REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: Regulamin ), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz z pózn. zm.) (dalej: UŚUDE ). 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez AF Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 892) przy ul. Kuropatwy 26A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN opłacony w całości (dalej: AF Medica ), w ramach serwisu internetowego umożliwiającego inicjowanie przez użytkowników czynności formalnoprawnych w celu zawierania z AF Medica umów, których przedmiotem jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz umożliwiającego bieżący dostęp on-line do wyników badań laboratoryjnych wykonanych przez AF Medica lub jednostki partnerskie AF Medica, jak również systemu rezerwacji wizyt u lekarzy specjalistów (dalej: Serwis AF Medica ). 3. System teleinformatyczny AF Medica obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 4. Świadczenie przez AF Medica usług drogą elektroniczną w Serwisie AF Medica polega na: 1) umożliwieniu użytkownikom składania wniosków (zamówień) o zawarcie umów, których przedmiotem jest wykonywanie przez AF Medica usług w zakresie świadczeń zdrowotnych objętych ofertą AF Medica oraz jednostek partnerskich AF Medica (dalej: Umowa o Świadczenia Zdrowotne ), 2) umożliwieniu użytkownikom, z którymi zostały zawarte Umowy o Świadczenia Zdrowotne, bieżącego dostępu (dostęp on-line) do badań laboratoryjnych wykonanych przez AF Medica lub jednostki partnerskie AF Medica, 3) Umożliwieniu użytkownikom, z którymi zostały zawarte Umowy o Świadczenia Zdrowotne, podglądu w systemie, danych dotyczących usług i wizyt zarezerwowanych oraz zrealizowanych u lekarzy specjalistów AF Medica lub jednostek partnerskich AF Medica w okresie obowiązywania Umowy o Świadczenia Zdrowotne (dalej: Usługi ). 5. Świadczenie Usług następuje na rzecz: 1) osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osób, które ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), 2) innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów (dalej: Użytkownicy ). 6. Korzystanie z Serwisu AF Medica jest, co do zasady bezpłatne, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcjonalności w ramach Serwisu AF Medica mogą być udostępniane za wynagrodzeniem lub po spełnieniu przez Użytkownika konkretnych warunków, określonych w ramach Serwisu AF Medica. 7. AF Medica zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności w ramach Serwisu AF Medica, w tym także udostępnianych wyłącznie za wynagrodzeniem oraz do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu AF Medica i dokonywania w nim zmian i modyfikacji. 8. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w Pkt. 4.1 Regulaminu następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL Serwisu AF Medica lub jakichkolwiek podstron Serwisu AF Medica lub też skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu 1

2 AF Medica lub jakiejkolwiek jego podstrony, a jej rozwiązanie następuje z chwilą opuszczenia Serwisu AF Medica przez Użytkownika. 9. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, o których mowa w Pkt. 4.2 i 4.3 Regulaminu, wymaga dokonania przez Użytkownika uprzedniej rejestracji w Serwisie AF Medica, przy czym rejestracja w Serwisie AF Medica możliwa jest nie wcześniej niż po zawarciu przez Użytkownika Umowy o Świadczenia Zdrowotne. Rozwiązanie umowy następuje najpóźniej z chwilą wygaśnięcia Umowy o Świadczenia Zdrowotne lub wcześniej w przypadku wyrejestrowania się Użytkownika z Serwisu AF Medica. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI, O KTÓREJ MOWA W PKT. 4.1 REGULAMINU 10. W celu zawarcia Umowy o Świadczenia Zdrowotne, Użytkownik wykorzystując narzędzia (formularze) oferowane przez AF Medica w Serwisie AF Medica składa wniosek (dalej: Wniosek ). 11. Wzór Umowy o Świadczenie Zdrowotne, zakresy i warunki zapewnienia świadczeń objętych poszczególnymi pakietami znajdującymi się w ofercie AF Medica oraz jednostek partnerskich AF Medica, ogólne warunki Umowy o Świadczenie Zdrowotne, jak również wszelkie inne dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy o Świadczenia Zdrowotne, AF Medica udostępnia pod adresem: 12. Poprzez złożenie Wniosku, Użytkownik oświadcza i potwierdza, iż: 1) podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 2) podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, 3) zapoznał się z dokumentami, o których mowa w Pkt. 12 Regulaminu, 4) zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać. 13. Rejestracja Wniosku w Serwisie AF Medica następuje pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez AF Medica zawartych we Wniosku danych osobowych, w celach związanych z zawarciem Umowy o Świadczenia Zdrowotne. Wyrażenie zgody następuje w sposób określony przez AF Medica np. odkliknięcie check-boxa zawierającego treść zgody Użytkownika. 14. Rejestracja Wniosku w Serwisie AF Medica może nastąpić również telefonicznie w godzinach pracy Contact Center AF Medica pod numerem telefonu Na podstawie zarejestrowanego Wniosku, system teleinformatyczny Serwisu AF Medica wygeneruje Umowę o Świadczenia Zdrowotne, która zostanie następnie przesłana w dwóch egzemplarzach wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz dokumentami dodatkowymi na adres do korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazany przez Użytkownika we Wniosku, w terminie trzech (5) dni roboczych od rejestracji Wniosku. 16. Do Umowy o Świadczenia Zdrowotne zawieranej na podstawie Wniosku stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o Ochronie Praw Konsumentów ) i wobec powyższego Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Świadczenia Zdrowotne bez podania przyczyn w terminie dziesięciu (10) dni od dnia jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenia Zdrowotne zostanie doręczony Użytkownikowi wraz z dokumentami, o których mowa w Pkt. 18 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenia Zdrowotne należy wysłać na adres lub listownie na adres: AF Medica Sp. z o.o. ul. Kuropatwy 26A, Warszawa. 17. W przypadku skorzystania ze świadczeń medycznych objętych Umową o Świadczenia Medyczne i odstąpienia do Umowy o Świadczenia Medyczne zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów, Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty świadczeń medycznych, z których skorzystał do dnia odstąpienia od Umowy o Świadczenia Medyczne zgodnie z cennikiem AF Medica obowiązującym w dniu wykorzystania poszczególnych świadczeń medycznych. 2

3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 4.2 I 4.3 REGULAMINU 18. Rejestracja w Serwisie AF Medica w celu skorzystania z Usług, o których mowa w Pkt. 4.2 i 4.3 Regulaminu następuje z chwilą pierwszego zalogowania się Użytkownika do systemu teleinformatycznego AF Medica. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w Pkt. 23 skutkuje możliwością korzystania przez Użytkownika po dokonaniu rejestracji, wyłącznie z Usługi, o której mowa w Pkt. 4.3 Regulaminu. 19. Do poprawnego zalogowania się Użytkownika do systemu informatycznego AF Medica, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika numeru identyfikacyjnego karty pacjenta przekazanej Użytkownikowi przez AF Medica wraz z dokumentami, o których mowa w Pkt. 18 Regulaminu oraz wygenerowanego przez AF Medica hasła. Numer identyfikacyjny karty pacjenta stanowi tzw. login do systemu teleinformatycznego AF Medica. Przy pierwszym logowaniu do systemu informatycznego AF Medica, w celu dalszego korzystania z Usług, o których mowa w Pkt. 4.2 i 4.3 Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła wygenerowanego przez AF Medica i przekazanego mu wraz z kartą pacjenta. 20. Warunkiem korzystania z Usługi, o której mowa w Pkt 4.2 Regulaminu jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, wygenerowanych w wyniku realizacji badań laboratoryjnych, w celu umożliwienia AF Medica świadczenia Usługi. Zgoda udzielana jest przez Użytkownika na piśmie. AF Medica dostarcza formularz zgody Użytkownikowi wraz z dokumentami, o których mowa w Pkt 18 Regulaminu. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 21. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu AF Medica w każdym czasie. 22. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących Usług na zasadach określonych w Pkt Regulaminu. 23. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu AF Medica zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami i dobrych praktyk obowiązującymi w Internecie. 24. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu AF Medica zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności od: 1) korzystania z Serwisu AF Medica w celach sprzecznych z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi dobrymi praktykami zasadami w Internecie, 2) korzystania z Serwisu AF Medica w sposób naruszający praw AF Medica lub osób trzecich. 25. AF Medica może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usług w ramach Serwisu AF Medica lub poszczególnych funkcjonalności w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw AF Medica lub osób trzecich, dobrych obyczajów czy powszechnie przyjętych dobrych praktyk w ramach Internetu. 26. AF Medica zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez Użytkownika, które nie zostały zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy AF Medica. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Użytkownika będzie w takim przypadku uznana za naruszenie przez niego Regulaminu. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 27. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu AF Medica odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. 3

4 28. AF Medica nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu AF Medica w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 29. AF Medica nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu AF Medica przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw, natomiast dołoży wszelkich starań by wszelkie tego typu problemu usuwać w sposób możliwie jak najszybszy z uwzględnieniem praw Użytkowników. 30. AF Medica nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu AF Medica, spowodowane okolicznościami niezależnymi od AF Medica, w szczególności: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami łączy dostawców sieci Internet, sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników. 31. AF Medica nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika/ wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła i loginu, o których mowa w Pkt. 21 i 22 Regulaminu, chyba że utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego haseł i loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez AF Medica. WARUNKI TECHNICZNE 32. Korzystanie z Serwisu AF Medica wymaga spełnienia przez Użytkownika minimalnych wymogów technicznych w postaci: 1) połączenia z siecią Internet, 2) dostępu do przeglądarki internetowej w wersji: Internet Explorer 7+ (Windows), Firefox 3.6+ (Windows, Mac, Linux), Safari 4+ (Windows, Mac), Chrome 10+ (Windows, Mac, Linux), Opera 11+ (Windows, Mac, Linux). 33. AF Medica zastrzega, iż w przypadku korzystania z niektórych funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu AF Medica może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ AF MEDICA DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 34. Na podstawie art. 6 UŚUDE, AF Medica prezentuje informację o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu AF Medica, identyfikowanych przez AF Medica, jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane przez Użytkowników pod uwagę, mimo stosowania przez AF Medica systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich: 1) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu, 2) możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika, 3) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne. 35. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług oferowanych w ramach Serwisu AF Medica, wprowadzanych przez AF Medica do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik korzystając z Usług określone zostały w Pkt. 43 Regulaminu. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 4

5 36. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Serwisu AF Medica, Użytkownik może przekazać na jeden z poniższych sposobów: 1) pocztą elektroniczną na adres: 2) telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym w godz w dni robocze oraz w godz w weekendy i święta. 37. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. 38. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: AF Medica Sp. z o.o. ul. Kuropatwy 26A, Warszawa. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 39. AF Medica w pełni respektuje prawa Użytkowników do prywatności oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikom na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 40. AF Medica informuje, że w celu ułatwienia dostępu do Serwisu AF Medica oraz podniesienia jakości świadczonych Usług poprzez poznanie preferencji Użytkowników, używa plików cookies, który stanowią krótkie informacje tekstowe na komputerze Użytkownika, pozwalając na jego identyfikację oraz automatyczne zalogowanie w Serwisie AF Medica. 41. AF Medica zastrzega, że w celu skorzystania z niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu AF Medica, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które przetwarzane będą przez AF Medica zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 42. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AF Medica. 43. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy dane objęte cofnięciem zgody są niezbędne do korzystania z danej funkcjonalności w ramach Serwisu AF Medica, oświadczenie takie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług przez Użytkownika. 44. AF Medica gwarantuje, że przekazane przez Użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że: 1) obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw AF Medica lub rozstrzyganiu sporów lub 2) Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 45. AF Medica przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w ramach Serwisu AF Medica, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. 46. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usług korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa. 5

6 47. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego. 48. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego. POSTANOWENIA KOŃCOWE 49. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 50. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie: 1) z upływem czternastu (14) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez AF Medica, nie krótszym jednak niż czternaście (14) dni; w przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest złożyć AF Medica stosowne oświadczenie, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu AF Medica, 2) niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez AF Medica, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników. 51. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie. 6

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Serwis TOP3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Wstęp Regulamin został ustalony przez Proama, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo