Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560 http://pl.yourpdfguides.com/dref/567578"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KYOCERA KM Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KYOCERA KM-2560 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi KYOCERA KM-2560 Podręcznik użytkownika KYOCERA KM-2560 Instrukcje obsługi KYOCERA KM-2560 Instrukcje użytkowania KYOCERA KM-2560 Instrukcja użytkowania KYOCERA KM-2560 Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560

2 Skrót instrukcji: ten sposób mona utrzyma urzdzenie w dobrym stanie. szuka w nich informacji, gdy zachodzi taka potrzeba. Operation Guide Dokladnie opisuje funkcje kopiowania, drukowania i skanowania oraz ustawienia domylne. Konwencje dotyczce bezpieczestwa uyte w tym Podrczniku Elementy tego podrcznika oraz czci urzdzenia opatrzono symbolami stanowicymi ostrzeenia majce na celu ochron uytkownika, innych osób oraz otoczenia, a take zapewnienie prawidlowego i bezpiecznego uytkowania urzdzenia. Symbole i ich znaczenia s przedstawione poniej. UWAGA: Oznacza, e nieuwaga lub niestosowanie si do podanych zalece moe spowodowa powane obraenia, a nawet mier. OSTRZEENIE: Oznacza, ze nieuwaga lub niestosowanie si do podanych zalece moe spowodowa obraenia lub uszkodzenia mechaniczne. Symbole Symbol oznacza, ze dana sekcja zawiera ostrzeenia. Wewntrz symbolu podany jest okrelony rodzaj uwagi..... [Ostrzeenie ogólne].... [Ostrzeenie o moliwoci poraenia prdem elektrycznym].... [Ostrzeenie o wysokiej temperaturze] Symbol wskazuje, e powizany rozdzial zawiera informacje dotyczce zabronionych dziala. Rodzaje zabronionych czynnoci s podane wewntrz symbolu.... [Ostrzeenie przed zabronionymi czynnociami].... tych czynnoci s okrelone wewntrz symbolu.... [Alarm dotyczcy czynnoci obowizkowej]... [Wycignij wtyczk z gniazdka]... iv rodki ostronoci podczas instalacji v Ostrzeenia dotyczce eksploatacji..viii Ograniczenia prawne dotyczce kopiowania/skanowania.... xiv Informacje prawne i zasady bezpieczestwa.... xvi 1 Nazwy czci Maszyna Panel operacyjny....

3 Podlczanie kabli Ustawianie daty i czasu Konfiguracja sieci (polczenie LAN) Ustawienia protokolu TCP/IP Wysylanie wiadomoci Administracja logowaniem uytkownika.

4 Instalacja oprogramowania Wybór ekranu domylnego (opcjonalnie) Zmiana jzyka (opcjonalnie) Ladowanie papieru Ladowanie oryginalów Podstawowa obsluga Wlczanie/wylczanie Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii Funkcja Czuwanie i Auto Czuwanie Regulacja kta panelu operacyjnego.

5 Wywietlacz panelu dotykowego Kopiowanie Drukowanie - drukowanie z aplikacji Wysylanie Okrelanie adresata Korzystanie z funkcji Skrzynka dokumentów Drukowanie dokumentów zapisanych w wymiennej pamici USB Anulowanie/przegldanie/zmiana zada.

6 Sprawdzanie iloci pozostalego toneru i papieru Ekran szybkiego wyboru Urzdzenia opcjonalne Przegld urzdze opcjonalnych Modul przetwarzania dokumentów Podajnik papieru. 4-4 Wbudowany finiszer Finiszer dokumentów Separator zada....

7 Licznik glówny ii PODRCZNIK OBSLUGI Spis treci Zestaw faksu Zestaw tworzenia kopii zapasowych Zestaw bezpieczestwa (klucz USB) Zestaw aktualizacji PDF (klucz USB) Konserwacja Czyszczenie Wymiana pojemnika z tonerem i pojemnika na zuyty toner Rozwizywanie problemów Usuwanie awarii....

8 Reagowanie na komunikaty o bldach Usuwanie zacitego papieru Zalcznik Sposób wpisywania znaków..... Zalcznik-2 Papier Zalcznik-6 Dane techniczne.... Zalcznik-7 Indeks..... Indeks-1 6 PODRCZNIK OBSLUGI iii Etykiety z przestrogami i ostrzeeniami Etykiety z przestrogami i ostrzeeniami zostaly umieszczone na nastpujcych elementach urzdzenia dla celów bezpieczestwa. Aby unikn poaru lub poraenia prdem elektrycznym podczas usuwania zacicia papieru lub wymiany toneru, naley zachowa dostateczn ostrono. Wysoka temperatura wewntrz urzdzenia. Nie naley dotyka czci znajdujcych si w tym obszarze z uwagi na niebezpieczestwo poaru. Wysoka temperatura wewntrz urzdzenia. Nie naley dotyka czci znajdujcych si w tym obszarze z uwagi na niebezpieczestwo poaru. Nie naley dotyka podpory modulu przetwarzania dokumentów, poniewa grozi to niebezpieczestwem wcignicia lub zakleszczenia palców lub innych obiektów, co moe spowodowa obraenia ciala. Nie wolno

9 pali toneru lub pojemnika z tonerem. Powstajce wówczas iskry mog spowodowa oparzenia. Etykieta wewntrz drukarki (ostrzeenie dotyczce promieniowania laserowego) Wewntrz urzdzenia znajduj si czci ruchome. Mog spowodowa obraenia ciala. Nie wolno dotyka czci ruchomych. iv PODRCZNIK OBSLUGI rodki ostronoci podczas instalacji Otoczenie UWAGA Nie umieszcza urzdzenia na powierzchniach niestabilnych lub pochylych. Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560

10 Moe to spowodowa upadek lub zsunicie si urzdzenia. Zdarzenia tego rodzaju wi si z niebezpieczestwem odniesienia obrae ciala lub uszkodzenia urzdzenia. Naley unika miejsc o duej wilgotnoci, zapyleniu lub zanieczyszczonych. Jeeli kurz lub brud przylgn do kabla zasilajcego naley oczyci kabel w celu uniknicia niebezpieczestwa poaru lub poraenia prdem elektrycznym. Aby zmniejszy ryzyko poaru, naley unika umieszczania urzdzenia w pobliu grzejników, kaloryferów lub innych ródel ciepla oraz w pobliu elementów latwopalnych. Aby zapewni wlaciwe chlodzenie i ulatwi wymian czci i konserwacj, naley zapewni odpowiedni dostp do urzdzenia, jak pokazano niej. Naley pozostawi dostateczn ilo wolnego miejsca, szczególnie w okolicy tylnej pokrywy, aby umoliwi prawidlow wentylacj urzdzenia. 3 15/16 cala 10 cm 15 3/4 cala 40 cm 11 13/16 cala 39 3/8 cala 100 cm Inne ostrzeenia Urzdzenie moe pracowa w nastpujcych warunkach: Temperatura: od 50 do 90,5 F (od 10 do 32,5 C) Wilgotno: 15 do 80 % PODRCZNIK OBSLUGI v Niekorzystne warunki rodowiska mog wplyn na jako wydruków. Podczas wyboru lokalizacji urzdzenia unika wymienionych poniej miejsc. Blisko okien lub naraonych na bezporednie dzialanie promieni slonecznych. Naraonych na drgania. Naraonych na gwaltowne zmiany temperatury. Naraonych na bezporednie dzialanie gorcego lub zimnego powietrza. Ze slab wentylacj. Jeeli podloe jest wraliwe na nacisk, moe ono ulec uszkodzeniupodczas przesuwania urzdzenia po jego instalacji. Podczas kopiowania uwalniane s niewielkie iloci ozonuilgotnoci. Aby uzyska informacje dotyczce kosztu czyszczenia wewntrznych czci urzdzenia, naley skontaktowa si z pracownikiem serwisu. Inne rodki ostronoci Nie wolno umieszcza na urzdzeniu cikich przedmiotów i powodowa innych uszkodze urzdzenia. Podczas korzystania z urzdzenia nie wolno Otwiera przedniej pokrywy Wylcza zasilania Odlcza przewodu zasilania W przypadku koniecznoci podniesienia lub przesunicia urzdzenia, naley skontaktowa si z przedstawicielem dzialu serwisu. Nie wolno dotyka czci elektrycznych, takich jak zlcza lub plytki z obwodami drukowanymi. Moe nastpi ich uszkodzenie przez ladunki elektrostatyczne. Nie wolno podejmowa prób wykonywania operacji, które nie zostaly opisane w podrczniku. Nie wolno patrze bezporedcker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. DEKLARACJA ZGODNOCI Z NORMAMI 2004/108/WE, 2006/95/EWG, 93/68/EWG i 1995/5/WE Deklarujemy, przejmujc peln odpowiedzialno, e produkt, którego dotyczy ta deklaracja, jest zgodny z nastpujcymi specyfikacjami: EN55024 EN55022 Class B EN EN EN EN EN EN Nadajnik czstotliwoci radiowych To urzdzenie zawiera modul nadajnika. Producent deklaruje, e ten sprzt jest zgodny z wymaganiami i innymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC. Technologia etykiety radiowej W niektórych krajach uywana w tym urzdzeniu technologia etykiety radiowej identyfikujca pojemnik tonera moe podlega autoryzacji i korzystanie z tego urzdzenia moe by ograniczone. PODRCZNIK OBSLUGI xiii Ograniczenia prawne dotyczce kopiowania/skanowania Kopiowanie/skanowanie materialów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia wlaciciela praw autorskich moe by zabronione. We wszelkich okolicznociach zabronione jest kopiowanie/ skanowanie lokalnych lub zagranicznych rodków platniczych. Lokalne prawa i regulacje mog zabrania lub ogranicza kopiowanie/ skanowanie przedmiotów innych ni wymienione powyej. xiv PODRCZNIK OBSLUGI PODRCZNIK OBSLUGI xv Informacje prawne i zasady bezpieczestwa Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia naley zapozna si z tymi informacjami. Ten rozdzial zawiera informacje dotyczce nastpujcych zagadnie. Informacje prawne xvii Kwestia nazw handlowych.. xviii Funkcja sterowania oszczdnoci energii.. xxiv Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego.. xxiv Odzyskiwanie papieru.... xxiv Program Energy Star (ENERGY STAR ).... xxiv Informacje o Podrczniku obslugi xxv xvi PODRCZNIK OBSLUGI Informacje prawne Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podrcznika lub jego czci bez uzyskania pisemnej zgody firmy Kyocera Mita Corporation jest zabronione.

11 PODRCZNIK OBSLUGI xvii Kwestia nazw handlowych KPDL jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT i Internet Explorer s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Windows Me, Windows XP i Windows Vista s znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. PCL jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Xerox Corporation. Novell i NetWare s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. Centronics jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Centronics Data Computer Corporation. IBM i IBM PC/AT s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Power PC jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. AppleTalk jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. CompactFlash i CF s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy SanDisk, Inc. PC-PR201/65A jest produktem firmy NEC Corporation. VP-1000 jest produktem firmy Seiko Epson Corporation. To urzdzenie zostalo skonstruowane przy uyciu wbudowanego systemu operacyjnego w czasie rzeczywistym TornadoTM firmy Wind River Systems, Inc. PCL6, jzyk polece drukarek HP LaserJet emulowany przez to urzdzenie wykorzystuje zgodny system PeerlessPrintXL, opracowany przez firm Peerless Systems Corporation. PeerlessPrintXL jest znakiem towarowym firmy Peerless Systems Corporation (2381 Rosecrans Ave. ElSegundo, CA 90245, Stany Zjednoczone). TrueType jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. DFHSGOTHIC-W5 i DFHSMINCHO-W3 s czcionkami typu Heisei. Firma Kyocera Mita Corporation uywa tych czcionek w porozumieniu z Japoskim Stowarzyszeniem Standaryzacyjnym. Powielanie tych czcionek w jakiejkolwiek formie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Kyocera Mita Corporation jest zabronione. xviii PODRCZNIK OBSLUGI Czcionki typu Heisei zostaly opracowane przez grup robocz we wspólpracy z Japoskim Stowarzyszeniem Standaryzacyjnym. Powielanie tych czcionek bez zezwolenia jest zabronione. Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560

12 TypeBankG-B, TypeBankM-M i Typebank-OCR s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TypeBank. Wszystkie czcionki jzyków europejskich zainstalowane w tym urzdzeniu s uywane na mocy porozumienia licencyjnego z firm Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino i Times s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy International Type-face Corporation. W tym urzdzeniu zainstalowano czcionki UFSTTM MicroType firmy Monotype Imaging Inc. To urzdzenie jest wyposaone w modul NF opracowany przez firm ACCESS Co., Ltd. To urzdzenie jest wyposaone w oprogramowanie zawierajce moduly firmy Independent JPEG Group. Wszystkie inne marki i nazwy produktów s zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm, bdcych ich wlacicielami. W tym Podrczniku obslugi oznaczenia TM i nie s uywane. GPL W czci oprogramowania ukladowego tego urzdzenia uywane s kody GPL (www.fsf.org/copyleft/gpl.html). Wicej informacji o tym jak mona rozpowszechnia kod na licencji GPL, znajduje si na stronie,,http://www.kyoceramita. com/gpl". Licencja Open SSLeay Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 2 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software 3 4 PODRCZNIK OBSLUGI xix without prior written permission. For written permission, please contact org. 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// 6 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Oryginalna licencja SSLeay Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: xx PODRCZNIK OBSLUGI 1 2 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word `cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson 3 4 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence. ] Umowa licencyjna Monotype Imaging 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560

13 Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software 2 PODRCZNIK OBSLUGI xxi and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imagingpublished specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in xxii PODRCZNIK OBSLUGI this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. PODRCZNIK OBSLUGI xxiii Funkcja sterowania oszczdnoci energii Urzdzenie moe dziala w Trybie niskiego poboru energii, w którym pobór energii jest ograniczony (jego uruchomienie nastpuje po okrelonym czasie od ostatniego uycia urzdzenia), a take Trybie upienia, w którym funkcje drukarki i faksu pozostaj w stanie oczekiwania, natomiast pobór energii zostaje obniony do minimum, jeli przez okrelony czas urzdzenie jest bezczynne. Tryb niskiego poboru energii Urzdzenie automatycznie przechodzi do trybu niskiego poboru energii po uplywie 9 minut od ostatniego uycia. Czas braku aktywnoci, po uplywie którego wlczany jest tryb niskiego poboru energii, moe zosta przedluony. Wicej informacji znajduje si w czci Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii na stronie 3-4. Upienie Urzdzenie automatycznie przechodzi w stan upienia po uplywie 29 minut od ostatniego uycia. Czas nieaktywnoci, po uplywie którego wlczana jest funkcja Upienie, moe zosta przedluony. Wicej informacji znajduje si w rozdziale Funkcja Czuwanie i Auto Czuwanie na stronie 3-5 Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego To urzdzenie jest standardowo wyposaone w funkcj kopiowania dwustronnego. Na przyklad, kopiujc dwa jednostronne oryginaly na pojedynczym arkuszu papieru, jako kopi dwustronn, mona zmniejszy ilo zuytego papieru. Wicej informacji znajduje si w rozdziale Kopiowanie dwustronne na stronie 3-18 Odzyskiwanie papieru To urzdzenie obsluguje papier makulaturowy, który zmniejsza obcienia rodowiska naturalnego. Przedstawiciel dzialu sprzeday lub dzialu serwisu moe udzieli informacji dotyczcych zalecanych typów papieru. Program Energy Star (ENERGY STAR ) Jako firma uczestniczca w midzynarodowym programie Energy Star zdecydowalimy, e urzdzenie bdzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach midzynarodowego programu Energy Star. xxiv PODRCZNIK OBSLUGI Informacje o Podrczniku obslugi Niniejszy Podrcznik obslugi zawiera nastpujce rozdzialy. Rozdzial 1 - Nazwy czci Opisuje czci urzdzenia i klawisze panelu operacyjnego. Rozdzial 2 - Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Opisuje sposób ladowania papieru, umieszczania oryginalów, podlczania urzdzenia oraz niezbdn konfiguracj urzdzenia przed jego pierwszym uyciem. Rozdzial 3 - Podstawowa obsluga Zawiera podstawowe procedury kopiowania, drukowania i skanowania. Rozdzial 4 - Urzdzenia opcjonalne Zawiera opis urzdze opcjonalnych dostpnych dla tego urzdzenia. Rozdzial 5 - Konserwacja Opisuje procedury konserwacji i wymiany tonera. Rozdzial 6 - Rozwizywanie problemów Wyjania, w jaki sposób postpowa w przypadku otrzymania komunikatów o bldach, zacicia papieru lub innych problemów. Zalcznik Wyjania, jak wprowadza znaki oraz podaje dane techniczne urzdzenia PODRCZNIK OBSLUGI xxv xxvi PODRCZNIK OBSLUGI Oznaczenia stosowane w tym podrczniku W podrczniku stosuje si nastpujce oznaczenia w zalenoci od typu opisu. Oznaczenie Wytluszczenie Opis Oznacza klawisze panelu operacyjnego lub ekran wywietlany na komputerze. Oznacza klawisze panelu dotykowego Oznacza wiadomo wywietlan na panelu dotykowym. Sluy równie do podkrelenia kluczowego terminu, frazy lub oznacza odwolanie do dodatkowych informacji. Notatka Oznacza dodatkow informacj lub operacj. Wskazuje czynnoci, które s wymagane lub zabronione w celu uniknicia problemów. Oznacza zasady, których naley przestrzega, aby unikn obrae ciala lub uszkodzenia urzdzenia oraz jak postpowa w takim przypadku. Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560

14 Przyklad Nacinij klawisz Start. [Zwykly] Kursywa Nacinij przycisk [OK]. Wywietla si komunikat Gotowy do kopiowania. Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z dzialem Czuwanie i Automatyczne czuwanie na stronach 3-4. NOTATKA: Wane WANE: Uwaga UWAGA: PODRCZNIK OBSLUGI xxvii Opis procedury obslugi W tym Podrczniku obslugi procedur naciskania klawiszy panelu dotykowego przedstawiono w nastpujcy sposób: Rzeczywista procedura Nacinij przycisk [Kopiowania]. Nacinij przycisk [Nastpny] w obszarze Szybkie wybieranie. Dwukrotnie nacinij przycisk [ ]. Nacinij przycisk [Zmie] w obszarze Obraz oryginalny. Opis w niniejszym Podrczniku obslugi Nacinij przyciski [Kopiuj], [Nastpny] w obszarze Szybkie wybieranie, dwukrotnie nacinij przycisk [ ], a nastpnie przycisk [Zmie] w obszarze Obraz oryginalny. xxviii PODRCZNIK OBSLUGI Oryginaly i rozmiary papieru Sekcja ta wyjania oznaczenia stosowane w tym podrczniku odnoszce si do rozmiaru oryginalu lub rozmiaru arkusza. W przypadku arkuszy formatu A4, B5 i Letter, które mona umieszcza zarówno poziomo, jak i pionowo, pozycj poziom oznacza si dodatkow liter R, wskazujc orientacj oryginalu/papieru. Orientacja Orientacja pionowa Oznaczenie rozmiaru * A4, B5, A5, B6, A6, 16K, Letter, Statement B B A A Oryginal Papier W przypadku oryginalów/papieru rozmiar A jest wikszy od rozmiaru B. Orientacja pozioma A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16KR, Letter-R, Statement-R B A B A Oryginal Papier W przypadku oryginalów/papieru rozmiar A jest mniejszy od rozmiaru B. * Rozmiar uywanego oryginalu/papieru zaley od funkcji i tacy ródlowej. Aby uzyska wicej informacji, naley przej do strony dokladnie opisujcej t funkcj lub tac ródlow. PODRCZNIK OBSLUGI xxix Ikony na panelu dotykowym Do oznaczania orientacji oryginalu lub papieru na panelu dotykowym slu nastpujce ikony. Orientacja Orientacja pionowa Oryginaly Papier Orientacja pozioma xxx PODRCZNIK OBSLUGI 1 Nazwy czci Niniejszy rozdzial opisuje czci urzdzenia oraz klawisze panelu operacyjnego. Maszyna Panel operacyjny PODRCZNIK OBSLUGI 1-1 Nazwy czci Maszyna Pokrywa oryginalów (opcja) Plyta dociskowa Plyty wskanika rozmiaru oryginalu Wskanik bldu... Pulsuje w momencie pojawienia si bldu oraz zatrzymania wykonywanej pracy Wskanik odbioru... Pulsuje w trakcie odbierania danych Lewa pokrywa 1 Dwignia lewej pokrywy 1 Lewa pokrywa 2 Pojemnik na spinacze 10 Panel operacyjny 11 Szuflada 1 12 Szuflada PODRCZNIK OBSLUGI Nazwy czci Zbiornik tonera 14 Blokada zbiornika tonera 15 Drek czyszczcy 16 Pojemnik na zuyty toner 17 Szczotka czyszczca 18 Zielone pokrtlo (A1) 19 Podajnik papieru (A2) 20 Pokrywa podajnika papieru (A3) PODRCZNIK OBSLUGI 1-3 Nazwy czci Gniazdo pamici USB (A1) 22 Taca górna 23 Pokrywa przednia 24 Regulowane prowadnice szerokoci papieru 25 Prowadnica dlugoci papieru 26 Uchwyty transportowe 27 Blokada wyjcia 28 Prowadnice szerokoci papieru 29 Glówny wlcznik zasilania 30 Taca uniwersalna 31 Pokrywa kart pamici 32 Zlcze interfejsu USB 33 Zlcze interfejsu sieciowego 34 Gniazdo kart pamici 35 Gniazdo interfejsu urzdze opcjonalnych (OPT1) 36 Gniazdo interfejsu urzdze opcjonalnych (OPT2) 1-4 PODRCZNIK OBSLUGI Nazwy czci Panel operacyjny Gotowa do kopiowania. Kopie Kopiuj obraz Przerwij Ustaw oryginal. Automatyczne Oryginal Powiksz. Papier Podgld Szybka instalacja Stan Normalna 0 Gsto Tekst+Foto Obraz oryginalu Jako Obrazu Powikszenie 1-stronne >>1-stronne Dupleks Oryg. /papier / wykoczenie A4 Zwykly Wybór papieru Sortuj Sortuj/ przesunicie Uklad/edycja Zaawansowana instalacja 10/10/ : Klawisz/Wskanik System Menu (Menu systemowe) Klawisz/Wskanik Counter (Licznik) Wskanik Print (Drukuj)... Pulsuje w trakcie drukowania Wskanik Send (Wylij)... Pulsuje w trakcie przesylania danych Wskanik Receive (Odbierz)... Pulsuje w trakcie odbierania danych Wskanik Memory (Pami)... Pulsuje, gdy urzdzenie pobiera dane z dysku twardego, pamici faksu, zestawu do tworzenia kopii zapasowych (opcjonalnego) lub pamici USB (urzdzenia ogólnego uytku) Wskanik Error (Bld)... Pulsuje w momencie wystpienia si bldu; praca jest zatrzymywana Klawisz/Wskanik pomocy Help (Pomoc) Klawisz/Wskanik wylogowania Logout (Wyloguj) Klawisz/Wskanik Energy Saver (Oszczdzanie energii) 11 Klawisz zasilania Power (Zasilanie) 12 Wskanik glównego zasilania 13 Klawisz/Wskanik Status/Job Cancel (Stan/Anulowanie zadania) 14 Klawisz/Wskanik Program (Program) 15 Klawisz Application (Aplikacja) 16 Klawisz/Wskanik Accessibility Display (Wywietl dostpno) 17 Klawisz/Wskanik Document Box (Skrzynka dokumentów) 18 Klawisz/Wskanik Send (Wylij) 19 Klawisz/Wskanik Copy (Kopiuj) PODRCZNIK OBSLUGI 1-5 Nazwy czci 20 Klawisz Clear (Wyczy) 21 Klawisze numeryczne 22 Klawisz/Wskanik Start (Uruchom) 23 Klawisz Stop (Zatrzymaj) 24 Klawisz Reset (Uruchom ponownie) 1-6 PODRCZNIK OBSLUGI 2 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Niniejszy rozdzial zawiera instrukcje dotyczce przygotowania urzdzenia przed pierwszym uyciem oraz ladowania papieru oraz oryginalów. Okrelanie metody podlczenia i przygotowanie kabli. 2-3 Podlczanie kabli...

15 Ustawianie daty i czasu Konfiguracja sieci (polczenie LAN) Ustawienia protokolu TCP/IP Wysylanie wiadomoci Administracja logowaniem uytkownika Instalacja oprogramowania Wybór ekranu domylnego (opcjonalnie) Zmiana jzyka (opcjonalnie) Ladowanie papieru Ladowanie oryginalów PODRCZNIK OBSLUGI 2-1 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Sprawdzanie dostarczonych elementów Sprawd, czy zostaly dostarczone

16 nastpujce elementy. Podrcznik obslugi (ten podrcznik) Advanced Operation Guide Dysk CD-ROM (biblioteka produktów) Plyta CD-ROM (aplikacja obslugujca sterownik TWAIN) Dokumenty zawarte na dostarczonej plycie CD-ROM Niniejsze dokumenty s zawarte na dostarczonej plycie CD-ROM (biblioteka produktów). Mona szuka w nich informacji, gdy zachodzi taka potrzeba. Dokumenty KX Printer Driver Operation Guide Network FAX Driver Operation Guide COMMAND CENTER Operation Guide KM-NET for Clients Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference 2-2 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Okrelanie metody podlczenia i przygotowanie kabli Sprawd metod podlczenia urzdzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do podlczenia. Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560

17 Przyklad podlczenia Korzystajc z ilustracji zamieszczonej poniej, wybierz metod podlczenia urzdzenia do komputera PC lub sieci. Podlczanie skanera do komputera PC lub sieci przy pomocy kabla sieciowego (100BASE-TX lub 10BASE-T) COMMAND CENTER Komputer administratora 2 Sie Wylij Wysyla do wybranego odbiorcy plik zeskanowanego oryginalu jako zalcznik do wiadomoci. Ustawienia sieciowe, ustawienia domylne skanera, rejestracja uytkownika oraz adresata Drukowanie MFP Sie USB Wylij SMB Zachowuje zeskanowany obraz jako plik na komputerze. Sie FAKS sieciowy (opcjonalny) Sie Sie Wylij FTP Wysyla zeskanowany obraz jako plik na FTP. FAX (opcja) FAX Sie Skanowanie TWAIN Skanowanie WIA Sie TWAIN i WIA to standardowe interfejsy komunikacji pomidzy oprogramowaniem a urzdzeniami pozyskiwania obrazów. 2-3 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Przygotowanie niezbdnych kabli Dostpne s nastpujce interfejsy w celu podlczenia urzdzenia do komputera. Przygotuj kable zgodnie z wybranym interfejsem. Standardowo dostpne interfejsy Funkcja Drukarka/Skaner /FAKS sieciowy* Drukarka Interfejs Interfejs sieciowy Interfejs USB Wymagane kable LAN (10Base-T lub 100Base-TX, Ekranowany) Kabel kompatybilny USB2.0 (Hi-Speed USB, elastyczny, maks. 5 m, ekranowany) * Funkcje dostpne w trakcie uywania opcjonalnego faksu. Szczególowe informacje dotyczce korzystania z FAKSU sieciowego znajduj si w podrczniku Fax Kit Operation Guide. 2-4 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Podlczanie kabli Podlczanie kabla sieci LAN (opcjonalnego) Podlczajc kabel LAN do urzdzenia przestrzegaj poniszych wskazówek. 2 1 Jeli urzdzenie jest podlczone do ródla zasilania, najpierw nacinij klawisz Power na panelu operacyjnym. Upewnij si, e wskanik Power oraz wskanik pamici nie wiec. Nastpnie wylcz zasilanie. Upewnij si, e wskaniki nie wiec. 2 Podlcz kabel LAN do interfejsu sieciowego znajdujcego si po prawej stronie obudowy urzdzenia. 3 4 Drugi koniec kabla podlcz do koncentratora. Skonfiguruj sie. Szczególowe informacje znajduj si w sekcji Konfiguracja sieci (polczenie LAN) na stronie PODRCZNIK OBSLUGI 2-5 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Podlczanie kabla USB Podlczajc kabel USB do urzdzenia, naley wykona nastpujce czynnoci. 1 Jeli urzdzenie jest podlczone do ródla zasilania, najpierw nacinij klawisz Power na panelu operacyjnym. Upewnij si, e wskanik Power oraz wskanik pamici nie wiec. Nastpnie wylcz zasilanie. Upewnij si, e wskaniki nie wiec. 2 Podlcz kabel USB do odpowiedniego interfejsu znajdujcego si po prawej stronie obudowy urzdzenia. 3 Drugi koniec kabla podlcz do komputera PC. 2-6 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Podlczanie kabla zasilania Podlcz jeden koniec kabla zasilania do urzdzenia, a drugi do ródla zasilania. 2 WANE: Podlczajc korzystaj wylcznie z kabla dolczonego do urzdzenia. PODRCZNIK OBSLUGI 2-7 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawianie daty i czasu Ustawiajc lokaln dat i czas, naley postpowa zgodnie z poniszymi wskazówkami. W przypadku wysylania wiadomoci , ustawiona data i godzina bd umieszczone w naglówku tej wiadomoci. Ustaw dat, godzin oraz rónic czasow w stosunku do GMT w zalenoci od strefy, w której urzdzenie jest uywane. NOTATKA: Rónic czasow ustaw przed ustawieniem daty i czasu. 1 Wylcz zasilanie. 2 Nacinij klawisz System Menu. 3 4 Nacinij przycisk [ ], [Data/czasomierz], a nastpnie przycisk [Zmie] w obszarze Strefa czasowa. Wybierz stref i nacinij przycisk [OK]. Data /czasomierz - strefa czasowa Ustaw stref czasow. Wybierz najblisz lokalizacj. Strefa czasowa -12:00 Eniwetok -11:00 Wyspy Midway -10:00 Hawaje -09:00 Alaska -08:00 Czas Pacific -07:00 Arizona Anuluj Stan 1/13 OK 10/10/ :10 NOTATKA: Nacinij przycisk [ ] lub [ ], by przewija list stref. 2-8 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania 5 6 Nacinij przycisk [Zmie] w obszarze Data/czas. Nacinij przycisk [Wyl.] lub [Wl.] w obszarze Czas letni. Data /czasomierz - data /czas Ustaw dat i czas M 2007 Y 10 D Czas letni 15 H 51 M 34 Wyl. S Wl. Anuluj Stan OK 10/10/ :10 7 Ustaw dat i czas. Skorzystaj z przycisków [+] lub [], ustawiajc kady parametr. Data /czasomierz - data /czas Ustaw dat i czas Y 10 M 10 D Czas letni 15 H 51 M 34 Wyl. S Wl. Anuluj Stan OK 10/10/ :10 NOTATKA: Ustawienia obejmuj rok (Y), miesic (M), dzie (D), godzin (H), minuty (M) oraz sekundy (S). 8 9 Nacinij przycisk [OK]. Wychodzc z ekranu, naciskaj przycisk [Return to Top] a do powrotu do domylnego ekranu menu systemowego. PODRCZNIK OBSLUGI 2-9 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Konfiguracja sieci (polczenie LAN) Urzdzenie jest standardowo wyposaone w interfejs sieciowy i obsluguje protokoly TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI oraz AppleTalk, umoliwiajc drukowanie sieciowe z rónych platform, takich jak Windows, Macintosh, UNIX i NetWare. Ustawianie protokolu TCP/IP (jeli uywany jest staly adres IP) Ustawiajc protokól TCP/IP, jeeli uywany jest staly adres IP, postpuj zgodnie z poniszymi wskazówkami. Przed przystpieniem do czynnoci najpierw uzyskaj od administratora sieci informacj na temat dostpnoci adresu IP. 1 Nacinij klawisz System Menu. 2 3 Nacinij przycisk [System], [Nastpny] w obszarze Sie, a nastpnie przycisk [Zmie] w obszarze TCP/IP. Nacinij przycisk [Wl.] w obszarze TCP/IP. System - TCP/IP Uyj TCP/IP. Wyl. DHCP Wl. Wl. Wyl. Adres IP Maska podsieci Brama domylna Anuluj Stan OK 10/10/ : Nacinij przycisk [Wyl.] w obszarze DHCP. Nacinij przycisk [Adres IP] i wprowad adres IP, uywajc klawiszy numerycznych. System - TCP/IP Uyj TCP/IP. Wyl. DHCP Wl. Wl. Wyl. Adres IP Maska podsieci Brama domylna Anuluj Stan OK 10/10/ : PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Nacinij przycisk [Maska podsieci] i wprowad adres, uywajc klawiszy numerycznych. Nacinij przycisk [Brama domylna] i wprowad adres, uywajc klawiszy numerycznych. Upewnij si, e wszystkie dane zostaly wprowadzone poprawnie i nacinij przycisk [OK]. Nacinij klawisz Power, a nastpnie, upewniwszy si, e klawisze/ wskaniki Power oraz pamici nie wiec, wylcz i wlcz glówne zasilanie. 2 Ustawianie protokolu TCP/IP (w przypadku korzystania z serwera DHCP) Ustawiajc protokól TCP/IP, jeeli dostpny jest serwer DHCP, postpuj zgodnie z poniszymi wskazówkami. 1 Nacinij klawisz System Menu. 2 3 Nacinij przycisk [System], [Nastpny] w obszarze Sie, a nastpnie przycisk [Zmie] w obszarze TCP/IP. Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560

18 Nacinij przycisk [Wl.] w obszarze TCP/IP oraz [Wl.] w obszarze DHCP. System - TCP/IP Uyj TCP/IP. Wyl. DHCP Wl. Wl. Wyl. Adres IP Maska podsieci Brama domylna Anuluj Stan OK 10/10/ : Nacinij przycisk [OK]. Nacinij klawisz Power, a nastpnie, upewniwszy si, e klawisze/ wskaniki Power oraz pamici nie wiec, wylcz i wlcz glówne zasilanie. PODRCZNIK OBSLUGI 2-11 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Uzyskiwanie dostpu do narzdzia COMMAND CENTER (ustawienia zwizane z sieci i przesylaniem) COMMAND CENTER to narzdzie sluce do takich zada, jak sprawdzanie stanu dzialania urzdzenia i zmiana ustawie zabezpiecze, drukowanie sieciowe, wysylanie wiadomoci i korzystanie z zaawansowanych funkcji sieciowych. NOTATKA: W tym miejscu pominito informacje na temat ustawie faksu. Wicej informacji na temat korzystania z faksu znajduje si w podrczniku Fax Kit Operation Guide. Procedura uzyskiwania dostpu do narzdzia COMMAND CENTER zostala opisana poniej. 1 2 Uruchom przegldark internetow. Na pasku Address (Adres) lub Location (Lokalizacja) wprowad adres IP urzdzenia. Na przyklad: Na stronie sieci Web zostan wywietlone podstawowe informacje o urzdzeniu i o narzdziu COMMAND CENTER, a take ich biecy stan. 3 Wybierz kategori na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Wartoci w poszczególnych kategoriach musz by ustawianie oddzielnie. Jeli w narzdziu COMMAND CENTER ustawiono ograniczenia, wprowad prawidlow nazw uytkownika i haslo, aby uzyska dostp do innych stron ni strona pocztkowa PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawienia protokolu TCP/IP Ta strona umoliwia okrelenie ustawie wymaganych do drukowania sieciowego i wysylania wiadomoci . Procedura okrelania ustawie TCP/IP zostala opisana poniej. 2 1 Kliknij kolejno Advanced (Zaawansowane) -> Protocols (Protokoly) -> TCP/IP -> General (Ogólne). 2 Wprowad prawidlowe ustawienia w kadym polu. PODRCZNIK OBSLUGI 2-13 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawienia okrelane na ekranie ustawie TCP/IP zostaly opisane poniej. Opcja Host Name (Nazwa hosta) IP Address (Adres IP) Opis Okrela nazw skladnika sieciowego systemu urzdzenia. Ta nazwa jest take uywana jako nazwa drukarki NetBEUI i obiekt SNMP sysname. Przypisuje adres protokolu internetowego do skladnika sieciowego systemu urzdzenia. Adres IP sklada si z czterobajtowych (32-bitowych) liczb oddzielonych kropkami, np Okrela mask podsieci skonfigurowan w skladniku sieciowym systemu urzdzenia. Jeli system urzdzenia nie przypisuje automatycznie prawidlowej wartoci domylnej, a pierwsza liczba adresu IP zawiera si w zakresie od 192 do 254, jako mask podsieci naley wpisa Adres IP routera bramy dla sieci lokalnej. Okrela sposób uzyskiwania konfiguracji IP przez urzdzenie: DHCP/BOOTP: automatyczna konfiguracja przez serwer BOOTP lub DHCP. Automatyczna konfiguracja przy uyciu protokolu RARP (Reverse Address Resolution Protocol). Adresy IP podstawowego i pomocniczego serwera DNS (Domain Name System). Subnet Mask (Maska podsieci) Default Gateway (Brama domylna) DHCP/BOOTP RARP DNS Server (Serwer DNS) (podstawowy, pomocniczy) Domain Name (Nazwa domeny) WINS Server (Serwer WINS) (podstawowy, pomocniczy) Scope ID (Identyfikator zakresu) System DNS, do którego naley system urzdzenia, na przyklad abcdnet.com. Nie powinien zawiera nazwy hosta urzdzenia. Adresy IP podstawowego i pomocniczego serwera WINS (Windows Internet Name Service). Ta sekcja okrela zakres adresów IP, które serwer z systemem Windows moe przydziela lub dzierawi dla skladnika sieciowego zglaszajcego danie. Serwer DHCP przetwarza pakiety emisji wykrywania z systemu urzdzenia i zwraca adres IP do urzdzenia. Serwer DHCP moe by skonfigurowany w celu przydzielania adresu IP na czas ograniczony (dzierawa tymczasowa) lub nieograniczony (dzierawa nieograniczona). Mona take skonfigurowa stal rezerwacj adresu dla systemu urzdzenia. Wlcza lub wylcza funkcj sprawdzania stanu FTP. FTP Status Check (Sprawdzanie stanu FTP) 3 4 Kliknij przycisk Submit (Przelij). Po wybraniu ustawie uruchom ponownie urzdzenie, aby zapisa ustawienia PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Wysylanie wiadomoci Okrelenie ustawie SMTP umoliwia wysylanie obrazów zaladowanych na to urzdzenie jako zalczników poczty . Aby moliwe bylo korzystanie z tej funkcji, urzdzenie musi by polczone z serwerem poczty przy uyciu protokolu SMTP. 2 Przed wyslaniem obrazów zaladowanych na to urzdzenie jako zalczników poczty naley sprawdzi nastpujce elementy: rodowisko sieciowe sluce do lczenia urzdzenia z serwerem pocztowym Zalecane jest stale polczenie za porednictwem sieci LAN. SMTP Settings (Ustawienia serwera SMTP) Uyj narzdzia COMMAND CENTER w celu zarejestrowania adresu IP i nazwy hosta serwera SMTP. Jeli okrelono limity rozmiaru wiadomoci , wysylanie bardzo duych wiadomoci moe nie by moliwe. Procedura okrelania ustawie SMTP zostala opisana poniej. 1 Kliknij kolejno Advanced (Zaawansowane) -> SMTP -> General (Ogólne). PODRCZNIK OBSLUGI 2-15 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania 2 Wprowad prawidlowe ustawienia w kadym polu. Ustawienia okrelane na ekranie ustawie SMTP zostaly opisane poniej. Opcja SMTP Protocol (Protokól SMTP) SMTP Port Number (Numer portu SMTP) SMTP Server Name (Nazwa serwera SMTP) SMTP Server Timeout (Limit czasu serwera SMTP) Authentication Protocol (Protokól uwierzytelniania) Authenticate as (Uwierzytelnij jako) Login User Name (Nazwa uytkownika) Login Password (Haslo logowania) Opis Wlcza lub wylcza protokól SMTP. Aby moliwe bylo korzystanie z poczty , ten protokól musi by wlczony. Ustaw numer portu SMTP lub uyj domylnego portu SMTP o numerze 25. Wprowad adres IP serwera SMTP lub jego nazw. Maksymalna dlugo nazwy serwera SMTP i adresu IP wynosi 62 znaki. Jeli wprowadzana jest nazwa, naley skonfigurowa take adres serwera DNS. Adres serwera DNS mona wprowadzi na karcie TCP/IP Ogólne. Wprowad domylny limit czasu serwera w sekundach. Wlcza lub wylcza protokól uwierzytelniania SMTP lub ustawia protokól POP przed SMTP. Funkcja uwierzytelniania SMTP obsluguje program Microsoft Exchange Uwierzytelnianie mona ustawi na podstawie jednego z trzech kont POP3 lub wybra inne konto. Jeli dla opcji Uwierzytelniaj wybrano ustawienie Inne, ustawiona w tym miejscu nazwa logowania uytkownika bdzie uywana dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna dlugo nazwy uytkownika wynosi 62 znaki. Jeli dla opcji Uwierzytelniaj wybrano ustawienie Inne, ustawione w tym miejscu haslo bdzie uywane dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna dlugo hasla logowania wynosi 62 znaki PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Opcja POP before SMTP Timeout (Limit czasu protokolu POP przed SMTP) Test Size Limit (Limit rozmiaru wiadomoci ) Sender Address (Adres nadawcy) Opis Jeli dla opcji Protokól uwierzytelniania wybrano ustawienie POP before SMTP, wprowad limit czasu w sekundach. Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560

19 2 Sprawdza, czy moliwe jest pomylne ustanowienie polczenia SMTP. Wprowad maksymalny rozmiar wysylanej wiadomoci (w kilobajtach). Wpisanie wartoci 0 powoduje wylczenie limitu rozmiaru wiadomoci . Wprowad adres osoby odpowiedzialnej za system skanera, takiej jak administrator urzdzenia, dziki czemu odpowiedzi i raporty o niedorczeniu bd przesylane do tej osoby, a nie do urzdzenia. Aby umoliwi uwierzytelnianie SMTP, adres nadawcy musi zosta poprawnie wprowadzony. Maksymalna dlugo adresu nadawcy wynosi 126 znaków. Wprowad podpis. Jest to dowolny tekst, który bdzie umieszczany na kocu wiadomoci . Podpis czsto jest uywany do dalszej identyfikacji urzdzenia. Maksymalna dlugo podpisu wynosi 126 znaków. Wprowad nazwy domen, które bd dopuszczane lub odrzucane. Maksymalna dlugo nazwy domeny wynosi 30 znaków. Mona take okreli adresy . Signature (Podpis) Domain Restriction (Ograniczenie domeny) 3 Kliknij przycisk Submit (Przelij). PODRCZNIK OBSLUGI 2-17 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawienia funkcji SMB Funkcja SMB umoliwia przechowywanie zeskanowanych obrazów na komputerze podlczonym do sieci. Aby uy tej funkcji, okrel nastpujce informacje: Logowanie: nazwa uytk. Haslo Logowania Numer portu SMB (zwykle 139) Adres IP i nazwa hosta komputera cieka komputera (cieka do folderu docelowego, który ma by uywany do zapisywania obrazów) Udostpnianie folderu docelowego (folderu udostpnionego z moliwoci zapisu) Nazwa uytkownika i haslo, które ustawiono za pomoc panelu operacyjnego, slu take do logowania na komputerze z folderem docelowym. Ustaw uprawnienia dostpu do folderu w systemie Windows na komputerze, na którym znajduje si ten folder. Ta sekcja wyjania procedur okrelania ustawie SMB za pomoc narzdzia COMMAND CENTER. 1 Kliknij kolejno opcje Scanner (Skaner) -> SMB. 2 Opcja SMB Protocol (Protokól SMB) SMB Port Number (Numer portu SMB) Wprowad prawidlowe ustawienia w kadym polu. Ustawienia okrelane na ekranie ustawie SMB zostaly opisane poniej. Opis Wlcza i wylcza protokól SMB. Umoliwia wprowadzenie numeru portu uywanego przez protokól SMB. 3 Kliknij przycisk Submit (Przelij) PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawienia serwera FTP Ta funkcja przeksztalca do formatu PDF, TIFF lub JPEG pliki obrazów, które zostaly zeskanowane przez to urzdzenie, a nastpnie przesyla je bezporednio na serwer FTP. Aby uy tej funkcji, okrel nastpujce informacje: W przypadku wtpliwoci skontaktuj si z administratorem systemu. Logowanie: nazwa uytk. Haslo Logowania Numer portu FTP (zwykle 21) Adres IP i nazwa hosta serwera FTP cieka FTP (cieka do folderu docelowego, który ma by uywany do zapisywania obrazów) Udostpnianie miejsca docelowego zapisu na serwerze FTP (folderu udostpnionego z moliwoci zapisu) 2 Nazwa uytkownika i haslo logowania, które zarejestrowano za pomoc panelu operacyjnego, slu take do logowania na serwerze FTP. Tworzenie kont uytkowników i zarzdzanie nimi odbywa si na serwerze FTP. Ta sekcja wyjania procedur okrelania ustawie FTP za pomoc narzdzia COMMAND CENTER. 1 Kliknij kolejno Scanner (Skaner) -> FTP. 2 Opcja FTP FTP Port Number (Numer portu FTP) Wprowad prawidlowe ustawienia w kadym polu. Ustawienia okrelane na ekranie ustawie FTP zostaly opisane poniej. Opis Wlcza i wylcza protokól FTP. Umoliwia wprowadzenie numeru portu uywanego przez protokól FTP. 3 Kliknij przycisk Submit (Przelij). PODRCZNIK OBSLUGI 2-19 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Zapisywanie informacji w ksice adresowej Panel operacyjny urzdzenia moe by uywany do zapisywania adresów , cieek do folderów (SMB) na komputerze, cieki serwera FTP i numerów faksu we wbudowanej ksice adresowej. Narzdzie COMMAND CENTER moe by take uywane do dodawania, edytowania i usuwania pojedynczych kontaktów i kontaktów grupowych w ksice adresowej. 1 Kliknij kolejno Basic (Podstawowe) -> Address Book Contacts (Kontakty w ksice adresowej) -> Add Contact (Dodaj kontakt). 2 Wprowad prawidlowe ustawienia w kadym polu PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawienia okrelane na ekranie ustawie Address Book Contacts (Kontakty w ksice adresowej) zostaly opisane poniej. Opcja Number (Numer) Name (Nazwa) Address (Adres ) Host Name (Nazwa hosta) Path (cieka) Opis Wybierz numer z danej ksiki adresowej. Wprowadzenie nazwy rejestracji. Maksymalna dlugo nazwy rejestracji wynosi 32 znaki. Wprowad adres . SMB: Wprowad adres IP lub nazw hosta miejsca docelowego. FTP: Wprowad adres IP serwera FTP lub jego nazw. Maksymalna dlugo nazwy hosta wynosi 62 znaki. Wprowad ciek do wymaganego folderu w celu przesylania danych. Na przyklad, aby zapisa dane w folderze DaneSkanera w katalogu glównym, wpisz \DaneSkanera. SMB: Wpisz nazw uytkownika dla miejsca docelowego. FTP: Wpisz nazw uytkownika dla serwera FTP. Maksymalna dlugo nazwy uytkownika wynosi 62 znaki. SMB: Wpisz haslo logowania dla miejsca docelowego. FTP: Wpisz haslo logowania dla serwera FTP. Maksymalna dlugo nazwy uytkownika wynosi 62 znaki. 2 Login User Name (Nazwa uytkownika) Login Password (Haslo logowania) 3 Kliknij przycisk Submit (Przelij). Edycja kontaktów w ksice adresowej Procedura edytowania informacji na stronie Address Book Contacts (Kontakty w ksice adresowej) zostala opisana poniej. PODRCZNIK OBSLUGI 2-21 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania 1 Kliknij kolejno opcje Basic (Podstawowe) -> Address Book Contacts (Kontakty w ksice adresowej) -> Number (Numer) lub Name of the contact (Nazwa kontaktu). 2 Zmodyfikuj informacje kontaktu. 3 Kliknij przycisk Submit (Przelij) PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Dodawanie nowej grupy Procedura dodawania nowej grupy do ksiki adresowej zostala opisana poniej. 1 Kliknij kolejno opcje Basic (Podstawowe) -> Address Book Groups (Grupy w ksice adresowej) -> Add Group (Dodaj grup). 2 2 Wprowad prawidlowe ustawienia w kadym polu. Wprowad nastpujce ustawienia na ekranie Add Group (Dodaj grup). Opcja Number (Numer) Opis Wprowad numer grupy. Mona wprowadzi dowolny numer w zakresie od 1 do Jeli wprowadzono ju uywany numer, po klikniciu przycisku Submit (Przelij) zostanie wywietlony komunikat o bldzie. PODRCZNIK OBSLUGI 2-23 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Opcja Group Name (Nazwa grupy) Opis Wprowad nazw grupy. Maksymalna dlugo nazwy grupy wynosi 32 znaki. 3 Kliknij przycisk Submit (Przelij) PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Edycja grup Procedura edytowania grup w ksice adresowej zostala opisana poniej. Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1 Kliknij kolejno opcje Basic (Podstawowe) -> Address Book Groups (Grupy w ksice adresowej) -> Number (Numer) lub Name of the group to be edited (Nazwa grupy do edycji). 2 2 Kliknij przycisk Add Members (Dodaj czlonków). Aby usun czlonka grupy, zaznacz pole wyboru obok czlonka do usunicia i kliknij przycisk Delete Members (Usu czlonków). PODRCZNIK OBSLUGI 2-25 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania 3 Zaznacz pole wyboru obok czlonka do dodania do grupy i kliknij przycisk Submit (Przelij). Kontakt zostanie dodany jako czlonek grupy. Dla kadej grupy mona zarejestrowa w sumie do 10 adresów serwerów SMB i FTP oraz do 100 adresów . Rejestrowanie zewntrznej ksiki adresowej To urzdzenie moe odwolywa si do ksiki adresowej na serwerze LDAP jako zewntrznej ksiki adresowej oraz zapisywa numer faksu i adres miejsca docelowego. Wlcz parametry LDAP za pomoc narzdzia COMMAND CENTER. Procedura korzystania z zewntrznej ksiki adresowej zostala opisana poniej. 1 Zarejestruj ksik adresow na serwerze LDAP. Wicej informacji znajduje si w menu pomocy systemu Windows PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania 2 W narzdziu COMMAND CENTER kliknij kolejno opcje Advanced (Zaawansowane) -> Management (Zarzdzanie) > LDAP. 2 3 Opcja LDAP LDAP Server Name (Nazwa serwera LDAP) LDAP Port Number (Numer portu LDAP) Search Timeout (Limit czasu wyszukiwania) Login User Name (Nazwa uytkownika) Login Password (Haslo logowania) Max Search Results (Maks. liczba wyników wyszukiwania) Search Base (Podstawa wyszukiwania) Wprowad prawidlowe ustawienia w kadym polu. Ustawienia okrelane na ekranie ustawie LDAP zostaly opisane poniej. Opis Wlcza lub wylcza dostp do serwera LDAP. Wprowad adres IP serwera LDAP lub jego nazw. Maksymalna dlugo nazwy serwera LDAP wynosi 62 znaki. Wprowad numer portu uywany przez serwer LDAP. Zwykle uywany jest port 389. Wprowad czas trwania wyszukiwania na serwerze LDAP. Mona wprowadzi dowoln liczb w zakresie od 5 do 60. Wprowad nazw uytkownika sluc do logowania na serwerze LDAP. Maksymalna dlugo nazwy uytkownika wynosi 62 znaki. Wprowad haslo sluce do logowania na serwerze LDAP. Maksymalna dlugo hasla logowania wynosi 62 znaki. Wprowad maksymaln liczb wyników wywietlanych podczas przeszukiwania ksiki adresowej LDAP. Mona wprowadzi dowoln liczb w zakresie od 4 do 30. Okrel punkt pocztkowy wyszukiwania w katalogu LDAP. 4 Kliknij przycisk Submit (Przelij). PODRCZNIK OBSLUGI 2-27 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Administracja logowaniem uytkownika Administracja logowaniem uytkownika okrela sposób administrowania dostpem uytkowników na tym urzdzeniu. W celu zalogowania si wprowad prawidlow nazw uytkownika i haslo uwierzytelniania uytkownika. Dostpne s dwa typy uprawnie dostpu -- Uytkownik i Administrator. Niektóre opcje w menu systemu mog by modyfikowane tylko przez administratorów. Wlczanie/wylczanie administracji logowaniem uytkownika W tym miejscu mona wlczy administracj logowaniem uytkownika. Wybierz jedn z nastpujcych metod uwierzytelniania: Opcja Uwierzytelnianie lokalne Uwierzytelnianie sieciowe Opis Uwierzytelnianie uytkowników na podstawie ich wlaciwoci na licie uytkowników lokalnych, która jest zapisana w urzdzeniu. Uwierzytelnianie uytkowników na podstawie serwera uwierzytelniajcego. Aby uzyska dostp do strony logowania uwierzytelniania sieciowego, naley uy wlaciwoci uytkownika zapisanych na serwerze uwierzytelniajcym. 1 2 Nacinij klawisz System Menu. Nacinij przycisk [Logowanie uytkownika/rozlicz. zada]. Jeli administracja logowaniem uytkownika jest nieprawidlowa, zostanie wywietlony ekran uwierzytelniania uytkownika. Wprowad nazw uytkownika i haslo, a nastpnie nacinij przycisk [Logowanie]. Domylna nazwa uytkownika i haslo to NOTATKA: Nazwa uytkownika i haslo s przeznaczone dla domylnych uytkowników z uprawnieniami administratora. 3 Nacinij przycisk [Nastpny] w obszarze Ustawienie logowania u., a nastpnie przycisk [Zmie] w obszarze Logowanie uytkownika PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania 4 Wybierz opcj Logowanie uytkownika /rozliczanie zada - logowanie uytkownika [Uwierzytelnianie Administracja logowaniem uytkownika. Wybierz metod uwierzytelniania. lokalne] lub [Uwierzytelnianie Wyl. sieciowe], aby Nazwa hosta Uwierzytelnianie wlczy funkcj lokalne Nazwa domeny administracji Uwierzytelnianie sieciowe logowaniem NTLM (WinNT ) NTLM Kerberos uytkownika. (WinNT ) (Win2000 /2003) Wybranie opcji Anuluj [Wyl.] powoduje wylczanie administracji logowaniem uytkownika. Stan 2 OK 10/10/ :10 W przypadku wybrania opcji [Uwierzytelnianie sieciowe] naley wprowadzi nazw hosta (nie wicej ni 62 znaki) i nazw domeny (nie wicej ni 254 znaki) dla serwera uwierzytelniajcego. Wybierz opcj [NTLM (WinNT)] lub [Kerberos (Win2000/2003)] jako metod uwierzytelniania. NOTATKA: Jeli nazwa uytkownika i haslo zostan odrzucone, naley sprawdzi nastpujce ustawienia. Ustawienie uwierzytelniania sieciowego w urzdzeniu Wlaciwoci uytkownika serwera uwierzytelniajcego Ustawienie zegara urzdzenia i serwera uwierzytelniajcego Jeli nie mona zalogowa si ze wzgldu na ustawienie urzdzenia, naley zalogowa si jako administrator zarejestrowany na licie uytkowników lokalnych i poprawi ustawienia. Jeli jako typ serwera ustawiono opcj [Kerberos (Win2000/2003)], rozpoznane zostan tylko nazwy domen wpisane wielkimi literami. 5 Nacinij przycisk [OK]. Logowanie/wylogowanie Jeli administracja logowaniem uytkownika jest wlczona, naley wprowadzi nazw uytkownika i haslo w celu korzystania z urzdzenia. PODRCZNIK OBSLUGI 2-29 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Logowanie 1 Jeli w czasie wykonywania operacji wywietlany jest przedstawiony ekran, nacinij przycisk [Nazwa logowania]. Wprowad nazw logowania i haslo. Nazwa logowania Logowanie Haslo abcdef ******** Logowanie Stan 10/10/ :10 2 Wprowad nazw logowania i nacinij przycisk [OK]. NOTATKA: Szczególy dotyczce wprowadzania znaków zawiera sekcja Sposób wpisywania znaków na str. 2 zalcznika Nacinij przycisk [Logowanie Haslo]. Wprowad haslo i nacinij przycisk [OK]. Sprawd poprawno nazwy uytkownika i hasla, a nastpnie nacinij przycisk [Logowanie]. Wylogowanie W celu wylogowania si z urzdzenia nacinij klawisz Logout, aby powróci do ekranu wprowadzania nazwy logowania i hasla PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Instalacja oprogramowania Na komputerze naley zainstalowa odpowiednie oprogramowanie z dolczonego dysku CD-ROM (biblioteki produktów), jeli docelowo na tym urzdzeniu ma by uywana funkcja drukarki, przesylania danych przy pomocy funkcji TWAIN / WIA lub wysylania faksów z komputera. 2 NOTATKA: Instalacja w systemach Windows XP, Windows NT 4. Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560

MagicInfo Express Kreator zawartości

MagicInfo Express Kreator zawartości MagicInfo Express Kreator zawartości MagicInfo Express Kreator zawartości Instrukcja obsługi MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2408099

Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2408099 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla OLIVETTI D-COPIA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-1028MFP/FS-1128MFP. Niniejszy Podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Dostarczane podręczniki

Dostarczane podręczniki Dostarczane podręczniki Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia KM-2560/KM-3060. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać zurządzenia, przeprowadzać rutynową

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-3540MFP/FS-3640MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie wyświetlacza

Dostosowywanie wyświetlacza Dostosowywanie wyświetlacza Wersja 4.5 Podręcznik administratora Lipiec 2016 www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne... 4 Konfigurowanie aplikacji... 5 Dostęp do

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588122

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588122 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP ę ł FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-605MFP/FS-605MFP/B/FS-6030MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać

Bardziej szczegółowo

Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku

Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia mające na celu ochronę użytkownika, innych osób oraz

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 265ci

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 265ci PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 65ci Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 65ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 300i. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-3040MFP/FS-3140MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora Centrum skrótów Wersja 5.1 Podręcznik administratora Lipiec 2016 www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne... 4 Konfiguracja ustawień drukarki...5 Dostęp do wbudowanego

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4345MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/911659

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4345MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/911659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C5150DN/FS-C5250DN. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany tak, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525 LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Skrócona instrukcja obsługi 2 M525 Drukowanie zapisanego zadania Use the following procedure to print a job that is stored in the product memory. 1. Na ekranie głównym panelu

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P6130cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P6130cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P6130cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI > Wstęp Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS P6130cdn. Niniejszy Podręcznik obsługi został stworzony po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-6525MFP FS-C8520MFP/FS-C8525MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-6525MFP FS-C8520MFP/FS-C8525MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-655MFP FS-C850MFP/FS-C855MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C850MFP / FS-C855MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Przegląd

Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Przegląd Drukowanie C352 Spis treści 1 Wprowadzenie 1.1 Witamy... 1-3 Znaki towarowe i prawa autorskie... 1-3 Informacje na temat licencji... 1-4 OpenSSL Statement... 1-5 Prawa autorskie... 1-7 1.2 Umowa licencyjna

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Skanowanie sieciowe C250

Skanowanie sieciowe C250 Skanowanie sieciowe C250 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie tej maszyny. Niniejszy Podręcznik Użytkownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące operacji związanych z podłączeniem do sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo