Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V"

Transkrypt

1 Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

2

3 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE PODNOŚ POKRYWY ANI TYLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. KONSERWACJĄ I NAPRAWĄ SPRZĘTU ZAJMUJĄ SIĘ WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU. Symbol błyskawicy zakończonej strzałką, umieszczonej w trójkącie równobocznym, ostrzega użytkownika przed nieizolowanym niebezpiecznym napięciem wewnątrz obudowy urządzenia, które może mieć wartość grożącą porażeniem prądem elektrycznym. Znak wykrzyknika w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika, że w danym miejscu dokumentacji dołączonej do urządzenia są przedstawione ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC: NINIEJSZY SPRZĘT ZOSTAŁ SPRAWDZONY I STWIERDZONO, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI OGRANICZEŃ DLA URZĄDZENIA CYFROWEGO KLASY A, ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ 15 PRZEPISÓW FCC. OGRANICZENIA TE MAJĄ ZAPEWNIĆ DOSTATECZNE ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODLIWYMI ZAKŁÓCENIAMI W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA SPRZĘTU W WARUNKACH BIUROWYCH. NINIEJSZE URZĄDZENIE WYTWARZA, WYKORZYSTUJE I EMITUJE ENERGIĘ O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ I JEŚLI NIE BĘDZIE ZAINSTALOWANE I UŻYWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, MOŻE ZAKŁÓCAĆ SYGNAŁY RADIOWE. PRACA TEGO URZĄDZENIA W OTOCZENIU MIESZKALNYM MOŻE POWODOWAĆ SZKODLIWE ZAKŁÓCENIA, KTÓRE UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZOBOWIĄZANY SKORYGOWAĆ NA WŁASNY KOSZT. OSTRZEŻENIE: ZMIANY LUB MODYFIKACJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE ZATWIERDZONE PRZEZ STRONĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI, MOGĄ POZBAWIĆ UŻYTKOWNIKA PRAWA DO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU. TO URZĄDZENIE CYFROWE SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI KANADYJSKICH NORM DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ GENERUJĄCYCH ZAKŁÓCENIA ELEKTROMAGNETYCZNE. Informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne w dniu publikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z korzystania z tej instrukcji. Przedstawione tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie zmiany będą uwzględniane w ew. następnych wydaniach tej instrukcji obsługi. Oprogramowanie zawarte w tym produkcie zawiera elementy oprogramowania typu open source. Kompletny kod źródłowy takiego oprogramowania możemy przekazać na życzenie. Patrz Przewodnik dla oprogramowania typu open source na dysku CD z oprogramowaniem (OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf) lub drukowany dokument dołączony do Instrukcji obsługi. 1

4 Ważne środki bezpieczeństwa 1. Przeczytać instrukcje Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać całą instrukcję obsługi oraz informacje o bezpieczeństwie. 2. Zachować instrukcje Należy zachować instrukcje obsługi i informacje o bezpieczeństwie w celu wykorzystania ich w przyszłości. 3. Czyszczenie Przed czyszczeniem zawsze należy odłączyć urządzenie od gniazda zasilania. Nie wolno używać płynnych substancji w aerozolu. Do czyszczenia należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki. 4. Urządzenia dołączane Należy stosować jedynie urządzenia lub wyposażenie zalecane przez producenta sprzętu, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała lub pożaru. 5. Woda i wilgoć Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody ani dopuścić do jego zetknięcia się z wodą. 6. Umieszczanie i akcesoria Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, statywie lub stole. Urządzenie może się przewrócić i ulec uszkodzeniu oraz spowodować poważne obrażenia u dziecka lub dorosłego. Urządzenie umieszczone na wózku należy przesuwać bardzo ostrożnie. Gwałtowne zatrzymanie, zbyt duża siła lub nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie wózka wraz z urządzeniem. Nie należy umieszczać urządzenia w zamkniętej przestrzeni. Niezbędna jest dostateczna ilość powietrza wentylującego w celu uniknięcia wzrostu temperatury otoczenia, która może spowodować nieprawidłową pracę i ryzyko pożaru. 7. Źródła zasilania Urządzenie należy zasilać wyłącznie ze źródeł o parametrach zgodnych z podanymi na oznaczeniach. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilanie jest dostępne, powinien skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia albo lokalnym dostawcą energii elektrycznej. 8. Kable zasilania Przed przystąpieniem do serwisowania sprzętu operator lub instalator musi odłączyć kable zasilania i inne podłączenia. 9. Wyładowania atmosferyczne W celu dodatkowej ochrony monitora lub urządzenia podczas burzy lub w przypadku, gdy nie jest ono używane, należy odłączyć je od gniazda zasilania oraz odłączyć antenę i system telewizji kablowej. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania i skoki napięcia. 10. Przeciążenie Nie wolno przeciążać gniazd zasilania i przedłużaczy, ponieważ grozi to pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. 11. Przedmioty i ciecze Nie należy wciskać jakichkolwiek przedmiotów przez otwory urządzenia, ponieważ może dojść do zetknięcia z punktami niebezpiecznego napięcia lub zwarcia podzespołów wewnątrz obudowy, co grozi pożarem i porażeniem prądem. Pod żadnym pozorem nie należy wylewać jakichkolwiek cieczy na urządzenie. 12. Serwisowanie Nie wolno próbować samodzielnie serwisować urządzenia. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu. 13. Uszkodzenia wymagające serwisowania W następujących warunkach należy odłączyć urządzenie od gniazda zasilania, a następnie przekazać je wykwalifikowanemu personelowi serwisu: A. Po uszkodzeniu przewodu zasilania lub jego wtyczki. B. Po rozlaniu na urządzenie cieczy lub gdy jakiś przedmiot wpadnie do urządzenia. C. Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody. D. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo mimo stosowania się do instrukcji obsługi, należy dokonywać wyłącznie regulacji opisanych w instrukcji. Stosowanie nieprawidłowych regulacji może spowodować uszkodzenia. Przywrócenie urządzenia do stanu normalnego działania często wymaga rozległych prac wykwalifikowanego pracownika technicznego. E. Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzono jego obudowę. F. Gdy urządzenie wykazuje zauważalną zmianę wydajności, wskazującą na potrzebę serwisowania. 14. Części zamienne Przy wymianie części należy sprawdzić, czy pracownik serwisu użył części zamiennych zalecanych przez producenta lub czy zastosowane części są identyczne jak części oryginalne. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone części grozi pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami. 15. Kontrola bezpieczeństwa Po zakończeniu przeglądu lub naprawy produktu należy poprosić pracownika serwisu o sprawdzenie bezpieczeństwa, aby się upewnić, że urządzenie jest w dobrym stanie. 16. Instalacja na obiekcie Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel serwisowy, zgodnie z miejscowymi przepisami. 17. Prawidłowe baterie Ostrzeżenie: Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami. 18. Maksymalna zalecana temperatura otoczenia (Tmra) Należy podać maksymalną zalecaną przez producenta temperaturę otoczenia (Tmra) dla urządzenia, aby klient lub instalator mógł określić wystarczające parametry środowiskowe tego urządzenia. 2

5 WEEE (Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) Prawidłowy sposób utylizacji produktu (Dotyczy krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich, które dysponują oddzielnymi systemami zbierania odpadów) To oznaczenie widoczne na produkcie lub jego dokumentacji wskazuje, że nie należy wyrzucać go wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska i zdrowia ludzkiego związanemu z niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych odpadów i oddać go do ponownego przetworzenia, wspierając tym samym ponowne wykorzystywanie surowców. Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego nabyli ten produkt, lub z biurem samorządu lokalnego, aby dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób mogą oddać produkt do ponownego przetworzenia. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami komercyjnymi przeznaczonymi do utylizacji. 3

6 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...7 Funkcje...7 Informacje techniczne...7 Rozdział 2. Instalacja...9 Zawartość opakowania...9 Wymagane narzędzia instalacyjne...9 Wejście wideo...9 Wyjście wideo...10 Port sieciowy...10 Złącze zasilacza...10 Rozdział 3. Konfiguracja...11 Panel przedni...11 Przełącznik przywracania ustawień fabrycznych...11 Dioda LED zasilania...11 Dioda LED dysku twardego...12 Port USB...12 Przyciski pilota...12 Przycisk ID...12 Przyciski kamer...13 Przycisk Enter/Wstrzymaj...13 Przycisk Menu...13 Przycisk Playback Mode/Clip Copy (Tryb odtwarzania/kopiowanie fragmentu filmu)...13 Przycisk Zoom (Powiększenie)...13 Przyciski strzałek...14 Włączanie zasilania...15 Początkowa konfiguracja nagrywarki...15 Ekran konfiguracji...16 Konfiguracja systemu...16 Informacje...17 Data i godzina...19 Pamięć masowa...21 Kreator...23 Wyłączanie...27 Konfiguracja sieci...28 Sieć...28 Powiadomienie...34 Konfiguracja urządzeń...36 Kamera...36 Ekran...36 Konfiguracja nagrywania...38 Nagrywanie

7 Grafik...39 Przed zdarzeniem...41 Konfiguracja zdarzeń...42 Wykrywanie ruchu...42 Zanik obrazu...44 Zdarzenie systemowe...45 Status zdarzenia...47 Rozdział 4. Obsługa...49 Włączanie zasilania...49 Monitorowanie na żywo...49 Menu Live Monitoring (Monitorowanie na żywo)...50 Tryb Zoom (Powiększenie)...52 Używanie myszy...52 Nagrywanie filmów wideo...53 Odtwarzanie nagranego filmu...53 Wyszukiwanie filmów...55 Menu Search (Wyszukiwanie)...55 Przeszukiwanie dzienników zdarzeń...58 Przeszukiwanie kalendarza...59 Kopiowanie fragmentu filmu...60 Załącznik...63 WebGuard...63 Tryb monitorowania przy użyciu sieci Tryb Web Search (Wyszukiwanie przy użyciu sieci Web)...66 Zakładka czasowa...68 Rozwiązywanie problemów...69 Powiadomienia dotyczące kodów błędów...70 Powiadomienia dziennika systemu...70 Mapa ekranów...71 Dane techniczne

8 Lista rysunków Rys. 1. Tylny panel nagrywarki cyfrowej...9 Rys. 2. Przedni panel nagrywarki cyfrowej...11 Rys. 3. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień...12 Rys. 4. Ekran Login (Logowanie)...15 Rys. 5. Ekran Logout (Wylogowanie)...15 Rys. 6. Ekran Setup (Ustawienia)...16 Rys. 7. Menu System...16 Rys. 8. Ekran konfiguracji Information (Informacje)...17 Rys. 9. Ekran konfiguracji Date/Time (Data i godzina)...19 Rys. 10. Ekran konfiguracji Holiday (Dni wolne)...20 Rys. 11. Ekran konfiguracji Storage Information (Pamięć masowa Informacje)...21 Rys. 12. Ekran konfiguracji Storage Status (Pamięć masowa Stan)...22 Rys. 13. Ekran Setup wizard (Kreator konfiguracji)...23 Rys. 14. Ekran Quick Setup Wizard (Kreator szybkiej konfiguracji)...23 Rys. 15. Ekran Network Setup Wizard (Kreator konfiguracji sieci)...25 Rys. 16. Ekran Shutdown (Wyłączanie)...27 Rys. 17. Menu Network (Sieć)...28 Rys. 18. Ekran konfiguracji Network (Sieć)...28 Rys. 19. Ekran konfiguracji LAN (Manual) (LAN (Ustawienia ręczne))...29 Rys. 20. Ekran konfiguracji DVRNS...31 Rys. 21. Ekran konfiguracji RTSP...32 Rys. 22. Ekran konfiguracji usługi WebGuard...33 Rys. 23. Ekran konfiguracji Notification Mail (Powiadomienie Wiadomość)...34 Rys. 24. Ekran konfiguracji Notification Callback (Powiadomienie Połączenie zwrotne)...35 Rys. 25. Menu Devices (Urządzenia)...36 Rys. 26. Ekran konfiguracji Camera (Kamera)...36 Rys. 27. Ekran konfiguracji Display OSD (Ekran OSD)...36 Rys. 28. Ekran konfiguracji Main Monitor (Monitor główny)...37 Rys. 29. Menu Record (Nagrywanie)...38 Rys. 30. Ekran konfiguracji Record (Nagrywanie)...38 Rys. 31. Ekran konfiguracji Schedule (Grafik)...39 Rys. 32. Ekran konfiguracji Pre-Event (Przed zdarzeniem)...41 Rys. 33. Menu Event (Zdarzenie)...42 Rys. 34. Ekran konfiguracji Motion Detection Settings (Wykrywanie ruchu Ustawienia)...42 Rys. 35. Ekran konfiguracji Motion Detection Actions (Wykrywanie ruchu Akcje)...44 Rys. 36. Ekran konfiguracji Video Loss Settings (Zanik obrazu Ustawienia)...44 Rys. 37. Ekran konfiguracji Video Loss Actions (Zanik obrazu Akcje)...45 Rys. 38. Ekran konfiguracji Health Check (Sprawdzenie stanu)...45 Rys. 39. Ekran konfiguracji Storage (Pamięć masowa)...46 Rys. 40. Ekran konfiguracji System Event Actions (Zdarzenia systemowe Akcje)...47 Rys. 41. Ekran konfiguracji Event Status (Status zdarzenia)...47 Rys. 42. Menu Live Monitoring (Monitorowanie na żywo)...50 Rys. 43. Menu Mouse Display (Wyświetlanie przy użyciu myszy)...52 Rys. 44. Menu Search (Wyszukiwanie)...55 Rys. 45. Ekran Event Log Search (Przeszukiwanie dzienników zdarzeń)...58 Rys. 46. Ekran Calendar Search (Przeszukiwanie kalendarza)...59 Rys. 47. Ekran Clip-Copy (Kopiowanie fragmentu filmu)

9 Rozdział 1. Wprowadzenie Funkcje Kolorowa nagrywarka cyfrowa (DVR, Digital Video Recorder) umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer. Nagrywarka ta zapewnia najwyższą jakość obrazu w trybie na żywo i odtwarzania oraz udostępnia następujące funkcje: 4 wejścia wideo typu composite Obsługa źródeł obrazu kolorowego (system NTSC lub PAL) i czarno-białego (CCIR i EIA-170) Automatyczne rozpoznawanie systemu NTSC i PAL Złącza monitora: 1 wyjście wideo BNC, 1 VGA Kodek H.264 Wiele mechanizmów wyszukiwania (data/godzina, kalendarz, zdarzenie) Zapis do 120/100 klatek na sekundę (NTSC/PAL) Ciągłe nagrywanie w trybie Disk Overwrite (Nadpisywanie dysku) 1 port USB 2.0 Kontynuuje nagrywanie w trakcie przesyłania do witryny zdalnej i w trakcie odtwarzania Przyjazny dla użytkownika graficzny system menu Wiele trybów nagrywania (poklatkowy, przed zdarzeniem i zdarzenie) Dostęp przez sieć Ethernet do obrazu na żywo lub zapisanego Automatyczna diagnostyka z automatycznym powiadamianiem, w tym obsługa protokołu S.M.A.R.T. dla dysku twardego Pilot na podczerwień Informacje techniczne Nagrywarka nie tylko zastępuje magnetowid poklatkowy i multiplekser w zastosowaniach ochronnych, ale też ma wiele funkcji, dzięki którym jest dużo bardziej wielofunkcyjna i łatwiejsza w obsłudze od nawet najbardziej zaawansowanego magnetowidu. Urządzenie przekształca analogowy obraz NTSC lub PAL na obraz cyfrowy i zapisuje go na dysku twardym. Pozwala to na niemal natychmiastowy dostęp do zapisanego materiału, bez konieczności przewijania taśmy. Technologia ta umożliwia również oglądanie zapisanego obrazu podczas trwającego nagrywania. Obraz zapisany cyfrowo ma wiele zalet, dających mu przewagę nad obrazem zapisanym analogowo na taśmie. Nie jest konieczna regulacja śledzenia ścieżki. Funkcja zamrażania obrazu i szybkiego lub wolnego przewijania do przodu lub do tyłu działa bez rozmazywania i rozdzielania się obrazu. Obraz cyfrowy można indeksować według godziny lub zdarzeń. Można wyświetlać dany obraz natychmiast po wskazaniu odpowiedniej godziny lub zdarzenia. Nagrywarkę można skonfigurować do nagrywania określonych zdarzeń lub nagrywania poklatkowego. Istnieje możliwość określenia godzin nagrywania. Grafik ten może uwzględniać dni tygodnia i święta zdefiniowane przez użytkownika. 7

10 Nagrywarkę można ustawić w taki sposób, aby po zapełnieniu całego dysku nagrywała na najstarszym materiale wideo. Nagrywarka używa zamkniętego sposobu szyfrowania, co praktycznie uniemożliwia manipulację obrazem. Za pośrednictwem sieci Ethernet można zdalnie oglądać filmy i sterować nagrywarką. Dostępny jest port USB, za pomocą którego można wykonać aktualizację systemu lub skopiować filmy na zewnętrzną pamięć USB. 8

11 Rozdział 2. Instalacja Zawartość opakowania Opakowanie zawiera następujące elementy: Nagrywarka cyfrowa Zasilacz Kabel zasilania Instrukcja obsługi (ten dokument) Dysk CD z systemem zdalnego zarządzania i instrukcja obsługi Pilot na podczerwień Wymagane narzędzia instalacyjne Instalacja nagrywarki nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi. Aby zapoznać się z innymi elementami wchodzącymi w skład systemu, przejdź do instrukcji instalacji. Rys. 1. Tylny panel nagrywarki cyfrowej Wejście wideo Wyjście wideo Port sieciowy Złącze zasilacza Nagrywarka może być używana z urządzeniami NTSC lub PAL. UWAGA: Nie jest możliwe jednoczesne używanie urządzeń typu NTSC i PAL. Nie można na przykład używać kamery PAL z monitorem NTSC. Wejście wideo Przy użyciu kabla koncentrycznego podłącz źródła obrazu do złączy BNC Video In (Wejście wideo). 9

12 Wyjście wideo Podłącz główny monitor do złącza Video Out (Wyjście wideo). Złącze VGA pozwala jako głównego monitora użyć standardowego monitora komputerowego typu multi-sync. Aby podłączyć monitor do nagrywarki, użyj dołączonego kabla. Podłączony monitor VGA zostanie automatycznie rozpoznany. UWAGA: Złącza Video Out (Wyjście wideo) (BNC) i VGA można podłączyć do oddzielnych monitorów, co pozwoli na ich równoległą pracę. Port sieciowy Złącze Ethernet 10/100 Mb pozwala podłączyć nagrywarkę do sieci. Podłącz kabel Cat5 ze złączem RJ-45 do złącza nagrywarki. Połączenie nagrywarki cyfrowej przez sieć z komputerem pozwala na zdalne monitorowanie, wyszukiwanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania. Informacje o konfiguracji złącza Ethernet znajdują się w rozdziale 3, Konfiguracja. UWAGA: Złącze sieciowe nie jest zaprojektowane do bezpośredniego podłączania kabla lub przewodu przewidzianego do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Złącze zasilacza Podłącz wtyk zasilacza do nagrywarki i kabel zasilający do zasilacza, a następnie podłącz kabel do gniazda zasilania. OSTRZEŻENIE: UŁÓŻ KABLE TAK, ABY NIE MOŻNA BYŁO SIĘ O NIE POTKNĄĆ. UPEWNIJ SIĘ, ŻE KABEL ZASILAJĄCY NIE ZOSTANIE PRZYCIŚNIĘTY PRZEZ MEBLE ANI NIE BĘDZIE SIĘ O NIE OCIERAŁ. NIE WOLNO UKŁADAĆ KABLI ZASILAJĄCYCH POD WYKŁADZINĄ ANI POD DYWANEM. WTYCZKA ZASILAJĄCA MA BOLEC UZIEMIAJĄCY. JEŚLI GNIAZDO ZASILANIA NIE MA OTWORU NA BOLEC ZASILAJĄCY, NIE PRZERABIAJ WTYCZKI. NIE PRZECIĄŻAJ JEDNEGO OBWODU PRZEZ PODŁĄCZENIE DO NIEGO ZBYT WIELU URZĄDZEŃ. UWAGA: Należy się upewnić, że nagrywarka cyfrowa nie znajduje się w pobliżu żadnych źródeł ciepła, które mogłyby wywołać przegrzanie. UWAGA: Nagrywarka nie ma wewnętrznego wentylatora, należy więc zachować odległość przynajmniej 15 cm od otworu wentylacyjnego po każdej stronie panelu w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Nagrywarka jest gotowa do pracy. Zapoznaj się z rozdziałem 3, Konfiguracja i rozdziałem 4, Obsługa. 10

13 Rozdział 3. Konfiguracja UWAGA: Przed przystąpieniem do dalszej pracy dokończ instalację nagrywarki. Zapoznaj się z rozdziałem 2, Instalacja. Panel przedni Rys. 2. Przedni panel nagrywarki cyfrowej przywracania fabrycznych Przełącznik ustawień Dioda LED zasilania Dioda LED dysku twardego Port USB UWAGA: Czujnik podczerwieni znajduje się po prawej stronie diody LED dysku twardego. Upewnij się, że czujnik nie jest niczym zasłonięty. W przeciwnym razie pilot nie będzie działać prawidłowo. Przełącznik przywracania ustawień fabrycznych Nagrywarka jest wyposażona w przełącznik przywracania ustawień fabrycznych. Przełącznik jest przydatny w tych rzadkich sytuacjach, gdy konieczne jest przywrócenie wartości fabrycznych wszystkich ustawień. UWAGA: Użycie przełącznika przywracania ustawień fabrycznych powoduje utracenie wszystkich zapisanych ustawień. Aby przywrócić ustawienia urządzenia, należy przygotować rozprostowany spinacz. 1. Wyłącz nagrywarkę. 2. Włóż rozprostowany spinacz do otworu po lewej stronie diody LED zasilania i włącz nagrywarkę. 3. Przytrzymaj przełącznik do włączenia się nagrywarki i wyświetlenia ekranu monitorowania na żywo. 4. Zwolnij przełącznik przywracania ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia nagrywarki zostały w tej chwili przywrócone do ustawień fabrycznych. Dioda LED zasilania Dioda LED zasilania świeci się, gdy urządzenie jest włączone. 11

14 Dioda LED dysku twardego Dioda LED dysku twardego miga, gdy trwa nagrywanie filmu na dysk lub wyszukiwanie filmu na dysku. Port USB Na przednim panelu urządzenia znajduje się port USB. Za jego pomocą można podłączyć pamięć zewnętrzną USB w celu skopiowania fragmentu filmu albo wykonania aktualizacji systemu. Do portu USB można podłączyć mysz USB (nie jest dołączona do nagrywarki). Za pomocą myszy można się poruszać po ekranach i menu tak jak na komputerze. Przyciski pilota Kilka przycisków na pilocie pełni wiele funkcji. Poniżej opisano każdy z nich. Poświęć kilka minut na zapoznanie się z niniejszym opisem. Przyciski pilota wykorzystuje się podczas początkowej konfiguracji nagrywarki oraz codziennej eksploatacji urządzenia. Przycisk ID Przyciski kamer Przycisk Enter/Wstrzymaj Przycisk Menu Playback Mode/Clip Copy (Tryb dt i /k i i f t Przycisk Zoom (Powiększenie) Przyciski strzałek 12 Przycisk ID Rys. 3. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień Jeśli ID nagrywarki jest ustawione na 0, sterowanie nagrywarką za pomocą pilota będzie możliwe bez wykonywania żadnych dodatkowych czynności. (Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawienia ID nagrywarki, patrz ekran konfiguracji Informacje w tym rozdziale). Jeśli ID nagrywarki mieści się w zakresie od 1 do 4, należy nacisnąć przycisk ID na pilocie, a następnie przycisk z numerem (od 1 do 4) w celu sterowania tą nagrywarką. Jeśli przynajmniej dwie nagrywarki mają ID ustawione na 0, będą one jednocześnie reagować na funkcje wywoływane tym samym pilotem.

15 Przyciski kamer Naciśnięcie jednego z przycisków kamery spowoduje wyświetlenie obrazu z tej kamery w trybie pełnego ekranu. Ponowne naciśnięcie przycisku zmieni format wyświetlania na tryb poczwórny (2x2). Przyciski 1 4 służą także do wprowadzania haseł. Przycisk Enter/Wstrzymaj Naciśnięcie przycisku powoduje wybranie zaznaczonej pozycji lub kończy wprowadzanie ustawień w trakcie konfiguracji systemu. Naciśnięcie przycisku w trybie monitorowania obrazu na żywo powoduje zamrożenie bieżącego ekranu. Na ekranie zostanie wówczas wyświetlona ikona. Naciśnięcie przycisku w trybie odtwarzania powoduje wstrzymanie odtwarzania filmu. Przycisk Menu Naciśnięcie przycisku Menu powoduje wyświetlenie ekranu Setup (Ustawienia). Aby było możliwe wykonanie konfiguracji, należy podać hasło. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje zamknięcie bieżącego menu lub okna dialogowego konfiguracji. Naciśnięcie tego przycisku w trybie odtwarzania powoduje wyświetlenie menu Search (Wyszukiwanie). W trybie przekazywania obrazu na żywo naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Menu przez co najmniej trzy sekundy spowoduje wyświetlenie kolejnych kanałów przekazywanych na żywo. Przycisk Playback Mode/Clip Copy (Tryb odtwarzania/kopiowanie fragmentu filmu) Naciśnięcie przycisku Playback Mode/Clip Copy (Tryb odtwarzania/kopiowanie fragmentu filmu) powoduje włączenie trybu odtwarzania. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje zamknięcie tego trybu. Z chwilą włączenia trybu odtwarzania odtwarzanie materiału jest wstrzymane. Po naciśnięciu przycisku film będzie odtwarzany z normalną szybkością. Po wstrzymaniu odtwarzania na ekranie jest wyświetlany symbol. Podczas odtwarzania na ekranie jest wyświetlany symbol. Naciśnięcie i przytrzymanie przez przynajmniej trzy sekundy przycisku Playback Mode/Clip Copy (Tryb odtwarzania/kopiowanie fragmentu filmu) pozwala na skopiowanie fragmentów filmów. Przycisk Zoom (Powiększenie) Naciśnięcie przycisku Zoom (Powiększenie) w trybie monitorowania obrazu na żywo spowoduje przejście do trybu powiększenia. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z trybu powiększenia. W trybie powiększenia na ekranie jest wyświetlany prostokąt. Prostokąt pokazuje obszar, który będzie powiększony. Prostokąt ten można przesuwać za pomocą przycisków strzałek. Naciśnięcie przycisku (Enter) powoduje powiększenie obrazu znajdującego się wewnątrz prostokąta. 13

16 Przyciski strzałek Przyciski strzałek służą do obsługi menu i graficznego interfejsu użytkownika. Za ich pomocą można także zmieniać wartości liczbowe. Aby to zrobić, zaznacz wartość liczbową i naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół. W trybie odtwarzania naciśnięcie przycisku spowoduje przewinięcie filmu do tyłu na podglądzie z dużą prędkością. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie między ustawieniami prędkości odtwarzania:, i. Na ekranie jest wyświetlany odpowiednio symbol, i. Naciśnięcie przycisku podczas odtwarzania filmu spowoduje przewinięcie filmu do przodu na podglądzie z dużą prędkością. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie między ustawieniami prędkości odtwarzania,, i. Na ekranie jest wyświetlany odpowiednio symbol,, i. Przy wstrzymanym obrazie naciśnięcie przycisku powoduje przejście do następnego obrazu, a przycisku przejście do poprzedniego obrazu. 14

17 Włączanie zasilania Nagrywarka włącza się po podłączeniu do niej przewodu zasilającego. Zainicjowanie urządzenia trwa ok. 60 sekund. Początkowa konfiguracja nagrywarki Przed pierwszym użyciem nagrywarki należy wprowadzić jej ustawienia początkowe. Ustawienia te to m.in. godzina i data, język użytkownika, kamera, tryb nagrywania, sieć i hasło. Nagrywarkę konfiguruje się za pomocą różnych ekranów i okien dialogowych. Na różnych ekranach będzie widoczna ikona. Wybranie ikony i naciśnięcie przycisku (Enter) na pilocie umożliwia wprowadzenie na danym ekranie ustawień domyślnych. Po zakończeniu konfiguracji można wybrać opcję Save (Zapisz) i nacisnąć przycisk. Spowoduje to zapisanie zmian i zamknięcie danego ekranu. Jeśli nie chcesz zapisywać zmian, wybierz opcję Cancel (Anuluj) i naciśnij przycisk. Ekran zostanie zamknięty. Aby wyświetlić ekrany konfiguracji, naciśnij przycisk Menu na pilocie lub przenieś kursor myszy na górę ekranu i wybierz opcję (Logowanie) w menu Live Monitoring (Monitorowanie na żywo). Zostanie wyświetlony ekran Login (Logowanie). Rys. 4. Ekran Login (Logowanie) Wprowadź hasło, naciskając odpowiednią kombinację przycisków z numerami kamer i przycisk. Podczas pierwszego logowania nie jest ustawione żadne hasło domyślne. UWAGA: Zdecydowanie zaleca się ustawienie hasła, aby zapewnić bezpieczne zarządzanie systemem. UWAGA: Jeśli nie możesz używać przycisków pilota, kliknij myszą przycisk i wprowadź hasło za pomocą klawiatury wirtualnej. Informacje dotyczące używania klawiatury wirtualnej znajdują się poniżej. UWAGA: Aby wylogować użytkownika z systemu, naciśnij na pilocie przycisk Menu lub przesuń wskaźnik myszy na górę ekranu i wybierz w menu Live Monitoring (Monitorowanie na żywo) opcję (Wylogowanie). Zostanie wyświetlony ekran Logout (Wylogowanie) z prośbą o potwierdzenie wylogowania bieżącego użytkownika. Rys. 5. Ekran Logout (Wylogowanie) 15

18 Ekran konfiguracji Rys. 6. Ekran Setup (Ustawienia) Aby wyświetlić ekran konfiguracji, naciśnij przycisk Menu na pilocie lub przenieś kursor myszy na górę ekranu i wybierz opcję (Ustawienia) w menu Live Monitoring (Monitorowanie na żywo). Podczas konfigurowania nagrywarki w wielu miejscach konieczne będzie wprowadzenie nazw i tytułów. Informacje te można wprowadzić przy użyciu wyświetlonej klawiatury wirtualnej. Za pomocą przycisków ze strzałkami zaznacz znak, który chcesz wprowadzić do nazwy lub tytułu, i naciśnij przycisk. Wprowadzony znak zostanie wyświetlony na pasku tytułu, a wskaźnik zostanie przesunięty na następne miejsce. Naciśnięcie przycisku przełącza między wprowadzaniem wielkich i małych liter. Naciśnięcie przycisku kasuje ostatni znak, a przycisku kasuje wszystkie wprowadzone znaki. W tytule można wprowadzić do 31 znaków, łącznie ze spacjami. Konfiguracja systemu Rys. 7. Menu System 16

19 Informacje W menu System zaznacz pozycję Information (Informacje) i naciśnij przycisk wyświetlony ekran konfiguracji Information (Informacje).. Zostanie Rys. 8. Ekran konfiguracji Information (Informacje) Na ekranie Information (Informacje) można wprowadzić lokalizację, przydzielić ID nagrywarki, wybrać język, w jakim będą wyświetlane ekrany, wyświetlić numer wersji oprogramowania, wykonać jego aktualizację, wyświetlić dziennik systemowy, zmienić hasło, wyświetlić dane o czasie nagrań i usunąć wszystkie informacje. Zaznacz pole Site (Lokalizacja) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlona wirtualna klawiatura, za pomocą której można wprowadzić nazwę lokalizacji. Po wpisaniu tytułu zaznacz opcję Close (Zamknij) i naciśnij przycisk. Zaznacz pole znajdujące się obok pola System ID (ID nagrywarki) i naciśnij przycisk. Zaznacz liczbę i zmień ją za pomocą strzałki w dół lub w górę w zakresie od 0 do 99. UWAGA: W jednym miejscu może znajdować się wiele nagrywarek z ID o wartości 0. Pozwoli to na jednoczesne sterowanie nimi za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania. Zaznacz pole znajdujące się obok opcji Language (Język) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlone menu rozwijane z listą dostępnych języków. Zaznacz wybrany język i naciśnij przycisk. W polu obok słowa Version (Wersja) wyświetlana jest wersja oprogramowania nagrywarki. Aby wykonać aktualizację oprogramowania, podłącz do nagrywarki zewnętrzną pamięć USB, na której jest zapisany plik z aktualizacją. Zaznacz pole Upgrade... (Aktualizacja...) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlony ekran Upgrade (Aktualizacja). Na ekranie zostaną wyświetlone nazwy dostępnych plików z aktualizacjami. Rozszerzenie.rui wskazuje na plik z aktualizacją oprogramowania. Wskaż wybrany plik i naciśnij przycisk. Zaznaczenie przycisku Install (Instaluj) i naciśnięcie przycisku spowoduje instalację wybranego pakietu oprogramowania. Zaznaczenie przycisku Cancel (Anuluj) i naciśnięcie przycisku spowoduje zamknięcie okna bez wykonywania aktualizacji. Jeśli plik z aktualizacją nie zostanie prawidłowo zainstalowany w nagrywarce, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. UWAGA: Po wykonaniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie nagrywarki. Potrwa to ok. jednej minuty. NIE odłączaj pamięci USB do chwili ponownego uruchomienia się nagrywarki. W przeciwnym razie aktualizacja systemu nie zostanie prawidłowo wykonana. 17

20 UWAGA: Pamięć USB musi być sformatowana w systemie FAT16 lub FAT32. Istnieje możliwość importu zapisanych ustawień nagrywarki lub eksportu jej bieżących ustawień. Aby wykonać import zapisanych ustawień nagrywarki, podłącz do nagrywarki pamięć USB z zapisanym plikiem ustawień (.dat). Zaznacz pozycję Setup Import (Ustawienia Importuj...) i naciśnij przycisk. Aby wykonać import ustawień i wprowadzić odpowiednie zmiany do ustawień nagrywarki, wskaż wybrany plik z ustawieniami i naciśnij przycisk Import (Importuj). Aby włączyć lub wyłączyć opcję Include Network Setup (Uwzględnij ustawienia sieci), zaznacz ją i naciśnij przycisk. Po wyłączeniu opcji ustawienia sieci nie zostaną zmienione. Aby wyeksportować bieżące ustawienia nagrywarki, podłącz do niej pamięć USB. Zaznacz pozycję Setup Export (Ustawienia Eksportuj...) i naciśnij przycisk. Zaznacz pole obok opcji File name (Nazwa pliku) i naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlona wirtualna klawiatura, przy użyciu której można wprowadzić nazwę pliku. Wybranie opcji Export (Eksportuj) spowoduje zapisanie w pamięci USB pliku w formacie.dat z bieżącymi ustawieniami. UWAGA: Nawet po wykonaniu importu i zmianie ustawień nagrywarki ustawienia związane z godziną (Date/Time (Data i godzina), Time Zone (Strefa czasowa) i Daylight Saving Time (Czas letni)) NIE zostaną zmienione. UWAGA: Pamięć USB musi być sformatowana w systemie FAT16 lub FAT32. Aby wyświetlić dziennik systemowy, zaznacz pozycję Show System Log (Wyświetl dziennik systemowy...) i naciśnij przycisk. Dziennik systemowy przedstawia listę ostatnich maks działań systemowych, wraz z datą i godziną ich wystąpienia. W przypadku działań w zdalnej lokalizacji w ostatniej kolumnie zostanie wyświetlona ikona. Strony dziennika systemowego można przewijać za pomocą przycisków ze strzałkami w górę lub w dół. Aby przejść bezpośrednio do określonej strony, wpisz jej numer w polu znajdującym się w lewej dolnej części ekranu. Zaznacz pole Close (Zamknij) i naciśnij przycisk, aby opuścić ekran. 18

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo GRI-K1104A 4-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K2208A 8-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K1104A.74.1.25.10.2012 ASP AG Zawartość:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/84 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/84 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL 1 UWAGA ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM NIGDY NIE ZDEJMUJ OSŁONY OBUDOWY. NAPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Instrukcja Obsługi DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Pentapleks H.264 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.1 tel. 22 572 90 20, fax. 22

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI

Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik TDziękujemy za nabycie KAMERY Ipolis Network firmy SAMSUNG. Przed podłączeniem lub użytkowaniem tego produktu,

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów HD

Odtwarzacz multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD / O!Play HD2 Podręcznik użytkownika PL5763 Pierwsze wydanie Sierpień 2010 Prawa Autorskie 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora, produkt

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo