systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb"

Transkrypt

1 2006 systemy split rozwiązania dla Twoich potrzeb

2 ienki profil Jednostka 4 kierunkowy iltr powietrza Niski profil Turbowentylacja Instalacja Niski Zalety systemu Split NOWOŚĆ! Zdalne sterowanie parametrami przez telefon plikacja pozwala na zdalnà kontrol urzàdzenia przy pomocy telefonu z dowolnego miejsca i o ka dej porze. utomatyczna instrukcja tonowa umo liwia w bardzo prosty sposób zarzàdzanie urzàdzeniem i kontrol takich parametrów jak nastawa temperatur czy dobór odpowiedniej pr dkoêci wentylatora. Wprowadzenie w asnego has a zwi ksza bezpieczeƒstwo u ytkownika NOWOŚĆ! rzałka obudowy Zastosowanie takiego rozwiązania zapobiega tworzeniu się wierzchniej warstwy lodu na obudowie jednostki zewnętrznej. zięki temu znacznie poprawiają się warunki pracy urządzenia w systemie pompy ciepła - zwłaszcza w okresie zimowym. Termostat reguluje załączanie grzałki. io iltr iofiltr to połączenie specjalnego enzymu z konstrukcją fitra ekologicznego. zięki zastosowaniu filtra ekologicznego zwiększa się dwukrotnie efektywność eliminowania drobin kurzu, szkodliwych bakterii, grzybów i mikroorganizmów. nzym eliminuje zatrzymane na filtrze zanieczyszczenia nie pozwalając na powrót szkodliwych substancji do recyrkulowanego powietrza. Jonizer Jonizer przyczynia się przede wszystkim do odświeżenia powietrza w danym pomieszczeniu domu, mieszkaniu, biurze. Uwolnione aniony wspierają układ nerwowy, krążenia, poprawiają funkcjonowanie płuc zapobiegając schorzeniom układu oddechowego takim jak astma czy zapalenie płuc. itr z wkładem węgla aktywnego zięki zastosowaniu fitra z wkładem węgla aktywnego efektywnie eliminuje się przykre zapachy takie jak np. amoniak czy związki chemiczne występujące w powietrzu np związki formaldehydowe. zięki zastosowaniu elektrostatycznych lameli na filtrze zostają zatrzymane również drobinki unoszonego w powietrzu kurzu co znacznie zmniejsza ryzyko podrażnień alergicznych. iltr Plazmowy zięki zastosowaniu filtra plazmowego można stworzyć w pomieszczeniu zjonizowaną przestrzeń. zięki zmianie biegunowości w filtrze, wychwytywanych jest 95% drobin kurzu. Również dym papierosowy i większość substancji szkodliwych zostaje efektywnie eliminowana w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia z filtrem plazmowym aktywnym re ire iltr Pure ire iltr pyłowy olden nti-orossive Złota powłoka antykorozyjna skraplacza zapobiega utlenianiu się lameli skraplacza zwłaszcza w użytkowanu jednostki w agresywnym środowisku co jednocześnie wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia. Powłoka przyczynia się znacznie do poprawienia wydajności grzewczej urządzenia. Tryb uśpienia Sleep Mode zięki zastosowaniu Sleep Mode, klimatyzator automatycznie podwyższa lub obniża temperaturę w pomieszczeniu o 1 na godzinę w ciągu pierwszych dwóch godzin działania. Utrzymuje stałe parametry przez następne pięć godzin i po tym czasie zatrzymuje się. zięki Sleep Mode znacznie zmniejsza się zużycie energii przy najbardziej komfortowej temperaturze. Oznaczenia: bezprzewodowe/ przewodowe bezprzewodowe przewodowe Modu osuszania Modu uêpienia Timer utomatyczna praca aluzji uto Restart 4 cm

3 Zalety systemu Split iltr Pure ire wukierunkowe aluzje nawiewanego powietrza zi ki specjalnej konstrukcji i mikroprocesorowemu zarzàdzaniu, klimatyzatory firmy YORK wykorzystujà unikalnà technologi wielokierunkowych obrotowych aluzji nawiewu. W trybie ch odzenia aluzje otwierajà si w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, poziomo nawiewane powietrze opada dzi ki grawitacji. zi ki temu spadek temperatury w pomieszczeniu osiàgany jest bardzo szybko i jednoczeênie równomiernie. W trybie pompy ciep a ogrzewania pomieszczenia aluzje otwierajà si zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pozwala to na skierowanie nawiewanego powietrza bezpoêrednio w dó, w stron pod ogi. Taki cykl pracy urzàdzenia iltr Pure ire pozwala na szybki i równomierny wzrost temperatury w pomieszczeniu. Pompka skroplin Urzàdzenia mogà byç opcjonalnie wyposa one w pomk odprowadzenia kondensatu. Pompka absorbuje wytwarzane przez wymiennik jednostki wewn trznej skropilny i transportuje je bezpoêrednio do instalacji odprowadzania skroplin. Tryb Turbo W àczenie przycisku Turbo przy trybie ch odzenia spowoduje osiàgni cie zadanej temperatury w jak najkrótszym czasie. iltr pyłowy iltr pyłowy iltr plazmowy Zestaw do pracy w niskich temperaturach zięki zestawowi do pracy w niskich temperaturach urzàdzenie mo e pracowaç w trybie ch odzenia nawet przy zewn trznych parametrach osiàgajàcych -15. Pozwala to zastosowaç urzàdzenie firmy YORK w tak nietypowyh lokalizacjach jak serwerownie czy pomieszczenia UPS. Os ona zabezpieczajàca zawory Os ona zabezpiecza zawory przed wszelkimi uszkodzeniami i zapobiega wyciekowi wody. Osuszanie Niezale na funkcja osuszania powietrza jest zwykle u ywana w deszczowe dni w okresie wiosennym bàdê na terenach o podwy szonej wilgotnoêci powietrza. W tym trybie urzàdzenie pracuje w trybie samego ch odzenia bàdê alternatywnie w trybie pracy samego wentylatora co powoduje znaczne osuszenie powietrza w pomieszczeniu bez obni enia temperatury. Nierdzewna obudowa Obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej i nierdzewnych komponentów. Jednostki zewn trzne firmy YORK pozostajà wolne od rdzy w agresywnym Êrodowisku, np. w rejonach nadmorskich. Oznaczenia: utorestart unkcja automatycznego startu urządzenia po zaniku napi cia elektrycznego pozwala na natychmiastowe w àczenie urzàdzenia i pracy na parametrach sprzed wy àczenia zasilania. iltr Pure ire Wspó czynnik efektywnoêci energetycznej klasy zięki zastosowaniu spr arek o du ych mocach i optymalnie dobranych czynników ch odniczych wspó czynnik R osiàga Klas uroventu na poziomie (poni ej 3,2 w/w) bàdê Klas uroventu na poziomie (powy ej 3,0 w/w) przyczyniajàc si tym samym do oszcz dnoêci iltr Pure ire energi elektrycznej. bezprzewodowe/ przewodowe bezprzewodowe przewodowe Modu osuszania iltr pyłowy iltr pyłowy Modu uêpienia iltr plazmowy Timer utomatyczna praca aluzji uto Restart 4 cm ienki profil Jednostka przypod ogowopodsufitowa 4 kierunkowy nadmuch powietrza iltr powietrza Niski profil Turbowentylacja Instalacja w przewodzie Niski poziom ha asu

4 iltr pyłowy iltr plazmowy iltr pyłowy iltr plazmowy iltr pyłowy iltr plazmowy iltr Pure ire iltr Pure ire iltr Pure ire iltr pyłowy iltr pyłowy iltr pyłowy iltr Pure ire iltr Pure ire iltr Pure ire iltr pyłowy iltr plazmowy iltr pyłowy iltr plazmowy iltr Pure ire iltr Pure ire iltr pyłowy iltr pyłowy iltr Pure ire iltr Pure ire R410 Jednostka ścienna Master old M-MH 24 od 2.1 do 7.0 Modele Wydajność chłodnicza Wydajność grzewcza Wymiary wys./dł./szer. 250 / 710 / / 710 / / 790 / / 920 / / 1080 / 225 R410 Jednostka ścienna Wysoka Wydajność R-RH 24 od 2.1 do 7.0 Modele Wydajność chłodnicza Wydajność grzewcza Wymiary wys./dł./szer. 250 / 710 / / 710 / / 790 / / 920 / / 1080 / 225 R410 Jednostka ścienna w wersji Multi RMH od 5.2 do 8.7 Modele 18 (2x9) 21 (9+) 27 (3x9) 30 (2+9+) Wydajność chłodnicza 2 x x x Wydajność grzewcza 2 x x x Wymiary (wielkość 9) wys./dł./szer. 250 / 710 / / 710 / / 710 / / 710 / 195 Wymiary (wielkość ) wys./dł./szer. 265 / 790 / / 790 / 193 Jednostki zewnętrzne: Modele M-MH / R-RH RMH Wielkość wys Wymiary dł szer

5 / R410 Jednostka ścienna w wersji Inverter RVH 18 od 2.1 do 5.3 Modele Wydajność chłodnicza Wydajność grzewcza Wymiary wys./dł./szer. 2.1 (0.8 / 2.6) 2.3 (0.8 / 3.0) 250 / 710 / 190 iltr Pure ire 2.6 (1.0 / 3.2) 3.0 (1.0 / 4.1) 250 / 710 / 195 iltr plazmowy iltr pyłowy 3.5 (2.0 / 4.3) 4.1 (2.1 / 5.7) 265 / 790 / 193 iltr Pure ire 5.3 (2.6 / 6.2) 6.2 (2.9 / 7.0) 292 / 920 / 225 iltr pyłowy 18 iltr Pure ire iltr pyłowy iltr Pure ire iltr pyłowy iltr Pure ire iltr pyłowy iltr plazmowy iltr Pure ire iltr pyłowy iltr plazmowy R410 Jednostka ścienna w wersji Multi Inverter - zestawy w dowolnej konfiguracji RRH 18 od 4.2 do 7.0 (2x1) RRH 27 od 6.1 do 10.6 (3x1) Modele (2x1)18 Wydajność chłodnicza Wydajność grzewcza Jednostki wew. (RRK) Wymiary wys./dł./szer. wielkości RRH 18 : 6 kombinacji w zestawieniu jednostek wew. 265 / 790 / 193 iltr Pure ire iltr pyłowy 250 / 710 / / 710 / / 790 / / 710 / / 710 / (3x1) iltr Pure ire iltr pyłowy iltr Pure ire iltr pyłowy iltr plazmowy iltr Pure ire iltr pyłowy iltr plazmowy RRH 27 : 10 kombinacji w zestawieniu jednostek wew. wie jednostki wewnętrzne x 2 + x 2 + x 2 + x 3 x 3 x 3 x 2 + x 2 + x 2 + Trzy jednostki wewnętrzne x x 2 + x 2 + R4 Jednostka ścienna w wersji Multi Inverter - zestawy w dowolnej konfiguracji HRH 18 od 4.2 do 7.0 (2x1) HRH 27 od 6.1 do.3 (3x1) Modele 18 (2x1) Wydajność chłodnicza Wydajność grzewcza Jednostki wew. (HRK) Wymiary wys./dł./szer. wielkości / 750 / 188 HRH 18: 6 kombinacji w zestawieniu jednostek wew. 250 / 750 / 188 iltr pyłowy iltr pyłowy iltr plazmowy x 3 x 3 x 3 Trzy jednostki wewnętrzne x 2 + x 2 + x 2 + x 2 + x 2 + x 2 + RVJ Wielkości Wymiary wys. dł. szer iltr Pure ire 280 / 815 / 195 iltr plazmowy iltr Pure ire iltr pyłowy RRH / HRH Jednostki zewnętrzne: Modele HRH 27: 10 kombinacji w zestawieniu jednostek wew. wie jednostki wewnętrzne x 2 + x 2 + x 2 + iltr Pure ire 280 / 815 / / 750 / / 750 / (3x1) iltr Pure ire iltr pyłowy

6 iltr pyłowy iltr plazmowy iltr pyłowy iltr plazmowy iltr Pure ire iltr Pure ire iltr pyłowy iltr pyłowy iltr Pure ire iltr Pure ire iltr pyłowy iltr plazmowy iltr pyłowy iltr plazmowy iltr Pure ire iltr Pure ire iltr pyłowy iltr pyłowy iltr Pure ire iltr Pure ire R4 Jednostka ścienna H-HH - 30 od 2.1 do 8.2 Modele Wydajność chłodnicza Mniejsza Wydajność grzewcza sprawnoêç Wymiary wys./dł./szer. 250 / 750 / / 750 / / 815 / / 906 / / 1080 / / 1080 / 222 R4 Jednostka ścienna w wersji Multi HMH od 5.2 do 8.7 Modele 18 (2x9) 21 (9+) 27 )3x9) 30 (2x9+) Wydajność chłodnicza 2 x x x Mniejsza Wydajność grzewcza 2 x x 2.9 sprawnoêç 2 x Wymiary (wielkość 9) wys./dł./szer. 250 / 750 / / 750 / / 750 / / 750 / 188 Wymiary (wielkość ) wys./dł./szer. 280 / 815 / / 815 / 195 R410 Jednostka kasetonowa YK-YKH - 48 od 3.5 do 14 4 cm Modele Wydajność chłodnicza Wydajność grzewcza Wymiary wys./dł./szer. 254 / 580 / / 580 / / 840 / / 840 / / 840 / / 840 / 840 R4 Jednostka kasetonowa YK-YKH - 48 od 3.5 do 14 4 cm Modele Wydajność chłodnicza Wydajność grzewcza Wymiary wys./dł./szer. 254 / 580 / / 580 / / 840 / / 840 / / 840 / / 840 / 840 Jednostki zewnętrzne: Modele H-HH HMH YK_-YKH_ Wielkości wys Wymiary dł szer

7 R410 Jednostka kana owa YU-YUH od 5.3 do 17.6 (R410) YU-YUH od 5.3 do 17.6 (R4) Modele Wydajność chłodnicza Wydajność grzewcza Wymiary wys./dł./szer. 298 / 1000 / / 1000 / / 1350 / / 1350 / / 1350 / / 1350 / 800 Jednostka kana owa o podwy szonym spr u M-MH od 6.5 do 16.4 Modele Wydajność chłodnicza Wydajność grzewcza Wymiary wys./dł./szer. 400 / 718 / / 924 / / / / / / / 616 R4 Jednostka przypod ogowo-podsufitowa M-MH - 25 od 2.6 do 6.2 Modele Wydajność chłodnicza Wydajność grzewcza Wymiary wys./dł./szer. 655 / 990 / / 990 / / 990 / / 990 / 199 R4 Jednostka przypod ogowo-podsufitowa M-MH od 8.6 do 13.8 Modele Wydajność chłodnicza Wydajność grzewcza Wymiary wys./dł./szer. 658 / / / / / / 240 R4 Jednostki zewnętrzne: Modele YU_-YUH_ MO-MOH Wielkości wys Wymiary d szer

8

KLIMATYZACJA KOMFORTU - SINCLAIR KATALOG 2012/2013

KLIMATYZACJA KOMFORTU - SINCLAIR KATALOG 2012/2013 KLIMATYZACJA KOMFORTU - SINCLAIR KATALOG 2012/2013 KLIMATYZACJA KOMFORTU Z klimatyzatorami marki SINCLAIR, możesz cieszyć się domowym komfortem oraz przyjemną atmosferą we wszystkich typach domowej klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG 2006

Klimatyzatory LG 2006 2000-2005 Nr 1na Êwiecie Klimatyzatory LG 2006 Naszym nadrz dnym celem jest sta e udoskonalanie jakoêci Twojego ycia. Klimatyzatory LG sprawiajà, e b dziesz móg cieszyç si czystym, spokojnym i komfortowym

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY LOXIMIDE Sp. z o.o

KLIMATYZATORY LOXIMIDE Sp. z o.o KLIMATYZATORY Firma LOXIMIDE Sp. z o.o. jest Bezpośrednim Dystrybutorem oraz Generalnym Przedstawicielem klimatyzatorów Grupy VS na rynku Polskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. QSR1 QSR1 H09A4 H12B4 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

NOWA GAMA URZĄDZEŃ DOMOWYCH 2013/2014

NOWA GAMA URZĄDZEŃ DOMOWYCH 2013/2014 NOW GM URZĄDZEŃ DOMOWYCH 2013/2014 NOWE DOMOWE POMPY CIEPŁ POWIETRZE-POWIETRZE 2013/2014 Nowe klimatyzatory firmy Panasonic z systemem Nanoe-G. Oczyszczanie powietrza, powierzchni oraz autooczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Pora na idealny klimat przez cały rok

Pora na idealny klimat przez cały rok Pora na idealny klimat przez cały rok DVM S - Twoja 5. pora roku SAMSUNG Systemy klimatyzacji DVM S 203 DVM S ZAAWANSOWANY TECHNOLOGICZNIE SYSTEM KLIMATYZACJI 5. GENERACJI * W sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat Nowość! Monoblok 24 i 26 HP Ogrzewanie do -250C DVM S to system klimatyzacji 5. generacji charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

2009_ac_katalog_pl:2009_RAC_Katalog 3/15/09 9:31 PM Page 60. Powietrze, które zmienia jakość życia obudź wyobraźnię

2009_ac_katalog_pl:2009_RAC_Katalog 3/15/09 9:31 PM Page 60. Powietrze, które zmienia jakość życia obudź wyobraźnię 2009_ac_katalog_pl:2009_RAC_Katalog 3/15/09 9:31 PM Page 60 Powietrze, które zmienia jakość życia obudź wyobraźnię Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa tel. +48 22 607

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Spis treści PROFIL FIRMY 4 PROGRESSO 8 FUTURO 26 ENERGIA 38 COMUNICARE 48 REFERENCJE 62 3 Profil firmy Nasza marka od zawsze była związana z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Pompy ciepła Danfoss Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Ponad 20 lat oszczędności w zużyciu energii. Pompy ciepła Danfoss zapewniają komfort ciepła i najwyższą efektywność każdego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

nowej normy efektywności energetycznej

nowej normy efektywności energetycznej Wysoka wydajność Większy komfort Efektywność energetyczna Koncepcja nowej normy efektywności energetycznej Klimatyzatory Fujitsu General Tworzymy komfort Tworzymy komfort Fujitsu General realizuje główną

Bardziej szczegółowo

VRV IV. ponownie wyznacza standard POMPA CIEPŁA

VRV IV. ponownie wyznacza standard POMPA CIEPŁA VRV IV ponownie wyznacza standard POMPA CIEPŁA A tak w ogóle, czym jest ten nowy standard? VRV IV = VRV + rewolucyjne standardy 3Zmienna temperatura czynnika chłodniczego Ciągłe ogrzewanie poprzez pompę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

2013/2014 REWOLUCYJNIE TANIE CHŁODZENIE. www.masterheaters.pl

2013/2014 REWOLUCYJNIE TANIE CHŁODZENIE. www.masterheaters.pl 2013/2014 REWOLUCYJNIE TANIE CHŁODZENIE www.masterheaters.pl GRUPA MCS Grupa Master Climate Solutions jest światowym liderem w produkcji przenośnych rozwiązań z zakresu kontroli mikroklimatu: ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

treści 040608111114161920222324252627

treści 040608111114161920222324252627 osuszacze COTES 10 osuszacze COTES Misją KLIMA-THERM S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości, dający pełną satysfakcję Klientom oraz zapewniający

Bardziej szczegółowo

System Odzysku Ciepła SYSTEMY KLIMATYZACJI. Jednoczesne chłodzenie i grzanie

System Odzysku Ciepła SYSTEMY KLIMATYZACJI. Jednoczesne chłodzenie i grzanie SYSTEMY KLIMATYZACJI Wysoka energooszczędność Prosty w obsłudze sterownik Uproszczone projektowanie i montaż Usprawniony serwis System Odzysku Ciepła Jednoczesne chłodzenie i grzanie System umożliwiający

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011 pompy ciepła POWIETRZE-WODA SERII Aquarea // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDY dom MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia według firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

Powiew świeżego powietrza w Twoim domu. Enervent Centrale wentylacyjne

Powiew świeżego powietrza w Twoim domu. Enervent Centrale wentylacyjne Powiew świeżego powietrza w Twoim domu Enervent Centrale wentylacyjne 2 Enervent Powiew świeżego powietrza w Twoim domu 3 Ensto w skrócie Nasze produkty są projektowane z myślą o redukcji emisji dwutlenku

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Szwedzki koncern NIBE zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. Obecnie jest jednym z największych producentów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

Jaki klimatyzator wybrać?

Jaki klimatyzator wybrać? Jaki klimatyzator wybrać? Zadaniem klimatyzacji jest zapewnienie określonych parametrów powietrza w pomieszczeniu według wymaganych warunków higienicznych. System klimatyzacji wpływa na poprawę samopoczucia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA Moduł wewnętrzny Nazwa modelu: HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E Moduł wewnętrzny 2 Polski Dziękujemy za zakup pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Jakość gwarantuje fakt, iż projekt, produkcja oraz obsługa posprzedażowa odbywają się w ramach systemu jakości ISO 9001: 2008.

PRZEDMOWA. Jakość gwarantuje fakt, iż projekt, produkcja oraz obsługa posprzedażowa odbywają się w ramach systemu jakości ISO 9001: 2008. KATALOG PRODUKTÓW PRZEDMOWA Już samo hasło All the heat you need (Całe ciepło, którego potrzebujesz) mówi nam, że firma Thermobile oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdej potrzeby związanej z ogrzewaniem.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie kotły są objęte serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Wszystkie kotły są objęte serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Firma P.H.U.P MIRMAOL Beata Woźna 63-300 Pleszew ul. Mieszka I 7 / 24 jest bezpośrednim producentem najbardziej znanych i cenionych pleszewskich ekologicznych kotłów C.O. Jesteśmy firmą pokoleniową. Kontynuujemy

Bardziej szczegółowo