REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project"

Transkrypt

1 REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project Warszawa, r. Rezydencje w ramach Master Project przyznawane są w ramach corocznego Programu Fundacji Maestro Regulamin określa ogólne zasady, zakres i warunki uczestnictwa w cyklicznym projekcie Master Project organizowanym dla osób fizycznych posiadających obywatelstwo polskie. 2. Master Project prowadzi Fundacja Maestro z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A lok. 1 kod pocztowy Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwaną dalej: Fundacją Maestro bądź Fundacją (organizator). 3. Fundacja informuje o zasadach projektu Master Project na łamach strony internetowej na której dostępny jest regulamin projektu. 4. Środki na realizację Master Project mogą pochodzić z: a. Darowizn, spadków, zapisów, b. Dotacji i subwencji osób trzecich, c. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, d. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, e. Odsetek bankowych, f. Dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych, imprez publicznych prowadzonych przez Fundację przy udziale środków masowego przekazu w tym Internetu, g. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, h. Operacji finansowych, i. Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację Celem projektu jest pomoc młodym, wybitnym, uzdolnionym artystom w zakresie edukacji artystycznej i promocji. 2. Fundacja finansuje organizację rezydencje w zakresie edukacji artystycznej ( rezydencja ). 3. Rezydencje przyznawane są laureatom projektu raz do roku zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. 4. Miejsce i rodzaj rezydencji, a także jej wartość będzie określona corocznie przez Fundację z uwzględnieniem profilu uczestników i laureatów, w szczególności ich możliwości, 1

2 poziomu, i specjalizacji. Szczegóły rezydencji zostaną ogłoszone na portalu internetowym Fundacji Maestro po wyłonieniu laureatów konkursu. 5. Rezydencja w ramach Master Project przeznaczona będzie dla osoby, która pomyślnie przeszła etap konkursowy i w wyniku pozytywnej decyzji komisji konkursowej składającej się z Zarządu Fundacji Maestro została wyłoniona jako laureat Programu Fundacji Maestro w ramach Master Project w danym roku. 3 Liczba wyłonionych, w drodze projektu, laureatów Master Project jest każdorazowo określana przez komisję konkursową składającą się z Zarządu Fundacji Maestro i uzależniona od aktualnych możliwości finansowych Fundacji oraz od liczby i poziomu uczestników. Rezydencję w ramach Master Project można uzyskać tylko jeden raz O przyznanie rezydencji w ramach Master Project ubiegać się mogą osoby fizyczne poniżej 30 roku życia będące: a) studentami akademii i uniwersytetów muzycznych polskich i zagranicznych, b) uczestnikami studiów doktoranckich akademii i uniwersytetów muzycznych polskich i zagranicznych. 2. Warunkiem ubiegania się o rezydencję jest złożenie wniosku, zawierającego: - kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej Fundacji; - dołączone własne nagranie DVD prezentujące uczestnika wykonującego utwór jazzowy bądź zespół uczestników wspólnie wykonujących muzyczny utwór jazzowy; - syntetyczną charakterystykę osiągnięć artystycznych uczestnika Laureat projektu wyłaniany jest w procedurze konkursowej, po uprzednim wysłaniu na adres korespondencyjny Fundacji Maestro podany w 1 ust. 2 kompletnego wniosku w formie papierowej lub elektronicznej, wraz z nagraniem DVD, zgodnie z 5, za pośrednictwem poczty, lub poczty elektronicznej. 2. Po zamknięciu przyjmowania wniosków Fundacja organizuje ich kompleksową weryfikację pod kątem formalnym i merytorycznym. 3. W przypadku stwierdzenia, podczas oceny eksperckiej komisji konkursowej niskiego poziomu zgłoszonych wniosków, w szczególności utworów lub nienależycie przygotowanych dokumentów, komisji konkursowej przysługuje prawo wydania oceny negatywnej i odstąpienia od dalszej oceny zgłoszenia konkursowego. 4. Fundacja nie odsyła złożonych formularzy ani nagrań DVD. Ich odbiór możliwy jest bezpośrednio w siedzibie Fundacji w okresie 4 miesięcy od daty ogłoszenia laureatów projektu po uprzednim uzgodnieniu daty odbioru z Zarządem Fundacji Laureatów konkursu wyłania komisja konkursowa składająca się z Zarządu Fundacji Maestro na podstawie złożonych dokumentów wraz z nagraniami DVD. 2

3 2. Na potrzeby podjęcia decyzji w sprawie wyłonienia laureatów Master Project Zarząd Fundacji Maestro może powołać jury złożone ze specjalistów w danej dyscyplinie instrumentalnej. 3. Powołane przez Zarząd Fundacji Maestro jury ma głos doradczy. 4. Ostateczną decyzję o wyborze laureata podejmuje komisja konkursowa składająca się z Zarządu Fundacji. 5. Kryteria formalne oceny wniosku: 5.1. Wniosek złożony w terminie, 5.2. Wniosek złożony na odpowiednim formularzu, 5.3. Wniosek złożony wraz z załącznikami, 5.4. Wniosek wypełniony w sposób czytelny, 5.5. Wniosek zgodny z celami projektu, 5.6. Uczestnik uprawniony do ubiegania się o rezydencję, 5.7. Stawiennictwo na przesłuchaniu, o którym mowa w 9 regulaminu. 6. Kryteria merytorycznej oceny wniosków: 6.1. trafność i zgodność z celami projektu (pod kątem oryginalności, poziomu, perspektyw, możliwości, potencjału artystycznego uczestników, najlepszego i najciekawszego wykonania utworu, na ile uczestnik i wykonanie utworu są zgodni z celami i priorytetami projektu), 6.2. budżet (z uwzględnieniem aktualnych zasobów finansowych Fundacji) Zgłaszanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie rezydencji w ramach Master Project odbywa się w terminie od dnia ogłoszenia kolejnej edycji Programu Fundacji Maestro do ogłoszenia o jej zakończeniu. 2. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu procesu przyjmowania wniosków podejmuje Zarząd Fundacji Maestro. Szczegółowe terminy procesu przyjmowania wniosków zostaną podane każdego roku na stronie internetowej Fundacji. 3. O uznaniu zgłoszenia za terminowe decyduje data stempla pocztowego. Wnioski przesłane po terminie ogłoszonym na stronie internetowej Fundacji nie będą rozpatrywane Na potrzeby Master Project Zarząd Fundacji Maestro może zarządzić dla wybranych uczestników zorganizowanie przesłuchań w Warszawie w wyznaczonym dla tego celu miejscu i czasie, o którym uczestnik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości elektronicznej. 2. Niestawienie się na ogłoszone przesłuchanie do Master Project automatycznie uniemożliwi dalszy udział w aktualnej edycji Projektu. 3. Na potrzeby zarządzonych przesłuchań w ramach Master Project Zarząd Fundacji Maestro może poprosić uczestników przesłuchań o zgodę na filmowanie ich prezentacji Ogłoszenie wyników eliminacji do Master Project i nazwisk laureatów, następuje do 14 dni od daty ogłoszenia o zakończeniu składania wniosków. 2. Laureaci zobowiązani są, niezwłocznie po poinformowaniu o wynikach eliminacji do podpisania z Fundatorem sporządzonej przez Fundatora umowy dotyczącej przeniesienia 3

4 na jego rzecz praw, o których jest mowa w niniejszym 14 oraz regulującym ponadto także inne prawa i obowiązki uczestnika. 11 Fundacja Maestro publikuje nazwiska laureatów Master Project na stronie internetowej Fundacji, a także na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter itp.). 12 O ile dodatkowe postanowienia i aneksy do niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej Fundacja Maestro zapewnia laureatom podróż do miejsca rezydencji, pobyt (zakwaterowanie) i zajęcia dydaktyczne w ramach Master Project Fundacja Maestro nie bierze finansowej ani prawnej odpowiedzialności za wyżywienie i transport laureatów na miejscu rezydencji. 2. Szczegółowe warunki rezydencji laureata określa każdorazowo umowa zawarta pomiędzy laureatem a Zarządem Fundacji, w której Fundacja nałoży na laureata polecenie aktywnego uczestniczenia w rezydencji w celu wniesienia wkładu w rozwój świata kultury i sztuki będącej jednym z celów Fundacji, a w razie rezygnacji przez laureata z uczestnictwa w rezydencji przed lub w jej trakcie, jest on zobowiązany do zwrotu Fundacji otrzymanego świadczenia. Laureat jest zobowiązany do zapłaty podatku od otrzymanej darowizny Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w projekcie, a w szczególności laureaci, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z projektem obowiązków nałożonych zgodnie z regulaminem nieodpłatnie, z zastrzeżeniem 12. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów w trakcie trwania rezydencji oraz do nieodpłatnych występów w szczególności podczas dorocznej gali organizowanej z udziałem Fundacji Maestro. 2. Uczestnicy oświadczają, że przysługują im autorskie prawa majątkowe do utworów na DVD jako całości i prawa pokrewne do wideogramu oraz że posiadają zgody osób uprawnionych do wykorzystania ich wizerunku w filmie lub na wykorzystanie ich utworów muzycznych w ramach filmu. Zgłaszając udział w konkursie uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich nagrań w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych które powstały w związku z rejestracją nagrania wskazanego w 5 ust. 2 regulaminu. Treść nagrania nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych do filmu. Nie są one w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponadto uczestnik oświadcza, że nie przeniósł majątkowych praw autorskich do nagrania na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z filmu. Posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność wobec Fundacji z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń, zobowiązuje się również zwolnić Fundację od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 3. Do projektu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Fundację zgodnie z regulaminem i udzielonymi na podstawie regulaminu 4

5 zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych do wizerunku. 4. Uczestnicy, przystępując do projektu, nieodpłatnie przenoszą na Fundację przysługującą uczestnikom licencję niewyłączną, nieograniczoną czasowo ani terytorialnie, związaną z wykonaniami artystycznymi utworu oraz korzystanie z filmu/wideogramu, podczas wszystkich etapów konkursu oraz przenoszą na Fundację bez wynagrodzenia możliwość rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji istniejących w chwili przystąpienia uczestnika do konkursu, w całości i we fragmentach, w dowolnym celu i zestawieniu i bez ograniczeń terytorialnych, a w szczególności: a. w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami, b. w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono oraz c. do rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym do nagrania i rozpowszechniania, również odpłatnego, występów konkursowych w Internecie (w tym na portalach społecznościowych), radiu i telewizji, publicznego wyświetlania, odtwarzania, nadawania, oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym. 5. W ramach licencji, o której mowa powyżej, Fundacja uprawniona jest do korzystania z filmów, wideogramów, nagrań dźwiękowych, w tym z kadrów z filmów oraz materiałów, o których mowa w 5 ust. 2 regulaminu, w celach promocyjnych i reklamowych. Fundacji przysługuje prawo udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich w zakresie tożsamym z zakresem licencji. 6. Wynagrodzenie za udzielnie licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie, oraz przeniesienie własności egzemplarzy filmów, stanowi przyznana rezydencja. 7. Laureaci wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie, rejestrację telewizyjną i filmowanie swoich występów, w tym swojego wizerunku, oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Fundację sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach oraz w Internecie, w tym na stronie internetowej Fundacji oraz mediach społecznościowych Przystępując do projektu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z zm.) jest Fundacja. 2. Przystępując do projektu uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiednich klauzul zawartych na formularzu, o którym mowa w 5 ust. 2 wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację jego danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w celach promocyjnych lub marketingowych, w tym na ich udostępnienie organizatorom i sponsorom konkursów oraz fundatorom nagród w tych konkursach. 3. Uczestnik projektu wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz miasta zamieszkania na stronie internetowej Fundacji przy publikacji wyników projektu i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mu prawo kontroli przetwarzanych danych, w szczególności dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. 5

6 16 1. W przypadku nagłej rezygnacji z rezydencji laureata Master Project przed i w trakcie jej trwania, po podpisaniu umowy i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu Fundacja nie ponosi żadnych zobowiązań wobec laureata. 2. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe decyzji o rezygnacji z rezydencji przed i w trakcie jej trwania, po podpisaniu umowy i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu ponosi laureat. 3. Fundacja w razie potrzeby, a także w szczególności w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niej niezależnych, zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w tym do zmiany terminów i miejsc, w których przeprowadzany jest projekt i rezydencja. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany regulamin z odpowiednim wyprzedzeniem, lub w jakikolwiek inny sposób. 4. Szczegółowe terminy przyjmowania zgłoszeń, terminy poszczególnych etapów projektu oraz wysokość jak i rodzaj nagród Fundacja określi w aneksach, które stanowią integralną część regulaminu. Do aneksu zastosowanie mają wszystkie postanowienia regulaminu, w szczególności wymienione w ust. 3 powyżej prawo Fundacji do zmiany regulaminu w każdym czasie. Aneks, a także wszelkie zmiany do aneksu mają charakter wiążący po ogłoszeniu na stronie internetowej Fundacji (www.fundacjamaestro.com). 5. Fundacja nie odpowiada za szkody na osobie lub mieniu, a także za krzywdy uczestników projektu, powstałe w związku z przeprowadzeniem projektu, za wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Fundacji lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 6. Naruszenie przez uczestnika projektu któregokolwiek z postanowień regulaminu projektu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w projekcie upoważnia Fundację do wykluczenia uczestnika z projektu. 7. Do projektu zastosowanie ma prawo polskie z wyłączeniem jakiegokolwiek prawa obcego. Wszelkie spory pomiędzy uczestnikami i organizatorem załatwiane będą na drodze polubownej, a jeżeli to nie będzie możliwe, przy zachowaniu wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem jurysdykcji sądów jakiegokolwiek innego państwa trzeciego. 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Fundacji Maestro. Zrozumiałam/em, akceptuję warunki Regulaminu. Data, miejsce Nazwisko, imię Laureata 6

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ZaREklamuj swój biznes

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo