SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI EURO NA USŁUGĘ SERWISU GWARANCYJNEGO URZĄDZEŃ WĘZŁA CENTRALNEGO SIECI ROZLEGŁEJ WAN, DOSTAWĘ SUBSKRYPCJI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA, SZKOLENIE Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ZAMAWIAJĄCY: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/ WARSZAWA Akceptuję: Magdalena Kulisiewicz Izabela Piróg Dominik Składanowski BłaŜej Lewartowski Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 200 r., Nr 3, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Pzp.

2 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. pkt Pzp). Nazwa Zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2. Adres Zamawiającego: Pl. Krasińskich 2/4/6, Warszawa. 3. Adres do korespondencji w niniejszym postępowaniu: ul. Towarowa 28, Warszawa. 4. NIP Zamawiającego: Strona internetowa Zamawiającego: 6. Oznaczenie niniejszego postępowania: BZ-9/. II. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. pkt 2 Pzp). Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 200 r., Nr 3, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej Pzp. 2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 Pzp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. pkt 3 Pzp). Przedmiot zamówienia stanowi: ) usługa serwisu gwarancyjnego w zakresie: a) asysty technicznej sieci WAN; b) udzielania konsultacji pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi sieci WAN; c) zdalnej analizy diagnostycznej; d) zdalnego rozwiązywania problemów leŝących na styku technologii wykorzystywanych w sieci WAN Instytutu; e) obsługi procedur serwisowych producenta sprzętu i oprogramowania; f) optymalizacji działania oprogramowania wchodzącego w skład sieci WAN; g) telefonicznej asysty technicznej dla punktów a) - f) 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę; h) 2-miesięcznej gwarancji na sprzęt (wykaz szczegółowy w Załączniku Nr 4a); 2) roczna subskrypcja aktualizacji oprogramowania wyszczególnionego w Załączniku Nr 4b; 3) szkolenie wykonane na terenie Warszawy w języku polskim - zakres równowaŝny z Cisco TSHOOT ( ) dla jednej osoby. 2. Usługa serwisu gwarancyjnego będzie świadczona przez Wykonawcę na następujących warunkach: ) usługi będą świadczone w miejscu instalacji sprzętu i oprogramowania, 2) zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze od godziny 8:5 do 6:5, z tym Ŝe zgłoszenie, które wpłynęło po godzinie 5:00 będzie traktowane jak zgłoszenie przyjęte w następnym dniu roboczym, 3) czas reakcji rozumianej jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 4) usunięcie usterki w ciągu dwóch dni roboczych od jej zgłoszenia, 5) w przypadku uszkodzenia urządzenia podlegającego umowie wymianę urządzenia na nowe o co najmniej takich samych parametrach, do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, 6) wykonawca zapewni dostęp do rozszerzonych zasobów on-line producentów sprzętu, a w szczególności dostęp do bazy wiedzy, zasobów i narzędzi, dostęp do centrum technicznej pomocy producenta sprzętu, aktualizację systemów operacyjnych urządzeń. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. pkt 4) Termin wykonywania zamówienia: od dnia 25 sierpnia 20 r. do 24 sierpnia 202 r. V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt Pzp) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 2

3 VI. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. pkt 5). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: ) spełniają warunki określone w art. 22 ust. Pzp, a w szczególności: wykaŝą się odpowiednim doświadczeniem, tj. zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) minimum jednego zamówienia, polegającego na świadczeniu serwisu gwarancyjnego (wraz z zapewnieniem co najmniej 2-miesięcznej gwarancji) w technologii CISCO o wartości co najmniej ,00 zł brutto; b) minimum jednego zamówienia, polegającego na świadczeniu serwisu gwarancyjnego (wraz z zapewnieniem co najmniej 2-miesięcznej gwarancji) w technologii: JUNIPER o wartości co najmniej ,00 zł brutto; c) minimum jednego zamówienia, polegającego na świadczeniu serwisu gwarancyjnego (wraz z zapewnieniem co najmniej 2-miesięcznej gwarancji) w technologii: CHECKPOINT o wartości co najmniej ,00 zł brutto; 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. i 2 Pzp. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, Ŝe stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 3. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. pkt 6 Pzp). W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca dołącza do Formularza Ofertowego (Załącznik nr do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: ) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wykaz usług polegających na zrealizowaniu: a) minimum jednego zamówienia, polegającego na świadczeniu serwisu gwarancyjnego (wraz z zapewnieniem co najmniej 2-miesięcznej gwarancji) w technologii CISCO o wartości co najmniej ,00 zł brutto; b) minimum jednego zamówienia, polegającego na świadczeniu serwisu gwarancyjnego (wraz z zapewnieniem co najmniej 2-miesięcznej gwarancji) w technologii: JUNIPER o wartości co najmniej ,00 zł brutto; c) minimum jednego zamówienia, polegającego na świadczeniu serwisu gwarancyjnego (wraz z zapewnieniem co najmniej 2-miesięcznej gwarancji) w technologii: CHECKPOINT o wartości co najmniej ,00 zł brutto; 3

4 wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg Załącznika nr 5 do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do Formularza Ofertowego (Załącznik nr do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: ) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. pkt 2 ustawy Pzp; 3. W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt i 2 niniejszego rozdziału SIWZ. 4. Dokument wchodzący w skład oferty, wymieniony w ust. 2 pkt 2 oraz dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie dostaw mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, a pozostałe w formie oryginałów. 5. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 6. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyŝej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust., zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. Zamawiający wzywa takŝe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŝenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyŝej, nie później niŝ w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 4

5 IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. pkt 7 Pzp). Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem moŝliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu. Numer faxu Zamawiającego: (22) KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu przekazanego faksem. 3. Adres do korespondencji jest zamieszczony w rozdziale I pkt 3 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym, były kierowane na adres korespondencyjny Zamawiającego i były opatrzone numerem sprawy: BZ-9/. 4. Korespondencję uwaŝa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jej treścią. 5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Izabela Piróg, fax. (22) X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. (art. 36 ust. pkt 8 Pzp) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. pkt 9 Pzp). Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. pkt 0). Warunki ogólne: ) kaŝdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą SIWZ - złoŝenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę; 2) ofertę naleŝy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego (Załącznik nr do SIWZ); 3) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty; 4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, Ŝe jeŝeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty naleŝy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię, wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione; 5) Ŝadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym równieŝ te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty; 7) podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia; 5

6 8) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 53, poz.503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: DOKUMNETY ZASTRZEśONE TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złoŝonej ofercie. 2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: ) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŝdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przedstawić oświadczenie wymienione w rozdz. VIII SIWZ ust. 2 pkt. Ponadto kaŝdy z Wykonawców składa dokument wymieniony w rozdz. VIII SIWZ ust. 2 pkt 2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie składający ofertę mogą złoŝyć jeden wspólny dokument; 3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie moŝe wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia); 4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 5) wypełniając Formularz Ofertowy, składając oświadczenia, jak równieŝ wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy naleŝy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Forma przygotowania oferty: ) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŝenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej; 3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę; 4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane; 5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta; 6) ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie kopertę naleŝy opisać następująco: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU UL. TOWAROWA 28, WARSZAWA OFERTA NA USŁUGĘ SERWISU GWARANCYJNEGO URZĄDZEŃ WĘZŁA CENTRALNEGO SIECI ROZLEGŁEJ WAN, DOSTAWĘ SUBSKRYPCJI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA, SZKOLENIE - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 29 KWIETNIA 20 R., GODZ ) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 4. Zmiana lub wycofanie złoŝonej oferty (art. 84 ust. Pzp): ) wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę; 6

7 2) zmiany lub wycofanie złoŝonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert; 3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŝonej oferty muszą być złoŝone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA"; 5) wycofanie złoŝonej oferty następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy; 6) powiadomienie naleŝy złoŝyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. pkt Pzp). Ofertę naleŝy złoŝyć w Centrali Zamawiającego: ul. Towarowa 28, Warszawa pokój nr parter Kancelaria Ogólna do dnia 29 kwietnia 20 r., godz W przypadku złoŝenia oferty po terminie, Zamawiający zwróci ją niezwłocznie (art. 84 ust. 2). 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Towarowej 28, w Wydziale Zamówień Publicznych: 29 kwietnia 20 r., godz Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód toŝsamości w celu wystawienia stosownych przepustek jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej, przed Kancelarią Ogólną. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. pkt 2 Pzp). Cenę brutto oferty naleŝy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 2. Cena oferty musi wynikać z Formularza Ofertowego (wzór formularza stanowi Załącznik nr do SIWZ) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III SIWZ oraz w Załączniku nr 4a i 4b do SIWZ, w tym: zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciąŝenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Cena oferty powinna zostać wyraŝona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieŝności przyjmuje się cenę wyraŝoną słownie. 4. Cenę oferty naleŝy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 5. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 6. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. pkt 3 Pzp). Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. 7

8 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Kryterium Cena : Kryterium Waga % Cena (brutto) 00% Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniŝszym wzorem: C = C min C b x 00 C ilość otrzymanych punktów za kryterium cena C min najniŝsza cena brutto spośród ofert nieodrzuconych C b cena brutto oferty badanej 3. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. pkt 4 Pzp). Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, określając miejsce oraz termin zawarcia umowy. 2. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 ust. Pzp. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. pkt 5 Pzp). Zamawiający Ŝąda zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej lub w kilku następujących formach: ) pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie ; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Gwarancja i poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na kaŝde Ŝądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, muszą zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem moŝliwości potrącenia oraz zarzutem moŝliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. oraz muszą obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczenia. 8

9 Wypłata z gwarancji nie moŝe być uzaleŝniona od zgłoszenia Ŝądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, Ŝe podpisy na Ŝądaniu wypłaty zostały złoŝone przez osoby upowaŝnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 4. Zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę. 5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane, a 30% tej sumy nie później niŝ w 5 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WZÓR UMOWY (art. 36 ust. pkt 6 Pzp) Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ. XIX. XX. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. (art. 36 ust. pkt 7 Pzp) Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. XXII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA (art. 36 ust. 2 pkt 2, 3, 7 Pzp) Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zamówień uzupełniających, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIII. ZAŁACZNIKI DO SIWZ. Załącznik nr - wzór formularza ofertowego; 2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 22 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 4. Załącznik nr 4a - wykaz sprzętu o miejsc instalacji sprzętu; 5. Załącznik nr 4b - wykaz oprogramowania; 6. Załącznik nr 5 - wzór wykazu usług; 7. Załącznik nr 6 - wzór umowy. 9

10 Załącznik nr do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, Warszawa pieczęć Wykonawcy Nr fax.... Składamy ofertę na: USŁUGĘ SERWISU GWARANCYJNEGO URZĄDZEŃ WĘZŁA CENTRALNEGO SIECI ROZLEGŁEJ WAN, DOSTAWĘ SUBSKRYPCJI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA, SZKOLENIE Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w SIWZ warunkami, w terminie od 25 sierpnia 20 r. do 24 sierpnia 202 r. z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, za wynagrodzeniem ryczałtowym:..zł brutto (słownie:..) Cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, w tym: ) usługę serwisu gwarancyjnego: zł brutto (słownie:....), 2) dostawę subskrypcji aktualizacji oprogramowania:... zł brutto (słownie:...), 3) szkolenie zakres równowaŝny z Cisco TSHOOT ( ) dla jednej osoby: zł brutto (słownie:...), OŚWIADCZAMY, śe:. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. PowyŜszy przedmiot zamówienia obejmujący wszystkie koszty i obowiązki Wykonawcy, wynikające z przedmiotu zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową, niepodlegającą zmianie do końca obowiązywania umowy. 3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 0

11 4. Akceptujemy postanowienia zawarte we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, iŝ zamierzamy / nie zamierzamy* (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom* Poz. Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom Zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 7. Osobą upowaŝnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:..., tel.:... fax.:..., 8. Osobą upowaŝnioną do podpisania umowy jest:... tel.: dnia... (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika) Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny.

12 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 200 r., Nr 3, poz. 759 ze zm.) Ja (imię i nazwisko)... reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: USŁUGĘ SERWISU GWARANCYJNEGO URZĄDZEŃ WĘZŁA CENTRALNEGO SIECI ROZLEGŁEJ WAN, DOSTAWĘ SUBSKRYPCJI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA, SZKOLENIE w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, Ŝe: ) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. pkt ), 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. pkt 2); *) 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. pkt 3); *) 4) nasza sytuacja ekonomiczna zapewni wykonanie wyŝej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. pkt 4); 5) nasza sytuacja finansowa zapewni wykonanie wyŝej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. pkt 4); *) lub *) polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów i przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiązanie następujących podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia:... dnia... *) niepotrzebne skreślić... (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika) 2

13 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 200 r., Nr 3, poz. 759 ze zm.) Ja (imię i nazwisko)... reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: USŁUGĘ SERWISU GWARANCYJNEGO URZĄDZEŃ WĘZŁA CENTRALNEGO SIECI ROZLEGŁEJ WAN, DOSTAWĘ SUBSKRYPCJI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA, SZKOLENIE w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, Ŝe: brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa art. 24 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.... dnia (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika) 3

14 WYKAZ SPRZETU I MIEJSC INSTALACJI SPRZĘTU Załącznik nr 4a do SIWZ Załącznik nr a do umowy Lp. Urządzenie Numer Katalogowy Numer Seryjny Lokalizacja Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273BV ul. Hrubieszowska 6a Warszawa 2 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273CF ul. Kłobucka 2 Warszawa 3 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273BX Pl. Krasińskich 2/4/ Warszawa 4 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273BS ul. Warsztatowa a Białystok 5 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273CA ul. Witomińska 98-3 Gdynia 6 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273BZ ul. Kilińskiego Katowice 7 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273C8 ul. Reformacka Kraków 8 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273CD ul. Szewska Lublin 9 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273C ul. Orzeszkowej 3/ Łódź 0 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273BU ul. Rolna 45a Poznań Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273C2 ul. Słowackiego Rzeszów 2 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273CC ul. K. Janickiego Szczecin 3 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273C5 ul. Sołtysowicka 2a 5-68 Wrocław 4 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ2873BR ul. Stawki Warszawa 5 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273Z3 ul. Polanki Gdańsk 6 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273Z6 ul. Grudziądzka Bydgoszcz 7 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273Z7 ul. Józefowska Katowice 8 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273Z8 ul. Skulimowskiego Wieliczka 9 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273Z Al. Na Stadion Kielce 20 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273Z4 ul. Wieniawska Lublin 2 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273Z2 ul. Żeromskiego Radom 22 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S FCZ22273YZ ul. Piotrkowska Łódź 4

15 Lp. Urządzenie Numer Katalogowy Numer Seryjny Lokalizacja 23 Router CISCO3925-SEC/K9;HWIC-T;NME-NAM-20S FTX442AJ0J ul. Towarowa 28, Warszawa 24 Przełącznik rdzeniowy 25 Przełącznik rdzeniowy 26 Przełącznik rdzeniowy 27 Przełącznik modularny 28 Przełącznik modularny 29 Przełącznik modularny 30 Przełącznik modularny WS-C6509-E;S733ISK9-2233SXI;WS-6509-E-FAN;WS-CAC-6000W;WS- SUP720-3B; WS-X676-0G-3C;WS-X6748-GE-TX; WS-S676-0GE;BF- S720-64MB-RP;MEM-S2-52MB;WS-F6700-CFC;WS-6700-DFC3C;MEM- XCEF M;MEM-C6K-CPTFL52M;X2-0GB-SR;X2-0GB-SR;X2-0GB- LR;X2-0GB-LR; WS-X676-0G-3C;WS-F6700-DFC3C;WS-X676-0GE;X2-0GB-SR;X2-0GB-SR;X2-0GB-LR;X2-0GB-LR WS-C6509-E;WS-6509-E-FAN;WS-CAC-3000W;WS-SVC-NAM; WSX648A- GE-TX; WS-X648A-GE-TX; WS-X648A-GE-TX; WS-X648A-GETX;WS- SUP720-3B;WS-X6408A-GBIC; WS-G5484; WS-G5484; WS-G5484;WS- G5484; WS-G5484; WS-G5484; WS-G5484; WS-G5484;WS-X676-0G- 3C;WS-F6700-DFC3C;WS-X676-0GE;X2-0GB-SR;X2-0GB-SR;X2-0GB- LR;X2-0GB-LR WS-C6509-E;WS-6509-E-FAN;WS-CAC-3000W;WS-SVC-NAM; WSX648A- GE-TX; WS-X648A-GE-TX; WS-X648A-GE-TX; WS-X648A-GETX;WS- SUP720-3B;WS-X6408A-GBIC; WS-G5484; WS-G5484; WS-G5484;WS- G5484; WS-G5484; WS-G5484; WS-G5484; WS-G5484; WS-C3560X-48T-L;C3KX-NM-0G;CAB-3KX-AC-EU;SFP-0G-SR;SFP-0G-LR; S356XVK9T-2253SE;C3KX-PWR-350WAC;C3KX-PS-BLANK WS-C3560X-48T-L;C3KX-NM-0G;CAB-3KX-AC-EU;SFP-0G-SR;SFP-0G-LR; S356XVK9T-2253SE;C3KX-PWR-350WAC;C3KX-PS-BLANK WS-C3560X-48T-L;C3KX-NM-0G;CAB-3KX-AC-EU;SFP-0G-SR;SFP-0G-LR; S356XVK9T-2253SE;C3KX-PWR-350WAC;C3KX-PS-BLANK WS-C3560X-48T-L;C3KX-NM-0G;CAB-3KX-AC-EU;SFP-0G-SR;SFP-0G-LR; S356XVK9T-2253SE;C3KX-PWR-350WAC;C3KX-PS-BLANK SMC43700W SMC2700JB SMC2700J5 FDO43P02J FDO439K0M FDO43K04A FDO439K0E ul. Towarowa 28, Warszawa ul. Towarowa 28, Warszawa ul. Towarowa 28, Warszawa ul. Towarowa 28, Warszawa ul. Towarowa 28, Warszawa ul. Towarowa 28, Warszawa ul. Towarowa 28, Warszawa 3 Router CISCO3845-HSEC/K9 FCZ2237CK ul. Towarowa 28, Warszawa 32 Sonda IPS SVC-ND-IDP ul. Towarowa 28, Warszawa 33 Router CISCO28-SEC/K9 FCZ472DS Ul. Żurawia 4a, Warszawa 5

16 WYKAZ SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA (miejsce instalacji oprogramowania: ul. Towarowa 28, Warszawa) Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr b do umowy Lp. Nazwa Opis Ilość Numer seryjny CON-SAS-QPM4COMK SAS QPM comb (config/ Monitoring) base Lic W 500 managed nodes 2 CON-SAS-LMS3X300 SAS LMS 3.0 WIN/SOL 300 Device Restricted 3 CON-SAS-CSMPRI50 SAS CS Mgr Enterprise Pro - Incremental 50 Device License 4 CON-SAS-CSMPR-3 SAS CS Mgr 3. Enterprise Pro - 50 Device Base Lic Media Kit 5 CON-SAS-CWXNC SAS CWNCM Core software only 6 CON-SAS-NCM3COR SAS CWNCM incremental core license for 00 managed nodes 7 SVC-COR-NSM-5 Core Support for NSM-5 NSM CPCES-CO-ST Collaborative Enterprise Support - Standard (US ) 9 CPSB-URLF Check Point URL Filtering Blade for year 0 CPSB-URLF-HA Secondary Check Point URL Filtering Blade for year for High Availability CPSB-IPS Check Point IPS Blade for year 2 CPSB-IPS-HA Secondary Check Point IPS Blade for year for High Availability Enterprise Support standard (CPCES-CO-ST) dla produktów: Lp. Nazwa pakietu Opis Ilość Szczegóły pakietu CPSB-EVNT-INT Check Point SmartEvent Intro blade 2 CPSB-MNTR Check Point Monitoring blade 3 CPEC-SA-RA- Check Point Endpoint Security Remote Access (IPsec and SSL) Components 4 CPSB-EPM Check Point Endpoint Policy Management blade 5 CPSB-ADN-HA Check Point Advanced Networking blade for High Availability 6

17 Lp. Nazwa pakietu Opis Ilość Szczegóły pakietu 6 CPSG-P404-HA-F Secondary Check Point Security Gateway pre-defined system including container for 4 cores and 4 blades (FW, VPN, ACCL and ADN) 7 CPSB-VPN Check Point IPSEC VPN Blade 8 CPSB-ADN Check Point Advanced Networking blade 9 CPSB-ACCL Check Point Acceleration and Clustering blade 0 CPSB-ADN Check Point Advanced Networking blade CPSB-LOGS Check Point Logging and Status blade 2 CPSB-VPN-HA Check Point IPSEC VPN blade for High Availability 3 CPSB-ADN Check Point Advanced Networking blade 4 CPSM-PU007 Security Management pre-defined system including container with 7 Management blades (NPM, EPM, LOGS, MNTR, EVIN, PRVS, UDIR) 5 CPSG-P404-F Check Point Security Gateway pre-defined system including container for 4 cores and 4 blades (FW, VPN ACCL and ADN) 6 CPEP-SA--00TO4999- LICENSE Check Point Endpoint Security, Secure Access Package Single License for 00 to 4999 Endpoints 7 CPSB-FW-HA FireWall blade for High Availability 8 CPSB-NPM Check Point Network Policy Management blade 9 CPEC-SA- Check Point Endpoint Security Firewall, Antivirus, Antispyware, and NAC Components 20 CPSB-FW FireWall blade 2 CPSB-ADN Check Point Advanced Networking blade 22 CPSB-PRVS Check Point Provisioning blade 23 CPSB-ACCL-HA Check Point Acceleration and Clustering blade for High Availability 24 CPSB-UDIR Check Point User Directory blade CPSB-FW-HA;CPSB-VPN-HA;CPSB-ACCL-HA;CPSB-ADN- HA; CPSB-URLF-HA;CPSB-IPS-HA CPSB-NPM;CPSB-EPM;CPSB-LOGS;CPSB-MNTR;CPSB- EVNT-INT;CPSB-PRVS;CPSB-UDIR; CPSB-FW;CPSB-VPN;CPSB-ACCL;CPSB-ADN;CPSB- URLF;CPSB-IPS 7

18 Załącznik nr 5 do SIWZ WYKAZ USŁUG Lp. Przedmiot zamówienia Wartość brutto (PLN) Daty wykonania (od - do) Nazwa Odbiorcy (Zamawiającego) * W załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie.... dnia (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika) 8

19 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) W dniu... w Warszawie, pomiędzy: INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Krasińskich 2/4/6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, poniŝej równowartości kwoty euro, zostaje zawarta umowa o następującej treści:. Przedmiotem umowy jest: ) usługa serwisu gwarancyjnego w zakresie: a) asysty technicznej sieci WAN; b) udzielania konsultacji pracownikom zamawiającego w zakresie obsługi sieci WAN; c) zdalnej analizy diagnostycznej; d) zdalnego rozwiązywania problemów leŝących na styku technologii wykorzystywanych w sieci WAN Zamawiającego; e) obsługi procedur serwisowych producenta sprzętu i oprogramowania; f) optymalizacji działania oprogramowania wchodzących w skład sieci WAN; g) telefonicznej asysty technicznej dla punktów a. f.7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę; h) 2-miesięcznej gwarancji na sprzęt (wykaz szczegółowy w Załączniku Nr a). 2) roczna subskrypcja aktualizacji oprogramowania wyszczególnionego w Załączniku Nr b. 3) Szkolenie wykonane na terenie warszawy w języku polskim - zakres równowaŝny z Cisco TSHOOT ( ) dla jednej osoby. 2. Usługa serwisu gwarancyjnego będzie świadczona przez Wykonawcę na następujących warunkach: ) usługi będą świadczone w miejscu instalacji sprzętu i oprogramowania, 2) zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze od godziny 8:5 do 6:5, z tym Ŝe zgłoszenie, które wpłynęło po godzinie 5:00 będzie traktowane jak zgłoszenie przyjęte w następnym dniu roboczym, 3) czas reakcji rozumianej jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 4) usunięcie usterki w ciągu dwóch dni roboczych od jej zgłoszenia, 5) w przypadku uszkodzenia urządzenia podlegającego umowie wymianę urządzenia na nowe o co najmniej takich samych parametrach, do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, 6) wykonawca zapewni dostęp do rozszerzonych zasobów on-line producentów sprzętu, a w szczególności dostęp do bazy wiedzy, zasobów i narzędzi, dostęp do centrum technicznej pomocy producenta sprzętu, aktualizację systemów operacyjnych urządzeń. 9

20 3. Usługą serwisu gwarancyjnego są objęte urządzenia o następujących numerach seryjnych: Lp. Urządzenie Numer Katalogowy Numer Seryjny Lokalizacja Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 2 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 3 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 4 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 5 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 6 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 7 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 8 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 9 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 0 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 2 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 3 Router CISCO282-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 4 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 5 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 6 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 7 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 8 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 9 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 20 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 2 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 22 Router CISCO28-SEC/K9;WIC-T;NME-NAM-80S 23 Router CISCO3925-SEC/K9;HWIC-T;NME-NAM-20S 24 Przełącznik rdzeniowy 25 Przełącznik rdzeniowy WS-C6509-E;S733ISK9-2233SXI;WS-6509-E- FAN;WS-CAC-6000W;WS-SUP720-3B; WS-X676-0G-3C;WS-X6748-GE-TX; WS-S676-0GE;BF- S720-64MB-RP;MEM-S2-52MB;WS-F6700- CFC;WS-6700-DFC3C;MEM-XCEF M;MEM- C6K-CPTFL52M;X2-0GB-SR;X2-0GB-SR;X2-0GB-LR;X2-0GB-LR; WS-X676-0G-3C;WS- F6700-DFC3C;WS-X676-0GE;X2-0GB-SR;X2-0GB-SR;X2-0GB-LR;X2-0GB-LR WS-C6509-E;WS-6509-E-FAN;WS-CAC-3000W; WS-SVC-NAM; WSX648A-GE-TX; WS-X648A-GE-TX; WS-X648A-GE-TX; WS-X648A-GETX;WS-SUP720-3B; WS-X6408A-GBIC; WS-G5484; WS-G5484; WS-G5484;WS-G5484; WS-G5484; WS-G5484; WS-G5484; WS-G5484; WS-X676-0G-3C; WS-F6700-DFC3C; WS-X676-0GE;X2-0GB-SR; X2-0GB-SR;X2-0GB-LR; X2-0GB-LR FCZ22273BV FCZ22273CF FCZ22273BX FCZ22273BS FCZ22273CA FCZ22273BZ FCZ22273C8 FCZ22273CD FCZ22273C FCZ22273BU FCZ22273C2 FCZ22273CC FCZ22273C5 FCZ2873BR FCZ22273Z3 FCZ22273Z6 FCZ22273Z7 FCZ22273Z8 FCZ22273Z FCZ22273Z4 FCZ22273Z2 FCZ22273YZ FTX442AJ0J SMC43700W SMC2700JB ul. Hrubieszowska 6a Warszawa ul. Kłobucka 2 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/ Warszawa ul. Warsztatowa a Białystok ul. Witomińska Gdynia ul. Kilińskiego Katowice ul. Reformacka Kraków ul. Szewska Lublin ul. Orzeszkowej 3/ Łódź ul. Rolna 45a Poznań ul. Słowackiego Rzeszów ul. K. Janickiego Szczecin ul. Sołtysowicka 2a 5-68 Wrocław ul. Stawki Warszawa ul. Polanki Gdańsk ul. Grudziądzka Bydgoszcz ul. Józefowska Katowice ul. Skulimowskiego Wieliczka Al. Na Stadion Kielce ul. Wieniawska Lublin ul. śeromskiego Radom ul. Piotrkowska Łódź ul. Towarowa Warszawa ul. Towarowa Warszawa ul. Towarowa Warszawa 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) WYKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAś MEBLI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) WYKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAś MEBLI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENE USŁUGI TRANSPORTOWEJ w związku z organizacją wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ; Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 48 71 72-21-738 fax 48 71 72-21-740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 31/2011/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DPS.III/K-g/1436/2010 Tyszowce, dnia 29 października 2010rr. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków 1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Wielka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 7 2011-10-06 09:43 Wrocław: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań: Zadanie 1: Remont elewacji oraz dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy D.S. Słowianka i Parawanowiec przy pl. Grunwaldzkim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiający: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa NIP: 543-11-81-345 Adres do korespondencji: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji Warszawa, dn. 21 października 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 13/POKL.05.04.02-00-818/10 I. Zamawiający Federacja Organizacji SłuŜebnych MAZOWIA ul. śytnia 16/31, 01-014 Warszawa NIP: 521-32-36-580 REGON:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór)

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Wrocław: Sprzątanie posesji wokół domów studenckich UWr. Numer ogłoszenia: 268218-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo