Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ust. 1, pkt 1,2,3,4,5, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XVIII/156/07 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budŝetu gminy Szprotawy na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany: 1) w budŝecie gminy na rok 2008 dokonuje się zmian określonych w załącznikach od 1 do 4 niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ JAN CHMIELEWSKI

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XXVI/231/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008rok 1.Zmienia się plan dochodów według poniŝszego sposobu: Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin(związków gmin) ,00 0, Administracja publiczna 0,00 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 000,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestcji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 6260 publicznych 0, , , RóŜne rozliczenia 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa 0, , , , , Oświata i wychowanie 4 086,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 086, Wpływy z usług 4 086, Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,00 razem , ,00

3 2.Zmienia się plan wydatków według poniŝszego sposobu: Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup usług remontowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych razem

4 Zadania inwestycyjne w 2008 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2008 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej do wsi Kartowice (iz093/01) D Budowa sieci wodociągowej do wsi Biernatów- dokum.techn. (iz101/01) D Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do miejscowości Szprotawka (iz072/01) Budowa nawierzchni ulic wraz z budową odwodnienia w obrębie osiedla Puszczyków, Zabobrze i Sowinyodwodnienie ulicy Sikorskiego (iz109/01) Wykonanie dokumentacji na drogę w Długiem (iz 083/01)

5 Budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Kolonia, Wąska i Lipowa w Lesznie Górnym (iz 083/02) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Kolonia, Wąska i Lipowa w Lesznie Górnym (iz 083/02) Remont kapitalny basenu kąpielowego w Szprotawie -zakup działki pod drogę dojazdową (iz098/01) Budowa dwóch budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 40 mieszkań (iz091/01) D Adaptacja budynków sztabowych na budynki mieszkalne w Wiechlicach (iz 106/01) Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Szprotawie (informatyzacja, wyposaŝenie biur, zakup samochodu osobowego w ramach rat leasingowych) (OR 004, OR 018)

6 Osuszanie i odwodnianie ratusza - ekspertyza techniczna (iz097/01) D Termomodernizacja ratusza-wymiana okien w elewacji południowej (iz096/01) Rozbudowa remizy OSP w Siecieborzycach-etap II (iz056/03) Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Szprotawa (iz103/01) ; (iz107/01) Termomodernizacja budynków SP i Gimnazjum w Wiechlicach-etap II Remont dachu-łącznik, sala gimn.,kuchnia i stołówka (iz079/01) Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie-etap I (iz081/01) Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1 przy ul. Waszyngtona w Szprotawie-etap I (iz081/01) Wydatki na zakupy inwestycyjne w Gimnazjach Gimnazjum Nr zł Gimnazjum Nr zł

7 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa (iz059/01) Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Długiedokumentacja techniczna (iz059/01) Rekultywacja składowiska odpadów w Dziećmiarowicach (iz077/01) D Budowa oświetlenia w parku nad rzeką Szprotawa (iz095/01) Budowa oświetlenia we wsi Długie (iz084/02) Wykonanie zasilania energetycznego dla działek budowlanych przy ul. Nowej w Wiechlicach (iz102/01) Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkołach Podstawowych w Lesznie Górnym i Długim (iz110/01) Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkołach Podstawowych w Siecieborzycach (iz110/01)

8 Poprawa stanu infrastruktury sportowej Stadionu Miejskiego w Szprotawie C D Budowa basenu krytego w Szprotawie (iz108/01) Budowa trybun stadionu w Lesznie Górnym etap I (iz092/01) x Ogółem zadania ujęte w WPI suma A 0 suma B 0 suma C suma D Dz. 754 rozdział Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych C D Dz.754 rozdział A 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu B terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych C Dz. 758 rozdział A B D "Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne" A B C D

9 Dz. 851, rozdział "Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" A B C D Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki Unii Europejskiej D. Inne źródła

10 Zestawienie przychodów i rozchodów budŝetu na 2008 r. Lp. Treść Plan na 2008 rok I PRZYCHODY BUDśETU 1. Dochody budŝetu ,61 2. Kredyty Wolne środki Razem przychody i dochody budŝetu ,61 ROZCHODY BUDśETU II 1. Wydatki budŝetu ,61 2. Spłata kredytów i poŝyczek ,00 Razem rozchody i wydatki budŝetu ,61

11 Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XXVI/231/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok. Wnoszę o dokonanie zmian w budŝecie zgodnie z propozycją podaną w załączniku nr 1 uchwały. Zmiany w planie dochodów związane są z: a) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa- z tytułu zmniejszenia o kwotę zł. Zmiany podyktowane są brakiem moŝliwości pozyskania środków z budŝetu państwa; b) w dziale 750-Administracja publiczna- z tytułu zwiększenia o kwotę zł w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Kultury na wykonanie ekspertyzy dot. moŝliwości wykonania osuszenia i odwodnienia budynku ratusza; c) w dziale 758-RóŜne rozliczenia-z tytułu zwiększenia o kwotę zł. Zmiany związane są ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia r; d) w dziale 801-Oświata i wychowanie- z tytułu zwiększenia o kwotę zł. Zmiany związane są ze zwiększeniem planu wpływów z róŝnych dochodów oraz zmniejszenia o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z wpływów z usług; Zmiany w planie wydatków związane są z: a) w dziale 750-Administracja publiczna- z tytułu zwiększenia o kwotę zł. Zmiany związane z planowanym większym wykonaniem wydatków majątkowych z przeznaczeniem na osuszenie i odwodnienie budynku ratusza; b) w dziale 801- Oświata i wychowanie - z tytułu zwiększenia o kwotę zł. Zmiany związane z planowanym większym wykonaniem wydatków bieŝących z przeznaczeniem remonty w placówkach oświatowych zgodnie z pismem ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia r ; c) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- z tytułu zwiększenia o kwotę zł. Zmiany związane z planowanym większym wykonaniem wydatków bieŝących z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej na kwotę zł, usługi transportowe na kwotę zł oraz zmniejszenia o kwotę zł zmiany związane z planowanym mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych na budowę oświetlenia w parku przy ul. Ogrodowej i Basztowej (iz 095/01);.

12 Plan budŝetu zmienił się w następujący sposób: Plan przed zmianą Plan po zmianach RóŜnica w zł Dochody , , Wydatki , , Deficyt Zmiany w załączniku Nr 2 zadania inwestycyjne w 2008 roku stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami w wydatkach majątkowych. Po wprowadzeniu powyŝszych zmian załącznik Nr 4 do uchwały budŝetowej otrzyma brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany w załączniku Nr 3 Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Szprotawa stanowią aktualizację zgodnie z wprowadzonymi zmianami w wydatkach majątkowych. Po wprowadzeniu powyŝszych zmian załącznik Nr 4a do uchwały budŝetowej otrzyma brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. W związku ze zmniejszeniem dochodów w kwocie zł z uwagi na brak moŝliwości pozyskania dotacji z budŝetu państwa na realizację inwestycji związanej z budową oświetlenia w parku przy ul. Ogrodowej i Basztowej zwiększył się deficyt budŝetowy. Dla zrównowaŝenia budŝetu zmniejszono o w/w kwotę plan rozchodów budŝetu z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek. Po wprowadzeniu powyŝszych zmian załącznik Nr 8 do uchwały budŝetowej otrzyma brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

-Projekt- Uchwała Nr XVIII/... /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 maja 2012 roku

-Projekt- Uchwała Nr XVIII/... /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 maja 2012 roku -Projekt- Uchwała Nr XVIII/... /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budŝecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo