Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok Autopoprawka. Zarząd Województwa Małopolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010. Autopoprawka. Zarząd Województwa Małopolskiego"

Transkrypt

1 Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010 Autopoprawka Zarząd Województwa Małopolskiego

2 BudŜet 2010 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,0% przewidywany wzrost PKB 1,2% BudŜet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Przewiduje wykorzystanie funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Zmiana przepływu środków w ramach dotacji rozwojowej będącej źródłem finansowania programów operacyjnych Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji Uwzględnia nowe zadania i projekty realizacyjne 2

3 Struktura dochodów budŝetu WM w latach (plan na 01.01) Miliony zł , , , dochody Województwa środki UE

4 Struktura dochodów budŝetu Województwa na 2010 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa dotacje na programy europejskie subwencja ogólna pozostałe dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

5 Struktura dochodów budŝetu Województwa na 2010 rok według źródeł powstawania PIT + CIT; 380,5 mln zł 42,2% dotacje celowe na zadania rządowe; 46,2 mln zł 5,1% dotacje na programy europejskie; 288,7 mln zł 32,1% subwencja ogólna; 139,4 mln zł 15,5% inne; 45,9 mln zł 5,1% 5

6 Wysokość wydatków budŝetu Województwa w latach Miliony zł , , środki Województwa środki UE 6

7 Wydatki ogółem - w tym na waŝniejsze programy operacyjne (w mln zł) 11,7 Całość: 1 287,9 mln zł 516,7 645,8 7,8 105,9 MRPO PROW pozostałe wydatki UE PO KL pozostałe wydatki budŝetowe 7

8 Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach w % 60 63, ,4 53,3 50, ,7 40, ,

9 Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków UE w latach Miliony zł , , środki Województwa środki UE 9

10 Kredyty w latach Miliony zł ,3 Miliony zł , ,6 152, , ,9 plan na ,0 36,1 stan aktualny kredyt na fin. deficytu 285,7 projekt 2010 Plan na 1.01 Wykonanie na kredyt pomostowy na prefin. projektów 10 współfin. z UE

11 Plan budŝetu województwa na 2010 rok po uwzględnieniu Autopoprawek Nr 1 i Nr 2 Treść Projekt planu po autopoprawce Nr 1 Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt planu po autopoprawce Nr 2 Treść Projekt planu po autopoprawce Nr 1 Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt planu po autopoprawce Nr 2 I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY kredyty kredyty do spłaty kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budŝetu UE spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budŝetu UE spłata udzielonych poŝyczek wykup obligacji Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

12 Prace nad budŝetem Autopoprawki Nr 1 i Nr 2 Autopoprawka nr 1 zwiększenie dochodów o kwotę zł zwiększenie wydatków o kwotę zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych zadań w 2009 r. na 2010 r. oraz innych zmian Autopoprawka nr 2 Autopoprawka będąca odpowiedzią ZWM na wnioski Radnych, Komisji i Klubów SWM. zwiększenie dochodów o kwotę zł zwiększenie wydatków o kwotę zł Źródłem finansowania powyŝszych zmian jest zwiększenie dochodów z tytułu: zbycia udziałów i akcji w spółkach zł ze sprzedaŝy nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego zł z tytułu wpływów z PIT zł oraz CIT zł 12

13 Autopoprawka nr 1 Na zadanie: Północna obwodnica Krakowa wzrost dochodów o kwotę stanowiącą udział Gminy Kraków wzrost wydatków o kwotę zł (w tym udział WM: zł) Ze względu na duŝą ilość wnioskóoŝonych w czasie konsultacji społecznych, płatność umowy z wykonawcą koncepcji programowo - przestrzennej będzie w 2010 r. Zadanie pn. Projekt Małopolska w akcji (Działanie 8.1 MRPO) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji rozwojowej - Regionalne Programy Operacyjne zmniejszenie wydatków - Promocja jednostek samorządu terytorialnego W 2009 r. zwiększono środki na umowy ze sportowcami oraz na badania marketingowe umoŝliwiające prowadzenie działań promocyjnych. 13

14 Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o zł Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne na zadaniach: w ramach Programu Inwestycyjnego Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego Kwota nie została wykorzystana w 2009 roku ze względu na zbyt wysoką cenę zaproponowaną przez jedynego oferenta oraz brak innych ofert na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie zrealizowane wydatki zostaną w 2010 roku przeznaczone na usuwanie szkód powodziowych oraz regulacje rzek i potoków. Budowa zbiorników małej retencji w ramach MRPO Na wykup i wywłaszczenie terenu pod zbiorniki Grodna oraz Skrzyszów 14

15 Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o zł Transport i łączność na zadaniach: Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych na dotację dla GiM Dobczyce na zadanie Przebudowa i budowa chodników wraz z kanalizacją opadową w ciągu DW nr Brak moŝliwości podpisania umowy z wykonawcą w 2009 r. w związku z rozpatrywaniem protestów w ramach postępowania przetargowego. Dotacja zostanie przekazana w 2010 r. Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z rowów melioracyjnych do rzeki Skawy w km przy budowie obwodnicy Zembrzyc Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2009 r. ze względu na przedłuŝające się procedury pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. 15

16 Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o zł Turystyka na zadaniach: Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) PrzedłuŜające się procedury przetargowe. Gospodarka mieszkaniowa na zadaniach: Gospodarowanie mieniem Województwa na prace konserwatorskie w nieruchomości w Bulowicach Gospodarowanie mieniem Województwa na zakup nieruchomości w związku z inwestycją - Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Środki zabezpieczone w budŝecie Województwa w 2009 r. na w/w zadania nie zostaną wydatkowane. 16

17 Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o zł Administracja publiczna na zadanie Promocja Województwa : promocja nowych połączeń lotniczych z Małopolską Zakończenie procedury przetargowej planowane na luty 2010 r. wydawnictwo rocznicowe poświęcone 400-leciu konwentu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego Opóźnienie wydania publikacji (styczeń 2010 r.). opracowanie Plan strategii marketingowej Województwa Małopolskiego na lata Ze względu na zakres prac pozostających do wykonania, dokument zostanie ukończony w 2010r. 17

18 Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o zł Oświata i wychowanie na zadanie: Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dla potrzeb Centrum Kształcenia i Turystyki Małopolska Akademia Gościnności w Myślenicach Rozpoczęcie prac opóźnione z powodu procesu protestacyjnego w procedurze przetargowej. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie: Pomoc finansowa dla gmin Województwa Małopolskiego na rekultywację gleb zdegradowanych przez powódź Ze względu na warunki atmosferyczne, wykonanie prac rekultywacyjnych jest niemoŝliwe w 2009 roku. 18

19 Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o zł (1) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Mecenat Małopolski - Program Ocalenia Dokumentów Kościelnych na Wschodzie" Podkowa Małopolska KARPATY OFFer. Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki Działanie 3.3.B MRPO Karpacka Mapa Przygody-wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolskopreszowskiego pogranicza Modernizacja siedziby Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach - Działanie 3.3 A MRPO Ze względu na błędne oszacowanie tempa zaplanowanych kwerend archiwalnych na etapie projektowania, nie było moŝliwe zrealizowanie dwóch etapów zadania - zakończenie prac II etapu i rozpoczęcie III etapu planowane w 2010 r. Zakup niektórych towarów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu niezrealizowany w 2009 r. dokonany zostanie w 2010r. Przesunięcie części zadań w związku ze znacznym opóźnieniem podpisania umowy o współfinansowanie projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka. Zaplanowane w 2009r. prace wykonane zostaną w 2010r. z powodu konieczności osuszania piwnic oraz utrudnienia z powodu prac w czynnym obiekcie. 19

20 Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o zł (2) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: "Miedzy wschodem a zachodem.." - wystawa statków powietrznych Sojuszu Północnoatalntyckiego - NATO Działanie 3.3B MRPO Pozyskanie nowych eksponatów na wystawę ze względu na wielopłaszczyznowe procedury formalne przekazania samolotów oraz wysoki poziom skomplikowania operacji transportowych wymaga realizacji zadania w dłuŝszym okresie czasu. Jarmark Kultur Działanie 3.3. B MRPO Z uwagi na zmiany umowy o dofinansowanie z dotacji rozwojowej MRPO wydatkowanie środków przenosi się na 2010r. Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie Z uwagi na przedłuŝające się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac konserwatorskich wnętrza ratusza prace te zostaną wykonane w 2010r. 20

21 Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o zł Kultura fizyczna i sport na zadania: Remonty i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem ORLIK PLUS Niewykonanie części zadania w rocznym cyklu inwestycyjnym w 2009 przez 6 jst oraz przesunięcie realizacji na 2010r. Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" Na wsparcie 2 dodatkowych jst (G. Rabka Zdrój i G. Krynica Zdrój) w związku z opóźnieniem w zakończeniu cyklu inwestycyjnego w 2009r. 21

22 Autopoprawka nr 1 Zmniejszenie wydatków w Muzea na zadaniu inwestycyjnym Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Na zadanie zostaną przeznaczone środki ze sprzedaŝy działki przy ul. Bora Komorowskiego stanowiącej własność Muzeum oraz ze sprzedaŝy mieszkania przy ul. HoŜej 40 w Warszawie. 22

23 Autopoprawka nr 1 Przenosi się zadania: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL z Departamentu Edukacji i Sportu do nowoutworzonego Biura ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Pion ochrony z Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności do Departamentu Kontroli W związku z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej UMWM. 23

24 Autopoprawka nr 2 Zwiększenie dochodów budŝetu w działach: Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Transport i łączność - Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa. Z tytułu zbycia akcji spółki PKS w Wadowicach S.A. Z tytułu zbycia udziałów w spółce Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego sp. z o.o. Podatek dochodowy od osób fizycznych zł Podatek dochodowy od osób prawnych zł Z tytułu zbycia udziałów w spółce Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o. 24

25 Autopoprawka nr 2 Zwiększenie wydatków budŝetu w działach: Rolnictwo i łowiectwo na zadania: Rozwój wsi i rolnictwa Budowa zbiorników małej retencji w ramach środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Na pomoc finansową dla gmin wchodzących w skład Lokalnych Grup Rybackich Wywłaszczenia i wykupy terenu pod zbiorniki Grodna i Skrzyszów Inwestycje drogowe i mostowe Transport i łączność na zadania: na: zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych zł modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych zł Modernizacja dróg gminnych na pomoc finansową dla gmin na modernizację dróg gminnych 25

26 Autopoprawka nr 2 Zwiększenie wydatków budŝetu w działach: Administracja publiczna na zadaniach: Promocja Województwa na: obchody rocznic jubileuszowych ( zł) wsparcie najciekawszych inicjatyw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich ( zł). Integracja Województwa na wydatki związane z przyznaniem Nagrody Województwa im. Jerzmanowskich. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa na zadanie: Wsparcie finansowe prac budowlanoremontowych remiz straŝackich z terenu województwa małopolskiego W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa gminom, na budowę i modernizację remiz straŝackich. 26

27 Autopoprawka nr 2 Zwiększenie wydatków budŝetu w działach: Promocja zdolnej młodzieŝy Oświata i wychowanie na zadaniu: Ochrona zdrowia na zadaniu: Plan rozszerzenia Regionalnego Programu Stypendialnego o przyznawanie jednorazowych nagród finansowych stanowiących kontynuację działań realizowanych dotąd w ramach projektu Gala Laureatów. inwestycja pn.: Rozbudowa Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J Dietla przy al. Focha 33 w Krakowie Kontynuacja zadania. 27

28 Autopoprawka nr 2 Zwiększenie wydatków budŝetu w działach: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Regionalny obieg kultury Na działanie pn.: Encyklopedia Małopolski przedstawiające krótką monografię Małopolski, mająca na celu określenie historii regionu. inwestycja pn. Budowa gmachu Filharmonii w Krakowie inwestycja pn.: Modernizacja pomieszczeń w Ratuszu na krakowskim Kazimierzu (Muzeum Etnograficzne w Krakowie) Na ustalenie lokalizacji dla budowy gmachu Filharmonii oraz przeprowadzenie konkursu na wybranie projektu gmachu. Na remont pomieszczeń i modernizację dzwonnicy Ratuszowej. inwestycja pn.: Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie Upowszechnianie kultury fizycznej Kultura fizyczna i sport na zadaniu: Na budowę amfiteatru w Skansenie w Wygiełzowie. Na współorganizację VIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich Zakopane

29 Autopoprawka nr 2 Zmniejszenie rezerw celowych: Rezerwy celowe Zmniejszenie rezerw celowych o zł w tym: na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych o kwotę zł, tj. do kwoty zł na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o kwotę zł, tj. do kwoty zł Utworzenie rezerw celowych w kwocie zł: na finansowanie udziału Województwa Małopolskiego w Forum Ekonomicznym w Krynicy zł (zmniejszenie wydatków o kwotę zł z zadania pn. Promocja Województwa ) na usuwanie skutków sytuacji kryzysowych zł 29

30 Autopoprawka nr 2 Przeniesienie wydatków budŝetu w działach: Rolnictwo i łowiectwo na zadaniu: Rozwój wsi i rolnictwa z wydatków przeznaczonych na otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Małopolskiego w dziedzinie aktywizacji gospodarczej i ochronie dziedzictwa obszarów wiejskich w małopolskich Karpatach (kontynuacja) Kultura fizyczna i sport na zadaniu: Środki przeznacza się na: wykonanie badań odmian najbardziej przydatnych do uprawy w warunkach klimatyczno glebowych sporządzenie listy odmian zleconych do uprawy na terenie województwa małopolskiego ( zł) na opracowanie Programu wsparcia rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki tradycyjnej, w tym sadownictwa, pszczelarstwa i owoców miękkich ( zł). Z zadania pn.: Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik na zadanie pn.: Remonty i modernizacje boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem ORLIK PLUS. 30

31 Kancelaria Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU BudŜet miasta stołecznego Warszawy na 2011r. URSUS SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo