KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH"

Transkrypt

1 KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel faks PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ Wojciech Olszówka MICHAŁ ŁEPECKI KR

2 2 Krakowskie Centra Usług Biznesowych Kraków + Poniedziałek 6 grudnia 2010 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + Krakowskie cen tra stawiają na specjalistów W cią gu osta t nich kil ku na stu mie się cy cen tra usług w Kra ko wie by ły naj bar dziej ak tyw ny mi pra co daw ca mi. Nic w tym dziw ne go ten sek tor gos po dar ki roz wi ja się u nas pręż nie od po nad sze ściu lat. I nie za mie rza się za trzy my wać ANE TA ZA DRO GA Kilkadziesiąt firm międzyna ro do wych i po nad 16 tys. miejsc pra cy. Mi lio - ny dla lo kal nych bu dże - tów w Małopolsce. Centra outsourcingowe zadomowiły się w Kra ko wie na do bre. Że by się roz - wijać, potrzebują jednak wykwalifikowanej kadry. O tę coraz łatwiej, bowiem młodzi ludzie przekonują się do pracy w korporacjach. Jeśli jednak kra kow skie uczel nie nie przy - jrzą się po trze bom sek to ra i nie za - czną myśleć o wzbogaceniu programów na u cza nia o po żą da ne przez out so ur cing war szta ty, za kil ka lat Kraków może nie sprostać wymaganiom cen trów. Tym bar dziej że nad - chodzą lata niżu demograficznego. Co to ta kie go? Bran ża out so ur cin go wa świad czy usłu gi fi nan so we, księ go we, in for - ma tycz ne czy też do rad cze in nym przedsiębiorstwom z całego świata. Sie dzi ba fir my nie ma tak na praw dę znaczenia, liczy się dostępność wykwalifikowanych pracowników i specjalistów z wielu dziedzin w jednym miejscu. Pozwala to dbać o interesy obsługiwanych firm sprawnie, skutecznie i szybko. Polska jest dziś liderem regionu Eu ro py Środ ko wo-wschod niej w bran ży usług. Obec nie są u nas 164 zagraniczne centra SSC/BPO (centra kompleksowej obsługi księgowej i biz ne so wej firm za gra nicz nych). Tyl ko w cią gu osta t nie go ro ku po - wsta ło 12 no wych. Mie ści się w nich ok. 300 firm outsourcingowych. Zatrud nia ją ok. 40 tys. pra cow ni ków w 29 miastach. Prawie połowa z tych zatrudnionych osób to pracownicy centrów, które znajdują się w Krakowie. Szacowana wartość rynku tego typu przedsięwzięć w Polsce w 2009 r. wy nio sła bli sko 2 mld dol., z cze go dwie trzecie stanowiły przychody ze sprze da ży usług za gra ni cę. Na naj - bliższe dwa-trzy lata branża planuje zwię ksze nie za trud nie nia do 70 tys. osób. W porównaniu z Europą Zachodnią kosz ty pra cy w Pol sce na dal są relatywnie niskie. Poza tym Polacy pracują wydajniej i efektywniej niż wielu Europejczyków. A to oznacza jed no cen tra usług biz ne so wych cią gną do Pol ski. I jak po ka zu ją do - świad cze nia osta t nich dwóch lat ma ją się u nas cał kiem do brze, mi - mo kryzysu i spadku produkcji w wielu bran żach. Na do brej kon dy cji out - sourcingu wygrywa Kraków, bo może zaoferować firmom wykwalifikowaną kadrę i rzeszę kilkudziesięciu tysięcy absolwentów rocznie. A młodzi coraz chętniej zerkają w stronę branży usługowej. Z szan są na awans Jedną z młodych osób, które postawiły na pracę w outsourcingu, jest Wiole ta Gadalińska, ab sol wen tka Uni - wersytetu Jagiellońskiego. Z korporacją zwią za na jest już na do bre. W lip - cu mi nę ły dwa la ta, od kie dy Wio le ta za czę ła pra cę. Pra cu je w cen trum usług wspólnych MESP. Zaczynała od recepcji, później była w dziale księgowo ści, a te raz jest w dzia le IT. Je stem bardzo zadowolona, mogę się rozwijać, a to w pracy najważniejsze. Poza tym cią gle uczę się cze goś no we go i podnoszę kwalifikacje nie kryje zadowolenia. Do pracy w outsourcingu przyciągnęły ją stałe dochody i to, że kryzys ominął branżę. Pa weł, rów nież ab sol went Uni - wersytetu Ekonomicznego, w jednym z najdłużej w Krakowie działających cen trów usług spę dził już pra wie czte - ry lata. Zaczynał od prostej posady rese ar che ra, w trak cie pra cy od by wał kolejne szkolenia, dziś jest kierownikiem projektów na Europę Środkowo- -Wschodnią. Zna biegle języki: rosyjski, czeski i węgierski. Ostatniego zaczął się uczyć już w pra cy, bo na ta ki język było właśnie zapotrzebowanie w firmie. Przekonało go kierownicze stanowisko. Szansa kolejnego awansu to z ko lei ar gu ment za tym, że by za - cząć stu dia MBA. Tym bar dziej że za na u kę czę ścio wo pła ci pra co daw ca. Ta kie stu dia to ogrom ny wy da tek, ale wiem, że zwró cą mi się z nad wyż ką mó wi 30-la tek. Je stem ty po wa ny do kadry kierowniczej, do tego jednak wymagana jest bardzo specjalistyczna wiedza potwierdzona dyplomem dodaje. Ab sol went za in te re so wa ny Jesz cze dwa-trzy la ta te mu ofer ty pra - cy z ta kich firm jak Cap ge mi ni czy Shell za le ga ły na pół kach uczel nia - nych biur ka rier. A mia sto or ga ni zo - wało kampanie informacyjne, w których prze ko ny wa no, że war to w ta - kich miej scach pra co wać. Dziś jest ina czej, mło dzi lu dzie sa mi py ta ją o ta kie po sa dy sły szy my w biu rze ka rier Uni wersytetu Pe da go gicz ne - go w Kra ko wie. Na uczel nia nych tar - MICHAŁ ŁEPECKI Wioleta Gadalińska jest jedną z osób, które postawiły na pracę w outsourcingu gach pra cy przy na szych sto i skach ma my tłu my chęt nych, my ślę, że mło - dzi za u wa ża ją, że pra ca w cen trum to nie tylko posada wklepywacza, ale też szan sa na roz wój, do brą pen sję i awans za u wa ża Pa trick den Bult z Shella. Firmy radzą sobie w Krakowie bardzo do brze, nic więc dziw ne go, że po - trze bu ją co raz to no wych rąk do pra - cy. In ter na tio nal Pa per roz po czę ła dzia łal ność pod Wa we lem w 2004 r. z 12 pracownikami. Obecnie ma ich ok Śred nia wie ku ok. 30 lat. Cap ge mi ni po szu ku je pra cow ni - ków, którzy znają minimum jeden język obcy poza angielskim. Podobnie jak in ne fir my z bran ży usług chęt nie widziałaby u siebie osoby ze znajomością rzadkich języków, jak: norweski, turecki, duński, węgierski, szwedzki czy bułgarski. Firmy rekrutacyjne zauważają, że co raz wię cej cen trów usług szu ka spe - cjalistycznych kompetencji. Osób, które mogą się nimi pochwalić, zaczyna powoli brakować. Rynek usług w Polsce jest co raz bar dziej doj rza ły, po - trze ba co raz le piej wy kwa li fi ko wa - nych absolwentów, dlatego dobrze byłoby, gdyby uczelnie rozszerzyły swoją ofer tę o nie zbęd ne na ryn ku pra cy kursy, głównie związane z księgowością, finansami, zarządzaniem zauwa ża przed sta wi ciel UBS To ny Ro - berts-york. Po trze ba dia lo gu W 2009 r. Pol ska zo sta ła uzna na za jed - ną z najatrakcyjniejszych lokalizacji to da ne z ra por tu A.T. Ke ar ney, świa - towego giganta w dziedzinie outsourcingu, badającego atrakcyjność państw pod względem lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nasz kraj jest na szó stym miej scu, ustę pu - je je dy nie Chi nom, USA, In diom, Bra - zy lii oraz Niem com. Powody? Pomoc publiczna dla inwestorów, nowoczesna infrastruktura biurowa, lokalizacja geograficzna, sta bil ność gos po dar cza. Ale prze de wszyst kim wy kwa li fi ko wa ne i do - stępne kadry. Eks per ci pod kre śla ją, że właś nie zaczyna się moment przełomowy dla polskiego outsourcingu. Mamy szansę stać się centrum zaawansowanych procesów biznesowych. Ale jest jeden warunek trzeba postawić na wyspecjalizowane kadry i nowe technologie informacyjne, które mogłyby powstawać, a tak że się roz wi jać. Po za kie run ko wym wy kształ ce - niem i znajomością języków dla kandy da tów do pra cy w out so ur cin gu naj waż niej sze są tzw. umie jęt no ści miękkie, czyli: elastyczność, umiejętność pracy w zespole, myślenie projektowe, autoprezentacja, komunikacja, umiejętność kontaktu z klientem, zdolność radzenia sobie ze stresem. Skąd te rosnące wymagania? Praca w cen trach Shell, BP czy He witt dawno już przestała ograniczać się do posady telefonistki czy wklepywacza da nych do kom pu te ra. Te raz cen tra po szu ku ją ab sol wen tów szkół wyż - szych (najlepiej z takich dziedzin, jak kierunki ekonomiczne, informatyka, filologie obce), specjalistycznych studiów podyplomowych, a także posiada czy cer ty fi ka tów (jak np. AC CA) czy absolwentów MBA. Dlatego niezwykle istotna wydaje się współpraca uczelni wyższych z centra mi usług. Moż na by ją po pra wić, organizować specjalne targi pracy dla studentów, praktyki i staże zawodowe przekonuje Eoin McCoy z Hewitt Associates z siedzibą w Krakowie. Jak podkreślają znawcy branży i sami in we sto rzy, Pol ska, czy li głów nie Kra ków, nie mo że już dziś kon ku ro - wać cenami z o wiele tańszymi Chinami czy In dia mi. Tam prze nio są się naj - prostsze usługi, od których zaczynała się kariera Krakowa, Wrocławia czy Ło dzi. Te cen tra, któ re są w Pol sce, rozwiną się w stronę innych specjalistycz nych usług. To już się dzie je. Ale do tego trzeba dobrych pracowników. Je śli cen tra ocze ku ją zna jo mo ści ję - zyków, uczelnie powinny kłaść nacisk na ich naukę. Jeśli firmy zgłaszają się do współ pra cy, chcą da wać swo ich specjalistów, którzy mogą poprowadzić praktyczne zajęcia, również warto z tego skorzystać. Z pożytkiem zarów no dla bran ży, jak i dla stu den tów, a później absolwentów mówi Patrick den Bult, szef Shel la z Kra ko wa. Mar ka Kra ko wa na dal waż na W Cap ge mi ni po szu ku je my kan - dy da tów bie gle wła da ją cych przy naj - mniej jed nym ję zy kiem eu ro pej skim. Co raz czę ściej oso by, któ re za in te - re so wa ne są pra cą u nas, to oby wa - te le in nych państw, któ rzy uzna li Kra - ków za atrak cyj ne miej sce do ży cia mó wi Ka ta rzy na Ja ni kow ska, me - ne dżer ds. za so bów ludz kich, BPO, Cap ge mi ni Pol ska. ANE TA ZA DRO GA: Jak fir ma oce nia do - stęp ność kadr w Kra ko wie? KA TA RZY NA JA NI KOW SKA: Krakowski rynek jest cią gle atrak cyj ny dla pra co - dawców poszukujących pracowników. Miasto przyciąga osoby spoza regionu bogatą ofertą edukacyjną, a osoby planujące dalszą naukę mają bardzo sze ro ki wy bór spoś ród szkół i uczel ni wyż szych ofe ru ją cych róż - norodne kierunki kształcenia w sektorze publicznym i prywatnym, w formie dzien nej lub wie czo ro wej czy we - ekendowej. Dzięki temu młodzi ludzie mają szansę pogodzić studia z pracą, mieszkając równocześnie w mieście, któ re cie szy się pre sti żem nie tyl ko w Polsce, lecz także w Europie. Marka Krakowa to kolejny aspekt decydujący o jego atrakcyjności dla pracodawców w Capgemini poszukujemy osób biegle władających przynajmniej jednym ję zy kiem eu ro pej skim, a co raz częściej osoby, które zainteresowane są pra cą u nas, to oby wa te le in nych państw, któ rzy uzna li Kra ków za atrak - cyj ne miej sce do ży cia. Cze go naj bar dziej bra ku je kan dy da tom? - W ciągu ostatnich kilku lat w oddziałach Capgemini w Krakowie i Katowicach zaoferowano pracę ponad 3 tys. osób. Czę sto wy da wa ło się, że nie uda się znaleźć kandydatów spełniających nasze kryteria selekcji, a jednak ostatecznie za wsze się uda wa ło! Czę sto je - stem pod wra że niem umie jęt no ści i wie dzy, któ rą przy no szą do na szej fir my bar dzo jesz cze mło dzi lu dzie. Czasem brakuje im jednak umiejętności organizacji własnej pracy, a także umiejętności współpracy w dużej organizacji i odnalezienia się w wielopoziomowej i wielokulturowej firmie. Tę wie dzę sta ra my się oczy wi ście uzu - pełniać poprzez szkolenia. Zdarza się też, że młodzi pracownicy stawiają bardzo wy so kie wy ma ga nia fir mie, ale niekoniecznie sobie. Na kształ ce nie ja kich umie jęt no ści po - win ny po sta wić uczel nie? Umiejętność swobodnego komunikowania się w języku obcym to w dzisiejszym świecie podstawa. Poza tym war to też, by za ję cia w szko łach i na uczel niach pro wa dzo ne by ły w ta ki sposób, aby uczyły umiejętność prezen ta cji i ar gu men to wa nia. Do brze, gdyby udało się bardziej elastycznie do sto so wy wać pro gra my do zmie - nia ją cych się wa run ków ryn ku pra - cy, tak aby ab sol went miał nie tyl ko do bre pod sta wy te o re tycz ne z wy - branej przez siebie dziedziny wiedzy, lecz tak że na rzę dzia, w ja ki spo sób na by tą wie dzę prze ło żyć na suk ces za wo do wy w pra cy. Do dam, że wła - dze wielu uczelni doskonale zdają sobie spra wę z ocze ki wań pra co daw - ców i starają się wychodzić im naprzeciw, a propozycje współpracy z uczelnia mi są co raz cie ka wsze za rów no dla nas ja ko pra co daw ców, jak i dla studentów. AZ KR

3 Kraków + Krakowskie Centra Usług Biznesowych 3 wyborcza.pl + Gazeta Wyborcza + Poniedziałek 6 grudnia 2010 Młodzi idą do korporacji Pra ca w out so ur cin gu i offshoringu staje się dla młodych ludzi coraz bardziej atrakcyjna. Absolwenci uczelni zaczęli doceniać możliwości, jakie daje start w takiej firmie: poznanie struktury organizacyjnej, ścieżki kariery w danym miejscu pracy, możliwość awansu PATRON MERYTORYCZNY DODATKU KR ANE TA ZA DRO GA, WOJ CIECH PE LOW SKI O preferencjach krakowskich absolwentów i potrzebach centrów usług rozmawialiśmy podczas debaty zorganizowanej przez firmę TEST HR oraz Gazetę Wyborczą. ANE TA ZA DRO GA, WOJ CIECH PE LOW SKI: Jak się ro bi biz nes w Kra ko wie? SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: Działamy w Kra ko wie od 2006 ro ku. W tej chwili zatrudniamy ponad 1500 osób. Z tej perspektywy mogę powiedzieć, że w Kra ko wie biz nes ro bi się do brze. Mamy dostęp do wspaniałej kadry, uczel nie co ro ku za pew nia ją wielu kan dy da tów o do brych kwa li fi ka - cjach. MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA - PER: Jesteśmy w Krakowie od 2004 ro ku. Obec nie ma my już pra wie 370 pracowników w dwóch biurach zlokalizowanych w centrum miasta. To, co jest niewątpliwym atutem Krakowa, to do stęp do do brze wy kształ co - nych kandydatów, władających kilko ma ję zy ka mi, po słu gu ją cych się standardowymi aplikacjami komputerowymi, mających otwarte głowy, a więc chcą cych i po tra fią cych się uczyć to wszyst ko jest nie do prze - cenienia. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: Trzeba do dać, że Kra ków jest też atrak cyj - nym miej scem dla lu dzi spo za Kra - kowa. Nie ma problemu z zachęceniem ich do pra cy w tym mie ście. 80 proc. ca łej na szej za ło gi jest spo za Kra - kowa. To głównie studenci, którzy po zakończeniu studiów zdecydowali się osiąść w Kra ko wie na do bre. Wie le firm na rze ka, że je śli cho dzi o kan dy da tów do pra cy, to w wie lu przy pad kach trze ba wło żyć spo ro wy - sił ku, że by zna leźć od po wied nią za - ło gę. Na praw dę bran ża out so ur cin - go wa nie ma prob le mów z ka drą? MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: Powiedzmy sobie szczerze, Kraków to po nad 200 tys. stu den tów, wię kszość z nich włada dobrze językami obcymi. Nato miast już ja kiś czas te mu po - jawiło się zapotrzebowanie na kandydatów ze znajomością dość egzotycznych języków, np. języków skandy naw skich, tu rec kiego, wę gier - skiego, niderlandzkiego. Takich kandy da tów jest nie wie lu. A za chwi lę może zacząć brakować wyspecjalizowanych kandydatów. Cały czas powstają nowe potrzeby w krakowskich cen trach, któ re co raz bar dziej się specjalizują. Zaczyna być widoczny niedobór wykształconych specjalistów z za kre su np. fi nan sów, IT czy zaawansowanych technologii. MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA - PER: War to uści ślić, że znacz nej czę - ści kra kow skich cen trów biz ne so - wych nie moż na na zwać fir ma mi outsourcingowymi, ponieważ obsługują na odległość własnych pracowni ków i włas nych klien tów zlo ka li - zowanych na całym świecie. Czy to sy gnał dla uczel ni, że by za czę - ły bacz niej przy glą dać się lo kal ne mu ryn ko wi pra cy? EDY TA SAN DER, BIU RO KA RIER UEK: Zapewne, ale trzeba wyraźnie podkreślić, że ja ko uni wersytet nie je steś - my w stanie w ciągu roku wykształcić osób z wy ma ga ny mi kwa li fi ka - cja mi, gdy za po trze bo wa nie na te kwa li fi ka cje zmie nia się z ro ku na rok. Weź my na przy kład ję zy ki ob - ce. Żeby wykształcić filologa, potrzeba pię ciu lat. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: Muszę po wie dzieć, że nie wi dzę tej bez poś - redniej współpracy uczelni z biznesem. Zwłasz cza je śli mo wa o uczel - niach publicznych. Prywatne mniejsze szko ły szyb ciej przy sto so wu ją się do po trzeb ryn ku. Na przy kład WSE w Kra ko wie uczy ję zy ka nor - MICHAŁ ŁEPECKI Debata w siedzibie TEST HR na temat pracy w outsourcingu i offshoringu we skie go. Ta spe cja li za cja zo sta ła otwarta na potrzeby biznesu rozwijającego się w mieście. ŁU KASZ SAL WA ROW SKI, DY REK TOR KAN CE - LA RII REK TO RA UEK: Można powiedzieć, że trzy lata temu zrewolucjonizowaliśmy naszą politykę kształcenia. Stara my się trosz czyć o to, że by nasz klient, czy li stu dent, do stał to, po co przy szedł, czy li kon kret ne umie jęt - ności potrzebne na rynku pracy, a nie opuszczał mury uczelni jako przyszły bez ro bot ny. Obec nie współ pra cu je - my z trzydziestoma firmami w takich dzie dzi nach, jak: au dyt, po dat ki, ra - chun ko wość, tu ry sty ka czy bran ża pro duk cyj na. Z dzie się cio ma fir ma - mi prowadzimy ścisłą współpracę. Są to m.in. Shell, Cap ge mi ni, PHC czy BZ WBK. Na sze za da nie po le ga na łą - czeniu firmy ze studentem. Tworzymy cykl zajęć praktycznych, pokazujemy młodemu człowiekowi, jak wygląda praca w danej korporacji. Trwa to około semestru najlepsi uczestnicy danej akademii otrzymują możliwość od by cia sta żu w fir mie. Dwa ra - zy w roku organizujemy targi pracy, interesujemy się tym, co dzieje się na ryn ku. Nie ukry wam jed nak, że wspar - cie ze stro ny mia sta czy wo je wódz twa w kwestii ułatwienia współpracy jest dość sła be. A bar dzo by się przy da ło. Ja kie go wspar cia po trze ba? ŁU KASZ SAL WA ROW SKI, DY REK TOR KAN CE LA - RII REK TO RA UEK: Brakuje spotkań, debat, żeby te potrzeby biznesu bardziej po znać. Daw niej to fir my pu ka ły do uczel ni, bo po trze bo wa ły pra cow ni - ków. Dziś to uczel nie po win ny wy cho - dzić z inicjatywą. UEK sam przygotował ofertę współpracy z korporacjami. Osta t nie mie sią ce to ros ną ce za in te - re so wa nie ab sol wen tów out so ur cin - giem. Skąd się ono wzię ło? MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: Sytu a cja zmie ni ła się na ko rzyść dla firm outsourcingowych po kryzysie, kiedy absolwenci zdali sobie sprawę, że rynek pracy rządzi się swoimi twardymi prawami. Centra usług wyszły z kryzysu obronną ręką. Kiedy pytamy młodych ludzi, dlaczego decydują się na pracę w centrach, często słyszymy, że dlatego, iż gwarantują one stałą pracę, są sprawdzone, przetrwały kryzys. MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA - PER: Zmianę widać też w postawie kandydatów szukających pracy. Są lepiej przygotowani do rozmów, mają lepsze rozeznanie tego, co dzieje się w branży, na czym po le ga pra ca w cen trach. Mają lepiej przygotowane CV, bardziej re a li stycz ne ocze ki wa nia do ty czą ce pracy i swojej kariery. Zdają też sobie sprawę, że posiadanie pewnych kompetencji stało się dzisiaj niezbędne. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: Weźmy pod uwa gę, że na sza bran ża roz wi ja się w Kra ko wie od kil ku lat. Fir my ma ją już swoją renomę, ich struktury rozrasta ją się, lu dzie na u czy li się, że moż na awansować, rośnie świadomość tego, jak tu się pra cu je, cze go moż na ocze - kiwać i czego się spodziewać. Przypominam sobie postawę ludzi z 2006 roku i roszczeniowe podejście do życia i pra co daw cy. Te raz to się zmie ni ło, młodzi ludzie mają określony cel, decy zje o wy bo rze pra co daw cy po dej - mują świadomie. Wybierają takie miejsca, gdzie mo gą swój cel zre a li zo wać. EDY TA SAN DER, BIU RO KA RIER UEK: Kiedy roz ma wia my z mło dy mi ludź mi o ich oczekiwaniach, widzimy, że dla nich waż ne jest to, że w du żych fir - mach, oprócz pen sji, moż na li czyć na do dat ko we be ne fi ty, to, że jest ja kaś ścieżka kariery, możliwość awansu, że absolwenci zdają sobie sprawę z tego, iż nie aplikują na jedno stanowisko, na któ rym bę dą do koń ca ży cia. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: Dokładnie. Jest zde cy do wa na róż ni ca mię - dzy tym, co te raz, a tym, co by ło trzy lata temu. Dlatego, że jesteśmy obecni w Krakowie już kilka lat, dostajemy od na szych klien tów co raz bar dziej za a wan so wa ne pro jek ty do ob słu gi. Spraw dzi liś my się. Sa mi two rzy my rynek, potrzebujemy też innych specjalistów, bo przeprowadzamy coraz bardziej skomplikowane operacje. BE A TA GÓR SKA-NIEĆ, BU SI NESS IN MA ŁO - POL SKA: Pamiętam, że jeszcze kilka lat temu firmy miały problem z zapełnieniem wakatów, teraz jest zdecydowanie ina czej. In ny mi sło wy, ab sol wen ci ce nią so bie pra cę w cen trach EDY TA SAN DER, BIU RO KA RIER UEK: Tak. Jest to pra ca atrak cyj na, wi dzi my to po aplikacjach, po rozmowach ze studentami. Mówią o firmach, które robią szkolenia dla pracowników, prowadzą akademie. I studenci zaczęli doceniać te firmy i te działania. Młodzi ludzie podkre śla ją, że to dla nich waż ny start: po - znać strukturę organizacyjną, ścieżkę kariery w danym miejscu pracy. MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: Oczywiście niektóre centra w dalszym ciągu nie oferują atrakcyjnych możliwo ści roz wo ju, więc ma ją na dal opi - nię miej sca, gdzie na mło de go pra cow - nika czeka tylko stanowisko wklepywa cza. Ale są też ta kie miej sca, któ - re wypracowały sobie dobry wizerunek i gdzie lu dzie chcą pra co wać. Tych drugich na szczęście przybywa. Ale wy ma ga nia firm też ros ną? MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA - PER: Tak. Konsekwencją rozwoju większości centrów biznesowych w Krakowie jest pojawianie się bardziej zaawansowanych stanowisk. A te wymagają coraz bardziej zaawansowanych kompetencji. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: W Pol - sce funkcjonują firmy nastawione na du żą ro ta cję pra cow ni ków z niż szy - mi kwalifikacjami. Te firmy wybierają lo ka li za cję ze wzglę dów kosz to - wych, niż sze wy na gro dze nie. Nato - miast wię kszość zna nych mi na ryn - ku krakowskim firm wybrała Kraków ze wzglę du na do stęp do spe cja li stów językowych i funkcjonalnych. Kosztami nie wygramy z centrami w Azji, ale możemy wygrać jakością i rodzajem usług. ŁU KASZ SAL WA ROW SKI, DY REK TOR KAN CE - LA RII REK TO RA UEK: Za sta na wia liś my się, jak polepszyć przygotowanie studentów do pracy przy wykorzystaniu ję zy ków ma ło po pu lar nych właś nie w cen trach. Dla te go spo ty ka my się z fir ma mi i roz ma wia my o tym. Nie - dawno powstał u nas pomysł utworzenia w ra mach uczel ni cen trum ję zy - kowo-biznesowego. Przy współpracy z firmami i centrami językowymi byłoby łatwiej przygotować taką młodą osobę do pracy na danym stanowisku z wy ko rzy sta niem ję zy ka ob ce go na konkretnym stanowisku. MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA PER: Nasza firma zapewnia lekcje językowe dla swoich pracowników właśnie po to, żeby byli w stanie lepiej posługiwać się językiem obcym, w którym pracują, jak również językami obcymi, które mogą być przydatne w przyszłości. Dofinansowujemy studia podyplomowe, a dzięki zespołowi trenerów wewnętrznych szko li my też na szych pra cow ni ków w obszarze tzw. kompetencji miękkich (np. zarządzania czasem, umiejętności negocjacji, prezentacji, business writing, zarządzania zmianą). Czy no wi in we sto rzy in te re su ją się Kra - ko wem? MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: Tak. Zauważyliśmy zainteresowanie kolejnych firm, któ rych dzia łal ność zwią - za na jest z wie dzą spe cja li stycz ną. Czy li, krót ko mó wiąc ję zyk plus spe - cja li za cje. W naj bliż szym cza sie na pewno będzie zapotrzebowanie na ludzi ze stu dia mi MBA, stu dia mi pod - y plo mo wy mi. Ba da nia ryn ku po ka - zu ją, że w cią gu naj bliż szych dwóch lat zatrudnienie w branży outsourcingu mo że wzros nąć na wet o 50 proc. Dziś wy no si już ok. 16 tys., za tem za kil ka na ście mie się cy mo że my mieć pra wie 25 tys. osób pra cu ją cych w sek - torze usług. ŁU KASZ SAL WA ROW SKI, DY REK TOR KAN - CE LA RII REK TO RA UEK: Po dej mu je my wie le ini cja tyw pro mu ją cych Kra - ków ja ko mia sto aka de mic kie, in we - stycyjne i biznesowe. Po to, żeby nowe firmy lokowały się właśnie u nas. Chce my za chę cać ko lej ne fir my, że - by tu przy cho dzi ły, bo to ko rzyść i dla miasta, i dla absolwentów. Natomiast jesz cze raz chciał bym pod kre - ślić, że bra ku je sko or dy no wa ne go wspar cia ze stro ny mia sta i wo je - wódz twa. By ło wie le próśb o to wspar cie i mi mo wie lu ape li urzę dy nie wykazują zainteresowania wspólny mi dzia ła nia mi. SYL WIA CZAJ KA, SHELL POL SKA: My nauczyliśmy się działać sami, nie wyobrażam so bie, że by by ło ina czej, że byś - my czekali. BE A TA GÓR SKA-NIEĆ, BU SI NESS IN MA ŁO - POL SKA: Za czę liś my od zło że nia apli - kacji o fundusze unijne, uzyskaliśmy grant, ruszyliśmy z konkretną pracą. W tym mo men cie MARR, KPT i wo - jewództwo współpracują na rzecz inwe sto rów z urzę dem miej skim, jak również z biznesem. Na razie ruszyliśmy z intensywną promocją regionu na rynkach zagranicznych. Ta promocja to nie tyl ko re kla ma w CNN, kam - pania w internecie, ale też spotkania biznesowe i delegacje. Byliśmy w Stanach Zjed no czo nych, In diach, Chi - nach wszę dzie ze spot ka nia mi gos - podarczymi. I po tych działaniach mogę po wie dzieć, że jest oży wie nie, za - in te re so wa nie, wszyst ko idzie w do - brym kierunku. Czy jest to sko or dy no wa ne z tym, co na tym po lu ro bi mia sto? BE A TA GÓR SKA-NIEĆ, BU SI NESS IN MA ŁO - POL SKA: Współpracujemy z województwem. Z mia stem rów nież. Są pew ne inicjatywy, jak na przykład skoordyno wa na pre zen ta cja pod czas Ex po w Szanghaju. Oczywiście, lepiej byłoby, gdy by ta współ praca była jeszcze dokładniejsza, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. MAR CIN WIŚ NIEW SKI, IN TER NA TIO NAL PA - PER: Po za mia stem waż na jest też współ - pra ca z uczel nia mi. Cie szy nas, że szko - ły wyższe coraz chętniej wychodzą do pracodawców, przynajmniej niektóre. To do bry znak zmian. Po mi ja jąc współ pra cę, któ ra mog ła by być do kład niej sza, z czym w Kra ko wie są naj wię ksze kło po ty z pun ktu wi dze - nia in we sto rów? BE A TA GÓR SKA-NIEĆ, BU SI NESS IN MA ŁO - POL SKA: Po wierz chni biu ro wych jest bar dzo du żo, nie ma prob le mu z wy - najęciem biurowca klasy A, natomiast problem pojawia się w związku z cena mi tych po wierz chni. Je śli ma się ta ką sa mą po wierz chnię w Glas gow czy Dub li nie po po dob nej ce nie, to inwestor może się dwukrotnie zastano wić, za nim się zde cy du je na Kra - ków. Ale ry nek po wierz chni biu ro - wych jest nie na sy co ny, ce ny są wy - so kie. To zaś pro wa dzi do sy tu a cji, w któ rej ma my kon ku ren cję już nie tylko w postaci Budapesztu czy miast Ru mu nii, ale tak że w po sta ci miast zachodnich. MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: Trze ba jed nak pod kre ślić, że kosz ty wca le nie są naj waż niej szym wy - znacznikiem. W ramach jednych z badań mieliśmy okazję rozmawiać z firma mi o obec nych prob le mach. Wy - mie nia ły kło po ty ze zna le zie niem wy so kiej kla sy spe cja li stów, moc no wy spe cja li zo wa nych, np. w dzie dzi - nie IT na ta kie sta no wi ska po trzeb - ne są już kom pe ten cje bar dzo uni - kalne na ryn ku, i tu jest już spo ry problem. Sytuację dodatkowo utrudnia za po trze bo wa nie na zna jo mość języków obcych u tych kandydatów. Moż na trak to wać to ja ko sy gnał za - rów no dla ucze lni tech nicz nych jak i sa mych stu den tów, iż wa r to po - świecić uwa gę spe cja li za cjom oraz po sze rza niu umie jęt no ści ję zy jo - wych.

4 4 Krakowskie Centra Usług Biznesowych Kraków + Poniedziałek 6 grudnia 2010 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + MATEUSZ SKWARCZEK Usługi będą się systematycznie rozwijać W centrach SSC/BPO pracuje tu ponad 16 tys. osób. To dwukrotnie więcej niż we Wrocławiu i trzykrotnie więcej niż w Katowicach, Łodzi czy Poznaniu. Pod tym względem wyprzedzamy nawet Warszawę. Jakie są największe atuty Krakowa i co trzeba poprawić odpowiada Jarosław Pięta z Advisory Group TEST Human Resources ROZMOWA Z Jarosławem Piętą ANE TA ZA DRO GA: Jak bran ża oce nia do stęp ność kadr w Kra ko wie? JAROSŁAW PIĘTA: Kraków to wyjątkowe miej sce na ma pie Pol ski, rów nież i świa ta, pod wzglę dem uni kalnych cech sprzyjających lokowaniu centrów usług biz ne so wych. Nie przy - padkowo Kraków został sklasyfikowa ny na pier wszym miej scu 10 naj - szybciej rozwijających się na świecie miast w dzie dzi nie out so ur cin gu ( Tholons Top 10 Emerging Outsourcing Cities Ranking ), pozostawiając w tyle takie metropolie jak Pekin czy Bu e nos Ai res. Po wo dów jest kil ka. Do najistotniejszych należy dostęp do wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni - ków zarówno na poziomie absolwentów, jak i na po zio mie osób do świad - czonych i managerów. Kra ków to dru gie po War sza wie mia - sto w Pol sce pod wzglę dem licz by stu den tów, któ ra prze kra cza tu 200 tys. osób To wię cej niż w in nych du żych pol - skich mia stach po dob nej wiel ko ści, mniej nato miast niż w War sza wie. W sto - licy jednak popyt na absolwentów jest znacznie wyższy, ponieważ o absolwentów zabiegają nie tyl ko cen tra usług biz - nesowych, ale również liczne centrale polskich i zagranicznych koncernów oraz sektor publiczny. Atrakcyjne dla pracodawców są również kierunki popularnych w stolicy Małopolski studiów: ekonomiczne, techniczne, filologiczne, którymi centra usług biznesowych zainteresowane są najbardziej. Jak wy glą da do stęp ność do świad czo - nych spe cja li stów i ma na ge rów pra - cu ją cych dla sek to ra cen trów usług biz ne so wych? Kra ków jest w tej dzie dzi nie pol skim liderem. W centrach SSC/BPO pracuje tu po nad 16 tys. osób. To dwu krot nie więcej niż we Wrocławiu i trzykrotnie więcej niż w Katowicach, Łodzi czy Pozna niu. Pod tym wzglę dem wy prze - dzamy nawet Warszawę. Możemy mówić już więc o do li nie cen trów usług biznesowych, która w połączeniu z silną marką miasta przyciąga kandydatów z in nych oś rod ków. Istot ny jest rów - nież stosunkowo długi okres rozwoju centrów, sięgający 2003 roku, który pozwolił na wykształcenie liczniejszej niż gdzie indziej generacji managerów średniego i wyższego szczebla. W efekcie dostępność kadry zarządzającej i specja li stów jest tak sa mo waż nym o ile nie ważniejszym czynnikiem decyzyjnym dla nowych inwestorów oraz firm obec nych już na ryn ku jak sa ma liczba studentów. Taką atrakcyjność mia sta po twier dza rów nież zmia na w rodzaju migrowanych do Krakowa procesów biznesowych. Początkowo były to proste procesy w dziedzinie księgowości, HR czy obsługi klienta, a naszym atu tem by ły ni skie kosz ty pra cy. Teraz coraz częściej migrowane są procesy zaawansowane w obszarze finansów, IT, ba dań i roz wo ju. Koszt pra cy, choć na dal waż ny, nie jest już klu czo - wy. Liczą się wymagające wiedza i kompetencje, znajomość nie tylko popularnych, lecz rów nież rzad szych ję zy ków. Ko go naj bar dziej po trze bu ją cen tra te - raz, ko go bę dą po trze bo wać za kil ka - na ście mie się cy? Naj wię kszy udział w ryn ku cen trów usług biznesowych w Krakowie mają centra finansowo-księgowe i te operujące w dziedzinie IT. Pracuje w nich proc. wszyst kich osób za trud nio - nych w cen trach w na szym mie ście. Tu obecnie doświadczamy i będziemy doświadczać w przyszłości najsilniejszych wzrostów liczby osób zatrudnionych. Ty le tyl ko, że ze wzglę du na ros ną cy sto - pień skomplikowania obsługiwanych procesów biznesowych rosnąć będą również oczekiwania wobec kandydatów. Dlatego w perspektywie kilkunastu miesięcy, zamiast poszukiwać młodszych księgowych procesujących faktury, centra będą zainteresowane raczej finansistami zdolnymi zarządzać portfelem, szacować ryzyko finansowe czy dokonywać analiz. Na ciekawy trend wskazuje wynik raportu ASPIRE stowarzyszenia centrów usług biznesowych i IT poświęconego językom obcym. Ra port wska zu je na szyb ki wzrost liczby procesów wymagających znajomości języków mniej popularnych, takich jak języki wschodnioeuropejskie czy nor dyc kie. Już w tej chwi li bra ku je takich kandydatów, a stosunkowo duży procent pracowników na tych stanowiskach to obcokrajowcy (50-80 proc.). W najbliższych 24 miesiącach tendencja wyraźnie się nasili, co koreluje z drugą fazą migracji procesów biznesowych do krakowskich centrów. Początkowo migrowano procesy z krajów Europy Za chod niej o du żych po pu la cjach, ocecnie uzu peł nia się je mniej szy mi, ale liczniejszymi migracjami procesów z pozo sta łych kra jów. Lwia część kra kow - skich cen trów to cen tra B2B, któ rych pracownicy świadczą usługi dla innych firm. W osta t nim cza sie po ja wi ły się w naszym mieście centra obsługi klienta świad czą ce usłu gi B2C, a więc kon - taktujące się ze zwykłymi mieszkańcami kra jów eu ro pej skich. Ta sy tu a cja skutkuje wzrostem popytu na pracowników o bardzo wysokich kompetencjach językowych, których poziom włada nia ję zy kiem ob cym jest ta ki jak w przypadku filologa lub obcokrajowca (po ziom C1/C2 w ska li eu ro pej skiej), a do dat ko wo są to oso by o wy so kich kompetencjach interpersonalnych. Ja kie umie jęt no ści trze ba by po pra - wić, bio rąc pod uwa gę pro gram kształ - ce nia na uczel niach? Przede wszystkim poziom znajomości ję zy ków ob cych. Tkwi my po uszy w procesach globalizacyjnych, czego efek tem jest tak dy na micz ny wzrost sek - tora centrów usług biznesowych w Polsce, szczególnie w Krakowie. Możemy wy ko rzy stać tę szan sę, ale nie bę dzie to możliwe bez płynnej komunikacji z potencjalnymi inwestorami i ich klientami. Wy ni ki ba dań AG TEST wska zu ją na popularność znajomości języka angiel skie go ok. 65 proc. po pu la cji ab sol - wen tów szkół wyż szych czy nie miec - kie go ok. 12 proc. po pu la cji. Go rzej jest z ro syj skim, fran cu skim 4-6 proc. czy hisz pań skim i wło skim ok. 2 proc. Zna - jomość pozostałych języków deklaruje gru bo po ni żej jed ne go pro cen tu, a w przypadku niektórych rzadszych języków, np. nordyckich, poniżej jednego promila populacji. A mówimy cały czas o znajomości języka zaledwie na po zio mie B2, a więc ko mu ni ka cji na szkolnym poziomie, i to z uwzględnieniem absolwentów filologii. Wśród inżynierów, informatyków czy ekonomi stów statystyki są jesz cze gor sze. Rów - nie istot ne są kom pe ten cje mięk kie. Zdolności interpersonalne, umiejętność współpracy w zespole, efektywna komunikacja pozwalają odnaleźć się szybko młodym ludziom w międzynarodowym korporacyjnym środowisku. Szkoda, że uczelniane programy nauczania w znikomym stopniu uwzględniają takie oczekiwania współczesnego rynku, a to one stanowią o sukcesie w takim samym o ile nie wię kszym stop niu jak twarda wiedza merytoryczna. Ci, którzy nauczyli się takich zachowań, zwykle na by li je na włas ną rę kę, otrza sku - jąc się z no wym dla sie bie śro do wi - skiem pod czas prak tyk za gra ni cą, w ra - mach działalności w organizacjach studenckich czy pozauczelnianych. ROZMAWIAŁA ANETA ZADROGA R E K L A M A KR

5 Kraków + Krakowskie Centra Usług Biznesowych 5 wyborcza.pl + Gazeta Wyborcza + Poniedziałek 6 grudnia 2010 Dobra przyszłość dla Krakowa Kra ków wciąć jest, i praw do po dob nie, zgodnie z przewidywaniami, nadal będzie, polskim centrum centrów finansowo-księgowych. SSC, które zostały ulokowane w Krakowie, istnieją i istnieć będą. Co chwila słyszymy również o nowych inwestycjach w tym sektorze KRZYSZTOF BUJAK, PROJECT MANAGER W DZIALE ANALIZ I RAPORTÓW PŁACOWYCH ZMIANY W UPOSAŻENIACH W KRAKOWSKICH CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH Zapewne sprawdzać się będą przewidy wa nia o na pły wie do pol ski cen - trów usług o wyż szym stop niu zło żo - no ści niż obec ne. Wy ni ka to z kil ku faktów: Polska nadal jest atrakcyjnym miej scem pod ką tem kosz tów pra cy (czyt. kosztów zatrudnienia wykwalifikowanej osoby), dysponuje też coraz większym zapleczem pracowników, którzy posiadają już doświadczenie wyniesione z innych istniejących na ryn ku kil ka lat cen trów SSC. Firma planująca lokowanie inwestycji w Kra ko wie mo że więc z du żą do - zą prawdopodobieństwa zakładać, iż bę dzie w sta nie po zy skać ka drę do swojego nowego oddziału. Wykwalifikowaną kadrę. Spróbujmy zatem przyjrzeć się tendencjom widocznym w wynagrodzeniach oferowanych aktualnie przez centra finansowo-księgowe w Polsce swoim pracownikom. Za rob ki Młodszy księgowy może w strukturze takiej organizacji liczyć na średnie miesięczne całkowite wynagrodzenie o wyso ko ści zł brut to. Dla osób wią żą - cych swoją karierę z tym określonym typem pracodawcy jest to dobra wiadomość, ponieważ kwota ta przewyższa oczekiwania przeciętnego polskiego absolwenta (1 900 netto), dotyczące pierwszej poważnej pracy. Oczywiście zarobki ulegają zmianie wraz ze zmia ną sta no wi ska (awan- sem pionowym). Księgowy zatrudniony w centrum o charakterze finansowo-księgowym zazwyczaj wynagradza ny jest na po zio mie oko ło zł brutto. Oczywiście wyższe wynagrodzenie wiąże się też z większą odpowiedzialnością i większym stopniem komplikacji obsługiwanych procesów. Stanowisko team leadera pozwala nato miast na za rob ki oscy lu ją ce już w oko li cach i wię cej zł brut to, co w porównaniu z zarobkami oferowanymi przez pol skie fir my na ana lo gicz - nym poziomie może stanowić ciekawą alternatywę i zachętę na korzyść SSC i pra cy w nich. Oczy wi ście, przy za ło - żeniu, iż akceptujemy i dobrze czujemy się w korporacyjnym środowisku pracy. W odniesieniu do wcześniejszych wniosków, jak i wysokości wynagrodzeń ofe ro wa nych w cen trach usług moż na stwier dzić, iż pra ca w nich jest ciekawą ścieżką kariery dla młodych ludzi. Prognozy dla tego sektora w kontekście Polski są bardzo optymistyczne, zakładają dalszy rozwój i powstawanie miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem. Wszystko to stanowi zachętę do podejmowania pracy w SSC. Pod wyż ki Czas kry zy su nie od bił się re al nie na kondycji centrów, był natomiast pretek stem do wy ha mo wa nia wzro stu podwyżek, który w okresie rynku pracownika był bardzo dynamiczny. Wykres pre zen tu ją cy me dia ny pod wy - żek w 2010 r. po ka zu je wy raź nie, iż w centrach usług o profilu finansowoksięgowym przyznano wzrosty uposażeń na poziomie porównywalnym do tych, które otrzymali pracownicy zatrudnieni w organizacjach o innym profilu. Podobne wzrosty mimo różnej sytuacji potwierdzają tezę o wyko rzy sta niu trud nej sy tu a cji na ryn - ku w ogó le do zmniej sze nia pod wy - żek rów nież w cen trach. O lep szej sy - tuacji w tychże świadczy przyznanie podwyżek o medianie czterech punktów procentowych na poziomie zarzą dów. W in nych fir mach me dia na ta wy no si 0 proc., przed się bior stwa po prostu blokowały wzrosty uposażeń na najwyższym poziomie zarządzania. Pro gno zy na rok 2011 dla pra cow - ników centrów lokowanych na terenie Polski są optymistyczne. Jak wynika z dru gie go wy kre su, mo gą oni na wszystkich szczeblach zarządzania liczyć na wię kszy wzrost wy na gro dze - nia niż pracownicy zatrudnieni w organizacjach z innych branż. Pozytywnie mo że też na stra jać myśl o tym, iż porównując rok do ro ku, pro cen to - wa wysokość podwyżek wzrosła. Dla pracowników szeregowych, specjalistów, kierowników i dyrektorów mediana planowanych podwyżek wynosi równo pięć punktów procentowych (w fir mach o in nym cha rak te rze bę - dzie to od po wied nio: 3,50 proc., 4,00 proc., 3,50 proc., 3,00 proc.). Za rzą dy cen trów rów nież mo gą li czyć na pod - wyżki większe niż w pozostałych organizacjach (3,00 proc. w porównaniu do 2,00 proc.). R E K L A M A This has been the right choice. First of all because of the unique people I work with, secondly because of the opportunities that this company offers to talented and ambitious people Ewa, IT Asset Management Team Leader International Paper cares about my overall wellbeing, empowers my personal development and values my efforts. Professional management and a friendly working environment make IP a great place to work Aldona, Senior Customer Service Representative This job allows me to build my business knowledge and grow as a leader as well. The most important though are the great people I deal with every day Katarzyna, Customer Service Team Coordinator I think one of the best thing about IP is the great atmosphere at work Łukasz, Sr Business Analyst The Shared Service Center in Krakow was opened in 2004 with Customer Service and IT Solutions & Services departments. The continuos growth and expansion thanks to new functions such as Finance, Credit, Audit and Supply Chain has developed it into a cross-functional hub of about 400 people. To learn more visit us at internationalpaper.com.pl KR

6 6 Reklama Poniedziałek 6 grudnia 2010 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR

7 1 KRR Reklama 7 wyborcza.pl l Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 6 grudnia

8 8 Reklama Poniedziałek 6 grudnia 2010 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR 1 INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek Dzięki nam Twoja Firma nabierze rozpędu REKLAMA: tel , faks z

9 1 KRR Reklama 9 wyborcza.pl l Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 6 grudnia

10 10 Reklama Poniedziałek 6 grudnia 2010 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR

11 1 KRR Reklama 11 wyborcza.pl l Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 6 grudnia

12 12 Reklama Poniedziałek 6 grudnia 2010 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR

13 1 KRR Reklama 13 wyborcza.pl l Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 6 grudnia

14 14 Reklama Poniedziałek 6 grudnia 2010 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR

15 1 KRR Reklama 15 wyborcza.pl l Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 6 grudnia 2010 Alexander Mann Solu ons laureatem konkursu Inwestor w Kapitał Ludzki Alexander Mann Solutions to światowy lider w Outsourcingu Procesów Rekrutacyjnych (ang. RPO), o międzynarodowym zasięgu działalności, dostarcza swoje usługi dla ponad 40 klientów w Europie, Azji Południowej, Australii i Ameryce Północnej. W 2005 roku otwarta została krakowska siedziba firmy, w której obecnie pracuje ponad 300 osób. Krakowski oddział jest jednym z trzech globalnych centrów firmy, gdzie pracownicy zajmują się obsługą i wspomaganiem rekrutacji dla największych, rozpoznawalnych w świecie biznesu klientów. W bieżącym roku firma znalazła się wśród laureatów polskiego konkursu Inwestor w Kapitał Ludzki. ons.com Rozmowa z Vic Khan, Dyrektorem Globalnych Centrów Usług i Dyrektorem Generalnym AMS w Polsce Czym jest RPO? Rec ru it ment Pro cess Out so ur cing (Out so ur cing Pro - ce sów Re kru ta cyj nych) to kom plek so we za rzą dza - nie pro ce sem po zy ski wa nia i za trud nia nia kan dy da tów dla klien ta. Po le ga ono na wie lo let niej współ pra cy, w ra mach któ rej do staw ca usług RPO sta je się czę ścią or ga ni za cji klien ta, re pre zen tu jąc go i bu du jąc je go mar kę na ryn ku pra cy. Roz wią za - nie RPO jest zde cy do wa nie bar dziej za a wan so wa ną for mą współ pra cy w po rów na niu z me to da mi dzia - łań agen cji re kru ta cyj nych, któ re prze de wszyst kim zaj mu ją się sa mą re kru ta cją. RPO, po za wy szu ki wa - niem i za trud nia niem pra cow ni ków obej mu je sze - reg do dat ko wych ele men tów, ta kich jak, bu do wa nie pro ce sów re kru ta cyj nych dla klien ta, zwię ksze nie ich efek tyw no ści i ujed no li ce nie prak tyk, op ty ma li - za cję kosz tów, wdro że nie tech no lo gii wspie ra ją - cych pro ce sy re kru ta cyj ne i wie le in nych. RPO w Eu ro pie w du żej mie rze zo sta ło za po cząt ko wa ne przez Ro sa le en Bla ir w ro ku 1996, obec ne go Pre ze - sa Za rzą du Ale xan der Mann So lu tions. To ona wpro - wa dzi ła usłu gę na ry nek bry tyj ski. Od tam te go cza - su, po mi mo po ja wie nia się wie lu firm ofe ru ją cych usłu gi RPO, AMS na dal po zo sta je li de rem w bran ży. Ja kie usłu gi do star cza ne są z kra kow skie go cen trum? Kra kow skie Cen trum do star cza usłu gi z za kre su trzech głów nych ob sza rów: po zy ski wa nia i se lek cji kan dy da tów, sze ro ko ro zu mia nej ad mi ni stra cji pro - ce sa mi re kru ta cyj ny mi, a tak że ad mi ni stra cji sy ste - ma mi re kru ta cyj ny mi oraz ra por to wa nia. Pra cu je my głów nie dla ryn ków eu ro pej skich, a wię kszość sta - no wisk w na szym Cen trum wy ma ga ciąg łe go kon - tak tu z klien tem we wnętrz nym i czę sto rów nież ze wnętrz nym, dzię ki cze mu na si pra cow ni cy mo gą w prak tycz ny spo sób wy ko rzy sty wać swo je umie jęt - no ści ję zy ko we, a wy ko ny wa na pra ca sta je się bar - dzo in te rak tyw na i róż no rod na. Głów nie po szu ku je my osób na sta no wi ska zwią za ne z rekrutacją kan dy da tów dla na szych klien tów, jak rów nież osób, któ re bę dą wspie ra ły roz bu do wa ne pro ce sy ad mi ni stra cyj ne, ta kie jak uma wia nie spot - kań po mię dzy kan dy da ta mi a me ne dże ra mi, przy go - to wy wa nie kon trak tów dla no wych pra cow ni ków, czy też udzie la nie in for ma cji o pro ce sach re kru ta - cyj nych wszyst kim je go uczest ni kom. Za chę ca my do za poz na nia się z na szą ak tu al ną ofer tą na xan der man nso lu tions.com Co AMS ma do za o fe ro wa nia kan dy da tom na ryn - ku pra cy? Jak in we stu je w lu dzi? Pro szę mnie prze - ko nać, że po wi nie nem zwią zać swo ją ka rie rę z AMS. W na szej mi sji od wo łu je my się do lu dzi ja ko pod sta - wy na sze go suk ce su i dzia łań za rów no dla klien tów, jak i pra cow ni ków (ang. Ma king pe o ple the fo un - da tion for suc cess ). Prze de wszyst kim ofe ru je my bo ga ty pro gram szko leń, wdro że nie pra cow ni ka do fir my, pro gra my prak tyk i sta ży, wie lu sta ży stów zo - sta je po tem na szy mi pra cow ni ka mi. To, co jest atrak cyj ne i pod kre śla ją sa mi pra cow ni cy to moż li - wość pra cy dla naj lep szych, zna nych, świa to wych klien tów, a także moż li wość pra cy w ob cych ję zy - kach i nie u stan ne pod no sze nie włas nych kom pe ten - cji za wo do wych i ję zy ko wych. W od róż nie niu od in nych cen trów out so ur cin go wych na sza pra ca wią - że się z du żą in te rak tyw no ścią z in ny mi i wy ma ga in ten syw nej ko mu ni ka cji wer bal nej. Da je my moż li wo ści pra cy przy mię dzy na ro do wych pro jek tach i od de le go wa nia do in nych kra jów, a tak - że stwa rza my szanse uczest ni cze nia w lo kal nych pro jek tach. Nie bał bym się na wet stwier dzić, że ofe - ru je my na szym pra cow ni kom tak że je den z bar dziej atrak cyj nych pa kie tów be ne fi tów do stęp nych w Kra - ko wie, oprócz stan dar do wych, po sia da my pro po zy - cje, któ re od róż nia ją nas od in nych cen trów np. do dat ko we dni ur lo pu, li nia pier wszej po mo cy dla pra cow ni ka w po trze bie. I wresz cie na ko niec, sa mi pra cow ni cy pod kre śla ją, że moc ną stro ną fir my jest przy ja ciel ska atmo s fe ra i moż li wość dzia ła nia w pro gra mach CSR (Cor po ra - te So cial Res pon si bi li ty). Od po cząt ku dzia łal no ści w Pol sce pra cow ni cy Ale xan der Mann So lu tions ak - tyw nie uczest ni czą w pro gra mach CSR pro wa dząc w tej dzie dzi nie oko ło 20 pro jek tów rocz nie. Gra tu lu ję ser decz nie na gro dy In we stor w Ka pi tał Ludz ki, przy zna nej fir mie AMS w tym ro ku. To pier - wsze cen trum BPO w Kra ko wie w tym ro ku, któ re mo że po szczy cić się ta ką na gro dą. Dla cze go zde - cy do wa li ście się Pań stwo wziąć udział w tym pro - gra mie? I ja kie zna cze nie ma dla Pań stwa ta na gro da? Dzię ku ję. Rze czy wi ście. Je stem dum ny z na gro dy. To wiel kie wy róż nie nie, oraz coś, co te raz nie wąt pli - wie nas wy róż nia od in nych firm z bran ży w Kra ko - wie. W tym ro ku tyl ko 30 firm w Pol sce zdo by ło to pre sti żo we wy róż nie nie w opar ciu o ba da nie da - nych fir my i jej prak tyk przez nie za leż nych au dy to - rów oraz wy ni ki kwe stio na riu sza, w któ rym, w na szym przy pad ku, wzię ło udział aż 86 pro cent na szych pra cow ni ków. Zna le źliś my się w czo łów - ce firm na gro dzo nych za naj lep sze roz wią za nia w ob sza rze za rzą dza nia ludź mi, prak tyk i po li tyk HR, za an ga żo wa nia pra cow ni ków. Za le ża ło nam na przy stą pie niu do lo kal ne go pro gra mu, aby po rów - nać na sze stan dar dy z ryn ko wy mi i okre ślić na szą po zy cję na tle lo kal ne go ryn ku, chcie liś my usły szeć, co my ślą na si pra cow ni cy. Ta na gro da ma dla nas ogrom ne zna cze nie, jest zo - bo wią za niem do utrzy my wa nia naj wyż szych stan - dar dów i dal szej pra cy. Do dat ko wo, pol ski cer ty fi kat dla AMS mo że nam po móc za chę cić no wych klien - tów do na sze go Cen trum, a tak że wzmoc nić ich za - u fa nie w po ten cjał na szych pra cow ni ków Shell Business Service Centre Kraków Zatrudniamy najlepszych! Rozwijamy i promujemy talenty! Rezultaty za rok 2010: 3 22 awanse na stanowiska managerskie (Operations Manager, Team Manager, Team Leader) awanse na stanowiska eksperckie i analityczne (Coach, Advisor, Subject Matter Expert, Business Process Analyst, Reporting Analyst, Customer Master Data Analyst, Continuous Improvement Specialist, Quality Assurance Specialist, Internal Trainer) W okresie ostatnich kilku lat firma Shell zbudowała globalną sieć centrów usług wspólnych (Shell Business Service Centres). Skupiają one swoje działania wokół obszarów Finance Operations, Customer Service oraz HR Services. Ich celem jest zapewnienie najwyższego poziomu usług dla spółek Shell oraz swoich klientów na całym świecie. Krakowskie Centrum działa od 2006 roku i zatrudnia ponad 1500 pracowników będących częścią organizacji Royal Dutch Shell awanse na pozostałe stanowiska Pracodawca, który daje realne szanse na rozwój. Fakty mówią za siebie

16 16 Reklama Poniedziałek 6 grudnia 2010 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Wy daw ca: Ago ra SA Au to rzy: Piotr To czy ski, sa mo dziel ny ana li tyk ryn ku (roz dział I)

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 3 Autor: prof. dr hab. Jan Barcz Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Projekt logo polskiej prezydencji na okładce:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA ANKIETA Cel badania Za pra sza my Cię do udzia łu w ba da niu an kie to wym, pro wa dzo nym przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy. Ankieta ta ma na celu zba da nie

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Dlatego też, nasza firma zawiera konkretne i zdecydowane przesłanie NA SZA WI ZJA Je ste śmy fir mą dzia ła ją ca na ryn ku mię dzy

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Iwo No wak Hen ryk Zie la skie wi cz 1. Usługi logistyczne

Iwo No wak Hen ryk Zie la skie wi cz 1. Usługi logistyczne 58-74 Uslugi NR 5:00-00 Uslugi NR 6 10/14/09 1:12 PM Page 67 Iwo No wak Hen ryk Zie la skie wi cz 1 Moż li wo ści wy ko rzy sta nia ist nie ją cej in fra struk tu ry PKP SA przy two rze niu cen trów lo

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA R E K L A M A MAŁOPOLSKIE CENTRA OUTSOURCINGOWE PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA 2012 DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI 31833032 MICHAŁ ŁEPECKI No wa out so ur cin go wa sto li ca Pol ski.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo