Regulatory Toxicology and Pharmacology

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulatory Toxicology and Pharmacology"

Transkrypt

1 Regulatory Toxicology and Pharmacology xxx (04) xxxxxx Contents lists available at ScienceDirect Regulatory Toxicology and Pharmacology journal homepage: vier.com/locate/yrtph Porównanie zawartości wybranych substancji w aerozolu z e-papierosów z zawartością w dymie z tradycyjnych papierosów oraz w powietrzu otoczenia Rana Tayyarah*, Gerald A. Long Lorillard Tobacco Company, PO Box 688, Greensboro, NC, USA INFORMACJE DOTYCZĄCE ARTYKUŁU Historia artykułu: Otrzymano 3 lipca 04 Udostępniono online xxxx Słowa kluczowe: Papieros elektroniczny Palenie Tytoń Szkodliwe i potencjalnie szkodliwe składniki (Harmful and potentially harmful constituents HPHC) STRESZCZENIE Przebadano wiodące komercyjne elektroniczne papierosy, aby ustalić ich skład całościowy. Papierosy elektroniczne i tradycyjne oceniono wykorzystując maszynę palącą w celu porównania poziomu nikotyny i względną zawartość substancji chemicznych. Wykazano, że przebadane e-liquidy zawierają humektanty, glicerynę i/lub glikol propylenowy ( 75%); wodę (<0%); nikotynę (około %) oraz aromat (<0%). Zebrany aerozol (ACM) próbek z e-papierosów był podobny w składzie do e-liquidów. Poziom nikotyny w próbkach z e-papierosów był o 85% niższy niż poziom nikotyny w papierosach tradycyjnych. Analiza wdychanego dymu z tradycyjnych papierosów wykazała, że w dymie tytoniowym znajduje się około 500 razy więcej badanych szkodliwych i potencjalnie szkodliwych składników (HPHC) w porównaniu z aerozolem z e-papierosów lub z powietrzem otoczenia. Poziom badanych HPHC w e-papierosach był bardziej zbliżony do powietrza otoczenia, niż do poziomu HPHC w konwencjonalnych papierosach; w e-papierosach nie wykryto istotnej zawartości HPHC dymu tytoniowego z żadnej klasy związków. Z tego powodu wyniki niniejszego badania potwierdzają poprzednie twierdzenia badaczy na temat tego, że produkty e-papierosów powodują mniejszą ekspozycję na substancje szkodliwe niż dym z tradycyjnych papierosów. 04 Autorzy. Artykuł opublikowany przez Elsevier Inc. Niniejszy artykuł jest powszechnie dostępny na licencji CCBY (hhtp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).. Wstęp Papierosy elektroniczne (e-papierosy) to stosunkowo nowy produkt konsumpcyjny. W przeciwieństwie do tradycyjnych papierosów, w e-papierosach w celu uzyskania smaku nie spala się tytoniu. Zamiast tego zawierają one płynny czynnik aromatyczny (zwykle określany mianem e-liquidu ), który jest termicznie waporyzowany przez element elektryczny. Liquid zwykle jest mieszaniną wody, gliceryny i/lub glikolu propylenowego. Zawiera również nikotynę i aromat, chociaż dostępne są także produkty bez nikotyny. Chociaż od kilkudziesięciu lat prowadzone są badania określające właściwości papierosów tradycyjnych i istnieje dla nich wiele standaryzowanych metod analitycznych, do tej pory opublikowano stosunkowo niewiele danych analitycznych dotyczących komercyjnych e-papierosów. Skróty: ACM masa zebranego aerozolu, ang. aerosol collected mass; HPHC szkodliwe i potencjalnie szkodliwe składniki, ang. harmful and potentially harmful constituents; CO tlenek węgla; TSNA nitrozoaminy specyficzne dla tytoniu, ang. tobacco-specific nitrosoamines; PAA wielopierścieniowe aminy aromatyczne, ang. poliaromatic amines; PAH wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, ang. polyaromatic hydrocarbons; LOQ granica oznaczalności, ang. limit of quantitation; LOD granica wykrywalności, ang. limit of detection; CAN Health Canada Test Method T-5; blu CTD Classic Tobacco Disposable; blu MMD Magnificent Menthol Disposable; blu CCH Cherry Crush, Premium, High Strength; SKYCIG CTB Classic Tobacco Bold; SKYCIG CMB Crown Menthol Bold; MGB Marlboro Gold Box; L&B O Lambert & Butler Original; L&B M Lambert & Butler Menthol; TPM całkowita masa cząstek stałych, ang. total particulate matter; PG glikol propylenowy, ang. propylene glycol. Autor korespondencyjny. Fax: * Adres (R. Tayyarah). Co więcej, nie opracowano jeszcze żadnych standaryzowanych metod badawczych ani produktów referencyjnych. Ogólnie uważa się, że papierosy elektroniczne narażają na mniejszą ekspozycję na chemiczne składniki papierosów tradycyjnych, ponieważ dostarczają aromat i nikotynę poprzez przeprowadzanie liquidu w parę, a nie poprzez spalanie tytoniu. Goniewicz i in. (04) wykryli niewielkie ilości niektórych substancji chemicznych w wybranych markach e-papierosów dostępnych w handlu w Polsce. Niedawno wykonany przegląd analiz różnych e-papierosów wykazuje stosunkowo prosty skład chemiczny w porównaniu z dymem tradycyjnych papierosów (Burstyn, 04). Jednakże istnieje niewiele opublikowanych wyników dla produktów komercyjnych, które zajmują istotną pozycję na rynku (Cheng, 04). Celem niniejszego badania była ocena e-papierosów, zajmujących znaczącą pozycję na rynku, pod kątem składu masowego, w tym zawartości nikotyny i wybranych składników, oraz porównanie go ze składem tradycyjnych papierosów. Do badań wybrano trzy produkty blu ecigs (z udziałem około 50% w rynku amerykańskim) oraz dwa produkty SKYCIG (z udziałem około 30% w rynku brytyjskim). W celach porównawczych jako papierosy tradycyjne wykorzystano Marlboro Gold Box (USA) oraz Lambert & Butler Original i Menthol (Wielka Brytania), które mają znaczący udział w rynku w odpowiednich rejonach geograficznych / 04 The Authors. Published by Elsevier Inc. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). and with ambient air. Regul. Toxicol. Pharmacol. (04),

2 R. Tayyarah, G.A. Long / Regulatory Toxicology and Pharmacology xxx (04) xxxxxx Produkty wykorzystane w badaniu były oceniane pod kątem zawartości i ilości substancji, która dostaje się do organizmu; przebadano główne składniki (glicerynę, glikol propylenowy, wodę i nikotynę) oraz wybrane substancje chemiczne (tlenek węgla (CO), związki karbonylowe, związki fenolowe, lotne związki organiczne, metale, nitrozoaminy specyficzne dla tytoniu (TSNA), wielopierścieniowe aminy aromatyczne (PAA) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH)). Wiele z tych składników wymienionych jest w wytycznych dla przemysłu tytoniowego, wydanych przez FDA, które ustanawiają obowiązek raportowania dotyczący szkodliwych i potencjalnie szkodliwych składników wypełnienia i dymu papierosów, na podstawie sekcji 904(a)(3) Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act z 009 r. (FDA, 0). Do zbadania, ile substancji z tradycyjnych papierosów przedostaje się do organizmu, wykorzystano intensywny schemat zaciągania opublikowany przez Health Canada (999). W celu badania e-papierosów zastosowano niewielką modyfikację tego schematu palenia. Aby zebrać w przybliżeniu taką samą masę aerozolu, jak dymu papierosów tradycyjnych, wykonywano dziewięćdziesiąt dziewięć zaciągnięć. Próbki powietrza otoczenia, próbki pobrane przy pustym porcie, zostały dołączone jako kontrola negatywna badania aerozolu pod kątem obecności składników papierosów (tj. HPHC).. Materiały i metody. Badane produkty Dwa rodzaje jednorazowych e-papierosów i trzy rodzaje e-papierosów do wielokrotnego napełnienia otrzymano od producentów. Trzy rodzaje papierosów tradycyjnych zostały nabyte do badań poprzez sprzedaż hurtową lub detaliczną. Informacje dotyczące każdego produktu zostały wymienione w Tabeli.. Przegląd metod W celu dokonania oceny próbek papierosów pod kątem zawartości HPHC we wdychanym dymie zastosowano metody analityczne zgodne z ISO 705. Oficjalne metody zostały zacytowane, a inne, walidowane przez autorów, zostały pokrótce opisane dla ogólnej orientacji. Co więcej, ponieważ nie istnieją żadne standaryzowane metody analizy e-papierosów, do badań e-papierosów i prób ślepych (powietrze otoczenia) zostały dostosowane metody stosowane do oceny papierosów tradycyjnych. W celu otrzymania jak najwyraźniejszego sygnału i obniżenia limitów oznaczalności, maksymalizowano (ale utrzymywano poniżej punktu przebicia) ilości zebranego aerozolu i minimalizowano objętość ekstrahentów. W niektórych przypadkach w celu poprawienia wykrywalności zostały zastosowane alternatywne instrumenty. Na przykład TSNA z wdychanego dymu były analizowane metodą GC-TEA, a aerozol i próbki powietrza metodą LC-MS/MS. Dla każdej metody zweryfikowano dokładność, precyzję oraz granice oznaczalności i wykrywalności (LOQ i LOD). Przeciętne wartości dokładności i zmienności metody dla badanych substancji wynosiły odpowiednio 98% i 3%. Informacje dotyczące LOD i LOQ poszczególnych substancji zostały przedstawione w Tabeli i w Aneksie uzupełniającym A. Na rozdzielczość metod dla niskich stężeń analitów wpływ miał poziom stężeń wybranych substancji w kontrolnych próbkach powietrza. Takie stężenia tła przypisuje się efektowi przenoszenia w instrumencie lub urządzeniu do palenia, czego świadectwa wykryto w rozpuszczalniku i ślepych próbach powietrza. Dodatkowo, obecność gliceryny i wody w wysokim stężeniu w aerozolu e-papierosów stanowi wyzwanie dla systemów pomiarowych opartych na związkach lotnych (tj. GC). W celu zwiększenia czułości metod analitycznych do badania aerozolu e-papierosów należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych ulepszeń tych metod oraz opracowanie maszyny palącej przeznaczonej do testowania e-papierosów. Udoskonalenie i weryfikacja metody badania liquidów i aerozolu e-papierosów to temat przyszłych publikacji..3 Zbieranie dymu i aerozolu Przygotowanie papierosów i palenie mechaniczne w przypadku papierosów konwencjonalnych opisuje Health Canada Test Method T-5 (CAN) (999). Dwa lub trzy papierosy wypalano na jedno powtórzenie w przypadku papierosów konwencjonalnych, natomiast w przypadku e-papierosów wykonywano 99 zaciągnięć na papieros, zbierając nie więcej niż ok. 00 mg cząstek stałych na jeden filtr. W każdym pomiarze wykonano trzy do pięciu powtórzeń. Przed analizą filtry z operacji zbierania dymu papierosowego oglądano w celu stwierdzenia ewentualnego nadmiaru cząstek stałych, co jest widoczne w postaci brązowych plam w tylnej części filtra. Aby zagwarantować brak nadmiaru cząstek stałych w procesie zbierania aerozolu, jednostki e-papierosów ważono przed i po operacji zbierania w celu sprawdzenia, czy zmiany masy produktu i filtra są porównywalne. Ślepe próby powietrza otrzymywano zaciągając powietrze z pomieszczenia (99 zaciągnięć) przez pusty port urządzenia palącego do odpowiedniego medium wychwytującego dla danej metody analitycznej. Takie ślepe próby powietrza otrzymywano i analizowano w ten sam sposób i w tym samym czasie, co próbki aerozolu z e-papierosów. Zbieranie dymu i aerozolu przeprowadzono oddzielnie. Cząstki stałe z dymu i z aerozoli zbierano na 44 mm filtry z włókna szklanego o skuteczności wychwytywania >99% dla analizy w każdym powtórzeniu. W przypadku związków karbonylowych dym/aerozol zbierano bezpośrednio przy użyciu dwóch impingerów w szeregu. W oznaczaniu metali w dymie zastosowano osadzanie elektrostatyczne. W analizie związków lotnych i PAH pojedyncze chłodzone impingery umieszczono w szeregu z filtrami. Glicerynę i nikotynę oznaczono ilościowo w e-liquidzie przy użyciu GC-FID i/lub GC-MS metodą równoważną ISO 035 (ISO, 000a). Wodę w e-liquidzie oznaczono ilościowo metodą Karla Fischera. Opracowano e-liquid referencyjny, który wykorzystano do monitorowania analiz składników w próbkach e-liquidów. E-liquid referencyjny składa się głównie z gliceryny, glikolu propylenowego i wody oraz nikotyny, mentolu i Tween 80 w niskich stężeniach. Tween 80 jest dodawany w celu poprawienia rozpuszczalności mentolu w roztworze. Celem e-liquidu referencyjnego nie jest bezpośrednie odtworzenie składu e-liquidu do konsumpcji, a tylko takiego, jaki jest użyty do analitycznych wykresów kontrolnych. Dla każdej próbki i dla każdego e-liquidu referencyjnego wykonano trzy powtórzenia..4 Oznaczenia analityczne Oznaczenie tlenku węgla przeprowadzono jednocześnie ze zbieraniem aerozolu i dymu w celu oznaczenia nikotyny i wody; oznaczenie przeprowadzono metodą NDIR według ISO 8454:007 (ISO, 007). Związki karbonylowe zostały związane przy użyciu,4-dinitrofenylohydrazyny jako czynnika derywatyzującego z jednoczesną analizą UPLC-UV metodą Tabela. Lista badanych papierosów i e-papierosów. Produkt Producent Rodzaj produktu Informacje dotyczące nikotyny, umieszczone na opakowaniu Classic Tobacco Disposable (blu CTD) MagnificentMentholDisposable(bluMMD)blueCigs blu ecigs E-papieros jednorazowy E-papieros jednorazowy Zawartość: 4 mg/jednostka Zawartość: 4 mg/jednostka CherryCrush,Premium,HighStrength(bluCCH)blueCigs Classic Tobacco Bold (SKYCIG CTB) SKYCIG E-papieros do ponownego napełnienia E-papieros do ponownego napełnienia Zawartość: 6 mg/jednostka Zawartość: 8 mg/jednostka Crown Menthol Bold (SKYCIG CMB) SKYCIG E-papieros do ponownego napełnienia Zawartość: 8 mg/jednostka Marlboro Gold Box (MGB) Philip Morris USA Papieros tradycyjny - Lambert & Butler Original (L&B O) Imperial Tobacco Papieros tradycyjny Ilość dostająca się do organizmu: 0,9 mg/pap. (ISO) Lambert & Butler Menthol (L&B M) Imperial Tobacco Papieros tradycyjny Ilość dostająca się do organizmu: 0,5 mg/pap. (ISO) and with ambient air. Regul. Toxicol. Pharmacol. (04),

3 R. Tayyarah, G.A. Long / Regulatory Toxicology and Pharmacology xxx (04) xxxxxx 3 nr 74 według CORESTA (CORESTA, 03). W celu określenia zawartości związków fenolowych filtry poddano ekstrakcji, polegającej na wytrząsaniu przez 30 minut z 0 ml roztworu wodnego zawierającego % kwasu octowego/,5% metanolu (MeOH). Ekstrakty analizowano metodą UPLC z użyciem detektora fluorescencyjnego, do rozdziału wykorzystując kolumnę C8. W celu oznaczenia związków lotnych połączono roztwory z filtrów i z impingera (0 ml MeOH). Ekstrakty badano metodą GC-MS w trybie SIM z zastosowaniem kolumny kapilarnej WAX. W celu oznaczenia zawartości metali, dym tytoniowy zbierano za pomocą odpylacza elektrostatycznego, a aerozol z e-papierosów zbierano na filtrach z włókna szklanego. Po paleniu kondensat dymu tytoniowego spłukiwano z rury odpylacza przy użyciu metanolu. Wysuszone kondensaty poddano działaniu kwasu solnego (0% obj.) i azotowego (80% obj.) oraz wysokiej temperatury, a następnie rozcieńczono do analizy metodą ICP-MS. W celu zbadania próbek aerozolu filtry zostały poddane ekstrakcji przy użyciu 0 ml mieszaniny kwasu azotowego (% obj.) i solnego (0,5% obj.) przez 0 minut na wytrząsarce. Powstałe ekstrakty analizowano za pomocą spektrometru ICP-MS wyposażonego w oktupolową komorę kolizyjno-reakcyjną. W celu oznaczenia zawartości TSNA próbki dymu zostały poddane ekstrakcji rozpuszczalnikiem niepolarnym, oczyszczone metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE, ang. solid phase extraction) oraz zatężone, a następnie zostały zbadane za pomocą GC-TEA zgodnie z metodą nr 63 według CORESTA (CORESTA, 005). Natomiast próbki aerozolu zostały poddane ekstrakcji polegającej na wytrząsaniu przez 5 minut z 0 ml 5 mm wodnego roztworu amoniaku. Ekstrakty były analizowane metodą LC-MS przy użyciu kolumny C8. W celu oznaczenia zawartości PAA filtry wytrząsano przez 30 minut z 5 ml 5% roztworu wodnego HCl, po której nastąpiła wymiana rozpuszczalnika i derywatyzacja przy użyciu bezwodnika kwasu pentafluoropropionowego i trimetyloaminy. Po etapie oczyszczania metodą SPE (Florisil SEP-PAK) próbki zostały poddane analizie metodą GC-MS w trybie SIM z zastosowaniem ujemnej jonizacji chemicznej. Oznaczenie zawartości PAH przeprowadzono poprzez ekstrakcję w MeOH, oczyszczenie metodą SPE i analizę metodą GC-SM w trybie SIM (Tarrant i in., 009). Otrzymane wyniki powyższych analiz podano w tabeli w Aneksie uzupełniającym A jako wartości średnie ± odchylenie standardowe z zawartości wybranych związków. W przypadkach, gdy w próbkach aerozolu z e-papierosów obecne były oznaczalne ilości analitu, przekraczające jego zawartość w próbkach powietrza, za pomocą analizy wariancji (ANOVA) porównywano średnie wyniki dla dymu papierosowego z odpowiednimi danymi dla aerozolu. Analizy statystyczne przeprowadzono w programie JMP (SAS Institute, Inc. Cary, NC, USA). Dla wszystkich porównań poziom istotności wynosił p < 0, Wyniki i omówienie 3. Zbieranie aerozolu Maszynowe palenie papierosów według standaryzowanych schematów służy wyłącznie do celów porównawczych, nie stanowi odzwierciedlani różnych zachowań związanych z paleniem. Dlatego określono, jakie standaryzowane wyposażenie, papierosy referencyjne oraz metodologia są niezbędne do przeprowadzenia porównania różnych produktów w kontrolowanych warunkach. Metody według ISO 3308:000E i Health Canada (CAN) są często stosowane w celu porównania różnych tradycyjnych papierosów w warunkach laboratoryjnych (ISO, 000b; Health Canada, 999). Zgodnie z tymi metodami tradycyjne papierosy są wypalane do niedopałków o określonej długości poprzez jednakowe zaciągnięcia o określonej objętości i czasie trwania oraz z zachowaniem jednakowych przerw pomiędzy zaciągnięciami. Obecnie nie ma ogólnie przyjętego schematu zaciągania opracowanego do badań e-papierosów. Istnieje niewielka ilość badań topograficznych, ale niepotwierdzone dowodami informacje wskazują na to, że użytkowanie e-papierosów w dużej mierze zależy od indywidualnego konsumenta, wzoru produktu oraz jego możliwości. Naszym celem w niniejszym badaniu było zgromadzenie aerozolu w ilości wystarczającej do wykrycia wybranych HPHC (o ile są obecne). W tym celu odpowiedni byłby szeroki wachlarz parametrów. Biorąc pod uwagę cele niniejszego badania, kluczowe dla umożliwienia porównania dymu tytoniowego z aerozolem z e-papierosów było zastosowanie parametrów zbierania, które są kompatybilne zarówno z tradycyjnymi, jak i elektronicznymi papierosami. Bardziej intensywny ze standardowych schematów wykorzystywanych do badań papierosów (opracowany przez CAN), obejmujący zaciągnięcia o objętości 55 ml dwa razy na minutę, został zaadaptowany do niniejszego badania. Kluczowa modyfikacja metody opisanej przez CAN pod kątem badania e-papierosów dotyczy tego, że do zbierania aerozolu konieczna jest stała liczba zaciągnięć (zamiast ustalonej długości niedopałka ). Do wszystkich analiz e-papierosów i ślepych próbek powietrza zastosowano standard 99 zaciągnięć. Taka liczba zaciągnięć umożliwia zebranie podobnej ilości cząsteczek stałych na jednym filtrze podczas testowania próbek papierosów elektronicznych i tradycyjnych. Jest to także około razy większa liczba zaciągnięć niż się zwykle obserwuje w przypadku papierosów tradycyjnych. Dla Marlboro Gold Box, L&B O i L&B M średnia liczba zaciągnięć na jednego papierosa wynosiła odpowiednio 9,, 8, i 7,, gdy papierosy tych marek były palone do standardowej długości niedopałka przez maszynę palącą. Gdyby w badaniu zastosowano bardziej agresywne parametry zaciągania, liczba zaciągnięć zostałaby obniżona w celu utrzymania stałej docelowej ilości zebranego ACM. Należy zwrócić uwagę, że liczba wykonanych zaciągnięć podczas rzeczywistego użytkowania e-papierosów może się znacząco różnić, w zależności od wzoru produktu, wytrzymałości baterii i preferencji konsumenta dotyczących zaciągania się. Z tego powodu ilość substancji zebrana z 99 zaciągnięć nie stanowi łącznej ilości dostarczonej przez okres użycia jednego papierosa dla żadnej z badanych substancji. 3. Charakterystyka aerozolu i dymu informacje referencyjne Testowanie tradycyjnych papierosów obejmuje wykorzystanie papierosów kontrolnych lub referencyjnych, które stanowią kontrolę pozytywną i zapewniają metrykę jakościową dla standaryzowanych metod analitycznych. Kluczowymi przykładami są papierosy referencyjne Kentucky i papierosy kontrolne CORESTA (CORESTA, 009; ISO, 003; University of Kentucky, 04). Każde z tych papierosów odnośnikowych Tabela. Skład procentowy e-liquidu i aerozolu. Skład e-liquidu blu Classic Tobacco Disposable blu Magnificent Menthol Disposable blu Cherry Crush High Premium SKYCIG Classic Tobacco Bold SKYCIG Crown Menthol Bold Gliceryna (%) Glikol propylenowy (%) Woda (%) (%) Aromata a (%) blu Classic Tobacco Disposable 73 5 e-cigaretteaerosolcomposition b blu Magnificent Menthol Disposable 80 8 blu Cherry Crush High Premium SKYCIG Classic Tobacco Bold SKYCIG Crown Menthol Bold Zawartość aromatu jest obliczana jako różnica b Procentowy skład aerozolu jest obliczany w oparciu o wartość ACM jako ilość otrzymanej substancji (mg)/acm (mg) x 00. and with ambient air. Regul. Toxicol. Pharmacol. (04),

4 4 R. Tayyarah, G.A. Long / Regulatory Toxicology and Pharmacology xxx (04) xxxxxx Aromaty typowym dla danego produktu, badania dla tego zestawu próbek powtarzano. Zakres ten został określony dla każdego produktu osobno w oparciu o zbiór z 0 lub więcej powtórzeń dla danego produktu z zastosowaniem parametrów opracowanych przez CAN. Ponadto, ponieważ wyniki początkowych analiz wskazywały na niską lub niemierzalną zawartość wielu substancji, włączono ślepe próby powierza, aby sprawdzić, ile z tych substancji pochodzi z powietrza w laboratorium, z przygotowywania próbek i/lub z analiz dla każdej metody oznaczania zawartości HPHC. Wyniki otrzymane dla powietrza zostały przedstawione razem z wynikami otrzymanymi dla próbek papierosów w Tabeli 4 i 5. Zdarzały się przypadki, że próbki samego rozpuszczalnika lub samego powietrza zawierały mierzalną ilość badanych substancji. Wynika to z faktu, że niektóre substancje, np. formaldehyd, są wszechobecne, a także z efektu przeniesienia. Laugesen otrzymał podobne wyniki (009). Obserwacje te stanowią przypomnienie o koniczności zachowania ostrożności podczas pomiarów skrajnie niskich stężeń składników za pomocą przyrządów o wysokiej czułości. Woda Gliceryna Aromaty Woda 3.3 Główne składniki Gliceryna Gliceryna Woda Aromaty i produkty uboczne spalania Tlenek Węgla Ryc.. Porównanie składu procentowego e-liqudu, aerozolu z e-papierosów oraz dymu z papierosów: (a) skład e-liquidu Classic Tobacco Disposable, (b) skład aerozolu Classic Tobacco Disposable (99 zaciągnięć, CAN), (c) skład dymu Marlboro Gold Box (9 zaciągnięć, CAN) mogą służyć jako pojedyncza kontrola pozytywna i wskaźnik zmienności metody pomiędzy laboratoriami w odniesieniu do wszystkich badanych substancji. Produkcja, wzór i funkcja tych produktów referencyjnych są zbliżone do papierosów dostępnych w handlu. Obecnie nie są dostępne żadne produkty referencyjne przeznaczone do badań e-papierosów. Biorąc pod uwagę szeroki zakres wzorów e-papierosów, istnieje potrzeba opracowania kompromisowej strategii produkcji kontroli pozytywnych lub odnośników do badania e-papierosów. W braku standaryzowanych e-papierosów referencyjnych podjęto odpowiednie kroki, aby zapewnić wiarygodność eksperymentu. Na przykład wyniki dotyczące masy zebranego aerozolu (ACM) dla próbek z e-papierosów były porównywane między różnymi metodami, co stanowiło wskaźnik regularności zaciągania dla danego produktu w seriach zaciągnięć wykonywanych przez maszynę palącą, które były niezbędne do przeprowadzenia w następnej kolejności serii badań. Tak więc jeśli dla zestawu próbek otrzymano ilość ACM poza zakresem E-liquidy pozyskane z różnych produktów zostały przebadane pod kątem zidentyfikowanych składników e-papierosów w celu porównania składu procentowego e-liquidów i aerozoli. Tabela przedstawia obliczone składy procentowe dla każdej próbki, a Ryc. dla blu CTD, ponieważ wyniki porównawcze tego produktu stanowią wzorcowy przykład wyników próbek. Głównymi składnikami w próbkach e-papierosów były gliceryna i/lub glikol propylenowy ( 75%). Obecna była także woda ( 8%) i nikotyna (~%). Na podstawie bilansu masowego obliczono, że pozostałe składniki, przypuszczalnie aromaty, występowały w ilości mniejszej niż 7%. Należy zwrócić uwagę, że wynik ten może obejmować też niepewność pomiarów i dowolne HPHC, jeśli były obecne. Skład aerozolu został obliczony na podstawie wartości ACM jako ilości otrzymanej substancji (mg)/acm (mg) x 00. Skład masowy wdychanego aerozolu był podobny do składu masowego e-liquidu. Dla porównania, całkowita masa cząstek stałych (zawieszonych w gazie) (TPM) przebadanych papierosów tradycyjnych składa się w 30% z wody i w <5% z nikotyny. Podstawową różnicą między składem ACM e-papierosów a składem TPM papierosów tradycyjnych jest to, że pozostałe 65% TPM tradycyjnych papierosów stanowią w przeważającej mierze produkty uboczne spalania. W emitowanym aerozolu z próbek e-papierosów nie stwierdzono wykrywalnej ilości tlenku węgla. Tymczasem tradycyjne papierosy zaś były źródłem ponad 0 mg CO na jedną sztukę. Skład dymu papierosów Marlboro Gold Box, stanowiących wzorcowy przykład wszystkich przetestowanych papierosów tradycyjnych, został przedstawiony na Ryc. w zestawieniu z wynikami dla e-liquidu i aerozolu z blu CTD. Mimo że procentowa zawartość nikotyny w ACM i w TPM jest względnie zbliżona, należy pamiętać, że rzeczywista ilość wdychanej nikotyny jest znacząco niższa dla przetestowanych e-papierosów niż dla papierosów tradycyjnych. Ilość zebranej nikotyny mieściła się w zakresie od 8 do 33 µg/zaciągnięcie w badaniach e-papierosów, czyli była o 85% niższa niż 94-3 µg/zaciągnięcie taki wynik odnotowano w przypadku papierosów tradycyjnych. Wyniki te zestawiono w Tabeli Badanie aerozolu i dymu na zawartość HPHC W analizie dymu z papierosów konwencjonalne papierosy wypalano mechanicznie według ustalonych procedur palenia. Zbierano produkt ok. 7-9 zaciągnięć na jeden papieros. W przypadku e-papierosów i ślepych prób powietrza zbierano produkt z 99 zaciągnięć. Wyniki do porównywania wzięto w takiej postaci, w jakiej je otrzymano, tj. ilości otrzymane dla jednego papierosa i 7-9 zaciągnięć porównywano z ilościami otrzymanymi z 99 zaciągnięć z e-papierosa, tak jak pokazano w Tabeli 4. Poza tym, w celu uproszczenia porównań między próbkami z papierosów konwencjonalnych i e-papierosów, wszystkie wartości przeliczono na ilość na jedno zaciągnięcie. Wyniki te podsumowano według klas w Tabeli 5. Wyniki dla poszczególnych substancji oznaczanych podano w formie tabelarycznej jako wartości średnie ± odchylenie standardowe i przedstawiono w Dodatku A, Tabela i. and with ambient air. Regul. Toxicol. Pharmacol. (04),

5 R. Tayyarah, G.A. Long / Regulatory Toxicology and Pharmacology xxx (04) xxxxxx 5 Tabela 3. Zawartość nikotyny w papierosie i we wdychanym dymie/aerozolu porównanie papierosów elektronicznych z tradycyjnymi (średnia ± odchylenie standardowe). blu Classic Tobacco Disposable blu Magnificent Menthol Disposable blu Cherry Crush High Premium SKYCIG Classic Tobacco Bold SKYCIG Crown Menthol Bold Marlboro Gold Box L&B Original L&B Menthol Liczba powtórzeń = 3-5 Zawartość nikotyny w papierosie (µg/jednostka) ± ± ± ± ± ± ± 6.3 ± 4 Zawartość nikotyny we wdychanym dymie/aerozolu (µg/zaciągnięcie) 33 ± 5 ± 4 8 ± 3 9 ± 4 33 ± 6 6 ± 3 ± 5 94 ± 0 Tabela 4. Charakterystyka analityczna papierosów elektronicznych i tradycyjnych dostępnych w handlu, badanych z użyciem parametrów CAN podsumowanie metodologii dotyczących wybranych HPHC z papierosów (mg/całkowita liczba wykonanych zaciągnięć), zestawionych według klas związków. CO Związki karbonylowe a Związki fenolowe b Związki lotne c Metale d TSNA e PAA f PAH g Razem MarlboroGoldBox(mg/papieros) < <30.6mg L&BOriginal(mg/ papieros) < <5. L&BMenthol(mg/papieros) < <.9 bluctd(mg/99zaciągnięć) <0. <0.07 <0.00 <0.00 < < < < <0.7 blummd(mg/99zaciągnięć) <0. <0.08 <0.00 <0.00 < < < < <0.8 blucchp(mg/99zaciągnięć) <0. <0.05 <0.003 < < < < < <0.5 SKYCIGCTB(mg/99zaciągnięć) <0. <0.06 <0.000 <0.008 < < < < <0.7 SKYCIGCMB(mg/99zaciągnięć) <0. <0.09 <0.004 <0.008 < < < < <0.0 AirBlank(bluSet)(mg/99zaciągnięć) <0. <0.06 <0.00 < < < < < <0.6 AirBlank(SKYCIGSet)(mg/99zaciągnięć) <0. <0.05 < <0.008 < < < < <0.6 Znak < oznacza, że niektóre lub wszystkie wartości były poniżej limitów oznaczalności lub wykrywalności metody, liczba powtórzeń = 3-5. a Formaldehyd, aldehyd octowy, akroleina, aldehyd propionowy, aldehyd krotonowy, metyloetyloketon, aldehyd masłowy. b Hydrochinon, rezorcyna, pirokatechina, fenol, m- + p-krezol, o-krezol. c,3-butadien, izopren, akrylonitryl, benzen, toluen, styren. d Beryl, kadm, chrom, kobalt, ołów, mangan, rtęć, nikiel, selen, cyna. e N-Nitrozonornikotyna, N-nitrozoanatabina, N-nitrozoanabazyna, 4-(metylonitrozoamino)--(3-pirydylo)--butanon. f -Aminonaftalen, -aminonaftalen, 3-aminobifenyl, 4-aminobifenyl. g Naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzoantracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno[,,3-cd]piren, benzo(g,h,i)perylen. Tabela 5. Charakterystyka analityczna komercyjnych papierosów elektronicznych i tradycyjnych, badanych z użyciem parametrów CAN podsumowanie metodologii dotyczących wybranych HPHC z papierosów (µg/zaciągnięcie), zestawionych według klas związków. CO Carbonyls a Phenolics b Volatiles c Metals d TSNAs e PAA f PAH g Sum Marlboro Gold Box < <3357 l g L&B Original < <3069 L&B Menthol < <383 bluclassictobaccodisposable <.0 <0.7 <0.0 <0.0 < <0.000 < <0.00 <.7 blumagnificentmentholdisposable <.0 <0.8 <0.0 <0.0 < <0.000 < <0.00 <.8 blucherrycrushhighpremium <.0 <0.5 <0.03 <0.004 < <0.000 < <0.00 <.5 SKYCIGClassicTobaccoBold <.0 <0.6 <0.0 <0.08 < <0.000 < < <.7 SKYCIGCrownMentholBold <.0 <0.9 <0.0 <0.08 < < < < <.0 Próbka powietrza (zestaw blu) <.0 <0.6 <0.0 <0.004 < <0.000 < <0.00 <.6 Próbka powietrza (zestaw SKYCIG) <.0 <0.5 <0.0 <0.08 < <0.000 < <0.00 <.6 Znak < oznacza, że niektóre lub wszystkie wartości były poniżej limitów oznaczalności lub wykrywalności metody, liczba powtórzeń = 3-5. a Formaldehyd, aldehyd octowy, akroleina, aldehyd propionowy, aldehyd krotonowy, metyloetyloketon, aldehyd masłowy. b Hydrochinon, rezorcyna, pirokatechina, fenol, m- + p-krezol, o-krezol. c,3-butadien, izopren, akrylonitryl, benzen, toluen, styren. d Beryl, kadm, chrom, kobalt, ołów, mangan, rtęć, nikiel, selen, cyna. e N-Nitrozonornikotyna, N-nitrozoanatabina, N-nitrozoanabazyna, 4-(metylonitrozoamino)--(3-pirydylo)--butanon. f -Aminonaftalen, -aminonaftalen, 3-aminobifenyl, 4-aminobifenyl. g Naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzoantracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno[,,3-cd]piren, benzo(g,h,i)perylen. and with ambient air. Regul. Toxicol. Pharmacol. (04),

6 6 R. Tayyarah, G.A. Long / Regulatory Toxicology and Pharmacology xxx (04) xxxxxx Tabela 6. Porównanie ilości na jedno zaciągnięcie substancji występujących w stężeniach oznaczalnych w produktach ecigs badanych metodą CAN ilości oddawane podczas zaciągania i stosunek do takich ilości w produktach konwencjonalnych. Akroleina Fenol MarlboroGoldBox 6.4 ± ± 0.6 l g/ zaciągnięcie blu MMD l g/ zaciągnięcie MGB/blu MMD 0.9 ± a 900 a Mniej niż trzy powtórzenia były oznaczalne; brak odchylenia standardowego. Tabela 7. Porównanie ilości na jedno zaciągnięcie substancji występujących w stężeniach oznaczalnych w produktach SKYCIG badanych metodą CAN ilości oddawane podczas zaciągania i stosunek do takich ilości w produktach konwencjonalnych. Aldehyd octowy Akroleina Aldehyd propionowy N-nitrozoanatabina L&B µg/zaciągnięcie - średnia SKYCIG CTB µg/zaciągnięcie SKYCIG CMB µg/zaciągnięcie L&B średnia/skycig CTB L&B średnia/skycig CMB a ± ± ± a Mniej niż trzy powtórzenia były oznaczalne; brak odchylenia standardowego. Wszystkie substancje badane były obecne w dymie papierosów w stężeniach oznaczalnych, z wyjątkiem niektórych metali. Wyniki te są spójne z uzyskanymi wcześniej wynikami dla papierosów dostępnych w handlu, badanych zgodnie z reżimem palenia według CAN. W przypadku próbek papierosów całkowita ilość badanych HPHC wynosiła µg/zaciągnięcie. Spośród wszystkich 55 HPHC oznaczanych w aerozolu 5 znajdowało się w stężeniu oznaczalnym w próbce e-papierosów, ale nie w związanej ślepej próbie powietrza. Oznaczalne stężenia dla aerozolu podano w Tabeli 6 i 7, w zestawieniu z konwencjonalnymi papierosami z tego samego regionu geograficznego. Pięć oznaczalnych substancji analizowanych, występowało w stężeniach statystycznie różnych (p < 0,05) na poziomach razy niższych niż w próbkach dymu z papierosów. Fenol oznaczono ilościowo w jednym e-papierosie w ilości 900 razy mniejszej niż w dymie z papierosów. N-nitrozoanatabinę oznaczono w jednym produkcie na poziomie 50 razy niższym niż w dymie z papierosów. Trzy związki karbonylowe (akroleinę, aldehyd octowy i aldehyd propionowy) oznaczono na poziomie razy niższym niż w dymie z papierosów. Pozostałe substancje badane nie występowały w próbkach aerozoli w stężeniach oznaczalnych powyżej stężeń w ślepych próbach powietrza. Całkowite ilości substancji w e-papierosach i w ślepych próbach powietrza wynosiły < µg/zaciągnięcie, czyli o 99% mniej niż 3000 µg/zaciągniecie, oznaczone w próbkach dymu z papierosów. Tak więc wyniki te wspierają tezę o mniejszym potencjalnym narażeniu na HPHC w przypadku e-papierosów w porównaniu z dymem papierosów konwencjonalnych. 4. Wnioski Celem niniejszego badania było oznaczenie zawartości i dostarczanej ilości składników e-papierosów oraz porównanie ilości zawartej w aerozolu z e-papierosów z konwencjonalnymi papierosami w odniesieniu do wybranych HPHC, na zawartość których konwencjonalne papierosy są badane rutynowo. Rutynowe metody analityczne zostały zaadaptowane i zweryfikowane pod kątem badania e-papierosów. Zbieranie aerozolu przeprowadzono przy użyciu konwencjonalnych maszyn palących według intensywnego schematu zaciągania. Ponieważ zaciąganie mechaniczne nie naśladuje zaciągania się przez człowieka (nie zostało zresztą w ten sposób zaplanowane), wyniki tego badania są ograniczone do zakresu porównania między badanymi produktami w kategorii papierosów konwencjonalnych i e-papierosów. Lista głównych składników e-papierosów jest zgodna z listą składników ujawnionych: gliceryna i/lub glikol propylenowy ( 75%), woda ( 8%) oraz nikotyna (ok. %). Mechaniczne zaciąganie w przypadku tych produktów według zestandaryzowanego intensywnego schematu wskazywało na bezpośrednie przynoszenie tych składników do aerozolu przy jednoczesnym utrzymaniu składu aerozolu podobnego do e-liquidu. Ilość nikotyny przechodzącej do aerozolu wynosiła ok. 30 µg/zaciągnięcie lub mniej w próbach e-papierosów i była o 85% niższa od ok 00 µg/zaciągniecie, oznaczonych w badanych konwencjonalnych papierosach. Badanie aerozolu z e-papierosów wykazuje niewielkie ilości lub brak wykrywalnych stężeń badanych HPHC. Ogólnie ilość tych substancji w papierosach to ok µg/zaciągnięcie, podczas gdy w e-papierosach i w próbkach powietrza wynosi ona < µg. Małe ale mierzalne stężenia 5 spośród 55 HPHC stwierdzono w trzech próbkach aerozoli z e-papierosów; stężenia te były razy niższe niż zmierzone w próbkach dymu z papierosów. Ogólnie ilości badanych HPHC otrzymywanych z e-papierosów były bardziej zbliżone do ich zawartości w próbkach powietrza niż do badanych papierosów konwencjonalnych. Chociaż badanie to różniło się od innych pod względem analizowanych produktów, parametrów zbierania aerozolu i metod analitycznych, wyniki są w wysokim stopniu podobne. Według badaczy większość lub wszystkie badane HPHC nie zostały wykryte lub zostały wykryte w stężeniach śladowych. Burstyn (04) wykorzystał dane z ok. 50 badań w celu oszacowania narażenia na substancje z e-papierosów w porównaniu z wartościami najwyższych dopuszczalnych stężeń na podstawie 50 zaciągnięć wykonanych w ciągu 8 godzin. Dla znacznej większości substancji stężenie wynosiło << % najwyższego dopuszczalnego stężenia, natomiast dla niektórych związków karbonylowych wynosiło ono <5% takiego stężenia. Cheng (04) dokonał przeglądu 9 publikacji, w których donoszono o nieobecności lub bardzo niskich stężeniach wybranych HPHC w porównaniu z konwencjonalnymi papierosami, przy czym odnotowano, że w niektórych badanych produktach stwierdzono znaczącą zmienność co do składu i stężeń. Goniewicz i in. (04) przebadali szereg produktów dostępnych w handlu i stwierdzili obecność oznaczalnych poziomów wybranych HPHC w aerozolach e-papierosów, obecnych w stężeniach krotnie niższych niż w dymie papierosów, które w pewnych przypadkach były na poziomach oznaczanych w badaniu referencyjnym (medyczny inhalator nikotyny). Laugesen (009) i Teophilus i in. (04) przedstawili wyniki dla liquidów i aerozoli dla handlowych e-papierosów i nie stwierdzili obecności oznaczalnych ilości badanych HPHC, lub stwierdzili niezwykle niskie stężenia mierzalnych składników w porównaniu z dymem z papierosów. Poza tym wyniki kilku ostatnio przeprowadzonych badań wskazują, że krótkookresowe stosowanie e-papierosów przez dorosłych palaczy jest generalnie dobrze tolerowane, przy rzadkich przypadkach zdarzeń niepożądanych (Etter, 00; Polosa i in., 0, 04; Caponnetto i in., 03; Dawkins and Corcoran, 04; Hajek i in., 04). Tak więc wyniki uzyskane w wyżej wymienionych badaniach oraz w niniejszej pracy stanowią wsparcie dla potencjalnego zastosowania e-papierosów jako produktu powodującego znacząco mniejsze narażenia na szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe składniki dymu u palaczy, którzy stosują takie produkty jako alternatywę dla papierosów. and with ambient air. Regul. Toxicol. Pharmacol. (04),

7 R. Tayyarah, G.A. Long / Regulatory Toxicology and Pharmacology xxx (04) xxxxxx 7 Uzasadnione jest prowadzenie dalszych badań dotyczących charakterystyki aerozolu z e-papierosów. Na przykład pożądana byłaby ciągła charakterystyka głównych składników i aromatów. Ustalenie standaryzowanych reżimów zaciągania usprawniłoby udostępnianie ustaleń badań innym uczonym. Może być konieczne udoskonalenie metod ciągłych w celu poprawy dokładności oznaczeń ilościowych substancji przy niskich stężeniach, oznaczonych w niniejszym badaniu. W tym celu ważne jest włączenie negatywnych prób kontrolnych oraz podjecie działań w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia próbek podczas opracowywania charakterystyki aerozolu z e-papierosów, ponieważ zawartość substancji badanych jest tego samego rzędu, co w powietrzu w laboratorium. Chociaż istnieją doniesienia dotyczące oznaczenia ilościowego wybranych substancji, wyniki na takich śladowych poziomach należy interpretować z dużą ostrożnością. Conflicts ofinterest The company for which the study authors work and the companies that manufacture the e-cigarettes tested for this study are owned by the same parent company. Acknowledgments We thank the analytical testing laboratories at Lorillard Tobacco Company for methods development and testing and Drs. Brown, D Ruiz, Heck and Stevens for technical discussions. Appendix A. Supplementary data Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at References Burstyn, I., 04. Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tells us about health risks. BMC Public Health 4, 8. Caponnetto, P., Campagna, D., Cibella, F., Morjaria, J.B., Caruso, M., Russo, C., Polosa, R., 03. Efficiency and safety of an electronic cigarette (ECLAT) as tobacco cigarettes substitute: a prospective -month randomized control design study. PLoS ONE. Cheng, T., 04. Chemical evaluation of electronic cigarettes. Tob. Control 3 (Suppl. ), iiii7. CORESTA, 005. CORESTA recommended method N 63. Determination of tobacco specific nitrosamines in cigarette mainstream smoke GCTEA method. <http://www.coresta.org/recommended_methods/crm_63.pdf/> (accessed July 04). CORESTA, 009, CORESTA guide N 8. CORESTA Monitor test piece production and evaluation requirements. <http://www.coresta.org/guides/guide-no08- Monitor-Production_Apr09.pdf/> (accessed July 04). CORESTA, 03. CORESTA recommended method N 74. Determination of selected carbonyls in mainstream cigarette smoke by HPLC (second ed.). <http:// (accessed July 04). Dawkins, L., Corcoran, O., 04. Acute electronic cigarette use: nicotine delivery and subjective effects in regular users. Psychopharmacology 3 (), Etter, J.F., 00. Electronic cigarettes: a survey of users. BMC Public Health 0, 3, doi: 0:86/ Goniewicz, M.L., Knysak, J., Gawron, M., Kosmider, L., Sobczak, A., Kurek, J., Prokopowicz, A., Jablonska-Czapla, M., Rosik-Dulewska, C., Havel, C., Jacob 3rd, P., Benowitz, N., 04. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tob. Control 3 (), /tobaccocontrol Hajek, P., Etter, J.F., Benowitz, N., Eissenberg, T., McRobbie, H., 04. Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit. Addiction. FDA, 0. Draft guidance for industry: reporting harmful and potentially harmful constituents in tobacco products and tobacco smoke under section 904(a)(3) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. <http://www.fda.gov/downloads/ TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/UCM9788.pdf/> (accessed June 04). Health Canada, 999. Official Method T-5. Determination of tar, nicotine and carbon monoxide in mainstream tobacco smoke. ISO, 000a. ISO Standard 035, International Organization for Standardization. Cigarettes determination of nicotine in smoke condensates gas chromatographic method. ISO, 000b. ISO Standard 3308, International Organization for Standardization. Routine analytical cigarette-smoking machine definitions and standard conditions. ISO, 003. ISO Standard 6055, International Organization for Standardization. Tobacco and tobacco products monitor test requirements and use. ISO, 007. ISO Standard 8454, International Organization for Standardization. Cigarettes determination of carbon monoxide in the vapor phase of cigarette smoke NDIR method. Laugesen, M., 009. Ruyan(r) e-cigarette bench-top tests. Poster presented at Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) Meeting, April 30, Dublin, Ireland. <http://www.seeht.org/laugesen_apr_009.pdf/> (accessed July 04). Polosa, R., Caponnetto, P., Morjaria, J.B., Papale, G., Campagna, D., Russo, C., 0. Effect of an electronic nicotine delivery device (e-cigarette) on smoking reduction and cessation: a prospective 6-month pilot study. BMC Public Health, Polosa, R., Morjaria, J.B., Caponnetto, P., et al., 04. Effectiveness and tolerability of electronic cigarette in real-life: a 4-month prospective observational study. Intern. Emerg. Med. 9 (5), z. Theophilus, E.H., Potts, R., Fowler, K., Fields, W., Bombick, B., 04. VUSE electronic cigarette aerosol chemistry and cytotoxicity. Poster presented at Society of Toxicology Meeting, March 47. Tarrant, J.E., Mills, K., Williard, C., 009. Development of an improved method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in mainstream tobacco smoke. J. Chromatogr. A 6 (), j.chroma University of Kentucky, Reference Cigarette Information. <http://www.ca.uky.edu/ refcig/> (accessed July 04). and with ambient air. Regul. Toxicol. Pharmacol. (04),

Elektroniczny papieros - bezpieczny substytut papierosa czy nowe zagrożenie? Andrzej Sobczak 1,2

Elektroniczny papieros - bezpieczny substytut papierosa czy nowe zagrożenie? Andrzej Sobczak 1,2 Elektroniczny papieros - bezpieczny substytut papierosa czy nowe zagrożenie? Andrzej Sobczak 1,2 1 Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności FoodContact Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością Wydanie z 2 września 2012 r. Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW

MIĘDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY MIĘDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW wersja 2.0 20 lutego 2003 PREAMBUŁA Międzynarodowy Standard dla Laboratoriów Światowego Kodeksu Antydopingowego jest obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

Jak stosować test toksyczności ostrej Microtox, aby wykonać wewnętrzną ocenę obniżenia toksyczności (TRE)

Jak stosować test toksyczności ostrej Microtox, aby wykonać wewnętrzną ocenę obniżenia toksyczności (TRE) Jak stosować test toksyczności ostrej Microtox, aby wykonać wewnętrzną ocenę obniżenia toksyczności (TRE) Streszczenie Ta instrukcja przedstawia w zarysie praktyczną metodę przeprowadzenia niedrogiego,

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 2/2010 (204) FENOMEN GÓRNEJ GRANICY WYBUCHOWOŚCI (GGW) PALIW W POWIETRZU I TLENIE W WARUNKACH PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA I TEMPERATURY Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 3, 59-68 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Volatile

Bardziej szczegółowo

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN KRZYSZTOF KLEJNOWSKI, WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, ANDRZEJ KRASA, JADWIGA BŁASZCZYK, PATRYCJA ROGULA-KOPIEC, BARBARA METHEWS,

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek**

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39, 2009 r. Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik*, Barbara Gworek** METODY WYRAŻANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU W ANALIZIE CHEMICZNEJ PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH PROCEDURES

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

ISSN 1505-7054. 2014 Vol. 17 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl

ISSN 1505-7054. 2014 Vol. 17 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl ISSN 1505-7054 2014 Vol. 17 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl W numerze: 3 WWA ryzyko zdrowotne 3 Berylowce w migdałkach 3 Pył w migdałkach dzieci 3 Bierne palenie metale w migdałkach 3 Metale ciężkie

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Test wydzielania IFN-γ krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ESAT-6 i CFP-10 Do celów diagnostyki in vitro 2 x

Bardziej szczegółowo

Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli. środowiska pracy. UWAGI WSTĘPNE

Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli. środowiska pracy. UWAGI WSTĘPNE Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 2(68), s. 5 21 dr hab. EDWARD WIĘCEK Przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Pyłów Przemysłowych Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń

Bardziej szczegółowo

Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej

Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury Polityka regionalna i miejska Czerwiec 2013 E-mail: regio-publication@ec.europa.eu Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Bardziej szczegółowo

QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96

QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96 QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96 Test wydzielania interferonu gamma krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ludzkiego cytomegalowirusa 0350-0201 Cellestis, firma grupy QIAGEN

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości

Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości Dokument doradczy EA-4/18: 2010 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości CEL Celem niniejszego dokumentu jest promowanie harmonizacji pomiędzy jednostkami akredytującymi

Bardziej szczegółowo

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS Do stosowania w aparacie Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Numer kat. 05015278001) oraz Applied BioSystems

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Miarodajność wyników badań WALIDACJA A MIARODAJNOŚĆ Dr inż. 2012 1 Miarodajny taki, któremu można wierzyć Środki zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo