BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO R. V OPOLE 2000

2 UNIWERSYTET OPOLSKI Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego R. v OPOLE 2000

3 KOMITET WYDAWNICZY Przewodniczący: Stanisław Sławomir Nicieja Członkowie: Stanisław Gajda, ks. Piotr Jaskóła, Adam Latała, Marek Masnyk, Janusz Słodczyk, Krzysztof Szczegot, Janina Hajduk-Nijakowska REDAKCJA Anna Blaszczyk, Władysław Hendzel, Wanda Matwiejczuk, Teresa Wiercińska (sekretarz) REDAKCJA TECHNICZNA Jolanta Brodziak-Rajfur SKŁAD KOMPUTEROWY Jolanta Brodziak-Rajfur, Elżbieta Rybakowska PROJEKT OKŁADKI Ewa Krasińska ZDJĘCIA Zygmunt Drużbicki, K rzysztof Swiderski, zdjęcia archiwalne Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego ISSN Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. H. Sienkiewicza 33, tel. (077) (składanie zamówień), (sekretariat), uni.opole.pl. Druk: Zakład Poligraficzny NOT, Opole, ul. Katowicka 50. Nakład: 50 egz. Objętość: ark. wyd. 4,95; ark. druk. 4,0 + 0,5.

4 UNIWERSYTET O PO LSK '^

5 SPIS TREŚCI Od re d a k c ji... 7 ARTYKUŁY Wanda M ATW IEJCZUK - Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego w czasie powodzi w 1997 r o k u Wanda M ATW IEJCZUK - Odbudowa zniszczonego obiektu i plany budowy nowego gmachu b ib lio te c z n e g o Anna BŁASZCZYK, Elżbieta RYBAKOW SKA - Odtwarzanie utraconego księgozbioru. Dary przekazane Bibliotece Głównej Uniwersytetu O p o ls k ie g o KOM UNIKATY Helena OKOŃ - Zestaw ienia tematyczne Oddziału Informacji Naukowej z lat SPRAW OZDANIE I KRONIKA Alicja TOM ALSKA - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i sieci bibliotecznej w latach Anna BŁASZCZY K - W ażniejsze wydarzenia w latach

6 OD REDAKCJI Piąty numer Rocznika Biblioteki Głównej opracowany został ze znacznym opóźnieniem, spowodowanym usuwaniem skutków tragicznej powodzi. Materiały zamieszczone w tym roczniku poświęcone są dokumentacji wydarzeń z lipca 1997 roku, ludziom i ich pracy, zrealizowanym zadaniom i planom na przyszłość. W czasie powodzi zniszczony został księgozbiór liczący ponad sto dwadzieścia tysięcy woluminów. Szczególnie dotkliwe straty poniesiono w czasopiśm iennictwie. Ten zbiór zostanie odtworzony poprzez zmikrofilmowanie brakujących roczników czasopism. W okresie od sierpnia 1997 roku do grudnia 1999 roku, Biblioteka Główna otrzymała od osób prywatnych i instytucji ponad siedemdziesiąt tysięcy wolum inów książek i czasopism. Nadal kontynuowane są działania związane z uzupełnianiem utraconego księgozbioru i przyjmowane są dary a ten proces potrwa z pew nością jeszcze kilka lat. W kolejnych wydaniach ROCZNIKA będą przekazywane informacje o postępie starań Biblioteki w zakresie odbudowy zniszczonego warsztatu naukowego, zamieścimy listy ofiarodawców książek i czasopism, a także postaramy się poinformować o bliższych terminach rozpoczęcia budowy nowego budynku bibliotecznego. Okaleczona przez powódź Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego została odbudowana i służy czytelnikom, było to możliwe dzięki zaangażowaniu, szybkiej pomocy, ofiarności i pracy wielu ludzi, którzy wraz z bibliotekarzami stawili czoło potężnemu żywiołowi powodzi. Wszystkim osobom i instytucjom, które udzieliły pomocy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego w czasie powodzi w 1997 roku, a także przy usuwaniu jej skutków, władze Uniwersytetu Opolskiego i dyrekcja Biblioteki Głównej składają najserdeczniejsze podziękowanie. dr W anda Matwiejczuk Dyrektor Biblioteki Głównej

7 ARTYKUŁY

8 W anda M ATW IEJCZUK BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W CZASIE POWODZI W 1997 ROKU Dziewiąty lipca 1997 roku, słoneczny, ciepły, letni dzień był ostatnim przed tragedią powodzi, która dzień później ogarnęła wyspę Pasiekę i znajdującą się tam Bibliotekę Uniwersytetu Opolskiego. Komunikat W ojewody O polskiego zam ieszczony w tym dniu w prasie zawierał wezwanie do ewakuacji wielu miejscowości, nie wymieniono w nim jednak Opola, jak również nie było w nim zdecydowanego ostrzeżenia, które rejony miasta m ogą zostać zalane. W godzinach popołudniowych tego dnia radio rozpoczęło nadawanie ostrzegawczych wiadomości o zbliżającej się powodzi. Nadal jednak brakowało informacji określających przewidywania co do rozmiarów fali powodziowej. W sytuacji narastającego zagrożenia dyrekcja Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego dziewiątego lipca o godzinie 930 rozpoczęła działania w trybie nadzwyczajnym. Przerwane zostały codzienne obowiązki i udostępnianie zbiorów, Bibliotekę zamknięto, a bibliotekarze, wraz z dodatkowo przydzieloną obsługą, i z pom ocą służb administracyjnych Uniwersytetu, przystąpili w szybkim tempie do ewakuacji księgozbioru. Opróżniono regały z najniżej położonej kondygnacji m agazynów, przeniesiono na korytarze i do sal na piętrach wszystko to, co można było przenieść w ciągu kilkunastu godzin w bardzo trudnych warunkach. W godzinach popołudniowych JM Rektor, prof. dr hab. Stanisław Nicieja, wydał szczególne polecenia, przyspieszające prace ewakuacyjne, sprowadził na pomoc wojsko i osobiście nadzorował przebieg prowadzonej akcji. W ieczorem przybył także do Biblioteki przewodniczący Rady Bibliotecznej, prof. dr hab. Stanisław Kochman. W wyniku podjętych działań wyniesiono poza magazyny ponad kilkadziesiąt tysięcy woluminów książek i czasopism, aparaturę i część wyposażenia bibliotecznego. Pozostały księgozbiór przemieszczono na najwyższe półki regałów. Tego dnia i tej nocy nie można było wykonać już nic więcej. W bibliotece zorganizowano specjalny dyżur i w obiekcie pozostał kierownik administracyjny, inż. Antoni Mańka. Kiedy wraz z JM Rektorem opuszczałam po północy obiekt biblioteczny,

9 12 Wanda Matwiejczuk mieszkańcy wyspy Pasieka spali, w domach było ciemno, nikt prawdopodobnie nie przeczuw ał tego, co miało się wydarzyć za kilka godzin. Dziesiątego lipca o godzinie 530 na budynku bibliotecznym i sąsiednich domach mieszkalnych umieszczony został kom unikat o konieczności ewakuacji z powodu zbliżającej się powodzi. Tego ranka mieliśmy wrócić do pracy i kontynuować akcję ewakuacyjną. N iestety, część z nas pozostała w zalanej, odciętej od centrum Opola, zaodrzańskiej części miasta. Tam bowiem już o 430 rozpędzona fala zalała ul. Prószkowską, N iem odlińską i pozostałe ulice tego rejonu. Grupa pracowników z bezpiecznej części Opola dotarła do Biblioteki i starała się wynieść wszystko, co można było uratować do godziny dziesiątej rano, dziesiątego lipca, to jest do momentu, kiedy woda wtargnęła na wyspę Pasiekę, zalała Bibliotekę Główną, Instytut Śląski, W ojewódzką Bibliotekę Publiczną, Polskie Radio, szkoły, redakcję Nowej Trybuny Opolskiej, budynki mieszkalne i kilkanaście innych instytucji. W oda osiągnęła poziom 5,30 m. Zatopiony został cały dolny magazyn Biblioteki i górny do połowy. Siła fali pow odziowej, dostając się do drugiej kondygnacji i na korytarze, zniekształciła ciężkie metalowe regały i osiągnęła w niektórych miejscach, odbijając się od ścian, wysokość około siedmiu metrów. Nikt z nas, nigdy wcześniej nie mógłby przewidzieć tak tragicznego wym iaru zaistniałej katastrofy. Przez dwie doby budynek biblioteczny był odcięty od ocalałej części miasta. W pobliże budynku, a następnie do wewnątrz dotarliśmy dwunastego lipca, kiedy woda częściowo opadła. Prowizoryczny pomost, przerzucony z Instytutu Śląskiego, stanowił jedyną drogę do Biblioteki Głównej. Tego dnia zebrał się rów nież trzyosobow y zespół: dyrektor administracyjny, dr Kazim ierz Sochacki, kwestor, mgr inż. M aria Najda i dyrektor Biblioteki Głównej, dr W anda M atwiejczuk, którem u JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego przekazał kom petencje i upow ażnienia w zakresie usuwania skutków powodzi. Z dnia na dzień powiększał się skład tego zespołu o pracowników bibliotecznych, administracyjnych i inżynieryjnotechnicznych. Dyrektor Departam entu Nauki i Szkolnictwa W yższego, m gr Stanisław Madej z M inisterstwa Edukacji Narodowej, powiadom ił władze U niwersytetu o natychmiastowej pomocy finansowej kierowanej w celu usuwania skutków powodzi. Rozpoczął się wyścig z czasem i ucieczka przed zapowiadaną drugą falą powodzi. Dzięki wielkiej dyscyplinie pracowników i sprawnej organizacji w zakresie transportu, urządzeń zabezpieczających energię elektryczną w bibliotece, instalacji pom p odprowadzających wodę, kom unikacji, aprowizacji i dostaw wody pitnej, zabezpieczenia ludzi pracujących przy usuwaniu zniszczeń, można było podjąć ten wielki wysiłek. W szyscy pracownicy U niwersytetu Opolskiego, którzy z w ielkim oddaniem i dużą pom ysłowością w spontanicznie podejmowanych akcjach i działaniach stanęli obok bibliotekarzy, dali wspaniały dowód i przykład, że w U niwersytecie Opolskim są ludzie, którym można powierzyć najtrudniejsze zadania, którzy nie liczyli godzin i dni przepracowanych w trudzie, wspólnie, ażeby uratować ja k najwięcej.

10 Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego w czasie powodzi w 1997 r. 13 Przed kolejną przewidywaną w ielką falą, w momencie, gdy pojawiła się możliwość wejścia do magazynu bibliotecznego, ewakuowano cały księgozbiór. To działanie było bardzo ważne i konieczne, ponieważ wilgoć panująca w dolnej części budynku i wysoka temperatura powodowały porażenie grzybem suchych książek. Jednocześnie podjęto w porozumieniu z Centrum Informatycznym Uniwersytetu szybkie działania w celu uzyskania kabiny dezynfekcyjnej do ratowania zalanych zbiorów. K om unikat przekazany przez Internet umożliwił nam uzyskanie kontaktu z Panią Ew ą Esser z Hann, przedstawicielką firmy ART ASSISTANCE w Niemczech. Pragnąc nieść pomoc w ratowaniu zalanych zbiorów bibliotecznych i zniszczonych przez powódź zabytkowych obiektów na Śląsku, podjęła ona akcję zbierania środków finansowych na ten cel i wyekspediowała do W rocławia i Opola specjalne komory, w których dezynfekowano i osuszano książki, czasopisma, archiwalia i dokumenty. Fachowe, specjalistyczne wskazania i zalecenia odnośnie ratowania i postępow ania ze zniszczonym księgozbiorem przekazała nam Biblioteka Narodowa. Z Pracowni Konserwatorskiej Uniwersytetu M ikołaja Kopernika z Torunia przyjechał do Biblioteki specjalista, konsultant do spraw konserwacji zbiorów. W raz z nim dotarła do nas chłodnia, do której przyniesiono zawilgocone najważniejsze publikacje. Ten specjalny konwój uzupełniono dodatkowym sam o chodem, którym wyekspediow ano do Torunia książki wymagające natychm iastowego zabezpieczenia w odpowiednich warunkach. Duże znaczenie w ratowaniu majątku bibliotecznego miała inicjatywa, pomysłowość i natychm iastowe działanie inż. Andrzeja Kimli i Zbigniewa Ratajczaka, którzy skonstruowali linię konserwatorską do odrestaurowania zalanych m i krofilmów. Dzięki ich działaniom oczyszczony, zdezynfekowany i osuszony zbiór klisz m ikrofilm owych wrócił do zbiorów bibliotecznych. Stosując się do obowiązujących zaleceń, które obligowały nas do szybkiego usunięcia zagrożonych, zgniłych i zagrzybionych publikacji, zorganizowano specjalny transport. Ciężarowe samochody zapełnione tysiącami książek naukowych, podręczników, skryptów i czasopism, z wielkim trudem gromadzonych przez ponad czterdzieści pięć lat, szybko pokonywały ostatnią drogę, aby podzielić los zniszczonych sprzętów mniejszej i większej wartości na specjalnym miejskim wysypisku, przeznaczonym na mienie zniszczone przez powódź. Decyzja o usunięciu zniszczonych zbiorów była konieczna, długi okres przebywania druków w wodzie mocno zanieczyszczonej związkami chemicznymi, w błocie i rozwijającej się pleśni, spowodował zanik oraz wybarwienie tekstu i ilustracji, sklejenie stron oraz poważne uszkodzenia, nie pozwalające na identyfikację większości dokumentów. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi zastosowano szczególne środki ostrożności, a do najbardziej zniszczonych części m agazynów skierowane zostały specjalne ekipy wojska. Nie udałoby się nam tak szybko wydźwignąć z powodzi, gdyby nie ofiarna pomoc żołnierzy i świetne dowództwo chorążego, Stanisława Gawła z JW 3411 z Opola. Odpowiednio przygotowane i wyposażone grupy wojska przem ieszczały się sprawnie w ciemnych wypełnionych w odą korytarzach, wynosząc zniszczone zbiory. W lipcu i sierpniu żołnierze pracowali razem

11 14 Wanda Matwiejczuk z bibliotekarzam i po kilkanaście godzin dziennie i wykonywali najcięższe, ryzykowne prace ewakuacyjne. Przy ratowaniu zbiorów bezcenna okazała się praca wszystkich bibliotekarzy, ich postawa i wielka zawodowa solidarność. Zarówno w czasie ewakuacji jak i przy usuwaniu skutków powodzi pracownicy nie szczędzili czasu ani sił, przerywali urlopy i stanęli jeden obok drugiego, podając z rąk do rąk tysiące książek. Przy osuszaniu publikacji pomagali nam pracownicy naukowi, cierpliwie przekładając setki stronic bibułą filtracyjną. Zrezygnowano z wolnych sobót i niektórych niedziel, pracowano bardzo szybko, ażeby wynieść ocalałe wydawnictwa i ulokować je w suchym, bezpiecznym miejscu. Budynek starego szpitala przy placu M. Kopernika w Opolu stał się lecznicą dla zawilgoconych zbiorów książek, czasopism, archiwaliów i dokumentów Biblioteki Głównej Uniwersytetu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Archiwum i Rozgłośni Polskiego Radia. Po oczyszczeniu, a także długiej, ponad dwuletniej kwarantannie część z tych druków powróciła na półki biblioteczne. Powódź zniszczyła, przez całkowite zalanie lub zawilgocenie, ponad sto dwadzieścia tysięcy woluminów książek, czasopism i wydań albumowych. Powstały duże braki w literaturze naukowej, podręcznikach i skryptach, a największe w czasopiśmiennictwie. Historia, filologia polska i językoznawstwo, filologia wschodniosłowiańska, pedagogika, psychologia, socjologia i filozofia, to dziedziny w iedzy, z których poniesiono największe straty w księgozbiorze bibliotecznym. Chronologia wydawnicza zniszczonego zbioru obejmuje okres międzywojenny, lata , w zbiorach z tego okresu poniesiono największe straty, w mniejszym stopniu zniszczenia w ystępują w publikacjach wydanych w latach Ocalały księgozbiór w liczbie ponad 400 tysięcy woluminów to zbiory, które ewakuowano oraz księgozbiór naukowy czytelni, starodruki, zbiory Informacji N a ukowej i mikrofilmy. Nie uległy zniszczeniu zbiory bibliotek wydziałowych, instytutowych i Katedry Inżynierii Procesowej. Równolegle z usuwaniem strat po powodzi podjęte zostały działania, które będą trwały kilka, może nawet kilkanaście lat, mające na celu odtworzenie zniszczonego księgozbioru. Na apel skierowany do dużych bibliotek polskich odpowiedziała w iększość z nich, deklarując konkretne tytuły i roczniki czasopism. W iele osób prywatnych zgłosiło się z propozycją przekazania w darze swoich domowych i naukowych księgozbiorów. Jako jedna z pierwszych zgłosiła się Pani Grażyna Strumiłło-M iłosz, która zadeklarowała zgromadzenie większości książek wydanych przez Profesora Czesława Miłosza, laureata Nagrody Nobla. Dziewiątego października 1997 roku książki te znalazły się już w Opolu. Biblioteka Główna Uniwersytetu M ikołaja Kopernika w Toruniu dostarczyła na własny koszt pierwszy transport książek przekazanych w darze. W ydawnictwo Ossolineum we Wrocławiu zgromadziło i przekazało wiele ważnych tytułów książek i czasopism wydanych w tej oficynie. Zbiórkę książek prowadziła dla bibliotek opolskich Biblioteka Narodowa. Profesorowie Uniwersytetu Opolskiego z własnej inicjatywy pośpieszyli z pom ocą Bibliotece Głównej, pro

12 Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego w czasie powodzi w 1997 r. 15 wadząc korespondencję i czyniąc starania o pozyskanie niezbędnych tytułów książek i brakujących roczników czasopism humanistycznych. W iele urzędów, instytucji, uczelni i osób prywatnych oprócz zbiorów skierowało na adres Uniwersytetu Opolskiego konkretne środki finansowe z przeznaczeniem ich na usuwanie skutków powodzi i odrestaurowanie obiektu Biblioteki Głównej, a także na zakup księgozbioru, aparatury, wyposażenia. N ajw iększą dotację przekazały nam na ten cel: M inisterstwo Edukacji Narodowej, Komitet Badań N a ukowych, Fundacja Nauki Polskiej LIBRARIUS, Bank Śląski w Opolu, firma Eichmiiller z N iem iec, Uniwersytet Śląski w Katowicach, księża katoliccy z A m e ryki, profesorowie z kilku uczelni polskich i zagranicznych. Biblioteka Narodowa udzieliła nam pomocy merytorycznej w zakresie ratowania zbiorów, dostarczyła nam książki zebrane z darów, podjęła się zmikrofilmowania brakujących czasopism i wyposażyła Bibliotekę w sprzęt do osuszania pomieszczeń i księgozbioru. Władze Uniwersytetu Opolskiego przeznaczyły z budżetu dodatkowe fundusze na uzupełnienie zbiorów. Obecnie staje przed bibliotekarzami kolejne zadanie, dalsze gromadzenie oraz opracowanie odzyskanych zbiorów i przygotowanie ich do udostępniania czytelnikom. Będzie to w ym agało wielu dodatkowych godzin pracy i dużego zaangażowania ze strony bibliotekarzy. Przyjmowany egzemplarz obowiązkowy, dodatkowe zwiększone zakupy, a także liczne dary książkowe i udzielana pomoc finansowa umożliwiająca zakup odpowiedniej aparatury kopiującej, pozwalają prognozować, że uda się w najbliższym dziesięcioleciu przywrócić Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego stan jej księgozbioru sprzed powodzi. Rada Biblioteczna na posiedzeniu dnia 9 września 1997 roku przejęła informacje o stanie Biblioteki i wielkich stratach, jakie spowodowała powódź. Sformułowane wnioski dotyczą konieczności rozbudowy obecnego budynku bibliotecznego, a w najbliższej przyszłości przystąpienia do budow y nowego obiektu na suchym, odpowiednio bezpiecznym terenie. Od 1 października 1997 roku Biblioteka Główna rozpoczęła swoją działalność. Udostępniono czytelnikom księgozbiór czytelni, który powiększono o kilkanaście tysięcy tytułów książek, otwarto wyodrębnioną wypożyczalnię podręczników i skryptów. Pozostały księgozbiór będzie udostępniony po odzyskaniu części m agazynów bibliotecznych, które zostały poddane osuszeniu i remontom.

13

14 2. Wejście do magazynu bibliotecznego (Folo. arch. BGUO)

15 4. Grupa żołnierzy, która brała udział w usuwaniu skutków powodzi {Foto. arch. BGUO)

16 . Wnętrze kabiny dezynfekcyjnej zainstalowanej w Opolu do osuszania zalanych zbiorów (Fon, arek BGUO) 6. Suszenie zawilgoconego księgozbioru (Foto. arch. BGUO)

17 8. Wolontariusze z Wielkiej Brytanii. Holandii, Francji, Japonii, Czech (Foto. arch. BGUO)

18 10. Czyszczenie i osuszanie mikrofilmów {Foto. arch. BGUO)

19 11. Bibliotekarki czyszczą zawilgocone książki (Foto. arch. BGUO) 12. Segregowanie zbiorów uratowanych przed powodzią (Foto. K. Świderski)

20 14. Książki Czesława Miłosza ofiarowane przez Panią Grażynę Strumiłło-Miłosz (Foto. arch. BGUO)

21 16. Powrót książek do magazynów (Foto. arch. BGUO)

22 W anda M ATW IEJCZUK ODBUDOWA ZNISZCZONEGO OBIEKTU I PLANY BUDOWY NOWEGO GMACHU BIBLIOTECZNEGO W pierwszych dniach w rześnia 1997 roku bibliotekarze, administracja, służby techniczne, rem ontow e i porządkowe przystąpiły do drugiego etapu prac przy usuw a niu skutków powodzi. Określono stan strat, plan remontów i inwestycji oraz harm o nogram działań, który miał doprowadzić do szybkiego, ponownego otwarcia Biblioteki Głównej w październiku 1997 roku. Stan budynku po powodzi w lipcu 1997 roku Całkowitem u zniszczeniu uległy dwa duże magazyny biblioteczne. Decyzja odzyskania utraconej powierzchni magazynowej dotyczyła tylko jednego magazynu, usytuowanego na parterze budynku, drugi magazyn ulokowany w piwnicach został wyłączony z użytkowania. Powódź zniszczyła sieć elektryczną, system wentylacyjny, kanalizacyjny, cieplny, zabezpieczenie przeciwpożarowe i łączność telefoniczną. Dwie windy towarowe nadawały się do pilnej naprawy. Ciągi regałów zwartego magazynowania zostały zdewastowane w takim stopniu, że konieczny był ich demontaż i kapitalny remont, zaszła potrzeba zakupu dodatkowych zestawów regałów, które mogłyby zastąpić zniszczone, nie nadające się ju ż do użytku. Hole, korytarze i sale, gdzie składowano ewakuowane zbiory należało w yrem ontować. Elewacja budynku, chodniki i podjazdy zostały poważnie zniszczone i wymagały również odpowiednich napraw.

23 18 Wanda Matwiejczuk Odbudowa zniszczonego obiektu Zadania zrealizowane od 1 w rześnia 1997 roku do 30 grudnia 1999 roku: 1 października 1997 roku Biblioteka Główna została udostępniona pracownikom naukowym i studentom, zorganizowano na okres przejściowy wypożyczalnię podręczników i skryptów w byłym pomieszczeniu m agazynowym sprzętu technicznego, nowe lokum wyremontowano i wyposażono w odpowiedni sprzęt. W ciągu 1998 roku powiększono księgozbiór czytelni o kilkanaście tysięcy w o luminów książek i czasopism, rozbudowano salę czytelnianą o dwa pom ieszczenia um ożliwiające rozszerzenie usług informacyjnych i kserograficznych dla czytelników. Dodatkowo wybudowano informatorium, gdzie czytelnicy m ają dostęp do skom puteryzowanych baz danych i informacji o zbiorach bibliotecznych. W czytelni wprowadzono wolny dostęp do zbiorów z zastosowaniem systemu zabezpieczającego 3M. To zadanie miało być rozpoczęte latem 1997 roku, niestety powódź uniemożliwiła jego realizację. Całość prac wykonano w 1998 roku ze środków przyznanych z Fundacji Nauki Polskiej - LIBRARIUS i Programu SUBIN-Powódź 98 Nr 2, przyznana subwencja wyniosła sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. Z uzyskanej dotacji wykonano także wiele prac przy oczyszczaniu i naprawie budynku. Odrestaurowano jeden magazyn biblioteczny, co umożliwiło wygospodarowanie miejsca na przechowywanie około sto pięćdziesięciu tysięcy woluminów. Magazyny wyposażono w nowy sprzęt i bloki nowych regałów zwartego magazynowania. W yrem ontowano sieć elektryczną i ciepłowniczą, udrożniono ciągi wodne i kanalizacyjne oraz system przeciwpożarowy, który przed pow odzią sterowany był automatycznie, po powodzi ze względu na bardzo wysoki koszt zainstalowania nowego systemu, zmuszeni byliśm y zastosować sterowanie ręczne. Odnowiono elewację budynku, naprawiono zniszczone obrzeża chodników oraz podjazdy do posesji bibliotecznej. Uzupełniono zniszczony sprzęt, wyposażenie, odnowiono zniszczoną introligatom ię i warsztat konserwatorów obiektu. Dzięki drugiej dotacji z Fundacji Nauki Polskiej, Programu SUBIN-Powódź 98 w wysokości jednego miliona złotych, zainstalowano zautomatyzowany system wentylacji i klimatyzacji. Agregaty zabezpieczające praw idłow ą funkcję tego systemu zainstalowane zostały tak, ażeby w każdej koniecznej sytuacji można było dokonać szybkiego ich demontażu i ewakuacji. To zadanie zostało wykonane do 30 grudnia 1999 roku. Pom ieszczenia biblioteczne, które w czasie powodzi znalazły się pod wodą, zostały odrestaurowane. W magazynie bibliotecznym na bieżąco wykonywane są pomiary wilgotności i temperatury, zainstalowany nowy system wentylacyjnoklimatyzacyjny sterowany automatycznie zapewnia ludziom odpowiednie warunki pracy a zbiorom bibliotecznym prawidłowe przechowywanie. Realizacja tych w szy

24 Odbudowa zniszczonego obiektu i plany budowy nowego gmachu bibliotecznego 19 stkich prac remontowo-budowlanych i ponowne uruchomienie Biblioteki nie byłyby możliwe, gdyby nie szybka pomoc ze strony M inisterstwa Edukacji Narodowej, Komitetu Badań Naukowych, M inistra ds. Usuwania Skutków Powodzi, pana Jerzego W idzyka, Biblioteki Narodowej i wielkiego zaangażowania władz i administracji Uniwersytetu Opolskiego, a przede wszystkim olbrzymiego wysiłku bibliotekarzy, kierownika administracyjnego Biblioteki i podległych mu służb technicznych, a także wojska i wolontariuszy, którzy przybyli do Opola z różnych regionów Europy i bezinteresownie ponad miesiąc pracowali przy usuwaniu skutków powodzi. W tym miejscu dyrekcja Biblioteki Głównej pragnie złożyć najserdeczniejsze p o dziękowanie wszystkim władzom państwowym, resortowym i uczelnianym, kierownikom i pracownikom Biblioteki Głównej i sieci bibliotecznej, pracownikom naukowym i studentom, wojsku, wolontariuszom i wszystkim osobom, które przyszły z pomocą i przyczyniły się do uratowania znacznej części księgozbioru, odrestaurowania budynku i oddania go ponownie do użytku czytelnikom. Dzięki uzyskanej pom ocy finansowej i ofiarnej pracy ludzi, większość prac została zakończona do 30 grudnia 1999 roku. Plany budowy nowego gmachu bibliotecznego Trudna sytuacja lokalowa Biblioteki Głównej spowodowana przez powódź i brak miejsca na grom adzenie zbiorów stały się przedmiotem troski władz adm inistracyjnych i uniwersyteckich. Dnia 12 stycznia 1998 roku został powołany Społeczny Kom itet Budowy Biblioteki Uniwersyteckiej w Opolu, w jego skład weszli parlamentarzyści, przedstaw iciele administracji państwowej, politycy, pisarze, bibliotekarze, nauczyciele akadem iccy i przedstawiciele przemysłu. Honorowym przew odniczącym został ks. biskup prof. dr hab. Alfons Nossol, pracami organizacyjnymi będzie kierował przewodniczący Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Stanisław Kochman. W celu upamiętnienia podjęcia tej ważnej decyzji przez mieszkańców województwa opolskiego, pozwalamy sobie zamieścić teksty dokum entów przygotow anych i skierowanych do różnych środowisk z prośbą o poparcie zainicjow anych starań (załącznik 1, 2, 3 do artykułu). Rok 1998 przeznaczono na opracowanie programu użytkowego oraz wytycznych architektoniczno-urbanistycznych nowego obiektu. Program użytkowy obiektu opracowany został w 1998 roku przez Wandę Matwiejczuk i Elżbietę Czerwińską. W oparciu o ten dokument Jerzy Maj, Witold Przybyszewski, A nna Przybyszewska opracowali wytyczne architektoniczno-urbanistyczne oraz technologiczne1. W ojewoda Opolski, Ryszard Zembaczyński po 1 Program użytkowy obiektu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, oprać.: Wanda Matwiejczuk i Elżbieta Czerwińska, Opole 1998 (maszynopis). Wytyczne architektoniczno-urbanistyczne. Program użytkowy oraz wytyczne technologiczne, oprać.: Jerzy Maj, Witold Przybyszewski, Anna Przybyszewska, Warszawa 1998 (maszynopis).

25 20 Wanda Matwiejczuk wołał zespół doradczy przy architekcie wojewódzkim, który wspomagał dyrekcję Biblioteki w pracach programowych. Opracowany wniosek, dotyczący budowy nowego gmachu bibliotecznego na posesji stanowiącej własność Uniwersytetu, skierowano do opinii M inisterstwa Edukacji Narodowej. Planowany obiekt przewidziany jest docelowo na zgromadzenie ok woluminów. Jego realizacja przebiegać będzie w czterech etapach: I etap - przygotowanie i wykonanie projektu architektonicznego i proje- R ktu budowlano-wykonawczego oraz przygotow anie placu budowy. II etap - planowane rozpoczęcie budowy i realizacja zadań umożli- L wiających budowę głównego gmachu, w którym znajdą się: informacja naukowa, agendy udostępniania zbiorów, dział zbiorów zabytkowych, zespół pracowni bibliotecznych i dydaktycznych, magazyn otwarty z wolnym dostępem do zbiorów na woluminów, magazyn z wolnym dostępem do czytelni na woluminów, magazyn ogólny na zbiory zwarte i czasopisma na woluminów. III etap L IV etap L budow a I magazynu na woluminów. - budow a II magazynu również na woluminów. Obiekt będzie m ieścił zbiory biblioteczne Uniwersytetu Opolskiego z następujących dziedzin: filologia polska, językoznawstwo, slawistyka, filologia wschodniosłowiańska, historia, pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, ochrona środowiska, polityka, geografia, a także zbiory prezencyjne ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych programem studiów uniwersyteckich, zbiory regionalne dotyczące Śląska Opolskiego oraz zbiory ekonomiczne Biblioteki W ydziału Ekonomicznego. Podstawowym zbiorem bibliotecznym będą druki zwarte i czasopiśmiennictwo, ponadto zgromadzone zostaną starodruki, kolekcje zbiorów autorskich, archiwalia, kartografia, zbiory specjalne, dokumenty życia społecznego, normy, zbiory m ikrofilmów i m ikrofisz, fotokopie, nagrania dźwiękowe i filmy. Realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do powstania pełnego kompleksu bibliotecznego i informacyjnego, zlokalizowanego przy ul. Oleskiej w pobliżu gm a chu głównego Uniwersytetu. Inwestycja ta zaspokoi potrzeby opolskiego środowiska naukowego na najbliższe trzydzieści lat.

26 Odbudowa zniszczonego obiektu i plany budowy nowego gmachu bibliotecznego 21 Załącznik la APEL Senatu Uniwersytetu Opolskiego do polskich środow isk uniwersyteckich i akadem ickicli Senat Uniwersytetu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 27 listopada 1997 r. zapoznał się z raportem ekspertów o stanie technicznym gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu. Raport ten jednoznacznie stwiterdza, że zalane w wyniku powodzi lipca 1997 r. pomieszczenia magazynowe nie nadają się do użytku i na trwale uniemożliwiają bezpieczne magazynowanie zbiorów uszczuplając o 50% ogólną powierzchnię magazynową Biblioteki. Ten stan infrastruktury Biblioteki Głównej nie zapewnia warunków dla przechowywania zbiorów odtwarzanych po stratach powodziowych (około woluminów), magazynowania nowych bieżących nabytków (około woluminów) i tzw. egzemplarzy obowiązkowych przekazywanych Bibliotece Głównej przez wszystkie polskie wydawnictwa decyzją Ministerstwa Kultury (około tysięcy egzemplarzy). Już w bieżącym roku akademickim wyczerpią się możliwości magazynowania zbiorów. Biorąc pod uwagę stan aktualnej Biblioteki Głównej i płynące stąd poważne zagrożenia dla pełnienia przez nią podstawowych funkcji naukowych i dydaktycznych adresowanych do całego środowiska naukowego Opolszczyzny, szczególnie humanistycznego, Senat Uniwersytetu Opolskiego podjął uchwalę zobowiązującą władze UO do wszczęcia starań o budowę nowego gmachu biblioteki uniwersyteckiej. Senat Uniwersytetu O polskiego zwraca się jednocześnie do wszystkich środow isk naukowych i akademickich w Polsce o solidarne poparcie starań w sprawie budowy nowego gmachu B iblioteki G łównej kierowanych przez władze Uczelni 1 W ojewodę O polskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Senatu UO prof, dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

27 22 Wanda M atwiejczuk Załącznik lb U c h w a la n r 11 / S en atu U n iw e rs y te tu O p o ls k ie g o w s p ra w ie b u d o w y B ib lio te k i G łó w n e j S enat U n iw e rsyte tu O p o ls k ie g o na posiedzeniu w d n iu 27 lis to p a d a 1997 roku, po zapozn aniu się z raportem o stanie B ib lio te k i G łów nej po p o w o d zi prze dstaw ion ym p rz e z d y re k to ra B iblioteki dr W a n d ę M atw iejczu k, podjął uchw alę o k o n ie c z n o ś c i budow y now ego g m a chu B ib lio te k i G łów nej U niw ersytetu O p o ls k ie g o.. S enat zw ra ca się do W o je w o d y O polskie go z apelem o n ie zw ło czn e w y s tą p ie n ie do R ządu R z e c z y p o s p o lite j Polskiej w im ie n iu ad m in istra cji w o je w ó d ztw a o p o lskie g o z w n io s k ie m o w łączen ie do c e n tra ln e g o rejestru inw estycji z w ią z a n y c h z usu w a nie m skutków p o w o d zi w w o je w ó d z tw ie opolskim zadania in w e s ty c y jn e g o w postaci b u d o w y b ib lio te k i un iw e rs y te c k ie j w Opolu. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami

Bardziej szczegółowo

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Olsztyn, 23 października 2014 r. Budynki bibliotek akademickich

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

Działania inwestycyjne

Działania inwestycyjne Działania inwestycyjne Narada dyrektorów Ryszard Wojtkowski Warszawa, 28.11.2013 r. Inwestycje w 2013 r. archiwa państwowe prowadzą 13 inwestycji Budowa siedziby dla Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1 2002 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redakcja: Federacja B ibliotek K ościelnych FIDES Redaktor naczelny: k s.jan B edn arczyk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE NYSA, MAJ 2014 Rozdział I --- Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Twórcy a biblioteki cyfrowe Problemy z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Zadania biblioteki 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI SOLIDARNOŚCI

WIADOMOŚCI SOLIDARNOŚCI WIADOMOŚCI SOLIDARNOŚCI SGGW Numer 41 maj 2010 r. Prawa Podkówka (b.10) p. 48 tel. (22) 59 31310 Polska walczy z wielką wodą http://snszzs.sggw.pl Zalane drogi i domy, przerwane wały przeciwpowodziowe,

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość Grażyna Nowak Katarzyna Przybylska Oddział Udostępniania Zbiorów I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość W dniach 19 20 maja 2016 r. w Bibliotece

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 8/R/09 INSTRUKCJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Zatwierdzona przez Dyrektora Biblioteki UG w dniu 4 listopada 2008 r. I n s t r u k c j

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii Minimalne wyposażenie sal, zasady dostępu do zbiorów bibliotecznych, do

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 162/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu Rozdział I Zagadnienia ogólne 1 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU

REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU I. Postanowienia ogólne 1 1. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zwane dalej Wydawnictwem jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną działającą

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

Regulamin Organizacyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 r. Regulamin Organizacyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" obowiązującą od 1 września 2005, a niektóre jej postanowienia dotyczące pracownikowi uczelni obowiązujące od 1 września 2006 r., pozbawiła

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 marca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Moduł IX. Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu?

Moduł IX. Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu? Moduł IX Jak skorzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu? 1. Czytelnia Ogólna i Czasopism Czytelnia Ogólna i Czasopism udostępnia książki i czasopisma z zakresu dyscyplin reprezentowanych w UŚ (poza chemią

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Komputeryzacja poprzedza informatyzację polega na wprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

Program. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Program. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Program Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 265-270 2008 PROGRAM KONFERENCJI Poniedziałek (24 XI 2003 ) Część I. Ogólna/Uroczysta Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Łódź Uniwersytet Łódzki godz. 9 00 Dr Ryszard

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

Akademia Tarnowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Tarnów 11 październik 2007 Wizyta premiera Jarosława Kaczyńskiego

Akademia Tarnowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Tarnów 11 październik 2007 Wizyta premiera Jarosława Kaczyńskiego Akademia Tarnowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Tarnów 11 październik 2007 Wizyta premiera Jarosława Kaczyńskiego Prof. Kazimierz Wiatr Senator RP Przewodniczący Komisji Nauki i Edukacji Dyrektor ACK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. KOMITETU ZRÓWNOWAśONEJ GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI PAN W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. KOMITETU ZRÓWNOWAśONEJ GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI PAN W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU ZRÓWNOWAśONEJ GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI PAN W 2011 ROKU I. Skład Komitetu Komitet ZrównowaŜonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi został wybrany na kadencję 2007

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator.

Biblioteka Informator. Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla ucznia W bibliotece 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM Mgr Ewa Nowak Katowice SUM biblioteka główna śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach w innej siedzibie Abstract The Main Library of the Medical University of Silesia in Katowice has been located

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 SPRAWOZDANIE ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 1) Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie jest uzyskanie opinii potencjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r. Monitor Polski Nr 52-1012 - Poz. 498 i 499 498 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO zdnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Toruń, 06.07.2016

Bardziej szczegółowo

Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12

Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12 Wyjazdy studentów ogółem (na studia i na praktyki) Dwadzieścia polskich uczelni, które wysłały najwięcej studentów na studia i praktyki Erasmusa w roku 2011/12 Liczba wyjazdów studentów na studia 1. Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Biblioteki Zespołu Szkół Muzycznych W Szczecinie

Regulamin. Biblioteki Zespołu Szkół Muzycznych W Szczecinie Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół Muzycznych W Szczecinie Na podstawie 12 Statutu Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie (tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przyszłych i obecnych pracowników bibliotek publicznych, szkolnych i naukowych Oferta studiów:

Kształcenie przyszłych i obecnych pracowników bibliotek publicznych, szkolnych i naukowych Oferta studiów: Małgorzata Kowalska Mariusz Jarocki Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK IV Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" W sieci bibliotek. Współpraca, integracja, nowoczesność Gdańsk

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim działa na podstawie aktu o jej utworzeniu, uchwał

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działalność Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii. Rok akademicki 2010/2011

Raport podsumowujący działalność Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii. Rok akademicki 2010/2011 Raport podsumowujący działalność Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii Rok akademicki 2010/2011 1 Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii - Ideą powołania do życia ogólnopolskiej sieci Klubów ASE jest zachęcenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo