Badanie gleby 311[24].Z1.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie gleby 311[24].Z1.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ligia Tuszyńska Badanie gleby 311[24].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr inż. Małgorzata Matuszewska mgr inż. Dorota Wierzbowska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: dr hab. Barbara Baraniak Korekta: mgr inż. Teresa Sagan Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[24].Z1.03 Badanie gleby zawartego w programie nauczania dla zawodu technik ochrony środowiska. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Procesy glebotwórcze Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Struktura gleby Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Żyzność gleby Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Klasyfikacja gleb Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Profile glebowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przyczyny niszczenia i ubytku gleb Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zanieczyszczenia gleb Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Metody badania gleby Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Aparatura do badania gleby Materiał nauczania Pytania sprawdzające 40 2

4 Ćwiczenia Sprawdzian postępów Oznaczanie struktury, cech fizycznych i chemicznych gleby Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ocena jakości gleby Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Metody opracowywania wyników badań gleb Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pobierania prób i 52 badania gleby Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 59 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiadomości na temat gleb. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że nabrałeś wiedzy i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W materiale nauczania zostały omówione zagadnienia dotyczące procesów glebotwórczych, struktury gleby, żyzności gleby, klasyfikacji gleb, przyczyn niszczenia i ubytku gleb, stanu gleb w Polsce, metod badania gleb, oceny stopnia zanieczyszczenia gleb, oceny jakości gleby. Przy wyborze odpowiednich treści pomocny będzie nauczyciel, który wskaże Ci metody badania gleb oraz sposoby zapisywania wyników badań gleb. Z rozdziałem Pytania możesz zapoznać się: przed przystąpieniem do rozdziału Materiał nauczania poznając przy tej okazji wymagania wynikające z potrzeb zawodu, a po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń, po zapoznaniu się z rozdziałem Materiał nauczania, by sprawdzić stan swojej wiedzy, która będzie Ci potrzebna do wykonywania ćwiczeń. Kolejny etap poznawania przez Ciebie materiału to wykonywanie ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie informacji o poznanych celach, zasadach i metodach badania gleb. Wykonując ćwiczenia przedstawione w poradniku lub zaproponowane przez nauczyciela, będziesz poznawał cele, stan, organizację badania gleb oraz zmiany zachodzące w środowisku glebowym między innymi na podstawie informacji podanych w materiale nauczania i w instrukcjach ćwiczeń dotyczących: pobierania, znakowania i przechowywania próbek gleby do badań laboratoryjnych, badania składu mechanicznego wybranych próbek, oznaczania zawartości próchnicy i odczynu próbek gleby, wykrywaniu obecności ołowiu w próbach gleby pobranych z terenów skażonych, porównywaniu otrzymanych wyników w określonych odstępach czasu. Po wykonaniu zaplanowanych ćwiczeń, sprawdź poziom swoich postępów, wykonując test Sprawdzian postępów, zamieszczony jest zawsze po podrozdziale Ćwiczenia. W tym celu: przeczytaj pytania i odpowiedz na nie, podaj odpowiedź wstawiając X w podane miejsce, wpisz TAK jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest prawidłowa, wpisz NIE jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest niepoprawna. 4

6 Odpowiedzi NIE wskazują luki w Twojej wiedzy, informują Cię również jakich elementów materiału nauczania jeszcze dobrze nie poznałeś. Oznacza to także powrót do treści, które nie są dostatecznie opanowane. Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości o badaniu gleb będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel posłuży się Zestawem testów zawierającym różnego rodzaju zadania. W rozdziale 5 tego poradnika jest zamieszczony przykład takiego Zestawu zadań testowych, zawiera on: instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, przykładową kartę odpowiedzi, w której, w wolnych miejscach wpisz odpowiedzi na pytania zadania. Będzie to stanowić dla Ciebie trening przed sprawdzianem zaplanowanym przez nauczyciela. 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: wyszukiwać podstawowe informacje na temat rodzajów gleb i procesów glebotwórczych, charakteryzować pierwiastki chemiczne, wyszukiwać informacje w różnych źródłach, selekcjonować, porządkować i przechowywać informacje, dokumentować, notować i selekcjonować informacje, przeprowadzać nieskomplikowane rozumowania matematyczne, posługiwać się rocznikiem statystycznym, komputerem podczas wyszukiwania danych i przeprowadzania ćwiczeń, interpretować związki wyrażone za pomocą wzorów, wykresów, schematów, diagramów, tabel, obserwować i opisywać zjawiska przyrodnicze, dostrzegać i opisywać związki między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością, oceniać własne możliwości sprostania wymaganiom stanowiska pracy i wybranego zawodu, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługiwać komputer na poziomie podstawowym. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: dokonać analizy procesów glebotwórczych, określić czynniki wpływające na żyzność gleby, określić strukturę gleby, dokonać analizy typowych profili glebowych, scharakteryzować przyczyny niszczenia i ubytku gleb, określić przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleb, sklasyfikować gleby, dobrać metody badania gleby, określić wpływ zanieczyszczenia gleb na środowisko i życie człowieka, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, pobrać próbki gleby do badania, posłużyć się aparaturą pomiarową do badania gleby, zbadać właściwości fizyczne i chemiczne gleby, ocenić wartość pokarmową gleby, zinterpretować wyniki badań gleby w odniesieniu do obowiązujących wymagań, ocenić wpływ czynników środowiska na stan gleby, opracować wyniki badań, wykorzystując techniki komputerowe, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pobierania próbek i badania gleby. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Procesy glebotwórcze Materiał nauczania Gleba jest to przekształcona i ożywiona powierzchniowa część gruntu. Wytworzona z różnych skał w skutek działania klimatu, organizmów żywych, wody, rzeźby terenu, czasami przy udziale człowieka. Wykazuje zdolność do produkowania roślin, co odróżnia ją od martwej skały. Znaczący wpływ na kształtowanie się gleb ma czas trwania poszczególnych procesów. Proces glebotwórczy to działanie zespołu czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych przekształcające skały i inne powierzchniowe utwory geologiczne w glebę o określonych właściwościach biochemicznych i morfologicznych. Procesy glebotwórcze prowadzą do wytworzenia charakterystycznych dla danego środowiska gleb. Czynniki glebotwórcze to: klimatyczne (opady, temperatura, wiatr), geologiczne (skład skały macierzystej, rzeźba terenu), biologiczne (wpływ organizmów glebowych - edafonu), gospodarcze (działalność człowieka). Procesy kształtujące glebę to: a) procesy przygotowawcze tak zwane wietrzenie proces ten prowadzi do rozdrobnienia skał oraz tworzenia się nowych, wtórnych minerałów; powierzchnia staje się przepuszczalna dla wody i powietrza; w takich warunkach mogą rozwijać się korzenie roślin; b) właściwe procesy glebotwórcze podczas ich trwania następuje przeobrażenie substratu glebowego w utwór częściowo ożywiony przy udziale organizmów żywych, głównie drobnoustrojów, które wzbogacają go w próchnicę, witaminy, enzymy, hormony; c) procesy przemieszczania produktów wietrzenia i humifikacji (powstawania próchnicy) procesy te mogą prowadzić do koncentracji pewnych składników w jednym miejscu, a ich ubytku w innych. Podczas tych procesów następuje przemieszanie się materiałów chemicznych wywołane przemywaniem pionowym i poziomym. Pierwszy etap tworzenia się gleb to wietrzenie podłoża. Jego intensywność zależy od klimatu oraz rodzaju wietrzejącej skały. Następnie rozpoczyna się działalność organizmów żywych: bakterii, grzybów, mchów i porostów. Ze względu na różną aktywność organizmów na poszczególnym podłożu, w różnym tempie zachodzą przemiany chemiczne. Drugi etap procesu glebotwórczego dokonuje się pod wpływem wkraczającej roślinności trawiastej i wysokiej. Rośliny odżywiają się składnikami mineralnymi podłoża. Rozwijające się jednocześnie drobnoustroje przyspieszają rozkład obumierających roślin, co sprzyja wytwarzaniu się próchnicy. Ta z kolei wykorzystywana jest ponownie przez rosnące na tym podłożu rośliny. W końcowym kształtowaniu się gleby uczestniczą, więc: mikroflora oraz fauna glebowa. Dlatego też takie same gleby mogą powstawać na różnym podłożu skalnym. Czarnoziemy, gleby brunatne, gleby płowe mogą powstawać na lessach, a czarne ziemie, gleby brunatne, gleby płowe - na glinach morenowych. Na niektórych skałach powstaje tylko jeden rodzaj gleb na przykład: rędziny zawsze powstają na skałach węglanowych lub siarczanowych. Każda gleba ma w przekroju charakterystyczny wygląd i budowę, czyli tak zwany profil. Można odczytać z niego poszczególne warstwy glebowe powstałe w wyniku działania czynników glebotwórczych. Wygląd i budowa profilu świadczą o kierunku procesów 8

10 glebotwórczych i wskazują, w jakim stadium rozwoju znajduje się dana gleba. Procesy glebotwórcze przebiegają w określonych warunkach klimatycznych, na określonych skałach macierzystych, pod wpływem określonej szaty roślinnej i prowadzą do ukształtowania się odpowiednich typów gleb. Do podstawowych procesów glebotwórczych zalicza się: 1. Proces inicjalny prowadzący do powstania gleb prymitywnych, przy udziale zbiorowisk drobnoustrojów, mchów, porostów, 2. Proces przemywania (płowienia) polegający na wypłukiwaniu z górnych poziomów gleby minerałów bez ich uprzedniego rozkładu, 3. Proces bielicowania przebiega przy kwaśnym odczynie gleby zwłaszcza w lasach iglastych. Polega na wypłukiwaniu w głąb profilu gleby produktów rozkładu minerałów. Przemieszczeniu ulegają zwłaszcza żelazo i glin tworząc łatwo rozpuszczalne kompleksowe związki z substancjami humusowymi, 4. Proces oglejenia to zespół zjawisk polegający na redukcji (odtlenianiu) mineralnych części utworu glebowego w warunkach dużej wilgotności w obecności substancji organicznej. Gleby lub oglejone poziomy glebowe mają charakterystyczne niebieskozielonkawe zabarwienie. Proces ten przebiega najczęściej w poziomach nadmiernie wilgotnych, zatem o ograniczonej ilości powietrza, 5. Proces brunatnienia jest typowy dla wielogatunkowych lasów liściastych. Polega na rozkładzie glinokrzemianów i wydzieleniu zawartego w nich żelaza, nadając glebie charakterystyczną barwę: od żółtobrunatnej poprzez ceglastą lub czerwonobrunatną po brunatną, 6. Proces bagienny to długotrwałe przemiany chemiczne i strukturalne, którym poddawane są szczątki roślin bagiennych w warunkach stałej, nadmiernej wilgotności i braku dostępu powietrza (anaerobiozy). W taki sposób tworzą się muły lub torfy, 7. Proces murszenia przebiega po odwodnieniu torfowiska w warstwach gleb mułowych, torfowych i gytiowych po ustaniu anaerobiozy, czyli po ustaleniu się warunków tlenowych (aerobowych). Jest to złożony proces biochemiczny, prowadzący do humifikacji (próchnienia) i częściowej mineralizacji masy torfowej. W wyniku tego zanika pierwotna włóknista struktura torfu. Odwodniony torf, muł czy gytia kurczą się i pękając tworzą drobne bryły. W dalszym procesie murszenia bryły te dzielą się, tworząc ziarna powstającego murszu. Cechą charakterystyczną procesów glebotwórczych jest wzajemne oddziaływanie masy mineralnej gleby oraz organizmów żywych i martwych. W glebie zachodzą złożone procesy rozkładu i przeobrażania substancji organicznej, a procesy dominujące w poszczególnych etapach rozkładu można określić na podstawie produktów końcowych. Są to: mineralizacja, humifikacja czyli tworzenie się próchnicy, torfienie, murszenie, zwęglanie (karbonizacja). Zróżnicowanie skały macierzystej, urozmaicona rzeźba terenu i odmienny klimat sprzyjają tworzeniu się różnych typów gleb. 9

11 Tabela 1. Rodzaje typy gleb w zależności od utworu macierzystego (Grochowicz E., Korytkowski J.: Ochrona gleb, WSiP, Warszawa 1997) Typ gleby Gleby inicjalne skaliste Gleby inicjalne luźne Gleby inicjalne ilaste Gleby bezwęglanowe słabo wykształcone ze skał masywnych Gleby słabo wykształcone ze skał luźnych Rędziny Czarnoziemy Gleby brunatne Gleby płowe Gleby bielicowe Gleby bagienne Mady Utwór macierzysty Skały lite niewapienne granity, gnejsy, piaskowce Utwory niespoiste Kwarcowo-krzemianowe, żwiry, piaski Łupki, gliny, iły Skały niewapienne Piaskowce ubogie w związki zasadowe Skały wapienne różnych formacji geologicznych, wapienie, margle, opoki, dolomity, gipsy Lessy Gliny morenowe, pyły, piaski gliniaste, a w terenach górskich: piaskowce, granity i gnejsy Gliny zwałowe, utwory pyłowe, piaski Piaski wydmowe, granity Muły, torfy Lżejsze osady aluwialne, głównie mułki Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest gleba? 2. Na czym polega proces glebotwórczy? 3. Jakie znasz procesy glebotwórcze? 4. Jakie czynniki mają wpływ na proces tworzenia się gleb? 5. Na czym polega proces inicjalny? 6. Na czym polega proces wymywania? 7. Na czym polega proces bielicowania? 8. Na czym polega proces oglejenia? 9. Na czym polega proces bagienny? 10. Na czym polega proces murszenia? 10

12 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Podaj definicję pojęcia gleba. 1) wyszukać w trzech niezależnych źródłach: Internecie, podręczniku, słowniku geograficznym, definicję pojęcia gleba, 2) zanotować definicję, podając ich źródło. słownik geograficzny, podręcznik, dostęp do Internetu, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Przedstaw następujące po sobie procesy glebotwórcze. 1) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat procesów glebotwórczych, 2) zanotować poszczególne etapy powstawania gleby, 3) korzystając z literatury, krótko scharakteryzować proces glebotwórczy. literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia, mapa Gleby w atlasie. Ćwiczenie 3 Scharakteryzuj rodzaj gleb występujący w Twojej okolicy. 1) zapoznać się z mapą Gleby w atlasie, 2) na podstawie informacji znalezionych w atlasie zanotować, jaki typ gleb występuje w Twojej okolicy, 3) scharakteryzować wskazany przez siebie rodzaj gleby. atlas, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 11

13 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wyjaśnić pojęcie gleba? 2) scharakteryzować, na czym polega proces glebotwórczy? 3) wymienić różne typy gleb? 4) opisać proces inicjalny? 5) scharakteryzować proces wymywania? 6) opisać proces oglejenia? 7) opisać proces bagienny? 8) opisać proces murszenia? 9) wymienić czynniki glebotwórcze? Tak Nie 12

14 4.2. Struktura gleby Materiał nauczania Struktura gleby to kształt, jaki przybiera ona zgodnie z jej chemicznymi i fizycznymi właściwościami. Każda odrębna jednostka struktury gleby nazywana jest agregatem. Typy agregatów strukturalnych gleb mineralnych to: struktura warstwowa (cienkie, poziomo ułożone płytki na przykład w madach), struktura słupkowa (agregaty o kształcie wydłużonym, ułożone pionowo gleby klimatu suchego i półsuchego), struktura pryzmatyczna (iły, gliny ciężkie), struktura sferyczna (agregaty kuliste). Struktury agregatów gleb organicznych to: gruzełkowata, koksikowa, proszkowa, ziarnista, gąbczasta, włóknista, kawałkowa, amorficzna, galaretowata. Gleby niestrukturalne mają tak zwaną strukturę rozdzielnocząsteczkową. Agregaty nie mają wyraźnego kształtu: strukturę ziarnistą posiada piasek, którego pojedyncze ziarenka nie łączą się w jedną masę, struktura masywna występuje, gdy gleba zlepia się, nie tworząc przy tym żadnych konkretnych form. Często w próbkach gleby spotyka się więcej niż jeden typ struktury. Gleba strukturalna: wykazuje najkorzystniejsze właściwości powietrzne i cieplne, jest bardziej urodzajna niż gleba niestrukturalna, zabezpiecza potrzebne roślinie ilości wody, powietrza i składników pokarmowych. Trwałości struktury glebowej sprzyja: stosowanie właściwego płodozmianu, racjonalne zabiegi agrotechniczne: odpowiednie melioracje, właściwe nawożenie nawozami organicznymi i mineralnymi. Struktura gruzełkowata i ziarnisto-gruzełkowata jest najkorzystniejszą dla rozwoju roślin. Stwarza dobre warunki, dzięki: zatrzymywaniu wody w wąskich kanalikach, wypełnieniu przestrzeni powietrzem, dobrej pojemności wodnej, zdolności szybkiego pochłaniania nadmiaru wody, powodującej szybkie ogrzewanie gleby, rozwijających się w niej pożytecznych mikroorganizmów, zawartości próchnicy. Porowatość gleby suma wszystkich wolnych przestrzeni pomiędzy cząstkami i gruzełkami przypadających na określoną jednostkę objętości gleby. Porowatość gleby zależy od: 13

15 struktury gleby, składu mechanicznego gleby, wilgotności gleby, temperatury gleby, działalności korzeni i zwierząt glebowych. Największą porowatość do 85% wykazują gleby torfowe, najmniejszą gleby ilaste. Zwięzłość gleby siła, z jaką poszczególne cząstki gleby są ze sobą spojone. Zależy od: składników mechanicznych gleby, wilgotności, zasobności w związki wapnia Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czym jest struktura gleby? 2. Jakie znasz rodzaje gleb strukturalnych? 3. Jakie gleby należą do niestrukturalnych? 4. Czym różni się gleba strukturalna od gleby niestrukturalnej? 5. Jakie są rodzaje struktur gleb mineralnych? 6. Jakie są rodzaje struktur gleb organicznych? 7. Jakie właściwości ma gleba strukturalna? 8. Jaka struktura gleby jest najkorzystniejsza dla rozwoju roślin? 9. Jakie warunki glebowe są niezbędne do rozwoju roślin? 10. Co to jest porowatość gleby? 11. Jak wytłumaczysz pojęcie zwięzłość gleby? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przedstaw znaczenie struktury gleby dla rozwoju roślin. 1) zapoznać się z materiałem dydaktycznym, 2) zanotować, jakie czynniki sprzyjają rozwojowi roślin i jaki rodzaj gleb ma takie właściwości. poradnik dla ucznia, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Określ strukturę próby glebowej. 1) przyjrzeć się otrzymanej od nauczyciela próbce gleby, 14

16 2) rozłożyć i osuszyć otrzymaną próbkę gleby, 3) używając szklanego pręcika rozdzielić poszczególne składniki gleby, 4) obejrzeć za pomocą lupy elementy gleby, 5) określić strukturę próbki gleby. próbka gleby, lupa, szklany pręcik, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Określ zawartość wody w glebie. 1) otrzymać od nauczyciela próbkę gleby pobranej z głębokości 15 cm, 2) rozcierając w dłoni grudkę, zbadać ją dotykiem palców, 3) zawinąć próbkę gleby w bibułę i ścisnąć w dłoni, 4) na podstawie obserwacji oraz tabeli wilgotności gleby określić wilgotność badanej gleby. próbka gleby z głębokości około 15 cm, tabela wilgotności gleby, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wymienić rodzaje struktury gleby? 2) zdefiniować termin struktura gleby? 3) scharakteryzować rodzaje gleb strukturalnych? 4) scharakteryzować rodzaje gleb niestrukturalnych? 5) wymienić struktury agregatów gleb organicznych? 6) wyjaśnić termin porowatość gleby? 7) wyjaśnić znaczenie struktury gleb? Tak Nie 15

17 4.3. Żyzność gleby Materiał nauczania Żyzność gleby to zdolność gleby do przekazywania bytującym na niej roślinom składników pokarmowych, wody, powietrza, ciepła itp. Najważniejsze właściwości określające stan żyzności gleby to: profil glebowy, skład granulometryczny, porowatość, właściwości cieplne, właściwości wodne, właściwości powietrzne poszczególnych poziomów profilu, zasobność w składniki pokarmowe, zawartość substancji toksycznych, odczyn i zawartość węglanów, właściwości sorpcyjne, buforowość, zawartość substancji organicznej, skład edafonu glebowego. Wskaźnikiem żyzności gleby jest: liczba gatunków lub organizmów żywych, którym dana gleba może zapewnić warunki rozwoju gleba jest tym żyźniejsza im więcej i bardziej wymagających gatunków roślin znajduje w niej odpowiednie dla siebie warunki wzrostu, rozwoju i plonowania, przyrost biomasy następujący na różnych glebach: o takiej samej zasobności, w takich samych warunkach klimatycznych, poddanych identycznym zabiegom agrotechnicznym, na tej samej powierzchni i w tym samym czasie. Wpływ działalności człowieka na żyzność gleb: nawożenie, nawadnianie, rekultywacja, drenowanie, przeciwdziałanie degradacji gleb. Dla określenia żyzności gleby bada się zawartość azotu, fosforu i potasu w próbach gleby. Pojęciem związanym z żyznością gleby jest urodzajność gleby. Urodzajność gleby to zdolność gleby do plonowania w określonych warunkach siedliskowych i przy zastosowaniu zabiegów agrotechnicznych. Na urodzajność gleby wpływają wszystkie jej właściwości. Każde siedlisko wymaga prowadzenia odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, agrochemicznych oraz ochrony gleby przed czynnikami degradującymi środowisko glebowe Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czym jest żyzność gleby? 2. Co wpływa na żyzność gleb? 3. Jakie są wskaźniki żyzności gleb? 4. Zawartość jakich pierwiastków określa żyzność gleb? 5. W jaki sposób można wpływać na żyzność gleb? 6. Czym jest urodzajność gleby? 7. Jaka jest różnica pomiędzy żyznością a urodzajnością gleby? 16

18 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przedstaw czynniki wpływające na żyzność gleby. 1) zapoznać się z materiałem dydaktycznym, 2) zanotować zdobyte informacje i krótko uzasadnić swój wybór. materiały dydaktyczne, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Korzystając z atlasu, sporządź tabelę zawierającą informacje na temat najbardziej urodzajnych terenów w Polsce. Żyzność gleb w poszczególnych województwach Polski oceń w sali od 1 do 5. Zwróć uwagę na wynik Twojego regionu. Czy otrzymane dane zgodne są z Twoimi obserwacjami? 1) wyszukać w atlasie mapę gleb, 2) sporządzić tabelę, w której wpiszesz województwa i skalę urodzajności gleb, 3) wypełnić tabelę, 4) krótko opowiedzieć o otrzymanych rezultatach, 5) odnieść swoje własne obserwacje z regionu zamieszkania do otrzymanych rezultatów. atlas, tabela do odnotowania wyników zadania Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wyjaśnić termin żyzność gleby? 2) zdefiniować termin urodzajność gleby? 3) wymienić czynniki wpływające na żyzność gleby? 4) wymienić pierwiastki chemiczne świadczące o żyzności gleby wskaźniki żyzności gleby? 5) scharakteryzować różnicę pomiędzy żyznością a urodzajnością gleby? 6) wskazać różnicę między żyznością a urodzajnością gleb? Tak Nie 17

19 4.4. Klasyfikacja gleb Materiał nauczania Oceniając przydatność użytkową gleb, należy zwrócić uwagę na kategorie użytkowe gleb. Do najważniejszych kategorii zaliczamy: gleby orne (gleby uprawne) odznaczają się dużym dynamizmem procesów glebotwórczych, dzięki uprawie, nawożeniu i nawadnianiu. W glebach tych następuje intensywniejszy rozkład substancji mineralnych i organicznych, gleby darniowe (łąkowo-pastwiskowe), gleby leśne, grunty pod wodami. W Polsce, mimo zmian, największą powierzchnię (51,7% w 2003 r.) zajmują nadal gleby orne. Gleby orne podlegają klasyfikacji w oparciu o wartość rolniczą gleb określaną jako bonitacja. W ramach poszczególnych kategorii użytkowych gleb Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 1957 r. w sprawie klasyfikacji gruntów, wprowadzono Tabelę Klasyfikacji Gruntów (Dz. U. Nr 5, poz. 21) zawierającą szczegółowe kryteria bonitacyjne. Podstawą zaliczania gleb do danej klasy bonitacyjnej są przede wszystkim właściwości gleb i warunki przyrodnicze terenu, decydujące o ich urodzajności. Klasyfikacja gleb ornych oparta jest głównie na badaniach terenowych odkrywek glebowych i określania ich właściwości. Klasy bonitacyjne gleb ornych: Klasa I gleby orne najlepsze, Klasa II gleby orne bardzo dobre, Klasa III a gleby orne dobre, Klasa III b gleby orne średnio dobre, Klasa IV a gleby orne średniej jakości lepsze, Klasa IV b gleby orne średniej jakości gorsze, Klasa V gleby orne słabe, Klasa VI gleby orne najsłabsze, Klasa VI Rz gleby pod zalesienia. W przypadku terenów zielonych (bonitacja użytków zielonych) wyodrębnia się sześć klas bonitacyjnych. Struktura użytkowania gruntów w Polsce ulega nieustannym zmianom ze względu na: ewolucję gleb, rozwój mechanizacji chemizację upraw, degradację środowiska naturalnego, upływ czasu. Powierzchnia użytków rolnych ciągle maleje, wzrasta natomiast powierzchnia lasów i zadrzewień Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znasz kategorie użytkowe gleb? 2. Czym charakteryzują się gleby orne? 18

20 3. Co oznacza termin bonitacja gleb? 4. Jakie są klasy bonitacyjne gruntów ornych w Polsce? 5. Czym charakteryzuje się klasa bonitacyjna I, II, III i IV? 6. Jakie klasy bonitacyjne gruntów ornych występują w Twojej okolicy? 7. Jakie czynniki wpływają na zmianę struktury użytkowania gruntów w Polsce? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przedstaw klasy bonitacyjne gruntów ornych występujących w Polsce. 1) zapoznać się z materiałem dotyczącym klasyfikacji gruntów ornych, 2) skonstruować tabelę, 3) wpisać w tabeli klasy bonitacyjne gruntów ornych w Polsce, 4) scharakteryzować wymienione klasy bonitacyjne. atlas, dane dotyczące klasyfikacji gleb w Polsce, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Opracuj wraz z kolegami mapę gruntów ornych Polski. Przygotujcie mapę w formie plakatu. Zaprezentujcie mapę reszcie klasy. 1) zapoznać się z mapą Polski otrzymaną od nauczyciela, 2) wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat występowania poszczególnych klas bonitacyjnych gruntów ornych w Polsce, 3) nanieść zdobyte dane na mapę plakat, 4) oznaczyć różnymi kolorami poszczególne klasy bonitacyjne gleb, 5) zaprezentować kolegom wynik pracy. literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia, kopia schemat mapy Polski w formacie A4, atlas, dane dotyczące klas bonitacyjnych gruntów ornych w Polsce Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wyjaśnić pojęcie bonitacja gleb? 2) wymienić klasy bonitacyjne gruntów ornych w Polsce? 3) scharakteryzować każdą z klas bonitacyjnych gruntów ornych? 4) odnaleźć informacje na temat klasyfikacji gleb w literaturze? 5) odnaleźć informacje na temat klasyfikacji gleb w atlasie? 6) wymienić klasy bonitacyjne gruntów ornych w Twojej okolicy? Tak Nie 19

21 4.5. Profile glebowe Materiał nauczania Profil glebowy to pionowy przekrój gleby składający się z poziomów genetycznych formujących się podczas procesu glebotwórczego. Występujące w glebie poziomy mówią o jej genezie i pozwalają na klasyfikację gleb. Poziomy genetyczne różnią się barwą, stopniem koncentracji składników, strukturą itp. Im gleba jest starsza tym profil jej jest bardziej zróżnicowany, a poziomy wyraźniej wykształcone. Rozpoznając i opisując profil glebowy stosuje się umowne symbole, oznaczające kolejne poziomy genetyczne: A 0 poziom ściółki A 1 poziom próchniczy A poziom akumulacyjny A 2 poziom eluwialny B poziom iluwialny G poziom glejowy C poziom skały macierzystej D poziom skały podścielającej Rys. 1 Profil glebowy (Łopata K. Rudnik E.: Tajemnice gleby Chroń swoje środowisko. WSiP, Warszawa 1997) 1. Poziom akumulacyjny (A) powstaje w wyniku nagromadzenia się składników organicznych, próchnicy i składników mineralnych w wierzchniej warstwie gleby. Poziom ten dzieli się na: poziom ściółki (A 0 ), poziom próchniczy (A 1 ). Poziom próchniczy występuje we wszystkich glebach mineralnych z wyjątkiem bielic. Charakteryzuje się różną miąższością i barwą od jasnoszarej do czarnej w zależności od stopnia zmumifikowania materii organicznej. Stanowi główną strefę rozwoju korzeni roślin, 2. Poziom eluwialny (wymywania) (A 2 ) powstaje wskutek działania zakwaszonych roztworów glebowych, które przesiąkają w głąb profilu glebowego. Poziom ten ma zawsze jasne zabarwienie, które pochodzi od krzemionki powstającej w czasie chemicznego wietrzenia glinokrzemianów, 3. Poziom iluwialny (wmycia) (brunatnienia) (B) powstaje na skutek strącenia się związków wymywanych z wyższych części profilu glebowego w niższe. Są to sole żelaza, glinu, fosforu, wapnia, magnezu oraz koloidy organiczne. Poziom ten ma zabarwienie od rdzawoszarego poprzez jasnobrunatny po brunatny, 4. Poziom glejowy (G) powstaje w warunkach nadmiernego uwilgotnienia i słabego przewietrzenia gleby. Poziom ten zabarwiony jest na kolor zielonkawoniebieski, pochodzący id związków żelaza (II); 5. Poziom skały macierzystej (C) stanowi część profilu glebowego w minimalnym stopniu zmienioną przez procesy glebotwórcze. Znajomość geologicznego pochodzenia skały 20

PROCESY GLEBOTWÓRCZE EUROPY ŚRODKOWEJ

PROCESY GLEBOTWÓRCZE EUROPY ŚRODKOWEJ PROCESY GLEBOTWÓRCZE EUROPY ŚRODKOWEJ Pojęcie proces glebotwórczy Proces bielicowania Proces brunatnienia Proces płowienia Proces oglejenia Proces bagienny Proces murszenia Proces darniowy PROCES GLEBOTWÓRCZY

Bardziej szczegółowo

GLEBOZNAWSTWO = pedologia - nauka o glebach

GLEBOZNAWSTWO = pedologia - nauka o glebach GLEBY GLEBA - biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa litosfery, powstała ze skał pod wpływem abiotycznych i biotycznych czynników środowiska, zdolna zapewnić roślinom wyższym warunki wzrostu i rozwoju.

Bardziej szczegółowo

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i GLEBY GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i nieorganiczne, zdolna do produkcji roślin Funkcja i miejsce

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Ekograncali Activ INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Większość gleb użytkowanych w Polsce znajduje się na utworach polodowcowych, bogatych w piaski i iły. Naturalne ph tych utworów jest niskie. Dobór właściwego

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI GLEBOTWÓRCZE

CZYNNIKI GLEBOTWÓRCZE Gleby Co to jest gleba? Gleba to zewnętrza powłoka litosfery, składająca się z cząstek mineralnych i organicznych oraz wody i powietrza. Jest rezultatem procesów glebotwórczych, polegających na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Geneza, właściwości i przestrzenne zróżnicowanie gleb w Polsce

Geneza, właściwości i przestrzenne zróżnicowanie gleb w Polsce Company LOGO Geneza, właściwości i przestrzenne zróżnicowanie gleb w Polsce Marcin Świtoniak Gleba Gleba - integralny składnik wszystkich ekosystemów lądowych i niektórych płytkowodnych utworzony w powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej będąca produktem wietrzenia skał, czyli długotrwałego działania na nie wody, powietrza i temperatury, oraz

powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej będąca produktem wietrzenia skał, czyli długotrwałego działania na nie wody, powietrza i temperatury, oraz powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej będąca produktem wietrzenia skał, czyli długotrwałego działania na nie wody, powietrza i temperatury, oraz działania mikroorganizmów Złożony i długotrwały proces

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowa warstwa litosfery to pedosfera, czyli gleba. Jest ona kluczową częścią ekosystemów lądowych. Znajdują się tu mineralne składniki

Powierzchniowa warstwa litosfery to pedosfera, czyli gleba. Jest ona kluczową częścią ekosystemów lądowych. Znajdują się tu mineralne składniki Powierzchniowa warstwa litosfery to pedosfera, czyli gleba. Jest ona kluczową częścią ekosystemów lądowych. Znajdują się tu mineralne składniki odżywcze roślin. Następują tu też procesy chemicznego rozkładu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego tak ważną role pełni gleba?

Dlaczego tak ważną role pełni gleba? Gleba jest to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej powstała ze skały macierzystej, będącą siedliskiem życia producentów. Ta rozdrobniona skała macierzysta charakteryzuje się urodzajnością tzn. zdolnością

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy rozwój człowieka, zwierzęcia i roślin zależy od gleby Hipokrates

Prawdziwy rozwój człowieka, zwierzęcia i roślin zależy od gleby Hipokrates Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie Prawdziwy rozwój człowieka, zwierzęcia i roślin zależy od gleby Hipokrates Organizacja Stacji Obecnie funkcjonuje Krajowa Stacja w Warszawie podległa Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 15

Spis treści. Przedmowa 15 Spis treści Przedmowa 15 Rozdział 1. Teoretyczne podstawy żywienia roślin (Andrzej Komosa) 19 1.1. Żywienie roślin przedmiot badań i związek z innymi naukami 19 1.2. Żywienie roślin czy nawożenie roślin

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg Piasecka, Magdalena Dębicka, Piotr Chohura, Cecylia Uklańska-Pusz, Wojciech Pusz 1, Agnieszka Latawiec, Jolanta Królczyk 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Relacje człowiek środowisko przyrodnicze

Relacje człowiek środowisko przyrodnicze 138 SPRAWDZIANY LEKCJI Sprawdzian z działu Relacje człowiek środowisko przyrodnicze Grupa I Zadanie 1 (0 4 p.) Każdemu terminowi przyporządkuj odpowiadającą mu definicję. 1. Zasoby przyrody A. Zasoby mające

Bardziej szczegółowo

III. TREŚCI NAUCZANIA

III. TREŚCI NAUCZANIA 72 S t r o n a Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej matematyka 1.7. Stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zmiany jednostek.

Bardziej szczegółowo

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą definiuje wskaźnik; wyjaśnia pojęcie: wodorotlenek; wskazuje metale aktywne i mniej aktywne; wymienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści - autorzy

Spis treści - autorzy Przedmowa Chemia rolna jest odrębną dyscypliną nauki utworzoną w połowie XIX w., która ukształtowała się wraz z opublikowaniem pierwszych podręczników z zakresu nawożenia oraz rozpoczęciem eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY Klasa IV - przyroda STOPIEŃ CELUJĄCY 6 otrzymuje uczeń, który: 1) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza poziom wiedzy i umiejętności ucznia klasy 4, - zaplanować,

Bardziej szczegółowo

Wychowanie ekologiczne w kl.vi

Wychowanie ekologiczne w kl.vi Wychowanie ekologiczne w kl.vi Autor: Burczyk T. 20.04.2008. - 2000 ZSP Kleszczewo Kościerskie Wychowanie ekologiczne w klasie szóstej Założeniem Wychowania Ekologicznego jest zbliżenie ucznia do przyrody.

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska Spis treści 1. Wiadomości wstępne 1.1. Zadania i zakres przedmiotu 1.2. Znaczenie gospodarcze produkcji roślinnej 2. Klimatyczne czynniki siedliska 2.1. Atmosfera i siedlisko roślin 2.2. Czynniki meteorologiczne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SZKOŁA NAUK TECHNICZNYCH MICHAŁ DRAB EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM MONOGRAFIA Redakcja Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MAKROSKOPOWA

ANALIZA MAKROSKOPOWA ANALIZA MAKROSKOPOWA Wprowadzenie Metoda makroskopowa polega na przybliżonym określeniu rodzaju, nazwy, niektórych cech fizycznych oraz stanu badanego gruntu bez użycia przyrządów. Stosuje się ją w terenie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Renata Bednarek, Helena Dziadowiec, Urszula Pokojska, Zbigniew Prusinkiewicz Badania ekologiczno-gleboznawcze

Księgarnia PWN: Renata Bednarek, Helena Dziadowiec, Urszula Pokojska, Zbigniew Prusinkiewicz Badania ekologiczno-gleboznawcze Księgarnia PWN: Renata Bednarek, Helena Dziadowiec, Urszula Pokojska, Zbigniew Prusinkiewicz Badania ekologiczno-gleboznawcze CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawowe wiadomości o glebach. Gleby i procesy glebotwórcze

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań biologicznych Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY

Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania edukacyjne z chemii Klasa II WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą wymienia rodzaje wskaźników; sprawdza doświadczalnie działanie podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O Test maturalny Chemia ogólna i nieorganiczna Zadanie 1. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16 znajduje się w.... grupie i. okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały

Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały A. Podziały stosowane do 1998 roku: Części szkieletowe > 1 mm Grupa frakcji Podział wg (wymiary w mm): PTG BN-78/9180-11 Frakcja Podfrakcja Kamienie

Bardziej szczegółowo

GLEBA I JEJ FUNKCJE. Jacek Niedźwiecki. Puławy, 2016

GLEBA I JEJ FUNKCJE. Jacek Niedźwiecki. Puławy, 2016 GLEBA I JEJ FUNKCJE Jacek Niedźwiecki Puławy, 2016 Zadanie 1.2. Ocena gleb użytkowanych rolniczo z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów glebowych oraz wskazanie działań zapobiegających

Bardziej szczegółowo

Badanie stanu fizycznego zanieczyszczenia wód w gminie Raba Wyżna.

Badanie stanu fizycznego zanieczyszczenia wód w gminie Raba Wyżna. Badanie stanu fizycznego zanieczyszczenia wód w gminie Raba Wyżna. Zanieczyszczenie wód - niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze

Bardziej szczegółowo

Nawożenie borówka amerykańska

Nawożenie borówka amerykańska Nawożenie borówka amerykańska Borówka amerykańska Jeśli borykasz się z problemem nawożenia borówki jak i jagody kamczackiej napisz do nas. Przygotujemy odpowiednie zalecenia nawozowe na dowolny okres roku

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa II Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -wymienia zasady bhp

Bardziej szczegółowo

Wpływ kwaśnych deszczy i innych czynników na rośliny test sprawdzający

Wpływ kwaśnych deszczy i innych czynników na rośliny test sprawdzający Metadane scenariusza Wpływ kwaśnych deszczy i innych czynników na rośliny test sprawdzający 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: - wie, jak kwaśne deszcze i detergenty wpływają na wegetację roślin, - zna

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb uprawnych. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb uprawnych. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb uprawnych Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Tematyka wykładu 1. Zakwaszenie gleb - podłoże zjawiska. 2. Zakwaszanie gleb istota zjawiska. 3. Pierwotne

Bardziej szczegółowo

Mapa glebowo - rolnicza

Mapa glebowo - rolnicza Mapa glebowo - rolnicza Informuje o właściwościach i przestrzennym rozmieszczeniu siedlisk rolniczych W zależności od celu opracowania i charakteru odbiorcy mapy sporządza się w różnych skalach Składa

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Rekultywacja gleb i gruntów. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Rekultywacja gleb i gruntów. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Rekultywacja gleb i gruntów Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr inż. Stanisław Kowalik Zespół dydaktyczny Dr inż. Stanisław Kowalik Opis kursu (cele kształcenia) Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ UWAŻANE SĄ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ Z GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB. Andrzej Greinert

PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ Z GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB. Andrzej Greinert PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ Z GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB Andrzej Greinert Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej 1998 Autor: dr inż. Andrzej Greinert Politechnika Zielonogórska Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

II 0,9%; III 20,8% Tabela V.1. Struktura użytków rolnych w województwie zachodniopomorskim (wg stanu na r.)

II 0,9%; III 20,8% Tabela V.1. Struktura użytków rolnych w województwie zachodniopomorskim (wg stanu na r.) V. JAKOŚĆ GLEB Soil quality Ochrona zasobów i jakości gleb, a w szczególności gleb użytkowanych rolniczo, stanowi istotny element działań w zakresie polityki środowiskowej oraz rolnej. Rodzaj gleb, ich

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r.

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku dotyczący badań agrochemicznych w drugim półroczu 2010 roku I. Opracowywanie i opiniowanie planów nawożenia dla dużych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 4 Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny IV. Kwasy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

1 Znaczenie roślin ozdobnych pokarm,przemysł budowniczy włókienniczym, farmaceutycznym,

1 Znaczenie roślin ozdobnych pokarm,przemysł budowniczy włókienniczym, farmaceutycznym, Rośliny ozdobne NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT : Rośliny ozdobne KL.I Technik Architektury krajobrazu. Nr pr. 321[07]/T,TU,SP/MEN/2007.02.08 1 Znać materiał nauczania dla klasy 1, Lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

WIETRZENIE. Rozpuszczanie polega na łączeniu się minerałów z wodą i doprowadzeniu ich do roztworu. Tego typu wietrzeniu ulegają głównie sole.

WIETRZENIE. Rozpuszczanie polega na łączeniu się minerałów z wodą i doprowadzeniu ich do roztworu. Tego typu wietrzeniu ulegają głównie sole. WIETRZENIE Wietrzenie to proces prowadzący do rozpadu lub rozkładu skały RODZAJE WIETRZENIA WIETRZENIE FIZYCZNE = MECHANICZNE v INSOLACJA v ZAMRÓZ (MROZOWE) v SKAŁ ILASTYCH v SOLNE WIETRZENIE CHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

Stan czystości środowiska w moim mieście

Stan czystości środowiska w moim mieście PROJEKT PRZYRODNICZY Stan czystości środowiska w moim mieście 1. Organizacja: realizacja projektu odbywa się na poziomie klas 6, projekt trwa od marca do kwietnia (część praktyczna, doświadczalna, którą

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Zasady oceniania z chemii w klasie II w roku szkolnym 2015/2016 I. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Chemiczne oddziaływanie składowisk odpadów górnictwa węgla kamiennego na środowisko

Chemiczne oddziaływanie składowisk odpadów górnictwa węgla kamiennego na środowisko Chemiczne oddziaływanie składowisk odpadów górnictwa węgla kamiennego na środowisko Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołek Wydział Nauk Technicznych Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Henryk Greinert OCHRONA GLEB

Henryk Greinert OCHRONA GLEB Henryk Greinert OCHRONA GLEB WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ZIELONOGÓRSKIEJ Zielona Góra, 1998 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. JAN BENDER Akademia Rolnicza w Poznaniu Prof. dr hab. inż. EDWARD NIEDŹWIECKI Akademia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII KOD UCZNIA... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII Termin: 12 marzec 2008 r. godz. 10 00 Czas pracy: 90 minut ETAP III Ilość punktów za rozwiązanie zadań Część I Część II Część III Numer zadania 1

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 28 stycznia 2016 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje rejonowe

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy II: III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących

Bardziej szczegółowo

Podział gruntów ze względu na uziarnienie.

Podział gruntów ze względu na uziarnienie. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin 1. Podział gruntów. Podział gruntów ze względu na uziarnienie. Grunty rodzime nieskaliste mineralne, do których zalicza się grunty o zawartości części

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I Aby uzyskać ocenę wyższą niż dana ocena, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych. Dział:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4 Zadanie: 1 Do niebieskiego, wodnego roztworu soli miedzi wrzucono żelazny gwóźdź i odstawiono na pewien czas. Opisz zmiany zachodzące w wyglądzie: roztworu żelaznego gwoździa Zadanie 2. Przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1.Definicja chemii rolnej, gleba jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne

Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne Czas trwania lekcji: 2x 45 minut Cele lekcji: 1. Ogólny zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 09 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 277 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne strona 1/8 Związki nieorganiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu,

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE Lp. Nazwa zadania Jednostka Kwota w zł I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE WPROWADZENIE Przyswajalność pierwiastków przez rośliny zależy od procesów zachodzących między fazą stałą i ciekłą gleby oraz korzeniami roślin. Pod względem stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści SPIS TREŚCI

Spis tre ści SPIS TREŚCI Spis tre ści ROZDZIAŁ I WIADOMOŚCI WSTĘPNE...9 1. Wymagania wobec absolwenta szkoły rolniczej...9 2. Produkcja roślinna...11 2.1. Rys historyczny...11 2.2. Znaczenie gospodarcze produkcji roślinnej...12

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4, Data wydania: 25 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ Beata Mendak fakultety z chemii II tura Test rozwiązywany na zajęciach wymaga powtórzenia stężenia procentowego i rozpuszczalności. Podaję również pytania do naszej zaplanowanej wcześniej MEGA POWTÓRKI

Bardziej szczegółowo

Materia organiczna jako wskaźnik jakości gleb. Radosław Kaczyński

Materia organiczna jako wskaźnik jakości gleb. Radosław Kaczyński Materia organiczna jako wskaźnik jakości gleb Radosław Kaczyński Zagrożenie gleb wymienione w Dyrektywie Glebowej Spadek zawartości materii organicznej w glebie (SOM) został określony w strategii UE w

Bardziej szczegółowo

Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2011/2012. Ziemia naszym domem

Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2011/2012. Ziemia naszym domem Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2011/2012 Ziemia naszym domem Ponieważ Ziemia opiekuje się nami zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość

Bardziej szczegółowo

Poznajemy warunki życia w stawie.

Poznajemy warunki życia w stawie. Poznajemy warunki życia w stawie. Cel zajęć: określenie właściwości fizykochemicznych wody w stawie. Cele operacyjne: Uczeń: - określa zapach wody, - oznacza ph wody, - mierzy temperaturę wody, - wykrywa

Bardziej szczegółowo

CYKL: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

CYKL: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA Magdalena Szewczyk Dział programowy : Ekologia CYKL: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA temat lekcji : Przyczyny i rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Cele lekcji w kategoriach czynności uczniów ( cele operacyjne):

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie eutrofizacją i zakwaszeniem ekosystemów leśnych w wyniku koncentracji zanieczyszczeń gazowych oraz depozytu mokrego

Zagrożenie eutrofizacją i zakwaszeniem ekosystemów leśnych w wyniku koncentracji zanieczyszczeń gazowych oraz depozytu mokrego Zagrożenie eutrofizacją i zakwaszeniem ekosystemów leśnych w wyniku koncentracji zanieczyszczeń gazowych oraz depozytu mokrego Anna Kowalska Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary,

Bardziej szczegółowo

W następującej części pokazanych zostało sześć rodzajów profili gleb oraz przykłady krajobrazu w każdej z lokacji.

W następującej części pokazanych zostało sześć rodzajów profili gleb oraz przykłady krajobrazu w każdej z lokacji. Gleby na świecie W następującej części pokazanych zostało sześć rodzajów profili gleb oraz przykłady krajobrazu w każdej z lokacji. Zdjęcie gleby 1 3: Próbka gleby na łące w południowej części stanu Teksas

Bardziej szczegółowo

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu.

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu. Chemia Zestaw I 1. Na lekcjach chemii badano właściwości: żelaza, węgla, cukru, miedzi i magnezu. Który z zestawów badanych substancji zawiera tylko niemetale? A Węgiel, siarka, tlen. B Węgiel, magnez,

Bardziej szczegółowo

1. Pogadanka, praca nad wykresami i schematem, praca w grupach MAGDALENA SZEWCZYK. Dział programowy : Ekologia

1. Pogadanka, praca nad wykresami i schematem, praca w grupach MAGDALENA SZEWCZYK. Dział programowy : Ekologia MAGDALENA SZEWCZYK Dział programowy : Ekologia temat lekcji : Przyczyny i skutki kwaśnych deszczy Cele lekcji w kategoriach czynności uczniów (cele operacyjne): WIADOMOŚCI Uczeń: - podaje definicje kwaśnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA Specjalność: - Stopień kształcenia: I (inżynierski)

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD

OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH WPROWADZENIE Właściwości chemiczne wód występujących w przyrodzie odznaczają się dużym zróżnicowaniem. Zależą one między innymi od budowy geologicznej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Środowiska I Protection of Environment Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ

REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WŁOCŁAWKU REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ Koordynator ścieżki dr Wojciech Górecki Szczegółowe cele kształcenia i wychowania dla ścieżki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

grupa a Człowiek i środowisko

grupa a Człowiek i środowisko grupa a Człowiek i środowisko................................................. Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY ZAJĘĆ Z CHEMII SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SKRYPTY ZAJĘĆ Z CHEMII SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA SKRYPTY ZAJĘĆ Z CHEMII SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 1 SCENARIUSZ 1 Dział: Metale i niemetale Temat: Substancje proste wokół nas. Cel ogólny zajęć: Uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MGE-P1 MAJ 2015 Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów ... kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap I (szkolny) 16 października 2009 roku Wypełnia szkolna komisja konkursowa Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma Liczba punktów PoniŜej podano treść

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 klasa 4 (3 godz. tyg.) Podstawa programowa kształcenia ogólnego Nr Treści nauczania działu Nr lekcji Podręcznik Działy i tematy lekcji 1 O czym będziemy się uczyć

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA IV ETAP EDUKACYJNY Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 99 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZIELEŃ 100 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Odczyn roztworu Skala ph. Piotr Zawadzki i Aleksandra Jarocka

Odczyn roztworu Skala ph. Piotr Zawadzki i Aleksandra Jarocka Odczyn roztworu Skala ph Piotr Zawadzki i Aleksandra Jarocka Wskaźniki a odczyn Ph Wskaźniki, to związki, które w zależności od odczynu roztworu zmieniają barwę. Najczęściej spotykanymi w naszym otoczeniu

Bardziej szczegółowo