OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5"

Transkrypt

1 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Łódź, dnia r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5 Zamawiający: Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, Łódź, NIP , nr wpisu do KRS , jako zamawiający, w ramach projektu Zakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A. współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, III Oś Priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ, Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach zaprasza do składania ofert cenowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup technologii produkcji okładzin dekoracyjnych na bazie betonu prowadzącej do obniżenia wagi powstających produktów jak oraz polepszenia właściwości termoizolacyjnych, dźwiękochłonności i ogniotrwałości, spełniającej trzy grupy kryteriów: 1. Kryteria dotyczące technologii 2. Kryteria dotyczące produktu gotowego 3. Kryteria podmiotowe Składane rozwiązania powinny być kompletne i możliwe do zastosowania przy wykorzystaniu potencjału technologicznego firmy Stone Master S.A. Szczegółowy opis warunków udziału w konkursie, informacje technologiczne, wymagane dokumenty, oczekiwane parametry technologii, kryteria oceny, formularz oferty oraz projekt umowy zostały określone w regulaminie konkursu, który dostępny jest w siedzibie firmy w Łodzi przy ul. Dubois 117/119 oraz na stronie Informacja telefoniczna pod nr tel Wszelkie informacje na temat Konkursu nr 5 można uzyskać w siedzibie Stone Master SA ul. Dubois 117/ Łódź. Osoba do kontaktu Michał Matusiak lub Poniedziałek piątek w godz Termin realizacji zamówienia: w okresie do 4 tygodni od daty podpisania Umowy. Miejsce i termin składania deklaracji i ofert: Deklarację należy składać w oryginale wraz z próbką osobiście w biurze Zamawiającego lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres biura Zamawiającego do dnia r. Oferty w formie pisemnej należy składać w biurze firmy Master S.A., w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, Łódź, lub na adres Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia r. do godziny 15.00

2 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba firmy Master S.A., w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, Łódź, w terminie do 7 dni od złożenia wszystkich ofert lub informacji o braku chęci złożenia oferty przez podmioty zakwalifikowane do II Etapu Konkursu. O dniu i godzinie z dwudniowym wyprzedzeniem zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy II Etapu Konkursu. Załączniki: 1. Kompletna oferta, której wzór stanowi Załącznik nr Projekt umowy Załącznik nr Regulamin Konkursu Załącznik nr Deklaracja udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr Szczegółowy opis zamówienia Załącznik nr 5

3 Załącznik nr 1 Nazwa i adres dostawcy: FORMULARZ OFERTY w Konkursie Ofert nr 5... Stone Master S.A Łódź ul. Dubois 117/119 tel./fax: W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w ramach Konkursu Ofert nr 5 z dnia r. w postępowaniu udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego realizowanego w ramach projektu "Zakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A." współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, III Oś Priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ, Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach, oświadczam/amy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto wynoszącą:. złotych (słownie:......), plus należny podatek VAT 23%. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty Oferenta, w tym wykonania wszystkich prac i czynności związanych z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w Ofercie, Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej. 1

4 Oferowana przez nas Technologia spełnia wszystkie kryteria określane jako Warunki Bezwzględne (określone w Szczegółowym Opisie Zamówienia) oraz nastające kryteria Oceny Punktowej: a) Szacunkowy koszt dostosowania linii technologicznych do wdrożenia oferowanej technologii wynosić będzie nie więcej niż netto. złotych (słownie:.. ) b) Szacunkowy koszt materiałowy wytworzenia 1 m3 mieszanki betonowej wynosi netto. złotych (słownie:.. ) c) Waga próbki o wymiarach 15 cm x 15 cm x 15 cm wykonana w oferowanej Technologii wynosi. g. Ponadto: 1. Oświadczam/amy, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję/emy się za związanych określonymi zasadami postępowania jak również potwierdzam/my że dane złożone w Deklaracji (załącznik nr 4) są aktualne i obowiązujące. 2. Spełniam/amy następujące warunki udziału w postępowaniu, tj.: posiadam/amy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... Miejscowość, data. podpis i pieczątka dostawcy 2

5 UMOWA O ZAKUP i WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH zawarta w Łodzi w dniu r., pomiędzy: 1. Stone Master S. A. z siedzibą w Łodzi (93-465) przy ul. Dubois nr 117/119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , NIP: , REGON: , reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym, a 2. zwanym dalej Wykonawcą, zwane dalej łącznie Stronami, o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego Konkurs Ofert nr 5 (dalej: Postpowanie Konkursowe) w ramach realizacji projektu: "Zakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A. (dalej: Projekt), współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, III Oś Priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ, Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nabywa od Wykonawcy wyniki prac badawczo rozwojowych (dalej: Technologia) szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy celem wprowadzenia ich do działalności gospodarczej Zamawiającego. W ramach nabywanego prawa, Zamawiający 1

6 uprawniony jest do dalszego modyfikowania, ulepszania i przystosowywania innowacji do własnych potrzeb produkcyjnych i technologicznych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego i prawidłowego wdrożenia wyników prac wskazanych w ust. 1 umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w tym zakresie udostępniając mu niezbędne zasoby. 4. Szczegółowy zakres i terminy wdrożenia określa harmonogram prac wdrożeniowych stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Miejscem wdrożenia wyników prac jest siedziba Zamawiającego, w której znajduje się zakład i linie produkcyjne. 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić aby nabywane i wdrażane prace badawczo rozwojowe będące przedmiotem niniejszej umowy spełniały wszelkie wymogi określone w: niniejszej Umowie, złożonej Ofercie (stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy) i dokumentacji Konkursowej (w szczególności w Ogłoszeniu i Regulaminie Konkursu, Szczegółowym opisie zamówienia). Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian Technologii, które nie odbiegają w sposób istotny od opisu wskazanego w ofercie,, a które zostały ustalone dopiero na etapie wdrażania wyników prac rozwojowo badawczych i zaakceptowane przez Strony 7. Wykonawca uprawniony będzie do dalszego rozporządzania prawami do technologii produkcji płytek betonowych, stanowiącej podstawę do przeprowadzenia badań rozwojowo badawczych umożliwiających uzyskanie wyników nadających się do wdrożenia w przedsiębiorstwie Zamawiającego, z wyłączeniem jednak konkretnych wyników uwzględniających uwarunkowania charakterystyczne dla przedsiębiorstwa Zamawiającego, a które mogłyby ujawnić podmiotom trzecim metody produkcyjne lub inne elementy procesu technologicznego stosowanego przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oświadcza, iż posiada pełne prawo do technologii (sposobu wytwarzania produktów, innowacji produktów), stanowiących podstawę do uzyskania wyników, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy oraz że nie są mu znane okoliczności, wskutek których wdrożenie wyniku prac badawczo - rozwojowych naruszyłoby prawa osób trzecich. 2

7 Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad i roszczeń osób trzecich. Zamawiającemu przysługują w pełni uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy na zasadach ogólnych. 2 Terminy i odbiory 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć skróconą dokumentację techniczną niezbędną do przygotowania wdrożenia w terminie 7 dni od podpisania umowy co potwierdzone będzie Wstępnym Protokołem Odbioru. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia procesu wdrażania wyników prac badawczo - rozwojowych, o których mowa w 1 niniejszej umowy, do 30 dni od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż 19 dni od dnia udostępnienia sprzętu i wyposażenia o którym mowa w ust 6 poniżej. 3. Za dzień wdrożenia uważa się dzień wyprodukowania pierwszej serii produktu, spełniającego wymogi określone w niniejszej umowie w oparciu o sprzęt i wyposażenie, linie technologiczne, miejsce udostępnione przez Zamawiającego. Koszty dostarczenie niezbędnych materiałów, surowców na etapie prac wdrożeniowych ponosi Wykonawca z wyłączeniem surowców dotychczas stosowanych przez Zamawiającego. Koszty te ogranicza się do surowców w ilości potrzebnych na wyprodukowanie ok 100 m2 produktu, powyżej tej wartości wszystkie koszty pokrywa Zamawiający. 4. Wraz z zakończeniem procesu wdrażania, Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie przynależności przedmiotu umowy, w tym dokumentację techniczną, wszelkie instrukcje, schematy i protokoły niezbędne do prawidłowej produkcji odpowiadającej parametrom określonym w Załączniku nr Wykonawca jest obowiązany do sprawowania nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Zamawiającego w ramach Projektu, a mogącymi mieć wpływ na wdrażaną przez Wykonawcę Technologię Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym jednak nie dłuższym niż do dnia r. bez dodatkowego wynagrodzenia. 6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie rozpoczęcia prac wdrożeniowych i możliwości udostępnienia sprzętu i wyposażenia i innych zasobów co najmniej na 7 (siedem) dni roboczych przed planowaną datą 3

8 rozpoczęcia tych prac. 7. Zakończenie procesu wdrażania wyników prac badawczo rozwojowych zostanie stwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań weryfikujących jakość powstałego produktu przed podpisaniem ww. Protokołu. 8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonanych prac, Strony opiszą je w protokole, a Wykonawca obowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia podpisania protokołu. Termin może zostać przedłużony jeśli będzie to niezbędne z powodów technologicznych. 9. Po usunięciu stwierdzony wad lub usterek, Strony ponownie przystąpią do odbioru prac wdrożeniowych w sposób opisany powyżej. 3 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pomocy przy wdrożeniu wyników prac badawczo rozwojowych niezależnie czy prace wdrożeniowe będą realizowane przez Wykonawcę czy przez Zamawiającego w całym okresie realizacji Projektu jednak nie dłużej niż do dnia r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących przedsiębiorstwa Zamawiającego, które nabył w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 3. Wykonawca nie może wykorzystać bez zgody Zamawiającego przekazanych informacji do celów innych niż określone w niniejszej umowie. 4. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje także w okresie 7 lat od daty zrealizowania, wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy i dotyczy również pracowników lub osób, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu niniejszej umowy. 5. W związku z realizacją umowy przy współfinansowaniu ze środków EFRR określonych w 1 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, wszystkim organom uprawnionym do 4

9 sprawowania kontroli nad przebiegiem projektu. 4 Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a. zapewnienia Wykonawcy niezbędnych informacji, zasobów i współdziałania w pracach wdrożeniowych, b. bezzwłocznego odbioru wykonanych prawidłowo prac, c. terminowego uregulowania wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie należnego Wykonawcy, d. zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia oraz przestrzegania w toku produkcji założeń technologicznych wynikających z przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej oraz bieżących wskazówek i zaleceń Wykonawcy. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za terminowe i należyte wdrożenie prac badawczo - rozwojowych, a także przeniesienie na Zamawiającego wyników tych prac, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości.. zł netto (słownie: zł), tj.. zł brutto (słownie: zł). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie świadczenia Wykonawcy spełnione na podstawie niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego, a w szczególności dostawę i wdrożenie prac badawczo-rozwojowych. 3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w następujący sposób: (I) w terminie 7 dni od dnia podpisania Wstępnego Protokołu Odbioru, o którym mowa w 2 ust. 1 w części odpowiadającej 30% wynagrodzenia określonego ust 1 powyżej; (II) w terminie 7 dni od dnia podpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru w części odpowiadającej pozostałym 70% wynagrodzenia. 4. Wypłaty określone w ust. 3 nastąpią po dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT, na rachunek bankowy wskazany w tych fakturach. 5

10 Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół, stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy. Data podpisania tego protokołu będzie wskazana na fakturze VAT jako data sprzedaży. 6 Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że wdrożone wyniki prac badawczo rozwojowych prowadzić będą do produkcji osiągającej parametry techniczne i użytkowe produktów opisane szczegółowo w Załączniku nr Gwarancja trwa 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad, ujawnionych w okresie gwarancji: a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie o stwierdzonej wadzie lub usterce, b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w terminie 25 (dwudziestu pięciu) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach (np. podyktowanych przyczynami technologicznymi) w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. b powyżej Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, d) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w pkt. b, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w 7 ust. 2 lit. a umowy. 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 5. Gwarancją nie są objęte również usterki i wady powstałe w skutek czynników niezależnych od Wykonawcy a wynikających ze zmiany specyfiki produkcji, zmiany surowców lub stanów nieznanych mu na dzień wdrożenia Technologii (np. nie przekazanych kompletnych informacji przez Zamawiającego). 6

11 7 Odpowiedzialność Stron i kary umowne 1. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za dostarczenie i wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych zgodnie z wymogami określonymi w 1 ust. 6, a w szczególności za osiągnięcie parametrów technicznych i użytkowych tam wskazanych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a. 0,02 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia we wdrożeniu Technologii spowodowany okolicznościami, za które odpowiada Wykonawca, a także usunięciu zgłoszonych wad lub usterek; b. 5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 5 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Stronę z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca; c. 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 5 ust. 1 umowy, w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania poufności określonego w 3 ust. 4 6 umowy. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jednak łączna wartość wszystkich kar umownych, o których mowa w ust. 2 i odszkodowań nie przekroczy 50% wynagrodzenia brutto wskazanego w 5 ust Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy 1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron. 2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią Strony. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania poufności określonego w 3 ust. 4 6 umowy, stwierdzenia złożenia fałszywych oświadczeń w Postępowaniu Konkursowym. Takie przypadki będą traktowane 7

12 jako okoliczność za którą odpowiada Wykonawca. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach umowy, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień umowy, będą przekazywane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na następujący adres drugiej Strony: adres Zamawiającego (do korespondencji):.., faks:..., . adres Wykonawcy (do korespondencji):..., faks:.., Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi koordynatorami realizacji przedmiotu umowy są: ze strony Zamawiającego - ze strony Wykonawcy Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją Projektu. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zgodnych oświadczeń woli Stron zawartych w aneksach należycie przez nie podpisanych. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 7. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 8

13 8. Jeżeli jakieś postanowienie umowy jest lub staje się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia umowy. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień tej umowy lub inne okoliczności dotyczące wykonania tej umowy, stwarzają sytuacje nieprzewidziane w tej umowie, Strony powinny wspólnie szukać porozumienia mającego efekt prawny i handlowy, które byłoby możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywałoby całość brakujących postanowień w sposób rozsądnie zbliżony do celów umowy określonych na wstępie. Jakiekolwiek zmiany warunków umowy będą pod rygorem nieważności uzgadniane na piśmie w formie aneksu. 9. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 10. Przedstawiciele Stron umowy oświadczają, iż uprawnienia do reprezentowania Stron jest zgodne z wpisem do ww. rejestrów lub/i z aktualnie udzielonymi pełnomocnictwami i nie wpływa negatywnie w jakikolwiek sposób na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań. 11. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 Warunki techniczne Załącznik nr 2 Harmonogram wdrożenia Załącznik nr 3 - Dokumentacja Konkursowa 9

14 Załącznik nr 3 REGULAMIN KONKURSU OFERT nr 5 W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU "Zakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A." Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Zamawiający: Stone Master S.A Łódź ul. Dubois 117/119 Osoba do kontaktu: Michał Matusiak Telefon: Firma Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, Łódź, jako zamawiający w ramach realizowanego projektu Zakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A." zaprasza do składania ofert cenowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup Technologii produkcji okładzin dekoracyjnych na bazie betonu prowadzącej do obniżenia wagi powstających produktów oraz polepszenia właściwości termoizolacyjnych, dźwiękochłonności i ogniotrwałości. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem", określa: 1. kryteria oceny ofert; 2. sposób przygotowania ofert; 3. termin i miejsce składania ofert; 4. sposób składania ofert; 5. sposób informowania o wyborze oferty; 6. wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty; 7. pozostałe postanowienia. I. Opis sposobu realizacji zamówienia: Zamawiający przewiduje dwuetapową procedurę weryfikacji Oferentów. 2. Etap I weryfikacja wstępna na podstawie złożonych Deklaracji dopuszczenie do 1

15 dalszego udziału w niniejszym Konkursie. a. Do dnia złożyć deklarację wzięcia udziału w Konkursie (dalej: Deklaracja) wraz z oświadczeniem o zachowaniu o poufności i deklaracji spełnienia wymagań bezwzględnych (treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu). Wraz z Deklaracją powinna zostać dostarczona próbka produktu wykonana w oferowanej technologii (z wykorzystaniem własnych surowców). b. Do 2 dni po złożeniu Deklaracji następuje weryfikacja dokumentów oraz przedstawionych próbek. c. Po pozytywnym zweryfikowaniu Deklaracji następuje zaproszenie Oferenta do dalszego etapu weryfikacji oferty, o czym Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową. 3. Etap II Ocena technologii. Na tym etapie zaproszeni Oferenci będą mogli bezzwłocznie zapoznać się z wszelkimi niezbędnymi informacjami na temat projektu, w szczególności z informacjami na temat aktualnego procesu produkcji i stosowanych przez Zamawiającego technologiach. a. W terminie do Oferenci zobowiązani będą przygotować próbną partię produktów umożliwiającą przeprowadzenie ich badań jakościowych przy wykorzystaniu podstawowych surowców Zamawiającego, jego urządzeń produkcyjnych oraz procesu produkcyjnego. b. Próbna partia produktów przygotowana na tym etapie nie powinna schnąć/dojrzewać dłużej niż 7 dni od momentu wylania i rozformowania. Do wykonania próbnej partii zostaną wykorzystane aktualnie stosowane barwniki. Termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego, w takim przypadku wszyscy Oferenci zostaną wcześniej o tym fakcie poinformowani umożliwiając im wykonanie w takich samych warunkach. c. Przygotowane próbki zostaną przekazane do badania w laboratorium wewnętrznym Zamawiającego lub Zewnętrznym Laboratorium (dalej: Badania Wstępne), gdzie zostaną przeprowadzone podstawowe badania umożliwiające ocenę spełniania wymagań technologicznych i kryteriów oceny ofert. Jednocześnie Oferenci mogą dostarczyć wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria potwierdzających spełnienie deklarowanych parametrów. Jednak decyzję o wykorzystaniu tych badań w ocenie podejmuje jednostronnie Zamawiający. d. Ze względu na trwający w sposób ciągły proces produkcyjny, terminy realizacji prac próbnych w siedzibie Zamawiającego muszą być każdorazowo uzgodnione i zgłaszane co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem. 4. Po przeprowadzeniu Wstępnych Badań partii próbnej, które określą parametry techniczno-technologiczne zaproponowanej technologii lub z wykorzystaniem dostarczonych badań przez Oferentów nastąpi ostateczna ocena Oferty według kryteriów opisanych w 5 niniejszego Regulaminu. 5. Do dnia Oferenci przygotowują Ofertę cenową za opracowanie i dostarczenie Technologii. Oferta cenowa może zostać złożona wcześniej jednak nie wcześniej niż w dniu złożenia Deklaracji. II. Opis sposobu obliczenia ceny: 2

16 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, (w tym także podatek VAT). 3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty, z zastrzeżeniem, iż strony w wyniku negocjacji mogą cenę obniżyć przy zawarciu Umowy Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na formularzu ofertowym, którego projekt stanowi Załącznik nr l do Regulaminu. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. III. Kryteria oceny oferty: 5. Oferta złożona w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu zostaje poddana ocenie wg poniższego algorytmu. Na ocenę złożonych ofert składają się trzy grupy kryteriów: 1. Kryteria dotyczące technologii 2. Kryteria dotyczące produktu gotowego 3. Kryterium podmiotowe Kryteria oceny uwzględniają zarówno konieczność łącznego spełnienia Warunków Bezwzględnych określonych w Szczegółowy Opis Zamówienia (stanowiący Załącznik nr 5), których nie spełnienie skutkować będzie nie rozpatrywaniem oferty oraz pozostałych kryteriów ocenianych punktowo (Kryteria Punktowe) określonych poniżej. Ad. 1. Kryteria dotyczące technologii a) Koszt dostosowania linii technologicznych do wdrożenia oferowanej technologii. Zamawiający przewiduje możliwość zainwestowania w dostosowanie aktualnie posiadanych linii technologicznych (parku maszynowego i infrastruktury, itp.) na cele realizacji technologii kwoty nie większej niż 500 tys. złotych netto. Kryteria Punktowe W celu oceny ofert przyjmuje się wartość 180 tys. złotych netto jako koszt minimalny dostosowania technologii. Liczba punktów wg kryterium koszt technologii wynosi: Liczba punktów wg kryterium koszt technologii Oferenta X: LPKx = Kmin/Kx x 100 gdzie: Kmin minimalny przyjęty koszt zmian technologicznych równy zł netto Kx koszt zmian technologicznych wg oferty badanej X b) Koszt materiałowy wytworzenia 1 m 3 mieszanki betonowej wg założeń projektu w 3

17 kalkulacji kosztu wytworzenia. Koszt materiałowy (koszty surowców i materiałów) do wytworzenia 1 m 3 mieszanki betonowej w oferowanej technologii nie może być wyższy niż 360 złote netto przy założeniu cen rynkowych surowców na dzień złożenia oferty. Kryteria Punktowe Największą liczbę punktów otrzyma oferta zapewniająca najniższy koszt wytworzenia 1 m 3 betonu (liczonego wg cen jednostkowych stosowanych do kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia u Zamawiającego). Liczba punktów wg kryterium koszt materiałowy wynosi: Liczba punktów wg kryterium koszt materiałowy Oferenta X: LPMx = Mmin/Mx x 100 gdzie: Mmin najniższy koszt materiałowy zaoferowany przez oferentów w konkursie Mx koszt materiałowy oferty badanej X c) Cena za przygotowanie technologii, obejmująca wszelkie koszty dostarczenia modyfikacji i nadzoru autorskiego we wdrożeniu. W tym przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego prawa do korzystania z technologii (w szczególności receptury), wszelkich patentów i innych zastrzeżonych praw z nią związanych (jeśli takowe istnieją lub będą istnieć). Kryteria Punktowe Sposób przeliczania punktów: Liczba punktów wg kryterium ceny Oferenta X: LPCx = Cmin/Cx x 100 gdzie: Cmin cena oferty najtańszej Cx cena oferty badanej X Ad. 2. Kryteria dotyczące produktu gotowego a) Obniżenie wagi. Jako podstawę oceny wagi próbki o wymiarach 15x15x15 cm przyjmuje się 5200 g. Kryteria Punktowe Osiągnięcie wagi ww. próbki równej lub niższej niż 4160 g oceniać się będzie następująco: Liczba punktów za kryterium wagi wynosi: Liczba punktów wg kryterium wagi technologii Oferenta X: LPWx = Wmin/Wx x 100 gdzie: Wmin najniższa waga próbki złożona w ofercie Wx waga oferty badanej X b) Gotowy produkt jak i oferowana technologia muszą spełniać wytyczne zawarte w Szczegółowym Opisie Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Ofert nr 5. 4

18 Ad. 3. Kryteria podmiotowe W Konkursie będą brane pod uwagę Oferty przygotowane przez podmioty, które złożyły Deklarację udziału w konkursie a oświadczenia w niej zawarte są zgodne z prawdą. Zaświadczą (w Ofercie), że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferta złożona w konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu zostaje poddana ocenie wg Warunków Bezwzględnych oraz Kryteriów Punktowych na podstawie poniższego wzoru. Oferent, którego oferta osiągnie najwyższą liczbę punktów procentowych i spełni wszystkie Warunki Bezwzględne zostaje wybrana do realizacji. Wagi poszczególnych Kryteriów Punktowych i sposób przeliczania punktów: 1a. Koszt dostosowania linii technologicznych, Wg1a = 10% 1b. Koszt materiałowy, Wg1b = 25% 1c. Cena oferty, Wg1c = 30% 2a. Obniżenie wagi, Wg2a = 35% Liczba punktów oferty X = Wg1a * LPKx + Wg1b * LPMx + Wg1c * LPCx + Wg2a * LPWx IV. Sposób przygotowania Deklaracji i Oferty: Deklaracja oraz Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 2. Deklaracja oraz Oferta i Załączniki podpisane winny być przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. 3. Poprawki w Deklaracji i Ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących Ofertę. 4. Koszty związane z przygotowaniem Oferty i Deklaracji jak również przeprowadzenia Badań Wstępnych, o których mowa 1 ust. 3 lit. c Regulaminu ponosi składający Ofertę. 5. Oferta powinna być złożona w wartościach netto (bez VAT) w walucie PLN. 6. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty Oferenta, w tym wykonania wszystkich prac i czynności związanych z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w Ofercie, Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej. 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia oraz 5

19 powinna być podpisana przez Oferenta. 6

20 V. Sposób składania Deklaracji i Ofert Jedynie Oferenci, którzy złożą Deklarację w terminie mogą brać udział w niniejszym konkursie i składać Ofertę. 2. Deklarację należy składać w oryginale wraz z próbką produktu osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia Deklaracji uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (w sytuacji nieprawidłowego zaadresowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki). 3. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną przesyłając skany podpisanych dokumentów na adres lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Zamawiającego. Oferty przesłane drogą elektroniczną wymagają następnie dostarczenia wersji papierowej oferty do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni. Za termin złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty złożonej drogą elektroniczną, gdzie terminem złożenia jest wpływ oferty na Zamawiającego. (w sytuacji nieprawidłowego zaadresowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki). 4. Konkurs może zostać odwołany bez rozstrzygnięcia i przeprowadzony w innym terminie w przypadku gdy w terminie określonym w Regulaminie nie wpłynęła żadna Deklaracja lub Oferta lub jeżeli złożono Deklaracje lub Oferty w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem i tym samym nie rozstrzygnięto Konkursu. 5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty również w przypadku, gdy wpłynie jedna Deklaracja lub Oferta. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania Deklaracji i terminu otwarcia Ofert. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Oferenta z udziału w Konkursie na każdym etapie postępowania w przypadku podejrzenia: ryzyku ujawnienia informacji poufnych Zamawiającego przez Oferentów, lub podejrzenia złożenia fałszywych oświadczeń w Deklaracji. VI. Termin i miejsce składania Deklaracji i Ofert: Termin składania Deklaracji upływa w dniu r., o godzinie 15:30. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu składania Deklaracji przed upływem tego terminu. 2. Termin składania Ofert upływa w dniu r. o godzinie Z uwagi na specyfikę zamówienia, m.in. przeprowadzenie badań i prób technicznych termin składania ofert może zostać przesunięty, o czym Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów biorących udział w Konkursie. 4. Deklarację i Oferty należy składać osobiście w biurze: Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, Łódź, lub nadsyłać pocztą tradycyjną w trybie 7

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki)

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki) Strona1 Zał. 2 UMOWA DOSTAWY nowej gilotyny (krajarki) W dniu...2012r. w Łodzi pomiędzy: Markiem Bulniakiem zamieszkałym w Łodzi, 93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 114/122 m.68 prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.

U M O W A nr. na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs nr 2/PRK/POWER/3. U M O W A nr. na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 zawarta w Szczecinie dnia 2016 r. pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

opracowanie nowej technologii wytwarzania produktów kosmetycznych opartych na naturalnych konserwantach

opracowanie nowej technologii wytwarzania produktów kosmetycznych opartych na naturalnych konserwantach ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA opracowanie nowej technologii wytwarzania produktów kosmetycznych opartych na naturalnych konserwantach Łódź, 9 kwietnia 2015 r. miejscowość, data 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ... ... ...

Wzór umowy ... ... ... Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 3

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 3 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 3 Łódź, dnia 17.04.2015 r. Zamawiający: Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 Warszawa, 05.05.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 I. Przedmiot zamówienia Organizacja misji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 12.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak ul. Pańska 21 93-427 Łódź NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zapytanie ofertowe 2. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 I. Przedmiot zamówienia Badania marketingowe rynku rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG-271/ZO/23/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 Kutno, dnia 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 1. Zamawiający MEDIA DISTRIBUTION Jolanta Sulińska Ul. Jagiełły 7/19 99-300 Kutno 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 Olsztyn,21.11.2016 Miejscowość, data ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Ekologia Przedsiębiorczość Innowacje Sp. z o. o. Kuhna 17 42-256 Olsztyn NIP: 9492198135 REGON: 243638711 tel. +48 602-489-449

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 Nysa, 22.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 na: Wykonanie nadruku i dostawę 60 sztuk notesów kołowych zamykanych na magnes. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 tel. (076) 817-48-20, fax (076) 8412-644 e-mail-poz.scinawa@op.pl nr konta: BGŻ BNP PARIBAS BANK 38 1600 1462

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup oraz dostawa papieru kserograficznego formatu A3 i A4 dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup oraz dostawa papieru kserograficznego formatu A3 i A4 dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Kraków, 18.04.2016 r. DO.230-1/16 /Znak sprawy/ ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa, adres, dane kontaktowe zamawiającego: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, woj. małopolskie,

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ zawarta w dniu.. w Przysusze pomiędzy: Powiatem Przysuskim/Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej Euro

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej Euro Płock dnia 12.09.2011r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zgierz dnia 19.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający PROMO PAK Dagmara Tomczak ul. Piątkowska 83i 95-100 Zgierz NIP: 732-181-79-26 REGON: 473159286 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 Nysa, 19.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 na Dostawę analizatora składu ciała TANITA model MC-780 MAS. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Płock dnia 20.05.2014r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert Znak sprawy: IRŚ.271.2.16.2015 UMOWA NR../2015 zawarta w dniu... 2015r. w Przedborzu pomiędzy: Gminą Przedbórz z siedzibą w Przedborzu, 97-570 Przedbórz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r.

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 Nysa, 21.10.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 na: Świadczenie usługi cateringowej. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP:

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Załącznik nr 5 do SIWZ RZP

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Załącznik nr 5 do SIWZ RZP Załącznik nr 5 do SIWZ RZP.271.30.2013 Wzór Umowa Nr RZP.272.30.2013 zawarta w dniu.. 2013 roku w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, NIP 118 17 68 394

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych Kozienice, dnia 30.0.205r. SMK.27.3.205 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp. 28.01.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 39-120 Sędziszów Młp.,

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: Morskim Robotniczym Klubem Sportowym Gdańsk, 80-557 Gdańsk, ul. Załogowa 1 NIP: 583-000- 12-67 który reprezentuje:... - zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r.

FORMULARZ OFERTOWY. do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r. Wrocław, dnia 16.09.2016 r. FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r. Zamawiający: Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu usług B+R realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia : Wola Krzysztoporska dnia 06.06.2012 r.... Pieczęć zamawiającego UZP.271.33P.2011 Zapytanie Ofertowe Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015 Warszawa, 05.05.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015 I. Przedmiot zamówienia Usługi dotyczące promocji na rynku

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A. Plac Grunwaldzki 1, Kamienna Góra

G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A. Plac Grunwaldzki 1, Kamienna Góra G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150 www.kamiennagora.pl; email: inwestycje@kamiennagora.pl ZIF.7013.1.10.2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo