Bezprzewodowe sieci transmisyjne Bluetooth. 27 lutego 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowe sieci transmisyjne Bluetooth. 27 lutego 2015"

Transkrypt

1 Bezprzewodowe sieci transmisyjne Bluetooth 27 lutego

2 Literatura [1] [2] D. Chomienne, M. Eftimakis. "Bluetooth Tutorial" (PDF). [3] "Security Weaknesses in Bluetooth". RSA Security Conf. Cryptographer's Track. 2

3 Historia powstania Ericsson (1994) sposób ª czenia telefonów komórkowych z innymi urz dzeniami bez u»ycia kabla. Razem z czterema innymi rmami (IBM, Intel, Nokia i Toshiba) utworzono SIG (ang. Special Interest Group), która rozpocz ªa prace nad standaryzacj. Cechy: niewielki zasi g, maªy pobór pr du, niski poziom mocy promieniowanej oraz niska cena Pochodzenie nazwy: od przydomka króla du«skiego Haralda Sinoz bego (970 rok) który podporz dkowaª sobie Norwegi i Dani 3

4 Wersje standardu ˆ Bluetooth kb/s (1999) ˆ Bluetooth kb/s (2002) ˆ Bluetooth kb/s (2005) ˆ Bluetooth 2.0 transfer maksymalny przesyªania danych na poziomie 2,1 Mb/s, wprowadzenie Enhanced Data Rate wzmocniªo transfer do 3,1 Mb/s ˆ Bluetooth HS (High Speed) 24 Mbps (3 MB/s) (2007) ˆ Bluetooth HS (High Speed) (5 MB/s) (2009) 4

5 Przykªadowe zastosowania 5

6 Zawarto± standardu ˆ parametry moduªu radiowego ˆ funkcje sterownika ª cza ˆ procedury zarz dzania ª czem ˆ funkcje oprogramowania 6

7 Podstawowe parametry ˆ Nielicencjonowane pasmo 2.4GHz, ISM (industrial, scientic,medical) (kuchenki mikrofalowe, ) ˆ Zasi g 10m (rozszerzony do 100 m ) ˆ TDMA - TDD (Time Division Duplex) - Frequency hopping ˆ Mixed voice / data paths ˆ Encryption ˆ Low power ˆ Low cost ˆ Extremely small 7

8 Topologia sieci Piconet Urz dzenie master determinuje: sekwencj przeskoków cz stotliwo±ci, kod dost pu, synchronizacj czasow, przepustowo± slave. Urz dzenie slave oblicza oset do zegara Master'a. Tylko jeden master, do 7 aktywnych Slave 8

9 Scatternet 9

10 Scatternet kilka podsieci piconet, jeden master na piconet, urz dzenia dzielone mi dzy ró»nymi sieciami piconet, 10

11 Architektura Bluetooth 11

12 Specykacja ª cza radiowego (Radio Specication), sterownik ª cza (Baseband), protokoªy warstwy liniowej (LMP, L2CAP) ˆ Radio, Baseband, LMP, L2CAP zapewniaj niezawodne poª czenia warstwy drugiej modelu ISO/OSI ˆ SDP Service Discovery Protocol protokóª przekazywania informacji o usªugach realizowanych przez urz dzenia w ramach proli Bluetooth ˆ RFCOMM protokóª emulacji portów szeregowych RS-232 w poª czeniu Bluetooth ˆ OBEX IrDA OBject EXchange protokóª warstwy sesji sªu» cy do realizacji obiektowej wymiany danych ˆ TCS BIN Telephony Control protocol Specication Binary protokóª sªu» cy do sterowania poª czeniami telefonicznymi 12

13 13

14 Specykacja ª cza radiowego ˆ 2.4 GHz ˆ przeskoki cz stotliwo±ci 1600 (3200) hops/s ˆ 79 kanaªów o szeroko±ci 1 MHz ˆ 220 us czas przeª czania ˆ Trzy klasy mocy: 1 max: 100 mw, 2 max: 2.5mW, 3 max:1mw ˆ RSSI steruje moc ˆ modulacja GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying v1.0) 14

15 Zalety i wady techniki modulacji FHSS: ˆ maªa waga, rozmiar, koszt, pobór energii ukªadu radiowego ˆ wspóªdzielenie pasma przez wiele sieci (Bluetooth ok.30) ˆ odporno± na silne zakªócenia cz ±ci pasma i podsªuchiwanie transmisji ˆ niska wydajno± i zasi g transmisji ˆ dªugotrwaªe nawi zywanie poª cze«ˆ generowanie silnych zakªóce«15

16 Specykacja sterownika ª cza (Baseband) pseudolosowa sekwencja przeskoków cz stotliwo±ci 1600 razy/sek. Sekwencja okre±lana na podstawie adresu stacji nadrz dnej. Stacje nadrz dne nadaj tylko w szczelinach o numerach parzystych, podrz dne w nieparzystych. ˆ bezrywalizacyjny dost p do medium ˆ podziaª Time Division Duplex na szczeliny czasowe 625 µs odpowiadaj ce czasowi transmisji na pojedynczym kanale FHSS ˆ przepytywanie (polling) z zapewnian cz sto±ci ˆ transmisja naprzemienna (master, slave) ˆ transmisja synchroniczna SCO (rezerwacja szczelin czasowych) ˆ transmisja asynchroniczna ACL (w pozostaªych szczelinach) 16

17 17

18 Baseband Podstawowe parametry urz dze«ˆ BD_ADDR (Bluetooth Device Address) 48-bitowy adres urz dzenia zgodny z adresacj Ethernet MAC, zarz dzan wspólnie dla tych standardów przez IEEE, adres BD_ADDR urz dzenia nadrz dnego determinuje kolejno± sekwencji przeskoków FHSS pikosieci ˆ CLKN (Clock Native) 28-bitowy niezale»ny licznik o rozdzielczo±ci 312,5 µs; zegar CLKN urz dzenia nadrz dnego determinuje faz sekwencji przeskoków FHSS pikosieci, urz dzenia podrz dne utrzymuj i stale od±wie»aj ró»nic wskazania swojego zegara wzgl dem wskazania zegara urz dzenia nadrz dnego w celu synchronizacji z kanaªem zycznym pikosieci 18

19 ˆ CoD (Class of Device) 24-bitowy parametr urz dzenia okre±laj cy klas urz dzenia pod wzgl dem realizowanych przez nie usªug 19

20 Transmisja mo»e trwa 1, 3 lub 5 szczelin czasowych. Przeskoki cz stotliwo±ci s wstrzymywane gdy ramka trwa wi cej ni» jedn szczelin. 20

21 Pakiety Baseband ˆ pakiety kontrolne realizuj funkcje kontrolne, nie przenosz danych warstw wy»szych ˆ pakiety SCO (Synchronous Connection Oriented) pakiety przenosz ce synchroniczne dane d¹wi kowe warstwy Audio z pr dko±ci 64 kbit/s w wyznaczonych szczelinach czasowych, nadawane parami w kierunku master-slave i slave-master tworz ª cza SCO ˆ pakiety ACL (Asynchronous Connectionless Link) przenosz jednostki danych protokoªów LMP lub L2CAP, podlegaj mechanizmowi numerowania, generacji sumy kontrolnej CRC, potwierdze«odbioru i retransmisji (za wyj tkiem pakietów rozgªoszeniowych) 21

22 Pakiety kontrolne ˆ ID pakiet identykacyjny sªu» cy gªównie do nawi zywania poª cze«baseband ˆ FHS pakiet przenosz cy adres BD_ADDR, stan zegara CLKN i inne parametry urz dzenia potrzebne do nawi zywania poª cze«baseband ˆ POLL pakiet nadawany przez urz dzenie nadrz dne w przypadku braku danych warstw wy»szych do nadania ˆ NULL pakiet nadawany przez urz dzenie podrz dne w przypadku braku danych warstw wy»szych do nadania 22

23 Dwa rodzaje ª czy: synchroniczne ª cze SCO (gªos, brak retransmisji), asynchroniczne ª cze ACL (dane, retransmisja) 23

24 Pakiety 24

25 Pakiety i ª cza SCO Pakiety SCO zajmuj pojedyncz szczelin czasow ˆ HV1 (High-quality Voice) przenosi dane d¹wi kowe zakodowane z u»yciem FEC (Forward Error Control) 1/3, nadawany co 2 szczeliny czasowe; ª cze HV1 zajmuje caªy kanaª zyczny pikosieci ˆ HV2 przenosi dane d¹wi kowe zakodowane z u»yciem FEC 2/3, nadawany co 4 szczeliny czasowe; w pojedynczej pikosieci mog istnie 2 ª cza HV2 ˆ HV3 przenosi dane d¹wi kowe niezakodowane przez FEC, nadawany co 6 szczelin czasowych; w pojedynczej pikosieci mog istnie 3 ª cza HV3 ˆ DV (Data-Voice) przenosi dane d¹wi kowe o rozmiarze zgodnym z pakietem HV1, niezabezpieczone przez FEC, oraz pojedyncz wiadomo± protokoªu LMP 25

26 Pakiety ACL ˆ Data-Medium rate (DM) pakiety zabezpieczone przez kodowanie FEC 2/3 ˆ Data-High rate (DH) pakiety niezabezpieczone przez FEC ˆ DM1 jednoszczelinowy pakiet DM przenosz cy do 17 bajtów danych ˆ DH1 jednoszczelinowy pakiet DH przenosz cy do 27 bajtów danych ˆ DM3 pakiet DM obejmuj cy 3 szczeliny czasowe, przenosz cy do 121 bajtów danych ˆ DH3 pakiet DH obejmuj cy 3 szczeliny czasowe, przenosz cy do 183 bajtów danych ˆ DM5 pakiet DM obejmuj cy 5 szczelin czasowych, przenosz cy do 228 bajtów danych ˆ DH5 pakiet DH obejmuj cy 5 szczelin czasowych, przenosz cy do 343 bajtów danych ˆ AUX1 jednoszczelinowy pakiet przenosz cy do 30 bajtów danych niezabezpieczonych przez FEC, niezawieraj cy sumy kontrolnej CRC i niepodlegaj cy retransmisji 26

27 Struktura pakietu 27

28 Podstawowy pakiet kod dost pu (72 bity, synchronizacja i identykacja), nagªówek ramki (54 bity, typ ramki), pole danych 2744 bity danych dla ramki pi cioslotowej 240 bitów danych dla ramki jednoslotowej Addr: nagªówka okre±la jedno z o±miu aktywnych urz dze«, dla którego przeznaczona jest ramka. Type: okre±la typ ramki (ACL, SCO, pool albo null), rodzaj korekcji bª dów u»ywany w polu danych oraz liczb slotów w ramce. Flow: jest ustawiane przez slave, gdy jego bufory s peªne i nie mo»e on przyj wi cej danych. Acknowledgement: jest potwierdzeniem transmisji. Sequence: jest u»ywany w celu numeracji ramek aby wykry retransmisje. 28

29 Ramka w wersji 2.0 Enhanced 29

30 Przepustowo± 30

31 Korekcja bª dów 31

32 Sygnaª zegarowy 32

33 Oset w sieci rozproszonej 33

34 Sie rozproszona 34

35 Link controler Nawi zywanie poª cze«procedura Inquiry pozwala pozyska parametry: BD_ADDR, CLKN i CoD innych urz dze«wymaga wprowadzenia urz dzenia pozyskuj cego parametry do stanu Inquiry, odpowiadaj - cych do stanu Inquiry Scan, trwa do ok. 10,24 sek. 35

36 Tryby oszcz dzania energii Kongurowane oddzielnie mi dzy ka»dym urz dzeniem podrz dnym a urz dzeniem nadrz dnym ˆ tryb Sni zredukowana cz sto± przepytywania ACL ˆ tryb Hold wstrzymanie transmisji ACL na zadany czas ˆ tryb Park wstrzymanie transmisji ACL i SCO a» do jej wznowienia przez urz dzenie nadrz dne (zwalnia adres AM_ADDR urz dzenia podrz dnego umo»liwiaj c przyª czenie do pikosieci dodatkowego urz dzenia) 36

37 Zabezpieczenia transmisji ˆ proces parowania urz dze«(bluetooth Pairing) przed rozpocz ciem transmisji oparty o kod PIN (4-16 cyfr) ˆ uwierzytelnianie algorytm SAFER+ ˆ szyfrowanie poª cze«algorytm E0 ˆ mo»liwo± ukrycia urz dzenia (non- discoverable mode) ˆ maªy zasi g ˆ cz ste przeskoki mi dzykanaªowe 37

38 Tworzenie klucza poª czenia (link key) 38

39 Uwierzytelnianie 39

40 Schemat wyboru sekwencji przeskoków 40

41 Wybór przeskoków w stanie Connection 41

42 Przeskoki w wieloslotowych pakietach 42

43 Przeskoki w systemach adaptacyjnych 43

44 Prz ª czanie kanaªów 44

45 Adaptacyjne przeª czanie kanaªów 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth

Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth Krzysztof Kucharski Spis treści 1 STANDARD BLUETOOTH...4 1.1 Czym jest Bluetooth?...4 1.2 Stos

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Bezprzewodowa transmisja danych - przykłady wybrane Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu

Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Sieci specjalnego przeznaczenia

Sieci specjalnego przeznaczenia Sieci specjalnego przeznaczenia 1 Literatura Czasopisma (Elektronika Praktyczna, Elektronik, Automatyka itp.) Mackay S., Wright E., Reynders D., Park J.: Industrial Data Networks, Elsevier, Newnes, 2004

Bardziej szczegółowo

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl Sieci mobilne i bezprzewodowe Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl Literatura D. P. Agrawal, Q.-A. Zeng, Introduction to Wireless and Mobile Systems, 2e, Thomson, 2006 W. Stallings, Wireless

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika www.tenda.cn

Podręcznik użytkownika www.tenda.cn Podręcznik użytkownika www.tenda.cn Bezprzewodowy adapter USB 11N Spis tre ci ROZDZIA 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Funkcje produktu... 4 1.2 Zastosowanie urz dzenia... 5 1.3 Opis wska nika... 6 1.4 Zawarto

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci transmisyjne Bezpiecze«stwo w sieci bezprzewodowej. 27 lutego 2015

Bezprzewodowe sieci transmisyjne Bezpiecze«stwo w sieci bezprzewodowej. 27 lutego 2015 Bezprzewodowe sieci transmisyjne Bezpiecze«stwo w sieci bezprzewodowej 27 lutego 2015 1 Literatura [1] IEEE Std 802.11-1997 Information Technology- telecommunications And Information exchange Between Systems-Local

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib Sieci i technologie bezprzewodowe Maciej Przeor, Adrian Witlib Technologie bezprzewodowe Technologia Pasmo Przepustowość Zasięg gprs / umts 0,9-2,1 GHz 2 mb/s 3km bluetooth 2,4 GHz 5 mb/s 100 m wifi 2,4/5

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Podstawowe pojęcia dotyczące sieci:

Bardziej szczegółowo

ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH

ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH DIAGNOSTYKA 26 ARTYKU Y G ÓWNE 75 ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH Wojciech WAWRZY SKI Politechnika Warszawska Wydzia Transportu ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa fax: 625-48-86, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na

Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA RUCHU TELEFONICZNEGO Z TRANSMISJ DANYCH: TECHNOLOGIA VOICE OVER IP

INTEGRACJA RUCHU TELEFONICZNEGO Z TRANSMISJ DANYCH: TECHNOLOGIA VOICE OVER IP INTEGRACJA RUCHU TELEFONICZNEGO Z TRANSMISJ DANYCH: TECHNOLOGIA VOICE OVER IP WŁODZIMIERZ MOSOROW Politechnika Łódzka DOMINIK SANKOWSKI Politechnika Łódzka 1. Wst p W artykule została przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej 1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej W ISDN cyfryzacja sygnałów następuje już w aparacie abonenckim. Pozwala to na zastosowanie standardowych styków abonenta i jednolitych protokołów komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Interfejsy urządzeń peryferyjnych

Interfejsy urządzeń peryferyjnych Wykład: interfejsy: USB, IrDA, Bluetooth, IEEE 1394 (FireWire, ilink, SB1394), COM (RS-232), LPT (IEEE 1284, Centronics), rodzaje transmisji: szeregowa, równoległa, synchroniczna, asynchroniczna, Plug

Bardziej szczegółowo

Sieci optoelektroniczne

Sieci optoelektroniczne Sieci optoelektroniczne Wykład 10 Światłowodowa sieć komputerowa FDDI dr inż. Walery Susłow Sieć FDDI, wiadomości podstawowe FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) jest jedną ze starszych i solidniejszych

Bardziej szczegółowo

Propozycja interfejsu AMI HAN

Propozycja interfejsu AMI HAN Propozycja interfejsu AMI HAN Warszawa, 10 marca 2014 Atende Software sp. z o.o. ul. Ostrobramska 86, 04 163 Warszawa tel. +48 22 255 11 00, fax. +48 255 15 50 www.atendesoftware.pl Historia zmian dokumentu

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

Interfejsy płyty głównej. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

Interfejsy płyty głównej. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Interfejsy płyty głównej @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Interfejs Interfejs (spolszczenie angielskiego słowa interface, które na polski bywa tłumaczone jako styk, dosłownie międzymordzie) Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Struktura warstwowa protokołu DFWMAC standardu IEEE 802.11

Rys.1 Struktura warstwowa protokołu DFWMAC standardu IEEE 802.11 PODWARSTWA MAC. Typy dostępu MAC Specjalnie dla bezprzewodowych sieci lokalnych zaprojektowano protokół DFWMAC (Distributed Foundation Wireless Medium Access Control), który specyfikuje funkcje i zasady

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo