R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V"

Transkrypt

1 Seria / Series CHA 702-V 5602-V Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes Katalog / Catalogue CB 56.5 R407C AGREGATY WODY ODOWEJ CHŁODZONE OWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I OMA CIEŁA Z WENTYATORAMI OSIOWYMI I SRĘŻARKAMI ŚRUBOWYMI O MOCY OD 170 kw DO 1500 kw AIRCOOED IQUID CHIERS AND HEAT UMS WITH AXIA FANS AND SCREW COMRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw ŚRUBOWE

2

3 SIS TREŚCI Str. Opis ogólny 4 Wersje 4 Charakterystyka techniczna 4 Akcesoria montowane fabrycznie 4-5 Akcesoria dostarczane oddzielnie 5 Warunki odniesienia 5 Zakres temperatur pracy 5 Dane techniczne 6-7 Wydajność chłodzenia 8-9 Wydajność grzania Sterownik mikroprocesorowy 12 Straty ciśnienia w obiegu wodnym 13 Ograniczenia przepływu wody w parowniku 13 Współczynniki korygujące 13 Współczynnik korygujący zanieczyszczenia parownika 13 Schemat obiegu chłodniczego: jednostki tylko chłodzące 14 jednostki z pompą ciepła 15 Obieg wodny: Charakterystyki ogólne 16 Schemat obiegu wodnego 16 Jednostki z zasobnikiem i pompą: Dane techniczne 17 Krzywe charakterystyki pompy Rozmieszczenie przyłączy wodnych 20 Wymiary i wolna przestrzeń 21 Masa oziom ciśnienia akustycznego egenda do schematów elektrycznych 26 Schematy elektryczne Wskazówki dotyczące montażu 31 INDEX ag. General description 4 Versions 4 Technical features 4 Factory fitted accessories 4-5 oose accessories 5 Reference conditions 5 Operating range 5 Technical data 6-7 Cooling capacity 8-9 Heating capacity Microprocessor control system 12 Water circuit pressure drops 13 Evaporator water flow limits 13 Correction factors 13 Evaporator fouling factors corrections 13 Refrigeration circuit diagram: Only cooling units 14 Heat pump units 15 Water circuit: General characteristics 16 Water circuit diagram 16 Units with storage tank and pump: Technical data 17 Characteristic pump curves osition of water connections 20 Dimensions and clearances 21 Weights Sound pressure level Wiring diagrams explanation 26 Wiring diagrams Installation recommendations 31 3

4 OIS OGÓNY Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem, z wentylatorami osiowymi do montażu na zewnątrz budynku. Typoszereg urządzeń obejmuje 20 modeli pokrywający zakres wydajności od 170 do 1500 kw. GENERA DESCRITION Air cooled water chiller units, with axial fans for outdoor installation. The range consists of 20 models covering a cooling capacity from 170 to 1500 kw. WERSJE: CHA CHA/SS CHA/W CHA/W/SS - tylko chłodzenie - tylko chłodzenie, wersja wyciszona - pompa ciepła - pompa ciepła, wersja wyciszona VERSIONS: CHA - cooling only CHA/SS - super silenced cooling only CHA/W - reversible heat pump CHA/W/SS - super silenced reversible heat pump CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: Rama. Samonośna, ocynkowana rama stalowa dodatkowo zabezpieczona proszkową farbą poliesterową. Łatwe do zdemontowania panele obudowy umożliwiają dostęp w celach konserwacji i przeprowadzania innych niezbędnych operacji. Sprężarki. ółhermetyczne, śrubowe z wbudowanym oddzielaczem oleju, grzałką karteru, wziernikiem oleju, zabezpieczeniem termicznym i zaworami odcinającymi. Wentylatory. Osiowe bezpośrednio sprzężone z elektrycznym silnikiem 3-fazowym z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w kratę zabezpieczającą wentylator umieszczoną na wylocie powietrza. W urządzeniach super cichych instalowane są wentylatory niskoobrotowe, dlatego niektóre urządzenia posiadają więcej wentylatorów. Skraplacz zbudowany z dwóch rur miedzianych z użebrowaniem aluminiowym. arownik. Typ płaszczowo-rurowy z dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi oraz jednym obiegiem wodnym. Rozdzielnica. Zawiera: włącznik główny z blokadą drzwi, bezpieczniki, zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarek oraz wyłączniki termiczne wentylatorów, przekaźniki i zaciski do podłączenia zewnętrznego sterowania. Mikroprocesor do automatycznego sterowania urządzeniem pozwalający na ciągłe wyświetlanie stanu pracy urządzenia, sterowanie zadaną i rzeczywistą temperaturą wody, a w przypadku częściowej lub całkowitej blokady urządzenia, wskazanie urządzenia zabezpieczającego. Obieg chłodniczy wersje CHA i CHA/SS. Każde urządzenie zawiera dwa niezależne obiegi chłodnicze. Wszystkie modele wykonane są z przewodów miedzianych i składają się z następujących części: termostatyczny zawór rozprężny zrównoważony zewnętrznie, zawór elektromagnetyczny na rurze cieczowej (odessanie czynnika), filtr osuszający, wziernik cieczy ze wskaźnikiem wilgotności, presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia (z ustalonymi parametrami) oraz zawór bezpieczeństwa i manometry /H ( ). Obieg chłodniczy wersje CHA/W i CHA/W/SS. Urządzenie w wersji pompy ciepła dodatkowo oprócz elementówurządzenia w wersji tylko chłodzenie zawiera w każdym obwodzie: 4-drogowy zawór zwrotny, oddzielacz cieczy na rurze ssania, zbiornik cieczy, zawory kontrolne, zawory odcinające na rurze cieczowej i wymiennik regeneracyjny na rurze ssącej. Obieg wodny wersje CHA, CHA/SS, CHA/W, CHA/W/SS. Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrożeniowy, ręczny odpowietrznik oraz odprowadzenie skroplin. AKCESORIA MONTOWANE FABRYCZNIE: IM - rzełączniki magnetyczno-termiczne zamiast bezpieczników i przekaźników termicznych. S - Izolacja akustyczna jednostki. Sprężarki wyposażone są w osłony dźwiękoszczelne. RZ - łynna regulacja wydajności sprężarki w celu dostosowania wydajności chłodzenia do obciążenia cieplnego systemu. CT - Kontrola skraplania przy temperaturze zewnętrznej do 0 C, realizowana przez zatrzymanie niektórych wentylatorów. CC - Kontrola skraplania realizowana za pomocą ciągłej regulacji prędkości obrotowej wentylatora przy temperaturze zewnętrznej do -20 C w trybie chłodzenia. HR - Wymiennik regeneracyjny z 20% odzyskiem ciepła. HRT/S - Całkowity odzysk ciepła szeregowy dla 70% do 95% odzysku ciepła, zgodnie z warunkami pracy. HRT/ - Całkowity odzysk ciepła równoległy ze 100% odzyskiem ciepła. S - Zasobnik akumulacyjny l: modele Zasobnik akumulacyjny 2000 l: modele Zasobnik akumulacyjny 3000 l: modele U - ompa obiegowa montowana wewnątrz jednostki. D - Dwie pompy obiegowe montowane wewnątrz jednostki, jedna pompa pracuje w czasie przestoju drugiej; na każde żądanie uruchomienia, pierwsza zostanie załączona ta z pomp, która przepracowała mniejszą ilość godzin. SU - Zasobnik i pompa obiegowa montowane wewnątrz jednostki. SD - Zasobnik i dwie pompy obiegowe montowane wewnątrz jednostki, jedna pompa pracuje w czasie przestoju drugiej; na każde żądanie uruchomienia, pierwsza zostanie załączona ta z pomp, która przepracowała mniejszą ilość godzin. TECHNICA FEATURES: Frame. Self-supporting galvanized steel frame further protected with polyester powder painting. Easy to remove panels allow access to the inside of the unit for maintenance and other necessary operations. Compressors. Screw semihermetic, with built-in oil separator, crankcase heater, oil sight glass, thermal protection and intercepting valves. Fans. Axial fans directly coupled to a three-phase electric motor with external rotor. A safety fan guard is fitted on the air flow discharge. On the super silenced units there are fans with a low rpm therefore some models have more fans. Condenser. Two copper tube and aluminum finned coils. Evaporator. Shell and tube, with two indipendent refrigerants circuits and one water circuit. Electrical board. Includes: main switch with door safety interlock; fuses, overload protection for compressors and thermocontacts for fans; interface relays and electrical terminals for external connections. Microprocessor for automatic control of the unit allowing continuous display of the operational status of the unit, control set and real water temperature and, in case of partial or total block of the unit, indication of security device that intervened. Refrigerant circuit versions CHA and CHA/SS. Each unit includes two independent refrigerant circuits. roduced in copper tubing, all models have the following components: thermostatic expansion valve with external equalisation, electro valve on liquid line (pump down), filter-drier, level and humidity indicator, high and low pressure switches (with fixed setting) and safety valve and B/H manometers ( ). Refrigerant circuit versions CHA/W and CHA/W/SS. The unit in heat pump version, in addition to the components of the only cooling unit, includes for each circuit: 4-ways reverse valve, liquid separator on the suction line, liquid receiver, check valves, pressure valve on compressor supply, liquid line shut-off valve, intermediate exchanger in suction. Water circuit CHA, CHA/SS, CHA/W, CHA/W/SS version. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, manual air vent and water drain. FACTORY FITTED ACCESSORIES: IM - Magnetothermic switches instead of fuses and thermal relays. S - Unit silencement. The compressors are equipped with sound-absorbing covering. RZ - Stepless regulation of the compressors to adjust the cooling capacity to the termic load of the system. CT - Condensation control to outside air temperatures of 0 C obtained by means of stopping some fans. CC - Condensation control obtained by means of continuous adjustment of the fan rotation speed up to outside air temperatures of 20 C in operation as a refrigerator. HR - Desuperheater with 20% heat recovery. HRT/S - Total heat recovery serial connected for from 70% to 95% heat recovery, according to the working conditions. HRT/ - Desuperheater with 100% heat recovery. S - Inertial tank l: models Inertial tank 2000 l: models Inertial tank 3000 l: models U - Circulating pump inserted inside the unit. D - Double circulating pump installed in the unit, working one in stand-by to the other; by every start request, the pump with the least number of working hours is activated first. SU - Inertial tank and circulating pump installed in the unit. SD - Inertial tank and double circulating pump installed in the unit, working one in stand-by to the other; by every start request, the pump with the least number of working hours is activated first. 4

5 RF - Zawory odcinające obiegu chłodniczego na lini cieczy (standard w wersji W). FE - Grzałka parownika ze sterowaniem termostatycznym. FU - Grzałka parownika do SU ze sterowaniem termostatycznym. FD - Grzałka parownika do SD ze sterowaniem termostatycznym. SS - Soft start do ograniczenia prądu rozruchowego sprężarki. C - Styki bezprądowe dla zdalnego alarmu i sterowania. AKCESORIA DOSTARCZANE ODDZIENIE: MN - Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia dla każdego obiegu chłodniczego (standard w modelach ). CR - anel zdalnego sterowania montowany w pomieszczeniu w celu zdalnego sterowania jednostką, z identycznymi funkcjami jak sterowanie wbudowane w urządzenie. IS - Interfejs szeregowy RS 485 do połączenia ze sterownikami i systemem centralnego nadzoru. R - Osłona skraplacza wykonana ze stali anodowanej i malowanej proszkowo. F - Maskownica skraplacza z filtrem w metalowej ramce (nie zalecany dla pomp ciepła). AG - Gumowe amortyzatory drgań montowane na spodzie jednostki w celu stłumienia możliwych wibracji przenoszonych w zależności od typu podłoża, na jakim zainstalowano jednostkę. AM - Amortyzatory sprężynowe montowane na spodzie jednostki w celu stłumienia możliwych wibracji przenoszonych w zależności od typu podłoża, na jakim zainstalowano jednostkę. F - Czujnik przepływu zapobiegający zaburzeniom w przepływie wody. RF - Cooling circuit shut off valve on liquid (standard on W). FE - Evaporator heater with thermostatic control. FU - Evaporator heater for SU with thermostatic control. FD - Evaporator heater for SD with thermostatic control. SS - Soft start to reduce compressor starting current. C - otential free contacts for remote alarm and control. OOSE ACCESSORIES: MN - High and low pressure gauges for every refrigeration circuit (standard on the models ). CR - Remote control panel to be inserted in the room for remote control of the unit, with the same functions as that inserted in the machine. IS - RS 485 serial interface for connection to controls and centralized supervision systems. R - Coil protection guards in steel with cataphoresis treatment and painting. F - Coil protection grills with nest metal filter. (not advisable in heat pump versions). AG - Rubber vibration dampers to be inserted at the bottom of the unit to dampen possible vibrations due to the type of floor where the machine is installed. AM - Spring shock absorbers to be inserted at the bottom of the unit to dampen possible vibrations due to the type of floor where the machine is installed. F - Flow switch to prevent any water flow interruption. WARUNKI ODNIESIENIA Wszystkie dane techniczne podane na stronach 6 i 7, odnoszą się do następujących warunków pracy urządzenia: - chłodzenie: temperatura wody wlotowej 12 C temperatura wody wylotowej 7 C temperatura powietrza na wlocie do skraplacza 35 C. - grzanie: temperatura wody wlotowej 40 C temperatura wody wylotowej 45 C temperatura powietrza na wlocie 7 C d.b., 6 C w.b. oziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w wolnej przestrzeni w odległości 1 m od jednostki i na wysokości 1,5 m od skraplacza, podczas pracy z pełnym obciążeniem; pomiar nie uwzględnia ewentualnych pomp zamontowanych wewnątrz jednostki. Wartość ta może różnić się w zależności od miejsca montażu i zakłada tolerancję +/- 3 db (A), zgodnie z DIN Zasilanie 400V/3fazy/50 Hz; dodatkowe zasilanie 230V/1faza/50 Hz. REFERENCE CONDITIONS All technical data, indicated on pages 6 and 7, refer to the following unit operating conditions: - cooling: entering water temperature 12 C leaving water temperature 7 C ambient air on condenser 35 C. - heating: entering water temperature 40 C leaving water temperature 45 C ambient inlet air 7 C d.b., 6 C w.b. The sound pressure level is measured in free field conditions at a distance of 1 m from the unit and at a height of 1,5 m side of condensing coil and with machine running on full load; it does not take into account possible pumps installed inside the unit. This value can vary depending on the site of installation and has a tolerance of +/- 3dB(A) in accordance with DIN The power supply is 400V/3h/50Hz; auxiliary supply is 230V/1h/50Hz. ZAKRES TEMERATUR RACY Chłodzenie Cooling Grzanie Heating OERATING RANGE min max min max Temperatura wody na wlocie C Inlet water temperature Temperatura wody na wylocie C Outlet water temperature Różnica temperatur wody (1) C Water thermal difference (1) Temperatura powietrza zewn. C 10 * 46** Ambient air temperature Min. temperatura na wylocie wody lodowej z mieszaniną glikolu Maks. ciśnienie dyspozycyjne wymiennika po stronie wodnej C ka 1000 Minimun chilled water outlet temperature with glycol mixture Max. operating pressure heat exchanger water side * Możliwość pracy przy -20 C z zastosowaniem opcjonalnej kontroli skraplania. ** Z wyjątkiem różnych ograniczeń podanych w tabelach na stronach 8-9. (1) We wszystkich przypadkach, przepływ wody musi być ograniczony w ramach limitów podanych na stronie 12. * This value can be reduced until -20 C with an optional accessory supplied prefabricated. ** Exept where it is differently limitated in the tables pag (1) In all cases the water range will have to re-enter within the reported limits on pag

6 R407C DANE TECHNICZNE MODE 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V Chłodzenie: Wydajność chłodzenia (1) kw obór mocy (1) kw Grzanie: Wydajność grzania (1) kw obór mocy (1) kw Sprężarki n Obiegi chłodnicze n Stopnie wydajności % < / 25 / 37 / 50 / 75 / 87 / > arownik: rzepływ wody (1) l/s 8,12 9,46 10,85 12,37 13,86 16,15 18,44 20,69 22,93 25,85 Strata ciśnienia (1) ka rzyłącza wodne DN ojemność wodna dm³ Sprężarka: Jednostkowy pobór mocy (1) kw 29,5 34,5 39,5 44,5 47,5 56,5 62,5 72,5 77,5 84,5 Jednostkowy pobór prądu (1) A 52,5 61,1 69,9 78,1 83,0 98, Ilość oleju Kg Wersja standardowa i z akcesoriami S: rzepływ powietrza m³/s 21,1 21,1 20,0 20,0 32,5 30,6 40,0 40,0 40,0 51,4 Wentylatory n Moc nominalna - wentylatory kw rąd nominalny - wentylatory A Ciśnienie dźwięku (1) db(a) Ciśnienie dźwięku z akcesoriami S (1) db(a) Ilość czynnika R407C Kg Długość jednostek tylko chłodzących mm Długość jednostek w wersji pompa ciepła mm Szerokość mm Wysokość mm Masa transportowa jednostek tylko chłodzących Kg Masa transportowa jednostek tylko chłodzącychz akcesoriami S Kg Masa transportowa jedn. w wersji pompa ciepła Kg Masa transportowa jednostek w wersji pompa ciepła z akcesoriami S Kg Wersja SS: rzepływ powietrza m³/s 13,6 13,6 22,2 22,2 20,8 27,0 35,5 35,5 32,7 43,3 Wentylatory n Moc nominalna - wentylatory kw 2,88 2,88 4,32 4,32 4,32 5,76 7,2 7,2 7,2 8,64 rąd nominalny - wentylatory A 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8 14,4 18,0 18,0 18,0 21,6 Ciśnienie dźwięku (1) db(a) Ilość czynnika R407C Kg Długość jednostek tylko chłodzących mm Długość jednostek w wersji pompa ciepła mm Szerokość mm Wysokość mm Masa transportowa jednostek tylko chłodzących Kg Masa transportowa jedn. w wersji pompa ciepła Kg Całkowite zużycie energii elektrycznej: Zasilanie V/h/Hz < / 3 / > rąd rozruchowy A Maksymalny prąd A (1) Warunki odniesienia na stronie 5. 6

7 R407C 2402-V 3202-V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V MODE TECHNICA DATA Cooling: kw Cooling Capacity (1) kw Absorbed power (1) Heating: kw Heating capacity (1) kw Absorbed power (1) n Compressors n Refrigerant Circuits < / 25 / 37 / 50 / 75 / 87 / > % Capacity steps Evaporator: 29,05 32,82 36,22 39,56 43,48 47,40 51,46 59,01 66,75 71,67 l/s Water flow (1) ka ressure drops (1) DN Water connections dm³ Water volume Compressor: ,5 117,5 128, ,5 232 kw Unitary absorbed power (1) A Unitary absorbed current (1) Kg Oil charge Standard version and with S accessory: 51,4 48,1 60,3 60,3 68,1 68,1 73,5 93,3 104,4 98,9 m³/s Airflow n Fans kw Nominal power - fans A Nominal current - fans db(a) Sound pressure level (1) db(a) Sound pressure level with S accessory (1) Kg Refrigerant charge R407C mm Cooling only unit lenght mm Heat pump unit lenght mm Width mm Height Kg Cooling only unit transport weight Kg Cooling only unit transport weight with S accesory Kg Heat pump unit transport weight Kg Heat pump unit transport weight with S accesory SS version: 43,3 40,7 46,3 50,2 50,2 63,8 63,8 70, m³/s Airflow n Fans 8,64 8,64 10,08 10,08 10,08 12,96 12,96 18, kw Nominal power - fans 21,6 21,6 25,2 25,2 25,2 32,4 32,4 40, A Nominal current - fans db(a) Sound pressure level (1) Kg Refrigerant charge R407C mm Cooling only unit lenght mm Heat pump unit lenght mm Width mm Height Kg Cooling only unit transport weight Kg Heat pump unit transport weight Total electrical consumption: < / 3 / > V/h/Hz ower supply A Starting current A Max. Current (1) Referential conditions at page 5. 7

8 R407C WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA COOING CAACITY MOD. 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V 2402-V TEMERATURA OWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO C / AMBIENT AIR TEMERATURE C To ( C) kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 R407C WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA COOING CAACITY MOD V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V TEMERATURA OWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO C / AMBIENT AIR TEMERATURE C To ( C) kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf: Wydajność chłodzenia (kw) kwe: obór mocy (kw) To: Temperatura wody na wylocie z parownika (Δt wlot/wylot = 5K) - Zaznaczone pola wskazują warunki pracy niedozwolone dla wersji SS. kwf: Cooling capacity (kw) kwe: ower input (kw) To: Evaporator leaving water temperature (Δt in./out = 5K) - The evidenced areas indicate conditions not admitted of operation for SS versions. 9

10 R407C WYDAJNOŚĆ GRZANIA HEATING CAACITY MOD. 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V 2402-V Ta ( C) RH(%) TEMERATURA WODY NA WOCIE/WYOCIE ZE SKRAACZA C / CONDENSER INET/OUTET WATER TEMERATURE C 30/35 35/40 40/45 kwt kwe kwt kwe kwt kwe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 R407C WYDAJNOŚĆ GRZANIA HEATING CAACITY MOD V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V Ta ( C) RH(%) TEMERATURA WODY NA WOCIE/WYOCIE ZE SKRAACZA C CONDENSER INET/OUTET WATER TEMERATURE C 30/35 35/40 40/45 kwt kwe kwt kwe kwt kwe Ta: Temperatura powietrza zewnętrznego termometru suchego ( C) RH: Wilgotność powietrza zewnętrznego (%) kwt: Wydajność grzania (kw) kwe: obór mocy (kw) Ta: Ambient air temperature dry bulb ( C) RH: Ambient air relative humidity (%) kwt: Heating capacity (kw) kwe: ower input (kw) 11

12 STEROWNIK MIKROROCESOROWY MICROROCESSOR CONTRO SYSTEM Mikroprocesor steruje wszystkimi funkcjami urządzenia i umożliwia wykonanie regulacji. unkty nastawy i parametry pracy ustawiane są bezpośrednio w sterowniku. Ten typ sterownika umożliwia regulację do czterech sprężarek. osiada sygnalizację alarmów, wielofunkcyjne przyciski oraz zapewnia ciągłe sterowanie systemem, jak również zapisanie wszystkich danych w przypadku odcięcia zasilania. Wyświetlacz ułatwia wprowadzanie i podgląd konfigurowanych wartości. Główne funkcje: wskazanie temperatury wody wlotowej i wylotowej; identyfikacja i podgląd bloków za pomocą kodu alfanumerycznego; sterowanie jedną lub dwoma pompami; opóźnienie alarmu czujnika przepływu podczas rozruchu; wstępny rozruch wentylatorów; licznik godzin pracy sprężarek; automatyczna zmiana sekwencji pracy sprężarek i pomp; indywidualne uruchamianie sprężarek; zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe; zdalne wł.-wył.; sygnalizacja pracy; ręczne sterowanie pracą; ręczne zerowanie; zatrzymanie odsysania. Alarmy: wysokiego i niskiego ciśnienia oraz przeciążenia dla wszystkich sprężarek; przeciwzamrożeniowy; czujnika przepływu; błędu konfiguracji. Akcesoria: interfejs szeregowy umożliwiający podłączenie do komputera z oprogramowaniem sterującym i diagnostycznym, zdalny wyświetlacz. A microprocessor controls all the functions of the unit and allows any adjustments to be made. The set-points and operating parameters are set directly into the microprocessor. This type of microprocessor enables the adjustment of up to four compressors. It has a visual alarm signal, pushbuttons for the various functions, and offers a continuous control of the system as well as saving all the data in case of a cut in the power supply. Through the display, one can input and have an indication of set values. rincipal functions: indication of entering and leaving water temperature; identification and display of blocks by means of alphanumerical code; control of one or two pumps; flow switch alarm delay at start-up; prestarting of the fans; hour counter of compressors in operation; automatic changeover of compressor and pump sequence; compressors start individually and not together; frost protection; remote on-off; operation signalling; manual operation; manual reset; pump down stop. Alarms: high and low pressure and overload on each compressor; antifreeze; flow switch; configuration error. Accessories: electronic card for connection to management and service systems, remote display. 12

13 STRATY CIŚNIENIA W OBIEGU WODNYM WATER CIRCUIT RESSURE DROS Straty cisnienia ressure drops (ka) V / 802-V / 902-V / 1102-V / 1202-V 1602-V / 1802-V 1502-V 2002-V / 2202-V / 2402-V 3202-V 5602-V 3302-V / 3402-V / 3602-V 4002-V 4202-V / 4602-V / 5002-V rzepływ wody - Water flow (l/s) OGRANICZENIA RZEŁYWU WODY W AROWNIKU EVAORATORS WATER FOW IMITS Model 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V Model Min. przepływ l/s 4,9 4,9 4,9 4,9 6,9 9,7 8,9 8,9 11,7 11,7 Minimum flow Maks. przepływ l/s 14,0 14,0 14,0 14,0 19,4 22,2 25,1 25,1 33,6 33,6 Maximum flow Model 2402-V 3202-V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V Model Min. przepływ l/s 11,7 15,3 19,4 19,4 19,4 26,2 30,5 34,2 34,2 38,6 Minimum flow Maks. przepływ l/s 33,6 44,2 55,5 55,5 55,5 75,5 87,5 97,8 97,8 110,8 Maximum flow WSÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE Jeżeli jednostka będzie pracować z mieszaniną glikol-woda, we wszystkich kalkulacjach należy zastosować następujące współczynniki korygujące. CORRECTION FACTORS If an unit is made to operate with a glycol-water solution, the following correction factors should be applied to any calculations. rocent wagowy glikolu etylenowego (%) Ethylene glycol percent by weight (%) unkt zamarzania ( C) 0-4,5-9,5-15,5-21,5-32,5 Freezing point ( C) Wsp. koryg. wydajności chłodzenia 1 0,975 0,95 0,93 0,91 0,88 Cooling capacity corr. factor Wsp. koryg. poboru mocy 1 1,01 0,995 0,990 0,985 0,975 ower input corr. factor Wsp. koryg. przepływu mieszaniny 1 1,01 1,04 1,08 1,14 1,20 Mixture flow corr. factor Wsp. koryg. strat ciśnienia 1 1,05 1,13 1,21 1,26 1,32 ressure drop corr. factor Współczynnik korygujący zanieczyszczenia parownika Evaporator fouling factor corrections f1 fp1 0 Czysty parownik Clean evaporator 0,44 x 10-4 (m² C/W) 0,98 0,99 0,44 x 10-4 (m² C/W) 0,88 x 10-4 (m² C/W) 0,96 0,99 0,88 x 10-4 (m² C/W) 1,76 x 10-4 (m² C/W) 0,93 0,98 1,76 x 10-4 (m² C/W) f1: współczynniki korekcyjne wydajności; fp1: współczynnik korekcyjny poboru mocy sprężarki; Wydajności jednostki podane w tabelach uwzględniają stan czystego wymiennika (współczynnik zabrudzenia = 0). Dla innych wartości współczynników zabrudzenia, wydajności jednostek należy skorygować o podane powyżej współczynniki korygujące. f1: capacity correction factors; fp1: compressor power input correction factor; Unit performances reported in the tables are given for the condition of clean exchanger (fouling factor = 0). For different fouling factors values, unit performances should be corrected with the correction factors shown above. 13

14 SCHEMAT OBIEGU CHŁODNICZEGO Jednostki tylko chłodzące REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM Only cooling units VDS VDS RM CA MV RM MH E E MH SH SS > > RC FD R R FD SH SS > > RC S < MC V SF VT VT SF S < MC V M T M RA RA EW T OZNACZENIE DESIGNATION CA Skraplacz Condenser E Elektrozawór na przewodzie cieczy Electro valve on liquid line EW arownik Evaporator FD Filtr osuszający Filter-drier MC Sprężarka Compressor MH Manometr wysokiego ciśnienia (akcesoria 702-V 2402-V) High pressure guage (accessory 702-V 2402-V) M Manometr niskiego ciśnienia (akcesoria 702-V 2402-V) ow pressure guage (accessory 702-V 2402-V) MV Wentylatory osiowe Axial fans RA Zawory odcinające na linii ssania Suction line shut-off valve RC Grzałka karteru Crank case heater R Zawory odcinające na przewodzie cieczowym iquid line shut-off valve (accessory) RM inia tłoczenia Discharge line SF Wziernik cieczy Sight glass SH resostat wysokiego ciśnienia High pressure switch S resostat niskiego ciśnienia ow pressure switch SO resostat różnicowy ciśnienia oleju Oil pressure gauges SS resostat bezpieczeństwa Safety pressure gauges VDS Zawór bezpieczeństwa Safety valve V Zawór dławiący Step regulation valve VT Termostatyczny zawór rozprężny Expansion valve 14

15 SCHEMAT OBIEGU CHŁODNICZEGO Jednostki w wersji pompa ciepła REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM Heat pump units CV CV CV CV VT VS VS VT FD FD R R SF CV SF CV CV CV R R CEC MV VDS VDS RCV RCV SCI VDS VR T SCA VDS VR SCI MH SS > RM T MH SS > RM SH > RC SH > RC S < MC V S < MC V M RA M RA SG SG OZNACZENIE DESIGNATION CEC Ożebrowana wężownica Finned coil CV Zawór kontrolny Check valve FD Filtr osuszający Filter-drier R Zbiornik ciekłego czynnika iquid receiver MC Sprężarka Compressor MH Manometr wysokiego ciśnienia (akcesoria 702-V 2402-V) High pressure guage (accessory 702-V 2402-V) M Manometr niskiego ciśnienia (akcesoria 702-V 2402-V) ow pressure guage (accessory 702-V 2402-V) MV Wentylatory osiowe Axial fans RA Zawory odcinające na linii ssania Suction line shut-off valve RC Grzałka karteru Crank case heater RCV Zawór 4-drogowy 4-Way valve R Zawory odcinające na przewodzie cieczowym iquid line shut-off valve RM Zawory odcinające na linii tłoczenia Discharge line shut-off valve SCA Wymiennik ciepła chłodzony wodą Water cooled exchanger SCI Wymiennik regeneracyjny Exchanger in suction SF Wziernik cieczy Sight glass SG Oddzielacz cieczy/gazu iquid/gas separator SH resostat wysokiego ciśnienia High pressure switch S resostat niskiego ciśnienia ow pressure switch SO resostat różnicowy ciśnienia oleju Oil pressure gauges SS resostat bezpieczeństwa Safety pressure gauges VDS Zawór bezpieczeństwa Safety valve V Zawór dławiący Step regulation valve VR Regulator ciśnienia ressure valve VS Zawór elektromagnetyczny Solenoid valve VT Termostatyczny zawór rozprężny Expansion valve 15

16 OBIEG WODNY Ogólne charakterystyki WATER CIRCUIT General characteristics Obieg wodny wersje CHA, CHA/SS, CHA/W, CHA/W/SS. Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrożeniowy, ręczne zawory odpowietrzające i odprowadzenie skroplin. S - Obieg wodny z dodatkową pompą obiegową. Zawiera: parownik, izolowany zbiornik akumulacyjny, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrożeniowy, zawór bezpieczeństwa oraz ręczne zawory odpowietrzające i odprowadzenie skroplin. U - Obieg wodny z dodatkową pompą obiegową. Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrożeniowy, pompę obiegową, czujnik przepływu, manometry wodne na rurze zasilania i powrotu, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa oraz przekaźnik termiczny. D - Obieg wodny z dwoma dodatkowymi pompami obiegowymi. Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrożeniowy, dwie pompy obiegowe, czujnik przepływu, manometry wodne na rurze zasilania i powrotu, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, zawór kontrolny oraz przekaźniki termiczne. Water circuit CHA, CHA/SS, CHA/W, CHA/W/SS version. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, manual air vent and water drain. S - Water circuit with additional inertial tank. Includes: evaporator built in the insulated inertial tank, temperature sensor, antifreeze sensor, safety valve, manual air vent and water drain. U - Water circuit with additional circulation pump. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, circulation pump, flow switch, water manomethers in suction and suplly lines, expansion vessel, safety valve and thermal relay. D - Water circuit with additional double circulation pump. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, double circulation pump, flow switch, water manomethers in suction and supply lines, expansion vessel, safety valve, check valve and thermal relais. SCHEMAT OBIEGU WODNEGO WATER CIRCUIT DIAGRAM OZNACZENIE DESIGNATION F SFA CV Zawór zwrotny Gate valve EW arownik Evaporator VSI OUT ST2 T SCA S EW SFA ST1 T CV MU MN R R CV MD R R MD MU Dwie pompy obiegowe Jedna pompa obiegowa Double circulating pump Single circulating pump F Czujnik przepływu Flow switch MN Manometr wodny Water manometer R Zawór odcinający Intercepting valve SCA Odprowadzenie skroplin Water drain SFA Ręczny odpowietrznik Manual air vent S Zasobnik Inertial tank ST1 Czujnik pracy Sensor for unit operation ST2 Czujnik przeciwzamrożeniowy Antifreeze sensor VE Naczynie wzbiorcze Expansion vessel VSI Zawór bezpieczeństwa (600 ka) Safety valve (600 ka) SU VE MN SD IN 16

17 JEDNOSTKI Z ZASOBNIKIEM I OMĄ Dane techniczne UNITS WITH STORAGE TANK AND UM Technical data MODEE 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V MODES ojemność zasobnika l Storage tank volume Moc nominalna pompy kw ,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 Nominal power - pump Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne ka Max. working pressure Ciśnienie robocze (1) ka Head pressure (1) ojemność naczynia wzbiorczego l Expansion vessel volume MODEE 2402-V 3202-V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V MODES ojemność zasobnika l Storage tank volume Moc nominalna pompy kw 7,5 7,5 11,0 11,0 11,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Nominal power - pump Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne ka Max. working pressure Ciśnienie robocze (1) ka Head pressure (1) ojemność naczynia wzbiorczego l Expansion vessel volume Wyznaczanie masy na masę roboczą podaną poniżej składają się: - masa zasobnika (w stanie napełnionym); - masa pompy i instalacji rurowej. Wartość tą należy następnie dodać do MASY TRANSORTOWEJ danego urządzenia. Wynikiem jest całkowita masa pracującego urządzenia. Są to istotne dane, brane pod uwagę przy doborze podstawy pod agregat i amortyzatorów drgań. The calculation of weight in operation indicated below is composed of: - weight of the storage tank (with water empty); - weight of the pump and pipework. The value is then to be added to the TRANSORT WEIGHT of the machine referred to. The result is the total weight of the unit in operation. This is a necessary detail to calculate the concrete base of the chiller and select antivibration mounts. Dodatkowa masa robocza i przyłącza wodne Additional weight in operation and water connections MODEE 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V MODES S U D Dodatkowa masa w czasie pracy Kg S Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections Dodatkowa masa w czasie pracy Kg U Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections Magg. peso in funzionamento Kg D Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections MODEE 2402-V 3202-V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V MODES S U D Dodatkowa masa w czasie pracy Kg S Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections Dodatkowa masa w czasie pracy Kg U Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections Dodatkowa masa w czasie pracy Kg D Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections (1) Warunki odniesienia podano na stronie 5. (1) Referential conditions at page 5. 17

18 JEDNOSTKI Z ZASOBNIKIEM I OMAMI Krzywe charakterystyki pompy UNITS WITH STORAGE TANK AND UMS Characteristic pump curves ka V 802-V902-V Mod.: CHA 702-V CHA 802-V CHA 902-V Q l/s ka V Mod.: CHA 1102-V Q l/s ka V 1502-V 1602-V Mod.: CHA 1202-V CHA 1502-V CHA 1602-V Q l/s 18

19 JEDNOSTKI Z ZASOBNIKIEM I OMAMI Krzywe charakterystyki pompy UNITS WITH STORAGE TANK AND UMS Characteristic pump curves ka V 2002-V 2202-V 2402-V 3202-V Mod.: CHA 1802-V CHA 2002-V CHA 2202-V CHA 2402-V CHA 3202-V Q l/s ka V 3402-V 3602-V Mod.: CHA 3302-V CHA 3402-V CHA 3602-V Q l/s ka V 4202-V 4502-V 5002-V 5602-V Mod.: CHA 4002-V CHA 4202-V CHA 4602-V CHA 5002-V CHA 5602-V Q l/s 19

20 ROZMIESZCZENIE RZYŁĄCZY WODNYCH osition of water connections STD S IN IN OUT E OUT E1 D D1 = = B = = B U D SU SD IN OUT OUT E2 IN E3 D2 D3 = = B = = B MOD. 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V B mm D mm E mm D1 mm E1 mm D2 mm E2 mm D3 mm E3 mm MOD V 3202-V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V B mm D mm E mm D1 mm E1 mm D2 mm E2 mm D3 mm E3 mm

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL CHA/K 726-P P CLB

R410A SCROLL CHA/K 726-P P CLB Seria / Series CHA/K 726-P 36012-P Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.09 - - - Katalog / Catalogue CLB 41.7 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

R410A CWW/K CLB

R410A CWW/K CLB Seria / Series CWW/K 15 151 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 03.10 --- Katalog / Catalogue CLB 05.7 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE WODĄ WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI TYPU

Bardziej szczegółowo

R134a CHA/TTY 1301-1 4304-1 CHA/TTY 2602-2 4804-2 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI TURBOCOR

R134a CHA/TTY 1301-1 4304-1 CHA/TTY 2602-2 4804-2 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI TURBOCOR Seria / Series CHA/Y 1301-1 4304-1 CHA/Y 2602-2 4804-2 Wydanie / Issue 03.10 Katalog / Catalogue CLB 135.8 Zastępuje / Supersedes 01.10 HIGH-E FFIC IE NC Y A P P R O V D E R134a AGREGAY WODY LODOWEJ CHŁODZONE

Bardziej szczegółowo

R407C PÓŁHERMETYCZNE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FROM 48 kw TO 181 kw

R407C PÓŁHERMETYCZNE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FROM 48 kw TO 181 kw Seria / Series CHA 0 0 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 04.0 04.0 Katalog / Catalogue CLB. R40C AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

R407C SCROLL CHA 666-P P CLB

R407C SCROLL CHA 666-P P CLB Seria / Series CHA 666-P 18012-P Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 05.07 02.06 Katalog / Catalogue CLB 41.1 R407C AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI

Bardziej szczegółowo

R407C ŚRUBOWA / SCREW CHA/FC 702-V 4602-V CLB 48.5 02.09 - - -

R407C ŚRUBOWA / SCREW CHA/FC 702-V 4602-V CLB 48.5 02.09 - - - Seria / Series CHA/FC 702-V 4602-V Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.09 - - - Katalog / Catalogue CLB 48.5 R407C AGREGATY WODY LODOWEJ Z OPCJĄ FREE-COOLING Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI

Bardziej szczegółowo

R410A CHA/IK 18 31 CLB 110 02.08 - - -

R410A CHA/IK 18 31 CLB 110 02.08 - - - Seria / Series CHA/IK 18 31 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.08 - - - Katalog / Catalogue CLB 110 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL FREE-COOLING CHA/K/FC 91 151 CLB 21.7 03.10 - - -

R410A SCROLL FREE-COOLING CHA/K/FC 91 151 CLB 21.7 03.10 - - - Seria / Series CHA/K/FC 91 151 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 03.10 - - - Katalog / Catalogue CLB 21.7 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ Z OPCJĄ FREE-COOLING Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI TYPU

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL CHA/K CLB

R410A SCROLL CHA/K CLB Seria / Series CHA/K 91 151 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.08 - - - Katalog / Catalogue CLB 103.3 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI

Bardziej szczegółowo

SPRÊ ARKOWE SCH ADZACZE CIECZY

SPRÊ ARKOWE SCH ADZACZE CIECZY SPRÊ ARKOWE SCH ADZACZE CIECZY PACKAGED LIQUID CHILLERS SPIS TREŒCI / CONTENTS Informacje ogólne / General information... 58 Dane techniczne / Technical data... 59 Serie / Series MINI... 59 SWN... 60 JC

Bardziej szczegółowo

urządzenia wodne I hydronic

urządzenia wodne I hydronic urządzenia wodne ZASADY KLIMATYZACJI WODNĄ LODOWĄ I HDRONIC AIR CONDITIONING PROCEDURES urządzenia wodne I hydronic Klimat odgrywa podstawową rolę w użytkowaniu budynków. System, który gwarantuje warunki

Bardziej szczegółowo

CHOTOMÓW GDYNIA KRAKÓW POZNAŃ WROCŁAW

CHOTOMÓW GDYNIA KRAKÓW POZNAŃ WROCŁAW www.cool.pl PPH COOL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany charakterystyki i konstrukcji wyrobów w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. PPH COOL reserves the right to change at any time characteristics

Bardziej szczegółowo

R407C SCROLL FREE-COOLING CHA/FC CLB

R407C SCROLL FREE-COOLING CHA/FC CLB Seria / Series CHA/FC 666 18012 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.09 - - - Katalog / Catalogue CLB 48.1 R407C AGREGATY WODY LODOWEJ Z OPCJĄ FREE-COOLING Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL FREE-COOLING CHA/K/FC 182-P 604-P CLB

R410A SCROLL FREE-COOLING CHA/K/FC 182-P 604-P CLB Seria / Series CHA/K/FC 182-P 604-P Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 03.10 - - - Katalog / Catalogue CLB 38.7 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ Z OPCJĄ FREE-COOLING Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające Pompy ciepła od 50 kw do 355 kw

Agregaty skraplające Pompy ciepła od 50 kw do 355 kw R gregaty skraplające Pompy ciepła od 50 do 55 according to 97//CEE 09 Serie: Issue: SME 09/07 Leaflet: Supersede: DE 0 09/0 SME chłodzone powietrzem agregaty skraplające SME.H pompy ciepła Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne. www.cool.pl

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne. www.cool.pl AGREGATY WODY LODOWEJ Seria VC 177 kw do 530 kw R410A Sprê arki spiralne www.cool.pl SPIS TREŒCI / CONTENT 1. Charakterystyka ogólna / General characteristics... 2 2. Dane techniczne / Technical data...

Bardziej szczegółowo

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą i pompy ciepła do zdalnego skraplacza.

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą i pompy ciepła do zdalnego skraplacza. Agregaty wody lodowej chłodzone wodą i pompy ciepła do zdalnego skraplacza. SPIS TREŚCI Strona INWCW 18/C 92-93 INWCW/K 15 151 94-95 INWCW/GEO 21 131 96-97 INWCW/K 182-P 604-P 98-99 INWCW 182 604 100-101

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem i pompy ciepła z wentylatorami osiowymi.

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem i pompy ciepła z wentylatorami osiowymi. Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem i pompy ciepła z wentylatorami osiowymi. SPIS TREŚCI Strona INACA/IK 18-31 12-13 INACA/CLK 15 81 14-15 INACA/K 91 151 16-17 INACA/K/ST 91 151 18-19 INACA/ML/ST

Bardziej szczegółowo

EAC / EAR 9 75 kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA WODĄ / POMPA CIEPŁA INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM

EAC / EAR 9 75 kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA WODĄ / POMPA CIEPŁA INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM ZIĘIRK IEZY HŁODZON WODĄ / POMP IEPŁ INFORMJE OGÓLNE O SERII E / ER 9 75 kw W ziębiarkach cieczy Ecolean zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak sprężarki typu scroll, sterowanie mikroprocesorowe,

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

CELEST + LE HP 20. Akcesoria jednostki skonfigurowanej

CELEST + LE HP 20. Akcesoria jednostki skonfigurowanej CELEST + LE HP 20 Akcesoria jednostki skonfigurowanej A43N - Zasilanie 400/3+N/50 SERI - Interfejs szeregowy RS485 AG - Gumowe podkładki antywibracyjne Obraz nie odnosi się do skonfigurowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

bardzo szybki montaż redukcja kosztów instalacji i oszczędność czasu wysoka wydajność urządzenia o niewielkich wymiarach

bardzo szybki montaż redukcja kosztów instalacji i oszczędność czasu wysoka wydajność urządzenia o niewielkich wymiarach SPLIT - Urządzenia serii - są jednostkami o konstrukcji typu split. Skraplacz może być montowany na suficie bądź na podłodze na zewnątrz komory, natomiast parownik na suficie, wewnątrz komory. funkcja

Bardziej szczegółowo

MINIDAT. 6 9 kw OPIS OGÓLNY

MINIDAT. 6 9 kw OPIS OGÓLNY MINIDAT 6 9 kw OPIS OGÓLNY Rama nośna urządzenia Konstrukcja nośna urządzenia, oraz narożne listwy łączące są wykonane z elementów aluminiowych, natomiast panele pokryw z blachy stalowej; całość jest pokryta

Bardziej szczegółowo

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna wentylatorowe 3 i belki chłodzące wentylatorowe przysufitowopodłogowe przysufitowo- SYSCOIL podłogowe SYSCOIL kanałowe kanałowe SYSDUCT SYSDUCT kanałowe o kanałowe

Bardziej szczegółowo

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat ZASTOSOWANIA AGREGATY WODY LODOWEJ I POMPY CIEP A LOKALE MIESZKALNE I HANDLOWE R 40 A AGREGATY WODY LODOWEJ POMPY CIEPŁA Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL

AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL Spis treści Najważniejsze cechy urządzenia...3 Wykonanie standardowe...4 Opcje...5 Schemat urządzenia...6

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY ŚCIENNE INWENTEROWE

KLIMATYZATORY ŚCIENNE INWENTEROWE CENNIK 2014 Y ŚCIENNE INWENTEROWE MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY YJHJZH 24 ŚCIENNY JEDNOSTKA YJHJXH 09 YJHJYH 09 YJHJXH 12 YJHJYH 12 YJHJXH 18 YJHJYH 18 YJHJXH 24

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna agregatów skraplających ( kw)

Instrukcja techniczna agregatów skraplających ( kw) Instrukcja techniczna agregatów skraplających (53-105 kw) Modele: MCCU-53CN1 MCCU-61CN1 MCCU-70CN1 MCCU-105CN1 Podane informacje w tej instrukcji mogą być zmienione przez producenta bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING WYKAZ PRODUKTÓW AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 15 66 73 15 37 33 18 R13a 31 1187 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA 15 1 15 6 68 73 76 15 3 3 39

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-2/12-PL 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne.

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne. AGREGATY WODY LODOWEJ Seria VC 79 kw do 518 kw R410A Sprê arki spiralne www.cool.pl SPIS TREŒCI / CONTENT 1. Charakterystyka ogólna / General characteristics... 2 2. Dane techniczne / Technical data...

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja - agregaty skraplające

Klimatyzacja - agregaty skraplające Wentylatory AHU Air Distribution Products Klimatyzacja Bezpieczeństwo pożarowe Kurtyny powietrzne i nagrzewnice Wentylatory tunelowe Klimatyzacja - agregaty skraplające Lokale usługowe, obiekty biurowe

Bardziej szczegółowo

Systemy chłodzące Cooling units

Systemy chłodzące Cooling units Systemy chłodzące Cooling units SPIS TREŚCI / INDEX Seria CHP / CHP series...4 Seria CHW / CHW series...12 Seria MASTER / MASTER series...14 Seria CDW / CDW series...16 Formularz zamówienia / Order form...18

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda

Pompa ciepła powietrze woda European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS Dwusprężarkowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda przystosowana do pracy jako pojedyncza jednostka, przy zastosowaniu regulatora WPMW.. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Wydajn./spręż *) / Air flow /compression range *) [m 3 /h]/[pa] Wymiary **) / Unit size **) [mm] Nagrzewnica /

Bardziej szczegółowo

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60 Opis techniczny. Pompy ciepła Logatherm WPS, WPS, WPS, WPS i WPS 0.. Przegląd wyposażenia Do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w domach jednoi wielorodzinnych stosuje się pompy ciepła typoszeregu Logatherm

Bardziej szczegółowo

WA kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM

WA kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM ZIĘIRK IEZY HŁODZON POWIETRZEM INFORMJE OGÓLNE O SERII Innowacyjna i prosta konstrukcja ziębiarek cieczy z serii Ecologic przyczynia się do obniżenia kosztów inwestycyjnych, jak również zapewnia łatwą

Bardziej szczegółowo

comprised of the following subassemblies:

comprised of the following subassemblies: APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE WALL-MOUNTED HEATING AND VENTILATION UNIT Aparaty grzewczo-wentylacyjne typu AS są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich parametrach

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 MSS.11.3.2 Nr katalogowy: 979127 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Supplied as complete unit ready for installation, the Multilift consist of a fully integrated

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

systemy wody lodowej klima-therm by clint

systemy wody lodowej klima-therm by clint systemy wody lodowej klima-therm by clint 2014 s lo ystem wod dowe systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT syste wo lodow systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT System z kompletną certyfikacją jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM WAFER/LUG BUTTERFLY VALVE WITH ELECTRIC PART TURN ACTUATOR THREE-PHASE ON-OFF T.I.S. Wym. / Dim. DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 H 194

Bardziej szczegółowo

Model: MTZ40. Poziom głośności [db]: 70 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 65

Model: MTZ40. Poziom głośności [db]: 70 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 65 Dane Typ: Sprężarki hermetyczne tłokowe Producent: Maneurop Typoszereg: MTZ Model: MTZ40 Dane techniczne Ilość cylindrów: 1 Pojemność skokowa [m³/h]: 11,81 Pojemność cylindra [cm³]: 67,9 Ilość obrotów

Bardziej szczegółowo

Model: MTZ44. Poziom głośności [db]: 80 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 74

Model: MTZ44. Poziom głośności [db]: 80 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 74 Dane Typ: Sprężarki hermetyczne tłokowe Producent: Maneurop Typoszereg: MTZ Model: MTZ44 Dane techniczne Ilość cylindrów: 2 Pojemność skokowa [m³/h]: 13,26 Pojemność cylindra [cm³]: 76,2 Ilość obrotów

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające chłodzone powietrzem (5-16,3 kw) Agregaty skraplające w wersji chłodzącej oraz pompy ciepła chłodzone powietrzem przeznaczone

Bardziej szczegółowo

pierwszy rozdział Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi 2012 systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT

pierwszy rozdział Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi 2012 systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT 2012 systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT 1 rozdział pierwszy Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi Strony CHA/IK 18-31 16-17 CHA/CLK 15 81 18-19 CHA/K

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE RIRS V EKO 3.0 Wymiary / Dimensions W L H ØD H 1 F RIRS 200 V EKO 598 320 620 125-30 RIRS 300 V EKO 598 320 620 125-30 RIRS 400 V EKO 900 553 850 160 40 30 RIRS 700 V EKO 1100 655 980 250 40 40 RIRS 1200

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zostały specjalnie zaprojektowane do pracy z przyjaznymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi R407C lub R134a (wersja K lub Ka).

Urządzenia zostały specjalnie zaprojektowane do pracy z przyjaznymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi R407C lub R134a (wersja K lub Ka). SZAFY KLIMATYZACYJNE Z BEZPOŚREDNIM ODPAROWANIEM LUB CHŁODNICĄ WODNĄ INFORMACJE OGÓLNE O SERII Urządzenia DataCool, z serii HA, HW, HM (odparowanie bezpośrednie) oraz HCW (z chłodnicą wodną), są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE to wysokiej jakości, bogato wyposażone nawiewne centrale wentylacyjne. Dzięki zastosowaniu wentylatora z silnikiem EC zapewniają niskie zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła SIK 1TES Rysunek wymiarowy 1 1115 111 91 9 5 6 653 3 5 99,5 393 31 63 167 1 73 7 17 65 9 73 6 6 11 1 7,5 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 3 Dolne źródło

Bardziej szczegółowo

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy SI TU 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 1 5 785 6 885 S Z 1.1 682 595 75 1.5 222 1 1.6 1.2 2 4 565 61 1.1 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła, gwint zewnętrzny 1½ 1.2 Powrót

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

Model: MTZ28. Poziom głośności [db]: 71 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 64

Model: MTZ28. Poziom głośności [db]: 71 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 64 Dane Typ: Sprężarki hermetyczne tłokowe Producent: Maneurop Typoszereg: MTZ Model: MTZ28 Dane techniczne Ilość cylindrów: 1 Pojemność skokowa [m³/h]: 8,36 Pojemność cylindra [cm³]: 48,1 Ilość obrotów [min

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne / Air supply units Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Typ / Type Wydajn./spręż *) / Air flow /compression range *) Wymiary **) / Unit size **) Nagrzewnica / Heater capacity

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

frigo screw kw R134a wytwornice wody lodowej chłodzone wodą SHELL PLATE CLASS RCGROUP SpA fiftycoolyears C_GNR_0413 fiftycoolyears

frigo screw kw R134a wytwornice wody lodowej chłodzone wodą SHELL PLATE CLASS RCGROUP SpA fiftycoolyears C_GNR_0413 fiftycoolyears 147 sc frigo screw 186 1604 kw A CLASS R134a PLATE SHELL RCGROUP SpA 19632013 fiftycoolyears 1 9 6 3 2 0 1 3 fiftycoolyears 148 FRIGO SCREW WSTĘP FRIGO SCREW klasy energetycznej A i B, jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM September / Wrzesień 2013 Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM Low pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 4 5 6 7 8 9 SmartPlus J.M. G5+ G6+ G8+ G+ G12+ G14+ G16+ Moc grzewcza* Moc chłodnicza Moc elektryczna sprężarki Moc elektryczna dodatkowej grzałki elektrycznej Liczba faz Napięcie Częstotliwość Prąd

Bardziej szczegółowo

Heat Pump Manager (HPM)

Heat Pump Manager (HPM) Heat Pump Manager (HPM) Przegląd elementów opcjonalnych: Sterownik z wyświetlaczem Sterownik bez wyświetlacza Interfejs do modelu i-lock Interfejs do modelu Mono-lock ( m przewodu) m cable length (0 m

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne / Air supply units 138 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES 2015-09-07 Centrale nawiewne / Air supply units Centrale nawiewne VEKA / VEKA air supply units Typ / Type Wydajn./spręż

Bardziej szczegółowo

Spis treści/content. Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems DH 9

Spis treści/content. Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems DH 9 OSUSZACZE 28 3 Spis treści/content Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems FH-GH 4 Osuszacze standardowe Standard Dehumidifiers DH 9 DR 11 EH 13 ITM 16

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

99,9% erp. nawet / even INVERTER DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY

99,9% erp. nawet / even INVERTER DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY erp READY INVERTER T E C H N O L O G Y WYDAJNOŚĆ AIR VOLUME (m 3 /h) DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY 2000 4 nawet / even 99,9% 8000 K L I

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda lub woda woda* WPF 20/27/35/40/52/66/27HT

Pompy ciepła solanka woda lub woda woda* WPF 20/27/35/40/52/66/27HT European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2015 Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW). Wykonanie kompaktowe do ustawienia

Bardziej szczegółowo

Chiller e pompe di calore aria/acqua Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem Air-to-water chillers and heat-pumps

Chiller e pompe di calore aria/acqua Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem Air-to-water chillers and heat-pumps Chiller e pompe di calore aria/acqua Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem Air-to-water chillers and heat-pumps CARATTERSTICHE STANDARD TSX STANDARDOWE WYPOSAŻENIE TSX TSX STANDARD

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description AHU with heat recovery Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung odzyskiem ciepła Description The air handling units RIS are used for ventilation with filtered, fresh, and preheated air. RIS units recoup heat

Bardziej szczegółowo

CHGV AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 21 do 39 kw

CHGV AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 21 do 39 kw INSTRUKCJA TECHNICZNA CHGV AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 21 do 39 kw CHGV 22 CHGV 25 CHGV 32 CHGV 40 Dostępne również modele PHRV chłodzenie/grzanie Czerwiec 2005 10 12 161 - GB - 00 1 OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 6TU

Dane techniczne SIW 6TU Informacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A

25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A 25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A System GHP 25 HP do współpracy z centralami wentylacyjnymi Charakterystyka Nominalna moc chłodnicza: 71KW Nominalna moc grzewcza: 80KW Maksymalna moc grzewcza: 84KW

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY. Klimakonwektory ( 0,9-60,4kW )

CENNIK DETALICZNY. Klimakonwektory ( 0,9-60,4kW ) CENNIK DETALICZNY 2010 Klimakonwektory ( 0,9-60,4kW ) Historia sukcesu Stworzenie typoszeregu wyrobów obejmującego zakres mocy od 1 do 2400 kw i ponad 35 lat doświadczenia w dziedzinie klimatyzacji stanowią

Bardziej szczegółowo

LSE. > High efficiency air-cooled water chillers. > Wysoce efektywne agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

LSE. > High efficiency air-cooled water chillers. > Wysoce efektywne agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem > High efficiency air-cooled water chillers > Wysoce efektywne agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem Hocheffizienter luftgekühlter Kaltwassersatz Standard Standardowe wyposaŝenie Standard Merkmale

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 240 V AC Główne Gama produktów Typ produktu lub komponentu Typ przekaźnika Nazwa przekaźnika Parametry

Bardziej szczegółowo