PROCES KARNY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI PAWEŁ WILIŃSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCES KARNY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI PAWEŁ WILIŃSKI"

Transkrypt

1 PROCES KARNY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI PAWEŁ WILIŃSKI Warszawa 2011

2 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stan prawny na 1 czerwca 2011 r. Recenzent: Prof. UJ dr hab. Piotr Tuleja Wydawca: Anna Hara Redaktor prowadzący: Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne: Elżbieta Jóźwiak Łamanie: JustLuk, Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Stanisław Drzewiecki Projekt graficzny okładki: Marcin Domitrz Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011 Copyright by Paweł Wiliński, 2011 ISBN: Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax Księgarnia internetowa

3 Pracę dedykuję mojej córce Asieńce

4

5 Spis treści 7 Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Rola Konstytucji w procesie karnym Współczesne kierunki zmian postępowania karnego Konstytucjonalizacja prawa Konstytucjonalizacja procesu karnego Funkcje Konstytucji z perspektywy procesu karnego Gwarancyjny charakter Konstytucji Rola Konstytucji (stymulująca i hamująca) w rozwoju procesu karnego Sposoby oddziaływania Konstytucji na proces karny Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez organy procesowe Korzystanie przez strony z ochrony Konstytucji w toku postępowania Ingerencja w toku procesu legislacyjnego Proces karny a prawo karne materialne w świetle regulacji konstytucyjnych Konstytucja a współpraca karna w Unii Europejskiej Rozdział 2 Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na proces karny Rola Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania karnego Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla zmian przepisów kodeksu postępowania karnego Wpływ orzecznictwa ETPC na orzecznictwo konstytucyjne w sprawach karnych Trybunał Konstytucyjny a Sąd Najwyższy... 79

6 Spis treści 8 Rozdział 3 Podstawowe zasady konstytucyjne a proces karny Zasada demokratycznego państwa prawnego art. 2 Konstytucji Zasada legalizmu (legalności) działania organów władzy publicznej art. 7 Konstytucji Zasada nienaruszalności i niezbywalności godności art. 30 Konstytucji Zasada równości i zakaz dyskryminacji art. 32 ust. 1 Konstytucji Sprawiedliwość proceduralna jako wartość uniwersalna Rozdział 4 Prawo do sądu i pozycja sądu w sprawach karnych w świetle Konstytucji Rola sądu karnego w świetle Konstytucji Prawo do sądu w sprawach karnych w świetle art. 45 ust. 1 Konstytucji Istota prawa do sądu Konstytucyjne funkcje prawa do sądu Elementy prawa do sądu jako prawa do sądowego wymiaru sprawiedliwości Prawo dostępu do sądu Prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej Prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd Prawo do bezstronnego, niezawisłego, niezależnego i właściwego sądu Rozpoznanie sprawy przez sąd właściwy Rozpoznanie sprawy przez sąd niezależny Rozpoznanie sprawy przez sąd złożony z niezawisłych sędziów Rozpoznanie sprawy przez bezstronnego sędziego Prawo do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki Zakres przedmiotowy prawa do sądu Zakres podmiotowy prawa do sądu Jawność postępowania karnego Jawność postępowania sądowego Dostęp do akt postępowania Prawo do kasacji w sprawach karnych Wznowienie postępowania karnego Zakaz zamykania drogi sądowej art. 77 ust. 2 Konstytucji...147

7 Spis treści 4. Prawo odwołania się do sądu (zasada kontroli) art. 78 Konstytucji Dwuinstancyjność postępowania sądowego art. 176 Konstytucji Rozdział 5 Konstytucyjne gwarancje domniemania niewinności i prawa do obrony Domniemanie niewinności art. 42 ust. 3 Konstytucji Prawo do obrony art. 42 ust. 2 Konstytucji Istota konstytucyjnej zasady prawa od obrony Materialny aspekt prawa do obrony Formalny aspekt prawa do obrony Koszty korzystania z prawa do obrony Zakaz reformationis in peius jako gwarancja procesowa zakorzeniona w prawie do obrony Rozdział 6 Konstytucyjne gwarancje związane z pozbawieniem wolności Nietykalność osobista i wolność osobista art. 41 Konstytucji Ogólne gwarancje nietykalności i wolności osobistej art. 41 ust. 1 Konstytucji Prawo do kontroli legalności pozbawienia wolności art. 41 ust. 2 Konstytucji Gwarancje praw zatrzymanego art. 41 ust. 3 Konstytucji Humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności art. 41 ust. 4 Konstytucji Prawo do odszkodowania art. 41 ust. 5 Konstytucji Stosowanie tymczasowego aresztowania Instytucja tymczasowego aresztowania Kontakt z oskarżonym pozbawionym wolności Cel stosowania środków zapobiegawczych Prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania Obliczanie terminów tymczasowego aresztowania w innej sprawie Przesłanki przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania art k.p.k Zastosowanie tymczasowego aresztowania przez sąd drugiej instancji Dostęp do akt postępowania w związku z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania Środki przymusu inne niż tymczasowe aresztowanie

8 Spis treści Zatrzymanie Obserwacja psychiatryczna Rozdział 7 Konstytucyjne gwarancje praw pokrzywdzonego i świadka Konstytucyjne gwarancje praw pokrzywdzonego Konstytucyjne gwarancje praw świadka Rozdział 8 Pozostałe konstytucyjne gwarancje praw i wolności uczestników postępowania karnego Wprowadzenie Zakaz poddawania torturom, nieludzkiemu traktowaniu art. 40 Konstytucji Przepadek rzeczy art. 46 Konstytucji Prawo do prywatności art. 47 Konstytucji Wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się art. 49 Konstytucji Nienaruszalność mieszkania, przeszukanie art. 50 Konstytucji Ochrona informacji o osobie art. 51 Konstytucji Wolność poruszania się art. 52 Konstytucji Prawo do informacji art. 54 ust. 1 i art. 61 Konstytucji Ekstradycja obywatela polskiego art. 55 Konstytucji Ochrona praw majątkowych art. 64 Konstytucji Wolność wykonywania zawodu art. 65 ust. 1 Konstytucji Wynagrodzenie szkody za niezgodne z prawem działanie organów państwa art. 77 ust. 1 Konstytucji Rozdział 9 Ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności w procesie karnym Ochrona praw i wolności jednostki art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji Zasada proporcjonalności (ograniczenia praw i wolności) art. 31 ust. 3 Konstytucji Zakończenie Spis orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Bibliografia

9 Wykaz skrótów 11 Wykaz skrótów Akty prawne d.n.ś.b.s. dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm.) EKPC Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) k.p.k. z 1969 r. ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96 z późn. zm.) Konstytucja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja z 1952 r. MPPOiP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 z późn. zm.) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, zał.) nowela z dnia ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks 12 stycznia 2007 r. postępowania karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 116) p.u.s.p. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz z późn. zm.) pr. pras. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) u.p. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) ustaw o CBA ustawa o TK ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 z późn. zm.) ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 z późn. zm.)

10 Wykaz skrótów 12 Czasopisma i publikatory CzPKiNP EPS GSP KPP KPPubl. OTK OTK-A OTK-B PiP Prok. i Pr. Prz. Sejm. PS Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Europejski Przegląd Sądowy Gdańskie Studia Prawnicze Kwartalnik Prawa Prywatnego Kwartalnik Prawa Publicznego Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria B (od 2002 r.) Państwo i Prawo Prokuratura i Prawo Przegląd Sejmowy Przegląd Sądowy Inne ENA ETPC TSUE europejski nakaz aresztowania Europejski Trybunał Praw Człowieka Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

11 Wstęp 13 Wstęp Bezpośredni wpływ Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) na proces karny oraz postępująca konstytucjonalizacja postępowania karnego są zjawiskami, którym nie da się zaprzeczyć. Ich obserwacja, a także fascynacja dynamiką tej ewolucji zrodziła potrzebę przedstawienia aktualnego stanu konstytucyjnych rozważań nad przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) i zawartymi w nim gwarancjami praw jednostki. Jest to zasadniczy cel, jaki zdaniem autora realizować ma niniejsza publikacja. Zawiera ona omówienie przepisów Konstytucji wyznaczających bezpośrednie gwarancje procesowe oraz szczegółową analizę orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów kodeksu postępowania karnego. Wykracza jednak w pewnym zakresie także poza te granice. Umieszczono w niej bowiem również rozważania dotyczące sposobu rozumienia najważniejszych z punktu widzenia uczestników postępowania karnego zasad konstytucyjnych, konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Choć nie mieszczą się one w obszarze gwarancji ściśle procesowych, to jednak ich oddziaływanie na proces karny jest niezwykle silne. Zatem ich pominięcie uniemożliwiłoby pełne zrozumienie konstytucyjnego systemu gwarancji odnoszących się do procesu karnego. Oparcie jądra zawartych tu rozważań na orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jest oczywistą konsekwencją faktu, że to właśnie ten organ powołany został do bezpośredniego orzekania na podstawie przepisów Konstytucji. Jako sąd prawa posiada zatem najsilniejszą legitymację do interpretacji norm konstytucyjnych. W ograniczonym zakresie zawarto w książce odwołania do dorobku doktryny prawa konstytucyjnego w tym przede wszystkim w zakresie, w jakim stanowi inspirację dla rozwoju orzecznictwa konstytucyjnego, oraz odnosi się do norm karnoprocesowych. W pracy wykorzystano także literaturę karnoprocesową. Odwołania te z kolei ograniczone zostały do opracowań związanych z tematem badań, tj. konstytucyjnymi aspektami regulacji procesowych. Celem tego zabiegu było bowiem po pierwsze, zebranie dorobku doktryny procesu karnego, po drugie, bezpośrednie odniesienie go do poruszanej problematyki. Podkreślić należy, że w ostatnich latach nastąpił szczególny wzrost aktywności Trybunału w zakresie orzekania o zgodności przepisów kodeksu postępowania karnego z Konstytucją. W konsekwencji dorobek orzeczniczy w tym zakresie jest już znaczący. Zjawisko to, choć coraz powszechniej dostrzegane przez doktrynę i orzecznictwo procesowe, wciąż nie wydaje się jednak dosta-

12 Wstęp 14 tecznie doceniane. Za wyjątkiem wybranych orzeczeń nie zostało też poddane analizie. Książka ta ma zatem na celu zarówno upowszechnienie tej wiedzy, jak też dokonanie pierwszej w tym zakresie analizy. Nadto, skoro Konstytucja wyznacza bezpośrednie granice praw i wolności uczestników postępowania karnego, to naturalną wydaje się potrzeba dostarczenia tym właśnie podmiotom informacji na temat zakresu i sposobu korzystania z tych gwarancji. Jednocześnie zaznaczyć należy, że celem pracy nie jest ocena wszystkich obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego. Realizacja takiego zadania wymaga zapewne obszernych i odrębnych badań. Objętość pracy nie pozwoliła na rozszerzenie rozważań na inne zagadnienia pośrednio związane z procesem karnym, tj. postępowanie dyscyplinarne (choć niektóre rozważania do nich nawiązują), postępowanie wykonawcze, postępowanie w sprawach nieletnich, karnoskarbowych czy ustroju prokuratury. Zawarto w niej podstawowe informacje o zakresie kompetencji i trybie działania Trybunału, w tej jedynie części, w jakiej było to konieczne dla zapewnienia przejrzystości dalszych analiz. Opracowanie nie stanowi też z pewnością komentarza do Konstytucji. Stąd pominięto w nim rozważania pośrednio tylko odnoszące się do postępowania karnego oraz inne zagadnienia konstytucyjne, jak np. skutki orzeczeń TK, zakresowy czy interpretacyjny charakter wyroków. Zrezygnowano także z analiz pozostałych przepisów Konstytucji, które pośrednio mogą mieć wpływ na kształt obowiązujących przepisów, jak np. art. 91 Konstytucji w zakresie wymogów, jakie spełniać musi akt wykonawczy (rozporządzenie). Przedmiotem rozważań nie czyniono, poza ogólnym wskazaniem, trybów orzekania przez Trybunał Konstytucyjny i związanych z tym zagadnień, takich jak problem ostateczności orzeczenia, samodzielności wzorców konstytucyjnych, wykraczają one bowiem poza bezpośredni zakres problemów związanych z procedura karną, wykazując cechy problemów ogólnych nauki prawa konstytucyjnego. Podkreślić przy tym należy, że zagadnienia związane z formami działalności Trybunału Konstytucyjnego, które mogą mieć wpływ na orzecznictwo sądowe w sprawach karnych było już przedmiotem badań w prekursorskiej na gruncie nauki polskiego procesu karnego pracy B. Nity, Trybunał Konstytucyjny a proces karny, Kraków Mając nadzieję, że zawarte w książce omówienia i analizy okażą się przydatne dla czytelnika chciałbym podkreślić istotny wkład i życzliwość wielu osób, które przyczyniły się do nadania książce jej ostatecznego kształtu. Podziękowania należą się w szczególności mojej żonie Katarzynie Berwid- Wilińskiej, znakomitemu znawcy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i krytycznemu czytelnikowi. Za trud zapoznania się z pierwotną wersją książki i uwagi, które doprowadziły do jej modyfikacji, dziękuję w sposób szczególny prof. dr. hab. SSN Piotrowi Hofmańskiemu (UJ), prof. dr. hab. Stanisławowi Stachowiakowi (UAM), prof. UJ dr. hab. Piotrowi Tulei (UJ) oraz SSN Stanisławowi Zabłockiemu. Poznań Warszawa, maj 2011 r.

13 1. Współczesne kierunki zmian postępowania karnego 15 Rozdział 1 Rola Konstytucji w procesie karnym 1. Współczesne kierunki zmian postępowania karnego Proces karny przechodzi w okresie ostatnich 20 lat gwałtowne i gruntowne przeobrażenia. Przeprowadzone nowelizacje kodeksu postępowania karnego, w liczbie 70, nie zwiększają, lecz znacząco zmniejszają spójność przepisów. Są one wyrazem zmian zachodzących w otaczającej rzeczywistości, wewnętrznych przekształceń społeczeństwa i wpływu czynników zewnętrznych, a w części także nieskuteczności działania wymiaru sprawiedliwości. Prawo karne, a w szczególności proces karny stara się nadążać za tymi przeobrażeniami. Jest to jednak proces obarczony pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze, ma charakter odtwórczy, a zatem wprowadzane zmiany nie tyle odpowiadają oczekiwanym w przyszłości potrzebom społecznych, co starają się nadążyć za zmianami już zaszłymi. Po drugie, złożony proces legislacyjny powoduje, że ten retrospektywny, a nie prospektywny sposób regulacji odnosi się do potrzeb przeszłych, a więc nie zawsze w chwili wejścia w życie nowych przepisów ma walor aktualności. Po trzecie, nie istnieje idealny wzorzec pożądanych przepisów który mógłby sprawdzić się w pełni w praktyce. Nie może dziwić zatem, że wprowadzane przepisy nie zawsze odpowiadają i założeniom ustawodawcy, i realnym potrzebom. Po czwarte, pod koniec XX i na początku XXI w. umocniło się przedziwne przekonanie, że każdy problem ze stosowaniem prawa karnego rozwiązać można wprowadzeniem zmian albo rozszerzenia obowiązujących przepisów. Stąd mamy niekończące się nowelizacje, prowadzące do jednej z największych plag współczesnego prawa karnego chaosu prawnego i braku stabilności w obowiązywaniu prawa. To ostatnie, niezwykle dolegliwe zjawisko prowadzi do dalszych jeszcze (negatywnych) konsekwencji. Rodzi piąte ograniczenie, tj. brak stabilności i jednolitości w stosowaniu prawa karnego. Poczucie braku przewidywalności, istnienie przypadkowości i powszechnych rozbieżności w decyzjach organów procesowych pozbawia społeczeństwo zaufania do działania wymiaru sprawiedliwości. Trudno jednak oczekiwać lepszych rezultatów, jeśli ustawodawca nie zapewnia stabilności niezbędnej dla ukształtowania się właściwej praktyki, jeśli przy tym systemowym i nieustającym zmianom podlegają zasady funkcjonowania zawodów prawniczych, naboru i szkolenia.

14 Rozdział 1. Rola Konstytucji w procesie karnym 16 Wskazać można, że współczesne kierunki zmian postępowania karnego 1 związane są w sposób szczególny z trzema następującymi zjawiskami: a) konstytucjonalizacji prawa powiązania przepisów kodeksu postępowania karnego z wymogami wyznaczonymi w Konstytucji w zakresie ochrony praw i wolności jednostki uczestnika postępowania karnego; b) internalizacji prawa przenikania się systemów prawnych (multicentryczności), rozszerzania i zacieśniania form współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, wprowadzenia uniwersalnych podstaw odpowiedzialności karnej za zbrodnie międzynarodowe (działalność trybunałów karnych), adaptowaniu obcych instytucji (np. świadek koronny, konsensualizm) i koncepcji prawnych (np. koncepcja rzetelnego procesu); c) europeizacji prawa dynamicznego rozwoju współpracy państw Unii Europejskiej w sprawach karnych, polegającej m.in. na przyjmowaniu wspólnych instrumentów prawnych, implementacji ich do wewnętrznego systemu prawnego państw członkowskich 2. Można postawić tezę, że zjawiska te wytyczają zasadnicze nurty przemian współczesnego prawa 3, a co za tym idzie także procesu karnego. Dowodem niech będzie fakt, że związana była z nimi zasadnicza większość nowelizacji kodeksu postępowania karnego 4. Bez wątpienia wielu oczekiwać można jeszcze w przyszłości. Z tego zatem powodu każdy z tych kierunków wart jest bez wątpienia pogłębionej analizy. Przedmiotem zainteresowania w dalszej części pracy będzie jednak wyłącznie pierwszy z nich. 2. Konstytucjonalizacja prawa Konstytucja, jako zasadnicza ustawa zawierająca kompletny zbiór najważniejszych reguł funkcjonowania państwa i społeczeństwa, nie jest genetycznie powiązana z istnieniem (powstaniem) systemu prawnego. Większość znanych w historii systemów prawnych nie znała tej instytucji. Dopiero zjawisku ogra- 1 W najnowszej literaturze procesowej zob. na ten temat m.in. interesujące uwagi M. Rogacka -Rzewnicka, Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007, s ; A. Gerecka -Żołyńska, Internacjonalizacja współczesnego procesu karnego w Polsce, Warszawa 2009, s ; A. Górski, Europejskie ściganie karne, Warszawa 2010, s i podana tam literatura. 2 Zmierzającej w sposób coraz odważniej artykułowany do stworzenia jednolitej przestrzeni prawnej i podwójnego unijnego i krajowego systemu wymiaru sprawiedliwości. 3 Por. T. Biernat, Europeizacja prawa zjawisko wieloaspektowe. Wprowadzenie (w:) Europeizacja prawa, red. T. Biernat, Kraków 2008, s. 7 12; E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jego konsekwencje, PiP 2005, z. 4, s Pamiętać należy jednak rzecz jasna także o ciągłym i wzajemnym wewnętrznym oddziaływaniu czynników pragmatycznych, w tym politycznych i społecznych. Trafnie charakteryzuje je S. Waltoś, Pragmatyzm i antypragmatyzm w procedurze karnej (w:) Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci profesora Wiesława Daszkiewicza, red. T. Nowak, Poznań 1999, s. 33. Na temat perspektyw zjawiska internacjonalizacji procesu zob. też S. Waltoś, Wizja procesu karnego w XXI wieku (w:) Postępowanie karne w XXI wieku, red. P. Kruszyński, Warszawa 2002, s ; A. Górski, Europejskie ściganie, s Określa się ją jako układ otwierający kontrolę orzeczenia sądu pierwszej instancji przez sąd wyższej instancji.

15 2. Konstytucjonalizacja prawa niczania władzy jednostki (np. władcy) na rzecz pewnych grup społecznych (np. szlachty, duchowieństwa) towarzyszyło tworzenie zrębowych regulacji o charakterze gwarancyjnym, takich jak prawa kardynalne, przywileje 5. Oświeceniowe koncepcje XVIII-wieczne, m.in. J. Locke a, J.J. Rousseau, Ch. Montesquieu, T. Jeffersona przyniosły uchwalenie pierwszych konstytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w Republice Francuskiej, i stopniowo w kolejnych państwach. Były to akty o rozmaitym charakterze, stanowiące jednak znacznie częściej formy (deklaracje) uporządkowania i ułożenia zasad funkcjonowania zmieniającego się społeczeństwa niż akty normatywne o charakterze podmiotowo -gwarancyjnym, we współczesnych ich znaczeniu 6. Stopniowe zmiany w zakresie traktowania systemu norm konstytucyjnych państwa jako wyznaczających także podstawowe zasady prawa i procesu karnego nastąpiły w XVIII w. w Stanach Zjednoczonych i stopniowo były przejmowane przez inne kraje w XIX w. 7 Ogólnej regulacji stosunków społecznych i politycznych poświęcone były także konstytucje końca XIX i początku wieku XX. Impulsem do tworzenia skutecznych i normatywnych mechanizmów ochrony praw jednostki stały się jednak doświadczenia I i II wojny światowej, oraz innych konfliktów globalnych pierwszej połowy XX w.; doświadczenia dwóch totalitaryzmów i zrodzonych z nich zbrodni na ogromną skalę 8. Na bazie tych bolesnych doświadczeń powołano do życia Powszechną Deklarację Praw Człowieka 9, stawiającą na pierwszym miejscu człowieka, jednostkę posiadającą prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa. Człowiek, jako jednostka niezależnie od urodzenia i stanu społecznego, stał się podmiotem prawa, a nie jego przedmiotem. Konstytucja jako zasadnicza ustawa ustrojowa państwa przestała być stopniowo postrzegana jedynie jako deklaracja, zbiór ogólnie pojmowanych i przyjmowanych wartości, niemających jednak swego odzwierciedlenia w praktyce funkcjonowania systemu prawa 10. Stała się aktem żywym i zawierającym katalog praw podstawowych, norm prawnych, wywierających wpływ na kształt 17 5 Por. Magna Charta Libertatum z 1215 r. w Anglii, Konstytucja Nihil Novi w Rzeczypospolitej (1505), Neminem captivabimus nisi iure victum z 1425 r. Słusznie podkreśla się, że były to jednak przede wszystkim przywileje stanowe, a nie prawa podmiotowe. Zob. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008, s Por. Prawo konstytucyjne, red. M. Grzybowski, Białystok 2009, s D. Dudek, Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999, s ; S. Waltoś, Kodeks postępowania karnego z 1997 r. między tradycją a wyzwaniem współczesności (w:) Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, red. E. Skrętowicz, Kraków 1998, s Nieporozumieniem jest rzecz jasna twierdzić, że taka skala cierpień nieznana była historii ludzkości. Wystarczy odwołać się do takich wydarzeń w historii jak wojny babilońsko -egipskie, bunty niewolników w Rzymie, najazdy mongolskie, rzezie w czasie wojen domowych w Rzeczypospolitej w latach 1630, 1648, rzezie Indian Ameryki Południowej czy Północnej, rzezie Ormian. Jednak postęp cywilizacyjny i rozwój myśli filozoficznej oraz prawnej upatrującej w człowieku autonomicznej jednostki z jej przyrodzonymi prawami kazał u progu XX wieku inaczej odbierać te okrutne zjawiska. 9 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 217 A (III) przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r. 10 Por. jednak S. Rozmaryn, Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967 i wskazane tam pozapolityczne, tj. normatywne funkcje Konstytucji.

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 -------

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Robert Trzaskowski 1 Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? uwagi na marginesie art. 77 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej

System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej Mgr Andżelika Leja Radio RMF Kraków System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej Uwagi wstępne Kwestia dotycząca praw człowieka i ich ochrony pojawiła się w prawie międzynarodowym po drugiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY Karol Łapiński Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Rozwój instytucji umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Daniel Eryk Lach

ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Daniel Eryk Lach ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Daniel Eryk Lach Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Pojęcie i treść konstytucyjnej zasady równego dostępu do świadczeń

Bardziej szczegółowo

System ochrony praw człowieka w Kanadzie

System ochrony praw człowieka w Kanadzie Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Dariusz Lutek nr albumu 239150 System ochrony praw człowieka w Kanadzie Praca magisterska na kierunku politologia w specjalności nauki

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 24 września 2013 r. Sygn. akt K 35/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch PRAWO SPÓŁDZIELCZE Henryk Cioch Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów...11 Od autora...13 Wprowadzenie 1. Historia spółdzielczości w Polsce...17 2. Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce...20 2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Raport z monitoringu pod redakcją Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogatko prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Marta Janina Skrodzka (red.) System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Wdrażanie rozwiązań modelowych System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Wdrażanie rozwiązań modelowych Polecamy

Bardziej szczegółowo

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 40/4/A/2012 WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel Nr 4/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2 Trzeba pamiętać, Ŝe urzędnik, dysponujący znacznie większą wiedzą niŝ obywatel,

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Spacer idei przez prawo

Spacer idei przez prawo GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014 Zdzisław Brodecki, Anna Łunecka-Bartkiewicz Uniwersytet Gdański Spacer idei przez prawo Komu bądź czemu służą idee? Wydawałoby się, że odpowiedź na to filozoficzne

Bardziej szczegółowo