Wielkopolska Wschodnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkopolska Wschodnia"

Transkrypt

1 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Wielkopolska Wschodnia obejmującego gminy: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. opracowana przez Lokalną Grupę Działania (LGD) Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia Koło, r.

2 Spis Treści Wstęp Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Nazwa i status prawny LGD, data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze Opis procesu budowania partnerstwa Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Struktura Rady, organu decyzyjnego, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji (zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005) Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności Wykaz gmin wchodzących w skład LGD Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe Ocena społeczno gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Specyfika obszaru Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje Określenie misji LGD Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR

3 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania Wdrażanie LSR, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Informacja o dołączanych do LSR załącznikach

4 Wstęp Szanowni Mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej! W czerwcu 2006 powołane zostało do życia stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia, którego celem jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie dziewięciu gmin: Babiak, Grzegorzew, Dąbie, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. Siedzibą Stowarzyszenia jest Urząd Gminy w Kramsku. Stowarzyszenie stanowi tak zwaną Lokalną Grupę Działania (LGD), wspierającą inicjatywy lokalne na Państwa terenie. W ramach Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia działają przedstawiciele samorządów wymienionych gmin, a także przedstawiciele sektora pozarządowego (stowarzyszeń, fundacji) oraz podmiotów komercyjnych. LGD jest forum generującym pomysły na lokalny rozwój, ale także ciałem poszukującym funduszy na realizację projektów, w tym ubiegającym się o dotacje Unii Europejskiej, np. w ramach programu Leader. Jako mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej, w tym także założyciele Stowarzyszenia, uczestniczyliście od kwietnia 2006 r. w szeregu spotkań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, podczas których podejmowano dyskusję nad najważniejszymi sektorami gospodarki na Państwa terenie. Wskazaliście Państwo największe silne i słabe strony regionu. Rozmawialiście także o największych szansach i zagrożeniach rozwoju jakie pojawiają się poza obszarem Państwa gmin. Za najważniejszy sektor uznaliście rolnictwo zarówno tradycyjne jak i ekologiczne czy zintegrowane w połączeniu z przedsięwzięciami natury ekologicznej i środowiskowej, takimi jak produkcja roślin energetycznych, energia słoneczna i wiatrowa, oczyszczalnie przydomowe czy rekultywacja terenów poprzemysłowych. Następnie, pomogliście Państwo w szczegółowej analizie obszaru wypełniając ankiety skierowane do poszczególnych osób i instytucji. Dzięki tym ankietom rozpoznane zostało Państwa zdanie na temat kierunków rozwoju Wielkopolski Wschodniej, w tym także poszczególnych gmin. Ankiety pozwoliły Lokalnej Grupie Działania na zapoznanie się z punktem widzenia szerokiej grupy społeczeństwa. Ankiety zostały przeprowadzone we wszystkich dziewięciu gminach i obok analizy dokumentacji gminnych oraz wyników spotkań z Państwem są podstawą do podjęcia działań na Państwa terenie. Kontynuacją współpracy z Państwem były kolejne warsztaty strategiczne, na których dyskutowaliśmy o szczegółach przedsięwzięć i pomysłów wynikających z konsultacji, z ankiet oraz z dyskusji na spotkaniach. Dzięki Państwa aktywności udało się określić tematy wiodące, cele strategiczne i działania jakie powinny być podjęte w celu podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich, podniesienia atrakcyjności tych obszarów czy też w celu zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Efekty całej tej pracy zostały uwzględnione w prezentowanej tutaj lokalnej strategii rozwoju dla obszaru 4

5 Wielkopolski Wschodniej. W jej treści znajdą Państwo szczegółowy opis podjętych do tej pory działań. Rozwój obszarów wiejskich jest pojęciem bardzo szerokim i w zależności od obszaru do jakiego się odnosi może znaczyć wiele różnych rzeczy. Nie ma dwóch identycznych obszarów, gmin, powiatów. Warunki lokalne różnią się, różnią się zatem również możliwości rozwoju, lokalne problemy czy wreszcie sami mieszkańcy. Mnogość działań jakie są do podjęcia na polskich obszarach wiejskich świadczy o wielkich potrzebach wsi, jednak nie wszystkie te działania mogą być zrealizowane jednocześnie. Umiejętne planowanie polega zatem na najlepszym wykorzystaniu posiadanych środków i przyjęciu odpowiedniego harmonogramu działań, tak by realizacja jednych ułatwiała czy wręcz umożliwiała realizację innych. W dzisiejszych realiach planowanie działań wymaga także takiego podejścia w planowaniu, by posiadane środki wykorzystać jako wkład własny w większych działaniach współfinansowanych m.in. z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie te czynniki potwierdzają, że planowanie strategiczne jest umiejętnością trudną, wymagającą wielopłaszczyznowej analizy w zakresie: zasobów własnych i otoczenia, barier rozwojowych i szans, możliwości finansowania i współfinansowania, a przede wszystkim umiejętnością wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców oraz docierania poglądów i stanowisk w realizacji wspólnych działań. Te ostatnie kwestie są tu szczególnie ważne, ponieważ w działaniach oddolnych typu Leader czy odnowa wsi podejmowane działania muszą być oparte na pomyśle lokalnych społeczności, muszą być szeroko skonsultowane ze społeczeństwem w atmosferze jawnej informacji i współpracy. Planowanie strategiczne to także wielka szkoła wyboru i poligon, na którym niejednokrotnie trzeba ustąpić pola innym partnerom, by w kolejności realizować własne pomysły. Tylko wzajemne zrozumienie i konstruktywna lokalna debata na argumenty może doprowadzić do ustalenia planu działania, na który zgodę wyrażą wszystkie strony. Nie jest to proste, gdy do gry wchodzi większa grupa partnerów. Nie mniej jednak jest możliwe, a doświadczenia współpracy z Państwem pokazują, że inicjatywy oddolne w Wielkopolsce Wschodniej mają wielką szansę rozwoju. Pokazaliście to Państwo zarówno realizując wcześniejsze projekty odnowy wsi (w ramach SPO na lata ), jak i teraz, podczas tworzenia niniejszej strategii. Pragniemy zatem wszystkim Państwu serdecznie podziękować za pełne zaangażowanie w proces tworzenia zintegrowanej strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej. W szczególności dziękujemy wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas na uczestnictwo w warsztatach strategicznych i spotkaniach w różnych etapach procesu, a także wszystkim, którzy przelali na papier swoje przemyślenia dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, wypełniając ankiety. Dziękujemy wszystkim włodarzom gmin i pracownikom Urzędów Gmin Babiak, Grzegorzew, Dąbie, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno i Wierzbinek, pracownikom partnerów pozarządowych i komercyjnych, radnym, sołtysom i wszystkim osobom, które pomogły w dystrybucji 5

6 ankiet, organizacji spotkań i warsztatów i udzielały informacji mieszkańcom, przygotowywały informacje dla mediów, prowadziły prace biurowe. Dziękujemy także konsultantom zewnętrznym firmy Pro-Grant s.c. za opracowanie programu spotkań, prowadzenie warsztatów, konsultacje przy tworzeniu strategii i pomoc w jej zredagowaniu. W szczególności dziękujemy osobom zaangażowanym do zespołów projektowych, których celem było opracowanie założeń projektów przedsięwzięć, jakie mają być realizowane przez naszą Lokalną Grupę Działania. Osoby te, z imienia i nazwiska wymienione w treści strategii, pokazały w pracy nad projektami pełne zaangażowanie oraz wykazały znajomość kwestii, których tyczą poszczególne przedsięwzięcia. Jesteśmy przekonani, że posiadając taki potencjał osobowy, jako LGD stanowimy silne Stowarzyszenie zdolne sprostać wyzwaniom rozwoju naszego regionu. Deklarujemy, że w najbliższych latach, jako Lokalna Grupa Działania, stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia da się poznać jako godny partner w lokalnych działaniach na rzecz rozwoju terenów wiejskich i odnowy naszych wsi. Dziękując dzisiaj wszystkim za współpracę, zachęcamy do stałego kontaktu ze stowarzyszeniem, które jest otwarte na Państwa pomysły. W imieniu Lokalnej Grupy Działania Prezes Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Józef Karmowski 6

7 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze. a) Nazwa oficjalna Lokalnej Grupy Działania, która została przyjęta głosowaniem członków założycieli i zapisana w przyjętym statucie brzmi: Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia. b) LGD ma status prawny stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia został zatwierdzony na spotkaniu założycielskim stowarzyszenia w Kramsku, dn r. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia działa na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z r., str. 1) oraz Statutu c) Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a tym samym nabyło osobowość prawną postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, dnia r. d) Numer KRS: Opis procesu budowania partnerstwa Wstępne spotkanie dotyczące zawiązania się partnerstwa odbyło się 9 maja 2006 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 7 gmin. Celem spotkania było omówienie podstawowych regulacji i ograniczeń dotyczących tworzenia stowarzyszenia. Omówiono projekt statut, jego najważniejsze zapisy. Dyskutowano o możliwościach, sposobach zachęcania podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych do udziału w stowarzyszeniu. Dnia 1 czerwca 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Założycieli. Na spotkaniu poinformowano, że stowarzyszenie swoją działalnością obejmie następujące gminy: Babiak, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. Przeprowadzono wybory Komitetu Założycielskiego, w skład którego weszli: Józef Karmowski (Kramsk), Tadeusz Słodkiewicz (Sompolno) oraz Wojciech Chojnowski (Babiak). Następnym punktem spotkania był wybór nazwy stowarzyszenia. Zgłoszono 3 propozycje: Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia, Stowarzyszenie Rozwoju 7

8 Wielkopolski Wschodniej, Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Wielkopolski Wschodniej. Ostatecznie stowarzyszenie przyjęło nazwę Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia. Na siedzibę Stowarzyszenia jednogłośnie został wybrany Kramsk. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały o przyjęciu statutu. Został on jednogłośnie przyjęty przez Walne Zebranie członków Założycieli. Kolejnym punktem spotkania był wybór Zarządu Stowarzyszenia. Dyskutowano nad ilością członków Zarządu. Ostatecznie ustalono, że Zarząd będzie składał się z 7 osób, po czym przystąpiono do zgłaszania kandydatów. Uchwałą Walnego Zebrania Członków w skład Zarządu weszli: Józef Karmowski, Wojciech Chojnowski, Bożena Jankowska, Tadeusz Słodkiewicz, Bożena Dominiak, Maria Nowak i Mariusz Dardas. Następnie odbyło się zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały o jej wyborze. Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Grażynę Kolczyńską, Tomasza Nuszkiewicz i Karola Malugę. Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na którym dokonano wyboru osób pełniących poszczególne funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia (Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz, Członkowie Zarządu). Dokonano wyboru osób pełniących poszczególne funkcje w Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Członek). Kolejnym punktem zebrania Zarządu było podpisanie Statutu oraz wypełnienie formularzy rejestracyjnych. Następnie przystąpiono do szeregu działań, które miały na celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Podjęte działania zostały opisane w Rozdziale 11: Opis procesu przygotowywania i konsultowania LSR. W związku ze zgłoszeniem uwag przez Sąd Rejestrowy 16 sierpnia zorganizowano kolejne Walne Zebranie Członków Założycieli. Jego celem było omówienie i zatwierdzenie poprawek w zapisach statutu Stowarzyszenia, wynikających z konieczności dostosowania statutu do obowiązującego prawa i usunięcia przeszkód w rejestracji. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu Statutu uwzględniającego poprawki. W dniu 27 czerwca 2007 r. Rada Miejska w Kłodawie podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Kłodawa ze Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. Uchwałą Zarządu nr II/07 przyjęto rezygnację Gminy Kłodawa. Natomiast dnia 13 sierpnia 2007 r. Rada Miejska w Dąbiu przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Dąbie do Stowarzyszenia. Uchwałą Zarządu nr IV/07 przyjęto Gminę Dąbie na członka Stowarzyszenia. W związku z wymogami, jakie nakładały na Lokalne Grupy Działania przepisy prawne oraz ze złożeniem rezygnacji przez Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 9 października 2008 r. zwołano Walne Zebranie Członków. Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Zarządu (Wojciech Chojnowski, Tadeusz Słodkiewicz, Bożena Dominiak, Mariusz Dardas, Bożena Jankowska, Maria Nowak) oraz w sprawie uzupełnienia składu Zarządu. Obecnie Zarząd tworzą: Józef Karmowski Prezes 8

9 Zbigniew Mielczarek Wiceprezes Jarosław Felczyński Skarbnik Justyna Zielińska Sekretarz Radosław Bartczak Członek Zarządu Marek Szałek Członek Zarządu Agnieszka Miśkiewicz Członek Zarządu Przyjęto rezygnację Członka Komisji Rewizyjnej (Grażyna Kolczyńska) oraz podjęto uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Aktualnie w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Tomasz Nuszkiewicz Przewodniczący Elżbieta Walicka Z ca Przewodniczącego Karol Maluga Członek Następnie przedstawiono zmiany jakie należy wprowadzić do Statutu. Po odczytaniu projektu statutu przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie jego przyjęcia. Statut został przyjęty jednogłośnie. W związku ze zmianami Statutu, ustaleniem nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłoszono zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 13 listopada 2008 r. ze względu na uwagi, jakie zgłosił sąd rejestrowy zwołano kolejne Walne Zebranie Członków, na którym przyjęto statut usuwający przeszkody w dokonaniu wpisu. W dniu 1 grudnia 2008 zostały wpisane zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. W procesie budowania partnerstwa uczestniczyli przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Józefa Karmowskiego z funkcji Prezesa Zarządu na Walnym Zebraniu Członków w dniu 8 grudnia 2010 roku podjęto uchwały o uzupełnieniu składu Zarządu. Obecnie Zarząd tworzą: Jarosław Felczyński Prezes Zbigniew Mielczarek Wiceprezes Radosław Wietrzykowski Skarbnik Justyna Zielińska Sekretarz Radosław Bartczak Członek Zarządu Marek Szałek Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska Członek Zarządu. Zmiany w Zarządzie zgłoszono w Krajowym Rejestrze Sądowym, który 30 grudnia 2010 roku wprowadził zmiany do rejestru. 9

10 1.3. Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD W poniższej tabeli przedstawiono listę Członków LGD, z uwzględnieniem informacji o Członkach, zgodnie z instrukcją sporządzania LSR: Tab. nr 1: Struktura członkostwa Stowarzyszenia L.P. IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO, NAZWA CZŁONKA SEKTOR REPREZENTOWANY PRZEZ CZŁONKA 1. Gmina Babiak Publiczny 2. Gmina Dąbie Publiczny 3. Gmina Grzegorzew Publiczny 4. Gmina Koło Publiczny 5. Gmina Kramsk Publiczny 6. Gmina Krzymów Publiczny 7. Gmina Olszówka Publiczny 8. Gmina Sompolno Publiczny 9. Gmina Wierzbinek Publiczny RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ CZŁONKA Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego FUNKCJA CZŁONKA W STOWARZYSZENIU Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek Członek 10. Augustyniak Katarzyna Społeczny Osoba fizyczna Członek 11. Bagrowski Marek Społeczny Osoba fizyczna Członek 12. Barczykowski Dariusz Gospodarczy Barczykowski Dariusz Członek Rady 13. Bednarkiewicz Piotr Społeczny Osoba fizyczna Członek 14. Berdzińska Agata Społeczny Osoba fizyczna Członek 15. Borkowski Mirosław Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 16. Chojnowski Wojciech Społeczny Osoba fizyczna Członek 17. Domagalski Przemysław Społeczny Osoba fizyczna Członek 18. Dopierała Justyna Społeczny Osoba fizyczna Członek 19. Drapiński Paweł Społeczny Osoba fizyczna Członek 20. Felczyńska Joanna Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 21. Felczyński Jarosław Społeczny Osoba fizyczna Prezes 22. Gęziak Roman Społeczny Osoba fizyczna Członek 23. Jankowska Bożena Społeczny Osoba fizyczna Członek 24. Karmowski Józef Społeczny Osoba fizyczna Członek 25. Kwiatkowski Józef Społeczny Osoba fizyczna Członek 26. Kujawa Halina Społeczny Osoba fizyczna Członek 27. Lewandowska Agnieszka Społeczny Osoba fizyczna Członek 28. Lokalna Organizacja Turystyczna Marina Społeczny Organizacja pozarządowa Członek 10

11 29. Majkowska Aleksandra Społeczny Osoba fizyczna Członek 30. Maluga Karol Społeczny Osoba fizyczna Członek Komisji Rewizyjnej 31. Marciniak Waldemar Społeczny Osoba fizyczna Członek 32. Musiał Wanda Gospodarczy Centrum Szkoleniowe Wiedza Członek Rady 33. Nalewska Jarmuż Anna Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 34. Nuszkiewicz Tomasz Społeczny Osoba fizyczna 35. OSP Grzegorzew Społeczny 36. OSP Kramsk Społeczny Organizacja pozarządowa Organizacja pozarządowa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Członek Członek 37. Paczesny Leonard Społeczny Osoba fizyczna Członek 38. Rawicka Ewa Społeczny Osoba fizyczna Członek 39. Rejniak Henke Emilia Społeczny Osoba fizyczna Członek 40. Rudowicz Adam Społeczny Osoba fizyczna Członek 41. Rybicki Bogumił Społeczny Osoba fizyczna Członek 42. Siwińska Żaneta Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 43. Skonieczny Karol Społeczny Osoba fizyczna Członek 44. Słodkiewicz Tadeusz Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 45. Stanisławska Anna Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 46. Suliburski Adam Społeczny Osoba fizyczna Członek 47. Szałek Marek Społeczny Osoba fizyczna Członek Zarządu 48. Szczepankiewicz Paweł Społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 49. Szymczak Wojciech Społeczny Osoba fizyczna Członek 50. Tomaszewski Tadeusz Społeczny Osoba fizyczna Członek 51. Walicka Elżbieta Społeczny Osoba fizyczna Z ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 52. Wietrzykowski Radosław Społeczny Osoba fizyczna Skarbnik 53. Zielińska Justyna Społeczny Osoba fizyczna Sekretarz Zarządu Członkami LGD są gminy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy. Stowarzyszenie liczy 53 członków. Procentowy udział członków Stowarzyszenia w poszczególnych sektorach wygląda następująco: sektor społeczny 79 % sektor gospodarczy 4 % sektor publiczny 17 % 11

12 Sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Poniższe zasady rozszerzania lub zmiany składu LGD zawarte w LSR są spójne z zapisami Statutu LGD, który jest załącznikiem do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, wyróżnia się dwa rodzaje członkostwa w stowarzyszeniu, tj. członków zwyczajnych, będącymi osobami fizycznymi oraz członków wspierających, stanowiących osoby prawne. Członkowie zwyczajni muszą być obywatelami polskimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawionymi praw publicznych. W związku z tym, że Stowarzyszenie działa również na podstawie przepisów Ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich osoby prawne mogą stać się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, po przedstawieniu uchwały właściwego organu zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, deklarację działania na rzecz obszaru objętego LSR oraz wskazującą osobę reprezentującą daną osobę prawną w LGD. Nabycie członkostwa w LGD następuje w wyniku: a) w przypadku członków zwyczajnych: osób fizycznych złożenia deklaracji członkostwa i podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków (zgodnie z postanowieniami statutu stowarzyszenia), osób prawnych przedstawienie uchwały właściwego organu zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną i podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków (zgodnie z postanowieniami statutu stowarzyszenia), b) w przypadku członków wspierających poprzez złożenie na ręce zarządu pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet członków i podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków (zgodnie z postanowieniami statutu stowarzyszenia). Statut stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia jest załącznikiem do niniejszego dokumentu (patrz: Informacja o załącznikach, rozdz. 17) Struktura Rady, organu decyzyjnego, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji (zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005) Liczba członków/osób reprezentujących członków organu decyzyjnego LGD (Rady) została określona konkretną liczbą w formie przedziału liczbowego w Statucie LGD. Według zapisów Statutu Rada liczy od 9 do 12 członków. 12

13 Tab. nr 2: Skład organu decyzyjnego (Rady): L.P. IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO Członka/osoby reprezentującej Członka Rady NAZWA CZŁONKA, którego przedstawicielem w Radzie jest dana osoba STRUKTURA RADY GMINA, którą członek/osoba reprezentująca Członka Rady reprezentuje SEKTOR reprezentowany przez danego Członka Rady 1. Wojciech Chojnowski Osoba fizyczna Babiak Społeczny Informacja dodatkowa: FUNKCJA W RADZIE Przewodniczący Rady 2. Anna Stanisławska Osoba fizyczna Dąbie Społeczny Członek Rady 3. Bożena Dominiak Gmina Grzegorzew Grzegorzew Publiczny Wiceprzewodniczący Rady 4. Żaneta Siwińska Osoba fizyczna Koło Społeczny Członek Rady 5. Dariusz Barczykowski 6. Wanda Musiał Barczykowski Dariusz Centrum Szkoleniowe Wiedza Kramsk Gospodarczy Członek Rady Kramsk Gospodarczy Członek Rady 7. Tadeusz Jankowski Gmina Krzymów Krzymów Publiczny Członek Rady 8. Włodzimierz Fraszczyk Gmina Olszówka Olszówka Publiczny Członek Rady 9. Tadeusz Słodkiewicz Osoba fizyczna Sompolno Społeczny Członek Rady Anna Nalewska Jarmuż Paweł Szczepankiewicz Osoba fizyczna Sompolno Społeczny Członek Rady Osoba fizyczna Wierzbinek Społeczny Członek Rady 12. Joanna Felczyńska Osoba fizyczna Koło Społeczny Członek Rady Dokumenty potwierdzające przedstawicielstwo danego sektora są załączone do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. Procentowy udział członków Rady w poszczególnych sektorach wygląda następująco: sektor społeczny i sektor gospodarczy 75 % sektor publiczny 25 % Zgodnie z 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia nie można być jednocześnie Członkiem: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady (istnieje zakaz łączenia funkcji w organie decyzyjnym (Radzie) z funkcją w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - organie kontroli) Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego W niniejszym rozdziale przedstawiono zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego LGD (Rady). 13

14 Rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD Strukturę Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia tworzą zgodnie ze Statutem następujące organy: Walne Zebranie Członków Zarząd Rada Komisja Rewizyjna Kompetencje Walnego Zebrania Członków: 1) uchwala kierunki i programy działań Stowarzyszenia, 2) wybiera i odwołuje członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR, 4) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi, 5) uchwala zmiany Statutu, 6) podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 7) podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 8) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 9) uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Członków, 10) uchwala LSR i budżet na każdy rok jej realizacji, 11) rozpatruje odwołania wnioskodawców i beneficjentów działa Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju od uchwal Zarządu i Rady i kierowanie do ponownego rozpatrzenia, 12) ustala diety dla członków Zarządu oraz Rady, 13) zatwierdza lokalne kryteria wyboru wniosków o dofinansowania, 14) ocenia działalność Rady. Kompetencje Zarządu: 1) przyjmuje nowych członków Stowarzyszenia, 2) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu, 3) kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia, 4) zwołuje Walne Zebranie Członków, 5) ustala wysokość składek członkowskich, 6) ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia, 7) powołuje i odwołuje kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnia innych pracowników tego biura, 8) ustala Regulamin Organizacyjny i strukturę organizacyjną Biura Stowarzyszenia, 9) opracowuje LSR oraz inne dokumenty wymagane przepisami PROW, 14

15 10) przygotowuje wnioski o dofinansowanie realizacji LSR i przystępuje do konkursów na jej dofinansowanie, 11) realizuje LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 12) opracowuje wnioski i inne dokumenty w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych, 13) przygotowuje projekt budżetu na każdy rok realizacji Strategii. Kompetencje Rady: 1) wybiera operacje, które mają być zrealizowane w ramach opracowanej LSR, 2) składa sprawozdania z działalności na Walnym Zebraniu Członków, 3) przyjmuje i dokonuje zmian Regulaminu Rady oraz procedur określających sposób naboru wniosków od projektodawców. Kompetencje Komisji Rewizyjnej: 1) kontroluje bieżącą pracę Stowarzyszenia, 2) kontroluje Zarząd i Radę, 3) składa wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, 4) występuje z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków 5) dokonuje wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości Zasady powołania Członków/osób reprezentujących Członków organu decyzyjnego LGD (Rady), uregulowane zapisami statutowymi: Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zasady odwołania poszczególnych Członków/osób reprezentujących Członków organu decyzyjnego LGD (Rady), uregulowane zapisami statutowymi: 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia ma prawo zgłosić umotywowany wniosek do Walnego Zebrania Członków o odwołanie poszczególnych członków Rady lub całej Rady. Opis procedury funkcjonowania organu decyzyjnego LGD (Rady) Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zgodnie z 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia nie można być jednocześnie Członkiem: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady (istnieje zakaz łączenia funkcji w organie decyzyjnym (Radzie) z funkcją w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - organie kontroli). Ponadto Członek Rady nie może być pracownikiem Biura LGD ( zgodnie z Regulaminem Rady, 4 ust. 2) Pracę Rady reguluje Regulamin Rady (załącznik nr 2 do Strategii). Do wyłącznej kompetencji Rady należy: 15

16 wybór operacji zgodnie z art., 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają być realizowane w ramach opracowanej LSR i składanie sprawozdania z działalności na Walnym Zebraniu Członków, przyjęcie i zmiany Regulaminu Rady oraz procedur określających sposób naboru wniosków od projektodawców. Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady. W przypadku wystąpienia przesłanek podważających bezstronność Członka Rady wprowadza się procedurę wyłączenia Członka Rady od udziału w wyborze operacji. Członkowie Rady każdorazowo przed dokonaniem oceny operacji, będą wypełniali deklarację poufności i bezstronności (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Rady). Wypełnienie tego dokumentu zapobiegnie również sytuacjom, w których Członek Rady oceniałby operacje złożone przez wnioskodawców, z którymi są w formalnych lub nieformalnych zależnościach. Deklaracja zawiera również oświadczenie członka Rady o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy informacji i treści dokumentów dostępnych przy dokonywaniu oceny i wyboru. Ponadto do Lokalnej Strategii załączono: Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (załącznik nr 4); Procedurę naboru pracowników LGD (załącznik nr 5); Opis warunków technicznych i lokalowych biura LGD (załącznik nr 6) Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego Pięciu członków Rady ukończyło seminarium nt. Metodyka Lokalnej Strategii Rozwoju, aktualizacja, wybór kierunków działań i projektów przedsięwzięć. Sześciu członków Rady posiada zaświadczenie o ukończeniu warsztatu Biuro i kadra LGD funkcjonowanie, procedury, angażowanie pracowników. Zapisy w LSR.. Jeden członek Rady ukończył filologię romańską. Jeden członek Rady ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami unijnymi. Jeden członek Rady ukończył szkolenie nt. Tworzenie projektów i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przez NGO. Jeden z członków Rady posiada certyfikat ukończenia szkolenia Samorządowy Doradca PROW Jeden z członków Rady posiada dyplom ukończenia Studiów Specjalnych w zakresie studiów europejskich. Czterech Członków Rady wzięło udział w szkoleniu Perspektywa finansowa w latach Szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenia osób wchodzących w skład organu decyzyjnego zawiera załącznik nr 6 do Strategii. 16

17 1.7. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji Gminy członkowskie realizowały 14 projektów dofinansowanych z SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ", 26 projektów realizowanych z udziałem środków SAPARD oraz 3 projekty z udziałem środków ze ZPORR. Ponadto gminy zrealizowały 3 projekty z udziałem środków pochodzących z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz 20 projektów współfinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dwie gminy realizowały projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedna gmina zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Gminy zrealizowały również zadania na podstawie Kontraktów Wojewódzkich, z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy pochodzących z Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Dotychczasowe doświadczenie członków Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przedstawia złącznik nr 7 do niniejszego dokumentu. Dokumenty potwierdzające opisywane w niniejszym rozdziale (i w załączniku do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR) doświadczenie LGD i jej członków mogą być udostępnione w razie kontroli w biurze LGD. LGD posiada oświadczenia gmin będących Członkami LGD o udostępnieniu dokumentacji potwierdzającej doświadczenie na wypadek kontroli w LGD. 17

18 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD Obszar Wielkopolska Wschodnia zlokalizowany jest w środkowo wschodniej części województwa wielkopolskiego, w obrębie powiatu konińskiego i kolskiego. W skład obszaru wchodzi 9 gmin, w tym dwie miejsko wiejskie (Dąbie, Sompolno) i siedem wiejskich (Babiak, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Wierzbinek). Terytorium to spełnia warunek spójności przestrzennej obszaru objętego LSR. Wszystkie ww. gminy są członkami zwykłymi Stowarzyszenia i nie są jednocześnie członkami, ani partnerami innych LGD Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne a) Mapa obrazująca granice administracyjne LGD. Ryc. nr 1: Geograficzne umiejscowienie obszaru Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia na tle Polski z granicami administracyjnymi obszaru LGD: Umiejscowienie powiatów na tle mapy Wielkopolski w ramach, których położony jest obszar Wielkopolski Wschodniej oraz lokalizacja jego w granicach powiatu konińskiego i kolskiego prezentuje poniższa rycina: 18

19 Ryc. nr 2: Geograficzne umiejscowienie obszaru Wielkopolska Wschodnia na tle powiatów: konińskiego i kolskiego. Poniższa rycina przedstawia Lokalne Grupy Działania sąsiadujące z obszarem Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. Ryc. nr 3: Geograficzne umiejscowienie obszaru Wielkopolska Wschodnia na tle powiatów: konińskiego i kolskiego. 19

20 b) Powierzchnia całkowita obszaru Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia wynosi km 2. W podziale na gminy: Babiak 134, Dąbie 130, Grzegorzew 73, Koło 103, Kramsk 132, Krzymów 93, Olszówka 82, Sompolno 137, Wierzbinek 147. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze Układ przestrzenno geograficzny wykazuje średnie zróżnicowanie terenu. Większość obszaru Wielkopolski Wschodniej stanowią równiny. Od tej reguły zauważa się jednak liczne lokalne odstępstwa tereny silnie zróżnicowane, pofałdowane, obfitujące w jeziora i inne uroczyska przyrodnicze mające niewątpliwe przełożenie na atrakcyjność terenu. Podstawową formą geomorfologiczną jest tu Pradolina Warszawsko Berlińska. Obejmuje ona południową i środkową część obszaru LGD. Łączna powierzchnia Wielkopolski Wschodniej to ha, co stanowi ok. 3,5% powierzchni województwa wielkopolskiego. Z ogólnej powierzchni obszaru ha stanowią użytki rolne, w ramach których ha zajmują grunty orne, ha sady, ha łąki i pastwiska, zaś pozostałe grunty stanowią ha. Tereny zalesione zajmują ha. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów gruntów (Tab....) oraz ich udział w ogólnej powierzchni gruntów (rys. 2) Wielkopolski Wschodniej przedstawione zostały poniżej. Tab. nr 3:. Rodzaj i powierzchnia użytkowanych gruntów w obszarze Wielkopolska Wschodnia w podziale na gminy na tle województwa wielkopolskiego (w ha). Nazwa Użytki rolne Pow. grunty ogółem ogółem sady łąki pastwiska orne Lasy Pozostałe Wielkopolska Babiak Dąbie Grzegorzew Koło Olszówka Sompolno Kramsk Krzymów Wierzbinek Wielkopolska Wschodnia Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2006 roku Obszar Wielkopolska Wschodnia ma charakter typowo rolniczy bowiem aż 77% jego powierzchni zajmują użytki rolne. Struktura użytkowania gruntów zdominowana jest przez grunty orne, które stanowią 58% powierzchni obszaru. Sady zajmują obszar 2%, natomiast łąki i pastwiska 17%. Stosunkowo mały udział w strukturze użytkowania gruntów Wielkopolski Wschodniej zajmują lasy (12%), jest to wskaźnik dużo niższy od średniej wojewódzkiej (26%). Wszystkie grunty pozostałe stanowią 11% obszaru. 20

21 Ryc. nr 4. Struktura użytkowania gruntów obszaru Wielkopolska Wschodnia pastwiska pozostałe lasy grunty orne łąki sady Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2006 roku Obszar Wielkopolska Wschodnia charakteryzuje się średnimi warunkami glebowymi. Grunty orne obszaru Wielkopolska Wschodnia są glebami średniej i niskiej jakości. Gleby klasy IVa, V i VI stanowią 69% areału całego obszaru. Brak gruntów ornych zaliczanych do I i II klasy rzutuje na średnią ocenę jakości gleb obszaru. Większość gruntów należących do Wielkopolski Wschodniej jest położona na terenach zaklasyfikowanych do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Wyjątkiem jest tutaj gmina Olszówka, w której brak takich terenów. Część południowa Wielkopolski Wschodniej, w odróżnieniu od części północnej obszaru charakteryzuje się zupełnym brakiem jezior, a położone tam wzgórza osiągają znaczne wysokości. Największy kompleks stanowią Pagórki Złotogórskie, których najwyższym wzniesieniem jest Złota Góra (191 m n.p.m.) Górnictwo odkrywkowe wniosło na trwałe do krajobrazu Wielkopolski Wschodniej nowe elementy wielkie doły odkrywek i wypiętrzenia zwałowisk, których wysokości względne sięgają kilkudziesięciu metrów. Warunki klimatyczne obszaru Wielkopolska Wschodnia są odbiciem klimatu całego kraju. Stosunkowo niskie opady w okresie wegetacyjnym powodują, że obszar Wielkopolska Wschodnia leży w strefie deficytu wody dla potrzeb produkcji roślinnej. Ma to istotny wpływ na gospodarkę wodną gleb i znacząco wpływa na wielkość i jakość plonów. Wielkopolska Wschodnia to obszar o najmniejszym w Polsce opadzie rocznym; średnio nieznacznie przekracza on 500 mm/m 2. Średnia temperatura roczna wynosi ok. 8.2 C. Przeważają tutaj wiatry zachodnie i południowo zachodnie, natomiast najrzadziej wieją wiatry północne stwarzając korzystne warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej. Obszar Wielkopolska Wschodnia jest zasobny w surowce mineralne. Najistotniejszym dla tutejszej gospodarki bogactwem naturalnym jest węgiel brunatny, którego złoża występują w centralnej części obszaru. Wydobycie prowadzone jest w gminach Sompolno i Kramsk. Trwają przygotowania do uruchomienia odkrywki na terenie gminy Wierzbinek. Udokumentowane złoża węgla brunatnego i soli kamiennej znajdują się na terenie gminy Babiak. Gmina Koło posiada także złoża węgla brunatnego, kruszyw naturalnych oraz wód geotermalnych. Jednym z bogactw obszaru są również złoża innych surowców tj. złoża kruszyw mineralnych (piasek i żwir) gmina Kramsk, 21

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Załącznik nr 7 do uchwały 3/10/2011 z dnia 10 października 2011 r. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015 śabia WOLA, 2009 Au Autorzy: Uczestnicy warsztatów analizujących potencjał i definiujących kierunki rozwoju obszaru LGD

Bardziej szczegółowo

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)... Spis treści...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...6 2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA PROJEKT Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 11/2011 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin /CZARNA DĘBICA IWIERZYCE ROPCZYCE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI/ Ropczyce,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: KWIDZYN, RYJEWO, GARDEJA, SADLINKI, PRABUTY POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kwidzyn, Kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: I. Charakterystyka lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Załącznik Nr 1 do Uchwały II/1/2014 z dnia 15.12.2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2015 DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna Przygotowanie Lokalnej strategii Rozwoju dofinansowane jest przez Województwo Małopolskie Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa,

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY Październik 2013 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 Grudzień 2008 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr Z/II/5/2012 Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE

TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE SEKTOROWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO "Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 Turystyczna Podkowa dla obszaru gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim Siepraw 8 styczeń 2009r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka Lokalnej

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA STYCZEŃ 2009 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania LGD Natura i Kultura obejmującego teren gmin: Celestynów,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Gmina Świebodzin Gmina Szczaniec Gmina Skąpe Gmina Lubrza ŚWIEBODZIN, 27 listopada 2008 1 Motto dla naszych działań. Jeśli możesz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk, 2008 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania DORZECZE BOBRZY jako

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVIII/713/26 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 26 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata 26-213. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

onkurencyjność ojalność wobec partnerów zyste środowisko równoważony rozwój uropejskie standardy

onkurencyjność ojalność wobec partnerów zyste środowisko równoważony rozwój uropejskie standardy onkurencyjność ojalność wobec partnerów fektywność zyste środowisko równoważony rozwój uropejskie standardy spółdziałanie 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. ORGANIZACJA I ZASADY PRACY NAD STRATEGIĄ...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Lokalną Grupę Działania WSTĘGA KOCIEWIA Tczew, Marzec 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka Obszar gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn ZARSZYN luty 2014 r. 1 Wstęp. Dokument, który bierzecie Państwo

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 +

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 + Wersja 4.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 + Europejski Fundusz Społeczny Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wstępny

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo