Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok"

Transkrypt

1 I. Część ogólna Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok BudŜet Miasta na 2006 rok uchwalony został 14 grudnia 2005 roku w następujących wielkościach: - po stronie dochodów w kwocie ,- zł. - po stronie wydatków w kwocie ,- zł. był więc to budŝet niezrównowaŝony o kwoty ,- zł. Jednocześnie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek: 1) 9 poŝyczek w WFOŚ i GW w Rzeszowie ,- zł. 2) 2 kredytów bankowych ,- zł. Razem: ,- zł. Faktycznie zaplanowano więc budŝet z niedoborem w kwocie ,- zł. Niedobór ten zaplanowano pokryć kredytem bankowym, w przypadku konieczności spłaty gwarancji: 1) dla MENIS modernizacja pływalni MOSiR-u ,- zł. 2) dla PARP-PHARE 2002 Wiatr w Ŝagle I edycja ,- zł. 3) dla PARP-PHARE Wiatr w Ŝagle - II edycja ,- zł. 4) dla Urzędu Wojewódzkiego Modernizacja Przychodni Nr 5 przy ul. Dąbrowskiego ,- zł. 5) dla Urzędu Wojewódzkiego Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowskiej z terenami poprzemysłowymi HSW S.A. w Stalowej Woli ,- zł. Razem: ,- zł. W trakcie roku plan dochodów został zwiększony netto o kwotę ,- zł. w wyniku: - zwiększenia o kwotę ,- zł. - zmniejszenia o kwotę ,- zł. Zwiększenia planu dochodów dokonano na kwotę ,- zł. w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 54,- zł. W związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Działalność usługowa o kwotę ,- zł.

2 2 wynika z wprowadzenia: 1) refundacji wydatków poniesionych w 2005 roku do programu Basia w kwocie 9.501,- zł. 2) dofinansowania programu San Francisco w kwocie 5.098,- zł. oraz zwiększenia wpływów z opłaty administracyjnej o kwotę 5.000,- zł Administracja publiczna o kwotę ,- zł. wynika z wprowadzenia: 1) środków z PUP na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Miasta w kwocie ,- zł. 2) dofinansowania z Europionu do zadania: Program sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina Od pomysłu do projektu w kwocie ,- zł. 3) rozliczenia podatku VAT w kwocie ,- zł. 4) wyŝszych planów na opłaty za koncesję w kwocie 3.000,- zł. 5) planu odsetek za zwłokę w regulowaniu not obciąŝających pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne - w kwocie 1.000,- zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę ,- zł. wynika z wprowadzenia dotacji na przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta w kwocie ,- zł. oraz zmniejszania dotacji na prowadzenie rejestru wyborców o kwotę 70,- zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ,- zł. Wynika ze zwiększenia planu dochodów z tytułu: 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych - o kwotę ,- zł. 2) odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat przez osoby prawne - o kwotę ,- zł. 3) refundacji przez PFRON zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej - o kwotę ,- zł. 4) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - o kwotę ,- zł. 5) podatku rolnego od osób fizycznych - o kwotę 3.494,- zł. 6) podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę ,- zł. 7) podatku od psów - o kwotę 8.000,- zł. 8) opłaty targowej - o kwotę ,- zł. 9) opłaty skarbowej - o kwotę ,- zł. 10) opłaty eksploatacyjnej - o kwotę 600,- zł. 11) podatek rolny od osób prawnych - o kwotę 2.384,- zł. 12) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - o kwotę ,- zł. 13) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł.

3 3 oraz zmniejszeniu planowanych wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat przez osoby fizyczne o kwotę ,- zł. Główną przyczyną zwiększenia planowanych dochodów podatkowych jest realizacja zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami RóŜne rozliczenia o kwotę ,- zł. spowodowane jest zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej o kwotę ,- zł oraz zwiększeniem planu wpływów z tytułu odsetek od lokat na kontach bankowych - o kwotę ,- zł Oświata i wychowanie o kwotę ,- zł. dokonano podwyŝszenia planu dochodów z tytułów: 1) dotacji z BudŜetu Wojewody Podkarpackiego: a) na program rządowy dla społeczności romskiej ,- zł. b) na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,- zł. c) na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 8.450,- zł. d) na pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego ,- zł. e) na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych ,- zł. Razem: ,- zł. 2) dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup ksiąŝek dla dzieci romskich w ramach programu na rzecz społeczności romskich w PSP Nr 9 w kwocie ,- zł. 3) dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu One są wśród nas realizowanego w PSP Nr 7 - w kwocie 7.574,- zł. 4) dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program Socrates Comenius realizowany w ZSO Nr 1 i PSP Nr 4 w kwocie ,- zł. 5) dotacji z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej dla Gimnazjum Nr 3 w kwocie 1.500,- zł. 6) darowizny z PZU dla ZSO Nr 2 na zakup fantoma w kwocie 2.900,- zł. 7) odszkodowań z firm ubezpieczeniowych - w kwocie 6.125,- zł. 8) najmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach w kwocie ,- zł. 9) refundacji wydatków ZSO Nr 2 na klasy koszykarzy przez Polski Związek Koszykarz w kwocie ,- zł. 10) refundacji wynagrodzeń przez PUP w Stalowej Woli w kwocie 7.000,- zł. 11) wyŝszych dopłat rodziców: a) na zakup biletów miesięcznych w PSP Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 w kwocie 3.200,- zł. b) z tytułu dopłaty stałej (zwiększenie ilości oddziałów w P-6 i P-7) w kwocie ,- zł. c) za wyŝywienie w stołówkach w kwocie 1.872,- zł. Razem: ,- zł.

4 Ochrona zdrowia o kwotę ,- zł. co związane jest ze zwiększeniem planów dochodów z tytułu: 1) dotacji z PFRON -u na dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego w kwocie ,- zł. 2) refundacji przez Unię Europejską i Wojewodę Podkarpackiego wydatków poniesionych 2005 roku na zadanie pn.: Modernizacja Przychodni Nr 5 ul. Dąbrowskiego 3 w Stalowej Woli w kwocie ,- zł. 3) refundacji przez PUP Stalowa Wola wydatków na wynagrodzenia i pochodną osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej w ramach prac interwencyjnych w kwocie 7.064,- zł. 4) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe 2.300,- zł Pomoc społeczna o kwotę ,- zł. co związane jest ze wzrostem planu z tytułu: 1) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na: a) utrzymanie ośrodka wsparcia ,- zł. b) składki na ubezpieczenia zdrowotne 800,- zł. c) zasiłki i pomoc w naturze ,- zł. d) utrzymanie MOPS-u ,- zł. e) usługi opiekuńcze ,- zł. f) zapomogi dla osób, które poniosły straty w wyniku klęski Ŝywiołowej ,- zł. g) doŝywianie dzieci w szkołach ,- zł. h) świadczenia rodzinne i inne ,- zł. Razem: ,- zł. 2) refundacji wynagrodzeń i pochodnych przez PUP w Stalowej Woli osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ,- zł. 3) dofinansowania przez PFRON kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w SDS przy MOPS -ie w Stalowej Woli ,- zł. 4) uzyskania wyŝszej kwoty z tytułu udziałów w dochodach realizowanych przez MOPS na rzecz administracji rządowej 793,- zł Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,- zł. co związane jest z otrzymaniem dofinansowania: 1) realizacji programu Wiatr w Ŝagle edycja II przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie - w kwocie ,- zł. 2) przez Wojewodę Podkarpackiego na: a) pomoc materialną dla uczniów w kwocie ,- zł. b) zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolno-środowiskowej w ramach wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej realizowany przez PSP Nr 9 - w kwocie 5.000,- zł. Razem: ,- zł.

5 5 oraz obniŝeniem planu dochodów z tytułu wypłat rodziców na zakup Ŝywności do świetlic szkolnych o kwotę ,- zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,- zł. co związane jest z przyznaniem: 1) pomocy finansowej od powiatu Stalowowolskiego na: a) organizację imprez kulturalnych na mieście ,- zł. b) realizację zadań powiatowych przez Bibliotekę Miejską ,- zł. Razem: ,- zł. 2) dofinansowania z Unii Europejskiej do zadania pn.: Rok Ukrainy na Podkarpaciu w kwocie ,- zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,- zł. co wynika z załoŝenia wyŝszych wpływów z tytułu: 1) działalności MOSiR-u o kwotę ,- zł, głównie z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Stalowej Woli ( ,- zł) od wydatków inwestycyjnych, 2) zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych zrealizowanych przy pomocy dotacji z MENIS -u ( ) w kwocie ,- zł. Zmniejszenia planu dochodów dokonano na kwotę ,- zł. w następujących działach: Transport i łączność o kwotę ,- zł. spowodowane zostało poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji w 2006 roku na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami poprzemysłowymi HSW w wyniku: a) uzyskania w 2005 roku dochodów ze sprzedaŝy drewna gruntów przeznaczonych pod tę inwestycję w kwocie ,- zł. b) przeniesienia do przychodów kwoty ,- zł, ze względu na refundację przez Unię Europejską końcowego wniosku o płatność w 2007 roku Razem: ,- zł. 2) likwidację planu w kwocie ,- zł, który został podwójnie ujęty w planie budŝetu, jako rozliczenia z lat ubiegłych nieotrzymanych dotacji w 2005 roku Ogółem: ,- zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu: 1) kar umownych od Polskich Autobusów za opóźnienie dostawy ,- zł. 2) refundacji przez Gminę Pysznica kosztów transportu miejskiego ,- zł. 3) pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego do zadania Opracowanie koncepcji modernizacji i modernizacja ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli ,- zł.

6 6 4) wyŝszych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego ,- zł. 5) refundacji przez Wojewodę Podkarpackiego wydatków poniesionych w 2005 roku na zadanie pn.: Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami poprzemysłowymi HSW S.A. - w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,- zł. Spowodowane jest obniŝeniem planu dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych realizowanych przez ZAB w kwocie ,- zł. oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu: 1) opłaty za uŝytkowanie wieczyste ,- zł. 2) opłaty za scalenia 6.000,- zł. 3) zwrotu kosztów wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaŝy ,- zł. 4) opłat za dzierŝawę ,- zł. 5) przekształcenia uŝytkowania wieczystego w prawo własności ,- zł. 6) sprzedaŝy lokali i gruntów komunalnych ,- zł. 7) odsetek za zwłokę w regulowaniu w/w opłat ,- zł. 8) odsetek na koncie bankowym ZAB-u ,- zł. 9) refundacji z PUP dla ZAB-u 6.000,- zł. Razem: ,- zł. Ponadto wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie zadania Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego na lokale socjalne - w kwocie ,- zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa o kwotę 8.000,- zł. spowodowane jest zmniejszeniem planu dochodów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez StraŜ Miejską o kwotę zł oraz wprowadzeniem planu na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Charzewicach z PFOŚ i GW - w kwocie ,- zł. Plan dochodów w powyŝej wymienionych zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł: Wzrost planowanych dochodów wynika z wprowadzenia: ,- zł. - dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę ,- zł. - subwencji oświatowej o kwotę ,- zł. - udziałów w podatkach dochodowych BudŜetu Państwa o kwotę ,- zł. - dodatkowych dochodów własnych o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł. co oznacza wzrost o 4,2% planu wyjściowego na 2006 rok.

7 7 W trakcie 2006 roku plan wydatków został zmniejszony netto o kwotę ,- zł. - poprzez zwiększenie o kwotę ,- zł. - poprzez zmniejszenie o kwotę ,- zł. Zwiększenia planu wydatków dokonano na kwotę ,- zł. w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 352,- zł. z przeznaczeniem na: 1) zwiększenie planu na 2% wpłaty od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych, w kwocie 298,- zł. 2) zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników, który został zabezpieczony dotacją od Wojewody w kwocie 54,- zł Transport i łączność o kwotę ,- zł. związane jest ze zwiększeniem planu wydatków: 1) dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej zakład budŝetowy na: a) dotację przedmiotową o kwotę ,- zł. b) na przyspieszenie spłat zakupu ratalnego 4 szt. autobusów - o kwotę ,- zł. c) dotację inwestycyjną wykonanie ogrodzenia ZMKS w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł. 2) na remonty bieŝące ulic i chodników o kwotę ,- zł. 3) na remonty kapitalne o kwotę ,- zł. poprzez: a) zwiększenie planów na 3 zadania ; w związku z potrzebami wynikającymi z kwot uzyskanych na przetargach: - Remont drogi osiedlowej od budynku Al. Jana Pawła II 16 do ul. KEN z parkingiem o kwotę ,- zł. - Remont drogi osiedlowej przy ul. Poniatowskiego z drogą dojazdową do pawilonów od ul. Poniatowskiego 19C-19H o kwotę ,- zł. - Remont ul. Narutowicza o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł. b) wprowadzenie przez Radę Miasta 4 nowych zadań: - Remont chodników przy kinie Ballada o kwotę ,- zł. - Remont ul. Cichej o kwotę ,- zł. - Remont przejścia pod torami wzdłuŝ potoku Jelonek na osiedlu Hutnik I - o kwotę ,- zł. - Remont chodników ul. Energetyków 15-15A o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł.

8 8 c) zmniejszenie planu wydatków na 5 zadaniach w wyniku oszczędności na przetargach: - Remont chodników w ciągu ulic Al. Jana Pawła II i ul. Energetyków, w pierwszej kolejności od ul. KEN do ul. Chopina o kwotę ,- zł. - Remont ul.1-ego Sierpnia od ul. Kwiatkowskiego do ul. Podleśnej o kwotę 7.605,- zł. - Remont ul. Harcerskiej o kwotę ,- zł. - Remont ul. Niemcewicza o kwotę ,- zł. - Remont drogi do ogródków działkowych o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł. 4) na zadanie inwestycyjne pn.: Opracowanie koncepcji modernizacji i modernizacja ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli w kwocie ,- zł. realizowane w ramach pomocy finansowej Powiatu Stalowowolskiego 5) na zadania inwestycji drogowych o kwotę ,- zł. poprzez: a) zwiększenia planów wydatków na 13 zadaniach w wyniku rozszerzenia zakresów robót dodatkowych, robót uzupełniających oraz wysokości kwot na przetargach o kwotę ,- zł. - Przebudowa i otworzenie ulic po realizacji programu ISPA ,- zł. - Przebudowa ul. Korczaka ,- zł. - Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami poprzemysłowymi HSW ,- zł. - Przebudowa ul. Ossowskiego ,- zł. - Budowa parkingu przy ul. Dmowskiego - Podleśna ,- zł. - Budowa ul. Hetmana Tarnowskiego na os. Hutnik II zł. - Budowa ul. Podskarpowej ,- zł. - PT i montaŝ sygnalizacji świetlnej na wiadukcie w ciągu ul. Traugutta ,- zł. - Budowa ul. Granicznej ,- zł. - Przebudowa ul. Chudzyńskiego ,- zł. - Budowa drogi przez tereny HSW od ul. Kwiatkowskiego do drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami poprzemysłowymi HSW 9.420,- zł. - Wykonanie dojazdu do os. Piaski i przedłuŝenie ul. Kusocińskiego do ul. Jodłowej ,- zł. - Budowa ul. Wiejskiej ,- zł. b) wprowadzenie przez Radę Miasta 11 nowych zadań - na kwotę ,- zł. w tym: z tytułu zobowiązań za 2005 rok w kwocie ,- zł. - PT ul. Ofiar Katynia w kwocie ,- zł. - PT ul. Polnej i ul. Grunwaldzkiej i Zacisze w kwocie ,- zł. - PT ul. por. Sochy, Piaskowej i ul. Dębowej w kwocie ,- zł. wynikające z potrzeb powstałych w trakcie 2006 roku w kwocie ,- zł. - Budowa ciągu pieszo-jezdnego za Dworcem PKS wraz z ogrodzeniem od strony torów ,- zł.

9 9 - Przebudowa ul. gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli na odcinku od ul. KEN do ul. Ks. J. Popiełuszki - w kwocie ,- zł. - Budowa zatoki parkingowej przy drodze osiedlowej w rejonie budynku Al. Jana Pawła II 22 w kwocie ,- zł. - PT budowy parkingu przy ul. Traugutta w kwocie ,- zł. - Budowa parkingu przy budynku ul. Popiełuszki w kwocie ,- zł. - Budowa parkingu przy kortach tenisowych przy ul. Skoczyńskiego w kwocie ,- zł. - Przebudowa ul. Zasanie I etap w kwocie ,- zł. - Budowa ulicy łączącej ul. Dębową z ul lecia w kwocie ,- zł. c) zmniejszenie planu wydatków na 4 zadaniach w związku z oszczędnościami na przetargach na kwotę ,- zł. - Budowa odcinka drogi zbiorczej Trasa Zachodnia w kwocie ,- zł. - PT ul. Kwiatkowskiego II etap w kwocie 9.559,- zł. - PT ul. Głogowej i Poziomkowej w kwocie 8.920,- zł. - Budowa ul. por. Sochy na os. Piaski w kwocie ,- zł Działalność usługowa o kwotę ,- zł. wynika ze zwiększenia planu wydatków na kwotę ,- zł. z tytułu: 1) kosztów opracowań geodezyjno - kartograficznych o kwotę 562,- zł. 2) przeniesienia z działu 900 zadań inwestycyjnych dot. cmentarnictwa na kwotę ,- zł. a) Przebudowa Domu Pogrzebowego w kwocie ,- zł. b) Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w kwocie ,- zł. oraz zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę ,- zł. z tytułu: 1) organizacji targów i zysków o kwotę 5.863,- zł. 2) na udziały własne do miękkich programów unijnych o kwotę ,- zł Administracja publiczna o kwotę ,- zł. związane jest ze wzrostem planowanych wydatków z tytułu: 1) nowych wydatków budŝetowych w kwocie ,- zł. a) wynagrodzeń prowizyjnych za sprzedaŝ znaków opłaty skarbowej ,- zł. b) składki na rzecz organizacji międzynarodowych ,- zł. ( Europejska Platforma Nowych Miast ) c) odszkodowania wg. wyroku sądowego P. Paleń ,- zł. d) odsetek za zwłokę w regulowaniu faktur 117,- zł. 2) wypłaty 13 pensji wraz z pochodnymi za lata ubiegłe wg. wyroku Trybunału Konstytucyjnego ,- zł.

10 10 3) zwiększeniem środków na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta ,- zł. 4) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie ,- zł. w związku z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta osób na pracach interwencyjnych (refundacja PUP ,- zł.) 5) promocji miasta w kwocie ,- zł. (w tym programy unijne ,- zł.) Razem: ,- zł. oraz zmniejszeniem planu wydatków wynikających z oszczędności na: 1) wynagrodzeniach administracji sądowej w kwocie 887,- zł. 2) kosztach funkcjonowania Rady Miejskiej w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę ,- zł. wynika ze zmian wysokości dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone poprzez: 1) zmniejszenie wydatków na prowadzenie rejestrów wyborców - na kwotę 70,- zł. 2) wprowadzenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej i na Prezydenta Miasta o kwotę ,- zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - o kwotę ,- zł. Zmiany w planie wydatków wynikają z: 1) zwiększenia środków na zadania: a) zakup paliwa w KP Policji w Stalowej Woli ,- zł. b) zakup paliwa dla KPSP w formie pomocy dla powiatu ,- zł. c) dokończenie budowy remizy i jej wyposaŝenie (OSP Charzewice) ,- zł. Razem: ,- zł. 2) zmniejszenie środków na zadania: a) obrony cywilnej 8.157,- zł. b) kosztów utrzymania StraŜy Miejskiej (oszczędności) ,- zł. Razem: ,- zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ,- zł. w związku z potrzebą wypłaty wynagrodzeń za inkaso opłaty targowej i parkingowej co spowodowane było wyŝszymi wpływami z w/w tytułów, a inkaso jest ustalone procentowo od ściągniętych kwot.

11 Oświata i wychowanie o kwotę ,- zł. w wyniku podziału rezerw celowych na: 1) remonty szkół i przedszkoli ,- zł. 2) awanse zawodowe nauczycieli ,- zł. 3) na stypendia dla uczniów wyróŝniających się w nauce i środowisku 4) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej ,- zł ,- zł. Razem: ,- zł. oraz częściowo rezerwy ogólnej, przyznanych środków z budŝetu Wojewody, z Ministerstwa Edukacji oraz w ramach dodatkowych środków własnych dokonano zwiększenia planu wydatków na: 1) wzrost wynagrodzenia i pochodnych z tytułu 3% podwyŝki płac, zwiększenia dodatków motywacyjnych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę ,- zł. 2) remonty szkół i przedszkoli - w kwocie ,- zł. 3) zakup pomocy naukowych w kwocie ,- zł. 4) zakupy inwestycyjne w kwocie ,- zł. 5) zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł. Plan po zmianach wyniósł ,- zł. i stanowi 27,36% całości wydatków budŝetowych w 2006 roku, w tym na remonty ,- zł Szkolnictwo wyŝsze o kwotę ,- zł. Związane jest ze zwiększeniem o ,- zł. dotacji dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na dofinansowanie rozwoju kadry naukowo badawczej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Ochrona zdrowia o kwotę ,- zł. Związane jest ze zwiększeniem planu wydatków dla: 1) Powiatu Stalowowolskiego w formie pomocy finansowej na zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w kwocie ,- zł. na: - echokardiograf ,- zł. - system intensywnego nadzoru kardiologicznego ,- zł. - system holterowski z bieŝnią ,- zł. 2) Powiatu Rzeszowskiego w formie pomocy finansowej na zakup 2 szt. wózków prysznicowych i 2 łóŝek rehabilitacyjnych oraz modernizację pawilonów dla chorych na Alzheimera w SP ZZOZ Sanatorium w Górnie w kwocie ,- zł. 3) SP ZOZ w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego o kwotę ,- zł.

12 12 z przeznaczeniem na: a) zakup aparatu USG w kwocie ,- zł. b) udział własny do Programu wyrównywania szans między regionami - w kwocie ,- zł. - z Urzędu Marszałkowskiego na doposaŝenie zakładu w sprzęt rehabilitacyjny oraz wymianę starego zuŝytego sprzętu na nowy - (50%) w kwocie ,- zł. - z Powiatu Stalowowolskiego na budowę podjazdu dla osób poruszających się na wózkach do wejścia głównego (50%) w kwocie ,- zł. c) 50% do zadania budowy podjazdu z PFRON -u w kwocie ,- zł. d) realizację programu zdrowotnego pn.: Program szczepień ochronnych przeciw pneumokokowemu zapaleniu płuc i innym zakaŝeniom pneumokokowym dla populacji wiekowej ludzi starszych z terenu Gminy Stalowa Wola w kwocie ,- zł. e) realizację prac remontowo-modernizacyjnych w kwocie ,- zł. 4) Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie ,- zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu z tytułu: a) dotacji dla stowarzyszeń w kwocie ,- zł. b) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - w kwocie 7.064,- zł. c) zakup materiałów, usług remontowych i komunalnych w kwocie ,- zł. 5) Dowozu uczniów do szkoły dla dzieci niedosłyszących w Lublinie w kwocie 400,- zł. Razem: ,- zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków pozostałych przeznaczonych na promocję zdrowia o kwotę ,- zł., przeznaczając ją dla SP ZOZ na program szczepień ochronnych Pomoc społeczna o kwotę ,- zł. związane jest ze zwiększeniem planu wydatków na: 1) ośrodki wsparcia ,- zł. 2) ośrodek pomocy społecznej ,- zł. 3) zasiłki rodzinne ,- zł. 4) składki z ubezpieczenia zdrowotnego 800,- zł. 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,- zł. 6) świadczenia społeczne i z tyt. klęsk Ŝywiołowych ,- zł. 7) doŝywianie dzieci w szkołach ,- zł. Razem: ,- zł. oraz zmniejszeniem planu wydatków z tytułu: 1) zasiłków pomocy w naturze ,- zł. 2) dodatków mieszkaniowych ,- zł. Razem: ,- zł.

13 13 Plan po zmianach w tym dziale wyniósł ,- zł. i stanowi 15,95% całości planowanych wydatków budŝetowych w 2006 roku Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,- zł. co związane jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup energii i remonty w budynku śłobka Miejskiego w Stalowej Woli Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,- zł. dokonano zwiększenia planu wydatków na: 1) realizację programu Wiatr w Ŝagle ,- zł. 2) dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych w formie pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego ,- zł. 3) stypendia socjalne dla uczniów ,- zł. Razem: ,- zł. oraz zmniejszenia planu wydatków z tytułu: 1) oszczędności na kosztach, prowadzenia świetlic szkolnych 8.499,- zł. 2) braku potrzeb w zakresie dokształcania nauczycieli ,- zł. Razem: ,- zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,- zł. spowodowane jest zwiększeniem planu wydatków na: 1) organizację imprez kulturalnych na terenie miasta w ramach pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego ,- zł. 2) wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego ,- zł. 3) osuszanie budynku Muzeum Regionalnego w ramach dotacji własnej dla samorządowej instytucji kultury ,- zł. 3) zakup budynku Hutnika w ramach dotacji własnej na zakupy inwestycyjne Muzeum Regionalnego (samorządowej instytucji kultury ) ,- zł. 5) dofinansowanie prac budowlanych przy Klasztorze OO Kapucynów w ramach dotacji własnej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ,- zł. 6) koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta 2.472,- zł. Razem: ,- zł Kultura fizyczna i sport o kwotę ,- zł. I. Dokonano zwiększenia planu wydatków MOSiR-u o kwotę ,- zł. 1) poprzez zwiększenia o kwotę ,- zł. z przeznaczeniem na:

14 14 a) dofinansowanie zakupu materiałów w kwocie ,- zł. b) dofinansowanie usług komunalnych w kwocie ,- zł. c) remont obiektów w kwocie ,- zł. d) koszty inwestycji w kwocie ,- zł. e) zakupy inwestycyjne w kwocie ,- zł. 2) poprzez zmniejszenia o kwotę ,- zł. w związku z oszczędnościami: a) na wynagrodzeniach i pochodnych w kwocie ,- zł. b) na kosztach energii w kwocie ,- zł. c) na róŝnych opłatach i składkach w kwocie ,- zł. d) na niŝszych kosztach sądowych i innych w kwocie ,- zł. II. Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę ,- zł. w związku z obowiązkiem zwrotu podatku VAT uzyskanego w wyniku realizacji inwestycji w ramach otrzymanej dotacji z MENIS -u. III. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie ,- zł. z tytułu: 1) oszczędności na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: PT zagospodarowania terenu stadionu sportowego przy ul. Energetyków w kwocie 3.650,- zł. 2) oszczędności na kosztach organizacji imprez sportowych na terenie miasta w kwocie ,- zł. 3) ograniczenia dotacji dla stowarzyszeń w kwocie ,- zł. Zmniejszenia planu wydatków dokonano w kwocie ,- zł. w następujących działach: Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,- zł. Zmniejszenia planu wydatków dokonano z tytułu: 1) oszczędności na funkcjonowaniu Zakładu Administracji Budynków ,- zł. 2) zmiany w planie zadań inwestycyjnych poprzez zmniejszenia netto o kwotę ,- zł. poprzez: a) zmniejszenia o kwotę ,- zł. planu na zadania pn.: Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego na mieszkania socjalne b) wprowadzenie kwoty ,- zł. na nowe zadania pn.: Zabezpieczenie budynku Al. Jana Pawła II 12 3) rezygnacji z zakupu gruntów do zasobów gminnych w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę ,- zł usługi geodezyjne.

15 Obsługa długu publicznego o kwotę ,- zł. W związku ze zmianą zapisów art.169 ustawy o finansach publicznych, określających, Ŝe do budŝetu naleŝy ująć kwotę przypadających w danym roku budŝetowym potencjalnych kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji, dokonano likwidacji planu na kwotę ,- zł. dot. w/w spłat w lokalach przyszłych. Ponadto w wyniku skrócenia czasu spłaty zaciągniętych poŝyczek, oraz obniŝenia oprocentowania poŝyczek, powstała moŝliwość obniŝenia o ,- zł. kosztów obsługi długu jednostki (z kwoty ,- zł. do kwoty ,- zł.) RóŜne rozliczenia o kwotę ,- zł. Związana jest z rozdysponowaniem w trakcie roku rezerwy ogólnej i rezerw celowych na o kwotę ,- zł. Wprowadzono natomiast wydatek na objęcie udziałów za kwotę ,- zł. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: Inkubator Technologiczny Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę ,- zł. Zmniejszenia planu wydatków dokonano z tytułu: 1) oszczędności na kontach obsługi kanalizacji deszczowej w kwocie ,- zł. 2) oszczędności na oczyszczaniu miasta w związku z lekką zimą w kwocie ,- zł. 3) zmian planu zadań inwestycji ściekowych - w kwocie netto ,- zł. poprzez zmniejszenia na zadania: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Wolio kwotę ,- zł. - Przebudowa kanalizacji przy ul. Niezłomnych o kwotę ,- zł. - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. świrki i Wigury o kwotę ,- zł. poprzez zwiększenia na zadaniu: Razem: ,- zł. - Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuŝ drogi przez HSW o kwotę ,- zł. poprzez wprowadzenie nowych zadań: - Swoły kanalizacja sanitarna etap III w kwocie ,- zł. - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ossowskiego w kwocie ,- zł. - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwadowskiej 18,20 w kwocie ,- zł. - PT kanalizacji sanitarnej na ul. Topolowej, Owocowej, Rolnej w kwocie ,- zł. - Przebudowa wodociągu na ogrodach działkowych Hutnik I w kwocie ,- zł. - PT kanalizacji sanitarnej na ul. Przedwiośnie w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł.

16 16 4) zmian planu zadań inwestycji oświetleniowych - o kwotę ,- zł. poprzez zmniejszenia na zadaniach: - Oświetlenie ul. Ziołowej o kwotę ,- zł. - Oświetlenie ul. Kochana o kwotę 1.213,- zł. - Oświetlenie ul. Świerkowej o kwotę ,- zł. - Oświetlenie ul. Dąbrowskiego o kwotę 2.716,- zł. - Oświetlenie ul. Wałowej o kwotę ,- zł. - Oświetlenie ul. Klasztornej - o kwotę 8.551,- zł. - Oświetlenie ul. Krokusowej - o kwotę ,- zł. - Oświetlenie ul. Parkingowej - o kwotę 2.871,- zł. Razem: ,- zł. poprzez zwiększenie na zadaniach: - Oświetlenie ul. Grochowej o kwotę 4.337,- zł. - Oświetlenie ul. Parkowej o kwotę 2.235,- zł. Razem: 6.572,- zł. poprzez wprowadzenie nowych zadań: - Oświetlenie ul. Sochy w kwocie 3.000,- zł. - Likwidacja kolizji przytęcza etektrycznego z kanalizacją sanitarną na os. Charzewice w kwocie 7.000,- zł - Oświetlenie ul. Kusocińskiego w kwocie ,- zł. - PT likwidacji kolizji linii średniego napięcia z ul. Chopina i 11-ego Listopada w kwocie 8.000,- zł. Razem: ,- zł. 5) zmian planu zadań inwestycji komunalnych o kwotę ,- zł. poprzez zmniejszenia na zadaniach: - Budowa budynku administracyjnego dla Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej oraz Urzędu Miasta w Stalowej Woli ,- zł. - Centrum Wystawiennicze przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ,- zł. Razem: ,- zł. poprzez likwidację zadań inwestycyjnych: - Przebudowa Placu Targowego w kwocie ,- zł. - Termomodernizacja szkół i przedszkoli w kwocie ,- zł. - Budowa Biblioteki Miejskiej w Stalowej Woli w kwocie ,- zł. - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Komunalnego I etap (przeniesienie planu do działu 710) w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł.

17 17 poprzez zwiększenie planu na zadaniach: - Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw o kwotę ,- zł. - Rozbudowa budynku Urzędu Miasta o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł. poprzez wprowadzenie nowych zadań: - Zagospodarowanie terenu przyblokowego przy budynku ul. Popiełuszki 3, 5a i Wyszyńskiego 21a w kwocie ,- zł. - Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyŝszych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski wschodniej w kwocie ,- zł. - Zagospodarowanie terenu w rejonie postoju taksówek przy ul. Okulickiego w kwocie ,- zł. - Budowa wodociągu w ul. Karnaty w kwocie ,- zł. - Zagospodarowanie brzegu rzeki San w kwocie ,- zł. - PT zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul Skoczyńskiego 4, 6 i 8 w kwocie ,- zł. - Odgazowanie składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł. W sumie w tym dziale dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę łączną ,- zł. Ponadto zwiększeniu uległ plan wydatków na kwotę ,- zł. z tytułu: 1) wzrostu kosztów oświetlenia miasta o ,- zł. 2) wzrostu kosztów usług komunalnych o ,- zł. 3) remontu ogrodzenia ogródków działkowych Sochy o ,- zł. (zobowiązania 2005 roku). Plan dochodów po zmianach wyniósł Plan wydatków po zmianach wyniósł ,- zł ,- zł. Występuje więc nadwyŝka w wysokości ,- zł. Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek w kwocie ,- zł. Powstały niedobór ( , ,-) w kwocie zaplanowano pokryć kosztami z tytułu: ,- zł. 1) nadwyŝką za 2005 rok w kwocie ,- zł. 2) poŝyczki z BGK w kwocie ,- zł. 3) spłatę poŝyczki przez RIG w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł.

18 18 II. Dochody budŝetowe Wykonanie dochodów budŝetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku osiągnęło kwotę ,96 zł. co w stosunku do planu po zmianach w wysokości ,00 zł. stanowi 98,19%. Nie została zrealizowana planowana kwota dochodów netto w wysokości ,04 zł. - poprzez przekroczenie planowanych dochodów o kwotę ,11 zł. - poprzez niewykonanie planowanych dochodów w kwocie ,15 zł. Przekroczenie planu nastąpiło w 4 na 17 działów o kwotę ,11 zł. w tym: - w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 28,23 zł. co wynika ze zrealizowania wyŝszych wpływów z tytułu: 1) opłaty administracyjnej pobieranej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 418,11 zł. 2) końcowego rozliczenia płatności za program pn.: San Francisco realizowanych w 2005 i 2006 r. o kwotę 504,04 zł. Razem: 922,15 zł. oraz niŝszych wpływów z tyt. refundacji wydatków do programu BASIA o kwotę 893,92 zł. Dział został wykonany w kwocie ,23 zł., co w stosunku do planu w kwocie ,00 zł. stanowi 100,07%. Zaległości w tym dziale nie wystąpiły. - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa o kwotę 840,21 zł. wynika ze zrealizowania wpływów z nałoŝonych mandatów karnych przez StraŜ Miejską w kwocie wyŝszej od planu po zmianach na 2006 rok o kwotę 840,21 zł. Dział wykonano w kwocie ,21 zł., co w stosunku do planu w kwocie ,00 zł. stanowi 101,33%. Zaległości wyniosły ,95 zł. i dotyczą nieregulowanych mandatów karnych. - w dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę 5.136,81 zł. spowodowane jest uzyskaniem wyŝszej kwoty odsetek z tyt. lokaty wolnych środków na kontach bankowych o kwotę 5.136,81 zł. Dział wykonano w kwocie ,81 zł., co w stosunku do planu w kwocie ,00 zł. stanowi 100,02%. Zaległości w tym dziale nie wystąpiły.

19 19 - w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę ,86 zł. co spowodowane jest uzyskaniem przez MOSiR wyŝszych wpływów z tytułu: 1) najmu pomieszczeń o kwotę 3.489,33 zł. 2) usług na obiektach sportowych o kwotę ,70 zł. 3) sprzedaŝy złomu o kwotę 1.157,85 zł. 4) odsetek bankowych o kwotę 191,98 zł. Razem: ,86 zł. oraz nie zrealizowania dochodów z tyt. zaplanowanego zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych MOSiR-u w kwocie 1.579,00 zł. Dział wykonano w kwocie ,86 zł., co w stosunku do planu w kwocie ,00 zł. stanowi 101,98%. Zaległości wynoszą ,90 zł. głównie z tytułu najmu pomieszczeń i usług. Nie zrealizowano planu dochodów na kwotę ,15 zł. w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 0,02 zł. wynika z przyznania 54,- zł. dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego, w cenie oleju napędowego, oraz dokonania zwrotu dotacji 0,02 zł. do Wojewody Podkarpackiego w związku z kwotą przyznanej rolnikom kwoty 53,98 zł. Plan wykonano w 99,96% tj. w kwocie 53,98 zł. Zaległości nie wystąpiły Transport i łączność o kwotę ,60 zł. PoniewaŜ plany są ustalane w szczegółowości do 1,- zł., a wykonanie jest do groszy, wystąpiły róŝnice rzędu: - 0,54 zł. przy wysokości kary za opóźnioną dostawę autobusów w 2005 roku - 0,67 zł. przy wysokości dotacji z Unii Europejskiej do zadania inwestycyjnego 1,21 zł. Razem Ponadto nie otrzymano refundacji od Gminy Pysznica za wykonywanie transportu miejskiego przez ZMKS na terenie gminy w kwocie 5.612,27 zł. Kwota ta wpłynęła w 2007 roku. Nie uzyskano teŝ pełnych wpływów z tytułu: 1) zajęcia pasa drogowego w kwocie ,14 zł. 2) refundacji przez Wojewodę Podkarpackiego 10% udziału do zadania inwestycyjnego o kwotę ,88 zł. Razem: ,02 zł. Jednocześnie otrzymano kwotę 72,90 zł. z tyt. odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat za zajęcie pasa drogowego, która nie była zaplanowana.

20 20 Plan wykonano w 96,83% tj. w kwocie ,40 zł. Zaległości wyniosły ,71 zł., i dotyczą głównie zajęcia pasa drogowego oraz rozliczeń z Gminą Pysznica Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,21 zł. spowodowane jest niewykonaniem planu dochodów z tytułu: 1) najmu lokali komunalnych przez ZAB w kwocie ,21 zł. 2) opłat za scalenie gruntów - w kwocie 795,00 zł. 3) dotacji z BGK na lokale socjalne w kwocie ,20 zł. (rozliczenie nastąpiło w 2007 roku). Razem: ,41 zł. oraz przekroczenie planu dochodów z tytułu: 1) odsetek bankowych od środków finansowych ZAB-u o kwotę 5.625,32 zł. 2) sprzedaŝy złomu w ZAB-ie o kwotę 2.297,41 zł. 3) opłat za uŝytkowanie wieczyste o kwotę 4.700,46 zł. 4) zwrotu kosztów wyceny lokali komunalnych o kwotę 3.482,30 zł. 5) najmu lokali komunalnych przez Urząd Miasta o kwotę ,63 zł. 6) przekształcenia uŝytkowania wieczystego we własność o kwotę 5.238,10 zł. 7) sprzedaŝy gruntów i lokali komunalnych o kwotę ,15 zł. 8) odsetek za nieterminowe regulowanie opłat o kwotę 1.172,83 zł. Razem: ,20 zł. WyŜsze wykonanie dochodów majątkowych wynika z poprawy ściągalności zaległości w w/w opłatach o kwotę ,- zł. oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej opłat bieŝących za 2006 rok. Plan wykonano w 97,75% w kwocie ,79 zł. Zaległości wyniosły ,21 zł. głównie z czynszu najmu i odsetek w ZAB -ie ,- zł., oraz z gospodarki gruntami w kwocie ,69 zł Administracja publiczna o kwotę ,03 zł. spowodowane jest niewykonaniem planu dochodów z tytułu: 1) odsetek za zwłokę w regulowaniu czynszu najmu Piwniczki w kwocie 357,60 zł. przez poprzedniego uŝytkownika 2) refundacji przez PUP wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta w ramach prac interwencyjnych w kwocie ,59 zł. 3) nie otrzymania refundacji wydatków na realizację programu pn.: Od pomysłu do projektu od: a) Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. b) Wojewody Podkarpackiego w kwocie 9.355,00 zł. Razem: ,00 zł. 4) opłat za wydawane koncesje i licencje o kwotę 319,00 zł. oraz przekroczeniem planowanych dochodów z tytułu: 1) 5% udziału w dochodach BudŜetu Państwa (opłaty za wydawanie Ogółem: ,19 zł.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo