Sprawozdanie Stenograficzne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Stenograficzne"

Transkrypt

1 Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 62. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r. Warszawa 2010 r.

2 Porz¹dek obrad 62. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r. 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia³ania ywio³u oraz niektórych innych ustaw. 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie œródl¹dowym. 5. Drugie czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa. 6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy. 7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. 8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. 9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ewidencji ludnoœci. 10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie. 11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat oraz treœci tych dokumentów. 12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw. 13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. 14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówieñ publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych. 15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej. 16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników. 17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych. 19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora.

3 20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Miêdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporz¹dzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. 21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i maj¹tku, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r. 22. Informacja Ministra Skarbu Pañstwa na temat przebiegu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. 23. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego, przeœladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach za dzia³alnoœæ w szeregach Armii Krajowej. 24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia- ³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oœwiadczenia senatorów s¹ sk³adane na koñcu posiedzenia, po wyczerpaniu porz¹dku obrad. Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci. Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów: Centralne Biuro Antykorupcyjne Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada S¹downictwa Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Urz¹d Regulacji Enegetyki Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji Ministerstwo Sprawiedliwoœci Ministerstwo Skarbu Pañstwa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Œrodowiska zastêpca szefa Maciej Klepacz minister Micha³ Boni sekretarz stanu Jacek Cichocki sekretarz stanu szef kancelarii Jacek Micha³owski wiceprzewodnicz¹cy Ryszard Pêk prezes urzêdu Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel wiceprezes urzêdu Andrzej Pyr a zastêpca prezesa Marek Woszczyk podsekretarz stanu Maciej Grabowski podsekretarz stanu Ludwik Kotecki podsekretarz stanu Hanna Majszczyk podsekretarz stanu Rafa³ Baniak podsekretarz stanu Gra yna Henclewska podsekretarz stanu Olgierd Dziekoñski podsekretarz stanu Zbigniew Marciniak podsekretarz stanu Zbigniew W³osowicz sekretarz stanu Kazimierz Plocke podsekretarz stanu Artur awniczak podsekretarz stanu Krzysztof Hetman podsekretarz stanu Piotr Ko³odziejczyk podsekretarz stanu Igor Dzialuk podsekretarz stanu Zbigniew Wrona sekretarz stanu Jan Bury podsekretarz stanu Maciej Szpunar podsekretarz stanu Bernard B³aszczyk

4

5 (Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 9 minut 02) (Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek Zió³kowski i Zbigniew Romaszewski) Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Otwieram szeœædziesi¹te drugie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji. (Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ marsza³kowsk¹) Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana senatora W³adys³awa Dajczaka oraz pana senatora Tadeusza Gruszkê. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator Tadeusz Gruszka. Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole prezydialnym. Informujê, e Sejm na siedemdziesi¹tym drugim posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin, do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu , do ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty. Przyj¹³ te wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz czêœæ poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i do ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. Ponadto na tym samym posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2010 r. Sejm przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o op³atach abonamentowych, do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a tak e wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy o dowodach osobistych. Wobec niewniesienia zastrze eñ do protoko³u piêædziesi¹tego ósmego posiedzenia stwierdzam, e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty. Informujê, e protoko³y piêædziesi¹tego dziewi¹tego i szeœædziesi¹tego posiedzenia Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu s¹ przygotowane do udostêpnienia senatorom. Je eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do nich zastrze eñ, to zostan¹ one przyjête na kolejnym posiedzeniu. Wysoki Senacie! Informujê, e prezes Rady Ministrów zgodnie z ustaw¹ Prawo o ruchu drogowym przekaza³ Senatowi sprawozdanie Stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego, dzia³ania realizowane w tym zakresie w 2009 r. oraz rekomendacje na 2010 r.. Zawarte jest ono w druku nr 876. Informujê, e Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji na wspólnym posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2010 r. zapozna³y siê z tym sprawozdaniem i poinformowa³y o tym marsza³ka Senatu. Dorêczony pañstwu senatorom projekt porz¹dku obrad szeœædziesi¹tego drugiego posiedzenia obejmuje: 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia³ania ywio³u oraz niektórych innych ustaw. 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. 5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. 6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ewidencji ludnoœci. 7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie. 8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat oraz treœci tych dokumentów.

6 62. posiedzenie Senatu w dniu 11 sierpnia 2010 r. 6 Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu (marsza³ek B. Borusewicz) 9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw. 10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie œródl¹dowym. 11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. 12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówieñ publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych. 13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej. 14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników. 15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych. 17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora. 18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Miêdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporz¹dzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. 19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i maj¹tku, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r. 20. Informacja Ministra Skarbu Pañstwa na temat przebiegu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Proponujê rozpatrzenie punktów od pierwszego do dziewi¹tego projektu porz¹dku obrad, pomimo e sprawozdania komisji zosta³y dostarczone w terminie póÿniejszym ni okreœlone w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeœli nie bêdzie sprzeciwu, to uznam, e Wysoka Izba przyjê³a przedstawione propozycje. Nie ma sprzeciwu. Wysoki Senacie! Proponujê zmianê kolejnoœci rozpatrywania punktu drugiego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r., a tak e punktu trzeciego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia³ania ywio³u oraz niektórych innych ustaw. Proponujê rozpatrzenie ich jako punktów pierwszego i drugiego porz¹dku obrad. Ponadto proponujê zmianê kolejnoœci rozpatrywania dotychczasowego punktu dziesi¹tego projektu porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie œródl¹dowym. Proponujê rozpatrzenie go jako punktu czwartego porz¹dku obrad. Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, to uznam, e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê. Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, e Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³. Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad? Pan senator Cichoñ i pan senator Zientarski. Proszê bardzo, pan senator Cichoñ. Senator Zbigniew Cichoñ: Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Mam propozycjê, by uwzglêdniæ jeszcze dodatkowo w porz¹dku obrad podjêcie uchwa³y Senatu w sprawie uczczenia pamiêci o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego. Uchwa³a zosta³a przygotowana z inicjatywy Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji i opracowana przez Komisjê Ustawodawcz¹. Tekst finalny jest ju przygotowany. Sierpieñ jest szczególnym miesi¹cem dla historii Polski i uwa am, e dobrze by³oby tê uchwa- ³ê przyj¹æ jeszcze w sierpniu. Dlatego polecam ten punkt pañstwa ³askawej uwadze. (Senator Stanis³aw Bisztyga: Bardzo dobry pomys³.) Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê. Za chwilê to rozstrzygniemy. Pan senator Zientarski. Senator Piotr Zientarski: Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad o dwa punkty: drugie czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa i rozpatrzenie go jako punktu pi¹tego porz¹dku obrad; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy i rozpatrzenie go jako punktu szóstego porz¹dku obrad. Dziêkujê. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê. Czy s¹ jakieœ sprzeciwy wobec tych wniosków?

7 62. posiedzenie Senatu w dniu 11 sierpnia 2010 r. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi 7 (marsza³ek B. Borusewicz) Proponujê, Panie Senatorze, eby rozpatrzenie tej uchwa³y by³o punktem ostatnim. Nie ma sprzeciwów co do tego wniosku, nie ma sprzeciwu tak e co do wniosku pana senatora Zientarskiego. W zwi¹zku z tym uzupe³niamy porz¹dek obrad o te trzy punkty. Stwierdzam, e Senat zatwierdzi³ porz¹dek obrad szeœædziesi¹tego drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji. Informujê, e je eli w debacie nad punktem pierwszym porz¹dku obrad, dotycz¹cym ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi w maju i w czerwcu 2010 r., nie zostan¹ zg³oszone poprawki, to g³osowanie zostanie przeprowadzone bezpoœrednio po rozpatrzeniu tego punktu. W przypadku zg³oszenia poprawek g³osowanie odbêdzie siê po posiedzeniu komisji w sprawie tej ustawy, czyli bêdzie przerwa. Pozosta³e g³osowania zostan¹ przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu. Informujê ponadto, e porz¹dek obrad mo e zostaæ uzupe³niony o punkt dotycz¹cy rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia- ³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, je eli Sejm uchwali tê ustawê na siedemdziesi¹tym trzecim posiedzeniu w dniu 12 sierpnia bie ¹cego roku. Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 948, a sprawozdanie komisji w druku nr 948A. Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Bud etu i Finansów Publicznych, pana senatora Jana Wyrowiñskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji. Senator Jan Wyrowiñski: Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Stoimy wobec koniecznoœci uchwalenia ustawy, na któr¹ oczekuje bardzo wielu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi, zarówno tej w maju i w czerwcu, jak i tej, która nie tak dawno mia³a miejsce w Bogatyni, Zgorzelcu i innych miejscowoœciach le ¹cych w tamtej czêœci Polski. Wczoraj Komisja Bud etu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej zajê³y siê uchwalon¹ przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustaw¹, której pe³ny tytu³ brzmi: ustawa o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. I od razu powsta³ pierwszy problem, gdy w zakresie przedmiotowym tej ustawy s¹ skutki powodzi wy³¹cznie z maja i czerwca. Trzeba wiêc by³o po prostu zaproponowaæ zmiany, które by uwzglêdni³y to, co siê wydarzy³o niedawno, jak równie inne przysz³e wydarzenia no, mamy nadziejê, e nie bêdzie wiêcej tego rodzaju kataklizmów czyli wa - noœæ tej ustawy rozci¹gn¹æ na ca³y rok Panie i Panowie Senatorowie! Istot¹ tej ustawy jest specjalna pomoc dla tych przedsiêbiorców ma³ych i œrednich, którzy zostali dotkniêci skutkami powodzi w tym roku. Chodzi o tych wszystkich przedsiêbiorców, którzy jak to okreœlono w art. 1, prowadz¹ dzia³alnoœæ w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej i ponieœli szkodê w wyniku powodzi. Z dobrodziejstw tej ustawy wyklucza siê osoby, które prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹, mówi¹c ogólnie, oprócz tych, które prowadz¹ dzia³alnoœæ agroturystyczn¹. W czasie posiedzenia komisji pytaliœmy pana ministra Baniaka, który reprezentowa³ Ministerstwo Gospodarki i rz¹d, o to, jaki by³ powód przyjêcia takich rozwi¹zañ. Otó taki, e minister rolnictwa uzna³, e posiada dostateczne œrodki i dostateczne sposoby, aby rolnikom, którzy ponieœli straty w wyniku tej powodzi, zrekompensowaæ je bez potrzeby u ywania mechanizmów tej ustawy, korzystania z jej dobrodziejstw. St¹d takie wy³¹czenie. Ta pomoc to bêdzie po yczka, po yczka, której wysokoœæ zosta³a ustalona na maksimum 50 tysiêcy z³ i która w przypadku, je eli zostanie udokumentowana strata, w wyniku procedury ustalonej w ustawie mo e byæ w ca³oœci lub w czêœci umorzona. Umorzenie w ca³oœci mo e nast¹piæ tylko wtedy, gdy oczywiœcie zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie, poszkodowany wykaza³ swoj¹ szkodê i to zosta³o uznane przez instytucjê, która udziela po yczki, oraz by³ ubezpieczony. Je- eli nie by³ ubezpieczony, to wówczas wysokoœæ tego umorzenia mo e wynieœæ do 75% tej kwoty, tej po yczki. Ta specjalna, specyficzna pomoc adresowana jest wy³¹cznie do ma³ych i œrednich przedsiêbiorców. Górny limit to jest limit zatrudnienia, czyli chodzi o tych wszystkich, którzy zatrudniaj¹ poni ej piêædziesiêciu osób. Tak to sformu³owano i nie ma adnych innych limitów. Ale jest jeszcze jeden warunek. Otó z dobrodziejstw tej ustawy nie bêd¹ mogli korzystaæ przedsiêbiorcy, których firmy by³y w stanie upad³oœci, którzy ju korzystali z pomocy publicznej itd., itd. Chodzi o to, aby odbudowaæ dobry, ywy biznes, który funkcjonowa³ w momencie, kiedy przysz³a tragedia, eby pomóc tym ludziom w zakupie œrodków trwa³ych b¹dÿ œrodków ruchomych, odbudowie zapasów, które zosta³y zniszczone w efekcie tej powodzi. Druga zasada to maksymalne uproszczenie biurokracji. Zatem aby aplikowaæ o po yczkê, wystarczy spe³niæ kryteria, które zosta³y opisane

8 62. posiedzenie Senatu w dniu 11 sierpnia 2010 r. 8 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi (senator J. Wyrowiñski) w art. 3, to znaczy trzeba byæ przedsiêbiorc¹ i zatrudniaæ w tej firmie mniej ni piêædziesi¹t osób, nie byæ przedsiêbiorc¹ zagro onym w tym sensie, o którym mówi³em uprzednio. A do tego wniosku do³¹cza siê zaœwiadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w³aœciwego dla miejsca faktycznego prowadzenia przez poszkodowanego przedsiêbiorcê dzia³alnoœci, potwierdzaj¹ce, e przedsiêbiorca poniós³ szkodê w wyniku powodzi. To jest za³¹cznik do tej ustawy. Po prostu wójt stwierdza, e przedsiêbiorca poniós³ szkodê. Nie szacuje siê tej szkody w momencie sk³adania wniosku i nie wykonuje siê adnych innych, e tak powiem, czynnoœci biurokratycznych. Do wniosku do³¹cza siê równie oœwiadczenie przedsiêbiorcy, e spe³nia on okreœlone warunki, e faktycznie prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w dniu wyst¹pienia powodzi, oraz oœwiadczenie o tym, czy w dniu, w którym wyst¹pi³a powódÿ, posiada³ umowê ubezpieczenia przedsiêbiorstwa od nastêpstw klêsk ywio³owych. Wzór zaœwiadczenia, które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent, jest za³¹cznikiem do tej ustawy. Panie i Panowie Senatorowie, kto bêdzie udziela³ tych po yczek? Jaka bêdzie logistyka tej pomocy? Otó rz¹d uzna³, e najtaniej i jednoczeœnie najlepiej komisje podzielaj¹ ten pogl¹d bêd¹ to czyni³y fundusze po yczkowe. W Polsce w tej chwili jest kilkadziesi¹t takich funduszy. Zostanie rozpisany konkurs i takie fundusze zostan¹ ustanowione terytorialnie, zgodnie, e tak powiem, z map¹ klêski, w drodze tego konkursu. Bêd¹ one dysponowa³y pieniêdzmi, bêd¹ podejmowa³y wszystkie czynnoœci wynikaj¹ce z ustawy prowadz¹ce do zaspokojenia tych potrzeb, które siê pojawi¹ we wnioskach. Te fundusze bêd¹ musia³y spe³niaæ kryteria, które s¹ opisane w ustawie. Bêd¹ równie kontrolowa³y ca³y proces udzielania po yczki. Oczywiœcie w pewnym momencie musi nast¹piæ oszacowanie szkody. To oszacowanie mo e byæ dokonane przez rzeczoznawcê, mo e to byæ równie ocena czy szacunek firmy ubezpieczeniowej. I wreszcie to jest poprawka, któr¹ równie przyjêliœmy na posiedzeniu komisji jeœli by³by k³opot z rzeczoznawc¹, z kosztami itd., itd., bo przecie ró ne s¹ przypadki, to mo e byæ to komisja ustalona przez fundusz po yczkowy. W przypadku osób, które ubezpieczy³y swój biznes i które uzyskaj¹ odszkodowania z tego tytu³u, udzielona pomoc mo e wynosiæ wy³¹cznie kwotê bêd¹c¹ ró nic¹ miêdzy tym odszkodowaniem a górn¹ granic¹ po yczki, jaka jest mo liwa do otrzymania. Tylko w takiej skali mo e zostaæ udzielona pomoc w tym przypadku. Fundusz bêdzie tak e sprawdza³, czy ta po yczka Tutaj istotna jest równie szybkoœæ. Dwa tygodnie od z³o enia wniosku to jest maksymalny termin na wydanie decyzji, czy po yczka zostanie udzielona, czy nie. W zwi¹zku z tym, e jest to decyzja administracyjna, komisja, id¹c za sugesti¹ Biura Legislacyjnego, uzna³a, i w ustawie powinny byæ zapisane równie kryteria odmowy udzielenia po yczki. I to zosta³o wprowadzone jako poprawka. Oczywiœcie fundusze po yczkowe to organizacje, których dzia³anie zwi¹zane jest z minimalnymi kosztami, wobec tego równie koszt operacji z tego tytu³u bêdzie zmniejszony. W tej chwili nie wiemy dok³adnie, jaka bêdzie skala tej pomocy, dlatego e ten nowy kataklizm, sprzed kilku dni, utrudni³ sporz¹dzenie statystyki. Pytaliœmy w trakcie posiedzenia komisji, czy rozwa ano mo - liwoœæ pomocy w wiêkszej skali, czyli na przyk³ad do 100 tysiêcy z³. Pan minister Baniak zreszt¹ bêdzie mia³ okazjê tutaj równie wyst¹piæ stwierdzi³, e mo na To s¹ pieni¹dze z rezerwy celowej bud etu. W ten sposób bêd¹ one uruchomione. Panie i Panowie Senatorowie, tak jak powiedzia³em na pocz¹tku, kwestie jednorazowoœci tej ustawy rozwi¹zaliœmy w ten sposób, e ona w tej chwili ma ju charakter bardziej uniwersalny i mo e dotyczyæ wszystkich powodzi, które wyst¹pi³y w 2010 r. Oby adna powódÿ ju nie wyst¹pi³a. To ma taki charakter. Zreszt¹ to nadzwyczajne posiedzenie Sejmu zosta³o zwo³ane dlatego, e ta ustawa specjalna, podobnie jak dziœ omawiana, by³a przygotowana wy³¹cznie na okolicznoœæ powodzi z maja i czerwca 2010 r. To by³o zawarte explicite w tytule tej ustawy i w ró nych jej zapisach. Panie i Panowie Senatorowie, jeœli po yczka zostanie spo ytkowana nie na te cele, na które powinna byæ spo ytkowana, jeœli osoba zg³aszaj¹ca potrzebê uzyskania tej po yczki sk³ama³a, poda³a nieprawdê itd., to oczywiœcie ta po yczka musi byæ zwrócona. To wszystko w miarê w zwarty sposób jest opisane w ustawie. Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! To mniej wiêcej wszystko, co chcia³em powiedzieæ o tej ustawie. To jest wa na, oczekiwana ustawa i myœlê, e trzeba taka by³a wola wszystkich senatorów, niezale nie od opcji, w obydwu komisjach uchwaliæ j¹ jak najszybciej. Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Panie Senatorze. Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u ej ni minutê zapytania do senatora sprawozdawcy. Czy s¹ takie pytania? Pan senator Dajczak. Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkuj¹ bardzo, Panie Marsza³ku. Panie Senatorze, mam takie pytanie uzupe³niaj¹ce. Powiedzia³ pan o 50 tysi¹cach z³, e to nie bêdzie 100 tysiêcy, tak jak komisja chcia³aby ewentualnie zaproponowaæ. Czy jest jakaœ

9 62. posiedzenie Senatu w dniu 11 sierpnia 2010 r. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi 9 (senator W. Dajczak) (Senator Jan Wyrowiñski: To senator Kogut ) okreœlona kwotowo granica? (Senator Jan Wyrowiñski: Ale póÿniej siê wycofa³, póÿniej tego nie zg³asza³.) Czy wszystkie wnioski, które spe³ni¹ kryteria, niezale nie od tego, ile ich bêdzie, zostan¹ zrealizowane? Czy jest jakaœ kwotowa granica? roztropne decyzje, roztropne w tym sensie, e za tê sam¹ stratê nie bêdzie siê p³aciæ dwukrotnie odszkodowania. (Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, ale dwa razy na dom po yczki nie dostanie. Tak?) Dom trudno uznaæ za miejsce Oczywiœcie, on tam prowadzi ten biznes, ale to jest kwestia interpretacji. Trudno mi odpowiedzieæ na to pytanie, Panie Marsza³ku. Senator Jan Wyrowiñski: Nie ma adnej kwotowej granicy, jeœli chodzi o tê ca³¹ pulê. Jedyna granica to jest to 50 tysiêcy z³. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê. Pan senator Muchacki, proszê bardzo. Senator Rafa³ Muchacki: Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Moje pytanie dotyczy art. 3 ust. 1 pkt 4. Mówi siê tam, e o udzielenie po yczki ubiegaæ siê mo e przedsiêbiorca, który w dniu wyst¹pienia powodzi nie korzysta³ z innej pomocy udzielanej ze œrodków publicznych na pokrycie tych samych szkód powsta- ³ych w wyniku powodzi. A teraz jest taka sytuacja. Je eli ten przedsiêbiorca prowadzi dzia³alnoœæ we w³asnym domu, w którym poniós³ szkody w zwi¹zku z powodzi¹, to czy bêdzie móg³ uzyskaæ pomoc na podstawie przedmiotowej ustawy w sytuacji, gdy uzyska³ ju doraÿn¹ pomoc ze œrodków publicznych? Dziêkujê. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo. Senator Jan Wyrowiñski: Pan minister mo e to jeszcze uzupe³niæ, ale wydaje mi siê, e je eli przedsiêbiorca prowadzi³ biznes i w wyniku powodzi na przyk³ad zosta³a zniszczona lada, przy której sta³, zosta³y zniszczone pó- ³ki itd., to. Je eli skorzysta z pomocy z innych Ÿróde³, na podstawie tamtej ustawy specjalnej, i nie wyka e tego, tylko bêdzie z tego korzysta³, to wtedy oczywiœcie Je eli w przypadku szkody, któr¹ poniós³, w efekcie której zosta³y zniszczone aktywa trwa³e, czyli, jeœli handlowa³, lada, waga, kasa fiskalna, pó³ki, ju uzyska³ pomoc mo liw¹ z tytu- ³u ustawy specjalnej, no to wtedy, jak s¹dzê, to nie bêdzie mo liwe. Fundusze po yczkowe to bêd¹ fundusze lokalne. Tak wiêc ka da sytuacja bêdzie mniej wiêcej znana, bêdzie orientacja równie w takich sprawach, w sprawach w³aœnie tego rodzaju. I myœlê, e ich rola bêdzie polega³a równie na tym, eby w takich sytuacjach podejmowaæ Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Panie Senatorze. Wiêcej pytañ nie ma. Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa niony minister gospodarki. Czy pan minister Baniak chcia³by zabraæ g³os w sprawie tej ustawy? (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafa³ Baniak: Nie, dziêkujê.) Dziêkujê. Czy s¹ pytania do pana ministra? (G³os z sali: Oczywiœcie.) Panie Ministrze, przepraszam, ja bym poprosi³, eby pan przyszed³ na mównicê, bo s¹ do pana pytania. Pan senator Kieres, potem pan senator Bisztyga i senator Jurcewicz, w tej kolejnoœci. Proszê bardzo. Senator Leon Kieres: Panie Ministrze! Ta ustawa odnosi siê do przedsiêbiorców, którzy w dniu wyst¹pienia powodzi zatrudniali nie wiêcej ni piêædziesiêciu pracowników, czyli do tak zwanych mikro- i ma- ³ych przedsiêbiorców. Ci przedsiêbiorcy s¹ objêci ró nego rodzaju programami wspieraj¹cymi ich aktywnoœæ, co oznacza, e w przypadku tej klêski ywio³owej realizacja zadañ, na które otrzymywali wsparcie finansowe, nie bêdzie mog³a byæ kontynuowana. Czy pañstwo badaliœcie pod tym k¹tem skutki powodzi? Z jednej strony otrzymaj¹ oni mo liwoœæ wsparcia w formie po yczki, a z drugiej nadal bêdzie na nich ci¹ y³ obowi¹zek wykonywania zadañ w zwi¹zku na przyk³ad ze zwiêkszeniem zatrudnienia o jedn¹ lub dwie osoby, bo o ile pamiêtam tam by³y, ostatnio zreszt¹ wprowadzone mo liwoœci, dotowania przedsiêbiorców, jeœli zwiêksz¹ zatrudnienie o dwóch pracowników. Rzecz dotyczy mikro- i ma³ych przedsiêbiorców, czyli zatrudniaj¹cych do dziesiêciu pracowników i do piêædziesiêciu, nie œrednich, bo ci zatrudniaj¹ do dwustu piêædziesiêciu pracowników. Z jednej strony czegoœ im nie damy, a z drugiej strony nadal bêdziemy egzekwowali obowi¹zek wykonywania zadañ, których w tej chwili wykonaæ nie mog¹.

10 62. posiedzenie Senatu w dniu 11 sierpnia 2010 r. 10 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê. Pan senator Bisztyga. Senator Stanis³aw Bisztyga: Panie Ministrze, ja mam dwa krótkie pytania. Jaki jest szacunek strat poniesionych przez wszystkich przedsiêbiorców i jakie s¹ faktyczne koszty wprowadzenia w ycie ustawy? To nie jest to samo, bo wiemy, e nie wszystkich podmiotów bêdzie dotyczy³a ta ustawa. To jest pierwsze pytanie. I drugie. Czy nie ma zagro enia zwi¹zanego z wejœciem w ycie tej ustawy, oczekiwanej przez przedsiêbiorców, zw³aszcza drobnych przedsiêbiorców? Chodzi mi o decyzjê Komisji Europejskiej w sprawie zgodnoœci przewidzianej w ustawie pomocy publicznej z rynkiem wewnêtrznym. Czy ta decyzja jest spodziewana i czy nie ma zagro enia, jeœli chodzi o wejœcie w ycie tej ustawy? Dziêkujê bardzo. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê. Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz. Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Panie Ministrze, ja chcia³bym zwróciæ uwagê na art. 3 ust. 2, w którym jest mowa o tym, e o udzielenie po yczki mo e ubiegaæ siê równie przedsiêbiorca, który zawiesi³ wykonywanie dzia- ³alnoœci gospodarczej. O ile w ust. 1 jest opis, kto mo e siê ubiegaæ, to z tego, co rozumiem, w pana ocenie ten zapis jest czytelny i jest tu mowa o sytuacji z pktu 1 w ust. 1, czyli tam gdzie wykonywa³ tê dzia³alnoœæ itd. Mnie natomiast wydaje siê to nieczytelne. Drugie pytanie. O ile czternaœcie dni jest moim zdaniem bardzo dobrym terminem, aby sfinalizowaæ kompletny wniosek, o tyle mam pytanie, czy czternaœcie dni na zwrot z ró nych powodów, bo przecie to s¹ instytucje non-profit, nie jest terminem zbyt krótkim. I ostatnia sprawa. Chodzi o zwroty, zwrot po yczki w ci¹gu czternastu dni. Czy jest gdzieœ zabezpieczenie? Mo e nie dopatrzy³em siê go w ustawie. Co bêdzie, gdy przedsiêbiorca z ró nych powodów nie bêdzie móg³ zwróciæ po yczki temu funduszowi? Jak¹ drogê ma wtedy fundusz po yczkowy do odzyskania tej kwoty? Dziêkujê bardzo. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Proszê bardzo, Panie Ministrze. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafa³ Baniak: Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Zacznê od pytania pana senatora Kieresa. Panie Profesorze, jest tak, e to pytanie nale a³oby rozdzieliæ na dwie czêœci. Ustawa doœæ jasno precyzuje, który przedsiêbiorca mo e uzyskaæ pomoc, wyznacznikiem jest piêædziesiêciu zatrudnionych w dniu wyst¹pienia klêski. To jest sztywna granica, czyli nie mówimy, co by³o przedtem, co by³o potem, istotny jest dzieñ wyst¹pienia powodzi. Je eli przedsiêbiorca ma jakieœ zobowi¹zania wynikaj¹ce z innych umów, mo e je œmia³o realizowaæ, mimo wyst¹pienia powodzi. Z tego, co rozumiem, druga czêœæ pytania dotyczy³a tego, co siê dzieje z przedsiêbiorc¹ tu niejako odbiegamy od naszej ustawy który ma pewnego rodzaju zobowi¹zania wobec instytucji publicznych, na przyk³ad urzêdów pracy, który wzi¹³ dotacjê na utworzenie nowego miejsca pracy, a na skutek powodzi tego nie robi. Wed³ug mojej wiedzy, wynika to te z moich rozmów z przedstawicielami urzêdów pracy, istnieje mo - liwoœæ renegocjacji warunków tych umów, czyli wyd³u ania czasu, dopasowywania do aktualnej sytuacji, a sytuacja powodzi jest sytuacj¹ nadzwyczajn¹, która daje furtkê do wprowadzania takich zmian. Je eli chodzi o pytanie senatora Bisztygi, to chcê z tego miejsca zapewniæ, e nie ma adnego ryzyka co do tego, e Komisja Europejska nie zd¹ y wydaæ swojej opinii co do zgodnoœci z art. 7 traktatu. Od pocz¹tku prac nad t¹ ustaw¹ jesteœmy w kontakcie z Komisj¹ Europejsk¹ i wiem, e nie ma tu najmniejszego ryzyka, abyœmy mieli czekaæ na decyzjê Komisji Europejskiej, gdy my bêdziemy ju gotowi. Kolejne pytanie dotyczy³o przedsiêbiorców, którzy maj¹ siêgn¹æ po instrument zawarty w tej ustawie. Pamiêtajmy o tym, e ta ustawa jest jednym z wielu instrumentów, które zosta³y przygotowane jako instrumenty pomocowe dla przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi. Ta ustawa jest przeznaczona g³ównie dla najmniejszych przedsiêbiorców, którzy maj¹ najwiêkszy k³opot z odtworzeniem maj¹tku, niezbêdnym do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Je eli chodzi o du e przedsiêbiorstwa, to mamy na przyk³ad specjalny fundusz u ministra Skarbu Pañstwa, który w³aœnie og³osi³ nabór na aplikacjê, gdzie jednym z kryteriów s¹ skutki powodzi. Jest te projekt realizowany przez Agencjê Rozwoju Przemys- ³u, gdzie mam przyjemnoœæ byæ przewodnicz¹cym komitetu steruj¹cego, który przyznaje pomoc du- ym przedsiêbiorcom. Jednak stosunkowo ma³o jest mo liwoœci, je eli chodzi o wsparcie tych najmniejszych, st¹d propozycja wprowadzenia tego instrumentu.

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 lipca 2008 r. Warszawa 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7i8lipca 2010 r. Warszawa 2010 r. Porz¹dek obrad 59.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE DWUDZIESTE ÓSME POSIEDZENIE SZÓSTEJ KADENCJI dzieñ pierwszy SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE WERSJA ROBOCZA Warszawa, dnia 21 lutego 2007 r. Jest to robocza wersja stenogramu z posiedzenia. Poprawki do tej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16 i 17 marca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 72. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7sierpnia 2008 r. Warszawa 2008 r. Porz¹dek obrad 17. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 6 marca 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 28. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21 i 22 lutego 2007 r. Warszawa 2007 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 80. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7lipca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 80. posiedzenia Senatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r. Warszawa 2007 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Senator Andrzej Wielowieyski: Senator Genowefa Ferenc:

Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Senator Andrzej Wielowieyski: Senator Genowefa Ferenc: (Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00) (Posiedzeniu przewodniczy wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski) Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Dzieñ dobry pañstwu. Wznawiam posiedzenie. Widzê, e senatorowie

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe Czêœæ I. Prawo wspólnotowe 1. Dyrektywa 84/450/EWG dotycz¹ca reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i porównawczej z 10 wrzeœnia 1984 r. OJ L 250 z 19 wrzeœnia 1994 t. 1) Preambu³a do Dyrektywy 84/450/EWG z 10.9.1984

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo