Specyfikacja techniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna DOTYCZĄCA UMOWY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY PROJEKTU POPRAWA DOSTEPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH POPULACYJNEGO PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI 1

2 1. Słownik pojęć i skrótów Tabela 1. Skróty i pojęcia użyte w dokumencie wraz z objaśnieniami. Lp. Pojęcie/skrót Objaśnienie 1 Beneficjentka Beneficjentka PPWWRP 2 CAL Client Access License 3 4 CD CRM Centrum dostępów narzędzie do zarzadzania uprawnieniami użytkowników do aplikacji stosowane przez Zamawiającego Customer Relationship Management w tym wypadku system do wspierania zarządzania relacjami z klientami. 5 Dzień roboczy Osiem godzin roboczych 6 DMS Document Management System narzędzie wykorzystywane przez zamawiającego do zarządzania szablonami dokumentów oraz dostarczaniem dokumentów do odbiorców z wykorzystaniem różnych kanałów dostępu. 7 Dostawca Wykonawca 8 9 ewuś System NFZ służący do elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców Godzina robocza Okres trwający godzinę zegarową w ramach Godzin pracy Zamawiającego Godziny pracy Zamawiającego LDAP Od godziny 8:15 do 17:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący na standardzie X.500. Jest to również nazwa usługi katalogowej pozwalającej na wymianę informacji za pośrednictwem TCP/IP. W tym wypadku ActiveDirectory 2

3 PPWWRP Projekt RIS SLA SIMP Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi realizowany przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia Projekt Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowany przez LUX MED. Diagnostyka Sp. z o.o.. Radiology Information System w tym wypadku system Medicom wykorzystywany przez Zamawiającego jako podstawowy system medyczny w zakresie dotyczącym Projektu. Service Level Agreement umowa dotycząca poziomów jakościowych usług System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki - system NFZ obsługujący sprawdzenie uprawnień beneficjentki, rejestrację świadczeń, rejestrację wyników badań i rozliczenia z NFZ System Zamawiane narzędzie informatyczne opisany w niniejszym opracowaniu. Przez System należy rozumieć całość przedmiotu zamówienia, a w tym: 17 a. system informatyczny, dla którego wymagania opisano w niniejszym dokumencie; b. interfejsy i integracje wymagane do prawidłowego działania zamawianego narzędzia; c. Licencje wymagane przez System. 18 UAT User Acceptance Tests testy akceptacyjne. 19 UML Unified Modeling Language standardowy język modelowania (notacji) elementów architektury systemów informacyjnych. 20 Umowa Umowa, która zostanie podpisana na realizację niniejszego Zamówienia. 21 Wykonawca Podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na jego wykonanie, albo zawrze z Zamawiającym Umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 3

4 22 Zamawiający LUX MED. Diagnostyka Sp. z o.o. 23 Zamówienie Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w niniejszym dokumencie. 2. Organizacja projektu Dostarczenie systemu realizowane będzie w trybie projektowym, co oznacza, że wszelkie działania kontrolowane będą przez powołany do jego kierowania zespół. Zakłada się, że po stronie Zamawiającego i Dostawcy do kontroli i zarządzania projektem powołani zostaną Kierownicy Projektu, a sam projekt prowadzony będzie zgodnie z metodyką obowiązującą u Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu (System), realizacja wymaganych dla poprawnego funkcjonowania systemu integracji, dostarczenie wymaganych licencji, dostarczenie wymaganej infrastruktury potrzebnej do pracy systemu, opracowanie wymaganej dokumentacji oraz przeprowadzenie szkoleń. Wraz z systemem dostarczona zostanie usługa wsparcia Ogólna lista produktów wytworzonych w ramach Przedmiotu Zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: a. Implementację i wdrożenie Systemu, którego minimalnych zakres funkcjonalny i koncepcja opisane są w rozdziałach 6 i 7. b. Dostarczenie wymaganych do poprawnego funkcjonowania systemu licencji obejmujących, co najmniej listę wyspecyfikowana w rozdziale (z wyłączeniem tych, które zostaną poza udostępnionymi udostępnione przez Zamawiającego. Lista udostępnionych przez Zamawiającego narzędzi, platform, standardów i licencji wskazana została w rozdziale 6.2. c. Przygotowanie dokumentacji systemu w zakresie wskazanym w rozdziale d. Implementację i wdrożenie integracji wymaganych do poprawnego funkcjonowania Systemu, które są opisane w rozdziale e. Przekazanie praw autorskich do części Systemu dedykowanych i implementowanych na potrzeby Zamawiającego. f. Zwymiarowanie i dostarczenie wymaganej do poprawnego działania Systemu infrastruktury. g. Gwarancję oraz usługę wsparcia dla systemu na warunkach opisanych w rozdziale 7.5. h. Szkolenia dla użytkowników oraz administratorów Systemu. 4

5 4. Terminy realizacji prac 4.1. Ramowy harmonogram prac Wykonawca skalując zasoby oraz przygotowując harmonogram prac musi uwzględniać datę 31 grudnia 2015roku, jako nieprzekraczalną datę zakończenia całości wdrożenia. Szczegółowe daty zakończenia poszczególnych etapów projektu wskazuje Tabela nr 2. Ramowy harmonogram projektu przedstawia poniższa tabela. Tabela 2 Ramowy harmonogram prac. Numer etapu Zakres etapu Szacowany czas trwa w dniach roboczych (do uszczegółowienia na etapie 1 projektu) Etap 1 Weryfikacja zakresu 10 Przygotowanie harmonogramu prac Etap 2 Opracowanie projektu funkcjonalnego 10 Projektu technicznego Planu testów Systemu Etap 3 Dostawa sprzętu i licencji Przygotowanie środowisk Etap 4 Implementacja Systemu (zakłada się implementację systemów w 4 iteracjach (zakresach I-IV) Opracowanie scenariuszy testowych Testy i odbiory poszczególnych zakresów (I-IV) Etap 5 Szkolenia użytkowników dla oddawanych sukcesywnie iteracji (zakresów I-IV) wdrożenia 45, zakończone nie później niż 31/12/2015) Wdrożenie produkcyjne systemu 5

6 Numer etapu Zakres etapu Szacowany czas trwa w dniach roboczych (do uszczegółowienia na etapie 1 projektu) 4.2. Rzeczowy harmonogram prac Poniższa tabela definiuje produkty etapów zarządczych Projektu. Tabela 3 Harmonogram rzeczowy. Numer etapu Etap 1 Produkty etapu Harmonogram prac Procedura dostarczania Produktów Zakres prac product back log Etap 2 Projekt funkcjonalny Systemu; Projekt techniczny systemu Wymiarowanie systemu i projekt infrastruktury wraz z zapotrzebowaniem na sprzęt i licencje Plany i scenariusze testów Etap 3 Zakupiony sprzęt i oprogramowanie gotowe (licencje) Skonfigurowane środowiska Oprogramowanie (Zamawiany System) Etap 4 Raporty z testów Dokumentacja użytkownika (w tym administratora). Dokumentacja wdrożeniowa (plan wdrożenia) Dokumentacja powykonawcza (zaktualizowana dokumentacja projektowa z Etapu 3) 6

7 Numer etapu Etap 5 Produkty etapu Wdrożony system Protokoły odbioru 4.3 Podział wdrożenia na iteracje (Zakresy) Zakłada się realizację systemu w 4 iteracjach, każda zakończona testami i odbiorami. Zakresy funkcjonalne dla każdej iteracji przedstawiają się następująco (bazują na wymaganiach funkcjonalnych opisanej w rozdziale 7.3 dokumentu) Zakres I Wymagania funkcjonalne wchodzące w skład realizacji dla tej iteracji to: Moduł administracyjny CRM (wymagania WF-0220 do WF-0250) Moduł zarządzania relacjami z Klientami CRM (wymagania WF-0300 do WF-0356) Zakres II Wymagania funkcjonalne wchodzące w skład realizacji dla tej iteracji to: Moduł Call Center (wymagania WF-0360 do WF-0390) Wymaganie WF Zakres III Wymagania funkcjonalne wchodzące w skład realizacji dla tej iteracji to: Moduł planowania CRM (wymagania WF-0010 do WF-0145) Moduł grafików (interfejsy) (wymaganie WF-0420) Integracja Altar (WF-0151) Zakres IV Wymagania funkcjonalne wchodzące w skład realizacji dla tej iteracji to: Moduł zadań CRM (wymagania WF-0160 do WF-0180) Moduł raporty (wymagania WF-0200 do WF-0210) 7

8 Integracja RIS (WF-0150) Integracja SIMP (WF-0155) Integracja CRV (WF-0154, jeśli OPCJA realizowana) 5. Organizacja procesu dostarczenia produktów Niniejszy rozdział opisuje wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji procesu wytwarzania i dostarczania Systemu Proces dostarczania oprogramowania Proces wytwórczy Systemu oraz przygotowania dokumentacji Systemu, w tym również postać wyników prac, musi być zgodny z wymaganiami i procedurami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Prace w Projekcie dotyczący realizacji zamawianego Systemu będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym przez niego oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji prac. Harmonogram prac musi uwzględniać kamienie milowe wynikające z dostaw wymaganych produktów opisanych w punkcie 4.2. terminy wynikające z harmonogramu nie mogą przekraczać dat wskazanych w punkcie 4.1. W uzasadnionych i ustalonych z zamawiającym wypadkach będzie mógł podlegać aktualizacją, które jednak nie mogą modyfikować dat wskazanych w punkcie 4.1. Wykonawca będzie prowadził prace tak, aby wykonanie każdego obszaru funkcjonalnego kończyło się dostarczeniem produktów poszerzających funkcjonalność dostarczanego Systemu. Wykonanie każdego obszaru funkcjonalnego powinno być podzielone co najmniej na następujące fazy, tj.: a. Wytworzenie funkcjonalności obejmuje projekt Systemu i jego implementację, który realizuje Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego. b. Testy wykonawcy testy realizowane na środowisku testowym Wykonawcy. Wyniki testów w postaci raportu będą przedstawiane Zamawiającemu. Pozytywny wynik testów jest podstawą do dopuszczenia Systemu do testów technicznych. Testy wykonawcy mogą być realizowane, jako testy automatyczne zgodnie ze scenariuszami przygotowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego. c. Wdrożenie testowe na potrzeby przeprowadzenia testów funkcjonalnych (w środowisku testowo szkoleniowym). d. Testy techniczne (funkcjonalne) obejmują weryfikację, czy dostarczona funkcjonalność spełnia wymagania funkcjonalne. Weryfikacja na tym etapie obejmuje również testy integracji. Testy techniczne będą przeprowadzane na środowisku testowo szkoleniowym. 8

9 Pozytywne wyniki testów technicznych są warunkiem dopuszczenie Systemu do dalszych weryfikacji. Testy techniczne realizuje Zamawiający. e. Testy akceptacyjne (UAT) będą przeprowadzane przed Wdrożeniem produkcyjnym. Pozytywny wynik Testów akceptacyjnych jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia Wdrożenia produkcyjnego. Celem Testów Akceptacyjnych jest potwierdzenie, że wytworzone oprogramowanie spełnia wymagania funkcjonalne oraz pozafunkcjonalne (w szczególności wydajnościowe, bezpieczeństwa, powiązania z innymi obszarami funkcjonalnymi/systemami). Testy Akceptacyjne będą prowadzone na środowisku preprodukcyjnym. Testy akceptacyjne warunkują podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, którego formularz jest w załączniku nr 7 f. Wdrożenie produkcyjne obejmuje migrację danych, przygotowanie materiału wymaganego do wdrożenia oraz wsparcie we wdrożeniu i przekazanie do eksploatacji wytworzonego obszaru funkcjonalnego. Prawidłowość realizacji wdrożenia zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Środowiska wskazane w powyższych zapisach zostaną dostarczone zgodnie z zestawieniem i zasadami wskazanymi w rozdziale Zamawiający oczekuj, iż proces wytwarzania oprogramowania zaproponowany przez Wykonawcę będzie zgodny z: a. Metodyką SCRUM; b. Wskazanymi powyżej wytycznymi. 6. Wizja systemu Planowany system będzie realizował zadania typowe dla systemów typu CRM oraz CallCentre. Ze względu na specyfikę działalności prowadzonej przez Zamawiającego system będzie rozbudowany o elementy charakterystyczne dla systemów obsługujących logistykę w zakresie realizacji transportu kołowego oraz elementy rozwiązań GIS Otoczenie systemu Zamawiany System będzie rozwinięciem rozwiązań już wykorzystywanych przez Zamawiającego. W tej sytuacji System będzie zarówno umieszczony w infrastrukturze z Zamawiającego jak również zintegrowany z istniejącymi rozwiązaniami Zamawiającego. Poniższy diagram prezentuje powiązania Systemu z aplikacjami Zamawiającego oraz otoczeniem zewnętrznym. 9

10 pkg Mamobusy_V3_OPZ RIS «use» «file» RIS 4Net Optional CRV Teryt «use» «HL7» Work schedule, Visit Schedule PatientData «use» «ESB» «use» «ESB» PatientData Consent Activ edirectory «use» «LDAP» CRM PatientData «use» «ESB» «use» «LDAP» Grafiki Work schedule Orders «use» «WCF» «use» «file» «use» MSWIA «use» «WCF» Inv itation A «flow» External lead DB CD «flow» Invitation «use» «file» DMS «use» «WS» «use» Location Moduł GIS «use» «WCF» «use» «WS» Orders «use» «WS» Kurier MS Outlook Invitation, PatientData ewuś «use» «WS» Obszar rozwiązania Obszar dostarczanego System CallCentre SIMP «use» «HTML» Systemy zewnętrzne objęte integracją Dokumenty Diagram 1 Otocznie Systemu wraz z najważniejszymi powiązaniami 10

11 Opis elementów otoczenia Systemu Poniższa tabela opisuje komponenty otoczenia zamawianego Systemu przedstawione na poprzednim diagramie. Tabela 4 Komponenty otoczenia Systemu Lp. Komponent/ aplikacja Status Umiejscowienie Opis/ Zakres odpowiedzialności 1 RIS Istniejący Siedziba Zmawiającego - Gdynia 2 DMS Istniejący Siedziba Zmawiającego - Warszawa System Medicom wykorzystywany przez Zamawiającego jako podstawowy system medyczny w zakresie dotyczącym Projektu. Narzędzie wykorzystywane przez zamawiającego do zarządzania szablonami dokumentów oraz dostarczaniem dokumentów do odbiorców z wykorzystaniem różnych kanałów dostępu. Zarządzanie szablonami pism i generowanie wysyłki pism Zaproszenia: Listy tradycyjne, s, SMS 3 CD (Centrum dostępu) Istniejący Siedziba Zmawiającego - Warszawa System Zamawiającego zarządzający autoryzacją użytkowników oraz dostępem i uprawnieniami użytkowników w aplikacjach biznesowych. 4 ActiveDirectory Istniejący Siedziba Zmawiającego - Warszawa LDAP oparty o MS Windows

12 Lp. Komponent/ aplikacja Status Umiejscowienie Opis/ Zakres odpowiedzialności 5 Grafiki Projektow any Siedziba Zmawiającego - Warszawa Element Systemu oparty o interfejs WWW wykonany w technologii 4Net (MS.Net/ EJS/IIS/MS SQL Server) realizujący udostępnienie grafików dla techników, kierowców oraz pozwalający na przesłanie zamówienia dotyczącego obsługi logistycznej (kurier, odbiór śmieci, itp.) Aplikacja będzie wykorzystywała usługę sieciową wystawioną przez zamawiany System do pobierania i przesyłania danych. 6 MSOutlook Istniejący Siedziba Zmawiającego - Warszawa 7 CallCentre Istniejący Siedziba Zmawiającego - Warszawa System pocztowy oparty o MS Exchange, z którym System będzie się integrował w zakresie kalendarza oraz zadań. System CallCentre firmy Altar 8 SIMP Istniejący System NFZ System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki - system NFZ obsługujący sprawdzenie uprawnień beneficjentki, rejestrację świadczeń, rejestrację wyników badań i rozliczenia z NFZ 9 ewuś Istniejący System NFZ Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców 10 Kurier Istniejący Zewnętrzny: TNT/ Pocztex Usługa sieciowa udostępniana przez firmy kurierskie służąca zamawiania i obsługi przesyłek kurierskich 11 External lead DB Istniejący Zewnętrzny bazy statystyczne zawierające dane o liczbie uprawnionych, wielkość populacji w miejscowości 12

13 Lp. Komponent/ aplikacja Status Umiejscowienie Opis/ Zakres odpowiedzialności 12 MSWIA Istniejący Zewnętrzny Plik udostępniany przez MSWIA zawierający dane osób uprawnionych do badania. 13 4Net Istniejący Siedziba Zmawiającego - Warszawa 14 CRV Istniejący Siedziba Zmawiającego - Warszawa Podstawowy System medyczny, wykorzystywany przez Zmawiającego w obszarach związanych z obsługą produktów ambulatoryjnych. Aplikacja będzie dodatkowym źródłem danych statystycznych dla zamawianego Systemu. Master Data Rekord dla danych dotyczących osób fizycznych. Aplikacja będzie wykorzystywana do przetwarzania danych pacjentów oraz zbierania zgód marketingowych. 15 Teryt Istniejący Zewnętrzny Dane TERYT będą wykorzystywane do klasyfikowania danych adresowych przesyłanych w pliku MSWIA zawierających kody TERYT oraz do weryfikacji wprowadzanych danych teleadresowych. 13

14 Lp. Komponent/ aplikacja Status Umiejscowienie Opis/ Zakres odpowiedzialności 16 CRM Projektow any Siedziba Zmawiającego - Warszawa System CRM jest jednym z obszarów Zamawianego rozwiązania. Obecnie Zamawiający dysponuje system CRM opartym o MS Dynamics, który zamawiany System ma rozszerzyć o wymagania opisane w rozdziale 7. Główne odpowiedzialności tego modułu to część logistyczna (planowanie i zarządzanie zasobami) oraz zarządzanie kontaktami z kontrahentami i beneficjentkami, a w tym: a. zarządzanie kalendarzem mammobusów b. definicja danych potrzebnych do planowania: mammobusy, technicy c. baza lokalizacji (kontrahentów) d. predykcja lokalizacji 'tras" e. potwierdzenie lokalizacji f. zarządzenie kontaktami z potencjalnymi pacjentkami z wybranych lokalizacji g. wygenerowanie zaproszeń i harmonogramu wizyt h. wygenerowanie listy lokalizacji dla NFZ i. raportowanie j. zarządzenie zgodami marketingowymi (pozyskanymi od przebadanych pacjentek) 14

15 Lp. Komponent/ aplikacja Status Umiejscowienie Opis/ Zakres odpowiedzialności 17 Moduł GIS Projektow any Siedziba Zmawiającego - Warszawa Moduł mapowy odpowiedzialny za: a. Prezentację danych statystycznych b. Prezentację wyników predykcji lokalizacji mammobusów c. Wyliczenie propozycji tras mammobusów Standardy i wytyczne Poniższy rozdział przestawia wytyczne jakimi Zmawiający kierował się przy opracowaniu architektury oraz wymagań dla Systemu. Kluczowym wymaganiem, którym musi się kierować Wykonawca Systemu jest spełnienie standardów technologicznych Zamawiającego Standardy technologiczne Zamawiający dysponuje infrastrukturą oraz rozwiązaniami wykorzystywanymi produkcyjnie, które zamawiany System będzie uzupełniał. Te względy dyktują konieczność dostarczenia rozwiązań kompatybilnych spełniających poniższe standardy. Tabela 5 Standardy technologiczne Zamawiającego. Nr Obszar/ Komponent Technologia S001 CRM MS Dynamics 2013 S002 Repozytorium plików MS Sharepoint 2013 S003 Bazy danych Microsoft SQL Server 2008R2 Enterprise Edition S004 RIS.Net 4.0/ WPF Microsoft SQL Server 2008R2 Standard Edition 2012 S005 Serwery aplikacyjne/ WWW IIS 7.5 S006 DMS GMC Inspire 15

16 Nr Obszar/ Komponent Technologia S007 Mail MS Exchange 2007/ MS Outlook S008 CallCentre Altar S009 Wirtualizacja VMWare 5.0 lub nowszy S010 Systemy operacyjne MS Windows 2008 S011 Asynchroniczna wymiana danych NServiceBus z kolejkami realizowanymi w bazie danych S012 Usługi sieciowe Webservice z binding typu BasicHttpBinding WCF S013 Przeglądarki WWW Interfejsy aplikacje oparte o ASP.NET/EJS pracujące w przeglądarkach: a. FireFox w wersji ESR wymagana jako podstawowa przeglądarka wykorzystywana przez Zamawiającego; b. MS Internet Explorer w wersji Wytyczne architektoniczne Zamawiający podczas przygotowania założeń kierował się poniższymi pryncypiami architektonicznymi. Wytyczne te są również wiążące dla Dostawcy Systemu. Nr wytycznej Wytyczna Opis uwagi P001 Otwarty kod aplikacji Wszystkie obszary/ moduły Systemu implementujące warstwę integracji oraz algorytmy wymagane przez Zamawiającego, a w szczególności: a. definiujące grafiki, b. kalendarze pracy mammobusów, c. typujące zbiory beneficjentek i miejscowości postojów, 16

17 Nr wytycznej Wytyczna Opis uwagi d. realizujące tworzenie rankingu miejscowości e. realizujące predykcje tras mammobusów, f. zarządzające kolejkami i kampaniami dla CallCentre, muszą być otwarte dla Zamawiającego. Oznacza to możliwość modyfikacji przez Zamawiającego. P002 Wykorzystanie standardów Zamawiającego Zamawiany System musi być projektowany i implementowany w oparciu o standardy technologiczne przedstawione przez Zamawiającego P003 Baza danych Wszystkie rozwiązania wymagające magazynów danych składowanych w bazach danych muszą być kompatybilne z MS SQL Server 2008R2 P004 Integracja asynchroniczna Komunikacja asynchroniczna musi być oparta o NServiceBus P005 Usługi sieciowe Webservice z binding typu BasicHttpBinding WCF P006 LDAP Autoryzacja w przypadku dostarczenia rozwiązań gotowych musi być oparta o LDAP (ActiveDirectory) udostępniony przez Zamawiającego. Uprawnienia oparte powinny być o grupy domenowe i uwzględniać polisy domenowe. P007 Centrum dostępów Autoryzacja i zarządzanie uprawnieniami dla aplikacji implementowanych (nie gotowych) na zlecenie Zamawiającego oparte powinno być o narzędzie utrzymywane i rozwijane przez Zamawiającego. Narzędziem tym jest Centrum dostępów dostarczające usługi autoryzacji poprzez usługi sieciowe. P008 Wymienność algorytmów planowania i predykcji Algorytmy predykcji powinny zbudowane w sposób umożliwiający ich rozszerzanie, wymianę oraz dodawanie kolejnych bez zmiany funkcjonalności CRM. Możliwość rozbudowy algorytmów powinna zostać wykonana jako 17

18 Nr wytycznej Wytyczna Opis uwagi API realizujące włączanie/ wyłączanie algorytmów w postaci plugin ów. W przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje się na implementację Systemu Zamawiający dostarczy standardy dotyczące: a. Zasad i standardów kodowania; b. Zasad i standardów dotyczących implementowania obiektów bazy danych; c. Zasad dokumentowania kodu; d. Zasad zarządzania repozytoriami kodu Koncepcja systemu W ramach Projektu dostarczone zostaną narzędzia usprawniające planowanie i zarządzanie realizacją badań przy wykorzystaniu floty mammobusów, jakimi dysponuje Zamawiający. Dostarczone narzędzie powinno umożliwi wykorzystanie możliwie najefektywniej zasobów Zamawiającego. Zamawiający zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Zamawiane narzędzie składać się będzie funkcjonalnie z następujących obszarów: a. Algorytmy predykcji lokalizacji oraz planowania logistycznego; b. Moduł prezentacji i planowania lokalizacji mammobusów; c. Moduł zarządzania relacjami z beneficjentkami oraz kontrahentami; d. Zarządzanie grafikami. Każdy ze wspomnianych modułów może być wykonany jako niezależny komponent ale pod warunkiem możliwości jego współpracy rozwiązaniem wybranym przez Zamawiającego, jako platforma CRM. Przez współpracę należy rozumieć takie umieszczenie modułu w ramach CRM, aby z punktu widzenia użytkownika było to rozwiązanie stanowiące część CRM Algorytmy predykcji i planowania powinny zostać dostarczone jako niezależne moduły z otwartym kodem możliwym do modyfikowania przez Zamawiającego. Algorytmy powinny być możliwe do podłączenia do funkcjonalności planowania dostępnych przez CRM w sposób pozwalający na ich rozszerzanie, wymianę oraz dodawanie kolejnych bez zmiany funkcjonalności CRM (API realizujące ideę plugins). Realizacja modułu GIS oraz logistyki powinna być oparta o rozwiązania OpenSource umożliwiające integrację z rozwiązaniem wybranym przez Zamawiającego, jako platforma CRM. Moduł zarządzania relacjami (CRM) zbudowany powinien być o platformę wybraną i wykorzystywaną przez Zamawiającego w obszarze CRM. Moduł powinien zapewnić realizację zadań związanych z: 18

19 a. koordynowaniem wysyłki zaproszeń wraz z odpowiednią personalizacją treści zaproszenia; b. wspieraniem procesów operacyjnych związanych z planowaniem i organizowaniem badań; c. rejestracją na badania; d. obsługą beneficjentek; e. zarządzeniem kalendarzem dostępności mammobusów; f. procesem raportowania, sprawozdawczością oraz monitorowaniem faktycznych rezultatów Projektu Założenia i ograniczenia Wykonawca projektując i implementując System musi uwzględnić co najmniej założenia i ograniczenia jakie zostały przyjęte i zidentyfikowane przy definiowaniu architektury Systemu oraz identyfikowaniu wymagań dla niego. Zidentyfikowane założenia i ograniczenia opisu tabela poniżej. Tabela 6 Założenia o ograniczenia Systemu. Nr wymagania OG001 Opis założenia lub ograniczenia Kod aplikacji RIS wykorzystywanej przez Zamawiającego jest zamknięty. Podczas projektowania integracji należy: 1. Założyć w przypadku przekazywania danych do sytemu RIS konieczność porozumienia się z dostawcą systemu RIS w zakresie wykorzystania API aplikacji do wstawienia danych; 2. Założyć w przypadku pobierania danych własną warstwę integracji opartą o pobranie danych bezpośrednio z bazy danych OG002 OG003 OG004 OG005 Liczba licencji CAL dla systemu jest ograniczona do wartości podanych rozdziale Dodatkowe dostępy dla funkcji statycznych lub rzadko wykorzystywanych (np. prezentacje zestawień) należy projektować jako usługi sieciowe dostarczające odpowiednie metody możliwe do wykorzystania przez zewnętrzne aplikacje. System CRM musi być przygotowany, jako rozbudowa rozwiązania istniejącego u Zamawiającego Autoryzacja w RIS oparta o uprawnienia SQL Server Przepustowość łącza pomiędzy biurem zlokalizowanym w Gdynia a Centralą Zamawiającego, gdzie planowana jest infrastruktura dla Systemu, ograniczona do 10 Mbit 19

20 7. Szczegółowe wymagania 7.1. Architektura rozwiązania Umiejscowienie w architekturze zamawiającego Projektując rozwiązanie Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, iż infrastruktura, na której posadowiony będzie System znajduje się w innej lokalizacji niż użytkownicy systemu. Rozwiązanie musi uwzględniać dostępne pasmo oraz uwarunkowana odnośnie bezpieczeństwa i dostępności systemów. Poniższy diagram prezentuje lokalizacje geograficzną istotnych komponentów Systemu oraz dostępne połączenia. deployment Location «executionenvironment» MS Windows 2008 RIS::RIS Gdynia CRM::CRM Warszawa «executionenvironment» MS Windows 2008 CRM::DMS 10 Mbit CRM::CallCentre Diagram 2. Umiejscowienie komponentów w infrastrukturze Zamawiającego Komponenty i interfejsy Poniższy diagram pokazuje minimalny zakres interfejsów, jakie System będzie realizował. Szczegółowy zakres integracji opisuje Tabela 8. 20

21 composite structure CRM Kurier Request for service WS Orders External lead DB Statistical file ewuś CRM Eligibility WS Eligibility MSWIA Logistics Population coverage Moduł administracyjny Moduł planowania Grafiki Grafiki WS SIMP GUI Rejestracja wizyt Orders Work schedule Mammographic findings, Location, Eligibility Visit Schedule Zamówienie usługi Uprawnienia Grafiki techników Rejestracja badań Rejestracja wizyt Usługi CRM Moduł zarządzania Moduł CallCentre relacjami z klientem Moduł zadań Moduł raportowy Statistical data Pliki statystyczne Pliki MSWiA Lokalizacje Dane beneficjentek Dane techników Import_WCF Employee data Statistical data Location PatientData Teryt Localization 4Net Patient data Grafiki GIS Kampanie Wydruki Eksport_WCF Location PatientData RIS Kalendarz Patient data Schedule WCF Location Location, Statistical data Invitation Invitation Calendar Visit Schedule, Work schedule Dane pracowników CRM_WCF GIS Wizualizacja danych statystycznych Wybór miejsc do odwiedzenia CRM WS CallCentre Printouts WS DMS Calendar Plugin Outlook Diagram 3 Interfejsy i podział odpowiedzialności w zamawianym Systemie. 21

22 Tabela 7 Komponenty zamawianego Systemu. Lp. Komponent Opis/ Zakres odpowiedzialności CRM Logistyka Moduł (przestrzeń) w CRM realizująca wymagania z zakresu modułu zarządzania relacjami z klientem, modułu CallCentre (moduł współpracy z Altar), modułu zadań oraz modułu raportowego. Moduł, który może zostać zaimplementowany jako część CRM. Moduł odpowiedzialny na wprowadzenie danych potrzebnych do działania algorytmów predykcji potencjalnych lokalizacji mammobusów oraz predykcji tras przewozu mammobusów do potencjalnych lokalizacji Moduł będzie wspierał typowanie lokalizacji (miejscowości) interesujących z punktu widzenia planowania badań oraz za wspieranie planowania badań, które obejmuje planowanie logistyki związanej z przemieszczaniem i postojem mammobusów. Moduł musi mieć otwarty kod w zakresie budowy algorytmów predykcji GIS Moduł realizujący wizualizację danych statystycznych, lokalizacji oraz tras mammobusów. Dodatkowo narzędzie musi umożliwić wskazywanie optymalnych lokalizacji. 22

23 Poniższa tabela prezentuje minimalną listę interfejsów jakie ma obsługiwać system Tabela 8 Zidentyfikowane interfejsy Nr Nazwa interfejsu Wymagany Kierunek integracji Integrowany system Sposób realizacji Zdarzenie sterujące/ częstotliwość Opis/ Zakres odpowiedzialności Odniesienie do wymagania I001 Pliki statystyczne Wymagany projekt i implement acja usługi do pobierania danych Do CRM Systemy backoffice Zmawiająceg o lub własne dane statystyczne Import plików excel lub csv dostarczany na płycie CD Raz w miesiącu Dane statystyczne na potrzeby typowania lokalizacji mammobnusów Zakres danych obejmuje: a. informacje o lokalizacji przygotowany per województwo zawierające miejscowość oraz potencjalne objęcie populacji WF-0080 informacje o miejscowościach krytycznych statystycznie współczynnik beneficjentek nigdy nie korzystających z badań (zaproszeń na badania) 23

24 I002 Pliki MSWiA Wymagany projekt i implement acja usługi do pobierania danych Do CRM MSWiA Import plików excel lub csv dostarczany na płycie CD Udostępniany raz w roku dla podmiotów mających umowę z MSWIA Dane potencjalnych beneficjentek Programu Zakres danych obejmujących listę beneficjentek potencjalnie uprawnionych do badań. Plik przygotowywane jest per województwo i zawiera: a. Imię, WF-0300 a. Nazwisko, b. Rocznik (data urodzenia) c. Pesel d. Dane adresowe w oparciu o kody TERYT 24

25 I003 Lokalizacje Wymagany projekt i implement acja usługi do pobierania danych Do CRM TERYT Pliki xml dostarczany na płycie CD Raz w miesiącu nie rzadziej niż pliki z informacją o objęciu populacji np. z MSWiA Przesłanie danych lokalizacyjnych na potrzeby powiązania danych pacjentek z adresami np. dla danych przesłanych z MSWiA Zakres interfejsu zgodny ze specyfikacja udostępnioną na stronach GUS WF-0240 I004 Dane beneficjentek OPCJA Wymagany projekt i implement acja usługi po stronie CRM Do CRM 4Net NSB Zmiana danych pacjentki z zakresie wykonanych badań zbieżnych z Projektem Przesłanie danych potencjalnych beneficjentek badań. Zakres danych podobny do MSWiA ale adres jest podany bez kodów Teryt. Dodatkowo przesyłana jest flaga statusu uprawnienia i data wykonania badania. WF-0301 Interfejs należy zaprojektować i wykonać po stronie zamawianego Systemu. 25

Ankieta potwierdzenia realizacji wymagań funkcjonalnych.

Ankieta potwierdzenia realizacji wymagań funkcjonalnych. . Pieczęć Wykonawcy Ankieta potwierdzenia realizacji wymagań funkcjonalnych. WF-0220 Konta użytkowników WF-0230 Zarządzanie rolami WF-0240 Importowanie słowników TERYT WF-0250 Zarządzanie słownikami WF-0010

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 3 czerwca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawa oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Program Studio CRM.net. Oprogramowanie do zarządzania i kontroli pracy handlowców

Program Studio CRM.net. Oprogramowanie do zarządzania i kontroli pracy handlowców Program Studio CRM.net Oprogramowanie do zarządzania i kontroli pracy handlowców Spis treści O programie 3 Baza wizyt 4 Raporty handlowców 7 Kalendarze 10 Zamówienia 12 Podsumowanie 14 Kontakt 15 O programie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF Warszawa, 25.05.2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Promotor dr inż. Szymon Supernak Warszawa, 22.05.2014 Plan prezentacji 1. Cel i

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01 Zapytanie Ofertowe Na budowę systemu informatycznego B2B Wersja 1.00 Warszawa, 2013-03-01 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach STRONA 2 Z 7 Spis treści: 1 Cel dokumentu... 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Ustalanie terminów realizacji zamówień... 3 1. Kalendarze dostaw i wysyłek... 3 2. Ustalanie terminu

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo