Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja"

Transkrypt

1 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Rozdział 2 Uzdatnianie powietrza na wykresie h-x Molliera mgr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga

2

3 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 2 Uzdatnianie powietrza wilgotnego na wykresie h-x Moliera 2.1 Budowa wykresu Molliera W technice klimatyzacyjnej wiele procesów z udziałem powietrza wilgotnego przebiega prawie przy stałym ciśnieniu. W związku z powyższym bardzo pomocnym narzędziem projektowym do obliczeń cieplnych przemian powietrza wilgotnego zachodzących przy jego uzdatnianiu są wykresy psychrometryczne. W Europie najbardziej rozpowszechniony jest wykres opracowany przez Molliera. Rys.2.1.Wykres h-x Molliera dla powietrza wilgotnego Wykres h-x Molliera jest to rozwartokątny układ współrzędnych, na którym są naniesione następujące linie charakterystyczne: rodzina linii parametrycznych oznaczających wilgotność względną 1, 2, wraz z krzywą nasycenia = 1,0 oddzielającą obszar powietrza nienasyconego (powyżej krzywej) od obszaru mgły (poniżej krzywej). Krzywa nasycenia zbliża się asymptotycznie 3

4 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 do izotermy odpowiadającej temperaturze nasycenia przy ciśnieniu pary przyjętym dla wykresu (np. do t a = 100 C dla p a = 0,1 MPa); skala kierunków przemian termodynamicznych ( ) z początkiem w punkcie 0 C na osi rzędnych. Dla przemian wyznaczanych przez odcinki, dla których znane są punkty początkowe i końcowe, zależność ta przyjmuje postać: Δh Φc 1 ε [kj kg ]; (2.1) Δx m c niezbędna ilość ciepła potrzebna do zmiany stanu powietrza wilgotnego, [kj]; masa wilgoci zawarta w powietrzu, [kg]; m w w izotermy: Na krzywej nasycenia izotermy załamują się. Przy temperaturze 0 C może występować częściowo mgła wodna i lodowa, zatem na krzywej nasycenia izoterma 0 C rozdwaja się na (rys.6.4): izotermę mgły wodnej, izotermę mgły lodowej; linie określające gęstość powietrza ( ) lub objętość właściwą powietrza (v). Należy zwrócić uwagę na to, że często objętość właściwa podawana jest na 1 kg powietrza suchego, natomiast gęstość na m³ mieszaniny; linie pomocnicze pomagające określić ciśnienie nasycenia oraz ciśnienia cząstkowe pary izentalpy; iinie stałej zwartości wilgoci (x = idem). Miejsce przecięcia izotermy powietrza wilgotnego z krzywą = 1,0 wyznacza punkt nasycenia N określający zwartość wilgoci w powietrzu nasyconym x n w temperaturze t 1 (rys.2.2). Punkt rosy R jest wyznaczany poprzez przecięcie linii stałej zawartości wilgoci x = idem z krzywą nasycenia. Punkt ten określa temperaturę rosy (t R ), czyli temperaturę do której należy schłodzić powietrze, aby było całkowicie nasycone bez zmiany wilgoci (rys.2.2). 4

5 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Rys.2.2. Stan nasycenia oraz punkt rosy Rys.2.3.Temperatura termometru mokrego Temperatura termometru mokrego (t m ) jest wartością wskazaną przez termometr, którego czujnik jest owinięty zwilżoną gazą. Na jej wartość ma wpływ początkowa temperatura wody oraz wymiana ciepła pomiędzy powierzchnią gazy a otoczeniem. Temperaturę wg termometru mokrego dla powietrza wilgotnego o stanie P odczytujemy w sposób następujący (rys.2.3): 1. przez punkt P prowadzimy prostą równoległą od izentalp, 2. w miejscu przecięcia tej prostej z krzywą nasycenia = 1,0 wyznaczamy punkt M, 3. dla punktu M odczytujemy temperaturę wg termometru suchego, która jest jednocześnie temperaturą wg termometru mokrego dla punktu P. Uwaga! Do obliczeń inżynierskich można przyjąć następujące uproszczenie: kierunek izoterm termometru mokrego w obszarze mgły pokrywa się z kierunkiem izentalp. 5

6 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział Podstawowe procesy uzdatniania powietrza wilgotnego na wykresie h-x Na podstawie warunków wynikających z bilansu ciepła i masy w procesach przemian termodynamicznych zachodzących w powietrzu wilgotnym można dokonywać, wykorzystując ich interpretację graficzną na wykresie h-x, obliczeń wydajności urządzeń realizujących te procesy Mieszanie Na rysunku 2.4. przedstawiono schemat mieszania dwóch strumieni powietrza, których parametry określają punkty P 1 oraz P 2. Bilans masowy tej przemiany można zapisać w następującej postaci:... m 1 m 2 mm ; (2.1). m 1,2 strumień masowy powietrza wilgotnego przed zmieszaniem, [kg h 1 ];. m strumień masowy powietrza wilgotnego po zmieszaniu, [kg h 1 ]. M Bilans cieplny procesu mieszania określa natomiast zależność:.... m h m h m m h M (2.2) h 1,2 entalpia właściwa powietrza wilgotnego przed zmieszaniem, [kj kg 1 ]; h M entalpia właściwa powietrza wilgotnego po zmieszaniu, [kj kg 1 ]; Graficznie punkt charakteryzujący powietrze po zmieszaniu (P M ) leży na prostej łączącej punkty charakteryzujące oba strumienie powietrza przed zmieszaniem (rys.2.4a) w miejscu wyznaczonym przez stosunki masowe tych strumieni. Punkt P M dzieli odcinek P 1 P 2 na części odwrotnie proporcjonalne do strumieni masowych powietrza przed zmieszaniem. Należy zwrócić uwagę, że w wyniku zmieszania dwóch strumieni powietrza nienasyconego może, w niektórych przypadkach, nastąpić jego osuszanie z powodu wykroplenia się wilgoci. Powstanie wtedy powietrze nasycone o stanie M zawierające mgłę wodną. Ma to miejsce wtedy gdy punkt mieszania leży w obszarze mgły (rys. 2.4b). 6

7 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Rys.2.4. Mieszanie dwóch strug powietrza wilgotnego: a) punkt mieszania w obszarze powietrza nienasyconego, b) punkt mieszania w obszarze mgły Ogrzewanie powietrza w nagrzewnicy Podczas ogrzewania powietrza w nagrzewnicy zawartość wilgoci w powietrzu nie ulega zmianie, a więc zmiana stanu przebiega po linii stałej zawartości wilgoci x = const. Ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej również nie ulega zmianie, rośnie natomiast temperatura, a co za tym idzie entalpia gazu (rys. 2.5). Rys.2.5. Ogrzewanie powietrza w nagrzewnicy 7

8 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Entalpię powietrza po ogrzaniu w nagrzewnicy obliczyć można z następującej zależności: a2 a1 1 t t c [kj kg ]; h h (2.3) c a średnie ciepło właściwe powietrza, [kj kg 1 K 1 ]; h a1, entalpia właściwa powietrza przed nagrzewnicą, [kj kg 1 ]; h a2 entalpia właściwa powietrza za nagrzewnicą, [kj kg 1 ]; t a1, temperatura powietrza przed nagrzewnicą, [ C]; t a2 temperatura powietrza za nagrzewnicą, [ C]. a2 a1 a Z uwagi na fakt, iż w przypadku ogrzewania powietrza w nagrzewnicy zachodzi przekazywanie ciepła tylko na drodze jawnej, moc cieplną urządzenia można wyrazić, w sposób równoważny, dwoma równaniami: Φ Φ N N. m (2.4) a h h [kw]; a2 a1. m c (2.4a) a a t t [kw]; a2. m a strumień masowy powietrza wilgotnego, [kg s -1 ]. a1 Zapotrzebowanie na energię cieplną można obliczyć z zależności: Q N a h h [kj]; m (2.5) a2 a1 m a masa powietrza wilgotnego, [kg]; Q N t t [kj]; m c (2.5a) a a a2 a1 strumień ciepła jaki mysi dostarczyć woda grzejna natomiast:. Φw ΦN mw cw tw1 tw2 kw ; (2.6) c w średnie ciepło właściwe wody, [kj kg 1 K 1 ];. m w strumień masowy wody, [kg s 1 ]; t w1 temperatura wody przed nagrzewnicą, [ C]; t w2 temperatura wody za nagrzewnicą, [ C]. 8

9 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział Chłodzenie powietrza w chłodnicach powierzchniowych Mokra powierzchnia chłodząca chłodnicy. O mokrej powierzchni mówimy gdy temperatura ścianki jest niższa od temperatury punktu rosy. Po zetknięciu się powietrza wilgotnego o stanie 1 (t p1 > t ść ) z powierzchnią ścianki chłodnicy, o temperaturze mniejszej od temperatury punkty rosy, na jej powierzchni wykropli się wilgoć. Analizując proces ochładzania w skali makroskopowej można przyjąć, że jedynie część strumienia powietrza płynącego wzdłuż powierzchni chłodzącej kontaktuje się bezpośrednio z warstwą przyścienną wody ociekającej po powierzchni ścianki, a co za tym idzie osiąga stan nasycenia. Pozostała część strumienia powietrza przepływa przez chłodnicę bez zmiany stanu. Uogólniając wynik procesu oziębiania powietrza w tych warunkach można więc opisać jako stan powietrza po zmieszaniu dwóch strumieni: powietrza wlotowego (1) oraz powietrza o parametrach warstwy przyściennej (2 ). Uśrednione parametry powietrza po zmieszaniu na wylocie chłodnicy obrazuje na wykresie h-x punkt P 2 (rys. 2.6a). Rys.2.6. Oziębienie powietrza wilgotnego w chłodnicy o temperaturze ścianki niższej od temperatury punktu rosy: a) przybliżony przebieg procesu (chłodnica 1-rzędowa), b) graficzna interpretacja współczynników: obejścia i kontaktu Współczynnik kontaktu (CF) (contact factor) definiowany jest przez masę powietrza, które kontaktuje się z powierzchnią chłodnicy w całkowitej masie powietrza: 9

10 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 t1 t2 h1 h2 CF ; (2.7) t t h 1 S 1 h S h 1 entalpia właściwa powietrza wilgotnego na wlocie do chłodnicy, [kj kg 1 ]; h 2 entalpia właściwa powietrza wilgotnego na wylocie z chłodnicy, [kj kg 1 ]; h S entalpia ścianki chłodnicy, [kj kg 1 ]; t 1 temperatura powietrza wilgotnego na wlocie do chłodnicy, [ C]; t 2 temperatura powietrza wilgotnego na wylocie z chłodnicy, [ C]; t S temperatura ścianki chłodnicy, [ C]. Współczynnik obejścia (BF) (bypass factor) natomiast jest to część strumienia powietrza, który nie kontaktuje się z powierzchnią chłodnicy, gdyż przepływa niejako przez jej obejście: BF t2 ts h2 hs 1 CF. (2.8) t t h h 1 S 1 S Współczynnik CF można w pewnym kontekście interpretować jako sprawność chłodnicy mokrej. Wartość współczynników BF i CF są ściśle związane z parametrami konstrukcyjnymi chłodnicy oraz sposobem realizacji procesu. Współczynnik kierunkowy przemiany oziębiania powietrza wilgotnego w chłodnicy mokrej można wyrazić wzorem: ha1 ha2 ε ; (2.9) x x h a1 entalpia właściwa powietrza wilgotnego przed chłodnicą, [kj kg 1 ], h a2 entalpia właściwa powietrza wilgotnego za chłodnicą, [kj kg 1 ], x 1 zawartość wilgoci w powietrzu wilgotnym przed chłodnicą, [kg kg 1 p.s. ], x 2 zawartość wilgoci w powietrzu wilgotnym za chłodnicą, [kg kg 1 p.s. ]. 1 2 Wydajność cieplną chłodnicy (zwaną często potocznie jako moc chłodnicza lub wydajność chłodnicza) można tylko i wyłącznie obliczyć jako strumień ciepła całkowitego: Φ C. m (2.10) a h h [kw]; a1 a2 10

11 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Φ C.. Φ Φ m c (2.10a) c,j c,u a a t t r m x [kw]; a1 a2 o a 1 x2 c a średnie ciepło właściwe powietrza wilgotnego, [kj kg 1 K 1 ]; h 1 entalpia właściwa powietrza przed chłodnicą, [kj kg 1 ]; h 2 entalpia właściwa powietrza za chłodnicą, [kj kg 1 ];. a m strumień masowy powietrza wilgotnego, [kg s 1 ]; t a1 temperatura powietrza na wlocie do chłodnicy, [ C]; t a2 temperatura powietrza na wylocie z chłodnicy, [ C]; r o ciepło właściwe parowania wody, [kj kg 1 ]; x 1 zawartość wilgoci w powietrzu na wlocie do chłodnicy, [kg kg 1 p.s ]; x 2 zawartość wilgoci w powietrzu na wylocie z chłodnicy, [kg kg 1 p.s ]. Strumień wykroplonej w tym procesie wilgoci wyraża wzór:.. 1 mw ma x x [kg s ]; (2.11) x 1 zawartość wilgoci w powietrzu przed chłodnicą, [kg kg p.s 1 ]; x 2 zawartość wilgoci w powietrzu za chłodnicą, [kg kg p.s 1 ]. 1 2 W chłodnicy mokrej wydajność chłodnicza całkowita jest zawsze większa od wydajności jawnej (różnica ta jest tym większa im niższa jest temperatura ścianki chłodnicy w odniesieniu to temperatury punktu rosy powietrza). Sucha powierzchnia chłodząca chłodnicy W przypadku gdy temperatura powierzchni chłodnicy jest wyższa od temperatury punktu rosy proces przebiega po linii stałej zawartości wilgoci x = const (rys.2.7). W procesie tym zawartość wilgoci pozostaje taka sama, obniża się natomiast temperatura i entalpia powietrza wilgotnego. Rys.2.7. Ochładzanie powietrza w chłodnicy o t S > t R 11

12 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Ponieważ podczas tego procesu zachodzi jedynie wymiana ciepła jawnego zatem możliwe jest również obliczenie wydajności cieplnej tego wymiennika ze wzoru: Φ C. m c (2.12) a a t t [kw]; a1 a2 c a średnie ciepło właściwe powietrza wilgotnego, [kj kg 1 K 1. ]; m a strumień masowy powietrza wilgotnego, [kg s 1 ]; t a1 temperatura powietrza na wlocie chłodnicy, [ C]; t a2 temperatura powietrza na wylocie z chłodnicy, [ C] Procesy zachodzące w komorze zraszania Powietrze przepływające przez komorę zraszania styka się z rozpyloną wodą (rys.2.8). W zależności od stosunku masowego wody i powietrza oraz od ich parametrów wlotowych można uzyskać nawilżenie lub osuszenie powietrza a także ogrzanie lub ochłodzenie. Rys.2.8. Schemat komory zraszania W komorze zraszania pomiędzy powietrzem a wodą zachodzi zarówno wymiana ciepła na drodze konwekcji (uwarunkowana istnieniem różnicy temperatur) jak i wymiana masy (uwarunkowana istnieniem różnicy ciśnień cząstkowych pary wodnej w powietrzu i ciśnienia nasycenia pary w temperaturze wody). W zależności od temperatury wody ustabilizowanej za pomocą wymiennika ciepła uzyskujemy różne parametry powietrza opuszczającego komorę zraszania (przemiany, w których woda ma temperaturę różną od temperatury termometru mokrego powietrza noszą nazwę politropy, natomiast gdy temperatury te są równe mówimy o adiabacie): 1) Gdy woda ma temperaturę wyższą niż temperatura powietrza można uzyskać jego ogrzanie i nawilżenie ponieważ odparowanie wody odbywa się kosztem ochładzania się wody (proces 1-A, rys.2.9). Wymiana masy w tym procesie osiągnie największą wartość ze wszystkich rozpatrywanych przypadków ponieważ różnica wartości x x jest największa. Strumienie ciepła q w oraz q k przepływają od wody do powietrza (woda dostarcza powietrzu strumień ciepła w ilości q ex = q w + q k ). 12

13 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 2) Gdy temperatura wody jest równa temperaturze powietrza (proces 1-B, rys.2.9) następuje jedynie jego nawilżenie. Woda dostarcza powietrzu ciepło w postaci ciepła parowania. Strumień ciepła jawnego jest równy zero (q k = 0, q ex = q w ). 3) Gdy temperatura wody jest niższa niż temperatura powietrza można otrzymać następujące rezultaty: a) obniżenie temperatury powietrza przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości wilgoci w przypadku gdy temperatura wody jest niższa od temperatury powietrza (wg termometru suchego) ale wyższa od temperatury punktu rosy: w przypadku gdy temperatura wody jest wyższa od temperatury powietrza wg termometru mokrego (proces 1-C, rys.2.9) powietrze dostarcza wodzie część ciepła potrzebnego do odparowania. Wypadkowy strumień ciepła o wartości q ex = q w q k skierowany jest jednak od wody do powietrza (entalpia powietrza wzrasta). gdy temperatura wody jest równa temperaturze termometru mokrego powietrza (proces 1-D, rys.2.9). Ciepło jawne przekazywane od powietrza do wody wystarcza jedynie do pokrycia zapotrzebowania ciepła na odparowanie wody q w = q k, q ex = 0. Proces zachodzi bez potrzeby dostarczania ciepła z otoczenia a temperatura wody w komorze zraszania nie ulega zmianie. gdy temperatura wody jest niższa od temperatury powietrza wg termometru mokrego ale wyższa od temperatury punktu rosy (proces 1-E, rys.2.9) powietrze przekazuje na drodze konwekcji i promieniowania ciepło do wody q ex = q k q w. W wyniku tego procesu temperatura wody podnosi się. W przypadku stabilizacji temperatury wody niezbędne jest odbieranie strumienia ciepła od wody przez wymiennik. b) W momencie gdy temperatura wody jest równa temperaturze punktu rosy powietrza (proces 1-F, rys.2.9) ustaje wymiana masy (x F = x a ) a cały konwekcyjny strumień ciepła przekazywany z powietrza do wody zostaje w niej akumulowany. c) Jeśli temperatura wody zasilającej komorę jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza (proces 1-G, rys. rys.2.9) to różnica zawartości wilgoci (x x a ) jest mniejsza od zera a zatem strumień masy zmienia swój kierunek i następuje wykroplenie wilgoci z powietrza (masa wody rośnie). Kierunki strumieni ciepła i masy w tym przypadku są zgodne 13

14 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 i przebiegają od powietrza do wody. W granicznym przypadku (punkt P G ) całkowity strumień ciepła przekazany do wody wynosi q ex = q w + q k. Rys.2.9. Możliwości przeprowadzenia procesów w komorze nawilżania Najczęściej wykorzystywanym w technice klimatyzacyjnej rzeczywistym procesem prowadzonym w komorze nawilżania jest proces adiabatyczny (rys.2.10). w procesie tym ciepło jawne przekazywane od powietrza do wody pokrywa jedynie zapotrzebowanie ciepła na odparowanie wody do powietrza. Entalpia powietrza praktycznie nie ulega zmianie (w praktyce inżynierskiej proces na wykresie h-x można prowadzić po h = const popełniając tylko nieznaczny błąd) dlatego proces ten nazywamy adiabatycznym. Powietrze nie osiąga stanu całkowitego nasycenia ze względu na ograniczony czas kontaktu z wodą. Rys Adiabatyczny proces nawilżania i ochładzania w komorze nawilżania 14

15 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział Nawilżanie parowe Powietrze można nawilżyć poprzez doprowadzenie do niego żądanej wilgoci w postaci pary wodnej. Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu jest niedopuszczenie do kondensacji. Jeśli do 1 kg powietrza wilgotnego doprowadzimy m pw kg suchej pary nasyconej to zwartość wilgoci w powietrzu wilgotnym wyniesie: x 2 x 1 m m pw a1 [kg kg 1 p.s. m a1 początkowa masa powietrza, [kg]; m pw masa pary wodnej, [kg. ]; x 1 początkowa zawartość wilgoci w powietrzu wilgotnym, [kg kg p.s 1 ], ]; (2.13) a jego entalpia: mpw 1 ha 2 ha1 hpw [kj kg ]; (2.14) m h pw entalpia pary wodnej, [kj kg -1 ]; h a1 początkowa entalpia powietrza wilgotnego, [kj kg 1 ]. a1 przemiany: W przypadku, gdy para jest sucha i nasycona, proces nawilżania przebiega wzdłuż kierunku ε Δi Δx h x m pw ha1 hpw ha1 a2 ha1 ma1 1 hpw [kj kg 2 x m a a1 pw xa1 xa1 ma1 ]. (2.14) Podczas procesu następuje niewielki wzrost temperatury powietrza pomijalny w obliczeniach inżynierskich. 15

16 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Rys Przebieg procesu nawilżania powietrza parą suchą nasyconą Gdy para jest przegrzana proces nawilżania przebiega jednocześnie z ogrzewaniem powietrza. Temperaturę jaką osiągnie powietrze po nawilżeniu go parą przegrzaną można obliczyć z zależności: ha2 0, x2 ta 2 [ C]; (2.15) 1007, 184, x h a2 entalpia powietrza wilgotnego po nawilżeniu parą, [kj kg 1 ], x 2 końcowa zawartość wilgoci w powietrzu wilgotnym, [kg kg p.s 1 ]. 2 Powietrze może pochłonąć dodatkową wilgoć jedynie wówczas gdy nie jest nasycone (lub bliskie stanu nasycenia). W związku z tym powietrze przed nawilżeniem powinno być odpowiednio podgrzane aby nie następowało wykraplanie wilgoci (końcowy punkt nawilżania powinien mieć wilgotność względną mniejszą od 80%) Osuszanie powietrza Usuwanie z powietrza wilgotnego niepożądanej ilości wilgoci nazywamy osuszaniem. Proces ten można realizować za pomocą metod chemicznych lub fizycznych. Absorpcja chemiczna (zwana również chemisorpcją) polega na wiązaniu cząsteczki adsorbantu z powierzchnią adsorbenta i ma charakter powierzchniowego łączenia chemicznego. Metody fizyczne wykorzystują zarówno zdolność pary wodnej do kondensacji w określonych warunkach (osuszanie kondensacyjne) jak i zdolność niektórych substancji do jej adsorpcji (osuszanie sorpcyjne). 16

17 3 Bilans cieplny budynku Zadaniem jakie stawiamy systemowi klimatyzacyjnemu jest wymiana zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu na powietrze czyste oraz kształtowanie jego parametrów tak aby osiągnąć warunki komfortu cieplnego. W celu zwymiarowania (obliczenia wydajności) urządzenia klimatyzacyjnego należy wykonać bilans cieplny budynku. Dla pełnej klimatyzacji obiektu (chłodzenie w lecie, ogrzewanie w zimie) należy wykonać pełny bilans cieplny. W Polskich warunkach klimatycznych najczęściej klimatyzuje się pomieszczenia jedynie w lecie. W takim wypadku należy sporządzić jedynie bilans cieplny dla lata, a zatem policzyć zyski ciepła. W obliczeniach bilansu cieplnego bardzo często poszczególne wielkości określane są na podstawie względnej masy budowli, którą obliczyć można z następującego wzoru: m A m A i powierzchnia i-tej przegrody, [m 2 ], A p powierzchnia podłogi, [m 2 ], m 1i masa 1 m 2 i-tej przegrody, [kg m -2 ]. i i A p 1i [kg m 2 ]; (3.1) Wartości masy poszczególnych elementów budowlanych określić można na podstawie ich gęstości (wg PN-82/B02020) lub odczytując masę jednostkową z tablic. W tabeli 3.3. i 3.4. podano wartości mas jednostkowych dla wybranych przegród. Uwaga! W przypadku, gdy powierzchnia podłogi wyłożona jest dywanem lub wykładziną do obliczeń bierze się tylko połowę masy podłogi. W obliczeniach nie uwzględnia się masy okien natomiast uwzględnia się masę drzwi. Ze względu na zdolność do akumulowania ciepła rozróżnia się następujące typy budowli: 1. Wg VDI 2078: typ I (bardzo lekki) m < 150 kg m -2,

18 typ II (lekki) m = kg m -2, typ III (średni) m = kg m -2, typ IV (ciężki) m > 800 kg m Kraje anglosaskie: konstrukcje lekkie m = 150 kg m -2, konstrukcje średnie m = 500 kg m -2, konstrukcje ciężkie m = 750 kg m Straty ciepła Obliczenie strat ciepła zostało omówione w materiałach pomocniczych do ogrzewnictwa. Poniżej zaprezentowano jedynie obliczenia zysków ciepła. 3.2 Zyski ciepła Całkowite zyski ciepła składają się z wewnętrznych zysków ciepła (od oświetlenia, ludzi, urządzeń, przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu, od ścian sąsiadujących z innymi pomieszczeniami) oraz zewnętrznych zysków ciepła (zyski przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste pochodzące od nasłonecznienia). Rys.3.1. Podział zysków ciepła Te dwa rodzaje zysków ciepła można podzielić również na jawne zyski ciepła (powodujące wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu) lub utajone (powodujące wzrost zawartości wilgoci). 18

19 3.2.1 Zewnętrzne zyski ciepła Zewnętrzne zyski ciepła generowane są przez promieniowanie słoneczne oraz różnicę temperatur po obu stronach przegrody. Zyski ciepła od nasłonecznienia spowodowane są przez bezpośrednie i rozproszone promieniowanie słoneczne oraz promieniowanie odbite od powierzchni otaczającej budynek takich jak tarasy, parking, tafla wody Na ich wysokość ma również wpływ wysokość temperatury powietrza zewnętrznego. Do opisania bezpośredniego promieniowania słonecznego używa się następujących określeń: 1. Wysokość słońca (h). Jest to kąt zawarty między promieniem słonecznym i rzutem tego promienia na płaszczyznę poziomą w danym miejscu na powierzchni Ziemi (rys. 3.2a). Danego dnia, o danej godzinie wysokość wzniesienia Słońca jest różna w różnych miejscach na kuli ziemskiej (tab.3.1). 2. Azymut słoneczny (a o ). Jest to kąt zawarty między rzutem poziomym promienia słonecznego i kierunkiem południowym na półkuli północnej (rys. 3.2b). Azymut słoneczny w stopniach jest kątowym przesunięciem kierunku południowego na wschód lub na zachód. W literaturze można spotkać również inną definicję azymutu słonecznego: kąt zawarty miedzy płaszczyzną pionową przechodzącą przez Słońce i płaszczyzną pionową przechodzącą przez kierunek północny. rys.3.3). Wartości azymutu Słońca w zależności od pory roku i czasu słonecznego zestawiono w tabeli Azymut słoneczny ściany (a w ). Jest to kąt zawarty między rzutem poziomym promienia słonecznego i kierunkiem normalnym do danej ściany (rys. 3.2c). Wartości azymutu słonecznego dla ścian o różnej orientacji względem stron świata przedstawiono w tabeli Czas słoneczny ( ). Jest to czas w godzinach, w którym godzinie odpowiada najwyższe położenie Słońca. 19

20 Tab Wysokość Słońca i azymut słońca (w stopniach) [5] Czas słoneczny i i i i i h a o h a o h a o h a o h a o h a o h a o Tab Azymut słoneczny ściany [5] Azymut ściany (w stopniach) N 0 E 90 S 180 W 270 NNE 23 ESE 113 SSW 203 WNW 293 NE 45 SE 135 SW 225 NW 315 ENE 68 SSE 158 WSW 248 NNW

21 Rys.3.2. Podstawowe definicje w odniesieniu do promieniowania słonecznego [3] Rys.3.3.Położenie Słońca i oznaczenie kątów [5] 21

22 Przegrody nieprzezroczyste Ciepło przedostaje się do pomieszczenia z zewnątrz w wyniku różnicy temperatur powietrza i promieniowania słonecznego. Obydwa te zjawiska należy rozpatrywać łącznie, gdyż ich efekty są ze sobą powiązane i wzajemnie od siebie uzależnione. Zatem chwilową gęstość strumienia ciepła przenikającego przez przegrodę nieprzezroczystą w dowolnym momencie określa wzór: q pn 2 ( ) ( ) [W m ]; U (3.2) m U współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę, [W m -2 K -1 ], m średnia dobowa temperatura słoneczna powietrza zewnętrznego, [ C], w temperatura powietrza po wewnętrznej stronie przegrody, [ C], E chwilowa temperatura słoneczna powietrza zewnętrznego, [ C], v współczynnik zmniejszania amplitudy. w E m Zjawisko nieustalonego przepływu ciepła przez ścianę jest skomplikowane gdyż posiada ona pewną pojemność cieplną (cześć przewodzonego przez nią ciepła jest akumulowana) zatem ciepło oddawane jest z pewnym opóźnieniem. Akumulacja ciepła w przegrodzie powoduje zmniejszenie amplitudy wahań temperatury po stronie wewnętrznej przegrody w stosunku do amplitudy występującej po stronie zewnętrznej (rys.3.4). Obserwuje się również przesunięcie w czasie dopływającego do pomieszczenia strumienia ciepła opóźnienie ( ). Współczynnik zmniejszenia amplitudy (v) obliczyć można z następującej zależności: Aw ; (3.3) A A w amplituda wahań temperatury po wewnętrznej stronie przegrody, A z amplituda wahań temperatury po zewnętrznej stronie przegrody. z Zarówno współczynnik zmniejszenia amplitudy jak i opóźnienie zależą od grubości przegrody (rys.3.5), współczynnika przewodzenia materiału przegrody, ciepła właściwego i gęstości materiału, struktury, kolejności warstw, a także od współczynników wnikania ciepła po obu stronach przegrody. Przykładowe wartości współczynnika opóźnienia oraz współczynnika zmniejszenia amplitudy zawiera tab

23 Rys.3.4.Przenikanie ciepła przez przegrodę nieprzezroczystą Tab Masa jednostkowa i współczynnik dla wybranych typów konstrukcji przegród pionowych [5] Wykonanie U [W m -2 K -1 ] Masa jednostkowa [kg m -2 ] Klasa przegrody Współczynnik korekcyjny [godzina] 1. Ściana murowana z ociepleniem od strony zewnętrznej tynk zewnętrzny twarda pianka 5,0 cm pustak lub cegła dziurawka a) pustak lub cegła dziurawka 17,5 cm 0, b) pustak lub cegła dziurawka 24,0 cm 0, c) pustak lub cegła dziurawka 30,0 cm 0, Ściana szczelinowa z wypełnieniem izolacyjnym cegła klinkierowa 11,5 cm twarda pianka 5,0 cm pustak lub cegła dziurawka a) pustak lub cegła dziurawka 17,5 cm 0, b) pustak lub cegła dziurawka 24,0 cm 0, Ściana murowana z ociepleniem od strony zewnętrznej i podwieszoną elewacja. blacha aluminiowa pustka powietrzna twarda pianka 8,0 cm pustak lub cegła dziurawka a) pustak lub cegła dziurawka 17,5 cm 0, b) pustak lub cegła dziurawka 24,0 cm 0, c) pustak lub cegła dziurawka 30,0 cm Ściana betonowa z ociepleniem od strony zewnętrznej tynk zewnętrzny twarda pianka 5,0 cm żelbet a) żelbet 10,0 cm 0, b) żelbet 20,0 cm 0, c) żelbet 30,0 cm 0,

24 c.d. tab. 3.3 Wykonanie U [W m -2 K -1 ] Masa jednostkowa [kg m -2 ] Klasa przegrody Współczynnik korekcyjny [godzina] 5. Ściana betonowa z ociepleniem od strony zewnętrznej i podwieszoną elewacją okładzina zewnętrzna pustka powietrzna twarda pianka 8.0 cm żelbet 5.1. Okładzina zewnętrzna: blacha aluminiowa a) żelbet 10,0 cm 0, b) żelbet 20,0 cm c) żelbet 30,0 cm 0, Okładzina zewnętrzna: żelbet 5,0 cm lub płyta z naturalnego kamienia 2,5 cm a) żelbet 10,0 cm 0, b) żelbet 20,0 cm 0, c ) żelbet 30,0 cm 0, Ściana z betonu lekkiego tynk zewnętrzny gazobeton tynk wewnętrzny a) żelbet 20,0 cm 1, b) żelbet 25,0 cm 1, c) żelbet 30,0 cm 0, Ściana z betonu lekkiego z ociepleniem od strony zewnętrznej tynk zewnętrzny twarda pianka 5,0 cm gazobeton a) żelbet 20,0 cm 0, b) żelbet 25,0 cm 0, c) żelbet 30,0 cm 0, Ściana drewniana z ociepleniem płyta okładzinowa drewniana twarda pianka 10,0 cm płyta okładzinowa drewniana 0, Ściana drewniana dwuwarstwowa z ociepleniem płyta okładzinowa drewniana 2,4 cm szczelina powietrzna twarda pianka 10,0 cm otyta gips owo-katto nowa 1,5 cm 0,

25 c.d. tab. 3.3 Wykonanie U [W m -2 K -1 ] Masa jednostkowa [kg m -2 ] Klasa przegrody Współczynnik korekcyjny [godzina] 10. Ściana metalowa z ociepleniem blacha aluminiowa twarda pianka 10,0 cm płyta gipsowo-kartonowa 1,5 cm 0, Tab Masa jednostkowa i współczynnik dla wybranych typów konstrukcji stropodachów [5] Wykonanie U [W m -2 K -1 ] Masa jednostkowa [kg m -2 ] Klasa przegrody Współczynnik korekcyjny [godzina] 1. Stropodach z betonu ciężkiego - ocieplony okładzina kamienna ocieplenie 10 cm żelbet 1.1 Warstwa zewnętrzna: papa bitumiczna 3x a) żelbet 10 cm 0, b) żelbet 15 cm 0, c) żelbet 20 cm 0, d) żelbet 25 cm 0, Warstwa zewnętrzna: posypka żwirowa 5 cm lub płyty betonowe na piasku a) żelbet 10 cm 0, b) żelbet 15 cm 0, c) żelbet 20 cm 0, d) żelbet 25 cm 0, Warstwa zewnętrzna: beton keramzytowy 20 cm a) żelbet 10 cm 0, b) żelbet 15 cm 0, c) żelbet 20 cm 0, d) żelbet 25 cm 0, Stropodach z betonu lekkiego ocieplony papa bitumiczna 3x pianka twarda 10 cm płyta gazobetonowa a) gazobeton 10 cm 0, b) gazobeton 15 cm 0, c) gazobeton 20 cm 0, d) gazobeton 25 cm 0,

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad.

Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad. Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad. 2006/07 Literatura 1. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%], NAK AD: 20 000 EGZ.

tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%], NAK AD: 20 000 EGZ. 9 7 7 I N F O R M A T O R R Y N K O W Y B U D O W N I C T W A J E D N O R O D Z I N N E G O 2011 tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%],

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem. Cieczowe systemy słoneczne

VADEMECUM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem. Cieczowe systemy słoneczne Maciej Wesołowski Cieczowe systemy słoneczne A. VADEMECUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem A. Cieczowe systemy słoneczne Maciej Wesołowski

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

GetSolar 7.3 Podr?cznik

GetSolar 7.3 Podr?cznik GetSolar 7.3 Podr?cznik 1992-2004 Axel Horn Ksi??ka obs?ugi GetSolar 7.3 2 1 Instalowanie GetSolar 7.3 Dziękujemy bardzo za Twoje zdecydowanie się na system GetSolar. System GetSolar zapewnia: - symulację

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA 2 URSA. Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOBORU CE TRAL KLIMATYZACYJ YCH DLA HAL BASE OWYCH

KRYTERIA DOBORU CE TRAL KLIMATYZACYJ YCH DLA HAL BASE OWYCH Zbigniew W UKOWICZ KRYTERIA DOBORU CE TRAL KLIMATYZACYJ YCH DLA HAL BASE OWYCH SELECTIO CRITERIO S OF AIR HA DLI G U ITS FOR I DOOR SWIMMI G POOLS Technical aspects of swimming pool systems Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat dom pasywny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe Wydanie: 2011 Wersja: 3.0 Niniejsze wytyczne dotyczące jakości mają stanowić pomoc w neutralnej ocenie jakości okien, drzwi zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach Suwałki, 2014

Bardziej szczegółowo

41BKOLEKTORY SŁONECZNE

41BKOLEKTORY SŁONECZNE 41BKOLEKTORY SŁONECZNE dr inż. Adrian Trząski dr inż. Andrzej Wiszniewski 1 69B1. Kolektory słoneczne cieczowe 79B1.1 Zasada działania Cieczowe kolektory słoneczne wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej,

Bardziej szczegółowo

GlassTime GUARDIAN. GlassTime. Bez szkła świat znajdzie się pod ścianą. PODRĘCZNIK O SZKLE. www.guardian.com

GlassTime GUARDIAN. GlassTime. Bez szkła świat znajdzie się pod ścianą. PODRĘCZNIK O SZKLE. www.guardian.com Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej: Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią ogólny opis produktów firmy GUARDI- AN. GUARDIAN wyłącza niniejszym jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków wiadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo