OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5"

Transkrypt

1 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Łódź, dnia r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5 Zamawiający: Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, Łódź, NIP , nr wpisu do KRS , jako zamawiający, w ramach projektu Zakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A. współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, III Oś Priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ, Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach zaprasza do składania ofert cenowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup technologii produkcji okładzin dekoracyjnych na bazie betonu prowadzącej do obniżenia wagi powstających produktów jak oraz polepszenia właściwości termoizolacyjnych, dźwiękochłonności i ogniotrwałości, spełniającej trzy grupy kryteriów: 1. Kryteria dotyczące technologii 2. Kryteria dotyczące produktu gotowego 3. Kryteria podmiotowe Składane rozwiązania powinny być kompletne i możliwe do zastosowania przy wykorzystaniu potencjału technologicznego firmy Stone Master S.A. Szczegółowy opis warunków udziału w konkursie, informacje technologiczne, wymagane dokumenty, oczekiwane parametry technologii, kryteria oceny, formularz oferty oraz projekt umowy zostały określone w regulaminie konkursu, który dostępny jest w siedzibie firmy w Łodzi przy ul. Dubois 117/119 oraz na stronie Informacja telefoniczna pod nr tel Wszelkie informacje na temat Konkursu nr 5 można uzyskać w siedzibie Stone Master SA ul. Dubois 117/ Łódź. Osoba do kontaktu Michał Matusiak lub Poniedziałek piątek w godz Termin realizacji zamówienia: w okresie do 4 tygodni od daty podpisania Umowy. Miejsce i termin składania deklaracji i ofert: Deklarację należy składać w oryginale wraz z próbką osobiście w biurze Zamawiającego lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres biura Zamawiającego do dnia r. Oferty w formie pisemnej należy składać w biurze firmy Master S.A., w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, Łódź, lub na adres Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia r. do godziny 15.00

2 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba firmy Master S.A., w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, Łódź, w terminie do 7 dni od złożenia wszystkich ofert lub informacji o braku chęci złożenia oferty przez podmioty zakwalifikowane do II Etapu Konkursu. O dniu i godzinie z dwudniowym wyprzedzeniem zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy II Etapu Konkursu. Załączniki: 1. Kompletna oferta, której wzór stanowi Załącznik nr Projekt umowy Załącznik nr Regulamin Konkursu Załącznik nr Deklaracja udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr Szczegółowy opis zamówienia Załącznik nr 5

3 Załącznik nr 1 Nazwa i adres dostawcy: FORMULARZ OFERTY w Konkursie Ofert nr 5... Stone Master S.A Łódź ul. Dubois 117/119 tel./fax: W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w ramach Konkursu Ofert nr 5 z dnia r. w postępowaniu udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego realizowanego w ramach projektu "Zakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A." współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, III Oś Priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ, Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach, oświadczam/amy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto wynoszącą:. złotych (słownie:......), plus należny podatek VAT 23%. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty Oferenta, w tym wykonania wszystkich prac i czynności związanych z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w Ofercie, Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej. 1

4 Oferowana przez nas Technologia spełnia wszystkie kryteria określane jako Warunki Bezwzględne (określone w Szczegółowym Opisie Zamówienia) oraz nastające kryteria Oceny Punktowej: a) Szacunkowy koszt dostosowania linii technologicznych do wdrożenia oferowanej technologii wynosić będzie nie więcej niż netto. złotych (słownie:.. ) b) Szacunkowy koszt materiałowy wytworzenia 1 m3 mieszanki betonowej wynosi netto. złotych (słownie:.. ) c) Waga próbki o wymiarach 15 cm x 15 cm x 15 cm wykonana w oferowanej Technologii wynosi. g. Ponadto: 1. Oświadczam/amy, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję/emy się za związanych określonymi zasadami postępowania jak również potwierdzam/my że dane złożone w Deklaracji (załącznik nr 4) są aktualne i obowiązujące. 2. Spełniam/amy następujące warunki udziału w postępowaniu, tj.: posiadam/amy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... Miejscowość, data. podpis i pieczątka dostawcy 2

5 UMOWA O ZAKUP i WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH zawarta w Łodzi w dniu r., pomiędzy: 1. Stone Master S. A. z siedzibą w Łodzi (93-465) przy ul. Dubois nr 117/119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , NIP: , REGON: , reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym, a 2. zwanym dalej Wykonawcą, zwane dalej łącznie Stronami, o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego Konkurs Ofert nr 5 (dalej: Postpowanie Konkursowe) w ramach realizacji projektu: "Zakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A. (dalej: Projekt), współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, III Oś Priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ, Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nabywa od Wykonawcy wyniki prac badawczo rozwojowych (dalej: Technologia) szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy celem wprowadzenia ich do działalności gospodarczej Zamawiającego. W ramach nabywanego prawa, Zamawiający 1

6 uprawniony jest do dalszego modyfikowania, ulepszania i przystosowywania innowacji do własnych potrzeb produkcyjnych i technologicznych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego i prawidłowego wdrożenia wyników prac wskazanych w ust. 1 umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w tym zakresie udostępniając mu niezbędne zasoby. 4. Szczegółowy zakres i terminy wdrożenia określa harmonogram prac wdrożeniowych stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Miejscem wdrożenia wyników prac jest siedziba Zamawiającego, w której znajduje się zakład i linie produkcyjne. 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić aby nabywane i wdrażane prace badawczo rozwojowe będące przedmiotem niniejszej umowy spełniały wszelkie wymogi określone w: niniejszej Umowie, złożonej Ofercie (stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy) i dokumentacji Konkursowej (w szczególności w Ogłoszeniu i Regulaminie Konkursu, Szczegółowym opisie zamówienia). Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian Technologii, które nie odbiegają w sposób istotny od opisu wskazanego w ofercie,, a które zostały ustalone dopiero na etapie wdrażania wyników prac rozwojowo badawczych i zaakceptowane przez Strony 7. Wykonawca uprawniony będzie do dalszego rozporządzania prawami do technologii produkcji płytek betonowych, stanowiącej podstawę do przeprowadzenia badań rozwojowo badawczych umożliwiających uzyskanie wyników nadających się do wdrożenia w przedsiębiorstwie Zamawiającego, z wyłączeniem jednak konkretnych wyników uwzględniających uwarunkowania charakterystyczne dla przedsiębiorstwa Zamawiającego, a które mogłyby ujawnić podmiotom trzecim metody produkcyjne lub inne elementy procesu technologicznego stosowanego przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oświadcza, iż posiada pełne prawo do technologii (sposobu wytwarzania produktów, innowacji produktów), stanowiących podstawę do uzyskania wyników, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy oraz że nie są mu znane okoliczności, wskutek których wdrożenie wyniku prac badawczo - rozwojowych naruszyłoby prawa osób trzecich. 2

7 Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad i roszczeń osób trzecich. Zamawiającemu przysługują w pełni uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy na zasadach ogólnych. 2 Terminy i odbiory 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć skróconą dokumentację techniczną niezbędną do przygotowania wdrożenia w terminie 7 dni od podpisania umowy co potwierdzone będzie Wstępnym Protokołem Odbioru. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia procesu wdrażania wyników prac badawczo - rozwojowych, o których mowa w 1 niniejszej umowy, do 30 dni od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż 19 dni od dnia udostępnienia sprzętu i wyposażenia o którym mowa w ust 6 poniżej. 3. Za dzień wdrożenia uważa się dzień wyprodukowania pierwszej serii produktu, spełniającego wymogi określone w niniejszej umowie w oparciu o sprzęt i wyposażenie, linie technologiczne, miejsce udostępnione przez Zamawiającego. Koszty dostarczenie niezbędnych materiałów, surowców na etapie prac wdrożeniowych ponosi Wykonawca z wyłączeniem surowców dotychczas stosowanych przez Zamawiającego. Koszty te ogranicza się do surowców w ilości potrzebnych na wyprodukowanie ok 100 m2 produktu, powyżej tej wartości wszystkie koszty pokrywa Zamawiający. 4. Wraz z zakończeniem procesu wdrażania, Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie przynależności przedmiotu umowy, w tym dokumentację techniczną, wszelkie instrukcje, schematy i protokoły niezbędne do prawidłowej produkcji odpowiadającej parametrom określonym w Załączniku nr Wykonawca jest obowiązany do sprawowania nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Zamawiającego w ramach Projektu, a mogącymi mieć wpływ na wdrażaną przez Wykonawcę Technologię Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym jednak nie dłuższym niż do dnia r. bez dodatkowego wynagrodzenia. 6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie rozpoczęcia prac wdrożeniowych i możliwości udostępnienia sprzętu i wyposażenia i innych zasobów co najmniej na 7 (siedem) dni roboczych przed planowaną datą 3

8 rozpoczęcia tych prac. 7. Zakończenie procesu wdrażania wyników prac badawczo rozwojowych zostanie stwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań weryfikujących jakość powstałego produktu przed podpisaniem ww. Protokołu. 8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonanych prac, Strony opiszą je w protokole, a Wykonawca obowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia podpisania protokołu. Termin może zostać przedłużony jeśli będzie to niezbędne z powodów technologicznych. 9. Po usunięciu stwierdzony wad lub usterek, Strony ponownie przystąpią do odbioru prac wdrożeniowych w sposób opisany powyżej. 3 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pomocy przy wdrożeniu wyników prac badawczo rozwojowych niezależnie czy prace wdrożeniowe będą realizowane przez Wykonawcę czy przez Zamawiającego w całym okresie realizacji Projektu jednak nie dłużej niż do dnia r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących przedsiębiorstwa Zamawiającego, które nabył w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 3. Wykonawca nie może wykorzystać bez zgody Zamawiającego przekazanych informacji do celów innych niż określone w niniejszej umowie. 4. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje także w okresie 7 lat od daty zrealizowania, wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy i dotyczy również pracowników lub osób, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu niniejszej umowy. 5. W związku z realizacją umowy przy współfinansowaniu ze środków EFRR określonych w 1 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, wszystkim organom uprawnionym do 4

9 sprawowania kontroli nad przebiegiem projektu. 4 Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a. zapewnienia Wykonawcy niezbędnych informacji, zasobów i współdziałania w pracach wdrożeniowych, b. bezzwłocznego odbioru wykonanych prawidłowo prac, c. terminowego uregulowania wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie należnego Wykonawcy, d. zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia oraz przestrzegania w toku produkcji założeń technologicznych wynikających z przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej oraz bieżących wskazówek i zaleceń Wykonawcy. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za terminowe i należyte wdrożenie prac badawczo - rozwojowych, a także przeniesienie na Zamawiającego wyników tych prac, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości.. zł netto (słownie: zł), tj.. zł brutto (słownie: zł). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie świadczenia Wykonawcy spełnione na podstawie niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego, a w szczególności dostawę i wdrożenie prac badawczo-rozwojowych. 3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w następujący sposób: (I) w terminie 7 dni od dnia podpisania Wstępnego Protokołu Odbioru, o którym mowa w 2 ust. 1 w części odpowiadającej 30% wynagrodzenia określonego ust 1 powyżej; (II) w terminie 7 dni od dnia podpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru w części odpowiadającej pozostałym 70% wynagrodzenia. 4. Wypłaty określone w ust. 3 nastąpią po dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT, na rachunek bankowy wskazany w tych fakturach. 5

10 Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół, stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy. Data podpisania tego protokołu będzie wskazana na fakturze VAT jako data sprzedaży. 6 Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że wdrożone wyniki prac badawczo rozwojowych prowadzić będą do produkcji osiągającej parametry techniczne i użytkowe produktów opisane szczegółowo w Załączniku nr Gwarancja trwa 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad, ujawnionych w okresie gwarancji: a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie o stwierdzonej wadzie lub usterce, b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w terminie 25 (dwudziestu pięciu) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach (np. podyktowanych przyczynami technologicznymi) w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. b powyżej Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, d) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w pkt. b, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w 7 ust. 2 lit. a umowy. 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 5. Gwarancją nie są objęte również usterki i wady powstałe w skutek czynników niezależnych od Wykonawcy a wynikających ze zmiany specyfiki produkcji, zmiany surowców lub stanów nieznanych mu na dzień wdrożenia Technologii (np. nie przekazanych kompletnych informacji przez Zamawiającego). 6

11 7 Odpowiedzialność Stron i kary umowne 1. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za dostarczenie i wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych zgodnie z wymogami określonymi w 1 ust. 6, a w szczególności za osiągnięcie parametrów technicznych i użytkowych tam wskazanych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a. 0,02 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia we wdrożeniu Technologii spowodowany okolicznościami, za które odpowiada Wykonawca, a także usunięciu zgłoszonych wad lub usterek; b. 5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 5 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Stronę z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca; c. 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 5 ust. 1 umowy, w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania poufności określonego w 3 ust. 4 6 umowy. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jednak łączna wartość wszystkich kar umownych, o których mowa w ust. 2 i odszkodowań nie przekroczy 50% wynagrodzenia brutto wskazanego w 5 ust Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy 1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron. 2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią Strony. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania poufności określonego w 3 ust. 4 6 umowy, stwierdzenia złożenia fałszywych oświadczeń w Postępowaniu Konkursowym. Takie przypadki będą traktowane 7

12 jako okoliczność za którą odpowiada Wykonawca. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach umowy, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień umowy, będą przekazywane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na następujący adres drugiej Strony: adres Zamawiającego (do korespondencji):.., faks:..., . adres Wykonawcy (do korespondencji):..., faks:.., Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi koordynatorami realizacji przedmiotu umowy są: ze strony Zamawiającego - ze strony Wykonawcy Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją Projektu. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zgodnych oświadczeń woli Stron zawartych w aneksach należycie przez nie podpisanych. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 7. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 8

13 8. Jeżeli jakieś postanowienie umowy jest lub staje się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia umowy. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień tej umowy lub inne okoliczności dotyczące wykonania tej umowy, stwarzają sytuacje nieprzewidziane w tej umowie, Strony powinny wspólnie szukać porozumienia mającego efekt prawny i handlowy, które byłoby możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywałoby całość brakujących postanowień w sposób rozsądnie zbliżony do celów umowy określonych na wstępie. Jakiekolwiek zmiany warunków umowy będą pod rygorem nieważności uzgadniane na piśmie w formie aneksu. 9. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 10. Przedstawiciele Stron umowy oświadczają, iż uprawnienia do reprezentowania Stron jest zgodne z wpisem do ww. rejestrów lub/i z aktualnie udzielonymi pełnomocnictwami i nie wpływa negatywnie w jakikolwiek sposób na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań. 11. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 Warunki techniczne Załącznik nr 2 Harmonogram wdrożenia Załącznik nr 3 - Dokumentacja Konkursowa 9

14 Załącznik nr 3 REGULAMIN KONKURSU OFERT nr 5 W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU "Zakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A." Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Zamawiający: Stone Master S.A Łódź ul. Dubois 117/119 Osoba do kontaktu: Michał Matusiak Telefon: Firma Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, Łódź, jako zamawiający w ramach realizowanego projektu Zakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A." zaprasza do składania ofert cenowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup Technologii produkcji okładzin dekoracyjnych na bazie betonu prowadzącej do obniżenia wagi powstających produktów oraz polepszenia właściwości termoizolacyjnych, dźwiękochłonności i ogniotrwałości. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem", określa: 1. kryteria oceny ofert; 2. sposób przygotowania ofert; 3. termin i miejsce składania ofert; 4. sposób składania ofert; 5. sposób informowania o wyborze oferty; 6. wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty; 7. pozostałe postanowienia. I. Opis sposobu realizacji zamówienia: Zamawiający przewiduje dwuetapową procedurę weryfikacji Oferentów. 2. Etap I weryfikacja wstępna na podstawie złożonych Deklaracji dopuszczenie do 1

15 dalszego udziału w niniejszym Konkursie. a. Do dnia złożyć deklarację wzięcia udziału w Konkursie (dalej: Deklaracja) wraz z oświadczeniem o zachowaniu o poufności i deklaracji spełnienia wymagań bezwzględnych (treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu). Wraz z Deklaracją powinna zostać dostarczona próbka produktu wykonana w oferowanej technologii (z wykorzystaniem własnych surowców). b. Do 2 dni po złożeniu Deklaracji następuje weryfikacja dokumentów oraz przedstawionych próbek. c. Po pozytywnym zweryfikowaniu Deklaracji następuje zaproszenie Oferenta do dalszego etapu weryfikacji oferty, o czym Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową. 3. Etap II Ocena technologii. Na tym etapie zaproszeni Oferenci będą mogli bezzwłocznie zapoznać się z wszelkimi niezbędnymi informacjami na temat projektu, w szczególności z informacjami na temat aktualnego procesu produkcji i stosowanych przez Zamawiającego technologiach. a. W terminie do Oferenci zobowiązani będą przygotować próbną partię produktów umożliwiającą przeprowadzenie ich badań jakościowych przy wykorzystaniu podstawowych surowców Zamawiającego, jego urządzeń produkcyjnych oraz procesu produkcyjnego. b. Próbna partia produktów przygotowana na tym etapie nie powinna schnąć/dojrzewać dłużej niż 7 dni od momentu wylania i rozformowania. Do wykonania próbnej partii zostaną wykorzystane aktualnie stosowane barwniki. Termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego, w takim przypadku wszyscy Oferenci zostaną wcześniej o tym fakcie poinformowani umożliwiając im wykonanie w takich samych warunkach. c. Przygotowane próbki zostaną przekazane do badania w laboratorium wewnętrznym Zamawiającego lub Zewnętrznym Laboratorium (dalej: Badania Wstępne), gdzie zostaną przeprowadzone podstawowe badania umożliwiające ocenę spełniania wymagań technologicznych i kryteriów oceny ofert. Jednocześnie Oferenci mogą dostarczyć wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria potwierdzających spełnienie deklarowanych parametrów. Jednak decyzję o wykorzystaniu tych badań w ocenie podejmuje jednostronnie Zamawiający. d. Ze względu na trwający w sposób ciągły proces produkcyjny, terminy realizacji prac próbnych w siedzibie Zamawiającego muszą być każdorazowo uzgodnione i zgłaszane co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem. 4. Po przeprowadzeniu Wstępnych Badań partii próbnej, które określą parametry techniczno-technologiczne zaproponowanej technologii lub z wykorzystaniem dostarczonych badań przez Oferentów nastąpi ostateczna ocena Oferty według kryteriów opisanych w 5 niniejszego Regulaminu. 5. Do dnia Oferenci przygotowują Ofertę cenową za opracowanie i dostarczenie Technologii. Oferta cenowa może zostać złożona wcześniej jednak nie wcześniej niż w dniu złożenia Deklaracji. II. Opis sposobu obliczenia ceny: 2

16 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, (w tym także podatek VAT). 3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty, z zastrzeżeniem, iż strony w wyniku negocjacji mogą cenę obniżyć przy zawarciu Umowy Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na formularzu ofertowym, którego projekt stanowi Załącznik nr l do Regulaminu. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. III. Kryteria oceny oferty: 5. Oferta złożona w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu zostaje poddana ocenie wg poniższego algorytmu. Na ocenę złożonych ofert składają się trzy grupy kryteriów: 1. Kryteria dotyczące technologii 2. Kryteria dotyczące produktu gotowego 3. Kryterium podmiotowe Kryteria oceny uwzględniają zarówno konieczność łącznego spełnienia Warunków Bezwzględnych określonych w Szczegółowy Opis Zamówienia (stanowiący Załącznik nr 5), których nie spełnienie skutkować będzie nie rozpatrywaniem oferty oraz pozostałych kryteriów ocenianych punktowo (Kryteria Punktowe) określonych poniżej. Ad. 1. Kryteria dotyczące technologii a) Koszt dostosowania linii technologicznych do wdrożenia oferowanej technologii. Zamawiający przewiduje możliwość zainwestowania w dostosowanie aktualnie posiadanych linii technologicznych (parku maszynowego i infrastruktury, itp.) na cele realizacji technologii kwoty nie większej niż 500 tys. złotych netto. Kryteria Punktowe W celu oceny ofert przyjmuje się wartość 180 tys. złotych netto jako koszt minimalny dostosowania technologii. Liczba punktów wg kryterium koszt technologii wynosi: Liczba punktów wg kryterium koszt technologii Oferenta X: LPKx = Kmin/Kx x 100 gdzie: Kmin minimalny przyjęty koszt zmian technologicznych równy zł netto Kx koszt zmian technologicznych wg oferty badanej X b) Koszt materiałowy wytworzenia 1 m 3 mieszanki betonowej wg założeń projektu w 3

17 kalkulacji kosztu wytworzenia. Koszt materiałowy (koszty surowców i materiałów) do wytworzenia 1 m 3 mieszanki betonowej w oferowanej technologii nie może być wyższy niż 360 złote netto przy założeniu cen rynkowych surowców na dzień złożenia oferty. Kryteria Punktowe Największą liczbę punktów otrzyma oferta zapewniająca najniższy koszt wytworzenia 1 m 3 betonu (liczonego wg cen jednostkowych stosowanych do kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia u Zamawiającego). Liczba punktów wg kryterium koszt materiałowy wynosi: Liczba punktów wg kryterium koszt materiałowy Oferenta X: LPMx = Mmin/Mx x 100 gdzie: Mmin najniższy koszt materiałowy zaoferowany przez oferentów w konkursie Mx koszt materiałowy oferty badanej X c) Cena za przygotowanie technologii, obejmująca wszelkie koszty dostarczenia modyfikacji i nadzoru autorskiego we wdrożeniu. W tym przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego prawa do korzystania z technologii (w szczególności receptury), wszelkich patentów i innych zastrzeżonych praw z nią związanych (jeśli takowe istnieją lub będą istnieć). Kryteria Punktowe Sposób przeliczania punktów: Liczba punktów wg kryterium ceny Oferenta X: LPCx = Cmin/Cx x 100 gdzie: Cmin cena oferty najtańszej Cx cena oferty badanej X Ad. 2. Kryteria dotyczące produktu gotowego a) Obniżenie wagi. Jako podstawę oceny wagi próbki o wymiarach 15x15x15 cm przyjmuje się 5200 g. Kryteria Punktowe Osiągnięcie wagi ww. próbki równej lub niższej niż 4160 g oceniać się będzie następująco: Liczba punktów za kryterium wagi wynosi: Liczba punktów wg kryterium wagi technologii Oferenta X: LPWx = Wmin/Wx x 100 gdzie: Wmin najniższa waga próbki złożona w ofercie Wx waga oferty badanej X b) Gotowy produkt jak i oferowana technologia muszą spełniać wytyczne zawarte w Szczegółowym Opisie Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Ofert nr 5. 4

18 Ad. 3. Kryteria podmiotowe W Konkursie będą brane pod uwagę Oferty przygotowane przez podmioty, które złożyły Deklarację udziału w konkursie a oświadczenia w niej zawarte są zgodne z prawdą. Zaświadczą (w Ofercie), że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferta złożona w konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu zostaje poddana ocenie wg Warunków Bezwzględnych oraz Kryteriów Punktowych na podstawie poniższego wzoru. Oferent, którego oferta osiągnie najwyższą liczbę punktów procentowych i spełni wszystkie Warunki Bezwzględne zostaje wybrana do realizacji. Wagi poszczególnych Kryteriów Punktowych i sposób przeliczania punktów: 1a. Koszt dostosowania linii technologicznych, Wg1a = 10% 1b. Koszt materiałowy, Wg1b = 25% 1c. Cena oferty, Wg1c = 30% 2a. Obniżenie wagi, Wg2a = 35% Liczba punktów oferty X = Wg1a * LPKx + Wg1b * LPMx + Wg1c * LPCx + Wg2a * LPWx IV. Sposób przygotowania Deklaracji i Oferty: Deklaracja oraz Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 2. Deklaracja oraz Oferta i Załączniki podpisane winny być przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. 3. Poprawki w Deklaracji i Ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących Ofertę. 4. Koszty związane z przygotowaniem Oferty i Deklaracji jak również przeprowadzenia Badań Wstępnych, o których mowa 1 ust. 3 lit. c Regulaminu ponosi składający Ofertę. 5. Oferta powinna być złożona w wartościach netto (bez VAT) w walucie PLN. 6. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty Oferenta, w tym wykonania wszystkich prac i czynności związanych z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w Ofercie, Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej. 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia oraz 5

19 powinna być podpisana przez Oferenta. 6

20 V. Sposób składania Deklaracji i Ofert Jedynie Oferenci, którzy złożą Deklarację w terminie mogą brać udział w niniejszym konkursie i składać Ofertę. 2. Deklarację należy składać w oryginale wraz z próbką produktu osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia Deklaracji uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (w sytuacji nieprawidłowego zaadresowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki). 3. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną przesyłając skany podpisanych dokumentów na adres lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Zamawiającego. Oferty przesłane drogą elektroniczną wymagają następnie dostarczenia wersji papierowej oferty do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni. Za termin złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty złożonej drogą elektroniczną, gdzie terminem złożenia jest wpływ oferty na Zamawiającego. (w sytuacji nieprawidłowego zaadresowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki). 4. Konkurs może zostać odwołany bez rozstrzygnięcia i przeprowadzony w innym terminie w przypadku gdy w terminie określonym w Regulaminie nie wpłynęła żadna Deklaracja lub Oferta lub jeżeli złożono Deklaracje lub Oferty w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem i tym samym nie rozstrzygnięto Konkursu. 5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty również w przypadku, gdy wpłynie jedna Deklaracja lub Oferta. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania Deklaracji i terminu otwarcia Ofert. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Oferenta z udziału w Konkursie na każdym etapie postępowania w przypadku podejrzenia: ryzyku ujawnienia informacji poufnych Zamawiającego przez Oferentów, lub podejrzenia złożenia fałszywych oświadczeń w Deklaracji. VI. Termin i miejsce składania Deklaracji i Ofert: Termin składania Deklaracji upływa w dniu r., o godzinie 15:30. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu składania Deklaracji przed upływem tego terminu. 2. Termin składania Ofert upływa w dniu r. o godzinie Z uwagi na specyfikę zamówienia, m.in. przeprowadzenie badań i prób technicznych termin składania ofert może zostać przesunięty, o czym Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów biorących udział w Konkursie. 4. Deklarację i Oferty należy składać osobiście w biurze: Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, Łódź, lub nadsyłać pocztą tradycyjną w trybie 7

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo