R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V"

Transkrypt

1 Seria / Series CHA 702-V 5602-V Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes Katalog / Catalogue CB 56.5 R407C AGREGATY WODY ODOWEJ CHŁODZONE OWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I OMA CIEŁA Z WENTYATORAMI OSIOWYMI I SRĘŻARKAMI ŚRUBOWYMI O MOCY OD 170 kw DO 1500 kw AIRCOOED IQUID CHIERS AND HEAT UMS WITH AXIA FANS AND SCREW COMRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw ŚRUBOWE

2

3 SIS TREŚCI Str. Opis ogólny 4 Wersje 4 Charakterystyka techniczna 4 Akcesoria montowane fabrycznie 4-5 Akcesoria dostarczane oddzielnie 5 Warunki odniesienia 5 Zakres temperatur pracy 5 Dane techniczne 6-7 Wydajność chłodzenia 8-9 Wydajność grzania Sterownik mikroprocesorowy 12 Straty ciśnienia w obiegu wodnym 13 Ograniczenia przepływu wody w parowniku 13 Współczynniki korygujące 13 Współczynnik korygujący zanieczyszczenia parownika 13 Schemat obiegu chłodniczego: jednostki tylko chłodzące 14 jednostki z pompą ciepła 15 Obieg wodny: Charakterystyki ogólne 16 Schemat obiegu wodnego 16 Jednostki z zasobnikiem i pompą: Dane techniczne 17 Krzywe charakterystyki pompy Rozmieszczenie przyłączy wodnych 20 Wymiary i wolna przestrzeń 21 Masa oziom ciśnienia akustycznego egenda do schematów elektrycznych 26 Schematy elektryczne Wskazówki dotyczące montażu 31 INDEX ag. General description 4 Versions 4 Technical features 4 Factory fitted accessories 4-5 oose accessories 5 Reference conditions 5 Operating range 5 Technical data 6-7 Cooling capacity 8-9 Heating capacity Microprocessor control system 12 Water circuit pressure drops 13 Evaporator water flow limits 13 Correction factors 13 Evaporator fouling factors corrections 13 Refrigeration circuit diagram: Only cooling units 14 Heat pump units 15 Water circuit: General characteristics 16 Water circuit diagram 16 Units with storage tank and pump: Technical data 17 Characteristic pump curves osition of water connections 20 Dimensions and clearances 21 Weights Sound pressure level Wiring diagrams explanation 26 Wiring diagrams Installation recommendations 31 3

4 OIS OGÓNY Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem, z wentylatorami osiowymi do montażu na zewnątrz budynku. Typoszereg urządzeń obejmuje 20 modeli pokrywający zakres wydajności od 170 do 1500 kw. GENERA DESCRITION Air cooled water chiller units, with axial fans for outdoor installation. The range consists of 20 models covering a cooling capacity from 170 to 1500 kw. WERSJE: CHA CHA/SS CHA/W CHA/W/SS - tylko chłodzenie - tylko chłodzenie, wersja wyciszona - pompa ciepła - pompa ciepła, wersja wyciszona VERSIONS: CHA - cooling only CHA/SS - super silenced cooling only CHA/W - reversible heat pump CHA/W/SS - super silenced reversible heat pump CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: Rama. Samonośna, ocynkowana rama stalowa dodatkowo zabezpieczona proszkową farbą poliesterową. Łatwe do zdemontowania panele obudowy umożliwiają dostęp w celach konserwacji i przeprowadzania innych niezbędnych operacji. Sprężarki. ółhermetyczne, śrubowe z wbudowanym oddzielaczem oleju, grzałką karteru, wziernikiem oleju, zabezpieczeniem termicznym i zaworami odcinającymi. Wentylatory. Osiowe bezpośrednio sprzężone z elektrycznym silnikiem 3-fazowym z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w kratę zabezpieczającą wentylator umieszczoną na wylocie powietrza. W urządzeniach super cichych instalowane są wentylatory niskoobrotowe, dlatego niektóre urządzenia posiadają więcej wentylatorów. Skraplacz zbudowany z dwóch rur miedzianych z użebrowaniem aluminiowym. arownik. Typ płaszczowo-rurowy z dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi oraz jednym obiegiem wodnym. Rozdzielnica. Zawiera: włącznik główny z blokadą drzwi, bezpieczniki, zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarek oraz wyłączniki termiczne wentylatorów, przekaźniki i zaciski do podłączenia zewnętrznego sterowania. Mikroprocesor do automatycznego sterowania urządzeniem pozwalający na ciągłe wyświetlanie stanu pracy urządzenia, sterowanie zadaną i rzeczywistą temperaturą wody, a w przypadku częściowej lub całkowitej blokady urządzenia, wskazanie urządzenia zabezpieczającego. Obieg chłodniczy wersje CHA i CHA/SS. Każde urządzenie zawiera dwa niezależne obiegi chłodnicze. Wszystkie modele wykonane są z przewodów miedzianych i składają się z następujących części: termostatyczny zawór rozprężny zrównoważony zewnętrznie, zawór elektromagnetyczny na rurze cieczowej (odessanie czynnika), filtr osuszający, wziernik cieczy ze wskaźnikiem wilgotności, presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia (z ustalonymi parametrami) oraz zawór bezpieczeństwa i manometry /H ( ). Obieg chłodniczy wersje CHA/W i CHA/W/SS. Urządzenie w wersji pompy ciepła dodatkowo oprócz elementówurządzenia w wersji tylko chłodzenie zawiera w każdym obwodzie: 4-drogowy zawór zwrotny, oddzielacz cieczy na rurze ssania, zbiornik cieczy, zawory kontrolne, zawory odcinające na rurze cieczowej i wymiennik regeneracyjny na rurze ssącej. Obieg wodny wersje CHA, CHA/SS, CHA/W, CHA/W/SS. Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrożeniowy, ręczny odpowietrznik oraz odprowadzenie skroplin. AKCESORIA MONTOWANE FABRYCZNIE: IM - rzełączniki magnetyczno-termiczne zamiast bezpieczników i przekaźników termicznych. S - Izolacja akustyczna jednostki. Sprężarki wyposażone są w osłony dźwiękoszczelne. RZ - łynna regulacja wydajności sprężarki w celu dostosowania wydajności chłodzenia do obciążenia cieplnego systemu. CT - Kontrola skraplania przy temperaturze zewnętrznej do 0 C, realizowana przez zatrzymanie niektórych wentylatorów. CC - Kontrola skraplania realizowana za pomocą ciągłej regulacji prędkości obrotowej wentylatora przy temperaturze zewnętrznej do -20 C w trybie chłodzenia. HR - Wymiennik regeneracyjny z 20% odzyskiem ciepła. HRT/S - Całkowity odzysk ciepła szeregowy dla 70% do 95% odzysku ciepła, zgodnie z warunkami pracy. HRT/ - Całkowity odzysk ciepła równoległy ze 100% odzyskiem ciepła. S - Zasobnik akumulacyjny l: modele Zasobnik akumulacyjny 2000 l: modele Zasobnik akumulacyjny 3000 l: modele U - ompa obiegowa montowana wewnątrz jednostki. D - Dwie pompy obiegowe montowane wewnątrz jednostki, jedna pompa pracuje w czasie przestoju drugiej; na każde żądanie uruchomienia, pierwsza zostanie załączona ta z pomp, która przepracowała mniejszą ilość godzin. SU - Zasobnik i pompa obiegowa montowane wewnątrz jednostki. SD - Zasobnik i dwie pompy obiegowe montowane wewnątrz jednostki, jedna pompa pracuje w czasie przestoju drugiej; na każde żądanie uruchomienia, pierwsza zostanie załączona ta z pomp, która przepracowała mniejszą ilość godzin. TECHNICA FEATURES: Frame. Self-supporting galvanized steel frame further protected with polyester powder painting. Easy to remove panels allow access to the inside of the unit for maintenance and other necessary operations. Compressors. Screw semihermetic, with built-in oil separator, crankcase heater, oil sight glass, thermal protection and intercepting valves. Fans. Axial fans directly coupled to a three-phase electric motor with external rotor. A safety fan guard is fitted on the air flow discharge. On the super silenced units there are fans with a low rpm therefore some models have more fans. Condenser. Two copper tube and aluminum finned coils. Evaporator. Shell and tube, with two indipendent refrigerants circuits and one water circuit. Electrical board. Includes: main switch with door safety interlock; fuses, overload protection for compressors and thermocontacts for fans; interface relays and electrical terminals for external connections. Microprocessor for automatic control of the unit allowing continuous display of the operational status of the unit, control set and real water temperature and, in case of partial or total block of the unit, indication of security device that intervened. Refrigerant circuit versions CHA and CHA/SS. Each unit includes two independent refrigerant circuits. roduced in copper tubing, all models have the following components: thermostatic expansion valve with external equalisation, electro valve on liquid line (pump down), filter-drier, level and humidity indicator, high and low pressure switches (with fixed setting) and safety valve and B/H manometers ( ). Refrigerant circuit versions CHA/W and CHA/W/SS. The unit in heat pump version, in addition to the components of the only cooling unit, includes for each circuit: 4-ways reverse valve, liquid separator on the suction line, liquid receiver, check valves, pressure valve on compressor supply, liquid line shut-off valve, intermediate exchanger in suction. Water circuit CHA, CHA/SS, CHA/W, CHA/W/SS version. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, manual air vent and water drain. FACTORY FITTED ACCESSORIES: IM - Magnetothermic switches instead of fuses and thermal relays. S - Unit silencement. The compressors are equipped with sound-absorbing covering. RZ - Stepless regulation of the compressors to adjust the cooling capacity to the termic load of the system. CT - Condensation control to outside air temperatures of 0 C obtained by means of stopping some fans. CC - Condensation control obtained by means of continuous adjustment of the fan rotation speed up to outside air temperatures of 20 C in operation as a refrigerator. HR - Desuperheater with 20% heat recovery. HRT/S - Total heat recovery serial connected for from 70% to 95% heat recovery, according to the working conditions. HRT/ - Desuperheater with 100% heat recovery. S - Inertial tank l: models Inertial tank 2000 l: models Inertial tank 3000 l: models U - Circulating pump inserted inside the unit. D - Double circulating pump installed in the unit, working one in stand-by to the other; by every start request, the pump with the least number of working hours is activated first. SU - Inertial tank and circulating pump installed in the unit. SD - Inertial tank and double circulating pump installed in the unit, working one in stand-by to the other; by every start request, the pump with the least number of working hours is activated first. 4

5 RF - Zawory odcinające obiegu chłodniczego na lini cieczy (standard w wersji W). FE - Grzałka parownika ze sterowaniem termostatycznym. FU - Grzałka parownika do SU ze sterowaniem termostatycznym. FD - Grzałka parownika do SD ze sterowaniem termostatycznym. SS - Soft start do ograniczenia prądu rozruchowego sprężarki. C - Styki bezprądowe dla zdalnego alarmu i sterowania. AKCESORIA DOSTARCZANE ODDZIENIE: MN - Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia dla każdego obiegu chłodniczego (standard w modelach ). CR - anel zdalnego sterowania montowany w pomieszczeniu w celu zdalnego sterowania jednostką, z identycznymi funkcjami jak sterowanie wbudowane w urządzenie. IS - Interfejs szeregowy RS 485 do połączenia ze sterownikami i systemem centralnego nadzoru. R - Osłona skraplacza wykonana ze stali anodowanej i malowanej proszkowo. F - Maskownica skraplacza z filtrem w metalowej ramce (nie zalecany dla pomp ciepła). AG - Gumowe amortyzatory drgań montowane na spodzie jednostki w celu stłumienia możliwych wibracji przenoszonych w zależności od typu podłoża, na jakim zainstalowano jednostkę. AM - Amortyzatory sprężynowe montowane na spodzie jednostki w celu stłumienia możliwych wibracji przenoszonych w zależności od typu podłoża, na jakim zainstalowano jednostkę. F - Czujnik przepływu zapobiegający zaburzeniom w przepływie wody. RF - Cooling circuit shut off valve on liquid (standard on W). FE - Evaporator heater with thermostatic control. FU - Evaporator heater for SU with thermostatic control. FD - Evaporator heater for SD with thermostatic control. SS - Soft start to reduce compressor starting current. C - otential free contacts for remote alarm and control. OOSE ACCESSORIES: MN - High and low pressure gauges for every refrigeration circuit (standard on the models ). CR - Remote control panel to be inserted in the room for remote control of the unit, with the same functions as that inserted in the machine. IS - RS 485 serial interface for connection to controls and centralized supervision systems. R - Coil protection guards in steel with cataphoresis treatment and painting. F - Coil protection grills with nest metal filter. (not advisable in heat pump versions). AG - Rubber vibration dampers to be inserted at the bottom of the unit to dampen possible vibrations due to the type of floor where the machine is installed. AM - Spring shock absorbers to be inserted at the bottom of the unit to dampen possible vibrations due to the type of floor where the machine is installed. F - Flow switch to prevent any water flow interruption. WARUNKI ODNIESIENIA Wszystkie dane techniczne podane na stronach 6 i 7, odnoszą się do następujących warunków pracy urządzenia: - chłodzenie: temperatura wody wlotowej 12 C temperatura wody wylotowej 7 C temperatura powietrza na wlocie do skraplacza 35 C. - grzanie: temperatura wody wlotowej 40 C temperatura wody wylotowej 45 C temperatura powietrza na wlocie 7 C d.b., 6 C w.b. oziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w wolnej przestrzeni w odległości 1 m od jednostki i na wysokości 1,5 m od skraplacza, podczas pracy z pełnym obciążeniem; pomiar nie uwzględnia ewentualnych pomp zamontowanych wewnątrz jednostki. Wartość ta może różnić się w zależności od miejsca montażu i zakłada tolerancję +/- 3 db (A), zgodnie z DIN Zasilanie 400V/3fazy/50 Hz; dodatkowe zasilanie 230V/1faza/50 Hz. REFERENCE CONDITIONS All technical data, indicated on pages 6 and 7, refer to the following unit operating conditions: - cooling: entering water temperature 12 C leaving water temperature 7 C ambient air on condenser 35 C. - heating: entering water temperature 40 C leaving water temperature 45 C ambient inlet air 7 C d.b., 6 C w.b. The sound pressure level is measured in free field conditions at a distance of 1 m from the unit and at a height of 1,5 m side of condensing coil and with machine running on full load; it does not take into account possible pumps installed inside the unit. This value can vary depending on the site of installation and has a tolerance of +/- 3dB(A) in accordance with DIN The power supply is 400V/3h/50Hz; auxiliary supply is 230V/1h/50Hz. ZAKRES TEMERATUR RACY Chłodzenie Cooling Grzanie Heating OERATING RANGE min max min max Temperatura wody na wlocie C Inlet water temperature Temperatura wody na wylocie C Outlet water temperature Różnica temperatur wody (1) C Water thermal difference (1) Temperatura powietrza zewn. C 10 * 46** Ambient air temperature Min. temperatura na wylocie wody lodowej z mieszaniną glikolu Maks. ciśnienie dyspozycyjne wymiennika po stronie wodnej C ka 1000 Minimun chilled water outlet temperature with glycol mixture Max. operating pressure heat exchanger water side * Możliwość pracy przy -20 C z zastosowaniem opcjonalnej kontroli skraplania. ** Z wyjątkiem różnych ograniczeń podanych w tabelach na stronach 8-9. (1) We wszystkich przypadkach, przepływ wody musi być ograniczony w ramach limitów podanych na stronie 12. * This value can be reduced until -20 C with an optional accessory supplied prefabricated. ** Exept where it is differently limitated in the tables pag (1) In all cases the water range will have to re-enter within the reported limits on pag

6 R407C DANE TECHNICZNE MODE 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V Chłodzenie: Wydajność chłodzenia (1) kw obór mocy (1) kw Grzanie: Wydajność grzania (1) kw obór mocy (1) kw Sprężarki n Obiegi chłodnicze n Stopnie wydajności % < / 25 / 37 / 50 / 75 / 87 / > arownik: rzepływ wody (1) l/s 8,12 9,46 10,85 12,37 13,86 16,15 18,44 20,69 22,93 25,85 Strata ciśnienia (1) ka rzyłącza wodne DN ojemność wodna dm³ Sprężarka: Jednostkowy pobór mocy (1) kw 29,5 34,5 39,5 44,5 47,5 56,5 62,5 72,5 77,5 84,5 Jednostkowy pobór prądu (1) A 52,5 61,1 69,9 78,1 83,0 98, Ilość oleju Kg Wersja standardowa i z akcesoriami S: rzepływ powietrza m³/s 21,1 21,1 20,0 20,0 32,5 30,6 40,0 40,0 40,0 51,4 Wentylatory n Moc nominalna - wentylatory kw rąd nominalny - wentylatory A Ciśnienie dźwięku (1) db(a) Ciśnienie dźwięku z akcesoriami S (1) db(a) Ilość czynnika R407C Kg Długość jednostek tylko chłodzących mm Długość jednostek w wersji pompa ciepła mm Szerokość mm Wysokość mm Masa transportowa jednostek tylko chłodzących Kg Masa transportowa jednostek tylko chłodzącychz akcesoriami S Kg Masa transportowa jedn. w wersji pompa ciepła Kg Masa transportowa jednostek w wersji pompa ciepła z akcesoriami S Kg Wersja SS: rzepływ powietrza m³/s 13,6 13,6 22,2 22,2 20,8 27,0 35,5 35,5 32,7 43,3 Wentylatory n Moc nominalna - wentylatory kw 2,88 2,88 4,32 4,32 4,32 5,76 7,2 7,2 7,2 8,64 rąd nominalny - wentylatory A 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8 14,4 18,0 18,0 18,0 21,6 Ciśnienie dźwięku (1) db(a) Ilość czynnika R407C Kg Długość jednostek tylko chłodzących mm Długość jednostek w wersji pompa ciepła mm Szerokość mm Wysokość mm Masa transportowa jednostek tylko chłodzących Kg Masa transportowa jedn. w wersji pompa ciepła Kg Całkowite zużycie energii elektrycznej: Zasilanie V/h/Hz < / 3 / > rąd rozruchowy A Maksymalny prąd A (1) Warunki odniesienia na stronie 5. 6

7 R407C 2402-V 3202-V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V MODE TECHNICA DATA Cooling: kw Cooling Capacity (1) kw Absorbed power (1) Heating: kw Heating capacity (1) kw Absorbed power (1) n Compressors n Refrigerant Circuits < / 25 / 37 / 50 / 75 / 87 / > % Capacity steps Evaporator: 29,05 32,82 36,22 39,56 43,48 47,40 51,46 59,01 66,75 71,67 l/s Water flow (1) ka ressure drops (1) DN Water connections dm³ Water volume Compressor: ,5 117,5 128, ,5 232 kw Unitary absorbed power (1) A Unitary absorbed current (1) Kg Oil charge Standard version and with S accessory: 51,4 48,1 60,3 60,3 68,1 68,1 73,5 93,3 104,4 98,9 m³/s Airflow n Fans kw Nominal power - fans A Nominal current - fans db(a) Sound pressure level (1) db(a) Sound pressure level with S accessory (1) Kg Refrigerant charge R407C mm Cooling only unit lenght mm Heat pump unit lenght mm Width mm Height Kg Cooling only unit transport weight Kg Cooling only unit transport weight with S accesory Kg Heat pump unit transport weight Kg Heat pump unit transport weight with S accesory SS version: 43,3 40,7 46,3 50,2 50,2 63,8 63,8 70, m³/s Airflow n Fans 8,64 8,64 10,08 10,08 10,08 12,96 12,96 18, kw Nominal power - fans 21,6 21,6 25,2 25,2 25,2 32,4 32,4 40, A Nominal current - fans db(a) Sound pressure level (1) Kg Refrigerant charge R407C mm Cooling only unit lenght mm Heat pump unit lenght mm Width mm Height Kg Cooling only unit transport weight Kg Heat pump unit transport weight Total electrical consumption: < / 3 / > V/h/Hz ower supply A Starting current A Max. Current (1) Referential conditions at page 5. 7

8 R407C WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA COOING CAACITY MOD. 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V 2402-V TEMERATURA OWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO C / AMBIENT AIR TEMERATURE C To ( C) kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 R407C WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA COOING CAACITY MOD V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V TEMERATURA OWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO C / AMBIENT AIR TEMERATURE C To ( C) kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf: Wydajność chłodzenia (kw) kwe: obór mocy (kw) To: Temperatura wody na wylocie z parownika (Δt wlot/wylot = 5K) - Zaznaczone pola wskazują warunki pracy niedozwolone dla wersji SS. kwf: Cooling capacity (kw) kwe: ower input (kw) To: Evaporator leaving water temperature (Δt in./out = 5K) - The evidenced areas indicate conditions not admitted of operation for SS versions. 9

10 R407C WYDAJNOŚĆ GRZANIA HEATING CAACITY MOD. 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V 2402-V Ta ( C) RH(%) TEMERATURA WODY NA WOCIE/WYOCIE ZE SKRAACZA C / CONDENSER INET/OUTET WATER TEMERATURE C 30/35 35/40 40/45 kwt kwe kwt kwe kwt kwe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 R407C WYDAJNOŚĆ GRZANIA HEATING CAACITY MOD V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V Ta ( C) RH(%) TEMERATURA WODY NA WOCIE/WYOCIE ZE SKRAACZA C CONDENSER INET/OUTET WATER TEMERATURE C 30/35 35/40 40/45 kwt kwe kwt kwe kwt kwe Ta: Temperatura powietrza zewnętrznego termometru suchego ( C) RH: Wilgotność powietrza zewnętrznego (%) kwt: Wydajność grzania (kw) kwe: obór mocy (kw) Ta: Ambient air temperature dry bulb ( C) RH: Ambient air relative humidity (%) kwt: Heating capacity (kw) kwe: ower input (kw) 11

12 STEROWNIK MIKROROCESOROWY MICROROCESSOR CONTRO SYSTEM Mikroprocesor steruje wszystkimi funkcjami urządzenia i umożliwia wykonanie regulacji. unkty nastawy i parametry pracy ustawiane są bezpośrednio w sterowniku. Ten typ sterownika umożliwia regulację do czterech sprężarek. osiada sygnalizację alarmów, wielofunkcyjne przyciski oraz zapewnia ciągłe sterowanie systemem, jak również zapisanie wszystkich danych w przypadku odcięcia zasilania. Wyświetlacz ułatwia wprowadzanie i podgląd konfigurowanych wartości. Główne funkcje: wskazanie temperatury wody wlotowej i wylotowej; identyfikacja i podgląd bloków za pomocą kodu alfanumerycznego; sterowanie jedną lub dwoma pompami; opóźnienie alarmu czujnika przepływu podczas rozruchu; wstępny rozruch wentylatorów; licznik godzin pracy sprężarek; automatyczna zmiana sekwencji pracy sprężarek i pomp; indywidualne uruchamianie sprężarek; zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe; zdalne wł.-wył.; sygnalizacja pracy; ręczne sterowanie pracą; ręczne zerowanie; zatrzymanie odsysania. Alarmy: wysokiego i niskiego ciśnienia oraz przeciążenia dla wszystkich sprężarek; przeciwzamrożeniowy; czujnika przepływu; błędu konfiguracji. Akcesoria: interfejs szeregowy umożliwiający podłączenie do komputera z oprogramowaniem sterującym i diagnostycznym, zdalny wyświetlacz. A microprocessor controls all the functions of the unit and allows any adjustments to be made. The set-points and operating parameters are set directly into the microprocessor. This type of microprocessor enables the adjustment of up to four compressors. It has a visual alarm signal, pushbuttons for the various functions, and offers a continuous control of the system as well as saving all the data in case of a cut in the power supply. Through the display, one can input and have an indication of set values. rincipal functions: indication of entering and leaving water temperature; identification and display of blocks by means of alphanumerical code; control of one or two pumps; flow switch alarm delay at start-up; prestarting of the fans; hour counter of compressors in operation; automatic changeover of compressor and pump sequence; compressors start individually and not together; frost protection; remote on-off; operation signalling; manual operation; manual reset; pump down stop. Alarms: high and low pressure and overload on each compressor; antifreeze; flow switch; configuration error. Accessories: electronic card for connection to management and service systems, remote display. 12

13 STRATY CIŚNIENIA W OBIEGU WODNYM WATER CIRCUIT RESSURE DROS Straty cisnienia ressure drops (ka) V / 802-V / 902-V / 1102-V / 1202-V 1602-V / 1802-V 1502-V 2002-V / 2202-V / 2402-V 3202-V 5602-V 3302-V / 3402-V / 3602-V 4002-V 4202-V / 4602-V / 5002-V rzepływ wody - Water flow (l/s) OGRANICZENIA RZEŁYWU WODY W AROWNIKU EVAORATORS WATER FOW IMITS Model 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V Model Min. przepływ l/s 4,9 4,9 4,9 4,9 6,9 9,7 8,9 8,9 11,7 11,7 Minimum flow Maks. przepływ l/s 14,0 14,0 14,0 14,0 19,4 22,2 25,1 25,1 33,6 33,6 Maximum flow Model 2402-V 3202-V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V Model Min. przepływ l/s 11,7 15,3 19,4 19,4 19,4 26,2 30,5 34,2 34,2 38,6 Minimum flow Maks. przepływ l/s 33,6 44,2 55,5 55,5 55,5 75,5 87,5 97,8 97,8 110,8 Maximum flow WSÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE Jeżeli jednostka będzie pracować z mieszaniną glikol-woda, we wszystkich kalkulacjach należy zastosować następujące współczynniki korygujące. CORRECTION FACTORS If an unit is made to operate with a glycol-water solution, the following correction factors should be applied to any calculations. rocent wagowy glikolu etylenowego (%) Ethylene glycol percent by weight (%) unkt zamarzania ( C) 0-4,5-9,5-15,5-21,5-32,5 Freezing point ( C) Wsp. koryg. wydajności chłodzenia 1 0,975 0,95 0,93 0,91 0,88 Cooling capacity corr. factor Wsp. koryg. poboru mocy 1 1,01 0,995 0,990 0,985 0,975 ower input corr. factor Wsp. koryg. przepływu mieszaniny 1 1,01 1,04 1,08 1,14 1,20 Mixture flow corr. factor Wsp. koryg. strat ciśnienia 1 1,05 1,13 1,21 1,26 1,32 ressure drop corr. factor Współczynnik korygujący zanieczyszczenia parownika Evaporator fouling factor corrections f1 fp1 0 Czysty parownik Clean evaporator 0,44 x 10-4 (m² C/W) 0,98 0,99 0,44 x 10-4 (m² C/W) 0,88 x 10-4 (m² C/W) 0,96 0,99 0,88 x 10-4 (m² C/W) 1,76 x 10-4 (m² C/W) 0,93 0,98 1,76 x 10-4 (m² C/W) f1: współczynniki korekcyjne wydajności; fp1: współczynnik korekcyjny poboru mocy sprężarki; Wydajności jednostki podane w tabelach uwzględniają stan czystego wymiennika (współczynnik zabrudzenia = 0). Dla innych wartości współczynników zabrudzenia, wydajności jednostek należy skorygować o podane powyżej współczynniki korygujące. f1: capacity correction factors; fp1: compressor power input correction factor; Unit performances reported in the tables are given for the condition of clean exchanger (fouling factor = 0). For different fouling factors values, unit performances should be corrected with the correction factors shown above. 13

14 SCHEMAT OBIEGU CHŁODNICZEGO Jednostki tylko chłodzące REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM Only cooling units VDS VDS RM CA MV RM MH E E MH SH SS > > RC FD R R FD SH SS > > RC S < MC V SF VT VT SF S < MC V M T M RA RA EW T OZNACZENIE DESIGNATION CA Skraplacz Condenser E Elektrozawór na przewodzie cieczy Electro valve on liquid line EW arownik Evaporator FD Filtr osuszający Filter-drier MC Sprężarka Compressor MH Manometr wysokiego ciśnienia (akcesoria 702-V 2402-V) High pressure guage (accessory 702-V 2402-V) M Manometr niskiego ciśnienia (akcesoria 702-V 2402-V) ow pressure guage (accessory 702-V 2402-V) MV Wentylatory osiowe Axial fans RA Zawory odcinające na linii ssania Suction line shut-off valve RC Grzałka karteru Crank case heater R Zawory odcinające na przewodzie cieczowym iquid line shut-off valve (accessory) RM inia tłoczenia Discharge line SF Wziernik cieczy Sight glass SH resostat wysokiego ciśnienia High pressure switch S resostat niskiego ciśnienia ow pressure switch SO resostat różnicowy ciśnienia oleju Oil pressure gauges SS resostat bezpieczeństwa Safety pressure gauges VDS Zawór bezpieczeństwa Safety valve V Zawór dławiący Step regulation valve VT Termostatyczny zawór rozprężny Expansion valve 14

15 SCHEMAT OBIEGU CHŁODNICZEGO Jednostki w wersji pompa ciepła REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM Heat pump units CV CV CV CV VT VS VS VT FD FD R R SF CV SF CV CV CV R R CEC MV VDS VDS RCV RCV SCI VDS VR T SCA VDS VR SCI MH SS > RM T MH SS > RM SH > RC SH > RC S < MC V S < MC V M RA M RA SG SG OZNACZENIE DESIGNATION CEC Ożebrowana wężownica Finned coil CV Zawór kontrolny Check valve FD Filtr osuszający Filter-drier R Zbiornik ciekłego czynnika iquid receiver MC Sprężarka Compressor MH Manometr wysokiego ciśnienia (akcesoria 702-V 2402-V) High pressure guage (accessory 702-V 2402-V) M Manometr niskiego ciśnienia (akcesoria 702-V 2402-V) ow pressure guage (accessory 702-V 2402-V) MV Wentylatory osiowe Axial fans RA Zawory odcinające na linii ssania Suction line shut-off valve RC Grzałka karteru Crank case heater RCV Zawór 4-drogowy 4-Way valve R Zawory odcinające na przewodzie cieczowym iquid line shut-off valve RM Zawory odcinające na linii tłoczenia Discharge line shut-off valve SCA Wymiennik ciepła chłodzony wodą Water cooled exchanger SCI Wymiennik regeneracyjny Exchanger in suction SF Wziernik cieczy Sight glass SG Oddzielacz cieczy/gazu iquid/gas separator SH resostat wysokiego ciśnienia High pressure switch S resostat niskiego ciśnienia ow pressure switch SO resostat różnicowy ciśnienia oleju Oil pressure gauges SS resostat bezpieczeństwa Safety pressure gauges VDS Zawór bezpieczeństwa Safety valve V Zawór dławiący Step regulation valve VR Regulator ciśnienia ressure valve VS Zawór elektromagnetyczny Solenoid valve VT Termostatyczny zawór rozprężny Expansion valve 15

16 OBIEG WODNY Ogólne charakterystyki WATER CIRCUIT General characteristics Obieg wodny wersje CHA, CHA/SS, CHA/W, CHA/W/SS. Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrożeniowy, ręczne zawory odpowietrzające i odprowadzenie skroplin. S - Obieg wodny z dodatkową pompą obiegową. Zawiera: parownik, izolowany zbiornik akumulacyjny, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrożeniowy, zawór bezpieczeństwa oraz ręczne zawory odpowietrzające i odprowadzenie skroplin. U - Obieg wodny z dodatkową pompą obiegową. Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrożeniowy, pompę obiegową, czujnik przepływu, manometry wodne na rurze zasilania i powrotu, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa oraz przekaźnik termiczny. D - Obieg wodny z dwoma dodatkowymi pompami obiegowymi. Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrożeniowy, dwie pompy obiegowe, czujnik przepływu, manometry wodne na rurze zasilania i powrotu, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, zawór kontrolny oraz przekaźniki termiczne. Water circuit CHA, CHA/SS, CHA/W, CHA/W/SS version. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, manual air vent and water drain. S - Water circuit with additional inertial tank. Includes: evaporator built in the insulated inertial tank, temperature sensor, antifreeze sensor, safety valve, manual air vent and water drain. U - Water circuit with additional circulation pump. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, circulation pump, flow switch, water manomethers in suction and suplly lines, expansion vessel, safety valve and thermal relay. D - Water circuit with additional double circulation pump. Includes: evaporator, temperature sensor, antifreeze sensor, double circulation pump, flow switch, water manomethers in suction and supply lines, expansion vessel, safety valve, check valve and thermal relais. SCHEMAT OBIEGU WODNEGO WATER CIRCUIT DIAGRAM OZNACZENIE DESIGNATION F SFA CV Zawór zwrotny Gate valve EW arownik Evaporator VSI OUT ST2 T SCA S EW SFA ST1 T CV MU MN R R CV MD R R MD MU Dwie pompy obiegowe Jedna pompa obiegowa Double circulating pump Single circulating pump F Czujnik przepływu Flow switch MN Manometr wodny Water manometer R Zawór odcinający Intercepting valve SCA Odprowadzenie skroplin Water drain SFA Ręczny odpowietrznik Manual air vent S Zasobnik Inertial tank ST1 Czujnik pracy Sensor for unit operation ST2 Czujnik przeciwzamrożeniowy Antifreeze sensor VE Naczynie wzbiorcze Expansion vessel VSI Zawór bezpieczeństwa (600 ka) Safety valve (600 ka) SU VE MN SD IN 16

17 JEDNOSTKI Z ZASOBNIKIEM I OMĄ Dane techniczne UNITS WITH STORAGE TANK AND UM Technical data MODEE 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V MODES ojemność zasobnika l Storage tank volume Moc nominalna pompy kw ,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 Nominal power - pump Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne ka Max. working pressure Ciśnienie robocze (1) ka Head pressure (1) ojemność naczynia wzbiorczego l Expansion vessel volume MODEE 2402-V 3202-V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V MODES ojemność zasobnika l Storage tank volume Moc nominalna pompy kw 7,5 7,5 11,0 11,0 11,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Nominal power - pump Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne ka Max. working pressure Ciśnienie robocze (1) ka Head pressure (1) ojemność naczynia wzbiorczego l Expansion vessel volume Wyznaczanie masy na masę roboczą podaną poniżej składają się: - masa zasobnika (w stanie napełnionym); - masa pompy i instalacji rurowej. Wartość tą należy następnie dodać do MASY TRANSORTOWEJ danego urządzenia. Wynikiem jest całkowita masa pracującego urządzenia. Są to istotne dane, brane pod uwagę przy doborze podstawy pod agregat i amortyzatorów drgań. The calculation of weight in operation indicated below is composed of: - weight of the storage tank (with water empty); - weight of the pump and pipework. The value is then to be added to the TRANSORT WEIGHT of the machine referred to. The result is the total weight of the unit in operation. This is a necessary detail to calculate the concrete base of the chiller and select antivibration mounts. Dodatkowa masa robocza i przyłącza wodne Additional weight in operation and water connections MODEE 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V MODES S U D Dodatkowa masa w czasie pracy Kg S Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections Dodatkowa masa w czasie pracy Kg U Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections Magg. peso in funzionamento Kg D Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections MODEE 2402-V 3202-V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V MODES S U D Dodatkowa masa w czasie pracy Kg S Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections Dodatkowa masa w czasie pracy Kg U Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections Dodatkowa masa w czasie pracy Kg D Additional weight while funct. rzyłącza wodne DN Water connections (1) Warunki odniesienia podano na stronie 5. (1) Referential conditions at page 5. 17

18 JEDNOSTKI Z ZASOBNIKIEM I OMAMI Krzywe charakterystyki pompy UNITS WITH STORAGE TANK AND UMS Characteristic pump curves ka V 802-V902-V Mod.: CHA 702-V CHA 802-V CHA 902-V Q l/s ka V Mod.: CHA 1102-V Q l/s ka V 1502-V 1602-V Mod.: CHA 1202-V CHA 1502-V CHA 1602-V Q l/s 18

19 JEDNOSTKI Z ZASOBNIKIEM I OMAMI Krzywe charakterystyki pompy UNITS WITH STORAGE TANK AND UMS Characteristic pump curves ka V 2002-V 2202-V 2402-V 3202-V Mod.: CHA 1802-V CHA 2002-V CHA 2202-V CHA 2402-V CHA 3202-V Q l/s ka V 3402-V 3602-V Mod.: CHA 3302-V CHA 3402-V CHA 3602-V Q l/s ka V 4202-V 4502-V 5002-V 5602-V Mod.: CHA 4002-V CHA 4202-V CHA 4602-V CHA 5002-V CHA 5602-V Q l/s 19

20 ROZMIESZCZENIE RZYŁĄCZY WODNYCH osition of water connections STD S IN IN OUT E OUT E1 D D1 = = B = = B U D SU SD IN OUT OUT E2 IN E3 D2 D3 = = B = = B MOD. 702-V 802-V 902-V 1102-V 1202-V 1502-V 1602-V 1802-V 2002-V 2202-V B mm D mm E mm D1 mm E1 mm D2 mm E2 mm D3 mm E3 mm MOD V 3202-V 3302-V 3402-V 3602-V 4002-V 4202-V 4602-V 5002-V 5602-V B mm D mm E mm D1 mm E1 mm D2 mm E2 mm D3 mm E3 mm

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE...

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.3

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

systemy wody lodowej klima-therm by clint

systemy wody lodowej klima-therm by clint systemy wody lodowej klima-therm by clint 2014 s lo ystem wod dowe systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT syste wo lodow systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT System z kompletną certyfikacją jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35 I273PLGB 0411 31100126 PL DMG900 Cyfrowy analizator sieci DMG900T Przetwornik INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG900 Digital power analyzer DMG900T Power transducer INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Spis treści PROFIL FIRMY 4 PROGRESSO 8 FUTURO 26 ENERGIA 38 COMUNICARE 48 REFERENCJE 62 3 Profil firmy Nasza marka od zawsze była związana z najbardziej

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRODUKTU

DOKUMENTACJA PRODUKTU Chłodzenie precyzyjne do zabezpieczenia systemów biznesowych o krytycznym znaczeniu Liebert HPW System chłodzenia węzłów zdalnego dostępu telekomunikacji mobilnej przeznaczony do montażu zewnętrznego Liebert

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla Ciepłownictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji

Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla Ciepłownictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji MAKING MODERN LIVING POSSILE Jeden produkt - wiele zastosowań Regulatory elektroniczne dla iepłownictwa, hłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji Regulatory elektroniczne Danfoss: Kilka typów produktów -

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5609 NVR-5625

User s manual NVR-5609 NVR-5625 User s manual (short) NVR-5609 NVR-5625 NVR-5609, NVR-5625 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5609, NVR-5625 User s manual

Bardziej szczegółowo