Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie nr 6 (9)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)"

Transkrypt

1 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by uczciæ tê chwilê. Obchody rozpoczê³y siê ju w sobotê, 1 kwietnia, gdzie Oœrodek Kultury w Œrodzie przeobrazi³ siê w wielk¹ wystawê poœwiêcon¹ Janowi Paw³owi II, przygotowano przez dzieci i m³odzie Szko³y Podstawowej nr 3, gimnazjów nr 1 i 2 oraz LO. W dniu tym przy wype³nionej po brzegi sali widowiskowej przepiêkne wieczornice zaprezentowali kolejno uczniowie z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. W niedzielê natomiast na niezwyk³¹ podró retrospektywn¹ po yciu ukochanego Papie a Polaka zaprosili, znów bardzo licznie zgromadzon¹ w OK publicznoœæ, nauczyciele i dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 3. Ta wspaniale przygotowana i wzruszaj¹ca wieczornica pt. Z potrzeby serca wprowadzi³a wszystkich w bardzo podnios³y nastrój, w którym wiêkszoœæ jej uczestników uda³a siê do Kolegiaty Œredzkiej. dokoñczenie na stronie 4 Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją, budzącą się do życia wiosną i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób życzy Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wieczornice w OK przedstawili uczniowie z SP nr 3 i gimnazjów nr 1 i 2

2 2 nr 6 Apokalipsis nie w Oœrodku Kultury Prawdziw¹ burzê w prasie lokalnej i regionalnej wywo³a³a decyzja burmistrza miasta o tym, by nie pokazywaæ ponownie w Oœrodku Kultury sztuki Apokalipsis przygotowanej przez Teatr IT. Zebranie w S³upi Wielkiej W ostatni pi¹tek w S³upi odby³o siê zebranie poœwiêcone sprawom zwi¹zanym z funkcjonowaniem gminy Œroda Wielkopolska. Burmistrz przedstawi³ za³o enia dotycz¹ce tej kwestii. Gmina Œroda zmierza w kierunku obni ania kosztów funkcjonowania dzia³alnoœci gospodarczej poprzez obni enie podatków, kosztów zamieszkania i stawek podatków lokalowych. W tym roku na podstawie posiadanych œrodków w³asnych oraz po yczek unijnych Œroda posiada plan inwestycyjny na ³¹czn¹ kwotê ponad 13 mln z³. Burmistrz W. Ziêtkowski poinformowa³ równie o tym, e przez trzy lata bud et gminy wzrós³ niemal o po³owê, co napawa optymizmem. W tygodnikach lokalnych i regionalnych mogliœmy przeczytaæ, e burmistrz w Œrodzie wprowadza cenzurê. Czy tak jest rzeczywiœcie? Jak mówi¹ twórcy sztuki (przede wszystkim Piotr Pajchrowski) spektakl ten jest oparty na Biblii Szatana Antona Szandora LaVeya, wierszach Williama Blake a i Apokalipsie wg œw. Jana. A oto co m.in. uwa a Anton Szandor LaVey: - ludzie stworzyli Boga w wielu formach: wybierz tê, która ci najbardziej odpowiada, - niebo i piek³o nie istniej¹, - modlitwa jest bezu yteczna i odci¹ga ludzi od dzia³ania, - u ywaj nadmiernie zamiast siê powstrzymywaæ, - z radoœci¹ pope³niaj wszystkie z chrzeœcijañskich siedmiu grzechów g³ównych (chciwoœæ, duma, zazdroœæ, gniew, ob arstwo, po ¹danie i lenistwo), - jeœli ktoœ uderzy ciê w policzek, roztrzaskaj mu drugi, - prowadź nieskrêpowane ycie seksualne, zgodne z twoimi potrzebami. To czêœæ pogl¹dów, jakie przedstawia twórca Biblii Szatana. W lokalnej prasie mogliœmy przeczytaæ, e twórcy sztuki cytuj¹ tego autora i jednoczeœnie nie podzielaj¹ jego pogl¹dów. Czy by wiêc przek³amywali to dzie³o? Pytañ o tak zaciek³¹ obronê pojawia siê wiêcej. Wiêkszoœæ cytowanych prze Gazetê Œredzk¹ osób to rodzice m³odych aktorów, b¹dź sami re yserzy sztuki. Oczywistym jest, e broni¹ oni pracy, któr¹ wykonali. Jednoczeœnie w sposób powa ny zosta³y obra one uczucia religijne niektórych osób, które spektakl widzia³y i w tej sprawie interweniowa³y. Z wypowiedzi samych aktorów i re yserów mo na wnioskowaæ, e jest to dziwne, bo sam spektakl jest trudny, mroczny, ale ciekawy. Nikt nie w¹tpi, e sztuka jest trudna i wymaga- ³a wiele poœwiêcenia. Jednak nawet sami re yserzy przyznaj¹, e teksty z Biblii Szatana mog¹ bulwersowaæ i bywaj¹ bluźniercze. Jednoczeœnie wystawiali je uczniowie ze œredzkich szkó³. Nasuwa siê, wiêc pytanie, po co Piotr Pajchrowski zdecydowa³ siê na ten spektakl i czy chcia³ byæ mo e doprowadziæ do obecnej sytuacji? Nie cenzura tylko rozs¹dek Burmistrz Œrody podejmuj¹c wspólnie ze swoim zastêpc¹ Piotrem Piekarskim decyzjê, aby spektakl ten nie by³ wystawiany na scenie Oœrodka Kultury, w adnym razie nie zamyka ust sztuce. Przecie Teatr IT mo e wystawiaæ Apokalipsis w ka dym innym miejscu i czasie, a burmistrz nie bêdzie mia³ na to adnego wp³ywu. Dlaczego jednak podatnicy œredzcy maj¹ p³aciæ za pomy³y Teatru IT i nieodp³atnie udostêpniaæ scenê gminnego Oœrodku Kultury na to przedstawienie? Wielu ludzi uwa a, e udowadnianie, i Boga nie ma w gminnym Oœrodku Kultury w czasie, gdy spo³eczeñstwo polskie przygotowywa³o siê do obchodów pierwszej rocznicy œmierci papie- a Polaka Jana Paw³a II oraz w czasie zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych to zdecydowana przesada. Ludzie pamiêtaj¹ tak e niedawn¹ profanacjê cmentarza œredzkiego przez satanistów. Jednoznaczne opinie na temat wielkiej szkodliwoœci wp³ywu na psychikê m³odzie y wystêpuj¹cej i ogl¹daj¹cej tego typu przedstawienia maj¹ lekarze psychiatrzy oraz specjaliœci z zakresu psychologii i pedagogiki. W opiniach swoich bazuj¹ na w³asnych doœwiadczeniach zawodowych oraz wynikach powa nych badañ naukowych w tym zakresie. Szkoda, e nie zauwa aj¹ tego lokalne media i sami twórcy sztuki. Tomasz Tañski Pytania o wodê i œmieci Burmistrz odpowiada³ na pytania o oœwietlenie ulic, segregacjê œmieci czy ba³agan wokó³ torów kolejki w¹skotorowej. Mimo e jest to teren kolejki, która nale y do Starostwa Powiatowego, burmistrz zobowi¹za³ siê do tego, e pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych uporz¹dkuj¹ to miejsce. Podobnie sprawa ma siê z chodnikiem przy szkole. Burmistrz chcia³by wspomóc powiat w tej inwestycji, jednak Starostwo Powiatowe nie znalaz³o 60% niezbêdnych do jej przeprowadzenia. Zapewni³ równie, e trwaj¹ ju prace zwi¹zane z modernizacj¹ ujêcia wody w Trzebis³awkach. Obecnie sporz¹dzana jest dokumentacja na to zadanie, które bêdzie kosztowa³o gminê oko³o 800 tys. z³. Ukoñczenie tej inwestycji planowane jest w 2006r. Ponadto na spotkaniu pada³y pytania o chodnik przy drodze powiatowej oraz o zbyt rzadkie patrole policji w S³upi. Problemem dla niektórych mieszkañców jest tak e nieprzestrzeganie przez wielu kierowców ograniczeñ prêdkoœci na terenie zabudowanym. Jednak, jak zauwa y³ burmistrz W. Ziêtkowski, nie zawsze jest mo liwe montowanie progów zwalniaj¹cych, o co prosili mieszkañcy. TT Wybrana oferta Komisja przetargowa wybra³a ofertê w przetargu nieograniczonym powy ej euro na budowê sk³adowiska odpadów komunalnych budowa kwatery nr 3 w Nadziejewie. Na przetarg ten wp³ynê³o 7 ofert, z czego tylko 3 okaza³y siê wa ne. Spoœród wa nych ofert Komisja Przetargowa wybra- ³a najtañsz¹, z³o on¹ przez Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Transportowe KOP-TRANS z miejscowoœci Wysoczka k/buku, która opiewa³a na kwotê ,80 z³ brutto. Oferta firmy KOP-TRANS by³a tañsza od oferty firmy Diament Spó³ka z o.o. z Zielonej Góry, która zaoferowa³a budowê 3. kwatery za ,26 z³ brutto, a tak e PORR Umwelttechnik Gmbh z Wiednia (oferta na kwotê ,92 z³ brutto). TT

3 r. W sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej zasiad³o kilkadziesi¹t osób. Burmistrz poinformowa³ m.in., jakie remonty bêd¹ przeprowadzane na drogach gminnych w mieœcie. Mówi³ o modernizacjach i budowach na ulicach Olimpijskiej, Jackowskiego, skrzy owaniu Poselskiej i Hallera, Pogodnej, na os. Piastowskim, o budowie ulicy ³¹cz¹cej Hallera z Topolsk¹. Burmistrz omówi³ te budowê kwatery na wysypisku œmieci, a tak e budowê kolektorów sanitarnych (drugi etap) w Œrodzie i rozpoczêt¹ budowê oczyszczalni œcieków wraz z kanalizacj¹ w miejscowoœciach: Chocicza, Pierzchno i Starkówiec Pi¹tkowski oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Czarne Pi¹tkowo. W najbli szych miesi¹cach zmieni siê ponadto obraz terenu OSiR, na którym zostan¹ wymienione toalety, za³o ona bêdzie kostka brukowa na koronie, a tak e podwy szone ogrodzenie. Zmieni siê te oblicze pla y miejskiej, gdzie powstanie drugie boisko do siatkówki, lepsze Polityczna decyzja 3 cz³onków Komisja Rewizyjna decyzj¹ 3 cz³onków negatywnie oceni³a wykonanie bud etu za 2005 rok. Jako argumenty przywo- ³ano wydarzenia, które mia³y miejsce w roku. Przy obecnym sk³adzie Rady Miejskiej praktycznie nie ma szans, aby uchwa³a o nie udzieleniu absolutorium zosta³a podjêta. Trudno wiêc oprzeæ siê wra eniu, szczególnie w roku wyborczym, e jest to polityczna, a nie merytoryczna ocena wykonania bud etu. W opinii, przeciwne której by³y radne Regina Kluczyñska i Henryka Ziêtek pojawi³o siê kilka zarzutów, które nijak maj¹ siê do rzeczywistoœci, ale równie do wiedzy radnych Jerzego Bartkowiaka, Mieczys³awa Jackowa i Ireneusza Kubiaczyka. Warto wiêc przeanalizowaæ opiniê Komisji i przedstawiæ fakty, a nie odczucia z ni¹ zwi¹zane. Odwo³ania, których nie by³o Po pierwsze zarzut, jakoby gmina ze wzglêdu na nie w³aœciwie przygotowan¹ specyfikacjê czy specyfikacje musia³a ponosiæ niepotrzebne koszty jest nie prawdziwy. Odwo³anie do Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych w sprawie przetargu ograniczonego na rozbudowê kolektorów sanitarnych w Œrodzie, nie odnosi³o siê do specyfikacji ale treœci og³oszenia. Radni Rady Miejskiej byli informowani, i koszty zwi¹zane z ewentualn¹ pora - k¹ w postêpowaniu arbitra owym ostatecznie poniesie nie gmina ale firma, która mia³a przygotowaæ stosown¹ dokumentacj¹ umo liwiaj¹c¹ z³o- enie wniosków o dofinansowanie. Spotkanie z mieszkañcami W czwartkowe popo³udnie burmistrz Wojciech Ziêtkowski, wspierany przez wiceburmistrza Piotra Piekarskiego, rozmawia³ z mieszkañcami naszej gminy na temat inwestycji komunalnych w 2006r. Spotkaniu towarzyszy³a prezentacja multimedialna zdjêæ oraz najwa niejszych danych dotycz¹cych ka dej inwestycji. Zainteresowanie spotkaniem by³o spore. toalety, planowana jest tak e zje d alnia do wody oraz odnowienie miejsca, w którym znajduje siê sprzêt p³ywaj¹cy. Rekordowy rok Po zakoñczeniu prezentacji zebrani w sali pytali o konkretne kwestie zwi¹zane z drogami w mieœcie, chodnikami, oœwietleniem czy sprawami mieszkaniowymi. Po burzliwej chwilami debacie przyszed³ czas na podsumowanie. W³odarz miasta wyrazi³ zadowolenie, e po latach sp³acania po yczek i innych zobowi¹zañ Œroda mo e wreszcie znacznie wiêcej inwestowaæ. - Rok 2006 jest pod tym wzglêdem zdecydowanie rekordowy mówi³ burmistrz Wojciech Ziêtkowski. - Do tej pory udawa³o siê rocznie inwestowaæ co najwy ej 8 mln z³. W tym roku na te cele przeznaczone jest ponad 13 mln z³. Jest to spora suma, inwestycje ju s¹ widoczne na terenie naszego miasta doda³. TT Na spotkaniu z mieszkañcami naszej gminy burmistrz Wojciech Ziêtkowski przedstawi³ inwestycje komunalne, które bêd¹ realizowane w 2006 roku 3 Niektóre zarzuty dotycz¹ce braku nadzoru nad gospodarowaniem œrodkami bud etowymi odnosz¹ siê do wydarzeñ z roku 2004, a nie do badanego roku Co samo w sobie stanowi komentarz. Gmina niby nie pozyskuje dofinansowania Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej zostali poinformowani w formie pisemnej, i w 2005 roku nie by³o naboru wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR. W og³oszonym naborze w ramach tzw. Mechanizmów Finansowych gmina nie spe³nienia kryteriów formalnych i nie mog³a wyst¹piæ o dofinansowanie planowanych inwestycji. Kryteria wyboru przedsiêwziêæ zosta³y okreœlone w³aœciwie wraz z og³oszeniem naboru we wrzeœniu 2005 roku. Planowane wyst¹pienie z wnioskami o dofinansowanie spowodowa³o, e w bud ecie zosta³y zapisane kwoty, które nie mia³y pokrycia w œrodkach w³asnych. 17 marca 2005 roku, o czym wiedz¹ nie tylko radni, gmina podpisa³a umowê o dofinansowanie z funduszy europejskich inwestycji, na który wniosek z³o y³a w czerwcu 2004 roku. Koniecznoœæ powtórzenia przetargu, z przyczyn niezale nych od gminy sprawi³a, e roboty budowlane rozpoczê³y siê dopiero w listopadzie 2005 roku. Trudno siê wiêc dziwiæ, e pierwsze œrodki wydane przez gminê, zostan¹ zrefundowane w 2006 roku. Warto wiêc, w tym miejscu powtórzyæ, e dofinansowanie bezzwrotne w przeciwieñstwie do tak chêtnie zaci¹ganych w poprzedniej kadencji samorz¹du kredytów uzyskiwanie jest po wykonaniu robót a nie przed ich rozpoczêciem. Poruszeni naruszeniem W opinii wskazano na naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez wy³onienie wykonawcy niezgodnie z ustaw¹ prawo zamówieñ publicznych. Dokonana przez radcê Urzêdu analiza wskazuje, e nie by³o konieczne przeprowadzenie procedury przetargowej. Przypomnijmy, e w 2004 r. po raz pierwszy zlecono firmie UTAL Sp. z o.o. z Poznania wykonanie tablic z nazwami ulic. Wybrano ofertê firmy UTAL, posiadaj¹cej uznan¹ i trwa³¹ pozycjê na rynku producentów Systemów Informacji Miejskiej. Problem estetycznego oznakowania nowych ulic i wymiany starego oznakowania ulic by³ przedmiotem analiz przez Urz¹d Miejski od szeregu lat. Poczynione ustalenia w innych miastach pozwoli³y na dokonanie wybory oferty firmy posiadaj¹cej odpowiednie doœwiadczenie i wiarygodnoœæ, a tak e oferuj¹cej tablice wysokiej jakoœci o swoistych normach, parametrach i standardach. Z uwagi na fakt, i szacunkowa wartoœæ zamówienia w 2004 roku, obejmuj¹ca wykonanie i dostawê tablic z nazwami ulic, nie przekracza³a euro, tj. kwoty ,80 z³ netto, wyboru firmy UTAL dokonano wówczas zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - zamówieniach publicznych, tj. bez stosowania przepisów tej e ustawy. dokoñczenie na stronie 4

4 4 nr 6 Pierwsza rocznica dokoñczenie ze strony 1 Wieczorne uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. o godz Nabo eñstwu w Kolegiacie przewodniczy³ ks. pra³at Jan Stanis³awski. W trakcie kazania przybli y³ zebranym sylwetki papie- y XX w., mówi³ o wielkoœci nastêpców œw. Piotra w Stolicy Apostolskiej w trudnych czasach. Po mszy wierni zebrali siê przed wejœciem, gdzie mia³o miejsce ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej wizytê kardyna³a Karola Wojty³y Polityczna decyzja... dokoñczenie ze strony 3 W 2005 roku udzielono firmie UTAL zamówienia z wolnej rêki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych. Okolicznoœci¹ uzasadniaj¹c¹ zastosowanie tego trybu by³ fakt, e z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze firma UTAL jest jedynym wykonawc¹, który z uwagi na wczeœniejsze zlecenie z 2004 roku, mo e œwiadczyæ us³ugê w zakresie wykonania i dostawy tablic z nazwami ulic o takich samych normach, parametrach i standardach. Przyczyn¹ techniczn¹ uzasadniaj¹c¹ zastosowanie trybu z wolnej rêki mo e byæ - zgodnie z pogl¹dami doktryny i orzecznictwa Prezesa UZP - koniecznoœæ zachowania tych samych norm, parametrów i standardów. Mo e to mieæ miejsce w sytuacji, gdy ze wzglêdu na unikatowe, niepowtarzalne cechy uprzednio wykonanej us³ugi w nastêpstwie uprzedniego zamówienia istniej¹ trudnoœci w znalezieniu wykonawcy, który now¹ us³ugê wykona w taki sam sposób, tj. z zachowaniem dotychczasowych norm, parametrów i standardów. Taki pogl¹d wyrazi³ NSA w uzasadnieniu wyroku z r., sygn. akt I S.A. 2128/98. Co najmniej dziwnym by³oby aby w jednym mieœcie na ró nych ulicach by³y montowane tablice z nazwami ulic o ró nych normach, parametrach i standardach, w szczególnoœci na skrzy owaniach ulic. K³óci³oby siê to tak e z zasadami elementarnej estetyki, a wrêcz nara a³oby nasz samorz¹d na oœmieszenie. Jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazana jest równie zap³ata za badanie techniczne samochodu, który ostatecznie zakupi³a Stra Miejska. Urz¹d Miejski uzyska³ potwierdzenie informacji u Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, i by³o to tylko uchybienie. Wiêkszym b³êdem jest wskazanie w opinii o wykonaniu bud etu gminy, i na wniosek Burmistrza zwolnieniu z podatku od budowli zwi¹zanych z produkcj¹ wody i œcieków zosta³ MPE- CWiK. Zwolnienie nast¹pi³o na mocy uchwa³y Rady Miejskiej, a nie Burmistrza i dotyczy³o nie tylko firmy MPECWiK, ale 3 innych podmiotów. Nie zbadali, ale ocenili Komisja Rewizyjna pomimo, e nie bada³a konkretnych, nie mówi¹c ju, e wszystkich umorzeñ op³at dokonanych przez Burmistrza Miasta to wskaza³a w swojej opinii, e budz¹ one w¹tpliwoœci. Podobna sytuacja mia³a miejsce w sprawie œci¹galnoœci nale noœci gminnych. Lakonicznie stwierdzono, e nie œci¹gniêto nale noœci za podatki, œcieki oraz czynsze i op³aty niezale ne. Na czym polega³a niew³aœciwoœæ wykonywania zadañ w tym zakresie nie wiadomo. Zaleg³oœci w stosunku do gminy podatnicy maj¹ nawet za rok 1992, których po prostu nie mo na œci¹gn¹æ. Podobnie jest z op³atami za mieszkania komunalne i œcieki. Z przyczyn niezale nych od gminy, nie ma mo liwoœci œci¹gniêcia pe³nej kwoty zaleg³oœci za rok poprzedni skoro nieœci¹gniêta jest zaleg³oœci z podatku rolnego siêgaj¹ 1992 roku... Kampania wyborcza ju trwa Opinia komisji jest szczególnie nierzetelna i nie oparta na faktach. Mo na wiêc stwierdziæ, e kampania wyborcza w Gminie Œroda Wielkopolska zosta³a ju rozpoczêta. Aby Burmistrzowi nie zosta- ³o udzielone absolutorium za uchwa³¹ musia³oby g³osowaæ 11 radnych, co przy obecnym sk³adzie Rady wydaje siê praktycznie niemo liwe. Tak, wiêc decyzja 3 radnych mo e mieæ tylko krótkotrwa³y wydźwiêk propagandowy. Na merytoryczn¹, a nie polityczn¹ opiniê bêdzie trzeba poczekaæ do czasu zajêcia stanowiska przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Poznaniu. Marcin Bednarz późniejszego papie a Jana Paw³a II w Œrodzie w 1968r. W tej uroczystej chwili brali udzia³: burmistrz Wojciech Ziêtkowski, wiceburmistrz Piotr Piekarski oraz przedstawiciele wielu organizacji spo³ecznych naszego miasta. Tablicê poœwiêci³ ks. pra³at Aleksander Rawecki. Po ods³oniêciu tablicy, na Starym Rynku rozpoczê- ³a siê kolejna czêœæ uroczystoœci, m.in. piêkny koncert po³¹czonych chórów œredzkich. Obchody trwa³y a do godziny 21.37, kiedy to kolegiacki dzwon Jan Pawe³ II dok³adnie odmierzy³ rok od œmierci Wielkiego Polaka... Tomasz Tañski Zarz¹d Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji w Œrodzie Wielkopolskiej przeprasza szanownych mieszkañców za brak wody w sieci wodoci¹gowej w dniu 6 kwietnia w godz Brak by³ spowodowany awari¹ ruroci¹gu t³ocznego o œrednicy 300 mm na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej oraz w konsekwencji zalaniem pomieszczenia pomp. Zarz¹d MPECWiK sk³ada podziêkowania Pañstwowej Stra y Po arnej za pomoc w wypompowaniu wody z zalanych pomieszczeñ, firmie AQUANET z Poznania za wypo yczenie beczkowozu, p. Rafa³owi Regulskiemu z Radia Merkury Poznañ za pomoc w zawiadomieniu mieszkañców o awarii i miejscach postoju beczkowozów oraz p. Jerzemu Wrzeszczowi z Cukrowni Œroda za pomoc w osuszeniu zalanych silników. Dziêkujemy te pracownikom bezpoœrednio zaanga owanym w usuwanie awarii. Okaza³o siê, e w sytuacji awaryjnej mo emy liczyæ na bezinteresown¹ pomoc szeregu osób i instytucji. Dziêkujemy równie mieszkañcom naszego miasta za wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ w oczekiwaniu na usuniêcie awarii. Za Zarz¹d MPECWiK Jan Buczkowski Prezes Zarz¹du

5 r. Odyseja Umys³u Uczestnicy zmagañ z ca³ej Wielkopolski zjechali do Œrody na podsumowanie ubieg³orocznych zmagañ. Odyseja Umys³u za cel stawia rozwój zdolnoœci twórczych, które posiada ka dy cz³owiek. Inspiruje rozwój kreatywnego i krytycznego myœlenia, zachêca do rozwi¹zywania problemów rozbie nych, czyli takich, które rozwi¹zaæ mo na na bardzo wiele sposobów. Twórcze rozwi¹zywanie problemów to metoda nauczania zorientowana zarówno na proces, jak i na rezultat. Uczestnicy programu samodzielnie analizuj¹ zadanie i definiuj¹ jego sedno, wymyœlaj¹ potencjalne mo liwoœci, a nastêpnie decyduj¹ o tym, jak po³¹czyæ w skuteczne rozwi¹zania to, co w ich pomys³ach najlepsze. Trening czyni mistrza im wiêkszej iloœci problemów stawi siê czo³a, tym ³atwiej jest twórcze i skuteczne pomys³y generowaæ na zawo³anie. W ostatnim dniu marca w Œredzkim Oœrodku Kultury odby³o siê podsumowanie zesz³orocznej edycji Odysei Umys³u. Koordynatorzy regionalni Odysei podziêkowali wszystkim, którzy przyczynili siê w tym roku do rozwoju tego przedsiêwziêcia w Wielkopolsce. Oferty z³o y³y trzy organizacje dzia³aj¹ce na terenie gminy: Polski Czerwony Krzy i Towarzystwo Przyjació³ Dzieci - Ko³o Dzieci i M³odzie y Niepe³nosprawnej (po dwie oferty na zadanie organizacja obozów rehabilitacyjnych dla dzieci i m³odzie- y z terenu gminy Œroda Wielkopolska ) oraz Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego - równie dwie oferty na realizacjê zadania organizacja wypoczynku dzieci i m³odzie y w formach wyjazdowych. ¹czne kwoty wnioskowanych dotacji w przypadku PCK oraz TPD nieznacznie przekracza³y zabezpieczone w bud ecie na ten cel z³otych, natomiast ZHP wnioskowa³ o z³otych, czyli dok³adnie o sumê, któr¹ Podziêkowania i gratulacje Na pi¹tkowym spotkaniu koordynatorzy Odysei podziêkowali wszystkim, którzy uczestniczyli w Odysei Umys³u w Wielkopolsce. Podziêkowania odebrali: przedstawiciele Burmistrza Miasta Œroda Wielkopolska, Gminy Zaniemyœl oraz Starostwa Powiatowego, a tak e dyrektorzy i przedstawiciele szkó³, które uczestniczy³y w bie ¹cej edycji Odysei. W ramach programu artystycznego wyst¹pi³y Patrycja Heigenbarth - zdobywczyni I miejsca XII Festiwalu Piosenki Dzieciêcej Weso³e Nutki w Witowie oraz Aleksandra Kaczmarek, która zdoby- ³a Grand Prix tego festiwalu. Po zakoñczeniu wystêpów zaproszono uczestników dotychczasowych zmagañ do nastêpnej edycji konkursu. Przedstawiono te za³o enia i program kolejnego projektu Odysei Umys³u. TT Rozstrzygniêto kolejne konkursy Burmistrz przyzna³ kolejne dofinansowania dla organizacji pozarz¹dowych, realizuj¹cych zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz dzia³ania na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w gminie Œroda Wielkopolska. gmina przeznaczy³a na dofinansowanie. Burmistrz przyzna³ pieni¹dze Wszystkie oferty spe³nia³y wymagania zawarte w og³oszonym konkursie, w zwi¹zku z czym burmistrz przyzna³ na zadanie organizacja obozów rehabilitacyjnych dla dzieci i m³odzie y nastêpuj¹ce dotacje: Towarzystwo Przyjació³ Dzieci otrzyma- ³o z³otych, natomiast Polski Czerwony Krzy kwotê z³otych. Z kolei na zadanie organizacja wypoczynku dzieci i m³odzie y w formach wyjazdowych Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego otrzyma³ z³otych. AB Og³oszenie o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, po³o onego we wsi Romanowo, gm. Œroda Wielkopolska, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwa³: nr XIX/270/2004 i nr XIX/269/2004 Rady Miejskiej w Œrodzie Wielkopolskiej z dnia 4 listopada 2004r. zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, po³o onego we wsi Romanowo, gm. Œroda Wielkopolska, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej, wraz z prognoz¹ oddzia- ³ywania na œrodowisko, w dniach od 4 kwietnia 2006r. do 8 maja 2006 r. w Urzêdzie Miejskim w Œrodzie Wielkopolskiej, ul. Daszyñskiego 5, Œroda Wielkopolska, I piêtro, pokój nr 223. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi: w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, po³o onego we wsi Romanowo, gm. Œroda Wielkopolska, rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 8 maja 2006r. w Urzêdzie Miejskim w Œrodzie Wielkopolskiej, ul. Daszyñskiego 5, I piêtro, sala 207, o godz , w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej, rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 8 maja 2006r. w Urzêdzie Miejskim w Œrodzie Wielkopolskiej, ul. Daszyñskiego 5, I piêtro, sala 207, o godz Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projektach zmian planów miejscowych, mo e wnieœæ uwagi. Uwagi nale y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta Œroda Wielkopolska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2006r. Z up. Burmistrza /Piotr Piekarski/ Zastêpca Burmistrza Miasta 5

6 6 nr 6 Obchody rozpoczête W poniedzia³ek, 10 kwietnia, burmistrz Wojciech Ziêtkowski zainicjowa³ obchody 50. rocznicy Poznañskiego Czerwca 56 w Œrodzie. Burmistrz Wojciech Ziêtkowski otworzy³ prelekcjê poœwiêcon¹ wydarzeniom Poznañskiego Czerwca 56` Stroje dla pi³karzy W Miejskiej Bibliotece Publicznej z udzia³em m³odzie y i nauczycieli odby³a siê prelekcja Andrzeja Górnego uczestnika poznañskich wydarzeñ czerwcowych, pisarza wiceprezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Spotkanie otworzy³ burmistrz Wojciech Ziêtkowski, który przyby³ na prelekcjê ze swoim zastêpc¹ Piotrem Piekarskim. Nastêpnie Andrzej Górny wyg³osi³ bardzo ciekaw¹ prelekcjê pt. Poznañski Czerwiec 1956r. w historii, literaturze i filmie na podstawie w³asnej twórczoœci (scenariusz i powieœæ), której z zapartym tchem wys³ucha³a licznie zgromadzona w bibliotece m³odzie œredzkich szkó³. TT Burmistrz Wojciech Ziêtkowski przekaza³ w ubieg³ym tygodniu Stowarzyszeniu Pomocna D³oñ ufundowane przez Urz¹d Miejski stroje pi³karskie. Zawodnicy otrzymali koszulki, spodenki, getry oraz rêkawice bramkarskie. Na koszulkach dodatkowo umieszczono nadruk i herb Œrody Wielkopolskiej oraz nazwê stowarzyszenia. Wykonawc¹ strojów by³a firma Bodo Sport ze Swarzêdza, która przygotowa³a równie odzie sportow¹ dla pi³karzy z Po³a ejewa. Zawodnikom obu dru yn Urz¹d Miejski ufundowa³ tak e buty pi³karskie. AB Obwieszczenie o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kolektorów sanitarnych w mieœcie Œroda Wielkopolska Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003r. ze zmianami), zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz ze zmianami), Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska zawiadamia o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dzia³kach ozn. nr ewid.: 995/55, 965, 995/63, 962/4, 995/98, 966/1, 966/2, 1875, 1856, 1082, 1083, 996/8, 997/9, 994/1, dla inwestycji obejmuj¹cej budowê kolektorów sanitarnych w mieœcie Œroda Wielkopolska, w czêœci ulic: Topolskiej, Strzeleckiej, ks. Ja d ewskiego, Górki, ks. Augustyna Szamarzewskiego, doktora Kapuœciñskiego, Wincentego Witosa i ks. Marcelego Weychana. W zwi¹zku z powy szym zainteresowane osoby mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy, uzyskaæ wyjaœnienia w sprawie, sk³adaæ wnioski i zastrze enia w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej, pokój nr 223. Z up. Burmistrza Piotr Piekarski Zastêpca Burmistrza Miasta Obwieszczenie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98 poz ze zmianami), Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska, zawiadamia o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodoci¹gowej na dzia³kach ozn. nr ewid.: 158/19, 125/8, 161/24, 165, 161/9, 161/17, 125/6, 158/28, 161/10 i 161/22, po³o onych w Brodowie. W zwi¹zku z powy szym zainteresowane osoby mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy, uzyskaæ wyjaœnienia w sprawie, sk³adaæ wnioski i zastrze enia w Urzêdzie Miejskim w Œrodzie Wielkopolskiej, I piêtro, pokój nr 223. Burmistrz Wojciech Ziêtkowski

7 r. 7 Og³oszenie o wyborze oferty dotycz¹cej budowy sk³adowiska odpadów komunalnych budowa kwatery nr 3 w Nadziejewie Gmina Œroda Wielkopolska Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zmianami) zawiadamiam, e w postêpowaniu na ww. zadanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powy- ej euro, zosta³a wybrana oferta z³o- ona przez: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Transportowe KOP-TRANS Sobkowiak Henryk Wysoczka 21, Buk zaoferowana cena: ,80 z³ brutto s³ownie: jeden milion trzysta piêtnaœcie tysiêcy sto dziewiêædziesi¹t szeœæ z³ 80/100 Jednoczeœnie zawiadamiam, dzia³aj¹c na podstawie art. 89. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 ze zmianami) o odrzuceniu nastêpuj¹cych ofert: 1. SEGI-AT Sp. z o.o. ul. Baletowa 30, Warszawa Uzasadnienie faktyczne: w kosztorysie ofertowym: - w poz. 7 zmieniono obmiar, jest: m3, winno byæ: m3, - w poz. 20 zmieniono jednostkê miary, jest 3800 m2, winno byæ 3800 m3, - w poz. 30 jest: studnie odgazowuj¹ce z krêgów betonowych perforowanych o œr mm i g³. 1,5 m, winno byæ: studnie odgazowuj¹ce z krêgów betonowych perforowanych o œr mm i g³. 3m, - w poz. 32 jest: studnie odgazowuj¹ce z krêgów betonowych perforowanych o œr. 100 cm i g³. 1,5 m, winno byæ: studnie odgazowuj¹ce z krêgów betonowych perforowanych o œr. 100 cm i g³. 3 m Niezgodne ze specyfikacj¹ istotnych warunków zamówienia - czêœæ II, pkt 4, lit. b Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieñ publicznych. 2. Zak³ad Techniki Ochrony Œrodowiska FOLE- KO Sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, Œwidnica Uzasadnienie faktyczne: Pe³nomocnictwo do³¹czone do oferty w formie Obwieszczenie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98 poz ze zmianami), Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska zawiadamia o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodoci¹gowej i sieci kanalizacji sanitarnej na kserokopii poœwiadczonej za zgodnoœæ odpisu z orygina³em. Zamawiaj¹cy ¹da³ pe³nomocnictwa w oryginale. Niezgodne ze specyfikacj¹ istotnych warunków zamówienia - czêœæ III, pkt 8, lit. j. Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieñ publicznych. 3. Przedsiêbiorstwo J.A.T. Sp. o.o. ul. Czarny Dwór 8A, Gdañsk Uzasadnienie faktyczne: w kosztorysie ofertowym: - w poz. 2 zmieniono przedmiar robót, jest: 1905,0 m2, winno byæ: m 2, - w poz. 20 zmieniono jednostkê miary, jest: 3800 m2, winno byæ: 3800 m3, - w poz. 31 jest: studnie rewizyjne z krêgów betonowych o œr mm w gotowym wykopie iloœæ 2 szt., winno byæ: studnie rewizyjne z krêgów betonowych o œr mm w gotowym wykopie iloœæ: ( 2 szt.) - w poz. 52 jest: z³o a filtracyjne piaskowe, wirowe wykonywane mechanicznie iloœæ 21 m3, winno byæ: z³o a filtracyjne piaskowe, wirowe wykonywane mechanicznie iloœæ 32 m3 Niezgodne ze specyfikacj¹ istotnych warunków zamówienia - czêœæ II, pkt 4, lit. b Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieñ publicznych. 4. Przedsiêbiorstwo Wielobran owe Boles³aw Spochacz Ruszkowo 7A, Œroda Wielkopolska Uzasadnienie faktyczne: - w za³¹czniku wykaz wa niejszych realizacji brak potwierdzenia wykonania kompleksowo min. 1 wysypiska. Niezgodne ze specyfikacj¹ istotnych warunków zamówienia - czêœæ III, pkt 8, lit. h Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieñ publicznych. Od niniejszej decyzji przys³uguj¹ œrodki ochrony prawnej okreœlone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieñ publicznych dzia³ VI Œrodki ochrony prawnej. Wojciech Ziêtkowski Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska dzia³kach ozn. nr ewid.: 2995, 3020 i 3211, stanowi¹cych ul. Brodowsk¹; 2931/7 i 2933/1, stanowi¹cych ul. Rexa; 2944 stanowi¹cej ul. 3 Maja, po³o onych w Œrodzie Wielkopolskiej. W zwi¹zku z powy szym zainteresowane osoby mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy, uzyskaæ wyjaœnienia w sprawie, sk³adaæ wnioski i zastrze- enia w Urzêdzie Miejskim w Œrodzie Wielkopolskiej, I piêtro, pokój nr 223. Burmistrz Wojciech Ziêtkowski INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO Burmistrz Wojciech Ziêtkowski Z-ca Burmistrza Piotr Piekarski Sekretariat ; Fax Punkt Obs³ugi Klienta Biuro Obs³ugi Burmistrza Wydzia³ Organizacyjno Prawny ; Sekretarz Miasta ; Biuro Rady ; Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ; ; ; ; Wydzia³ Inwestycji i Zamówieñ ; ; ; Referat Dzia³alnoœci Gospodarczej ; Referat Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska ; Referat Spraw Mieszkaniowych ; Wydzia³ Oœwiaty Kultury i Sportu ; ; Stra Miejska ; Skarbnik Miasta Ksiêgowoœæ bud etowa ; Podatek od œrodków transportu ; Ksiêgowoœæ podatkowa Podatek rolny, pod. od nieruchomoœci ; Wydzia³ Spraw Obywatelskich ; Urz¹d Stanu Cywilnego ; JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZÊDU MIEJSKIEGO Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œrodzie Wielkopolskiej Muzeum Ziemi Œredzkiej w Koszutach Miejska Biblioteka Publiczna im. R.W. Berwiñskiego Us³ugi Komunalne sp. z o.o MPECWiK sp. z o.o Oœrodek Kultury ; Oœrodek Sportu i Rekreacji Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Szko³a Podstawowa nr Szko³a Podstawowa nr Szko³a Podstawowa w S³upi Wielkiej Szko³a Podstawowa w Jaros³awcu Szko³a Podstawowa w P³awcach Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Wywiad z Prezydentem S³awomirem Pajorem Bêd¹ nowe chodniki Plac zabaw z marzeñ ju nied³ugo strona 4-5 strona 3

Bardziej szczegółowo

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W styczniu 90, 91, 92... urodziny obchodz¹ zacni jubilaci Luiza Wieczorek z Czyżowice,

Bardziej szczegółowo