STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, KĘDZIERZYN-KOŹLE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE"

Transkrypt

1 BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax tel kom INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT: STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, KĘDZIERZYN-KOŹLE PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI I IZOLACJI WILGOTNOŚCIOWEJ ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO ARCHITEKTONICZNA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: PLAC WOLNOŚCI 13, KĘDZIERZYN-KOŹLE Dz. nr. 986/2 Obręb Kędzierzyn nr egz. Autor: inż. Marian Rupnik up. nr 163/Op/82 Opracował: inż.arch. Tomasz Jurkowski Kędzierzyn-Koźle, r.

2 PROJEKT BUDOWLANY 1) Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO PLAC WOLNOŚCI 13, KĘDZIERZYN-KOŹLE 2) Nazwa i adres jednostki projektowania: BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 3) Stadium i temat : Projekt budowlany: Architektura 4) Opracował : inż. arch. Tomasz Jurkowski 5) Autor : podpis... Marian Rupnik up. nr 163/Op/82 podpis...

3 Kędzierzyn_Koźle, OŚWIADCZENIE Oświadczam, że PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI I IZOLACJI WILGOTNOŚCIOWEJ ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO realizowany na działce nr_986/2, w Kędzzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Marian Rupnik Tomasz Jurkowski

4 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie oraz uzgodnienia z Zamawiającym, oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadanym tytule prawnym do dysponowania przedmiotowym terenem na cele budowlane, inwentaryzacja budynku, podstawowa literatura techniczna dotycząca poruszanych problemów, aktualne przepisy Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy wykonawcze. 2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. Lp. nr w treści nr strony 1. - Strona tytułowa Dane ogólne Decyzje o nadaniu uprawnień Zaświadczenia projektanta o członkostwie w Opolskej Izbie Opis techniczny Spis zawartości opracowania Spis rysunków Część opisowa Informacja BiOZ Wypisy z rejestru gruntów SPIS RYSUNKÓW. Nr Nazwa rysunku Skala 1 Plan sytuacyjny 1 : Rzut obrysu ścian zewnętrznych piwnic Przekrój A_A 1 : : 25

5 4. CZĘŚĆ OPISOWA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Sporządzono wg. DZ.U. z dnia 3lipca 2003 r. Nr 120 poz Rozdz. 3 8 pkt Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i izolacja wilgotnościowa zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13, nr działki 986/2. Inwestycja będzie realizowana jednoetapowo. 4.2 Projektowane zamierzenie nie przewiduje jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu terenu. Modernizacja dotyczy wyłącznie robót termomodernizacyjnych budynku w zakresie nie zmieniającym jego obrysu zewnętrznego, ani też funkcji oraz konstrukcji. 4.3 Działka, na której przewiduje się w/w inwestycję znajduje się poza wpływem eksploatacji górniczej. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Sporządzono wg. DzU nr_120 z dnia 3 lipca 2003r poz. 1133, rozdział Przedmiot, cel i zakres inwestycji Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i izolacja wilgotnościowa zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Ocieplenie oraz izolacja ścian piwnic będzie układane od fundamentu do poziomu +-0,00 czyli do poziomu przyległego terenu. 5.2 Rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne W związku z planowaną inwestycją nie ulegają zmianie istniejące rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne przedmiotowego budynku. 5.3 Dane ogólne Zestawienie powierzchni bilans terenu: powierzchnia działki nr 405/ m2 powierzchnia zabudowy maksymalna wysokość budynku ~580,00 m2 ~22,00 m W związku z planowaną inwestycją, bilans terenu nie ulegnie zmianie.

6 5.4 Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, obustronnie tynkowane gr.54cm. Stropy ceramiczne typu Klaina. 5.5 Stolarka okienna i drzwiowa Większość okien zewnętrznych mieszkań i klatki schodowej wymienione na nowe, szklone 2x, o podwyższonej szczelności; szacowana wartość współczynnika przenikania tych okien U=1,9W/m2*K. Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku drewniane. 5.6 Obróbki blacharskie Istniejące obróbki wykonane z blachy stalowej gr. 0,55mm ocynkowanej. 5.7 Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe pozostają bez zmian. 5.8 Instalacje Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodociągową, gazową, oraz kanalizacyjną. Instalacje podłączone do sieci miejskich. 5.9 Wpływ planowanej inwestycji na środowisko Przedmiotowa inwestycja w opisanym wyżej zakresie, przy przyjętych rozwiązaniach nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko. 6. OCENA STANU TECHNICZNEGO Budynek pod względem technicznym oceniono jako dobry. Obiekt może być poddany pracom termomodernizacyjnym. 6.1 Analiza rodzaju i stanu muru jako podłoża pod styropian Na podstawie oględzin stwierdza się, że ściany piwnic, które będą podlegać termomodernizacji chociaż miejscami zawilgocone i zagrzybione, są jednak w stanie technicznym dobrym i nadają się po osuszeniu i odgrzybieniu do powyższego zamierzenia.

7 6.2 Ocena izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych Ocenę wartości cieplnej elementów budowlanych zastosowanych w obiekcie wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sposób obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła PN-EN ISO 6946:2004. Budynek leży w II strefie klimatycznej. Dach Konstrukcja dachu drewniana, dach stromy czterospadowy Ściany zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych piwnic przed termomodernizacją budynku wynosi: -ściany zewn. części podziemnej obustronnie otynkowany mur z cegły pełnej gr.54 cm, U= 1,0 W/m 2 *K Stolarka okienna i drzwiowa Większość okien została wymienione na nowe, zespolone, o podwyższonej szczelności; szacowana wartość współczynnika przenikania tych okien U=1,9W/m2*K Drzwi zewnętrzne wejście do budynku drewniane 7. OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI 1. Odgrzybianie i osuszanie zawilgoconych powierzchni ścian przyziemia 2. Położenie dwóch warstw izolacji pionowej lepiku asfaltowego 3. Montaż membrany kubełkowej z PCV na ścianie fundamentowej piwnic na wysokość równą z poziomem przyległego terenu. 4. Ocieplenie ścian zewnętrznych nośnych przy użyciu metody bezspoinowej (BSO). Wymagany po termomodernizacji współczynnik przenikania ciepła dla: przegrody z cegły pełnej U 0,29W/m2*K, Uzyskamy powyższe współczynniki przez przytwierdzenie warstwy XPS ułożonego szczelnie styroduru XPS o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ 0,042 W/m*K. 5. Ułożenie listwy cokołowej, dociskowej, uszczelniającej górną powierzchnię styropianu

8 8. WYMAGANIA I ZALECENIA 1) Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 2) Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż. zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1998 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U ) oraz Rozp. Nr 46 MGPiB z dnia 14 stycznia 1994 r,

9 BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax tel kom INWESTOR: TEMAT: STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, KĘDZIERZYN-KOŹLE PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI I IZOLACJI WILGOTNOŚCIOWEJ ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO BRANŻA: Informacja BIOZ OBIEKT: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: PLAC WOLNOŚCI 13, KĘDZIERZYN-KOŹLE Dz. nr. 986/2 Obręb Kędzierzyn nr egz. Autor: Opracował: inż. Marian Rupnik up. nr 163/Op/ Kędzierzyn-Koźle ul. Bolesława Krzywoustego 14F/8 inż.arch. Tomasz Jurkowski Kędzierzyn-Koźle, r.

10 1. ZAKRES l KOLEJNOŚĆ ROBÓT Zamierzeniem inwestora jest termomodernizacja i izolacja wilgotnościowa zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego. Zakres oraz kolejność wykonywania prac budowlanych : - usunięcie istniejącej kostki brukowej w pasie przyległym do ścian piwnicznych budynku, - wykonanie wykopu do poziomu fundamentu - naprawa i wyrównanie uszkodzonego lub luźnego tynku, - odgrzybienie powierzchni i osuszenie mocno zawilgoconych ścian - ułożenie izolacji tj. folii kubełkowej PCV - wykonanie ocieplenia ze styroduru XPS gr.10cm - ułożenie listwy cokołowej, dociskowej, uszczelniającej górną powierzchnię styropianu 2. WYKAZ OBIEKTÓW Na działce o nr 986/2 w Kędzierzynie-Koźlu na Placu Wolności znajduje się centralnie położony budynek Starostwa Powiatowego, który ma zostać poddany termomodernizacji, 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA Istniejące zagospodarowanie nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa j zdrowia ludzi. 4. ZAGROŻENIA MOGACE WYSTAPIĆ W CZASIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane zamierzenia /choć nie należy ich uznać za szczególnie niebezpieczne / należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Dotyczy to w szczególności robót związanych z użyciem środków chemicznych a ponadto pozostałych robót: -robót wykonywanych przy użyciu maszyn budowlanych i elektronarzędzi 5. SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW Ogólnie organizacja stanowisk pracy, instruktaż pracowników itp. zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr. 169.poz. 1650/. W przypadku prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca /mistrz budowy lub kierownik budowy/ powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

11 2) odpowiednie środki zabezpieczające; 3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: a) imienny podział pracy, b) kolejność wykonywania zadań, c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM Należy rygorystycznie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Otwarty teren wokół budowy umożliwia bez przeszkód szybką ewakuację na wypadek awarii lub innych zagrożeń. Zaleca się ogrodzenie terenu budowy w sposób uniemożliwiający zbliżanie do wykopów osobom postronnym poza godzinami pracy wykonawcy robót. Marian Rupnik Tomasz Jurkowski

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STRONA TYTUŁOWA PROJEKT REMONTU DACHU NA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PODZIEMIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PODZIEMIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PODZIEMIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE ARCHITEKTURA OBIEKT INWESTOR SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE ul. Kraszewskiego 22 SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo