.rs rou'est en suivant le 64 e pa-. ranme jtisqu'aulo e degre de longitude ouest; de 1<1 ju,squ'a un point situe par 60 de Jatitude nord et 14 de ' Jongitude ouest; de lil jusqu'a un point situe par 54 30' de latitude. nord \et 30 ' de Iongitude ouest; de la jus.qu'a uu pointsitue par 44~ 20' de latitude nord ('t 30. de long,itude ouest; de la jusqu'au p,oint situe pa.r48,o de lalitude nord et 14 de longitude ouest; et de la vers : I'est en suivant le 48 e parailej,e jusqu'au point d'intersection de la li mit e de la zone de 50 mi1les au large de Ia cote franc;aise, Pour les trajets eff.ectues a l'intetiem de cetle zone atlantique, telle qu'elle est definie ci-dessus, et lorsque les navires ont pour destination un pórt qui ne dispose pas d 'ihstallatlons a-rlequates pour la reception des, dechet's d'hydrocarbures, la limite de la zone d'interdiction atlantigue 'sera toutefois re'portee a 100 milles de fer~e, (d) La.Zone Austrialiel1ne La zone a.uslra.lienne s:etendra, sur une la{ g~ur dce 150 miijes 'a partir des cotes d'australie a J'exception de la partie des cotes nord est ouest du Continent alłstrdj.ien ćomprise eritre le point situe en face de Tne d~ J 'udi et le point de la cote ouest situ-e~ 'a. 20 delatitude sud': (2) Sous reserve des dis,positions du parag.raphe. (3), de Ja presente Annexe, les zones d-' interdiction, pour les nł,vi ł'e~ autres que les navires-cile-rnes, sewnt cons-tituees pa.r too,les les eteudll.es de la mer si-tuees. ci moias de 50 mijles de, tefile, sauf exceptions ci-a'lll'es~. (aj Les Zones clę J'A'driatique Daru. la. Mer Adriatique, Jes. zones- d'interdktion ;.$1- tu MS. respectivemen-tau la,pge ' des co,tes d'ifbli~ et -,--de' You.g;e,sTavie s:etendront chacune sur une la.rgeurde 20 miues a partir de la tene a la s.eule exceptiołl!,de l'ile de Vis, A J'expirationd'une periode de troi.> ans. suivant la date de miseen vigueur.de-iap.lesent:.. c,a,a ~ vention, la largeur de cetle zone sera augment6e d'e 30 milles, a moms que les deux GQuvernements ne s'en- '.tendent poiu remettre celte op.eration a une da.te U,!ie7 rieure. Au cas ou Us se mettraient ainsi d'accord, le'i;' deux Gouvernements en donneront la notificaeun. au Bureau trois moi s au moins avant I'expiration de lii pe_ ' riode de trois ans,le Bur'eau donnefa connmssante de cet ąccord a. tous les GO:uverrreme~ts eon tl'a.cta I1tS,. (?)Les Zones\ de la Mer du Nord et. de l'atlanfique Les zones de la mer du Nard et de J'Atlatntiques'e,- ' tendr::mt sur une J,l.istance de 100 mil1es ci partir des cotes des p-ays suivanls: Belg iąu e Danemaa,k #Irlande Pays~Bas Repu.blique FMera]e d'allemagpe Royaume-Uni de Grand,e.-lłretag!ne.et d'irlande du N ord.. mais elle.s s.' etendront \Pas au dela du pci.łntd ~ intersec,.' tion, de. la limi.tede.la zone de 100 mhles. au lmge; ' dę:, I~ j, coteo.ccidentąle, du. JutlCjnd et d.e la limitede la zone da 50 milles au Jar.g.e de la cóte. de. Ja, 'Norv:eg.e, (3) - {a) ToutGou:vemement contrac1ant p.cmrra propo&;er (i) la roouction.de toute zoneau large' de fa. cote d'un quekonq.uede' ces territoiresj; (ii) l'e:x,tension, de toute zone jusqu'a une lax~ur. maxiinurnde 100 milles a pa.rtir d'un ' des. dites cótes:... en faisant une d~ciaration ci. «;:et effet. La. roouction. ou r~tens.ion en.trera, en ' vigu.eur a l'expiratinn. d; un-epę~ riode d.esix moisapires la. deciaration,a. moin,s que I',Uft~ quelconque des Gouernem.ents con.troctants ne ' fasse..,.~ deux mois a~ moins jwant l'expi-ration de ladite pe riode i. ':'~ une deciaration stipulant que,ses, interets ' sont ahec~es ; ' ~ soit en raison de la proximite de ses cótes, soiten rais0u. '~ de l'activite de ses navires marchands dans les parages en question, et qu'ii n'accepte pas la ' r~duction ou rextensjoń suivant le cas, (b)to1łte dedaration prevue :par ce paniyra.phesera notifiee par ecrit au Bureau qui avisera tous les Gouverneme~ts contractants de la reception de celle-cl, ' t l

15 . ~~.-;I,. ~?.:~_..._';~; -<r,'-;:..._...'!';'ł..-v.~ ~ :...!'...}-~~ I x'.... ~.. -~::,l. ~..t '\., :: ~ l,./ j Aneks 8 WZOR KSIĄŻKI l.żafisow OLEJOWYCH ; L D la zb i o r n i k o w c Ó w n A 1'-A ZAPf5'U ',l... Numery i hdentyfikaeyj~e zbiru:wka (zbiqljlików)...\... ~..._...;...,...,...,..., ,Rod:t.aj.oJejllpOpl'zednio : zń ęjdu}ącegi) się w.zhior.nikl:! (zbiomikach.) I...,;...:,... I Data. i miejsce bala s to~ania...:...:... ~:..._..._...._ 'Data,i 'czas wyladunku wody. balasiowej......,... o...:..._......,:.:..., ,:.. Miejsee. lub pozycja statki:!,...' Przybliżon a ilo ś \! zanieczyszczonej olejem wody, przeprowadzonej do zbior- Dikao~ado w.,:go (dozbi~r.nik6w osadowych)......:...: ,... ~.,...,...,.;... v:..'. 7. Numer.y indentyfikacyj'n.e. zbiomika. osadowego (zbiorników osadowych) ,....., ',, '. (b). Czy nc:enie sbi~rników ladltnlo()wych ~ :. lo, 8. Nu~erY iderttyfikacyjne czyszczonego zbiornika (czyszci!'onychzbiorników) Ił, Rodzaj oleju poprze4 nio zrtajdując ęgosięw zbiorniku (w zbiornikach)...,.,...:... Numery' id'entyfikacyjne ' zbiornika osadowego (zbiorników osadowych), ~Oat~t~r:~:s(~:~:~~nf:~:.~~~:.:.~~~.~~... ~~.~~~~::: : ::::::::::::~::::::::::::::: : :::: : ::::::::: :: :::;: : :::::::: : ::: : ::: :::::. : :::: : ::~:~:::::::: : ::::::::: : :I.=:: :.._..... ( ' (e) Osad.anie sie ul zbiorniku osadowy m (w :biomikach osadowych). '.i wyładun ek wody, Usuwanie Z~ slalku po zostałości oleistych ze zbiornika' osadowego (:e zb iorników os ~dotvych) i J i']-nych źródel. (: ::: i~~' 7~~i:~E:!~ :==:, =:=::=_::~:::::~~:=':::::J: i =:~;: r =:::::=~::=.....''.... ''.'.. ''.-:,:..:.': ::... '.':.:'''':_=:::::: J Podpis oficera lub.oficerów, _...;-:..'. :: ~:...,...:... na dzoruj ąc ych odnośneczyn ąo ś c,i '.'....:...,...,...,... Podpis kapitana (

16 / II. D l a s t a t k ó w i n fi y C h n i ż zb i o r ri i. k o w c e DATA ZAPISU I,t,] ;;... (d) Balastowa1lie [b czyszczmie w czasiepodróf.y zbiorników bunkru płynnego l. Numery idelltyfikacy,ine zbiornika (zbiorników)...:...,...,..,..,...,...,.,.,...,...,...,..,..,...,..., '..., ,...'.'.'i- 2. Rodzaj olejll poprzednio znajdującego się w zbiorniku (w zbiqrnikach)...,...:..., Data i ' micjśce balastowania...,...,...,...,...:...,...,...,...,...,...,......,...,...,...,...,...,.... 4, Data i czas wyładunku balastu lub wodyspluczkowej,...,..., ,...,...,...::';.jif...,..,...,...:...,.,,.,. 5, Miejsce lub pozycja statk'u...:... H Czy był uż y:wany separator; jeśli tak ',- poda<5 ' okres uźycia...;......'h ,...:...,...': ~. ~~} 7. Usunięcie pozost ał ości olei~!y ~h:. zatrzynianych na statku... <....,...,...:...'...:., ~,; (b) Usu,~ięcie ze statku pozostalości oleistych ze zbiorników.bunkru płynnego i z innych źródeł 8. Data i 8posób usunięcia.. H..'...,...,..,......:..., H... H... H;H...;,.... l... ~ 9. Miejsce lub pozycjll statku... H... H '...:...'H.....'.. :H:.....'.. H... H;.H.... ; H... H..'...'..'.H'.. '...' H...'.. '.....,..:,...,.,.. H,'... HH.....',.., 'H...,...,...'H..., H.;. H,...,..,...,..'...'H_ 10. ' Źródła. i. przyb- li żon6 ilości...,...,...:... t...; ; _ d.. Podpis 'oficera lub,oficerów...,.. _...,..,..,....,....,...,... ~...,...,...,H... nadzorującycb odnośne cz)'jlnosei...,...,...,...-:... :. ~...;...,... Podpi9 kapitana / 't... DATA ZAPISU III. D 1 a w s z y s t k i c h s t ił t k ó w Pr.zypadkowo i inne wyjątkowe umnięcia lub tvycie!.i oleju - Podpis ofieora luh oficerów...,..,...,.....,..,...,...:...;...,...,..,...,... nadzórującycb odno~ne (:~ynności... '... 'H'... H...,...,..,... ;... H... Podpis kapitana

17 ~... Ił,. FORM OF OIL RECORD ROOK 'J. DATE.o}' E NTRY,I. 1.. (u) 'Bu'llaRing oj and discharge of bal/cm fram cargo lultk~ l., Identity nllmb.f;fs of' t ank(s) ~.. l, '2, ''f'ype uf oil previously <;.ontained in tank(s) ~. 'o' :.' :t. Da'te.and place uf.bauas1in;g ;' ', 4. Date ;and tirn\; ~f,hschargt' oc ballast water Phlce or positiun o'c ship... Ci.. Approximate amollllt of oi) conllllniuated watcr transferretl toslop \ank(s).. c... '7'. iden'tity numj:rers of dor tank(s)...:..., ~ :I, ::::::::::::I ::;:::.. :::~....., ,... ' : , ;... 1,'......,... (b') Cleaning oj cllrga lanh Identity n u mbcr~ or t;mk(~} clt'ajllid...,.. Tyl)e ~ of oil. previously <:ontaind in tank(s) ll!.: Iden1lttynuńl'be.rs 'of slop 'tank(ii!) tu ' hi<:'h. wasltings tiansferred....:..... '~1i6S ~łd time.; 1iI cleaning ,... c.,... 'i I I I..::::1.1.. '.~ 12. Identity numlhlrs ol slo r tank(s) 'Period of stluling (iii hours) , Da.te and tiule ii I' discharge. of wa t.er 15. Place or position or ~ hip : Approxiruate qua'ltiti(',$ 01' residue '.....,..,., ,...,...,...,' ,.....'. (d) Dispasalfrotll ship oloil-y I'esid/tesfrulII slap.anlr(s),(uld o/hel' sources '9-,. ~'..'1..'f hrte ani! rn'el'hod ot iłisposa... Place or positil1i ol' shi SourCes and api'roxilllate (Jua!ltities : _, :......,...;, ~ :...,..._ ::... Signahue oc Officeror Officers in char.ge of the operuic U.4I concerned.,..... :.....'Sigllature oc :Ma śt er.~, ł /

18 I 18..., ~tc 1 -'.< ' -.. '.! II. F o r S h(p s O t h e r T h a n T a,n ke r s DATE OF ENTRY ' S. 6. ~ 7; (a) Bal/as/ing, or cleaning dur ing.vcly age, o( bunker fuel lank, ł~;:i:; ::~~::' i:~ s;;n:~~t~i~:d ; ~ :: ~:~k(~ ) :: ::{. I :...:.. :.::.... : ' :~.~. : I :......'::::::::.:......::::::::::::: :~.:::::= Date and place of hallas,ting I Dale and time.of discharge of hallut or washing water ! ~~~::h:: ~:;~~:~ rofu::~~ if ~~ : ~ i ~~ ;~;i~ d ~i ~ ~~ : ; ::.:::::::: :::::: :.:: :: :.::::::: :.: ~.. / ,,::.. :: : : : :: :.::::: : : :: :::: 1 :::::::::::::: : : : ::::: :: : : : :: I :: :~ :::: : ::: : : : : : : : ::::::.:::::: ::::::::::::::::::: ::::. ~:J.' Disposal of oily rcsidue retained on board I I I '. I.,,'. '7,'- / :.-,. (b) R. 9. Iti. ł~~~:2=~;~!:~i7:~;~~~~ro; : ;~~ :~~:;z ;~=~~~,,~ : ::=:~~;- :~;;~~-~;;;; :-:;~: ~~~;I;~;~~:~ ;-=;:;_~- -~-~. I. I. I. I I Signature of Officer or Officers in...:...:..charge of the' operatious coucerned...:...:... ~... Sigńature ofmaster j DATE OF ENTRY m.. F o r A li S h i ps I I! A ccidenlal ad other exceplional dischu;ges or esmpes of oi! 'VY '4. / ~;II~e :,:d p~:::o:r o~c:~:~e~:~~.. :..:...:.:...::::....:... :~...::::..:...:.~...::..::..::::.:...:::...:...::.::::::: :::.:::..:.:::':::::::::'. ::::::::.::.::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::':::::::::: ::::.:::::::::::::: :':::: :::::::.:::.:...:::::::1:.:...::.:...::~::~:..:..:..:.:.:.:...:..:.:.:. Il:..:.:::::::::::'.:::::::'::.:::: ' Apl'roximate_AuantilY and t y. p~ of oil _...., f , Circumstances of d'jscharge or escapt' and generul remarks I. ~......(. 1I '1..., Signature of Offieer.or OIficers in......_...,..:charge of. the opcrations concerned...,..._...:..., Signature of Master. /

19 f9 \. AnlM!X!e Ił REGISTRE DES HYDROCARBURES 1. Navires - <;iternes DATE D' INSCRIPTION ~. a). L es lagł el re;et de... I.X de fe st des citernes de cargaison Num{'fO d;ordre de la: (d8) citerne(s)...,., Nat:ue de l'ł'ydro.curbure preceoemmen't contenu dans la (Ies) cjteme ( 8 ),.~. Date et'lieu oeso.perations de )estage.,f.; ; Date et JJeure du rejot de r eku d,) Ie.t.!). 'Emp'lacement ou poritioll du llavire Quantite 'approximat.iove d'chu pohuf e trausffree daus la (Ies) citerne(s) de decantlition 7. Numćro,d'ordre d'e la (de;;) citehle(~) 'de dć cfhłtation... L K : NlImĆTO d'o,.,lre de la.' (des) (,iterue(s) nettoyihs) > Type ; d~h y d~ocarbure preceucmuhmt colllelłl1 dlllls Ja (Ies) cit.el'lle(s) ,.. ~ fssc (~)< I~.e,.decantation uans laquelle (lesquelles>1...,....- IQ.. t;nrnet.'o.d'ordre de la (,des'.,.c. -- ~ les ełlu.x d~ nettoyage ont e'te tran;:,f(, p'~ ,.,...,... _ Dutes etl heure.lu neuyage I c) Depol Jans la (le.) citilm e(s) et rcje. Je f f,m / I N umćro d'ó'rdre 'de la (d~s) cilern~{~) tl e dć c llntation...., 13. l)uri,e du d'epot (en heure~)....., : ::::::::1:::::..:':..::::::::: H, Date et. heureliu rejd de!'e,ill l , l ~ : Fmplacement 011 ~oritlon.011 n!lvire 16;:. Qtii.e apl'roxjtiilitive,'de rf.idlls., cł) 'Rejel pił,. le liavi,e,le.,r. id.' J'hy drqcarb,e d~ ólemes de dła,htation , ,... ;... 1' ,../ !....,:-:, Dale et procćd ć.-lu rc,il'lf Emplacemellt ou positiotl du navire. f)rigi.ncs et qllurttites al'l'roximativcs. 1 :1... t: I '...,..., I '..... :: ::::::::::::: : ::::: ::::1 :::: ::::::::: :,..., '\ Signature de }?ill'iei~r. 00 ~ei! OffitlieI's rc&pol)sables des. općrations en qoestion...,.....,... Signature du 'Capitaine du navire '

20 20 II.. - AlU tres navlres DATE D'INSCRIPTION a) Lestage 011 nettoyag~ en cours' de traversee dessoutes,j combuslible,'. - l. Numero d'ordre de la ' (les) soute(s).,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,..,,,,,.,,,,,,.:,,,,,,,,,,,,,,,, 1-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,. 1,,,,,,,,' ''''''''.'''''''';., 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:..,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,\,,,,,,... >, 2.,Nature de I'hydrocarbure precedeinment contęnu dans la soute (ies sou 3. Date et lieu du les:tage 4. Date et, heure du rejet des eaux de lest ou de nettoyage ,,,...,, 1,,..,,,,..,,,_...,,,,,,,..,,,, ,...,... f.,..,..., 5. EmplJlcement oupositiondu name::...',,,,..,..,...'......,:......,,,,,,...,,1,,..., ,..,...,,...:, :...,y..,,,,,,,.,, ,,,...,..,,,'''f 6. Le eas i eehćant; ducec d'utilisation du separateur......,...,,,,,,,..,,..,,,,,,,,,..,,..,,,,,,,,..,,,,.. 1,..,,,,.,,,...,,,,..,,...1,,,,,..,,,,,,.\,..:.,...,..,,,,,,,,;,,,,,...,, 7., Dechargem«;.nt des residus d'hydrqcarbuce eonserves ił b) Rejet par le navirti des resid, d'hydrocarbre des sou/es a comblutible,el d'aulres origi~s 8. Date du rejet et moyen ullii.e...,,,..,.,,.'..,,;,..,,',,..'...,,,,,,,,,...,,,..,,..,,'.,, ,,,,,',,,,... 1-,...,,...,,,,,,,...,,,,.1,...,,...,, ,...,...:...,+...'... 1.:..,...,...,r...!...;,-:('.'!.l'jI 9. Emplacement ou position du navire,...,,,...,,...,,,...,,,,,,.,,...,,,,,,,...,,,..,... I',,,,,,,.._,,,.,,,,,,,...,{..,,',,...,,,,,,,..,,...,,...,,:...,,,,......'..,1...,,,...'...,,,,,,.,,,,...,+,,,,...,.,..,,., ~ 10. Origincs ' et quantites approximatives...,...,...,...,,, ,,,..,,..,,...,,,+,,....,,,,,...:..,.:..,:',..,...:...' '..;'...,.. '''; ' '*'~;;;;i;!'}>l Signature de I'Officier ou des Offidera _...,..;..,...,:...,...,...,...,...,.responsables., des operatioli! en question t<?; t-l.! rr1 f:.i tx:.: ~..,..'...,,..;..,...,...:...,,:,...,:,..,',...,...,..;,...,.8ignature du Capitaine du name III. S'c. p P l iq U e ci t <> u s l e sn a v j r e s DATE D'INSCRIPTION / ' l' J, Rejet ou deverilement accidentets ou exceptionnels d'hydrocarbures l. Dite et heure ' dii rejet' ou du ev,. ~l.r9.~m,enl,,,., :,,,...,,,,.,,''''''''',:...,,'''''',,:,,''.. ',,,...,;.;,,,,,,..,,..,,.,,,,,..,,.. 1,,,,,,,.,,...,,.,,,,..,,.,,..,,.,, :.. ' I,,,,,,,,,,,,,,'..:.',. Ii...,,,,,,,,,,,,,...,,,,{''''''''''''''''''''''''''''''''':'' I ''''''''''''''''' '':'''''~, :C: Emplacement ou p~~ition dunavire..,'..''''''',..',,,.,,,,,,,,,,.,,',,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'''.,,,,.,,,,,,,,'..1...,,... 1:''''''''''''''''''''''''''''''''''''1''..,,,...,,..,..,.,,,,,,,,,..,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, + ''''''''''''''''''''''''''''': 3. Quilntite approximative et nature del'hydrocarbure..,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,;,,,,..,,..,,.,,,,1,,..,,''''''''''''''''''..,,,+1,,..,,,,,,,,..,,..,,,,,,,,..,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,, 11,,,,,,,,,,, c..,: Circonstances du rejet ou du devers,eme'nt et remarques.generale8, ',,,,,... ;..... '1:.... ',,,, '''.'''',1,''''''''''''''''''''''''''''' ' 1''''''''''''':''''''''' ''''1'''''''''''''''''''''''''''''''''''' I Signature de I'Officier ou detl Officiera '...,,,,,..,..,..,...,,...',,,...,,...,,,,,,,,,..,,',',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,responsabjes des operatiod8 en qliesti,od TłoC20n ~ 7 polecenlil Prp7e~a Rćłdv Ministrów w Zakładach GrRficlnych.. Tdm ka, \ViH't'Rwa, 111. Tamkć< 3. Zam \ Cena 4,UO zł,/

Protokół Nr 6. do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, zmieniony Protokołem Nr 11

Protokół Nr 6. do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, zmieniony Protokołem Nr 11 Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, zmieniony Protokołem Nr 11 Strasburg, 28 kwietnia 1983 roku European Treaty Series (ETS)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce POL-2014/1 Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce I. Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych Lista standardowych dokumentów wymaganych w przypadku wyczerpania krajowych środków

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

306861PL Wer. AH 2 306861 306861 3 4 306861 306861 5 6 306861 306861 7 8 306861 306861 9 04332 10 306861 306861 11 12 306861 8346A 8347A 306861 13 14 306861 306861 15 16 306861 306861 17 FOR GRACO CANADA

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. znoszàca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz dowych, sporzàdzona w Hadze dnia 5 paêdziernika 1961 r.

KONWENCJA. znoszàca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz dowych, sporzàdzona w Hadze dnia 5 paêdziernika 1961 r. Dziennik Ustaw Nr 112 7102 Poz. 938 938 KONWENCJA znoszàca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz dowych, sporzàdzona w Hadze dnia 5 paêdziernika 1961 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF

INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF. Nazwa portu Name of the port 1. Nazwa, znak wywoławczy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 22 stycznia 2014 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-124-13 Druk nr 2089 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. Szanowna Pani Marszałek Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lllaja 1997 r. Nr 45 TREŚĆ: Poz.: UMOWY MIĘDZYNARODOWE: 282 - Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna 2010CKE czny grafid Ukła KOD Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246. Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e:

Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246. Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e: Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246 Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e: zosta on uznany za s uszny zarówno w ca oêci, jak i ka de z postanowieƒ

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2102 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2102 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2102 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru Morskiego

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Konwencja FAL IMO Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Struktura Organizacyjna IMO Zgromadzenie Ogólne Rada Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Komitet Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.95.106.519 KONWENCJA o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z dnia 15 września 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KONWENCJA. podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dziennik Ustaw Nr 211 14760 Poz. 2139 2139 KONWENCJA mi dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu si

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 1994 r. Nr 64 TREŚĆ: Poz.: UMOWY MIĘDZYNARODOWE: 272 - Konwencja europejska o informacji o prawie obcym, sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r.

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 6 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Poz. 264 740 - Dziennik Ustaw Nr 40

Poz. 264 740 - Dziennik Ustaw Nr 40 Poz. 264 740 - Dziennik Ustaw Nr 40 264 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENT A RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 27 kwietnia 1939 r.- O tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia dotyczącego zmiany traktatu handlowego

Bardziej szczegółowo

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL La réceptionniste: Bonjour Monsieur. Mr Bonnet: Bonjour, mon nom est Bonnet. J ai réservé par téléphone une chambre chez vous. La réceptionniste: Oh oui, Mr François-Xavier Bonnet:

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. Nr 9 z dnia 16 lutego 1962 r., poz. 41) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 225 14948 Poz. 1929 i 1930. with Articles 2, 7 and 12, and the date on which it takes effect. Article 12

Dziennik Ustaw Nr 225 14948 Poz. 1929 i 1930. with Articles 2, 7 and 12, and the date on which it takes effect. Article 12 Dziennik Ustaw Nr 225 14948 Poz. 1929 i 1930 nie z artyku ami 2, 7 i 12, a tak- e o dniu, w którym nabierajà one mocy. Artyku 12 Ka da Umawiajàca si Strona mo e wypowiedzieç stosowanie niniejszego porozumienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY 1.Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka francuskiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 962 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 962 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 962 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 178

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 178 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 178 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ARKUSZ III STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego czas pracy 110 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Projekt 21.05.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia........ 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 25 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 166 11640 Poz. 1735 KONWENCJA NR 16. dotyczàca wydawania wieloj zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,

Dziennik Ustaw Nr 166 11640 Poz. 1735 KONWENCJA NR 16. dotyczàca wydawania wieloj zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, Dziennik Ustaw Nr 166 11640 Poz. 1735 1735 KONWENCJA NR 16 dotyczàca wydawania wieloj zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporzàdzona w Wiedniu dnia 8 wrzeênia 1976 r. W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH)

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA 28.10.2011 KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) I. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 8 punktów (odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Poprawka do Normy Europejskiej EN 1344:2013/AC:2015 Clay pavers - Requirements and test methods ma status Poprawki do Polskiej Normy

Poprawka do Normy Europejskiej EN 1344:2013/AC:2015 Clay pavers - Requirements and test methods ma status Poprawki do Polskiej Normy POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 93.080.20 PN-EN 1344:2014-02/AC Wprowadza EN 1344:2013/AC:2015, IDT Ceramiczna kostka brukowa Wymagania i metody badań Poprawka do Normy Europejskiej EN 1344:2013/AC:2015

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 53 3567 Poz. 561 KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporzàdzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r.

Dziennik Ustaw Nr 53 3567 Poz. 561 KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporzàdzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. Dziennik Ustaw Nr 53 3567 Poz. 561 561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporzàdzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo Leçon 5 Zdania wzorcowe Monique: Monique: Voici Ania. Voilà un hamster. Il est très grand. C est le hamster d Ania. C est son hamster. Et voilà Pierre. Monique est avec lui. Pierre est un ami de Monique.

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 31 1534 Poz. 544 i 545 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeƒ

Monitor Polski Nr 31 1534 Poz. 544 i 545 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeƒ Monitor Polski Nr 31 1534 Poz. 544 i 545 Rej. 40/2004 544 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeƒ Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-R2_1F-082 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH MAJ ROK 2008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych.

Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych. Zalecenia i załączniki wycieczki zagraniczne. Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych. 1.Podstawową zasadą jest zadbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Acquisition for consideration Article 11

Acquisition for consideration Article 11 11 1) new means of transport; 2) excise goods. 4. When calculating the amounts referred to in paragraph 1, subparagraph 2 and paragraph 2, one shall not include the amount of the value added tax, due or

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI przygotowane przez mec. Martę Bledniak LL.M Avocat à la Cour

ODPOWIEDZI przygotowane przez mec. Martę Bledniak LL.M Avocat à la Cour PYTANIA przygotowane przez JMRS Radcowie Prawni Smoręda Walencik Smoręda sp.partnerska 1)co oznacza delegowanie pracownika w przypadku transportu. a) Czy jest to przejazd tylko do odbiorcy we F, czy też

Bardziej szczegółowo

l'ą U S RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T R E Ś C: 26 sierpnia N2 75. R~k 1931.

l'ą U S RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T R E Ś C: 26 sierpnia N2 75. R~k 1931. U S l'ą It RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 26 sierpnia N2 75. R~k 1931. KONWENCJE: T R E Ś C: Poz,: 602-między Rzecząpospolitą Pulską a Królestwem \X'ęgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.)

Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.) 1 Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.) Ćwiczenie 1 : znam francuską piosenkę Jakich francuskich artystów/ jakie francuskie artystki i jakie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

309303

309303 309303 309303 3 4 309303 309303 5 6 309303 309303 7 8 309303 309303 9 0 309303 309303 309303 309303 3 4 309303 309303 5 3 3 3 4 4 4 6 309303 309303 7 3 3 8 309303 309303 9 4 4 4 5 5 0 309303 309303 3 4

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

DTG 130 Eco.NOx DTG 1300 Eco.NOx V. Chaudières à gaz. Adaptation à un autre gaz. Français 07/03/11. 1 Collage de l'étiquette

DTG 130 Eco.NOx DTG 1300 Eco.NOx V. Chaudières à gaz. Adaptation à un autre gaz. Français 07/03/11. 1 Collage de l'étiquette DTG 130 Eco.NOx DTG 1300 Eco.NOx V Chaudières à gaz Deutsch Polski 07/03/11 Adaptation à un autre gaz Les opérations décrites ci-après doivent être effectuées par un professionnel qualifié. Après avoir

Bardziej szczegółowo

KWS. Instrukcja obsługi User's manual Manuel d utilisation Руководство по эксплуатации RMSI25, RMSI63

KWS. Instrukcja obsługi User's manual Manuel d utilisation Руководство по эксплуатации RMSI25, RMSI63 1 Instrukcja obsługi User's manual Manuel d utilisation Руководство по эксплуатации RMSI25, RMSI63 Uwaga! Niebezpieczne napięcie może spowodować porażenie lub pożar. W związku z prowadzoną polityką ciągłego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO :2005/AC. Dotyczy PN-EN ISO :2005 (U)

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO :2005/AC. Dotyczy PN-EN ISO :2005 (U) POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.040.35; PN-EN ISO 14698-2:2005/AC Wrzesień 2006 Wprowadza EN ISO 14698-2:2003/AC:2006, IDT ISO 14698-2:2003/AC1:2004, IDT Zastępuje Dotyczy PN-EN ISO 14698-2:2005 (U)

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.05.112.938 KONWENCJA znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2005 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 STOPIEŃ REJONOWY 11.02.2014 1. Test konkursowy zawiera 7 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 1999 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UMOWY MIĘDZYNARODOWE: 197 - Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez

Bardziej szczegółowo

131. 130. robiony w drodze syntetycznej, podlega podatkowi. spożywczemu w wysokości 40 groszy od 1 kg kwa. 238 Dziennik Ustaw. Poz. 130 i 131. Nr. 22.

131. 130. robiony w drodze syntetycznej, podlega podatkowi. spożywczemu w wysokości 40 groszy od 1 kg kwa. 238 Dziennik Ustaw. Poz. 130 i 131. Nr. 22. jącej 238 Dziennik Ustaw. Poz. 130 i 131. Nr. 22. 130. robiony w drodze syntetycznej, podlega podatkowi. spożywczemu w wysokości 40 groszy od 1 kg kwa Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu-

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo