Advisor Master wsparcie dla systemów Konstroli Dostępu oraz Sygnalizacji Włamania i Napadu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Advisor Master wsparcie dla systemów Konstroli Dostępu oraz Sygnalizacji Włamania i Napadu"

Transkrypt

1 Advisor Master wsparcie dla systemów Konstroli Dostępu oraz Sygnalizacji Włamania i Napadu

2 Produkt In Pro BMS Produkt InPro jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań zarówno dla systemów bezpieczeństwa jak i automatyki budynkowej. Główną cechą InPro BMS są jego możliwości integracyjne, pozwalające na obsługę systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu firmy UTC Fire&Security. Istotne jest również to, że kupując nasze oprogramowanie nie ma potrzeby zakupu żadnych dodatkowych urządzeń oprócz wyposażenia komputera w standardowy interfejs RS232 lub kartę sieciową. Stały rozwój i dostosowywanie produktu do zmieniających się wymagań klientów oraz norm prawnych pozwala zarówno spełniać rosnące oczekiwania użytkowników jak i potencjalnych odbiorców. Nasz profesjonalizm oraz zaangażowanie gwarantuje najwyższą jakość oferowanych przez nas rozwiązań.

3 Struktura Klient - Serwer Wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie baz danych uzyskano produkt bardzo oraz stabilny, zapewniono szybki w zgodność działaniu z nowymi rozwiązaniami zarówno sprzętowymi jak i programowymi. Oparcie InPro BMS na bazie typu SQL pozwala na budowę wizualizacji wielostanowiskowej, konfigurację z dowolnego stanowiska czy dynamiczną stanowiskami. wymianę danych między

4 Struktura oprogramowania InPro BMS Struktura oprogramowania InPro BMS pozwala na jednoczesną pracę na wielu stanowiskach oraz na rozbudowę o nowe integracje w każdym miejscu systemu. W ten sposób zdecentralizować oraz mamy obsługę monitorowania stanowisk. możliwość urządzeń systemu z wielu

5 Struktura połączeń wielu central Advisor Master Wykorzystanie sieci komputerowych opartych na TCP/IP pozwala na budowę systemu wizualizacji opartego na połączeniu wielu central Advisor Master do stacji roboczej InPro BMS, zarówno w sieciach lokalnych LAN (w ramach obiektu), jak i w sieci globalnej WAN głównie do budowy korporacyjnego systemu monitoringu i wizualizacji zagrożeń.

6 Produkt In Pro BMS InPro BMS jest systemem informatycznym do wizualizacji, integracji oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa, wykorzystywanymi w budowie centrów monitorowania alarmów. Zastosowanie wizualizacji daje możliwość prezentacji w postaci graficznej oraz tekstowej danych otrzymanych z elementów systemu bezpieczeństwa.

7 Wizualizacja Przewaga wizualizacji komputerowej nad rozwiązaniami sprzętowymi: Lepsza prezentacja danych, zamiast wyświetlania jednego zdarzenia na małym ekranie, wyświetlanie na dużym wielu zdarzeń, Intuicyjna obsługa, Dostosowanie wyglądu do wymogów obiektu, Prezentacja lokalizacji czujników na planach obiektu, Możliwość podglądu za pomocą kamer zarówno wnętrz budynków jak i obszarów otwartych, Wspieranie użytkownika w sytuacjach zagrożenia.

8 Graficzna prezentacja Do graficznej wizualizacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu wykorzystuje się plany obiektów, na których umieszcza się w miejsce poszczególnych elementów systemu elementy prezentujące ich aktualny stan. aktywne

9 Graficzna prezentacja W celu uzyskania informacji oraz ułatwienia weryfikacji czujników na planach obiektu, wystarczy przy pomocy kursora W integracji Advisor Master w chwili aktywacji czujki, system powiadamia o wystąpieniu alarmu poprzez dźwięk oraz mrugający element aktywny na planie obiektu. wybrać ten element aktywny aby wyświetliła się jego nazwa oraz adres. Kolor elementu aktywnego informuje o stanie w jakim ta czujka się znajduje, np. brak komunikacji, alarm, stan normalny, naruszenie, sabotaż czy blokada.

10 Sterowanie Sterowanie: Drzwi Graficzna prezentacja stanu Drzwi Rejestracja zdarzeń Otwórz Zablokuj Odblokuj Czasowo odblokuj (wówczas czas podaje się w sekundach)

11 Sterowanie Sterowanie: Linie Rejestracja zdarzeń: Blokowanie / Odblokowanie, Reset alarmu Ograniczenia: tylko Blokowanie / Odblokowanie, tylko Reset alarmu Graficzna prezentacja stanu Linii Wymóg hasła przy logowaniu do InPro BMS

12 Sterowanie Sterowanie: Wyjścia Wymóg hasła przy logowaniu do InPro BMS Rejestracja zdarzeń: Aktywacja / Deaktywacja Graficzna prezentacja stanu wyjść

13 Sterowanie Sterowanie: Obszar Rejestracja zdarzeń: Rozbrajanie / Uzbrajanie / Reset po alarmie Ograniczenia: tylko Uzbrój / Rozbrój, tylko Reset po alarmie / Rozbrój, tylko Reset po alarmie / Uzbrój Ograniczenia: tylko Rozbrajanie, tylko Uzbrajanie, tylko Reset po alarmie Wymóg hasła przy logowaniu do InPro BMS

14 Prowadzenie użytkownika od planu ogólnego do szczegółowego - Plan ogólny Poza dynamiczną prezentacją stanu systemów bezpieczeństwa, jednym z wielu mechanizmów powiadamiania o zaistniałym zagrożeniu jest mechanizm prowadzenia użytkownika w stanie alarmowym od planu ogólnego do planu najbardziej szczegółowego. Dzięki temu mamy możliwość bezzwłocznego i jednoznacznego zdiagnozowania miejsca wystąpienia alarmu. Wywołanie alarmu otwiera ogólny widok obiektu, na którym system wskazuje miejsce, w którym pojawił się alarm.

15 Plan pośredni Do graficznej wizualizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu wykorzystuje się plany obiektów, na których umieszcza się w miejsce poszczególnych elementów systemu elementy aktywne prezentujące aktualny ich stan.

16 Plan szczegółowy Następnie, po wybraniu odpowiedniej kondygnacji, system wskazuje pomieszczenie, w którym wystąpiło zagrożenie.

17 Prezentacja tekstowa Prezentacja tekstowa realizowana jest poprzez listy zdarzeń. Rozróżnia się dwa typy zdarzeń: zdarzenia informujące o stanie systemu oraz zdarzenia aktywne (alarmy). Zdarzenia alarmowe wymagają podjęcia czynności potwierdzenia zapoznania się z treścią zdarzenia, ewentualnie zapoznania się z procedurą postępowania w związku z powstałym alarmem oraz skomentowania zdarzenia. Aktualizacja list zdarzeń odbywa się na bieżąco i nie wymaga od obsługi jakichkolwiek czynności.

18 Zadania alarmowe Zadania alarmowe pomagają operatorowi zapanować nad stresem w czasie wystąpienia alarmu. Każdemu z zadań towarzyszy opis czynności, jakie należy podjąć. Alarm nie zostanie potwierdzony, dopóki operator nie wypełni wszystkich postawionych mu zadań. Takie postępowanie zapewnia wykonywania czynności w alarmowych wymagających poprawność sytuacjach szybkiego podejmowania skutecznych decyzji. Zadania alarmowe mogą być odmienne dla każdej czujki oraz w zależności od pory dnia.

19 Komentarz do alarmu Po zakończeniu zagrożeniu, akcji operator przeciwdziałania ma możliwość skomentowania alarmu. Wszystkie zdarzenia związane z powstałym zagrożeniem, data i czas wypełnienia procedur postępowania oraz komentarz do alarmu, są rejestrowane w systemie. Umożliwia to wykonania analizy poprawności oraz działania wychwytywania funkcjonowaniu. służb ochrony niedociągnięć w jej

20 Obsługa wielu monitorów W InPro BMS istnieje możliwość obsługi do czterech monitorów. Obraz na poszczególnych monitorach wyświetlany jest niezależnie. Funkcjonalność tą wykorzystuje się na obiektach o podwyższonej dbałości o bezpieczeństwo. Np. pozwala na jednym monitorze wyświetlać zdarzenia przychodzące z integrowanych systemów, a na pozostałych monitorach prezentować podkłady poszczególnych obiektów. W przypadku bezpieczeństwa powstania w wielu zagrożeń miejscach jednocześnie, operator widząc zdarzenia schodzące z integrowanych systemów może określić, które zagrożenie jest bardziej istotne dla bezpieczeństwa całego obiektu, mimo że w danej chwili będzie obserwował podkłady graficzne z innej części obiektu.

21 Advisor Master Advisor Master jest systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu z funkcją Kontroli Dostępu, bazującym na inteligentnych czytnikach kart zbliżeniowych oraz kart zapisywalnych. InPro pozwala na umieszczenie na panelach graficznych poszczególnych elementów systemu, tj.: obszar, wyjście, linia oraz drzwi. Głównymi zaletami systemu Advisor Master są jego modułowa budowa oraz uproszczona dostosowywanie do wymogów użytkownika. obsługa, a także

22 Właściwości Advisor Master Pobieranie personelu Zapytania Pobieranie personelu odbywa się poprzez InPro import elementów program ma odpytywać centralę. konfiguracji dedykowanego zarządzania z bazy programu centralą danych Titan Advisor do Master. umożliwia a) Obszar b) Linie Dodawanie personelu może odbywać się c) Wyjścia również z poziomu InPro. d) Drzwi wybór o stan jakich

23 Advisor Master Personel InPro Advisor Master pozwala zarządzać personelem z poziomu panelu graficznego. Wystarczy położyć tylko jeden komponent Personel Master, aby wyszukiwać osoby personelu i nadawać im uprawnienia.

24 Advisor Master Personel Komponent Personel Master umożliwia wyszukiwanie osób personelu według różnych, dowolnych filtrów. Jednym z nich jest wyszukiwanie po Numerze ewidencyjnym, czyli tym, który został przypisany danej osobie.

25 Advisor Master Personel Kolejnym filtrem jest Numer nadrukowany na karcie, który jest niepowtarzalny i przydatny na przykład w przypadku dublujących się nazwisk osób personelu.

26 Advisor Master Personel Oprócz wyszukiwania po numerach kart czy nazwiskach osób personelu, możliwy jest również filtr według Drzwi. Wówczas w tabeli wyświetli się lista osób, które mają dostęp do konkretnych drzwi.

27 Advisor Master Personel To właśnie na komponencie Personel Master możliwe jest zarządzanie personelem poprzez opcje Dodaj, Edytuj czy Usuń. W celu ułatwienia identyfikacji osoby istnieje możliwość dodania zdjęcia przy dodawaniu personelu. Dodawanie nowej osoby wiąże się z programowaniem karty, a więc jest to moment, w którym wpisuje się numery ewidencyjny oraz nadrukowany na karcie, a także przypisuje się drzwi, do których ta osoba będzie miała dostęp. Poprzez opcję Edytuj, można zmieniać uprawnienia danej osoby personelu. dla

28 Advisor Master Personel Na komponencie Personel Master znajduje się również opcja Czytaj kartę, która po połączeniu z programatorem i przyłożeniu do niego karty pozwala na zczytywanie numeru przydzielonego tej karcie i odnalezieniu w personelu konkretnej osoby. Możliwe jest także kasowanie zakodowanych kart poprzez użycie przycisku Czyść kartę. Karty można czyścić pojedynczo lub też po kilka naraz dzięki opcji Grupowe czyszczenie.

29 Advisor Master Okna Czasowe Okna czasowe umożliwiają definiowanie przedziału czasowego, w którym użytkownik ma dostęp do danych drzwi. Aby poprawnie skonfigurować takie okno, należy najpierw wybrać integrację, następnie ustawić nr okna czasowego (numer okna musi być unikalny) i wybrać dni oraz zakres czasowy. Standardowo, każda centrala ma dodane okno czasowe 24-godzinne, na wszystkie dni tygodnia wraz ze świętami. Osoba, która przekroczy określony czas w oknie czasowym, nie będzie miała później dostępu do tych drzwi. Możliwe jest to tylko w wyznaczonych ramach czasowych.

30 Advisor Master Grupy Drzwi Grupy drzwi jest to zbiór drzwi, do których dany użytkownik ma dostęp w określonym czasie. Aby skonfigurować grupę dostępową, należy zaznaczyć drzwi, a następnie przypisać wcześniej zdefiniowane okna czasowe, aby użytkownik miał do nich dostęp. Na jednej centrali utworzyć maksymalnie 128 grup drzwi. można

31 Advisor Master Połączenie z CCTV In Pro BMS ma wbudowane wsparcie dla systemu kontroli dostępu, w związku z tym w momencie przybliżenia karty do czytnika, osobie w portierni prezentowane są informacje na monitorze o posiadaczu karty wraz ze zdjęciem. Wówczas, portier aby potwierdzić tożsamość osoby, ma możliwość podglądu na żywo z kamery. Dzięki połączeniu CCTV z kontrolą dostępu Advisor Master, istnieje możliwość zapobiegania ryzyku wtargnięcia osób niepożądanych. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość przeglądania archiwizowanych nagrań, co pozwala na analizę zaistniałych niebezpieczeństw.

32 Advisor Master powiązanie z kamerami Opracowano wiele nowych rozwiązań technicznych zwiększających elastyczność i funkcjonalność InPro BMS z integracją Advisor Master. Do jednych z nich zalicza się możliwość zdefiniowania powiązań kamer z czujkami włamaniowymi oraz drzwiami kontroli dostępu, znajdującymi się na obszarze nadzorowanym przez te kamery. Funkcjonalność ta pozwala na wywołanie obrazu archiwalnego z rejestratora po wybraniu bezpośrednio tej czujki bądź drzwi z planów lub też po wybraniu zdarzenia, np. z czujki PIR. Zwiększa to tym samym możliwości analizy powstałych zagrożeń.

33 Podsumowanie Wykorzystanie bazy SQL w celu zwiększenia niezawodności, Możliwość budowy systemów wielostanowiskowych oraz integracji wielu systemów, Dynamiczna wizualizacja elementów systemu bezpieczeństwa, Swobodne definiowanie wyglądu interfejsu użytkownika, a w szczególności czujek, grup, itp, Możliwość definiowania dzienników zdarzeń z systemów bezpieczeństwa z wybranego obszaru, np. na podkładzie prezentującym piętro budynku będą prezentowane wyłącznie zdarzenia z tego piętra, Stabilność oprogramowania, Mechanizmy wspierające użytkownika podczas zagrożenia, Modułowa architektura dająca możliwość dostosowania oprogramowania do indywidualnych potrzeb użytkownika, Intuicyjne i przyjemne środowisko pracy pozwalające na szybkie i efektywne przyswojenie nowemu użytkownikowi wszystkich funkcji oprogramowania, Brak wymogu stosowania dodatkowych urządzeń. Do komputera z wizualizacją podłącza się do wejścia COM bezpośrednio przewody RS232 z centrali, ew. wykorzystuje się połączenie po protokole TCP/IP.

34 Kontakt i dojazd do firmy COMPANY ADDRESS IFTER Jerzy Taczalski Wola Niemiecka Niemce OFFICE ADDRESS ul. Głęboka Niemce TELEFONY Tel Kom Fax Adres

Spis treści. Podsumowanie

Spis treści. Podsumowanie Spis treści 1. Charakterystyka systemu wizualizacji 1.1 Definicje 1.1.1 Wizualizacja 1.1.2 Serwer SQL 1.2 Wymogi i zadania stawiane wizualizacji 2. Projekt wizualizacji 2.1 Opis InPro BMS 2.2 Cechy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy 2 Access Professional Edition: doskonałe rozwiązanie przeznaczone do kontroli dostępu dla małych

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYCZNY DLA. ... for new solutions... DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW

PRZEWODNIK PRAKTYCZNY DLA. ... for new solutions... DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW 2015 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW IP CCTV EZS Sprawdź wejście Systemy ochrony obwodu Audio Pomiary Systemy sterowania Systemy ewakuacyjne LAN... for new solutions... SPIS

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Najbardziej inteligentny system bezpieczenstwa na swiecie. Nedap Security Management

Najbardziej inteligentny system bezpieczenstwa na swiecie. Nedap Security Management Najbardziej inteligentny system bezpieczenstwa na swiecie. Nedap Security Management Czas zburzyć mury. Zdarza się, że cała branża uznaje pewne długotrwałe problemy za nierozwiązywalne. Jednakże, aby całkowicie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r.

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ W OBSZARZE ZB I W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM POSADOWIENIEM NOWEJ MASZYNY W OBIEKCIE

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 ProductInfo Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev. F Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR102DR, PR402DR, PR402DR-BRD, PR402-BRD,

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalatora

Podręcznik instalatora ela-compil sp. z o.o. ul. Słoneczna 15 A, 60-286 Poznań tel.: +48 61 869 38 50, +48 61 869 38 60 fax: +48 61 861 47 40 office@ela.pl, www.ela-compil.pl dok. SM-T-023020 ver. 1.2 data: 2009-09-03 Spis treści

Bardziej szczegółowo

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo