Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie nr 6 (9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)"

Transkrypt

1 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by uczciæ tê chwilê. Obchody rozpoczê³y siê ju w sobotê, 1 kwietnia, gdzie Oœrodek Kultury w Œrodzie przeobrazi³ siê w wielk¹ wystawê poœwiêcon¹ Janowi Paw³owi II, przygotowano przez dzieci i m³odzie Szko³y Podstawowej nr 3, gimnazjów nr 1 i 2 oraz LO. W dniu tym przy wype³nionej po brzegi sali widowiskowej przepiêkne wieczornice zaprezentowali kolejno uczniowie z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. W niedzielê natomiast na niezwyk³¹ podró retrospektywn¹ po yciu ukochanego Papie a Polaka zaprosili, znów bardzo licznie zgromadzon¹ w OK publicznoœæ, nauczyciele i dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 3. Ta wspaniale przygotowana i wzruszaj¹ca wieczornica pt. Z potrzeby serca wprowadzi³a wszystkich w bardzo podnios³y nastrój, w którym wiêkszoœæ jej uczestników uda³a siê do Kolegiaty Œredzkiej. dokoñczenie na stronie 4 Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją, budzącą się do życia wiosną i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób życzy Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wieczornice w OK przedstawili uczniowie z SP nr 3 i gimnazjów nr 1 i 2

2 2 nr 6 Apokalipsis nie w Oœrodku Kultury Prawdziw¹ burzê w prasie lokalnej i regionalnej wywo³a³a decyzja burmistrza miasta o tym, by nie pokazywaæ ponownie w Oœrodku Kultury sztuki Apokalipsis przygotowanej przez Teatr IT. Zebranie w S³upi Wielkiej W ostatni pi¹tek w S³upi odby³o siê zebranie poœwiêcone sprawom zwi¹zanym z funkcjonowaniem gminy Œroda Wielkopolska. Burmistrz przedstawi³ za³o enia dotycz¹ce tej kwestii. Gmina Œroda zmierza w kierunku obni ania kosztów funkcjonowania dzia³alnoœci gospodarczej poprzez obni enie podatków, kosztów zamieszkania i stawek podatków lokalowych. W tym roku na podstawie posiadanych œrodków w³asnych oraz po yczek unijnych Œroda posiada plan inwestycyjny na ³¹czn¹ kwotê ponad 13 mln z³. Burmistrz W. Ziêtkowski poinformowa³ równie o tym, e przez trzy lata bud et gminy wzrós³ niemal o po³owê, co napawa optymizmem. W tygodnikach lokalnych i regionalnych mogliœmy przeczytaæ, e burmistrz w Œrodzie wprowadza cenzurê. Czy tak jest rzeczywiœcie? Jak mówi¹ twórcy sztuki (przede wszystkim Piotr Pajchrowski) spektakl ten jest oparty na Biblii Szatana Antona Szandora LaVeya, wierszach Williama Blake a i Apokalipsie wg œw. Jana. A oto co m.in. uwa a Anton Szandor LaVey: - ludzie stworzyli Boga w wielu formach: wybierz tê, która ci najbardziej odpowiada, - niebo i piek³o nie istniej¹, - modlitwa jest bezu yteczna i odci¹ga ludzi od dzia³ania, - u ywaj nadmiernie zamiast siê powstrzymywaæ, - z radoœci¹ pope³niaj wszystkie z chrzeœcijañskich siedmiu grzechów g³ównych (chciwoœæ, duma, zazdroœæ, gniew, ob arstwo, po ¹danie i lenistwo), - jeœli ktoœ uderzy ciê w policzek, roztrzaskaj mu drugi, - prowadź nieskrêpowane ycie seksualne, zgodne z twoimi potrzebami. To czêœæ pogl¹dów, jakie przedstawia twórca Biblii Szatana. W lokalnej prasie mogliœmy przeczytaæ, e twórcy sztuki cytuj¹ tego autora i jednoczeœnie nie podzielaj¹ jego pogl¹dów. Czy by wiêc przek³amywali to dzie³o? Pytañ o tak zaciek³¹ obronê pojawia siê wiêcej. Wiêkszoœæ cytowanych prze Gazetê Œredzk¹ osób to rodzice m³odych aktorów, b¹dź sami re yserzy sztuki. Oczywistym jest, e broni¹ oni pracy, któr¹ wykonali. Jednoczeœnie w sposób powa ny zosta³y obra one uczucia religijne niektórych osób, które spektakl widzia³y i w tej sprawie interweniowa³y. Z wypowiedzi samych aktorów i re yserów mo na wnioskowaæ, e jest to dziwne, bo sam spektakl jest trudny, mroczny, ale ciekawy. Nikt nie w¹tpi, e sztuka jest trudna i wymaga- ³a wiele poœwiêcenia. Jednak nawet sami re yserzy przyznaj¹, e teksty z Biblii Szatana mog¹ bulwersowaæ i bywaj¹ bluźniercze. Jednoczeœnie wystawiali je uczniowie ze œredzkich szkó³. Nasuwa siê, wiêc pytanie, po co Piotr Pajchrowski zdecydowa³ siê na ten spektakl i czy chcia³ byæ mo e doprowadziæ do obecnej sytuacji? Nie cenzura tylko rozs¹dek Burmistrz Œrody podejmuj¹c wspólnie ze swoim zastêpc¹ Piotrem Piekarskim decyzjê, aby spektakl ten nie by³ wystawiany na scenie Oœrodka Kultury, w adnym razie nie zamyka ust sztuce. Przecie Teatr IT mo e wystawiaæ Apokalipsis w ka dym innym miejscu i czasie, a burmistrz nie bêdzie mia³ na to adnego wp³ywu. Dlaczego jednak podatnicy œredzcy maj¹ p³aciæ za pomy³y Teatru IT i nieodp³atnie udostêpniaæ scenê gminnego Oœrodku Kultury na to przedstawienie? Wielu ludzi uwa a, e udowadnianie, i Boga nie ma w gminnym Oœrodku Kultury w czasie, gdy spo³eczeñstwo polskie przygotowywa³o siê do obchodów pierwszej rocznicy œmierci papie- a Polaka Jana Paw³a II oraz w czasie zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych to zdecydowana przesada. Ludzie pamiêtaj¹ tak e niedawn¹ profanacjê cmentarza œredzkiego przez satanistów. Jednoznaczne opinie na temat wielkiej szkodliwoœci wp³ywu na psychikê m³odzie y wystêpuj¹cej i ogl¹daj¹cej tego typu przedstawienia maj¹ lekarze psychiatrzy oraz specjaliœci z zakresu psychologii i pedagogiki. W opiniach swoich bazuj¹ na w³asnych doœwiadczeniach zawodowych oraz wynikach powa nych badañ naukowych w tym zakresie. Szkoda, e nie zauwa aj¹ tego lokalne media i sami twórcy sztuki. Tomasz Tañski Pytania o wodê i œmieci Burmistrz odpowiada³ na pytania o oœwietlenie ulic, segregacjê œmieci czy ba³agan wokó³ torów kolejki w¹skotorowej. Mimo e jest to teren kolejki, która nale y do Starostwa Powiatowego, burmistrz zobowi¹za³ siê do tego, e pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych uporz¹dkuj¹ to miejsce. Podobnie sprawa ma siê z chodnikiem przy szkole. Burmistrz chcia³by wspomóc powiat w tej inwestycji, jednak Starostwo Powiatowe nie znalaz³o 60% niezbêdnych do jej przeprowadzenia. Zapewni³ równie, e trwaj¹ ju prace zwi¹zane z modernizacj¹ ujêcia wody w Trzebis³awkach. Obecnie sporz¹dzana jest dokumentacja na to zadanie, które bêdzie kosztowa³o gminê oko³o 800 tys. z³. Ukoñczenie tej inwestycji planowane jest w 2006r. Ponadto na spotkaniu pada³y pytania o chodnik przy drodze powiatowej oraz o zbyt rzadkie patrole policji w S³upi. Problemem dla niektórych mieszkañców jest tak e nieprzestrzeganie przez wielu kierowców ograniczeñ prêdkoœci na terenie zabudowanym. Jednak, jak zauwa y³ burmistrz W. Ziêtkowski, nie zawsze jest mo liwe montowanie progów zwalniaj¹cych, o co prosili mieszkañcy. TT Wybrana oferta Komisja przetargowa wybra³a ofertê w przetargu nieograniczonym powy ej euro na budowê sk³adowiska odpadów komunalnych budowa kwatery nr 3 w Nadziejewie. Na przetarg ten wp³ynê³o 7 ofert, z czego tylko 3 okaza³y siê wa ne. Spoœród wa nych ofert Komisja Przetargowa wybra- ³a najtañsz¹, z³o on¹ przez Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Transportowe KOP-TRANS z miejscowoœci Wysoczka k/buku, która opiewa³a na kwotê ,80 z³ brutto. Oferta firmy KOP-TRANS by³a tañsza od oferty firmy Diament Spó³ka z o.o. z Zielonej Góry, która zaoferowa³a budowê 3. kwatery za ,26 z³ brutto, a tak e PORR Umwelttechnik Gmbh z Wiednia (oferta na kwotê ,92 z³ brutto). TT

3 r. W sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej zasiad³o kilkadziesi¹t osób. Burmistrz poinformowa³ m.in., jakie remonty bêd¹ przeprowadzane na drogach gminnych w mieœcie. Mówi³ o modernizacjach i budowach na ulicach Olimpijskiej, Jackowskiego, skrzy owaniu Poselskiej i Hallera, Pogodnej, na os. Piastowskim, o budowie ulicy ³¹cz¹cej Hallera z Topolsk¹. Burmistrz omówi³ te budowê kwatery na wysypisku œmieci, a tak e budowê kolektorów sanitarnych (drugi etap) w Œrodzie i rozpoczêt¹ budowê oczyszczalni œcieków wraz z kanalizacj¹ w miejscowoœciach: Chocicza, Pierzchno i Starkówiec Pi¹tkowski oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Czarne Pi¹tkowo. W najbli szych miesi¹cach zmieni siê ponadto obraz terenu OSiR, na którym zostan¹ wymienione toalety, za³o ona bêdzie kostka brukowa na koronie, a tak e podwy szone ogrodzenie. Zmieni siê te oblicze pla y miejskiej, gdzie powstanie drugie boisko do siatkówki, lepsze Polityczna decyzja 3 cz³onków Komisja Rewizyjna decyzj¹ 3 cz³onków negatywnie oceni³a wykonanie bud etu za 2005 rok. Jako argumenty przywo- ³ano wydarzenia, które mia³y miejsce w roku. Przy obecnym sk³adzie Rady Miejskiej praktycznie nie ma szans, aby uchwa³a o nie udzieleniu absolutorium zosta³a podjêta. Trudno wiêc oprzeæ siê wra eniu, szczególnie w roku wyborczym, e jest to polityczna, a nie merytoryczna ocena wykonania bud etu. W opinii, przeciwne której by³y radne Regina Kluczyñska i Henryka Ziêtek pojawi³o siê kilka zarzutów, które nijak maj¹ siê do rzeczywistoœci, ale równie do wiedzy radnych Jerzego Bartkowiaka, Mieczys³awa Jackowa i Ireneusza Kubiaczyka. Warto wiêc przeanalizowaæ opiniê Komisji i przedstawiæ fakty, a nie odczucia z ni¹ zwi¹zane. Odwo³ania, których nie by³o Po pierwsze zarzut, jakoby gmina ze wzglêdu na nie w³aœciwie przygotowan¹ specyfikacjê czy specyfikacje musia³a ponosiæ niepotrzebne koszty jest nie prawdziwy. Odwo³anie do Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych w sprawie przetargu ograniczonego na rozbudowê kolektorów sanitarnych w Œrodzie, nie odnosi³o siê do specyfikacji ale treœci og³oszenia. Radni Rady Miejskiej byli informowani, i koszty zwi¹zane z ewentualn¹ pora - k¹ w postêpowaniu arbitra owym ostatecznie poniesie nie gmina ale firma, która mia³a przygotowaæ stosown¹ dokumentacj¹ umo liwiaj¹c¹ z³o- enie wniosków o dofinansowanie. Spotkanie z mieszkañcami W czwartkowe popo³udnie burmistrz Wojciech Ziêtkowski, wspierany przez wiceburmistrza Piotra Piekarskiego, rozmawia³ z mieszkañcami naszej gminy na temat inwestycji komunalnych w 2006r. Spotkaniu towarzyszy³a prezentacja multimedialna zdjêæ oraz najwa niejszych danych dotycz¹cych ka dej inwestycji. Zainteresowanie spotkaniem by³o spore. toalety, planowana jest tak e zje d alnia do wody oraz odnowienie miejsca, w którym znajduje siê sprzêt p³ywaj¹cy. Rekordowy rok Po zakoñczeniu prezentacji zebrani w sali pytali o konkretne kwestie zwi¹zane z drogami w mieœcie, chodnikami, oœwietleniem czy sprawami mieszkaniowymi. Po burzliwej chwilami debacie przyszed³ czas na podsumowanie. W³odarz miasta wyrazi³ zadowolenie, e po latach sp³acania po yczek i innych zobowi¹zañ Œroda mo e wreszcie znacznie wiêcej inwestowaæ. - Rok 2006 jest pod tym wzglêdem zdecydowanie rekordowy mówi³ burmistrz Wojciech Ziêtkowski. - Do tej pory udawa³o siê rocznie inwestowaæ co najwy ej 8 mln z³. W tym roku na te cele przeznaczone jest ponad 13 mln z³. Jest to spora suma, inwestycje ju s¹ widoczne na terenie naszego miasta doda³. TT Na spotkaniu z mieszkañcami naszej gminy burmistrz Wojciech Ziêtkowski przedstawi³ inwestycje komunalne, które bêd¹ realizowane w 2006 roku 3 Niektóre zarzuty dotycz¹ce braku nadzoru nad gospodarowaniem œrodkami bud etowymi odnosz¹ siê do wydarzeñ z roku 2004, a nie do badanego roku Co samo w sobie stanowi komentarz. Gmina niby nie pozyskuje dofinansowania Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej zostali poinformowani w formie pisemnej, i w 2005 roku nie by³o naboru wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR. W og³oszonym naborze w ramach tzw. Mechanizmów Finansowych gmina nie spe³nienia kryteriów formalnych i nie mog³a wyst¹piæ o dofinansowanie planowanych inwestycji. Kryteria wyboru przedsiêwziêæ zosta³y okreœlone w³aœciwie wraz z og³oszeniem naboru we wrzeœniu 2005 roku. Planowane wyst¹pienie z wnioskami o dofinansowanie spowodowa³o, e w bud ecie zosta³y zapisane kwoty, które nie mia³y pokrycia w œrodkach w³asnych. 17 marca 2005 roku, o czym wiedz¹ nie tylko radni, gmina podpisa³a umowê o dofinansowanie z funduszy europejskich inwestycji, na który wniosek z³o y³a w czerwcu 2004 roku. Koniecznoœæ powtórzenia przetargu, z przyczyn niezale nych od gminy sprawi³a, e roboty budowlane rozpoczê³y siê dopiero w listopadzie 2005 roku. Trudno siê wiêc dziwiæ, e pierwsze œrodki wydane przez gminê, zostan¹ zrefundowane w 2006 roku. Warto wiêc, w tym miejscu powtórzyæ, e dofinansowanie bezzwrotne w przeciwieñstwie do tak chêtnie zaci¹ganych w poprzedniej kadencji samorz¹du kredytów uzyskiwanie jest po wykonaniu robót a nie przed ich rozpoczêciem. Poruszeni naruszeniem W opinii wskazano na naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez wy³onienie wykonawcy niezgodnie z ustaw¹ prawo zamówieñ publicznych. Dokonana przez radcê Urzêdu analiza wskazuje, e nie by³o konieczne przeprowadzenie procedury przetargowej. Przypomnijmy, e w 2004 r. po raz pierwszy zlecono firmie UTAL Sp. z o.o. z Poznania wykonanie tablic z nazwami ulic. Wybrano ofertê firmy UTAL, posiadaj¹cej uznan¹ i trwa³¹ pozycjê na rynku producentów Systemów Informacji Miejskiej. Problem estetycznego oznakowania nowych ulic i wymiany starego oznakowania ulic by³ przedmiotem analiz przez Urz¹d Miejski od szeregu lat. Poczynione ustalenia w innych miastach pozwoli³y na dokonanie wybory oferty firmy posiadaj¹cej odpowiednie doœwiadczenie i wiarygodnoœæ, a tak e oferuj¹cej tablice wysokiej jakoœci o swoistych normach, parametrach i standardach. Z uwagi na fakt, i szacunkowa wartoœæ zamówienia w 2004 roku, obejmuj¹ca wykonanie i dostawê tablic z nazwami ulic, nie przekracza³a euro, tj. kwoty ,80 z³ netto, wyboru firmy UTAL dokonano wówczas zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - zamówieniach publicznych, tj. bez stosowania przepisów tej e ustawy. dokoñczenie na stronie 4

4 4 nr 6 Pierwsza rocznica dokoñczenie ze strony 1 Wieczorne uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. o godz Nabo eñstwu w Kolegiacie przewodniczy³ ks. pra³at Jan Stanis³awski. W trakcie kazania przybli y³ zebranym sylwetki papie- y XX w., mówi³ o wielkoœci nastêpców œw. Piotra w Stolicy Apostolskiej w trudnych czasach. Po mszy wierni zebrali siê przed wejœciem, gdzie mia³o miejsce ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej wizytê kardyna³a Karola Wojty³y Polityczna decyzja... dokoñczenie ze strony 3 W 2005 roku udzielono firmie UTAL zamówienia z wolnej rêki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych. Okolicznoœci¹ uzasadniaj¹c¹ zastosowanie tego trybu by³ fakt, e z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze firma UTAL jest jedynym wykonawc¹, który z uwagi na wczeœniejsze zlecenie z 2004 roku, mo e œwiadczyæ us³ugê w zakresie wykonania i dostawy tablic z nazwami ulic o takich samych normach, parametrach i standardach. Przyczyn¹ techniczn¹ uzasadniaj¹c¹ zastosowanie trybu z wolnej rêki mo e byæ - zgodnie z pogl¹dami doktryny i orzecznictwa Prezesa UZP - koniecznoœæ zachowania tych samych norm, parametrów i standardów. Mo e to mieæ miejsce w sytuacji, gdy ze wzglêdu na unikatowe, niepowtarzalne cechy uprzednio wykonanej us³ugi w nastêpstwie uprzedniego zamówienia istniej¹ trudnoœci w znalezieniu wykonawcy, który now¹ us³ugê wykona w taki sam sposób, tj. z zachowaniem dotychczasowych norm, parametrów i standardów. Taki pogl¹d wyrazi³ NSA w uzasadnieniu wyroku z r., sygn. akt I S.A. 2128/98. Co najmniej dziwnym by³oby aby w jednym mieœcie na ró nych ulicach by³y montowane tablice z nazwami ulic o ró nych normach, parametrach i standardach, w szczególnoœci na skrzy owaniach ulic. K³óci³oby siê to tak e z zasadami elementarnej estetyki, a wrêcz nara a³oby nasz samorz¹d na oœmieszenie. Jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazana jest równie zap³ata za badanie techniczne samochodu, który ostatecznie zakupi³a Stra Miejska. Urz¹d Miejski uzyska³ potwierdzenie informacji u Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, i by³o to tylko uchybienie. Wiêkszym b³êdem jest wskazanie w opinii o wykonaniu bud etu gminy, i na wniosek Burmistrza zwolnieniu z podatku od budowli zwi¹zanych z produkcj¹ wody i œcieków zosta³ MPE- CWiK. Zwolnienie nast¹pi³o na mocy uchwa³y Rady Miejskiej, a nie Burmistrza i dotyczy³o nie tylko firmy MPECWiK, ale 3 innych podmiotów. Nie zbadali, ale ocenili Komisja Rewizyjna pomimo, e nie bada³a konkretnych, nie mówi¹c ju, e wszystkich umorzeñ op³at dokonanych przez Burmistrza Miasta to wskaza³a w swojej opinii, e budz¹ one w¹tpliwoœci. Podobna sytuacja mia³a miejsce w sprawie œci¹galnoœci nale noœci gminnych. Lakonicznie stwierdzono, e nie œci¹gniêto nale noœci za podatki, œcieki oraz czynsze i op³aty niezale ne. Na czym polega³a niew³aœciwoœæ wykonywania zadañ w tym zakresie nie wiadomo. Zaleg³oœci w stosunku do gminy podatnicy maj¹ nawet za rok 1992, których po prostu nie mo na œci¹gn¹æ. Podobnie jest z op³atami za mieszkania komunalne i œcieki. Z przyczyn niezale nych od gminy, nie ma mo liwoœci œci¹gniêcia pe³nej kwoty zaleg³oœci za rok poprzedni skoro nieœci¹gniêta jest zaleg³oœci z podatku rolnego siêgaj¹ 1992 roku... Kampania wyborcza ju trwa Opinia komisji jest szczególnie nierzetelna i nie oparta na faktach. Mo na wiêc stwierdziæ, e kampania wyborcza w Gminie Œroda Wielkopolska zosta³a ju rozpoczêta. Aby Burmistrzowi nie zosta- ³o udzielone absolutorium za uchwa³¹ musia³oby g³osowaæ 11 radnych, co przy obecnym sk³adzie Rady wydaje siê praktycznie niemo liwe. Tak, wiêc decyzja 3 radnych mo e mieæ tylko krótkotrwa³y wydźwiêk propagandowy. Na merytoryczn¹, a nie polityczn¹ opiniê bêdzie trzeba poczekaæ do czasu zajêcia stanowiska przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Poznaniu. Marcin Bednarz późniejszego papie a Jana Paw³a II w Œrodzie w 1968r. W tej uroczystej chwili brali udzia³: burmistrz Wojciech Ziêtkowski, wiceburmistrz Piotr Piekarski oraz przedstawiciele wielu organizacji spo³ecznych naszego miasta. Tablicê poœwiêci³ ks. pra³at Aleksander Rawecki. Po ods³oniêciu tablicy, na Starym Rynku rozpoczê- ³a siê kolejna czêœæ uroczystoœci, m.in. piêkny koncert po³¹czonych chórów œredzkich. Obchody trwa³y a do godziny 21.37, kiedy to kolegiacki dzwon Jan Pawe³ II dok³adnie odmierzy³ rok od œmierci Wielkiego Polaka... Tomasz Tañski Zarz¹d Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji w Œrodzie Wielkopolskiej przeprasza szanownych mieszkañców za brak wody w sieci wodoci¹gowej w dniu 6 kwietnia w godz Brak by³ spowodowany awari¹ ruroci¹gu t³ocznego o œrednicy 300 mm na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej oraz w konsekwencji zalaniem pomieszczenia pomp. Zarz¹d MPECWiK sk³ada podziêkowania Pañstwowej Stra y Po arnej za pomoc w wypompowaniu wody z zalanych pomieszczeñ, firmie AQUANET z Poznania za wypo yczenie beczkowozu, p. Rafa³owi Regulskiemu z Radia Merkury Poznañ za pomoc w zawiadomieniu mieszkañców o awarii i miejscach postoju beczkowozów oraz p. Jerzemu Wrzeszczowi z Cukrowni Œroda za pomoc w osuszeniu zalanych silników. Dziêkujemy te pracownikom bezpoœrednio zaanga owanym w usuwanie awarii. Okaza³o siê, e w sytuacji awaryjnej mo emy liczyæ na bezinteresown¹ pomoc szeregu osób i instytucji. Dziêkujemy równie mieszkañcom naszego miasta za wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ w oczekiwaniu na usuniêcie awarii. Za Zarz¹d MPECWiK Jan Buczkowski Prezes Zarz¹du

5 r. Odyseja Umys³u Uczestnicy zmagañ z ca³ej Wielkopolski zjechali do Œrody na podsumowanie ubieg³orocznych zmagañ. Odyseja Umys³u za cel stawia rozwój zdolnoœci twórczych, które posiada ka dy cz³owiek. Inspiruje rozwój kreatywnego i krytycznego myœlenia, zachêca do rozwi¹zywania problemów rozbie nych, czyli takich, które rozwi¹zaæ mo na na bardzo wiele sposobów. Twórcze rozwi¹zywanie problemów to metoda nauczania zorientowana zarówno na proces, jak i na rezultat. Uczestnicy programu samodzielnie analizuj¹ zadanie i definiuj¹ jego sedno, wymyœlaj¹ potencjalne mo liwoœci, a nastêpnie decyduj¹ o tym, jak po³¹czyæ w skuteczne rozwi¹zania to, co w ich pomys³ach najlepsze. Trening czyni mistrza im wiêkszej iloœci problemów stawi siê czo³a, tym ³atwiej jest twórcze i skuteczne pomys³y generowaæ na zawo³anie. W ostatnim dniu marca w Œredzkim Oœrodku Kultury odby³o siê podsumowanie zesz³orocznej edycji Odysei Umys³u. Koordynatorzy regionalni Odysei podziêkowali wszystkim, którzy przyczynili siê w tym roku do rozwoju tego przedsiêwziêcia w Wielkopolsce. Oferty z³o y³y trzy organizacje dzia³aj¹ce na terenie gminy: Polski Czerwony Krzy i Towarzystwo Przyjació³ Dzieci - Ko³o Dzieci i M³odzie y Niepe³nosprawnej (po dwie oferty na zadanie organizacja obozów rehabilitacyjnych dla dzieci i m³odzie- y z terenu gminy Œroda Wielkopolska ) oraz Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego - równie dwie oferty na realizacjê zadania organizacja wypoczynku dzieci i m³odzie y w formach wyjazdowych. ¹czne kwoty wnioskowanych dotacji w przypadku PCK oraz TPD nieznacznie przekracza³y zabezpieczone w bud ecie na ten cel z³otych, natomiast ZHP wnioskowa³ o z³otych, czyli dok³adnie o sumê, któr¹ Podziêkowania i gratulacje Na pi¹tkowym spotkaniu koordynatorzy Odysei podziêkowali wszystkim, którzy uczestniczyli w Odysei Umys³u w Wielkopolsce. Podziêkowania odebrali: przedstawiciele Burmistrza Miasta Œroda Wielkopolska, Gminy Zaniemyœl oraz Starostwa Powiatowego, a tak e dyrektorzy i przedstawiciele szkó³, które uczestniczy³y w bie ¹cej edycji Odysei. W ramach programu artystycznego wyst¹pi³y Patrycja Heigenbarth - zdobywczyni I miejsca XII Festiwalu Piosenki Dzieciêcej Weso³e Nutki w Witowie oraz Aleksandra Kaczmarek, która zdoby- ³a Grand Prix tego festiwalu. Po zakoñczeniu wystêpów zaproszono uczestników dotychczasowych zmagañ do nastêpnej edycji konkursu. Przedstawiono te za³o enia i program kolejnego projektu Odysei Umys³u. TT Rozstrzygniêto kolejne konkursy Burmistrz przyzna³ kolejne dofinansowania dla organizacji pozarz¹dowych, realizuj¹cych zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz dzia³ania na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w gminie Œroda Wielkopolska. gmina przeznaczy³a na dofinansowanie. Burmistrz przyzna³ pieni¹dze Wszystkie oferty spe³nia³y wymagania zawarte w og³oszonym konkursie, w zwi¹zku z czym burmistrz przyzna³ na zadanie organizacja obozów rehabilitacyjnych dla dzieci i m³odzie y nastêpuj¹ce dotacje: Towarzystwo Przyjació³ Dzieci otrzyma- ³o z³otych, natomiast Polski Czerwony Krzy kwotê z³otych. Z kolei na zadanie organizacja wypoczynku dzieci i m³odzie y w formach wyjazdowych Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego otrzyma³ z³otych. AB Og³oszenie o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, po³o onego we wsi Romanowo, gm. Œroda Wielkopolska, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwa³: nr XIX/270/2004 i nr XIX/269/2004 Rady Miejskiej w Œrodzie Wielkopolskiej z dnia 4 listopada 2004r. zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, po³o onego we wsi Romanowo, gm. Œroda Wielkopolska, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej, wraz z prognoz¹ oddzia- ³ywania na œrodowisko, w dniach od 4 kwietnia 2006r. do 8 maja 2006 r. w Urzêdzie Miejskim w Œrodzie Wielkopolskiej, ul. Daszyñskiego 5, Œroda Wielkopolska, I piêtro, pokój nr 223. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi: w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, po³o onego we wsi Romanowo, gm. Œroda Wielkopolska, rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 8 maja 2006r. w Urzêdzie Miejskim w Œrodzie Wielkopolskiej, ul. Daszyñskiego 5, I piêtro, sala 207, o godz , w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej, rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 8 maja 2006r. w Urzêdzie Miejskim w Œrodzie Wielkopolskiej, ul. Daszyñskiego 5, I piêtro, sala 207, o godz Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projektach zmian planów miejscowych, mo e wnieœæ uwagi. Uwagi nale y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta Œroda Wielkopolska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2006r. Z up. Burmistrza /Piotr Piekarski/ Zastêpca Burmistrza Miasta 5

6 6 nr 6 Obchody rozpoczête W poniedzia³ek, 10 kwietnia, burmistrz Wojciech Ziêtkowski zainicjowa³ obchody 50. rocznicy Poznañskiego Czerwca 56 w Œrodzie. Burmistrz Wojciech Ziêtkowski otworzy³ prelekcjê poœwiêcon¹ wydarzeniom Poznañskiego Czerwca 56` Stroje dla pi³karzy W Miejskiej Bibliotece Publicznej z udzia³em m³odzie y i nauczycieli odby³a siê prelekcja Andrzeja Górnego uczestnika poznañskich wydarzeñ czerwcowych, pisarza wiceprezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Spotkanie otworzy³ burmistrz Wojciech Ziêtkowski, który przyby³ na prelekcjê ze swoim zastêpc¹ Piotrem Piekarskim. Nastêpnie Andrzej Górny wyg³osi³ bardzo ciekaw¹ prelekcjê pt. Poznañski Czerwiec 1956r. w historii, literaturze i filmie na podstawie w³asnej twórczoœci (scenariusz i powieœæ), której z zapartym tchem wys³ucha³a licznie zgromadzona w bibliotece m³odzie œredzkich szkó³. TT Burmistrz Wojciech Ziêtkowski przekaza³ w ubieg³ym tygodniu Stowarzyszeniu Pomocna D³oñ ufundowane przez Urz¹d Miejski stroje pi³karskie. Zawodnicy otrzymali koszulki, spodenki, getry oraz rêkawice bramkarskie. Na koszulkach dodatkowo umieszczono nadruk i herb Œrody Wielkopolskiej oraz nazwê stowarzyszenia. Wykonawc¹ strojów by³a firma Bodo Sport ze Swarzêdza, która przygotowa³a równie odzie sportow¹ dla pi³karzy z Po³a ejewa. Zawodnikom obu dru yn Urz¹d Miejski ufundowa³ tak e buty pi³karskie. AB Obwieszczenie o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kolektorów sanitarnych w mieœcie Œroda Wielkopolska Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003r. ze zmianami), zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz ze zmianami), Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska zawiadamia o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dzia³kach ozn. nr ewid.: 995/55, 965, 995/63, 962/4, 995/98, 966/1, 966/2, 1875, 1856, 1082, 1083, 996/8, 997/9, 994/1, dla inwestycji obejmuj¹cej budowê kolektorów sanitarnych w mieœcie Œroda Wielkopolska, w czêœci ulic: Topolskiej, Strzeleckiej, ks. Ja d ewskiego, Górki, ks. Augustyna Szamarzewskiego, doktora Kapuœciñskiego, Wincentego Witosa i ks. Marcelego Weychana. W zwi¹zku z powy szym zainteresowane osoby mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy, uzyskaæ wyjaœnienia w sprawie, sk³adaæ wnioski i zastrze enia w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej, pokój nr 223. Z up. Burmistrza Piotr Piekarski Zastêpca Burmistrza Miasta Obwieszczenie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98 poz ze zmianami), Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska, zawiadamia o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodoci¹gowej na dzia³kach ozn. nr ewid.: 158/19, 125/8, 161/24, 165, 161/9, 161/17, 125/6, 158/28, 161/10 i 161/22, po³o onych w Brodowie. W zwi¹zku z powy szym zainteresowane osoby mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy, uzyskaæ wyjaœnienia w sprawie, sk³adaæ wnioski i zastrze enia w Urzêdzie Miejskim w Œrodzie Wielkopolskiej, I piêtro, pokój nr 223. Burmistrz Wojciech Ziêtkowski

7 r. 7 Og³oszenie o wyborze oferty dotycz¹cej budowy sk³adowiska odpadów komunalnych budowa kwatery nr 3 w Nadziejewie Gmina Œroda Wielkopolska Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zmianami) zawiadamiam, e w postêpowaniu na ww. zadanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powy- ej euro, zosta³a wybrana oferta z³o- ona przez: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Transportowe KOP-TRANS Sobkowiak Henryk Wysoczka 21, Buk zaoferowana cena: ,80 z³ brutto s³ownie: jeden milion trzysta piêtnaœcie tysiêcy sto dziewiêædziesi¹t szeœæ z³ 80/100 Jednoczeœnie zawiadamiam, dzia³aj¹c na podstawie art. 89. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 ze zmianami) o odrzuceniu nastêpuj¹cych ofert: 1. SEGI-AT Sp. z o.o. ul. Baletowa 30, Warszawa Uzasadnienie faktyczne: w kosztorysie ofertowym: - w poz. 7 zmieniono obmiar, jest: m3, winno byæ: m3, - w poz. 20 zmieniono jednostkê miary, jest 3800 m2, winno byæ 3800 m3, - w poz. 30 jest: studnie odgazowuj¹ce z krêgów betonowych perforowanych o œr mm i g³. 1,5 m, winno byæ: studnie odgazowuj¹ce z krêgów betonowych perforowanych o œr mm i g³. 3m, - w poz. 32 jest: studnie odgazowuj¹ce z krêgów betonowych perforowanych o œr. 100 cm i g³. 1,5 m, winno byæ: studnie odgazowuj¹ce z krêgów betonowych perforowanych o œr. 100 cm i g³. 3 m Niezgodne ze specyfikacj¹ istotnych warunków zamówienia - czêœæ II, pkt 4, lit. b Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieñ publicznych. 2. Zak³ad Techniki Ochrony Œrodowiska FOLE- KO Sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, Œwidnica Uzasadnienie faktyczne: Pe³nomocnictwo do³¹czone do oferty w formie Obwieszczenie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98 poz ze zmianami), Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska zawiadamia o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodoci¹gowej i sieci kanalizacji sanitarnej na kserokopii poœwiadczonej za zgodnoœæ odpisu z orygina³em. Zamawiaj¹cy ¹da³ pe³nomocnictwa w oryginale. Niezgodne ze specyfikacj¹ istotnych warunków zamówienia - czêœæ III, pkt 8, lit. j. Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieñ publicznych. 3. Przedsiêbiorstwo J.A.T. Sp. o.o. ul. Czarny Dwór 8A, Gdañsk Uzasadnienie faktyczne: w kosztorysie ofertowym: - w poz. 2 zmieniono przedmiar robót, jest: 1905,0 m2, winno byæ: m 2, - w poz. 20 zmieniono jednostkê miary, jest: 3800 m2, winno byæ: 3800 m3, - w poz. 31 jest: studnie rewizyjne z krêgów betonowych o œr mm w gotowym wykopie iloœæ 2 szt., winno byæ: studnie rewizyjne z krêgów betonowych o œr mm w gotowym wykopie iloœæ: ( 2 szt.) - w poz. 52 jest: z³o a filtracyjne piaskowe, wirowe wykonywane mechanicznie iloœæ 21 m3, winno byæ: z³o a filtracyjne piaskowe, wirowe wykonywane mechanicznie iloœæ 32 m3 Niezgodne ze specyfikacj¹ istotnych warunków zamówienia - czêœæ II, pkt 4, lit. b Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieñ publicznych. 4. Przedsiêbiorstwo Wielobran owe Boles³aw Spochacz Ruszkowo 7A, Œroda Wielkopolska Uzasadnienie faktyczne: - w za³¹czniku wykaz wa niejszych realizacji brak potwierdzenia wykonania kompleksowo min. 1 wysypiska. Niezgodne ze specyfikacj¹ istotnych warunków zamówienia - czêœæ III, pkt 8, lit. h Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieñ publicznych. Od niniejszej decyzji przys³uguj¹ œrodki ochrony prawnej okreœlone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieñ publicznych dzia³ VI Œrodki ochrony prawnej. Wojciech Ziêtkowski Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska dzia³kach ozn. nr ewid.: 2995, 3020 i 3211, stanowi¹cych ul. Brodowsk¹; 2931/7 i 2933/1, stanowi¹cych ul. Rexa; 2944 stanowi¹cej ul. 3 Maja, po³o onych w Œrodzie Wielkopolskiej. W zwi¹zku z powy szym zainteresowane osoby mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy, uzyskaæ wyjaœnienia w sprawie, sk³adaæ wnioski i zastrze- enia w Urzêdzie Miejskim w Œrodzie Wielkopolskiej, I piêtro, pokój nr 223. Burmistrz Wojciech Ziêtkowski INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO Burmistrz Wojciech Ziêtkowski Z-ca Burmistrza Piotr Piekarski Sekretariat ; Fax Punkt Obs³ugi Klienta Biuro Obs³ugi Burmistrza Wydzia³ Organizacyjno Prawny ; Sekretarz Miasta ; Biuro Rady ; Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ; ; ; ; Wydzia³ Inwestycji i Zamówieñ ; ; ; Referat Dzia³alnoœci Gospodarczej ; Referat Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska ; Referat Spraw Mieszkaniowych ; Wydzia³ Oœwiaty Kultury i Sportu ; ; Stra Miejska ; Skarbnik Miasta Ksiêgowoœæ bud etowa ; Podatek od œrodków transportu ; Ksiêgowoœæ podatkowa Podatek rolny, pod. od nieruchomoœci ; Wydzia³ Spraw Obywatelskich ; Urz¹d Stanu Cywilnego ; JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZÊDU MIEJSKIEGO Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œrodzie Wielkopolskiej Muzeum Ziemi Œredzkiej w Koszutach Miejska Biblioteka Publiczna im. R.W. Berwiñskiego Us³ugi Komunalne sp. z o.o MPECWiK sp. z o.o Oœrodek Kultury ; Oœrodek Sportu i Rekreacji Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Szko³a Podstawowa nr Szko³a Podstawowa nr Szko³a Podstawowa w S³upi Wielkiej Szko³a Podstawowa w Jaros³awcu Szko³a Podstawowa w P³awcach Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr

8 8 nr 6 INFORMATOR GMINNY Pogotowie Ratunkowe 999; Pogotowie Energetyczne Pogotowie Wodoci¹gowe 994; Gazownia Rozdzielnia Gazu Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po- arnej 998; Komenda Powiatowa Policji 997; Policyjny Telefon Zaufania Starostwo Powiatowe Urz¹d Gminy Dominowo Urz¹d Gminy Krzykosy Urz¹d Gminy Nowe Miasto Urz¹d Gminy Zaniemyœl Powiatowy Urz¹d Pracy Urz¹d Skarbowy S¹d Rejonowy Postój taksówek Zak³ad Pogrzebowy CONSUS ; Us³ugi Komunalne zak³ad pogrzebowy ; Us³ugi Pogrzebowe ; Zarz¹d Dróg Powiatowych Rejon Dróg Krajowych Pogotowie Weterynaryjne Urz¹d Pocztowy: ul. D¹browskiego ul. Poselska Telekomunikacja Polska Dworzec PKP PKP informacja Polski Czerwony Krzy Œrodowiskowy Dom Samopomocy Warsztaty Terapii Zajêciowej Dom Pogodnej Jesieni Stowarzyszenie Abstynentów Nowe ycie Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego Astra Med ; Przychodnia Zespo³u Lekarza Rodzinnego Lekmed ; Przychodnia Zespo³u Lekarzy Rodzinnych LEKMED-BIS Pielêgniarski Oœrodek Medycyny Œrodowiskowo Rodzinnej Elcor ; ; Po³o niczy Oœrodek Medycyny Œrodowiskowo Rodzinnej Serce ; Pielêgniarski Oœrodek Medycyny Vita ; Pielêgniarski Oœrodek Medycyny Szkolnej Szkol-med Przychodnia Terapii Uzale nienia od Alkoholu i Wspó³uzale nienia APTEKI: - Jagielloñska ul. Przecznica Nova ul. Pi³sudskiego 1a Pod Or³em Stary Rynek Pod Z³ot¹ Wag¹ ul. D¹browskiego Œródmiejska ul. Spichrzowa Pod S³oñcem ul. Czerwonego Krzy a Rodzinna ul. 20 Października 36 A Og³oszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomoœci przeznaczonych do wynajêcia oraz do sprzeda y Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska informuje, e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej, ul. Daszyñskiego 5, do dnia 20 kwietnia 2006r. wywieszone s¹ ni ej wymienione wykazy: 1/ nieruchomoœci przeznaczonych do wynajêcia: - nieruchomoœæ po³o ona w abikowie, oznaczona nr geod.34/2, zabudowana lokalem u ytkowym o powierzchni 174,57 m2, - nieruchomoœæ po³o ona w Œrodzie Wielkopolskiej przy ul. Sportowej 9A, zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym, w którym przeznacza siê do wynajêcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal nr 1 o pow. u ytkowej 25,80 m2 z przeznaczeniem dla potrzeb s³u - by zdrowia. Do lokalu zostanie doliczony udzia³ w czêœciach Og³oszenie informuje, e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej do dnia 13 kwietnia 2006r. wywieszone bêd¹ wykazy ni ej wymienionych nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y: - niezabudowanej, po³o onej w Œrodzie Wielkopolskiej przy ul. Bora Komorowskiego, przeznaczonej do sprzeda y w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania dzia³ki przyleg³ej, - po³o onych w Œrodzie Wielkopolskiej w rej. ul. wspólnych pomieszczeñ. Termin i warunki przetargu zostan¹ og³oszone po up³ywie terminu wywieszenia. 2/ nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda y w trybie bezprzetargowym: - nieruchomoœæ po³o ona w Œrodzie Wielkopolskiej przy ul. Rejtana, zabudowana gara ami blaszanymi w zabudowie szeregowej, na której przeznacza siê do sprzeda y udzia³ wynosz¹cy 1/149 cz. w dzia³ce oznaczonej nr geod. 2621/1. Bli szych informacji na temat wykazu udzielaj¹ pracownicy Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzêdu Miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej, pokój nr 205, tel Wojciech Ziêtkowski Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska o wywieszeniu wykazów nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska Obwieszczenie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami), podaje siê do publicznej informacji, e zosta³a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dzia³kach ozn. nr ewid.: 23/22, 148/1, 20/1, 20/22, 20/34, 20/43 i 20/42, po³o onych w Kijewie. Jednoczeœnie informuje siê, e w toku przedmiotowego postêpowania administracyjnego uzyskano postanowienia: - Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego nr DI XI 7328/1049/05 z dnia r. (wp³ r.), gen. Stefana Grota Roweckiego, przeznaczonych do sprzeda y w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania dzia- ³ek przyleg³ych. Informacji dotycz¹cych wymienionych nieruchomoœci udzielaj¹ pracownicy Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzêdu Miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej, pokój nr 205, I piêtro, tel /19. Wojciech Ziêtkowski Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kijewie - Starosty Œredzkiego nr GN /06 z dnia r., - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Poznaniu nr GDDKiA-OPO-31u kj-430-/11/993/1/05 z dnia r. (wp³ r.), - Wielkopolskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nr WZDW /461/05 z dnia r. (wp³ r.) oraz uzgodnienie Wielkopolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Poznaniu Inspektorat we Wrzeœni w piœmie nr IWR PL/7333/232/2005 z dnia r. Wojciech Ziêtkowski Burmistrz Miasta Œroda Wielkopolska

9 r. Inwestycyjne dzia³ania Rozpoczyna siê okres wielu przedsiêwziêæ inwestycyjnych na terenie naszej gminy. Firma wy³oniona w drodze przetargu przystêpuje do robót na ulicach Olimpijskiej i Jackowskiego, budowane jest ju schronisko dla zwierz¹t, trwa procedura przetargowa na budowê 3. kwatery Sk³adowiska Odpadów Komunalnych Nadziejewie. W najbli szych dniach planowane jest rozpoczêcie dwóch remontów drogowych w mieœcie - na ulicach Olimpijskiej i Jackowskiego. ¹czna wartoœæ tych robót przekroczy 500 tys. z³, zakoñczenie inwestycji zosta³o zaplanowane do 28 lipca br. W lipcu i sierpniu wyremontowane zostanie skrzy owanie ulic Hallera i Poselskiej. Nowa nawierzchnia pojawi siê tak e we fragmencie ulicy Pogodnej, gdzie obecnie jest droga gruntowa. W najbli szym czasie zostanie podpisana umowa z wykonawc¹ inwestycji - firm¹ Strada Sp. z o.o. ze Œrody. Termin zakoñczenia realizacji tego przedsiêwziêcia zosta³ ustalony na 8 tygodni od podpisania umowy. Koszt realizacji, zgodnie z umow¹, ma wynosiæ , 98 z³ brutto. Zmienia oblicze Obwodnica Œrody Najwiêksz¹ inwestycj¹ drogow¹ przeprowadzan¹ w naszym mieœcie jest budowa pierwszego odcinka nowej obwodnicy Œrody. W sk³ad przedsiêwziêcia wchodzi budowa nowego odcinka ulicy oraz przebudowa zbiegu ulic: Kórnickiej, Kosynierów, Kiliñskiego i Hallera, z realizacj¹ ronda wraz z jezdni¹ dwukierunkow¹ o d³ugoœci 459,38 m, œcie ki rowerowej, 2 równoleg³ych do jezdni chodników oraz kanalizacji deszczowej zapewniaj¹cej sp³yw wód opadowych do dwóch kolektorów. Wykonawc¹ tych robót jest firma Strabag Sp. z o.o., a wartoœæ ca³ego kontraktu na te prace opiewa na kwotê ,25 z³, z tego ,69 z³ to pieni¹dze, które Œroda otrzyma w ramach dofinansowania ze œrodków ZPORR, pozosta³a natomiast suma bêdzie pochodziæ ze œrodków w³asnych bud etu gminy. Utwardzenia na osiedlach Na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Topolskiej wybudowane zostan¹ 3 ulice o ³¹cznej d³ugoœci 525 m. Ulice Dzikowskiego, Palczewskiego i Rz¹dkowskiego zostan¹ utwardzone betonem. Zakres tej inwestycji obejmuje wykonanie robót ziemnych, nawierzchniowych i kanalizacji deszczowej. Wykonawc¹ zadania bêdzie Trans-Masz, a termin realizacji zosta³ przewidziany na 14 czerwca. W pierwszej po³owie marca br. w Oœrodku Sportu w Œrodzie odby³o siê otwarcie ofert, które wp³ynê³y na przetarg nieograniczony poni ej euro na wykonanie pochylni i schodów terenowych na trybuny oraz przebudowê ogrodzenia boiska przy stadionie. Do przetargu przyst¹pi³y dwie firmy. Zwyciêzc¹ okaza³o siê przedsiêbiorstwo TRANS-MASZ beton dróg s.c. z siedzib¹ w Œrodzie. Umowa z t¹ firm¹ zosta³a zawarta w dniu 28 marca. Prace, zgodnie z umow¹, maj¹ zostaæ wykonane do 5 maja br. W po³owie kwietnia OSiR rozpocznie dwa nastêpne przetargi: na wykonanie kolejnych remontów na stadionie i na modernizacjê K¹pieliska Miejskiego. Modernizacje i remonty Na terenie k¹pieliska zmodernizowane zostan¹ Trwaj¹ prace na stadionie OSiR-u sanitariaty, powstanie wiata na sprzêt p³ywaj¹cy, a pla a ulegnie dalszej rozbudowie. Równie stadion przy ulicy Sportowej zmieni swoje oblicze. Tu rozbudowany zostanie budynek sprawozdawcy oraz powstanie punkt medyczny i nowe toalety. Na okres wakacyjny zaplanowany zosta³ zakup autobusu przetarg przewidziano na lipiec 2006r. ¹cznie na realizacjê wszystkich inwestycji Rada Miejska przekaza³a 450 tys. z³. oprac. TT Wyró nienie dla SP w S³upi Turniej Bia³ych Piór 9 Zakoñczy³ siê XXV Wojewódzki Turniej Bia³ych Piór. 25 marca w Domu Kultury przy Drodze Dêbliñskiej w Poznaniu rozdano laureatom nagrody. Wœród nagrodzonych znalaz³ siê uczeñ Zespo³u Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w S³upi Wielkiej - Maciej Wêc³awiak z klasy V. Jego trzy konkursowe wiersze zosta³y ocenione bardzo wysoko i otrzyma³y II nagrodê. Jest to wielki sukces Macieja Wêc³awiaka, poniewa do konkursu stanê³o a 490 uczestników ze szkó³ podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego. Jurorzy szczególnie docenili poezjê, okreœlaj¹c j¹ jako niezwykle dojrza³¹. Prace podzielono na dwie kategorie wiekowe: szko- ³a podstawowa i gimnazjum, oceniano równie w dwóch kategoriach literackich: poezja i proza. Uroczyste wrêczenie Wrêczenie nagród odbywa³o siê w niezwykle podnios³ej atmosferze, poniewa Bia³e Pióra obchodzi³y 25-lecie. Goœæmi byli przedstawiciele kuratorium, poeci, aktorzy, sponsorzy, dawni laureaci konkursu, nauczyciele, rodzice. Zapewniono niecodzienn¹ oprawê, goœcie witani byli przez dobre duchy literatury, które opiekowa³y siê utalentowan¹ m³odzie ¹ a do zakoñczenia uroczystoœci. Przed uhonorowaniem m³odych twórców nagrodami, ich prace odczytali aktorzy Teatru Nowego. Prezentacje tekstów przerywa³y duchy poezji, przedstawiaj¹c w formie pantomimy trud tworzenia literatury i przyjemnoœæ obcowania z ni¹. oprac. TT Orkiestra podsumowuje W najbli szy czwartek, 13 kwietnia, w sali widowiskowej OK odbêdzie siê uroczyste podsumowanie Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, na które zaproszeni s¹ wszyscy tegoroczni wolontariusze WOŒP. Zebranie podsumowuj¹ce tegoroczne dzia- ³ania rozpocznie siê o godzinie OK Gmina sprzedaje Wœród ró nych dochodów gminy Œroda Wlkp. znajduj¹ siê równie wp³ywy ze sprzeda y mienia komunalnego. W latach 2004 i 2005 uda³o siê sprzedaæ 80 lokali mieszkalnych oraz ponad 11 ha gruntów. W sumie dochody z tego tytu³u wynios³y przez ostatnie dwa lata oko³o z³. TT

10 10 nr 6 Budowa schroniska dla zwierz¹t W Kijewie powstaje budynek, w którym znajdowaæ siê bêdzie schronisko dla zwierz¹t. W budynku mieœciæ siê bêdzie pomieszczenie do przyjmowania i wydawania zwierz¹t, ch³odnia, ³azienka, gabinet zabiegowy, magazyn leków, magazyn pasz i materia³ów sypkich, kuchnia, magazyn œrodków sypkich oraz biuro. Wybudowanych zostanie 14 boksów dla psów. Ca³y teren zostanie ogrodzony. W zakresie robót budowlanych znajdzie siê równie wykonanie wewnêtrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej, wewnêtrznej instalacji elektrycznej, przy³¹czy energetycznych, budowa dróg i chodników. Ca³a inwestycja zostanie wykonana do 15 maja, a koszt tego przedsiêwziêcia po przetargu wynosi ,87 z³. Wykonawc¹ jest przedsiêbiorstwo Boles³aw Spochacz z Ruszkowa. TT Z myœl¹ o inwestorach Ju niebawem na stronie Urzêdu Miejskiego pojawi siê aktualny wykaz terenów inwestycyjnych gminy. Oferta przygotowana zosta³a z myœl¹ o potencjalnych inwestorach zró nicowanych pod wzglêdem wielkoœci i profilu dzia³alnoœci firm. Na terenach inwestycyjnych, po³o onych w bezpoœrednim s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej, mile widziani s¹ inwestorzy prowadz¹cy nieuci¹ liw¹ dzia³alnoœæ rzemieœlniczo us³ugowo handlow¹. Natomiast du e obszary na obrze ach miasta i terenach wiejskich przygotowane s¹ dla wiêkszych firm produkcyjnych, logistycznych itd., których dzia³alnoœæ nie wpisuje siê w obszary gêsto zabudowane domami mieszkalnymi. Trwa budowa schroniska dla zwierz¹t w Kijewie Egzamin szóstoklasistów 4 kwietnia szóstoklasiœci z terenu naszej gminy przyst¹pili do sprawdzianu na zakoñczenie szko³y podstawowej. W tym roku zmagali siê oni z zadaniami arkusza egzaminacyjnego Pszczo³y i miody, m.in. musieli obliczyæ, ile Agata zap³aci za miód potrzebny do upieczenia pierników. Prace porz¹dkowe Z PUP-u... Ze wzglêdu na du ¹ liczbê osób zg³aszaj¹cych siê do burmistrza Wojciecha Ziêtkowskiego o pomoc w znalezieniu miejsca pracy, zosta³a sporz¹dzona i przekazana do PUP-u lista ponad 100. osób ubiegaj¹cych siê o zatrudnienie przy pracach porz¹dkowych. Niestety, Powiatowy Urz¹d Pracy, z uwagi na brak œrodków, zakwalifikowa³ do robót publicznych tylko 10 pracowników, mimo e warunki spe³nia³o du o wiêcej osób. Ci, którzy otrzymali skierowanie z Powiatowego Urzêdu Pracy, bêd¹ zatrudnieni w Urzêdzie Miejskim do 30 wrzeœnia 2006r. Sprawdzian mia³ na celu zbadanie i ocenê poziomu opanowania umiejêtnoœci w zakresie: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce. Rozwi¹zane przez ucznia zadania sprawdzane i punktowane s¹ przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej. Na wyniki uczniowie bêd¹ musieli cierpliwie czekaæ do po³owy czerwca. Redakcja biuletynu yczy wszystkim naszym uczniom jak najwiêkszej liczby punktów. TT Od 3 kwietnia w Urzêdzie Miejskim, w ramach robót publicznych, zatrudniono 10 osób do prac porz¹dkowych na terenie naszego miasta....i Urzêdu Z uwagi na to, e wiêkszoœæ zg³aszaj¹cych siê do burmistrza osób nie posiada jakichkolwiek źróde³ dochodów i ma na utrzymaniu rodziny wielodzietne, w³odarz miasta podj¹³ decyzjê o zatrudnieniu kolejnych 7. pracowników, na koszt Urzêdu Miejskiego w Œrodzie. Osoby te zosta³y przyjête na okres 3 miesiêcy, od dnia 3 kwietnia do 30 czerwca. Aktualnie przyjêci pracownicy, pod nadzorem Us³ug Komunalnych sprz¹taj¹ teren ³azienek i ulic przyleg³ych do cmentarza parafialnego. TT Bogata informacja o gminie Przygotowana oferta zawiera takie podstawowe informacje, jak: po³o enie terenu wraz z mapkami lokalizacyjnymi, powierzchnia, planowane przeznaczenie, uzbrojenie w media techniczne oraz kontakt telefoniczny do w³aœciciela terenu. Osoby zainteresowane inwestycjami na terenie gminy mog¹ liczyæ na fachow¹ i rzeteln¹ pomoc ze strony urzêdu w realizowaniu kolejnych etapów proceduralnych. AB Awaria wodoci¹gu Oko³o 5 rano 6 kwietnia br. nast¹pi³o rozszczelnienie ruroci¹gu t³ocznego w budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej w Œrodzie. W ci¹gu kilkudziesiêciu sekund woda pod ciœnieniem ponad 5 atmosfer zala³a pomieszczenie pomp. Stacja zaprzesta³a podawania wody dla miasta. Pracownik dy urny zgodnie z procedurami powiadomi³ prze³o onych. Burmistrz Wojciech Ziêtkowski wraz z zarz¹dem spó³ki osobiœcie nadzorowali akcjê. Niezw³ocznie skierowano na ulice miasta radiowóz, aby powiadomiæ mieszkañców o nag³ym braku wody. W Radiu Merkury pojawi³ siê komunikat o wyj¹tkowej sytuacji w naszym mieœcie. Podawano miejsca postoju beczkowozów z czyst¹ wod¹. Nieco później dotar³ do Œrody beczkowóz firmy AQUANET z Poznania. Na pomoc zalanemu pomieszczeniu przyby³ samochód Pañstwowej Stra y Po arnej. Osuszanie hali pomp trwa³o oko³o 1,5 godz. Nastêpnie pracownicy wodoci¹gów przyst¹pili do demonta u zalanych pomp. Do godz. 10 zdo³ano wymieniæ 2 zapasowe pompy i puœciæ wodê do miejskiej sieci wodoci¹gowej, stopniowo podnosz¹c ciœnienie. Resztê pomp przewieziono do œredzkiej Cukrowni, aby je wysuszyæ. Oko³o godz. 13 ciœnienie wody w sieci osi¹gnê³o 4,5-5 atmosfer, czyli normalne ciœnienie sprzed awarii. Nale- y stwierdziæ, e dziêki sprawnej akcji szeregu osób i instytucji zdo³ano w szybkim czasie znaleźæ przyczynê awarii i usun¹æ jej skutki, tak, aby mieszkañcy Œrody nie pozostawali zbyt d³ugo bez wody. Prezes wodoci¹gów powo³a³ specjaln¹ komisjê do wyjaœnienia szczegó³ów zdarzenia i wyci¹gniêcia wniosków. Awarii nikt nie planuje, lecz nale y zbadaæ wszystkie okolicznoœci, aby ustrzec siê przed podobnymi wypadkami w przysz³oœci.

11 r. Fina³ rozgrywek siatkarskich 28 marca w Szkole Podstawowej nr 2 odby³ siê fina³ Rozgrywek Rejonu Poznañ Wschód Szkó³ Podstawowych w Pi³ce Siatkowej. Uczestnikami zawodów by³y dru yny mistrzów powiatów: gnieźnieñskiego, œremskiego, wrzesiñskiego, jarociñskiego, poznañskiego ziemskiego i oczywiœcie œredzkiego. W ostatecznej klasyfikacji I miejsce zajê³y siatkarki z SP 2 w Œrodzie, a II dziewczêta z SP w Mi- ³os³awiu i to te dwie dru yny bêd¹ uczestniczy- ³y w finale wojewódzkim. Na pozosta³ych miejscach uplasowa³y siê kolejno: SP 6 Œrem, SP 2 Jarocin, SP 2 Murowana Goœlina, SP 5 Gniezno i SP 3 Œroda. Dru yny zosta³y nagrodzone pami¹tkowymi dyplomami, a pierwsza trójka pucharami oraz medalami wrêczonymi przez burmistrza Wojciecha Ziêtkowskiego i dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 El bietê Nowak. oprac. TT Burmistrz Wojciech Ziêtkowski wrêczy³ puchary w finale Rozgrywek Rejonu Poznañ Wschód Szkó³ Podstawowych w Pi³ce Siatkowej Og³oszenie BURMISTRZA MIASTA ŒRODA WIELKOPOLSKA o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po³o onych we wsi Kijewo 11 Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹ w Œrodzie Wielkopolskiej Uchwa³y nr XXXIV/454/2006 z dnia 9 lutego 2006r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cego tereny po³o one we wsi Kijewo, które przeznacza siê pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i komunikacjê. Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski nale y sk³adaæ na piœmie w Urzêdzie Miejskim w Œrodzie Wielkopolskiej, ul. Daszyñskiego 5, Œroda Wielkopolska, I piêtro, pokój nr 223, w terminie do 14 kwietnia 2006 roku. Wniosek powinien zawieraæ imiê, nazwisko, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. Z up. Burmistrza /Piotr Piekarski/ Zastêpca Burmistrza Miasta Œredzki Biuletyn Samorz¹dowy Redaktor naczelny: Tomasz Tañski Tel: Zespó³ redakcyjny Urzêdu Miejskiego w Œrodzie Wielkopolskiej Korekta: Anakonda Sk³ad i ³amanie: Anakonda Wydawca: Gmina Œroda Wielkopolska Druk: Drukarnia Kropka Wrzeœnia, ul. Fromborska 18, Wrzeœnia, Adres Redakcji: Urz¹d Miejski w Œrodzie Wielkopolskiej ul. Daszyñskiego 5, p Œroda Wielkopolska Tel , Fax: Redakcja pe³ni dy ur w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Nie publikujemy listów niepodpisanych.

12 12 nr 6 Puchary wrêczone W ubieg³¹ niedzielê rozegrany zosta³ Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Miasta Œroda Wielkopolska. Lekcja ekologii W marcu uczniowie klas IV - VI Szko³y Podstawowej w Jaros³awcu wziêli udzia³ w wiosennej edycji akcji Galeria na Staro³êckiej w Poznaniu. Uczniowie dostali do dyspozycji piêæ paneli o wymiarach 2 x 2 m, wykonanych z oheblowanych desek. Na nich mogli szaleæ z pêdzlami. Do ka dej z palet podesz³o 6-7 ma³ych malarzy. Uczniowie z radoœci¹ zaczêli pokrywaæ farbami kolejne fragmenty paneli. Doœæ szybko zaczê³y wy³aniaæ siê malowid³a, których wiod¹cym Turniej tenisa sto³owego sta³ na wysokim poziomie Zawody rozgrywane w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 2 przyci¹gnê³y 21 zawodników, którzy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe. W kategori doros³ych Puchar Burmistrza przypad³ Krzysztofowi Lesiñskiemu z Zimina, a drugie miejsce zaj¹³ Leszek Lesiñski, równie z Zimina. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê Filip Banach. W m³odszej grupie wiekowej najlepiej zaprezentowa³ siê Jaros³aw Idaszak, drugie miejsce zaj¹³ Dariusz Rydian a trzecie Adrian Nowak. Puchary wrêczy³ burmistrz Wojciech Ziêtkowski. Zawody prowadzone by³y pod nadzorem sêdziowskim Romana Czubaja. Wysoki poziom zaprezentowali zawodnicy z Zimina i ze S³upi Wielkiej. TT Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Jaros³awcu wziêli udzia³ w wyjazdowej lekcji ekologii Zwyciêzcy rozgrywek wraz z fundatorem pucharów - burmistrzem Œrody tematem by³o Wiosenne sprz¹tanie Polski. Dwa obrazy mia³y przedstawiaæ œrodowisko zanieczyszczone, natomiast pozosta³e zachowania proekologiczne oraz miejsca nieska one przez cz³owieka. Brudne jezioro i Puszcza Bia³owieska Pierwsza praca przedstawia³a wêdkarza siedz¹cego na pomoœcie nad ciemnym i brudnym jeziorem. Na wêdce trzyma³ nie rybê, lecz z³owion¹ zardzewia³¹ puszkê. Na drugim obrazie widaæ by³o p³etwonurków, którzy wyci¹gaj¹ przeró ne œmieci z zanieczyszczonego, pozbawionego ycia jeziora. Na trzecim panelu ukaza³o siê czyste jezioro, po którym p³ywa³y jachty. Uœmiechniêci ludzie grabili, sprz¹tali, w rêkach trzymali worki na œmieci. Kolejne malowid³o przedstawia³o czyst¹ toñ wodn¹ i dno jeziora. Widaæ by³o liczne roœliny wodne, ryby, raki. A chcia³oby siê wskoczyæ do takiej wody! Ostatnie dzie³o ukazywa³o fragment Puszczy Bia³owieskiej. Dlatego te na pierwszym planie mo na zobaczyæ okaza³ego ubra. Ekologiczne malowid³a uczniów z Jaros³awca bêd¹ zdobiæ ogrodzenie firmy z Poznania organizatora ekologicznej akcji malarskiej. Ostatnim etapem wyjazdowej lekcji ekologii by³o zapoznanie siê z dzia- ³alnoœci¹ firmy. Uczniowie zobaczyli sortowniê œmieci, oddzia³ utylizacji oraz oddzia³ niszczenia dokumentów. Wszystkim na d³ugo pozostan¹ w pamiêci olbrzymie sterty posegregowanych odpadów. SP w Jaros³awcu

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kornowac w sprawie realizacji programu zdrowotnego: Ty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1554/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LIV/1554/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 września 2010 r. UCHWAŁA NR LIV/1554/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r.

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r. Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo