Planowanie Procesu Badania Sprawozdań Finansowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie Procesu Badania Sprawozdań Finansowych"

Transkrypt

1 Planowanie Procesu Badania Sprawozdań Finansowych analiza i ocena systemów kontroli wewnętrznej na przykładzie procesu sprzedaży i zakupów Witold Czyż, FCCA, Biegły Rewident 24 kwietnia 2013 r. 1

2 AGENDA 1. Cel badania sprawozdań finansowych 2. Podstawy prawne wykonywania zawodu biegłego rewidenta 3. Model ryzyka badania sprawozdań finansowych 4. Rola i znaczenie procesu planowania w badaniu sprawozdań finansowych 5. Planowanie badania system kontroli wewnętrznej 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego 7. Analiza i ocena systemu kontroli wewnętrznej na przykładzie procesu sprzedaży i zakupów 2

3 1. Cel badania sprawozdań finansowych Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie pisemnej opinii o tym, czy badane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Za rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz za prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiedzialny jest Zarząd badanej spółki. 3

4 1. Cel badania sprawozdań finansowych Badanie sprawozdania finansowego należy zaplanować i przeprowadzić w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. W szczególności badanie obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych przez spółkę zasad (polityki) rachunkowości i ocenę znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 4

5 2. Podstawy prawne wykonywania zawodu biegłego Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym; Ustawa o rachunkowości Krajowe Standardy Rewizji Finansowej (KSRF) Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) 5

6 3. Model ryzyka badania sprawozdań finansowych Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą narażona jest na liczne ryzyka, mające swe źródła zarówno wewnątrz organizacji jak i w jej otoczeniu; W przypadku działalności gospodarczej ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia, działania lub jego zaniechania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub wizerunku danej jednostki jak również działanie/zdarzenie, które spowoduje brak realizacji zamierzonych celów organizacji; Kategorie celów organizacji operacyjne, sprawozdawczości finansowej i zgodności z prawem; Badanie sprawozdania finansowego powinno być procesem nakierowanym na obszary największego ryzyka i wykorzystującym koncepcję istotności opartej o użyteczność informacji dla użytkowników sprawozdania finansowego. Odzwierciedleniem tego założenia jest model ryzyka badania. 6

7 3. Model ryzyka badania sprawozdań finansowych RYZYKO BADANIA (RB) Związane z badaną jednostką Związane z pracą biegłego rewidenta Nieodłączne(RN) (inherent risk) Kontroli (RK) (control risk) Przeoczenia (RP) (detection risk) RB=RN*RK*RP 7

8 3. Model ryzyka badania sprawozdań finansowych Ryzyko badania ryzyko wyrażenia pozytywnej opinii o sprawozdaniu finansowym w przypadku, gdy zawiera ono istotne nieprawidłowości; Ryzyko nieodłączne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności przy braku systemu kontroli wewnętrznej; Ryzyko kontroli ryzyko, że zaprojektowany system kontroli wewnętrznej nie zapobiega powstawaniu istotnych nieprawidłowości i uchybień; Ryzyko przeoczenia możliwość niewykrycia w trakcie badania nieprawidłowości, która może być istotna osobno lub w powiązaniu z innymi niewykrytymi nieprawidłowościami/błędami w sprawozdaniu finansowym. 8

9 4. Rola i znaczenie procesu planowania w badaniu sprawozdań finansowych Planowanie badania polega na ustaleniu ogólnej strategii badania oraz opracowaniu planu badania. Rodzaj i zakres planowania różni się zależnie od wielkości i stopnia złożoności jednostki, wcześniejszych doświadczeń z tą jednostka kluczowych członków zespołu wykonującego badanie i zmian okoliczności, jakie nastąpiły podczas przeprowadzania badania. Planowanie nie jest odrębnym etapem badania, ale raczej stanowi stały i powtarzalny proces. Dokumentacja ogólnej strategii badania stanowi zapis kluczowych decyzji niezbędnych dla właściwego zaplanowania badania i przekazania znaczących spraw członkom zespołu wykonującego badanie. 9

10 4. Rola i znaczenie procesu planowania w badaniu sprawozdań finansowych Szczegółowy plan badania jest odpowiedzią na zidentyfikowane ryzyko istotnych nieprawidłowości poprzez uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania w celu ograniczenia ryzyka badania do akceptowanego, możliwie niskiego poziomu. Plan badania jest wynikiem: Oceny wpływu czynników zewnętrznych (branża, struktura właścicielska, regulacje prawne) na badaną jednostkę; Oceny wpływu czynników wewnętrznych (system kontroli wewnętrznej, struktura organizacyjna, złożoność procesów, środowisko IT), Ustalenia poziomu ryzyka oraz poziomu istotności. 10

11 5. Planowanie badania system kontroli wewnętrznej Celem biegłego rewidenta jest rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia, niezależnie od tego, czy powstało ono na skutek oszustwa lub błędu na poziomie sprawozdań finansowych i stwierdzeń (assertions), dzięki poznaniu jednostki i jej otoczenia, w tym kontroli wewnętrznej jednostki, co stanowi podstawę do zaprojektowania i wdrożenia procedur badania odpowiednich do rozpoznanego ryzyka. Kontrola wewnętrzna proces zaprojektowany, wdrożony i wykonywany przez osoby sprawujące nadzór, kierownictwo i innych pracowników, mający dostarczyć wystarczającej pewności, że cele jednostki dotyczące wiarygodności sprawozdawczości finansowej, skuteczności i wydajności działalności oraz przestrzegania obowiązujących praw i regulacji są realizowane. 11

12 5. Planowanie badania system kontroli wewnętrznej System kontroli wewnętrznej składa się z pięciu powiązanych ze sobą elementów. Wywodzą się one ze sposobu, w jaki zarząd kieruje przedsiębiorstwem i są związane z procesem zarządzania. Elementy systemu kontroli wewnętrznej: Środowisko kontroli Oszacowanie ryzyka Czynności kontrolne Informacja i komunikacja Monitoring 12

13 5. Planowanie badania system kontroli wewnętrznej Stwierdzenia (Assertions) wyrażone bezpośrednio lub pośrednio oświadczenia kierownictwa, zawarte w sprawozdaniach finansowych, wykorzystywane przez biegłego rewidenta do rozważenia różnych rodzajów potencjalnych zniekształceń, które mogą wystąpić w sprawozdaniu finansowym. Stwierdzenia dotyczące grup transakcji i zdarzeń w okresie objętym badaniem Występowanie (Occurrence) transakcje i zdarzenia, które zostały zaksięgowane, wystąpiły i dotyczą jednostki Kompletność (Completness) wszystkie transakcje i zdarzenia, które powinny były być zaksięgowane, zostały zaksięgowane Dokładność (Measurement) kwoty i pozostałe dane dotyczące zaksięgowanych transakcji i zdarzeń zostały zaksięgowane właściwi. Rozgraniczenie między okresami transakcje i zdarzenia zostały zaksięgowane we właściwym okresie obrotowym 13

14 5. Planowanie badania system kontroli wewnętrznej Stwierdzenia dotyczące sald kont wykazanych na koniec okresu: Istnienie (Existence) aktywa, zobowiązania i kapitał własny istnieją. Prawa i obowiązki (Rights and Obligations) jednostka posiada lub kontroluje prawa do aktywów a zobowiązania są jej obowiązkami. Kompletność (Completeness) wszystkie aktywa, zobowiązania i kapitał własny jednostki, które powinny być zaksięgowane, zostały rzeczywiście zaksięgowane Wycena i przyporządkowanie (Valuation) aktywa, zobowiązania i kapitał własny zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym we właściwych kwotach i na właściwych kontach. 14

15 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Poznanie procesu przepływu transakcji Ścieżka krytyczna Jak transakcja jest: Inicjowana Autoryzowana Rejestrowana Przetwarzana Raportowana I A R P R Środowisko IT Aspekty automatyczne Aspekty manualne Aplikacje/infrastruktura Podział obowiązków Zabezpieczenie aktywów Zgody i autoryzacje Rejestrowanie transakcji 15

16 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Gain New Business Order to Cash Product Delivery After Sales Support Sell product Order Distribution Collection Processing KPIs Customer Customer Customer Customer Sales Order Received Sales Order Approved Delivery Note Raised Goods Picked Goods Dispatched Sales invoice Raised Ledgers Updated Cash Received Check Stock Availability Check Customer Credit Despatch Details Confirmed Price Select Marketing Strategy Gain New Business General ledger 16

17 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego BUSINESS PROCESSES Gain New Business Order Fulfillment After Sales Service Maintain and Support Accounts SIGNIFICANT CLASSES OF TRANSACTIONS Trade Receivables Trade Receivables/ Sales I A R P R I A R P R I A R P R Returned Goods Cash Receipts Allowance for Uncollectibles Monthly Review of Provision Inventory Trade payables/ purchases I I A A R R I P P R R I A R A P R P R R Initial Trial Balance Cost of Sales Physical Inventory Trade Payables Trade Payables/ Purchases Cash Disbursements Gross Sales Trade Receivables/ Sales I A KEY I to R I A R P R R P R Initiation to reporting of significant classes of transactions I A R P R 17

18 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Typy transakcji Dane, informacje, lub konto księgowe o wspólnych cechach (charakterystyce) występujące w systemie rachunkowości lub procesie biznesowym danej jednostki Rutynowe Okazjonalne Szacunki 18

19 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego o Gdzie może wystąpić ryzyko błądu/nieprawidłowości? What Could Go Wrong? Odniesienie do miejsc w procesie, w których mogą wystąpić istotne nieprawidłowości z uwagi na wystąpienie błędów lub sprzeniewierzeń (fraud); Uwaga i działania audytora skupiają się na tych słabościach, które potencjalnie mogą mieć istotny wpływ na odpowiednie stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu finansowym. 19

20 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Dlaczego wykonuje się testy Walkthrough? Potwierdzenie zrozumienia procesu przebiegu transakcji i procedur kontrolnych Potwierdzenie, że czynności kontrolne działają Analiza ryzyk w procesie przebiegu transakcji i czynności kontrolnych Ustalenie czy kontrole zapobiegną lub wykryją istotne błędy we właściwym czasie Potwierdzenie dokładności otrzymanych informacji 20

21 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego INPUTS Customer Order Client Info Client Query SIGNIFICANT PROCESS Order Processing Business Process Distribution Business Process Accounting Support Process Query Resolution Query Resolution Receive Query FLOW (sales order to invoice) Receive Customer Order Authorize Customer Order Create Work Order Plan Dispatch Dispatch Goods Send and Record Invoice/ Credit Note I A R P R OUTPUTS Work Order Goods Advice and Delivery Note Invoice Invoice 21 I Process Step External Input/Output Input/Output to ERP System to R Initiation to reporting of significant classes of transactions

22 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Analizy procesu i występujących w nim ryzyk dokonuje się poprzez: Zapytania kierowane do uczestników procesu Znajomość branży Poprzednie doświadczenia audytora Wyniki pozostałych procedur badania Należy uwzględnić cały proces przebiegu transakcji Analizą należy objąć zarówno aspekty manualne jak i automatyczne Celem jest identyfikacja miejsc, w których mogą wystąpić zdarzenia prowadzące do braku realizacji celów stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym 22

23 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Czynności kontrolne to działania i procedury zaprojektowane przez kierownictwo jednostki na których działaniu kierownictwo polega aby zapobiec lub wykryć błędy. W trakcie procesu badania sprawozdań finansowych biegły rewident identyfikuje te czynności kontrolne, które zapobiegają stwierdzonym wcześniej ryzykom. Biegły rewident wykonuje czynności, których celem jest uzyskanie rozsądnego zapewnienia, że procesy i procedury działają efektywnie tzn. realizują cel którym zostały zaprojektowane. 23

24 Typy czynności kontrolnych Ogólne kontrole IT 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Manualne Kontrole manualne Kontrole manualne oparte na IT Automatyczne Kontrole aplikacyjne Kontrole Prewencyjne Kontrole detekcyjne Nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym Wsparcie ciągłego działania kontroli aplikacyjnych 24 Cele czynności kontrolnych

25 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Metody testowania czynności kontrolnych Zapytania Obserwacje Inspekcja Ponowne wykonanie 25

26 Proces Sprzedaży w firmie FMCG 26

27 7. Analiza i ocena systemu kontroli wewnętrznej na przykładzie procesu sprzedaży Etap procesu Aplikacja IT/ Baza danych Początek działania Documenty Połączenie z innym procesem Decyzja 27

28 Ogólna mapa standardowego procesu sprzedaży (order to cash process) Create & maintain customer master data 1 2 Manage pricing conditions 9 Van selling delivery process 8 Reporting and analysis Process customer order entry 4 Pick pack & ship Deliver products 5 Invoice customer 7 Manage A/R 3 Manage credit limits Manage returns & process customer complaints 6 28

29 1. Pricing & trade terms process Negotiate w/ customers Deferred rebates & trade support Financial reporting Define General conditions of sales Define price lists Negotiate with customers Promotional activities 10 Trade terms master data (off invoice) Trade terms accruals 12 2 Manage Pricing conditions (on invoice) A/R Manage deductions 11 Trade terms Settlements Trade support Invoice Clear Deduction Credit memo request Process payment: Check or Clear Deduction 29

30 1 Create and maintain customer master data Identify and qualify new customer Check Customer solvency collect information required for selling operations create and maintain customer hierarchy create and maintain customer data Request for nonstandard pmnt terms for a new client Create and Maintain Customer Data IT System Yes Data Base Sales and/or finance approval No Standard terms awarded to client 4 Process customer order entry 30

31 2 Manage pricing Manage taxes on revenue Sales Negotiates with customer Define and confirm terms and conditions Define customers conditions, according to budget Manage trade promotion according to marketing and sales plan Consistency update in IT system Data Base C A No Define gross price list Request for price deduction Modify client pricing conditions in IT system Consistency between request & entry Yes 4 Process cust, order entry Decision on Gross Price Change 31

32 3 Perform credit management Periodical review of receivables Credit Manager determines risk category Sales acquire new customers C A Credit Manager sets credit limit and risk category in the system Invoice Customer 5 Process Customer Order Entry Is credit limit exceeded or payments late? No Sales acquire new customers Yes Automatic block of the order Investigation of blocked orders by Credit Manager & Sales Department Order Cancelled Order Released 32

33 4 Capture & maintain customer order Customers Customer Service Supply Chain Send manual purchase orders Manual orders (phone call, fax ) Send EDI purchase orders Credit check CA CA Control & validation Customers IT system Process order: Pick, Pack & Ship (Key process Manage inventory, warehousing & transport Products IT system Pricing IT system Send order acknowledgement to selected customers 33

34 5 Invoice customer Distribution Back Office Distribution Send invoice to client bill-to (post, mail) 6 Returns and customer complaints CA CA CA Delivery with Goods issue documents Check, correct & validate Create invoice + Proof of delivery From customer Customers IT system Returns & Customer complaints Products IT system Pricing IT system Post invoice to accounting 7 Manage Account Receivables 34

35 6a Manage returns & process customer complaints QUANTITY CLAIMS CA Yes Return during delivery Transport to warehouse of losses Quantity consistent with doc? Starting Procedure to charge forwarder with claim value Credit customer with claim value Client claim releated to delivery No Clarification of forwarder s participation in customer claim request Yes Forwarde r to be charged? POD reduced Invoice, or Invoice + Credit memo Delivery note Yes No Physical return required? No Periodical analysis of claims by reasons with action plan IT Aplication CA Yes No return during delivery Client s claim placed in Back Office Initial approval of claim? No Invoice customer based on original delivery not Invoice based on delivey note 35

36 6b Manage returns & process customer complaints PRICE CLAIMS No Request approved by Sales Director? Yes Discount entry in IT system by Price Coding Unit based on approva lin LN IT tool CA Clients claim registration in IT system by C.Service Back Office Information about claim to Salesperson responsible for customer Sales clarifies possible solutions for claim with customer Invoice discount request required? Yes Discount request entry in LN tool forwarded for approval Information to Back office about discount entered into SAP No Price claim by customer to VAT invoice IT system Other solution of claim with customer Data Base Credit customer with relevant value Credit memo invoice 36

37 7 Manage Accounts Receivable Customer account set-up CA Dunning Perform Invoicing Collection CA Is cash collected? No Yes Create and manage dunning proposal Calculate interests on arrears Reporting Ret. containers liability specific tracking Control returns before issuing payment, Follow-up debt to customers. 37

38 10 Trade terms master data (master contracts, contracts, deals) Trade terms for clients & promotional strategic plans annually defined in Sales department CA Master Contracts are created/updated in the system based on strategic plans Process Accruals Final agreement is reached with a client and formalised in a form of contract. Formal agreement with customer Negotiations of contract, deals, conditions with customers in accordance w/budgets reflected in master contracts Sales Contracts / Deals /Conditions are entered by Finance team Yes CA New terms for client in IT tool approved by sales? No Process Settlements 38

39 Proces Zakupów w firmie FMCG 39

40 7. Analiza i ocena systemu kontroli wewnętrznej na przykładzie procesu zakupów Manage Suppliers 1 2 Manage Supplier Contract Process Requisitions 3 and Purchase Orders 4 Process Receipts Process supplier s invoices 5 6 Process supplier s payments 40

41 1 Manage Suppliers Identify and qualify candidates Select suppliers CA IT system Create and Maintain Supplier Data collect information required for purchasing operations create and maintain supplier hierarchy create and maintain supplier data Process Requisitions and Purchase Orders 3 2 Manage Supplier Contract 41

42 2 Manage Supplier Contract CA Supplier selection Negotiate with supplier Create and maintain Terms & Conditions Process Requisitions and Purchase Orders 3 define and confirm terms and conditions create, update and review supplier agreement validate supplier agreement create and maintain quantity and/or price contracts create and maintain rebate agreements create and maintain supplier catalogs 42

43 3 Process Requisitions and Purchase Orders Requester Department Head Purchase agreement 2 NO Control & validation CA IT System Issuance of the purchase order Requester is authorised to PO, source is known? CA NO Purchase Order YES Within authorised budget? PO sent to supplier YES 43

44 4 Process Receipts Contact supplier for regularisation IT system NO Amend PO Process Requisitions and Purchase Orders 3 Receive Goods & Services Conformity? Delivery Note YES Enter Good Receipt into system IT System CA Accrual in accounting system Process supplier s invoices 5 44

45 5 Process Supplier s invoice Accounts Payable Department CA Resolve and release blocked invoice CA IT System NO Review blocked invoices to determine reason for block initiate resolution procedure release invoices once reasons for block are resolved Receive invoice from supplier Enter invoice in the system Reconcile with PO and Goods receipt? invoice Reversal of Accrual YES 6 Process supplier s payment 45

46 6 Process Supplier s payment Accounts Payable Dept Treasury Accounting Application/ Database Payment file CA Authorisation of Payment File Cash Management Supplier current account 46

47 ??? PYTANIA 47

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Szacowanie istotności wg KSRF i MSRF. Justyna Beata Zakrzewska Account Sp. z o.o.

Szacowanie istotności wg KSRF i MSRF. Justyna Beata Zakrzewska Account Sp. z o.o. Szacowanie istotności wg KSRF i MSRF Account Sp. z o.o. 1 MSRF 320 par 2 wyjaśnia, że: Co to jest istotność Ramowe założenia sprawozdawczości finansowej często omawiają koncepcję istotności w związku ze

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Rady Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Warszawie, ul. Bracka 20A Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 1. Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. SANWIL Spółka Akcyjna Przemyśl, ul. Lwowska 52 Biuro Usług Finansowo-Księgowych GWARANT

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej Załącznik Nr 1 do komunikatu Nr 4/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2016 r. Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej/sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Listopad 2012 Strategia firmy a optymalizacja procesów Cel strategiczny firma produkcyjna: po wejściu Polski do UE każde zamówienie z Berlina i okolic

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU MAK DOM SP. Z O.O. ul. Nowa 23 STARA IWICZNA 05-500 Piaseczno OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Opinia Niezależnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2783/52/2015 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej

UCHWAŁA NR 2783/52/2015 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej UCHWAŁA NR 2783/52/2015 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 maja 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Audyt i kontrola wewnętrzna. Dr Łukasz Szydełko

Audyt i kontrola wewnętrzna. Dr Łukasz Szydełko Audyt i kontrola wewnętrzna Dr Łukasz Szydełko lukaszsz@prz.edu.pl www.lukaszsz.sd.prz.edu.pl Istota kontroli wewnętrznej Kontrola wewnętrzna jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy Spółką: Firma (nazwa): Siedziba: Adres: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Kapitał zakładowy: 3.741.990.842 Kapitał wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA

Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Warszawa, 7 września 2010 r. 1 Zawartość prezentacji Wstęp Ryzyko i strategia postępowania z ryzykiem Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki Taka współpraca często owocuje obustronnymi korzyściami. W obliczu zbliżającego się kolejnego sezonu audytowego warto, by zarówno biegli rewidenci, jak i zarządy spółek objętych obowiązkiem badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce TEMAT: Transport i zarządzanie magazynem SAP WM PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Proces jako przedmiot zarządzania

Proces jako przedmiot zarządzania Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Proces jako przedmiot zarządzania www.maciejczak.pl Patrzę na procesy z wielu perspektyw i obserwuję je wielowymiarowo i holistycznie PROCES Plany Wiedza Informacje

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11.

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2014 r. i badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania.

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Santander Consumer Bank S.A. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Santander Consumer Bank S.A. (zwanego dalej Bankiem ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA S.A. (dawniej: TUP S.A.) Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego ALTA Spółka Akcyjna (dawniej:

Bardziej szczegółowo

Kwestia procesu / podziału odpowiedzialności w zakresie odpowiedzialności za księgi pomocnicze

Kwestia procesu / podziału odpowiedzialności w zakresie odpowiedzialności za księgi pomocnicze Kwestia procesu / podziału odpowiedzialności w zakresie odpowiedzialności za księgi pomocnicze Polska Izba Ubezpieczeń Seminarium w sprawie rachunkowości 26 listopada 2013 roku Agenda Otoczenie regulacyjne

Bardziej szczegółowo

Biegły rewident musi stosować normy wykonywania zawodu, zarówno krajowe, jak i. Rola i zadania biegłego rewidenta

Biegły rewident musi stosować normy wykonywania zawodu, zarówno krajowe, jak i. Rola i zadania biegłego rewidenta Podstawowym celem badania na podstawie ustawy o rachunkowości jest wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej, uzasadnionej opinii o prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego. Opinia

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji.

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Jednym z istotnych elementów procesu zamknięcia roku i przygotowania sprawozdania finansowego jest

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3 wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Plan prezentacji Krótka definicja ITIL i kilka pojęć Umowy i kontrakty SLA, OLA, UC Podstawowe publikacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Information for suppliers

Information for suppliers Information for suppliers Page 1 of 17 Contents: I. Introduction II. Financial Settlements description of the process III. Frequently Asked Questions IV. List of Appendixes: Appendix no 1 Request for Correction

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Stalprofil SA działa w składzie trzyosobowym i powoływany jest przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

W oparciu o Krajowy standard rewizji finansowej nr 1 - ogólne zasady badania sprawozdań finansowych

W oparciu o Krajowy standard rewizji finansowej nr 1 - ogólne zasady badania sprawozdań finansowych W oparciu o Krajowy standard rewizji finansowej nr 1 - ogólne zasady badania sprawozdań finansowych - badanie sprawozdania finansowego jednostki przeprowadza lub kieruje nim kluczowy biegły rewident działający

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za 01.01.2016 31.12.2016 21 marca 2017 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej

System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej Warszawa 10 Marca 2016 Robert Pusz Dyrektor Działu Ryzyka i projektu Solvency II System zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem obejmuje

Bardziej szczegółowo

ALERT. Krajowy Standard Rewizji Finansowej 330 NR 12 KOMISJI DS. STANDARYZACJI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW WAŻNE ZMIANY

ALERT. Krajowy Standard Rewizji Finansowej 330 NR 12 KOMISJI DS. STANDARYZACJI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW WAŻNE ZMIANY Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka WAŻNE ZMIANY Cyklem ALERTÓW Komisja ds. Standaryzacji Usług Świadczonych Przez Biegłych Rewidentów pragnie zwrócić Państwa uwagę na zmiany w

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Klient zakup FPP od Partnera 98765-98765-98765-98765-98765

Klient zakup FPP od Partnera 98765-98765-98765-98765-98765 Klient zakup FPP od Partnera 98765-98765-98765-98765-98765 http://www.office.com/365 Aktywacja klucza na www.office.com/setup365 Wprowadzenie klucza Stworzenie konta Office 365 Warunki licencyjne Admin

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr ZEAS 0161-6/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.

Bardziej szczegółowo

1-13 II III IV.

1-13 II III IV. Załącznik nr 3 Krajowy standard rewizji finansowej nr 3 Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających Spis

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego

Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Łukasz Górka Katedra Rachunkowości Finansowej Małgorzata Szulc Katedra Rachunkowości Finansowej Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

RAINBOW TOURS S.A. ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

RAINBOW TOURS S.A. ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

CZER WON A TOREBKA  SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU ,CZERWONA TOREBKA" S.A. za rok zakończony dnia SI grudnia 2012 roku I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PORTALU ZLECENIA NAPRAW

INSTRUKCJA DO PORTALU ZLECENIA NAPRAW INSTRUKCJA DO PORTALU ZLECENIA NAPRAW Wstęp W tej instrukcji dowiesz się, jak przejść do różnych kart w portalu zamówienia napraw oraz jak tworzyć i zarządzać zleceniami napraw. Cel Celem tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotyczące badania sprawozdania finansowego LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r. Opinia zawiera 2 strony

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Lipiec - Wrzesień 2014

Lipiec - Wrzesień 2014 Lipiec - Wrzesień 2014 Streszczenie ze spotkania Grupy Ekspertów Technicznych EFRAG (EFRAG TEG) W dniu 24 lipca 2014 r., Grupa Ekspertów Technicznych EFRAG odbyła rozmowę konferencyjną. Omawiano następujące

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej MFO S.A. dnia 17-03-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel za rok obrotowy 2014 marzec 2015 r. I. Wstęp W świetle

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER INVITATION TO TENDER To whom it may concern, AAM Poland Sp. Z o.o. has successfully been awarded a major new vehicle program by a European based OEM and we would be pleased to receive your interest for

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi z bi rewidentami Leszek Dub zek icki Dub 30 maja 2011 r.

Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi z bi rewidentami Leszek Dub zek icki Dub 30 maja 2011 r. Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi rewidentami Leszek Dubicki 30 maja 2011 r. Istniejący model współpracy (1) Rada nadzorcza/komitet audytu: przedstawiciele akcjonariuszy, których głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ INFORMACJI FINANSOWYCH JAKO PODSTAWA WIARYGODNOŚCI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

JAKOŚĆ INFORMACJI FINANSOWYCH JAKO PODSTAWA WIARYGODNOŚCI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 MIROSŁAW ADAMCZYK JAKOŚĆ INFORMACJI FINANSOWYCH JAKO PODSTAWA WIARYGODNOŚCI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS

AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS Andrzej Zalewski, Marcin Szlenk, Szymon Kijas a.zalewski@elka.pw.edu.pl s.kijas@elka.pw.edu.pl Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK MSB PROCEDURY

PRZEWODNIK MSB PROCEDURY PRZEWODNIK MSB PROCEDURY Spis treści Wprowadzenie... 4 Wykaz MSB zastosowanych w badaniu... 14 Część I. Czynności wstępne... 26 I.1. Przyjęcie zlecenia lub kontynuacja zlecenia... 27 Część II. Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r.

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r. Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r. Podstawy formalne sporządzania sprawozdań finansowych Na mocy uchwały nr 10/2005 podjętej w dniu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne ATM Grupa Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Coca-cola Hellenic. Rozwiązania IT wspierające pracę działu skarbu

Coca-cola Hellenic. Rozwiązania IT wspierające pracę działu skarbu Coca-cola Hellenic Rozwiązania IT wspierające pracę działu skarbu The Coca-Cola System: Partners in growth Brand ownership Concentrate supply Brand development Consumer marketing Creating demand Leveraging

Bardziej szczegółowo

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. UL. DŁUGA 16A/23 53-658 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W PROCESIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W PROCESIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Józef Pfaff Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W PROCESIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Wprowadzenie Polityka rachunkowości jest częścią składową polityki przedsiębiorstwa. Stanowi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo