Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok"

Transkrypt

1 I. Część ogólna Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Miasta Stalowa Wola za 2006 rok BudŜet Miasta na 2006 rok uchwalony został 14 grudnia 2005 roku w następujących wielkościach: - po stronie dochodów w kwocie ,- zł. - po stronie wydatków w kwocie ,- zł. był więc to budŝet niezrównowaŝony o kwoty ,- zł. Jednocześnie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek: 1) 9 poŝyczek w WFOŚ i GW w Rzeszowie ,- zł. 2) 2 kredytów bankowych ,- zł. Razem: ,- zł. Faktycznie zaplanowano więc budŝet z niedoborem w kwocie ,- zł. Niedobór ten zaplanowano pokryć kredytem bankowym, w przypadku konieczności spłaty gwarancji: 1) dla MENIS modernizacja pływalni MOSiR-u ,- zł. 2) dla PARP-PHARE 2002 Wiatr w Ŝagle I edycja ,- zł. 3) dla PARP-PHARE Wiatr w Ŝagle - II edycja ,- zł. 4) dla Urzędu Wojewódzkiego Modernizacja Przychodni Nr 5 przy ul. Dąbrowskiego ,- zł. 5) dla Urzędu Wojewódzkiego Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowskiej z terenami poprzemysłowymi HSW S.A. w Stalowej Woli ,- zł. Razem: ,- zł. W trakcie roku plan dochodów został zwiększony netto o kwotę ,- zł. w wyniku: - zwiększenia o kwotę ,- zł. - zmniejszenia o kwotę ,- zł. Zwiększenia planu dochodów dokonano na kwotę ,- zł. w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 54,- zł. W związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Działalność usługowa o kwotę ,- zł.

2 2 wynika z wprowadzenia: 1) refundacji wydatków poniesionych w 2005 roku do programu Basia w kwocie 9.501,- zł. 2) dofinansowania programu San Francisco w kwocie 5.098,- zł. oraz zwiększenia wpływów z opłaty administracyjnej o kwotę 5.000,- zł Administracja publiczna o kwotę ,- zł. wynika z wprowadzenia: 1) środków z PUP na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Miasta w kwocie ,- zł. 2) dofinansowania z Europionu do zadania: Program sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina Od pomysłu do projektu w kwocie ,- zł. 3) rozliczenia podatku VAT w kwocie ,- zł. 4) wyŝszych planów na opłaty za koncesję w kwocie 3.000,- zł. 5) planu odsetek za zwłokę w regulowaniu not obciąŝających pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne - w kwocie 1.000,- zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę ,- zł. wynika z wprowadzenia dotacji na przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta w kwocie ,- zł. oraz zmniejszania dotacji na prowadzenie rejestru wyborców o kwotę 70,- zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ,- zł. Wynika ze zwiększenia planu dochodów z tytułu: 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych - o kwotę ,- zł. 2) odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat przez osoby prawne - o kwotę ,- zł. 3) refundacji przez PFRON zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej - o kwotę ,- zł. 4) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - o kwotę ,- zł. 5) podatku rolnego od osób fizycznych - o kwotę 3.494,- zł. 6) podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę ,- zł. 7) podatku od psów - o kwotę 8.000,- zł. 8) opłaty targowej - o kwotę ,- zł. 9) opłaty skarbowej - o kwotę ,- zł. 10) opłaty eksploatacyjnej - o kwotę 600,- zł. 11) podatek rolny od osób prawnych - o kwotę 2.384,- zł. 12) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - o kwotę ,- zł. 13) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł.

3 3 oraz zmniejszeniu planowanych wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat przez osoby fizyczne o kwotę ,- zł. Główną przyczyną zwiększenia planowanych dochodów podatkowych jest realizacja zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami RóŜne rozliczenia o kwotę ,- zł. spowodowane jest zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej o kwotę ,- zł oraz zwiększeniem planu wpływów z tytułu odsetek od lokat na kontach bankowych - o kwotę ,- zł Oświata i wychowanie o kwotę ,- zł. dokonano podwyŝszenia planu dochodów z tytułów: 1) dotacji z BudŜetu Wojewody Podkarpackiego: a) na program rządowy dla społeczności romskiej ,- zł. b) na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,- zł. c) na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 8.450,- zł. d) na pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego ,- zł. e) na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych ,- zł. Razem: ,- zł. 2) dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup ksiąŝek dla dzieci romskich w ramach programu na rzecz społeczności romskich w PSP Nr 9 w kwocie ,- zł. 3) dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu One są wśród nas realizowanego w PSP Nr 7 - w kwocie 7.574,- zł. 4) dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program Socrates Comenius realizowany w ZSO Nr 1 i PSP Nr 4 w kwocie ,- zł. 5) dotacji z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej dla Gimnazjum Nr 3 w kwocie 1.500,- zł. 6) darowizny z PZU dla ZSO Nr 2 na zakup fantoma w kwocie 2.900,- zł. 7) odszkodowań z firm ubezpieczeniowych - w kwocie 6.125,- zł. 8) najmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach w kwocie ,- zł. 9) refundacji wydatków ZSO Nr 2 na klasy koszykarzy przez Polski Związek Koszykarz w kwocie ,- zł. 10) refundacji wynagrodzeń przez PUP w Stalowej Woli w kwocie 7.000,- zł. 11) wyŝszych dopłat rodziców: a) na zakup biletów miesięcznych w PSP Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 w kwocie 3.200,- zł. b) z tytułu dopłaty stałej (zwiększenie ilości oddziałów w P-6 i P-7) w kwocie ,- zł. c) za wyŝywienie w stołówkach w kwocie 1.872,- zł. Razem: ,- zł.

4 Ochrona zdrowia o kwotę ,- zł. co związane jest ze zwiększeniem planów dochodów z tytułu: 1) dotacji z PFRON -u na dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego w kwocie ,- zł. 2) refundacji przez Unię Europejską i Wojewodę Podkarpackiego wydatków poniesionych 2005 roku na zadanie pn.: Modernizacja Przychodni Nr 5 ul. Dąbrowskiego 3 w Stalowej Woli w kwocie ,- zł. 3) refundacji przez PUP Stalowa Wola wydatków na wynagrodzenia i pochodną osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej w ramach prac interwencyjnych w kwocie 7.064,- zł. 4) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe 2.300,- zł Pomoc społeczna o kwotę ,- zł. co związane jest ze wzrostem planu z tytułu: 1) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na: a) utrzymanie ośrodka wsparcia ,- zł. b) składki na ubezpieczenia zdrowotne 800,- zł. c) zasiłki i pomoc w naturze ,- zł. d) utrzymanie MOPS-u ,- zł. e) usługi opiekuńcze ,- zł. f) zapomogi dla osób, które poniosły straty w wyniku klęski Ŝywiołowej ,- zł. g) doŝywianie dzieci w szkołach ,- zł. h) świadczenia rodzinne i inne ,- zł. Razem: ,- zł. 2) refundacji wynagrodzeń i pochodnych przez PUP w Stalowej Woli osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ,- zł. 3) dofinansowania przez PFRON kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w SDS przy MOPS -ie w Stalowej Woli ,- zł. 4) uzyskania wyŝszej kwoty z tytułu udziałów w dochodach realizowanych przez MOPS na rzecz administracji rządowej 793,- zł Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,- zł. co związane jest z otrzymaniem dofinansowania: 1) realizacji programu Wiatr w Ŝagle edycja II przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie - w kwocie ,- zł. 2) przez Wojewodę Podkarpackiego na: a) pomoc materialną dla uczniów w kwocie ,- zł. b) zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolno-środowiskowej w ramach wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej realizowany przez PSP Nr 9 - w kwocie 5.000,- zł. Razem: ,- zł.

5 5 oraz obniŝeniem planu dochodów z tytułu wypłat rodziców na zakup Ŝywności do świetlic szkolnych o kwotę ,- zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,- zł. co związane jest z przyznaniem: 1) pomocy finansowej od powiatu Stalowowolskiego na: a) organizację imprez kulturalnych na mieście ,- zł. b) realizację zadań powiatowych przez Bibliotekę Miejską ,- zł. Razem: ,- zł. 2) dofinansowania z Unii Europejskiej do zadania pn.: Rok Ukrainy na Podkarpaciu w kwocie ,- zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,- zł. co wynika z załoŝenia wyŝszych wpływów z tytułu: 1) działalności MOSiR-u o kwotę ,- zł, głównie z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Stalowej Woli ( ,- zł) od wydatków inwestycyjnych, 2) zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych zrealizowanych przy pomocy dotacji z MENIS -u ( ) w kwocie ,- zł. Zmniejszenia planu dochodów dokonano na kwotę ,- zł. w następujących działach: Transport i łączność o kwotę ,- zł. spowodowane zostało poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji w 2006 roku na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami poprzemysłowymi HSW w wyniku: a) uzyskania w 2005 roku dochodów ze sprzedaŝy drewna gruntów przeznaczonych pod tę inwestycję w kwocie ,- zł. b) przeniesienia do przychodów kwoty ,- zł, ze względu na refundację przez Unię Europejską końcowego wniosku o płatność w 2007 roku Razem: ,- zł. 2) likwidację planu w kwocie ,- zł, który został podwójnie ujęty w planie budŝetu, jako rozliczenia z lat ubiegłych nieotrzymanych dotacji w 2005 roku Ogółem: ,- zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu: 1) kar umownych od Polskich Autobusów za opóźnienie dostawy ,- zł. 2) refundacji przez Gminę Pysznica kosztów transportu miejskiego ,- zł. 3) pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego do zadania Opracowanie koncepcji modernizacji i modernizacja ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli ,- zł.

6 6 4) wyŝszych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego ,- zł. 5) refundacji przez Wojewodę Podkarpackiego wydatków poniesionych w 2005 roku na zadanie pn.: Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami poprzemysłowymi HSW S.A. - w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,- zł. Spowodowane jest obniŝeniem planu dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych realizowanych przez ZAB w kwocie ,- zł. oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu: 1) opłaty za uŝytkowanie wieczyste ,- zł. 2) opłaty za scalenia 6.000,- zł. 3) zwrotu kosztów wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaŝy ,- zł. 4) opłat za dzierŝawę ,- zł. 5) przekształcenia uŝytkowania wieczystego w prawo własności ,- zł. 6) sprzedaŝy lokali i gruntów komunalnych ,- zł. 7) odsetek za zwłokę w regulowaniu w/w opłat ,- zł. 8) odsetek na koncie bankowym ZAB-u ,- zł. 9) refundacji z PUP dla ZAB-u 6.000,- zł. Razem: ,- zł. Ponadto wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie zadania Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego na lokale socjalne - w kwocie ,- zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa o kwotę 8.000,- zł. spowodowane jest zmniejszeniem planu dochodów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez StraŜ Miejską o kwotę zł oraz wprowadzeniem planu na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Charzewicach z PFOŚ i GW - w kwocie ,- zł. Plan dochodów w powyŝej wymienionych zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł: Wzrost planowanych dochodów wynika z wprowadzenia: ,- zł. - dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę ,- zł. - subwencji oświatowej o kwotę ,- zł. - udziałów w podatkach dochodowych BudŜetu Państwa o kwotę ,- zł. - dodatkowych dochodów własnych o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł. co oznacza wzrost o 4,2% planu wyjściowego na 2006 rok.

7 7 W trakcie 2006 roku plan wydatków został zmniejszony netto o kwotę ,- zł. - poprzez zwiększenie o kwotę ,- zł. - poprzez zmniejszenie o kwotę ,- zł. Zwiększenia planu wydatków dokonano na kwotę ,- zł. w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 352,- zł. z przeznaczeniem na: 1) zwiększenie planu na 2% wpłaty od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych, w kwocie 298,- zł. 2) zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników, który został zabezpieczony dotacją od Wojewody w kwocie 54,- zł Transport i łączność o kwotę ,- zł. związane jest ze zwiększeniem planu wydatków: 1) dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej zakład budŝetowy na: a) dotację przedmiotową o kwotę ,- zł. b) na przyspieszenie spłat zakupu ratalnego 4 szt. autobusów - o kwotę ,- zł. c) dotację inwestycyjną wykonanie ogrodzenia ZMKS w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł. 2) na remonty bieŝące ulic i chodników o kwotę ,- zł. 3) na remonty kapitalne o kwotę ,- zł. poprzez: a) zwiększenie planów na 3 zadania ; w związku z potrzebami wynikającymi z kwot uzyskanych na przetargach: - Remont drogi osiedlowej od budynku Al. Jana Pawła II 16 do ul. KEN z parkingiem o kwotę ,- zł. - Remont drogi osiedlowej przy ul. Poniatowskiego z drogą dojazdową do pawilonów od ul. Poniatowskiego 19C-19H o kwotę ,- zł. - Remont ul. Narutowicza o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł. b) wprowadzenie przez Radę Miasta 4 nowych zadań: - Remont chodników przy kinie Ballada o kwotę ,- zł. - Remont ul. Cichej o kwotę ,- zł. - Remont przejścia pod torami wzdłuŝ potoku Jelonek na osiedlu Hutnik I - o kwotę ,- zł. - Remont chodników ul. Energetyków 15-15A o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł.

8 8 c) zmniejszenie planu wydatków na 5 zadaniach w wyniku oszczędności na przetargach: - Remont chodników w ciągu ulic Al. Jana Pawła II i ul. Energetyków, w pierwszej kolejności od ul. KEN do ul. Chopina o kwotę ,- zł. - Remont ul.1-ego Sierpnia od ul. Kwiatkowskiego do ul. Podleśnej o kwotę 7.605,- zł. - Remont ul. Harcerskiej o kwotę ,- zł. - Remont ul. Niemcewicza o kwotę ,- zł. - Remont drogi do ogródków działkowych o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł. 4) na zadanie inwestycyjne pn.: Opracowanie koncepcji modernizacji i modernizacja ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli w kwocie ,- zł. realizowane w ramach pomocy finansowej Powiatu Stalowowolskiego 5) na zadania inwestycji drogowych o kwotę ,- zł. poprzez: a) zwiększenia planów wydatków na 13 zadaniach w wyniku rozszerzenia zakresów robót dodatkowych, robót uzupełniających oraz wysokości kwot na przetargach o kwotę ,- zł. - Przebudowa i otworzenie ulic po realizacji programu ISPA ,- zł. - Przebudowa ul. Korczaka ,- zł. - Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami poprzemysłowymi HSW ,- zł. - Przebudowa ul. Ossowskiego ,- zł. - Budowa parkingu przy ul. Dmowskiego - Podleśna ,- zł. - Budowa ul. Hetmana Tarnowskiego na os. Hutnik II zł. - Budowa ul. Podskarpowej ,- zł. - PT i montaŝ sygnalizacji świetlnej na wiadukcie w ciągu ul. Traugutta ,- zł. - Budowa ul. Granicznej ,- zł. - Przebudowa ul. Chudzyńskiego ,- zł. - Budowa drogi przez tereny HSW od ul. Kwiatkowskiego do drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami poprzemysłowymi HSW 9.420,- zł. - Wykonanie dojazdu do os. Piaski i przedłuŝenie ul. Kusocińskiego do ul. Jodłowej ,- zł. - Budowa ul. Wiejskiej ,- zł. b) wprowadzenie przez Radę Miasta 11 nowych zadań - na kwotę ,- zł. w tym: z tytułu zobowiązań za 2005 rok w kwocie ,- zł. - PT ul. Ofiar Katynia w kwocie ,- zł. - PT ul. Polnej i ul. Grunwaldzkiej i Zacisze w kwocie ,- zł. - PT ul. por. Sochy, Piaskowej i ul. Dębowej w kwocie ,- zł. wynikające z potrzeb powstałych w trakcie 2006 roku w kwocie ,- zł. - Budowa ciągu pieszo-jezdnego za Dworcem PKS wraz z ogrodzeniem od strony torów ,- zł.

9 9 - Przebudowa ul. gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli na odcinku od ul. KEN do ul. Ks. J. Popiełuszki - w kwocie ,- zł. - Budowa zatoki parkingowej przy drodze osiedlowej w rejonie budynku Al. Jana Pawła II 22 w kwocie ,- zł. - PT budowy parkingu przy ul. Traugutta w kwocie ,- zł. - Budowa parkingu przy budynku ul. Popiełuszki w kwocie ,- zł. - Budowa parkingu przy kortach tenisowych przy ul. Skoczyńskiego w kwocie ,- zł. - Przebudowa ul. Zasanie I etap w kwocie ,- zł. - Budowa ulicy łączącej ul. Dębową z ul lecia w kwocie ,- zł. c) zmniejszenie planu wydatków na 4 zadaniach w związku z oszczędnościami na przetargach na kwotę ,- zł. - Budowa odcinka drogi zbiorczej Trasa Zachodnia w kwocie ,- zł. - PT ul. Kwiatkowskiego II etap w kwocie 9.559,- zł. - PT ul. Głogowej i Poziomkowej w kwocie 8.920,- zł. - Budowa ul. por. Sochy na os. Piaski w kwocie ,- zł Działalność usługowa o kwotę ,- zł. wynika ze zwiększenia planu wydatków na kwotę ,- zł. z tytułu: 1) kosztów opracowań geodezyjno - kartograficznych o kwotę 562,- zł. 2) przeniesienia z działu 900 zadań inwestycyjnych dot. cmentarnictwa na kwotę ,- zł. a) Przebudowa Domu Pogrzebowego w kwocie ,- zł. b) Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w kwocie ,- zł. oraz zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę ,- zł. z tytułu: 1) organizacji targów i zysków o kwotę 5.863,- zł. 2) na udziały własne do miękkich programów unijnych o kwotę ,- zł Administracja publiczna o kwotę ,- zł. związane jest ze wzrostem planowanych wydatków z tytułu: 1) nowych wydatków budŝetowych w kwocie ,- zł. a) wynagrodzeń prowizyjnych za sprzedaŝ znaków opłaty skarbowej ,- zł. b) składki na rzecz organizacji międzynarodowych ,- zł. ( Europejska Platforma Nowych Miast ) c) odszkodowania wg. wyroku sądowego P. Paleń ,- zł. d) odsetek za zwłokę w regulowaniu faktur 117,- zł. 2) wypłaty 13 pensji wraz z pochodnymi za lata ubiegłe wg. wyroku Trybunału Konstytucyjnego ,- zł.

10 10 3) zwiększeniem środków na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta ,- zł. 4) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie ,- zł. w związku z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta osób na pracach interwencyjnych (refundacja PUP ,- zł.) 5) promocji miasta w kwocie ,- zł. (w tym programy unijne ,- zł.) Razem: ,- zł. oraz zmniejszeniem planu wydatków wynikających z oszczędności na: 1) wynagrodzeniach administracji sądowej w kwocie 887,- zł. 2) kosztach funkcjonowania Rady Miejskiej w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę ,- zł. wynika ze zmian wysokości dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone poprzez: 1) zmniejszenie wydatków na prowadzenie rejestrów wyborców - na kwotę 70,- zł. 2) wprowadzenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej i na Prezydenta Miasta o kwotę ,- zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - o kwotę ,- zł. Zmiany w planie wydatków wynikają z: 1) zwiększenia środków na zadania: a) zakup paliwa w KP Policji w Stalowej Woli ,- zł. b) zakup paliwa dla KPSP w formie pomocy dla powiatu ,- zł. c) dokończenie budowy remizy i jej wyposaŝenie (OSP Charzewice) ,- zł. Razem: ,- zł. 2) zmniejszenie środków na zadania: a) obrony cywilnej 8.157,- zł. b) kosztów utrzymania StraŜy Miejskiej (oszczędności) ,- zł. Razem: ,- zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ,- zł. w związku z potrzebą wypłaty wynagrodzeń za inkaso opłaty targowej i parkingowej co spowodowane było wyŝszymi wpływami z w/w tytułów, a inkaso jest ustalone procentowo od ściągniętych kwot.

11 Oświata i wychowanie o kwotę ,- zł. w wyniku podziału rezerw celowych na: 1) remonty szkół i przedszkoli ,- zł. 2) awanse zawodowe nauczycieli ,- zł. 3) na stypendia dla uczniów wyróŝniających się w nauce i środowisku 4) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej ,- zł ,- zł. Razem: ,- zł. oraz częściowo rezerwy ogólnej, przyznanych środków z budŝetu Wojewody, z Ministerstwa Edukacji oraz w ramach dodatkowych środków własnych dokonano zwiększenia planu wydatków na: 1) wzrost wynagrodzenia i pochodnych z tytułu 3% podwyŝki płac, zwiększenia dodatków motywacyjnych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę ,- zł. 2) remonty szkół i przedszkoli - w kwocie ,- zł. 3) zakup pomocy naukowych w kwocie ,- zł. 4) zakupy inwestycyjne w kwocie ,- zł. 5) zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł. Plan po zmianach wyniósł ,- zł. i stanowi 27,36% całości wydatków budŝetowych w 2006 roku, w tym na remonty ,- zł Szkolnictwo wyŝsze o kwotę ,- zł. Związane jest ze zwiększeniem o ,- zł. dotacji dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na dofinansowanie rozwoju kadry naukowo badawczej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Ochrona zdrowia o kwotę ,- zł. Związane jest ze zwiększeniem planu wydatków dla: 1) Powiatu Stalowowolskiego w formie pomocy finansowej na zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w kwocie ,- zł. na: - echokardiograf ,- zł. - system intensywnego nadzoru kardiologicznego ,- zł. - system holterowski z bieŝnią ,- zł. 2) Powiatu Rzeszowskiego w formie pomocy finansowej na zakup 2 szt. wózków prysznicowych i 2 łóŝek rehabilitacyjnych oraz modernizację pawilonów dla chorych na Alzheimera w SP ZZOZ Sanatorium w Górnie w kwocie ,- zł. 3) SP ZOZ w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego o kwotę ,- zł.

12 12 z przeznaczeniem na: a) zakup aparatu USG w kwocie ,- zł. b) udział własny do Programu wyrównywania szans między regionami - w kwocie ,- zł. - z Urzędu Marszałkowskiego na doposaŝenie zakładu w sprzęt rehabilitacyjny oraz wymianę starego zuŝytego sprzętu na nowy - (50%) w kwocie ,- zł. - z Powiatu Stalowowolskiego na budowę podjazdu dla osób poruszających się na wózkach do wejścia głównego (50%) w kwocie ,- zł. c) 50% do zadania budowy podjazdu z PFRON -u w kwocie ,- zł. d) realizację programu zdrowotnego pn.: Program szczepień ochronnych przeciw pneumokokowemu zapaleniu płuc i innym zakaŝeniom pneumokokowym dla populacji wiekowej ludzi starszych z terenu Gminy Stalowa Wola w kwocie ,- zł. e) realizację prac remontowo-modernizacyjnych w kwocie ,- zł. 4) Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie ,- zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu z tytułu: a) dotacji dla stowarzyszeń w kwocie ,- zł. b) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - w kwocie 7.064,- zł. c) zakup materiałów, usług remontowych i komunalnych w kwocie ,- zł. 5) Dowozu uczniów do szkoły dla dzieci niedosłyszących w Lublinie w kwocie 400,- zł. Razem: ,- zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków pozostałych przeznaczonych na promocję zdrowia o kwotę ,- zł., przeznaczając ją dla SP ZOZ na program szczepień ochronnych Pomoc społeczna o kwotę ,- zł. związane jest ze zwiększeniem planu wydatków na: 1) ośrodki wsparcia ,- zł. 2) ośrodek pomocy społecznej ,- zł. 3) zasiłki rodzinne ,- zł. 4) składki z ubezpieczenia zdrowotnego 800,- zł. 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,- zł. 6) świadczenia społeczne i z tyt. klęsk Ŝywiołowych ,- zł. 7) doŝywianie dzieci w szkołach ,- zł. Razem: ,- zł. oraz zmniejszeniem planu wydatków z tytułu: 1) zasiłków pomocy w naturze ,- zł. 2) dodatków mieszkaniowych ,- zł. Razem: ,- zł.

13 13 Plan po zmianach w tym dziale wyniósł ,- zł. i stanowi 15,95% całości planowanych wydatków budŝetowych w 2006 roku Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,- zł. co związane jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup energii i remonty w budynku śłobka Miejskiego w Stalowej Woli Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,- zł. dokonano zwiększenia planu wydatków na: 1) realizację programu Wiatr w Ŝagle ,- zł. 2) dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych w formie pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego ,- zł. 3) stypendia socjalne dla uczniów ,- zł. Razem: ,- zł. oraz zmniejszenia planu wydatków z tytułu: 1) oszczędności na kosztach, prowadzenia świetlic szkolnych 8.499,- zł. 2) braku potrzeb w zakresie dokształcania nauczycieli ,- zł. Razem: ,- zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,- zł. spowodowane jest zwiększeniem planu wydatków na: 1) organizację imprez kulturalnych na terenie miasta w ramach pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego ,- zł. 2) wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego ,- zł. 3) osuszanie budynku Muzeum Regionalnego w ramach dotacji własnej dla samorządowej instytucji kultury ,- zł. 3) zakup budynku Hutnika w ramach dotacji własnej na zakupy inwestycyjne Muzeum Regionalnego (samorządowej instytucji kultury ) ,- zł. 5) dofinansowanie prac budowlanych przy Klasztorze OO Kapucynów w ramach dotacji własnej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ,- zł. 6) koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta 2.472,- zł. Razem: ,- zł Kultura fizyczna i sport o kwotę ,- zł. I. Dokonano zwiększenia planu wydatków MOSiR-u o kwotę ,- zł. 1) poprzez zwiększenia o kwotę ,- zł. z przeznaczeniem na:

14 14 a) dofinansowanie zakupu materiałów w kwocie ,- zł. b) dofinansowanie usług komunalnych w kwocie ,- zł. c) remont obiektów w kwocie ,- zł. d) koszty inwestycji w kwocie ,- zł. e) zakupy inwestycyjne w kwocie ,- zł. 2) poprzez zmniejszenia o kwotę ,- zł. w związku z oszczędnościami: a) na wynagrodzeniach i pochodnych w kwocie ,- zł. b) na kosztach energii w kwocie ,- zł. c) na róŝnych opłatach i składkach w kwocie ,- zł. d) na niŝszych kosztach sądowych i innych w kwocie ,- zł. II. Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę ,- zł. w związku z obowiązkiem zwrotu podatku VAT uzyskanego w wyniku realizacji inwestycji w ramach otrzymanej dotacji z MENIS -u. III. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie ,- zł. z tytułu: 1) oszczędności na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: PT zagospodarowania terenu stadionu sportowego przy ul. Energetyków w kwocie 3.650,- zł. 2) oszczędności na kosztach organizacji imprez sportowych na terenie miasta w kwocie ,- zł. 3) ograniczenia dotacji dla stowarzyszeń w kwocie ,- zł. Zmniejszenia planu wydatków dokonano w kwocie ,- zł. w następujących działach: Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,- zł. Zmniejszenia planu wydatków dokonano z tytułu: 1) oszczędności na funkcjonowaniu Zakładu Administracji Budynków ,- zł. 2) zmiany w planie zadań inwestycyjnych poprzez zmniejszenia netto o kwotę ,- zł. poprzez: a) zmniejszenia o kwotę ,- zł. planu na zadania pn.: Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego na mieszkania socjalne b) wprowadzenie kwoty ,- zł. na nowe zadania pn.: Zabezpieczenie budynku Al. Jana Pawła II 12 3) rezygnacji z zakupu gruntów do zasobów gminnych w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę ,- zł usługi geodezyjne.

15 Obsługa długu publicznego o kwotę ,- zł. W związku ze zmianą zapisów art.169 ustawy o finansach publicznych, określających, Ŝe do budŝetu naleŝy ująć kwotę przypadających w danym roku budŝetowym potencjalnych kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji, dokonano likwidacji planu na kwotę ,- zł. dot. w/w spłat w lokalach przyszłych. Ponadto w wyniku skrócenia czasu spłaty zaciągniętych poŝyczek, oraz obniŝenia oprocentowania poŝyczek, powstała moŝliwość obniŝenia o ,- zł. kosztów obsługi długu jednostki (z kwoty ,- zł. do kwoty ,- zł.) RóŜne rozliczenia o kwotę ,- zł. Związana jest z rozdysponowaniem w trakcie roku rezerwy ogólnej i rezerw celowych na o kwotę ,- zł. Wprowadzono natomiast wydatek na objęcie udziałów za kwotę ,- zł. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: Inkubator Technologiczny Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę ,- zł. Zmniejszenia planu wydatków dokonano z tytułu: 1) oszczędności na kontach obsługi kanalizacji deszczowej w kwocie ,- zł. 2) oszczędności na oczyszczaniu miasta w związku z lekką zimą w kwocie ,- zł. 3) zmian planu zadań inwestycji ściekowych - w kwocie netto ,- zł. poprzez zmniejszenia na zadania: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Wolio kwotę ,- zł. - Przebudowa kanalizacji przy ul. Niezłomnych o kwotę ,- zł. - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. świrki i Wigury o kwotę ,- zł. poprzez zwiększenia na zadaniu: Razem: ,- zł. - Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuŝ drogi przez HSW o kwotę ,- zł. poprzez wprowadzenie nowych zadań: - Swoły kanalizacja sanitarna etap III w kwocie ,- zł. - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ossowskiego w kwocie ,- zł. - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwadowskiej 18,20 w kwocie ,- zł. - PT kanalizacji sanitarnej na ul. Topolowej, Owocowej, Rolnej w kwocie ,- zł. - Przebudowa wodociągu na ogrodach działkowych Hutnik I w kwocie ,- zł. - PT kanalizacji sanitarnej na ul. Przedwiośnie w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł.

16 16 4) zmian planu zadań inwestycji oświetleniowych - o kwotę ,- zł. poprzez zmniejszenia na zadaniach: - Oświetlenie ul. Ziołowej o kwotę ,- zł. - Oświetlenie ul. Kochana o kwotę 1.213,- zł. - Oświetlenie ul. Świerkowej o kwotę ,- zł. - Oświetlenie ul. Dąbrowskiego o kwotę 2.716,- zł. - Oświetlenie ul. Wałowej o kwotę ,- zł. - Oświetlenie ul. Klasztornej - o kwotę 8.551,- zł. - Oświetlenie ul. Krokusowej - o kwotę ,- zł. - Oświetlenie ul. Parkingowej - o kwotę 2.871,- zł. Razem: ,- zł. poprzez zwiększenie na zadaniach: - Oświetlenie ul. Grochowej o kwotę 4.337,- zł. - Oświetlenie ul. Parkowej o kwotę 2.235,- zł. Razem: 6.572,- zł. poprzez wprowadzenie nowych zadań: - Oświetlenie ul. Sochy w kwocie 3.000,- zł. - Likwidacja kolizji przytęcza etektrycznego z kanalizacją sanitarną na os. Charzewice w kwocie 7.000,- zł - Oświetlenie ul. Kusocińskiego w kwocie ,- zł. - PT likwidacji kolizji linii średniego napięcia z ul. Chopina i 11-ego Listopada w kwocie 8.000,- zł. Razem: ,- zł. 5) zmian planu zadań inwestycji komunalnych o kwotę ,- zł. poprzez zmniejszenia na zadaniach: - Budowa budynku administracyjnego dla Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej oraz Urzędu Miasta w Stalowej Woli ,- zł. - Centrum Wystawiennicze przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ,- zł. Razem: ,- zł. poprzez likwidację zadań inwestycyjnych: - Przebudowa Placu Targowego w kwocie ,- zł. - Termomodernizacja szkół i przedszkoli w kwocie ,- zł. - Budowa Biblioteki Miejskiej w Stalowej Woli w kwocie ,- zł. - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Komunalnego I etap (przeniesienie planu do działu 710) w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł.

17 17 poprzez zwiększenie planu na zadaniach: - Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw o kwotę ,- zł. - Rozbudowa budynku Urzędu Miasta o kwotę ,- zł. Razem: ,- zł. poprzez wprowadzenie nowych zadań: - Zagospodarowanie terenu przyblokowego przy budynku ul. Popiełuszki 3, 5a i Wyszyńskiego 21a w kwocie ,- zł. - Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyŝszych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski wschodniej w kwocie ,- zł. - Zagospodarowanie terenu w rejonie postoju taksówek przy ul. Okulickiego w kwocie ,- zł. - Budowa wodociągu w ul. Karnaty w kwocie ,- zł. - Zagospodarowanie brzegu rzeki San w kwocie ,- zł. - PT zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul Skoczyńskiego 4, 6 i 8 w kwocie ,- zł. - Odgazowanie składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł. W sumie w tym dziale dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę łączną ,- zł. Ponadto zwiększeniu uległ plan wydatków na kwotę ,- zł. z tytułu: 1) wzrostu kosztów oświetlenia miasta o ,- zł. 2) wzrostu kosztów usług komunalnych o ,- zł. 3) remontu ogrodzenia ogródków działkowych Sochy o ,- zł. (zobowiązania 2005 roku). Plan dochodów po zmianach wyniósł Plan wydatków po zmianach wyniósł ,- zł ,- zł. Występuje więc nadwyŝka w wysokości ,- zł. Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek w kwocie ,- zł. Powstały niedobór ( , ,-) w kwocie zaplanowano pokryć kosztami z tytułu: ,- zł. 1) nadwyŝką za 2005 rok w kwocie ,- zł. 2) poŝyczki z BGK w kwocie ,- zł. 3) spłatę poŝyczki przez RIG w kwocie ,- zł. Razem: ,- zł.

18 18 II. Dochody budŝetowe Wykonanie dochodów budŝetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku osiągnęło kwotę ,96 zł. co w stosunku do planu po zmianach w wysokości ,00 zł. stanowi 98,19%. Nie została zrealizowana planowana kwota dochodów netto w wysokości ,04 zł. - poprzez przekroczenie planowanych dochodów o kwotę ,11 zł. - poprzez niewykonanie planowanych dochodów w kwocie ,15 zł. Przekroczenie planu nastąpiło w 4 na 17 działów o kwotę ,11 zł. w tym: - w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 28,23 zł. co wynika ze zrealizowania wyŝszych wpływów z tytułu: 1) opłaty administracyjnej pobieranej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 418,11 zł. 2) końcowego rozliczenia płatności za program pn.: San Francisco realizowanych w 2005 i 2006 r. o kwotę 504,04 zł. Razem: 922,15 zł. oraz niŝszych wpływów z tyt. refundacji wydatków do programu BASIA o kwotę 893,92 zł. Dział został wykonany w kwocie ,23 zł., co w stosunku do planu w kwocie ,00 zł. stanowi 100,07%. Zaległości w tym dziale nie wystąpiły. - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa o kwotę 840,21 zł. wynika ze zrealizowania wpływów z nałoŝonych mandatów karnych przez StraŜ Miejską w kwocie wyŝszej od planu po zmianach na 2006 rok o kwotę 840,21 zł. Dział wykonano w kwocie ,21 zł., co w stosunku do planu w kwocie ,00 zł. stanowi 101,33%. Zaległości wyniosły ,95 zł. i dotyczą nieregulowanych mandatów karnych. - w dziale 758 RóŜne rozliczenia o kwotę 5.136,81 zł. spowodowane jest uzyskaniem wyŝszej kwoty odsetek z tyt. lokaty wolnych środków na kontach bankowych o kwotę 5.136,81 zł. Dział wykonano w kwocie ,81 zł., co w stosunku do planu w kwocie ,00 zł. stanowi 100,02%. Zaległości w tym dziale nie wystąpiły.

19 19 - w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę ,86 zł. co spowodowane jest uzyskaniem przez MOSiR wyŝszych wpływów z tytułu: 1) najmu pomieszczeń o kwotę 3.489,33 zł. 2) usług na obiektach sportowych o kwotę ,70 zł. 3) sprzedaŝy złomu o kwotę 1.157,85 zł. 4) odsetek bankowych o kwotę 191,98 zł. Razem: ,86 zł. oraz nie zrealizowania dochodów z tyt. zaplanowanego zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych MOSiR-u w kwocie 1.579,00 zł. Dział wykonano w kwocie ,86 zł., co w stosunku do planu w kwocie ,00 zł. stanowi 101,98%. Zaległości wynoszą ,90 zł. głównie z tytułu najmu pomieszczeń i usług. Nie zrealizowano planu dochodów na kwotę ,15 zł. w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 0,02 zł. wynika z przyznania 54,- zł. dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego, w cenie oleju napędowego, oraz dokonania zwrotu dotacji 0,02 zł. do Wojewody Podkarpackiego w związku z kwotą przyznanej rolnikom kwoty 53,98 zł. Plan wykonano w 99,96% tj. w kwocie 53,98 zł. Zaległości nie wystąpiły Transport i łączność o kwotę ,60 zł. PoniewaŜ plany są ustalane w szczegółowości do 1,- zł., a wykonanie jest do groszy, wystąpiły róŝnice rzędu: - 0,54 zł. przy wysokości kary za opóźnioną dostawę autobusów w 2005 roku - 0,67 zł. przy wysokości dotacji z Unii Europejskiej do zadania inwestycyjnego 1,21 zł. Razem Ponadto nie otrzymano refundacji od Gminy Pysznica za wykonywanie transportu miejskiego przez ZMKS na terenie gminy w kwocie 5.612,27 zł. Kwota ta wpłynęła w 2007 roku. Nie uzyskano teŝ pełnych wpływów z tytułu: 1) zajęcia pasa drogowego w kwocie ,14 zł. 2) refundacji przez Wojewodę Podkarpackiego 10% udziału do zadania inwestycyjnego o kwotę ,88 zł. Razem: ,02 zł. Jednocześnie otrzymano kwotę 72,90 zł. z tyt. odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat za zajęcie pasa drogowego, która nie była zaplanowana.

20 20 Plan wykonano w 96,83% tj. w kwocie ,40 zł. Zaległości wyniosły ,71 zł., i dotyczą głównie zajęcia pasa drogowego oraz rozliczeń z Gminą Pysznica Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,21 zł. spowodowane jest niewykonaniem planu dochodów z tytułu: 1) najmu lokali komunalnych przez ZAB w kwocie ,21 zł. 2) opłat za scalenie gruntów - w kwocie 795,00 zł. 3) dotacji z BGK na lokale socjalne w kwocie ,20 zł. (rozliczenie nastąpiło w 2007 roku). Razem: ,41 zł. oraz przekroczenie planu dochodów z tytułu: 1) odsetek bankowych od środków finansowych ZAB-u o kwotę 5.625,32 zł. 2) sprzedaŝy złomu w ZAB-ie o kwotę 2.297,41 zł. 3) opłat za uŝytkowanie wieczyste o kwotę 4.700,46 zł. 4) zwrotu kosztów wyceny lokali komunalnych o kwotę 3.482,30 zł. 5) najmu lokali komunalnych przez Urząd Miasta o kwotę ,63 zł. 6) przekształcenia uŝytkowania wieczystego we własność o kwotę 5.238,10 zł. 7) sprzedaŝy gruntów i lokali komunalnych o kwotę ,15 zł. 8) odsetek za nieterminowe regulowanie opłat o kwotę 1.172,83 zł. Razem: ,20 zł. WyŜsze wykonanie dochodów majątkowych wynika z poprawy ściągalności zaległości w w/w opłatach o kwotę ,- zł. oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej opłat bieŝących za 2006 rok. Plan wykonano w 97,75% w kwocie ,79 zł. Zaległości wyniosły ,21 zł. głównie z czynszu najmu i odsetek w ZAB -ie ,- zł., oraz z gospodarki gruntami w kwocie ,69 zł Administracja publiczna o kwotę ,03 zł. spowodowane jest niewykonaniem planu dochodów z tytułu: 1) odsetek za zwłokę w regulowaniu czynszu najmu Piwniczki w kwocie 357,60 zł. przez poprzedniego uŝytkownika 2) refundacji przez PUP wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta w ramach prac interwencyjnych w kwocie ,59 zł. 3) nie otrzymania refundacji wydatków na realizację programu pn.: Od pomysłu do projektu od: a) Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. b) Wojewody Podkarpackiego w kwocie 9.355,00 zł. Razem: ,00 zł. 4) opłat za wydawane koncesje i licencje o kwotę 319,00 zł. oraz przekroczeniem planowanych dochodów z tytułu: 1) 5% udziału w dochodach BudŜetu Państwa (opłaty za wydawanie Ogółem: ,19 zł.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo