Wielkopolska Wschodnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkopolska Wschodnia"

Transkrypt

1 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Wielkopolska Wschodnia obejmującego gminy: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. opracowana przez Lokalną Grupę Działania (LGD) Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia Koło, r.

2 Spis Treści Wstęp Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Nazwa i status prawny LGD, data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze Opis procesu budowania partnerstwa Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Struktura Rady, organu decyzyjnego, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji (zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005) Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności Wykaz gmin wchodzących w skład LGD Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe Ocena społeczno gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Specyfika obszaru Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje Określenie misji LGD Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR

3 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania Wdrażanie LSR, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Informacja o dołączanych do LSR załącznikach

4 Wstęp Szanowni Mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej! W czerwcu 2006 powołane zostało do życia stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia, którego celem jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie dziewięciu gmin: Babiak, Grzegorzew, Dąbie, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. Siedzibą Stowarzyszenia jest Urząd Gminy w Kramsku. Stowarzyszenie stanowi tak zwaną Lokalną Grupę Działania (LGD), wspierającą inicjatywy lokalne na Państwa terenie. W ramach Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia działają przedstawiciele samorządów wymienionych gmin, a także przedstawiciele sektora pozarządowego (stowarzyszeń, fundacji) oraz podmiotów komercyjnych. LGD jest forum generującym pomysły na lokalny rozwój, ale także ciałem poszukującym funduszy na realizację projektów, w tym ubiegającym się o dotacje Unii Europejskiej, np. w ramach programu Leader. Jako mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej, w tym także założyciele Stowarzyszenia, uczestniczyliście od kwietnia 2006 r. w szeregu spotkań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, podczas których podejmowano dyskusję nad najważniejszymi sektorami gospodarki na Państwa terenie. Wskazaliście Państwo największe silne i słabe strony regionu. Rozmawialiście także o największych szansach i zagrożeniach rozwoju jakie pojawiają się poza obszarem Państwa gmin. Za najważniejszy sektor uznaliście rolnictwo zarówno tradycyjne jak i ekologiczne czy zintegrowane w połączeniu z przedsięwzięciami natury ekologicznej i środowiskowej, takimi jak produkcja roślin energetycznych, energia słoneczna i wiatrowa, oczyszczalnie przydomowe czy rekultywacja terenów poprzemysłowych. Następnie, pomogliście Państwo w szczegółowej analizie obszaru wypełniając ankiety skierowane do poszczególnych osób i instytucji. Dzięki tym ankietom rozpoznane zostało Państwa zdanie na temat kierunków rozwoju Wielkopolski Wschodniej, w tym także poszczególnych gmin. Ankiety pozwoliły Lokalnej Grupie Działania na zapoznanie się z punktem widzenia szerokiej grupy społeczeństwa. Ankiety zostały przeprowadzone we wszystkich dziewięciu gminach i obok analizy dokumentacji gminnych oraz wyników spotkań z Państwem są podstawą do podjęcia działań na Państwa terenie. Kontynuacją współpracy z Państwem były kolejne warsztaty strategiczne, na których dyskutowaliśmy o szczegółach przedsięwzięć i pomysłów wynikających z konsultacji, z ankiet oraz z dyskusji na spotkaniach. Dzięki Państwa aktywności udało się określić tematy wiodące, cele strategiczne i działania jakie powinny być podjęte w celu podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich, podniesienia atrakcyjności tych obszarów czy też w celu zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Efekty całej tej pracy zostały uwzględnione w prezentowanej tutaj lokalnej strategii rozwoju dla obszaru 4

5 Wielkopolski Wschodniej. W jej treści znajdą Państwo szczegółowy opis podjętych do tej pory działań. Rozwój obszarów wiejskich jest pojęciem bardzo szerokim i w zależności od obszaru do jakiego się odnosi może znaczyć wiele różnych rzeczy. Nie ma dwóch identycznych obszarów, gmin, powiatów. Warunki lokalne różnią się, różnią się zatem również możliwości rozwoju, lokalne problemy czy wreszcie sami mieszkańcy. Mnogość działań jakie są do podjęcia na polskich obszarach wiejskich świadczy o wielkich potrzebach wsi, jednak nie wszystkie te działania mogą być zrealizowane jednocześnie. Umiejętne planowanie polega zatem na najlepszym wykorzystaniu posiadanych środków i przyjęciu odpowiedniego harmonogramu działań, tak by realizacja jednych ułatwiała czy wręcz umożliwiała realizację innych. W dzisiejszych realiach planowanie działań wymaga także takiego podejścia w planowaniu, by posiadane środki wykorzystać jako wkład własny w większych działaniach współfinansowanych m.in. z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie te czynniki potwierdzają, że planowanie strategiczne jest umiejętnością trudną, wymagającą wielopłaszczyznowej analizy w zakresie: zasobów własnych i otoczenia, barier rozwojowych i szans, możliwości finansowania i współfinansowania, a przede wszystkim umiejętnością wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców oraz docierania poglądów i stanowisk w realizacji wspólnych działań. Te ostatnie kwestie są tu szczególnie ważne, ponieważ w działaniach oddolnych typu Leader czy odnowa wsi podejmowane działania muszą być oparte na pomyśle lokalnych społeczności, muszą być szeroko skonsultowane ze społeczeństwem w atmosferze jawnej informacji i współpracy. Planowanie strategiczne to także wielka szkoła wyboru i poligon, na którym niejednokrotnie trzeba ustąpić pola innym partnerom, by w kolejności realizować własne pomysły. Tylko wzajemne zrozumienie i konstruktywna lokalna debata na argumenty może doprowadzić do ustalenia planu działania, na który zgodę wyrażą wszystkie strony. Nie jest to proste, gdy do gry wchodzi większa grupa partnerów. Nie mniej jednak jest możliwe, a doświadczenia współpracy z Państwem pokazują, że inicjatywy oddolne w Wielkopolsce Wschodniej mają wielką szansę rozwoju. Pokazaliście to Państwo zarówno realizując wcześniejsze projekty odnowy wsi (w ramach SPO na lata ), jak i teraz, podczas tworzenia niniejszej strategii. Pragniemy zatem wszystkim Państwu serdecznie podziękować za pełne zaangażowanie w proces tworzenia zintegrowanej strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej. W szczególności dziękujemy wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas na uczestnictwo w warsztatach strategicznych i spotkaniach w różnych etapach procesu, a także wszystkim, którzy przelali na papier swoje przemyślenia dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, wypełniając ankiety. Dziękujemy wszystkim włodarzom gmin i pracownikom Urzędów Gmin Babiak, Grzegorzew, Dąbie, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno i Wierzbinek, pracownikom partnerów pozarządowych i komercyjnych, radnym, sołtysom i wszystkim osobom, które pomogły w dystrybucji 5

6 ankiet, organizacji spotkań i warsztatów i udzielały informacji mieszkańcom, przygotowywały informacje dla mediów, prowadziły prace biurowe. Dziękujemy także konsultantom zewnętrznym firmy Pro-Grant s.c. za opracowanie programu spotkań, prowadzenie warsztatów, konsultacje przy tworzeniu strategii i pomoc w jej zredagowaniu. W szczególności dziękujemy osobom zaangażowanym do zespołów projektowych, których celem było opracowanie założeń projektów przedsięwzięć, jakie mają być realizowane przez naszą Lokalną Grupę Działania. Osoby te, z imienia i nazwiska wymienione w treści strategii, pokazały w pracy nad projektami pełne zaangażowanie oraz wykazały znajomość kwestii, których tyczą poszczególne przedsięwzięcia. Jesteśmy przekonani, że posiadając taki potencjał osobowy, jako LGD stanowimy silne Stowarzyszenie zdolne sprostać wyzwaniom rozwoju naszego regionu. Deklarujemy, że w najbliższych latach, jako Lokalna Grupa Działania, stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia da się poznać jako godny partner w lokalnych działaniach na rzecz rozwoju terenów wiejskich i odnowy naszych wsi. Dziękując dzisiaj wszystkim za współpracę, zachęcamy do stałego kontaktu ze stowarzyszeniem, które jest otwarte na Państwa pomysły. W imieniu Lokalnej Grupy Działania Prezes Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Józef Karmowski 6

7 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze. a) Nazwa oficjalna Lokalnej Grupy Działania, która została przyjęta głosowaniem członków założycieli i zapisana w przyjętym statucie brzmi: Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia. b) LGD ma status prawny stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia został zatwierdzony na spotkaniu założycielskim stowarzyszenia w Kramsku, dn r. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia działa na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z r., str. 1) oraz Statutu c) Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a tym samym nabyło osobowość prawną postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia r. d) Numer KRS: Opis procesu budowania partnerstwa Wstępne spotkanie dotyczące zawiązania się partnerstwa odbyło się 9 maja 2006 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 7 gmin. Celem spotkania było omówienie podstawowych regulacji i ograniczeń dotyczących tworzenia stowarzyszenia. Omówiono projekt statut, jego najważniejsze zapisy. Dyskutowano o możliwościach, sposobach zachęcania podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych do udziału w stowarzyszeniu. Dnia 1 czerwca 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Założycieli. Na spotkaniu poinformowano, że stowarzyszenie swoją działalnością obejmie następujące gminy: Babiak, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. Przeprowadzono wybory Komitetu Założycielskiego, w skład którego weszli: Józef Karmowski (Kramsk), Tadeusz Słodkiewicz (Sompolno) oraz Wojciech Chojnowski (Babiak). Następnym punktem spotkania był wybór nazwy stowarzyszenia. Zgłoszono 3 propozycje: Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia, Stowarzyszenie Rozwoju 7

8 Wielkopolski Wschodniej, Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Wielkopolski Wschodniej. Ostatecznie stowarzyszenie przyjęło nazwę Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia. Na siedzibę Stowarzyszenia jednogłośnie został wybrany Kramsk. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały o przyjęciu statutu. Został on jednogłośnie przyjęty przez Walne Zebranie członków Założycieli. Kolejnym punktem spotkania był wybór Zarządu Stowarzyszenia. Dyskutowano nad ilością członków Zarządu. Ostatecznie ustalono, że Zarząd będzie składał się z 7 osób, po czym przystąpiono do zgłaszania kandydatów. Uchwałą Walnego Zebrania Członków w skład Zarządu weszli: Józef Karmowski, Wojciech Chojnowski, Bożena Jankowska, Tadeusz Słodkiewicz, Bożena Dominiak, Maria Nowak i Mariusz Dardas. Następnie odbyło się zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały o jej wyborze. Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Grażynę Kolczyńską, Tomasza Nuszkiewicz i Karola Malugę. Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na którym dokonano wyboru osób pełniących poszczególne funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia (Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz, Członkowie Zarządu). Dokonano wyboru osób pełniących poszczególne funkcje w Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Członek). Kolejnym punktem zebrania Zarządu było podpisanie Statutu oraz wypełnienie formularzy rejestracyjnych. Następnie przystąpiono do szeregu działań, które miały na celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Podjęte działania zostały opisane w Rozdziale 11: Opis procesu przygotowywania i konsultowania LSR. W związku ze zgłoszeniem uwag przez Sąd Rejestrowy 16 sierpnia zorganizowano kolejne Walne Zebranie Członków Założycieli. Jego celem było omówienie i zatwierdzenie poprawek w zapisach statutu Stowarzyszenia, wynikających z konieczności dostosowania statutu do obowiązującego prawa i usunięcia przeszkód w rejestracji. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu Statutu uwzględniającego poprawki. W dniu 27 czerwca 2007 r. Rada Miejska w Kłodawie podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Kłodawa ze Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. Uchwałą Zarządu nr II/07 przyjęto rezygnację Gminy Kłodawa. Natomiast dnia 13 sierpnia 2007 r. Rada Miejska w Dąbiu przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Dąbie do Stowarzyszenia. Uchwałą Zarządu nr IV/07 przyjęto Gminę Dąbie na członka Stowarzyszenia. W związku z wymogami, jakie nakładały na Lokalne Grupy Działania przepisy prawne oraz ze złożeniem rezygnacji przez Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 9 października 2008 r. zwołano Walne Zebranie Członków. Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Zarządu (Wojciech Chojnowski, Tadeusz Słodkiewicz, Bożena Dominiak, Mariusz Dardas, Bożena Jankowska, Maria Nowak) oraz w sprawie uzupełnienia składu Zarządu. Obecnie Zarząd tworzą: Józef Karmowski Prezes 8

9 Zbigniew Mielczarek Wiceprezes Jarosław Felczyński Skarbnik Justyna Zielińska Sekretarz Radosław Bartczak Członek Zarządu Marek Szałek Członek Zarządu Agnieszka Miśkiewicz Członek Zarządu Przyjęto rezygnację Członka Komisji Rewizyjnej (Grażyna Kolczyńska) oraz podjęto uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Aktualnie w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Tomasz Nuszkiewicz Przewodniczący Elżbieta Walicka Z ca Przewodniczącego Karol Maluga Członek Następnie przedstawiono zmiany jakie należy wprowadzić do Statutu. Po odczytaniu projektu statutu przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie jego przyjęcia. Statut został przyjęty jednogłośnie. W związku ze zmianami Statutu, ustaleniem nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłoszono zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 13 listopada 2008 r. ze względu na uwagi, jakie zgłosił sąd rejestrowy zwołano kolejne Walne Zebranie Członków, na którym przyjęto statut usuwający przeszkody w dokonaniu wpisu. W dniu 1 grudnia 2008 zostały wpisane zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. W procesie budowania partnerstwa uczestniczyli przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Józefa Karmowskiego z funkcji Prezesa Zarządu na Walnym Zebraniu Członków w dniu 8 grudnia 2010 roku podjęto uchwały o uzupełnieniu składu Zarządu. Obecnie Zarząd tworzą: Jarosław Felczyński Prezes Zbigniew Mielczarek Wiceprezes Radosław Wietrzykowski Skarbnik Justyna Zielińska Sekretarz Radosław Bartczak Członek Zarządu Marek Szałek Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska Członek Zarządu. Zmiany w Zarządzie zgłoszono w Krajowym Rejestrze Sądowym, który 30 grudnia 2010 roku wprowadził zmiany do rejestru. 9

10 1.3. Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD W poniższej tabeli przedstawiono listę Członków LGD, z uwzględnieniem informacji o Członkach, zgodnie z instrukcją sporządzania LSR: Tab. nr 1: Struktura członkostwa Stowarzyszenia L.P. IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO, NAZWA CZŁONKA SEKTOR REPREZENTOWANY PRZEZ CZŁONKA 1. Gmina Babiak Publiczny 2. Gmina Dąbie Publiczny 3. Gmina Grzegorzew Publiczny 4. Gmina Koło Publiczny 5. Gmina Kramsk Publiczny 6. Gmina Krzymów Publiczny 7. Gmina Olszówka Publiczny 8. Gmina Sompolno Publiczny 9. Gmina Wierzbinek Publiczny RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ CZŁONKA Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego FUNKCJA CZŁONKA W STOWARZYSZENIU Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek 10. Augustyniak Katarzyna Społeczny Osoba fizyczna Członek 11. Bagrowski Marek Społeczny Osoba fizyczna Członek 12. Barczykowski Dariusz Gospodarczy Barczykowski Dariusz Członek Rady 13. Bednarkiewicz Piotr Społeczny Osoba fizyczna Członek 14. Berdzińska Agata Społeczny Osoba fizyczna Członek 15. Borkowski Mirosław Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 16. Chojnowski Wojciech Społeczny Osoba fizyczna Członek 17. Domagalski Przemysław Społeczny Osoba fizyczna Członek 18. Dopierała Justyna Społeczny Osoba fizyczna Członek 19. Drapiński Paweł Społeczny Osoba fizyczna Członek 20. Felczyńska Joanna Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 21. Felczyński Jarosław Społeczny Osoba fizyczna Prezes 22. Gęziak Roman Społeczny Osoba fizyczna Członek 23. Jankowska Bożena Społeczny Osoba fizyczna Członek 24. Karmowski Józef Społeczny Osoba fizyczna Członek 25. Kwiatkowski Józef Społeczny Osoba fizyczna Członek 26. Kujawa Halina Społeczny Osoba fizyczna Członek 27. Lewandowska Agnieszka Społeczny Osoba fizyczna Członek 28. Lokalna Organizacja Turystyczna Marina Społeczny Organizacja pozarządowa Członek 10

11 29. Majkowska Aleksandra Społeczny Osoba fizyczna Członek 30. Maluga Karol Społeczny Osoba fizyczna Członek Komisji Rewizyjnej 31. Marciniak Waldemar Społeczny Osoba fizyczna Członek 32. Musiał Wanda Gospodarczy Centrum Szkoleniowe Wiedza Członek Rady 33. Nalewska Jarmuż Anna Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 34. Nuszkiewicz Tomasz Społeczny Osoba fizyczna 35. OSP Grzegorzew Społeczny 36. OSP Kramsk Społeczny Organizacja pozarządowa Organizacja pozarządowa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Członek Członek 37. Paczesny Leonard Społeczny Osoba fizyczna Członek 38. Rawicka Ewa Społeczny Osoba fizyczna Członek 39. Rejniak Henke Emilia Społeczny Osoba fizyczna Członek 40. Rudowicz Adam Społeczny Osoba fizyczna Członek 41. Rybicki Bogumił Społeczny Osoba fizyczna Członek 42. Siwińska Żaneta Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 43. Skonieczny Karol Społeczny Osoba fizyczna Członek 44. Słodkiewicz Tadeusz Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 45. Stanisławska Anna Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 46. Suliburski Adam Społeczny Osoba fizyczna Członek 47. Szałek Marek Społeczny Osoba fizyczna Członek Zarządu 48. Szczepankiewicz Paweł Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 49. Szymczak Wojciech Społeczny Osoba fizyczna Członek 50. Tomaszewski Tadeusz Społeczny Osoba fizyczna Członek 51. Walicka Elżbieta Społeczny Osoba fizyczna Z ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 52. Wietrzykowski Radosław Społeczny Osoba fizyczna Skarbnik 53. Zielińska Justyna Społeczny Osoba fizyczna Sekretarz Zarządu Członkami LGD są gminy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy. Stowarzyszenie liczy 53 członków. Procentowy udział członków Stowarzyszenia w poszczególnych sektorach wygląda następująco: sektor społeczny 79 % sektor gospodarczy 4 % sektor publiczny 17 % 11

12 Sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Poniższe zasady rozszerzania lub zmiany składu LGD zawarte w LSR są spójne z zapisami Statutu LGD, który jest załącznikiem do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, wyróżnia się dwa rodzaje członkostwa w stowarzyszeniu, tj. członków zwyczajnych, będącymi osobami fizycznymi oraz członków wspierających, stanowiących osoby prawne. Członkowie zwyczajni muszą być obywatelami polskimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawionymi praw publicznych. W związku z tym, że Stowarzyszenie działa również na podstawie przepisów Ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich osoby prawne mogą stać się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, po przedstawieniu uchwały właściwego organu zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, deklarację działania na rzecz obszaru objętego LSR oraz wskazującą osobę reprezentującą daną osobę prawną w LGD. Nabycie członkostwa w LGD następuje w wyniku: a) w przypadku członków zwyczajnych: osób fizycznych złożenia deklaracji członkostwa i podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków (zgodnie z postanowieniami statutu stowarzyszenia), osób prawnych przedstawienie uchwały właściwego organu zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną i podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków (zgodnie z postanowieniami statutu stowarzyszenia), b) w przypadku członków wspierających poprzez złożenie na ręce zarządu pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet członków i podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków (zgodnie z postanowieniami statutu stowarzyszenia). Statut stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia jest załącznikiem do niniejszego dokumentu (patrz: Informacja o załącznikach, rozdz. 17) Struktura Rady, organu decyzyjnego, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji (zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005) Liczba członków/osób reprezentujących członków organu decyzyjnego LGD (Rady) została określona konkretną liczbą w formie przedziału liczbowego w Statucie LGD. Według zapisów Statutu Rada liczy od 9 do 12 członków. 12

13 Tab. nr 2: Skład organu decyzyjnego (Rady): L.P. IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO Członka/osoby reprezentującej Członka Rady NAZWA CZŁONKA, którego przedstawicielem w Radzie jest dana osoba STRUKTURA RADY GMINA, którą członek/osoba reprezentująca Członka Rady reprezentuje SEKTOR reprezentowany przez danego Członka Rady 1. Wojciech Chojnowski Osoba fizyczna Babiak Społeczny Informacja dodatkowa: FUNKCJA W RADZIE Przewodniczący Rady 2. Anna Stanisławska Osoba fizyczna Dąbie Społeczny Członek Rady 3. Bożena Dominiak Gmina Grzegorzew Grzegorzew Publiczny Wiceprzewodniczący Rady 4. Żaneta Siwińska Osoba fizyczna Koło Społeczny Członek Rady 5. Dariusz Barczykowski 6. Wanda Musiał Barczykowski Dariusz Centrum Szkoleniowe Wiedza Kramsk Gospodarczy Członek Rady Kramsk Gospodarczy Członek Rady 7. Tadeusz Jankowski Gmina Krzymów Krzymów Publiczny Członek Rady 8. Włodzimierz Fraszczyk Gmina Olszówka Olszówka Publiczny Członek Rady 9. Tadeusz Słodkiewicz Osoba fizyczna Sompolno Społeczny Członek Rady Anna Nalewska Jarmuż Paweł Szczepankiewicz Osoba fizyczna Sompolno Społeczny Członek Rady Osoba fizyczna Wierzbinek Społeczny Członek Rady 12. Joanna Felczyńska Osoba fizyczna Koło Społeczny Członek Rady Dokumenty potwierdzające przedstawicielstwo danego sektora są załączone do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. Procentowy udział członków Rady w poszczególnych sektorach wygląda następująco: sektor społeczny i sektor gospodarczy 75 % sektor publiczny 25 % Zgodnie z 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia nie można być jednocześnie Członkiem: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady (istnieje zakaz łączenia funkcji w organie decyzyjnym (Radzie) z funkcją w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - organie kontroli) Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego W niniejszym rozdziale przedstawiono zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego LGD (Rady). 13

14 Rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD Strukturę Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia tworzą zgodnie ze Statutem następujące organy: Walne Zebranie Członków Zarząd Rada Komisja Rewizyjna Kompetencje Walnego Zebrania Członków: 1) uchwala kierunki i programy działań Stowarzyszenia, 2) wybiera i odwołuje członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR, 4) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi, 5) uchwala zmiany Statutu, 6) podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 7) podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 8) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 9) uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Członków, 10) uchwala LSR i budżet na każdy rok jej realizacji, 11) rozpatruje odwołania wnioskodawców i beneficjentów działa Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju od uchwal Zarządu i Rady i kierowanie do ponownego rozpatrzenia, 12) ustala diety dla członków Zarządu oraz Rady, 13) zatwierdza lokalne kryteria wyboru wniosków o dofinansowania, 14) ocenia działalność Rady. Kompetencje Zarządu: 1) przyjmuje nowych członków Stowarzyszenia, 2) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu, 3) kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia, 4) zwołuje Walne Zebranie Członków, 5) ustala wysokość składek członkowskich, 6) ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia, 7) powołuje i odwołuje kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnia innych pracowników tego biura, 8) ustala Regulamin Organizacyjny i strukturę organizacyjną Biura Stowarzyszenia, 9) opracowuje LSR oraz inne dokumenty wymagane przepisami PROW, 14

15 10) przygotowuje wnioski o dofinansowanie realizacji LSR i przystępuje do konkursów na jej dofinansowanie, 11) realizuje LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 12) opracowuje wnioski i inne dokumenty w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych, 13) przygotowuje projekt budżetu na każdy rok realizacji Strategii. Kompetencje Rady: 1) wybiera operacje, które mają być zrealizowane w ramach opracowanej LSR, 2) składa sprawozdania z działalności na Walnym Zebraniu Członków, 3) przyjmuje i dokonuje zmian Regulaminu Rady oraz procedur określających sposób naboru wniosków od projektodawców. Kompetencje Komisji Rewizyjnej: 1) kontroluje bieżącą pracę Stowarzyszenia, 2) kontroluje Zarząd i Radę, 3) składa wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, 4) występuje z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków 5) dokonuje wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości Zasady powołania Członków/osób reprezentujących Członków organu decyzyjnego LGD (Rady), uregulowane zapisami statutowymi: Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zasady odwołania poszczególnych Członków/osób reprezentujących Członków organu decyzyjnego LGD (Rady), uregulowane zapisami statutowymi: 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia ma prawo zgłosić umotywowany wniosek do Walnego Zebrania Członków o odwołanie poszczególnych członków Rady lub całej Rady. Opis procedury funkcjonowania organu decyzyjnego LGD (Rady) Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zgodnie z 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia nie można być jednocześnie Członkiem: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady (istnieje zakaz łączenia funkcji w organie decyzyjnym (Radzie) z funkcją w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - organie kontroli). Ponadto Członek Rady nie może być pracownikiem Biura LGD ( zgodnie z Regulaminem Rady, 4 ust. 2) Pracę Rady reguluje Regulamin Rady (załącznik nr 2 do Strategii). Do wyłącznej kompetencji Rady należy: 15

16 wybór operacji zgodnie z art., 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają być realizowane w ramach opracowanej LSR i składanie sprawozdania z działalności na Walnym Zebraniu Członków, przyjęcie i zmiany Regulaminu Rady oraz procedur określających sposób naboru wniosków od projektodawców. Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady. W przypadku wystąpienia przesłanek podważających bezstronność Członka Rady wprowadza się procedurę wyłączenia Członka Rady od udziału w wyborze operacji. Członkowie Rady każdorazowo przed dokonaniem oceny operacji, będą wypełniali deklarację poufności i bezstronności (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Rady). Wypełnienie tego dokumentu zapobiegnie również sytuacjom, w których Członek Rady oceniałby operacje złożone przez wnioskodawców, z którymi są w formalnych lub nieformalnych zależnościach. Deklaracja zawiera również oświadczenie członka Rady o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy informacji i treści dokumentów dostępnych przy dokonywaniu oceny i wyboru. Ponadto do Lokalnej Strategii załączono: Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (załącznik nr 4); Procedurę naboru pracowników LGD (załącznik nr 5); Opis warunków technicznych i lokalowych biura LGD (załącznik nr 6) Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego Pięciu członków Rady ukończyło seminarium nt. Metodyka Lokalnej Strategii Rozwoju, aktualizacja, wybór kierunków działań i projektów przedsięwzięć. Sześciu członków Rady posiada zaświadczenie o ukończeniu warsztatu Biuro i kadra LGD funkcjonowanie, procedury, angażowanie pracowników. Zapisy w LSR.. Jeden członek Rady ukończył filologię romańską. Jeden członek Rady ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami unijnymi. Jeden członek Rady ukończył szkolenie nt. Tworzenie projektów i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przez NGO. Jeden z członków Rady posiada certyfikat ukończenia szkolenia Samorządowy Doradca PROW Jeden z członków Rady posiada dyplom ukończenia Studiów Specjalnych w zakresie studiów europejskich. Czterech Członków Rady wzięło udział w szkoleniu Perspektywa finansowa w latach Szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenia osób wchodzących w skład organu decyzyjnego zawiera załącznik nr 6 do Strategii. 16

17 1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji Gminy członkowskie realizowały 14 projektów dofinansowanych z SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ", 26 projektów realizowanych z udziałem środków SAPARD oraz 3 projekty z udziałem środków ze ZPORR. Ponadto gminy zrealizowały 3 projekty z udziałem środków pochodzących z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz 20 projektów współfinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dwie gminy realizowały projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedna gmina zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Gminy zrealizowały również zadania na podstawie Kontraktów Wojewódzkich, z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy pochodzących z Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Dotychczasowe doświadczenie członków Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przedstawia złącznik nr 7 do niniejszego dokumentu. Dokumenty potwierdzające opisywane w niniejszym rozdziale (i w załączniku do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR) doświadczenie LGD i jej członków mogą być udostępnione w razie kontroli w biurze LGD. LGD posiada oświadczenia gmin będących Członkami LGD o udostępnieniu dokumentacji potwierdzającej doświadczenie na wypadek kontroli w LGD. 17

18 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD Obszar Wielkopolska Wschodnia zlokalizowany jest w środkowo wschodniej części województwa wielkopolskiego, w obrębie powiatu konińskiego i kolskiego. W skład obszaru wchodzi 9 gmin, w tym dwie miejsko wiejskie (Dąbie, Sompolno) i siedem wiejskich (Babiak, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Wierzbinek). Terytorium to spełnia warunek spójności przestrzennej obszaru objętego LSR. Wszystkie ww. gminy są członkami zwykłymi Stowarzyszenia i nie są jednocześnie członkami, ani partnerami innych LGD Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne a) Mapa obrazująca granice administracyjne LGD. Ryc. nr 1: Geograficzne umiejscowienie obszaru Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia na tle Polski z granicami administracyjnymi obszaru LGD: Umiejscowienie powiatów na tle mapy Wielkopolski w ramach, których położony jest obszar Wielkopolski Wschodniej oraz lokalizacja jego w granicach powiatu konińskiego i kolskiego prezentuje poniższa rycina: 18

19 Ryc. nr 2: Geograficzne umiejscowienie obszaru Wielkopolska Wschodnia na tle powiatów: konińskiego i kolskiego. Poniższa rycina przedstawia Lokalne Grupy Działania sąsiadujące z obszarem Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. Ryc. nr 3: Geograficzne umiejscowienie obszaru Wielkopolska Wschodnia na tle powiatów: konińskiego i kolskiego. 19

20 b) Powierzchnia całkowita obszaru Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia wynosi km 2. W podziale na gminy: Babiak 134, Dąbie 130, Grzegorzew 73, Koło 103, Kramsk 132, Krzymów 93, Olszówka 82, Sompolno 137, Wierzbinek 147. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze Układ przestrzenno geograficzny wykazuje średnie zróżnicowanie terenu. Większość obszaru Wielkopolski Wschodniej stanowią równiny. Od tej reguły zauważa się jednak liczne lokalne odstępstwa tereny silnie zróżnicowane, pofałdowane, obfitujące w jeziora i inne uroczyska przyrodnicze mające niewątpliwe przełożenie na atrakcyjność terenu. Podstawową formą geomorfologiczną jest tu Pradolina Warszawsko Berlińska. Obejmuje ona południową i środkową część obszaru LGD. Łączna powierzchnia Wielkopolski Wschodniej to ha, co stanowi ok. 3,5% powierzchni województwa wielkopolskiego. Z ogólnej powierzchni obszaru ha stanowią użytki rolne, w ramach których ha zajmują grunty orne, ha sady, ha łąki i pastwiska, zaś pozostałe grunty stanowią ha. Tereny zalesione zajmują ha. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów gruntów (Tab....) oraz ich udział w ogólnej powierzchni gruntów (rys. 2) Wielkopolski Wschodniej przedstawione zostały poniżej. Tab. nr 3:. Rodzaj i powierzchnia użytkowanych gruntów w obszarze Wielkopolska Wschodnia w podziale na gminy na tle województwa wielkopolskiego (w ha). Nazwa Użytki rolne Pow. grunty ogółem ogółem sady łąki pastwiska orne Lasy Pozostałe Wielkopolska Babiak Dąbie Grzegorzew Koło Olszówka Sompolno Kramsk Krzymów Wierzbinek Wielkopolska Wschodnia Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2006 roku Obszar Wielkopolska Wschodnia ma charakter typowo rolniczy bowiem aż 77% jego powierzchni zajmują użytki rolne. Struktura użytkowania gruntów zdominowana jest przez grunty orne, które stanowią 58% powierzchni obszaru. Sady zajmują obszar 2%, natomiast łąki i pastwiska 17%. Stosunkowo mały udział w strukturze użytkowania gruntów Wielkopolski Wschodniej zajmują lasy (12%), jest to wskaźnik dużo niższy od średniej wojewódzkiej (26%). Wszystkie grunty pozostałe stanowią 11% obszaru. 20

21 Ryc. nr 4. Struktura użytkowania gruntów obszaru Wielkopolska Wschodnia pastwiska pozostałe lasy grunty orne łąki sady Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2006 roku Obszar Wielkopolska Wschodnia charakteryzuje się średnimi warunkami glebowymi. Grunty orne obszaru Wielkopolska Wschodnia są glebami średniej i niskiej jakości. Gleby klasy IVa, V i VI stanowią 69% areału całego obszaru. Brak gruntów ornych zaliczanych do I i II klasy rzutuje na średnią ocenę jakości gleb obszaru. Większość gruntów należących do Wielkopolski Wschodniej jest położona na terenach zaklasyfikowanych do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Wyjątkiem jest tutaj gmina Olszówka, w której brak takich terenów. Część południowa Wielkopolski Wschodniej, w odróżnieniu od części północnej obszaru charakteryzuje się zupełnym brakiem jezior, a położone tam wzgórza osiągają znaczne wysokości. Największy kompleks stanowią Pagórki Złotogórskie, których najwyższym wzniesieniem jest Złota Góra (191 m n.p.m.) Górnictwo odkrywkowe wniosło na trwałe do krajobrazu Wielkopolski Wschodniej nowe elementy wielkie doły odkrywek i wypiętrzenia zwałowisk, których wysokości względne sięgają kilkudziesięciu metrów. Warunki klimatyczne obszaru Wielkopolska Wschodnia są odbiciem klimatu całego kraju. Stosunkowo niskie opady w okresie wegetacyjnym powodują, że obszar Wielkopolska Wschodnia leży w strefie deficytu wody dla potrzeb produkcji roślinnej. Ma to istotny wpływ na gospodarkę wodną gleb i znacząco wpływa na wielkość i jakość plonów. Wielkopolska Wschodnia to obszar o najmniejszym w Polsce opadzie rocznym; średnio nieznacznie przekracza on 500 mm/m 2. Średnia temperatura roczna wynosi ok. 8.2 C. Przeważają tutaj wiatry zachodnie i południowo zachodnie, natomiast najrzadziej wieją wiatry północne stwarzając korzystne warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej. Obszar Wielkopolska Wschodnia jest zasobny w surowce mineralne. Najistotniejszym dla tutejszej gospodarki bogactwem naturalnym jest węgiel brunatny, którego złoża występują w centralnej części obszaru. Wydobycie prowadzone jest w gminach Sompolno i Kramsk. Trwają przygotowania do uruchomienia odkrywki na terenie gminy Wierzbinek. Udokumentowane złoża węgla brunatnego i soli kamiennej znajdują się na terenie gminy Babiak. Gmina Koło posiada także złoża węgla brunatnego, kruszyw naturalnych oraz wód geotermalnych. Jednym z bogactw obszaru są również złoża innych surowców tj. złoża kruszyw mineralnych (piasek i żwir) gmina Kramsk, 21

Wielkopolska Wschodnia

Wielkopolska Wschodnia Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Wielkopolska Wschodnia obejmującego gminy: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. opracowana przez Lokalną Grupę Działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Uchwała Nr 36/2008 Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25 Uchwała Nr XXVI/../2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia celem dostosowania go do zastrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia

Statut Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Statut Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania 1. 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania MIĘDZY ODRĄ A BOBREM tel. 068-3218303, fax. 068-3210801 e-mail ugzabor@bazagmin.pl STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie"

Statut Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko- Dynowskie Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Lokalna Grupa Działania o nazwie "Pogórze Przemysko- Dynowskie", zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity Załącznik do uchwały Nr7/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie. Załącznik do Uchwały Nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna z dnia 23 lipca 2008r. Statut Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna Uchwalony w dniu 17 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenia Dolina Karpia STATUT STOWARZYSZENIA Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Dolina Karpia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; Statut Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Warka" 1 Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Lokalna Grupa Działania Warka zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Oś IV Leader w okresie 2007-2013

Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Wymogi formalno-prawne LGD, kryteria dostępu i ocena potencjału LGD Adam Futymski Wybrane zapisy Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Załącznik do uchwały nr 16/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska z dnia 29.03.2010 r. STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Rozdział

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI .. pieczęć LGD Załącznik nr do Uchwały nr XXXV//06 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała z dnia 3 listopada 06 r. OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 1 Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju, zwane dalej stowarzyszeniem, jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku

Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania STATUT STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) Strategia lokalnej grupy działania Nowa Galicja 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1.1 Nazwa i status prawny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dot. Sygn. Akt WA XIV NS REJ KRS 3498/06/732 STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia z dnia 16.06.2013 r. STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r.

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r. PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU LGD Mazurskie Morze na WZC 30.09.2015 r. TREŚĆ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PO ZMIANIE 1ust.3 3. Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania oraz jako Lokalna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju jest organem wykonawczo- zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło. I. Postanowienie ogólne.

S T A T U T. Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło. I. Postanowienie ogólne. S T A T U T Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło I. Postanowienie ogólne. 1 1. Tworzy się Związek międzygminny pod nazwą Związek Gminy Zlewni Jeziora Gopło, zwany dalej Związkiem. 2. Związek zrzesza gminy

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR);

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR); STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA Radomka Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Radomka, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Youth Human Impact zwane dalej: STOWARZYSZENIEM jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA 1 1. Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja jest organem wykonawczozarządzającym Stowarzyszenia i działa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/W/2013 1. Stowarzyszenie o nazwie Bialskopodlaska Lokalna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r.

Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r. Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM oraz przyjęcia tekstu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Nasz Karłubiec Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y. Statut. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y. Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Lokalna Grupa Działania Kraina Nay. Statut. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Nay. Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r. # Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r. STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA NAFTY 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art. 1 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo