Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja"

Transkrypt

1 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Rozdział 2 Uzdatnianie powietrza na wykresie h-x Molliera mgr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga

2

3 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 2 Uzdatnianie powietrza wilgotnego na wykresie h-x Moliera 2.1 Budowa wykresu Molliera W technice klimatyzacyjnej wiele procesów z udziałem powietrza wilgotnego przebiega prawie przy stałym ciśnieniu. W związku z powyższym bardzo pomocnym narzędziem projektowym do obliczeń cieplnych przemian powietrza wilgotnego zachodzących przy jego uzdatnianiu są wykresy psychrometryczne. W Europie najbardziej rozpowszechniony jest wykres opracowany przez Molliera. Rys.2.1.Wykres h-x Molliera dla powietrza wilgotnego Wykres h-x Molliera jest to rozwartokątny układ współrzędnych, na którym są naniesione następujące linie charakterystyczne: rodzina linii parametrycznych oznaczających wilgotność względną 1, 2, wraz z krzywą nasycenia = 1,0 oddzielającą obszar powietrza nienasyconego (powyżej krzywej) od obszaru mgły (poniżej krzywej). Krzywa nasycenia zbliża się asymptotycznie 3

4 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 do izotermy odpowiadającej temperaturze nasycenia przy ciśnieniu pary przyjętym dla wykresu (np. do t a = 100 C dla p a = 0,1 MPa); skala kierunków przemian termodynamicznych ( ) z początkiem w punkcie 0 C na osi rzędnych. Dla przemian wyznaczanych przez odcinki, dla których znane są punkty początkowe i końcowe, zależność ta przyjmuje postać: Δh Φc 1 ε [kj kg ]; (2.1) Δx m c niezbędna ilość ciepła potrzebna do zmiany stanu powietrza wilgotnego, [kj]; masa wilgoci zawarta w powietrzu, [kg]; m w w izotermy: Na krzywej nasycenia izotermy załamują się. Przy temperaturze 0 C może występować częściowo mgła wodna i lodowa, zatem na krzywej nasycenia izoterma 0 C rozdwaja się na (rys.6.4): izotermę mgły wodnej, izotermę mgły lodowej; linie określające gęstość powietrza ( ) lub objętość właściwą powietrza (v). Należy zwrócić uwagę na to, że często objętość właściwa podawana jest na 1 kg powietrza suchego, natomiast gęstość na m³ mieszaniny; linie pomocnicze pomagające określić ciśnienie nasycenia oraz ciśnienia cząstkowe pary izentalpy; iinie stałej zwartości wilgoci (x = idem). Miejsce przecięcia izotermy powietrza wilgotnego z krzywą = 1,0 wyznacza punkt nasycenia N określający zwartość wilgoci w powietrzu nasyconym x n w temperaturze t 1 (rys.2.2). Punkt rosy R jest wyznaczany poprzez przecięcie linii stałej zawartości wilgoci x = idem z krzywą nasycenia. Punkt ten określa temperaturę rosy (t R ), czyli temperaturę do której należy schłodzić powietrze, aby było całkowicie nasycone bez zmiany wilgoci (rys.2.2). 4

5 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Rys.2.2. Stan nasycenia oraz punkt rosy Rys.2.3.Temperatura termometru mokrego Temperatura termometru mokrego (t m ) jest wartością wskazaną przez termometr, którego czujnik jest owinięty zwilżoną gazą. Na jej wartość ma wpływ początkowa temperatura wody oraz wymiana ciepła pomiędzy powierzchnią gazy a otoczeniem. Temperaturę wg termometru mokrego dla powietrza wilgotnego o stanie P odczytujemy w sposób następujący (rys.2.3): 1. przez punkt P prowadzimy prostą równoległą od izentalp, 2. w miejscu przecięcia tej prostej z krzywą nasycenia = 1,0 wyznaczamy punkt M, 3. dla punktu M odczytujemy temperaturę wg termometru suchego, która jest jednocześnie temperaturą wg termometru mokrego dla punktu P. Uwaga! Do obliczeń inżynierskich można przyjąć następujące uproszczenie: kierunek izoterm termometru mokrego w obszarze mgły pokrywa się z kierunkiem izentalp. 5

6 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział Podstawowe procesy uzdatniania powietrza wilgotnego na wykresie h-x Na podstawie warunków wynikających z bilansu ciepła i masy w procesach przemian termodynamicznych zachodzących w powietrzu wilgotnym można dokonywać, wykorzystując ich interpretację graficzną na wykresie h-x, obliczeń wydajności urządzeń realizujących te procesy Mieszanie Na rysunku 2.4. przedstawiono schemat mieszania dwóch strumieni powietrza, których parametry określają punkty P 1 oraz P 2. Bilans masowy tej przemiany można zapisać w następującej postaci:... m 1 m 2 mm ; (2.1). m 1,2 strumień masowy powietrza wilgotnego przed zmieszaniem, [kg h 1 ];. m strumień masowy powietrza wilgotnego po zmieszaniu, [kg h 1 ]. M Bilans cieplny procesu mieszania określa natomiast zależność:.... m h m h m m h M (2.2) h 1,2 entalpia właściwa powietrza wilgotnego przed zmieszaniem, [kj kg 1 ]; h M entalpia właściwa powietrza wilgotnego po zmieszaniu, [kj kg 1 ]; Graficznie punkt charakteryzujący powietrze po zmieszaniu (P M ) leży na prostej łączącej punkty charakteryzujące oba strumienie powietrza przed zmieszaniem (rys.2.4a) w miejscu wyznaczonym przez stosunki masowe tych strumieni. Punkt P M dzieli odcinek P 1 P 2 na części odwrotnie proporcjonalne do strumieni masowych powietrza przed zmieszaniem. Należy zwrócić uwagę, że w wyniku zmieszania dwóch strumieni powietrza nienasyconego może, w niektórych przypadkach, nastąpić jego osuszanie z powodu wykroplenia się wilgoci. Powstanie wtedy powietrze nasycone o stanie M zawierające mgłę wodną. Ma to miejsce wtedy gdy punkt mieszania leży w obszarze mgły (rys. 2.4b). 6

7 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Rys.2.4. Mieszanie dwóch strug powietrza wilgotnego: a) punkt mieszania w obszarze powietrza nienasyconego, b) punkt mieszania w obszarze mgły Ogrzewanie powietrza w nagrzewnicy Podczas ogrzewania powietrza w nagrzewnicy zawartość wilgoci w powietrzu nie ulega zmianie, a więc zmiana stanu przebiega po linii stałej zawartości wilgoci x = const. Ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej również nie ulega zmianie, rośnie natomiast temperatura, a co za tym idzie entalpia gazu (rys. 2.5). Rys.2.5. Ogrzewanie powietrza w nagrzewnicy 7

8 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Entalpię powietrza po ogrzaniu w nagrzewnicy obliczyć można z następującej zależności: a2 a1 1 t t c [kj kg ]; h h (2.3) c a średnie ciepło właściwe powietrza, [kj kg 1 K 1 ]; h a1, entalpia właściwa powietrza przed nagrzewnicą, [kj kg 1 ]; h a2 entalpia właściwa powietrza za nagrzewnicą, [kj kg 1 ]; t a1, temperatura powietrza przed nagrzewnicą, [ C]; t a2 temperatura powietrza za nagrzewnicą, [ C]. a2 a1 a Z uwagi na fakt, iż w przypadku ogrzewania powietrza w nagrzewnicy zachodzi przekazywanie ciepła tylko na drodze jawnej, moc cieplną urządzenia można wyrazić, w sposób równoważny, dwoma równaniami: Φ Φ N N. m (2.4) a h h [kw]; a2 a1. m c (2.4a) a a t t [kw]; a2. m a strumień masowy powietrza wilgotnego, [kg s -1 ]. a1 Zapotrzebowanie na energię cieplną można obliczyć z zależności: Q N a h h [kj]; m (2.5) a2 a1 m a masa powietrza wilgotnego, [kg]; Q N t t [kj]; m c (2.5a) a a a2 a1 strumień ciepła jaki mysi dostarczyć woda grzejna natomiast:. Φw ΦN mw cw tw1 tw2 kw ; (2.6) c w średnie ciepło właściwe wody, [kj kg 1 K 1 ];. m w strumień masowy wody, [kg s 1 ]; t w1 temperatura wody przed nagrzewnicą, [ C]; t w2 temperatura wody za nagrzewnicą, [ C]. 8

9 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział Chłodzenie powietrza w chłodnicach powierzchniowych Mokra powierzchnia chłodząca chłodnicy. O mokrej powierzchni mówimy gdy temperatura ścianki jest niższa od temperatury punktu rosy. Po zetknięciu się powietrza wilgotnego o stanie 1 (t p1 > t ść ) z powierzchnią ścianki chłodnicy, o temperaturze mniejszej od temperatury punkty rosy, na jej powierzchni wykropli się wilgoć. Analizując proces ochładzania w skali makroskopowej można przyjąć, że jedynie część strumienia powietrza płynącego wzdłuż powierzchni chłodzącej kontaktuje się bezpośrednio z warstwą przyścienną wody ociekającej po powierzchni ścianki, a co za tym idzie osiąga stan nasycenia. Pozostała część strumienia powietrza przepływa przez chłodnicę bez zmiany stanu. Uogólniając wynik procesu oziębiania powietrza w tych warunkach można więc opisać jako stan powietrza po zmieszaniu dwóch strumieni: powietrza wlotowego (1) oraz powietrza o parametrach warstwy przyściennej (2 ). Uśrednione parametry powietrza po zmieszaniu na wylocie chłodnicy obrazuje na wykresie h-x punkt P 2 (rys. 2.6a). Rys.2.6. Oziębienie powietrza wilgotnego w chłodnicy o temperaturze ścianki niższej od temperatury punktu rosy: a) przybliżony przebieg procesu (chłodnica 1-rzędowa), b) graficzna interpretacja współczynników: obejścia i kontaktu Współczynnik kontaktu (CF) (contact factor) definiowany jest przez masę powietrza, które kontaktuje się z powierzchnią chłodnicy w całkowitej masie powietrza: 9

10 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 t1 t2 h1 h2 CF ; (2.7) t t h 1 S 1 h S h 1 entalpia właściwa powietrza wilgotnego na wlocie do chłodnicy, [kj kg 1 ]; h 2 entalpia właściwa powietrza wilgotnego na wylocie z chłodnicy, [kj kg 1 ]; h S entalpia ścianki chłodnicy, [kj kg 1 ]; t 1 temperatura powietrza wilgotnego na wlocie do chłodnicy, [ C]; t 2 temperatura powietrza wilgotnego na wylocie z chłodnicy, [ C]; t S temperatura ścianki chłodnicy, [ C]. Współczynnik obejścia (BF) (bypass factor) natomiast jest to część strumienia powietrza, który nie kontaktuje się z powierzchnią chłodnicy, gdyż przepływa niejako przez jej obejście: BF t2 ts h2 hs 1 CF. (2.8) t t h h 1 S 1 S Współczynnik CF można w pewnym kontekście interpretować jako sprawność chłodnicy mokrej. Wartość współczynników BF i CF są ściśle związane z parametrami konstrukcyjnymi chłodnicy oraz sposobem realizacji procesu. Współczynnik kierunkowy przemiany oziębiania powietrza wilgotnego w chłodnicy mokrej można wyrazić wzorem: ha1 ha2 ε ; (2.9) x x h a1 entalpia właściwa powietrza wilgotnego przed chłodnicą, [kj kg 1 ], h a2 entalpia właściwa powietrza wilgotnego za chłodnicą, [kj kg 1 ], x 1 zawartość wilgoci w powietrzu wilgotnym przed chłodnicą, [kg kg 1 p.s. ], x 2 zawartość wilgoci w powietrzu wilgotnym za chłodnicą, [kg kg 1 p.s. ]. 1 2 Wydajność cieplną chłodnicy (zwaną często potocznie jako moc chłodnicza lub wydajność chłodnicza) można tylko i wyłącznie obliczyć jako strumień ciepła całkowitego: Φ C. m (2.10) a h h [kw]; a1 a2 10

11 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Φ C.. Φ Φ m c (2.10a) c,j c,u a a t t r m x [kw]; a1 a2 o a 1 x2 c a średnie ciepło właściwe powietrza wilgotnego, [kj kg 1 K 1 ]; h 1 entalpia właściwa powietrza przed chłodnicą, [kj kg 1 ]; h 2 entalpia właściwa powietrza za chłodnicą, [kj kg 1 ];. a m strumień masowy powietrza wilgotnego, [kg s 1 ]; t a1 temperatura powietrza na wlocie do chłodnicy, [ C]; t a2 temperatura powietrza na wylocie z chłodnicy, [ C]; r o ciepło właściwe parowania wody, [kj kg 1 ]; x 1 zawartość wilgoci w powietrzu na wlocie do chłodnicy, [kg kg 1 p.s ]; x 2 zawartość wilgoci w powietrzu na wylocie z chłodnicy, [kg kg 1 p.s ]. Strumień wykroplonej w tym procesie wilgoci wyraża wzór:.. 1 mw ma x x [kg s ]; (2.11) x 1 zawartość wilgoci w powietrzu przed chłodnicą, [kg kg p.s 1 ]; x 2 zawartość wilgoci w powietrzu za chłodnicą, [kg kg p.s 1 ]. 1 2 W chłodnicy mokrej wydajność chłodnicza całkowita jest zawsze większa od wydajności jawnej (różnica ta jest tym większa im niższa jest temperatura ścianki chłodnicy w odniesieniu to temperatury punktu rosy powietrza). Sucha powierzchnia chłodząca chłodnicy W przypadku gdy temperatura powierzchni chłodnicy jest wyższa od temperatury punktu rosy proces przebiega po linii stałej zawartości wilgoci x = const (rys.2.7). W procesie tym zawartość wilgoci pozostaje taka sama, obniża się natomiast temperatura i entalpia powietrza wilgotnego. Rys.2.7. Ochładzanie powietrza w chłodnicy o t S > t R 11

12 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Ponieważ podczas tego procesu zachodzi jedynie wymiana ciepła jawnego zatem możliwe jest również obliczenie wydajności cieplnej tego wymiennika ze wzoru: Φ C. m c (2.12) a a t t [kw]; a1 a2 c a średnie ciepło właściwe powietrza wilgotnego, [kj kg 1 K 1. ]; m a strumień masowy powietrza wilgotnego, [kg s 1 ]; t a1 temperatura powietrza na wlocie chłodnicy, [ C]; t a2 temperatura powietrza na wylocie z chłodnicy, [ C] Procesy zachodzące w komorze zraszania Powietrze przepływające przez komorę zraszania styka się z rozpyloną wodą (rys.2.8). W zależności od stosunku masowego wody i powietrza oraz od ich parametrów wlotowych można uzyskać nawilżenie lub osuszenie powietrza a także ogrzanie lub ochłodzenie. Rys.2.8. Schemat komory zraszania W komorze zraszania pomiędzy powietrzem a wodą zachodzi zarówno wymiana ciepła na drodze konwekcji (uwarunkowana istnieniem różnicy temperatur) jak i wymiana masy (uwarunkowana istnieniem różnicy ciśnień cząstkowych pary wodnej w powietrzu i ciśnienia nasycenia pary w temperaturze wody). W zależności od temperatury wody ustabilizowanej za pomocą wymiennika ciepła uzyskujemy różne parametry powietrza opuszczającego komorę zraszania (przemiany, w których woda ma temperaturę różną od temperatury termometru mokrego powietrza noszą nazwę politropy, natomiast gdy temperatury te są równe mówimy o adiabacie): 1) Gdy woda ma temperaturę wyższą niż temperatura powietrza można uzyskać jego ogrzanie i nawilżenie ponieważ odparowanie wody odbywa się kosztem ochładzania się wody (proces 1-A, rys.2.9). Wymiana masy w tym procesie osiągnie największą wartość ze wszystkich rozpatrywanych przypadków ponieważ różnica wartości x x jest największa. Strumienie ciepła q w oraz q k przepływają od wody do powietrza (woda dostarcza powietrzu strumień ciepła w ilości q ex = q w + q k ). 12

13 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 2) Gdy temperatura wody jest równa temperaturze powietrza (proces 1-B, rys.2.9) następuje jedynie jego nawilżenie. Woda dostarcza powietrzu ciepło w postaci ciepła parowania. Strumień ciepła jawnego jest równy zero (q k = 0, q ex = q w ). 3) Gdy temperatura wody jest niższa niż temperatura powietrza można otrzymać następujące rezultaty: a) obniżenie temperatury powietrza przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości wilgoci w przypadku gdy temperatura wody jest niższa od temperatury powietrza (wg termometru suchego) ale wyższa od temperatury punktu rosy: w przypadku gdy temperatura wody jest wyższa od temperatury powietrza wg termometru mokrego (proces 1-C, rys.2.9) powietrze dostarcza wodzie część ciepła potrzebnego do odparowania. Wypadkowy strumień ciepła o wartości q ex = q w q k skierowany jest jednak od wody do powietrza (entalpia powietrza wzrasta). gdy temperatura wody jest równa temperaturze termometru mokrego powietrza (proces 1-D, rys.2.9). Ciepło jawne przekazywane od powietrza do wody wystarcza jedynie do pokrycia zapotrzebowania ciepła na odparowanie wody q w = q k, q ex = 0. Proces zachodzi bez potrzeby dostarczania ciepła z otoczenia a temperatura wody w komorze zraszania nie ulega zmianie. gdy temperatura wody jest niższa od temperatury powietrza wg termometru mokrego ale wyższa od temperatury punktu rosy (proces 1-E, rys.2.9) powietrze przekazuje na drodze konwekcji i promieniowania ciepło do wody q ex = q k q w. W wyniku tego procesu temperatura wody podnosi się. W przypadku stabilizacji temperatury wody niezbędne jest odbieranie strumienia ciepła od wody przez wymiennik. b) W momencie gdy temperatura wody jest równa temperaturze punktu rosy powietrza (proces 1-F, rys.2.9) ustaje wymiana masy (x F = x a ) a cały konwekcyjny strumień ciepła przekazywany z powietrza do wody zostaje w niej akumulowany. c) Jeśli temperatura wody zasilającej komorę jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza (proces 1-G, rys. rys.2.9) to różnica zawartości wilgoci (x x a ) jest mniejsza od zera a zatem strumień masy zmienia swój kierunek i następuje wykroplenie wilgoci z powietrza (masa wody rośnie). Kierunki strumieni ciepła i masy w tym przypadku są zgodne 13

14 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 i przebiegają od powietrza do wody. W granicznym przypadku (punkt P G ) całkowity strumień ciepła przekazany do wody wynosi q ex = q w + q k. Rys.2.9. Możliwości przeprowadzenia procesów w komorze nawilżania Najczęściej wykorzystywanym w technice klimatyzacyjnej rzeczywistym procesem prowadzonym w komorze nawilżania jest proces adiabatyczny (rys.2.10). w procesie tym ciepło jawne przekazywane od powietrza do wody pokrywa jedynie zapotrzebowanie ciepła na odparowanie wody do powietrza. Entalpia powietrza praktycznie nie ulega zmianie (w praktyce inżynierskiej proces na wykresie h-x można prowadzić po h = const popełniając tylko nieznaczny błąd) dlatego proces ten nazywamy adiabatycznym. Powietrze nie osiąga stanu całkowitego nasycenia ze względu na ograniczony czas kontaktu z wodą. Rys Adiabatyczny proces nawilżania i ochładzania w komorze nawilżania 14

15 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział Nawilżanie parowe Powietrze można nawilżyć poprzez doprowadzenie do niego żądanej wilgoci w postaci pary wodnej. Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu jest niedopuszczenie do kondensacji. Jeśli do 1 kg powietrza wilgotnego doprowadzimy m pw kg suchej pary nasyconej to zwartość wilgoci w powietrzu wilgotnym wyniesie: x 2 x 1 m m pw a1 [kg kg 1 p.s. m a1 początkowa masa powietrza, [kg]; m pw masa pary wodnej, [kg. ]; x 1 początkowa zawartość wilgoci w powietrzu wilgotnym, [kg kg p.s 1 ], ]; (2.13) a jego entalpia: mpw 1 ha 2 ha1 hpw [kj kg ]; (2.14) m h pw entalpia pary wodnej, [kj kg -1 ]; h a1 początkowa entalpia powietrza wilgotnego, [kj kg 1 ]. a1 przemiany: W przypadku, gdy para jest sucha i nasycona, proces nawilżania przebiega wzdłuż kierunku ε Δi Δx h x m pw ha1 hpw ha1 a2 ha1 ma1 1 hpw [kj kg 2 x m a a1 pw xa1 xa1 ma1 ]. (2.14) Podczas procesu następuje niewielki wzrost temperatury powietrza pomijalny w obliczeniach inżynierskich. 15

16 Materiały pomocnicze do klimatyzacji. Rozdział 2 Rys Przebieg procesu nawilżania powietrza parą suchą nasyconą Gdy para jest przegrzana proces nawilżania przebiega jednocześnie z ogrzewaniem powietrza. Temperaturę jaką osiągnie powietrze po nawilżeniu go parą przegrzaną można obliczyć z zależności: ha2 0, x2 ta 2 [ C]; (2.15) 1007, 184, x h a2 entalpia powietrza wilgotnego po nawilżeniu parą, [kj kg 1 ], x 2 końcowa zawartość wilgoci w powietrzu wilgotnym, [kg kg p.s 1 ]. 2 Powietrze może pochłonąć dodatkową wilgoć jedynie wówczas gdy nie jest nasycone (lub bliskie stanu nasycenia). W związku z tym powietrze przed nawilżeniem powinno być odpowiednio podgrzane aby nie następowało wykraplanie wilgoci (końcowy punkt nawilżania powinien mieć wilgotność względną mniejszą od 80%) Osuszanie powietrza Usuwanie z powietrza wilgotnego niepożądanej ilości wilgoci nazywamy osuszaniem. Proces ten można realizować za pomocą metod chemicznych lub fizycznych. Absorpcja chemiczna (zwana również chemisorpcją) polega na wiązaniu cząsteczki adsorbantu z powierzchnią adsorbenta i ma charakter powierzchniowego łączenia chemicznego. Metody fizyczne wykorzystują zarówno zdolność pary wodnej do kondensacji w określonych warunkach (osuszanie kondensacyjne) jak i zdolność niektórych substancji do jej adsorpcji (osuszanie sorpcyjne). 16

17 3 Bilans cieplny budynku Zadaniem jakie stawiamy systemowi klimatyzacyjnemu jest wymiana zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu na powietrze czyste oraz kształtowanie jego parametrów tak aby osiągnąć warunki komfortu cieplnego. W celu zwymiarowania (obliczenia wydajności) urządzenia klimatyzacyjnego należy wykonać bilans cieplny budynku. Dla pełnej klimatyzacji obiektu (chłodzenie w lecie, ogrzewanie w zimie) należy wykonać pełny bilans cieplny. W Polskich warunkach klimatycznych najczęściej klimatyzuje się pomieszczenia jedynie w lecie. W takim wypadku należy sporządzić jedynie bilans cieplny dla lata, a zatem policzyć zyski ciepła. W obliczeniach bilansu cieplnego bardzo często poszczególne wielkości określane są na podstawie względnej masy budowli, którą obliczyć można z następującego wzoru: m A m A i powierzchnia i-tej przegrody, [m 2 ], A p powierzchnia podłogi, [m 2 ], m 1i masa 1 m 2 i-tej przegrody, [kg m -2 ]. i i A p 1i [kg m 2 ]; (3.1) Wartości masy poszczególnych elementów budowlanych określić można na podstawie ich gęstości (wg PN-82/B02020) lub odczytując masę jednostkową z tablic. W tabeli 3.3. i 3.4. podano wartości mas jednostkowych dla wybranych przegród. Uwaga! W przypadku, gdy powierzchnia podłogi wyłożona jest dywanem lub wykładziną do obliczeń bierze się tylko połowę masy podłogi. W obliczeniach nie uwzględnia się masy okien natomiast uwzględnia się masę drzwi. Ze względu na zdolność do akumulowania ciepła rozróżnia się następujące typy budowli: 1. Wg VDI 2078: typ I (bardzo lekki) m < 150 kg m -2,

18 typ II (lekki) m = kg m -2, typ III (średni) m = kg m -2, typ IV (ciężki) m > 800 kg m Kraje anglosaskie: konstrukcje lekkie m = 150 kg m -2, konstrukcje średnie m = 500 kg m -2, konstrukcje ciężkie m = 750 kg m Straty ciepła Obliczenie strat ciepła zostało omówione w materiałach pomocniczych do ogrzewnictwa. Poniżej zaprezentowano jedynie obliczenia zysków ciepła. 3.2 Zyski ciepła Całkowite zyski ciepła składają się z wewnętrznych zysków ciepła (od oświetlenia, ludzi, urządzeń, przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu, od ścian sąsiadujących z innymi pomieszczeniami) oraz zewnętrznych zysków ciepła (zyski przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste pochodzące od nasłonecznienia). Rys.3.1. Podział zysków ciepła Te dwa rodzaje zysków ciepła można podzielić również na jawne zyski ciepła (powodujące wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu) lub utajone (powodujące wzrost zawartości wilgoci). 18

19 3.2.1 Zewnętrzne zyski ciepła Zewnętrzne zyski ciepła generowane są przez promieniowanie słoneczne oraz różnicę temperatur po obu stronach przegrody. Zyski ciepła od nasłonecznienia spowodowane są przez bezpośrednie i rozproszone promieniowanie słoneczne oraz promieniowanie odbite od powierzchni otaczającej budynek takich jak tarasy, parking, tafla wody Na ich wysokość ma również wpływ wysokość temperatury powietrza zewnętrznego. Do opisania bezpośredniego promieniowania słonecznego używa się następujących określeń: 1. Wysokość słońca (h). Jest to kąt zawarty między promieniem słonecznym i rzutem tego promienia na płaszczyznę poziomą w danym miejscu na powierzchni Ziemi (rys. 3.2a). Danego dnia, o danej godzinie wysokość wzniesienia Słońca jest różna w różnych miejscach na kuli ziemskiej (tab.3.1). 2. Azymut słoneczny (a o ). Jest to kąt zawarty między rzutem poziomym promienia słonecznego i kierunkiem południowym na półkuli północnej (rys. 3.2b). Azymut słoneczny w stopniach jest kątowym przesunięciem kierunku południowego na wschód lub na zachód. W literaturze można spotkać również inną definicję azymutu słonecznego: kąt zawarty miedzy płaszczyzną pionową przechodzącą przez Słońce i płaszczyzną pionową przechodzącą przez kierunek północny. rys.3.3). Wartości azymutu Słońca w zależności od pory roku i czasu słonecznego zestawiono w tabeli Azymut słoneczny ściany (a w ). Jest to kąt zawarty między rzutem poziomym promienia słonecznego i kierunkiem normalnym do danej ściany (rys. 3.2c). Wartości azymutu słonecznego dla ścian o różnej orientacji względem stron świata przedstawiono w tabeli Czas słoneczny ( ). Jest to czas w godzinach, w którym godzinie odpowiada najwyższe położenie Słońca. 19

20 Tab Wysokość Słońca i azymut słońca (w stopniach) [5] Czas słoneczny i i i i i h a o h a o h a o h a o h a o h a o h a o Tab Azymut słoneczny ściany [5] Azymut ściany (w stopniach) N 0 E 90 S 180 W 270 NNE 23 ESE 113 SSW 203 WNW 293 NE 45 SE 135 SW 225 NW 315 ENE 68 SSE 158 WSW 248 NNW

21 Rys.3.2. Podstawowe definicje w odniesieniu do promieniowania słonecznego [3] Rys.3.3.Położenie Słońca i oznaczenie kątów [5] 21

22 Przegrody nieprzezroczyste Ciepło przedostaje się do pomieszczenia z zewnątrz w wyniku różnicy temperatur powietrza i promieniowania słonecznego. Obydwa te zjawiska należy rozpatrywać łącznie, gdyż ich efekty są ze sobą powiązane i wzajemnie od siebie uzależnione. Zatem chwilową gęstość strumienia ciepła przenikającego przez przegrodę nieprzezroczystą w dowolnym momencie określa wzór: q pn 2 ( ) ( ) [W m ]; U (3.2) m U współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę, [W m -2 K -1 ], m średnia dobowa temperatura słoneczna powietrza zewnętrznego, [ C], w temperatura powietrza po wewnętrznej stronie przegrody, [ C], E chwilowa temperatura słoneczna powietrza zewnętrznego, [ C], v współczynnik zmniejszania amplitudy. w E m Zjawisko nieustalonego przepływu ciepła przez ścianę jest skomplikowane gdyż posiada ona pewną pojemność cieplną (cześć przewodzonego przez nią ciepła jest akumulowana) zatem ciepło oddawane jest z pewnym opóźnieniem. Akumulacja ciepła w przegrodzie powoduje zmniejszenie amplitudy wahań temperatury po stronie wewnętrznej przegrody w stosunku do amplitudy występującej po stronie zewnętrznej (rys.3.4). Obserwuje się również przesunięcie w czasie dopływającego do pomieszczenia strumienia ciepła opóźnienie ( ). Współczynnik zmniejszenia amplitudy (v) obliczyć można z następującej zależności: Aw ; (3.3) A A w amplituda wahań temperatury po wewnętrznej stronie przegrody, A z amplituda wahań temperatury po zewnętrznej stronie przegrody. z Zarówno współczynnik zmniejszenia amplitudy jak i opóźnienie zależą od grubości przegrody (rys.3.5), współczynnika przewodzenia materiału przegrody, ciepła właściwego i gęstości materiału, struktury, kolejności warstw, a także od współczynników wnikania ciepła po obu stronach przegrody. Przykładowe wartości współczynnika opóźnienia oraz współczynnika zmniejszenia amplitudy zawiera tab

23 Rys.3.4.Przenikanie ciepła przez przegrodę nieprzezroczystą Tab Masa jednostkowa i współczynnik dla wybranych typów konstrukcji przegród pionowych [5] Wykonanie U [W m -2 K -1 ] Masa jednostkowa [kg m -2 ] Klasa przegrody Współczynnik korekcyjny [godzina] 1. Ściana murowana z ociepleniem od strony zewnętrznej tynk zewnętrzny twarda pianka 5,0 cm pustak lub cegła dziurawka a) pustak lub cegła dziurawka 17,5 cm 0, b) pustak lub cegła dziurawka 24,0 cm 0, c) pustak lub cegła dziurawka 30,0 cm 0, Ściana szczelinowa z wypełnieniem izolacyjnym cegła klinkierowa 11,5 cm twarda pianka 5,0 cm pustak lub cegła dziurawka a) pustak lub cegła dziurawka 17,5 cm 0, b) pustak lub cegła dziurawka 24,0 cm 0, Ściana murowana z ociepleniem od strony zewnętrznej i podwieszoną elewacja. blacha aluminiowa pustka powietrzna twarda pianka 8,0 cm pustak lub cegła dziurawka a) pustak lub cegła dziurawka 17,5 cm 0, b) pustak lub cegła dziurawka 24,0 cm 0, c) pustak lub cegła dziurawka 30,0 cm Ściana betonowa z ociepleniem od strony zewnętrznej tynk zewnętrzny twarda pianka 5,0 cm żelbet a) żelbet 10,0 cm 0, b) żelbet 20,0 cm 0, c) żelbet 30,0 cm 0,

24 c.d. tab. 3.3 Wykonanie U [W m -2 K -1 ] Masa jednostkowa [kg m -2 ] Klasa przegrody Współczynnik korekcyjny [godzina] 5. Ściana betonowa z ociepleniem od strony zewnętrznej i podwieszoną elewacją okładzina zewnętrzna pustka powietrzna twarda pianka 8.0 cm żelbet 5.1. Okładzina zewnętrzna: blacha aluminiowa a) żelbet 10,0 cm 0, b) żelbet 20,0 cm c) żelbet 30,0 cm 0, Okładzina zewnętrzna: żelbet 5,0 cm lub płyta z naturalnego kamienia 2,5 cm a) żelbet 10,0 cm 0, b) żelbet 20,0 cm 0, c ) żelbet 30,0 cm 0, Ściana z betonu lekkiego tynk zewnętrzny gazobeton tynk wewnętrzny a) żelbet 20,0 cm 1, b) żelbet 25,0 cm 1, c) żelbet 30,0 cm 0, Ściana z betonu lekkiego z ociepleniem od strony zewnętrznej tynk zewnętrzny twarda pianka 5,0 cm gazobeton a) żelbet 20,0 cm 0, b) żelbet 25,0 cm 0, c) żelbet 30,0 cm 0, Ściana drewniana z ociepleniem płyta okładzinowa drewniana twarda pianka 10,0 cm płyta okładzinowa drewniana 0, Ściana drewniana dwuwarstwowa z ociepleniem płyta okładzinowa drewniana 2,4 cm szczelina powietrzna twarda pianka 10,0 cm otyta gips owo-katto nowa 1,5 cm 0,

25 c.d. tab. 3.3 Wykonanie U [W m -2 K -1 ] Masa jednostkowa [kg m -2 ] Klasa przegrody Współczynnik korekcyjny [godzina] 10. Ściana metalowa z ociepleniem blacha aluminiowa twarda pianka 10,0 cm płyta gipsowo-kartonowa 1,5 cm 0, Tab Masa jednostkowa i współczynnik dla wybranych typów konstrukcji stropodachów [5] Wykonanie U [W m -2 K -1 ] Masa jednostkowa [kg m -2 ] Klasa przegrody Współczynnik korekcyjny [godzina] 1. Stropodach z betonu ciężkiego - ocieplony okładzina kamienna ocieplenie 10 cm żelbet 1.1 Warstwa zewnętrzna: papa bitumiczna 3x a) żelbet 10 cm 0, b) żelbet 15 cm 0, c) żelbet 20 cm 0, d) żelbet 25 cm 0, Warstwa zewnętrzna: posypka żwirowa 5 cm lub płyty betonowe na piasku a) żelbet 10 cm 0, b) żelbet 15 cm 0, c) żelbet 20 cm 0, d) żelbet 25 cm 0, Warstwa zewnętrzna: beton keramzytowy 20 cm a) żelbet 10 cm 0, b) żelbet 15 cm 0, c) żelbet 20 cm 0, d) żelbet 25 cm 0, Stropodach z betonu lekkiego ocieplony papa bitumiczna 3x pianka twarda 10 cm płyta gazobetonowa a) gazobeton 10 cm 0, b) gazobeton 15 cm 0, c) gazobeton 20 cm 0, d) gazobeton 25 cm 0,

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Rozdział 3 Bilans cieplny budynku mgr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga 3 Bilans cieplny budynku Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza.

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza. 1 Część teoretyczna Powietrze wilgotne układ złożony z pary wodnej i powietrza suchego, czyli mieszaniny azotu, tlenu, wodoru i pozostałych gazów Z punktu widzenia różnego typu przemian skład powietrza

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA materiały dla studentów mgr inż. Bartosz Gil I. Powietrze wilgotne podstawowe wiadomości Powietrze wilgotne jest jednorodną mieszaniną powietrza suchego oraz zawartej w nim wody,

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Tylko niektóre czynniki oddziałujące na budynek mogą stwarzać równie intensywne i istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania zagrożenie jak wilgoć w różnych

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego 1. WSTĘP Zgodnie z wymaganiami "Warunków technicznych..."[1] "Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9 Projekt: Starostwo Prudnik Strona 1 Temat: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO Obiekt: BUDYNEK BIUROWY Adres: 48-370 Prudnik ul. Kościuszki 76 Jednostka proj.: Projektowanie i Nadzór Budowlany inż. Artur

Bardziej szczegółowo

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne?

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Praktycznie klimatyzacja ewaporacyjna jest odpowiedzialna np. za chłodną bryzę nad morzem. Wiatr wiejący od strony morza w kierunku plaży, powoduje odparowanie wody,

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

K raków 26 ma rca 2011 r.

K raków 26 ma rca 2011 r. K raków 26 ma rca 2011 r. Zadania do ćwiczeń z Podstaw Fizyki na dzień 1 kwietnia 2011 r. r. dla Grupy II Zadanie 1. 1 kg/s pary wo dne j o ciśnieniu 150 atm i temperaturze 342 0 C wpada do t urbiny z

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro

Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro Materiały szkoleniowe do wersji 4,7 Pro Poznań 28.01.2010 r. 1/22 2,50 2,15 6,50 6,00 1,80 1,50 5,50 3,50 3,15 Programy wspomagające projektowanie 1. Parametry budynku: Zadanie: Wykonaj świadectwo charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA

Bardziej szczegółowo

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła.

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła. Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do naturalnego tzw. swobodnego ochładzania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA 1.Wprowadzenie DNIE WYMIENNIKÓW CIEPŁ a) PŁSZCZOWO-RUROWEGO b) WĘŻOWNICOWEGO adanie wymiennika ciepła sprowadza się do pomiaru współczynników przenikania ciepła k w szerokim zakresie zmian parametrów ruchowych,

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY.

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY. Sprawdzanie warunków cieplno-wilgotnościowych projektowanych przegród budowlanych (wymagania formalne oraz narzędzie: BuildDesk Energy Certificate PRO) Opracowanie: BuildDesk Polska Nowe Warunki Techniczne

Bardziej szczegółowo

Metoda z obmurowaniem. FB VII w05 2005-11-17. Termomodernizacja w Polsce. Dotychczasowe efekty. Dotychczasowe efekty termomodernizacji

Metoda z obmurowaniem. FB VII w05 2005-11-17. Termomodernizacja w Polsce. Dotychczasowe efekty. Dotychczasowe efekty termomodernizacji Termomodernizacja budynków Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli Termomodernizacja w Polsce Termomodernizacja budynków w Polsce przy finansowej

Bardziej szczegółowo

PN-B-02025:2001. temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C, mnożnikach stałych we wzorach,

PN-B-02025:2001. temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C, mnożnikach stałych we wzorach, PN-B-02025:2001 Uproszczony sposób obliczania wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków ZAŁOŻENIA: - cała ogrzewana przestrzeń budynku stanowi jedną strefę o eksploatacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o.

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Pozycja okna w murze Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Określenie dokładnego miejsca montażu okna w murze otworu okiennego należy przede wszystkim do obowiązków projektanta budynku. Jest to jeden z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAOSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 GDAOSK LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ IX-WPC WYZNACZANIE

Bardziej szczegółowo

Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO 13788 1 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE BDNIE WYMIENNIK CIEPŁ TYPU RUR W RURZE. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z konstrukcją, metodyką obliczeń cieplnych oraz poznanie procesu przenikania ciepła w rurowych wymiennikach ciepła..

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń

Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop. 2015 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń Przedmowa XIII XVII 1. Procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania cieplnego budynków

Podstawy projektowania cieplnego budynków Politechnika Gdańsk Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Podstawy projektowania cieplnego budynków Zadanie projektowe Budownictwo Ogólne, sem. IV, studia zaoczne ETAP I Współczynnik przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Dla budynku nr: 1/009 1 Budynek oceniany: Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rodzaj budynku Obiekty sportowe Adres budynku Całość/Część budynku całość Liczba lokali użytkowych 1 użytkowa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora Wymienniki ciepła Zasada działania rekuperatora Głównym zadaniem rekuperatora jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza z zachowaniem odpowiednich parametrów - temperatury, wilgoci,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa

Instrukcja stanowiskowa POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku Zakład Aparatury Przemysłowej LABORATORIUM WYMIANY CIEPŁA I MASY Instrukcja stanowiskowa Temat:

Bardziej szczegółowo

IV. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO BUDYNKU WG PN EN 832:2001

IV. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO BUDYNKU WG PN EN 832:2001 1 OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO BUDYNKU WG PN EN 832:2001 IV. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO BUDYNKU WG PN EN 832:2001 W normie tej podobnie jak w PN-B-02025 musimy podzielid najpierw budynek

Bardziej szczegółowo

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U . PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys.. Ściana

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl Algorytm obliczania wskaźnika rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku

Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku Ze względu na dużą ilość danych konieczne jest ich wcześniejsze przygotowanie. Dalsza część pracy odbywać się będzie zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi. WYMIANA (TRANSPORT) CIEPŁA Trzy podstawowe mechanizmy transportu ciepła (wymiany ciepła): 1. PRZEWODZENIIE - przekazywanie energii od jednej cząstki do drugiej, za pośrednictwem ruchu drgającego tych cząstek.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK

KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ 6. WYMIENNIK CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Promienniki podczerwieni Frico

Promienniki podczerwieni Frico Promienniki podczerwieni Frico Ogrzewanie za pomocą promienników zainstalowanych do sufitu należy do grupy ogrzewania pośredniego. Promienie cieplne ogrzewają podłogę, ściany itp., a następnie powierzchnie

Bardziej szczegółowo

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem [3] w sprawie zakresu i form projektu budowlanego ( 11 ust. 2, pkt 9 a d) należy

Bardziej szczegółowo

Co nowego w CERTO. nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008)

Co nowego w CERTO. nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008) Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.2 naleŝą: 1. Obliczanie współczynników redukcyjnych b tr przyległych stref nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008) 2. Estymator współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831. Mgr inż. Zenon Spik

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831. Mgr inż. Zenon Spik Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831 Mgr inż. Zenon Spik Oznaczenia Nowością, która pojawia się w normie PN-EN ISO 12831 są nowe oznaczenia podstawowych wielkości fizycznych:

Bardziej szczegółowo

wymiana energii ciepła

wymiana energii ciepła wymiana energii ciepła Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 rodzaje energii magnetyczna kinetyczna cieplna światło dźwięk

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Geofizyki. Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Wstęp do Geofizyki. Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Wstęp do Geofizyki Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Wykład 3 Wstęp do Geofizyki - Fizyka atmosfery 2 /43 Powietrze opisuje się równaniem stanu gazu doskonałego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 2 Szyby, profile, ramki dystansowe Kontynuując temat optymalizacji energetycznej okien przypomnę podstawowy wzór do obliczanie współczynnika

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 310) Instrukcja dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian.

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian. Projekt: EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Strona 1 Załącznik Nr.. Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian. Temat: EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.203.926 z dnia 203.08.3 Status: Akt jednorazowy Wersja od: 3 sierpnia 203 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Letni komfort. z mineralną wełną szklaną URSA. Stockbyte/Thinkstock

Letni komfort. z mineralną wełną szklaną URSA. Stockbyte/Thinkstock Letni komfort z mineralną wełną szklaną URSA Stockbyte/Thinkstock Twój letni komfort z URSA! istockphoto/thinkstock Nasz dom jest naszą ostoją, miejscem, które kochamy i gdzie spędzamy najlepsze momenty

Bardziej szczegółowo

Średnie miesięczne temperatury powietrza dla sezonu ogrzewczego wentylacji

Średnie miesięczne temperatury powietrza dla sezonu ogrzewczego wentylacji Średnie miesięczne temperatury powietrza dla sezonu ogrzewczego wentylacji Zasady określania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego podaje norma

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ Założenia do oceny w oparciu o energię użytkową Ocena energetyczna stolarki budowlanej w różnych krajach dotyczy energii użytkowej EU Bilans dla stolarki w budynkach

Bardziej szczegółowo

całkowite rozproszone

całkowite rozproszone Kierunek: Elektrotechnika, II stopień, semestr 1 Technika świetlna i elektrotermia Laboratorium Ćwiczenie nr 14 Temat: BADANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Wiadomości podstawowe W wyniku przemian jądrowych

Bardziej szczegółowo

Sankom: Wykres i-x Molliera wersja 1.5

Sankom: Wykres i-x Molliera wersja 1.5 Sankom: Wykres i-x Molliera wersja 1.5 Program Wykres i-x Molliera wersja 1.5 jest aplikacją, której celem jest uproszczenie obliczeń związanych z przemianami wilgotnego powietrza przy projektowaniu procesów

Bardziej szczegółowo

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY ogrzewanie lub chłodzenie w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

Bilans energii komory chłodniczej

Bilans energii komory chłodniczej Bilans energii komory chłodniczej dr inż. Grzegorz Krzyżaniak Równanie bilansu energii bilans parownikowy 1 Zyski ciepła w komorze chłodniczej Zyski ciepła przez przegrody izolowane 2 Zyski ciepła przez

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ INSYU INFORMAYKI SOSOWANEJ POLIECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr2 WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ 1.WPROWADZENIE. Wymiana ciepła pomiędzy układami termodynamicznymi może być realizowana na

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz wskaźnika EUco 1. Całkowity współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie Obliczany jest na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów

Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów Tomasz STEIDL *) Rozwój budownictwa mieszkaniowego w sytuacji przechodzenia na gospodarkę rynkową uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii Lp. Miejsce powołania normy Numer normy PN-B-02171:1988 Tytuł normy (zakres powołania) Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 68 326 ust. 5 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo