nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło"

Transkrypt

1 .. miesięcznik nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad VVartą RoklV Cena 3000 zł { I 0[aszym Czy te {n i/(gm, naswięta Zmartwychwstania PańsRjego naj{epsze życzenia s!(fadają "Wiaaomości LOKg{ne)! Chór szkolny w finale ogólnopolskim Chór Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście zajął I miejsce w XIII Mię dzywojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych ;i cappella, jaki odbył siy w marcu w Gnieźni e. Na poc;r.1\tku kwiet nia chór pojedzie do Bydgoszczy, by wziąć udział w finale ogólnopolskim tego konkursu. Dyrygentowi, Bronisławowi Hyżorkowi oraz młodym c hórzystom gralulujemy i życzymy dalszych sukcesów!, Senator Konstanty Tukałło w Nowym Mieście "Spotkanie z mi eszkflllca rni Nowego Miasta - bardzo gospodarnej gm iny hyło ba rdzo trudne, ale rzeczowe. Cieszy, że wszyscy zgromadzeni hyli z,a interesowtmi sprawami kraju i zakończyli śmy zebranie w nastroju rysllj~ccgo si(( IX'lrozllmicniil \V w ielu dużych i ma ł ych sprawach.(...)'! S ł owa te napis" ł w ksi~dzc pamiątkowej senator Tukallo po spotkaniu, które odbyło si~ 15 m"rca w GOK-u. Oduaj'l one trafnie atmosfery dyskll'ji i stanowi;1 lapid"rne jej podsumowanie. W uzupelnieniu warto dodać choć kilb informacji ogól nych. W spotk"niu wzieło udział ok. 30 osób z terenu gminy. Senator K. Tukallo był w Nowym Mieście jako k"ndydat z rami eni" Unii DemokratY C"l.ncj w '9 ł r. Zapowiedzia ł wtedy. że ponownie odwiedzi gmin" guy ",uzie już \V Senacie i dotrzy",al słowa. Po kilkumi nutowym wprowauzeniu Senatora, w ktorym podzieli l sil( swoimi rcncksjami na lemat ogólnej s)'lutlcji społeczno-ekonomicznej kraju, wywi,\zllla sic; ponad dwugodzinna dyskusja. Wzi<;ł o w niej ud ział kilku na stu uczestników spotkania. Podejmowali oni problemy zwii\zane z kondycją ekonom i czną społeczeństwa, s łużb " zdrowi", stanem rolnictwa, polityką społeczną państwa, prac..1mi rządu, Sejmu, Senatu.. W odpowiedzi Senator ustos unkowyw"ł si" wł" ściwie do wszystkich podnoszonych kwesti i. Starał si<;: zrozumieć stano\vi~ko dy!)kutanlfł. Unikał' przy tym taniego zcjoby\v~loia popularności poprzez przyznawanie wc wszystkim ra cji. Konkretne,jednostkowe problemy SI;lrlll s i ę u kazywać w skali całego kraju. Po dkreślał też pozy cją Wielkopołski jako dzielnicy, która jest w czolówce polskich reform. Mówił spokojnie, rzeczowo i prz e konywująco. Na temat s łu żby zdrowia powi e uział na przykł"d, że reformy jej nie można o dd z i elić od zhudowania no\vcgo sys temu ubezpie cze ń. Jednocześnie wskazat też na potrzebtt odhutlowci nia autorytetulck<1rza domowego. Trudnozrclaejonowa ćwszys ki ewątki dyskusji. Wyeilodz'lcz tego spotkania by ł em przkonany, że w aktualnej. z(łg matwanej sytuacji politycznej kraju, tulaj na dole, \V gminach podobne rleczowc rozmowy s(~ nam ba rdzo potrzebne. E.Cl.

2 Str. 2 WIADOMOŚ C ł LOKALNE Kwie c i e ń '93?c:~ Z ŻYCIA } WSPÓLN,oTY :-~ IIWI~ZIl Wybory W piątkowe popołudnie 5 mnrca do Domu Współnoty w Dybnie zjechało sporo gośc i. Autokar przywiózł czlonków stowarzyszenia z Poznania, przybyli przedstawiciele władz g miny a także sympatycy ze Śro dy. Grupy związaną z kołem PTTK prlywiózł tu nie po raz pie rwszy Przemek H ~ć kc. Tym razem przybyli wielkim, ciąż;lrowym sa mochodem wypełnio nym darami. Celem tego spotka nia, na które zjecha lo sil( ponad czterdzieści osób, był wybór nowych władz stowarzyszcnia, które zostalo za rejestrowane w Sądzie Wojewódzkim i posiadl] już o sohowość prawną. Wybrano ZarLl~d, Komisj ą Rewizyjną i Sąd Koleżelisk i. Zarząd liczy pi ąć osób - jego przewo dni czącą zosta la J ułia Lewandowska, zas t l(pcą - Jacek Kwabiś a sekretarzem- red. Marcin Bajerowicz z "Glosu Wielkopolskiego", który ca le zebra nic prowadził. Ustalono wysokość składki czlonkowskiej na 10 tys. zł. W ożywionej dyskusji, rozważano prly szłość Wspólno ty i jej Domu. Podkre ś lano potrzebl( ulrzyma nia śc i s lej wspólpnlcy mi"dzy jej po złll lll s kimi czlonkami a micszkallcazni DOłllu. Dals zą pomoc i ws p ó łp racę obiecal przedstawicie l Zarządu Poznalls kiej Spóldzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Do nieoficjalnej cz"śc i s po tkania rozstawiono stoi y, nast 1( pnie poda no bigos przygotowany w D"hnie, a potem ciasta prlywiezio ne przez pozna ni a ków. Folder - cegiełka Stara ni em Wspólnoty "WIĘŹ" oraz Oficyny W ydaw ni czej "G ł osu Wielkopols kiego" wyda ny zostal kilkustronicowy fo l der i'jlwie rający info rmacje o Wspólnocie, jej Domu w Dybnic li t akże o sam ej mi ej sc owości. Teksty i z t.łj ęc ia d ok um en tuj ą n ajważni ej s ze fakty z życ ia "Wiyzi" - remont, p o rządkowani e, pierwszą Wigiłi" Bożego Narodzenia... Druk pomyślany jest jako cegiclka, którą życzl i w i będą mogli n abyć (10 tys. z ł) i wspom6c tym Wspólnotę. MOŻEMY POMÓC Są w naszych wioskach ludzie napra wdę bicdni, nie posiadaj ący w swych mieszkaniac h podstawowego wyposażenia w s przyt do mowy. Środki b"dące w dys pozycji naszego ośrodka ni e wystarczą na pokrycie tych potrlcb. Ośrodek Pomocy S p o ł ecz n ej w Nowym Mieście n. Wartą zwraca sit; do mieszka liców z gorącą pro śbą oprzeklmlnic zbc;d nych s prz ę tów domowych takic h, jak: pralki, łodówki, telewizory, radia, tapczany, szafy, krzesła, itp. P otrze buj ą ich rodziny w ie lodzietne i łudzi e samotni. Ofiarowany sprl"t mo ż na przekazywać bezpo ś rednio potr ze bującym - m oże m y ud os t lip ni ć ic h adresy lub p oś re dni czyć w prl.ckazywa ni u da rów. Ośrodek ('omocy Społecznej Nowe Miasto n. Wartą, ul. l'oznuliska 14 tel. 6, ł4 Zżycia Kola PZERiI.:. 9 lila rca TOlllasz Rutkiewicz i Lech Mazurkiewicz uczestniczyli w imprczic z okazji Dnia Kobiet i Dnia Inwal id y zorganizowancj przez bratnie Kolo w Zaniemyślu..:. 17 lila rca delegacja Kola PZERiI w Nowym M i eśr.:ie w skladzie Barbara Szwa likowska,stanis law Miczke,Jan Jankowski i Lech Mazurkie w icz uczestniczyla w zebraniu s pra wozda wezo-wyborczyiii Oddz.MGm PZERiI w Środzie Wlkp..:+ 20 ma rea 30-osobo\va grupa ('zlonków PZERiI udala si" do Ośrodka Rekreacyjnego przy Odlewni Że l iwa w ŚrelIIic. Uczcstnicy wyjazdu plywa li w basc ni e, slrzclali Z wiat rówki Or.IZ g rali w kręgle. Sprostowania Jeszcze o "Sokołach" W tck śc i e A. Wieczorka pl.: "Hej, sokoły" z nr 3 "WL" bh;dnic zostaly podane illliona na czclników g nia zda. Byli nilii i Antoni Mazurkiewicz i Edward Pi o trows ki. Anton i Mazurkiewicz,jllk p a mi ę t a jego córka, pani Leokadia Genderowa, by I też za l oż yciel e m stowarzyszenia i jako jedcn z nielicznych posiada I mundur. W 1935 r. zostal'\v nim pochowa ny. Za polllyłki przepra szl lłlly. Przepraszamy sąsiadów z Żerkowa Wartyku le o gmi nic Żerkó w n as tó\pił y pomylki w przyloczonych ta III liczbach. Pis ząc o korzy śc ia c h z eksploatacji gazu wymieniono kwotę "ok. 200 mln ztkwart.1lnie z jednego odwiertu", powinno zaś b yć: "z wszystkich odwierlów". Zawyżona te ż zos t a ła polll ytkowo kwota, na jakli oszacowa no Ce ntrulii Szkolenia i Rekreacji. Zamiast Id, jak podano, powinno by6 30 mld. Bardzo przepraszamy. o KAFLE DLA DOMU W DĘBNIE E lż b ie la Glowacka od wielu m i es i~ cy organizuje na terenie Jarocina pomoc dla Domu "Wi<;ź" w Dębni c. Ostalnio 7~1- wiozla lam kalle na dwa piece. Od 15 marca zdun z Jarocina rozpocząt już ich stawi an ie. Chce zbudować czlery, w Iym jeden hezplalnie. Bmkuje jednak kafli. Dlatego przekazujemy apel pani E. Glowackiej do naszych czytelników: Dom " WiC;:?1 w Dc;bnie, w klórym znaleź li schronienie ludzi e bezdomni i schorowani, apeluje o pomqc w postaci kafli piecowych, poniewa ż na zakup ich nic posiada p i en i ę dzy. Adresy ofiarodawców przyjmuje sekretari at "Gazety Jarocińskiej" (ul. Szubianki 21, tel./rax 37-60) oraz redakcja "WL", KOMINIARZA CZAS PRZYJĄĆ do naszych Przychodzącego domów korni niarlil nic ZilWSZC wilamy ch~ t nic. Za wy k onaną lishlgc; trlcba mu zapłacić, a czys lo ni c wydaje nam sil( lo konieczne lub u ważamy,że równic dobrlc komin m ożemy prl c czyścić sami. Tymczasem Rozporządzen i e Minis tra Sprttw Wc\V[}~trz ll ych z r. w sprawie ochro ny przcciwpoi"l rnwcj hudynkóv,,' i innych ohiektów buuowlanych inforl11uj c, żc właścicie l e, zarządy lub użytkownicy o bi ektów ogrzewanych paliwem slatym, ciektym tub gazowym S,t obo w i ązani do USUW<l niil zflllicczyszl"zc li z przewodów dymowych i spal in owych: I) od palenisk opalan ych pal i wem s t.ll ym - co naj mn icj dwa razy w roku, 2) od polc nisk opo l"nych pali wcm pły n nym i g:lzowym - co najmniej dw:i r;lzy w roku, 3) od palenis k 7~lkl "dó w zbiorowego żyw i en i a i usług gastronomiczllych - co najmniej raz w mi es i ąc u. W obieklach opalanych p"l iwcm sta ł ym zanieczyszczeni;1 z pr/.cwodów wentyl acyjnych n a l eży llsuwat:: co najmniej raz w roku, jeżeli większa czc(stotliwość nic wynika z warunków użylkowyc h. Czyszczenie przewodów kominowych powinno b yć do konywane wytącznie przez osoby posiadające kwalifikacje ko Illin i;trskic. Ni cs t oso w ~li1ic siy to tych przepisów, w tym utrudnia nie okresowego czyszl~le ni a kom inów lub nicdokonanie bez zwł ok i I1 Cł prawy urządzell i wszclki ch przc\vodów kominowych, zagrożone jest karą grzywny do 5 mln 701.

3 WARSZTAT MECHANICZNY SpółkA z 0.0. w Cltociczy T aką nazwę p rzyjęła firma p ows tała z G osp odarstwa R o łne g o Skarbu Pań s t wa w Choc iczy. Ut wo rz yła j ą 10- cio osobow a grupa pracownik ó w. D z ia ł alno ś ć s woj ą ro zpoczę ła od l marca 1993r. wydz ierż a w ia ją c od Odd z iału Agencji Wł as ności Rolnej Skarbu Pań st wa w Poznaniu budynki b y ł e g o Z akładu Mechanizac ji w Chociczy, tj. b udynek warsztatu i magazynu c z ęści zamien n ych, w który m funkcjonuje ju ż od dłu ższego c zasu o dd z iał "Agromy" poznań s kiej. D o konała równocześ nie częś c iowego wykupu środków trwałych ruchomych, c z ęści zamiennych nie będących własno S Clą w spomnianej już "Ag romy", wypo s ażenia w arsztatowego nie będą cego ś rodkami tr w ał ym i, wypo s ażenia pomieszc zeń biuro wych i socjalnych oraz narz ędzi warsztatowych. Podpisanie umow y z Agencją przez Spółkę poprzed ziło szereg d z łałań natury organizacyjnej. Już w momencie rozmowy negocjacyjnej wydane było postanowienie Sądu Rejestracyjnego w Poznaniu o zarejestrowaniu spółki w rejestrze handlowym. Spełnione więc musiały być wszystkie konieczne warunki do rejestracji, a więc: umowa spółki w postaci aktu notarialnego, wybór Zarządu, który składa się z c zterech osób, zebrany został kapitał Spółki. Grupę inicjującą założenie spółki stanowiły dwie osoby, a mianowicie: Piotr Świerkowski I Robert Kubiak, którzy wchodzą obecnie w skład Zarządu Spółki. Na ich apel pozytywnie (na 24 osoby zatrudnione) odpowiedziało 8 osób. Myśl wydzier żawienia warsztatu zrod z iła się znacznie wc z eśniej i wynikała z programu restru kturyzacji Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Chociczy, zatwierdzonego przez oddział Agencji Własności Rol - nej Skarbu Państwa w Pozn a niu. Jednym z punktów, podkr e ś l o n y c h p rzez obydwie stro ny, b yło p r zeję c ie całego stanu zatrudnionych pra cowników w warszta cie, c o jest ró wnoznaczne z wyko nywaniem w nie mniejszym n i ż dotąd za kresie us ł ug, z t ą jedna k r óż n i cą, że wszystkie są wykonywane "na ze w ną trz ". Są to oprócz d z iał a l ności "Agrom y": p rzeg lą dy techniczne i remonty ci ągników, kombajnów, m aszyn, s p r z ętu rol niczego, dojarek, chł o dn i, og um ienia, przeglądy rejestracyj ne, sp rz e daż paliw, olejów i c z ę ś ci zamiennych do samochodów. Tak więc z usług firmy mogą skorzys tać wszyscy. Zarzą d, w którym st r o nę e ko n o m ic zn o -fin an s ową prowadzi Zofia Robaszkiewicz - wiceprezes zar z ądu, posta wił sobie za cel obsł u gę rol nictwa w szerszym n iż dotąd zakresie. Obok pom i eszcze ń "Agromy" uruchomiony j uż zosta ł sklepik ze śro dkami oc hrony roś lin i p odstawowymi nar zę d zi am i ogrodniczymi. Od l kwietnia rozszerzony będ z ie za kres na p ra w og umie nia o raz uruchomiona s prz eda ż m ateriał ów d o jego napra w (punkt d eale rs ki firmy Tip Pol), gdzie odbiorc ami m o i g ą być zak ł a d y rz em eś ln ic z e, sklepy oraz indywidualni posiadacze pojazdów. Myśli si ę ró w nież o sp r zeda ż y komiso w ej ci ągników i maszyn rolniczych. Tę krótką informację trak t u j ę jako wstępną na temat działalności nowej firm y, po ws ta ł e j w wyni ku programu restrukturyzacji. Kazimicl'Z Korclvlasiliski. Prezes La t"".1jdu. ~ĄtJQY ANTYREKLAMA Przy drogach dojazdowych do wielu miej scowo SCl p oustawiane zostały reklamy. W naszej gminie także. są duże i mniejsze, kolorowe i bardziej stonowane, umieszczone wysoko i nieco niżej, na planszach zdobionych ornamentem i prostych. są bardzo r ó żn o rodne. Informują, zachęcają, przypominają są niestety i antyreklamy. Takie, jak na zdjęciu, stojąca przy drodze z Nowego Miasta do Jarocina. Źle ona świadczy nie tylko o jej właścicielu. Może w ramach wiosennych porządków przydałoby się usun ąć reklamy, które już reklamami nie są. 24 lulcgo IV Nowym 1\1ie ~cic dukonano kradz i e ży - z dwóch sa mochodów znhrano dowody osob isie oraz drobne przedm ioty. W w yniku podje; tych czynno';ci po li cyj nych ustalono sprawce;. Sprawe; prowadzi Ko misariat Policji IV Nowym M i eście. Z 5 na (, marca na terenie stacji P KP Chocicza nieznany sprawc1 skradł linki miedziane z trakcji elektrycznej. 6 marca na drodze nr 42 w Wolicy Pustej ki e r ujący fiatem J 261' w Sianie nie trzeźwym zjechal z jezdni i uderzyl w slup cle ktryczny, d oz n ając cie;ż k ic h o b mżeó cia hl.. Z lo na llluarca ni cznnni sprawcy usit o w {ł li w l llmrlć si<; do kas y G ospodars tw a 1\ 0 1 nego Skarbu Państ wa w Chociczy. So I idnll kll sa opll rl a si«za kuso m wl amywac"ly. 18 marca w C h ",a l ęc in ie ki e ruj ący motocykl em ma rki "Ja wa" stf<'!ci t pi'lnowanic nad kier own i cą, w j ec h ał do row u.w yw raca j ąc sie; doznał ob raże ń ciala (z łam a ł n ogę) i uszko u z ił pojaz d. Ki e ruj'lcy ni c posiadal uprawni eń do pro wa dzeni a poj nzdu. Prowadz ące hadania sej slllicznc w Tnknrowic Przcdsill uio r stwo Geofizyki Kraków zg ł os i ło kra d z i e ż prz ew odu sej smicznego wart oś ci 42 mln z ł. Przewód taki może mi eć zastosowani e Wyl,\C'Lnic w bnd<liliach sejsmicznych i jest ni eprzydatny do innych ce Na gościnnych występach Wieczore m 16 marca pi e;ciu ml odych m ę ż cz yzn z Nowego Mias la udało s i ę do mi eszkania Z.O. w hrocinie, u którego znaj. d O\Vil Ć s i ę m i ał a ż o n a j ednego z ni ch. Jarocinianin zost ałd o tkliw ie pobity i znaj duje s i ę obecnie w szpitalu. Zmicszkania skr(j dziono przy okazji drobne przedmioty wart oś ci ok. I mln z ł. Napastnicy zostali nast9pnego dnia zatrzymani przez p o li cj ę ja. rocińsk'l- Odzyskano skradzione przedmioty. Spr a w ę prowadz i akt ual ni c prokuratura w Jaroci ni c. Kwiccicrl ' 93 WIADOMOŚCI LOKALNE SIr. 3

4 12 marca odhyla sic; XXV Sesja Rady Gminy poświc;cona glównie uchwaleniu budżetu na bieżący rok. W cześn i ej liad sprawą tą obradowa l Zarz,ld a naslc;pnie Komisja Finansowo - Gospodarcza oraz Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecz n ej. Komisje stw ierdziły, ż e projekt hndżelu zostałopracowany prawidłowo i zabezpiecza właściwe funkcjonowanie gm in y. Wniesione poprawki dotyczyły zasa dn ośc i przyznania śro d ków na za kup kompulera dla bibłiotek i i "WL", wysokości kwoly na opał dła ośrodków zdrowia oraz uwzglt;dnienia w budżecie pienit;dzy na szerszą dzi alal n ość w zakresie pracy z mi odzież,! dla Gminnego Ośrodka Kultury. Na początku sesji podj'ita została sprawa wygaśnic;cia mandatu Jacka Dopiera- Budżet Na sesji Rady Gminy w dniu 12 marca 1993r. 'lusiała podjc(la uc:!jwnlll wsprawic przyj((cia budi.c lu gmilly IHl rok 1993, zlip!nllo\vll nego po stronic dochodów i wydalków m kwot~ ty s.zł. Jednocześnie podj<;to uchwal y w sprawie rozdysponowania J1(H.lwyżki budżetuwej z 1992r. w wysokości tys.zl pr7.e7.na czaj'lc: 150.DOO tys.zl lia powiykszen ie rezerwy budi:ctowcj, tys.zllla wodoci~gowanie wsi. \V zwi"v-ku z powy'i,szym hudżet gminy na rok 1993 zamyka si~ kwol'l tys.zł. Na '.1plallowalle dochody I)udż e tu składaj.\ si, : I) subwencja SI6.262lys.zl 2) udzialy w podalkach slanowi,\cych dochody budże tu paj;stwa tys. zł 3) wplywy z Rejonowego Bi lira Po ś r ed ni c twa PrClcy za zairuunicni c Ix:zrobotnych do prac publieznych lys.zl 4) dochody wlasne gminy tys. zł w Iyfn: - podatek rolny t ys.zł - podatek od nie ru chomośc i lys.zł - kmta podatkowa tys.zl - oplata skarbowa tys.zl - pozostale dochody tys.zl Wydatki hudżetu gmi ny w roku 1993 zos t ały zaplanowane na sum~ tys.zl Najw i ększą pozycj~ w wydalkach stanowi kwota na oświ a ty i wychowa ni e Jest to suma tys.zl. Zlożyly s i ę na ni'l planowane wydatki na: l) utrzymanie przedszkoli i oddziałów klas "zerowych" tys.zł 2) dowożenie dzieci do szkół tys.zl 3),unonty szkół podstawowych tys.zł 4) budow" szkuly w KI'icc DOO ty s.zł Nast<;pm\ znaczn,\ pozycją w budżec i e jest rolni ctwu. Na dz i ał ten przeznaczono XXV Sesja - budżet '93 Iy, radnego wyme łdo w anego z terenu gminy. Wicie kontrowersji wz budziła leż sprawa podatku rolnego. O jego obniż e nie wysl'\pily Rady Sołeckie kilku wsi (m. in. Kołniczek, Szyplowa, SITamnie, Komo Trll) oraz Gminny Zw iązek Kólek i Organizacji Rolniczych i Gminny Komitel PSL. W rezultacie dość osi rej dyskusji przeglosowa no obniżenie podatku 030%, w wyniku czego budżet gllliny z mniejszony zasia ł o Iys. zł i o tyle mniej bc;dzie środków na budow,! wodoc i ągu grupowego Chwah;.cin. Dodam tu tylko, że 59% podatku rolnego placą jedliostki uspolecznione, a 41 % rolnicy ind ywidualni. Po przegłosowa niu poprawek wnios kowanych przez komisje i rolników, budżet przyjc;lo w wersji zaproponowanej przez zarl~ąd w wyso kości Iys. zl (w Iylll rezerwa budżetowa wynosi 320 mili zł). Za klada sic;, że o ile w Il pólroczu zlia jd.tsic; dodalkowe.środki, w pierwszej kolejllości hc;dą skierowane na modernizacj~ i liapraw~ dróg oraz wodociągowanie. W railiach wołnych glosów i wniosków podlloszollo sprawy wylllagaj.\cc upor zą dkowallia, 111. ill. kolltroli oświadczeń podatkowych, zasad piat ilości podalków od psów. Sporo elllocj i wzbudzi la kwestia liagrywania obnld sesyjnych dla polrzeb dokulllenlacji oraz swohody nagryw,lilia przez radllych i gości. Oslateczllie ]lr zyj ~ lo, żc jest to 1lI0żliwe, po zgloszcniu u przewodniczącego Rady. Czesław Jarcrki PI7:cwodnicz:,cy Rady Glniny gml.ny na 1993 rok tys.zl w tym na : I) wo do c i ągowa nic wsi tys.zł 2) realiza cj~ udzia lu z pod'llku rolnego na solectwa 22 I.755 t ys.zł Na kultury i sztuk" przewidziano kwoi, I.on. 90 I tys.zl z tego: I) biblioteki publiczne tys.zł 2) Gminny Oś rod e k Kultury t ys. zł W dzial e tym oprócz utrąma nia obiektów uwzgl,dniono remont Domu Kultury,dolin'lIlsowa nie prac archeo logicznych zw i ;~z;tnycil z kopcem znajduj,\cym si" w Nowym Mieście n.w, dofinansowanie "Wiauomości Lokal~ nych ll oraz działalnoc i zespołu ludowego "Chociczanic lt W budż e cie zostaly także uwzg l ~d ni one środk i na kultur" rizyczn'l i sport.na dzialalność ty przewidziano I OO.OUO tys.zl Na turystyk, i wypoczynek przeznaczono 2S.6(X) tys.zl w tym tys. lia transport dzieci na obóz le tn i organizowany prl.ez Szkoly Podstawową w Nowym Mieście. Wydatki zwi'jzane z gospodark,\ komuna ln ą zostaly zap l ćlnowanc na kwo ty w tym: I) gazy li kacja t ys.zl 2) oświetlen i enie uli c tys.zl 3) prace publiczne tys.zl 4) dotacje do świetlicy w Chromcu 15.UOO tys.zł w Kruczynie tys.zl Na OchotniczeS traże Pożarne przewidziano tys.zl W wydatkach tych uwzglydniono do tacj" w wysokości tys.zl dla Komendy St r aży ł' ożarnyc h wśrodz i c na zakupsprz<t 1u ralowni czego przyda tnego w wypadkach drogowych. Z prl.ewid ywanych dochodów przeznaczono także ś r odk i na utrzymanie Ośrodka Pomocy Spolccznej,uslugi opieku,"tczc i zasilki j"dnorazowe w kwocie tys.zl I'onadlo przyznano takż e dolacje dla domu opieki "W i,ź" w D"hnie w wysokośc i 15.0UO tys.zl POWfJŻIlf\ kwoi<; \V budżecie gm iny s tnn owią takj.e wydatki zwia.zane z admin i s tracją samorz'ldową ty s. zł Skladają s ię na to koszty związane z utrzymaniem Urztfuu Gminy, pr<lcclmi!lm.!y i Zarl'.;~. uu Gl1liny. Po naulo \V uziale ty 111 prj:ewiuziann środk i n; l współprace; z zagranic1,) na wynagro ui'.cnic so łtysów o raz in kaso za poh6r Ix)(]alkówa także wszelki e opiaty na rzecz Sejmi ku Samorządowego oraz Slowarzyszcll, do których gm ina przy n ależy. Rezerwa b ud że t owa na rok 1993, zgodnie z s uges tiami Radnych zamyka s i ~ kwotą tys.zł E łż b iet a Mnich Podatek od nieruchomości. Podatek od ni e ru chom ości na rok 1993 zo sin i uchwa lony na sesj i RadyGmillY w dn iu 21 stycz ni a 1993 r. Slnwki uchwalonegu podatku s'l śrc u llie w stosunku do maksymalnych sta\\'ck określo nych Hozp o rządzen i e m Minis tra Finansów z dnia 7 grudni a 1992r. opubli kowanym w Dz.U. Nr94z 1992r. W roku t992sta wk i lego podatku zos l a ł y utrzyma ne na poziomic roku pomimo, że w R ozpor/-ądzeniu Min.l:in. z dn ia 5 grudnia 199 1r. Dz lj. Nr t 16 z 199 1r. przcwidyw<lllo ich znaczny \\'zros l. W związku z powyższym p orówn uj ąc stawki z roku 1993 do stawek z roku 1992, ich wzrost wynos i rzcczyv.' i śc i c 100 procent. Na konicc każdego roku Mini ster f inansów Hoz p o rząu zc ni e m o kreś l a maks j'malncslawki podatku od ni cruchomośc il co UO których us tosunkowuje si, 1(,dil Gminy. Elżhieta Mnich SIr. 4 WIADOMOŚC I LOKALNE Kwiccień'93

5 '!l'!~~~!!!~\!~ R&E~ 21 marca odby ł o s i ~ wal ne ze w BOGUSZVNKU I ŚWIĘTOMIERZU Sesja Nadzwyczajna Rady w zwi,\zku z wygaś ni <;eie m mandatu radnego Jacka Dopierały, któ ry wyprowiluził siy ze Św i ytomic rz a i został wymeldowany z te renu naszej gminy, na UZiCI1 22 ma re<l zwołana zoslała Sc:-.j;t NmJzwyczCtjna Rady Gminy. Podjyto na ni ej lichwaly li wygaśnięciu Ill anuatu \V Okr~g u Nr 3 Boguszynck, ŚwiC(tolllicrz i prlcprowadzcniu lam wyborów uzupclniaj,\cyeh. Uchwaly te mogą s tallowi ć dla wojewody poustawc; do w)'d,lj1ia zarz(~dzcnicł w tej spr;lwic i okrc~lclli;1 terminu wyhurów. Można prl.ypll~z cziłć, że odl:x;uil sit( one \V maju luh w C'l.crwcu br. Poniewllż posiedzenie nic miało rozbuuowilllcgo progml1lu, p051tl 110- winno nhy u dz i a ł w nim wziyl i tylko niuni. Byln to l1r1jkrótsza z dotychc"lii~nwych sesj i - Irwtlla zidech~ ie 45 minut. \Vyhrano na niej delegata do Rady Nadzo rczej ZOZ w Srodzic Włkp. Zos t a ł nim Grzegorz Rochowski - radny z Nowego Miasta.lJstalollo tnkże trminy 1'0- sicdzeti komisji. Wodociąg W Szypłowie i Tokarowie Brak wody jesl jednym z najwi"kszych problemów mieszkaneów naszcj gminy. Jego rozwi,\zanic leży w interesie wszystkich, dlatego leż powslają kolejne komitety budowy wodoci.\gów. Jeden z nich powsla I 4 ma r ea na zebraniu w icjskim w Szyplowie i Tokarowic. Licznie zebrani mieszkallcy zadekla rawa li golowość przysl'\pienia do budowy wodoci;\gu oraz zebra nia do koiiea roku kwoty 4 mln zl od rodziny. W rb. przcwiduje sier także wykonanie roool geodezyjnych i IHojeklowydl. A.W. Kolejne przetargi Prace przy wodoci'\gowa niu poludniowcj cz~ści g miny posuwaj,\ sic; sys łemal ycznie do przodu. W kwielniu odb<;dą sic; kolej ne pr/.etargi - na budowc; wodoci;\gów dla Micha Iowa i Kruezynka. W czerwcu zaś przedmiolem przetaą,'u b~dzie budowa wodoci;\gu w Kolnirzkach. Cz.J. h.l'. Raty podatku rolnego W zwi;flku z lichwal~ Rady Gminy z dnia '. podatek I-olny zostalumni~jszony 030%. Umnil'jszona kwota podatku ~l l p()h'ocz~ zostanie uwzględniona pl-zy 2 l-acie, " cz)'m I-olnie)' przed dniem 15 maja zostani! powiadomi~ni stosownymi d~cyzjami. Urząd Gminy w Nowym Mieście Infol-nJllje, że w II kwartale zostanl) p.-zcp.-owadzone kontrole pl'awidlowości sporz~dzonych pnez podatnik()w deklal"acji podatku od nienlt:holllości. Dane I'.-zckazane do li.-zędumożna uaktualnić w tenninie do 30 kwietli ia, pok. m- If). Termin składan i a w Urzedzie Skarbowym zeznań () wysokości do chodów osiągni~tyeh w 1992 r. mija 30 kwietnia. bra nie, na którym Prezes Andrzej Pawctezyk złożył sprawozdan ie za 1992 r. Organizacja łi czy 57 druhów czynnych, 85 wspierających, 3 honoro\vych oraz 12 oso b"ową drużyn<; dzi ewcz~c,\. Strażacy uczestni czy li w 42 akcjach gasniczych,z tegu 29 razy gasi li pożary na tercn ie naszej gminy. Brali r ówn i eż uuzial \V akcj i ogólnokrajowej gaszell ia la sów w Dziewiczej GórLc, Ku źni Racioorskicj oraz w woj. ku nirlski m i kałi,killl. Za ofiarnosć i po~w i tt~c lli c pmj. (;DIS gaszenia tych pożarów Zarz<\d Krajowy Zwi,\zku Ochotniczych Straży P oża rnych Rzeczypospolitej Połski ej przyzllał złole medale za i'... aslugi dla Poża rni ctwa nas tc;puj'1cy J11 unlhomo Jac/wwi Wojcieszakowi, Leszkowi LipieckicmIl. Ra!'ałowi Krawclyńskicl11u, Wiesławo wi Torczyl{owi, Ryszardowi Torczykowi, l\1ieczysła\'t'owi Torczykowi, Szymonowi Skotarczykowi, KI-Lysztol'owi Ulaszczykow i, Jarosławowi Kraszkicwiczowi i Tadeuszowi Kaczmarkowi. Nntomiast Lisly Pochwa ln e od Ministra Spraw APEL Wewn~cznych dostali: Józef' Klllczyński, Roman KaSpl-L)'k o raz cała organiza~ja. Oprócz podstawowej działa ł no śc i bojo\vej, druhowie zorganizowali w d ni u 3 maja Dz i eń Slraża ka połączony z uuzia ic rn wc Mszy św. oraz przemarszem uli callli Nowego Miasta, UI-l.i1dzili kwcsh; uli C2 n<\, pokaz S pt<l W ll o~c j bojowej, strzel anie z wiillrówek, duże imprezy rozrywkowo-wyixlczynkowe w ł a s ku "Gue'. \Vi elu cllunków bt<lło również uuzial w pracach na rzecz upiqkszcnia s traż nicy i otoczenia OrilZ przy konserwacji spr/.~t u. Trl.y druży IIY u czes t niczyły w za\vodach gminnych, w których zaj~ły nast<; pującc miejsca : l-drużyna dzic\\iez~ca, II- m ł odzieżowa, I V -drużyna starsza. W dowód uznania dru hó w: Romana Konarkowskicgo, Benedykta Konarkowskicgo i fiemarda Świderskiego wyróżniono prlyznając im status członków hono rowych. Z okazji zbliżającego się Dnit1 Strażaka redakcja "WL" sk ł a da wszystkim druhom najlepsze życzenia - przede wszystkim jak najmniej wyjazdów do gaszenia pożar ów. Franciszek TOIIIl'Zak. DO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO Rozpocz<;la sit; wiosna - najpiykniejsza pora roku - symbolizująca odrad7;ljące sil( życic, świeżość i czystość. Niestely wiosny przywitali ś my jesienno - zimowym brudem. Zaśmiecenie i nieporzą dek, wiuoczne wsz'tdzie, są zaprleczeniem czystego i gospouamego wojewóuztwa (...). Zwracam sit; za tem z gorącą prośbą UD wlauz samorzą dowyc h (...), do catego sjlol 'ec:teństwa województwa poznańskiego o Up!wLl)dkowanie wbsnych gospodm'stw OJ"aZ niezagospodal'owanego otoczenia, Tmdności gospodarcze, brak śrouków finansowych, w tym przypadku ni c mogą być usprawiedliwicnicm. Doprowadzenie do czysło śc i i porząuku nie wymaga wielkich nakładów, lecz przede wszystkim dobrej wo łi i szczerego z,1a ngażowania. Codzienne życ ie w czyslym ołoczeniujest ni ewąlp liwie przyjemniejsze, jest najlepszą nagrodą ula nas wszyslkich za poniesiony tmd. Wlodzimierz Łęcki Wojewoda Pozna/1ski Kwiecicń '93 WIADOMOŚCI LOKALNE Str. 5

6 Zagrożone Przed kilki/ tygudlliami w "G azecie W ielkupulskiej IIkazala s i ę alarmislyczlw liotatka o zaatakowali i" po ZII (lilskic/1 lasó w koilli/iii1 I I/)'ch oraz dl/iej czę.\:c i Wielkopolskiegu ParkI/ Narodo \Veg o p rzez szk o dl/ika z wal/elio przyplaszczkiem gral/atkiem. Jego lar,,)' iem jl( pud kurl( susel/. Z zaatako \Val/)'ch drzew opadajq ig ły i kora. Zdarza s i ę tei, ie drzelwi mają jeszcze zielaile korolly, a Pllie j l/ ż s ą ugulucol/e z kor)'. Podoblle objawy dostrzec moż lla w lasadl IV okolicach Nowego Miasta. Czy i ol/e zostaly zaatakowalle przez tego szkodl/ika? Z pytaniem Iym zwrócilem s i ę do JUliI/sza Wilczy/Iskiego, pracolvnika Nadle liictlva Ja/'Ocil/. Spy talem, co moi e hy ć przyc zyllą inwazji prz)7j/aszczka, jaka jest skala zagrożeji, IV jaki ;]Josób mai lla walczyć z tym szkodl/ikiem i czy p o djętu jl/i dzia/allia IV kie/'llnkl/ zlililiejszcllia m oż liwyc h szkód... - Tak, równi eż na naszym terenie zauwa ż ono zwi l( kszone wystl(powanie przypła s zc zka granatka. A ta kuje g lów ni e sos ni(, wyj ą tk owo m o żn a go s p o tk ać na innych drzewac h iglastych (św i e rku, modrzewiu). W Po lsce w y stl( puje na terenie Gl lego kraju, gl ównie w drzew ostanach lic zącyc h p o w y żej 20 lat, us labionych lub przerzedzonych chorobami spowodowanymi przez grzyby pasożytnicze oraz oddz ialywanie gazów i dymów przemys lowyc h. Wyj ą tk owo ni e b ezpieczny moż e b y ć na terenach o s ilnym wahaniu wód gruntowych oraz w drzewos tana c h uszkodzonych przez oki ść i wiatry lub osla bionyc h po ż.,1i'ami. Przypła s zczek jcst jednym z najgroiniejszych i liajbardziej agres ywnych szkodników wtórnyc h s o s ny. W lasy suchych i c i epłych lalach gatunek len wyk<l,uje Icndencje d o m asowego rozmnaż ani a. Mużl: w ll:d y at a kow a ć ni c Iy lko drzewa os labio ne ale i zdrowe. Najch<: lniej Z<1siedla slare sos ny z g rub ą kor ą, ros n ące w silnie na s lo ncczni o nyc h mi ejs cach. Opanowa ne przez pr/.yplaszczka drzewa zmi e n iają barw I( igliwia - cie lllnona j as n o zielo n ą, selcdynow'l a ż do żóltl:j. Z a ob serwu w a ć te;;. można zrzuca nic s la rszego ig liw ia i skrócenie i g ieł. Najbardz iej jednak c harakt erystycznym o bj awem jest odpada ni e ko ry z drzew. Szkody o ZIlaczeniu gospoda rczym wyrząd z aj ;\ Imwy tego szk o dnika dr ążące chodniki w ł y ku luh wew IH, tr/.nej s lronie kory. Zasiedlone przez przy plaszczka drzewa Z<1mi e rają w c.j 'lgu ca Icgo roku. Objawy takie można sputkać i w naszych lasach, co świadcz y o tym, że i u nas pojawil sil( te n g roiny szkodnik. W a lka z nim 7.oslala podjl(ta prze z Nadl eś ni c iwo jeszcze j es i e ni ą ub. roku. Jest ona jednak niezmiernie Imdna, pracochlo nna i ze wzg l ~ duna cykl rozwojowy owada wymaga okre ślone go czasu. Polega ona na wyszukiwaniu i us uwaniu zas iedlonyc h przez przyplaszczka drzew - Z:lIni e rają c ych i martwych, a nastl(pnie niszczeniu larw, m. in. przez korowanie zaalakowanych drzew. Leśnicy inle ns ywnie wyszukuj;\ drzewa opanowane, niszcia1 szkodnika. Daje to g warancjy i pozwala mieć nadziej<;, j.e po bmdnicy mniszce i boreczniku jeszcze jeden s zkodnik zos ia nie opanowany dla dobra lasu i ludzi. D z iękujemy za te ill/ormacje i miejm)' IIl/dzieJl(, ze do sp/'{/w)' przypłl/szczka grana/ka nie będziemy liii/sieli wraca ć. R~~~'~t~~ ~~~~) Wszelk ie zaklócenia n<l luml nej harmonii przyrody S'! przede wszyslkim rezullatem inlerwencji czlowieka i dają CZ~S I O skulki negatywne. Stosowa ni e p c ~l ycy d ó\v i WIWOZÓ\ V sztucznych, fi ta k że nadmiar spa lin i zwi'lzków radiuaktywnych, ural. nicu mi e.i ~ lne osuszanie grunlów i niszczenie enkla w l e śny ch zachwi alo naluralm\ harmoni9 w przyrodzie. Zmusza lo caly ś wial do poszukiwania nuwych preparalów do zwalczania szkodników upraw polowych i żywn o śc i ma gazynowej. Przyj muje si~, i.e ro ś lin y m a j ą z d ol n ość du prod ukcji lakich związków, klóre, ni e ch ~ ca j,! owada do i.crowania lub za siedl ania danego terenu, albo wstrzy muj;[je ca Ikowicie. Propo nuje si~ dwa muż li wl: liied lanizmy dzial ania t.ych zwi,\zków: odslraszanie i l o k s ycz n ość. Zw i ązki ocharaklerze od s lm sz aj ąey lll wykorzyslują zmysl smaku i dotyku, oddzialywuj,\c ujeiii nie lia proces że rowan i a owadów. Sygnallaki odbierany jest jaku "niebezpie CZCIlslwo" lub "nicslllaczny". Wytwurzylsi<; bowielll u owadów, podobni e jak u czluwieka, odpuwiedni syslelll zwany "mechanizmelll os lr/.egawczym ". Np. wrażliwość cz.jowicka i owadów, lub ssak6w ro ś lin o ż e rn yc h na gorzki i oslry smak jest pewną s umą porównywalnych informacji i manil'cslllje si~ zawsze jedllilkowo, jako sygnal- ni ejadalny. Intcnsywne stosowani e syntel ycznych środków oc hrony roślin powoduje, że pojawiaj ą s i ~ owady niewrażliwe na slosowany prepa T<lI. Np. stonka ziemnia czana w ylworzy.ja na tereni e USA o porno ś (- lia wszys tkie znane ś rodki t hellliczne. Eliminowane są przy o kazji tak że galunki owadów drapieżn y ch i pa soży lnicz yc h (n aturalni regulalorzy populacji owildów roślinoż e rn yc h ). No wo ś ciami proponowanyliii w rolnictwie Sil przede wszyslkilll próby zna cznego ograniczenia lub c;likowitej rezygna cji z chemicznych ś ro dk ó w ochrony ro ś lin oraz syllletycznych nawuzów. Proponuje si<; w Zil lilia n nawożenie milll:ralnu-o rganiczne, wprowadzenie dobrze przemy ś lanegu plodozmianu, wsiewki ro ś lin liiolylkowych w zasiewy zbóż, spulchnianie gleby bez odwracania skiby, uraz stusowanit: ziolowyl:h oprysków celeiii zwalczania chorób i szkudników roślin. Realizowanie nowej ko ncepcji ochrony roślin ma polega ć na lączcniu różn y ch nl elod, laki ch jak: slosowanic odpowiedniej agroll:c1l11 iki, odpornych odmian, naluralnych wrogów szkodników, biologicznegu i chelllicznego zwalczania w celu skul eczncgo, hezpiecznego i opla cilinego obniżenia nasilellia szkodnika poniżej progu s z kodliwo ś ci. Wedlug Świalo\Vl:j Organizacji Zdrowia uwag~ koncenlrowa( należy na chronionej ro ś lini e, a nic na szkodniku oraz przyjąć, ż e wysl<;puwanie pewnych slral w produkcji roślinnej moż e być ekonomicznie bardzie j uzasadnione ni ż elilllinowanie szkodnika owadziego Za wszelką ceny. Z punki u widzenia powstawania oporności u owadów nit: jest kurzystne uzyskiwanie ś mierlelności szkodnika na poziomie 100%, a niedopuszczenie do znacznegu rożwoju (czyli ograniczenie populacji). Osi',gnąć lo można poprzl:z,-'istosowanie III. in. roślillllych substancji od s tm s zających owady od żerowania, regulalorów ich wzroslu a t akże ulatwienie pasożylom i drapież COIII odnajd ywa ni<.: ofiary celem utrzyllla nia liczebnoś c i owadów na poziomic nic puwodującym stral gospodarczych. A zalem najskulecz nicjsza liietoda walki ze szkodnikami polega na zaslosowaniu melod l:hemicznych i biologicznych. dr hah. fariii. Elżbieta BtuSlyk W naslypnym numl:rze: O nalllralnych, roślinnych środkach owadobójczych. SIr. 6 WIADOMOŚCI LOKALNE Kwiecicń'93

7 W dni ach marca ud był sią rajd turystyczny dla młodzieży szkól podstawowych z mel<\ w Nowym Mieście,!Jczest ni czyły \V nim 13'1 osoby, Zabmkło niestety ",';ród ni cll mł odz i eży ze szklii naszej gm iny_ Na trzech Irrt snch pieszych turyś c i zwiedzali zćlbylki arch itektu ry i rezerwa ty przyrody, poznawali krrtjoznawczc walory nn~zego terenu. W ielu z ni ch pierwszy cez wżyciu przeprawiło się promem przez Warlę, W godzinach p o łudniowych przybyli do miejscowej szkoly, na mi ejsce noclegu, Zostali tu guscinnie przyj,ci przez dyrektorn placówki. Po spożyciu turystycwego posil ku (grocllówki) na boisku szkolnym rozegranych zostało kilka Konkursuw sprawno śc i owych (ringo, IOlki, cha uze ni e na szczudłach, kn;glc), a llajzh;czn iejsi otrlymal i upom inki. Po zapmlnil.(ciu zmroku mł odzi tur yści przejliaszerowali ulicami Nowego Mia ~l a do lasku "Guć", ni osnp zapa lollc pochodnie. Tu rozpalono ogn i sko, mlbyl sią konkurs ś pi ew u, byly wyśc igi w workacl, (parami), konkurs przyrod lliclo -krhjoznawcz y, no i oczy w iście pieczenie kiełba sy. Późnym wiec'"l.orgn1 L1C'Lcstnicy rajdu powrócili do szko ły, by uczcstnicz:yć \V da lszych konkursach. b \cznic zo rgan izowano tego dnia 10 róż ny ch ZCl\VOtlÓW rekreacyjno- spraw n ościowyc h. Nastypnego dnia od fil na Imv,liono sic( dalej. Prz eprowadzuno nastc(pne konkursy, 111. in. konkurs wiedzy o gminie Nowe Miasto i terenach prlcz które prz eb iegały trasy rajdu. Największą wiedzą wybzala si,justyna Jóżwiakz Dobieszczyny. W punktacji drużynowej na jlepszą, najbardziej aktywną okazala s ią drużyna Szko ł nego Klubu Krajoznawczo-Turystycznegu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaroci nie, drugie miejsce zajc( ła drużyna Turystów Pieszych a Irzecie [J] drużyna SKKT-P'ITK, również zeszkoly nr4 w Jarocinic. Drużyny teoraz zdobywcy trzccl, pierwszych miej scw każdym konkursie olrl.ylll<11i nagrody uful1dowcmc przez UrLąd G miny Nowe Miastu. Wrc;czybl je G. Kosm"ila, sekretarz gmin y. Na metę rajdu IWl.y l>yl równi eż przcwodniczilcy Rady Gminy Czes ł aw Jarccki oraz Zdzislaw J"Jrzak, dyrektor szkoly. Wszystki e drużyny otrzymały teki 11(jlllina Nowe Mi;lsto w rysunkach \Vhldy~ława Kośc i el ni ilkn", a uczes tni cy pal1li(~tkowc, okolic'"lno~c i o\vc zmlczk i r(ljjowc. Na Z<łkorlczcnic o db yło sil( losowanie upominków H po s pożyciu posiłku m ł odz i tu ry śc i o p uśc ili gości nnc Nu\vc M iasto i udali sic;dostacji kolejowej \V Chrzanic. Orgalliz"torzy im prezy - Jz i ałacze Oddzialu P-ITK w Jarocinie z sympatią i wd z i <tczn u ści,\ wspo mi nają życzliwość i g o ścinność, z jaką spotkali si, na oaszym tercnie. Maj ą nadziej" 7,e nawiqzany koniakt i wspó łp raca b~dil kontynuowane. Obiecują te ż przysyłać do naszych szkól zaproszenia na wszystkie swojc imprczy. Najbliżs za z ni ch b~dzie ju ż \V maju - XXXIII Ogóln opolski Rajd Mickiewiczowski,.J.J Fal. Adam Czerneliko Kwiecień '9 3 WIADOMOŚCI LOKALNE SIr. 7

8 Wędrówki po okolicy Nades z ła wiosna, niccjlugo bl(dzic lato. \Varlo w!oioholni lub niedzielny dzieli wyr " usz y ć na węun;wkę - pies,..." )"owen)""., luh saiłhll'hndow<~. \V promieniu ki lkunastu kilolllcln)w mamy prr.cpit;knc okolice; Ich waloloy IH"c7.cntować h<;dzic Andrzej Kostołowski, kll~t()s/. J\ II1/.ClIIll im. A.l\-1ickicwicza w Smielnwic w cykhl pl.:" \Vt;drliwki po okolicyu. Na (JOI.:Z:,llck, jako go.~cinlły gos[>odan., zapras:i.a do Śmiclowa. Pałac w Śmie/owie (cz.1) Gdy jedziemy z Żcrkowa Jrogq na północ, w pewnym momencie zza drzew zaczyna wyłj ni;lć sic; Pradolina W<lrty. Z punktu wijokowt.;go nit; daleko IC~lliczówki IN RozmarynO\vic, oglądam)' rozlegle przestrzenie z kralo\\'j1icą pól, łąkam i, lasami i zabudowaniami. Dawniej były tam jeszcze: wiatraki, winnice, alejc, zadrzc\vicnia śródpolne: odsłonięte jary mi~dzy wzgórlami oraz zarośla przy wylewiskach Lutyni. Ctllo5ć przypominala więc jakby pejzażowy o b raz. Dlatego też, niejeden autor podkreślał malov.,:niczość tej scenerii 11 jak z alpejskich dol in!'. Najpicf\v tfocher żartobliwie a teraz już c.llkiem poważnie, mówi sil( o Polskiej Szwajc<lrii pod Żcrkowclll. \Vśróu bmjul,.\'li z owym pejzażem s/.czcgti lllic trwale zestrojonych jest pałac \10,' Śmie/uwie. To n ie tylko jcdeu z ważniejszych zabytkó\v owego obszaru, alc też i punkt brzemienny sla\\'il o rilz faktami kulturowymi. Dlatego też rozpoczynając w~drówki "po okolicy", nic możll<t by'łobyznaleźć lepszego ohiektu bc(daccgo jej \vizytówką. Śmieł(lw, położony w terenie z<łludnionym nic później niż w młodszej epoce k;ljllienia, notowany byl jako osaua au 1392r. Stanowił ieden z punktów szl.aku Pomorze - Ś l ą~k. Nalcjąc do majęt ności że rkowsk i ej, dzie l ił z tj i ą losy jako wl<1sność m. in.: Kotów, Roszkowskich, Radomickieh, Jer/.ego Sapiechy, j,.;go córki M<lfia nlly. Córka tej ostatniej - Lud\vika G urzd lska spr/.e:u;lia w 1784 ro ku Ś llli ełów (wraz z l.gowclll: SZl"l;odrlej c wcm, Gąs i orow<.: m, SZCzDllowe:rn) - sl(ll;;ie:rn u grodzkiemu z POZ[ l <1 l1i a~ AnurzejO\""i Gorz<':ll:-,kicmu. Nowy \\'Iasciciel przy~t ; lpił uo budowy oka za ł ego pa ł acu w po b liżu i st ni ej ącego uprzednio dworu dzieri',awcy. Przy k sz t ałtownn iu siedziby, skorzystano z obec n ośc i na terenie Wielkopolski gc n c rał,hll a j a m Sla nislawa Zilwil dzkiego ( ), który z as l ynął jako wybitny arch i tekt wojskowy. Sprow,ldzony przez A ugusta Gorzcllskicgo dl a zbudow,lilia jego s iedziby w JJobrzycYI \V ostatnim pi~c i o l ec iu X VIIIw. posta wi l lakże palace w Śm i ełow i e i Lu bostroniu. Ka ż dy z nic h, \\J sposób ba rdzo indywidualny, elem enty barokowej jeszcze tradycji, po dpo rl<1dkow uje idei klasyeystyc-z tl ej w iłl i u s ytuowa nej już w otocze ni u sentymental no-naturalnym. W Śm i e ł o wie jest to szczególnie wy raźnc : po ni eważ droga, któr;l zhliżamy się do rez yucm;j i llil; m a p r zed lu że ni a w honorowym po dje źd z i e i re r rl:zclltacyjnych dzi c dzillcach. Wprost przeciwnie. Droga od s uni ę ta jest na lxl k. A ułilll c g o lak si'( uzieje, s twie r d z i ć m ożna sp o g l ąua jąc zo k ien pi'(tra pała c u w kierunku p o łudniow y m. \V yg illiljąc si l( e:stjw:lto i prze s uwaj ąc [la wschó u l u ojazd z zaloicllia nic przes zkadł'<\ w kontemplowaniu teatru przyrody. Za łuk ow atym murkiem, j<lk na proscenium rozwijaj ąs i \( : ogro dowiny, pa sm<l pó l i l ąk,a!cj c, w ic ś Orzos lków oraz w zgórza na horyzo ncie. To co oglądali ś my jadąc w dól, do palaeu, ma tu swój odpowiednik w widoku ku górze. W ogó lnym rozplanow aniu, p ; lł ac ś mieł o w s ki nawiązuj e do w(:,:ześ nj cj~zyc h s iedzib, w których korpus glówny po blczony j e:.st arkadowymi gal e riami z pawilon;hn i boczny mi. \V tcgo typu archi tekturze, na baro kowe jeszcze zasady orga nizacji przcstr.lcni i s trojno ści 1 llakladnją s i «rygorystyczne piony kolumnad czy po ziomy gzymsów, be l kowa,i i attyk. Zwraca uwag, wydatny portyk joi]<;ki z czterema kolumnami i czterem"l półko l u mnami. Motyw takiego portyku <:7.y ga nku jak <.:cho povv t:lfz;ić sil! b'iu/.i c w polskich dworach XIX wiekll.(...) Na szczyci c frontonu umieszczono tarcze herbowe Gorzcllskich. C iekawe i oryginallle są wysokie łamane drlchy "krakowskie" nad Icbkowe i :i.aglaste s klepicnia sa l partcru) co Ilrl daje im cech "st.hoży l nyt:ll " czy ne:ogotyekich. Towarzyszy te m u pewna zagadkowość układu pomicszczcll, któ fil pozwa la m.in. ukryć główne salony przed osob;lmi wchodzi\cymi do pałaell. Architektoni cznym i art cm j est dcgrajacja p;ln teonu ( czyl i świąt y n i wszystkich hogów) do roli liliniaturowego westibulu ze zv,'icrc i adłam i lus tr ujący mi ll as ze wszystkich stron. Mimo tego, że palac odbieramy dziś jako pe rl ę Hrchit cktury~ z\vl'acamy uv.'ag~ l1a różne stylistyczne niekonsekwencje budowl i, np. przesadne proporcj e portyku czy odmie n ność oficyn wobec korp us u. Jeunakżc pyt<lnie,jakie możlla sobie zada ć o bscrw uj ąc O\l,,'C ll iedopasowilnic, dotyczyłoby lego, czy nic m.liny tu j,.;djla k zilll1icrzonych dektów ' Wydaj e sią. że la k. Zawadzki buduje Pa/ac,vS li1ie/owie. Gwasz /l iez/lli /lego III/10m, ok r. Shćrley Couran: "Koronka" oficvllami. N'iemal wszystkie \V 1ł ~trza miał y poli chromie: A ntoniego i Fra nciszka Smuglcwiczów. lch tcllliltyka obej m owała : pompcj allskie g r o t csk i ~ metafory życ i a ziemiallskiego oraz ;lluzje astrologi e/.ne i masollskie. 're ostatnie l1lo tywy u ży t o tu nic bez powodu, skoro z nany jest udzi.. \ ł Gorzcllskich w prac;:lch wolnomulars tw:!. Da lsze ś la dy tej taj llej orgrl niza cji k i e r uj ą nas ku "I oż y " lia p i ~ t rze oraz o łta rzow i z d a t ą: \Ve wlh;trlilch zw rac:lją u wag~: krzyżowe, knpal.le w Śmielowie na g r;lllicy dwóch epok: odcijodz;jccgo Ośw i e c enia i hu d zącego sil( RomantYZlllU, us u\vaj,\cej się w ciel] szlacheckiej Rzeczypuspoli te:j i na dchodzących trudów życia rozbiorowego. Te ll icjopaso\\'il nill i kolltrasty świadcz; \ o odczuc iu kierunku zmian. A pa ł ac ś mi c l owski mi mu lo, ż e w plan ie swym ko nwcncjo llalny, dziyki s pekt;l kul afll cj scclll:rii wokó ł i Iwpi ę ci o l11 form swego uk l<1 du, jest d ziełem niezwyklc i ntryguj'lcym. A ndrzej Kosto ł o w sk i ~J] W8QÓD K&IĄŻEK Nowo.\'ci biblioteki publicznej w Nowym Mieście ra sc ynująca pow i e ść ukazują ca losy czterech mlodych kobiet. Ich przyj(!źń zawi ąz ana \V ekskluzywnej szko!c w S zwajcarii pomaga im w kari era ch zawouowyc1l. Pov.!Odz c nic,p ie ni ądz c, liczne fl irty i p rz y g ody mił o sne to wszystko jedn"k za mało, by Imyjaciólki były szcz~ś l i wc. Heinz G. Konsalik: "Milo.\'ć silniejsza od.\'mierci". Pewnego SI O IlCC'-IICg{) poranka w Paryżu rowerzys ta zdcr/.ył ~i{( z pr/. c chouząc<\ u z i cw C"l.yllą. Wypade k nic byt gm/'ily, lecz s powodował ' ławinę ni e przewidzianych zdilfzc ń. Zlskakuj '1ce pomys ly, w"rtka akcj a, humor i oczywiśc i e m il ość - wszystko lo czyni lektur" prawdziwą przej em no śc ią Krystyna Koli/iska: "Szatańska księżniczka" Byl" pi"kn ą r" S cynującą, pełną lemperamentu kobietą Pr7.yjaciółka Witkiewicz ", Gombrowicza, IW:1Szkicwi cza i Z1n1oysk iego, muza artystów - Izabela Czajka Slachowicz - by ł a takż e autorkri poczytnych autobiograficznych opowieści. Tet barwnr\ posta ć przcdstawia Krystyna Kolińska, autorka w iciu p o wieś c i b iograficzny ch o ludziach g lo ś nych i-ycicm, lwórczo ś c i,), literackimi skandalami. Z licznych jej k s i'jż c k IV bibliotece z najduj;\ si '( : "St.1cl1u, j ego kobiety, jego dzieci II, IlEmil i Maryla", "Tcljcmnicc i Da my", "Li stydo ni c kochanych". Ka- Ma Str. 8 WIADOMOŚCI LOKALNE Kwiecicń'93

9 ~ 12 marca w GmInnym Ośrodku KullUry w Noo r~ wym M i eście... wystawiona _ ~- zostal.l szlu- Piolrsznur~, li ~Zcli V khsytcchnikum Przemys l ~1Drzewnego w Jarocin ie, ł uhi i} umie śp iewać. Nil:jcucll suk~c<hla ju'l n;1 swo im koncie. Śpic\\~'a \~~?cspo l c licoda " J:lrocillSkicg(i O{Ąl.uka Kultury i t:llti też utj.\kjjjwlr~)i{bn} ~ micj <t lno ści. O~JinirC:l ;; is ' ' ~ iij r~ i Tn :~t:~). lego WlclSIl.ic ośrouka, oraz prjy/r:n~.locy finn'i"vłoi..j\1i z Poz ll alli ~}~ą~.t'l ł a wydan<l k<lscta l11agllctofo:jl(;\\!~1 z Ililgf.aniami ś piewanych przf~nj{tgo p i o~cn c k. Nosi Iylul "Swą,.NWrę w 'l.yc i «(poż ycz ~ ~~.i ;~~ -t s.~ 11<1 nj:~j~~granc pioscl*i ze ~p.i.(jw~. Ił(;g() P9~'~hczas rcpcrl.~a r u, NK6ir.:l:)<Illa~i}1~hcna, ale ptlcjc \\~Y~Jkim Piq.ii:Jpi_ewa piosen ki nowe',' Sarn jcst : A Ut{ir.CIl1 Il.i ~k t órych, np." Poż yc z mi :JU~.a n1:arzcll", ITSkrzyd laly lotii. D~F'nJuych, jak np. ITB rama Jo l1icba :~t iy "qworcowaj.~~~.i..1.~~+:~1! mllzyk ~JiąW sa g usl" W l. Jiir~jj da rl ~y k.ii::' K.p! cgom,ro\\i i c.~ nikol11 ęj~~(t~\jcgo k,i-sc: 1a JXldoba sitf btl rd"?9.> L;\ tclli;.gra 11l11lj C J~1 X: f:::;jyezym y da lszyc h sli kl::cs:ó\\/(c' ~ II trzy SWlfl- \- - - ki" AklOrzy '~ '.J!} rcalru A ni - ~!J macj! "M.Ircinek" \\' Poznaniu, przez pełną godzinę bawil i widowni((, A robili to rzeczywiś c i C bardzo umicjcrtn il:; dzieciak i ogl,\daly widowi,ko praw ie [Ja ~tojąco) Spo lltfllliczllie reago \~.'tlly!lcl wszelkie próby nawiąza n ia kontaktu z bo hatc mmi bajki, wybuchaly śmkchcm, innym zaś razem kulil y sięzalrwożo l1 c i z niepokojem zcrk:l! y na SCelly. \Vszystko jl!'dnak pomyślnie sier z.1kollczylo i jak to z\vykl c \V bajkac h hyw<ł, dobro zo sta ło nagrouzone, 11 lenisiwo i IJO ukaranc. Na Icalrzyk prz)'byly dzi"ci z przedszkoli i najmlodsz)'ch klas szkolnych pr;p.\'ic Z cił/ej gmin y. Niesiety, z powodu braku ch<;lnydl, bajka byla wyslawiona tylko jeden raz (choć progra m p rz ew idywa ł j~j po"'lórk.;). A szkoda, bo 1>)'10 lo s\\'ego roj:t~i.ill zbl iże n ie ze sztuk". z któq Ilasze. dzieci nic często mogą Olll'O\W'Ć. MarlcnaSJlychlska Legenda o Czarnej Helenie nale ż y do najbarwniejszych w naszej okolicy, a dzię k i opublikowaniu jej w "Dziejach Nowego Miasta" stała się bardzo popularna, Nowe Miaslo miało być kiedyś wlasllości~ i siedz i bą możnego rycerza z rodu Grzymultowskich herbu Nicczuja. Najego zamku wy chowy wała sił.! uhoga dzi(~w(;l yna - I lelena,pi,;krw.,!ic uunlfl:l i pyszoi-ł. Po śmierci ojca j ego synowic Pawd i Jan podzielili l11it;dzy sieb ie ma j ąte k i lamieslkali oud/.idnic.s tarszy z nich Pawcł poj ''t' wkr6tce za żon~ IIclcn~ i wri1z z ni,\ pr.~ e niósl sic;do zamku wzniesionego na Kopcu i utuclonego wypełnion.\ wod<\ Cos;.\. \Vc h odz ił o s i ę do niego zwotlzonym mostem. W tym w ł aśn i e cza~ic Pulsk't zaata kowal i Sz\Vculi. l IeJena n:l mówi la mcża, by opow i e dz i ał s i ~ po ich slronie. Odtąd zamek na Kopcu s i a ł s i ~ miejscem ci; \głyc h uczt i zabmv. urli\uza nych na cze.ść Szwcuuw, pow r acaj ącyc h Z lupicżczyc h wypraw w okolicy. Na próżno Jan prosi t i hłag(tl hr(itll, by nic h ańbił rodu tak jaw m\z drauą. Pawełwolltł korlyst<tt.: 6 marca \V Gmin nvm Ośrodku Kultury \V Nowym ~1 i cścic n.\\! spolkalo,i, 145 czloilków Kola rzeril n:t uroczy:-.tośc.:i z okazji Dni a Kohiet i Dnia Inw;l lidy, zorg'lilizowallej przez I ljjej~co\\'c K u ł o PZERil. Na początk u im prezy prz" woj n iczący ko la Lech Mazurkiew i cz z l oży l oko li cz n ośc i owc życze ni a wszys tki m przybylym. N.1 U ilrzy ł a sil( rów ni eż okazja aby przed wicrkszy I1l CorullI pojz i ~ko wać kolei,a nkom Sta ni s ła w i e Guszczak i Stanislawie Pow.li ows ki cj "'-'<1 dlugoletil i'1 p rac~ IV sekcj i gospodarczej naszego Kola. Otrzymaly listy gra tuła cyjn c, kwu lt y orolz dro bnc upomin ki. Nast {{ pni c pall ow ie \\' hial ycll fartuchach i czepkadi z;l lm l li sit; ochoczo do o bs ługi, sl:rw uj;lc bwtt i pi eczywo. Po pocz'ts tun ku imprezn nabrała rumit:i1c6w-uruchomi oll o tradycyjną 10leri, fan tow,\. Nagrody na loterię zos l;lły za kupi ollc z funduszy Ko ł Ol oraz ucunuowan c przez pa nie: Hclen'( K,\źlIJicn:z ak z Nowl:go Miasta, Irell t( M atuszak z KOll1llrzy, AIlIl '( Grzelak Z \Voliey Pustej oraz panów T omasza Rutkiewicza z Chociczy i lradycyjnie j u ż przez AlIdrzeja G o l ęb iaka z Nowego Mi asta. L1czn <t wartość nagród w y n i os ła zl. li elen. Tclcga z Woli cy Koziej, Józefa Janicka z 130guszynka, Annil Grzelak z Woli cy Pustej oraz kolega Tomasz Rutkiewicz z Cho ci t,'l. Y :t_.<ldbali o to, aby wszystki ch zabaw i ć, p rez entując własllo r C; l'z:n i c na pisa Ile monologi, skc:c'l.c i wierszc. Odbyły się r ówn i il ż konkursy spraw ll ośc iowc a ich uczestn icy o trzyma ł i symbo l icz ne up omin ki, Przed losowa niem g ł ówn y c h nagród (la! ka p ł a cz;tea, :lparat fotogrclfiel.lly, ctektryczny mltnck Jo kawy) p<lllowic z kuc/liii pollown ie zasl:rwow'lli po s ił ck - tym razem kiclba~t; li a gofi\ co: która wszystk im slnakow;ll;l. 13)'10 j uż dość późno (okolo 20 30), gdy uczl;s ln icy imprezy,\\' do\) kollalych Ila~trojac h wracali dos\\'oich domów. Spotka nie to zostnło nagrane na k<lsc lt( V ideo, kt ó rą m ożn a wy p ożyczyć (za odp l alnością) u P rlcwo d niczącc gn Kula PZERiI. Lcs lck1\1azurkicwicz. Czytcl nikówzain leresowa nych lcgendami Z n(lszego regionu in form ojemy, że ukazala s i ~ publ i ka cj a pl. II L egcjld y i pudania Jaroci na oraz jego oko li c". W ydawniclwo lo Irali lo l akż e do zbiorów biblioleki publi cznej w Nowym M icśc i e oraz fi lii w 130guszynie, Chociczy i Kl c;ce. Zach r;ca l11y do Ickl ury, szczególnie naj l11l odszych. rys. Ad:tlll P6ltor:l l.. z okazji i b ogac i ć s i ~ prly boku n aj eź d źców. Po kil ku lalach wojska polski e z d oła l y \V k ońcu wyg n ać Szwedów z kraju. W szyscy mię li nadziejy, że ter(! z P;lwe t zmi eni si<; i ustatkuje. Jednak ani j emu, (mi p r óż n ej i żąd ncj hogaclwa l IcIenie ul'l.ciwe i spokojne życic ni c odpowi(! dato. P a weł dalej n a p il d ał dobrll sąsia d ów. rabowat na gościńcach kupców i podró ż ny c h. Pewnego dni a za at akował za mek swego hratrl, wygnał go wraz z rodzin,\ i zagmili\1 maj;jlek Jana. Tego już nikt w okol icy ni c m ó g ł ście rpi eć i przyjncielc młods ze g o brli la pos tanowili uk a r ać Pawta oraz n (l ll lilw i a j ą c < \ go do z ł ego ż o n <t. Potajemnie przygot o w (ł li ata k na jego zam ek i kiedy tylko P aweł ze swym od d zia ł em wyjechalnil ko lejne rozboje, najeclla li go i po królki ej walce zdobyli. Il e ł cncł, uciekaj,\c przed nimi, sc h ro n i ł a s i ą w n a roż n ej wieży i za ryglo wa ł a urzwi. Gdy żo ł n i erzom ud a ł o sit; je wywa żyć. zobaczyli ciem n ą p oslaćwo k.ni e, s khcz<\c'\do peł n ej wody fosy. Ta k zg i nę t a Hclena,odl'ld nazywana w opowiadaniach P i~ k.n 'l al l,o cz~śc i cj Cza rn ą. Wkrótce powróc ił z wyprawy P aweł. Zoslat pojmany i wt rąco n y do lochu pod za mkiem na Kopcu. Jil n tkjl i<t ty lit ością,c hci a ł bratfl u wolnić. Ok<lzalo s i ~ jeunak, że kl ó r yś Z żol n ie rz y zamyk ają cy za Janem oku le żelazem drzwi, w rzuci I klucz do przcplywaj'll-cj \V pob li ż u W a rt y. Tak w ięc do k o ń ca swego ż yc i a Pawel pozos Iał z amkni ę ly w lochu. P óź ni ej zacz"ly si" la m u ka z yw ać dwi e zjawy, bt:\kaj ącc s i ~ wśró d ruin. Mi aly lo być uuchy Czarnej Hcl cny i j ej m <; ża, klóre nic mog'le l.a zlm ć spokoju po awa nturni czym i p e łn ym okruciellstw ż y c iu, ż e brzą lit oś ci żyj,\c y c h. Kwic c icń'93 WIADOMOŚCI LOKALNE SIr. 9

10 liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllil;!lini!;iiiiiiiihili!i!iiiii o skali problemu, jakim w kmju jest obccnie budownictwo mi eszkaniowe świadcz y najlepiej to, ż e dla okolo I,G mln rodzin brakuje m i eszkiłll. Budowlli ctwo mogloby stae' sic; kolem za machowym ell a całej gospodarki. Mogłoby... Wcii\.ż pozostaje to jednak w sferzc projektów, którc nic mogą przebić si «na fomm sejmowe. Tymczasem buduje s ic; znaczllie poniżej potr/cb, a tmdn ości mieszkaniowc dotkłiwie odczuwa też wiele rodzili w naszej gmi lli e. Budownictwo wielorodzinne należy już ZJlpeWne do prze s złośc i, pozostaje zatem jednorodzinne. Na Ug6lrl,t lil"l.h<; 2137 mi cszk;1i1, j<lkic. po ~iaja li :;l1ly w gmin ie \V 1991r. l ponad pul owa (61,8%) zos t a ł a po buduwa ni! po wojnic;, Budowały J>GR-y Na poczi\.tku lat 50-t ych za c z~ly budować gospodarstwa rołn c se ktora pa IIstwOwcgo, s tawiaj ąc domy dwu- a potem czterorodzinne (Chocicza, Teresa). W latach GO-tych powstawały ju ż hudy nki wielorodzinne (na 8 rodzin ), a od bł oki dwunasto-, osie mnasto- a nawet 24-rodz inne. Ostatni bl o k oddano w Teresie w 1989r. W cii\gu tych prawic 40-tu łal wybudowano, jak wynika z wyli czell I-!ieronima Kwie c ili s kiego, kierownika Spóldziclni Mieszkaniowcj administruj ą ccj obecnie tymi budynkami, 22 nowe bloki, w któryc h znalazlo mieszkanie 250 rodzin. Zbudowano je w Ale ksandrowie (4), Chociczy (9), Teres ie (3), W olicy Nowej (3), Skoraczewie (2), D ~ bnie (1). Dla pracowników PGR budowa no także domy jcdno- luh dwurodz inne. W ty m sa mym o;lsie popadly w ruin ~, niczniszczollc \v czasie \vojny palace, w D~llllie, Boguszynie, Skoraczewic, Szyplowic. Ale to już calkienl inna sprawa, sprawi! wielkiej polityki tych lal... Budował" Herbapol " Pierwsze dwa domy PRZZ "Herbapol" postawi! w dmgiej polowic lat 50-tych. Byly to budynki sz cściorodzinnc. W polowic lal 70-lyeh powstal y w Klc;ce domy jednorodzinne (3), natomiast w latach wyljtjdowano tr/'y bloki 18-rodzinne. Karoł Moch - kierownik dzialu administracyjno-gospoda rczego "Herbapolu", od którego uzys kalam te dane stwierdzil, że nieuregulowany jest jeszcze status mi e szkalt herbapols kich. Majątek zakladu, a wio;c i micszkania, przej o;la g mina, ale w dalszym cii\gu niewypowiedziana jest umowa zbiorowa gwarantu j ąca pracowni kom bezplat ne mieszkanie i obslu g<; (remont y, naprawy). Zaczęło budowat: nadleśnictwo W końcu lat 80-t ych Nadleśnictwo Jarocin zacz~ l o staw i ać \V KI~l"C budynek wielorodzinny dla pracowników. Skollczylo si~ na postawieniu murów, dotychczas nicpokrytych dachenl. Budownictwo jednoorodzinne Rozwój budownictwa indywidualnego do '90r. limitowany byl przede wszystkim przydzialcm działek or",- mat eriałów budowlanych. Pierwsze dzialki w gminie wydzielono w 1957r. w C ho c i czy, gdzie na 57 parcelach p ows ta lo tzw. Osiedle Robolnic Z c Nast<;pne w y ty czono dopiero na początku la t 70-tych. W Nowym Mieś c i e (Chocicz.a, Nowe Miasto). W w ielu miej scowo ś ciach (Bogu szyn, Kruczyn, Chwa I"cin, Tokarów, Szyplów) zabudowa rozcii\gn~la si<; kil o metrami wzd luż dróg, tak że granice między w ioskami s tał y sio; niemal ulllowne. Najintcnsywniej rozbudowuje sio; obecnie Choci,za, gdzie jeszcze w '89r. dokonano wydzielenia 83 dzialek za drogi\ do Roguska. Zakupili je nie tylko chociezanie, al e także mi eszkalley innych wiosek, tak że sporo osób z Nowego Miasta. - To dogodny punkt, hlisko sta"ja ko I~jowa, a handel i tu się. ozwinic, jak hędzie więc~j ludzi - twi e rdzil ni ektórzy. T.-ud bud()wania Ci<;żk i e czasy nast,liy dla buduj,\.cych. Ale przecież nigdy nic by.jo lekko tym, naj wi~kszy ru ch budowlall y Cl/OcicziI - marzec '1)3 fot. h kub C,.. arn y ro zpoczi\1 którzy decydowali si~ na slawianie wlasnego s ic; w połowie lat GO -tych. W łata c h do mu. Budowali przecież lud zie 1979 powstalo tu osiedle domów jednorodzinllych (na 100 dzialkach), a w 191'4r. zaczc;to hudować na Osiedlu Południc (44 dzialki). Sporo budowano te ż IV Boguszynie. W KI~ce pierwsze place pod hudownictwo j ednorodzinne wy dziełono dopiero w '84r. Budowano też oczyw iś c i e w innych niekoniecznie zamoż ni. Bardzo wiele domów powstawa.jo tzw. "systemem gospodarczym", przy olbrzymim nakladzie pracy i wy rzeczeniach ze strony budujących. Czasem cala rodzina Illusiala sic; utrzymywać i budować zjedncj pensji. Rozmawiając z mi eszkańcami Nowego w ioskach gminy, ale tam czc;sto nowy Miasta, którzy swoje domy budowali do m powstawał w mi ejscu sta rego lub dwadzieśc ia pan; lat temu, próbow;j!a m poprzez rozbudow<; już i s tn iejącego. Tak wic;kszośc i powstawaly budyuki w illdywidua Inych gospoda rstwach rolnycii. dowied zieć s il,', jak wtedy budowano, jakie byly przy tym problemy. Okazuje s i~, że trudności byly niceo inne ni ż teraz, ale Budownictwo domków jed no rodzinnych przyjmowalo równ i eż rmne formy dział na snu luh sztuk cegły, wsjlo wca le nic blahe. - J)ostawalo sil) Jlł"Zy przest r/.ennc. Powst'lwaly nic tylko zaprojektowane nlina Czeslaw J akubczak.- TnmsJlOl t calo.'ciowo, zwarte osiedla ni~. az hyhln,ższy od towan.,l'odohnic Slr. 10 WIADOMOŚC I LOKALNE Kwiecień '93

11 liiiii iiiiii iiiiii iiji! było z cementem. 1'I '.l)'d z iał b y ł na l t o n ę, a pot!'zcba byłn almmt h -LY lu b cztery. Wtedy pa n i z m d ziny s t ało noc" pl'zy GS-ie lub stacji w C hnciczy. Czasem wy padło c zekać kilka \locy, by kupić putrlebny towar.i' otem hy ł oje s zcz e II zdobywanie II i II załntwianie" pozo. stałych matel'ia łów budowlanych, instalacyjnych, wykoliczeniowych. Nie by ł o to ł:ltwe. Budowanie teraz, to szalellstwo, s lyszy si<; cz ę s t o. Drogie kredyty, recesja... A jednak powoli z,lbudowuje sil( teren dzialek w C hociczy i Nowylll Mieście. Osiedle w C hociezy jeszcze lrzy lata telllu bylo puslym placem. Teraz w jednyill dolllu wiszą ju ż firanki, kilka pokrylych jest dachelli i oszklonych, na kilku działka c h dopiero rozpo CZ<;IO budowe;. - W sumie na tel'enie gminy jest w budowie 150 obiektów, l:harakleryzuj e sylua cj e; w lej dziedzinie Bogdan Sludzillski, inspeklofnadzoru budowlanego Urze; du Rejonowego w Środzie Wlkp. - W większości s'i to kontynuacje budowy z lat poprlednich. W ' 911'. oddano do użytku 21, a w '921' budynków mieszkalnych. W liczbach tych mieści si~ wn\wno I'Ozbudowajuż istniejących domów, jak i budowanych od podstaw. Tych ostatnich w '911'. Pl 'Lybyło dwanaście, a w '921'. tyłl<o siedem. - Genemłnie, stwierdza B.Studz i{lski, wydłużył się cykl realizacji hudowy. Od wydania zezwolenia, do ukoliczenia domu i zamieszkania upływa pneciętnie ok. pięciu lat. Buduj'Icy unilmj'! hmnia kl'edylów, buduj:, dłużej, ale z własnych śl'odków. Na rozpoeze;cie budowy, jak wynika z przytoczonych li czb, de cy dują się ni eliczni i ci, klórych zmusila do tego syluacja. - Mieszkam z żoną i dziccłdcm wspólnie z rodzicami i dorosłym rodzeństwem. TrLeha wiele dobrej woli, by nic hyło konfliktów. A co hędzie, gdy bracia też zechcą założyć I'odzinę Inh my powiększymy nasl'..ą? Jakie mamy perspektywy "gnieżdżąc się" razem, z jedną łazicnkll i uhika~j l" na n1zie \V 9 osób'? - mówi jeden z moich rozillówców. Niewielkie środk i, jakie m oż na wygos podarować, ok reślają sposób, w jaki prowadzi sic; budowy. Bywa że zbiera sil( kamienic z pół, gruz z rozbiórek, robi si l( puslaki, pracuje na zasadzie "odrobku" lub "co ś za c oś", a najwic;cej wła s nymi - li: i I i i i i!! iiiiii! iiil silami, CZC;Slo przy pomocy rodziny. - T o, co mogę i poil ' ali ę, rob i ę sam luh przy pomocy rodziny, mówi pa n Falhierski - Pien i ędzy nie ma za d u żo, to i h udowa posuwa się powoli. Mam ju ż jednak piwnice i w tym roku po s t a w i ę ścian y. Wych o dz ę z założenia, że nic na silę ; ale co m o żna przeznaczam na hudowę. Coraz hardziej wierzę, że kiedyś wraz z rodziną wejdę do własnego do IIlU. Obecnie nic ma ju ż problemów z nabyciem działek. Pl an zagospodarowania przesll7.enncgo g miny, zaklualizowany w '91 r., daje możli w o ść swobodnego wyboru placu pod budowl(o Nic ma leż lmdności z nabyciel11 materiałów budowłanych. Teksl tc n zaledwie sygna lizuje nieklóre sprawy związa n e z budowniclwem mi e szkaniowym w gminie. Warlo byłoby zauważone problcmy pogłybić. Każdy budowany doi11, lo prlecicż osobna hislo, ria, do klórej w rodzinach w raca się ł alami. Marlena Spychalska Halina Cza rny wiosenne Zebrania członków GS 22 w Boguszynk a 24 ma rca w Nowym M i eście odbyły się zebrania cz ł o n ków Gminnej Spóldziel ni. Przcdslawiono na nich sprawozda ni e Z.1fządu Spółdz i el ni W mllllony m roku dm kowa li ś m y, z myśl ą o o ś m i okl as isla c h, informilcje o szkołach ponad podstawo w ych, ja ki e znajdują si" w okolicy: Po niew a ż prasa regionalna podawała w lym roku bardzo wyczerpującc dane na lcn lemal, nic widzimy polrzeby powielania ich w naszej gazelce. Zainteresowanych informujemy, że Biblioleka Publiczna Gminy w Nowym Mieście i jej filie w Boguszynie, Chociczy i kll(ce posiadają "Jnfonnalor" Kuralorium Oświaty w Poznaniu z wykazem szkół ponadpodstawowych w woj. poznanskim na rok szkolny 1993/94 oraz informacje o szkolach ponadpodslawowych w Wielko, polsce, za mieszczone w "Gazecie Wielkopolskiej" (dodatek do "Gazely Wyborczej"). nawozenl.e Nad e szła wiosna, d la rolników jesl lo C'".las slosowania nawozów. O poziomie nawożenia powinny dccyc.jowaćdwa c-.lynniki: przyrodniczy i ekonomiczny. Aby ustalić od(xlwicdnią wysokość n awożcn i a) powinniśmy znać zawarlość poszczególnych skład ników mineralnych w g lebie. Dl atego zach ę cam wszystkich do badania zasob n ośc i swokh g leb. W tym roku ccna jednej próby wynosi 20tys.zł. Zaprasza rny wszyslkich zai nteresowanych do O ś rodka Doradztwa Rolniczego SieIinko (w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym M ic.';cic). Zn a j ąc zasobno ś ć gleby \\' makroele mcn ty, m ożemy doprowadzić do zmniejszcni.! slrat tych tak bardzo drogich nawozów. Jak w iadomo, stosowanie azotu jest n ll j w<1żnicjszy m cz:yllllikicm pianotwórczym. Niektórzy uwa<i'.. ają,żc oslalniesuche lato uoprow;ujz iło do wzrostu jego zaw<h l ośc i w glebie. Jest to jednak myślenie nieco bl~dne, gdyż stosowanic.lzotu było w poprzednich latach u u:i.o ni i.."ize ni ż po trzeby. Takż e straly wyn ik aj ące z wypłukania w lalach mokrych, mogą si,gać o k. 5 proc. SIraty le mogą być jcszt7a! większe, gdy azol slosowany byl w w i ększyc h ilo ś c i ac h w okresach wz m ożonych opadów (późlla jcsicll i wczesna w ios na). \Vtcdy roś lin y maj'\. bardzo małe zapotrzebowanie na ten skład n ik i ni epotrzebny może przechodzić w głąb glehy, zwł<lszcza na naszych przepuszczalnych gruntach. Niijlcpszc efekty \V n;nvożcniu azutem, np. z b óż ozimych, os i ąga my stos uj ąc podz i a ł całej dawki. Pierwsze wej ś ci e z azotem powinn i śmy wykonać jak najwcz cś ni cj, można jeszcze na za m a r z ni ętą lecz nicoś n ieżoną gleb,. Nic powinna to być zbyl d u ża dawka, g dyż w Iym o kres ie po I 17"" by roślin są j cszcz.e małe. Pozostałe IX'rcje powinny b yć ro z ł ożone w czasie, a os tatni ą najlepi ej zas t osować w okresie tuż przed kłoszeniem lub naw elna poclątku kloszenia. Nal eży pa mi ętać, że azot dajemy nic na zapas, a Iylko tyl e, ile poll7.eba roś linom. Musimy też pa m i«ta ć, ż e mimo iż tłzotj es t czynnikiem najbardziej pianotwó rczym, to wyniki jego 5toso\va nia uzależniune S,\ od zaw;h lości inn ych Illnkroelcmcnl6w w glehic, taki ch jak: fosfor, pot;ls, i magnez, a także od z;\v.m r tości mikroelementów, m.in.: cynku, miedzi, boru. Obn i żenie Wtwck!l<łWOZÓW mineralnych w c i ąg u 2-3 lal m ożc d o prowad z i ć do spadku zasobnośc i gleb, a wzwiązku z tym do spadku plonów. Aby przywrócić z iemi zllso b ność, potrl.c hił 5 do 10 lat. Jednym sło wem, I:ltwO jest glclj ~ zuhożyć, znaclni e trudniej jest nato mia st u czy n ić ją na powrót żyzną Alldrz~i J;lnicki Ośrodek Doradztwa Rolniczego SIELINKO jest czynny (GOK w Nowym Mieście) w poniedziałki godz _ 15 0 i wtol'ek - piątek godz _ 10 0 Kwi ec ień '93 WIADOMOŚCI LOKALNE Str. 11

12 Sufragan, biskup i hojny donator. Pisząc o Prymasie Wincentym Kocic (W.L.1/93), wspomnialcm o cic- kawych biografiach wielu osób zwi'1zanych z świątyniami w Dl(bnic i Nowym Mieścic. Kontynuując tcn cykl warto p'lypomnieć postać su rrag'liia w locławskiego i biskupa ma rgaryt:liiskiego Jana Rozdrażewskiego, żyjącego w dl1lgiej polowic XVI i na początku XVII wieku.do dziś w kościele w Nowym Mieście przypominają go: kaplica św. Anny i dokumcntująca jej wzniesienie tablica crckcyjna oraz, odkryta w 1959 roku, polichromia. Nie jest znana data urodzin Jana Rozdrażcwskiego. Ta kże o jego rodzicach piszc sil(, żc ";r;lpewne" hyli nimi Jan i Anna Zarembianka ze Sławska. Wiadomo natomiast na pewno, ~.e pochodził z dziedziczącej Nowe Miasto linii Rozdrażewskich herbu Doliwa, a jego dziadkicm był Hicroni kasztełan, najpierw przcnhicki a późnicj rogoziliski. W źródlach po raz pierwszy jest on potwierdzony jako student uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą w 1557 roku. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem swojej edukacji nic ograniczyi do tej uczelni i w poszukiwaniu wiedzy w«drowal po Europic.W lat ach późniejszychjego nazwisko pojawialo si«na listach studentów w Tybindze i Bazylei, gdzie w metryce uniwersyteckiej zapisany jest jako Rozdrażewski Nowomiejski. Pod koniec lat siedemdziesiątych w kn;gach rodzinnych zrodzi I s it; projekt skierowania Jana na drogl( kariery duchowncj. Plany te zostały zrealizowane, gdy biskupem wloclawskim został jego krewny Hicronim. W 1585 roku powolał on J. Rozdrażewskiego na su rragana, a ówczesne stosunki jest to, żc wspomniane zaszczyty spotkaly go przed otrzymanicm świ,<celi kaplaliskicłl. kapitula włocławska przyjt;ła go do swego grona. Intere sującym faktem ilustrującym Wraz z zatwierdzeniem wyboru l. Rozdrażewskiego na surragana papież Sykstus V mianował go tytularnym biskupcmmargarytaliskim. lan osiadl wc Włocławku i wszedł \V używanie dóbr pr/.yznanych mu jako uposa7.enie oraz tytułow:ri si(( surraganem, wzbraniał sit; jednak od przyjc;cia świc;celi biskupich. Czynil to mimo nalegali krewnego, który liczylna pomoc w spelnianiulicznych obowiązków biskupich. Doszlo mi((dzy nimi do ostrego konfliktu a nawet proccsu. Kaplica św. Alllly Fal. A. Czerne,iko grafia Jana Rozdrażewskiego Można przypuszczać, że gdyhy bio- ograniczała si,< do przedstawionych dotych C7;IS faktów, postać ta w niewiełkim stopniu zainteresowałaby hi storyków. Godne odnotowania są tak:i.c: zgromadzony przcz niego majątek, a przede wszystkim cele, li:ljakie go przeznaczył. J. Rozdrażcwski był właścicielem części Nowego Miasta i pl-zynalcżnych do nicgo wiosek. Ponadto posiadał kilkanaście wsi lub ich cz<;ści w województwach: pozna liski m, ka I iski m i sierddzkim. Do jcgo po s iadlości należało też miasto Margonin 7. kilkoma wioskami. Przez jakiś czas jcgo siedzibą były Grabienice w powiecie kcyliskim. Pod koniec życia osiadł \V Nowym Mic- ście, gdzie l.ii1arl i został pochowany w 1609 roku. Na lata nowomiejskie przypadły też jego hojne donacje. Najpierw ufundowal kaplicl( św. Anny nad zakrystią ko ściola Św. Trójcy, a później, lil jego spmwą, sklepienie tej świątyni zostalo pokryte interesuj;\cą połichromią, której warto będzie poświ~cić wiycej uwagi przy innej okazji. Szczodrze wspomagal też poznaliskich dominikanów, którym na wsi Boguszyn zapisał roczny czynsz w wysokości 150 złotych, z przcznaczeniemna kursy filozofii w tym klasztorzc. Realizując jego testamcnt, hratankowie Jana- Wojciech i Hieronim przekazali też dominikanom kielich szczerozloty i 6 tysic;cy zlot Y cli. Na krótko pi-led śmiercią przeznaczył ta kżc znaczne sumy na rzecz wznowienia działalności Akademii Lubraliskiego w Poznaniu. Ta, 711łożona w 1518 roku, zas hl żo na wyższa uczelnia kościelna o kierunku humanistycznoteologicznym, była wówczas 7~1I1lkniQta, a gmach opustoszały i niszczej;\cy. Na dobrach nowomiejskich zapisana została suma 3 tysic;cy z ł o ty c h na remont budynku Akadcmii, a 25 tysiycy zlot ych na ut rzyma nie 6 profesorów i 30 studentów. Vlraz z tym darem lan Rozdrażewski wydał kilka szczególowych zaleceli dotycz;lcych organiz;lcji odrodzonej uczełni, którc miały przywró c ić jej dawną świe tnoś ć. Chcial on mic;d/.y innymi, by studia obejmowaly gnlmatyk«, retoryk«, matematykc;, lilozolic; i prawo, a profesorowie na wszystkic katedry mietłi być wyznaczani przcz Uniwersy t et Jagielloliski. Od czasów, w których żyl Jan Rozdrażewski mijaj;] już trzy wieki. Tnrdno jednak pisać dziś o Akademii Lubraliskiego czy kościełeśw. Trójcy bez przywiedzcnia na pamiqć sufragana i biskupa, a przede wszystkim hojncgo donatora z Nowego Miasta. EIIgClliuSl C7.iII'Uy. SIr. 12 WIADOMOŚCI LOKALNE Kwiecień'93

13 Kwiecicń'93 WIADOMOŚCI LOKALNE SIr. 13 Mieszkanie komunalne Mieszkań ciągle brakuje. W jednym domu tjoczą sit; nicraz trzy a nawct cztery pokolenia. Marzcnicm mlodych jcslmieć wjasny dom i być niczależnym. Jednak dzisiaj nic każdego na to stać.póki co gmina stara si<; zaradzic: tymczasowo temu zjawisku udost<;pniaj'lc najbanjziej potrzebującym mieszkania komunainc. W praktyce jednak micszkania te bardzo ez<; sto zamieszkiwanc s'l przez kolejnc pokolenia danej rodziny,tak że możliwość za meldowania innej jcst praktycznie żad n a. Obowiązki gminy. Gm in a,b~. dąca w Ja ścicic l cm mieszkań komu na lnych, ma pewne obowiązki wzgl<;dem nich, wynikaj'lce z prawa lokalowego. Należą do nich m. in. wywóz ni e czystości z szamh i śm ietników, oświetlenic w korytarzach, na klatkach schodowych i w budynkach gospodarczych, remonty dachów, ścia n, tynków, piccy kaoowych. - Więks z oś ć tych hudynków to pozostałości jeszcze sprzed wojny, stąd tei: ich stan techniczny jest zly - opowiada p. Ha lina Pi<;tka, inspektor d. s. gospodarki komunalnej i mieszkaniowcj. Najgorzej jest w Chwalc;cinic w tzw. "czworakach". Jest to budynck glinowoccmentowy, z trzcinowym STropem, przeznaczony już do rozbiórki. Zamieszkuje go 6 rodzin. Każde micszkanie to jeden maly pokój i kuchnia; nic ma podlączonej wody, ubikacji. - Zdajemy sobie sprawę ze stanu tych mil'szkllll -mówi sekretarz gminy, p. Gabriela Kosmala..Jednakil' koszty utn:ynhlnia i t"ksploata<;ji bieżącej pi'zewyższaj" w znacznej mierze wplywy czynszów. Ile płacimy? Ceny na mieszkania komunalne są odgórni~ usta la ne na y~dsta.wie Rozporz,l.; dzenla Rady Mlnlslrow. Za l m powierzchni użytkowej mieszkańcy w budynkach komunalnych placą 1200 zł micsi~cznic. W za l eż noś c i od wielkości i standartutych mieszka li (generalnie l pokój i kuchnia) ccny do tej pory,ksztaltowaly s ic:; od do zl-. W cen" tlt jest również wkalkulowana oplata za budynek gospodarczy. Dla porównania, cena wywiezienia I heczkowozu z szamba wynosi zł, a co najmni~i raz w miesiącu mieszl{ailcy budynków komunalnych ~Iasz.ają tak.) pob-łebę - mówi p. Pilttka. Mieszkania komunalne były pi'zeznaczone dla I'odzin nujuboższych - dod,lje p. sekretarz, zabezpieczając im w ten sposóh ahsolutne minimum łokalowe. Ohecnicjednak okazuje się, że S,) one nieraz zamieszkiwane pn:ez ludzi całkiem nieźle sytuowanych. Zdaniem lokatorów. Mieszka ticy oczywiście mają inny punkt widzenia niż gmina. Placąza czynsz i oczekują wypelnienia podstawowych obowiązków. - Od siel'pnia śmieci ze śmietnika nie hyły wywożone - żalą si" micszk'lńcy posesji przy ulicy Zamkowej w Nowym Mieście. - Rozwalają się po podwól"zu wydzielając nieprzyjemną WOli. OtWÓI' pod ubika~ią (impł"owizo wane szamho) też nic z..awszejest na czas opl ' óżniany; wówczas nieczystości plym) stntmyczkiem ku h)kom. Byla zgloszona naprawa budynku gospodmtzego, z którego odpada tynkdo t~i POl'y nikt się nie zjawił, aby to naprawić-mówią p. Toka~ka i p.p. Walcza kowi e. M i eszka ńcy za m ie szk u jący budynck po dawnej gorzelni w Boguszynie ra dz,\ sobie w inny sposób z odpadami: wysypuj ą śm i eci tuż przy drodze ku w ielkiemu oburzeniu okolicznych mi eszka ticów. Utworzyla sic:; już z tego wielka, cuchnąca góra śm i eci, któ ra szpeci calą okolice:; i daje ni ezbyt dobre św iadectwo o sa mych mieszkallcacb. Pracu.i, pl"acuj... Bardzo w icie 7.;lIeży od dobrej woli samych lokatorów. - Zdan:a się dość często i tak - mówi ]l. Pi<;tka, że mieszkmlcy mają podstawiom) przyczepę do ladowania śmieci i ma kto pomóc (są to bowiem zawszl' śmit:tniki kilkurodzinne), a oczekują zaladunku od pracownika U. zędu Gminy, obserwując pracę z okna. Żadna pmca nie hmlhi, ale trzeha też mieć szacunek do ludzi, ktjli-ly ją wykonują - zaznacza moja rozmówczyni. W olnoć Tomku... Wszystki e budynki komunalne zamieszkiwane są co najmniej przez trzy rod ziny, a zda rzaj ą s ic:; i 12- rodzinne Uak na Piaskach) Dlatego t e ż tak ważne są dobre stosunki mi ~dzysąs iedzkie. Niestety, bywa i tak, że jeden dmgicmu zatmwa życie, opierając s i ~ na zasadzic "wolnoć Tomku w swoim domku". Obydwie strony dysponują plikiem stosownycb dokumentów i decyzj i, kr<\ 7..ących z urz~du do urz~du. W rezultacie nic wnoszą one istotnych zmian, oprócz niezgody i nienawiści. Jakie wyjście? Konflikty zawsze byly i będą. Sąsiedz kie waśnie to problem samycb zainteresowanych. Ale jakie znaleźć wyjście z sytuacji, aby zadowolić. i mieszka liców budynku komunalnego i gmin«, która cią gle duże sumy pien i ędzy przeznacza na nic z budżetu gminy. - Na.ikon:ystni~iszym wy.iściem - mówi sekretarz gminy, wydaje się spi-łedaż tych budynków samym zainteresowanym,.jest pn:ecież sprzedanych kilka w Nowym Mieście (np. hudynck po dawnym postenmku policji, mieszkanie nad aptek,), budynek w llo!-,'uszynku teżjestjuż wyceniony przez n:ec z o znawc ę. Gmina w ten spos()b zwalnia się z obowiązku dbania u te budynki, a właściciel może rzłlcić się w wii- pracy, bo to wtedy jego. Niestety, malo jest chętnych na kupno tych lokali - ko IlCZy p. Kosmala. Dokonać wyboru_ S,\sicdzi nieraz d ość sceptycznie odnoszą sit; do mieszkall(:ów budynków komunalnyt:ll. Zbyt dobrze pamiętają, il e wysiiku, wyrzeczcii i pienit;dzy kosztowalo icb zbudowanie wjasnego do mu lub kapitalny remont, też zaswojc. Rodzi sili wtedy poczucie niesprawiedliw ośc i, irytuje bierna postawa tych, którzy tylko oczekują i żądają, bo im sit; należy. Z dnlgiej jeunak strony warunki, w jaki ch mi esz kaj ą ludzie w budynkach komunalnych u schy.jku XX wieku, są niera z fatalne: 1 maly pokój i kuchnia bez wody, laz ienki, ubikacji, wilgoć, aż rzeczy wszafa ch butwi ej ą, dziury w ścianach, sy pi ący s i ~ sufit. To uroki "spokojnego" życia w wielu t,lkich budynkach. Jaka perspektywa na przyszlość dla siebie, dzieci? Mancna Spychalska. W ci:,gu ka I'ubliczna Gminy w,iml,ralla gozbionj książki stare, powtm'zające się, nieaktualne, nieczytane. Mogą? hyćjednakjeszcze użyteczne. Od 15 kwietnia w hibliotekach w Nowym Mieście i K1ęce prowadzona hędzie sprzedaż wycofanych z k.~ięgozhionj k.~iążek po zniżonych cenach. Zapraszamy!

14 alkony mogą być. piękne U progu wiosny spoglądając na nasze puste balkony i werandy, stwierdzamy - wypadałoby to zmienić i warto już dziś pomyśleć o wyborze roślin. Dobierając je, trzeha wziąć pod uwagt; wysokość i miejsce, gdzie będą sadzone. W skrzynkach od frontu hudynku sadzimy rośliny do 30 cm wysokości. Najpiękniej wygląda balkon ukwiecony od wiosny do jesieni. Aby to osiągnąć, należy dokonać odpowiedniego doboru roślin. Bezpośrednio w skrzynkach można sadzić flance: begonii bulwiastej, pelargonii pnącej, wielkokwiatowej lub petunii. Nie gorzej prezentują sit; rośliny wysiewane z nasion bezpośrednio do skrzynki, takie jak: astry karłowe, cynie, smagli ki czy nasturcje. Na halkonach od strony północnej, choć zdarzaja się rzadko, zalecane jest sadzenie pięknej, niebieskiej niezapominajki lub barwinka o niebieskofioletowych kwiatach i ciekawych liściach. Większe pole do popisu mają właściciele południowych wystaw balkonowych - mogą od wczesnej wiosny do późnej jesieni cieszyć oko kwiatami. Wiosną można sadzić kolorowe bratki lub stokrotki, w pełni lata czerwoną szałwię oraz aksamitkę i smagliczkę. Równie korzystnie prezentują się rośliny wieloletnie, zwłaszcza pnące, co stwarza dodatkowy efekt "zielonej ściany" zacieniającej i tworzącej miły nastrój. Kobea pnąca, chmiel japoński, lubwinnobluszcz rosną najszybciej, a możemy im pomóc, tworząc dodatkowe wsparcie w postaci linek, siatek lub kratek. Niezrównany jest jednak powojnik Jackermana, znany wszystkim clematis, w pięknych barwach od bieli do ciemnego fioletu, zwłaszcza gdy posadzimy kilka kolorów obok siebie. Podczas kwitnienia tworzy kolorowy, pionowy dywan. Musimy pamiętać, aby umieścić go przy kracie, w miejscu osłoniętym od wiatru. Nie wypada zapomnieć o groszku pachnącym, najpopularniejszej roślinie pnącej, spotykanej w naszych ogrodach, a on także nadaje się do balkonowych skrzynek. Równie pięknie wyglądają zimozielone iglaki: karłowate sosny, cyprysy, jałowce wrzecionowate lub płożące, wysadzane w skrzynkach. Decydując się na obsadzenie balkonu roślinami, musimy pamiętać, że są one od nas całkowicie uzależnione. Latem, zwłaszcza w upały, musimy je bardzo często podlewać a co pewien czas, choćby raz w miesiącu, zasilać nawozem. Przekwitnięte kwiatostany, uszkodzone liście luh całe pędy należy obrywać, aby nie szpeciły. Starania te warto podjąć, ahy wokół nas było ładniej. Zachwyceni Europą Zachodnią zjej pięknymi tarasami, trawnikami i kwietnikami czy balkonami, uwierzmy w swoje siły, z pewnością i nam się to może udać! A rośliny zadhane, pielęgnowa ne potrafią się odwdzięczyć. Nasze balkony mogą być piękne! Alin,a \VicijowslGt!Domowa ku'tacja Począwszy od jesieni aż do pó;.llcj wi()~ny, moje mieszkanie zamienićtło sili w "szpilali!. Dziccia ki ci'1glc zaka tarzane, kaszl;tcc, Ill,arudllc... Starałam sili pomóc im, jak umiatill11, stosllj;\c uparcie (Jntyhiotyk Zil antybiot ykicm. Niestety, poprawy żadnej, a dzieciaki stawaly siy jeszcze bardziej pac.htlnc i l:oraz bardziej wrażliwe na pr/.czh;bienia. ll.<tcc 0P(1 - dały, sama stałam sil( zrzctdliwa i z niepokojem oczekiwałam, kiedy to wreszcie sią skoliczy, kiedy ol1e z tego wyrosl1,!? W końcu powiedziałam: Nic, dosyć tego! Przezwyciężmy chonihsko włclsllymi siłami, odwolując się do ziól i domowycil sposobów I Zaczylam przy,,~dzać "mikstury", winko czosnkowe, herbalki z szalowi, majeranku, dzikiej róży, syropy z cebuli. Wszystko to robiłam, gdy zaczęły się już objawy choroby_ Z.ilpo hi cga\vc'lo jednak podawałam syslcma tycznic (pi'l.cz okres kilku tygodni) dzieciom do herbatki syropy i soki z ziól produkowanych w pobliskiej Klęcc, li więc: Echimlccy, hinaron C, a lakżc sok z ziela babki lancetowatej. Oczywiście kuracja takn trwa o \viele dłużej niż kilkudniowe leczenie antybiotykiem, ale jej erckty okazaly siy n,, prawdy skuteczne. Po\voli dzieciaki stawały się cora z ),(Irdzicj odporne, " "dziej zapaualy na choroby.w końcu udalo mi si<;wtym roku przerwać zl~ pass'l popadania z jcullcj choroby w druga; przez ca l ą t ego r ocz ną zimy tylko filz chorowaly na zapalenie górnych dróg oddechowych, co uważam za absoluiii)' sukces! Tymi moimi ooświadcleniami pr(lgnysic; podziclićz innymi matka mi, które podobnie jakj" kiedyś, borykaj,\si<; z czystymi c horobami swoich dzieci. Spróbujcie, na pewno warlo! Hurlownia "KUMBJ" J\tlatka "zdnn,'vsl.}'ch" dzieci Kiełczyn 13 "fi" Ksiqż 15 O oferuje: -+ węgiel orzech za tonę -+ węgiel groszek gruby za tonę -+ miał wzbogacony za tonę -+ grzejniki żeliwne od za żebro -+ drut żebrowany i gładki od za 1 kg -+ kątowniki,rury czarne i ocynkowane -+ płaskowniki,blachy czarne i ocynkowane -+ płytki styropianowe sufitowe Zapraszamy r-,-,,<,w_'-'=._'~o~h~=.=~mv.=v_.=v_.~~=v=='hv.v_v1 I [1:"..", "1 OKAllA! M/iBLE NA RA TY I I"'j"';~""" ZAKŁAD STOLARSKI l I I!, H Mieszków Rynek 26 tel.33! ><~ oferuje: l!.. l o o w cel1ie zbytu l>cz milrży ha/ldlowej!! + meblościanki w cenie już od zł i! oz. zestawy kuchenne w cenie już od zł! ~J(""""Qo_X_O)6O(>><_<>)6O(>XWX91W9"""""9~"000<I'.:9)6O(>XOQo.>o;Q>W9"X~Q <>;.oo.:.x.ooo;:o;.;..x.x<x«o>>>>l««<.;.:j Gminna Spółdzielnia w Nowym Mieście n Wartą prowadzi ratalną sprzedaż:.. węgla (spłata w trzech ratach).. sprzętu gospodarstwa domowego SIr. 14 WIADOMOŚCI LOKALNE Kwiccicń'93

15 Z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego (dane za okres ) '~ Przcmysław Śmigaj.. ~. Aneta Roguszczak '$i Katarzyna Zdunck '~ Maja Idziaszek '~ Dawid Graczyk.. ~. Ad rian Wicijowski '$i Wojciech Król URODZENIA - Chocicza - KI~ka - Wolica Pusta - Wolica Nowa - Chocicza - Nowe Miasto - Nuwe Miastu X!Z!Jżówkg Z ma[uc!iem nr 6(13) ŚLUBY Marek Krystkowiak (Kolniczki) - Violetta Jurga (Czcmpill) Andrzej Wcnzel (Kolniczki) - Maria Przybylska (Nochowo) Matcusz Mikolajo:zak (Siedlemin) - Katarzyna Nawrocka (KJ~ka) ZGONY $ Zoria Bicrla l. 78 $ Stanisław Piskorski l. 73 ł- Franciszek Kaźmierczak l. 82 ~ Katarzyna Sikora l Czesława Bogdańska l Wojcieo:h Banaszak l. 83.:I- Jan Bąk l. 73.:I- Władysława Łt;gowska l Kruczyn - Cbwal~cin - Boguszyn - Chocicza - Chromiec - Wolica Pusta - Chwal~cin - Chocicza Rodzinom zmarlych redakcja składa wyrazy współczucia, Oprac. Gł1łŻ}' na Grabowska Mistrzostwa województwa poznańskiego. Biegi przełajowe. Na błotnistej i trudnej trasie na Woli w Poznaniu siódmego marca rozegrane zostały mistrzostwa województwa w biegach przełajowych na dystansach chłopcy m i dla dziewcząt m. Uczestniczyły w nich drużyny dziewc7~1i i chłopców ze SP z Kolniczek. Indywidualnie najlepiej zaprezentował się Karol Przepióra, który zajął IX miejsce i zakwalifikował się na zawody makroregionalne w Gorzowie Wlkp. W punktacji zespołowej dziewcz<;la w składzie: Aldona Wyparło, Estera Wawrzyniak, Barbara Wosińska i Regina Wagner zaj ęły VI miejsce. Dla drużyny chłopców oprócz Karola Przepióry punkty zdobyli: Daniel Andrzejczak, Grzegorz Jclak i Maciej PocJradny co dało im VIII miejsce. W zawodach wzi<;ło udział ponad dwustu zawodników..jarosław Wawrzyniak POZIOMO: 11 j ęczmień,owies lub proso, 41 praktyka i broll czarnoksiężników, 51 miejsce walki judoków, 8/ np. polarna, 10/ w filharmonii lub na dachu, 14/100, 161 posłannictwo, 17/uciekł ze swego wojska by służyć przeciwnikowi, 191 białe, przybr,wżne ptaki, 201 można tam spotkać ducha Czarnej Heleny, 211 urządzenie przydatne w wielu sklepach i znak zodiaku PIONOWO: 21 wejście do grodu często zabezpieczone dodatkowo mostem zwodzonym i kratą, 31 pora zbioru zbóż, 51 najwyższy ośrodek nerwowy, 61 skała osadowa powsla jąca na terenach bagnistych, 71 rodzaj łodzi transportowej, 9/ miejsce licznych emocji sportowych, 11/ żegnana 21 marca,121 gospodar.>two pszczelarskie, 13/ muzyka Mozarta, Handla lub Bacha, 151 strój mnicha, 18/ zrzesza rzemieślników. Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 5 z poprzedniego numeru"wl" ufundowanc przez SKLEP SPOŻYWCZY BOŻENY WILCZYŃSKIEJ wylosowali: MONIKA PIĘTKA z UTRATY i ŁUKASZ W ASZAK z NOWEGO MIASTA. W zastępstwie Róży Ciamulskicj (maluch z Krzyżówki nr 5) losował Darek Kasprzyk. Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać lub dostarczać do redakcji do 25 kwietnia. Wśród prawidłowych rozwiązali rozlosowane będą dwie nagrody po 50 tys. zł. "WIADOMOŚCI LOKALNE " redaguje zespółwskładzie: Halina Czarny (red.nacz.), MarLena Spychalska, Franciszek Tomczak przy współpracy Jadwigi Łucza k. Wydawca: Biblioteka Publiczna Gminy ul.p ozna ń ska 8a, Nowe Miasto n.wartą. Numer oddano do składu 30 marca 1993r. Nakład 1450 egz. Skład komputerowy: "ART-GRAF" w Poznaniu, druk DRUKARNIA Czechak, Jarocin ul.dąbrowskicgo 7. Kwiecień '93 WIADOMOŚCI LOKALNE Str. 15

16 Sportowe plany na 1993 rok Druiyna rocznikil 82/83, V miejsce IV turnieju IV Arenie. Piłkarska klasa makroregionalna rusza w marcu Meczem z zespołem "Warty" Śrem w dniu 27 marca drużyna pilkarska "Herbapolu",winauguruje rozgrywki rundy wiosenncj w klasie makroregionalnej. Sytuacja drużyny jest dobra - zajmuje miejsce w środku tabeli (ósme). Zespół wyst;uli praktycznie w niezmienionym skladzie,wzmocniony jedynie o Mariusza Zbaw ionego, z,lwodnika pozyska nego z "Victorii" Jarocin (zagra na pozycji bramkarza). Mecze b~d;t odbywać si~ na stadionie w Kl~ce w nast~pujący c h terminach: l. "Hcrbapol" - "Warta" Śrem 2. "Herbapol" -"Sparia" Zlotów 3. "Herbapol" - "Mieszko" Gniezno 4. "Herbapol" - "Energetyk" Poznań 5. "Herbapol" - "Nielba" Wi\growicc 6. "Jlerhapol" - "Admira-Telctra" Pozwul 7. "Herbapol" - "Victoria" Września godz godz godz godz godz godz godz Po ki l kuitl i es i ęcz n ej zimowej przerwie znpelniają się powoli boiska sportowe. Int eresuj ąco przedstawiaj ą s i ę tegoroczne propozycje Szkolnego Zwi ąz ku tują w rozgrywkach kwalifika cyjnych przed międ zy narodu wynl turniejem w Bilbao w Hiszpanii. 11 i 12 czerwca dru żyna ze szkoly w Chociczy wy. -_ _ ~t~.. ~w stąpi w fi nale Mistrzostw Wojewó,,=, dztwa Szkól Podsta- ~ i... ')."H.! Uczestnicy liliiowego turnieju pilkarskiego w Warszawie (1111 zdjl(ciu brak bramkarza M. Szymań skiego). Sportowego i poszczególnych związków sportovłychj dziś kilka zdań na telnat planów najmlodszych pilkarzy. W maju chłopcy z roczników (81 i 82) z Boguszyna i Chociczy wystar.. :K~~~ ~~~.ł~~ ~ wowych a pod koniec c.;zerwca w Turnieju o Puchar Poznania. Je sienią drużyny z roczników 79/80 i 81/82 wystartują po ra z pierwszy w rozgl'ywkach wojewódzkiej ligi trampkarzy. O in nych planach byłoby dziś mówić zbyt wcześnie,n ato miast już teraz zapraszamy chłopców z calej gmi ny chcących upra wiać pilkę nożną a także wszystkich, którzy chcieliby pomóc od strony organizacyjnej i finansowej. Terminarz razgl"y'vek o Mist.rzo stwo Ligi JUlliOl'ÓW. Podajemy terminy spotkali zespołu MKS ClIOci cza na boisku w Kiece: godz.15:00 MKS.Energetyk Po znań godz MJ<S Olimpia Poznań godz MKS Lech Poznań godz MKS-LKS Kicin l\1iroslaw Janicki Zespól b~dzie nadaj wspomagany finansowo przez ZZ "Herbapoj" S.A. oraz Rad.; Gminy Nowe Miasto. Milo mi nadmienić iż do grupy tradycyjnych sponsorów p. Konarczaka i p. Jankowskiego dolączyi dr Cha rciarek fundując zespolowi sprz~t sportowy IW sumę 1,5 mnl zł oraz przedsi<;biorstwo prywatne "Izoterma", dzialające na terenie naszego kladu, które przekazało kwot<; 3 mln zlotych. Serdecznic Zi'lJriISZillIly w nicdzielne popoludnie kibiców i mieszka liców gminy na boisko w Klęce i prosimy o gorący doping, który bardzo pomaga naszym zawodnikicm. Z ostatniej chwili: W rozegranym meczu o puchar Polski drużyna "Herbapolu " Klęka uległa zespolowi III ligowemu Lecha Poznali O: ] i od p adła z rozgrywek. Paweł RoglIszl'zak Drużyna rocznika HO/SI, tegoroczny finalista Mistrzostw Woje W(JrjZllVa Szkól PodstawowyclI. SIr. 16 WIADOMOŚCI LOKALNE Kwiccicll'93

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego Informacje ogólne Umowa najmu Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal o takim przeznaczeniu do używania przez czas oznaczony lub

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego AGROMECH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce 1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGROMECH"

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. LXI SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 września 2014 r. RZP-R.0002.14.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystają z pasa rozpędowego a. można jadą nim wyprzedza ć samohody jadą e po naszej lewej stronie (Nie. Pas rozpędowy nie służy do wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jak w praktyce są opodatkowane te świadczenia? Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz) jest formą pomocy socjalnej realizowanej przez pracodawcę. Pracodawca tworzy go zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo