2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty."

Transkrypt

1 1

2 I. Informacje o Zamawiającym. Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Adres: Chełmno, ul. Plac Rydygiera 1 NIP: Regon: Faks: (0 56) Tel.: (0 56) II. Tryb i podstawa prawna udzielenia Zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113/2010 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ; 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art ustawy; 3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113/2010 poz. 759 z b. c. d. późn. zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz z 2009 r.) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224 poz z 2009 r.). rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224 poz z 2009 r.). III. CPV (Wspólny Słownik Zamówień). CPV (Wspólny Słownik Zamówień): usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej IV.Opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. V. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi. 2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Ofertę należy złożyć w formie druku Oferta - Załącznik Nr 2 do specyfikacji. 4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi być sporządzona pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w czytelny sposób. 5. Wykonawca składa ofertę w zapieczętowanej, nieprzejrzystej kopercie i opatrzonej napisem: Oferta na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Nie otwierać przed dniem r. do godz. 11:30 2

3 Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie załączniki oferty winny mieć ponumerowane strony cyframi arabskimi. Każda zapisana strona oferty musi być opatrzona datą, pieczątką i podpisem osoby lub osób uprawnionych do podpisywania oferty. Wszystkie strony oferty winny być trwale spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. 6. Wymagane dokumenty powinny być załączone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej adnotacją za zgodność z oryginałem, opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania firmy na zewnątrz oraz datą ich potwierdzenia. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie, opatrzone datą i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. 9. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 13. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 14. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. 15. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 16. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta ta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 18. W przypadku sporządzenia i podpisania oferty na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez osobę występującą w KRS jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub w formie 3

4 notarialnej i opatrzone datą wystawienia, terminem jego obowiązywania oraz musi określać zakres pełnomocnictwa. 19. Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to informacje te winny być wydzielone w osobnym pakiecie do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 20. Wszystkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 21. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda załączenia w ofercie oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie i według formuły: spełnia/nie spełnia. 4. Wykonawcy, którzy nie złożą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy; c) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 4

5 przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 5

6 postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane, usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął terminu składania ofert. 10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda załączenia w ofercie oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda załączenia w ofercie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ; 3. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część oferty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. b) oferowane ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ogólne warunki ubezpieczenia mienia i pojazdów. 4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej należy je zastąpić dokumentem 6

7 zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. VIII. Termin wykonywania zamówienia. Termin obowiązywania umowy od r. do r. IX.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie wnioski, oświadczenia, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie faksem, a następnie pocztą Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, iż pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma Przesłane informacje będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem ustawowych terminów. 4. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: w zakresie procedury przetargowej oraz w zakresie przedmiotu zamówienia: Grażyna Marcinkowska tel Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tzn. od 7 25 do w dni robocze w Sekretariacie Szpitala. 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca porozumiewając się z Zamawiającym powinien powoływać się na numer, którym oznaczona jest SIWZ. 8. Odpowiedzi na pytania będą niezwłocznie kierowane do wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali formularze SIWZ bez podawania źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści ją także na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 7

8 11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią. X. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. XI.Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferta musi być dostarczona Zamawiającemu do jego siedziby tj. do Sekretariatu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia: r. godz. 11:00 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: r. r. godz. 11:30 w Sali Konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w posiedzeniu otwarcia ofert. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 2. Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze) 2.1. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT. 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia jak w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). 8

9 XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium: Kryterium Ranga Oferowana cena Sposób oceny kryterium określa Załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryterium określone w niniejszej specyfikacji. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryterium. 5. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora ZOZ jako kierownika Zamawiającego. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie prawne i faktyczne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie prawne i faktyczne, d) terminie zawarcia umowy zgodnie z art. 94, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa w ppkt. a na własnej stronie internetowej na której zamieszczona była specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz jeżeli nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 5. Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy faksem. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy- Pzp. 7. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9

10 XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści umowy określa Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji będący wzorem umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania jej pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym oraz aneksowania ceny brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. XVIII. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej unormowane w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. XX. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ: 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1, 2. Formularz druku oferta Załącznik Nr 2, 3. Formularz druku umowa Załącznik Nr 3, 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Załącznik Nr 4, 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 5, 6. Kryterium oceny ofert - Załącznik Nr 6, 7. Kwestionariusz oceny ryzyka Załącznik Nr 7, 8. Zestawienie oddziałów i łóżek rzeczywistych Załącznik Nr 8, 9. Stan zatrudnienia Załącznik Nr 9, 10.Zestawienie budynków i budowli do ubezpieczenia Załącznik Nr 10, 11.Zestawienie pozostałych środków trwałych do ubezpieczenia z podziałem na grupy Załącznik Nr 11, 12.Zestawienie szkodowości Szpitala Załącznik Nr 12, 13.Zestawienie sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia Załącznik Nr

11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie (86-200) przy ul. Plac Rydygiera 1 na zasadach założeń zawartych poniżej. Założenia wspólne. Niniejsza SIWZ jest wnioskiem ubezpieczeniowym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, na podstawie którego zakład ubezpieczeń potwierdzi zawarcie umów ubezpieczenia w formie polis. Warunki poszczególnych ubezpieczeń opisanych w niniejszej specyfikacji stanowią warunki szczególne w rozumieniu kodeksu cywilnego i mają pierwszeństwo w zastosowaniu i interpretacji umów przed OWU. Wybrany przez Zamawiającego ubezpieczyciel zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy, w okresie ubezpieczenia do doubezpieczenia. Doubezpieczenia będą dokonywane na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku wystąpienia szkód całkowitych i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie będzie następowało wg stawek wynikających ze złożonej oferty. Przedmiotowe zastrzeżenie nie dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, kradzież z włamaniem i rabunku, kradzieży zuchwałej tj. limitów odpowiedzialności i sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności określonych w klauzulach wymienionych w załączniku nr 1 SIWZ. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty może ulec zmianie jedynie w następujących przypadkach: - gdy zmieni się ilość ubezpieczanych składników majątku, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych na niezmienionym poziomie - gdy zmieni się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych na niezmienionym poziomie. 2. Wymagany okres ubezpieczenia: r r. 3. Ogólne informacje dotyczące Zamawiającego: zgodnie z poniższą tabelą 1 NIP Regon PKD podstawowy 8610Z 4 Planowana liczba hospitalizowanych w 2012 roku Ok Planowany przychód Szpitala w 2012 roku Ok ,00 zł. 6 Liczba pracowników Zgodnie z załącznikiem nr 9 7 Oddziały szpitalne i stan łóżek Zgodnie z załącznikiem nr 8 8 Wysokość kontraktu z NFZ z roku ,00zł. 9 Wysokość kontraktu z NFZ na rok ,00zł. 10 Przychód Szpitala z tytułu wynajmu mieszkań i innych pomieszczeń Odszkodowania wypłacane będą z uwzględnieniem podatku VAT. Ok ,00zł. 11

12 4. Zamawiający świadczy usługi diagnostyczne, zabiegowe i lecznicze pacjentom hospitalizowanym i leczonym ambulatoryjnie, transport chorych, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz prowadzi Dział Pomocy Doraźnej. 5. Miejsca ubezpieczenia : dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia stacjonarnego sprzętu elektronicznego : ul. Plac Rydygiera 1, Chełmno, dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej : terytorium RP w pełnym zakresie działalności Zamawiającego. 7. Rodzaje wymaganych ubezpieczeń: 7a. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wymagany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia mienia: Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia z wyniku zdarzeń losowych o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego (wg systemu od wszystkich ryzyk). Udział własny, franszyza redukcyjna: 0 %, Franszyza integralna: 50 EURO. Maksymalne dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności : Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne klauzule dodatkowe : Klauzula Reprezentantów Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego należy rozumieć Dyrektora ZOZ. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Klauzula przyjęcia do ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej. Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że zakład ubezpieczeń przyjmuje do ubezpieczenia budynki, budowle (grupy I i II KŚT), maszyny i urządzenia (grupy od III do VIII KŚT) wg wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej bez względu na ich zużycie techniczne i księgowe. Klauzula wyłączenia proporcji w przypadku ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że w przypadku ubezpieczenia mienia (środków trwałych: grupy od I do VIII) wg wartości księgowej brutto nie ma zastosowania zasada proporcji w przypadku szkody całkowitej i/lub częściowej przy założeniu, że suma ubezpieczenia ustalona wg wartości księgowej brutto będzie odpowiadać wartości ewidencyjnej brutto mienia na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia będzie niższa od wartości księgowej brutto przedmiotu szkody wynikającej z ewidencji księgowej na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia, odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto do wartości księgowej brutto wynikającej z ewidencji księgowej na dzień sporządzenia wykazu ubezpieczonego mienia. Klauzula wyłączenia zasady proporcji w odszkodowaniu w przypadku szkody całkowitej Strony ustalają, że zasada proporcji nie będzie stosowana w przypadku szkody całkowitej. Klauzula wprowadzająca częściowe odstąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że, w przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości odtworzeniowej, o ile 12

13 deklarowana suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie), dopuszcza się odstąpienie od zasady proporcji, jeżeli niedoubezpieczenie nie przekroczy 30%. Klauzula ubezpieczenia oszklenia Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzula postanowień OWU, że zakład ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje ubezpieczeniem wszelkie oszklenia wewnętrzne i zewnętrzne w ubezpieczonych budynkach do wysokości sumy ubezpieczenia budynku, w którym znajdują się oszklenia oraz oszklenia w budynkach będących przedmiotem najmu/dzierżawy przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z limitem odpowiedzialności zł. Klauzula automatycznego pokrycia Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że zakład ubezpieczeń obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowo nabyte mienie oraz te, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość. W/w mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem majątku. Na mocy niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniową objęte zostanie mienie, które nie znalazło się na wykazie sporządzonym na dzień r., a które to będzie w posiadaniu przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. Składka za mienie ubezpieczone na mocy w/w klauzuli wyliczona zostanie jako 50% taryfy rocznej dla danej kategorii mienia (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie) i będzie płatna w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: zł Klauzula przewłaszczenia mienia Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiło przeniesienie własności ubezpieczonego mienia ruchomego na bank. Klauzula przepięć Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej polisy szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego do pełnej sumy ubezpieczenia zgodnie z umową ubezpieczenia bez określania limitów odpowiedzialności oraz w następstwie zakłóceń w dostawie energii elektrycznej z limitem odpowiedzialności zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula 72 godzin Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu (np. huraganu) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy/udziału własnego określonych w niniejszej polisie. Klauzula wprowadzająca system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko dla przedmiotów nietrwałych wyposażenia oraz wartości pieniężnych. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że przedmioty nietrwałe-wyposażenie oraz wartości pieniężne ubezpieczone są w systemie pierwszego ryzyka. Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych. Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że uznaje się istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwrabunkowych za wystarczające pod warunkiem ich sprawności i stosowania. 13

14 Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że sprzęt elektroniczny znajdujący się w wykazach mienia do ubezpieczenia w ramach niniejszego ubezpieczenia jest ubezpieczony w pełnym zakresie ubezpieczenia wg systemu od wszystkich ryzyk. Klauzula dokumentów Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty odtworzenia danych nieinformatycznych, dokumentacji, planów, akt, które ulegną zniszczeniu na skutek ubezpieczonych ryzyk. Ubezpieczone koszty to : koszty uzyskania kopii dokumentów z materiałów źródłowych kontrahentów, koszty uzyskania kopii lub odpisów we właściwych urzędach i instytucjach, koszty przywrócenia uszkodzonych dokumentów do stanu z przed szkody (np. osuszanie) i ich zabezpieczenia na czas szkody, koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu odtworzenia w/w dokumentów, koszty archiwizacji dokumentów, w tym opłata za wynajęcie firmy zawodowo zajmującej się archiwizacją. Suma ubezpieczenia ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula wprowadzająca system wypłaty odszkodowania do wartości odtworzeniowej Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że : odszkodowanie dla przedmiotów nietrwałych-wyposażenia ubezpieczonych w systemie I ryzyka będzie wypłacone wg wartości odtworzeniowej (również w zakresie ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku), odszkodowanie dla maszyn, urządzeń i wyposażenia (grupy od III do VIII KŚT) w zakresie ryzyk kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu będzie wypłacone wg wartości odtworzeniowej. Klauzula kosztów dodatkowych Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że w ramach niniejszej klauzuli zakład ubezpieczeń pokrywa dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania ubezpieczenia: a) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku, b) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia c) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków d) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody z limitem odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia, e) koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, pod warunkiem że koszty zostaną poniesione z limitem odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że zapisane w umowie i OWU skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody. Klauzula potrącania rat Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 14

15 Klauzula zgłaszania szkód Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Klauzula płatności składki i czasu ochrony Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że: 1. Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla uwidocznioną na przelewie bankowym, pocztowym albo datę przelewu elektronicznego, pod warunkiem posiadania wystarczających środków na swoim koncie bankowym. 2. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 i Zakład Ubezpieczeń, w przypadku braku opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, obowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego oraz do Brokera Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat. Brak zawiadomienia (pisma wyznaczającego dodatkowy termin zapłaty) ze strony Zakładu Ubezpieczeń nie powoduje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. 4. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w dodatkowo wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust 3, uprawnia zakład ubezpieczeń do rozwiązania umowy ubezpieczenia. 5. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacenia składki ubezpieczeniowej proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa. Klauzula określająca system wyliczenia zwrotu składek i dopłat składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że wszystkie rozliczenia w zakresie zwrotu składek, dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń, itp. będą wyliczane w systemie pro rata za każdy dzień bez stosowania składek minimalnych. Klauzula stałości warunków umowy i taryf ubezpieczeniowych Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że do wszelkich doubezpieczeń realizowanych w ramach umowy w okresie ubezpieczenia będą mieć zastosowanie warunki oraz taryfy składek obowiązujące polisie głównej w stosunku, do której wykonywane jest doubezpieczenie. Klauzula ryzyka wandalizmu Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że za wandalizm uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku szkody. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit odpowiedzialności. Klauzula pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii. Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii. Limit odpowiedzialności ,00 PLN. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowy limit odpowiedzialności w postaci prewencyjnej sumy ubezpieczenia, 15

16 który rozdziela się na te środki trwałe, w którym miało miejsce niedoubezpieczenie przy szkodzie lub brak sumy ubezpieczenia w związku z poniesionymi kosztami zabezpieczenia mienia przed szkodą, jej uniknięcia lub ograniczenia rozmiarów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia : zł. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się na poza lokalizacjami Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza lokalizacjami Zespołu Opieki Zdrowotnej w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Zakres terytorialny Polska. Limit odpowiedzialności zł. Klauzula włączenia do ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej (bez włamania) Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w wyniku kradzieży zwykłej (bez włamania). Limit odpowiedzialności: zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej nie podlega automatycznemu odtworzeniu. Klauzula ochrony ubezpieczeniowej dla niezainstalowanego mienia Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu niezainstalowanym w miejscu pracy tj. : Mieniu zakupionym lub odebranym z naprawy/serwisu, ale jeszcze nie rozpakowanym lub przystosowanym do pracy, Mieniu, które czasowo nie jest eksploatowane, Mieniu podczas jego przenoszenia z jednego stanowiska na inne w obrębie jednego miejsca ubezpieczenia. Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej szkody polegające na kradzieży mienia znajdującego się na zewnątrz budynków Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na kradzieży mienia znajdującego się na zewnątrz budynków takiego jak: kamery przesyłowe, napędy bram, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy itp., o ile było ono przytwierdzone do podłoża budynków, lub budowli, w sposób uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi. Limit odpowiedzialności 5.000,00 PLN. Klauzula regresowa Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko: osobom fizycznym świadczącym pracę na rzecz Ubezpieczonego, w tym także zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego, Ponadto Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu, jeżeli jego dochodzenie odbyłoby się ze szkodą dla Ubezpieczonego. Klauzula katastrofy budowlanej Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Wnioskowany limit odpowiedzialności : zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula odkupienia urządzeń Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości ceny maszyny, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. W żadnym wypadku odszkodowanie nie 16

17 przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego środka trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. Klauzula dokumentowania kosztów prac remontowo-budowlanych Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU, że Ubezpieczyciel akceptuje uproszczoną formę kalkulacji kosztów wykonanych po szkodzie prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych pod warunkiem, że zawiera ona wyszczególnienie wykonanych robót wraz z ich obmiarem oraz ceną jednostkową. Ubezpieczyciel zaakceptuje ceny jednostkowe robót i materiałów o ile nie odbiegają one od średnich cen rynkowych. Klauzula przystąpienia do niezwłocznej naprawy szkody Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU, że Ubezpieczający ma prawo przystąpić do natychmiastowej naprawy bezpośrednio po szkodzie w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług lub uniknięcia zakłóceń przy ich świadczeniu. Klauzula ubezpieczenia szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzacyjnych Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w mieniu własnym i osób trzecich (w tym krwi, wyrobach krwiopochodnych, odczynnikach i tkankach) przechowywanym przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych lub pomieszczeniach klimatyzowanych wymagających określonej temperatury przechowywania. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu/uszkodzeniu w/w mienia polegającym na jego zepsuciu lub utracie przydatności do użytku na skutek ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU jak również wskutek awarii urządzenia chłodniczego/klimatyzacyjnego, w którym w/w mienie jest przechowywane lub przerwy w dostawie energii elektrycznej Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody j/w jest prowadzenie przez Ubezpieczającego systematycznego serwisu urządzeń chłodniczych/urządzeń klimatyzacyjnych. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialność za: a. szkody w trakcie transportu mienia oraz jego przenoszenia, b. szkody powstałe w mieniu j/w powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w dostawie energii elektrycznej lub awarii urządzenia chłodniczego/klimatyzacyjnego, c. szkody w ubezpieczonym mieniu będące wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, d. szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, e. wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody, f. szkody w mieniu z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 PLN Klauzule fakultatywne : Klauzula włączająca do ochrony ubezpieczeniowej ryzyko pomalowania mienia Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na pomalowaniu mienia (graffiti). Limit odpowiedzialności ,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula zabezpieczeń dla wartości pieniężnych w lokalu i w transporcie Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że w odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz rabunku w transporcie nie mają zastosowania przepisy OWU oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 17

18 Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że zakład ubezpieczeń obejmuje ochrona ubezpieczeniową szkody w mieniu spowodowane przerwą w dostawie mediów (prądu, gazu, wody, lub innego medium). Urzędowe ograniczenia odtworzenia Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że jeżeli przez urzędowe ograniczenia odtworzenia zostanie zakazane odtworzenie budynku uszkodzonego lub całkowicie zniszczonego, objętego pokryciem na podstawie zawartej umowy Ubezpieczyciel jako odszkodowanie wypłaci taką kwotę, jaka była by należna przy odtworzeniu w danym przypadku. Klauzula likwidacji szkody Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że w przypadku szkody Ubezpieczyciel dokona oględzin miejsca szkody najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otrzymania zgłoszenia szkody. W przypadku gdy likwidacja szkody jest niezbędnym warunkiem utrzymania ruchu zakładu Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do jej likwidacji. Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych pozycji jest wyższa niż ich wartość, nadwyżka ta zostanie rozłożona na te pozycje, co do których występuje niedoubezpieczenie. Wyrównanie sum ubezpieczenia odbywa się w ramach mienia, w którym nastąpiła szkoda. Przedmiot i sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Lp Przedmiot Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia w PLN Rodzaj wartości przyjętej do ubezpieczenia System ubezpieczenia Budynki zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ Budowle zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ Maszyny, urządzenia i wyposażenie zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ ,98 Odtworzeniowa Sumy stałe ,75 Księgowa brutto Sumy stałe ,30 Księgowa brutto Sumy stałe 4. Mienie osób trzecich ,00 Rzeczywista Sumy stałe 5. Przedmioty nietrwałe wyposażenie ,00 Odtworzeniowa Pierwsze ryzyko 6. Wartości pieniężne ,00 Nominalna Pierwsze ryzyko 7. Środki obrotowe ,00 Koszt wytworzenia lub nabycia Sumy stałe 18

19 8. Mienie pracownicze ,00 Rzeczywista Pierwsze ryzyko Stacjonarny sprzęt elektroniczny zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ Przenośny sprzęt elektroniczny zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ Stacjonarny elektroniczny sprzęt medyczny zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ Przenośny elektroniczny sprzęt medyczny zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ ,57 zł Sumy stałe Księgowa brutto ,68 zł Sumy stałe Księgowa brutto ,63 zł Sumy stałe Księgowa brutto ,41 zł Sumy stałe Księgowa brutto Sumy ubezpieczenia j/w zawierają podatek VAT, odszkodowania płatne z podatkiem VAT. Wymagane podlimity odpowiedzialności na ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku: System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko - sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający kierując się wysokością przypuszczalnej maksymalnej straty jaką może ponieść w okresie ubezpieczenia. Przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia: Lp. Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia w zł na jedną i wszystkie placówki Szpitala łącznie Mienie: Urządzenia, maszyny, wyposażenie, przedmioty 1. nietrwałe od kradzieży z włamaniem i rabunku Mienie osób trzecich od kradzieży z włamaniem 2. i rabunku Środki obrotowe od kradzieży z włamaniem i 3. rabunku Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem i 4. rabunku z lokalu oraz rabunku w transporcie na terenie RP ,00 zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł Wymagany system płatności składki : Składka płatna w 4 ratach wg n/w terminów: rata płatna do dnia r., rata płatna do dnia r., - 3 rata płatna do dnia r., - 4 rata płatna do dnia r. Pozostałe wymagania: Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 19

20 Zawarcie w ofercie dodatkowych poza wynikającymi z w/w OWU postanowień niekorzystnych dla Ubezpieczającego, w szczególności ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela, wprowadzających dodatkowe obowiązki lub zmiany w sposobie likwidacji szkody (poza w/w klauzulami bezwzględnie obowiązującymi) skutkuje nieważnością oferty. Klauzula ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektronicznego podczas montażu demontażu, przenoszenia i przewożenia. Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową podczas montażu demontażu, przenoszenia i przewożenia. Limit odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 7b. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Suma gwarancyjna: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135, z późn. Zmianami). Zakres ubezpieczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 3, poz. 10). Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ,00 Euro na jedno i ,00 Euro na w okresie ubezpieczenia wszystkie zdarzenia W ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, Ubezpieczający udziela ochrony ubezpieczeniowej udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Za świadczenia opieki zdrowotnej strony objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w szczególności uznaje się: 1. świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania 2. świadczenie szpitalne - wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin 3. stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne - świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach 4. medyczne czynności ratunkowe w rozumieniu ustawy o Państwowym ratownictwie medycznym 5. usługi transportu medycznego Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 136b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 20

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1 I. Informacje o Zamawiającym. Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Plac Rydygiera 1 NIP: 875-135-04-14 Regon: 000310025 Faks: (0 56) 677 26 07 Tel.: (0 56) 677 27 10

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Treść ustawy uchwalonej w trzecim czytaniu przez Sejm, wraz z uzasadnieniem, opublikował Urząd Zamówień Publicznych.

Treść ustawy uchwalonej w trzecim czytaniu przez Sejm, wraz z uzasadnieniem, opublikował Urząd Zamówień Publicznych. Treść ustawy uchwalonej w trzecim czytaniu przez Sejm, wraz z uzasadnieniem, opublikował Urząd Zamówień Publicznych. Publikujemy, uchwaloną w trzecim czytaniu przez Sejm Rzeczypospolitej 25 września 2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo