Bank BPH S.A., Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2"

Transkrypt

1 WNIOSEK I UMOWA O PRZYZNANIE LIMITU KREDYTU I WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA RYANAIR międzynarodowa organizacja płatnicza: VISA Wnioskuję o wydanie plastikowej Karty kredytowej Visa Ryanair oraz o przyznanie mi Limitu kredytu w wysokości... zł, na warunkach uregulowanych w Umowie o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej Visa Ryanair (dajej zwana Umową), Regulaminie wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A., Taryfie Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Karty kredytowe klasyczne i partnerskie Karta Visa Ryanair. O wysokości Limitu kredytu zadecyduje Bank BPH S.A. (dalej zwany Bankiem) po zbadaniu zdolności kredytowej Wnioskodawcy, na podstawie załączonych informacji o dochodach. W trakcie obowiązywania Umowy wysokość Limitu kredytu może zostać zmieniona na wniosek Posiadacza karty. II. Dane Podstawowe 1. Nazwisko <nazwisko> 2. Imiona: <imie> <drugie_imie> 3. Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie <imię i nazwisko do umieszczenia na karcie> 4. Obywatelstwo: <obywatelstwo> 5. PESEL <pesel> 6. Podstawowy dokument tożsamości <dokument1_rodzaj> Seria i nr <dokument1_numer> 7. Nazwisko rodowe matki: <nazwisko_rodowe_matki> 8. Stan cywilny: <stan_cywilny_tekst> 9. Wykształcenie: <wyksztalcenie> 10. Adres stały: Ulica: <ulica> nr domu: <nr_domu> nr lokalu: <nr_lokalu> Kod: <kod> Miejscowość: <as_miejscowosc> Województwo: <as_wojewodztwo> Kraj: <kraj> 11. Pod adresem stałym zamieszkuję od: <as_zamieszkuje_od> II. Dane do korespondencji 1. Telefon do kontaktu/korespondencji (komórkowy): <telefon_komorkowy_osobisty> 2. Adres < > 3. Adres korespondencyjny na terenie Polski (proszę uzupełnić jeżeli inny niż adres stały): Ulica: <ulica> nr domu: <nr_domu> lokal: <nr_lokalu> Kod: <kod> Miejscowość: <miejscowosc> Województwo: <wojewodztwo> 4. Telefon domowy (stacjonarny): <telefon_stacjonarny> 5. Telefon do kontaktu (stacjonarny): <telefon_kontaktowy> 6. Telefon służbowy (stacjonarny lub komórkowy): <telefon_stacjonarny_sluzbowy> Podanie numeru telefonu komórkowego lub adresu w sekcji II oznacza wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na kierowanie do Niego tymi drogami korespondencji, także dotyczącej umów zawartych z Bankiem. Bank informuje, że użytkowanie przez Wnioskodawcę telefonu komórkowego lub standardowej, niezabezpieczonej poczty elektronicznej nie chronią przed uzyskaniem dostępu, ingerencji w treść a nawet podszyciem się pod nadawcę przez nieuprawnione osoby. III. Zatrudnienie i dochody 1. Źródło dochodu: <rodzaj_zatrudnienia_tekst> 2. Sektor zatrudnienia: 3. Stanowisko pracy: <sektor_zatrudnienia_tekst> <stanowisko_pracy_tekst> 5. Identyfikator i numer świadczenia/symbol i numer emerytury/renty/zbiegu praw/zasiłku przedemerytalnego: <emerytura_renta> 6. Nazwa i adres firmy zatrudniającej: <firma_zatrudniajaca> Ulica: <firma_ulica> Nr domu: <firma_nr_domu> Nr lokalu <firma_nr_lokalu> Kod: <kod> Miejscowość: <firma_miejscowosc> Województwo: <firma_wojewodztwo> 7. Nr REGON, pod którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą): <regon> 9. Data rozpoczęcia pracy u obecnego pracodawcy/założenia działalności gospodarczej: <zatrudniony_od> 8. Całkowity staż pracy (lata): <staz_pracy> 10. Do kiedy przyznana jest renta/zatrudnienie na czas określony: <zatrudniony_do> 4. Nazwa stanowiska pracy: <stanowisko_recznie_opis> 11. Miesięczny dochód netto (z tytułu zatrudnienia wskazanego powyżej): <dochod_netto> IV. Inne informacje Zobowiązania Miesięczna kwota: a) rat kredytowych oraz innych zobowiązań (np. alimenty, poręczenia, pożyczki pracownicze, odrębne zobowiązania Współmałżonka, na które Wnioskodawca wyraził zgodę, zobowiązania pozabankowe, itp.): <zobowiazania_stale_i_kredyty_bph> w tym rat kredytowych w Banku BPH: <kredyty_w_bph> b) stałych opłat (np. czynsz, prąd): <oplaty_stale> 2. Proszę o dostarczenie numeru PIN na: <pole>: [ ] Rezygnuję z otrzymywania miesięcznych Zestawień transakcji przesyłanych przez Bank na rzecz Zestawień transakcji dostępnych w serwisie internetowym Banku. Brak znaku X w kratce powyżej oznacza chęć otrzymywania miesięcznych Zestawień transakcji w formie wydruku przesyłanego przez Bank. Poniższa zgoda zostanie wydrukowana na wniosku Klienta, który wyraził zgodę i złożył oświadczenie Bankowi o chęci skorzystania z możliwości podwyższania Limitu [ ] Wyrażam zgodę na umieszczenie w Umowie zapisu stanowiącego ofertę zawierania z Bankiem aneksów do Umowy, którymi podwyższany będzie dwa razy w ciągu roku, każdorazowo o 1000 zł, przyznany mi Limit kredytu, o ile uzyskam pozytywną ocenę zdolności kredytowej, przy czym pierwsza oferta zawarcia aneksu podwyższającego kwotę Limitu kredytu może być przyjęta przez Bank nie wcześniej niż po 9 miesiącach od aktywacji Karty. Znak X w kratce powyżej oznacza wyrażenie zgody na podwyższanie przez Bank Limitu kredytu w oparciu o złożoną w treści Umowy ofertę ( 5 ust Umowy). V. Oświadczenia 1 / nc

2 1. Ja niżej podpisana (y) świadoma (y) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania kredytu, oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne, autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Dane powyższe oraz dane przekazane przez Wnioskodawcę i wpisane do systemów Banku, (dotyczące: podstawy wnioskowania, rozdzielności majątkowej, liczby osób na utrzymaniu, Nip-u firmy zatrudniającej, telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego do firmy zatrudniającej, formy rozliczenia z urzędem skarbowym (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), liczby zatrudnionych pracowników w firmie zatrudniającej, imienia i nazwiska oraz stanowiska pracy osoby wystawiającej zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (dotyczy osób wnioskujących na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach), dodatkowych miesięcznych dochodów netto, źródła uzyskiwania dochodów dodatkowych, rodzaju oraz czasu od i do którego będzie pobierany dochód dodatkowy, nazwy, adresu oraz nr telefonu do firmy zatrudniającej od której otrzymuję dochód dodatkowy, symbolu świadczenia w przypadku uzyskiwania dochodu dodatkowego w postaci rent i emerytur, formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym w przypadku uzyskiwania dochodu dodatkowego w postaci pracy na własny rachunek, terminu wygaśnięcia zobowiązań, typu i szacowanej wartości składników majątkowych, oraz statusu zajmowanego lokalu) niezbędne są do realizacji wszelkich czynności wykonywanych przez Bank, do których jest on uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego. Informacje kredytowe będą przekazywane do Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie. Bank będzie przetwarzał dane w celu marketingowym, zarządzania procesami banku oraz ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności. Dane te będą przetwarzane przez Bank również w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy. Osoba przekazująca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 3. W przypadku wnioskowania o inną, kolejną Kartę Banku, Bank może zaproponować, w uzgodnieniu z Wnioskodawcą, zmniejszenie wysokości przyznanego Limitu kredytu i/lub Limitu wypłat gotówki i Dziennego limitu wypłat gotówki w ramach uprzednio posiadanej już przez Wnioskodawcę Karty kredytowej Banku, z zastrzeżeniem, iż nowy Limit kredytu nie może być niższy niż saldo na dotychczasowym Rachunku karty. Wysokości nowych Limitów zostaną potwierdzone przez Bank w pisemnej informacji 4. Wnioskodawca wyraża zgodę/y*) na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych współpracujących z Bankiem podmiotów oraz dla celów marketingowych Banku i podmiotów z nim współpracujących w zakresie świadczonych przez Bank usług po wygaśnięciu zawartych umów łączących Wnioskodawcę z Bankiem, a także na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia Umowy. 5. Wnioskodawca wyraża zgodę/y*) na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy, udzielonego mu zgodnie z niniejszym wnioskiem. 6. Wnioskodawca wyraża zgodę/y*) na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowyudzielonego mu zgodnie z niniejszym wnioskiem. *) w przypadku wyrażenia zgody kratkę należy pozostawić PUSTĄ, a w przypadku niewyrażenia zgody w kratce należy wpisać słowo NIE 7. W przypadku odmowy przydzielenia Limitu kredytu Wnioskodawca może zwrócić się do Banku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie Limitu kredytu i wydanie karty kredytowej VISA RYANAIR. 8. Niniejszym Wnioskodawca potwierdza prawdziwość i dokładność podanych przez siebie informacji i upoważnia Bank BPH S.A. do ich sprawdzenia. Wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Bank swojemu Pracodawcy i/lub innemu podmiotowi, który wydał dokument zawierający dane dotyczące źródła i/lub wysokość dochodu, danych dotyczących zatrudnienia i dochodu przekazanych przez Wnioskodawcę i wpisanych do systemu Banku BPH S.A. na podstawie niniejszego wniosku i ewentualnego innego przedstawionego przez Wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego jego zatrudnienie i dochody, w celu weryfikacji tych danych (pisemnie lub telefonicznie) przez Bank BPH S.A. 9. Oświadczam, że przed podpisaniem przeze mnie Umowy otrzymałem, zapoznałem się oraz akceptuję: 1) Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A., 2) Taryfę Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Karty kredytowe klasyczne i partnerskie Karta Visa Ryanair, 3) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej Visa Ryanair, 4) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego dla Karty kredytowej Visa Ryanair, przygotowany zgodnie z preferowanymi przeze mnie składnikami kredytu, 5) pisemną informację o kosztach obsługi wykorzystanego przyznanego Limitu kredytu w postaci symulacji wysokości Miesięcznej spłaty: a) przy aktualnym poziomie oprocentowania, b) przy wzroście oprocentowania o 400 punktów bazowych, c) przy wzroście oprocentowania w skali odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym poziomem oprocentowania z ostatnich 12 miesięcy, d) przy wysokości stopy kredytu lombardowego wynoszącej 3%, e) przy wysokości stopy kredytu lombardowego wynoszącej 5%, f) przy wysokości stopy kredytu lombardowego wynoszącej 10%, g) przy wysokości stopy kredytu lombardowego wynoszącej 15%, 6) Regulamin Promocji Bez opłat. 10. Oświadczam, że: 1) zostałem poinformowany przez przedstawiciela Banku o konieczności zapoznania się z dostarczonymi mi wyżej wymienionymi dokumentami zanim podejmę decyzję o zawarciu Umowy, 2) otrzymałem od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, 3) otrzymałem od Banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości, 4) zostałem poinformowany przez przedstawiciela Banku o ryzykach związanych z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym, w tym o ryzyku kredytowym, ryzyku zmiany wysokości opłat i prowizji, ryzyku zmiennej stopy procentowej, ryzyku przekroczenia dostępnych środków na Rachunku karty oraz ryzyku walutowym i mam świadomość możliwości ich wystąpienia. 11. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U nr 81 z 2010 r. poz. 530) upoważniam Bank BPH S.A. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 12. Oświadczam, że nie pozostaję w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, mój zakład pracy lub prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza nie są w stanie upadłości/likwidacji oraz, że moje dochody nie są obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów. 13. Oświadczam, że nie toczy/toczyło się wobec mnie postępowanie upadłościowe oraz, że nie złożyłem/am wniosku o ogłoszenie upadłości. 14. Niniejszym oświadczam, że przeciwko mnie nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, w wyniku którego mogłoby być wszczęte przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne. V Podpis Wnioskodawcy 2 / nc

3 nr Wniosku i Umowy <nr_umowy> Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy i wpłacony: zł, podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, wykonująca działalność po adresami Placówek Banku wskazanych na stronie internetowej Banku adres poczty elektronicznej: zwana dalej Bankiem, w imieniu i na rzecz której działa: <pelnomocnik> i <imie_nazwisko> PESEL <nr_pesel> zamieszkały w <adres_staly>, zwany dalej Posiadaczem karty, zawierają Umowę następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Bank zawiera z Posiadaczem karty Umowę o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej Visa Ryanair (dalej zwaną Umową) i udziela mu, w ramach tej Umowy, kredytu odnawialnego na cele konsumpycjne, zwanego dalej Limitem kredytu, na zasadach określonych w Umowie oraz załączonym do niej Regulaminie wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. zwanym dalej Regulaminem oraz w Taryfie Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych - Karty kredytowe klasyczne i partnerskie Karta Visa Ryanair, zwaną dalej Taryfą. Określenia pisane dużą literą, a niezdefiniowane w Umowie, mają znaczenie nadane im ww. Regulaminie. 2. Umowa zostaje zawarta na 12 miesięcy. Po tym terminie Umowa ulegać będzie przedłużeniu każdorazowo o kolejne 12 miesięcy, chyba, że Bank lub Posiadacz karty złożą oświadczenie o nieprzedłużeniu Umowy, bądź wypowiedzą Umowę. Złożenie oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy na co najmniej 2 miesiące przed upływem bieżącego dwunastomiesięcznego okresu skutkować będzie wygaśnięciem Umowy z ostatnim dniem bieżącego dwunastomiesięcznego okresu, możliwością korzystania z Karty wyłącznie do wskazanego powyżej terminu oraz brakiem Wznowienia karty po tym terminie. Złożenie oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy na mniej niż 2 miesiące przed upływem bieżącego dwunastomiesięcznego okresu skutkować będzie wygaśnięciem Umowy z ostatnim dniem kolejnego dwunastomiesięcznego okresu, możliwością korzystania z Karty wyłącznie do wskazanego powyżej terminu oraz brakiem Wznowienia karty po tym terminie. W przypadku złożenia oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy - pozostałe do spłaty zadłużenie powinno zostać uregulowane na zasadach wskazanych w 8 ust. 5. W przypadku, gdy Bank nie wznowi Karty na kolejny okres jej ważności i na moment wysłania do Posiadacza karty przez Bank informacji o niewznowieniu Karty - na Rachunku karty nie występuje zadłużenie oświadczenie o niewznowieniu Karty przez Bank równoznaczne będzie z oświadczeniem Banku o nieprzedłużeniu przez Bank Umowy. 3. Bank udziela Posiadaczowi karty Limit kredytu, o którym mowa w ust. 1, a Posiadacz karty zobowiązuje się korzystać z niego na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie oraz spłacać go wraz z należnymi Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami, w ustalonych w Umowie Terminach spłaty. 4. Przyznany przez Bank Limit kredytu Posiadacz karty może wykorzystywać, po otrzymaniu plastikowej Karty kredytowej VISA RYANAIR o nr <nr_karty> zwanej dalej Kartą plastikową, którą Bank prześle, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, na podany przez Posiadacza karty adres do korespondencji. 5. Karta służy do dokonywania, w ciężar Limitu kredytu Transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, na warunkach określonych w Regulaminie. 6. W trakcie trwania Umowy, Posiadacz karty może skorzystać z usługi polegającej na rozłożeniu wskazanych Transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych na równe Miesięczne raty spłaty, tj. na Transakcje na raty, w sposób określony w Regulaminie oraz w pisemnym Potwierdzeniu skorzystania z usługi. 7. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca danego roku wskazanego na Karcie plastikowej. Jeśli w okresie ważności Karty Umowa nie została przedłużona na kolejny dwunastomiesięczny okres lub wypowiedziana termin ważności Karty ulegnie skróceniu w następujący sposób: 1) w przypadku złożenia oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy na co najmniej 2 miesiące przed upływem bieżącego dwunastomiesięcznego okresu Karta ważna będzie do końca bieżącego dwunastomiesięcznego okresu, 2) w przypadku złożenia oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy na mniej niż 2 miesiące przed upływem bieżącego dwunastomiesięcznego okresu - Karta ważna będzie do końca kolejnego dwunastomiesięcznego okresu, 3) w przypadku wypowiedzenia Umowy - Karta ważna będzie do dnia zablokowania Karty przez Bank: a) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank zablokowanie Karty nastąpi w dniu wypowiedzenia Umowy przez Bank, b) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza karty - zablokowanie Karty nastąpi pierwszego dnia po upływie okresu wypowiedzenia Umowy. 8. Warunki na jakich Bank Wznawia kartę określone zostały w Regulaminie. O niewznowieniu Karty Bank poinformuje Posiadacza karty poprzez zamieszczenie informacji na Zestawieniu transakcji lub w odrębnym piśmie przesłanym przez Bank. Posiadacz karty może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie Karty w całym okresie ważności Umowy. 9. Bank po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego sporządza Zestawienie transakcji i zgodnie z decyzją Posiadacza karty, przesyła je na ostatni podany przez Posiadacza karty adres do korespondencji albo udostępnia je w formie elektronicznej. Dzień sporządzania Zestawień transakcji zostaje ustalony na: <dzien_wyciagu> dzień kalendarzowy każdego miesiąca. 10. Posiadacz karty zobowiązuje się dokonywać spłaty zadłużenia, o którym mowa w 6 Umowy, na Rachunek Banku BPH S.A. nr <nr_rachunku_splaty> najpóźniej do dnia Terminu spłaty, zdefiniowanego jako 24 dzień miesiąca, liczony od daty sporządzenia Zestawienia transakcji za dany Okres rozliczeniowy. 2. Koszty kredytu 1. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wyliczona dla przyznanego Limitu kredytu na dzień <std_data_oferty> wynosi... %. 2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wyliczona została z uwzględnieniem następujących założeń: 1) Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, tj. 12 miesięcy, 2) spłata Limitu kredytu następować będzie w wysokości Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty, za wyjątkiem ostatniej płatności, która pokrywać będzie kapitał pozostający do spłaty, odsetki oraz należne opłaty i prowizje, 3) całkowita kwota przyznanego Limitu kredytu została wypłacona od razu i w całości w dniu <std_data_oferty>, 4) całkowita kwota przyznanego Limitu kredytu wykorzystana została na Transakcje bezgotówkowe z zastosowaniem oprocentowania przewidzianego dla tych Transakcji, 5) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni, 6) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1, 7) w wyliczeniu uwzględnione zostały odsetki i prowizja za udostępnienie Limitu kredytu i obsługę Karty plastikowej - z wyjątkiem opłat z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 3 / nc

4 3. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza karty na dzień <std_data_oferty> wynosi... zł, na którą składają się: 1) kwota przyznanego Limitu kredytu w wysokości... zł, 2) odsetki należne Bankowi w wysokości... zł, 3) prowizja za udostępnienie Limitu kredytu i obsługę Karty plastikowej w wysokości... zł, 4. Posiadacz karty zobowiązany będzie ponieść koszty tylko tych opłat i prowizji, przewidzianych Taryfą, które naliczone zostaną przez Bank w związku ze skorzystaniem przez Posiadacza karty z usług oferowanych przez Bank w zakresie kart kredytowych. Ostateczna wysokość kosztów zależeć będzie zatem od tego w jakich wysokościach Limit kredytu będzie wykorzystywany przez Posiadacza karty/użytkownika karty, jakiego typu Transakcje będą dokonywane i w jakich terminach i wysokościach Posiadacz karty będzie spłacał powstałe zadłużenie 3. Odsetki 1. Z zastrzeżeniem ust. 8, odsetki od wykorzystanego Limitu kredytu liczone są według zmiennej stopy procentowej, wyrażonej w stosunku rocznym. Oprocentowanie Transakcji gotówkowych, jak i oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych obliczane jest jako iloczyn stałego współczynnika Banku wynoszącego XX oraz zmiennej stopy kredytu lombardowego NBP i w dniu <std_data_oferty> wynosi...%. 2. Wysokość oprocentowania, określona w ust. 1 powyżej jest uzależniona od kształtowania się stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, co oznacza, iż w przypadku gdy stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego ulegnie podwyższeniu, oprocentowanie to ulegnie podwyższeniu, w przypadku gdy stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego ulegnie obniżeniu, oprocentowanie to ulegnie obniżeniu. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 1 zostało ustalone na dzień <std_data_oferty>, w którym stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego wynosiła <std_lir>%. W przypadku zmiany tego oprocentowania pomiędzy dniem przyjęcia przez Bank wniosku telefonicznego o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej/kart kredytowych, a datą zawarcia Umowy oprocentowanie na dzień zawarcia Umowy będzie stanowiło iloczyn aktualnej wysokości stopy kredytu lombardowego oraz stałego współczynnika Banku wskazanego w ust. 1. Nowa wysokość tego oprocentowania potwierdzona zostanie odrębnym pismem, na wskazany przez Posiadacza karty adres korespondencyjny. 3. Pobierane przez Bank odsetki, ustalone w niniejszej Umowie (odsetki umowne) nie przekraczają czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). W przypadku obniżenia wysokości odsetek maksymalnych pomiędzy dniem przyjęcia przez Bank wniosku telefonicznego o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej a datą zawarcia Umowy lub w trakcie jej trwania w ten sposób, że odsetki umowne byłyby od nich wyższe, Bank dokona obniżenia odsetek umownych do wysokości odsetek maksymalnych. Zmiana wysokości odsetek umownych nastąpi od dnia, w którym nastąpiła zmiana wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Ewentualna korekta wysokości naliczonych odsetek nastąpi po zakończeniu okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym Bank dokonał obniżenia odsetek umownych. Dla oprocentowania Transakcji na raty, o których mowa w ust. 8, w sytuacji gdy następnie dojdzie do podwyższenia wysokości odsetek maksymalnych, Bank dokonana podwyższenia wysokości odsetek umownych w zakresie dopuszczalnym wysokością obowiązujących odsetek maksymalnych, nie więcej jednak niż do wysokości odsetek umownych wskazanych w pisemnym Potwierdzeniu skorzystania z usługi. 4. Zmieniona stopa procentowa obowiązuje od dnia, w którym nastąpiła zmiana stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 5. Bank powiadomi Posiadacza karty o zmianie stopy procentowej w sposób określony w 11 ust Do naliczania odsetek dla Transakcji wskazanych w ust. 1, Bank przyjmuje 360 dni w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. Odsetki liczone są od dnia zaksięgowania przez Bank Transakcji i pobierane są w dniu sporządzenia Zestawienia transakcji. 7. W przypadku terminowego uregulowania całkowitej kwoty do spłaty, wskazanej w Zestawieniu transakcji, Bank nie obciąży Rachunku karty kwotą odsetek od Transakcji bezgotówkowych wykazanych w tym Zestawieniu transakcji. 8. Z zastrzeżeniem 7 ust. 2, w przypadku skorzystania z usługi rozłożenia na raty spłaty tj. Transakcji na raty, odsetki liczone są według stałej stopy procentowej, wskazanej w pisemnym Potwierdzeniu skorzystania z usługi, wyrażonej w stosunku rocznym, która obowiązuje przez cały okres spłacania wykorzystanego Limitu kredytu z tytułu tych Transakcji. Do naliczania odsetek dla Transakcji na raty Bank przyjmuje 360 dni w roku i 30 dni w miesiącu. 9. Dla Transakcji na raty określonych w 1ust. 6, wysokość stopy procentowej nie przekracza wysokości odsetek maksymalnych i na dzień <std_data_oferty> wynosi maksymalnie. %. Wysokość oprocentowania obowiązująca w dniu wydania dyspozycji, wskazana zostanie dodatkowo Posiadaczowi karty w trakcie rozmowy telefonicznej oraz w pisemnym Potwierdzeniu skorzystania z usługi. 4. Opłaty i prowizje 1. Bank może pobierać opłaty i prowizje według zasad i stawek określonych w Umowie i w Taryfie. 2. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat i prowizji. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, zmiana stawek opłat i prowizji z tytułu danej czynności bankowej lub faktycznej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek oraz w zakresie z niej wynikającym: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 2) zmiana zakresu lub formy wykonania danej czynności bankowej lub faktycznej, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) zmiana cen towarów lub usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej, 4) zmiana kursów walut NBP, o ile zmiana taka powoduje zmianę kosztów ponoszonych przez Bank przy wykonywaniu danej czynności bankowej lub faktycznej. 3. Zmiana stawki danej opłaty lub prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w ust. 2 pkt 2) 4) powyżej, możliwa jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 4. Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w ust. 2 powyżej. 5. Bank może rozszerzyć zakres świadczonych usług, o czym poinformuje w sposób określony w 10 ust Bank może, w trakcie trwania Umowy, oferować Posiadaczowi karty korzystniejsze niż określone niniejszą Umową warunki cenowe, poprzez zapraszanie go do udziału w organizowanych przez Bank Promocjach i Ofertach Specjalnych. 7. Bank zawiadamia Posiadacza karty o każdej zmianie Taryfy nie później niż dwa miesiące przed zaproponowaną przez Bank datą wejścia w życie tych zmian. 8. Wobec proponowanych przez Bank zmian do Taryfy Posiadacz karty może wyrazić sprzeciw lub wypowiedzieć Umowę zgodnie z ust Brak sprzeciwu Posiadacza karty wobec zmian Taryfy wyrażonego w terminie do dnia wejścia w życie zmian jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Posiadacza karty na te zmiany. 10. Posiadacz karty ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian do Taryfy wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 11. W przypadku, gdy Posiadacz karty zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 8, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia przez Posiadacza karty żadnych opłat z tego tytułu. 12. Sposób powiadamiania Posiadacza karty o zmianach w zakresie opłat i prowizji określony został w 10 ust. 6 Umowy. Dodatkowo Bank udostępni zmienioną Taryfę opłat i prowizji na stronie internetowej Banku oraz w Placówkach Banku. 5. Limit kredytu 4 / nc

5 1. Wysokość przyznanego przez Bank Limitu kredytu wynosi <limit_calkowity> zł. 2. Przyznany całkowity Limit wypłat gotówki wynosi: <limit_gotowki> zł. 3. Przyznany Dzienny limit wypłat gotówki wynosi: <limit_dzienny> zł. 4. Maksymalne limity kwotowe Transakcji zbliżeniowych określane są przez Międzynarodowe organizacje płatnicze. Przy wydaniu pierwszej karty dla Posiadacza karty/użytkownika karty - Bank informuje o tych limitach w informacji dostarczanej z Kartą. W przypadku zmiany limitów kwotowych Transakcji zbliżeniowych przez Międzynarodowe organizacje płatnicze informacja o tej zmianie będzie komunikowana przez Bank na Zestawieniu transakcji, w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 5. Przyznany Limit kredytu może być wykorzystywany na zasadach określonych w 1 ust. 5 i 6 Umowy oraz na opłacanie należnych Bankowi odsetek od wykorzystanego Limitu kredytu oraz opłat i prowizji. 6. Bank może w trakcie obowiązywania Umowy: 1) zmniejszyć w uzgodnieniu z Posiadaczem karty, wysokości przyznanego Limitu kredytu i/lub Limitu wypłat gotówki i Dziennego limitu wypłat gotówki, w przypadku wnioskowania przez Posiadacza karty o inny, kolejny rodzaj Karty Banku BPH S.A., z zastrzeżeniem, iż nowy Limit kredytu nie może być niższy niż saldo na Rachunku karty. 2) zmniejszyć Limit kredytu, Limit wypłat gotówki i Dzienny limit wypłat gotówki w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza karty warunków udzielenia kredytu, o których mowa w 1 ust. 3 albo w razie utraty przez Posiadacza karty zdolności kredytowej. 7. W trakcie obowiązywania Umowy wysokość Limitu kredytu może zostać zmieniona na wniosek Posiadacza karty, z zastrzeżeniem, iż zwiększenie Limitu kredytu wymaga pozytywnej oceny zdolności kredytowej Posiadacza karty. 8 W przypadku Zablokowania Karty przez Bank, na zasadach określonych w Regulaminie, Posiadacz karty nie może korzystać z przyznanego Limitu kredytu i dokonywać jakichkolwiek Transakcji. Spłata zadłużenia z tytułu Transakcji dokonanych kartą odbywać się będzie na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Poniższe zapisy zostaną wydrukowane na Umowie dla Klienta, który wyraził zgodę i złożył oświadczenie Bankowi o chęci skorzystania z możliwości podwyższania Limitu 9. Niniejszym Posiadacz karty składa ofertę zawierania z Bankiem aneksów do umowy kredytu, którymi podwyższany będzie przyznany mu Limit kredytu. 10. Przedmiotem oferty jest podwyższenie kwoty Limitu kredytu każdorazowo o 1000 zł, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Ofertę niniejszą Posiadacz karty formułuje w taki sposób, że kierowana jest do Banku (ponawiana) dwa razy w ciągu każdego kolejnego roku. Oferta niniejsza wiąże Posiadacza karty przez okres ważności Umowy wskazany w 1 ust Pierwsza oferta zawarcia aneksu podwyższającego kwotę Limitu kredytu może być przyjęta przez Bank nie wcześniej niż po 9 miesiącach od aktywacji Karty. 12. Do przyjęcia przez Bank oferty zawarcia aneksu podwyższającego Limit kredytu, konieczne jest uzyskanie przez Posiadacza karty pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Jeżeli Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej Posiadacza Karty, doręczy mu oświadczenie o przyjęciu oferty, co równoznaczne będzie z zawarciem aneksu. 13. Posiadaczowi karty przysługuje prawo odstąpienia od aneksu podwyższającego kwotę Limitu kredytu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia Banku o przyjęciu oferty. 6. Spłata zadłużenia 1. Posiadacz karty zobowiązany jest w każdym miesiącu dokonywać spłaty zadłużenia w Terminie spłaty w wysokości nie mniejszej niż podana w Zestawieniu transakcji, Minimalna wymagana miesięczna spłata, na którą składają się: 1) określone w Taryfie należne opłaty i prowizje (opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne, opłaty z tytułu Ubezpieczeń, koszty związane z opłatą składek ubezpieczeń, pozostałe opłaty i prowizje określone w Taryfie oraz odsetki od niezapłaconych opłat i prowizji, 2) określone procentowo i kwotowo w Taryfie miesięczne spłaty poniższych Transakcji, które zostały zaksięgowane na Rachunku karty przed dniem sporządzenia Zestawienia transakcji: a) Miesięczna spłata Transakcji bezgotówkowych (odsetki, opłaty i prowizje, kapitał wynikające z tych transakcji), b) Miesięczna spłata Transakcji gotówkowych (odsetki, opłaty i prowizje, kapitał wynikające z tych transakcji), 3) suma Miesięcznych rat spłaty, z tytułu Transakcji na raty, o ile Posiadacz Karty skorzystał z takiej usługi. 2. Wpłaty zaksięgowane na Rachunku karty przed i w dniu sporządzenia Zestawienia transakcji pomniejszają zadłużenie Posiadacza karty wobec Banku, jednakże nie zwalniają go ze spłaty Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty wskazanej w Zestawieniu transakcji sporządzonym po, lub w dniu zaksięgowania tejże wpłaty. Wpłaty te zostaną uwidocznione w najbliższym Zestawieniu transakcji po ich zaksięgowaniu. 3. Jeżeli wystąpią dodatkowe zobowiązania Posiadacza karty wobec Banku, z tytułu przekroczenia przyznanego Limitu kredytu lub niedopłaty z poprzedniego Okresu rozliczeniowego, kwota przekroczenia lub niedopłaty będzie doliczona do Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty, o której mowa w ust Należne Bankowi odsetki, opłaty i prowizje będą opłacone przez Posiadacza karty poprzez obciążanie przyznanego Limitu kredytu. 5. Każda wpłata dokonana przez Posiadacza Karty w trakcie obowiązywania Umowy będzie zaliczana na pokrycie zadłużenia w kolejności określonej w ust. 1. Bank dokona księgowania kwoty Wpłaty na Rachunku karty z dniem wpływu środków na rachunek Banku i z tym dniem nada Datę waluty oraz niezwłocznie, nie później niż w tym samym dniu, w którym nastąpił wpływ środków na rachunek Banku, udostępni je na Rachunku karty. Dokonana spłata będzie odnawiała o kwotę spłaty dostępny Limit kredytu z dniem wpływu środków na Rachunek karty. 6. W przypadku, gdy Bank nie Wznowi Karty na kolejny okres jej ważności albo Posiadacz karty zrezygnuje ze Wznowienia Karty na kolejny okres jej ważności - pozostałe na Rachunku karty zadłużenie Posiadacz karty będzie mógł, według swego uznania: 1) spłacać zgodnie z dotychczasowymi warunkami Umowy w wysokości Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty lub 2) spłacić jednorazowo pozostałe zadłużenie, składając uprzednio oświadczenie o nieprzedłużeniu Umowy na kolejny okres ważności Umowy lub oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. 7. Posiadacz karty ma prawo do przedterminowej spłaty całości wykorzystanego Limitu kredytu lub kwoty wyższej niż Minimalna wymagana miesięczna spłata wskazana w Zestawieniu transakcji. Wpłaty przewyższające kwotę Zadłużenia stanowić będą nieoprocentowane saldo dodatnie, które zostanie zaliczone na pokrycie kolejnej dokonanej Transakcji, nie przekraczającej kwoty przyznanych Limitów, o których mowa w 5 ust W przypadku przedterminowej spłaty Limitu kredytu Bank naliczy koszty za faktyczny czas korzystania z tego Limitu. Opłaty z tytułu Umowy pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres do rozwiązania Umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 9. W celu spłaty zadłużenia skutkującej rozwiązaniem Umowy, Posiadacz karty powinien dokonać wypowiedzenia Umowy w trybie wskazanym w 8 oraz spłacić wykorzystany Limit kredytu wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w wyznaczonym przez Bank Terminie spłaty. 7. Skutki braku płatności 1. W przypadku nieterminowej spłaty zobowiązań wynikajacych z niniejszej Umowy: 1) Bank ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę na zasadach określonych w 8 Umowy, 2) Bank ma prawo niewznowić Karty, w przypadkach wskazanych w Regulaminie, 3) Bank ma prawo zmniejszyć Limit kredytu, Limit wypłat gotówki i Dzienny limit wypłat gotówki na zasadach określonych w 5 Umowy, 4) Bank ma prawo zablokować Kartę/Karty wydane do Rachunku karty na zasadach określonych w Regulaminie, 5) Bank ma prawo do zmiany dotychczasowych warunków spłaty zadłużenia z tytułu Transakcji na raty na warunki ustalone dla Transakcji bezgotówkowych na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, 5 / nc

6 6) tworzona będzie negatywna historia kredytowa w bazach Biura Informacji Kredytowej S.A., do którego Bank przekazuje co miesiąc dane dotyczące wszystkich zawartych z Bankiem umów, niezależnie od terminowości ich spłaty. 2. W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie dokona, w pełnej wysokości, kolejnych trzech Minimalnych wymaganych miesięcznych spłat w Terminie spłaty, wówczas warunki Transakcji i spłata zadłużenia powstałego z tytułu Transakcji na raty ulegną zmianie na warunki ustalone dla Transakcji bezgotówkowych, określone w 6 ust. 1pkt 2) lit. a) oraz 3 ust. 1. Nowe warunki będą obowiązywały od dnia następującego po trzecim Terminie spłaty, w którym nie została dokonana pełna spłata Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty. 3. W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej w Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, o którym mowa w 1 ust. 10, Bank będzie upoważniony do podjęcia czynności windykacyjnych, w następstwie których pobierze opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą, które na dzień zawarcia niniejszej Umowy wynoszą: 1) opłata za monit listowny w wysokości 30 zł, 2) opłata za monit telefoniczny w wysokości 35 zł, 3) opłata za wizytę windykatora w wysokości 65 zł. Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia Umowy). Na dzień zawarcia niniejszej Umowy, maksymalny limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w okresie rozliczeniowym. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące). Posiadacz karty zobowiązany jest do uiszczenia opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne, nie później niż w kolejnym najbliższym Terminie spłaty Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty. Z zastrzeżeniem ust. 4 za okres opóźnienia w spłacie Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty Bank nie pobiera odsetek za opóźnienie w spłacie. 4. Jeżeli Posiadacz karty nie spłaci wymagalnego przez Bank zadłużenia w terminie, o którym mowa w 8 ust. 4 i 5, Bank od dnia następnego po upływie wskazanego terminu będzie naliczać odsetki za opóźnienie spłaty w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, które na dzień <std_data_ofertyt> wynoszą <przemnozona_stopa_lombardowa> % i przystąpi do dochodzenia należności. Bank dokona podwyższenia odsetek za opóźnienie spłaty, w przypadku gdy stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego ulegnie podwyższeniu oraz obniżenia odsetek za opóźnienie spłaty, w przypadku gdy stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego ulegnie obniżeniu. Zmieniona wysokość odsetek za opóźnienie spłaty obowiązuje od dnia, w którym nastąpiła zmiana stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 5. W skutek braku płatności w terminie wynikającym z niniejszej Umowy Bank może wypowiedzieć niniejszą Umowę oraz wszcząć postępowanie egzekucyjne. W przypadku wszczęcia postępowania sadowego, następnie egzekucyjnego Posiadacz karty dodatkowo poniesie koszty tego postępowania określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Posiadacz karty w zależności od wysokości dochodzonego przez Bank roszczenia oraz zasądzonych stawek może ponieść koszty zastępstwa procesowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w przypadku, kiedy Bank będzie reprezentowany przez adwokata lub zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu w przypadku, kiedy Bank będzie reprezentowany przez radcę prawnego. 6. Informacja o kosztach sądowych i postępowania egzekucyjnego, wyliczona dla przykładowej kwoty egzekwowanej należności, w wysokości 3000 zł. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego: 500,00 zł, w tym. 50,00 zł - wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu i 450,00zł - koszty postępowania egzekucyjnego.:podana powyżej przykładowa wysokość kosztów może w konkretnych przypadkach ulec zmianie w zależności od przebiegu postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz kwoty egzekwowanej należności. 8. Wypowiedzenie Umowy i nieprzedłużenie Umowy na kolejny okres jej ważności 1. Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej w każdym czasie, przez którąkolwiek ze stron z tym, że: 1) Posiadacz karty może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie bez dodatkowych opłat i podania przyczyn. Dla skuteczności wypowiedzenia Umowy Posiadacz karty powinien złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Konsekwencją wypowiedzenia Umowy jest konieczność dokonania spłaty wykorzystanego Limitu wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia, 2) Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza karty zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Limitu kredytu, o których mowa w 1 ust. 3 oraz negatywnej oceny zdolności kredytowej Posiadacza karty. 2. Okres wypowiedzenia wynosi: 1) jeden miesiąc - w przypadku gdy Umowę wypowiada Posiadacz karty, 2) 62 dni - w przypadku gdy Umowę wypowiada Bank. 3. Posiadacz karty odpowiedzialny jest za wszystkie zobowiązania wynikające z: 1) Transakcji dokonywanych przed, w trakcie i po okresie wypowiedzenia, które zaksięgowane zostały na Rachunku karty po dacie wypowiedzenia, 2) Transakcji dokonywanych w okresie trwania Umowy i po jej wygaśnięciu w wyniku złożonego oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy, które zaksięgowane zostały na Rachunku karty po dacie wygaśnięcia Umowy i jest zobowiązany do pokrycia ww. Transakcji wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami. 4. Posiadacz karty zobowiązany jest spłacić całość zadłużenia do dnia wskazanego przez Bank w treści wypowiedzenia. 5. W przypadku złożenia oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy na kolejny okres jej ważności, Posiadacz karty zobowiązany będzie do całkowitej spłaty pozostałego na Rachunku karty zadłużenia: 1) do ostatniego dnia bieżącego dwunastomiesięcznego okresu - w przypadku złożenia oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy na co najmniej 2 miesiące przed upływem bieżącego dwunastomiesięcznego okresu, 2) do ostatniego dnia kolejnego dwunastomiesięcznego okresu - w przypadku złożenia oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy na mniej niż 2 miesiące przed upływem bieżącego dwunastomiesięcznego okresu. 6. Wszelkie wpłaty na poczet zadłużenia dokonane przez Posiadacza karty: 1) po upływie okresu wypowiedzenia, 2) po upływie dwunastomiesięcznego terminu ważności Umowy, w przypadku złożenia oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy będą zaliczane w następujący sposób: opłaty z tyt. ubezpieczeń i koszty związane z opłatą składek ubezpieczeń, opłaty sądowe, inne opłaty i prowizje oraz odsetki od niezapłaconych opłat i prowizji, zadłużenie (kapitał, opłaty i prowizje, odsetki od kapitału oraz od opłat i prowizji). 9. Odstąpienie od Umowy 1. Posiadacz karty może, bez podania przyczyn, odstąpić od Umowy: 1) w terminie 21dni od dnia jej zawarcia bez względu na fakt dokonania Transakcji, lub 2) w terminie 21dni od dnia otrzymania pierwszej Karty wydanej na podstawie Umowy, o ile od dnia otrzymania Karty nie dokonał żadnej transakcji przy Wykorzystaniu tej karty. 2. Jeżeli niniejsza Umowa nie zawiera elementów określonych w Art. 30 Ustawy o kredycie konsumenckim, Posiadacz karty może odstąpić od Umowy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w Art. 30 Ustawy o kredycie konsumenckim. 3. Termin do odstąpienia od Umowy będzie zachowany, jeżeli Posiadacz karty przed jego upływem wyśle, najlepiej listem poleconym, na adres Banku BPH S.A. ul. 6 / nc

7 płk. Jana Pałubickiego 2, Gdańsk, pisemne Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub złoży je we wskazanym terminie w Placówce Banku. 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie lub złożenie oświadczenia przed jego upływem. 5. W przypadku skorzystania z przyznanego Limitu kredytu w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, Posiadacz karty zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dokonać zwrotu kwoty wykorzystanego Limitu kredytu. Dniem spłaty zadłużenia jest dzień przekazania przez Posiadacza karty środków pieniężnych Bankowi. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Bank nie naliczy odsetek umownych od wykorzystanego Limitu kredytu od dnia skorzystania przez Posiadacza karty z tego Limitu do dnia jego spłaty, w związku z czym kwota odsetek należnych Bankowi w stosunku dziennym dla Transakcji gotówkowych, jak i dla Transakcji bezgotówkowych wynosi 0 zł. 7. Posiadacz karty nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy. 10. Postanowienia końcowe i oświadczenia Posiadacza karty 1. Niniejszym Posiadacz karty wyraża zgodę na: 1) telefoniczne porozumiewanie się Banku z Posiadaczem karty, bez uprzedniego powiadamiania o tym zamiarze, w szczególności celem potwierdzenia autentyczności Transakcji oraz w przypadku występowania zadłużenia na Rachunku karty, 2) nagrywanie i zapisywanie za pomocą nośników dźwięku i wizji wszystkich rozmów telefonicznych Posiadacza karty prowadzonych z pracownikiem Banku oraz wykorzystanie dokonanych nagrań do celów dowodowych, 3) przesyłanie przez Bank wszelkiej korespondencji na ostatni wskazany przez Posiadacza karty adres/ adres do korespondencji w tym adres Strony uzgadniają, że spłata kredytu nie ulega zawieszeniu w okresie odbywania przez Posiadcza karty lub jego małżonka czynnej służby wojskowej. 3. Jeżeli Bank podejmie decyzję o wydaniu Karty dodatkowej, Posiadacz karty upoważnia wskazaną przez niego osobę (Użytkownika karty) do dokonywania Transakcji w imieniu i na rzecz Posiadacza karty, w ciężar przyznanego jemu Limitu kredytu i bierze odpowiedzialność za wszystkie Transakcje dokonane przy wykorzystaniu Kart dodatkowych wydanych na jego wniosek. 4. Niniejszym Posiadacz karty: 1) potwierdza prawdziwość i dokładność podanych przez niego informacji i upoważnia Bank BPH S.A. do ich sprawdzenia, 2) oświadcza, że decyzję o zawarciu niniejszej Umowy podjął przy pełnej znajomości zawartych w Umowie warunków po dostarczeniu przez Bank informacji i wyjaśnień niezbędnych do podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego - w tym do zgłaszanych wątpliwości, 3) oświadcza, że został mu doręczony Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, 4) oświadcza, że został poinformowany przez przedstawiciela Banku o ryzykach związanych z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym, w tym o: a) ryzyku kredytowym, tj. ryzyku niewywiązywania się ze swoich zobowiązań, co w konsekwencji może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Bank, b) ryzyku zmiennej stopy procentowej kredytu odnawialnego, tj. ryzyku zmiany oprocentowania kredytu odnawialnego skutkującego zmianą wysokości Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty, a w konsekwencji zmianą wysokości całego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, c) ryzyku zmiany wysokości opłat i prowizji, tj. ryzyku zmiany kosztu korzystania z usług Banku po zawarciu Umowy, mogącego skutkować również zmianą wysokości Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty, a w konsekwencji zmianą wysokości całego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, d) ryzyku przekroczenia dostępnych środków na Rachunku karty, w wyniku dokonywania transakcji za pomocą kart kredytowych i/lub w wyniku niezapewnienia środków na Rachunku karty niezbędnych do pokrycia odsetek, opłat i prowizji naliczonych zgodnie z Umową, e) ryzyku walutowym dla Transakcji wykonanych w walucie innej niż ta, w której prowadzony jest Rachunek dla obsługi Karty, i jest świadomy ich ponoszenia. oświadcza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje Regulamin promocji Bez opłat, 5) 5. Bank informuje, że w przypadku przekazania danych Posiadacza karty do Związku Banków Polskich (ZBP), z siedzibą w Warszawie, istnieje możliwość przekazania danych zgromadzonych w ZBP, biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczej, na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym. 6. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane na wniosek Posiadacza karty za zgodą Banku oraz zmiany określone w 1 ust. 5, 2, 3 ust. 2, 4, 5 ust. 6 i 7, 6 ust. 5, 7 ust. 3, 11, jak również zmiana numeru karty i numeru rachunku, o których mowa w 1 ust. 4 i 10, nie wymagają formy pisemnego aneksu i będą komunikowane przez Bank poprzez poniższe kanały komunikacji i według następującej kolejności: 1) w przypadku aktywowania przez Posiadacza karty dostępu do systemu bankowości internetowej poprzez zamieszczenie informacji w tym systemie ( w formie elektronicznej), 2) w przypadku podania przez Posiadacza karty adresu do komunikacji z Bankiem poprzez przesłanie informacji w formie elektronicznej na wskazany adres , 3) w przypadku otrzymywania Zestawień transakcji poprzez zamieszczenie (załączenie) informacji w (do) Zestawieniu (-a) transakcji, 4) w przypadku nieaktywowania dostępu do systemu bankowości internetowej, niepodania adresu oraz nieotrzymywania Zestawień transakcji poprzez przesłanie informacji w formie odrębnego pisma na wskazany przez Posiadacza karty adres korespondencyjny. Pozostałe zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy. 7. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie. 8. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W przypadku, gdy Posiadacz karty zawnioskował o zawarcie Umowy w języku innym niż język polski, koszt tłumaczenia Umowy przez tłumacza przysięgłego obciąża Posiadacza karty. W okresie obowiązywania Umowy Bank będzie porozumiewać się z Posiadaczem karty w języku polskim. 9. Bank i Posiadacz karty mogą komunikować się w sprawach związanych z przedmiotem Umowy w języku polskim osobiście, pisemnie, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. Posiadacz karty może kontaktować się z Bankiem w jeden ze sposobów określonych w Regulaminie dla składania przez Posiadacza karty reklamacji. Bank może kontaktować się z Posiadaczem karty w jeden ze sposobów określonych w ust. 6 powyżej powyżej lub telefonicznie na numer telefonu podany przez Posiadacza karty do kontaktu z Bankiem. 10. Bank na wniosek Posiadacza karty przesyła lub udostępnia Posiadaczowi karty kopię zawartej Umowy wraz z wszystkimi załącznikami. Za zgodą Posiadacza karty, wskazane dokumenty, Bank może dostarczyć na podany przez Posiadacza karty adres poczty elektronicznej. 11. Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwości ogólnej, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. 11. Pozasądowe rozstrzyganie sporów 1. Posiadacz karty może żądać poddania sporu mogącego powstać na tle wykonywania Umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Przed Sądem Polubownym przy KNF istnieją dwie drogi polubownego rozwiązania sporów: postępowanie mediacyjne oraz postepowanie sądowe. Warunkiem rozpoczęcia postepowania mediacyjnego, czy sądowego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz sprawy o prawa niemajątkowe. Przed podjęciem decyzji o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego należy zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, a także taryfą opłat. Korespondencję do Sądu Polubownego przy KNF można kierować na adres: Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF dostępne są na stronie 7 / nc

8 internetowej: zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsze postanowienie posiada wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na sąd polubowny. 2. Posiadacz karty może poddać spór pod rozstrzygnięcie Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich sporu w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności rzecz konsumenta. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory pomiędzy konsumentami i bankami, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8000 zł. Korespondencję do Arbitra bankowego można kierować na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego oraz Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępne są na stronie internetowej 3. Posiadacz karty może w każdym momencie wykonywania Umowy uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów, bądź jednej z finansowanych przez budżet Państwa organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumentów może występować do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Szczegółowe informacje na temat wskazanych instytucji świadczących bezpłatną pomoc prawną znajdują się na stronie internetowej: Bank BPH SA ul. płk. Jana Pałubickiego Gdańsk Data zawarcia Umowy i podpis osoby reprezentującej Bank Podpis Posiadacza karty, stanowiący jednocześnie wzór podpisu, jaki będzie na Karcie plastikowej oraz jaki będzie używany przy dokonywaniu Transakcji Kartą plastikową V Bank informuje, że pobiera od Posiadacza karty oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które stanowi podstawę do wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do przepisów prawa bankowego, który po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności będzie stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania sądowego. OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Niniejszym oświadczam, że poddaję się egzekucji, która może być wszczęta na podstawie zaopatrzonego w klauzulę wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego, wystawionego zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe przez Bank BPH S.A. w zakresie roszczeń Banku wynikających bezpośrednio z Umowy Nr., do kwoty łącznie. zł (słownie złotych:.. ). Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od daty wymagalności roszczeń wynikających z ww. Umowy. Sporządzono dnia V Podpis Posiadacza karty, stanowiący jednocześnie wzór podpisu, jaki będzie na Karcie plastikowej oraz jaki będzie używany przy dokonywaniu Transakcji Kartą plastikową Zbiór Załączników do Umowy: - Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A., - Taryfa Opłat i Prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych - Karty kredytowe klasyczne i partnerskie Karta Visa Ryanair, - - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej Visa Ryanair, Regulamin promocji Bez opłat. Uwaga! - Przed podpisaniem Umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. - Wszystkie koszty kredytu są wymienione w Umowie oraz w Taryfie. Pobieranie jakichkolwiek dodatkowych opłat przy zawieraniu Umowy jest niedozwolone. - Od zawartej Umowy można odstąpić. Szczegółowe informacje są zawarte w Umowie. - Posiadacz karty może w każdym czasie zrezygnować z Karty kredytowej i spłacać pozostałe zadłużenie zgodnie z dotychczasowymi warunkami Umowy lub spłacić jednorazowo pozostałe zadłużenie, składając uprzednio oświadczenie o nieprzedłużeniu Umowy na kolejny okres jej ważności lub oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Szczegółowe informacje są zawarte w Umowie oraz Regulaminie. - W przypadku wystąpienia okoliczności mogących utrudnić spłatę zadłużenia zalecany jest niezwłoczny kontakt z Bankiem. - Spłata zadłużenia jedynie w wysokości Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty wskazanej w Zestawieniu transakcji, powoduje wydłużenie okresu spłaty oraz wzrost kosztów kredytu. - W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia koszty wzrosną o opłaty związane z podjętymi przez Bank czynnościami windykacyjnymi, a po wypowiedzeniu Umowy o naliczone odsetki za opóźnienie spłaty. - Bank przekazuje co miesiąc do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane dotyczące wszystkich zawartych z Bankiem umów, niezależnie od terminowości ich spłaty. Poprzez terminową spłatę zobowiązania tworzona jest pozytywna historia kredytowa. 8 / nc

9 - Pracownicy Banku udzielą Państwu niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz odpowiedzą na Państwa pytania. _ Miejscowość, data Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej Visa Ryanair _ Imię i nazwisko Posiadacza karty _ Adres Posiadacza karty ADRES DO DORĘCZEŃ: Bank BPH SA ul. płk. Jana Pałubickiego Gdańsk 1. Oświadczam, że odstępuję od zawartej przez mnie Umowy o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej Visa Ryanair nr _ z dnia _ 2. Oświadczam, że pierwszą Kartę otrzymałem w dniu _ 3. Oświadczam, iż w przypadku dokonania Transakcji w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, zwrócę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, kwotę transakcji na rachunek wskazany w 1 Umowy. SIEDZIBA BANKU: Bank BPH S.A., ul. płk. Jana Pałubickiego 2, Gdańsk _ Podpis Posiadacza karty (zgodny z podpisem złożonym pod Umową o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej Visa Ryanair) Zapraszamy do korzystania z serwisu internetowego Pełna informacja o posiadanych kartach oraz rachunkach kredytowych, bez wychodzenia z domu. Zyskaj na czasie i zaloguj się do serwisu! 9 / nc

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu... 20...r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: Bank BPH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2.

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR Dane o kredycie: Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies.,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Data: Godzina: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Dane identyfikacyjne:(adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY KREDYTOWEJ UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

WZÓR UMOWY KARTY KREDYTOWEJ UMOWA KARTY KREDYTOWEJ WZÓR UMOWY KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2.

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR Dane o kredycie: Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies.,

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowego Pracowite Konto Oszczędnościowe

Umowa rachunku oszczędnościowego Pracowite Konto Oszczędnościowe Umowa rachunku oszczędnościowego Pracowite Konto Oszczędnościowe W dniu pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, kod poczt. 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Łosicach Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ Strona 1 z 6 UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu. pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo