Planowanie Procesu Badania Sprawozdań Finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie Procesu Badania Sprawozdań Finansowych"

Transkrypt

1 Planowanie Procesu Badania Sprawozdań Finansowych analiza i ocena systemów kontroli wewnętrznej na przykładzie procesu sprzedaży i zakupów Witold Czyż, FCCA, Biegły Rewident 24 kwietnia 2013 r. 1

2 AGENDA 1. Cel badania sprawozdań finansowych 2. Podstawy prawne wykonywania zawodu biegłego rewidenta 3. Model ryzyka badania sprawozdań finansowych 4. Rola i znaczenie procesu planowania w badaniu sprawozdań finansowych 5. Planowanie badania system kontroli wewnętrznej 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego 7. Analiza i ocena systemu kontroli wewnętrznej na przykładzie procesu sprzedaży i zakupów 2

3 1. Cel badania sprawozdań finansowych Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie pisemnej opinii o tym, czy badane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Za rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz za prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiedzialny jest Zarząd badanej spółki. 3

4 1. Cel badania sprawozdań finansowych Badanie sprawozdania finansowego należy zaplanować i przeprowadzić w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. W szczególności badanie obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych przez spółkę zasad (polityki) rachunkowości i ocenę znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 4

5 2. Podstawy prawne wykonywania zawodu biegłego Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym; Ustawa o rachunkowości Krajowe Standardy Rewizji Finansowej (KSRF) Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) 5

6 3. Model ryzyka badania sprawozdań finansowych Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą narażona jest na liczne ryzyka, mające swe źródła zarówno wewnątrz organizacji jak i w jej otoczeniu; W przypadku działalności gospodarczej ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia, działania lub jego zaniechania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub wizerunku danej jednostki jak również działanie/zdarzenie, które spowoduje brak realizacji zamierzonych celów organizacji; Kategorie celów organizacji operacyjne, sprawozdawczości finansowej i zgodności z prawem; Badanie sprawozdania finansowego powinno być procesem nakierowanym na obszary największego ryzyka i wykorzystującym koncepcję istotności opartej o użyteczność informacji dla użytkowników sprawozdania finansowego. Odzwierciedleniem tego założenia jest model ryzyka badania. 6

7 3. Model ryzyka badania sprawozdań finansowych RYZYKO BADANIA (RB) Związane z badaną jednostką Związane z pracą biegłego rewidenta Nieodłączne(RN) (inherent risk) Kontroli (RK) (control risk) Przeoczenia (RP) (detection risk) RB=RN*RK*RP 7

8 3. Model ryzyka badania sprawozdań finansowych Ryzyko badania ryzyko wyrażenia pozytywnej opinii o sprawozdaniu finansowym w przypadku, gdy zawiera ono istotne nieprawidłowości; Ryzyko nieodłączne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności przy braku systemu kontroli wewnętrznej; Ryzyko kontroli ryzyko, że zaprojektowany system kontroli wewnętrznej nie zapobiega powstawaniu istotnych nieprawidłowości i uchybień; Ryzyko przeoczenia możliwość niewykrycia w trakcie badania nieprawidłowości, która może być istotna osobno lub w powiązaniu z innymi niewykrytymi nieprawidłowościami/błędami w sprawozdaniu finansowym. 8

9 4. Rola i znaczenie procesu planowania w badaniu sprawozdań finansowych Planowanie badania polega na ustaleniu ogólnej strategii badania oraz opracowaniu planu badania. Rodzaj i zakres planowania różni się zależnie od wielkości i stopnia złożoności jednostki, wcześniejszych doświadczeń z tą jednostka kluczowych członków zespołu wykonującego badanie i zmian okoliczności, jakie nastąpiły podczas przeprowadzania badania. Planowanie nie jest odrębnym etapem badania, ale raczej stanowi stały i powtarzalny proces. Dokumentacja ogólnej strategii badania stanowi zapis kluczowych decyzji niezbędnych dla właściwego zaplanowania badania i przekazania znaczących spraw członkom zespołu wykonującego badanie. 9

10 4. Rola i znaczenie procesu planowania w badaniu sprawozdań finansowych Szczegółowy plan badania jest odpowiedzią na zidentyfikowane ryzyko istotnych nieprawidłowości poprzez uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania w celu ograniczenia ryzyka badania do akceptowanego, możliwie niskiego poziomu. Plan badania jest wynikiem: Oceny wpływu czynników zewnętrznych (branża, struktura właścicielska, regulacje prawne) na badaną jednostkę; Oceny wpływu czynników wewnętrznych (system kontroli wewnętrznej, struktura organizacyjna, złożoność procesów, środowisko IT), Ustalenia poziomu ryzyka oraz poziomu istotności. 10

11 5. Planowanie badania system kontroli wewnętrznej Celem biegłego rewidenta jest rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia, niezależnie od tego, czy powstało ono na skutek oszustwa lub błędu na poziomie sprawozdań finansowych i stwierdzeń (assertions), dzięki poznaniu jednostki i jej otoczenia, w tym kontroli wewnętrznej jednostki, co stanowi podstawę do zaprojektowania i wdrożenia procedur badania odpowiednich do rozpoznanego ryzyka. Kontrola wewnętrzna proces zaprojektowany, wdrożony i wykonywany przez osoby sprawujące nadzór, kierownictwo i innych pracowników, mający dostarczyć wystarczającej pewności, że cele jednostki dotyczące wiarygodności sprawozdawczości finansowej, skuteczności i wydajności działalności oraz przestrzegania obowiązujących praw i regulacji są realizowane. 11

12 5. Planowanie badania system kontroli wewnętrznej System kontroli wewnętrznej składa się z pięciu powiązanych ze sobą elementów. Wywodzą się one ze sposobu, w jaki zarząd kieruje przedsiębiorstwem i są związane z procesem zarządzania. Elementy systemu kontroli wewnętrznej: Środowisko kontroli Oszacowanie ryzyka Czynności kontrolne Informacja i komunikacja Monitoring 12

13 5. Planowanie badania system kontroli wewnętrznej Stwierdzenia (Assertions) wyrażone bezpośrednio lub pośrednio oświadczenia kierownictwa, zawarte w sprawozdaniach finansowych, wykorzystywane przez biegłego rewidenta do rozważenia różnych rodzajów potencjalnych zniekształceń, które mogą wystąpić w sprawozdaniu finansowym. Stwierdzenia dotyczące grup transakcji i zdarzeń w okresie objętym badaniem Występowanie (Occurrence) transakcje i zdarzenia, które zostały zaksięgowane, wystąpiły i dotyczą jednostki Kompletność (Completness) wszystkie transakcje i zdarzenia, które powinny były być zaksięgowane, zostały zaksięgowane Dokładność (Measurement) kwoty i pozostałe dane dotyczące zaksięgowanych transakcji i zdarzeń zostały zaksięgowane właściwi. Rozgraniczenie między okresami transakcje i zdarzenia zostały zaksięgowane we właściwym okresie obrotowym 13

14 5. Planowanie badania system kontroli wewnętrznej Stwierdzenia dotyczące sald kont wykazanych na koniec okresu: Istnienie (Existence) aktywa, zobowiązania i kapitał własny istnieją. Prawa i obowiązki (Rights and Obligations) jednostka posiada lub kontroluje prawa do aktywów a zobowiązania są jej obowiązkami. Kompletność (Completeness) wszystkie aktywa, zobowiązania i kapitał własny jednostki, które powinny być zaksięgowane, zostały rzeczywiście zaksięgowane Wycena i przyporządkowanie (Valuation) aktywa, zobowiązania i kapitał własny zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym we właściwych kwotach i na właściwych kontach. 14

15 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Poznanie procesu przepływu transakcji Ścieżka krytyczna Jak transakcja jest: Inicjowana Autoryzowana Rejestrowana Przetwarzana Raportowana I A R P R Środowisko IT Aspekty automatyczne Aspekty manualne Aplikacje/infrastruktura Podział obowiązków Zabezpieczenie aktywów Zgody i autoryzacje Rejestrowanie transakcji 15

16 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Gain New Business Order to Cash Product Delivery After Sales Support Sell product Order Distribution Collection Processing KPIs Customer Customer Customer Customer Sales Order Received Sales Order Approved Delivery Note Raised Goods Picked Goods Dispatched Sales invoice Raised Ledgers Updated Cash Received Check Stock Availability Check Customer Credit Despatch Details Confirmed Price Select Marketing Strategy Gain New Business General ledger 16

17 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego BUSINESS PROCESSES Gain New Business Order Fulfillment After Sales Service Maintain and Support Accounts SIGNIFICANT CLASSES OF TRANSACTIONS Trade Receivables Trade Receivables/ Sales I A R P R I A R P R I A R P R Returned Goods Cash Receipts Allowance for Uncollectibles Monthly Review of Provision Inventory Trade payables/ purchases I I A A R R I P P R R I A R A P R P R R Initial Trial Balance Cost of Sales Physical Inventory Trade Payables Trade Payables/ Purchases Cash Disbursements Gross Sales Trade Receivables/ Sales I A KEY I to R I A R P R R P R Initiation to reporting of significant classes of transactions I A R P R 17

18 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Typy transakcji Dane, informacje, lub konto księgowe o wspólnych cechach (charakterystyce) występujące w systemie rachunkowości lub procesie biznesowym danej jednostki Rutynowe Okazjonalne Szacunki 18

19 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego o Gdzie może wystąpić ryzyko błądu/nieprawidłowości? What Could Go Wrong? Odniesienie do miejsc w procesie, w których mogą wystąpić istotne nieprawidłowości z uwagi na wystąpienie błędów lub sprzeniewierzeń (fraud); Uwaga i działania audytora skupiają się na tych słabościach, które potencjalnie mogą mieć istotny wpływ na odpowiednie stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu finansowym. 19

20 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Dlaczego wykonuje się testy Walkthrough? Potwierdzenie zrozumienia procesu przebiegu transakcji i procedur kontrolnych Potwierdzenie, że czynności kontrolne działają Analiza ryzyk w procesie przebiegu transakcji i czynności kontrolnych Ustalenie czy kontrole zapobiegną lub wykryją istotne błędy we właściwym czasie Potwierdzenie dokładności otrzymanych informacji 20

21 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego INPUTS Customer Order Client Info Client Query SIGNIFICANT PROCESS Order Processing Business Process Distribution Business Process Accounting Support Process Query Resolution Query Resolution Receive Query FLOW (sales order to invoice) Receive Customer Order Authorize Customer Order Create Work Order Plan Dispatch Dispatch Goods Send and Record Invoice/ Credit Note I A R P R OUTPUTS Work Order Goods Advice and Delivery Note Invoice Invoice 21 I Process Step External Input/Output Input/Output to ERP System to R Initiation to reporting of significant classes of transactions

22 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Analizy procesu i występujących w nim ryzyk dokonuje się poprzez: Zapytania kierowane do uczestników procesu Znajomość branży Poprzednie doświadczenia audytora Wyniki pozostałych procedur badania Należy uwzględnić cały proces przebiegu transakcji Analizą należy objąć zarówno aspekty manualne jak i automatyczne Celem jest identyfikacja miejsc, w których mogą wystąpić zdarzenia prowadzące do braku realizacji celów stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym 22

23 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Czynności kontrolne to działania i procedury zaprojektowane przez kierownictwo jednostki na których działaniu kierownictwo polega aby zapobiec lub wykryć błędy. W trakcie procesu badania sprawozdań finansowych biegły rewident identyfikuje te czynności kontrolne, które zapobiegają stwierdzonym wcześniej ryzykom. Biegły rewident wykonuje czynności, których celem jest uzyskanie rozsądnego zapewnienia, że procesy i procedury działają efektywnie tzn. realizują cel którym zostały zaprojektowane. 23

24 Typy czynności kontrolnych Ogólne kontrole IT 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Manualne Kontrole manualne Kontrole manualne oparte na IT Automatyczne Kontrole aplikacyjne Kontrole Prewencyjne Kontrole detekcyjne Nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym Wsparcie ciągłego działania kontroli aplikacyjnych 24 Cele czynności kontrolnych

25 6. Metody analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego Metody testowania czynności kontrolnych Zapytania Obserwacje Inspekcja Ponowne wykonanie 25

26 Proces Sprzedaży w firmie FMCG 26

27 7. Analiza i ocena systemu kontroli wewnętrznej na przykładzie procesu sprzedaży Etap procesu Aplikacja IT/ Baza danych Początek działania Documenty Połączenie z innym procesem Decyzja 27

28 Ogólna mapa standardowego procesu sprzedaży (order to cash process) Create & maintain customer master data 1 2 Manage pricing conditions 9 Van selling delivery process 8 Reporting and analysis Process customer order entry 4 Pick pack & ship Deliver products 5 Invoice customer 7 Manage A/R 3 Manage credit limits Manage returns & process customer complaints 6 28

29 1. Pricing & trade terms process Negotiate w/ customers Deferred rebates & trade support Financial reporting Define General conditions of sales Define price lists Negotiate with customers Promotional activities 10 Trade terms master data (off invoice) Trade terms accruals 12 2 Manage Pricing conditions (on invoice) A/R Manage deductions 11 Trade terms Settlements Trade support Invoice Clear Deduction Credit memo request Process payment: Check or Clear Deduction 29

30 1 Create and maintain customer master data Identify and qualify new customer Check Customer solvency collect information required for selling operations create and maintain customer hierarchy create and maintain customer data Request for nonstandard pmnt terms for a new client Create and Maintain Customer Data IT System Yes Data Base Sales and/or finance approval No Standard terms awarded to client 4 Process customer order entry 30

31 2 Manage pricing Manage taxes on revenue Sales Negotiates with customer Define and confirm terms and conditions Define customers conditions, according to budget Manage trade promotion according to marketing and sales plan Consistency update in IT system Data Base C A No Define gross price list Request for price deduction Modify client pricing conditions in IT system Consistency between request & entry Yes 4 Process cust, order entry Decision on Gross Price Change 31

32 3 Perform credit management Periodical review of receivables Credit Manager determines risk category Sales acquire new customers C A Credit Manager sets credit limit and risk category in the system Invoice Customer 5 Process Customer Order Entry Is credit limit exceeded or payments late? No Sales acquire new customers Yes Automatic block of the order Investigation of blocked orders by Credit Manager & Sales Department Order Cancelled Order Released 32

33 4 Capture & maintain customer order Customers Customer Service Supply Chain Send manual purchase orders Manual orders (phone call, fax ) Send EDI purchase orders Credit check CA CA Control & validation Customers IT system Process order: Pick, Pack & Ship (Key process Manage inventory, warehousing & transport Products IT system Pricing IT system Send order acknowledgement to selected customers 33

34 5 Invoice customer Distribution Back Office Distribution Send invoice to client bill-to (post, mail) 6 Returns and customer complaints CA CA CA Delivery with Goods issue documents Check, correct & validate Create invoice + Proof of delivery From customer Customers IT system Returns & Customer complaints Products IT system Pricing IT system Post invoice to accounting 7 Manage Account Receivables 34

35 6a Manage returns & process customer complaints QUANTITY CLAIMS CA Yes Return during delivery Transport to warehouse of losses Quantity consistent with doc? Starting Procedure to charge forwarder with claim value Credit customer with claim value Client claim releated to delivery No Clarification of forwarder s participation in customer claim request Yes Forwarde r to be charged? POD reduced Invoice, or Invoice + Credit memo Delivery note Yes No Physical return required? No Periodical analysis of claims by reasons with action plan IT Aplication CA Yes No return during delivery Client s claim placed in Back Office Initial approval of claim? No Invoice customer based on original delivery not Invoice based on delivey note 35

36 6b Manage returns & process customer complaints PRICE CLAIMS No Request approved by Sales Director? Yes Discount entry in IT system by Price Coding Unit based on approva lin LN IT tool CA Clients claim registration in IT system by C.Service Back Office Information about claim to Salesperson responsible for customer Sales clarifies possible solutions for claim with customer Invoice discount request required? Yes Discount request entry in LN tool forwarded for approval Information to Back office about discount entered into SAP No Price claim by customer to VAT invoice IT system Other solution of claim with customer Data Base Credit customer with relevant value Credit memo invoice 36

37 7 Manage Accounts Receivable Customer account set-up CA Dunning Perform Invoicing Collection CA Is cash collected? No Yes Create and manage dunning proposal Calculate interests on arrears Reporting Ret. containers liability specific tracking Control returns before issuing payment, Follow-up debt to customers. 37

38 10 Trade terms master data (master contracts, contracts, deals) Trade terms for clients & promotional strategic plans annually defined in Sales department CA Master Contracts are created/updated in the system based on strategic plans Process Accruals Final agreement is reached with a client and formalised in a form of contract. Formal agreement with customer Negotiations of contract, deals, conditions with customers in accordance w/budgets reflected in master contracts Sales Contracts / Deals /Conditions are entered by Finance team Yes CA New terms for client in IT tool approved by sales? No Process Settlements 38

39 Proces Zakupów w firmie FMCG 39

40 7. Analiza i ocena systemu kontroli wewnętrznej na przykładzie procesu zakupów Manage Suppliers 1 2 Manage Supplier Contract Process Requisitions 3 and Purchase Orders 4 Process Receipts Process supplier s invoices 5 6 Process supplier s payments 40

41 1 Manage Suppliers Identify and qualify candidates Select suppliers CA IT system Create and Maintain Supplier Data collect information required for purchasing operations create and maintain supplier hierarchy create and maintain supplier data Process Requisitions and Purchase Orders 3 2 Manage Supplier Contract 41

42 2 Manage Supplier Contract CA Supplier selection Negotiate with supplier Create and maintain Terms & Conditions Process Requisitions and Purchase Orders 3 define and confirm terms and conditions create, update and review supplier agreement validate supplier agreement create and maintain quantity and/or price contracts create and maintain rebate agreements create and maintain supplier catalogs 42

43 3 Process Requisitions and Purchase Orders Requester Department Head Purchase agreement 2 NO Control & validation CA IT System Issuance of the purchase order Requester is authorised to PO, source is known? CA NO Purchase Order YES Within authorised budget? PO sent to supplier YES 43

44 4 Process Receipts Contact supplier for regularisation IT system NO Amend PO Process Requisitions and Purchase Orders 3 Receive Goods & Services Conformity? Delivery Note YES Enter Good Receipt into system IT System CA Accrual in accounting system Process supplier s invoices 5 44

45 5 Process Supplier s invoice Accounts Payable Department CA Resolve and release blocked invoice CA IT System NO Review blocked invoices to determine reason for block initiate resolution procedure release invoices once reasons for block are resolved Receive invoice from supplier Enter invoice in the system Reconcile with PO and Goods receipt? invoice Reversal of Accrual YES 6 Process supplier s payment 45

46 6 Process Supplier s payment Accounts Payable Dept Treasury Accounting Application/ Database Payment file CA Authorisation of Payment File Cash Management Supplier current account 46

47 ??? PYTANIA 47

Ocena zarządzania ryzykiem i rola audytu wewnętrznego w świetle nowych wymogów wypłacalności Solvency II. 2011 Deloitte Polska

Ocena zarządzania ryzykiem i rola audytu wewnętrznego w świetle nowych wymogów wypłacalności Solvency II. 2011 Deloitte Polska Ocena zarządzania ryzykiem i rola audytu wewnętrznego w świetle nowych wymogów wypłacalności Solvency II Agenda Koncepcja trzech linii obrony 3 Organizacja systemu zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Tłumaczenie na język polski

Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Tłumaczenie na język polski Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Tłumaczenie na język polski Polish language translation THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS 247 Maitland Avenue Altamonte Springs, Florida

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 KAZIMIERZ SAWICKI Uniwersytet Szczeciński RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM,

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne

Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne Nowe regulacje i oczekiwania rynku czy jesteśmy przygotowani? Czy oceniliście Państwo wpływ nowych regulacji na Państwa organizację? Czy komitety

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 Glosariusz został opracowany przez Zespół do spraw ujednolicenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej, w następującym składzie: The Glossary has been prepared by the Team

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie.

Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Wykład: Ogólna charakterystyka i rewizja sprawozdań finansowych. 1. Istota sprawozdań finansowych. Sprawozdawczość podmiotu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Proces audytu systemów informatycznych

Proces audytu systemów informatycznych Proces audytu systemów informatycznych 1. Zarządzanie złożonością problemu Prowadzenie audytu systemów informatycznych jest procesem bardzo złożonym. Poczynając od planowania badania, poprzez zebranie

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu udział w % Shareholding structure shares in % 5,74 34,44 14,23 5,74 5,74 5,74 5,74

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody zarządzania projektami

Wybrane metody zarządzania projektami Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wybrane metody zarządzania projektami Krzysztof Kozłowicz Senior Manager, KPMG

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2010 Spis treści WSTĘP... 3 I. TERMIN POWOŁANIA... 4 II. PODMIOTY, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK UTWORZENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA I PRZEGLĄDU OKRESOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZASADY SPORZĄDZANIA I PRZEGLĄDU OKRESOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 668 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 41 2011 ELŻBIETA IZABELA SZCZEPANKIEWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ZASADY SPORZĄDZANIA I PRZEGLĄDU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna

Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna Olga Martyniuk * Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna Wstęp Rosnące zainteresowanie audytem wewnętrznym jest między innymi następstwem zmian zachodzących na świecie i w Polsce w związku nowymi regulacjami

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

MODUŁ FI Financial Accounting

MODUŁ FI Financial Accounting MODUŁ FI Financial Accounting Sercem systemu jest część skupiająca grupy procesów zarządzających zasobami finansowymi. - Dzieje się tak dlatego ponieważ większość danych wprowadzanych do systemu ma wpływ

Bardziej szczegółowo