D Z I,E N N I KUS T A W...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D Z I,E N N I KUS T A W..."

Transkrypt

1 D Z I,E N N I KUS T A W... POLSKIEJ ':,RZECZ,YPOSPOLITEJ LtJDO\\;,EJ Załqcznik do nru 28,,poz. 135 z dnia 12 czerwca 1961 r.,/ c ~, 135 MIĘDZYNARąDOW A KONWENCJA O ZAPOBIEGANItJZANIECZYSZCZANIU MORZA OLEJAMI, \ Rządy reprezentowane na \Międzyriamdowej KonferencJi sprawie, zanieczyszczania morza olejami,,odbytej w Lon ~ynje w' dniach, od 26 kwietnia do 12 maja, '1954 'L, p'ragnąc podjąć akcję - na zasadzie wspólnegoporozul'.llienia -r- w celu zapobiegania zanieczysz'czaniu morza ole-, usuwanymi ze statków i uważając, że ten cel możmi lepiej osiągnąć. przez, zawa'rcie Konwencji,.\ ~yznaczyły odpowiednio niżej podpisanych pełnomocnixów,, którzy ~ po ' przedstawieniu swych pełnomoi.!nictw, i1znanych za dobre i sporządzone w należytej formie - zgodzili się na n'astępujące postanowienia: Artykuł (l) Dla celów niniejszej Konwencji naatępujące wyraże ~ a, będą miały (o ile z tekstu nie wynil~ą.)naczej) - znaodpowiednio dla..nich niżej przewidziane, a miano- I Londyn, 12 maja 1954 r., ' Biuro ma znaczenie podane w artykule XXI, Usuwanie': w odniesieniu do oleju.iub'iniesz'lniny, oleistej oznacza każde, usunięcie lub wyciek, ' w jakikol,\,'ek sposób spowodowany, i Ciężki olej ' nap~(jwf oznacza bunkrowy ', olej napędowy, ' inny niż te des~ylaty, których więcej dniżeij 50 /. objętościowo destyluje się PJ;zy, temperaturze nie przekraczającej ' 340 C, przy sprawdzaniu metodą standardową A.S.T.M,; D. 15Bi 53, J Miła oznacza ' milę morską, równą 6080 ' s'topom ' lu b J 8S2metrom, '...,Olej oznacza ropę naftową, olej opalowy: dę i; ki, olej napędowy i olej smarowy, oleisty - należy tłu- maczyć od,powiednio..!. J (2).oia qelów nini~jszej Konwencji terytoria 'Umawia Rządu oznaczajątery~or.ium kraju,., w którym Rządótaz każde inne terytorium, za którego stosun~i arodowe Rząd jest odpowj.edzialny -i na które 'Kon ' encja zostanie rozciągnięta w myśl artykułu XVIII. Artykuł Niniejsza konwencjast~suje się do statków mo,'sl<ich,.'tp..,trowanych n:a którymkolwiek z' terytotiów Ullla wiasi,; Rządu, z wyjątkiem: (i) statków tymczasowo używanych jako statki po-, mocnicze MaryDilrki Wo jennej, '(ii) statków o pojemności bfutto.mnlejszej niż,5()c ton,. (in) -statków tymczasowo zatrudnionych ' w przemyśle wielorybniczym,. ' 1iv) śtatków tymczasowo uprawi,ający eh żegl\lg(~na Wielkich.:reziorach Ameryki Północnej i na łączących je wodach i liopływa<: h, aż do wscho:,!njego II ujścia Kanału Lachine, kolo Montrealu w,prowincji Quebec w Kanadzie, Artykuł (1) Z zastrzeż'eniem postanowień afty 'kułów IV i V usliwanie: (ar oleju, (b) każdej mieszaniny oleistej, której olej zanieczyszcza powierzchnię morza - zka,żdego zbiornik.owcil. będącego' statkiem, do którego stosuje się Konwencja - jest zadro:nione w granicach!{:<ide.j z zakazanych stref, o których jest mowa w aneksie A do Konwencji, w odniesieniu do zbiornikowców.... Dla celów 'tego paragrafu olej w mieszaninie ' ~l~i.stej, zawierającej.mniej niż 100 cząstek olej,u na Looo,oop.::ząstek mieszaniny. nie jest uważany za olej zanieczys~czają'; y powierzchnię morza., {2) Z zastrzeżeniem PQstanowieil artykułów IV i V, ł'ażde usunięcie.do morza oleistej wody. balastowej lub Gpłu... czek zeibiornikó'w ze statku, b~ącego statkiem, do którego stosuje ' się Konwencja a nie będącego zbiornikowcem - po-, winno odby.wać się możliwie jak najdalej od lądu. W trzy lata ' po dacie,wktór,ejkonwencj.a wejdzie wżycie,pa~:' graf (1) tego artykułu sto~ować, się będzie do' statków Innych niż zbiornikowse - 'tak jak stosuje się on do zbiornikowców, z tym że: - ' (a) zakazanymi strefami w odriiesleniu do statków ino, nnych niż zbiorniko','lce będą strefy, o których_ jest 'mowa - ' jako o takich - w aneksie A do K.'on, wencji i / (b) \ usuwanie oleju, lub. rp ieszaniny ole łs! ej zt3.kiego statku nie będzie zabronione. gdy statek ppdąia do portu niewyposażo'nego w takieurz-ądzeililt udbior cze, o, jakich jest. mowa w artykule VIII. ' I (3( -Każde naruszenie paragrafów (1) i (2) teg~ artykułu, ' będzie wykroczeniem karanym według prawa terytorium, na który!ll statek jest zarejestl'ow'any. A r t y kuł (l) Artykuł lu nie stosuje się do: ' (a) ',usuwania z,e statku oleju lub mieszaniny ole:stej, dokonanego w celu zapewnienia bezpierzellstwa statku, zapobiegnięcia uszkodzeniu statku lub łiłdllllku albo ratowania życia na morzu lub i /' (b) wyciek~ oleju lub mjes2!~nin.y oleistej, pow~tc\łego, wskutek uszkodzenia, st_atku lub nieuniknionego, przeciekania, jeśli wszystki'ef rozsądne środki ij s trożności zostały podjęte PO wydarzeniu się uszlwdzenid.lub, wykryciuprzeci-ekari.ia - w celu zapobkżenia lub zmniejszenia wycieku do minimum, III IV,,} ;;,.),..,,. -1, l.~ ~ J~.;', '':''t, {. t -,;,1,... ~.,'~ J. 'l..,.-

2 , L j - ' 2 { ; (ej usuwani.p osadu: (ii kjórynie, może być wypompowany ze zbiornik6władunkowych zbiórnikowców z Tacji ~rwej stałości. lub (iij' ktmy jest Pf>zDstttłośdą, powstającą z 'oczyszczani.a Iuhk Jarowania oleju opalowego lub oleju srna-rowego, p'od warunkiem, ze takie usunięcie wykonywane jest możliwie jak riajdalej -ód lądu, (2) W przypadku takiego usunięcia lub WyCil~kil, 'o jakim jest mowa w Ł-ym6rtYkule, nałe'żydok.onać - w książc'e zapisów olejowych, wymaganej przez artykuł IX, oświadczenia o okolicznościach i przyczynie usunięcia, Ąrtykuł Artykuł III nie stosuje się do usuwania ze statku: (oj j ażdej m,ieszaniny oleistej '- w okresie dwunastu miesięcy, na,stępu'jących po dacie, wktórej Kl<nw~ncj.a wejdzie w życie w odniesieniu do tery tcrium, nak;ó'ryrn statek jeśt zarejestrowaliy, (bl mieszaniny oleistej nie zawierającej ±adnego ihne~d 01eju niż olej ' smarowy, - po upływie takiego okresu, V A,~tykuł VI KaTY, k!fjre mogą być nakłada~e - ' zgodni'e zartykułem 'IlIwedług pra'wa któregoko+wiek z tetytodiów -Umawi'a, jągego 'Się Rządu - z.a h>ezpra,wne USUW -ćlni ' e.ze statku oleju - lu:b rnieszdntny oleistej ma- w0d3ch znajdujących się na 'liew 'nątrz wód tery-to:rialri1yt:h danego t;erytorium - nie powinny być mniejsze od -kar, które mog,:! być na:kladane według.prawa danego' terytorill'm, - za bt!zpfawne usnwanie ze stat.k<u :oleju lub mreszanin-y. ole}sjęt, aa la!dcą wotiar;h!uy tolia1nych. A r ty kuł -VII W dwanaśeie {Jl iesięcy podacte.;,w której nlmejsz,l K6~~,,'>encja ' wejdzi-e 'IV życie w odni'esieniu do któregokt,lwjj?k' y terytoriów Umawi-aląceg 'osię Rządu, wszystkie statki zarejestrowane na danym terytorium powinny byt: 1a\k~, ' yposażone. abyzapobiega:ć yvyciekowi oleju opalowego ~ubciężkiego oleju na'pęduwigo do ze.nz, kt0'rych zawartości S;l llsll' 'Wane d0 morza bez przechod,zenia paprzez separa'tor OleJOWy: r Ar -t ykuł 'vm l W trzy lata pa d-acre, W której Tume'lsza Konwencja wejdzie w żyóew oonies'ieniu,dak tóregoka~~. iek z tejyto, l'i0,wumiłw P ilq ącegos tę Rz'ądu, dany Rząd powinien zapew,nić <,wypośażenie każdeg'o gló'fnego portu na d-aonym terytorium w urządzenia, odpo-wiednie do,pfzyjmowania ~ be~ _ powodowania niepotrzebnej zw/okidla statku - takich pozoslałośc.i ' z oleistej wody ba 1'0 stow ej i ze spłuczek ze zbiorilików. jakie mogą pozostać do. usunięcia ze statków innych niż zbiornikowce, korzystającyćh z ponu -, jeśli WO :Jd zo- ' sl'ała mldzielona przez u. życie- separatora olejowego, zbiornikaosadowego lub w inny sposób, Każdy Umawiają:ysię Rząd powinien od czasu' do,czasu określ!lć, 'które porty są głó~nymi portami na 'jego terytorium dla, celów'- tegoartykulu, i od~owiednio zawiadamiać na piśmie Biuro,podając, czy zostały zainstalowane odpowiednie ' urządzenia odbiorcze. A rty kuł (1) Na każdym statku, do którego stosuje się Konwencja, powinna być przewożona książka zapisów, olejowych IX (albo jako cz,ęsc oficjalnego, dziennika okrętowego statku albo w.. innyg'posób).~ według w,zoru określonego W Bne: J.' ksie B do ninie]szejkonwencji. W książce tej pow~nny być '''' dok'onywane odpowiednie zapisy,,11 kaid stronica kiią'żki, jak również każde oświadczenie dokonane w myślfj'iiagra- '. fu (.2) tt~:gó artykułur powinny być podpisane przez oł', lup dficerów nadzorujących oanośne czynności i przez kapi~ - tana statku, Zapisy w k,siążc zapisówolejowych pó być dokonywane w oficjalnym języku terytorium, na którym statek jest zarejestrowany lub w języku angielskim albo, francuskim. (2) Kompetentne władze któh~gokolwiek z teryt.oriów ' Umawiającego się Rządu mogą kontrolować na każdym tkillł stałiku, w czasie jego pobytu w porcie danego terytorium;, książkę zapisów olejowych, do któ r ej ' przewożeniaslatekl,.' }estobowiązany zgodnie z postanowieniami Konwencji,1 ' gą, sporządzać wierne kopie każde_go zapisu w.tej oraz ' wymagać, aby k-npitanstatku poświądczył, że kopia jest wier,ną kopl g takiego zapisu_ Każda kopia 'w tf)n. sposó-b sporz'ądzona, z której wynika, i,e. została po,;wiad,,'.czona przez kapitona statku, jako wierna kopia za.pisu: w hiążce.zapisów olej.owych statku, będzie dopuszcz(mil ~.' w każdym -post~powaniu sądowym jak~ - d'qwód faktówllsta-/ lonych w zapisie, Kazda czynn'ość podejmowani! przez k petentne władze wmyśl tego pą iagrafupowinri 'B b-yć d'ok rrana ja,k'r~nd'jszybdej i bez powodowania zwłok idlastatbi, Artykuł (1) Każdy Umawiający sij~ Rząą może closta rc:zyć,lj l)'lil ~ wiającemu się Rząc!awi, na którego terytoriuin ~tatek zarejestl0>wa'ny,- p 'isemną informację [J'd dowód, że klót,e,, Jłolwiek z postanowień KOI}wencji narugzonezostalo p rip~ ~~ statek, niezależnie o-d tego, gdzie takie naruszenie mc1glq ' mieć miejsc, :1e\li 'to jest możliwe, kompetentne 'wladze, pierwst gez,' wyrorerłlc)łłych R2!ądi>-w pow'uhl:y'.-zawiadomi'c o takim na~t1sżeniukapitana statku,-. (2) P6 otrzymaniu takiejinform.acji drugi ż nych Rządów powinien sprawę zbadać i moze ctomagm /slę ; ;~, pierwszy Rząd dostarczyjdalszyrh' lub 'lepszyrh' ' infor-, hl,acji o podanym naruszeniu, Jeśli Rząd, n'a którego tery, forium s'tatek. jestzarejesj~owany, uzna, że posiada dosti,!- ' teczne dowody w formie wymagan~j przez p~aw(j --.si wszczęcia postępowania. przeciwko armatorowi luhkdv ~la-, nowi stćytku,; które ma być tjodjęte w odniesieniu do zdrzu ~ cag.ego naruszenia - to powinien spowodowa<:, aby takie postępowanie zostało jak najszybciej wszczęte i powiadomi drugi Umawiający się Rząd orcizbiufo o wyniku tolklego' postępowania. ' A r t y kuł Zadne postanowienie niniejs-zej Konwencji nie moie :byc: interpretowane w sp0sób umniejsz'ający władzę któtcgo}{:ol', wiek Umawiającego się Rząd 'u do podejmowania rlzialań w g.ranicach jego jurysdykcji, w odniesienill do każdej sprawy, do której odnosi się Konwencja, lub w sposóh r )Zsze-._ Jzając:y jurysdykcję któregokolwiek Umawiającego się!~.2;ądti :.> Ar t Y kuł X XI XII Każdy Umawiający 'się Rz ąd powinien przesłać do Biura oraz do odpowiedniego organu- Narodów,. Zjednocz0ńych:, (a) teksty ustaw; dekretów, rozporządzeń i przepisóv(. :: '.~ wvkohawczych do. niniejszej Kanwencji, które oba, ' wfązująna jego terytoriach, - (b) wszystkie oficjalne sprawozdania lub słreszc'lenia:, oficjalnych sprawozdań, o ile, uwidaczniają ojej

3 > '----~ '---_._~ skutki stosowania postanowień Konwencji, pod warunkiem, że takie sprawozdania lub streszczenia nie posiadają- w opinii danego Rządu - charakteru poufnego.,_ ;/'.... ~W!'i{r',.; M~ : A r t y k l;' l XIII Wszelkie spory między Umawiającymi się Rządami, od noszące się do interpretacji lu b stosowania niniejszej Konwencji, które nie mogą być rozstrzygnięte w drodze negocjacji, powinny być ' przekazane - na żądanie każdej ze Stron - Międzynarodowemu Trybunałowi SprawiedFwości dorozsfrzygnięcia, chyba że Strony uczestniczące w.sporze zgodzą się poddać go arbitrażowi. A r t y k ul XIV fi) Niniejsza Konwencja pozostanie otwarta do p,xlpisu przez trzy miesiące od daty dzisiejszej, a następnie.pozostanie otwarta do przyjęcia. (2) Riądy mogą się stać Stronami Konwencji przez:!-. (i) podpisanie bez zastrzeżenia co do pr?:yjęcia, (ii) podpisani e z zastrzeżeniem przyjęcia, po którym nastąpi przyjęcie, ' lub <. (iii) przyjęcie. '- (3) Przyjęcie powinno być dokonaqe przez złozen:e dokumentu przyjęcia w Biurze, które powiadomi wszystkie ~., Rządy, które już podpisały lub przyjęły Konwencję.- c każ- :. drm podpisanil:l i złożen.iu nokumentu przyjęcia i o dacie _, ta~iego podpisarda lub złożenia., A r t y k ul XV w dwanaście P<,. {I) Niniejsza Konwencja wejdzie w życie mies'ięcy po dacie', w której nie mniej niż dziesięć Rz-ądów v stanie się Stronami Konwencji, w tym pięć Rządów krajów,. z których każdy posiada tonaż 'zbiornikowców nie mniejszy niż ton.. (2) - (a) Dla każdego Rządu, który. podpisze. Konwenc~ bez ' zastrzeżenia co do przyjęcia lub przyjmie Konwencję przed datą, w której Konwencja wejdzie w życie zgodnie f' z plliaj1rafem' (1) tego artykułu - wejdzie ona. w życie z tą datą. Dla każdego Rządu, któryprzyjmie Konwencję z tą datą lub póżniej, wejdzie ona W życie w trzy miesiące po dacie, ~lożenia dokumentu przyjęcia przez dany Rząd. (b) Biuro powiadomi j{lknajszybciej wszystk;e Rią / ~y, które podpisały lub przyjęły Konwencję, o dacie, w której ona wejdzie, w życie;. A r t y k u l XVI. (1) Na żądanie każdego Umawiającego się. Rządu propo - Dowana poprawka do niniejszej Konwencji będzie zilkomunikowana przez Biuro wszystkim Umawiającym się Rządom l) do rozważenia.., I. (2) Kaida poprawka zakomunikowana Umawiającym się Rządom do rozważenia w myśl paragrafu (1) tego artykułu -..J. będzie uważana za przyjętą przez wszystkie UmawlającQ się.~zą.dy i wejdzie w życie z upływem okresu sześciu m iesięcy po takim jej zakomunikowaniu; c:hyba' że którykoiwiek z Umawiających się Rząaów złoży deklarację,.nie później niż 'na dwa miesiące przed uplywem tego okresu, że nie przyjmuje poprawki. (3) ~ (a)' Na żądanie jednej trzec.iej Umawiający~il się R~ądów zwolana zostani e przez Biuro konferencja Umawiających się ' Rządów dla rozważenia poprawe'le do Konwencji, zaproponowanych 'prz'ez którykolwiek Umawiający się Rząd. (b) Każda poprawka, pfzyjęta ' przez tdk~ konte-ren cję większością dwóch trzecich. głosów reprezentowanych Umawiających się Rządów, będzie zakomunikowana przez Biuro wszystkim Umawiającym się Rządom dq przyjęcia przez nie: I (4) Każda poprawka zakomunikowana Umawiającym się RządOIh do przyjęcia przez nie, w myśl paragrafu (3) teg.:> artykułu, wejdzie w życie dla wszystkich Umawi,ających się Rządów w dwanaście miesięcy po dacie, w. której popniwka została przyjęta przez' dwie -trzecie ' Umawiających się Rządów z wyjątkiem tych Rządów, które zanim ona wejdzie w życie ' złożą deklarację, że nie przyjmują poprawki.. (5) Każda deklaracja w myśl tego artykułu ' powinna być dokonana przezpi,semne z'awiadomienie Biura, które powiadomi wszystkie Umawiające się Rządy o otrzymaniu 'deklaracji... ' (6) Biuro powinno powiadomić wszyśtkkh sygnatariuszy i Umawiające się Rządy o wszelkich. poprawkach:l\tóre wejdą w życie w myśl tego artykułu, łącznie z datą, w której takie poprawki wejdą w życie.. A r t y k u l XVII (I). Nini-ejsza Konwencja może być wypowiedziana puez każdy Umawiający się Rząd w każdym czasie, po upływie ok\esu pięciu latod daty, w której Konwencja wejdzie w życie' dla danego Rządu. _(2) Wypowiedzenie powinno być dokonane przez pisemne zawiadomienie, zaadr.esowane do' Biura, które powiadómi wszystkie Umawiające się Rządy 'o -każdym ()trzy!llanym wypowiedzeniu i <> dacie jego otrzymania. (3i Wypowiedzenie nabierze mocy w dwanaście miesięcy po otrzymaniu go 'przez Biuro lub w ' póżniejszym okresie, jaki może być podany w zawiadomieniu. ' Artykuł ' XVIII'. (1}- (a) Każdy Rząd może w chwili podpisanialuh przyjęcia ninieiszej Konwencji lub w każdym póżni~jszym czasie oświagczyć, przez pisemne zawiaaomienie skierowane do Biura, że Konwenc;ja będzie rozciągać się na którek'jlwiek z terytoriów, za którego międzynarodowe stosunki j~st. on odpowiedzialny.. (b) Konwencja roz~iągnie' się ~a terytoria wymienionew zawiadomienru - od daty otrzymania zawia.jornienia lub od takiej innej daty, jaka może być podana w zawia~ dcimien,iu. (2) (a) Każdy, Umawiający się Rząd, który złożył do:! klarację w myśl paragrafu (1) tego artykułu, moze w kat. dym cz asie~ po upływie okresupię~iu lat od qaty. w ;. kt~ rej Konwencja została w ten sposób - rozciągnięta na któr~ kolwiek terytoiium ~ zaw.iadomić Biuro na pumie oświadczając,że Konwencja przestanie rozciągać, się na którekolwiek takie terytorium wymienione w zawiadomteniu., (b) Konwencja przestanie rozciągać się na kifżde terytorium wymienione w takim zawiadomieniu - w dwana 'ście, miesięcy po dacie otrzymania zawiadomienia przez Biuro lub w takim późniejszym ' czasie, jaki moze być ('ki;eślony w zawiadomieniu. (3) Biuro powinno powiadomić wszystkie Umaw:. njące się, Rządy o rozciągnięciu Konwencji na W'!:zelkie terytoria, w myśl paragrafu (1 j tego artykułu i o zakończeniu każdego ' takiego rozciągn i ęcia w myśl paragrafu (2) ' tego artykułu. w każdym przypadku podając datę, odkłórej Konwencja została ' rozciągnięta lub też rozciągać się przestanie. I. 1 ) ' j -.,:. /'. ii':

4 ' '-.. ~!A.rtykuł XIX (l) W razie wojny lub innych wrogich działań Umawiający, się 'Rząd, który uzna, że jest zainteresowany jako St~ona wojująca lub neutralna, moż e zawiesić działanie c:<ilości lub lk tór.ejkol~iek części :niniejszej 'Kon,wenc.ji, w odniesi,e- ' ~Lu ;do wsibrs.t:kic;h :lub. ni e któr.y ch -'5~l y,ch :teryt ori'ów;w',takiim ;przypadku ir7<ąd ten,pow.inien ;nie-zw[06znie.zawiadomić BiuilO 'o :kilżtl'yid takim zb'wtieszeniu., '(2} Raąd. teń może iw.'kaid;y m. C:Z.tlsie e.zakończy.<: ta'k.i'e..za wieszilnie,,6,w każdym razie,po,wini.en je: zakończyć,:sl~{)[o. t;y;lko ~rzestanie ono być us,pr.aw iedliwione wli\yśl paragrafu (.1) teg0 artyjmłu, Zawi:adQmienie o takim zakończi!ni.u powinno być niezwło cznie -skierowane do :Bima '.przez. zaintefe50- wany Rząd, '(3) Bful'o'powrnno pow i-adornić w-gzoys&.e Uma'wiające się ' lrząd :y o ' KtlżdYIlł za'wresz' niu Itrb z akońc2!eni'llz'8'w.iesz.enia w myśl tego,trrtyk\tłu../ -1.~.., ' ,..----'-----~._ _. ATtyk li I XX l'\~, f.' ~ :Skorolyłko nini-ejsza Konwencja wejdzie ' w życie. 'j PO~ winna. ona b'yć zarejestrowana przez Biuro u 'SekretarzaG.e- ' neralnego N,arodówZ,j.ednoczonych, l l. 'A r t y k u I XXI I. ' j, I ',, Obowiązki Biura _ 'będą wyjqon-ywanep~zez Rząd 'Zjedóo,. cwnego 'Królestwa Wielkiej 'Bryta,nii, i. POłnocnej.'łti:ii ijii.i, 'dż 'do, P?wstaI).ia, Międzyrzą~,o.~ej M?rsk~eiOqiani~a~ji tpb: ratlt:z~l, l przej~cla przez,mą Ob~W 'Ją~kow, P l' ze:~ld~ł. an.,ty: ~'._.dla mej w mysl 'Konwencjlp'odpJsanej w GeneWl '1'1 ~ u~!6mar<:,.a1948 r.; następnie obowiązki 'Biura będą WYkOlrY.OW f' a-ii ne przez, wymienioną Org 'anizację, '.,~ ~ v'i. Na dowód czeg.pniże,j wymienieni pełnomoc!1icy ~~ pi-, sali niniejszą Konwencję, ' ~.. Sporządzono w Londynie dnia 12 maja 1954 r.. w )ę'4y~u, angiel kiom i francuskim, z tym że obydwa teksty są jedn:;j;kfr.' woauterityczue; w jednym' egzemplarzu, który nęi1zie 'Z'ło7~ny w Biurze i ktqrego poświadczo~e ko.pie 'Biuro prześle w.szy'-, stkim :sygnatariuszoijl i Umawi-ajątymsrę.. Rządom,. '.INT,ERNAIIONALCONVENTION for THł! PIlEVENTION Of POLLUTlON OF THE SEA BY 'OK,,g54 The Governments represented at the Inte.rn,tional Con lerence on Pol+ution ot the Sea by Oil he1d in London!rom 26th ApriI. 1954, to.12[h May, 1954, -Desir.ing to take 'action by.comm9n.agreement tó prev,ent pollution of th.esea by oi!,discharged trom 'shi.ps, and col1si,deringthat this end may best be achi-evedby the conciu-sion.0i',a Convention. Have according.jy,app.oillted thp undersigned plenipdten. łia'r i es, whohaving communicated tbeir fu n. powers, 'found tn ~ood and due fqr~ have agreed as follows:. ArUcle., I (1) For the- puj'p08es nf.ufe p resent COQ,ventio,n, >the followi'ng expressions,shali (unle~s :the contextotherw ise.requlres) have tlle meanrngs 'hereby respectivielł' assigned to,them, th'at 'is 'to say: The Bureau has the meanirig assigned to, i1,by. ArticJe XXI; Dis'charge ni 'relation to, oil or te. a'n oby mixture, meansany dłscharge ar :esgape howsoever caused; Heavydiesel DW{ means marine d iesel oi!. other than thos e d i'shllates of whi c'h 'more than 50 per Gent by 'Volu'me di'sti'ls 'at 'II temperatnre not exceed1ng 340 C. Wh-eri tes ted by)\st.m 'Standard MethodD,158/5.1 ; Mile meansa n<lutical mile of {,j080 feet or 1852 metres; OiI me.ans crude oil, fuei oil;, heavy diesel oiland lubti' catińg 'oil, and oily shall be construed accor;dingly, (2) For the 'purposes of the preserhconv,en~ i on lhe territories oj acontracttng ' Go,v~ mmer1t 'me'ań the territory'of the country of which it is the,government,anli any,other,;.t:errictory 'for the jon ~e-rnatio-nal r-ejations of which the Government is respbnsible and to whi ch the Convention shau hav,e lheen te;x:tended under A pticj.e X vm. A di c I e II The ' present Conv.entionshaUapply to sea-going ships Iegis~ered in anł' ot the territories of acontrading Gov,ern ) ment,except (~) ships.for ;the time b'einf} us.ed,as navai {ii) ships ot under 500 tons gmss tonnage;., (iii) sh ipsfo~ the time 'heing engaged in the ': whą fi ii~ industry ;. :,;.. (iv) ships łor the time beinq navigating the GreatLilkes, of North America and thel r- connecting and tribt1t~ry -waters,as far ea,st,as the lower e.x'ł ąf the Lachine Can.~l,at Montreal in lile Provil,lce ofquebec'o' 9 a-. nada.-,.,ł...?- ~' Article III (n Subject of -the provisions of Articles ty anrl V t~e ~ discharge trom any tanker,being a ship,to which the n.con k vent ion applies, within any of the prohibited rones r~ferfed to il,l Aljnex A to theconventionin reldtion to tankers', df--- (a),oil; (b) any oily mi~turtl. the oi! in which foul s the sui-tag<e of the sea, shall be,prohib,ited. For th,e,j:mrposes of this,piuagraph the oil in an 'oity' mixture of less than LOOpar ts of oil in 1,000,000.partsoJ,ine' mixture shall riet be deemed tofoul the surface or the S8'i (2) Subject to-hre provi,sionsof A;t.cI~s IV and V, din discha'rge int'o the sea trom a ship, being a ship to which the ConvepUonapplJ.esand not,beirrg a,tank!er, of 'O'ily'b,aIlclst ;water,oj' tank washings sha],jbe marle as far -as practig~ e, <fróm land, As from a date three years after the daie on :,~n i c;h the. Convention comes into force; paragra,ph ' (l) of 'fl1i;s, Artic1e shahapply to' ships other tha.il tankers as it,ilppjies to tankers,,except that:., ; -~ (a) the prohibite<;lzones in relation to ships othe.r tl:li1jl... tafrkers 'shall be those referredto as suoh -fn > Au nex A to the Convenlion; and - (b) thedischarge' ot oil or.of 'an,0,by rilixtur-e fmm!5uch ił ship 'shall not be,'prohibited when 'the, śh Lp ~ is proceeding to a port,not provided with 5uch r.eeep-, Hon '1aciJities l1s afe referred to ' in ArHcJe VIII.I :;.. -(3) Any contravention of paragraphs (I) and (2) d~ t~v~ :'ArtiC'l'e shali be an o'ffence 'pjlnishabje under the laws of '-1I1e 'lterrito,ry,in which the 'ship is regislered.!.,: ' -.o j

5 !',.~ ~ ~--- A r t i c l e IV, (1) Article III shall not apply to: (a) the discharge of oil or of an oily mixture horn <I ship forthe purpose of securingthe saiety of thl'! ship, preventing damage to the 5hip or cargo, or ~avilig life at sea, or ' (b) the escape of oil, or of an oilymixture, resu:ting horn damage to the ship or unavoidable leakage, ii au reasonable precautions have been. taken after. ( J the ~currence ~ ot the damage ordiscovery of the: leakagefor the purpose ofpreventing or minimizing the escape; (c,). the discharge of sediment: (i) which cannot be pumped horn the cargo tanks of lanke'rs by reason of its solidity,or (ii) which is residuearisingfrom the 'purifica tionor \ ciarification ot oil fuelor lubricating oil, prov'ided that such dischargeismade as far frorn land as is practicable., ~, (2) Iq the event of such discharge or escape as is re-, ferred ' to in this ArticIe a statement 5hal1 bemade inthe oh recórd book required by Article IX ot the circurnstimces, of and reason for the dis charge. Article V, ArUcIe III shall not apply to the discharge from the bilge~ of a ship: ' / (a) ot any oily mixture during the period of twelve monlhs following the date on which, the Convention,comes into force in respect of the territory in which the ship is registered; (b) after the expiration of,such perj~d, of an oh y mixture containing no oil other than lubricating oil. A r t i c I e VI The penalties which, may be imposed in pursuance of ArtjcIe III,under the lawof any of the territdries ot acon- ) tracting Government in T espec t of,the unlawful discharge trom a sh.ip ofoil or of an oily ffiixture into waters llutside the territo'rial waters of that territory shah not be less than the penalti,es which may be imposed linder the law ol that, territory in, respect of the unlawful diseharge of oil, or oj an oily mixture trom a ship into such territorial waters. A r t i e I e VII As frorn a date twelve months after t.he present Convention comes into foree in respect of, any of the territories of a Contraeting Government all ship~ registered in that territory shall be required to be so fitted as to prevent the escape ot fuel oil or heavy diesel oil into bilges the contents ot whieh are discharged into the sea without being passed through ' an oily-water separator Article,VIIl / 5 - ' lracting Government shall trom time to time ~determine whi.ch portsare the main port s in its territories for the purposcli of this ArUcIe, dnd shall notify Łhe Bureau in writing acpol' dingly indicating whefher adequate reception facilities have been installed. ' A r t i e I e IX (l) There shall 'be carried in every ship to which the Convention applles anoil. rec.qrd book (whether as part,oc. theship's official log-book or btherwlse) in the forrrispecl fied in Annex B to Ihe present Convention. The appropriate entries shall be made in that bo ok, and each page of the book, includjng any statement under paragraph (2) ot A rtici.'! IV, shall be -signed by the officer or offieers in charge ot tha operations 'concerned and by the master ot the ship. The written entries in the oil record book shall be iir ad. offidlai' language of the territory in which the ship. is registered, or inenglishor French. (2) The competent authorities of ar.y the territories of a Contraeting Government may inspect on board anysucn ship while within aport in that territory the ' oil record book required to be carried in tha ship in compliance w;th the provisions df the Convention, and may make a true' c.o'py of anyentry in that book and may require the master ot thc ship to certify thatthe copy is a true copy of such enlry: Any copy 50 made which purports ' to have be en certified by the master ot the ship as a true copy ot an entry in the ship's oil record book shall be made admissible in any judicial proeeedings as evidence ot the facts stated,in the entry. Any aetion by the competent authorities under this paragraph shall be taken as f7xpeditiously as possible and 'the ship shall not be delayed. Article X (1) Any Contracting GovernmenŁ may hirnish to Łhe Contracting Government in the territory of wbich a ~hip is registeted particulars in writing of evidenee Łhat any jlrovtsion ot the Convention has been contravened in respect of that ship, wheresc> ver the alleged conlraverition may ~ have taken place. If it is practicable to do ISO, the competent, dlałhorities ot the former Government shall notify the ' master of the ship of the alleged cohtravention. (2) UpDn receiving (iiueh particulars the lałter Government shali investigate the matter, and may request the former Government to furnish further or bełter,particulats ot the aheged contravention. II the Government in the territory ot which the ship is registered is satisfi.ed that sufficieal e.idence is available in the form reqllired by law lo e 'leijle proceedings against the owner or master ot tlle ship to be taken in respect ot the alleged contravention, it shai! cah.se,., - such proceedings to be taken as soon as possible, and ~ shall inform th e other Contracting Government aud the Bureal,.I. ot the result or such proceedings. '\. Article XI Nothing in the present Convention shall be construed as As froma date three year.s after the present COnvention,come's imo force in re,spect oj any the territories ot a Con- tra eting Government, ihat Government shall ensure the pró ~ _ vision in each main port in Łhat territory ot faeilities adequate derogating from the powersof any Contracting,,GovernmenŁ to take measures within its jurisdiction in respect ot any matter to, which,the Convention relates or as extending the jurisdiction of any Contraeting Government. ' for the reception, without causing undue delay to ships, ot 6uch residuesfrom oily bauast waler and tank washings as Article XII woluld remain for disposa1 by ships, other than tenkers, using, the port, ił the watet had been separated by the use ot an Eeach ConŁracting Government shall send to the Bureau, oi'y-water separator, a settling tank OE otherwise. Each Con--, and,tothe appropfiateorgan of the United Nations:,\, '-,

6 .,,?~~~~ /.'..;. r '. (Q)' lne te'lt{ 0f.Imys, 'deorees, o'rdersand regulat!ons in fotce irrits ; te{ritorieg' whjc~ glve effect to the pre sentconvenfiod; (b) ail official' repqrts ar summarie~ ot officjal reports in. Sa Jar as they show the results oj theappliciltion ot the provisi ons ot tbe Convention, provided always thatsueh reports ' or summar'ies are not, in the apinion ofthat GoverI1f11ent, of a collfidential natu re. A r li c I e XUI Any dispute between ContraCting Governments relating to ' Łhe interpretation ar a,pplication of the present Convęntio,n which cannotbe settled' by negotiationc.shall be referied at the request ot either party to the Int~rhational Court ot Justice for decisio.n unless the parties L in dispute agree to subrnit it toarbitra.tion.. A r t i c I e XIV '.' (-t) The' present Convention shall remain open for s\gna-. tme fai three rnonths trom this day's date and sha.ll thereafter reihain open for a'ćceptance.., '. (2) Governments may become pa.rties to the. Cop.ven.tion by- (i) si gńature without reservationas to acceptance: ' (ii) signatu.re subject fo acceptan(';e followed by i!coep: tance; or (iii) acceptance (3) Acceptance shall be efieded by the de posi'lofan instrument ot 'accceptance wi tli tha BUfeau, which shall infonn iill Governments tha t have already signedor accepted. the Convenlion of each signature and deposit ot an ' acceptance and of the date ot such signature Of< depo,sit. A r t l c I e XV (l.) The present Convention shallcome into force twelve months afu:!r the ' d.ate on which not: les-s lhan ten 'Govern-. ~ '... men-ts have become parties to the COllvention, lncludingfive C ~ ernments.ot countries each with not less than 500, OO~ gro'ss tons of tanker tonnage. ' (2) (a) For each Government whicl1 signs the Convention without reservation as to aceeptance or accepts fhe Convention before the date on wll.ich the Conventron co'rpes into./ fqrce in accordancewith paragraph (1) ot this Article it shall comeinto force ' on that date. Fof each Government which accepts -the COllvention. on or afte f tha t date,.it shall cóine 1nto force three months atter thedateof ' the deposit Gf that Government s acteptance. (b) The Bureau shall, as soon as possible, inform ali Govemments which have signed or ' accepted the Convention ot the date on which it will.come into force. I A r t i c 1 e XVI (I) Upon the request ot any Contracting Government 6 proposed amendment of thepresent Convention 5h311 be communicated by, Łhe Bureau to au Contracting Governrnents -' for consideration. (2) Any ameńdment communicatec\ to Contracting Governments for t:o.nsideration under paragraph (1) ot this Article shall be deemed to h-ave been accepted by all Co n-. tractirig Govemments and shnlj comi' into f Orce on the ex.pi Ta tian ot a period ol six months.aher it has been so communicated, uniess any one ot thi!; e::::o'ntracling Governments shall hae made a declaralion not less than. two months beforef. the expiration oj that ' łł-eriod that ił does not.. accept the. amendment.. (3) (a) A conferenc;e ol Contra-c.ting. Governmel'lis. to co n sidej-~mendments. oj the Canvention proposed, b.y any Contracting Government shall be convened by Łhe. Bureauupon.~ tha request of one thir.d 'of the Contractlllg: iovernmenlś. (b) Every amendment adopted by' s-uch a conference. by li two-thirds majority vote ot the Contracting Govern-. P. ments represented s hall be tommunicated by the Burea.u to alj -Contracting Governrnents for their a<:cepta::.ce. (4) Auy amendmenl communicated to Contracting. Go-. vemments for th eir acceptance under paragrąph (3) of this Article shall comme inloforce. for al! Contracting Governments, ex-cept those which befoie it comes into fofce make a declaration that they do nót accept the amendment, twelv'e months after the date on which the amendment is acc pted ',.. j by tw.o-thirods of the Contracting Govemments..,.:. (5) Any detlarlhión u'nder this Articlesna.Jl be. maóe.,\j by a notification in writing to thebureau which s,hall nowy;' j al! C?ntracting Govenime~ts ot the receipt of the d e clara.ti on:.. (6) The Bu reau shall inform: a11 signatory andconlrac:->... ~~ tlng Goverhments ~f any amendments which -eome into force :~ ; unde,r this Articie,l togetherwith the date on whichsuch -'~ ' amendments shajlcomme into force.... '.~' ~ A r t i c I e XVII,~.i~:I i. (1) The present Convention may be denounced by a.ny --'. Cm:itracting Govern.ment -alariy' time aft e! the expiration ;'~ 3:~ (lf ił period o f five years trom' the dateon which the Co n- - ~, vention comes into force for that,governrpent: 'i.> (2) Denunciat40n shall ' be effe c:ted byli notifieatioo jp. writing aoddressea to the Bureau, which shall notify al! th ~ ContrattingGovernments ot any denunciation received an(i.~~ ;: of the date ot 1t5 receipt.. l.!.;~ (3) A denunciation shall take effect ł\yelve montns, OJii! such longer period as. may be specified in. the notification: ' after its re,ceipt by the Bureau~~ A r t i c I e XVIII....G.. (1) (ajany Government may, at the time ot signaturę ' of acceptance of the present Convention;.or at any tim the-./' r~aftert ~ (recla r e by notifiration in writing giveri to the ~_ureau ~ ~ that the Convention' shal.l extend to any of the territories for.:-<. wlw~e international' relations' it is res'ponsible. (bl The Convention shall, from the :. date of Up ~e. ceipt of the notification, br horn snch other date as may be, s-pecified In the notification, extend to the territoriesname.d therein. ; (2) (a) Any C:ontracting Government which has mad.ę :~ł a. decja.ratioą under paragraph, (I).ot this Artide may, at any thne after the expiration ot a period of tiveyears frjm the d-ate on which tha Convention has been 50 extendedłoany -~--':' 'ij. territory, give notification' in writing to the Bureau, decia- ':,~, rinl'! Łha1 the' Convention 'shall cease to extend toany such of, territory named in the notification. _. (b) The Convention shau cease to extend to any ' territory mentioned in 5uch notification' twelve months, ar, '~;:, such longer period as may be specified therein, af ter the,.. dat. ot receipt ot the nohfication- by the Bureau, -. (3) The Bureau shall inform ail ContractinfL Governmeńts'.. t of the extension of the Conventlon to any territories under para,gmph (1) ot' this Article, and ot the terrnination oj a~y

414. POROZUMIENIE W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

414. POROZUMIENIE W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, t 11. ~ N I K \ p Us]' 4 It RZECZYPOSPOL ITEJ POLSKIEJ 20 maja NQ 42. Rok 1932. T R E Ś ć: POROZUMIENIE Poz.: 414-w sprawie ustanowienia karty tranzytowej dla emigrantów, podpisane w Genewie dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. Nr t5 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Poz.: Poz.: Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: POROZUMIENIE 17S

DZIENNIK USTAW. Nr t5 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Poz.: Poz.: Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: POROZUMIENIE 17S DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Nr t5 Treść, Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: 100-między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem WęgIer. podpisana w Budapeszcie dnia 24

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 166 11640 Poz. 1735 KONWENCJA NR 16. dotyczàca wydawania wieloj zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,

Dziennik Ustaw Nr 166 11640 Poz. 1735 KONWENCJA NR 16. dotyczàca wydawania wieloj zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, Dziennik Ustaw Nr 166 11640 Poz. 1735 1735 KONWENCJA NR 16 dotyczàca wydawania wieloj zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporzàdzona w Wiedniu dnia 8 wrzeênia 1976 r. W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r.

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft Zawarta w dniu... pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC) Enviropro Policy. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa Enviropro. 1 General Provisions. Postanowienia ogólne

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC) Enviropro Policy. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa Enviropro. 1 General Provisions. Postanowienia ogólne AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa EnviroPro Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Treaty Series No. 77 (1954) Agreement

Treaty Series No. 77 (1954) Agreement POLAND/O-3 Treaty Series No. 77 (1954) Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Polish Government regarding the Settlement of Financial Matters

Bardziej szczegółowo

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Page 1 of 11 S.p.A. Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Title: References: Issued by: Diemme S.p.A. Conditions of sale ISC_100 FILTRATION

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15257 Poz. 2197 UMOWA

Dziennik Ustaw Nr 216 15257 Poz. 2197 UMOWA Dziennik Ustaw Nr 216 15257 Poz. 2197 2197 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wspó pracy w zwalczaniu przest pczoêci zorganizowanej, podpisana w

Bardziej szczegółowo

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.0 /May 11, 2007 Wersja 2.0 /11 maja 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998 / 1081 JS Amsterdam Tel: +31 20 5207970 / Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI VISCAT-FULGOR S.R.L. 1. Applicazione delle condizioni Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i rapporti tra Viscat-Fulgor s.r.l. ed il Cliente se non

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

English (see page EN 1-15) Français (voir pages FR 1-13) Polski (patrz strony PL 1-20)

English (see page EN 1-15) Français (voir pages FR 1-13) Polski (patrz strony PL 1-20) doro congress 205 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 English (see page EN 1-15) 1 Input socket for additional equipment 2 Recall button 3 Handset/Headset volume control 4 Redial button 5 Mute button and

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo