KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH"

Transkrypt

1 KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel faks PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ Wojciech Olszówka MICHAŁ ŁEPECKI KR

2 2 Krakowskie Centra Usług Biznesowych Kraków + Poniedziałek 6 grudnia 2010 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + Krakowskie cen tra stawiają na specjalistów W cią gu osta t nich kil ku na stu mie się cy cen tra usług w Kra ko wie by ły naj bar dziej ak tyw ny mi pra co daw ca mi. Nic w tym dziw ne go ten sek tor gos po dar ki roz wi ja się u nas pręż nie od po nad sze ściu lat. I nie za mie rza się za trzy my wać ANE TA ZA DRO GA Kilkadziesiąt firm międzyna ro do wych i po nad 16 tys. miejsc pra cy. Mi lio - ny dla lo kal nych bu dże - tów w Małopolsce. Centra outsourcingowe zadomowiły się w Kra ko wie na do bre. Że by się roz - wijać, potrzebują jednak wykwalifikowanej kadry. O tę coraz łatwiej, bowiem młodzi ludzie przekonują się do pracy w korporacjach. Jeśli jednak kra kow skie uczel nie nie przy - jrzą się po trze bom sek to ra i nie za - czną myśleć o wzbogaceniu programów na u cza nia o po żą da ne przez out so ur cing war szta ty, za kil ka lat Kraków może nie sprostać wymaganiom cen trów. Tym bar dziej że nad - chodzą lata niżu demograficznego. Co to ta kie go? Bran ża out so ur cin go wa świad czy usłu gi fi nan so we, księ go we, in for - ma tycz ne czy też do rad cze in nym przedsiębiorstwom z całego świata. Sie dzi ba fir my nie ma tak na praw dę znaczenia, liczy się dostępność wykwalifikowanych pracowników i specjalistów z wielu dziedzin w jednym miejscu. Pozwala to dbać o interesy obsługiwanych firm sprawnie, skutecznie i szybko. Polska jest dziś liderem regionu Eu ro py Środ ko wo-wschod niej w bran ży usług. Obec nie są u nas 164 zagraniczne centra SSC/BPO (centra kompleksowej obsługi księgowej i biz ne so wej firm za gra nicz nych). Tyl ko w cią gu osta t nie go ro ku po - wsta ło 12 no wych. Mie ści się w nich ok. 300 firm outsourcingowych. Zatrud nia ją ok. 40 tys. pra cow ni ków w 29 miastach. Prawie połowa z tych zatrudnionych osób to pracownicy centrów, które znajdują się w Krakowie. Szacowana wartość rynku tego typu przedsięwzięć w Polsce w 2009 r. wy nio sła bli sko 2 mld dol., z cze go dwie trzecie stanowiły przychody ze sprze da ży usług za gra ni cę. Na naj - bliższe dwa-trzy lata branża planuje zwię ksze nie za trud nie nia do 70 tys. osób. W porównaniu z Europą Zachodnią kosz ty pra cy w Pol sce na dal są relatywnie niskie. Poza tym Polacy pracują wydajniej i efektywniej niż wielu Europejczyków. A to oznacza jed no cen tra usług biz ne so wych cią gną do Pol ski. I jak po ka zu ją do - świad cze nia osta t nich dwóch lat ma ją się u nas cał kiem do brze, mi - mo kryzysu i spadku produkcji w wielu bran żach. Na do brej kon dy cji out - sourcingu wygrywa Kraków, bo może zaoferować firmom wykwalifikowaną kadrę i rzeszę kilkudziesięciu tysięcy absolwentów rocznie. A młodzi coraz chętniej zerkają w stronę branży usługowej. Z szan są na awans Jedną z młodych osób, które postawiły na pracę w outsourcingu, jest Wiole ta Gadalińska, ab sol wen tka Uni - wersytetu Jagiellońskiego. Z korporacją zwią za na jest już na do bre. W lip - cu mi nę ły dwa la ta, od kie dy Wio le ta za czę ła pra cę. Pra cu je w cen trum usług wspólnych MESP. Zaczynała od recepcji, później była w dziale księgowo ści, a te raz jest w dzia le IT. Je stem bardzo zadowolona, mogę się rozwijać, a to w pracy najważniejsze. Poza tym cią gle uczę się cze goś no we go i podnoszę kwalifikacje nie kryje zadowolenia. Do pracy w outsourcingu przyciągnęły ją stałe dochody i to, że kryzys ominął branżę. Pa weł, rów nież ab sol went Uni - wersytetu Ekonomicznego, w jednym z najdłużej w Krakowie działających cen trów usług spę dził już pra wie czte - ry lata. Zaczynał od prostej posady rese ar che ra, w trak cie pra cy od by wał kolejne szkolenia, dziś jest kierownikiem projektów na Europę Środkowo- -Wschodnią. Zna biegle języki: rosyjski, czeski i węgierski. Ostatniego zaczął się uczyć już w pra cy, bo na ta ki język było właśnie zapotrzebowanie w firmie. Przekonało go kierownicze stanowisko. Szansa kolejnego awansu to z ko lei ar gu ment za tym, że by za - cząć stu dia MBA. Tym bar dziej że za na u kę czę ścio wo pła ci pra co daw ca. Ta kie stu dia to ogrom ny wy da tek, ale wiem, że zwró cą mi się z nad wyż ką mó wi 30-la tek. Je stem ty po wa ny do kadry kierowniczej, do tego jednak wymagana jest bardzo specjalistyczna wiedza potwierdzona dyplomem dodaje. Ab sol went za in te re so wa ny Jesz cze dwa-trzy la ta te mu ofer ty pra - cy z ta kich firm jak Cap ge mi ni czy Shell za le ga ły na pół kach uczel nia - nych biur ka rier. A mia sto or ga ni zo - wało kampanie informacyjne, w których prze ko ny wa no, że war to w ta - kich miej scach pra co wać. Dziś jest ina czej, mło dzi lu dzie sa mi py ta ją o ta kie po sa dy sły szy my w biu rze ka rier Uni wersytetu Pe da go gicz ne - go w Kra ko wie. Na uczel nia nych tar - MICHAŁ ŁEPECKI Wioleta Gadalińska jest jedną z osób, które postawiły na pracę w outsourcingu gach pra cy przy na szych sto i skach ma my tłu my chęt nych, my ślę, że mło - dzi za u wa ża ją, że pra ca w cen trum to nie tylko posada wklepywacza, ale też szan sa na roz wój, do brą pen sję i awans za u wa ża Pa trick den Bult z Shella. Firmy radzą sobie w Krakowie bardzo do brze, nic więc dziw ne go, że po - trze bu ją co raz to no wych rąk do pra - cy. In ter na tio nal Pa per roz po czę ła dzia łal ność pod Wa we lem w 2004 r. z 12 pracownikami. Obecnie ma ich ok Śred nia wie ku ok. 30 lat. Cap ge mi ni po szu ku je pra cow ni - ków, którzy znają minimum jeden język obcy poza angielskim. Podobnie jak in ne fir my z bran ży usług chęt nie widziałaby u siebie osoby ze znajomością rzadkich języków, jak: norweski, turecki, duński, węgierski, szwedzki czy bułgarski. Firmy rekrutacyjne zauważają, że co raz wię cej cen trów usług szu ka spe - cjalistycznych kompetencji. Osób, które mogą się nimi pochwalić, zaczyna powoli brakować. Rynek usług w Polsce jest co raz bar dziej doj rza ły, po - trze ba co raz le piej wy kwa li fi ko wa - nych absolwentów, dlatego dobrze byłoby, gdyby uczelnie rozszerzyły swoją ofer tę o nie zbęd ne na ryn ku pra cy kursy, głównie związane z księgowością, finansami, zarządzaniem zauwa ża przed sta wi ciel UBS To ny Ro - berts-york. Po trze ba dia lo gu W 2009 r. Pol ska zo sta ła uzna na za jed - ną z najatrakcyjniejszych lokalizacji to da ne z ra por tu A.T. Ke ar ney, świa - towego giganta w dziedzinie outsourcingu, badającego atrakcyjność państw pod względem lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nasz kraj jest na szó stym miej scu, ustę pu - je je dy nie Chi nom, USA, In diom, Bra - zy lii oraz Niem com. Powody? Pomoc publiczna dla inwestorów, nowoczesna infrastruktura biurowa, lokalizacja geograficzna, sta bil ność gos po dar cza. Ale prze de wszyst kim wy kwa li fi ko wa ne i do - stępne kadry. Eks per ci pod kre śla ją, że właś nie zaczyna się moment przełomowy dla polskiego outsourcingu. Mamy szansę stać się centrum zaawansowanych procesów biznesowych. Ale jest jeden warunek trzeba postawić na wyspecjalizowane kadry i nowe technologie informacyjne, które mogłyby powstawać, a tak że się roz wi jać. Po za kie run ko wym wy kształ ce - niem i znajomością języków dla kandy da tów do pra cy w out so ur cin gu naj waż niej sze są tzw. umie jęt no ści miękkie, czyli: elastyczność, umiejętność pracy w zespole, myślenie projektowe, autoprezentacja, komunikacja, umiejętność kontaktu z klientem, zdolność radzenia sobie ze stresem. Skąd te rosnące wymagania? Praca w cen trach Shell, BP czy He witt dawno już przestała ograniczać się do posady telefonistki czy wklepywacza da nych do kom pu te ra. Te raz cen tra po szu ku ją ab sol wen tów szkół wyż - szych (najlepiej z takich dziedzin, jak kierunki ekonomiczne, informatyka, filologie obce), specjalistycznych studiów podyplomowych, a także posiada czy cer ty fi ka tów (jak np. AC CA) czy absolwentów MBA. Dlatego niezwykle istotna wydaje się współpraca uczelni wyższych z centra mi usług. Moż na by ją po pra wić, organizować specjalne targi pracy dla studentów, praktyki i staże zawodowe przekonuje Eoin McCoy z Hewitt Associates z siedzibą w Krakowie. Jak podkreślają znawcy branży i sami in we sto rzy, Pol ska, czy li głów nie Kra ków, nie mo że już dziś kon ku ro - wać cenami z o wiele tańszymi Chinami czy In dia mi. Tam prze nio są się naj - prostsze usługi, od których zaczynała się kariera Krakowa, Wrocławia czy Ło dzi. Te cen tra, któ re są w Pol sce, rozwiną się w stronę innych specjalistycz nych usług. To już się dzie je. Ale do tego trzeba dobrych pracowników. Je śli cen tra ocze ku ją zna jo mo ści ję - zyków, uczelnie powinny kłaść nacisk na ich naukę. Jeśli firmy zgłaszają się do współ pra cy, chcą da wać swo ich specjalistów, którzy mogą poprowadzić praktyczne zajęcia, również warto z tego skorzystać. Z pożytkiem zarów no dla bran ży, jak i dla stu den tów, a później absolwentów mówi Patrick den Bult, szef Shel la z Kra ko wa. Mar ka Kra ko wa na dal waż na W Cap ge mi ni po szu ku je my kan - dy da tów bie gle wła da ją cych przy naj - mniej jed nym ję zy kiem eu ro pej skim. Co raz czę ściej oso by, któ re za in te - re so wa ne są pra cą u nas, to oby wa - te le in nych państw, któ rzy uzna li Kra - ków za atrak cyj ne miej sce do ży cia mó wi Ka ta rzy na Ja ni kow ska, me - ne dżer ds. za so bów ludz kich, BPO, Cap ge mi ni Pol ska. ANE TA ZA DRO GA: Jak fir ma oce nia do - stęp ność kadr w Kra ko wie? KA TA RZY NA JA NI KOW SKA: Krakowski rynek jest cią gle atrak cyj ny dla pra co - dawców poszukujących pracowników. Miasto przyciąga osoby spoza regionu bogatą ofertą edukacyjną, a osoby planujące dalszą naukę mają bardzo sze ro ki wy bór spoś ród szkół i uczel ni wyż szych ofe ru ją cych róż - norodne kierunki kształcenia w sektorze publicznym i prywatnym, w formie dzien nej lub wie czo ro wej czy we - ekendowej. Dzięki temu młodzi ludzie mają szansę pogodzić studia z pracą, mieszkając równocześnie w mieście, któ re cie szy się pre sti żem nie tyl ko w Polsce, lecz także w Europie. Marka Krakowa to kolejny aspekt decydujący o jego atrakcyjności dla pracodawców w Capgemini poszukujemy osób biegle władających przynajmniej jednym ję zy kiem eu ro pej skim, a co raz częściej osoby, które zainteresowane są pra cą u nas, to oby wa te le in nych państw, któ rzy uzna li Kra ków za atrak - cyj ne miej sce do ży cia. Cze go naj bar dziej bra ku je kan dy da tom? - W ciągu ostatnich kilku lat w oddziałach Capgemini w Krakowie i Katowicach zaoferowano pracę ponad 3 tys. osób. Czę sto wy da wa ło się, że nie uda się znaleźć kandydatów spełniających nasze kryteria selekcji, a jednak ostatecznie za wsze się uda wa ło! Czę sto je - stem pod wra że niem umie jęt no ści i wie dzy, któ rą przy no szą do na szej fir my bar dzo jesz cze mło dzi lu dzie. Czasem brakuje im jednak umiejętności organizacji własnej pracy, a także umiejętności współpracy w dużej organizacji i odnalezienia się w wielopoziomowej i wielokulturowej firmie. Tę wie dzę sta ra my się oczy wi ście uzu - pełniać poprzez szkolenia. Zdarza się też, że młodzi pracownicy stawiają bardzo wy so kie wy ma ga nia fir mie, ale niekoniecznie sobie. Na kształ ce nie ja kich umie jęt no ści po - win ny po sta wić uczel nie? Umiejętność swobodnego komunikowania się w języku obcym to w dzisiejszym świecie podstawa. Poza tym war to też, by za ję cia w szko łach i na uczel niach pro wa dzo ne by ły w ta ki sposób, aby uczyły umiejętność prezen ta cji i ar gu men to wa nia. Do brze, gdyby udało się bardziej elastycznie do sto so wy wać pro gra my do zmie - nia ją cych się wa run ków ryn ku pra - cy, tak aby ab sol went miał nie tyl ko do bre pod sta wy te o re tycz ne z wy - branej przez siebie dziedziny wiedzy, lecz tak że na rzę dzia, w ja ki spo sób na by tą wie dzę prze ło żyć na suk ces za wo do wy w pra cy. Do dam, że wła - dze wielu uczelni doskonale zdają sobie spra wę z ocze ki wań pra co daw - ców i starają się wychodzić im naprzeciw, a propozycje współpracy z uczelnia mi są co raz cie ka wsze za rów no dla nas ja ko pra co daw ców, jak i dla studentów. AZ KR

3 Kraków + Krakowskie Centra Usług Biznesowych 3 wyborcza.pl + Gazeta Wyborcza + Poniedziałek 6 grudnia 2010 Młodzi idą do korporacji Pra ca w out so ur cin gu i offshoringu staje się dla młodych ludzi coraz bardziej atrakcyjna. Absolwenci uczelni zaczęli doceniać możliwości, jakie daje start w takiej firmie: poznanie struktury organizacyjnej, ścieżki kariery w danym miejscu pracy, możliwość awansu PATRON MERYTORYCZNY DODATKU KR ANE TA ZA DRO GA, WOJ CIECH PE LOW SKI O preferencjach krakowskich absolwentów i potrzebach centrów usług rozmawialiśmy podczas debaty zorganizowanej przez firmę TEST HR oraz Gazetę Wyborczą. ANE TA ZA DRO GA, WOJ CIECH PE LOW SKI: Jak się ro bi biz nes w Kra ko wie? SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: Działamy w Kra ko wie od 2006 ro ku. W tej chwili zatrudniamy ponad 1500 osób. Z tej perspektywy mogę powiedzieć, że w Kra ko wie biz nes ro bi się do brze. Mamy dostęp do wspaniałej kadry, uczel nie co ro ku za pew nia ją wielu kan dy da tów o do brych kwa li fi ka - cjach. MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA - PER: Jesteśmy w Krakowie od 2004 ro ku. Obec nie ma my już pra wie 370 pracowników w dwóch biurach zlokalizowanych w centrum miasta. To, co jest niewątpliwym atutem Krakowa, to do stęp do do brze wy kształ co - nych kandydatów, władających kilko ma ję zy ka mi, po słu gu ją cych się standardowymi aplikacjami komputerowymi, mających otwarte głowy, a więc chcą cych i po tra fią cych się uczyć to wszyst ko jest nie do prze - cenienia. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: Trzeba do dać, że Kra ków jest też atrak cyj - nym miej scem dla lu dzi spo za Kra - kowa. Nie ma problemu z zachęceniem ich do pra cy w tym mie ście. 80 proc. ca łej na szej za ło gi jest spo za Kra - kowa. To głównie studenci, którzy po zakończeniu studiów zdecydowali się osiąść w Kra ko wie na do bre. Wie le firm na rze ka, że je śli cho dzi o kan dy da tów do pra cy, to w wie lu przy pad kach trze ba wło żyć spo ro wy - sił ku, że by zna leźć od po wied nią za - ło gę. Na praw dę bran ża out so ur cin - go wa nie ma prob le mów z ka drą? MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: Powiedzmy sobie szczerze, Kraków to po nad 200 tys. stu den tów, wię kszość z nich włada dobrze językami obcymi. Nato miast już ja kiś czas te mu po - jawiło się zapotrzebowanie na kandydatów ze znajomością dość egzotycznych języków, np. języków skandy naw skich, tu rec kiego, wę gier - skiego, niderlandzkiego. Takich kandy da tów jest nie wie lu. A za chwi lę może zacząć brakować wyspecjalizowanych kandydatów. Cały czas powstają nowe potrzeby w krakowskich cen trach, któ re co raz bar dziej się specjalizują. Zaczyna być widoczny niedobór wykształconych specjalistów z za kre su np. fi nan sów, IT czy zaawansowanych technologii. MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA - PER: War to uści ślić, że znacz nej czę - ści kra kow skich cen trów biz ne so - wych nie moż na na zwać fir ma mi outsourcingowymi, ponieważ obsługują na odległość własnych pracowni ków i włas nych klien tów zlo ka li - zowanych na całym świecie. Czy to sy gnał dla uczel ni, że by za czę - ły bacz niej przy glą dać się lo kal ne mu ryn ko wi pra cy? EDY TA SAN DER, BIU RO KA RIER UEK: Zapewne, ale trzeba wyraźnie podkreślić, że ja ko uni wersytet nie je steś - my w stanie w ciągu roku wykształcić osób z wy ma ga ny mi kwa li fi ka - cja mi, gdy za po trze bo wa nie na te kwa li fi ka cje zmie nia się z ro ku na rok. Weź my na przy kład ję zy ki ob - ce. Żeby wykształcić filologa, potrzeba pię ciu lat. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: Muszę po wie dzieć, że nie wi dzę tej bez poś - redniej współpracy uczelni z biznesem. Zwłasz cza je śli mo wa o uczel - niach publicznych. Prywatne mniejsze szko ły szyb ciej przy sto so wu ją się do po trzeb ryn ku. Na przy kład WSE w Kra ko wie uczy ję zy ka nor - MICHAŁ ŁEPECKI Debata w siedzibie TEST HR na temat pracy w outsourcingu i offshoringu we skie go. Ta spe cja li za cja zo sta ła otwarta na potrzeby biznesu rozwijającego się w mieście. ŁU KASZ SAL WA ROW SKI, DY REK TOR KAN CE - LA RII REK TO RA UEK: Można powiedzieć, że trzy lata temu zrewolucjonizowaliśmy naszą politykę kształcenia. Stara my się trosz czyć o to, że by nasz klient, czy li stu dent, do stał to, po co przy szedł, czy li kon kret ne umie jęt - ności potrzebne na rynku pracy, a nie opuszczał mury uczelni jako przyszły bez ro bot ny. Obec nie współ pra cu je - my z trzydziestoma firmami w takich dzie dzi nach, jak: au dyt, po dat ki, ra - chun ko wość, tu ry sty ka czy bran ża pro duk cyj na. Z dzie się cio ma fir ma - mi prowadzimy ścisłą współpracę. Są to m.in. Shell, Cap ge mi ni, PHC czy BZ WBK. Na sze za da nie po le ga na łą - czeniu firmy ze studentem. Tworzymy cykl zajęć praktycznych, pokazujemy młodemu człowiekowi, jak wygląda praca w danej korporacji. Trwa to około semestru najlepsi uczestnicy danej akademii otrzymują możliwość od by cia sta żu w fir mie. Dwa ra - zy w roku organizujemy targi pracy, interesujemy się tym, co dzieje się na ryn ku. Nie ukry wam jed nak, że wspar - cie ze stro ny mia sta czy wo je wódz twa w kwestii ułatwienia współpracy jest dość sła be. A bar dzo by się przy da ło. Ja kie go wspar cia po trze ba? ŁU KASZ SAL WA ROW SKI, DY REK TOR KAN CE LA - RII REK TO RA UEK: Brakuje spotkań, debat, żeby te potrzeby biznesu bardziej po znać. Daw niej to fir my pu ka ły do uczel ni, bo po trze bo wa ły pra cow ni - ków. Dziś to uczel nie po win ny wy cho - dzić z inicjatywą. UEK sam przygotował ofertę współpracy z korporacjami. Osta t nie mie sią ce to ros ną ce za in te - re so wa nie ab sol wen tów out so ur cin - giem. Skąd się ono wzię ło? MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: Sytu a cja zmie ni ła się na ko rzyść dla firm outsourcingowych po kryzysie, kiedy absolwenci zdali sobie sprawę, że rynek pracy rządzi się swoimi twardymi prawami. Centra usług wyszły z kryzysu obronną ręką. Kiedy pytamy młodych ludzi, dlaczego decydują się na pracę w centrach, często słyszymy, że dlatego, iż gwarantują one stałą pracę, są sprawdzone, przetrwały kryzys. MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA - PER: Zmianę widać też w postawie kandydatów szukających pracy. Są lepiej przygotowani do rozmów, mają lepsze rozeznanie tego, co dzieje się w branży, na czym po le ga pra ca w cen trach. Mają lepiej przygotowane CV, bardziej re a li stycz ne ocze ki wa nia do ty czą ce pracy i swojej kariery. Zdają też sobie sprawę, że posiadanie pewnych kompetencji stało się dzisiaj niezbędne. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: Weźmy pod uwa gę, że na sza bran ża roz wi ja się w Kra ko wie od kil ku lat. Fir my ma ją już swoją renomę, ich struktury rozrasta ją się, lu dzie na u czy li się, że moż na awansować, rośnie świadomość tego, jak tu się pra cu je, cze go moż na ocze - kiwać i czego się spodziewać. Przypominam sobie postawę ludzi z 2006 roku i roszczeniowe podejście do życia i pra co daw cy. Te raz to się zmie ni ło, młodzi ludzie mają określony cel, decy zje o wy bo rze pra co daw cy po dej - mują świadomie. Wybierają takie miejsca, gdzie mo gą swój cel zre a li zo wać. EDY TA SAN DER, BIU RO KA RIER UEK: Kiedy roz ma wia my z mło dy mi ludź mi o ich oczekiwaniach, widzimy, że dla nich waż ne jest to, że w du żych fir - mach, oprócz pen sji, moż na li czyć na do dat ko we be ne fi ty, to, że jest ja kaś ścieżka kariery, możliwość awansu, że absolwenci zdają sobie sprawę z tego, iż nie aplikują na jedno stanowisko, na któ rym bę dą do koń ca ży cia. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: Dokładnie. Jest zde cy do wa na róż ni ca mię - dzy tym, co te raz, a tym, co by ło trzy lata temu. Dlatego, że jesteśmy obecni w Krakowie już kilka lat, dostajemy od na szych klien tów co raz bar dziej za a wan so wa ne pro jek ty do ob słu gi. Spraw dzi liś my się. Sa mi two rzy my rynek, potrzebujemy też innych specjalistów, bo przeprowadzamy coraz bardziej skomplikowane operacje. BE A TA GÓR SKA-NIEĆ, BU SI NESS IN MA ŁO - POL SKA: Pamiętam, że jeszcze kilka lat temu firmy miały problem z zapełnieniem wakatów, teraz jest zdecydowanie ina czej. In ny mi sło wy, ab sol wen ci ce nią so bie pra cę w cen trach EDY TA SAN DER, BIU RO KA RIER UEK: Tak. Jest to pra ca atrak cyj na, wi dzi my to po aplikacjach, po rozmowach ze studentami. Mówią o firmach, które robią szkolenia dla pracowników, prowadzą akademie. I studenci zaczęli doceniać te firmy i te działania. Młodzi ludzie podkre śla ją, że to dla nich waż ny start: po - znać strukturę organizacyjną, ścieżkę kariery w danym miejscu pracy. MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: Oczywiście niektóre centra w dalszym ciągu nie oferują atrakcyjnych możliwo ści roz wo ju, więc ma ją na dal opi - nię miej sca, gdzie na mło de go pra cow - nika czeka tylko stanowisko wklepywa cza. Ale są też ta kie miej sca, któ - re wypracowały sobie dobry wizerunek i gdzie lu dzie chcą pra co wać. Tych drugich na szczęście przybywa. Ale wy ma ga nia firm też ros ną? MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA - PER: Tak. Konsekwencją rozwoju większości centrów biznesowych w Krakowie jest pojawianie się bardziej zaawansowanych stanowisk. A te wymagają coraz bardziej zaawansowanych kompetencji. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: W Pol - sce funkcjonują firmy nastawione na du żą ro ta cję pra cow ni ków z niż szy - mi kwalifikacjami. Te firmy wybierają lo ka li za cję ze wzglę dów kosz to - wych, niż sze wy na gro dze nie. Nato - miast wię kszość zna nych mi na ryn - ku krakowskim firm wybrała Kraków ze wzglę du na do stęp do spe cja li stów językowych i funkcjonalnych. Kosztami nie wygramy z centrami w Azji, ale możemy wygrać jakością i rodzajem usług. ŁU KASZ SAL WA ROW SKI, DY REK TOR KAN CE - LA RII REK TO RA UEK: Za sta na wia liś my się, jak polepszyć przygotowanie studentów do pracy przy wykorzystaniu ję zy ków ma ło po pu lar nych właś nie w cen trach. Dla te go spo ty ka my się z fir ma mi i roz ma wia my o tym. Nie - dawno powstał u nas pomysł utworzenia w ra mach uczel ni cen trum ję zy - kowo-biznesowego. Przy współpracy z firmami i centrami językowymi byłoby łatwiej przygotować taką młodą osobę do pracy na danym stanowisku z wy ko rzy sta niem ję zy ka ob ce go na konkretnym stanowisku. MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA PER: Nasza firma zapewnia lekcje językowe dla swoich pracowników właśnie po to, żeby byli w stanie lepiej posługiwać się językiem obcym, w którym pracują, jak również językami obcymi, które mogą być przydatne w przyszłości. Dofinansowujemy studia podyplomowe, a dzięki zespołowi trenerów wewnętrznych szko li my też na szych pra cow ni ków w obszarze tzw. kompetencji miękkich (np. zarządzania czasem, umiejętności negocjacji, prezentacji, business writing, zarządzania zmianą). Czy no wi in we sto rzy in te re su ją się Kra - ko wem? MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: Tak. Zauważyliśmy zainteresowanie kolejnych firm, któ rych dzia łal ność zwią - za na jest z wie dzą spe cja li stycz ną. Czy li, krót ko mó wiąc ję zyk plus spe - cja li za cje. W naj bliż szym cza sie na pewno będzie zapotrzebowanie na ludzi ze stu dia mi MBA, stu dia mi pod - y plo mo wy mi. Ba da nia ryn ku po ka - zu ją, że w cią gu naj bliż szych dwóch lat zatrudnienie w branży outsourcingu mo że wzros nąć na wet o 50 proc. Dziś wy no si już ok. 16 tys., za tem za kil ka na ście mie się cy mo że my mieć pra wie 25 tys. osób pra cu ją cych w sek - torze usług. ŁU KASZ SAL WA ROW SKI, DY REK TOR KAN - CE LA RII REK TO RA UEK: Po dej mu je my wie le ini cja tyw pro mu ją cych Kra - ków ja ko mia sto aka de mic kie, in we - stycyjne i biznesowe. Po to, żeby nowe firmy lokowały się właśnie u nas. Chce my za chę cać ko lej ne fir my, że - by tu przy cho dzi ły, bo to ko rzyść i dla miasta, i dla absolwentów. Natomiast jesz cze raz chciał bym pod kre - ślić, że bra ku je sko or dy no wa ne go wspar cia ze stro ny mia sta i wo je - wódz twa. By ło wie le próśb o to wspar cie i mi mo wie lu ape li urzę dy nie wykazują zainteresowania wspólny mi dzia ła nia mi. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: My nauczyliśmy się działać sami, nie wyobrażam so bie, że by by ło ina czej, że byś - my czekali. BE A TA GÓR SKA-NIEĆ, BU SI NESS IN MA ŁO - POL SKA: Za czę liś my od zło że nia apli - kacji o fundusze unijne, uzyskaliśmy grant, ruszyliśmy z konkretną pracą. W tym mo men cie MARR, KPT i wo - jewództwo współpracują na rzecz inwe sto rów z urzę dem miej skim, jak również z biznesem. Na razie ruszyliśmy z intensywną promocją regionu na rynkach zagranicznych. Ta promocja to nie tyl ko re kla ma w CNN, kam - pania w internecie, ale też spotkania biznesowe i delegacje. Byliśmy w Stanach Zjed no czo nych, In diach, Chi - nach wszę dzie ze spot ka nia mi gos - podarczymi. I po tych działaniach mogę po wie dzieć, że jest oży wie nie, za - in te re so wa nie, wszyst ko idzie w do - brym kierunku. Czy jest to sko or dy no wa ne z tym, co na tym po lu ro bi mia sto? BE A TA GÓR SKA-NIEĆ, BU SI NESS IN MA ŁO - POL SKA: Współpracujemy z województwem. Z mia stem rów nież. Są pew ne inicjatywy, jak na przykład skoordyno wa na pre zen ta cja pod czas Ex po w Szanghaju. Oczywiście, lepiej byłoby, gdy by ta współ praca była jeszcze dokładniejsza, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA - PER: Po za mia stem waż na jest też współ - pra ca z uczel nia mi. Cie szy nas, że szko - ły wyższe coraz chętniej wychodzą do pracodawców, przynajmniej niektóre. To do bry znak zmian. Po mi ja jąc współ pra cę, któ ra mog ła by być do kład niej sza, z czym w Kra ko wie są naj wię ksze kło po ty z pun ktu wi dze - nia in we sto rów? BE A TA GÓR SKA-NIEĆ, BU SI NESS IN MA ŁO - POL SKA: Po wierz chni biu ro wych jest bar dzo du żo, nie ma prob le mu z wy - najęciem biurowca klasy A, natomiast problem pojawia się w związku z cena mi tych po wierz chni. Je śli ma się ta ką sa mą po wierz chnię w Glas gow czy Dub li nie po po dob nej ce nie, to inwestor może się dwukrotnie zastano wić, za nim się zde cy du je na Kra - ków. Ale ry nek po wierz chni biu ro - wych jest nie na sy co ny, ce ny są wy - so kie. To zaś pro wa dzi do sy tu a cji, w któ rej ma my kon ku ren cję już nie tylko w postaci Budapesztu czy miast Ru mu nii, ale tak że w po sta ci miast zachodnich. MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: Trze ba jed nak pod kre ślić, że kosz ty wca le nie są naj waż niej szym wy - znacznikiem. W ramach jednych z badań mieliśmy okazję rozmawiać z firma mi o obec nych prob le mach. Wy - mie nia ły kło po ty ze zna le zie niem wy so kiej kla sy spe cja li stów, moc no wy spe cja li zo wa nych, np. w dzie dzi - nie IT na ta kie sta no wi ska po trzeb - ne są już kom pe ten cje bar dzo uni - kalne na ryn ku, i tu jest już spo ry problem. Sytuację dodatkowo utrudnia za po trze bo wa nie na zna jo mość języków obcych u tych kandydatów. Moż na trak to wać to ja ko sy gnał za - rów no dla ucze lni tech nicz nych jak i sa mych stu den tów, iż wa r to po - świecić uwa gę spe cja li za cjom oraz po sze rza niu umie jęt no ści ję zy jo - wych.

4 4 Krakowskie Centra Usług Biznesowych Kraków + Poniedziałek 6 grudnia 2010 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + MATEUSZ SKWARCZEK Usługi będą się systematycznie rozwijać W centrach SSC/BPO pracuje tu ponad 16 tys. osób. To dwukrotnie więcej niż we Wrocławiu i trzykrotnie więcej niż w Katowicach, Łodzi czy Poznaniu. Pod tym względem wyprzedzamy nawet Warszawę. Jakie są największe atuty Krakowa i co trzeba poprawić odpowiada Jarosław Pięta z Advisory Group TEST Human Resources ROZMOWA Z Jarosławem Piętą ANE TA ZA DRO GA: Jak bran ża oce nia do stęp ność kadr w Kra ko wie? JAROSŁAW PIĘTA: Kraków to wyjątkowe miej sce na ma pie Pol ski, rów nież i świa ta, pod wzglę dem uni kalnych cech sprzyjających lokowaniu centrów usług biz ne so wych. Nie przy - padkowo Kraków został sklasyfikowa ny na pier wszym miej scu 10 naj - szybciej rozwijających się na świecie miast w dzie dzi nie out so ur cin gu ( Tholons Top 10 Emerging Outsourcing Cities Ranking ), pozostawiając w tyle takie metropolie jak Pekin czy Bu e nos Ai res. Po wo dów jest kil ka. Do najistotniejszych należy dostęp do wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni - ków zarówno na poziomie absolwentów, jak i na po zio mie osób do świad - czonych i managerów. Kra ków to dru gie po War sza wie mia - sto w Pol sce pod wzglę dem licz by stu den tów, któ ra prze kra cza tu 200 tys. osób To wię cej niż w in nych du żych pol - skich mia stach po dob nej wiel ko ści, mniej nato miast niż w War sza wie. W sto - licy jednak popyt na absolwentów jest znacznie wyższy, ponieważ o absolwentów zabiegają nie tyl ko cen tra usług biz - nesowych, ale również liczne centrale polskich i zagranicznych koncernów oraz sektor publiczny. Atrakcyjne dla pracodawców są również kierunki popularnych w stolicy Małopolski studiów: ekonomiczne, techniczne, filologiczne, którymi centra usług biznesowych zainteresowane są najbardziej. Jak wy glą da do stęp ność do świad czo - nych spe cja li stów i ma na ge rów pra - cu ją cych dla sek to ra cen trów usług biz ne so wych? Kra ków jest w tej dzie dzi nie pol skim liderem. W centrach SSC/BPO pracuje tu po nad 16 tys. osób. To dwu krot nie więcej niż we Wrocławiu i trzykrotnie więcej niż w Katowicach, Łodzi czy Pozna niu. Pod tym wzglę dem wy prze - dzamy nawet Warszawę. Możemy mówić już więc o do li nie cen trów usług biznesowych, która w połączeniu z silną marką miasta przyciąga kandydatów z in nych oś rod ków. Istot ny jest rów - nież stosunkowo długi okres rozwoju centrów, sięgający 2003 roku, który pozwolił na wykształcenie liczniejszej niż gdzie indziej generacji managerów średniego i wyższego szczebla. W efekcie dostępność kadry zarządzającej i specja li stów jest tak sa mo waż nym o ile nie ważniejszym czynnikiem decyzyjnym dla nowych inwestorów oraz firm obec nych już na ryn ku jak sa ma liczba studentów. Taką atrakcyjność mia sta po twier dza rów nież zmia na w rodzaju migrowanych do Krakowa procesów biznesowych. Początkowo były to proste procesy w dziedzinie księgowości, HR czy obsługi klienta, a naszym atu tem by ły ni skie kosz ty pra cy. Teraz coraz częściej migrowane są procesy zaawansowane w obszarze finansów, IT, ba dań i roz wo ju. Koszt pra cy, choć na dal waż ny, nie jest już klu czo - wy. Liczą się wymagające wiedza i kompetencje, znajomość nie tylko popularnych, lecz rów nież rzad szych ję zy ków. Ko go naj bar dziej po trze bu ją cen tra te - raz, ko go bę dą po trze bo wać za kil ka - na ście mie się cy? Naj wię kszy udział w ryn ku cen trów usług biznesowych w Krakowie mają centra finansowo-księgowe i te operujące w dziedzinie IT. Pracuje w nich proc. wszyst kich osób za trud nio - nych w cen trach w na szym mie ście. Tu obecnie doświadczamy i będziemy doświadczać w przyszłości najsilniejszych wzrostów liczby osób zatrudnionych. Ty le tyl ko, że ze wzglę du na ros ną cy sto - pień skomplikowania obsługiwanych procesów biznesowych rosnąć będą również oczekiwania wobec kandydatów. Dlatego w perspektywie kilkunastu miesięcy, zamiast poszukiwać młodszych księgowych procesujących faktury, centra będą zainteresowane raczej finansistami zdolnymi zarządzać portfelem, szacować ryzyko finansowe czy dokonywać analiz. Na ciekawy trend wskazuje wynik raportu ASPIRE stowarzyszenia centrów usług biznesowych i IT poświęconego językom obcym. Ra port wska zu je na szyb ki wzrost liczby procesów wymagających znajomości języków mniej popularnych, takich jak języki wschodnioeuropejskie czy nor dyc kie. Już w tej chwi li bra ku je takich kandydatów, a stosunkowo duży procent pracowników na tych stanowiskach to obcokrajowcy (50-80 proc.). W najbliższych 24 miesiącach tendencja wyraźnie się nasili, co koreluje z drugą fazą migracji procesów biznesowych do krakowskich centrów. Początkowo migrowano procesy z krajów Europy Za chod niej o du żych po pu la cjach, ocecnie uzu peł nia się je mniej szy mi, ale liczniejszymi migracjami procesów z pozo sta łych kra jów. Lwia część kra kow - skich cen trów to cen tra B2B, któ rych pracownicy świadczą usługi dla innych firm. W osta t nim cza sie po ja wi ły się w naszym mieście centra obsługi klienta świad czą ce usłu gi B2C, a więc kon - taktujące się ze zwykłymi mieszkańcami kra jów eu ro pej skich. Ta sy tu a cja skutkuje wzrostem popytu na pracowników o bardzo wysokich kompetencjach językowych, których poziom włada nia ję zy kiem ob cym jest ta ki jak w przypadku filologa lub obcokrajowca (po ziom C1/C2 w ska li eu ro pej skiej), a do dat ko wo są to oso by o wy so kich kompetencjach interpersonalnych. Ja kie umie jęt no ści trze ba by po pra - wić, bio rąc pod uwa gę pro gram kształ - ce nia na uczel niach? Przede wszystkim poziom znajomości ję zy ków ob cych. Tkwi my po uszy w procesach globalizacyjnych, czego efek tem jest tak dy na micz ny wzrost sek - tora centrów usług biznesowych w Polsce, szczególnie w Krakowie. Możemy wy ko rzy stać tę szan sę, ale nie bę dzie to możliwe bez płynnej komunikacji z potencjalnymi inwestorami i ich klientami. Wy ni ki ba dań AG TEST wska zu ją na popularność znajomości języka angiel skie go ok. 65 proc. po pu la cji ab sol - wen tów szkół wyż szych czy nie miec - kie go ok. 12 proc. po pu la cji. Go rzej jest z ro syj skim, fran cu skim 4-6 proc. czy hisz pań skim i wło skim ok. 2 proc. Zna - jomość pozostałych języków deklaruje gru bo po ni żej jed ne go pro cen tu, a w przypadku niektórych rzadszych języków, np. nordyckich, poniżej jednego promila populacji. A mówimy cały czas o znajomości języka zaledwie na po zio mie B2, a więc ko mu ni ka cji na szkolnym poziomie, i to z uwzględnieniem absolwentów filologii. Wśród inżynierów, informatyków czy ekonomi stów statystyki są jesz cze gor sze. Rów - nie istot ne są kom pe ten cje mięk kie. Zdolności interpersonalne, umiejętność współpracy w zespole, efektywna komunikacja pozwalają odnaleźć się szybko młodym ludziom w międzynarodowym korporacyjnym środowisku. Szkoda, że uczelniane programy nauczania w znikomym stopniu uwzględniają takie oczekiwania współczesnego rynku, a to one stanowią o sukcesie w takim samym o ile nie wię kszym stop niu jak twarda wiedza merytoryczna. Ci, którzy nauczyli się takich zachowań, zwykle na by li je na włas ną rę kę, otrza sku - jąc się z no wym dla sie bie śro do wi - skiem pod czas prak tyk za gra ni cą, w ra - mach działalności w organizacjach studenckich czy pozauczelnianych. ROZMAWIAŁA ANETA ZADROGA R E K L A M A KR

No we cen trum Kra ko wa

No we cen trum Kra ko wa R E K L A M A KRAKOWSKIE CENTRA BIZNESOWE PONIEDZIAŁEK 5 GRUDNIA 2011 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ Wojciech Pelowski 31370390 No we cen trum Kra ko wa W cią gu osta t nich sied miu lat

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA R E K L A M A MAŁOPOLSKIE CENTRA OUTSOURCINGOWE PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA 2012 DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI 31833032 MICHAŁ ŁEPECKI No wa out so ur cin go wa sto li ca Pol ski.

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

MICEPoland. Osobowość Roku 2010

MICEPoland. Osobowość Roku 2010 MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2010 Partner Osobowość Roku 2010 Osobowość roku Specjalnydodatekdo MICE Poland prezentującylaureatów oraznominowanychdrugiej edycjikonkursuosobowość

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo