KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 Aktualizacja 30/07/2014 Weryfikacja 2 Data zastępuje 03/01/2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa Numer preparatu SM 15053, SM Id Wewn 28704, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Stwierdzone zastosowania Window Cleaner 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dystrybutor Spray Master AB Fabriksvägen 5 Box 1050 S Vallentuna Sweden Tel: +46 (8) Fax: +46 (8) Numer telefonu alarmowego Krajowy numer telefonu alarmowego 112 or 999 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Zagrożenia fizyczne i chemiczne Zdrowie ludzi Zagrożenie dla środowiska Klasyfikacja (1999/45/EWG) Xi;R36. F+;R12. R67. Flam. Aerosol 1 - H222+H229 Eye Irrit. 2 - H319;STOT Single 3 - H336 Nie sklasyfikowane. Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów R) i określeń zagrożeń jest przedstawiony w sekcji 16. Zdrowie ludzi Długotrwały kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienie, podrażnienie i wysychanie skóry. Pary i aerozole w wysokich stężeniach mogą działać odurzająco oraz spowodować bóle i zawroty głowy, zmęczenie i mdłości. Działa drażniąco na oczy. Zagrożenia fizyczne i chemiczne Pressure chamber may explode in the event of fire Elementy oznakowania Zawiera PROPAN-2-OL Oznaczenia Zgodnie Z (WE) Nr 1272/2008 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H222+H229 H319 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. 1 / 10

2 H336 Zwroty wskazujące środki ostrożności P102 P210 P211 P251 Dodatkowe zwroty wskazujące środki ostrożności 2.3. Inne zagrożenia Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwar tego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 C/122 F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi. P271 P280 P261 P264 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć zanieczyszczoną skórę po użyciu. P W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P313 Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P337 Ten produkt nie zawiera żadnych substancji typu PBT ani vpvb. SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: P Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405 Przechowywać pod zamknięciem Mieszaniny PROPAN-2-OL 10-25% Numer CAS: Numer WE: Numer Rejestracyjny: Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT Single 3 - H336 F;R11 Xi;R36 R67 BUTANE 1-5% Numer CAS: Numer WE: Numer Rejestracyjny: Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas, Compressed - H280 F+;R12 PROPAN 1-3 % Numer CAS: Numer WE: Numer Rejestracyjny: Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas, Compressed - H280 F+;R12 2 / 10

3 1-METOKSYPROPAN-2-OL 1-3 % Numer CAS: Numer WE: Flam. Liq. 3 - H226 STOT Single 3 - H336 R10 R67 AMONIAK BEZWODNY < 1% Numer CAS: Numer WE: Flam. Gas 2 - H221 Acute Tox. 3 - H331 Skin Corr. 1B - H314 Aquatic Acute 1 - H400 R10 T;R23 C;R34 N;R50 PENTAN < 1% Numer CAS: Numer WE: Flam. Liq. 2 - H225 EUH066 STOT Single 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411 F+;R12 Xn;R65 R66 R67 N;R51/53 Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt < 1% Numer CAS: Numer WE: Eye dam. 1 - H318 Xi;R41. Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów R) i określeń zagrożeń jest przedstawiony w sekcji 16. SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Informacja ogólna W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem. Wdychanie Świeże powietrze i odpoczynek Spożycie Wypić kilka szklanek wody albo mleka. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW! Kontakt ze skórą Umyć skórę wodą z mydłem. Kontakt z oczami Opłukać wodą. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Informacja ogólna Solvent abuse can kill instantly. 3 / 10

4 Wdychanie Pary mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy i mdłości. Spozycie Może wywoływać mdłości, bóle i zawroty głowy oraz stan zatrucia. Kontakt ze skórą Długotrwały kontakt może powodować zaczerwienienie, podrażnienie oraz wyschnięcie skóry. Kontakt z oczami Podrażnienie oczu i śluzówek Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Nie zanotowano szczególnych środków pierwszej pomocy. SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1. Środki gaśnicze Środki gaśnicze Gasić pożar gaśnicą pianową, śniegową CO2 albo proszkową Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Nadzwyczajne zagrożenia pożarowe i wybuchowe Puszki aerozolu mogą wybuchnąć w płomieniach. Zagrożenia specyficzne Wskutek silnego nagrzania powstaje nadciśnienie grożące wybuchowym rozsadzeniem pojemnika aerozolu Informacje dla straży pożarnej Szczególne Procedury Gasnicze Pojemniki w pobliżu ognia powinny zostać wyniesione albo ochłodzone wodą. Środki ochrony personelu straży pożarnej Stosować pełną odzież ochronną. Wybór sprzętu ochrony oddechowej w przypadku pożaru: stosować się do ogólnych wskazówek bezpieczeństwa stosowanych przez zakład pracy. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Duże zanieczyszczenia: Rozsypany lub rozlany materiał przysypać piaskiem, trocinami lub innym chłonnym materiałem. Małe zanieczyszczenia: Wipe away with paper or textile fabric Odniesienia do innych sekcji W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, iskier i nieosłoniętego płomienia. Chronić przed światłem słonecznym Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Puszki aerozolu: Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani temperatury powyżej 50 C. Przechowywać w chłodnym miejscu z dobrą wentylacją. Przechowywać w suchym miejscu Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Stwierdzone zastosowania tego produktu są wyszczególnione w Sekcji 1.2. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 4 / 10

5 8.1. Parametry dotyczące kontroli PENTAN (CAS: ) PNEC woda 0, 027 mg/l 8.2. Kontrola narażenia Wyposażenie ochronne Techniczne środki ochrony Teren dobrze wietrzony. Środki ochrony dróg oddechowych W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiedni sprzęt do oddychania. Stosować maskę z filtrem kombinowanym typu A2/P3. Środki ochrony rąk Stosować rękawice ochronne z: Nitrylu. Środki ochrony oczu Stosować zatwierdzone okulary ochronne. Dodatkowe środki ochrony Udostępnić stanowisko płukania oczu i prysznic awaryjny. Higieniczne środki ostrożności Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania preparatu. SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Postać fizyczna Aerozol Kolor Bezbarwny Zapach Charakterystyczny Rozpuszczalność Rozpuszcza się w wodzie. Gęstość względna 0.89 Temperatura zapłonu ( C) Uzyskanie danych jest technicznie niemożliwe Inne informacje Nie dotyczy Lotne Związki Organiczne (LZO) Informacje nie są wymagane. SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Reaktywność Z tym produktem nie są związane żadne specyficzne zagrożenia dotyczące reaktywności Stabilność chemiczna Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z zaleceniami Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nieznane Warunki, których należy unikać Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu Materiały niezgodne 5 / 10

6 Materialy, Których Nalezy Unikac Żadne materiały ani grupy materiałów nie powinny reagować z tym produktem, wywołując sytuację zagrożenia Niebezpieczne produkty rozkładu Nieznane. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Informacja toksykologiczna No data is available regarding the preparation it self. Informacja ogólna Długotrwały i powtarzający się kontakt z rozpuszczalnikami może zagrażać chronicznymi problemami zdrowotnymi. Wdychanie Pary działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. Może wywoływać podrażnienie układu oddechowego. Spożycie Może działać drażniąco i wywoływać bóle żołądka, wymioty i biegunkę. Kontakt ze skórą Długotrwały kontakt może powodować zaczerwienienie, podrażnienie oraz wyschnięcie skóry. Kontakt z oczami Może powodować tymczasowe podrażnienie oczu. Informacje toksykologiczne dotyczące składników. PROPAN (CAS: ) Ostra toksyczność: Ostra toksyczność (doustnie, LD50) Nie stosuje się. Ostra toksyczność (przez skórę, LD50) Nie stosuje się. Ostra toksyczność (wdychanie, LD50) > 20 mg/l (pary) BUTANE (CAS: ) Ostra toksyczność: Ostra toksyczność (doustnie, LD50) Nie stosuje się. Ostra toksyczność (przez skórę, LD50) Nie stosuje się. Ostra toksyczność (wdychanie, LD50) > 20 mg/l (pary) PENTAN (CAS: ) Ostra toksyczność: Ostra toksyczność (doustnie, LD50) 400 mg/kg Szczur Ostra toksyczność (przez skórę, LD50) 3000 mg/kg Królik Ostra toksyczność (wdychanie, LD50) 364 mg/l (pary) Szczur 4 godziny 6 / 10

7 PROPAN-2-OL (CAS: ) Ostra toksyczność: Ostra toksyczność (doustnie, LD50) 4396 mg/kg Szczur Ostra toksyczność (przez skórę, LD50) mg/kg Królik Ostra toksyczność (wdychanie, LD50) 72.6 mg/l (pary) Szczur 4 godziny SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE Działanie ekotoksyczne Brak danych o ekotoksyczności preparatu Toksyczność No data is available regarding the preparation itself. Informacje ekologiczne dotyczące składników. Ostra toksyczność - Bezkręgowce wodne Wysoce niestabilny. EC50 48 godziny mg/l Ostra toksyczność - ryby Wysoce niestabilny. LC50 96 godziny mg/l Ostra toksyczność - Bezkręgowce wodne Wysoce niestabilny. EC50 48 godziny mg/l Daphnia magna Ostra toksyczność - ryby LC50 96 godziny 4, 26 mg/l Onchorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy) Ostra toksyczność - Bezkręgowce wodne EC50 48 godziny 2, 7-9, 1 mg/l Daphnia magna Ostra toksyczność - rośliny wodne IC50 72 godziny 7, 51 mg/l Selenastrum capricornutum Ostra toksyczność - ryby LC50 96 godziny 9640 mg/l Pimephales promelas (Strzebla) Ostra toksyczność - Bezkręgowce wodne EC50 48 godziny mg/l Daphnia magna Ostra toksyczność - rośliny wodne IC50 72 godziny 1800 mg/l Trwałość i zdolność do rozkładu Rozkład PROPAN (CAS: ) BUTANE (CAS: ) PENTAN (CAS: ) PROPAN-2-OL (CAS: ) Brak danych o rozkładalności preparatu. Innehåller tensider som är lättnedbrytbara. Informacje ekologiczne dotyczące składników. Rozkład Preparat łatwo ulega biodegradacji. Rozkład Preparat łatwo ulega biodegradacji. PROPAN (CAS: ) BUTANE (CAS: ) Zdolność do bioakumulacji 7 / 10

8 Współczynnik biokumulacji Nie podano danych o biokumulacji. Informacje ekologiczne dotyczące składników. Współczynnik biokumulacji Preparat nie ulega biokumulacji. Współczynnik biokumulacji Preparat nie ulega biokumulacji. Współczynnik biokumulacji. BCF 171 Współczynnik podziału (n oktanol/woda) log Pow 3, 4 PROPAN (CAS: ) BUTANE (CAS: ) PENTAN (CAS: ) Mobilność w glebie Mobilność: No information available Informacje ekologiczne dotyczące składników. Mobilność: PROPAN (CAS: ) Preparat zawiera lotne związki organiczne (LZO), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni. Mobilność: BUTANE (CAS: ) Preparat zawiera lotne związki organiczne (LZO), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Ten produkt nie zawiera żadnych substancji typu PBT ani vpvb Inne szkodliwe skutki działania Informacje nie są wymagane. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Informacja ogólna The manufacturer of this product complies with the rules and regulations of the European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste, by paying packaging fees for disposal and recycling of packaging waste Metody unieszkodliwiania odpadów The plastic lid and valve are sorted as plastic. Empty aerosols are sorted as scrap metal. Residues and non empty containers should be taken care of as hazardous waste according to local and national regulations. Klasyfikacja Odpadów Non empty containers: EWC code * Empty containers: EWC code SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Ogólne Aerosols may be carried domestically as limited quantities ( 1L ) as long as each package does not exceed 30 kg in cardboard boxes or 20 kg on trays with shrink- or stretch wrapping. Each package shall be marked with diamond-shaped area, the top and bottom part is black, surrounded by a line that measures at least 100 mm x 100 mm Numer UN (numer ONZ) Nr UN (ADR/RID/ADN) Prawidłowa nazwa przewozowa UN Prawidłowa nazwa przewozowa Aerosols Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 8 / 10

9 Klasa ADR/RID/ADN 2.5F Nr Znaku ADR 2.1 Klasa IMDG 2.1 Klasa/Dział ICAO 2.1 Znaki Ostrzegawcze W Transporcie FLAMMABLE GAS Grupa pakowania Grupa pakowania ADR/RID/ADN Ej relevant Zagrożenia dla środowiska Substancja Szkodliwa Dla Srodowiska/Substancja Zanieczyszczajaca Morze Nie Szczególne środki ostrożności dla użytkowników EMS Kody ograniczeń przewozu przez tunele F-D, S-U (D) Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie stosuje się. SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Prawodawstwo UE Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze zmianami. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, ze zmianami Ocena bezpieczeństwa chemicznego Nie wykonano oceny bezpieczeństwa chemicznego. SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Informacja ogólna A review of safety data sheet with staff to manage the product recommended. Wydane Przez Björkstedt Aktualizacja 30/07/2014 Weryfikacja 2 Data zastępuje 03/01/2013 Data 30/07/ / 10

10 Zwroty Ostrzegawcze R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe. R36 Działa drażniąco na oczy. R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. R34 Powoduje oparzenia. R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. R10 Produkt łatwopalny. R12 Produkt skrajnie łatwopalny. R11 Produkt wysoce łatwopalny R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Pełne zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H319 Działa drażniąco na oczy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania. H221 Gaz łatwopalny. H226 Łatwopalna ciecz i pary. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. H222+H229 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H220 Skrajnie łatwopalny gaz. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Odrzucenie Odpowiedzialnosci Niniejsza informacja odnosi się wyłącznie do wyszczególnionego materiału i może nie mieć zastosowania, jeśli materiał stosowany jest w połączeniu z innymi materiałami albo w innym procesie. Informacje są precyzyjne i rzetelne na dzień wskazany, na ile wiadomo producentowi. Jednakże, nie gwarantuje się precyzyjności, rzetelności ani kompletności informacji. Użytkownik jest we własnym zakresie odpowiedzialny za zapewnienie informacji odpowiedniej dla przewidzianego przez niego zastosowania. 10 / 10

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo