REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, organizację oraz przebieg egzaminu z przedmiotu Proces karny zdawanego w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z zaznajomieniem się i zaakceptowaniem jego zasad. 2. Zakres egzaminu, terminy, sylabusy oraz zestaw polecanych podręczników i pomocy naukowych dostępne są na stronie internetowej. 3. Informacje na temat zasad egzaminu udzielane są równieŝ na wykładzie i przez prowadzących ćwiczenia z Procesu karnego. 4. UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: Egzamin egzamin z Procesu karnego zdawanego w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Egzaminowany student lub studentka przystępująca/przystępujący do egzaminu. Katedra Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Karta kodu kartka papieru zawierająca informacje niezbędne do identyfikacji egzaminowanego. Pracownik katedry pracownik lub doktorant w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Sekretariat katedry pokój nr 117 w budynku przy ul. Olszewskiego 2. Strona internetowa - strona internetowa Katedry o adresie: Do egzaminu moŝe przystąpić student, który w dniu egzaminu uzyskał pozytywną ocenę z prawa karnego materialnego. Student moŝe przystąpić do egzaminu w danym roku akademickim maksymalnie dwa razy, chyba Ŝe przed jego zakończeniem uzyskał zgodę na powtarzanie roku lub powtarzanie przedmiotu Proces karny. MoŜna przystąpić po raz pierwszy do egzaminu w czasie sesji poprawkowej. 2. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń nie jest warunkiem przystąpienia do któregokolwiek terminu egzaminacyjnego. Rozdział II Zapisy na egzamin 3 1. Warunkiem formalnym przystąpienia do egzaminu jest zapisanie się na listę egzaminacyjną za pośrednictwem systemu USOS. Katedra zastrzega sobie moŝliwość limitowania liczby egzaminowanych w poszczególnych terminach. 2. Dwa dni przed egzaminem następuje zamknięcie zapisów w USOS, po czym listy z nazwiskami egzaminowanych i wskazaniem sal egzaminacyjnych są publikowane na stronie internetowej. Po zamknięciu list nie ma moŝliwości zapisania się ani wypisania z egzaminu. 3. Nie jest dopuszczalne przystępowanie do egzaminu przez osoby, których stan zdrowia na to nie pozwala. Przystąpienie w danym dniu do egzaminu oznacza, Ŝe egzaminowany ocenia swą aktualną dyspozycję jako pozwalającą na udział w egzaminie. Rozdział III Forma, porządek i przebieg egzaminu 4 1. Za prawidłowe przeprowadzenie egzaminu odpowiada wyznaczony przez kierownika katedry pracownik tej katedry. Osoba ta w trakcie egzaminu kieruje jego przebiegiem, rozstrzyga wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu sformułowania pytań w trakcie jego trwania oraz udziela wyjaśnień w sprawach egzaminacyjnych 5 1/7

2 1. W czasie egzaminu zabronione jest i moŝe skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej z jednoczesną utratą terminu egzaminacyjnego.: wprowadzanie pracowników katedry w błąd co do uzyskanego zaliczenia względnie danych osobowych wpisywanych na kartę kodową; posiadanie przy sobie telefonów i wszelkich innych urządzeń mogących zakłócić jego przebieg; korzystanie w poszczególnych częściach z wszelkich zakazanych pomocy naukowych; posiadanie kodeksów lub innych tekstów aktów normatywnych zawierających adnotacje lub merytoryczne zapiski albo gotowe tabele dotyczące materii egzaminacyjnej. zapisywanie na pracy egzaminacyjnej nazwiska lub innych danych jednoznacznie identyfikujących egzaminowanego kontynuowanie pisania egzaminu po upływie przewidzianego czasu; uporczywe kontaktowanie się z innymi egzaminowanymi; zatrzymywanie arkuszy egzaminacyjnych, kopert z danymi osobowymi, lub teŝ dodatkowych arkuszy papieru; zakłócanie przebiegu egzaminu w jakikolwiek inny sposób Egzamin składa się z trzech części, w ciągu których egzaminowany odpowiada na 12 pytań testowych wielokrotnego wyboru, 2 pytania opisowe i 2 zadania kazusowe. 2. Cześć pierwsza i druga egzaminu pisane są łącznie w czasie 45 minut. Zabronione jest wówczas korzystanie z aktów normatywnych i jakichkolwiek innych pomocy dydaktycznych. 3. Po zakończeniu części testowej i opisowej przewidziana jest przerwa trwająca ok. 10 minut. 4. Po przerwie egzaminowany przystępuje do trzeciej części egzaminu, trwającej 30 minut, i polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytania sformułowane na tle kazusu. W tej części moŝna korzystać z aktów normatywnych 5. Za prawidłową odpowiedź na kaŝde pytanie testowe moŝna otrzymać 1 punkt, za prawidłową odpowiedź na kaŝde pytanie opisowe maksymalnie 6 punktów, za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania sformułowane na tle kazusu - maksymalnie 6 punktów W części testowej naleŝy w tabeli zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe (znakiem lub 1 w odpowiednim polu). Pozostałe komórki tabeli naleŝy wypełnić znakami O. 2. MoŜna zamieszczać zapiski i inne notatki w rubrykach z pytaniami, natomiast poprawianie udzielonej odpowiedzi w tabelce nie jest dopuszczalne, bowiem wszelkie skreślenia w tabelce z odpowiedziami i zamieszczenie innych znaków niŝ dozwolone dyskwalifikują daną odpowiedź. 3. W części opisowej naleŝy zwięźle i zgodnie z tematem odpowiedzieć na postawiony problem, zaś w części kazusowej ustosunkowując się do stanu faktycznego udzielić odpowiedzi na postawione pytania wraz ze wskazaniem podstawy prawnej W czasie egzaminu egzaminowany zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń pracowników Katedry mających na celu zachowanie porządku w sali egzaminacyjnej. 2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną egzaminowany zobowiązany jest przedstawić dowód osobisty, legitymację studencką lub indeks w celu potwierdzenia swojej toŝsamości, 3. Po odnotowaniu obecności przez pracownika katedry, egzaminowany zobowiązany jest zająć wskazane przez niego miejsce, zostawiając wcześniej w wyznaczonym miejscu plecaki, torebki i wszelkie pomoce naukowe Po zajęciu miejsc egzaminowani otrzymują od pracowników katedry kopertę oraz kartę kodową z numerem pracy. 2. Na karcie kodu naleŝy obowiązkowo drukowanymi literami wpisać lub zaznaczyć: imię, nazwisko, rok studiów, tryb studiów, fakt posiadania zaliczenia z ćwiczeń. W rubryce uwagi moŝna zamieścić prośbę o niepublikowanie wyników pod swoim nazwiskiem wpisując tym samym swój numer PESEL lub nr indeksu. Naruszenie tych reguł skutkuje oceną niedostateczną. 2/7

3 3. Po wypełnieniu karty kodu naleŝy zapamiętać unikatowy numer pracy, włoŝyć kartę kodu do koperty, zaś zaklejoną kopertę oddać pracownikowi Katedry. Następnie egzaminowany otrzymuje zestaw egzaminacyjny zawierający pytania części pierwszej i drugiej egzaminu, z którym nie moŝna się zapoznawać bez wyraźnego polecenia pracownika katedry. 4. Egzaminowany obowiązany jest zapamiętać: numer swojej pracy egzaminacyjnej, grupę egzaminacyjną (litera alfabetu) widoczną na arkuszu oraz miejsce na sali w którym siedział na egzaminie. 5. Po zakończeniu części testowej i opisowej ogłaszana jest przerwa, po której egzaminowani przystępują do części kazusowej siadając na poprzednio zajmowanych miejscach. 6. Po rozdaniu arkuszy części kazusowej egzaminowani niezwłocznie wpisują na nich numer pracy, pamiętając aby wpisać tę samą grupę, jak w poprzedniej części egzaminacyjnej. Naruszenie tych reguł skutkuje oceną niedostateczną 7. Na polecenie pracownika katedry naleŝy natychmiast oddać pracę egzaminacyjną. Bez zgody osoby odpowiedzialnej za przebieg egzaminu nie moŝna opuszczać sali przed zakończeniem egzaminu. 8. W trakcie egzaminu nie ma moŝliwości uzyskania drugiego arkusza egzaminacyjnego. Rozdział III Zasady oceniania egzaminu Maksymalna liczba punktów egzaminacyjnych jest sumą punktów uzyskanych z wszystkich trzech części i wynosi 36 punktów. W tej liczbie nie są uwzględniane punkty bonusowe za zaliczenie ćwiczeń. 2. Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest kumulatywne spełnienie dwóch warunków: - uzyskanie przynajmniej 4. punktów z części testowej, 4. punktów z części opisowej i 4. punktów z części kazusowej. - uzyskanie z wszystkich części z co najmniej 18. punktów. 3. W wypadku uzyskania mniej niŝ 4. punktów z części testowej pozostała część pracy nie jest sprawdzana, zaś egzaminowany otrzymuje ocenę niedostateczną. Podobnie w przypadku uzyskania mniej niŝ 4. punktów z części opisowej, nie jest sprawdzana część kazusowa, a student otrzymuje z egzaminu ocenę niedostateczną. 4. Nie są przewidziane cząstkowe zaliczenia określonej części egzaminu. KaŜdy egzamin obejmuje wszystkie części Dodatkowo do sumy punktów uzyskanych za odpowiedzi na wszystkie pytania (tylko w wypadku zdanego egzaminu) dodaje się punkty bonusowe według poniŝszej skali: 3 punkty za zaliczenie dostateczne, 4 punkty za zaliczenie plus dostateczne, 5 punktów za zaliczenie dobre, 6 punktów za zaliczenie plus dobre 7 punktów za zaliczenie bardzo dobre. 2. W danym roku akademickim uwzględniane są wyłącznie zaliczenia uzyskane w aktualnym i bezpośrednio go poprzedzającym roku akademickim. W terminie grudniowym uwzględniane są zaliczenia uzyskane w dwóch poprzednich latach akademickich 3. W czasie egzaminów przedterminowych nie są uwzględniane zaliczenia ćwiczeń uzyskane w aktualnym roku akademickim, chyba Ŝe przedtermin przypada w czerwcu Ostateczna ocena z egzaminu, po uwzględnieniu punktów bonusowych uzyskanych z zaliczeń ćwiczeń kształtuje się następująco: od 18 pkt 3,0 (dostateczny) od 24 pkt 3,5 (plus dostateczny) od 27 pkt 4,0 (dobry) od 30 pkt 4,5 (plus dobry) od 32 pkt 5,0 (bardzo dobry) 3/7

4 Rozdział IV Ogłoszenie wyników i udostępnianie prac Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej, w dostępnej po zalogowaniu zakładce Wyniki, w terminie podanym podczas egzaminu. W razie trudności z uzyskaniem tego wyniku moŝna w tej sprawie skontaktować się z dowolnym pracownikiem katedry. Nie jest przewidziane wcześniejsze ujawnianie wyników poszczególnym egzaminowanym. 2. Egzaminowany moŝe przejrzeć i uzyskać wyjaśnienia dotyczące ocenianej pracy wyłącznie w miejscu i w czasie wyznaczonym przez kierownika katedry. Podczas przeglądania swojej pracy nie są dopuszczalne dyskusje z pracownikami katedry na temat uzyskanej oceny. 3. Przeglądać pracę moŝna wyłącznie osobiście, w obecności pracownika katedry. Nie jest dopuszczalne utrwalanie kopii arkusza za pomocą jakichkolwiek nośników bez zgody tego pracownika. 4. Po zakończeniu egzaminu naleŝy złoŝyć indeks wraz z kartą egzaminacyjną w sekretariacie katedry w terminie ogłoszonym w czasie egzaminu, skąd będzie moŝna później je odbierać wraz z wpisaną oceną. 5. Po ogłoszeniu wyników na stronie katedry ocena z egzaminu nie podlega zmianie, chyba Ŝe doszło do oczywistej pomyłki rachunkowej. Rozdział V Egzamin ustny Egzamin ustny jest przeprowadzany wyłącznie na zasadach przewidzianych w programie studiów i w formie określonej przez kierownika katedry. 2. Kierownik katedry wyznacza jeden termin egzaminu ustnego z końcem sesji letniej i jeden z końcem sesji jesiennej. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik katedry moŝe wyznaczyć inny termin egzaminacyjny. 3. Kierownik katedry jest jedyną osobą udzielającą zgody na zdawanie egzaminu w formie ustnej, zaś podania w tej sprawie wraz z odpowiednimi załącznikami naleŝy składać w sekretariacie katedry najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, w której student ubiega się o zdawanie egzaminu w wyjątkowej formie ustnej. Podanie moŝe być wyjątkowo złoŝone później, jeśli przyczyna niemoŝności zdawania egzaminu w formie pisemnej powstała później. Rozdział VI Postanowienia końcowe Naruszenie niniejszego Regulaminu w wypadkach w nim wskazanych skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej lub wszczęciem postępowania wyjaśniającego. 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzyga kierownik katedry. Jego decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Wzór karty kodu oraz przykładowy zestaw egzaminacyjny określają załączniki do niniejszego Regulaminu. 4. Zmiana Regulaminu następuje na zasadach określonych regulaminem studiów. 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie 14 dni od jego ogłoszenia na stronie internetowej. 4/7

5 Załącznik do Regulaminu nr 1 przykładowy zestaw egzaminacyjny (część testowa i opisowa) Proszę w tabeli zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe (znakiem lub 1 w odpowiednim polu) pamiętając, Ŝe jest to test wielokrotnego wyboru i Ŝe poprawianie udzielonej odpowiedzi nie jest dopuszczalne. Pola niezaznaczone proszę wypełnić znakami O. Następnie na odwrocie proszę udzielić odpowiedzi na umieszczone niŝej dwa pytania otwarte. 1 Sąd okręgowy a) rozpoznaje apelacje od wyroków sądów grodzkich b) rozpoznaje wszystkie zaŝalenia na postanowienia wydawane przez sąd rejonowy c) orzeka w pierwszej instancji w sprawach o wszystkie przestępstwa popełnione przez sędziów d) zawsze orzeka w składzie trzyosobowym 2 Pokrzywdzony a) ma prawo do uczestnictwa we wszystkich czynnościach postępowania przygotowawczego b) zapoznawany jest z materiałami postępowania w wypadku istnienia podstaw do wniesienia aktu oskarŝenia w sprawie c) ma prawo do uczestniczenia w rozprawie głównej d) zawsze moŝe wnieść apelację od wyroku sądu pierwszej instancji 3 Stwierdzenie przed sąd na rozprawie głównej po rozpoczęciu przewodu sądowego, Ŝe zarzucony oskarŝonemu czyn nie wyczerpuje znamion jakiegokolwiek przestępstwa a) powoduje wydanie wyroku umarzającego postępowanie b) prowadzi do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania c) powoduje wydanie wyroku uniewinniającego d) powoduje pozostawienie aktu oskarŝenia bez rozpoznania 4 Tymczasowe aresztowanie a) moŝe być stosowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania b) to środek zabezpieczający c) na okres powyŝej 3 miesięcy moŝe być przedłuŝone d) moŝe być zastosowane w toku rozprawy przed sądem II instancji 5 śona oskarŝonego a) moŝe odmówić stawienia się na przesłuchanie w sprawie przeciwko jej męŝowi b) nie odpowiada za złoŝenie fałszywych zeznań w sprawie c) ma prawo odmówić wszelkich zeznań d) moŝe odmówić odpowiedzi na niektóre pytania 6 Prokurator nadzorujący dochodzenie a) moŝe powierzyć niektóre czynności dochodzenia organowi innemu niŝ policja b) zawsze moŝe przejąć sprawę do śledztwa c) moŝe wydać postanowienie o warunkowym umorzeniu dochodzenia d) moŝe wydawać polecenia wiąŝące organ prowadzący to dochodzenie 7 Sąd moŝe prowadzić rozprawę główną w trybie zwyczajnym pod nieobecność oskarŝonego a) jeśli dwukrotnie awizowano wezwanie na rozprawę i nie zostało ono odebrane b) jeśli po rozpoczęciu przewodu sądowego oskarŝony zmarł c) jeśli oskarŝony osadzony w areszcie śledczym nie pozwolił się doprowadzić d) jeśli stawił się obrońca oskarŝonego 8 Sąd odwoławczy a) moŝe uchylić wyrok tylko częściowo w części dotyczącej rozstrzygnięcia o winie lub o karze b) nigdy nie moŝe podwyŝszyć wymiaru kary pozbawienia wolności c) moŝe utrzymać wyrok w mocy uznając apelację za oczywiście bezzasadną d) moŝe przeprowadzić dowód co do istoty sprawy 9 Kasacja a) termin do jej wniesienia zaleŝy od podmiotu, od którego pochodzi b) moŝe być wniesiona wyłącznie od wyroku c) moŝe być oparta na zarzucie obrazy prawa stanowiącej bezwzględną przyczynę odwoławczą d) moŝe być rozpoznana wyłącznie przez Sąd NajwyŜszy 10 W trybie nakazowym a) wolno wymierzyć karę pozbawienia wolności b) obrona jest obligatoryjna c) wyrok moŝe być zaskarŝony sprzeciwem d) sąd orzeka w składzie jednoosobowym 11 Ułaskawienie jest a) aktem generalnym Prezydenta RP b) aktem indywidualnym Prezydenta RP c) aktem Sejmu lub Prezydenta d) typową prerogatywą głowy państwa 12 Europejski nakaz aresztowania a) moŝe być wydany wyłącznie wobec obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej b) nie podlega wykonaniu, jeŝeli osoba ścigana jest obywatelem polskim c) zastąpił ekstradycję w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej d) jest szczególnym środkiem zapobiegawczym a b c d Pytanie 1: Proszę omówić funkcje norm karnoprocesowych a b c Pytanie 2: Obligatoryjne podstawy wydania europejskiego nakazu aresztowania. d zaznaczenie pola - niezaznaczenie pola - lub 1 (pionowa kreska lub jedynka) o lub O (kółko lub zero) 5/7

6 Załącznik do Regulaminu nr 2 przykładowy zestaw egzaminacyjny (część kazusowa) Proszę rozwiązać następujące zadania kazusowe: Kazus 1. Dorota D. złoŝyła na Policji zawiadomienie o popełnieniu na niej przez jej męŝa Daniela D. przestępstwa z art k.k., a ponadto wniosek o ściganie i wyczerpujące zeznania. Wkrótce potem pokrzywdzona źle się poczuła i zmarła. Prowadzący sprawę policjant po zamknięciu dochodzenia skierował do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, a na wyznaczonej w celu jego rozpoznania rozprawie prokurator wniósł o odczytanie zeznań pokrzywdzonej z dochodzenia oraz protokołu oględzin jej ciała. Obrońca sprzeciwił się przedkładając testament notarialny zmarłej, z którego wynikało Ŝe przed śmiercią oskarŝony przeprosił pokrzywdzoną, a ta wybaczyła mu i odwołała obciąŝające go zeznania. WskaŜ uchybienia. Czy sąd moŝe odczytać protokół zeznań i oględzin ciała Doroty D.? Kazus 2. Zenon Z. został skazany za przestępstwo z art. 152 k.k. na karę roku pozbawienia wolności. We własnoręcznie (z braku obrońcy) sporządzonej apelacji zarzucił, Ŝe opinia psychiatryczna, na podstawie której odrzucono wątpliwości co do jego poczytalności, została doręczona sędziemu dopiero w czasie narady nad wyrokiem, a poza tym w innej miejscowości toczy się przeciwko niemu wcześniej wszczęte postępowanie karne co do tego samego czynu. Jak mogą potoczyć się losy sprawy? 6/7

7 Załącznik do Regulaminu nr 3 karta kodu KPK UJ (imię i nazwisko) rok i tryb studiów II r. III r. IV r. V r. Stac Niest Zaliczenie ćwiczeń brak 3,0 3,5 4 4,5 5 1 Uwagi 7/7

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR JAK ZOSTAĆ DORADCĄ PODATKOWYM? INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO 1. Procedura egzaminacyjna Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego powinny nie później

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Postępowanie administracyjne to określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU.

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. Motto: Podstawę wszelkich rozstrzygnięć w postępowaniu przygotowawczym powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne (art. 2 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (stan prawny aktualny na sierpień 2014 r.) 1. Wstęp...(str. 3) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Kancelaria Sejmu s. 1/73 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 9 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 1629/11 KIO 1643/11 WYROK z dnia 9 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paweł Nowosielski

Bardziej szczegółowo