Zagospodarowanie i u ytkowanie obszarów Natura 2000 w granicach miast (na przyk³adzie Wroc³awia i Poznania)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagospodarowanie i u ytkowanie obszarów Natura 2000 w granicach miast (na przyk³adzie Wroc³awia i Poznania)"

Transkrypt

1 Raszka B., Kasprzak K., Zagospodarowanie i u ytkowanie obszarów Natura 2000 w granicach miast (na przyk³adzie Wroc³awia i Poznania). Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXII Zagospodarowanie i u ytkowanie obszarów Natura 2000 w granicach miast (na przyk³adzie Wroc³awia i Poznania) Management and usage of Natura 2000 sites in urban areas (on example Wroc³aw and Poznañ) Beata Raszka 1, Krzysztof Kasprzak 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy, Wydzia³ In ynierii Kszta³towania Œrodowiska i Geodezji, ul. Grunwaldzka 53, Wroc³aw, Polska, 2 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Wydzia³ Turystyki i Rekreacji, ul. Rybaki 19, Poznañ, Polska, Abstract: In the paper, the authors presented the problems of development and utilization of European Ecological Natura 2000 Network areas located within borders of metropolises. Objects located within administrative borders of Wroclaw and Poznañ were analyzed. Key words: Natura 2000 sites, planning, utilization S³owa kluczowe: Natura 2000, zagospodarowanie, u ytkowanie Wstêp Ostoje Natura 2000, jako relatywnie nowa forma ochrony przyrody, bywaj¹ postrzegane jako pola konfliktów miêdzy dzia³aniami ochrony konserwatorskiej, zachowawczej a mo liwoœciami zagospodarowania i u ytkowania. Umocowania prawne (ustawa o ochronie przyrody, Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG, Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG ) wymagaj¹ ochrony dynamicznej, a co za tym idzie dozwalaj¹ na planowe przedsiêwziêcia ochronne i gospodarcze, choæ te ostatnie pod pewnymi uwarunkowaniami (Raszka 2007). Procesy przemian w zagospodarowaniu przestrzeni obecnie najdynamiczniej zachodz¹ w s¹siedztwie wielkich miast (patrz np. Raszka, Kasprzak 2007, Heffner, Marsza³ red. 2008, Jezierska-Thöle, Koz³owski red. 2008). Tym samym ostoje Natura 2000 znajduj¹ce siê w granicach obszarów metropolitalnych nara one s¹ na wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z nieprawid³owego zagospodarowania i u ytkowania. Jednak e przy w³aœciwym podejœciu metodologicznym mo liwe jest takie poprowadzenie procesów planowania, a nastêpnie zagospodarowania i u ytkowania, aby ograniczenia wynikaj¹ce z formu³y ochronnej by³y relatywnie niewielkie, zaœ forma u ytkowania dostosowana do mo liwoœci kompensacyjnych i pojemnoœci przestrzennej œrodowiska. 315

2 Raszka B., Kasprzak K. Materia³ i metody Do analizy wybrano ostoje Natura 2000 po³o one w granicach administracyjnych Wroc³awia (5 obiektów) i Poznania (1 obiekt). Na podstawie informacji literaturowych oraz prac terenowych, polegaj¹cych na wizytacji obiektów i ocenie sposobów ich u ytkowania, podano charakterystyki tych e obiektów, okreœlono ich elementy wra liwe i zidentyfikowano zagro enia. Nastêpnie przedstawiono warianty zagospodarowania, staraj¹c siê uj¹æ wytyczne w syntetyczny model metodologiczny. Celem nadrzêdnym prac by³a mo liwoœæ ochrony obszarów Natura 2000 w granicach aglomeracji miejskich. Ponadto zwrócono uwagê na mo liwoœci zagospodarowania przy istniej¹cych zagro eniach dla chronionych zasobów (gatunki ptaków, siedliska). Wyniki Charakterystyka ostoi Natura 2000 Dwie ostoje wroc³awskie, w ramach omawianych w obydwu miastach szeœciu obiektów przyrodniczych (tab. 1), tj. Dolina Widawy (PLB020002) oraz Gr¹dy Odrzañskie (PLB020002), zosta³y powo³ane na podstawie tzw. dyrektywy ptasiej (Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG), tym samym ich status prawny jest klarowny. Pozosta³e spe³niaj¹ wymagania tzw. dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG) nie s¹ wiêc jeszcze oficjalnie zatwierdzone, choæ zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Œrodowiska oraz przepisami ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. (art. 33, ust. 2) nale y je traktowaæ jako obiekty chronione istniej¹ce. Podobnie, w myœl tej interpretacji, nieistotny jest organ zg³aszaj¹cy obiekt do ochrony; czêœæ z nich zosta³a zg³oszona przez stronê rz¹dow¹, czêœæ natomiast pojawi³a siê na kolejnych tzw. shadow list organizacji pozarz¹dowych. Inicjatywa pozarz¹dowa dotyczy³a czterech ostoi we Wroc³awiu: Gr¹dów w Dolinie Odry i Doliny Widawy (Propozycja 2004) oraz Przeplatek nad Bystrzyc¹ i Lasu Pilczyckiego (Aktualizacja 2006) (ryc. 1). Wszystkie ostoje wroc³awskie to obszary otwarte, o zró nicowanym krajobrazie, reprezentuj¹ce ró ne typy siedlisk przyrodniczych, choæ w wiêkszoœci wybitnie zwi¹zanych z dolinami rzek, oraz zró nicowany poziom naturalnoœci œrodowiska i stopnia przekszta³cenia. Na tle omawianych obiektów chronionych wyró nia siê, jako zespó³ pochodzenia ca³kowicie antropogenicznego, ostoja Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005), bêd¹ca kompleksem 22 rozproszonych XIX-wiecznych fortów, niegdyœ po³o onych na obrze ach miasta, obecnie le ¹cych w s¹siedztwie osiedli mieszkaniowych lub terenów spacerowych, jak np. forty V, VI, IX (tab. 2, ryc. 2). Bez wzglêdu na czas zg³oszenia, podstawy prawne czy instytucjê zg³aszaj¹c¹ obiekt do ochrony aden z nich nie ma opracowanego planu ochrony. Nie okreœlono, poza topograficznymi, opisowymi, granic geodezyjnych ani te nie przyjêto adnego trybu postêpowania programu u ytkowania i dzia³añ ochronnych w granicach ostoi. Identyfikacja zagro eñ Podstawowe zagro enia ujawnione w granicach ostoi wynikaj¹ z ich po³o enia wzglêdem obszarów zabudowanych miast oraz cech œrodowiska przyrodniczego (tab. 3). Wyspecjalizowana pod k¹tem obiektu ochrony (nietoperze) ostoja Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005) jako obiekt budowlany nale y do najbardziej stabilnych. Jednoczeœnie, z racji specyficznoœci warunków koniecznych do utrzymania populacji nietoperzy na zimowiskach jakakolwiek zewnêtrzna ingerencja zmieniaj¹ca obecn¹ formê u ytkowania obiektów bêdzie prowadziæ do zniszczenia œrodowiska i tym samym populacji nietoperzy. Kluczowe dla zachowania ostoi jest zrozumienie przez w³aœcicieli i zarz¹dzaj¹cych obiektami specyfiki 316

3 Zagospodarowanie i u ytkowanie... behawioru i potrzeb chronionych gatunków oraz zawi¹zanie swoistej kohabitacji miêdzygatunkowej pomiêdzy nietoperzem elementem swoistego ekosystemu fortów i cz³owiekiem gospodarzem obiektu. Ostoje po³o one we Wroc³awiu, dziêki wewnêtrznej siedliskowej ró norodnoœci, s¹ mniej podatne na antropopresjê. Zagro enia wynikaj¹ce z ich usytuowania, generowane przez œrodowisko miejskie, sprowadzaj¹ siê przede wszystkim do nasilonej penetracji rekreacyjnej mieszkañców, zanieczyszczenia wód i gleb, powstawania dzikich wysypisk. Ta sytuacja ma miejsce zw³aszcza w przypadku ostoi Las Pilczycki (PLH020069), który jest tradycyjnym miejscem wypoczynku mieszkañców pó³nocno-zachodniej czêœci Wroc³awia. Rozwijaj¹ce siê w ostatnich latach budownictwo mieszkaniowe i poszukiwanie gruntów Tabela 1. Charakterystyki ostoi Natura 2000 we Wroc³awiu Table 1. Characteristics of Natura 2000 sites in Wroc³aw Ogólna charakterystyka obszaru Dolina Widawy (PLB020002) Wzd³u Widawy do ujœcia i wzd³u doliny Odry (km ) i Lasu Rêdziñskiego. Obszar zalewowy w obrêbie wa³ów, miejscami wykracza poza wa³y (do 1,5 km od doliny Odry); nadbrze ne zbiorowiska roœlinne, w tym lasy ³êgowe czêœciowo przesuszone i zgr¹dowia³e poza wa³ami przeciwpowodziowymi; w obrêbie wa³ów rzeka ma stosunkowo naturalny charakter Gr¹dy Odrzañskie (PLB020002) 70-kilometrowy odcinek doliny Odry miêdzy Narokiem a Wroc³awiem; lasy, ³¹ki, pastwiska i pola uprawne. Lasy: drzewostany dêbowo-grabowe, ma³e p³aty zadrzewieñ olszowo-wi¹zowych i wierzbowo-topolowych. Liczne cieki, starorzecza, pozosta³oœci rozlewisk i stawów. Teren silnie zmeliorowany Status ochrony Brak form ochrony; proponowany obszar chronionego krajobrazu Rezerwaty przyrody: Grodzisko Ryczyñskie, Kanigóra, acha Jelcz, Zwierzyniec, Stobrawski Park Krajobrazowy Gr¹dy w Dolinie Odry (PLH ) Obszar w wiêkszoœci nie jest Kompleksy leœne w dolinie Odry pomiêdzy Wroc³awiem a O³aw¹ oraz fragmenty chroniony. Obecnie rezerwaty doliny rzecznej. Teren o du ej mozaice siedlisk od suchych muraw i przyrody: Zwierzyniec, Kanigóra, fragmentów borów na wydmach piaszczystych po roœlinnoœæ wodn¹ i szuwarow¹ Grodziska Ryczyñskie, acha starorzeczy i oczek wodnych. Du a czêœæ fitocenoz ³êgowych przekszta³cona Jelcz, u ytek ekol.: Zimowitowa w wyniku odciêcia od zalewów po obwa³owaniu koryta Odry; przy najwiêkszych ¹ka. Planowane: Park powodziach s¹ one zalewane. Œródleœne polany z bogat¹ flor¹; ich najcenniejsze Krajobrazowy Doliny Œrodkowej fragmenty zachowa³y siê na terenach wodonoœnych Wroc³awia Odry, 5 rez., 4 zesp. przyr.-kraj., 7 u ytków ekol. Las Pilczycki (PLH020069) Nie chroniony Obszar u zbiegu Odry i lewobrze nego dop³ywu Œlê y; zachowa³ ci¹g³oœæ struktury i funkcji z dawnymi lasami ³êgowymi doliny Odry, pomimo regularnej, ekstensywnej gospodarki leœnej. Obecnie prawie 90 ha to dobrze i doskonale wykszta³cone siedliska leœne, pozosta³¹ czêœæ stanowi¹ ³¹ki koœne, trzcinowiska i szuwary Przeplatki nad Bystrzyc¹ (PLH020055) Odcinek doliny Bystrzycy d³ugoœci ok. 8 km, ograniczony miejscowoœciami: Milin, Proszkowice, Maniów Wielki, Okulice, Czerñczyce, Zachowice, Kamionna, pomiêdzy zbiornikiem retencyjnym w Mietkowie a autostrad¹ A4, o szerokoœci nie przekraczaj¹cej 1,5 km. Niemal w ca³oœci le y w obrêbie PKDoliny Bystrzycy Wiêkszoœæ obszaru chroniona jako Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Natura 2000, Standardowy Formularz Danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO), dla Obszarów Spe³niaj¹cych Kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) I dla Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO). Source: own study based on: Natura 2000 Standard Data Form for Special Protection Areas (SPAs), which meet the criteria for Rural Sites of Community Importance (SCI) and for Special Areas of Conservation (SAC). 317

4 Raszka B., Kasprzak K. Ryc. 1. Obszary Natura 2000 we Wroc³awiu Fig. 1. Natura 2000 sites in Wroc³aw przez deweloperów, szczególnie w s¹siedztwie terenów zielonych, stanowi kolejne niebezpieczeñstwo zmiany sposobu u ytkowania gruntów. Procesy te, w przypadku Wroc³awia, zauwa ane s¹ nie tylko w s¹siedztwie ostoi; ponawiane s¹ propozycje zmiany funkcji rolniczej na budowlan¹ terenów w granicach ostoi Gr¹dy w Dolinie Odry (PLH ). Paradoksalnie zagro eniem dla prawid³owego funkcjonowania niektórych ostoi mo e staæ siê ich mozaikowaty pod wzglêdem siedliskowym charakter. Ostoja Przeplatki Tabela 2. Charakterystyka ostoi Natura 2000 w Poznaniu Table 2. Characteristics of Natura 2000 sites in Poznañ Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005) Kompleks XIX-wiecznych budowli fortecznych (forty: FI, FIa, FII, FIIa, FIII, FIIIa, FIV, FIVa, FV, FVa, FVI, FVIa, FVII, FVIIa, FVIII, FVIIIa, FIX, FIXa oraz Cytadela, bunkier na So³aczu, bunkier przy al. Wojska Polskiego i ul. Mazowieckiej 22 obiekty), g³ównie wœród terenów zielonych Poznania; miejsca zimowania nietoperzy. Czwarte pod wzglêdem liczebnoœci zimowisko w Polsce. Stwierdzono wystêpowanie 4 gatunków z za³¹cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym stabilne populacje nocka du ego i mopka. Ponad po³owa obiektów (13) znajduje siê na liœcie 120 najwiêkszych zimowisk nietoperzy w Polsce (stwierdzono 50 lub wiêcej nietoperzy). Fort I zaliczono do najwa niejszych miejsc zimowania nietoperzy w Polsce Obszar w wiêkszoœci nie jest chroniony. Forty: I, IIIa, V, VIa, VIIIa oraz IVa s¹ chronione jako u ytki ekologiczne Źród³o: opracowanie w³asne, na podstawie: Natura Standardowy Formularz Danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO), dla Obszarów Spe³niaj¹cych Kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) I dla Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO). Source: own study based on: Natura 2000 Standard Data Form for Special Protection Areas (SPAs), which meet the criteria for Rural Sites of Community Importance (SCI) and for Special Areas of Conservation (SAC). 318

5 Zagospodarowanie i u ytkowanie... Ryc. 2. Fortyfikacje w Poznaniu obszar Natura forty, 2 bunkry; 1 al. Wojska Polskiego, 2 So³acz, 3 ul. Mazowiecka (22 obiekty) Fig. 2. Fortification in Poznañ Natura 2000 site 1 forts, 2 bunkers; 1 Wojska Polskiego Av., 2 So³acz district, 3 Mazowiecka str. (22 objekts) nad Bystrzyc¹ (PLH020055) podlega procesom scalania gruntów. Procedury te, zgodne sk¹din¹d z polityk¹ rz¹du w odniesieniu do rozdrobnionych terenów rolnych (Sektorowy 2004), s¹ ca³kowicie bezzasadne i nietrafione w przypadku chronionych obszarów o ekstensywnym u ytkowaniu. Zmiany w mozaikowym krajobrazie, powi¹zane z zalesieniem od³ogowanych pól i likwidacj¹ zakrzewieñ œródpolnych, podwa aj¹ sens utworzenia obiektów chronionych maj¹cych zabezpieczaæ ró norodnoœæ u ytkowania krajobrazu. Wiêkszoœæ ostoi we Wroc³awiu zwi¹zana jest z dolinami rzecznymi; st¹d te, jak dla wszystkich siedlisk zale nych od warunków wodnych, zagro eniem dla ich istnienia mo e byæ realizacja innych programów rz¹dowych, pozwalaj¹cych na manipulowanie uk³adem hydrograficznym w skali makro, a mianowicie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (2007) oraz Strategii Gospodarki Wodnej (2005), w zakresie prac dotycz¹cych modernizacji Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego, budowy zbiornika retencyjnego Racibórz i realizacji innych zadañ z Programu dla Odry 2006 (Wstêpne 2001). Mo e siê okazaæ, e istnienie ostoi wroc³awskich i w³aœciwe wype³nianie przez nie zadañ ochronnych zale y od braku realizacji przedsiêwziêæ z zakresu gospodarki wodnej daleko poza granicami tego miasta, a nie od planowej, rozs¹dnej i monitorowanej gospodarki przestrzeni¹ w granicach ostoi i w ich s¹siedztwie. Generalizuj¹c: zagro eniem jest brak spójnoœci programów rz¹dowych, brak koordynacji zadañ 319

6 Raszka B., Kasprzak K. Tabela 3. Zidentyfikowane zagro enia dotycz¹ce analizowanych obszarów Table 3. Conflicts in Natura 2000 sites Nazwa obszaru Dolina Widawy (PLB020002) Gr¹dy Odrzañskie (PLB020002) Gr¹dy w Dolinie Odry (PLH ) Las Pilczycki (PLH020069) Przeplatki nad Bystrzyc¹ (PLH020055) Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005) Zagro enia intensywne, rekreacyjne u ytkowanie; niszczenie roœlinnoœci w miejscach postoju i biwakowania, synantropizacja; plany przekszta³cenia dolin Odry i Widawy, m.in. budowa zbiornika w górnej czêœci zlewni Widawy zanieczyszczenia wód; osuszanie terenu; odst¹pienie od obowi¹zuj¹cych zasad gospodarki leœnej sukcesja w wyniku zaprzestania u ytkowania fitocenoz ³¹kowych i pastwiskowych, zaorywanie ³¹k, zrêby zupe³ne, osuszanie, eksploatacja piasku i wiru, zanieczyszczenia wód œciekami komunalnymi, dzikie wysypiska œmieci, niekontrolowana turystyka i wêdkarstwo, inwestycje zwi¹zane ze zmian¹ koryta O³awy, zamiana gruntów rolnych na dzia³ki budowlane planowana estakada obwodnicy autostradowej Wroc³awia A8; wyciêcie drzew zasiedlonych przez Cerambyx cerdo i Osmoderma eremita; planowane zmiany koryta Odry (m.in. budowa kana³u) na wysokoœci Lasu Pilczyckiego, zwi¹zane z projektem Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego; ruch rekreacyjny (mo liwy jest wjazd samochodem); rozwój zabudowy mieszkaniowej w s¹siedztwie. zmiana struktury u ytkowania ziemi, likwidacja i zaorywanie ³¹k lub ekstensyfikacja produkcji oraz zmiany w mozaikowym krajobrazie doliny (scalanie gruntów, zalesianie, likwidacja zakrzewieñ œródpolnych); nag³e zmiany przep³ywów w rzece Bystrzycy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zbiornika retencyjnego w Mietkowie, mo liwa erozja dna rzeki i zwi¹zane z ni¹ obni anie siê poziomu wód gruntowych; okresowe przesuszanie lasów ³êgowych i ³¹k wilgotnych bêd¹cych siedliskiem przeplatki; intensywna gospodarka leœna zmiany mikroklimatu, p³oszenie zwierz¹t w okresie zimowym Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Natura 2000, Standardowy Formularz Danych oraz obserwacji terenowych Source: own study based on: Natura 2000, Standard Data Form... and field observations i wspó³pracy pomiêdzy ró nymi resortami (w tym przypadku: Ministerstwem Œrodowiska jako organem odpowiedzialnym za ochronê przyrody i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego koordynatorem programów inwestycyjnych). Metodyka zarz¹dzania przestrzeni¹ w granicach ostoi Natura 2000 Gospodarowanie w granicach ostoi oraz opracowanie programów u ytkowych powinno byæ poprzedzone procedurami wstêpnymi, nazwanymi tu metod¹ trzech kroków. Krok I to ocena i analiza stanu œrodowiska, zawieraj¹ca w sobie: analizê przestrzeni, pozwalaj¹c¹ na identyfikacjê obszarów najcenniejszych; identyfikacjê zagro eñ i stref konfliktów i jako efekt koñcowy waloryzacjê przestrzeni. Krok II: synteza wyznaczenie nienaruszalnego rusztu przyrodniczego oraz okreœlenie zasad gospodarowania na jego obszarze. Zgodnie z zasad¹ kompensacji nale y okreœliæ obszary, które bêd¹ podlega³y dzia³aniom naprawczym oraz wskazaæ inne, pozaprzyrodnicze, funkcje przestrzeni spo³eczno-gospodarczej. Krok III polega³by na sformu³owaniu wniosków programowych, czyli zasad gospodarowania i korzystania ze œrodowiska, a tak e na przyjêciu programów rekultywacji, rewitalizacji, restytucji oraz monitoringu stanu przedmiotu ochrony oraz efektów dzia³añ podejmowanych w granicach i s¹siedztwie ostoi. 320

7 Zagospodarowanie i u ytkowanie... Pe³na realizacja zadañ odnosz¹cych siê do gospodarowania w granicach ostoi i opracowania programów u ytkowych mo liwa bêdzie przy zastosowaniu ró nych instrumentów: badawczych, planistycznych, administracyjnych. Instrumenty badawcze dotycz¹ kompleksowej oceny przestrzeni, powi¹zanej z parametryzacj¹ i waloryzacj¹ zasobów przyrodniczych i antropogenicznych. Instrumenty planistyczne to spójne pod wzglêdem treœci dokumenty zwi¹zane z planowaniem miejscowym (opracowania ekofizjograficzne, studium uwarunkowañ i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy, plany miejscowe) oraz z realizacj¹ ochrony przyrody (plany ochrony). Instrumenty administracyjne zwi¹zane s¹ g³ównie z precyzyjnym, geodezyjnym okreœleniem granic obszaru, wyznaczaniem zasiêgu stref ochrony, przygotowaniem planów ochrony, a tak e programów u ytkowania terenu. W rezultacie wszystkich tych dzia³añ powstan¹ efekty ekologiczne (równowaga œrodowiska przyrodniczego, estetyka krajobrazu, czyli efekt piêknego krajobrazu, zachowanie struktur higienizuj¹cych przestrzeñ, w tym sanitacja terenów zamieszkanych, trwa³y i zrównowa ony rozwój). Dyskusja Analiza zjawisk obserwowanych na obszarach ostoi Natura 2000 powo³anych w granicach Poznania i Wroc³awia ujawni³a problemy, które wydaj¹ siê charakterystyczne dla innych tego typu obiektów w ca³ej Polsce: 1. brak wyraÿnego statusu prawnego obiektów, 2. brak jasno okreœlonych zasiêgów przestrzennych ostoi (precyzyjnie, geodezyjnie wytyczonych granic), 3. brak pe³nej inwentaryzacji przyrodniczej, 4. brak waloryzacji obszarów, 5. s¹siedztwo obszarów intensywnie zainwestowanych, 6. brak spójnoœci miêdzy programami rz¹dowymi. Pierwszorzêdne staje siê ustalenie statusu prawnego obszarów na drodze administracyjno-prawnej oraz wykonanie podstawowych czynnoœci administracyjnych, takich jak geodezyjne okreœlenie granic, wytyczenie stref ochrony (zw³aszcza w sytuacji naporu budowlanego), opracowanie planów ochrony z wyraÿnie wyodrêbnionymi programami u ytkowania. Sugeruje siê, aby oceny oddzia³ywania by³y procedur¹ obligatoryjn¹ przed procesem inwestorskim, bez wzglêdu na typ inwestycji, i obejmowa³y równie przedsiêwziêcia sytuowane w s¹siedztwie ostoi lub te na obszarach o spójnym kompleksie ekosystemów (np. ta sama dolina rzeczna). Konieczna jest sta³a obserwacja (monitoring) obiektu chronionego tylko wówczas mo liwe jest skuteczne przeciwdzia³anie lub podjêcie dzia³añ kompensacyjnych. Utrwalenie planistyczne systemu obszarów chronionych (systemu nie obiektów) poprzez Koncepcjê Przestrzennego Zagospodarowania Kraju winno pomóc w koordynowaniu przedsiêwziêæ strategicznych, o charakterze ponadlokalnym i ponadregionalnym. Stosowanie paradygmatu rozwoju zrównowa onego zachowania œrodowiska dla przysz³ych pokoleñ a tak e stosowanie strategii ekologicznych: unikania zagro eñ i kompensacji szkód oraz zasady nowoczesnych technologii powinno umo liwiæ kompleksow¹ ochronê obszarów Natura 2000 w warunkach jednoczesnego prowadzenia dzia³añ gospodarczych. Literatura Aktualizacja Shadow List obszarów siedliskowych sieci Natura 2000 w Polsce

8 Raszka B., Kasprzak K. Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków. Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Heffner K., Marsza³ T. (red.) Oœrodki lokalne w strefie oddzia³ywania wielkich miast. Biuletyn KPZK, PAN 238. Jezierska-Thöle A., Koz³owski L. (red.) Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego. Wyd. Naukowe UMK, Toruñ. Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŒRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Szczegó³owy opis priorytetów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wersja robocza. Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce Shadow List Warszawa. Raszka B Procedury ocen oddzia³ywania na œrodowisko w planowaniu przestrzennym na obszarach Natura Czasopismo Techniczne 7-A2007, 14 (104), s Raszka B., Kasprzak K Analiza zmian u ytkowania otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego w granicach gminy Mosina w latach W: S. Koz³owski, P. Legutko-Kobus (red.), Planowanie przestrzenne. Szanse i zagro enia spo³eczno-œrodowiskowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, Lublin, s Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Priorytet. Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich. Dzia³anie: Scalanie gruntów Ministerstwo Rolnictwa. Strategia Gospodarki Wodnej Ministerstwo Œrodowiska. System ocen oddzia³ywania na œrodowisko w granicach obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce Eko-Konsult, Gdañsk. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880, z póÿn. zm.). Wstêpne Studium Wykonalnoœci Programu dla Odry Manuskrypt. 322

Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012

Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012 Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012 2.2.1 Obszary Natura 2000 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach z dnia. Definicja Natura 2000 to europejski system ekologiczny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt pt. Dla Kwisy dla Natury przygotowanie małej

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r.

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN

Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN OCHRONA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W OBSZARZE TORFOWISKA ORAWSKO-NOWOTARSKIE Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN Dyrektywa Siedliskowa siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt (bez ptaków) Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 16 maja 2005 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DIOŚ-4478/2005/kt Wytyczne dla wojewodów i dla beneficjentów w kwestii postępowania w stosunku do przepisów Dyrektywy 92/43/EWG, dotyczących ochrony

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

wnoważonego onego rozwoju obszarów w cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część

wnoważonego onego rozwoju obszarów w cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część Projekt PL 0494 Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównowa wnoważonego onego rozwoju obszarów w cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

GIS OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

GIS OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Iwona Nakonieczna Krzysztof Owsianik Wydział Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Warszawa, 7-8.10.2015 r. Rok 2015 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN - tekst ujednolicony - CZĘŚĆ B KIERUNKI POLITYKA PRZESTRZENNA 2001 rok zmiana Studium 2008r. zmiana Studium luty 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r.

UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r. projekt UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r. w sprawie przyjêcia programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Gminy Wroc³aw w 2014

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski

Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski Zagrożenia: - zanieczyszczenie wód (nieuregulowana gospodarka

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Agnieszka Turek. Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Mgr inż. Agnieszka Turek. Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym III KONGRES REWITALIZACJI MIAST REWITALIZACJA W POLITYCE MIEJSKIEJ REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYBRANE STUDIA PRZYPADKÓW Kliknij,

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Walory przyrodnicze województwa

Walory przyrodnicze województwa VI. PRZYRODA Walory przyrodnicze województwa Województwo podkarpackie charakteryzuje siê dobrym stanem zachowania œrodowiska przyrodniczego. Œwiadczy o tym wystêpowanie na jego terenie szeregu gatunków

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 2486 ZARZĄDZENIE NR 36/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 2486 ZARZĄDZENIE NR 36/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 2486 ZARZĄDZENIE NR 36/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2007r.

Warszawa, 06.12.2007r. Centrum Hewelianum Oglądam, ą wypoczywam y poznaję, i uczę się Warszawa, 06.12.2007r. O nas Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk" jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk, powołaną

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 MODUŁ, DZIAŁ, TEMAT ZAKRES TREŚCI Podstawowe wiadomości o krajobrazie (20 godz.)

Bardziej szczegółowo

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych Strategii ORSG Powiatu Wąbrzeskiego

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych Strategii ORSG Powiatu Wąbrzeskiego Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych Strategii ORSG Powiatu Wąbrzeskiego Lp. Imię i nazwisko/nazwa 1 Krzysztof Bas/Zarząd Dróg Powiatowych 2 Marcin Zdziebłowski/Gmin a 3 Marcin Zdziebłowski/Gmin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: WYKONANIE RECENZJI OPERATÓW SZCZEGÓŁOWYCH ORAZ PROJEKTU PLANU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. 2006. 129.902) w Art. 18 ust. 2 stanowi: Z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Poznaniu Filia w Pile

Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Poznaniu Filia w Pile Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Poznaniu HARMONOGRAM przetargów na lub dzier awê nieruchomoœci na terenie ów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego, pilskiego, w¹growieckiego,

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Ptasie pory roku - znaczenie zadrzewieo śródpolnych w zachowaniu populacji zagrożonych gatunków ptaków. Marcin Karetta

Ptasie pory roku - znaczenie zadrzewieo śródpolnych w zachowaniu populacji zagrożonych gatunków ptaków. Marcin Karetta Ptasie pory roku - znaczenie zadrzewieo śródpolnych w zachowaniu populacji zagrożonych gatunków ptaków Marcin Karetta Zadrzewienia śródpolne pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska w krajobrazie rolniczym

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa z dnia 14 maja 2015 r. Harmonogram wniosków o w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30.03.2006 roku TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ 1 W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH Teren budowy jest miejscem, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa. Krzysztof Lipko EPC SA

Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa. Krzysztof Lipko EPC SA Aspekty środowiskowe budowy połączenia Polska - Litwa Krzysztof Lipko EPC SA Międzynarodowa wymiana mocy LE AB Przekroje techniczne B ID Opis A B PSE (CEPS+SEPS+VET) VET- (PSE+CEPS) C A C CEPS-PSE E F

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

Jan Marcin Węsławski & Joanna Piwowarczyk Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Jan Marcin Węsławski & Joanna Piwowarczyk Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Zawikłane i podstępne problemy ochrony środowiska w strefie brzegowej morza Jan Marcin Węsławski & Joanna Piwowarczyk Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Z inspiracji: książką, raportem The Economist z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA Powiązanie z działaniami powiatu i województwa Zadania Gminy Słupca w zakresie infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków

Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków Wnioski dotyczące gospodarki wodnej w zakresie ochrony kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej Zespół autorski: Adam Hermaniuk, Katarzyna Siwak,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo