Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej gminy o nowe tereny inwestycyjne zakoñczy³y siê ca³kowitym niepowodzeniem. Na pocz¹tku 2009 roku gmina Wieliczka wyst¹pi³a do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wy³¹czenie spod produkcji rolnej 1,3 tys. hektarów ziemi, która w ewidencji widnieje jako grunty rolne. Przygotowania do uchwalenia nowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego by³y dla mieszkañców miasta i gminy okazj¹ do z³o enia ponad trzech tysiêcy wniosków z proœb¹ o przekwalifikowanie dzia³ek rolniczych na budowlane. Ca³kowita powierzchnia gminy liczy prawie 10 tysiêcy hektarów, tak wiêc wnioski dotycz¹ ponad 10% obszaru gminy. Procedura dotycz¹ca dokonania zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymaga zgody odpowiednich organów, a prawo niechêtnie siê odnosi do wy³¹czania z produkcji rolnej ziem dobrej klasy. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych na cele nierolnicze i nieleœne mo na przeznaczaæ przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieu ytki, a w razie ich braku inne grunty o najni szej przydatnoœci do dzia³alnoœci produkcyjnej. Je eli gmina chce zmieniæ przeznaczenie gruntów stanowi¹cych u ytki rolne klas I-III i je eli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha, to potrzebna jest zgoda ministra rolnictwa. Pierwsza odpowiedÿ ministra na wnioski o zmianê przeznaczenia gruntów w gminie Wieliczka przysz³a w po³owie ubieg³ego roku i by³a negatywna. Gmina z³o y³a odwo³anie, uzupe³ni³a dokumentacjê o niezliczone pisma i analizy, pojawi³y siê interpelacje poselskie w tej sprawie, pomoc ze strony pos³ów i senatorów z ma³opolski. Sygna³y p³yn¹ce z Warszawy by³y uspokajaj¹ce i w³odarze Wieliczki mieli nadziejê, e decyzja ministerstwa dalszy ci¹g na str. 5» Firma WYWÓZ NIECZYSTOŒCI P YNNYCH Jerzy FENIKS Otwin OPRÓ NIANIE OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH PRZETYKANIE KANALIZACJI METOD CIŒNIENIOW Œledziejowice 244, Wieliczka, tel , tel./fax: tel. kom , WSZYSTKO DLA CA$INGS MASARZY I KUCHNI Plac Targowy Bednarka Rok za³o enia 1977 Gabinet okulistyczny Komputerowe badanie wzroku Badanie pola widzenia Soczewki kontaktowe Realizacja recept PRACOWNIA OPTYCZNA Roman Bro ek Dyplomowany Optyk Badanie wzroku dla kierowców Us³ugi na recepty ubezpieczalni Naprawy okularów Du y wybór opraw i szkie³ firm krajowych i zagranicznych Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 3 tel./fax: (012) , tel. (012) Kraków, ul. Teligi 24, Dom Handlowy CORA czynne: pn-pt 9-17, sob Niepo³omice, ul. Myœliwska 37, tel , fax Wieliczka, ul. Asnyka 15, tel./fax: , Serwis. Awarie STACJA KONTROLI POJAZDÓW A, B, T, c, d, e BOGDAN ZARZYCZNY tel. (12) , WEW. 12 STACJA PALIW CA ODOBOWA tel. (12) , 61 SERWIS SAMOCHODOWY tel. (12) BAZA, SIERCZA 1/ K. WIELICZKI

2 2 Styczeñ 2010 Nr 1 Centrum Kultury i Turystyki Rynek Górny 6 zaprasza: stycznia - od poniedzia³ku do pi¹tku, "Œmiesznie, zdrowo, kolorowo" - zimowe ferie w Centrum Kultury i Turystyki. W programie m.in.: - zabawy ruchowe, gry planszowe, zajêcia plastyczne, turnieje, wyjazd do Reni sport, wyjazd do kina, wizyta na basenie 29 stycznia pi¹tek, Centrum Kultury i Turystyki, godzina: Wielicki Klub Fotograficzny zaprasza wszystkich chêtnych zainteresowanych pog³êbieniem wiedzy na temat fotografii 30 stycznia sobota. Centrum Kultury i Turystyki aula i sale. III Dzieñ Otwarty w CKiT spektakl teatralny dla dzieci - Królowa Œniegu (bilety w cenie 7 z³) otwarte zajêcia tanecznorytmiczne Na skrzyd³ach motyli w œwiat jêzyków - informacje o zajêciach i klasyfikacja do grup jêzykowych Karnawa³owa feeria barw otwarte zajêcia plastyczne otwarte zajêcia nauki gry na instrumentach otwarty kurs tworzenia bi uterii Numizmatyka - moja pasja - spotkanie z kolekcjonerem otwarty kurs oraz degustacja kuchni francuskiej z nowego cyklu Gwiazdy w Wieliczce spektakl teatralny - sztuka Aleksandra Gelmana " aweczka" - wyst¹pi¹: Iwona Konieczkowska i Piotr Cyrwus; re yseria Piotr Cyrwus; opracowanie muzyczne Tadeusz Leœniak 6 luty- godz. 17:00 - wernisa Grupy Twórczej "W Wolnej Chwili" Ferie zimowe w Muzeum Muzeum up Krakowskich w Wieliczce zaprasza dzieci i m³odzie na zajêcia w dniach do , w godzinach 11:00 13:00. Noworoczny bal karnawa³owy Poniedzia³ek Erazm Bar¹cz górnik i kolekcjoner dzie³ sztuki Zamek upny wstêp bezp³atny. Zwiedzanie wystawy poœwiêconej niezwyk³emu cz³owiekowi, który by³ górnikiem, znawc¹ sztuki i kolekcjonerem. Na bazie zdobytej wiedzy, uczestnicy wezm¹ udzia³ w interaktywnych warsztatach edukacyjnych poœwiêconych tematyce kolekcjonerstwa Wtorek Maciej Kopacz i wielickie podziemia Podziemna ekspozycja na III poz. kopalni wstêp 3 PLN/os. Interaktywne zwiedzanie ekspozycji podziemnej, spotkanie z górnikiem Maciejem i wykonywanie górniczych prac: przewo enie beczki na wózku zwanym psem wêgierskim, ³adowanie soli do beczki, toczenie solnego ba³wana Œroda Bo onarodzeniowe obyczaje co z nich przetrwa³o do dziœ? Zamek upny wstêp bezp³atny. Warsztaty edukacyjne po³¹czone z zajêciami plastycznymi oraz konkursami. Dziêki nim, dzieci bêd¹ mia³y okazjê do samodzielnego wykonania stroików oraz szopek, zapoznaj¹ siê z najstarszymi obyczajami bo onarodzeniowymi. Dodatkow¹ atrakcj¹, bêdzie mo liwoœæ wziêcia udzia³u w poszukiwaniu skarbu, ukrytego w Zamku upnym Czwartek Zabytki na liœcie UNSECO Podziemna ekspozycja na III poz. kopalni wstêp 3 PLN/os. Oprowadzanie uczestników po podziemnej ekspozycji muzealnej wprowadzenie w tematykê zwi¹zan¹ z kopalni¹, ukazanie wyj¹tkowej wartoœci obiektu i jego unikalnoœci w skali œwiatowej w nawi¹zaniu do faktu wpisania Kopalni Soli w Wieliczce na pierwsz¹ Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO w paÿdzierniku 1978 roku. Zapoznanie z terminem oraz logo UNESCO, histori¹ powstania i zakresem dzia³alnoœci tej organizacji, listami Œwiatowego Dziedzictwa (przede wszystkim obiektami polskimi ze szczególnym uwzglêdnieniem Kopalni Soli w Wieliczce) Pi¹tek Górnicze Szczêœæ Bo e Podziemna ekspozycja na III poz. kopalni wstêp 3 PLN/os. Zajêcia maj¹ na celu przybli enie tradycji oraz obyczajów górniczych. Uczestnicy zapoznaj¹ siê z prac¹, któr¹ górnicy wykonywali dawniej i obecnie; wierzeniami, strojem. Na dzieci czekaj¹ liczne konkursy, zajêcia plastyczne itp Sobota Noworoczny bal karnawa³owy ( ) Zamek upny Sala Gotycka, wstêp 10 PLN ( opiekunowie wstêp wolny). Bal koñcz¹cy tegoroczne ferie muzealne. Wszyscy uczestnicy proszeni s¹ o przybycie w strojach karnawa³owych. Naszych wspania³ych goœci podejmowaæ bêd¹ historyczne postacie upnik i ksiê na Kinga. W ramach wstêpu zapewniamy poczêstunek oraz dobr¹ zabawê. Iloœæ miejsc ograniczona! Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z Dzia³em Edukacji i Promocji: tel SANEPID na Stromej, MOS na Konopnickiej Zapraszamy do udzia³u w konkursie. Oto pytanie: Pierwszy Polak - z³oty medalista zimowych igrzysk olimpijskich to: a. Adam Ma³ysz b. Stanis³aw Marusarz c. Wojciech Fortuna 27 luty - godz. 19:30 - koncert: Stare Dobre Ma³ eñstwo Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje o zmianie siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. SANEPID zlokalizowany dotych-czas w Wieliczce przy ulicy Wincentego Pola mieœci siê obecnie przy ulicy Stromej 11 (przecznica od Klaœnieñskiej). SANEPID dzieli budynek z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, który ma w nim siedzibê od grudnia 2008 roku. Nadal obowi¹zuj¹ te same numery telefonów (tel , , faks ) oraz czas pracy (poniedzia³ek pi¹tek od godziny 7.00 do 15.00). Siedzibê zmieni³ tak e Miêdzyszkolny Oœrodek Sportowy w Wieliczce. MOS zlokalizowany dotychczas w Wieliczce przy ulicy Sienkiewicza mieœci siê obecnie w budynku Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Wieliczce (Dom Nauczyciela) przy ulicy Marii Konopnickiej 13/5. Do wygrania: Cztery ca³odzienne karnety na Kolej Linow¹ Tobo³ów w Oœrodku Wypoczynkowym Ostoja Górska Koninki. Odpowiedzi mailem prosimy przesy³aæ do 26 stycznia na adres:

3 Nr 1 Styczeñ NASZE ZDROWE MA E CENY BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO Ma³gorzaty Mucha Œwiadczy us³ugi : rozliczenia firm roczne zeznania podatkowe pomoc i doradztwo przy zak³adaniu firm wniosek o zwrot VATu w budownictwie Mo liwoœæ dojazdu do klienta ŒLEDZIEJOWICE 340 tel , w godzinach: Atrakcyjne po yczki gotówkowe: z³. - rata 291 z³ z³. - rata 582 z³ z³. - rata 1165 z³. Rrsp 7,08%rocznie - bez zaœwiadczeñ TARNÓW tel KRAKÓW tel , GDÓW ul. M³yñska 1 tel czynne: pn. - pt sobota stycznia 2010r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Wieliczce odby³o siê uroczyste og³oszenie wyników oraz wrêczenie nagród dla KRAKÓW ul. Wys³ouchów 30a tel czynne: pn. - pt sobota Rynek Górny 7 tel czynne: pn. - pt sobota KARTA STA EGO PACJENTA! Bêdzie kanalizacja! 8 stycznia zosta³a podpisana umowa o dofinansowanie budowy kanalizacji w Gminie Wieliczka. Gmina na inwestycjê wart¹ oko³o 91 mln z³otych otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójnoœci w wysokoœci 76 mln z³otych. Dziêki dotacji z Funduszu Spójnoœci gmina Wieliczka zbuduje do 2014 roku 99 km kanalizacji sanitarnej i 20 przepompowni sieciowych oraz przeprowadzi modernizacjê kanalizacji sanitarnej na odcinku 21 km. Wieliczka otrzyma tak e oko³o 10 mln z³otych z Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt rewitalizacji centrum miasta. Przedsiêwziêcie pod wzglêdem realizacyjnym podzielono na 15 zadañ. Wszystkie zadania zwi¹zane s¹ z budow¹ kanalizacji sanitarnej na terenie Studia w Wieliczce Powiat Wielicki podj¹³ wspó³pracê z Wy sz¹ Szko³¹ Edukacji Zdrowotnej w odzi. W jej efekcie zostanie uruchomiony Oddzia³ Doskonalenia Nauczycieli, w miejscowoœci: Czarnochowice, Chor¹gwica, Kokotów, Lednica Górna, Mietniów, Ro nowa, Œledziejowice, Zabawa, Wieliczka os.koœciuszki, os. Zdrojowe, os. Lekarka, os. Ogrodowe, os. Bogucice. Przedsiêwziêcie zak³ada równie wykonanie rozdzia³u kanalizacji ogólnosp³awnej na terenie miasta, a tym samym z eliminacj¹ wód deszczowych z systemu kanalizacyjnego odprowadzaj¹cego œcieki do oczyszczalni P³aszów II. Zakres projektu obejmuje wykonanie prac projektowych (dla 3 zadañ) oraz budowlano-monta owych ok 100 km ramach którego prowadzone bêd¹ studia podyplomowe. Uczelnia planuje rozpocz¹æ rekrutacjê na rok akademicki 2010/2011 jeszcze w tym miesi¹cu. Inicjatywa ma na celu zwiêkszenie dostêpnoœci do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli. Dlatego w programie studiów dominowaæ bêd¹ przedmioty pedagogiczne. Wiêcej o studiach podyplomowych czytaj na stronie G³osu: trzech dzielnicowych z powiatu wielickiego, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów. Konkurs trwa³ do koñca grudnia 2009 roku. sieci kanalizacyjnej oraz 20 przepompowni œcieków. Realizacja projektu ma nast¹piæ w latach Realizacja przedsiêwziêcia umo liwi pod³¹czenie do systemu kanalizacyjnego osób. W maju 2008 roku Gmina Wieliczka z³o y³a wniosek o dofinansowanie przedsiêwziêcia pn. Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka w ramach pierwszego naboru Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Celem bezpoœrednim przedsiêwziêcia jest likwidacja niedoborów systemu wodno-œciekowego, tj. wyposa enie gminy Wieliczka w system kanalizacyjny, a tym samym wniesienie wk³adu w spe³nienie g³ównego celu osi priorytetowej I Gospodarka wodno-œciekowa POIiŒ: Wyposa enie (do koñca 2015 r.) aglomeracji powy ej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie œcieków. Wirtualnie po powiecie Ponad trzysta zdjêæ panoramicznych z³o y siê na dwadzieœcia dwie wirtualne wycieczki po powiecie wielickim. Liczba ta plasuje multimedialn¹ prezentacjê na pierwszym miejscu w kraju, a byæ mo e równie w œwiecie. Jej zwiastun pojawi³ siê w³aœnie na stronie internetowej Powiatu Wielickiego. O multimedialnej prezentacji najwiêkszych atrakcji powiatu wielickiego czytaj na stronie G³osu: Najlepszy Dzielnicowy 2009 Roku Tytu³ Najlepszego Dzielnicowego Roku 2009 zdoby³ asp. sztab. Tadeusz Porêbski. S³u bê pe³ni ju 18 lat. Dzielnicowym jest od 15 lat i ca³y czas na tym samym rejonie s³u bowym. Zainteresowania to pi³ka no na i siatkowa. Od dzieciñstwa interesuje siê pszczelarstwem. Tej pasji poœwiêca ka d¹ woln¹ chwilê. Drugie miejsce przypad³o m³. asp. Zbigniewowi Jazgar. Trzecie miejsce zaj¹³ asp. Antoni Szel¹g. Nagrody rzeczowe, pami¹tkowe listy gratulacyjne i dyplomy wrêczyli Starosta Powiatu Wielickiego Jacek Juszkiewicz, Wicestarosta Wielicki Miros³aw Mrozowski oraz przedstawiciel Dziennika Polskiego Remigiusz Pó³torak. Starosta Jacek Juszkiewicz z³o y³ serdeczne gratulacje zwyciêzcom, podziêkowa³ za wzorow¹ s³u bê, oddanie i zaanga owanie. Ferie w bibliotece? Czemu nie Jak co roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce zaprasza wszystkie dzieci na ferie w bibliotece. Podczas zimowego wypoczynku w wielickiej ksi¹ nicy oraz placówkach filialnych odbywaæ siê bêd¹ zajêcia edukacyjno-plastyczne dla wszystkich dzieci, które maj¹ czas i ochotê odwiedziæ progi biblioteki. Jako co roku wielicka biblioteka chce zagospodarowaæ wolny czas najm³odszym mieszkañcom gminy i zape³niæ go spotkaniami z ksi¹ k¹ i dobr¹ zabaw¹. Zajêcia prowadzone w bibliotece maj¹ charakter edukacyjno zabawowy, czyli dla ka dego coœ mi³ego, ale i naukowego Ferie 2010 zapowiadaj¹ siê wyj¹tkowo ciekawie. W programie znajd¹ siê zajêcia z angielskiego, fotografii, nauki szybkiego czytania i zapamiêtywania. Nie zabraknie zajêæ plastycznych oraz gier i zabaw literackich. Zajêcia trwaj¹ przez dwa tygodnie ferii w dni robocze w godzinach 12:00-14:00. Na zajêcia mo e przyjœæ ka de dziecko, które ma na to ochotê. Zajêcia s¹ bezp³atne. Zapraszamy serdecznie. Szczegó³owy program ferii podajemy poni ej: I tydzieñ Upominki i prezenty - zajêcia plastyczno - techniczne Zaczarowany œwiat fotografii - spotkanie z fotografem z Wielickiego Klubu Pasjonatów Fotografii. JE ELI: straci³eœ dane zdjêcia rodzinne komputer odmówil Ci pos³uszeñstwa zaatakowa³ Ciê paskudny wirus NIE MUSISZ RWAÆ W OSÓW Z G OWY ZADZWOÑ: , Serwis, rozbudowa, sprzeda u ywanych i nowych komputerów, sieci internetowych, instalacja oprogramowania P.H.U. FREND Wieliczka, ul. Pocztowa Teatr mój widzê ogromny - zabawa w teatr, recytacja, wspó³organizowane przez Wspieranie Edukacji Myœlacz Tarcza pe³na pytañ miêdzybiblioteczna rywalizacja literacka Kochana babciu, Kochany dziadku... spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. II tydzieñ Zabawa z angielskim gry i zabawy jêzykowe prowadzone przez lektorów ze Szko³y Jêzykowej Kontekst Gry i zabawy literackie czyli, czy wiesz co czytasz Zabawa z angielskim gry i zabawy jêzykowe. Hu hu ha nasza zima z³a, czyli œnie ne igraszki Zabawa z angielskim - gry i zabawy jêzykowe. P³ywaæ ka dy mo e wyprawa na basen Zabawa z angielskim - gry i zabawy jêzykowe. Sposoby i techniki zapamiêtywania wspó³organizowane przez Wspieranie Edukacji Myœlacz Zabawa z angielskim - gry i zabawy jêzykowe. Magiczny œwiat kina - wyjazd do kina na zakoñczenie ferii. Zajêcia odbywaj¹ siê w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 12:00-14:00 Wszystkie zajêcia s¹ bezp³atne

4 4 Styczeñ 2010 Nr 1

5 Nr 1 Styczeñ Nie ruszaæ 304! Autobus 304 jest dla wielu wieliczan bardzo wygodn¹ form¹ transportu. D³ugo oczekiwana aglomeracyjna linia przyspieszona u³atwi³a ycie mieszkañcom codziennie doje d aj¹cym do pracy i szko³y w Krakowie. Dlatego tak ywio³owo reaguj¹ na wszelkie zmiany dotycz¹ce czêstotliwoœci kursów autobusu lub zmianê trasy. Od 1 stycznia tego roku krakowski ZIKiT, w ramach przeprowadzanych w firmie oszczêdnoœci zmieni³ trasê 304 ki i do³o y³ do trasy przejazdu dwa przystanki na Nowym Bie anowie. Rozk³ad jazdy zak³ada, e czas przejazdu wyd³u y³ siê o 6 minut ale pasa erowie twierdz¹, e w czasie szczytu komunikacyjnego autobus jedzie d³u ej nawet Skazani na rolnictwo? dokoñczenie ze str. 1» o 12 minut. Nie widz¹ sensu wprowadzonych zmian, g³oœno protestuj¹ przeciwko pomys³om ZIKiT-u i ¹daj¹ przywrócenia poprzedniej trasy autobusu. Jak siê okazuje, sprawa nie jest wcale prosta. Krakowska komunikacja odnotowa³a w ubieg³ym roku du e straty i chce tak zmieniæ trasy i grafik przejazdów, aby jak najwiêcej zaoszczêdziæ. W sprawie 304 Zarz¹d okopa³ siê na stanowisku i twierdzi, e mimo protestów mieszkañców Wieliczki ze zmian siê nie wycofa. Aby udowodniæ pasa erom, e nie maj¹ racji, co do prze³adowania autobusu w godzinach szczytu umieœci³ na swojej stronie filmy pokazuj¹ce wype³nienie autobusów w Mieszkañcy Wieliczki protestuj¹ przeciwko decyzji dotycz¹cej zmiany trasy autobusu 304. pozwoli na zmianê przeznaczenia przynajmniej czêœci dzia³ek. OdpowiedŸ ministerstwa, która w styczniu dotar³a do urzêdu pozbawi³a z³udzeñ samorz¹dowców, którzy wi¹zali z t¹ decyzj¹ dynamiczny rozwój gminy. Ministerstwo nie zgodzi³o siê bowiem na odrolnienie ani jednej dzia³ki. Decyzja ta hamuje nie tylko stworzenie Wielickiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej, która by³a jednym ze sztandarowych pomys³ów obecnych w³adz Wieliczki ale tak e rozwój budownictwa mieszkaniowego na tym terenie. Zakupem gruntów budowlanych w gminie jest zainteresowanych coraz wiêcej inwestorów i osób prywatnych, tereny te zosta³y docenione ze wzglêdy na malownicze po³o enie i bliskoœæ Krakowa. Ta decyzja jest ze wszech miar szkodliwa dla naszej gminy i skutecznie blokuje jej rozwój mówi Pe³nomocnik Burmistrza ds. Inwestycji Józef Lassota. Wieliczka nie jest i ju nigdy nie bêdzie gmin¹ rolnicz¹. Grunty, których dotyczy³y wnioski w wiêkszoœci nie s¹ uprawiane i nie bêd¹ wykorzystywane pod produkcjê roln¹. Niestety ministerstwo jest g³uche na nasze racje i nie zmieni³o decyzji mimo wielu dostarczonych argumentów. Spodziewaliœmy siê, e po odwo³aniu decyzja w stosunku chocia do czêœci dzia³ek bêdzie pozytywna mówi Józef Lassota. Odpowiedzi na interpelacje poselskie w tej sprawie sugerowa³y korzystne dla gminy rozwi¹zanie. Uczestniczy³em w spotkaniu z ministrem rolnictwa, na którym Burmistrz Wieliczki Artur Kozio³ i Cz³onek Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego Wociech Kozak zostali zapewnieni przez ministra, e w rozwoju gminy nie bêdzie przeszkadza³. Burmistrz Artur Kozio³ czuje siê zaskoczony i rozgoryczony. Zadecydowa³ o wyst¹pieniu na drogê s¹dow¹ i zaskar enie decyzji Ministerstwa Rolnictwa do S¹du Administracyjnego. Zosta³a wynajêta kancelaria prawnicza, która przygotowuje skargê. Gmina ma na zaskar enie decyzji trzydzieœci dni i termin ten up³ywa pod koniec stycznia. Zdarzaj¹ siê przypadki, e udaje siê podwa yæ decyzjê Ministerstwa mówi Józef Lassota. Jednak S¹d Administracyjny nie mo e zmieniæ samej decyzji je eli uzna nieprawid³owoœci, skieruje sprawê do ponownego rozpatrzenia. Uchybienia wykazane w uzasadnieniu wyroku s¹ wytyczn¹ dla adresata co do wydania nastêpnej decyzji ale nie s¹ obligatoryjne. Ta sprawa na pewno jeszcze potrwa. Niewykluczone, e bêdziemy musieli poczekaæ, a przyjdzie nowy minister mówi Józef Lassota. czasie porannego i popo³udniowego szczytu. Pasa erowie, którzy, czasem maj¹ k³opot z wepchniêciem siê do pojazdu s¹ rozgoryczeni. Zmiany s¹ niewielkie mówi Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy krakowskiego ZIKiT-u i s¹ wprowadzone na terenie gminy Kraków. Rocznie utrzymanie autobusu kosztuje miasto 4,8 mln z³otych, Gmina Wieliczka dop³aca do tej linii 355 tys. z³otych, co stanowi niewielki udzia³ w kosztach. Dlatego, e g³ówny ciê ar utrzymania tej linii ponosimy my, do nas nale y te optymalizacja wydatków t³umaczy Jacek Bartlewicz. Proponowaliœmy gminie przejêcie autobusu i pokrycie ca³oœci kosztów ale na to nikt nie chce siê zgodziæ. Uwa am, e nie mamy mo liwoœci zadowolenia wszystkich pasa erów i musimy wybraæ kompromis. W przypadku 304 zmiana trasy by³a bardzo korzystna i pozwoli³a nam zrezygnowaæ z linii 502. Gdy okaza³o siê, e 304 na nowej trasie bywa bardzo przepe³nione uruchomiliœmy liniê 522, która bêdzie wozi³a pasa erów z Nowej Huty przez centrum Krakowa - do Nowego Bie anowa. Liniê, która kursuje tylko w dni powszednie w godzinach szczytu - od godz do 8.30 i od godz. 14 do godz uruchomiono po monitach mieszkañców Krakowa oraz przeprowadzeniu badañ nape³nienia 304 na nowej trasie. Mieszkañcy Wieliczki nie daj¹ siê przekonaæ do zmiany pisz¹ maile ze skargami i ¹daniami przywrócenia poprzedniej trasy 304. Wydaje siê, e obie strony stosuj¹ metodê zdartej p³yty powtarzaæ swoje argumenty a do skutku. Dyrekcja ZIKiT-u zapewne zna popularne przys³owie, które mówi, e lepsze jest wrogiem dobrego i zawsze g³êboko przemyœli ka d¹ zmianê zanim j¹ wprowadzi. Nawet jeœliby mia³a dotyczyæ tych pasa erów z innej gminy. W 1920 r. o przynale noœci Œl¹ska Cieszyñskiego mia³ zadecydowaæ pebiscyt. Na skutek antypolskich nastrojów ok Polaków musia³o st¹d uciekaæ. Czêœæ z nich przez Oœwiêcim przyby³a do Wieliczki. 70 osób znalaz³o pracê w kopalni. Przybysze z inicjatywy Józefa Jedynaka, dzia³acza spo³ecznego i Zygmunta Klemensiewicza, pos³a, zorganizowali spóldzielniê Samopomoc Œl¹zaków, której staraniem wzniesiono Dom Œl¹ski. Przez ponad 70 lat w familioku toczy³o siê ycie. W 2003 r. budynek rozebrano a jego mieszkañcy rozporoszyli siê, zaczynaj¹c ycie na nowym miejscu. Na wstêpie spotkania zostan¹ zaprezentowane nowoœci wydawnicze: Jadwigi Dudy, zeszyt 89 Biblioteczki Wielickiej p.t. 144 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie z serii: We dwoje 50 lat i wiêcej (7)... Zofia i Leszek Stochowie; Wielickie rodziny: Dunikowscy, Go³dowie, Grubeccy, album Wieliczka solne dziedzuictwo kultury z teksem Antoniego Jod³owskiego, wydany przez Kopalniê Soli Wieliczka i Muzeum up Krakowskich. Z prelekcjami wyst¹pi¹: dr Leszek Zinkow - Polacy wypêdzeni ze Œl¹ska Przedszkolaki na start! Klub Sportowy Polonia Kraków zaprasza rodziców przedszkolaków urodzonych w latach na zajêcia w ramach Szkó³ki Pi³ki No nej. Klub od wrzeœnia 2007 prowadzi zajêcia sportowe dla przedszkolaków. Od samego pocz¹tku zainteresowanie rodziców jest bardzo du e, dlatego co semestr zwiêksza siê iloœæ grup i zasiêg zajêæ. Polonia tworzy nowe grupy w kolejnych dzielnicach Krakowa. Aktualnie zajêcia prowadzone s¹ w czterech grupach, w ramach dwóch sekcji: pi³ka no na i koszykówka w dzielnicy Nowa Huta Od lutego-2010 planujemy uruchomiæ kolejne grupy w innych dzielnicach miasta mówi Rafa³ Chechelski, Prezes Zarz¹du KS Polonia Kraków. Mieszkañców Wieliczki i okolic zapraszamy do grupy trenuj¹cej na ul. Bie anowskiej. Treningi bêd¹ siê odbywa³y w Szkole podstawowej nr ul. Bie anowska 204. Treningi pocz¹tkowo bêd¹ siê odbywa³y raz w tygodniu (60minut): w czwartki, rozpoczêcie oko³o g.17/17.30 Aktualnie prowadzone s¹ wstêpne zapisy. Zapisu dziecka mo na dokonaæ elektronicznie wype³niaj¹c formularz na stronie internetowej klubu. Grupa Cieszyñskiego buduj¹ Dom Œlaski w Wieliczce, mgr Jadwiga Duda, kierownik Dzia³u Regionalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, prezes Stowarzyszenia Klub Przyjació³ Wieliczki - Dokumenty Domu Œl¹skiego w Wieliczce w Archiwum Pañstwowym w Krakowie, Jerzy i Mateusz Hauschild, mieszkañcy Domu Œl¹skiego - ycie w Domu Œl¹skim w Wieliczce, prezentacja archiwalnych fotografii, prof. dr hab. Aleksandra Cieœlik z d. Dudek i inni... - Wspomnienia zwi¹zane z yciem w wielickim Domu Œl¹skim, Janusz Zawiliñski, mieszkaniec Domu Œl¹skiego - Wspomnienia o rodzinnych jse³kach urz¹dzanch w Domu Œl¹skim prezentacja fragmentu jase³ek. Organizatorem spotkania jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Dzia³ Regionany prowadzony przez mgr Jadwigê Dudê, byli mieszkañcy Domu Œl¹skiego (pomys³ spotkania Gerard Zinkow i rodzina Hauschildów), Urz¹d Miasta i Gminy Wieliczka, Stowarzyszenie Klub Przyjaciol Wieliczki, Akademickie Ko³o Wieliczan i Ko³o M³odyxch Mi³osników Starej Wieliczki. Spotkanie jest otwarte, bezp³atne i wystartuje je eli uda siê nam uzbieraæ minimum 15 osób Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ! Klub zapewnia: wykwalifikowanych trenerów profesjonalny system szkolenia ludzkie podejœcie do dziecka sprzêt sportowy dostosowany do wzrostu i wieku ma³e grupy treningowe (oko³o osób) dwa treningi w tygodniu (ka dy po 45 minut) mo liwoœæ wyjazdu na obozy sportowe udzia³ w turniejach sportowych nauka zasad fair play Wpisowe 50z³ - p³atne w momencie zapisania dziecka. Miesiêczny koszt treningów - 40z³; p³atne w pierwszym tygodniu ka dego miesi¹ca. Wszystkich zainteresowanych Polonia zaprasza do odwiedzenia strony internetowej lub w przypadku pytañ - do kontaktu Dodatkowe informacje: koordynator sekcji: Chechelski Rafa³ tel Dom Œl¹ski, Plebiscytowy i jego mieszkañcy, czyli 145 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie 27 stycznia (œroda) o godz ej w sali Magistrat Urzêdu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1 odbêdzie siê 145 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie. Bêdzie to 24 spotkanie z serii Zabytki Wieliczki p.t. Dom Œl¹ski, Plebiscytowy im. Gabriela Narutowicza i jego mieszkañcy. mo e w nim uczestniczyæ ka dy zainteresowany. Serdecznie zapraszam. Dane o spotkaniach z cyklu Wieliczka Wieliczanie mo na otrzymaæ pod adresem: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Dzia³ Regionalny, ul. wirki i Wigury 2, Wieliczka, tel , fax , e- mail: Jadwiga Duda Dotychczas z serii Zabytki Wieliczki na spotkaniach Wieliczka-Wieliczanie prezentowano: 1. Koœció³ p.w. œw. Sebastiana, 2. Kopalnia Soli Wieliczka, 3. Gmach Szko³y Górniczej i Muzeum Salinarnego, 4. Cmentarze, 5. Dwory i dworki Ziemi Wielickiej, 6. Koœció³ p.w. Stygmatów œw. Franciszka z Asy u 7. Kapliczki i krzy e przydro ne, 8. Szyb Regis i jego nadszybie, 9. Gmach S¹du Grodzkiego, 10. Kapliczki Drogi Krzy owej koœcio³a i klasztoru OO. Franciszkanów, 11. Gmach Ochotniczej Stra y Po arnej, 12. Kaplice w Kopalni Soli Wieliczka ; 13. Warzelnia Kopalni Soli Wieliczka ; 14. Pa³ac Konopków, 15. Magistrat; 16. Gmach przy ul. Dani³owicza 13; 17. Kapliczki i cmentarze choleryczne, 18. Pa³ac Przychockich, 19. S¹d Grodzki, 20. Koœció³ p.w. œw. Klemensa, 21. Polichromia W³odzimierza Tetmajera w koœciele œw. Sebastiana. 22. Budynek dworca PKP w Wieliczce-Stacji, 23. Rynek Górny

6 6 Styczeñ 2010 Nr 1 Z wielickich osiedli Jak zmieniaj¹ siê Bogucice Dom osiedlowy, kanalizacja, nowe drogi ten rok dla mieszkañców Bogucic zapowiada siê interesuj¹co. Jan Murzyn jest przewodnicz¹cym Osiedla Bogucice od 12 lat. Osiedle na jego oczach zmieni³o swój charakter z rolniczego w miejski. Jeszcze 30 lat temu wiêkszoœæ mieszkañców Bogucic uprawia³a ziemiê, nietrudno by³o spotkaæ konny zaprzêg na drodze, du o rolników trzyma³o krowy. W tej chwili w Bogucicach jest jeszcze szeœæ krów, zakolczykowanych zgodnie z unijnymi dyrektywami ale osiedle bezpowrotnie zmieni³o swoj¹ specyfikê. Przyby³o nam du o mieszkañców opowiada Jan Murzyn myœlê, e mieszka tutaj dwukrotnie tyle ludzi ni jeszcze kilkanaœcie lat temu. Zmieni³y siê te podstawowe potrzeby mieszkañców i osiedla. Teraz najbardziej zabiegamy o drogi, kanalizacjê, dom osiedlowy. W³aœnie koñczymy budowê œwietlicy osiedlowej, której powstanie by³o jedn¹ z najpilniejszych potrzeb naszej spo³ecznoœci. Istniej¹ce do tej pory zabudowania bardzo szanujemy, powsta³y one ze sk³adek mieszkañców wiele lat temu ale w miarê powiêkszania siê liczby ludnoœci Bogucic, stare drewniane baraki przesta³y wystarczaæ nawet na zebrania osiedlowe. Niewielkie pomieszczenia powodowa³y straszny œcisk, a je eli w spotkaniu chcia³o uczestniczyæ sto osób to czêœæ musia³a zostaæ na zewn¹trz. Nowy dom osiedlowy to piêkny, przestronny, jasny budynek. Na parterze usytuowana jest sala œwietlicy œrodowiskowo-profilaktycznej, przeznaczona dla rehabilitacji osób niepe³nosprawnych oraz ró nego rodzaju szkoleñ i spotkañ integracyjnych. Znajduje siê tam równie zaplecze kuchenne, pomieszczenia biurowe i kot³ownia. Toalety przystosowane s¹ do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Koszt inwestycji to ponad 985 tys. z³. Staraniami Zarz¹du Osiedla inwestycja otrzyma³a dotacjê z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON), która pokry³a 50% kosztów budowy œwietlicy. W tej chwili na dobiegaj¹ do koñca prace wykoñczeniowe, trwa osuszanie g³ównego pomieszczenia gdy nie bêdzie mo na po³o yæ wyk³adziny, je eli wilgotnoœæ nie spadnie poni ej 50%. Myœlê, e wykorzystamy w pe³ni ten budynek mówi Jan Murzyn. Jest te mo liwoœæ wygospodarowania w przysz³oœci doœæ du ej powierzchni na poddaszu, które stanowi oko³o 85% powierzchni parteru. Na razie nie mamy ustalonego grafiku zajêæ, które bêd¹ odbywaæ siê w Domu Osiedlowym. W sali bêd¹ drabinki i materace, które bêd¹ wykorzystywane do zajêæ rehabilitacyjnych dla osób niepe³nosprawnych, a tak e do æwiczeñ dla zdrowych dzieci. Mamy przygotowanych kilka gniazdek dla stanowisk komputerowych. O komputerach rozmawiamy z potencjalnym sponsorem. Ju s¹ zakupione sk³adane krzes³a, które dziêki œwi¹tecznym promocjom mia³y bardzo korzystn¹ cenê. Na pewno bêdziemy goœciæ tutaj nasze lokalne, jeszcze nieformalne Ko³o Gospodyñ. Wyposa enie zaplecza kuchennego by³o z nimi konsultowane i jest zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem. Bêd¹ odbywaæ siê zajêcia dla dzieci potrzebuj¹cych pomocy w nauce, myœlimy o wspó³pracy z wielickim Urzêdem Pracy je eli chodzi o szkolenia dla naszych bezrobotnych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zakupiliœmy tak e stó³ bilardowy, który po za³o eniu blatu staje siê sto³em do ping-ponga. Zakoñczenie prac przewidujemy za oko³o 3 tygodnie, pozostaje nam dograæ sprawy zwi¹zane ze sprz¹taniem i opiek¹ nad budynkiem opowiada Przewodnicz¹cy Osiedla. Obok budynku zostanie odnowione boisko do koszykówki a na nastêpne zimy planowane jest lodowisko. W Bogucicach zmieni siê te wiele je eli chodzi o drogi i kanalizacjê. Gotowy jest ju projekt przebudowy ulicy Boguckiej, która ruszy ju w tym roku. Najwa niejsza dla nas jest kanalizacja burzowa w ulicy Boguckiej mówi Jan Murzyn - ze wzglêdu na ukszta³towanie terenu podczas du ych opadów woda sp³ywaj¹ca z ulicy D³ugiej od skrzy owania z ul. Topolow¹ zalewa³a dzia³ki po³o one poni ej. To wi¹za³o siê co roku z du ymi kosztami dla mieszkañców i w³adz gminy. Mamy nadziejê, e teraz problem zniknie. Zostanie Podziemny szlak pielgrzymkowy w kopalni W œwiêto pierwszych pielgrzymów Trzech Króli w Kopalni Soli w Wieliczce nast¹pi³a uroczysta inauguracja Szlaku Pielgrzymkowego Szczêœæ Bo e. Poœwiêcenia dokona³ ksi¹dz kardyna³ Stanis³aw Dziwisz. Jest to jedyny w Europie, a prawdopodobnie równie na œwiecie szlak pielgrzymkowy, który wytyczono pod ziemi¹. Wêdruj¹cy nim zwiedzaj¹ solne oraz drewniane kaplice, poznaj¹ górnicze tradycje i zwyczaje. Goœci w zabytkowych podziemiach powitali prezes Kopalni Soli Wieliczka S.A. Kajetan d Obyrn i dyrektor Muzeum up Krakowskich prof. Antoni Jod³owski. Wœród pierwszych pielgrzymów znaleÿli siê m.in. opat Tyñca o. Bernard Sawicki, ksi¹dz dziekan Zbigniew Gerle, przedstawiciele Sanktuarium Bo ego Mi³osierdzia w agiewnikach, Ma³opolskiej Organizacji Turystycznej, Krakowskiej Izby Turystyki, Urzêdu Miasta Krakowa, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, proboszczowie wielickich parafii. Kardyna³ Dziwisz i prezes d Obyrn wspólnie ods³onili tablicê upamiêtniaj¹c¹ otwarcie podziemnego szlaku. Tablica znajduje siê przed wejœciem do XVIIwiecznej kaplicy œw. Antoniego pierwszej na trasie zwiedzania. Otwieramy dziœ szlak pielgrzymkowy o znamiennej nazwie Szczêœæ Bo e mówi³ kardyna³. Cieszê siê, e w wielickiej kopalni podtrzymywana jest tradycja wiary, kult œwiêtych patronów. Szlak prowadzi przez wspania³e podziemne kaplice i mówi nie tylko o cudach natury, ale jest równie œwiadectwem wiary pracuj¹cych tu ludzi. Kopalnia to dzie³o myœli i ducha, powinniœmy byæ z niej dumni. Zaproszeni goœcie udali siê przez kaplicê Œw. Krzy a (ufundowano j¹ jako wotum za uratowanie w XIX wieku kopalni przed zalaniem wod¹) do miejsca, które jest sercem podziemnej Wieliczki do sanktuarium dedykowanemu patronce solnych górników œw. Kindze. W wykutym w soli koœciele kardyna³ Stanis³aw Dziwisz udzieli³ b³ogos³awieñstwa grupie kilkudziesiêciu przewodników, którzy bêd¹ oprowadzaæ pielgrzymów. Starajcie siê w miarê swoich mo liwoœci g³osiæ, e Bóg jest Dobr¹ wyremontowany zniszczony chodnik wzd³u ul. Boguckiej a do ulicy Narutowicza. Mamy nadziejê, e odnowion¹ ulic¹ Boguck¹ bêdzie jeÿdzi³ autobus, o którym rozmawiamy z w³adzami miasta i Zarz¹dem Transportu ju d³ugo. W tym roku na ulicy Winnickiej zostanie po³o ona nawierzchnia asfaltowa z recyclingu. Metoda ta polega na roz³o eniu rozdrobnionej nawierzchni asfaltowej na wyrównan¹ i utwardzon¹ drogê. W lecie pod wp³ywem temperatury elementy nawierzchni ³¹cz¹ siê ze sob¹ i jest to dobry sposób na poprawienie stanu drogi. Tak e droga do Czarnochowic na ju gotowy projekt przebudowy. Tutaj remont rozpocznie siê równie po zakoñczeniu budowy kanalizacji, która rusza tak e w tym roku. Ulica Topolowa, wyremontowana jesieni¹ ubieg³ego roku. Nowin¹ prosi³ kardyna³. Dostojny goœæ pomodli³ siê przed pomnikiem Jana Paw³a II. Przy dÿwiêkach ukochanej przez Papie a Polaka Barki zebrani prosili o jego rych³¹ beatyfikacjê. Po uroczystej mszy œwiêtej, której muzyczn¹ oprawê zapewni³ benedyktyñski chór, goœcie udali siê w dalsz¹ drogê szlakiem pielgrzymkowym do wyrobisk Muzeum up Krakowskich. Podziemna ekspozycja pt. Sacrum w dziedzictwie solnym jest znakomit¹ okazj¹ do poznania górniczej religijnoœci. Goœcie mieli sposobnoœæ podziwiaæ wspania³¹ komorê Saurau znajduje siê w niej makieta przedstawiaj¹ca zjazd u liny. Podczas niebezpiecznej podró y w g³¹b ziemi dawni górnicy œpiewali pobo ne pieœni, np. dodaj¹c¹ otuchy Salve Regina. Ostatnim punktem na Szlaku Pielgrzymkowym jest przepiêkna polichromowana kaplica p.w. œw. Jana. Osoby korzystaj¹ce z oferty pielgrzymkowej kopalni bêd¹ mog³y zamówiæ mszê œw. w tej przepiêknej drewnianej œwi¹tyni usytuowanej 135 m pod ziemi¹. Oferta stanowi doskona³e uzupe³nienie ma³opolskiego szlaku pielgrzymkowego. 6 stycznia ksi¹dz kardyna³ Dziwisz poœwiêci³ równie Hotel Grand Sal. Na inwestycje zwi¹zane z kanalizacj¹ ludzie czekaj¹ jak na zbawienie mówi Jan Murzyn dziêki temu, e plany mamy w³aœciwie gotowe od piêciu lat i wymagaj¹ one tyko drobnych poprawek w zwi¹zku z nowymi budynkami, prace mog¹ zaczynaæ siê od razu. Dziêki porozumieniu z radnymi z Krakowa, czêœæ Bogucic bêdzie pod³¹czona do systemu kanalizacji Krakowa. Dziêki temu nie trzeba bêdzie instalowaæ przepompowni, a kolektory pod autostrad¹ s¹ ju przygotowane. Ca³oœæ tych inwestycji bêdzie prowadzona w ramach Funduszu Spójnoœci, dziêki temu, e mamy ju projekt i pozwolenie na budowê pieni¹dze ju zosta³y uruchomione. G³os Wielicki ul. Przewóz 2a Kraków wielicki Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Wielicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Wielicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

7 Nr 1 Styczeñ INFORMACJE Bajeczna cha³upa mojej babki z Bilczyc cz.1 Nastêpnym domem po lewej stronie drogi, jakieœ dwieœcie metrów dalej (za szko³¹), by³ dom mojej babki, zwany Graboscówk¹. By³ to dom - skansen, swym wygl¹dem zewnêtrznym i zawartoœci¹ wnêtrza siêgaj¹cy lat 80-tych XIX wieku, czasów m³odoœci moich pradziadków, a mo e jeszcze dalej. Ten dom, wraz z przyleg³¹ do niego stodo³¹, móg³ zostaæ wybudowany zaraz po ich œlubie i jak na te lata musia³ byæ efektown¹ budowl¹, ale teraz przypuszczam, e by³ jeszcze starszy, mo e nawet o pó³ wieku. Zbudowany by³ z drewnianych bali, od zewn¹trz i wewn¹trz pokrytych glin¹, a œciany zewnêtrzne by³y bielone wapnem o charakterystycznym niebieskawym podbarwieniu. Sta³ na niewielkim wzniesieniu, wzd³u drogi do Nowej Wsi i by³ od niej oddalony o jakieœ dziesiêæ metrów. Droga ta, kamienista i wiecznie zakurzona, przebiega³a tu p³ytkim w¹wozem. Nieco bli ej, przed samym frontem chaty, równolegle bieg³a niewielka, polna dró ka, regularnie wydeptywana przez ludzi. Tu przed oknami chaty, na zboczu wiejskiego traktu, sta³ wielki d¹b, który w czasach mojego dzieciñstwa móg³ liczyæ ze 100 lat. Pod koniec lat 60-tych, w czasie naszego pobytu w cha³upie, uderzy³ w niego piorun i przepo³owi³ go, choæ na szczêœcie nie powali³. A wierzyæ siê nie chce, e to potê ne wy³adowanie nikogo z nas nie porazi³o, mo e za spraw¹ piorunochronu, który niedawno zamontowano, w ramach powszechnej we wsi akcji. D¹b tylko jakimœ cudem nie zwali³ siê na cha³upê, ale to wielkie drzewo niebawem musia³o zostaæ usuniête, niestety z wielk¹ strat¹ dla otoczenia. Do glinianej sieni tego skansenu, która przecina³a ca³y dom, a do wyjœcia na podwórze, wchodzi³o siê po kilku kamiennych schodkach. Jedyny pe³ny widok jego fasady szczêœliwie zachowa³ siê na zdjêciu z rodzin¹ mojej babki, gdzieœ z 1944-go roku, wykonanym rêk¹ jej brata Andrzeja. Razem z moim bratem i Grubym, przy u yciu prymitywnych aparatów fotograficznych marki: Druh, a potem AMI, te wykonaliœmy kilka zdjêæ, ale ma³o profesjonalnych, z których adne nie obejmuje ca³oœci jego fasady. Czêœæ z tych zdjêæ, które zosta³y wykonane w latach , te szczêœliwie ocala³o. Po obu stronach domu, od jego wnêtrza, drzwi by³y zapierane za pomoc¹ archaicznych zasuw, drewnianych ko³ków wsuwanych miêdzy drewniane uszy drzwi i futryny, na zasadzie klina. Od zewn¹trz drzwi frontowe by³y zamykane na k³ódkê, przy u yciu na zwyk³ego skobla. Po prawej stronie sieni znajdowa³y siê dwa pomieszczenia, zajmuj¹ce naro a budynku: zaraz za wejœciem komora gospodarcza, w której by³o przechowywane drewno i wêgiel na opa³, a dalej stajnia, ta przylegaj¹ca do podwórka, która by³a obszerniejsza. Mia³y malutkie okienka, a w zasadzie tylko daj¹ce liche œwiat³o przeœwity. Pamiêtam, e jeszcze za ycia mojego dziadka w stajni sta³y dwie krowy, których sierœæ, razem z bratem, czyœciliœmy specjalnymi metalowymi skrobaczkami. By³a tam te grzêda na kury, gdzie gnieÿdzi³a siê ich wcale spora gromadka, z nasz¹ ulubion¹ JadŸk¹ na czele oraz piêknym kogutem, nazwanym przez nas Marianem. Mariana i JadŸkê mama dosta³a na Klêczanej od swojej siostry, jako pisklêta, chyba w 1961 roku i te dalej, u naszej babki, pêdzi³y swój sielski, d³ugi ywot. W cha³upie urzêdowa³ te kot, czêsto wygrzewaj¹cy siê na przypiecku lub na progu domu, którego imienia ju nie pamiêtam. Zabraliœmy go z sob¹ na wakacje, bo szkoda nam by³o go zostawiæ na podwórku kamienicy. By³o to zapewne w 1959 roku. Pozosta³ tu na sta³e pilnuj¹c, by nasz¹ babciê nie gnêbi³y myszy. Czu³ siê tu wyœmienicie, choæ ledwo ywy przetrwa³ podró autobusem, schowany w worku. By³ to nasz pierwszy kot, którego dostaliœmy od ciotki Karolki, ale nie ostatni. PóŸniej w naszym domu by³a ca³a plejada kotów, z moj¹ ukochan¹ Pindzi¹ na czele, œliczn¹ czarno-bia³a kociczk¹. Po œmierci dziadka i pozbyciu siê maj¹tku, moja babka, która by³a osob¹ bardzo ma³o wymagaj¹c¹ w stosunku do siebie, w pomieszczeniu po stajni urz¹dzi³a sobie letni¹ sypialnie na kopce s³omy. Wczeœniej pomieszczenie to zosta³o dok³adnie wyczyszczone i wybielone. Zreszt¹ na kopce s³omy czêsto sypia³a równie w izbie, podczas naszego pobytu. Widaæ tak czyniono dawniej, gdy dom ten by³ zbyt ma³y na tak du ¹ rodzinê. Jeszcze zaraz po drugiej wojnie œwiatowej, gdy na jakiœ czas zamieszka³ tu Jêdrek Cha³upa rodzinna mojej babki Karoliny w pe³nej krasie (w tle). Od lewej: moja babka (Karolina Bogda), Anna Nykiel (jej m³odsza siostra), Wanda Nykiel, Halina Habel, Helena Grabowska (bratowa mojej babki), Krysia Grabowska (w drzwiach). Zdjêcie wykonane przez Andrzeja Grabowskiego ok roku Grabowski, brat babki z on¹ i córk¹, razem z moim ojcem, babk¹, jej mê em i prababk¹ mieszka³o tu w sumie siedmioro osób. A przecie czêsto doje d a³y tu jeszcze inne jej siostry z mê ami b¹dÿ dzieæmi: Józka Frankiewicz, Staszka Hablowa i Hanka Nyklowa. Œmieræ mego dziadka - Józefa Bogdy, w 1960 roku by³a kresem rodzinnej sielanki. Po jego zgonie rodzina mojej babki postanowi³a pozbyæ siê resztek rodzinnego area³u uprawnego, na którym do tej pory gospodarowa³a moja babka, wraz ze swym mê em. (...). Mojej babce pozostawiono dom, w którym mieszka³a do koñca ycia i przyleg³¹ do niego posesje, ze stodo³¹ i ogrodem. (...) Z lewej strony sieni by³y dwa wejœcia: do czêœci mieszkalnej, która znajdowa³a siê od frontu domu oraz do niemal zaciemnionej komory (by³a tam jednie niewielka szparka w œcianie), stanowi¹cej swoist¹ ch³odnie i s³u ¹cej do przechowywania ywnoœci. Z tej pó³nocnej strony domu s³oñce praktycznie nie œwieci³o. By³y wiec w komorze towary d³ugo przechowywane, jak: zbo e w beczkach oraz workach, m¹ka w workach, groch, warzywa (czosnek, cebula, buraki i ziemniaki) i suszone grzyby, jak i ywnoœæ do bie ¹cego u ytku, w tym g³ównie nabia³: sery wyciœniête w serwetkach, wyrzeÿbione mas³o, mleko s³odkie i zsiad³e, oba w glinianych garnkach, œmietana w garnuszkach, czy jaja u³o one w s³omie. Opis ten oczywiœcie dotyczy czasu, gdy y³ jeszcze dziadek Bogda i mój ojciec, a dom têtni³ rodzinnym yciem. Z czasem zawartoœæ tego spichrza stawa³a siê coraz bardziej uboga, bo babka przechowywa³a tu tylko nabia³, którym potem handlowa³a w Krakowie, a z roku na rok przyrasta³o tylko pajêczyn. Miêdzy drzwiami do izby i komory w glinianej posadzce sieni wykopany by³ loch, g³êboka dziura zas³oniêta drewnian¹ drabink¹, która s³u y³a tak e do schodzenia w otch³añ tej ciemnej czeluœci. Tutaj przechowywane by³y g³ównie bia³e buraki dla byd³a, zwane korpielami, przywo one tutaj z pola przy u yciu tragaca, wiejskiej i jak e archaicznej odmiany dzisiejszych jednokó³kowych taczek. Gdy ju nie by³o krów w lochu przechowywane by³y ziemniaki, a z czasem sta³ siê on ca³kiem pusty i s³u y³ jedynie do zabawy. Dla nas ³obuzów stanowi³ wtedy znakomit¹ kryjówkê przy zabawie w chowanego, podobnie jak strych. Panowa³ tam zawsze mi³y ch³ód, ale dawa³ siê te odczuæ specyficzny zapach lekko zatêch³ych ziemniaków. Po prawej stronie sieni, licz¹c od wejœcia, pomiêdzy drzwiami do komórki i stajni, tu przy œcianie zaczepiona by³a drewniana drabina, która wiod³a na strych, zwykle zamykany zasuw¹ na zawiasach. Z kolei tu za drzwiami wejœciowymi, te z prawej strony, sta³y tzw. arna. By³y one archaicznym, kamiennym m³ynem, wykorzystywanym do przemia³u ziaren zbó na grub¹ m¹kê. Sercem urz¹dzenia by³ p³aski, ale jak e ciê ki kamieñ w kszta³cie walca, z okr¹g³¹ dziur¹ w samym œrodku, do której wsypywa³o siê mielone ziarno. Walec by³ wprawiany w ruch okrê ny przy u yciu drewnianej r¹czki, której jedna koñcówka by³a wsuniêt¹ do otworu, jakby uszka, przyczepionego do œciany powy ej urz¹dzenia, nad samym œrodkiem walca, druga zaœ wchodzi³a w otwór wykonany blisko obwodu mielnika. Jak¹ frajd¹, choæ wymagaj¹c¹ sporego wysi³ku, by³o mielenie ziarna na pyszn¹, wieczorn¹ zacierkê ( zocirkê ), egzotyczny przysmak mojego dzieciñstwa. Z umielonej m¹ki, dodatkowo przesianej przez sito i zmieszanej tylko z wod¹, na stolnicy urabia³o siê ciasto. Z tej breji rêcznie skubano ma³e kluseczki, wrzucane nastêpnie do gor¹cego mleka. Choæ nigdy nie lubi³em mleka zocirka zawsze mi smakowa³a, zw³aszcza lekko os³odzona cukrem. Do czêœci mieszkalnej wchodzi³o siê przez drewniane drzwi, dodatkowo wzmocnione metalowymi okuciami, a zatykane archaicznym urz¹dzeniem zapadkowym, dziœ spotykanym jedynie w skansenach, dzia³aj¹cym na zasadzie dÿwigni. Od strony sieni kciukiem naciska³o siê okr¹g³¹ blaszkê, jakby bêbenek, która podnosi³a zapadkê po drugiej stronie drzwi i odblokowywa³a zamek. Teraz wystarczy³o ju tylko poci¹gn¹æ b¹dÿ popchn¹æ drzwi za metalowy uchwyt sprzê ony z blaszk¹. Czêœæ mieszkalna sk³ada³a siê z dwóch izb: du ej kuchni, wyœcielonej od spodu glinianym klepiskiem, wtedy ju bardzo nierównym oraz nieco mniejszej, pod³u nej izdebki, wytwornej izby z drewnian¹ pod³og¹, jakby odœwiêtnego pokoju. Ta pierwsza izba by³a odpowiednikiem czarnej izby, druga zaœ bia³ej. Klepisko, wczeœniej pokropione wod¹, zamiata³o siê przy u yciu wiklinowej miot³y ( miet³y ), tzw. drapacy. Wejœcie do izdebki prowadzi³o prosto z kuchni, przez drewniany stopieñ. W czasach mojego dzieciñstwa drzwi pomiêdzy obu izbami by³y ju mocno spaczone i nie domyka³y siê tak, e wieczorem do izdebki zawsze wkrada³o siê delikatne œwiat³o od kuchennej lampy. Elektrycznoœæ zosta³a tutaj zamontowana na pocz¹tku lat 50-tych, ale tylko w izbie kuchennej. By³a w niej tylko jedna lampa, a w niej tylko jedna arówka. By³a ona zawsze zabrudzona przez gromadz¹ce siê wokó³ niej muchy i æmy. W bia³ej izbie, zwanej izdebk¹, naszej sypialni, nadal królowa³a lampa naftowa, z cudownym zapachem nafty i delikatnym, migoc¹cym œwiat³em. Jeszcze dziœ, gdy zamknê oczy, widzê jak na d³oni niepowtarzalne wnêtrze obu izb, które nieraz œni mi siê jeszcze po nocach. ycie codzienne i towarzyskie toczy³o siê w du ej izbie. By³o to pomieszczenie o dwóch frontowych oknach, zamykanych od wewn¹trz na haczyk, na których parapetach, w doniczkach, zawsze sta³y Powiatowa i Miejska Biblioteka w Wieliczce serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z OO. Leonem Knabitem z Opactwa Benedyktynów w Tyñcu. Spotkanie odbêdzie siê 27 stycznia o godzinie 17:00. Tym razem znany i lubiany zakonnik spotka siê ze doros³ymi czytelnikami wielickiej biblioteki. Ojciec Leon Knabit odwiedzi wielick¹ bibliotekê po raz drugi. Pierwsze spotkanie z tym niezwyk³ym cz³owiekiem, autorem licznych ksi¹ ek odby³o siê 29 kwietnia 2009 roku. Ojciec Leon spotka³ siê wtedy z najm³odszymi czytelnikami biblioteki. Spotkanie z Ojcem i Ojca twórczoœci¹ by³o wyj¹tkowym, czerwone i bia³e pelargonie. Pod œcian¹ zewnêtrzn¹ ustawione by³y drewniane ³awy, a pomiêdzy oknami sta³ stó³ pokryty cerat¹. Czêsto, gdy nie spo ywano posi³ku, na stó³ k³ad³o siê œmieszne, ale skuteczne urz¹dzenie do chwytania much, które posiada³o kszta³t klosza zwê aj¹cego siê u góry w w¹sk¹ szyjkê. Do wnêtrza wlewa³o siê os³odzon¹ ciecz i wówczas owady, wabione woni¹ cukru, wlatywa³y przez w¹sk¹ szyjkê do wnêtrza klosza, a tam w zamkniêtej przestrzeni wpada³y do lepkiej cieczy. Much w izbie by³o zreszt¹ tak du o, e nie pomaga³o ani to podstêpne urz¹dzenie, ani porozwieszane pod powa³¹ lepy na muchy, nawet w du ej iloœci. Kto dziœ ju pamiêta te lepy, czyli zawieszane pod sufitem lepkie, w¹skie paski. Wieczorem wokó³ lampy niepodzielnie królowa³y muchy, æmy i komary, wabione jej œwiat³em. Nie pozostawa³o nic innego, jak przyzwyczaiæ siê do obecnoœci owadów i chroniæ przed nimi jedynie izdebkê, nasz¹ sypialniê, co by³o o tyle ³atwiejsze, e by³o tu zawsze mroczno, zw³aszcza po zasuniêciu firanki. Ale muchy i komary zawsze dawa³y w koœæ, jedne nad ranem, drugie w nocy. Leszek Grabowski Bajeczna cha³upa mojej babki z Bilczyc, na podstawie: Sagi rodu Grabowskich z Bilczyc i Liplasa ko³o Gdowa, to kolejna czêœæ z cyklu ilustrowanych opowiadañ, autorstwa Leszka Grabowskiego, kronikarza Ziemi Gdowskiej. W nastêpnym numerze - druga czêœæ opowiadania. Leszek Grabowski (ur. 1953) autor wielu opracowañ dotycz¹cych Krakowa, Gdowa, okolic Wieliczki. Jak mówi sam autor, powstaj¹ one z potrzeby ducha, z nostalgii za up³ywaj¹cym czasem. Fotografie z archiwum Leszka Grabowskiego Ojciec Leon Knabit po raz drugi w bibliotece pe³nym duchowych doznañ prze yciem, pobudzaj¹cym dzieciêc¹ wyobraÿniê. Dziêki niemu m³odzi czytelnicy na nowo odkryli dobro i radoœæ p³yn¹c¹ z ycia, magiê mi³oœci zaklêt¹ w ksi¹ kach, co zapewne zachêci je do czêstszego obcowania z dobr¹ literatur¹. OO. Leon Knabit - Znany ze swojej otwartoœci, dobrego kontaktu z m³odzie- ¹ i poczucia humoru, by³ bliskim znajomym papie a Jana Paw³a II. Autor kilku publikacji; pracuje w mediach. Prowadzi³ programy w Telewizji Polskiej m.in. Ojciec Leon zaprasza. Obecnie prowadzi program Ojciec Leon zawodowiec w kanale Religia.tv.

8 8 Styczeñ 2010 Nr 1 WINDYKACJA -PROFESJONALNIE SKUTECZNIE I SZYBKO PROCES S DOWY GRATIS POLSKA-EUROPA - PROWIZJA P ATNA PO SP ACIE NALE NOŒCI PE EN ZAKRES US UG CYWILNO PRAWNYCH ORAZ DETEKTYWISTYCZNYCH TELEFON 24H Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie czterech powiatów: myœlenickiego, wielickiego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie SPRZEDAM Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ w miejscowoœci Falniów, gm.miechów, woj.ma³opolskie, o pow. 1ha, 65ar.Dzia³ka ta jest uzbrojona: pr¹d, wodoci¹g,studnia,telefon, w trakcje budowy œcieki,dzia³ka ta jest przy drodze asfaltowej Miechów-Wolbrom, ³adna i spokojna okolica. Do Miechowa 4km, dobre po³¹czenia z Krakowem i Katowicami. Kontakt tel lub Sprzedam superkomfortowe mieszkanie w Sieprawiu Kawêcinach (obok stoku narciarskiego) o powierzchni 92 m2 - trzy pokoje, czêœæ otwarta (kuchnia, jadalnia i salon), dwie ³azienki, loggia (5,8 m2), w³asne centralne ogrzewanie, kominek. Cena bardzo przystêpna!!!! Informacje pod numerem Sprzedam dzia³kê roln¹ z mo liwoœci¹ przekszta³cenia o pow.28a 76m2 po³o on¹ w Nowych Dworach ko³o BrzeŸnicy. Dzia³ka p³aska w kszta³cie prostok¹ta, dojazd drog¹ utwardzon¹ gminn¹, woda i pr¹d w granicy. Mi³a i spokojna okolica. CENA do negocjacji Sprzedam tanio dzia³kê w Miechowie o pow. 11 arów. Dzia³ka zlokalizowana w ³adnej okolicy idealnej pod zabudowê jednorodzinn¹. Zachêcam do obejrzenia.cena do negocjacji. Tel , , Sprzedam dzia³ki rolne i leœne o ca³kowitej pow. 1,35 hektara. Cena do uzgodnienia. Po³o one w miejscowoœci Osielec (miêdzy Makowem Podhalañskim a Jordanowem) - powiat suski. Teren górzysty, piêkne widoki, cisza, spokój, idealnie nadaj¹ce siê na wypoczynek Lubisz inwestowaæ? Zainwestuj w ziemiê! Okazyjnie sprzedam dwie dzia³ki rolne pow.0,23ary oraz 0,22ara, dojazd do dzia³ek drog¹ utwardzon¹. Cena 700z³.za ar. Lokalizacja Bieñkówka Do sprzedania 14,5 ha pod wirownie w w m. Wola Rad³owska gm. Rad³ów powiat tarnowski,woj.ma³opolskie 2000z³/ar - 511/ Sprzedam mieszkanie w centrum Myœlenic, 50 m2, 2 pokoje, duzy balkon,i piêtro. - Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 38 arów w miejsowoœci Iwkowa ( powiat brzeski) wraz z lasem, dobry dojazd, malownicza okolica, atrakcyjna cena. - Tel Dom w Wiœniowej zamieszka³y po remoncie elewacja pomalowana, trzy pokoje na dole, du a kuchnia, ³azienka,centralne ogrzewanie co oraz piece kaflowe w pokojach, sklep spo ywczy za p³otem,blisko szko³a i przedszkole, Koœció³, przychodnia i Urz¹d gminy. Dzia³ka posiada pozwolenie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ogrodzona ogrodzeniem betonowym,uzbrojona,woda,telefon,drzewa owocowe na dzia³ce.dom po³o ony w centrum gminy Dzia³ka o powierzchni 11ar na której stoi tak e szopa.tel: Cena Cena do negocjacji - Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jêdrzejowie-Ksi¹ e Skroniów 3750m2 przy drodze asfaltowej bardzo dobra ziemia równa dzia³ka w spokojnej okolicy - telefon / Okazyjnie sprzedam po³owê du ego domu, I piêtro 138 m2 w Zembrzycach, powiat Sucha Beskidzka, plus gara na 2 samochody, plus 100 m2 zaplecza. Dach z miedzi, notarialnie. Sprzedam b. tanio lub zamieniê na ma³e mieszkanie w Krakowie lub okolicy. Tel Sprzedam pole orne 0,78 ha na terenie Miechowa. - (0-12) Sprzedam dzia³kê roln¹ 30 arów w trakcie przekszta³cenia + 20 arów lasu. Grzechynia - okolice Makowa Podhalañskiego Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Jêdrzejowie Oœ. Reymonta ul. Dmowskiego 54,5 m2 3 pokoje z du ym balkonem po³udniowym plus piwnica s³oneczne pó³noc po³udnie stan dobry plus I piêtro spokojna okolica I w³aœciciel niskie koszty utrzymania spó³dzielcze dobra komunikacja infrastuktura us³ugowo-handlowa I w³aœciciel c.o. glazura tel telefon Okazyjnie sprzedam dzia³kê roln¹ z mo liwoœci¹ przekwalifikowania na budowlan¹. Dzia³ka po³o ona w cichej malowniczej okolicy, wspania³a pod budowê( rozci¹gaj¹ siê z niej piêkne widoki na góry. Powierzchnia 0,25ara. Super inwestycja na przysz³oœæ. Cena 25000z³ Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Trzebienicach (gm.go³cza), 50m2, stan b.dobry, parter, doprowadzony gaz ziemny, dodatkowo 2 piwnice, ogródek, pomieszczenie gospodarcze, niskie koszty utrzymania. Cena 140 tyœ. z³ Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.36.m.dwa pokoje i kuchnia. ³azienka. co. panele, glazura. w Miechowie. Wiecej info przez telefon Sprzedam dzia³kê w Zawoji przeznaczenie pod zabudowê pensjonatow¹ i rekreacyjn¹ 25arów w niskiej cenie!! koniecznoœæ dokupienia dojazdu. cena ok 40000z³ do negocjacji okazja!!! Sprzedam dzia³kê w Zawoji 11arów zg³oszona do przekwalifikowania na budowlana. Po³ozona nad strumieniem zjazd z drogi asfaltowej na dzia³kê Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 10,6 a przy ul. Kolanowskiej w Bochni. Dzia³ka posiada wszystkie media na swoim terenie Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe wyodrêbnione ze spó³dzielczego Kraków Oœ.Ruczaj ul.krokusowa stan dobry wybudowane lata 2000-e II piêtro umeblowane 1 pokój ogrzewanie gazowe stan dobry niskie op³aty I-y w³aœciciel niedaleko Tesco i Campus UJ Stryszawa, Beskid Wysoki, dzia³ka budowlana 40a widokowa obok lasu sprzedam Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe Oœ. S³oneczne ul. Œw. Leonarda w Bochni o pow.45m.2, piwnica 7m.2. 2 pokoje, 4 piêtro. Mieszkanie po generalnym remoncie,centralne ogrzewanie, nowy piec gazowy,wymieniona instalacja elektryczna, nowe okna plastikowe, nowa stolarka drzwiowa, nowe grzejniki. W ramach wyposa enia pozostaje umeblowanie kuchenne + kuchnia gazowa z termoobiegiem, garderoba w przedpokoju, sypialnia, wyposa enie ³azienki WYNAJMÊ Do wynajêcia nowo wybudowana hala produkcyjna. Czêœæ socjalna (prysznice, kuchnia, szatnia, pomieszczenia biurowe). Wysokoœæ czêœci produkcyjnej 4m.Swobodne manewrowanie tirami, wjazd z drogi powiatowej szeroki. Du a powierzchnia dzia³ki 1,81ha.(szerokoœæ dzia³ki 80m). Pod³¹czenie bezpoœrednie z transformatora (mo liwoœæ si³y 180kV).Hala znajduje siê w D¹brówce k. Brzeska. Obok budowanej autostrady.(1-2 km od projektowanego zjazdu). Pow. Hali. 1000m2 Pow. Biur. 150m2 Pow. Prod. 850m2 Pow. Dzia³ki. 1,81ha Instalacje: komputerowa; przeciwpo arowa; wentylacja. Dodatkowe: zaplecze socjalne; kuchnia Media: si³a(40kv); woda; ogrzewanie; kanalizacja Transformator elektryczny Poszukujê mieszkania do wynajêcia 2-3 pokoje, mile widziany gara, , Mieszkanie 2 pokoje do wynajêcia w Gdowie, umeblowane lub nie. Tel KUPIÊ Kupiê wiêksz¹ dzia³kê budowlan¹ w okolicach Myœlenic, Dobczyc - Nowy Targ i okolice: Kupie ma³y dom (mo e byæ do remontu) o powierzchni oko³o 100m2 powiat nowotarski. kontakt: mail: - Nowy Targ i okolice : Kupie mieszkanie, 2 pokojowe ( oko³o 40-50m)najlepiej do remontu, Nowy Targ i Okolice. Kontakt: Kazimierz Zakupie dzialke budowlano lub ziemie orna z mo liwoœci¹ zabudowy na terenie Miechowa.Do 40,50 ar lub wiecej Zakupie ziemie pole orne lub dzia³ke budowlano na terenie Miechowa najlepiej przy drodze utwardzonej Kupiê pilnie 2-pokojowe mieszkanie w Bochni.tel Zakupie ziemie po³o ono przy trasie 7 w pobli u Miechowa od 1,5 do 2 hektarów.przeznaczona pod inwestycje,cena do uzgodnienia Kupie ziemie (dzia³kê budowlano lub pole przy ul warszawskiej w Miechowie. dobrze zap³acê!! mo na dzwoniæ ca³o dobê Zakupie ziemie przy ulicy warszawskiej w Miechowie mo e byæ dzia³ka budowlana lub pole przy tej ulicy. Cena do uzgodnienia w zale noœci od wielkoœci gruntu. Dobrze zap³acê!! Mo na dzwoniæ o ka dej porze!!prosiæ Tomka Kupiê mieszkanie 2,3 pok. w Nowym Targu lub okolicy Kupiê dzia³kê zabudowan¹ / niezabudowan¹ w Bochni o pow. min. 50a Kupie dzia³kê budowlan¹ w okolicach Bochni lub oddalon¹ do 10 kilometrów od Bochni. tel INFORMACJE Notatki z radiowozu Ferie 2010 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce oraz podleg³ych komisariatów przyst¹pili do dzia³añ FERIE Podstawowym zadaniem Policji jest zapewnienie bezpieczeñstwa dzieciom i m³odzie y. NIEPO OMICE Autobusem do Niepo³omic W gminie trwaj¹ intensywne prace nad przygotowaniem specyfikacji do przetargu na kompleksow¹ obs³ugê transportu pomiêdzy Niepo³omicami a Krakowem. Burmistrz chce, aby zwyciêzca przetargu œwiadczy³ us³ugi transportowe nie tylko na jednej linii, ale ca³oœciowo na trasach biegn¹cych przez ró ne miejscowoœci. Jednym z warunków przetargowych jest œwiadczenie us³ug transportowych bardziej komfortowymi ni dotychczas pojazdami. Jak zapewnia Burmistrz Roman Ptak, linia Niepo³omice-Kraków ma byæ obs³ugiwana nowymi, klimatyzowanymi autobusami zabieraj¹cymi na Burmistrz Niepo³omic, Roman Ptak gor¹co zaprasza wszystkich Seniorów do Zamku Królewskiego, na doroczny, uroczysty Bal Seniora! W tej dawnej siedzibie Piastów i Jagiellonów goœcie bêd¹ siê bawiæ 31 stycznia 2010 roku. Komnaty zamkowe i stylowe piwnice ugoszcz¹ oko³o 500 osób, na organizowanym ju po raz osiemnasty Balu Seniora. Uroczyste powitanie goœci i rozpoczêcie zabawy zaplanowano na godzinê Po inauguracji Balu i wspólnym toaœcie lampk¹ szampana, Seniorzy otrzymaj¹ symboliczne klucze do zamku i rozpoczn¹ zabawê do póÿnej nocy. Na inauguracje zagra, specjalnie zaproszony na t¹ uroczystoœæ, koncert krakowski Zespó³ Estradowy Kamea. Po ich wystêpie, Bal rozpocznie siê na dobre! pok³ad oko³o szeœædziesiêciu podró - nych. Na pozosta³ych liniach kursowaæ bêd¹ busy, mog¹ce pomieœciæ trzydziestu pasa erów. Po przetargu oka e siê, czy gminê staæ na dotowanie ca³oœci transportu w kierunku Krakowa. Je eli kwota bêdzie zbyt wysoka urzêdnicy licz¹ siê z tym, e trzeba bêdzie og³osiæ nastêpny przetarg i na przyk³ad zrezygnowaæ z dotowania przejazdów busami. Krakowski ZIKiT obserwuje dzia³ania w³adz gminy Niepo³omice. Gminni urzêdnicy zaczêli w³aœnie od rozmów z zarz¹dem krakowskiego transportu, ale wygl¹da na to, e postanowili sprawdziæ Tañczyæ bêdzie mo na zarówno przy muzyce granej na ywo przez - tak lubiany przez Seniorów - Zespó³ Lester, jak i przy najwiêkszych hitach puszczanych przez profesjonalnych DJ-ów w piwnicach zamkowych. Oba repertuary bêd¹ sk³adaæ siê z najwiêkszych przebojów muzyki polskiej i zagranicznej z lat 50, 60 i 70. Aby nie zabrak³o si³ do zabawy, kelnerzy podawaæ bêd¹ dania gor¹ce i zimne przek¹ski. Bêdzie coœ na s³odko i coœ na wytrawnie. Zabawa potrwa do pó³nocy. Bilety na bal dostêpne s¹ w recepcji Hotelu Zamek Królewski, w domach kultury Gminy Niepo³omice oraz u so³tysów. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Niepo³omice, w Referacie Promocji, dzwoni¹c pod numer telefonu W³adze gminy Niepo³omice postanowi³y zorganizowaæ w³asn¹ sieæ komunikacyjn¹. Trwaj¹ prace nad preferowanymi trasami przejazdu i rozk³adem jazdy. Bal Seniora Cztery wypadki, siedem osób rannych. Na terenie powiatu wielickiego w ci¹gu dwóch dni (8 9 stycznia) mia³y miejsce cztery wypadki drogowe. W pi¹tek 8 stycznia oko³o godz. 11:25 w Wieliczce na ul. Sienkiewicza kieruj¹ca samochodem marki Opel, prawdopodobnie straci³a panowanie nad pojazdem i wjecha³a na przeciwny pas ruchu wprost pod nadje - d aj¹cy z przeciwka samochód marki Renault. W wyniku zdarzenia, obra eñ cia³a dozna³a pasa erka renault, która zosta³a przewieziona do jednego z krakowskich szpitali. Kieruj¹ca oplem, 30- letnia mieszkanka Wieliczki oraz kieruj¹cy renault byli trzeÿwi. Do kolejnego wypadku dosz³o w tym samym dniu przed godz. 20:00 w miejscowoœci Tr¹bki. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ policji, kieruj¹cy samochodem marki Zastava, jad¹c w stronê Gdowa, potr¹ci³ pieszego, który nagle wyszed³ z za innego pojazdu i przechodzi³ przez jezdniê. Potr¹cony mê czyzna, 44-letni mieszkaniec powiatu wielickiego, z obra eniami cia³a zosta³ przewieziony do szpitala. Kieruj¹cy zastav¹, 60-letni mieszkaniec Gdowa, by³ trzeÿwy. Samochód zosta³ zabezpieczony na policyjnym parkingu. W sobotê 9 stycznia oko³o godz. 8:00 w miejscowoœci Szarów dosz³o do wypadku drogowego, w którym poszkodowani zostali kieruj¹cy samochodem marki Volvo oraz pasa erka. Kieruj¹cy volvo jad¹c w kierunku Niepo³omic straci³ panowanie nad pojazdem i zjecha³ na pobocze uderzaj¹c w przepust betonowy. Samochód zosta³ zabezpieczony na policyjnym parkingu. Kieruj¹cy volvo by³ trzeÿwy. Do ostatniego wypadku dosz³o w tego samego dnia wieczorem oko³o godz. 18:30 w miejscowoœci Raciborsko. Kieruj¹cy samochodem marki Ford jad¹c w kierunku Grajowa, podczas wyprzedzania kolumny pieszych straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w id¹cych. Poszkodowane zosta³y trzy osoby, które przewieziono do szpitala. Z relacji œwiadków wynika, e na pocz¹tku i na koñcu kolumny sz³y osoby w kamizelkach odblaskowych nios¹ce latarki. Kieruj¹cy fordem, 21-letnimieszkaniec Skawiny, by³ trzeÿwy. Policjanci zabezpieczyli forda do badañ na policyjnym parkingu. Policja przypomina, i warunki drogowe s¹ bardzo trudne. Na drogach zalega œnieg, b³oto poœniegowe, jest œlisko. Apeluje o zachowanie szczególnej ostro noœci zarówno kierowców jak równie pieszych. Narkotyki 5 stycznia 2010r. w godzinach popo³udniowych policjanci Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zatrzymali dwie osoby, które prawdopodobnie zajmowa³y siê handlem narkotykami na terenie Wieliczki. Policjanci podczas przeszukania w miejscu przebywania tych osób znaleÿli po oko³o jednym gramie marihuany oraz amfetaminy. Zatrzymani to mê czyzna i kobieta w wieku 24 lat, przebywaj¹cy na terenie Wieliczki, utrzymuj¹cy siê z prac dorywczych. Zatrucie tlenkiem wêgla W sobotê, 2 stycznia 2010r. w miejscowoœci Kokotów dosz³o do zatrucia tlenkiem wêgla siedmiu osób, w tym czworga dzieci w wieku 3, 6, 9 i 11 lat. Oko³o godz. 6:15 jeden z mê czyzn kilka sekund po wejœciu do ³azienki straci³ przytomnoœæ. Zaalarmowana rodzina natychmiast wezwa³a pogotowie, zaczê³a wietrzyæ mieszkanie, gdy zorientowa³a siê, e mo e dochodziæ do wydobycia siê tlenku wêgla. Mê czyzna dziêki szybkiej pomocy odzyska³ przytomnoœæ, zosta³ przewieziony do szpitala na oddzia³ intensywnej terapii. Pozosta³e osoby, w tym tak e dzieci zosta³y przewiezione do krakowskich szpitali i poddane obserwacji. Policjanci podczas wykonywanych czynnoœci na miejscu zdarzenia, zabezpieczyli piec gazowy do badañ przez bieg³ego specjalistê. czy nie dadz¹ sobie sami rady. Obserwuj¹c k³opoty z transportem aglomeracyjnym w Wieliczce, gdzie w³adze gminy maj¹ bardzo ograniczony wp³yw na trasy przejazdu i rozk³ad jazdy na pewno widz¹, jak cenna jest niezale noœæ. GDÓW Bezp³atna mammografia Urz¹d Gminy Gdów zaprasza 25 stycznia panie w wieku lat na bezp³atne badania mammograficzne. Badanie jest skierowane do kobiet, które: - bêd¹ mia³y wykonane badanie po raz pierwszy - ostatnie badanie wykona³y ponad 2 lata (24 miesi¹ce) temu - posiadaj¹ skierowanie z programu profilaktycznego ze wskazaniem do wykonania badania za rok Pacjentki przed rozpoczêciem badania musz¹ mieæ wype³nion¹ ANKIETÊ Termin badania: 25 stycznia 2010 roku. Badania w mammobusie wykonywane s¹ od godziny 9:00 do ostatniej zarejestrowanej pacjentki. Rejestracja pacjentek od , NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krzysztof Ptak, Gdów 402. Postój mammobusu przy Oœrodku Zdrowia.

9 Nr 1 Styczeñ INFORMACJE

10 10 Styczeñ 2010 Nr 1 REKLAMA SK AD MATERIA ÓW BUDOWLANYCH DORMAT WÊGRZCE WIELKIE 169 tel , PUSTAK MAX STAL CEG A KLINKIEROWA WE NA PROFILE P YTY KLEJE DO GLAZURY TYNKI MINERALNE I AKRYLOWE FARBY LAKIERY TRANSPORT HDS GRATIS! RATY! wielicki reklama w G OSIE WIELICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: Kraków ul. Ba³uckiego 29 tel kom Licea ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych - pierwszy semestr od wrzeœnia, lutego ka dego roku STACJA DEMONTA U POJAZDÓW CENTRUM KSZTA CENIA DOROS YCH LICEA OGÓLNOKSZTA C CE DLA DOROS YCH Z UPRAWNIENIAMI SZKO Y PUBLICZNEJ 3-letnie 2-letnie uzupe³niaj¹ce w ma³opolsce KRAKÓW: JORDANÓW: ZAKOPANE: Biuro Rachunkowe EWMAR s.c. EWMAR GWARANCJA JAKOŒCI oferuje: - Pe³n¹ ksiêgowoœæ, KPiR - Rozliczenia podatkowe, VAT, ZUS - Zaleg³oœci, pomoc w zak³adaniu firm Mo liwoœæ dojazdu do klienta ul. Wodna 17a, Kraków tel Œledziejowice 109a, Wieliczka tel APARTAMENT na Kazimierzu F.H.U. Adam Kowalczyk Siercza Wieliczka (12) SKUP SAMOCHODÓW DO Z OMOWANIA STACJA KASACJI I DEMONTA U POJAZDÓW W CZERNICHOWIE OFERUJEMY RÓWNIE SPRZEDA WÊGLA wraz z dostaw¹ na miejsce. Czynne: pn.-pt. 7-17, sob Czernichów 190 Tel. (12) Tel. kom Zabierzów, ul. Kolejowa 38 Tel. (012) Zapraszamy Pañstwa do eleganckiego apartamentu, po³o onego w samym centrum krakowskiego Kazimierza. Oryginalna aran acja oraz komfortowe wyposa enie wnêtrz zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych goœci. Doskona³a lokalizacja wœród zabytków dawnej dzielnicy ydowskiej, artystyczna atmosfera oraz bujne ycie kulturalno-rozrywkowe gwarantuje przyjemny i pe³en wra eñ pobyt. Iloœæ osób 1-4 Kraków, ul. Kupa tel: ZAPRASZAMY: Poniedzia³ek Pi¹tek: 8:00 17:00, Sobota: 9:00 14:00 SKLEP INSTALACYJNY HURT - DETAL TECHNIKI GRZEWCZE Wêgrzce Wielkie 657 tel , kom OFERUJEMY: - Kot³y gazowe i wêglowe, grzejniki - Rekuperatory, pompy ciep³a - Materia³y instalacyjne wod-kan-gaz-c.o. - Art. elektryczne - Kolektory s³oneczne - Us³ugi koparko-³adowark¹ ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY INSTALATORÓW

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo