Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej gminy o nowe tereny inwestycyjne zakoñczy³y siê ca³kowitym niepowodzeniem. Na pocz¹tku 2009 roku gmina Wieliczka wyst¹pi³a do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wy³¹czenie spod produkcji rolnej 1,3 tys. hektarów ziemi, która w ewidencji widnieje jako grunty rolne. Przygotowania do uchwalenia nowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego by³y dla mieszkañców miasta i gminy okazj¹ do z³o enia ponad trzech tysiêcy wniosków z proœb¹ o przekwalifikowanie dzia³ek rolniczych na budowlane. Ca³kowita powierzchnia gminy liczy prawie 10 tysiêcy hektarów, tak wiêc wnioski dotycz¹ ponad 10% obszaru gminy. Procedura dotycz¹ca dokonania zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymaga zgody odpowiednich organów, a prawo niechêtnie siê odnosi do wy³¹czania z produkcji rolnej ziem dobrej klasy. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych na cele nierolnicze i nieleœne mo na przeznaczaæ przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieu ytki, a w razie ich braku inne grunty o najni szej przydatnoœci do dzia³alnoœci produkcyjnej. Je eli gmina chce zmieniæ przeznaczenie gruntów stanowi¹cych u ytki rolne klas I-III i je eli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha, to potrzebna jest zgoda ministra rolnictwa. Pierwsza odpowiedÿ ministra na wnioski o zmianê przeznaczenia gruntów w gminie Wieliczka przysz³a w po³owie ubieg³ego roku i by³a negatywna. Gmina z³o y³a odwo³anie, uzupe³ni³a dokumentacjê o niezliczone pisma i analizy, pojawi³y siê interpelacje poselskie w tej sprawie, pomoc ze strony pos³ów i senatorów z ma³opolski. Sygna³y p³yn¹ce z Warszawy by³y uspokajaj¹ce i w³odarze Wieliczki mieli nadziejê, e decyzja ministerstwa dalszy ci¹g na str. 5» Firma WYWÓZ NIECZYSTOŒCI P YNNYCH Jerzy FENIKS Otwin OPRÓ NIANIE OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH PRZETYKANIE KANALIZACJI METOD CIŒNIENIOW Œledziejowice 244, Wieliczka, tel , tel./fax: tel. kom , WSZYSTKO DLA CA$INGS MASARZY I KUCHNI Plac Targowy Bednarka Rok za³o enia 1977 Gabinet okulistyczny Komputerowe badanie wzroku Badanie pola widzenia Soczewki kontaktowe Realizacja recept PRACOWNIA OPTYCZNA Roman Bro ek Dyplomowany Optyk Badanie wzroku dla kierowców Us³ugi na recepty ubezpieczalni Naprawy okularów Du y wybór opraw i szkie³ firm krajowych i zagranicznych Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 3 tel./fax: (012) , tel. (012) Kraków, ul. Teligi 24, Dom Handlowy CORA czynne: pn-pt 9-17, sob Niepo³omice, ul. Myœliwska 37, tel , fax Wieliczka, ul. Asnyka 15, tel./fax: , Serwis. Awarie STACJA KONTROLI POJAZDÓW A, B, T, c, d, e BOGDAN ZARZYCZNY tel. (12) , WEW. 12 STACJA PALIW CA ODOBOWA tel. (12) , 61 SERWIS SAMOCHODOWY tel. (12) BAZA, SIERCZA 1/ K. WIELICZKI

2 2 Styczeñ 2010 Nr 1 Centrum Kultury i Turystyki Rynek Górny 6 zaprasza: stycznia - od poniedzia³ku do pi¹tku, "Œmiesznie, zdrowo, kolorowo" - zimowe ferie w Centrum Kultury i Turystyki. W programie m.in.: - zabawy ruchowe, gry planszowe, zajêcia plastyczne, turnieje, wyjazd do Reni sport, wyjazd do kina, wizyta na basenie 29 stycznia pi¹tek, Centrum Kultury i Turystyki, godzina: Wielicki Klub Fotograficzny zaprasza wszystkich chêtnych zainteresowanych pog³êbieniem wiedzy na temat fotografii 30 stycznia sobota. Centrum Kultury i Turystyki aula i sale. III Dzieñ Otwarty w CKiT spektakl teatralny dla dzieci - Królowa Œniegu (bilety w cenie 7 z³) otwarte zajêcia tanecznorytmiczne Na skrzyd³ach motyli w œwiat jêzyków - informacje o zajêciach i klasyfikacja do grup jêzykowych Karnawa³owa feeria barw otwarte zajêcia plastyczne otwarte zajêcia nauki gry na instrumentach otwarty kurs tworzenia bi uterii Numizmatyka - moja pasja - spotkanie z kolekcjonerem otwarty kurs oraz degustacja kuchni francuskiej z nowego cyklu Gwiazdy w Wieliczce spektakl teatralny - sztuka Aleksandra Gelmana " aweczka" - wyst¹pi¹: Iwona Konieczkowska i Piotr Cyrwus; re yseria Piotr Cyrwus; opracowanie muzyczne Tadeusz Leœniak 6 luty- godz. 17:00 - wernisa Grupy Twórczej "W Wolnej Chwili" Ferie zimowe w Muzeum Muzeum up Krakowskich w Wieliczce zaprasza dzieci i m³odzie na zajêcia w dniach do , w godzinach 11:00 13:00. Noworoczny bal karnawa³owy Poniedzia³ek Erazm Bar¹cz górnik i kolekcjoner dzie³ sztuki Zamek upny wstêp bezp³atny. Zwiedzanie wystawy poœwiêconej niezwyk³emu cz³owiekowi, który by³ górnikiem, znawc¹ sztuki i kolekcjonerem. Na bazie zdobytej wiedzy, uczestnicy wezm¹ udzia³ w interaktywnych warsztatach edukacyjnych poœwiêconych tematyce kolekcjonerstwa Wtorek Maciej Kopacz i wielickie podziemia Podziemna ekspozycja na III poz. kopalni wstêp 3 PLN/os. Interaktywne zwiedzanie ekspozycji podziemnej, spotkanie z górnikiem Maciejem i wykonywanie górniczych prac: przewo enie beczki na wózku zwanym psem wêgierskim, ³adowanie soli do beczki, toczenie solnego ba³wana Œroda Bo onarodzeniowe obyczaje co z nich przetrwa³o do dziœ? Zamek upny wstêp bezp³atny. Warsztaty edukacyjne po³¹czone z zajêciami plastycznymi oraz konkursami. Dziêki nim, dzieci bêd¹ mia³y okazjê do samodzielnego wykonania stroików oraz szopek, zapoznaj¹ siê z najstarszymi obyczajami bo onarodzeniowymi. Dodatkow¹ atrakcj¹, bêdzie mo liwoœæ wziêcia udzia³u w poszukiwaniu skarbu, ukrytego w Zamku upnym Czwartek Zabytki na liœcie UNSECO Podziemna ekspozycja na III poz. kopalni wstêp 3 PLN/os. Oprowadzanie uczestników po podziemnej ekspozycji muzealnej wprowadzenie w tematykê zwi¹zan¹ z kopalni¹, ukazanie wyj¹tkowej wartoœci obiektu i jego unikalnoœci w skali œwiatowej w nawi¹zaniu do faktu wpisania Kopalni Soli w Wieliczce na pierwsz¹ Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO w paÿdzierniku 1978 roku. Zapoznanie z terminem oraz logo UNESCO, histori¹ powstania i zakresem dzia³alnoœci tej organizacji, listami Œwiatowego Dziedzictwa (przede wszystkim obiektami polskimi ze szczególnym uwzglêdnieniem Kopalni Soli w Wieliczce) Pi¹tek Górnicze Szczêœæ Bo e Podziemna ekspozycja na III poz. kopalni wstêp 3 PLN/os. Zajêcia maj¹ na celu przybli enie tradycji oraz obyczajów górniczych. Uczestnicy zapoznaj¹ siê z prac¹, któr¹ górnicy wykonywali dawniej i obecnie; wierzeniami, strojem. Na dzieci czekaj¹ liczne konkursy, zajêcia plastyczne itp Sobota Noworoczny bal karnawa³owy ( ) Zamek upny Sala Gotycka, wstêp 10 PLN ( opiekunowie wstêp wolny). Bal koñcz¹cy tegoroczne ferie muzealne. Wszyscy uczestnicy proszeni s¹ o przybycie w strojach karnawa³owych. Naszych wspania³ych goœci podejmowaæ bêd¹ historyczne postacie upnik i ksiê na Kinga. W ramach wstêpu zapewniamy poczêstunek oraz dobr¹ zabawê. Iloœæ miejsc ograniczona! Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z Dzia³em Edukacji i Promocji: tel SANEPID na Stromej, MOS na Konopnickiej Zapraszamy do udzia³u w konkursie. Oto pytanie: Pierwszy Polak - z³oty medalista zimowych igrzysk olimpijskich to: a. Adam Ma³ysz b. Stanis³aw Marusarz c. Wojciech Fortuna 27 luty - godz. 19:30 - koncert: Stare Dobre Ma³ eñstwo Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje o zmianie siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. SANEPID zlokalizowany dotych-czas w Wieliczce przy ulicy Wincentego Pola mieœci siê obecnie przy ulicy Stromej 11 (przecznica od Klaœnieñskiej). SANEPID dzieli budynek z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, który ma w nim siedzibê od grudnia 2008 roku. Nadal obowi¹zuj¹ te same numery telefonów (tel , , faks ) oraz czas pracy (poniedzia³ek pi¹tek od godziny 7.00 do 15.00). Siedzibê zmieni³ tak e Miêdzyszkolny Oœrodek Sportowy w Wieliczce. MOS zlokalizowany dotychczas w Wieliczce przy ulicy Sienkiewicza mieœci siê obecnie w budynku Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Wieliczce (Dom Nauczyciela) przy ulicy Marii Konopnickiej 13/5. Do wygrania: Cztery ca³odzienne karnety na Kolej Linow¹ Tobo³ów w Oœrodku Wypoczynkowym Ostoja Górska Koninki. Odpowiedzi mailem prosimy przesy³aæ do 26 stycznia na adres:

3 Nr 1 Styczeñ NASZE ZDROWE MA E CENY BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO Ma³gorzaty Mucha Œwiadczy us³ugi : rozliczenia firm roczne zeznania podatkowe pomoc i doradztwo przy zak³adaniu firm wniosek o zwrot VATu w budownictwie Mo liwoœæ dojazdu do klienta ŒLEDZIEJOWICE 340 tel , w godzinach: Atrakcyjne po yczki gotówkowe: z³. - rata 291 z³ z³. - rata 582 z³ z³. - rata 1165 z³. Rrsp 7,08%rocznie - bez zaœwiadczeñ TARNÓW tel KRAKÓW tel , GDÓW ul. M³yñska 1 tel czynne: pn. - pt sobota stycznia 2010r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Wieliczce odby³o siê uroczyste og³oszenie wyników oraz wrêczenie nagród dla KRAKÓW ul. Wys³ouchów 30a tel czynne: pn. - pt sobota Rynek Górny 7 tel czynne: pn. - pt sobota KARTA STA EGO PACJENTA! Bêdzie kanalizacja! 8 stycznia zosta³a podpisana umowa o dofinansowanie budowy kanalizacji w Gminie Wieliczka. Gmina na inwestycjê wart¹ oko³o 91 mln z³otych otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójnoœci w wysokoœci 76 mln z³otych. Dziêki dotacji z Funduszu Spójnoœci gmina Wieliczka zbuduje do 2014 roku 99 km kanalizacji sanitarnej i 20 przepompowni sieciowych oraz przeprowadzi modernizacjê kanalizacji sanitarnej na odcinku 21 km. Wieliczka otrzyma tak e oko³o 10 mln z³otych z Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt rewitalizacji centrum miasta. Przedsiêwziêcie pod wzglêdem realizacyjnym podzielono na 15 zadañ. Wszystkie zadania zwi¹zane s¹ z budow¹ kanalizacji sanitarnej na terenie Studia w Wieliczce Powiat Wielicki podj¹³ wspó³pracê z Wy sz¹ Szko³¹ Edukacji Zdrowotnej w odzi. W jej efekcie zostanie uruchomiony Oddzia³ Doskonalenia Nauczycieli, w miejscowoœci: Czarnochowice, Chor¹gwica, Kokotów, Lednica Górna, Mietniów, Ro nowa, Œledziejowice, Zabawa, Wieliczka os.koœciuszki, os. Zdrojowe, os. Lekarka, os. Ogrodowe, os. Bogucice. Przedsiêwziêcie zak³ada równie wykonanie rozdzia³u kanalizacji ogólnosp³awnej na terenie miasta, a tym samym z eliminacj¹ wód deszczowych z systemu kanalizacyjnego odprowadzaj¹cego œcieki do oczyszczalni P³aszów II. Zakres projektu obejmuje wykonanie prac projektowych (dla 3 zadañ) oraz budowlano-monta owych ok 100 km ramach którego prowadzone bêd¹ studia podyplomowe. Uczelnia planuje rozpocz¹æ rekrutacjê na rok akademicki 2010/2011 jeszcze w tym miesi¹cu. Inicjatywa ma na celu zwiêkszenie dostêpnoœci do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli. Dlatego w programie studiów dominowaæ bêd¹ przedmioty pedagogiczne. Wiêcej o studiach podyplomowych czytaj na stronie G³osu: trzech dzielnicowych z powiatu wielickiego, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów. Konkurs trwa³ do koñca grudnia 2009 roku. sieci kanalizacyjnej oraz 20 przepompowni œcieków. Realizacja projektu ma nast¹piæ w latach Realizacja przedsiêwziêcia umo liwi pod³¹czenie do systemu kanalizacyjnego osób. W maju 2008 roku Gmina Wieliczka z³o y³a wniosek o dofinansowanie przedsiêwziêcia pn. Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka w ramach pierwszego naboru Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Celem bezpoœrednim przedsiêwziêcia jest likwidacja niedoborów systemu wodno-œciekowego, tj. wyposa enie gminy Wieliczka w system kanalizacyjny, a tym samym wniesienie wk³adu w spe³nienie g³ównego celu osi priorytetowej I Gospodarka wodno-œciekowa POIiŒ: Wyposa enie (do koñca 2015 r.) aglomeracji powy ej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie œcieków. Wirtualnie po powiecie Ponad trzysta zdjêæ panoramicznych z³o y siê na dwadzieœcia dwie wirtualne wycieczki po powiecie wielickim. Liczba ta plasuje multimedialn¹ prezentacjê na pierwszym miejscu w kraju, a byæ mo e równie w œwiecie. Jej zwiastun pojawi³ siê w³aœnie na stronie internetowej Powiatu Wielickiego. O multimedialnej prezentacji najwiêkszych atrakcji powiatu wielickiego czytaj na stronie G³osu: Najlepszy Dzielnicowy 2009 Roku Tytu³ Najlepszego Dzielnicowego Roku 2009 zdoby³ asp. sztab. Tadeusz Porêbski. S³u bê pe³ni ju 18 lat. Dzielnicowym jest od 15 lat i ca³y czas na tym samym rejonie s³u bowym. Zainteresowania to pi³ka no na i siatkowa. Od dzieciñstwa interesuje siê pszczelarstwem. Tej pasji poœwiêca ka d¹ woln¹ chwilê. Drugie miejsce przypad³o m³. asp. Zbigniewowi Jazgar. Trzecie miejsce zaj¹³ asp. Antoni Szel¹g. Nagrody rzeczowe, pami¹tkowe listy gratulacyjne i dyplomy wrêczyli Starosta Powiatu Wielickiego Jacek Juszkiewicz, Wicestarosta Wielicki Miros³aw Mrozowski oraz przedstawiciel Dziennika Polskiego Remigiusz Pó³torak. Starosta Jacek Juszkiewicz z³o y³ serdeczne gratulacje zwyciêzcom, podziêkowa³ za wzorow¹ s³u bê, oddanie i zaanga owanie. Ferie w bibliotece? Czemu nie Jak co roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce zaprasza wszystkie dzieci na ferie w bibliotece. Podczas zimowego wypoczynku w wielickiej ksi¹ nicy oraz placówkach filialnych odbywaæ siê bêd¹ zajêcia edukacyjno-plastyczne dla wszystkich dzieci, które maj¹ czas i ochotê odwiedziæ progi biblioteki. Jako co roku wielicka biblioteka chce zagospodarowaæ wolny czas najm³odszym mieszkañcom gminy i zape³niæ go spotkaniami z ksi¹ k¹ i dobr¹ zabaw¹. Zajêcia prowadzone w bibliotece maj¹ charakter edukacyjno zabawowy, czyli dla ka dego coœ mi³ego, ale i naukowego Ferie 2010 zapowiadaj¹ siê wyj¹tkowo ciekawie. W programie znajd¹ siê zajêcia z angielskiego, fotografii, nauki szybkiego czytania i zapamiêtywania. Nie zabraknie zajêæ plastycznych oraz gier i zabaw literackich. Zajêcia trwaj¹ przez dwa tygodnie ferii w dni robocze w godzinach 12:00-14:00. Na zajêcia mo e przyjœæ ka de dziecko, które ma na to ochotê. Zajêcia s¹ bezp³atne. Zapraszamy serdecznie. Szczegó³owy program ferii podajemy poni ej: I tydzieñ Upominki i prezenty - zajêcia plastyczno - techniczne Zaczarowany œwiat fotografii - spotkanie z fotografem z Wielickiego Klubu Pasjonatów Fotografii. JE ELI: straci³eœ dane zdjêcia rodzinne komputer odmówil Ci pos³uszeñstwa zaatakowa³ Ciê paskudny wirus NIE MUSISZ RWAÆ W OSÓW Z G OWY ZADZWOÑ: , Serwis, rozbudowa, sprzeda u ywanych i nowych komputerów, sieci internetowych, instalacja oprogramowania P.H.U. FREND Wieliczka, ul. Pocztowa Teatr mój widzê ogromny - zabawa w teatr, recytacja, wspó³organizowane przez Wspieranie Edukacji Myœlacz Tarcza pe³na pytañ miêdzybiblioteczna rywalizacja literacka Kochana babciu, Kochany dziadku... spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. II tydzieñ Zabawa z angielskim gry i zabawy jêzykowe prowadzone przez lektorów ze Szko³y Jêzykowej Kontekst Gry i zabawy literackie czyli, czy wiesz co czytasz Zabawa z angielskim gry i zabawy jêzykowe. Hu hu ha nasza zima z³a, czyli œnie ne igraszki Zabawa z angielskim - gry i zabawy jêzykowe. P³ywaæ ka dy mo e wyprawa na basen Zabawa z angielskim - gry i zabawy jêzykowe. Sposoby i techniki zapamiêtywania wspó³organizowane przez Wspieranie Edukacji Myœlacz Zabawa z angielskim - gry i zabawy jêzykowe. Magiczny œwiat kina - wyjazd do kina na zakoñczenie ferii. Zajêcia odbywaj¹ siê w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 12:00-14:00 Wszystkie zajêcia s¹ bezp³atne

4 4 Styczeñ 2010 Nr 1

5 Nr 1 Styczeñ Nie ruszaæ 304! Autobus 304 jest dla wielu wieliczan bardzo wygodn¹ form¹ transportu. D³ugo oczekiwana aglomeracyjna linia przyspieszona u³atwi³a ycie mieszkañcom codziennie doje d aj¹cym do pracy i szko³y w Krakowie. Dlatego tak ywio³owo reaguj¹ na wszelkie zmiany dotycz¹ce czêstotliwoœci kursów autobusu lub zmianê trasy. Od 1 stycznia tego roku krakowski ZIKiT, w ramach przeprowadzanych w firmie oszczêdnoœci zmieni³ trasê 304 ki i do³o y³ do trasy przejazdu dwa przystanki na Nowym Bie anowie. Rozk³ad jazdy zak³ada, e czas przejazdu wyd³u y³ siê o 6 minut ale pasa erowie twierdz¹, e w czasie szczytu komunikacyjnego autobus jedzie d³u ej nawet Skazani na rolnictwo? dokoñczenie ze str. 1» o 12 minut. Nie widz¹ sensu wprowadzonych zmian, g³oœno protestuj¹ przeciwko pomys³om ZIKiT-u i ¹daj¹ przywrócenia poprzedniej trasy autobusu. Jak siê okazuje, sprawa nie jest wcale prosta. Krakowska komunikacja odnotowa³a w ubieg³ym roku du e straty i chce tak zmieniæ trasy i grafik przejazdów, aby jak najwiêcej zaoszczêdziæ. W sprawie 304 Zarz¹d okopa³ siê na stanowisku i twierdzi, e mimo protestów mieszkañców Wieliczki ze zmian siê nie wycofa. Aby udowodniæ pasa erom, e nie maj¹ racji, co do prze³adowania autobusu w godzinach szczytu umieœci³ na swojej stronie filmy pokazuj¹ce wype³nienie autobusów w Mieszkañcy Wieliczki protestuj¹ przeciwko decyzji dotycz¹cej zmiany trasy autobusu 304. pozwoli na zmianê przeznaczenia przynajmniej czêœci dzia³ek. OdpowiedŸ ministerstwa, która w styczniu dotar³a do urzêdu pozbawi³a z³udzeñ samorz¹dowców, którzy wi¹zali z t¹ decyzj¹ dynamiczny rozwój gminy. Ministerstwo nie zgodzi³o siê bowiem na odrolnienie ani jednej dzia³ki. Decyzja ta hamuje nie tylko stworzenie Wielickiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej, która by³a jednym ze sztandarowych pomys³ów obecnych w³adz Wieliczki ale tak e rozwój budownictwa mieszkaniowego na tym terenie. Zakupem gruntów budowlanych w gminie jest zainteresowanych coraz wiêcej inwestorów i osób prywatnych, tereny te zosta³y docenione ze wzglêdy na malownicze po³o enie i bliskoœæ Krakowa. Ta decyzja jest ze wszech miar szkodliwa dla naszej gminy i skutecznie blokuje jej rozwój mówi Pe³nomocnik Burmistrza ds. Inwestycji Józef Lassota. Wieliczka nie jest i ju nigdy nie bêdzie gmin¹ rolnicz¹. Grunty, których dotyczy³y wnioski w wiêkszoœci nie s¹ uprawiane i nie bêd¹ wykorzystywane pod produkcjê roln¹. Niestety ministerstwo jest g³uche na nasze racje i nie zmieni³o decyzji mimo wielu dostarczonych argumentów. Spodziewaliœmy siê, e po odwo³aniu decyzja w stosunku chocia do czêœci dzia³ek bêdzie pozytywna mówi Józef Lassota. Odpowiedzi na interpelacje poselskie w tej sprawie sugerowa³y korzystne dla gminy rozwi¹zanie. Uczestniczy³em w spotkaniu z ministrem rolnictwa, na którym Burmistrz Wieliczki Artur Kozio³ i Cz³onek Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego Wociech Kozak zostali zapewnieni przez ministra, e w rozwoju gminy nie bêdzie przeszkadza³. Burmistrz Artur Kozio³ czuje siê zaskoczony i rozgoryczony. Zadecydowa³ o wyst¹pieniu na drogê s¹dow¹ i zaskar enie decyzji Ministerstwa Rolnictwa do S¹du Administracyjnego. Zosta³a wynajêta kancelaria prawnicza, która przygotowuje skargê. Gmina ma na zaskar enie decyzji trzydzieœci dni i termin ten up³ywa pod koniec stycznia. Zdarzaj¹ siê przypadki, e udaje siê podwa yæ decyzjê Ministerstwa mówi Józef Lassota. Jednak S¹d Administracyjny nie mo e zmieniæ samej decyzji je eli uzna nieprawid³owoœci, skieruje sprawê do ponownego rozpatrzenia. Uchybienia wykazane w uzasadnieniu wyroku s¹ wytyczn¹ dla adresata co do wydania nastêpnej decyzji ale nie s¹ obligatoryjne. Ta sprawa na pewno jeszcze potrwa. Niewykluczone, e bêdziemy musieli poczekaæ, a przyjdzie nowy minister mówi Józef Lassota. czasie porannego i popo³udniowego szczytu. Pasa erowie, którzy, czasem maj¹ k³opot z wepchniêciem siê do pojazdu s¹ rozgoryczeni. Zmiany s¹ niewielkie mówi Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy krakowskiego ZIKiT-u i s¹ wprowadzone na terenie gminy Kraków. Rocznie utrzymanie autobusu kosztuje miasto 4,8 mln z³otych, Gmina Wieliczka dop³aca do tej linii 355 tys. z³otych, co stanowi niewielki udzia³ w kosztach. Dlatego, e g³ówny ciê ar utrzymania tej linii ponosimy my, do nas nale y te optymalizacja wydatków t³umaczy Jacek Bartlewicz. Proponowaliœmy gminie przejêcie autobusu i pokrycie ca³oœci kosztów ale na to nikt nie chce siê zgodziæ. Uwa am, e nie mamy mo liwoœci zadowolenia wszystkich pasa erów i musimy wybraæ kompromis. W przypadku 304 zmiana trasy by³a bardzo korzystna i pozwoli³a nam zrezygnowaæ z linii 502. Gdy okaza³o siê, e 304 na nowej trasie bywa bardzo przepe³nione uruchomiliœmy liniê 522, która bêdzie wozi³a pasa erów z Nowej Huty przez centrum Krakowa - do Nowego Bie anowa. Liniê, która kursuje tylko w dni powszednie w godzinach szczytu - od godz do 8.30 i od godz. 14 do godz uruchomiono po monitach mieszkañców Krakowa oraz przeprowadzeniu badañ nape³nienia 304 na nowej trasie. Mieszkañcy Wieliczki nie daj¹ siê przekonaæ do zmiany pisz¹ maile ze skargami i ¹daniami przywrócenia poprzedniej trasy 304. Wydaje siê, e obie strony stosuj¹ metodê zdartej p³yty powtarzaæ swoje argumenty a do skutku. Dyrekcja ZIKiT-u zapewne zna popularne przys³owie, które mówi, e lepsze jest wrogiem dobrego i zawsze g³êboko przemyœli ka d¹ zmianê zanim j¹ wprowadzi. Nawet jeœliby mia³a dotyczyæ tych pasa erów z innej gminy. W 1920 r. o przynale noœci Œl¹ska Cieszyñskiego mia³ zadecydowaæ pebiscyt. Na skutek antypolskich nastrojów ok Polaków musia³o st¹d uciekaæ. Czêœæ z nich przez Oœwiêcim przyby³a do Wieliczki. 70 osób znalaz³o pracê w kopalni. Przybysze z inicjatywy Józefa Jedynaka, dzia³acza spo³ecznego i Zygmunta Klemensiewicza, pos³a, zorganizowali spóldzielniê Samopomoc Œl¹zaków, której staraniem wzniesiono Dom Œl¹ski. Przez ponad 70 lat w familioku toczy³o siê ycie. W 2003 r. budynek rozebrano a jego mieszkañcy rozporoszyli siê, zaczynaj¹c ycie na nowym miejscu. Na wstêpie spotkania zostan¹ zaprezentowane nowoœci wydawnicze: Jadwigi Dudy, zeszyt 89 Biblioteczki Wielickiej p.t. 144 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie z serii: We dwoje 50 lat i wiêcej (7)... Zofia i Leszek Stochowie; Wielickie rodziny: Dunikowscy, Go³dowie, Grubeccy, album Wieliczka solne dziedzuictwo kultury z teksem Antoniego Jod³owskiego, wydany przez Kopalniê Soli Wieliczka i Muzeum up Krakowskich. Z prelekcjami wyst¹pi¹: dr Leszek Zinkow - Polacy wypêdzeni ze Œl¹ska Przedszkolaki na start! Klub Sportowy Polonia Kraków zaprasza rodziców przedszkolaków urodzonych w latach na zajêcia w ramach Szkó³ki Pi³ki No nej. Klub od wrzeœnia 2007 prowadzi zajêcia sportowe dla przedszkolaków. Od samego pocz¹tku zainteresowanie rodziców jest bardzo du e, dlatego co semestr zwiêksza siê iloœæ grup i zasiêg zajêæ. Polonia tworzy nowe grupy w kolejnych dzielnicach Krakowa. Aktualnie zajêcia prowadzone s¹ w czterech grupach, w ramach dwóch sekcji: pi³ka no na i koszykówka w dzielnicy Nowa Huta Od lutego-2010 planujemy uruchomiæ kolejne grupy w innych dzielnicach miasta mówi Rafa³ Chechelski, Prezes Zarz¹du KS Polonia Kraków. Mieszkañców Wieliczki i okolic zapraszamy do grupy trenuj¹cej na ul. Bie anowskiej. Treningi bêd¹ siê odbywa³y w Szkole podstawowej nr ul. Bie anowska 204. Treningi pocz¹tkowo bêd¹ siê odbywa³y raz w tygodniu (60minut): w czwartki, rozpoczêcie oko³o g.17/17.30 Aktualnie prowadzone s¹ wstêpne zapisy. Zapisu dziecka mo na dokonaæ elektronicznie wype³niaj¹c formularz na stronie internetowej klubu. Grupa Cieszyñskiego buduj¹ Dom Œlaski w Wieliczce, mgr Jadwiga Duda, kierownik Dzia³u Regionalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, prezes Stowarzyszenia Klub Przyjació³ Wieliczki - Dokumenty Domu Œl¹skiego w Wieliczce w Archiwum Pañstwowym w Krakowie, Jerzy i Mateusz Hauschild, mieszkañcy Domu Œl¹skiego - ycie w Domu Œl¹skim w Wieliczce, prezentacja archiwalnych fotografii, prof. dr hab. Aleksandra Cieœlik z d. Dudek i inni... - Wspomnienia zwi¹zane z yciem w wielickim Domu Œl¹skim, Janusz Zawiliñski, mieszkaniec Domu Œl¹skiego - Wspomnienia o rodzinnych jse³kach urz¹dzanch w Domu Œl¹skim prezentacja fragmentu jase³ek. Organizatorem spotkania jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Dzia³ Regionany prowadzony przez mgr Jadwigê Dudê, byli mieszkañcy Domu Œl¹skiego (pomys³ spotkania Gerard Zinkow i rodzina Hauschildów), Urz¹d Miasta i Gminy Wieliczka, Stowarzyszenie Klub Przyjaciol Wieliczki, Akademickie Ko³o Wieliczan i Ko³o M³odyxch Mi³osników Starej Wieliczki. Spotkanie jest otwarte, bezp³atne i wystartuje je eli uda siê nam uzbieraæ minimum 15 osób Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ! Klub zapewnia: wykwalifikowanych trenerów profesjonalny system szkolenia ludzkie podejœcie do dziecka sprzêt sportowy dostosowany do wzrostu i wieku ma³e grupy treningowe (oko³o osób) dwa treningi w tygodniu (ka dy po 45 minut) mo liwoœæ wyjazdu na obozy sportowe udzia³ w turniejach sportowych nauka zasad fair play Wpisowe 50z³ - p³atne w momencie zapisania dziecka. Miesiêczny koszt treningów - 40z³; p³atne w pierwszym tygodniu ka dego miesi¹ca. Wszystkich zainteresowanych Polonia zaprasza do odwiedzenia strony internetowej lub w przypadku pytañ - do kontaktu Dodatkowe informacje: koordynator sekcji: Chechelski Rafa³ tel Dom Œl¹ski, Plebiscytowy i jego mieszkañcy, czyli 145 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie 27 stycznia (œroda) o godz ej w sali Magistrat Urzêdu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1 odbêdzie siê 145 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie. Bêdzie to 24 spotkanie z serii Zabytki Wieliczki p.t. Dom Œl¹ski, Plebiscytowy im. Gabriela Narutowicza i jego mieszkañcy. mo e w nim uczestniczyæ ka dy zainteresowany. Serdecznie zapraszam. Dane o spotkaniach z cyklu Wieliczka Wieliczanie mo na otrzymaæ pod adresem: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Dzia³ Regionalny, ul. wirki i Wigury 2, Wieliczka, tel , fax , e- mail: Jadwiga Duda Dotychczas z serii Zabytki Wieliczki na spotkaniach Wieliczka-Wieliczanie prezentowano: 1. Koœció³ p.w. œw. Sebastiana, 2. Kopalnia Soli Wieliczka, 3. Gmach Szko³y Górniczej i Muzeum Salinarnego, 4. Cmentarze, 5. Dwory i dworki Ziemi Wielickiej, 6. Koœció³ p.w. Stygmatów œw. Franciszka z Asy u 7. Kapliczki i krzy e przydro ne, 8. Szyb Regis i jego nadszybie, 9. Gmach S¹du Grodzkiego, 10. Kapliczki Drogi Krzy owej koœcio³a i klasztoru OO. Franciszkanów, 11. Gmach Ochotniczej Stra y Po arnej, 12. Kaplice w Kopalni Soli Wieliczka ; 13. Warzelnia Kopalni Soli Wieliczka ; 14. Pa³ac Konopków, 15. Magistrat; 16. Gmach przy ul. Dani³owicza 13; 17. Kapliczki i cmentarze choleryczne, 18. Pa³ac Przychockich, 19. S¹d Grodzki, 20. Koœció³ p.w. œw. Klemensa, 21. Polichromia W³odzimierza Tetmajera w koœciele œw. Sebastiana. 22. Budynek dworca PKP w Wieliczce-Stacji, 23. Rynek Górny

6 6 Styczeñ 2010 Nr 1 Z wielickich osiedli Jak zmieniaj¹ siê Bogucice Dom osiedlowy, kanalizacja, nowe drogi ten rok dla mieszkañców Bogucic zapowiada siê interesuj¹co. Jan Murzyn jest przewodnicz¹cym Osiedla Bogucice od 12 lat. Osiedle na jego oczach zmieni³o swój charakter z rolniczego w miejski. Jeszcze 30 lat temu wiêkszoœæ mieszkañców Bogucic uprawia³a ziemiê, nietrudno by³o spotkaæ konny zaprzêg na drodze, du o rolników trzyma³o krowy. W tej chwili w Bogucicach jest jeszcze szeœæ krów, zakolczykowanych zgodnie z unijnymi dyrektywami ale osiedle bezpowrotnie zmieni³o swoj¹ specyfikê. Przyby³o nam du o mieszkañców opowiada Jan Murzyn myœlê, e mieszka tutaj dwukrotnie tyle ludzi ni jeszcze kilkanaœcie lat temu. Zmieni³y siê te podstawowe potrzeby mieszkañców i osiedla. Teraz najbardziej zabiegamy o drogi, kanalizacjê, dom osiedlowy. W³aœnie koñczymy budowê œwietlicy osiedlowej, której powstanie by³o jedn¹ z najpilniejszych potrzeb naszej spo³ecznoœci. Istniej¹ce do tej pory zabudowania bardzo szanujemy, powsta³y one ze sk³adek mieszkañców wiele lat temu ale w miarê powiêkszania siê liczby ludnoœci Bogucic, stare drewniane baraki przesta³y wystarczaæ nawet na zebrania osiedlowe. Niewielkie pomieszczenia powodowa³y straszny œcisk, a je eli w spotkaniu chcia³o uczestniczyæ sto osób to czêœæ musia³a zostaæ na zewn¹trz. Nowy dom osiedlowy to piêkny, przestronny, jasny budynek. Na parterze usytuowana jest sala œwietlicy œrodowiskowo-profilaktycznej, przeznaczona dla rehabilitacji osób niepe³nosprawnych oraz ró nego rodzaju szkoleñ i spotkañ integracyjnych. Znajduje siê tam równie zaplecze kuchenne, pomieszczenia biurowe i kot³ownia. Toalety przystosowane s¹ do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Koszt inwestycji to ponad 985 tys. z³. Staraniami Zarz¹du Osiedla inwestycja otrzyma³a dotacjê z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON), która pokry³a 50% kosztów budowy œwietlicy. W tej chwili na dobiegaj¹ do koñca prace wykoñczeniowe, trwa osuszanie g³ównego pomieszczenia gdy nie bêdzie mo na po³o yæ wyk³adziny, je eli wilgotnoœæ nie spadnie poni ej 50%. Myœlê, e wykorzystamy w pe³ni ten budynek mówi Jan Murzyn. Jest te mo liwoœæ wygospodarowania w przysz³oœci doœæ du ej powierzchni na poddaszu, które stanowi oko³o 85% powierzchni parteru. Na razie nie mamy ustalonego grafiku zajêæ, które bêd¹ odbywaæ siê w Domu Osiedlowym. W sali bêd¹ drabinki i materace, które bêd¹ wykorzystywane do zajêæ rehabilitacyjnych dla osób niepe³nosprawnych, a tak e do æwiczeñ dla zdrowych dzieci. Mamy przygotowanych kilka gniazdek dla stanowisk komputerowych. O komputerach rozmawiamy z potencjalnym sponsorem. Ju s¹ zakupione sk³adane krzes³a, które dziêki œwi¹tecznym promocjom mia³y bardzo korzystn¹ cenê. Na pewno bêdziemy goœciæ tutaj nasze lokalne, jeszcze nieformalne Ko³o Gospodyñ. Wyposa enie zaplecza kuchennego by³o z nimi konsultowane i jest zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem. Bêd¹ odbywaæ siê zajêcia dla dzieci potrzebuj¹cych pomocy w nauce, myœlimy o wspó³pracy z wielickim Urzêdem Pracy je eli chodzi o szkolenia dla naszych bezrobotnych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zakupiliœmy tak e stó³ bilardowy, który po za³o eniu blatu staje siê sto³em do ping-ponga. Zakoñczenie prac przewidujemy za oko³o 3 tygodnie, pozostaje nam dograæ sprawy zwi¹zane ze sprz¹taniem i opiek¹ nad budynkiem opowiada Przewodnicz¹cy Osiedla. Obok budynku zostanie odnowione boisko do koszykówki a na nastêpne zimy planowane jest lodowisko. W Bogucicach zmieni siê te wiele je eli chodzi o drogi i kanalizacjê. Gotowy jest ju projekt przebudowy ulicy Boguckiej, która ruszy ju w tym roku. Najwa niejsza dla nas jest kanalizacja burzowa w ulicy Boguckiej mówi Jan Murzyn - ze wzglêdu na ukszta³towanie terenu podczas du ych opadów woda sp³ywaj¹ca z ulicy D³ugiej od skrzy owania z ul. Topolow¹ zalewa³a dzia³ki po³o one poni ej. To wi¹za³o siê co roku z du ymi kosztami dla mieszkañców i w³adz gminy. Mamy nadziejê, e teraz problem zniknie. Zostanie Podziemny szlak pielgrzymkowy w kopalni W œwiêto pierwszych pielgrzymów Trzech Króli w Kopalni Soli w Wieliczce nast¹pi³a uroczysta inauguracja Szlaku Pielgrzymkowego Szczêœæ Bo e. Poœwiêcenia dokona³ ksi¹dz kardyna³ Stanis³aw Dziwisz. Jest to jedyny w Europie, a prawdopodobnie równie na œwiecie szlak pielgrzymkowy, który wytyczono pod ziemi¹. Wêdruj¹cy nim zwiedzaj¹ solne oraz drewniane kaplice, poznaj¹ górnicze tradycje i zwyczaje. Goœci w zabytkowych podziemiach powitali prezes Kopalni Soli Wieliczka S.A. Kajetan d Obyrn i dyrektor Muzeum up Krakowskich prof. Antoni Jod³owski. Wœród pierwszych pielgrzymów znaleÿli siê m.in. opat Tyñca o. Bernard Sawicki, ksi¹dz dziekan Zbigniew Gerle, przedstawiciele Sanktuarium Bo ego Mi³osierdzia w agiewnikach, Ma³opolskiej Organizacji Turystycznej, Krakowskiej Izby Turystyki, Urzêdu Miasta Krakowa, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, proboszczowie wielickich parafii. Kardyna³ Dziwisz i prezes d Obyrn wspólnie ods³onili tablicê upamiêtniaj¹c¹ otwarcie podziemnego szlaku. Tablica znajduje siê przed wejœciem do XVIIwiecznej kaplicy œw. Antoniego pierwszej na trasie zwiedzania. Otwieramy dziœ szlak pielgrzymkowy o znamiennej nazwie Szczêœæ Bo e mówi³ kardyna³. Cieszê siê, e w wielickiej kopalni podtrzymywana jest tradycja wiary, kult œwiêtych patronów. Szlak prowadzi przez wspania³e podziemne kaplice i mówi nie tylko o cudach natury, ale jest równie œwiadectwem wiary pracuj¹cych tu ludzi. Kopalnia to dzie³o myœli i ducha, powinniœmy byæ z niej dumni. Zaproszeni goœcie udali siê przez kaplicê Œw. Krzy a (ufundowano j¹ jako wotum za uratowanie w XIX wieku kopalni przed zalaniem wod¹) do miejsca, które jest sercem podziemnej Wieliczki do sanktuarium dedykowanemu patronce solnych górników œw. Kindze. W wykutym w soli koœciele kardyna³ Stanis³aw Dziwisz udzieli³ b³ogos³awieñstwa grupie kilkudziesiêciu przewodników, którzy bêd¹ oprowadzaæ pielgrzymów. Starajcie siê w miarê swoich mo liwoœci g³osiæ, e Bóg jest Dobr¹ wyremontowany zniszczony chodnik wzd³u ul. Boguckiej a do ulicy Narutowicza. Mamy nadziejê, e odnowion¹ ulic¹ Boguck¹ bêdzie jeÿdzi³ autobus, o którym rozmawiamy z w³adzami miasta i Zarz¹dem Transportu ju d³ugo. W tym roku na ulicy Winnickiej zostanie po³o ona nawierzchnia asfaltowa z recyclingu. Metoda ta polega na roz³o eniu rozdrobnionej nawierzchni asfaltowej na wyrównan¹ i utwardzon¹ drogê. W lecie pod wp³ywem temperatury elementy nawierzchni ³¹cz¹ siê ze sob¹ i jest to dobry sposób na poprawienie stanu drogi. Tak e droga do Czarnochowic na ju gotowy projekt przebudowy. Tutaj remont rozpocznie siê równie po zakoñczeniu budowy kanalizacji, która rusza tak e w tym roku. Ulica Topolowa, wyremontowana jesieni¹ ubieg³ego roku. Nowin¹ prosi³ kardyna³. Dostojny goœæ pomodli³ siê przed pomnikiem Jana Paw³a II. Przy dÿwiêkach ukochanej przez Papie a Polaka Barki zebrani prosili o jego rych³¹ beatyfikacjê. Po uroczystej mszy œwiêtej, której muzyczn¹ oprawê zapewni³ benedyktyñski chór, goœcie udali siê w dalsz¹ drogê szlakiem pielgrzymkowym do wyrobisk Muzeum up Krakowskich. Podziemna ekspozycja pt. Sacrum w dziedzictwie solnym jest znakomit¹ okazj¹ do poznania górniczej religijnoœci. Goœcie mieli sposobnoœæ podziwiaæ wspania³¹ komorê Saurau znajduje siê w niej makieta przedstawiaj¹ca zjazd u liny. Podczas niebezpiecznej podró y w g³¹b ziemi dawni górnicy œpiewali pobo ne pieœni, np. dodaj¹c¹ otuchy Salve Regina. Ostatnim punktem na Szlaku Pielgrzymkowym jest przepiêkna polichromowana kaplica p.w. œw. Jana. Osoby korzystaj¹ce z oferty pielgrzymkowej kopalni bêd¹ mog³y zamówiæ mszê œw. w tej przepiêknej drewnianej œwi¹tyni usytuowanej 135 m pod ziemi¹. Oferta stanowi doskona³e uzupe³nienie ma³opolskiego szlaku pielgrzymkowego. 6 stycznia ksi¹dz kardyna³ Dziwisz poœwiêci³ równie Hotel Grand Sal. Na inwestycje zwi¹zane z kanalizacj¹ ludzie czekaj¹ jak na zbawienie mówi Jan Murzyn dziêki temu, e plany mamy w³aœciwie gotowe od piêciu lat i wymagaj¹ one tyko drobnych poprawek w zwi¹zku z nowymi budynkami, prace mog¹ zaczynaæ siê od razu. Dziêki porozumieniu z radnymi z Krakowa, czêœæ Bogucic bêdzie pod³¹czona do systemu kanalizacji Krakowa. Dziêki temu nie trzeba bêdzie instalowaæ przepompowni, a kolektory pod autostrad¹ s¹ ju przygotowane. Ca³oœæ tych inwestycji bêdzie prowadzona w ramach Funduszu Spójnoœci, dziêki temu, e mamy ju projekt i pozwolenie na budowê pieni¹dze ju zosta³y uruchomione. G³os Wielicki ul. Przewóz 2a Kraków wielicki Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Wielicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Wielicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

7 Nr 1 Styczeñ INFORMACJE Bajeczna cha³upa mojej babki z Bilczyc cz.1 Nastêpnym domem po lewej stronie drogi, jakieœ dwieœcie metrów dalej (za szko³¹), by³ dom mojej babki, zwany Graboscówk¹. By³ to dom - skansen, swym wygl¹dem zewnêtrznym i zawartoœci¹ wnêtrza siêgaj¹cy lat 80-tych XIX wieku, czasów m³odoœci moich pradziadków, a mo e jeszcze dalej. Ten dom, wraz z przyleg³¹ do niego stodo³¹, móg³ zostaæ wybudowany zaraz po ich œlubie i jak na te lata musia³ byæ efektown¹ budowl¹, ale teraz przypuszczam, e by³ jeszcze starszy, mo e nawet o pó³ wieku. Zbudowany by³ z drewnianych bali, od zewn¹trz i wewn¹trz pokrytych glin¹, a œciany zewnêtrzne by³y bielone wapnem o charakterystycznym niebieskawym podbarwieniu. Sta³ na niewielkim wzniesieniu, wzd³u drogi do Nowej Wsi i by³ od niej oddalony o jakieœ dziesiêæ metrów. Droga ta, kamienista i wiecznie zakurzona, przebiega³a tu p³ytkim w¹wozem. Nieco bli ej, przed samym frontem chaty, równolegle bieg³a niewielka, polna dró ka, regularnie wydeptywana przez ludzi. Tu przed oknami chaty, na zboczu wiejskiego traktu, sta³ wielki d¹b, który w czasach mojego dzieciñstwa móg³ liczyæ ze 100 lat. Pod koniec lat 60-tych, w czasie naszego pobytu w cha³upie, uderzy³ w niego piorun i przepo³owi³ go, choæ na szczêœcie nie powali³. A wierzyæ siê nie chce, e to potê ne wy³adowanie nikogo z nas nie porazi³o, mo e za spraw¹ piorunochronu, który niedawno zamontowano, w ramach powszechnej we wsi akcji. D¹b tylko jakimœ cudem nie zwali³ siê na cha³upê, ale to wielkie drzewo niebawem musia³o zostaæ usuniête, niestety z wielk¹ strat¹ dla otoczenia. Do glinianej sieni tego skansenu, która przecina³a ca³y dom, a do wyjœcia na podwórze, wchodzi³o siê po kilku kamiennych schodkach. Jedyny pe³ny widok jego fasady szczêœliwie zachowa³ siê na zdjêciu z rodzin¹ mojej babki, gdzieœ z 1944-go roku, wykonanym rêk¹ jej brata Andrzeja. Razem z moim bratem i Grubym, przy u yciu prymitywnych aparatów fotograficznych marki: Druh, a potem AMI, te wykonaliœmy kilka zdjêæ, ale ma³o profesjonalnych, z których adne nie obejmuje ca³oœci jego fasady. Czêœæ z tych zdjêæ, które zosta³y wykonane w latach , te szczêœliwie ocala³o. Po obu stronach domu, od jego wnêtrza, drzwi by³y zapierane za pomoc¹ archaicznych zasuw, drewnianych ko³ków wsuwanych miêdzy drewniane uszy drzwi i futryny, na zasadzie klina. Od zewn¹trz drzwi frontowe by³y zamykane na k³ódkê, przy u yciu na zwyk³ego skobla. Po prawej stronie sieni znajdowa³y siê dwa pomieszczenia, zajmuj¹ce naro a budynku: zaraz za wejœciem komora gospodarcza, w której by³o przechowywane drewno i wêgiel na opa³, a dalej stajnia, ta przylegaj¹ca do podwórka, która by³a obszerniejsza. Mia³y malutkie okienka, a w zasadzie tylko daj¹ce liche œwiat³o przeœwity. Pamiêtam, e jeszcze za ycia mojego dziadka w stajni sta³y dwie krowy, których sierœæ, razem z bratem, czyœciliœmy specjalnymi metalowymi skrobaczkami. By³a tam te grzêda na kury, gdzie gnieÿdzi³a siê ich wcale spora gromadka, z nasz¹ ulubion¹ JadŸk¹ na czele oraz piêknym kogutem, nazwanym przez nas Marianem. Mariana i JadŸkê mama dosta³a na Klêczanej od swojej siostry, jako pisklêta, chyba w 1961 roku i te dalej, u naszej babki, pêdzi³y swój sielski, d³ugi ywot. W cha³upie urzêdowa³ te kot, czêsto wygrzewaj¹cy siê na przypiecku lub na progu domu, którego imienia ju nie pamiêtam. Zabraliœmy go z sob¹ na wakacje, bo szkoda nam by³o go zostawiæ na podwórku kamienicy. By³o to zapewne w 1959 roku. Pozosta³ tu na sta³e pilnuj¹c, by nasz¹ babciê nie gnêbi³y myszy. Czu³ siê tu wyœmienicie, choæ ledwo ywy przetrwa³ podró autobusem, schowany w worku. By³ to nasz pierwszy kot, którego dostaliœmy od ciotki Karolki, ale nie ostatni. PóŸniej w naszym domu by³a ca³a plejada kotów, z moj¹ ukochan¹ Pindzi¹ na czele, œliczn¹ czarno-bia³a kociczk¹. Po œmierci dziadka i pozbyciu siê maj¹tku, moja babka, która by³a osob¹ bardzo ma³o wymagaj¹c¹ w stosunku do siebie, w pomieszczeniu po stajni urz¹dzi³a sobie letni¹ sypialnie na kopce s³omy. Wczeœniej pomieszczenie to zosta³o dok³adnie wyczyszczone i wybielone. Zreszt¹ na kopce s³omy czêsto sypia³a równie w izbie, podczas naszego pobytu. Widaæ tak czyniono dawniej, gdy dom ten by³ zbyt ma³y na tak du ¹ rodzinê. Jeszcze zaraz po drugiej wojnie œwiatowej, gdy na jakiœ czas zamieszka³ tu Jêdrek Cha³upa rodzinna mojej babki Karoliny w pe³nej krasie (w tle). Od lewej: moja babka (Karolina Bogda), Anna Nykiel (jej m³odsza siostra), Wanda Nykiel, Halina Habel, Helena Grabowska (bratowa mojej babki), Krysia Grabowska (w drzwiach). Zdjêcie wykonane przez Andrzeja Grabowskiego ok roku Grabowski, brat babki z on¹ i córk¹, razem z moim ojcem, babk¹, jej mê em i prababk¹ mieszka³o tu w sumie siedmioro osób. A przecie czêsto doje d a³y tu jeszcze inne jej siostry z mê ami b¹dÿ dzieæmi: Józka Frankiewicz, Staszka Hablowa i Hanka Nyklowa. Œmieræ mego dziadka - Józefa Bogdy, w 1960 roku by³a kresem rodzinnej sielanki. Po jego zgonie rodzina mojej babki postanowi³a pozbyæ siê resztek rodzinnego area³u uprawnego, na którym do tej pory gospodarowa³a moja babka, wraz ze swym mê em. (...). Mojej babce pozostawiono dom, w którym mieszka³a do koñca ycia i przyleg³¹ do niego posesje, ze stodo³¹ i ogrodem. (...) Z lewej strony sieni by³y dwa wejœcia: do czêœci mieszkalnej, która znajdowa³a siê od frontu domu oraz do niemal zaciemnionej komory (by³a tam jednie niewielka szparka w œcianie), stanowi¹cej swoist¹ ch³odnie i s³u ¹cej do przechowywania ywnoœci. Z tej pó³nocnej strony domu s³oñce praktycznie nie œwieci³o. By³y wiec w komorze towary d³ugo przechowywane, jak: zbo e w beczkach oraz workach, m¹ka w workach, groch, warzywa (czosnek, cebula, buraki i ziemniaki) i suszone grzyby, jak i ywnoœæ do bie ¹cego u ytku, w tym g³ównie nabia³: sery wyciœniête w serwetkach, wyrzeÿbione mas³o, mleko s³odkie i zsiad³e, oba w glinianych garnkach, œmietana w garnuszkach, czy jaja u³o one w s³omie. Opis ten oczywiœcie dotyczy czasu, gdy y³ jeszcze dziadek Bogda i mój ojciec, a dom têtni³ rodzinnym yciem. Z czasem zawartoœæ tego spichrza stawa³a siê coraz bardziej uboga, bo babka przechowywa³a tu tylko nabia³, którym potem handlowa³a w Krakowie, a z roku na rok przyrasta³o tylko pajêczyn. Miêdzy drzwiami do izby i komory w glinianej posadzce sieni wykopany by³ loch, g³êboka dziura zas³oniêta drewnian¹ drabink¹, która s³u y³a tak e do schodzenia w otch³añ tej ciemnej czeluœci. Tutaj przechowywane by³y g³ównie bia³e buraki dla byd³a, zwane korpielami, przywo one tutaj z pola przy u yciu tragaca, wiejskiej i jak e archaicznej odmiany dzisiejszych jednokó³kowych taczek. Gdy ju nie by³o krów w lochu przechowywane by³y ziemniaki, a z czasem sta³ siê on ca³kiem pusty i s³u y³ jedynie do zabawy. Dla nas ³obuzów stanowi³ wtedy znakomit¹ kryjówkê przy zabawie w chowanego, podobnie jak strych. Panowa³ tam zawsze mi³y ch³ód, ale dawa³ siê te odczuæ specyficzny zapach lekko zatêch³ych ziemniaków. Po prawej stronie sieni, licz¹c od wejœcia, pomiêdzy drzwiami do komórki i stajni, tu przy œcianie zaczepiona by³a drewniana drabina, która wiod³a na strych, zwykle zamykany zasuw¹ na zawiasach. Z kolei tu za drzwiami wejœciowymi, te z prawej strony, sta³y tzw. arna. By³y one archaicznym, kamiennym m³ynem, wykorzystywanym do przemia³u ziaren zbó na grub¹ m¹kê. Sercem urz¹dzenia by³ p³aski, ale jak e ciê ki kamieñ w kszta³cie walca, z okr¹g³¹ dziur¹ w samym œrodku, do której wsypywa³o siê mielone ziarno. Walec by³ wprawiany w ruch okrê ny przy u yciu drewnianej r¹czki, której jedna koñcówka by³a wsuniêt¹ do otworu, jakby uszka, przyczepionego do œciany powy ej urz¹dzenia, nad samym œrodkiem walca, druga zaœ wchodzi³a w otwór wykonany blisko obwodu mielnika. Jak¹ frajd¹, choæ wymagaj¹c¹ sporego wysi³ku, by³o mielenie ziarna na pyszn¹, wieczorn¹ zacierkê ( zocirkê ), egzotyczny przysmak mojego dzieciñstwa. Z umielonej m¹ki, dodatkowo przesianej przez sito i zmieszanej tylko z wod¹, na stolnicy urabia³o siê ciasto. Z tej breji rêcznie skubano ma³e kluseczki, wrzucane nastêpnie do gor¹cego mleka. Choæ nigdy nie lubi³em mleka zocirka zawsze mi smakowa³a, zw³aszcza lekko os³odzona cukrem. Do czêœci mieszkalnej wchodzi³o siê przez drewniane drzwi, dodatkowo wzmocnione metalowymi okuciami, a zatykane archaicznym urz¹dzeniem zapadkowym, dziœ spotykanym jedynie w skansenach, dzia³aj¹cym na zasadzie dÿwigni. Od strony sieni kciukiem naciska³o siê okr¹g³¹ blaszkê, jakby bêbenek, która podnosi³a zapadkê po drugiej stronie drzwi i odblokowywa³a zamek. Teraz wystarczy³o ju tylko poci¹gn¹æ b¹dÿ popchn¹æ drzwi za metalowy uchwyt sprzê ony z blaszk¹. Czêœæ mieszkalna sk³ada³a siê z dwóch izb: du ej kuchni, wyœcielonej od spodu glinianym klepiskiem, wtedy ju bardzo nierównym oraz nieco mniejszej, pod³u nej izdebki, wytwornej izby z drewnian¹ pod³og¹, jakby odœwiêtnego pokoju. Ta pierwsza izba by³a odpowiednikiem czarnej izby, druga zaœ bia³ej. Klepisko, wczeœniej pokropione wod¹, zamiata³o siê przy u yciu wiklinowej miot³y ( miet³y ), tzw. drapacy. Wejœcie do izdebki prowadzi³o prosto z kuchni, przez drewniany stopieñ. W czasach mojego dzieciñstwa drzwi pomiêdzy obu izbami by³y ju mocno spaczone i nie domyka³y siê tak, e wieczorem do izdebki zawsze wkrada³o siê delikatne œwiat³o od kuchennej lampy. Elektrycznoœæ zosta³a tutaj zamontowana na pocz¹tku lat 50-tych, ale tylko w izbie kuchennej. By³a w niej tylko jedna lampa, a w niej tylko jedna arówka. By³a ona zawsze zabrudzona przez gromadz¹ce siê wokó³ niej muchy i æmy. W bia³ej izbie, zwanej izdebk¹, naszej sypialni, nadal królowa³a lampa naftowa, z cudownym zapachem nafty i delikatnym, migoc¹cym œwiat³em. Jeszcze dziœ, gdy zamknê oczy, widzê jak na d³oni niepowtarzalne wnêtrze obu izb, które nieraz œni mi siê jeszcze po nocach. ycie codzienne i towarzyskie toczy³o siê w du ej izbie. By³o to pomieszczenie o dwóch frontowych oknach, zamykanych od wewn¹trz na haczyk, na których parapetach, w doniczkach, zawsze sta³y Powiatowa i Miejska Biblioteka w Wieliczce serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z OO. Leonem Knabitem z Opactwa Benedyktynów w Tyñcu. Spotkanie odbêdzie siê 27 stycznia o godzinie 17:00. Tym razem znany i lubiany zakonnik spotka siê ze doros³ymi czytelnikami wielickiej biblioteki. Ojciec Leon Knabit odwiedzi wielick¹ bibliotekê po raz drugi. Pierwsze spotkanie z tym niezwyk³ym cz³owiekiem, autorem licznych ksi¹ ek odby³o siê 29 kwietnia 2009 roku. Ojciec Leon spotka³ siê wtedy z najm³odszymi czytelnikami biblioteki. Spotkanie z Ojcem i Ojca twórczoœci¹ by³o wyj¹tkowym, czerwone i bia³e pelargonie. Pod œcian¹ zewnêtrzn¹ ustawione by³y drewniane ³awy, a pomiêdzy oknami sta³ stó³ pokryty cerat¹. Czêsto, gdy nie spo ywano posi³ku, na stó³ k³ad³o siê œmieszne, ale skuteczne urz¹dzenie do chwytania much, które posiada³o kszta³t klosza zwê aj¹cego siê u góry w w¹sk¹ szyjkê. Do wnêtrza wlewa³o siê os³odzon¹ ciecz i wówczas owady, wabione woni¹ cukru, wlatywa³y przez w¹sk¹ szyjkê do wnêtrza klosza, a tam w zamkniêtej przestrzeni wpada³y do lepkiej cieczy. Much w izbie by³o zreszt¹ tak du o, e nie pomaga³o ani to podstêpne urz¹dzenie, ani porozwieszane pod powa³¹ lepy na muchy, nawet w du ej iloœci. Kto dziœ ju pamiêta te lepy, czyli zawieszane pod sufitem lepkie, w¹skie paski. Wieczorem wokó³ lampy niepodzielnie królowa³y muchy, æmy i komary, wabione jej œwiat³em. Nie pozostawa³o nic innego, jak przyzwyczaiæ siê do obecnoœci owadów i chroniæ przed nimi jedynie izdebkê, nasz¹ sypialniê, co by³o o tyle ³atwiejsze, e by³o tu zawsze mroczno, zw³aszcza po zasuniêciu firanki. Ale muchy i komary zawsze dawa³y w koœæ, jedne nad ranem, drugie w nocy. Leszek Grabowski Bajeczna cha³upa mojej babki z Bilczyc, na podstawie: Sagi rodu Grabowskich z Bilczyc i Liplasa ko³o Gdowa, to kolejna czêœæ z cyklu ilustrowanych opowiadañ, autorstwa Leszka Grabowskiego, kronikarza Ziemi Gdowskiej. W nastêpnym numerze - druga czêœæ opowiadania. Leszek Grabowski (ur. 1953) autor wielu opracowañ dotycz¹cych Krakowa, Gdowa, okolic Wieliczki. Jak mówi sam autor, powstaj¹ one z potrzeby ducha, z nostalgii za up³ywaj¹cym czasem. Fotografie z archiwum Leszka Grabowskiego Ojciec Leon Knabit po raz drugi w bibliotece pe³nym duchowych doznañ prze yciem, pobudzaj¹cym dzieciêc¹ wyobraÿniê. Dziêki niemu m³odzi czytelnicy na nowo odkryli dobro i radoœæ p³yn¹c¹ z ycia, magiê mi³oœci zaklêt¹ w ksi¹ kach, co zapewne zachêci je do czêstszego obcowania z dobr¹ literatur¹. OO. Leon Knabit - Znany ze swojej otwartoœci, dobrego kontaktu z m³odzie- ¹ i poczucia humoru, by³ bliskim znajomym papie a Jana Paw³a II. Autor kilku publikacji; pracuje w mediach. Prowadzi³ programy w Telewizji Polskiej m.in. Ojciec Leon zaprasza. Obecnie prowadzi program Ojciec Leon zawodowiec w kanale Religia.tv.

8 8 Styczeñ 2010 Nr 1 WINDYKACJA -PROFESJONALNIE SKUTECZNIE I SZYBKO PROCES S DOWY GRATIS POLSKA-EUROPA - PROWIZJA P ATNA PO SP ACIE NALE NOŒCI PE EN ZAKRES US UG CYWILNO PRAWNYCH ORAZ DETEKTYWISTYCZNYCH TELEFON 24H Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie czterech powiatów: myœlenickiego, wielickiego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie SPRZEDAM Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ w miejscowoœci Falniów, gm.miechów, woj.ma³opolskie, o pow. 1ha, 65ar.Dzia³ka ta jest uzbrojona: pr¹d, wodoci¹g,studnia,telefon, w trakcje budowy œcieki,dzia³ka ta jest przy drodze asfaltowej Miechów-Wolbrom, ³adna i spokojna okolica. Do Miechowa 4km, dobre po³¹czenia z Krakowem i Katowicami. Kontakt tel lub Sprzedam superkomfortowe mieszkanie w Sieprawiu Kawêcinach (obok stoku narciarskiego) o powierzchni 92 m2 - trzy pokoje, czêœæ otwarta (kuchnia, jadalnia i salon), dwie ³azienki, loggia (5,8 m2), w³asne centralne ogrzewanie, kominek. Cena bardzo przystêpna!!!! Informacje pod numerem Sprzedam dzia³kê roln¹ z mo liwoœci¹ przekszta³cenia o pow.28a 76m2 po³o on¹ w Nowych Dworach ko³o BrzeŸnicy. Dzia³ka p³aska w kszta³cie prostok¹ta, dojazd drog¹ utwardzon¹ gminn¹, woda i pr¹d w granicy. Mi³a i spokojna okolica. CENA do negocjacji Sprzedam tanio dzia³kê w Miechowie o pow. 11 arów. Dzia³ka zlokalizowana w ³adnej okolicy idealnej pod zabudowê jednorodzinn¹. Zachêcam do obejrzenia.cena do negocjacji. Tel , , Sprzedam dzia³ki rolne i leœne o ca³kowitej pow. 1,35 hektara. Cena do uzgodnienia. Po³o one w miejscowoœci Osielec (miêdzy Makowem Podhalañskim a Jordanowem) - powiat suski. Teren górzysty, piêkne widoki, cisza, spokój, idealnie nadaj¹ce siê na wypoczynek Lubisz inwestowaæ? Zainwestuj w ziemiê! Okazyjnie sprzedam dwie dzia³ki rolne pow.0,23ary oraz 0,22ara, dojazd do dzia³ek drog¹ utwardzon¹. Cena 700z³.za ar. Lokalizacja Bieñkówka Do sprzedania 14,5 ha pod wirownie w w m. Wola Rad³owska gm. Rad³ów powiat tarnowski,woj.ma³opolskie 2000z³/ar - 511/ Sprzedam mieszkanie w centrum Myœlenic, 50 m2, 2 pokoje, duzy balkon,i piêtro. - Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 38 arów w miejsowoœci Iwkowa ( powiat brzeski) wraz z lasem, dobry dojazd, malownicza okolica, atrakcyjna cena. - Tel Dom w Wiœniowej zamieszka³y po remoncie elewacja pomalowana, trzy pokoje na dole, du a kuchnia, ³azienka,centralne ogrzewanie co oraz piece kaflowe w pokojach, sklep spo ywczy za p³otem,blisko szko³a i przedszkole, Koœció³, przychodnia i Urz¹d gminy. Dzia³ka posiada pozwolenie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ogrodzona ogrodzeniem betonowym,uzbrojona,woda,telefon,drzewa owocowe na dzia³ce.dom po³o ony w centrum gminy Dzia³ka o powierzchni 11ar na której stoi tak e szopa.tel: Cena Cena do negocjacji - Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jêdrzejowie-Ksi¹ e Skroniów 3750m2 przy drodze asfaltowej bardzo dobra ziemia równa dzia³ka w spokojnej okolicy - telefon / Okazyjnie sprzedam po³owê du ego domu, I piêtro 138 m2 w Zembrzycach, powiat Sucha Beskidzka, plus gara na 2 samochody, plus 100 m2 zaplecza. Dach z miedzi, notarialnie. Sprzedam b. tanio lub zamieniê na ma³e mieszkanie w Krakowie lub okolicy. Tel Sprzedam pole orne 0,78 ha na terenie Miechowa. - (0-12) Sprzedam dzia³kê roln¹ 30 arów w trakcie przekszta³cenia + 20 arów lasu. Grzechynia - okolice Makowa Podhalañskiego Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Jêdrzejowie Oœ. Reymonta ul. Dmowskiego 54,5 m2 3 pokoje z du ym balkonem po³udniowym plus piwnica s³oneczne pó³noc po³udnie stan dobry plus I piêtro spokojna okolica I w³aœciciel niskie koszty utrzymania spó³dzielcze dobra komunikacja infrastuktura us³ugowo-handlowa I w³aœciciel c.o. glazura tel telefon Okazyjnie sprzedam dzia³kê roln¹ z mo liwoœci¹ przekwalifikowania na budowlan¹. Dzia³ka po³o ona w cichej malowniczej okolicy, wspania³a pod budowê( rozci¹gaj¹ siê z niej piêkne widoki na góry. Powierzchnia 0,25ara. Super inwestycja na przysz³oœæ. Cena 25000z³ Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Trzebienicach (gm.go³cza), 50m2, stan b.dobry, parter, doprowadzony gaz ziemny, dodatkowo 2 piwnice, ogródek, pomieszczenie gospodarcze, niskie koszty utrzymania. Cena 140 tyœ. z³ Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.36.m.dwa pokoje i kuchnia. ³azienka. co. panele, glazura. w Miechowie. Wiecej info przez telefon Sprzedam dzia³kê w Zawoji przeznaczenie pod zabudowê pensjonatow¹ i rekreacyjn¹ 25arów w niskiej cenie!! koniecznoœæ dokupienia dojazdu. cena ok 40000z³ do negocjacji okazja!!! Sprzedam dzia³kê w Zawoji 11arów zg³oszona do przekwalifikowania na budowlana. Po³ozona nad strumieniem zjazd z drogi asfaltowej na dzia³kê Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 10,6 a przy ul. Kolanowskiej w Bochni. Dzia³ka posiada wszystkie media na swoim terenie Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe wyodrêbnione ze spó³dzielczego Kraków Oœ.Ruczaj ul.krokusowa stan dobry wybudowane lata 2000-e II piêtro umeblowane 1 pokój ogrzewanie gazowe stan dobry niskie op³aty I-y w³aœciciel niedaleko Tesco i Campus UJ Stryszawa, Beskid Wysoki, dzia³ka budowlana 40a widokowa obok lasu sprzedam Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe Oœ. S³oneczne ul. Œw. Leonarda w Bochni o pow.45m.2, piwnica 7m.2. 2 pokoje, 4 piêtro. Mieszkanie po generalnym remoncie,centralne ogrzewanie, nowy piec gazowy,wymieniona instalacja elektryczna, nowe okna plastikowe, nowa stolarka drzwiowa, nowe grzejniki. W ramach wyposa enia pozostaje umeblowanie kuchenne + kuchnia gazowa z termoobiegiem, garderoba w przedpokoju, sypialnia, wyposa enie ³azienki WYNAJMÊ Do wynajêcia nowo wybudowana hala produkcyjna. Czêœæ socjalna (prysznice, kuchnia, szatnia, pomieszczenia biurowe). Wysokoœæ czêœci produkcyjnej 4m.Swobodne manewrowanie tirami, wjazd z drogi powiatowej szeroki. Du a powierzchnia dzia³ki 1,81ha.(szerokoœæ dzia³ki 80m). Pod³¹czenie bezpoœrednie z transformatora (mo liwoœæ si³y 180kV).Hala znajduje siê w D¹brówce k. Brzeska. Obok budowanej autostrady.(1-2 km od projektowanego zjazdu). Pow. Hali. 1000m2 Pow. Biur. 150m2 Pow. Prod. 850m2 Pow. Dzia³ki. 1,81ha Instalacje: komputerowa; przeciwpo arowa; wentylacja. Dodatkowe: zaplecze socjalne; kuchnia Media: si³a(40kv); woda; ogrzewanie; kanalizacja Transformator elektryczny Poszukujê mieszkania do wynajêcia 2-3 pokoje, mile widziany gara, , Mieszkanie 2 pokoje do wynajêcia w Gdowie, umeblowane lub nie. Tel KUPIÊ Kupiê wiêksz¹ dzia³kê budowlan¹ w okolicach Myœlenic, Dobczyc - Nowy Targ i okolice: Kupie ma³y dom (mo e byæ do remontu) o powierzchni oko³o 100m2 powiat nowotarski. kontakt: mail: - Nowy Targ i okolice : Kupie mieszkanie, 2 pokojowe ( oko³o 40-50m)najlepiej do remontu, Nowy Targ i Okolice. Kontakt: Kazimierz Zakupie dzialke budowlano lub ziemie orna z mo liwoœci¹ zabudowy na terenie Miechowa.Do 40,50 ar lub wiecej Zakupie ziemie pole orne lub dzia³ke budowlano na terenie Miechowa najlepiej przy drodze utwardzonej Kupiê pilnie 2-pokojowe mieszkanie w Bochni.tel Zakupie ziemie po³o ono przy trasie 7 w pobli u Miechowa od 1,5 do 2 hektarów.przeznaczona pod inwestycje,cena do uzgodnienia Kupie ziemie (dzia³kê budowlano lub pole przy ul warszawskiej w Miechowie. dobrze zap³acê!! mo na dzwoniæ ca³o dobê Zakupie ziemie przy ulicy warszawskiej w Miechowie mo e byæ dzia³ka budowlana lub pole przy tej ulicy. Cena do uzgodnienia w zale noœci od wielkoœci gruntu. Dobrze zap³acê!! Mo na dzwoniæ o ka dej porze!!prosiæ Tomka Kupiê mieszkanie 2,3 pok. w Nowym Targu lub okolicy Kupiê dzia³kê zabudowan¹ / niezabudowan¹ w Bochni o pow. min. 50a Kupie dzia³kê budowlan¹ w okolicach Bochni lub oddalon¹ do 10 kilometrów od Bochni. tel INFORMACJE Notatki z radiowozu Ferie 2010 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce oraz podleg³ych komisariatów przyst¹pili do dzia³añ FERIE Podstawowym zadaniem Policji jest zapewnienie bezpieczeñstwa dzieciom i m³odzie y. NIEPO OMICE Autobusem do Niepo³omic W gminie trwaj¹ intensywne prace nad przygotowaniem specyfikacji do przetargu na kompleksow¹ obs³ugê transportu pomiêdzy Niepo³omicami a Krakowem. Burmistrz chce, aby zwyciêzca przetargu œwiadczy³ us³ugi transportowe nie tylko na jednej linii, ale ca³oœciowo na trasach biegn¹cych przez ró ne miejscowoœci. Jednym z warunków przetargowych jest œwiadczenie us³ug transportowych bardziej komfortowymi ni dotychczas pojazdami. Jak zapewnia Burmistrz Roman Ptak, linia Niepo³omice-Kraków ma byæ obs³ugiwana nowymi, klimatyzowanymi autobusami zabieraj¹cymi na Burmistrz Niepo³omic, Roman Ptak gor¹co zaprasza wszystkich Seniorów do Zamku Królewskiego, na doroczny, uroczysty Bal Seniora! W tej dawnej siedzibie Piastów i Jagiellonów goœcie bêd¹ siê bawiæ 31 stycznia 2010 roku. Komnaty zamkowe i stylowe piwnice ugoszcz¹ oko³o 500 osób, na organizowanym ju po raz osiemnasty Balu Seniora. Uroczyste powitanie goœci i rozpoczêcie zabawy zaplanowano na godzinê Po inauguracji Balu i wspólnym toaœcie lampk¹ szampana, Seniorzy otrzymaj¹ symboliczne klucze do zamku i rozpoczn¹ zabawê do póÿnej nocy. Na inauguracje zagra, specjalnie zaproszony na t¹ uroczystoœæ, koncert krakowski Zespó³ Estradowy Kamea. Po ich wystêpie, Bal rozpocznie siê na dobre! pok³ad oko³o szeœædziesiêciu podró - nych. Na pozosta³ych liniach kursowaæ bêd¹ busy, mog¹ce pomieœciæ trzydziestu pasa erów. Po przetargu oka e siê, czy gminê staæ na dotowanie ca³oœci transportu w kierunku Krakowa. Je eli kwota bêdzie zbyt wysoka urzêdnicy licz¹ siê z tym, e trzeba bêdzie og³osiæ nastêpny przetarg i na przyk³ad zrezygnowaæ z dotowania przejazdów busami. Krakowski ZIKiT obserwuje dzia³ania w³adz gminy Niepo³omice. Gminni urzêdnicy zaczêli w³aœnie od rozmów z zarz¹dem krakowskiego transportu, ale wygl¹da na to, e postanowili sprawdziæ Tañczyæ bêdzie mo na zarówno przy muzyce granej na ywo przez - tak lubiany przez Seniorów - Zespó³ Lester, jak i przy najwiêkszych hitach puszczanych przez profesjonalnych DJ-ów w piwnicach zamkowych. Oba repertuary bêd¹ sk³adaæ siê z najwiêkszych przebojów muzyki polskiej i zagranicznej z lat 50, 60 i 70. Aby nie zabrak³o si³ do zabawy, kelnerzy podawaæ bêd¹ dania gor¹ce i zimne przek¹ski. Bêdzie coœ na s³odko i coœ na wytrawnie. Zabawa potrwa do pó³nocy. Bilety na bal dostêpne s¹ w recepcji Hotelu Zamek Królewski, w domach kultury Gminy Niepo³omice oraz u so³tysów. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Niepo³omice, w Referacie Promocji, dzwoni¹c pod numer telefonu W³adze gminy Niepo³omice postanowi³y zorganizowaæ w³asn¹ sieæ komunikacyjn¹. Trwaj¹ prace nad preferowanymi trasami przejazdu i rozk³adem jazdy. Bal Seniora Cztery wypadki, siedem osób rannych. Na terenie powiatu wielickiego w ci¹gu dwóch dni (8 9 stycznia) mia³y miejsce cztery wypadki drogowe. W pi¹tek 8 stycznia oko³o godz. 11:25 w Wieliczce na ul. Sienkiewicza kieruj¹ca samochodem marki Opel, prawdopodobnie straci³a panowanie nad pojazdem i wjecha³a na przeciwny pas ruchu wprost pod nadje - d aj¹cy z przeciwka samochód marki Renault. W wyniku zdarzenia, obra eñ cia³a dozna³a pasa erka renault, która zosta³a przewieziona do jednego z krakowskich szpitali. Kieruj¹ca oplem, 30- letnia mieszkanka Wieliczki oraz kieruj¹cy renault byli trzeÿwi. Do kolejnego wypadku dosz³o w tym samym dniu przed godz. 20:00 w miejscowoœci Tr¹bki. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ policji, kieruj¹cy samochodem marki Zastava, jad¹c w stronê Gdowa, potr¹ci³ pieszego, który nagle wyszed³ z za innego pojazdu i przechodzi³ przez jezdniê. Potr¹cony mê czyzna, 44-letni mieszkaniec powiatu wielickiego, z obra eniami cia³a zosta³ przewieziony do szpitala. Kieruj¹cy zastav¹, 60-letni mieszkaniec Gdowa, by³ trzeÿwy. Samochód zosta³ zabezpieczony na policyjnym parkingu. W sobotê 9 stycznia oko³o godz. 8:00 w miejscowoœci Szarów dosz³o do wypadku drogowego, w którym poszkodowani zostali kieruj¹cy samochodem marki Volvo oraz pasa erka. Kieruj¹cy volvo jad¹c w kierunku Niepo³omic straci³ panowanie nad pojazdem i zjecha³ na pobocze uderzaj¹c w przepust betonowy. Samochód zosta³ zabezpieczony na policyjnym parkingu. Kieruj¹cy volvo by³ trzeÿwy. Do ostatniego wypadku dosz³o w tego samego dnia wieczorem oko³o godz. 18:30 w miejscowoœci Raciborsko. Kieruj¹cy samochodem marki Ford jad¹c w kierunku Grajowa, podczas wyprzedzania kolumny pieszych straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w id¹cych. Poszkodowane zosta³y trzy osoby, które przewieziono do szpitala. Z relacji œwiadków wynika, e na pocz¹tku i na koñcu kolumny sz³y osoby w kamizelkach odblaskowych nios¹ce latarki. Kieruj¹cy fordem, 21-letnimieszkaniec Skawiny, by³ trzeÿwy. Policjanci zabezpieczyli forda do badañ na policyjnym parkingu. Policja przypomina, i warunki drogowe s¹ bardzo trudne. Na drogach zalega œnieg, b³oto poœniegowe, jest œlisko. Apeluje o zachowanie szczególnej ostro noœci zarówno kierowców jak równie pieszych. Narkotyki 5 stycznia 2010r. w godzinach popo³udniowych policjanci Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zatrzymali dwie osoby, które prawdopodobnie zajmowa³y siê handlem narkotykami na terenie Wieliczki. Policjanci podczas przeszukania w miejscu przebywania tych osób znaleÿli po oko³o jednym gramie marihuany oraz amfetaminy. Zatrzymani to mê czyzna i kobieta w wieku 24 lat, przebywaj¹cy na terenie Wieliczki, utrzymuj¹cy siê z prac dorywczych. Zatrucie tlenkiem wêgla W sobotê, 2 stycznia 2010r. w miejscowoœci Kokotów dosz³o do zatrucia tlenkiem wêgla siedmiu osób, w tym czworga dzieci w wieku 3, 6, 9 i 11 lat. Oko³o godz. 6:15 jeden z mê czyzn kilka sekund po wejœciu do ³azienki straci³ przytomnoœæ. Zaalarmowana rodzina natychmiast wezwa³a pogotowie, zaczê³a wietrzyæ mieszkanie, gdy zorientowa³a siê, e mo e dochodziæ do wydobycia siê tlenku wêgla. Mê czyzna dziêki szybkiej pomocy odzyska³ przytomnoœæ, zosta³ przewieziony do szpitala na oddzia³ intensywnej terapii. Pozosta³e osoby, w tym tak e dzieci zosta³y przewiezione do krakowskich szpitali i poddane obserwacji. Policjanci podczas wykonywanych czynnoœci na miejscu zdarzenia, zabezpieczyli piec gazowy do badañ przez bieg³ego specjalistê. czy nie dadz¹ sobie sami rady. Obserwuj¹c k³opoty z transportem aglomeracyjnym w Wieliczce, gdzie w³adze gminy maj¹ bardzo ograniczony wp³yw na trasy przejazdu i rozk³ad jazdy na pewno widz¹, jak cenna jest niezale noœæ. GDÓW Bezp³atna mammografia Urz¹d Gminy Gdów zaprasza 25 stycznia panie w wieku lat na bezp³atne badania mammograficzne. Badanie jest skierowane do kobiet, które: - bêd¹ mia³y wykonane badanie po raz pierwszy - ostatnie badanie wykona³y ponad 2 lata (24 miesi¹ce) temu - posiadaj¹ skierowanie z programu profilaktycznego ze wskazaniem do wykonania badania za rok Pacjentki przed rozpoczêciem badania musz¹ mieæ wype³nion¹ ANKIETÊ Termin badania: 25 stycznia 2010 roku. Badania w mammobusie wykonywane s¹ od godziny 9:00 do ostatniej zarejestrowanej pacjentki. Rejestracja pacjentek od , NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krzysztof Ptak, Gdów 402. Postój mammobusu przy Oœrodku Zdrowia.

9 Nr 1 Styczeñ INFORMACJE

10 10 Styczeñ 2010 Nr 1 REKLAMA SK AD MATERIA ÓW BUDOWLANYCH DORMAT WÊGRZCE WIELKIE 169 tel , PUSTAK MAX STAL CEG A KLINKIEROWA WE NA PROFILE P YTY KLEJE DO GLAZURY TYNKI MINERALNE I AKRYLOWE FARBY LAKIERY TRANSPORT HDS GRATIS! RATY! wielicki reklama w G OSIE WIELICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: Kraków ul. Ba³uckiego 29 tel kom Licea ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych - pierwszy semestr od wrzeœnia, lutego ka dego roku STACJA DEMONTA U POJAZDÓW CENTRUM KSZTA CENIA DOROS YCH LICEA OGÓLNOKSZTA C CE DLA DOROS YCH Z UPRAWNIENIAMI SZKO Y PUBLICZNEJ 3-letnie 2-letnie uzupe³niaj¹ce w ma³opolsce KRAKÓW: JORDANÓW: ZAKOPANE: Biuro Rachunkowe EWMAR s.c. EWMAR GWARANCJA JAKOŒCI oferuje: - Pe³n¹ ksiêgowoœæ, KPiR - Rozliczenia podatkowe, VAT, ZUS - Zaleg³oœci, pomoc w zak³adaniu firm Mo liwoœæ dojazdu do klienta ul. Wodna 17a, Kraków tel Œledziejowice 109a, Wieliczka tel APARTAMENT na Kazimierzu F.H.U. Adam Kowalczyk Siercza Wieliczka (12) SKUP SAMOCHODÓW DO Z OMOWANIA STACJA KASACJI I DEMONTA U POJAZDÓW W CZERNICHOWIE OFERUJEMY RÓWNIE SPRZEDA WÊGLA wraz z dostaw¹ na miejsce. Czynne: pn.-pt. 7-17, sob Czernichów 190 Tel. (12) Tel. kom Zabierzów, ul. Kolejowa 38 Tel. (012) Zapraszamy Pañstwa do eleganckiego apartamentu, po³o onego w samym centrum krakowskiego Kazimierza. Oryginalna aran acja oraz komfortowe wyposa enie wnêtrz zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych goœci. Doskona³a lokalizacja wœród zabytków dawnej dzielnicy ydowskiej, artystyczna atmosfera oraz bujne ycie kulturalno-rozrywkowe gwarantuje przyjemny i pe³en wra eñ pobyt. Iloœæ osób 1-4 Kraków, ul. Kupa tel: ZAPRASZAMY: Poniedzia³ek Pi¹tek: 8:00 17:00, Sobota: 9:00 14:00 SKLEP INSTALACYJNY HURT - DETAL TECHNIKI GRZEWCZE Wêgrzce Wielkie 657 tel , kom OFERUJEMY: - Kot³y gazowe i wêglowe, grzejniki - Rekuperatory, pompy ciep³a - Materia³y instalacyjne wod-kan-gaz-c.o. - Art. elektryczne - Kolektory s³oneczne - Us³ugi koparko-³adowark¹ ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY INSTALATORÓW

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94/X/15 RADY GMNY POCZESNA z dnia 26.11.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK, POLA CEMNE WYPEŁNA PRACOWNK URZĘDU GMNY WYPEŁNĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNE LUB RĘCZNE, DUŻYM DRUKOWANYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle:

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Makler odpowiedzialny za ofertę: Izabela Szlachetka Tel.: +48 607 105 262 E-mail: izabela.szlachetka@carre.pl miejscowość:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Srocku, zwanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę.

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę. Formularz dotyczący dobrych praktyk I. Definicja: Dobre praktyki przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Celem jest pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1/10 z dnia 19 kwietnia 2010r INSTRUKCJA wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej Nr ewidencyjny działek; 333/1,337,335/2,336/2,334/1,336/1 położone: Kowary.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.5.2016 egz. nr 1 notatki NOTATKA SŁUŻBOWA Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 Skrócony opis nieruchomości komercyjnej: Hala magazynowa z częścią biurową Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 KW32199 oraz KW08111 BEZPOŚREDNIA SPRZEDAś LUB NAJEM Jako pełnomocnik właściciela nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wykonanie Muchoborskiego Ogrodu Dzieci dla

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo