Proces Poissona. Wykład Proces zliczajacy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces Poissona. Wykład 4. 4.1 Proces zliczajacy"

Transkrypt

1 Wykład 4 roces oissona 4.1 roces zliczajacy roces stochastyczny {N t ;t } nazywamy zliczaj acym, gdy N t jest równe całkowitej ilości zdarzeń które zdarzyły się do momentu t. rzekładami procesów zliczajacychn t s a: 1. ilośćosób, któreweszłydopewnegomagazynuprzedlubwmomenciet; N t oznaczatuwówczasilośćosóbktóreweszłydomagazynu, 2. ilośćosóbktóresięurodziłyprzedlubwokreślonymczasiet,n t oznacza wówczas ilość urodzeń do momentu t. 3. ilość bramek które zgromadził dany piłkarz itd. Zauważmy, że każdy proces zliczajacy musi spełniać następujace warunki (i N t, (ii wartościamin t s a liczby całkowite (iii dlas<t,n t N s równasięilości zdarzeń którezdarzyłysięwprzedziale czasu(s,t>. Uwaga rocesy zliczajaces a czasem nazywane strumieniami zgłoszeń. roces zliczajacy nazywa się procesem o przyrostach niezależnych, jeśli w rozł acznych przedziałach czasu przyrosty procesu sa niezależne. Uwaga W przekładzie 1. prawdopodobnie spełnione jest założenie niezależności przyrostów procesu. Natomiast w przykładzie 2. wydaje się, ze nie jest. Jeśli bowiem N t jest duże to mamy dużo ludzi a to znaczy, że w następnych chwilachwinnobyćdużourodzeńczyli wartośćn t+s N t byłabydużajeślin t jestduże(brakniezależnościodn t. roces zliczajacy ma stacjonarne przyrosty, gdy ilość zdarzeń które zdarzyły się w przedziale czasu (s,t > zależy tylko od długości tego przedziału tj. od wielkościt s. roces zliczajacy {N t ;t } nazywa się pojedynczym jeśli a t > s :(N t N s 1 λ(t s+o( t s, b t > s :(N t N s 2 o( t s. 21

2 22 WYKŁAD 4. ROCES OISSONA Definicja roces zliczajacy{n t ;t }nazywasię,procesemoissonaz intensywnościaλ,gdy: in, ii ma niezależne i stacjonarne przyrosty iii ilość zdarzeń w przedziale o długości t ma rozkład oissona z parametrem λt, tzn. t,s :(N t+s N s ke λt(λtk. k! Twierdzenie roces zliczajacy, pojedynczy o stacjonarnych, niezależnych przyrostach jest procesem oissona. Dowód. Oznaczmy Mamy: g(teexp( vn t. g(t+h Eexp( vn t+h Eexp( vn t Eexp( v(n t+t N t g(teexp( vn h. Wykorzystaliśmy tu niezależność przyrostów i stacjonarność. Mamy dalej: Eexp( vn h E(exp( vn h N h (N h +E(exp( vn h N h 1(N h 1 +E(exp( vn h N h 2(N h 2 1 λh+o 1 (h+e v (λh+o 2 (h+o 3 (h 1 λh+λhe v +o(h. Zatem g(t+h g(t g(tλ ( e v 1 + o(h h h. Niech h. Dostaniemy wówczas: St ad już łatwo dostać: g (tg(tλ ( e v 1. g(texp ( λt ( e v 1. Jest to transformata Laplace a rozkładu oissona z parametrem λt. 4.2 Okresy między zgłoszeniami Niech dany będzie proces oissona {N t ;t } i niech T 1 będzie momentem pierwszego zdarzenia. Dalej niech dla n > T n oznacza czas jaki upłyn ał międzyn 1yman-tymzdarzeniem. Ci ag{t i } i 1 nazywasięci agiem czasów międzyzgłoszeniami(przybyciami. Zauważmy,że{T 1 >t}{n t } (T 1 >t(n t exp( λt.

3 4.3. SUMOWANIE ROCESÓW OISSONA 23 odobniemamy: (T 2 >te((t 2 >t T 1.Ale (T 2 >t T 1 s (brakzdarzeńwprzedziale(s,s+t> T 1 s (brakzdarzeńwprzedziale(s,s+t>exp( λt. W ostatnich równościach wykorzystaliśmy niezależność i stacjonarność. przyrostów. Mamy więc: Stwierdzenie Ciag{T n } n 1 czasówmiędzyprzybyciamistanowi aniezależne zmienne losowe o jednakowych rozkładach wykładniczych ze średnia 1 λ. DalejoznaczmyprzezS n czasprzybycien tegozgłoszenialubinaczejczas oczekiwania na n te zgłoszenie. Łatwo wydedukować, że n S n T i, awięc,żes n marozkładgammazparametraminiλ.innymisłowy,żerozkład S n magęstośćrówn a: f Sn (tλexp( λt (λtn 1 (n 1! ;t. owyższa gęstość można było otrzymać zauważajac, że n te zgłoszenie się zdarzy przed momentem t wtedy i tylko wtedy, gdy ilość zdarzeń przed momentem t była przynajmniej n. Tzn. awięc N t n S n t, F Sn (t + (S n t(n t n St ad różniczkujac po t dostaniemy: f Sn (t λ jn e λt(λtj j! λe λt(λtn 1 (n 1!. + jn jn e λt(λtj. j! λe λt(λtj 1 (j 1! 4.3 Sumowanie procesów oissona Niechdanybędzieprocesoissona{N t ;t }zintensywności aλ.iprzypuśćmy, że każde zdarzenie(zgłoszenie jest klasyfikowane jako I badź II typu. Załóżmy dalej, że zgłoszenie jest klasyfikowane jako typu I lub II z prawdopodobieństwami odpowiednio p i 1 p niezależnie od innych zdarzeń (zgłoszeń. (Na przykład załóżmy, że klienci przebywajadosklepuikażdyznichokazujesiębyć mężczyzna z prawdopodobieństwem 1/2 badźkobiet a z prawdopodobieństwem 1/2. Niech N (1 t i N (2 t oznaczaj a odpowiednio ilości zdarzeń odpowiednio typu I b adź II w czasie [,t]. Zauważmy, że N t N (1 t +N (2 t. Mamy następuj ace stwierdzenie:

4 24 WYKŁAD 4. ROCES OISSONA Stwierdzenie N (1 t in (2 t s a oba procesami oissona o intensywnościach odpowiednioλpiλ(1 p.onadtoprocesytes a niezależne. Dowód. oliczymy prawdopodobieństwo łaczne: N (1 t n,n (2 t m N (1 t n,n (2 t m N t k (N t k. k Zauważmy,żepopierwszeabymogłobyćnzdarzeńtypuIimzdarzeńtypuII winnobyćł acznien+mzdarzeńazatem N (1 t n,n (2 t m ( N (1 t n,n (2 t m N t n+m e λt(λtn+m (n+m!. Zauważmy teraz, że jeśli zdarzyło się ł acznie n+m zdarzeń to ilość zdarzeń typuimiałarozkładdwumianowy(ilośćsukcesówwci agun+mdoświadczeń Bernoulli ego. Zatem Awięc N (1 t n,n (2 t m N t n+m ( n+m n p n (1 p m. N (1 t n,n (2 t m ( n+m n p n (1 p m e λt(λtn+m (n+m! e λpt(λptn n! e λ(1 pt(λ(1 ptm. m! onadto mamy N (1 t n N (1 t n,n (2 t m m e λpt(λptn n! m e λ(1 pt(λ(1 ptm m! e λpt(λptn. n! Widaćzatem,żeN (1 t in (2 t s a niezależnymi procesami oissona. Uwaga4.3.2 To,żeprocesyN 1 in 2 s a oissonowskie nie jest zbyt zastanawiaj ace. Można było się tego spodziewać. Niespodziewany wydaje się być fakt, że procesytes a niezależne.

5 4.4. ROZKŁAD WARUNKOWY CZASÓW RZYBYCIA Rozkład warunkowy czasów przybycia Zacznijmy od czasu przybycia pierwszego zgłoszenia pod warunkiem, że wiadomo,żenaodcinkuczasu[,t]byłojedno. Innymisłowywyznaczymy(T 1 <s N t 1. Dostaniemy wówczas: (T 1 <s N t 1 (T 1<s,N t 1 (N t 1 (1zgłoszeniena (,s izgłoszeńna[s,t] (N t 1 (1zgłoszeniena (,s(zgłoszeńna[s,t] (N t 1 λse λs e λ(t s λte λt s t. Awięcrozkładtenjestjednostajny na odcinku<,t>. Wynik tenmoże być uogólniony. Aby jednak to zrobić trzeba wprowadzić pojęcie statystyk pozycyjnych. Definicja4.4.1 Niech{X 1,...,X n }będziepróbalosow a. Wektorlosowy{Y 1,...,Y n } spełniajacywarunkiy 1 Y 2,..., Y n zprawdopodobieństwemjedeniokreślony następujaco: Y i i-tacodowielkościwartość {X 1,...,X n } nazywamywektoremstatystykpozycyjnychwektora{x 1,...,X n }. Uwaga4.4.2 Wartości współrzędnychwektora{y 1,...,Y n } oznaczamytradycyjnie{x 1:n,...,X n:n }. otrzebujemy także następujacych dwu prostych lematów Lemat4.4.3 Jeślipróba{X 1,...,X n }jestprosta(zmiennelosowe{x i } n s a niezależneiojednakowychrozkładachigęstośćx 1 jestrównaf(x,togęstość ł acznawektorastatystykpozycyjnych{x 1:n,...,X n:n }jestrówna: dlay 1 y 2... y n. g(y 1,...,y n n! n f(y i, Dowód. Zauważmy,żeabyzaobserwowaćX 1:n y 1,...,X n:n y n dowolna z n! permutacji { } X (1,...,X (n zmiennych {X1,...,X n } przyjęła wartości odpowiednio{y 1,...,y n }.onadto ( X (1 (y 1,y 1 +dy 1,...,X (n (y n,y n +dy n n f(y i dy 1,...dy n.

6 26 WYKŁAD 4. ROCES OISSONA Lemat NiechzmiennelosoweS 1,...,S n s ai.i.dimajarozkładu(,t -jednostajny na odcinku<,t >. Wówczas rozkład ł aczny wektora statystyk pozycyjnych(s 1:n,...,S n:n magęstośćrówn a: dlay 1 y 2... y n. g(y 1,...,y n n! tn, (4.4.1 Teraz możemy już udowodnić następujace twierdzenie: Twierdzenie od warunkiem, że N(tn tj. wiadomo iż na odcinku <,t > było n zgłoszeń, momenty zgłoszeń (S 1,...,S n s a rozłożone tak jak statystyki porzadkowe rozkładu łacznego n niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach jednostajnych na odcinku <, t >, tj. f S1,...,S n (s 1,...,s n n! t n;dla<s 1<...,<s n <t. Dowód. Aby dostać gęstość ł aczn a wektora (S 1,...,S n przy warunku N(tnzauważmy,żedla<s 1 <,...,<s n <tzdarzenies 1 s 1,S 2 s 2,...,S n s n,n(tnznaczy,żepierwszychn+1czasówmiędzyzgłoszeniami spełnia T 1 s 1, T 2 s 2 s 2,..., T n s n s n 1, T n+1 > t s n. A więc korzystajac z niezależności czasów między zgłoszeniami mamy f(s 1,...,s n n (T 1s 1,...,T n s n s n 1,T n >t s n (N(tn λe λs1 λe λ(s2 s1...λe λ(sn sn 1 e λ(t sn e λt (λt n /n! n! t n. Uwaga4.4.6 Wyniktenmożnawyrazíctakżewnastępuj acy sposób: od warunkiem, że było ich n, momenty zgłoszeń rozpatrywanie jako nieuporzadkowane zmienne losowe s a niezależne i maj a takie same rozkłady jednostajne na odcinku <,t>. Twierdzenie powyższe może służyć do następujacego uogólnienia Stwierdzenia załóżmy teraz, że po przybyciu każde zdarzenie jest klasyfikowane jako będ ace jednego z k typów, przy czym jeśli zgłoszenie nast apiło w chwili y to będziezakwalifikowanejakotypuizprawdopodobieństwem i (y, k i(y 1.Mamynastępuj ace: Twierdzenie NiechNt;t,,...,koznaczailośćelementówtypu i iktórezgłosiłysięwczasie<,t>.wówczas Nt i s a niezależnymi zmiennymi oissona z wartościami oczekiwanymi odpowiednio: EN i t λ t i (sds.

7 4.4. ROZKŁAD WARUNKOWY CZASÓW RZYBYCIA 27 Dowód. Obliczmy łaczneprawdopodobieństwo Nt 1 n 1,...,Nt k n k. Mamy ( Nt 1 n 1,...,Nt k n k ( k k Nt 1 n 1,...,Nt k n k N t n i N t n i. Rozważmy terazdowolnezgłoszenie,którezdarzyłosięwmomencie<,t>. Jeśli zdarzyło się w momencie s, wówczas prawdopodobieństwo, że byłoby typu i wynosiłoby i (s.zatemnapodstawietwierdzenia4.4.7wynika,żezgłoszenie to przybyłoby wjednostajnierozłożonymna odcinku<,t>momencies. A więc prawdopodobieństwo, że zdarzenie to będzie typu i wynosi: p i 1 t niezależnie od innych zdarzeń. A więc ( t i (sds, N 1 t n 1,...,N k t n k N t N 1 t n 1,...,N k t n k N t k n i k n i marozkładwielomianowyzn i elementamitypuiiprawdopodobieństwamizajściap 1,...,p k,.czyli (! Awięc Nt 1 n 1,...,Nt k n k! ( k n i k n i! k p n i k [e λtpi(λtp i ni n i! i e λt(λt k ]. ( k n i k n i! ni ( k n i! k p ni i To twierdzenie zilustrujemy ciekawym nietypowym przykładem. rzykład (Minimalizacja liczby wyprzedzeń: Załóżmy, że samochody wjeżdżaja na jednokierunkowa drogę zgodnie z rozkładem oissona o intensywności λ.wjeżdżajaonewpunkcieaawyjeżdżaj awpunkcieb.każdysamochód jedziezestał a prędkościaustalan a niezależnie dla każdego samochodu zgodnie z rozkładem G. Gdy szybszy samochód spotyka wolniejszy wyprzedza go bez starty czasu. Jeśli samochód wjeżdża na rozważana drogę w momencie s i ty masz możliwość wybrania prędkości, to jaka prędkość byś wybrał aby zminimalizować średnia liczbę spodziewanych spotkań z innym samochodami. rzez spotkanie rozumiemy wydarzenie gdy nasz samochód wyprzedza badź jest wyprzedzany przez inny samochód.

8 28 WYKŁAD 4. ROCES OISSONA Rozwiazanie: okażemy, że dla dużych s, prędkościa która minimalizuje spodziewana ilość spotkań jest mediana rozkładu G. Aby to zobaczyć przypuśćmy, żewybralísmyprędkośćx.niechdb a oznaczadługośćdrogi. Wmomencie wyboru prędkości x, wynika, że twój samochód wjedzie na drogę w momencie s awyjedziewmomencies+t,gdziet d/xjestczasempodróży. rzypominamy, że inne samochody wjeżdżajanadrogęzgodniezrozkłademois- sona o intensywności λ. Każdy z nich wybiera prędkość X zgodnie z rozkładem G. SkutkujetoczasemprzejazduT d/x. NieF oznaczarozkładczasupodróży T. Tzn. F(t(T <t(d/x<t(x>d/tḡ(d/t. (gdzieoznaczylísmyprzez F(t1 F(togonrozkładuF owiemy, ze zdarzenie zdarzyło się w momencie t jeśli samochód wjeżdża na drogęwmomenciet. odobniepowiemy,żezdarzeniejesttypu1jeśliwwyniku zdarzy się spotkanie z twoim samochodem. Twój samochód wjeżdża w momencie s i wyjedzie w momencie s+t. Zatem samochód spotka twój samochód jeśli wjedzieprzedmomentemsawyjedziepos+t (wtymostatnimprzypadkutwój samochód wyprzedzi ten samochód na drodze lub jeśli wjedzie po momencie s ale wyjedzie przed momentem s+t (w tym wypadku ten samochód wyprzedzi twój. W rezultacie samochód który wjeżdża na drogę w momencie t spotka twój samochódjeślijegoczaspodróżyt jesttaki,że t+t >s+t gdy t<s t+t <s+t gdy s<t<s+t Z poprzednich rozważań widzimy, że w momencie t będzie, niezależnie od innych wydarzeń, będzie typu 1 z prawdopodobieństwem p(t danym przez: (t+t >s+t F(s+t t gdy t<s p(t (t+t <s+t F(s+t t gdy s<t<s+t gdy t>s>t Zakładajac, że zdarzenia (tzn. samochody wjeżdżajace na drogę zdarzaj a się zgodnie z rozkładem oissona to wnioskujemy, że, stosujac Twierdzenie 4.4.7, że całkowita liczba wydarzeń typu 1 które się zdarzyły ma też rozkład oissona ośredniej s s+t λ p(tdt λ F(s+t tdt+λ F(s+t tdt λ s+t t t F(ydy+λ F(ydy Abywybraćwartośćt któraminimalizujepowyższ a wielkość zróżniczkujmy ja. Dostaniemy wówczas ( d s+t t λ F(ydy+λ F(ydy λ ( F(s+t dt F(t +F(t. t rzyrównujactęwielkośćdo,iwykorzystuj ac,żef(s+t gdysjestduże, widzimy,żeoptymalnyczasprzejazdut danyjestzależności a F(t F(t 1 F(t

9 4.4. ROZKŁAD WARUNKOWY CZASÓW RZYBYCIA 29 lub F(t 1 2. Zatem optymalny czas przejazdu jest mediana rozkładu czasu przejazdu. Skoro prędkość X jest równa odległości d podzielonej przez czas przejazdu T, wnosimy stadżeoptymalnaprędkośćx d/t jesttaka,żef(d/x 1 2.Skoro F(d/x Ḡ(x widzimyżeg(x 1 2, awięcoptymalnaprędkośćjestmedian arozkładuprędkości. odsumowujac wykazalísmy, że dla dowolnej prędkości x ilość spotkań z innymi samochodami ma rozkład oissona, a średnia tego rozkładu będzie równa najmniejszagdyprędkośćszostaławybranatakabybyłamedian a rozkładu G.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAP1181 Wydział PPT, MS, rok akad. 213/14, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Rachunek prawdopodobieństwa MAP3040 WPPT FT, rok akad. 2010/11, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Warunkowa wartość oczekiwana.

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku.

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku. Historia liczby Liczba e początkow weszła do matematyki w bardzo niewielkim zakresie. Jest rok 1618, kiedy to w pracy napisanej przez Napiera o logarytmach pojawia się tablica, która przedstawia logarytm

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry:

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry: 1 Wstęp Teoria gier to niezwykle ciekawa dziedzina matematyki. Znając prawa rządzące niekórymi grami logicznymi możemy znacząco szybciej lub łatwiej osiągnąć wygraną. Zachęcam więc do lektury! 1.1 Teoria

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT Jerzy Gołosz ASYMETRIA CZASU 1 ABSTRACT W artykule analizowane jest rozróżnienie pomiędzy asymetrią w czasie procesów fizycznych i asymetrią samego czasu. Opierając się na założeniu, że każde rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi

Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi Marek Giergiczny, Uniwersytet Warszawski Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki Choć przyroda nie ma ceny, wiemy z e ma

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Wariacje na temat Zasady Banacha

Wariacje na temat Zasady Banacha Jest to rozszerzony zapis odczytu wygłoszonego na XLI Szkole Matematyki Poglądowej, Matematyczne obrazki, sierpień 2008. Stefan Banach, Kraków, 1919 r., źródło [3]. Wariacje na temat Zasady Banacha Jarosław

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

Czy 11 jest największą liczbą na świecie?

Czy 11 jest największą liczbą na świecie? Zapis odczytu wygłoszonego na XXXVIII Szkole Matematyki Poglądowej, Nieskończoność, styczeń 2007. Czy 11 jest największą liczbą na świecie? Tomasz BARTNICKI, Zielona Góra Wstęp Drogi Czytelniku, zanim

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Zeszyty naukowe Working papers Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Krzysztof Tymicki Zeszyty naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH Nr 32, rok

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (time value of money)

Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Opracował Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 marcin@reszka.edu.pl Zeszyt I Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowania bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Plan wykładu Celem wykładu jest przedstawienie niektórych algorytmów służących do konstrukcji obrazu spójnego stanu globalnego. Wykład obejmie przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo