REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, organizację oraz przebieg egzaminu z przedmiotu Proces karny zdawanego w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z zaznajomieniem się i zaakceptowaniem jego zasad. 2. Zakres egzaminu, terminy, sylabusy oraz zestaw polecanych podręczników i pomocy naukowych dostępne są na stronie internetowej. 3. Informacje na temat zasad egzaminu udzielane są równieŝ na wykładzie i przez prowadzących ćwiczenia z Procesu karnego. 4. UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: Egzamin egzamin z Procesu karnego zdawanego w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Egzaminowany student lub studentka przystępująca/przystępujący do egzaminu. Katedra Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Karta kodu kartka papieru zawierająca informacje niezbędne do identyfikacji egzaminowanego. Pracownik katedry pracownik lub doktorant w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Sekretariat katedry pokój nr 117 w budynku przy ul. Olszewskiego 2. Strona internetowa - strona internetowa Katedry o adresie: Do egzaminu moŝe przystąpić student, który w dniu egzaminu uzyskał pozytywną ocenę z prawa karnego materialnego. Student moŝe przystąpić do egzaminu w danym roku akademickim maksymalnie dwa razy, chyba Ŝe przed jego zakończeniem uzyskał zgodę na powtarzanie roku lub powtarzanie przedmiotu Proces karny. MoŜna przystąpić po raz pierwszy do egzaminu w czasie sesji poprawkowej. 2. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń nie jest warunkiem przystąpienia do któregokolwiek terminu egzaminacyjnego. Rozdział II Zapisy na egzamin 3 1. Warunkiem formalnym przystąpienia do egzaminu jest zapisanie się na listę egzaminacyjną za pośrednictwem systemu USOS. Katedra zastrzega sobie moŝliwość limitowania liczby egzaminowanych w poszczególnych terminach. 2. Dwa dni przed egzaminem następuje zamknięcie zapisów w USOS, po czym listy z nazwiskami egzaminowanych i wskazaniem sal egzaminacyjnych są publikowane na stronie internetowej. Po zamknięciu list nie ma moŝliwości zapisania się ani wypisania z egzaminu. 3. Nie jest dopuszczalne przystępowanie do egzaminu przez osoby, których stan zdrowia na to nie pozwala. Przystąpienie w danym dniu do egzaminu oznacza, Ŝe egzaminowany ocenia swą aktualną dyspozycję jako pozwalającą na udział w egzaminie. Rozdział III Forma, porządek i przebieg egzaminu 4 1. Za prawidłowe przeprowadzenie egzaminu odpowiada wyznaczony przez kierownika katedry pracownik tej katedry. Osoba ta w trakcie egzaminu kieruje jego przebiegiem, rozstrzyga wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu sformułowania pytań w trakcie jego trwania oraz udziela wyjaśnień w sprawach egzaminacyjnych 5 1/7

2 1. W czasie egzaminu zabronione jest i moŝe skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej z jednoczesną utratą terminu egzaminacyjnego.: wprowadzanie pracowników katedry w błąd co do uzyskanego zaliczenia względnie danych osobowych wpisywanych na kartę kodową; posiadanie przy sobie telefonów i wszelkich innych urządzeń mogących zakłócić jego przebieg; korzystanie w poszczególnych częściach z wszelkich zakazanych pomocy naukowych; posiadanie kodeksów lub innych tekstów aktów normatywnych zawierających adnotacje lub merytoryczne zapiski albo gotowe tabele dotyczące materii egzaminacyjnej. zapisywanie na pracy egzaminacyjnej nazwiska lub innych danych jednoznacznie identyfikujących egzaminowanego kontynuowanie pisania egzaminu po upływie przewidzianego czasu; uporczywe kontaktowanie się z innymi egzaminowanymi; zatrzymywanie arkuszy egzaminacyjnych, kopert z danymi osobowymi, lub teŝ dodatkowych arkuszy papieru; zakłócanie przebiegu egzaminu w jakikolwiek inny sposób Egzamin składa się z trzech części, w ciągu których egzaminowany odpowiada na 12 pytań testowych wielokrotnego wyboru, 2 pytania opisowe i 2 zadania kazusowe. 2. Cześć pierwsza i druga egzaminu pisane są łącznie w czasie 45 minut. Zabronione jest wówczas korzystanie z aktów normatywnych i jakichkolwiek innych pomocy dydaktycznych. 3. Po zakończeniu części testowej i opisowej przewidziana jest przerwa trwająca ok. 10 minut. 4. Po przerwie egzaminowany przystępuje do trzeciej części egzaminu, trwającej 30 minut, i polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytania sformułowane na tle kazusu. W tej części moŝna korzystać z aktów normatywnych 5. Za prawidłową odpowiedź na kaŝde pytanie testowe moŝna otrzymać 1 punkt, za prawidłową odpowiedź na kaŝde pytanie opisowe maksymalnie 6 punktów, za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania sformułowane na tle kazusu - maksymalnie 6 punktów W części testowej naleŝy w tabeli zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe (znakiem lub 1 w odpowiednim polu). Pozostałe komórki tabeli naleŝy wypełnić znakami O. 2. MoŜna zamieszczać zapiski i inne notatki w rubrykach z pytaniami, natomiast poprawianie udzielonej odpowiedzi w tabelce nie jest dopuszczalne, bowiem wszelkie skreślenia w tabelce z odpowiedziami i zamieszczenie innych znaków niŝ dozwolone dyskwalifikują daną odpowiedź. 3. W części opisowej naleŝy zwięźle i zgodnie z tematem odpowiedzieć na postawiony problem, zaś w części kazusowej ustosunkowując się do stanu faktycznego udzielić odpowiedzi na postawione pytania wraz ze wskazaniem podstawy prawnej W czasie egzaminu egzaminowany zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń pracowników Katedry mających na celu zachowanie porządku w sali egzaminacyjnej. 2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną egzaminowany zobowiązany jest przedstawić dowód osobisty, legitymację studencką lub indeks w celu potwierdzenia swojej toŝsamości, 3. Po odnotowaniu obecności przez pracownika katedry, egzaminowany zobowiązany jest zająć wskazane przez niego miejsce, zostawiając wcześniej w wyznaczonym miejscu plecaki, torebki i wszelkie pomoce naukowe Po zajęciu miejsc egzaminowani otrzymują od pracowników katedry kopertę oraz kartę kodową z numerem pracy. 2. Na karcie kodu naleŝy obowiązkowo drukowanymi literami wpisać lub zaznaczyć: imię, nazwisko, rok studiów, tryb studiów, fakt posiadania zaliczenia z ćwiczeń. W rubryce uwagi moŝna zamieścić prośbę o niepublikowanie wyników pod swoim nazwiskiem wpisując tym samym swój numer PESEL lub nr indeksu. Naruszenie tych reguł skutkuje oceną niedostateczną. 2/7

3 3. Po wypełnieniu karty kodu naleŝy zapamiętać unikatowy numer pracy, włoŝyć kartę kodu do koperty, zaś zaklejoną kopertę oddać pracownikowi Katedry. Następnie egzaminowany otrzymuje zestaw egzaminacyjny zawierający pytania części pierwszej i drugiej egzaminu, z którym nie moŝna się zapoznawać bez wyraźnego polecenia pracownika katedry. 4. Egzaminowany obowiązany jest zapamiętać: numer swojej pracy egzaminacyjnej, grupę egzaminacyjną (litera alfabetu) widoczną na arkuszu oraz miejsce na sali w którym siedział na egzaminie. 5. Po zakończeniu części testowej i opisowej ogłaszana jest przerwa, po której egzaminowani przystępują do części kazusowej siadając na poprzednio zajmowanych miejscach. 6. Po rozdaniu arkuszy części kazusowej egzaminowani niezwłocznie wpisują na nich numer pracy, pamiętając aby wpisać tę samą grupę, jak w poprzedniej części egzaminacyjnej. Naruszenie tych reguł skutkuje oceną niedostateczną 7. Na polecenie pracownika katedry naleŝy natychmiast oddać pracę egzaminacyjną. Bez zgody osoby odpowiedzialnej za przebieg egzaminu nie moŝna opuszczać sali przed zakończeniem egzaminu. 8. W trakcie egzaminu nie ma moŝliwości uzyskania drugiego arkusza egzaminacyjnego. Rozdział III Zasady oceniania egzaminu Maksymalna liczba punktów egzaminacyjnych jest sumą punktów uzyskanych z wszystkich trzech części i wynosi 36 punktów. W tej liczbie nie są uwzględniane punkty bonusowe za zaliczenie ćwiczeń. 2. Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest kumulatywne spełnienie dwóch warunków: - uzyskanie przynajmniej 4. punktów z części testowej, 4. punktów z części opisowej i 4. punktów z części kazusowej. - uzyskanie z wszystkich części z co najmniej 18. punktów. 3. W wypadku uzyskania mniej niŝ 4. punktów z części testowej pozostała część pracy nie jest sprawdzana, zaś egzaminowany otrzymuje ocenę niedostateczną. Podobnie w przypadku uzyskania mniej niŝ 4. punktów z części opisowej, nie jest sprawdzana część kazusowa, a student otrzymuje z egzaminu ocenę niedostateczną. 4. Nie są przewidziane cząstkowe zaliczenia określonej części egzaminu. KaŜdy egzamin obejmuje wszystkie części Dodatkowo do sumy punktów uzyskanych za odpowiedzi na wszystkie pytania (tylko w wypadku zdanego egzaminu) dodaje się punkty bonusowe według poniŝszej skali: 3 punkty za zaliczenie dostateczne, 4 punkty za zaliczenie plus dostateczne, 5 punktów za zaliczenie dobre, 6 punktów za zaliczenie plus dobre 7 punktów za zaliczenie bardzo dobre. 2. W danym roku akademickim uwzględniane są wyłącznie zaliczenia uzyskane w aktualnym i bezpośrednio go poprzedzającym roku akademickim. W terminie grudniowym uwzględniane są zaliczenia uzyskane w dwóch poprzednich latach akademickich 3. W czasie egzaminów przedterminowych nie są uwzględniane zaliczenia ćwiczeń uzyskane w aktualnym roku akademickim, chyba Ŝe przedtermin przypada w czerwcu Ostateczna ocena z egzaminu, po uwzględnieniu punktów bonusowych uzyskanych z zaliczeń ćwiczeń kształtuje się następująco: od 18 pkt 3,0 (dostateczny) od 24 pkt 3,5 (plus dostateczny) od 27 pkt 4,0 (dobry) od 30 pkt 4,5 (plus dobry) od 32 pkt 5,0 (bardzo dobry) 3/7

4 Rozdział IV Ogłoszenie wyników i udostępnianie prac Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej, w dostępnej po zalogowaniu zakładce Wyniki, w terminie podanym podczas egzaminu. W razie trudności z uzyskaniem tego wyniku moŝna w tej sprawie skontaktować się z dowolnym pracownikiem katedry. Nie jest przewidziane wcześniejsze ujawnianie wyników poszczególnym egzaminowanym. 2. Egzaminowany moŝe przejrzeć i uzyskać wyjaśnienia dotyczące ocenianej pracy wyłącznie w miejscu i w czasie wyznaczonym przez kierownika katedry. Podczas przeglądania swojej pracy nie są dopuszczalne dyskusje z pracownikami katedry na temat uzyskanej oceny. 3. Przeglądać pracę moŝna wyłącznie osobiście, w obecności pracownika katedry. Nie jest dopuszczalne utrwalanie kopii arkusza za pomocą jakichkolwiek nośników bez zgody tego pracownika. 4. Po zakończeniu egzaminu naleŝy złoŝyć indeks wraz z kartą egzaminacyjną w sekretariacie katedry w terminie ogłoszonym w czasie egzaminu, skąd będzie moŝna później je odbierać wraz z wpisaną oceną. 5. Po ogłoszeniu wyników na stronie katedry ocena z egzaminu nie podlega zmianie, chyba Ŝe doszło do oczywistej pomyłki rachunkowej. Rozdział V Egzamin ustny Egzamin ustny jest przeprowadzany wyłącznie na zasadach przewidzianych w programie studiów i w formie określonej przez kierownika katedry. 2. Kierownik katedry wyznacza jeden termin egzaminu ustnego z końcem sesji letniej i jeden z końcem sesji jesiennej. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik katedry moŝe wyznaczyć inny termin egzaminacyjny. 3. Kierownik katedry jest jedyną osobą udzielającą zgody na zdawanie egzaminu w formie ustnej, zaś podania w tej sprawie wraz z odpowiednimi załącznikami naleŝy składać w sekretariacie katedry najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, w której student ubiega się o zdawanie egzaminu w wyjątkowej formie ustnej. Podanie moŝe być wyjątkowo złoŝone później, jeśli przyczyna niemoŝności zdawania egzaminu w formie pisemnej powstała później. Rozdział VI Postanowienia końcowe Naruszenie niniejszego Regulaminu w wypadkach w nim wskazanych skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej lub wszczęciem postępowania wyjaśniającego. 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzyga kierownik katedry. Jego decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Wzór karty kodu oraz przykładowy zestaw egzaminacyjny określają załączniki do niniejszego Regulaminu. 4. Zmiana Regulaminu następuje na zasadach określonych regulaminem studiów. 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie 14 dni od jego ogłoszenia na stronie internetowej. 4/7

5 Załącznik do Regulaminu nr 1 przykładowy zestaw egzaminacyjny (część testowa i opisowa) Proszę w tabeli zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe (znakiem lub 1 w odpowiednim polu) pamiętając, Ŝe jest to test wielokrotnego wyboru i Ŝe poprawianie udzielonej odpowiedzi nie jest dopuszczalne. Pola niezaznaczone proszę wypełnić znakami O. Następnie na odwrocie proszę udzielić odpowiedzi na umieszczone niŝej dwa pytania otwarte. 1 Sąd okręgowy a) rozpoznaje apelacje od wyroków sądów grodzkich b) rozpoznaje wszystkie zaŝalenia na postanowienia wydawane przez sąd rejonowy c) orzeka w pierwszej instancji w sprawach o wszystkie przestępstwa popełnione przez sędziów d) zawsze orzeka w składzie trzyosobowym 2 Pokrzywdzony a) ma prawo do uczestnictwa we wszystkich czynnościach postępowania przygotowawczego b) zapoznawany jest z materiałami postępowania w wypadku istnienia podstaw do wniesienia aktu oskarŝenia w sprawie c) ma prawo do uczestniczenia w rozprawie głównej d) zawsze moŝe wnieść apelację od wyroku sądu pierwszej instancji 3 Stwierdzenie przed sąd na rozprawie głównej po rozpoczęciu przewodu sądowego, Ŝe zarzucony oskarŝonemu czyn nie wyczerpuje znamion jakiegokolwiek przestępstwa a) powoduje wydanie wyroku umarzającego postępowanie b) prowadzi do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania c) powoduje wydanie wyroku uniewinniającego d) powoduje pozostawienie aktu oskarŝenia bez rozpoznania 4 Tymczasowe aresztowanie a) moŝe być stosowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania b) to środek zabezpieczający c) na okres powyŝej 3 miesięcy moŝe być przedłuŝone d) moŝe być zastosowane w toku rozprawy przed sądem II instancji 5 śona oskarŝonego a) moŝe odmówić stawienia się na przesłuchanie w sprawie przeciwko jej męŝowi b) nie odpowiada za złoŝenie fałszywych zeznań w sprawie c) ma prawo odmówić wszelkich zeznań d) moŝe odmówić odpowiedzi na niektóre pytania 6 Prokurator nadzorujący dochodzenie a) moŝe powierzyć niektóre czynności dochodzenia organowi innemu niŝ policja b) zawsze moŝe przejąć sprawę do śledztwa c) moŝe wydać postanowienie o warunkowym umorzeniu dochodzenia d) moŝe wydawać polecenia wiąŝące organ prowadzący to dochodzenie 7 Sąd moŝe prowadzić rozprawę główną w trybie zwyczajnym pod nieobecność oskarŝonego a) jeśli dwukrotnie awizowano wezwanie na rozprawę i nie zostało ono odebrane b) jeśli po rozpoczęciu przewodu sądowego oskarŝony zmarł c) jeśli oskarŝony osadzony w areszcie śledczym nie pozwolił się doprowadzić d) jeśli stawił się obrońca oskarŝonego 8 Sąd odwoławczy a) moŝe uchylić wyrok tylko częściowo w części dotyczącej rozstrzygnięcia o winie lub o karze b) nigdy nie moŝe podwyŝszyć wymiaru kary pozbawienia wolności c) moŝe utrzymać wyrok w mocy uznając apelację za oczywiście bezzasadną d) moŝe przeprowadzić dowód co do istoty sprawy 9 Kasacja a) termin do jej wniesienia zaleŝy od podmiotu, od którego pochodzi b) moŝe być wniesiona wyłącznie od wyroku c) moŝe być oparta na zarzucie obrazy prawa stanowiącej bezwzględną przyczynę odwoławczą d) moŝe być rozpoznana wyłącznie przez Sąd NajwyŜszy 10 W trybie nakazowym a) wolno wymierzyć karę pozbawienia wolności b) obrona jest obligatoryjna c) wyrok moŝe być zaskarŝony sprzeciwem d) sąd orzeka w składzie jednoosobowym 11 Ułaskawienie jest a) aktem generalnym Prezydenta RP b) aktem indywidualnym Prezydenta RP c) aktem Sejmu lub Prezydenta d) typową prerogatywą głowy państwa 12 Europejski nakaz aresztowania a) moŝe być wydany wyłącznie wobec obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej b) nie podlega wykonaniu, jeŝeli osoba ścigana jest obywatelem polskim c) zastąpił ekstradycję w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej d) jest szczególnym środkiem zapobiegawczym a b c d Pytanie 1: Proszę omówić funkcje norm karnoprocesowych a b c Pytanie 2: Obligatoryjne podstawy wydania europejskiego nakazu aresztowania. d zaznaczenie pola - niezaznaczenie pola - lub 1 (pionowa kreska lub jedynka) o lub O (kółko lub zero) 5/7

6 Załącznik do Regulaminu nr 2 przykładowy zestaw egzaminacyjny (część kazusowa) Proszę rozwiązać następujące zadania kazusowe: Kazus 1. Dorota D. złoŝyła na Policji zawiadomienie o popełnieniu na niej przez jej męŝa Daniela D. przestępstwa z art k.k., a ponadto wniosek o ściganie i wyczerpujące zeznania. Wkrótce potem pokrzywdzona źle się poczuła i zmarła. Prowadzący sprawę policjant po zamknięciu dochodzenia skierował do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, a na wyznaczonej w celu jego rozpoznania rozprawie prokurator wniósł o odczytanie zeznań pokrzywdzonej z dochodzenia oraz protokołu oględzin jej ciała. Obrońca sprzeciwił się przedkładając testament notarialny zmarłej, z którego wynikało Ŝe przed śmiercią oskarŝony przeprosił pokrzywdzoną, a ta wybaczyła mu i odwołała obciąŝające go zeznania. WskaŜ uchybienia. Czy sąd moŝe odczytać protokół zeznań i oględzin ciała Doroty D.? Kazus 2. Zenon Z. został skazany za przestępstwo z art. 152 k.k. na karę roku pozbawienia wolności. We własnoręcznie (z braku obrońcy) sporządzonej apelacji zarzucił, Ŝe opinia psychiatryczna, na podstawie której odrzucono wątpliwości co do jego poczytalności, została doręczona sędziemu dopiero w czasie narady nad wyrokiem, a poza tym w innej miejscowości toczy się przeciwko niemu wcześniej wszczęte postępowanie karne co do tego samego czynu. Jak mogą potoczyć się losy sprawy? 6/7

7 Załącznik do Regulaminu nr 3 karta kodu KPK UJ (imię i nazwisko) rok i tryb studiów II r. III r. IV r. V r. Stac Niest Zaliczenie ćwiczeń brak 3,0 3,5 4 4,5 5 1 Uwagi 7/7

REGULAMIN ĆWICZEŃ I EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PROCES KARNY

REGULAMIN ĆWICZEŃ I EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PROCES KARNY REGULAMIN ĆWICZEŃ I EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PROCES KARNY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, organizację oraz przebieg ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Proces karny przeprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT w sprawie organizacji egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2015 /2016

KOMUNIKAT w sprawie organizacji egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2015 /2016 KOMUNIKAT w sprawie organizacji egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2015 /2016 Spis treści I. OBŁSUGA ELEKTRONICZNA EGZAMINU.1 II. PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU... 1 III. CZĘŚĆ TESTOWA EGZAMINU...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Unormowania konstytucyjne Art. 78 Konstytucji RP Każda ze stron ma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W INSTYTUCIE NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W INSTYTUCIE NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W INSTYTUCIE NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. Studia doktoranckie, zwane dalej Studiami, prowadzi Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Rozdział 51. Postępowanie uproszczone Art. 468 [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym] W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Informacje ogólne Kto ma prawo do obrony Prawo do obrony naleŝy do podstawowych praw i wolności osobistych kaŝdego człowieka i obywatela. Gwarantuje je Konstytucja

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 354/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2013 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 211/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 1 Sąd KoleŜeński Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej działa na podstawie Statutu i niniejszego regulaminu. 2 1. Sprawę do Sądu

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje IV Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Wyrokowanie 1. Wyrokowanie poprzedzają głosy końcowe (art. 406

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne Warszawa, 9 września 2014 r. REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW I Przepisy ogólne Regulamin niniejszy określa tryb działania Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. p o s t a n o w i ł UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. p o s t a n o w i ł UZASADNIENIE Sygn. akt III KK 206/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2014 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 16 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 298/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2017 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM W PRAWIE KARNYM PROCESOWYM ORAZ PRAWIE ADMINISTRACYJNYM

WZORY PISM W PRAWIE KARNYM PROCESOWYM ORAZ PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Izabela Janik WZORY PISM W PRAWIE KARNYM PROCESOWYM ORAZ PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Co powinno zawierać kaŝde pismo procesowe? Pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie ORGANU, do którego jest skierowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1648. Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) SSA del. do SN Jerzy Skorupka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) SSA del. do SN Jerzy Skorupka Sygn. akt III KK 235/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) SSA del.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 392/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 351/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2013 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 MAJA 2012 R. IV KK 399/11

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 MAJA 2012 R. IV KK 399/11 POSTANOWIENIE Z DNIA 15 MAJA 2012 R. IV KK 399/11 Skoro w toku postępowania przygotowawczego nie nastąpiła faza in personam, to wniesienie przez pokrzywdzonego do sądu w trybie art. 55 1 k.p.k. w zw. z

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz Sygn. akt II KK 291/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 listopada 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 15 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 306/14. Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 306/14. Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KK 306/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 kwietnia 2015 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak SSN Jerzy Steckiewicz Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 marca 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ (wprowadzony zarządzeniem nr 10 Dziekana WPiA UŁ z dnia 9 grudnia 2013 r. ze zmianami ) A. Zakres egzaminów i zaliczeń (pkt. 1-6) B. Termin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT w sprawie zasad zaliczeń ćwiczeń i organizacji egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2016 /2017

KOMUNIKAT w sprawie zasad zaliczeń ćwiczeń i organizacji egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2016 /2017 KOMUNIKAT w sprawie zasad zaliczeń ćwiczeń i organizacji egzaminów z prawa cywilnego w roku akademickim 2016 /2017 Spis treści I. ZASADY ZALICZANIA ĆWICZEŃ... 1 II. OBSŁUGA ELEKTRONICZNA EGZAMINU... 2

Bardziej szczegółowo

Ustawa o opłatach w sprawach karnych. z dnia 23 czerwca Dz.U. z 1973r. Nr 27, poz. 152

Ustawa o opłatach w sprawach karnych. z dnia 23 czerwca Dz.U. z 1973r. Nr 27, poz. 152 Ustawa o opłatach w sprawach karnych Ostatnio wprowadzona aktualizacja: 27.11.2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 229, poz. 2272; Ustawa o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 Dz.U. z 1973r. Nr 27,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńka Sygn. akt V KK 90/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 czerwca 2015 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del. do SN Mariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 475/16. Dnia 17 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 475/16. Dnia 17 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KK 475/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 maja 2017 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Piotr Mirek SSA del. do SN Ewa Plawgo Protokolant Dagmara

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Skierowanie sprawy na posiedzenie w celu jej rozstrzygnięcia 1)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt V KK 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 240/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc Sygn. akt IV KK 248/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2013 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz SSA del. do SN Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Wełpa

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 345/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2016 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska SSN Jan Bogdan Rychlicki Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW I Przepisy ogólne 1 Regulamin niniejszy określa tryb działania Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz jego zastępców.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 172/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Artymiuk SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM I. Informacje ogólne 1 1. Regulamin realizacji pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego ustala

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 222/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 108/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie art. 535

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska Sygn. akt III KK 280/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 432/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lutego 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSA del. do SN Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje III Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zwyczajny Nakazowy Tryby postępowa nia Przyspieszony Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99

WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99 WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99 W procesie karnym stan psychiczny oskarżonego ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że dopuścił się on czynu zabronionego. Żaden przepis prawa nie zwalnia sądu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 166/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 czerwca 2013 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jarosław Matras SSN Jacek Sobczak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 156/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2014 r. SSN Barbara Skoczkowska na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 r. sprawy P.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Definicja procesu karnego... 7 3. Funkcje procesu karnego... 9 4. Cele procesu karnego... 10

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 314/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 15/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 marca 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Dariusz Świecki Protokolant Jolanta

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III KK 116/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2014 r. SSN Józef Dołhy na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 maja 2014 r., sprawy:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 148/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lipca 2013 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 200/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 417/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2015 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 274/14. Dnia 24 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 274/14. Dnia 24 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt IV KK 274/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 września 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 364/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lutego 2017 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Henryk Gradzik SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Wybory w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelnią

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin zdawania egzaminów testowych w Roku Akademickim 2010/2011

1. Regulamin zdawania egzaminów testowych w Roku Akademickim 2010/2011 1. Regulamin zdawania egzaminów testowych w Roku Akademickim 2010/2011 1. Postanowienia ogólne 1. Po zarejestrowaniu się na Portalu Egzaminacyjnym student otrzymuje login i hasło, które pozwalają na zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło (przeważnie). 1. Po zamknięciu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 193/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 sierpnia 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Dziennik Ustaw Nr 6 832 Poz. 36 36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 366/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze III

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze III Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Umorzenie postępowania podstawy a) zaistnienie przesłanki procesowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10

WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10 WYROK Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 R. V KK 287/10 Prawidłowe postępowanie w razie ustalenia przez sąd możliwości oceny prawnej czynu, zarzucanego jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, według

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 485)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 485) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 917 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo