Zagospodarowanie i u ytkowanie obszarów Natura 2000 w granicach miast (na przyk³adzie Wroc³awia i Poznania)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagospodarowanie i u ytkowanie obszarów Natura 2000 w granicach miast (na przyk³adzie Wroc³awia i Poznania)"

Transkrypt

1 Raszka B., Kasprzak K., Zagospodarowanie i u ytkowanie obszarów Natura 2000 w granicach miast (na przyk³adzie Wroc³awia i Poznania). Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXII Zagospodarowanie i u ytkowanie obszarów Natura 2000 w granicach miast (na przyk³adzie Wroc³awia i Poznania) Management and usage of Natura 2000 sites in urban areas (on example Wroc³aw and Poznañ) Beata Raszka 1, Krzysztof Kasprzak 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy, Wydzia³ In ynierii Kszta³towania Œrodowiska i Geodezji, ul. Grunwaldzka 53, Wroc³aw, Polska, 2 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Wydzia³ Turystyki i Rekreacji, ul. Rybaki 19, Poznañ, Polska, Abstract: In the paper, the authors presented the problems of development and utilization of European Ecological Natura 2000 Network areas located within borders of metropolises. Objects located within administrative borders of Wroclaw and Poznañ were analyzed. Key words: Natura 2000 sites, planning, utilization S³owa kluczowe: Natura 2000, zagospodarowanie, u ytkowanie Wstêp Ostoje Natura 2000, jako relatywnie nowa forma ochrony przyrody, bywaj¹ postrzegane jako pola konfliktów miêdzy dzia³aniami ochrony konserwatorskiej, zachowawczej a mo liwoœciami zagospodarowania i u ytkowania. Umocowania prawne (ustawa o ochronie przyrody, Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG, Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG ) wymagaj¹ ochrony dynamicznej, a co za tym idzie dozwalaj¹ na planowe przedsiêwziêcia ochronne i gospodarcze, choæ te ostatnie pod pewnymi uwarunkowaniami (Raszka 2007). Procesy przemian w zagospodarowaniu przestrzeni obecnie najdynamiczniej zachodz¹ w s¹siedztwie wielkich miast (patrz np. Raszka, Kasprzak 2007, Heffner, Marsza³ red. 2008, Jezierska-Thöle, Koz³owski red. 2008). Tym samym ostoje Natura 2000 znajduj¹ce siê w granicach obszarów metropolitalnych nara one s¹ na wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z nieprawid³owego zagospodarowania i u ytkowania. Jednak e przy w³aœciwym podejœciu metodologicznym mo liwe jest takie poprowadzenie procesów planowania, a nastêpnie zagospodarowania i u ytkowania, aby ograniczenia wynikaj¹ce z formu³y ochronnej by³y relatywnie niewielkie, zaœ forma u ytkowania dostosowana do mo liwoœci kompensacyjnych i pojemnoœci przestrzennej œrodowiska. 315

2 Raszka B., Kasprzak K. Materia³ i metody Do analizy wybrano ostoje Natura 2000 po³o one w granicach administracyjnych Wroc³awia (5 obiektów) i Poznania (1 obiekt). Na podstawie informacji literaturowych oraz prac terenowych, polegaj¹cych na wizytacji obiektów i ocenie sposobów ich u ytkowania, podano charakterystyki tych e obiektów, okreœlono ich elementy wra liwe i zidentyfikowano zagro enia. Nastêpnie przedstawiono warianty zagospodarowania, staraj¹c siê uj¹æ wytyczne w syntetyczny model metodologiczny. Celem nadrzêdnym prac by³a mo liwoœæ ochrony obszarów Natura 2000 w granicach aglomeracji miejskich. Ponadto zwrócono uwagê na mo liwoœci zagospodarowania przy istniej¹cych zagro eniach dla chronionych zasobów (gatunki ptaków, siedliska). Wyniki Charakterystyka ostoi Natura 2000 Dwie ostoje wroc³awskie, w ramach omawianych w obydwu miastach szeœciu obiektów przyrodniczych (tab. 1), tj. Dolina Widawy (PLB020002) oraz Gr¹dy Odrzañskie (PLB020002), zosta³y powo³ane na podstawie tzw. dyrektywy ptasiej (Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG), tym samym ich status prawny jest klarowny. Pozosta³e spe³niaj¹ wymagania tzw. dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG) nie s¹ wiêc jeszcze oficjalnie zatwierdzone, choæ zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Œrodowiska oraz przepisami ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. (art. 33, ust. 2) nale y je traktowaæ jako obiekty chronione istniej¹ce. Podobnie, w myœl tej interpretacji, nieistotny jest organ zg³aszaj¹cy obiekt do ochrony; czêœæ z nich zosta³a zg³oszona przez stronê rz¹dow¹, czêœæ natomiast pojawi³a siê na kolejnych tzw. shadow list organizacji pozarz¹dowych. Inicjatywa pozarz¹dowa dotyczy³a czterech ostoi we Wroc³awiu: Gr¹dów w Dolinie Odry i Doliny Widawy (Propozycja 2004) oraz Przeplatek nad Bystrzyc¹ i Lasu Pilczyckiego (Aktualizacja 2006) (ryc. 1). Wszystkie ostoje wroc³awskie to obszary otwarte, o zró nicowanym krajobrazie, reprezentuj¹ce ró ne typy siedlisk przyrodniczych, choæ w wiêkszoœci wybitnie zwi¹zanych z dolinami rzek, oraz zró nicowany poziom naturalnoœci œrodowiska i stopnia przekszta³cenia. Na tle omawianych obiektów chronionych wyró nia siê, jako zespó³ pochodzenia ca³kowicie antropogenicznego, ostoja Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005), bêd¹ca kompleksem 22 rozproszonych XIX-wiecznych fortów, niegdyœ po³o onych na obrze ach miasta, obecnie le ¹cych w s¹siedztwie osiedli mieszkaniowych lub terenów spacerowych, jak np. forty V, VI, IX (tab. 2, ryc. 2). Bez wzglêdu na czas zg³oszenia, podstawy prawne czy instytucjê zg³aszaj¹c¹ obiekt do ochrony aden z nich nie ma opracowanego planu ochrony. Nie okreœlono, poza topograficznymi, opisowymi, granic geodezyjnych ani te nie przyjêto adnego trybu postêpowania programu u ytkowania i dzia³añ ochronnych w granicach ostoi. Identyfikacja zagro eñ Podstawowe zagro enia ujawnione w granicach ostoi wynikaj¹ z ich po³o enia wzglêdem obszarów zabudowanych miast oraz cech œrodowiska przyrodniczego (tab. 3). Wyspecjalizowana pod k¹tem obiektu ochrony (nietoperze) ostoja Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005) jako obiekt budowlany nale y do najbardziej stabilnych. Jednoczeœnie, z racji specyficznoœci warunków koniecznych do utrzymania populacji nietoperzy na zimowiskach jakakolwiek zewnêtrzna ingerencja zmieniaj¹ca obecn¹ formê u ytkowania obiektów bêdzie prowadziæ do zniszczenia œrodowiska i tym samym populacji nietoperzy. Kluczowe dla zachowania ostoi jest zrozumienie przez w³aœcicieli i zarz¹dzaj¹cych obiektami specyfiki 316

3 Zagospodarowanie i u ytkowanie... behawioru i potrzeb chronionych gatunków oraz zawi¹zanie swoistej kohabitacji miêdzygatunkowej pomiêdzy nietoperzem elementem swoistego ekosystemu fortów i cz³owiekiem gospodarzem obiektu. Ostoje po³o one we Wroc³awiu, dziêki wewnêtrznej siedliskowej ró norodnoœci, s¹ mniej podatne na antropopresjê. Zagro enia wynikaj¹ce z ich usytuowania, generowane przez œrodowisko miejskie, sprowadzaj¹ siê przede wszystkim do nasilonej penetracji rekreacyjnej mieszkañców, zanieczyszczenia wód i gleb, powstawania dzikich wysypisk. Ta sytuacja ma miejsce zw³aszcza w przypadku ostoi Las Pilczycki (PLH020069), który jest tradycyjnym miejscem wypoczynku mieszkañców pó³nocno-zachodniej czêœci Wroc³awia. Rozwijaj¹ce siê w ostatnich latach budownictwo mieszkaniowe i poszukiwanie gruntów Tabela 1. Charakterystyki ostoi Natura 2000 we Wroc³awiu Table 1. Characteristics of Natura 2000 sites in Wroc³aw Ogólna charakterystyka obszaru Dolina Widawy (PLB020002) Wzd³u Widawy do ujœcia i wzd³u doliny Odry (km ) i Lasu Rêdziñskiego. Obszar zalewowy w obrêbie wa³ów, miejscami wykracza poza wa³y (do 1,5 km od doliny Odry); nadbrze ne zbiorowiska roœlinne, w tym lasy ³êgowe czêœciowo przesuszone i zgr¹dowia³e poza wa³ami przeciwpowodziowymi; w obrêbie wa³ów rzeka ma stosunkowo naturalny charakter Gr¹dy Odrzañskie (PLB020002) 70-kilometrowy odcinek doliny Odry miêdzy Narokiem a Wroc³awiem; lasy, ³¹ki, pastwiska i pola uprawne. Lasy: drzewostany dêbowo-grabowe, ma³e p³aty zadrzewieñ olszowo-wi¹zowych i wierzbowo-topolowych. Liczne cieki, starorzecza, pozosta³oœci rozlewisk i stawów. Teren silnie zmeliorowany Status ochrony Brak form ochrony; proponowany obszar chronionego krajobrazu Rezerwaty przyrody: Grodzisko Ryczyñskie, Kanigóra, acha Jelcz, Zwierzyniec, Stobrawski Park Krajobrazowy Gr¹dy w Dolinie Odry (PLH ) Obszar w wiêkszoœci nie jest Kompleksy leœne w dolinie Odry pomiêdzy Wroc³awiem a O³aw¹ oraz fragmenty chroniony. Obecnie rezerwaty doliny rzecznej. Teren o du ej mozaice siedlisk od suchych muraw i przyrody: Zwierzyniec, Kanigóra, fragmentów borów na wydmach piaszczystych po roœlinnoœæ wodn¹ i szuwarow¹ Grodziska Ryczyñskie, acha starorzeczy i oczek wodnych. Du a czêœæ fitocenoz ³êgowych przekszta³cona Jelcz, u ytek ekol.: Zimowitowa w wyniku odciêcia od zalewów po obwa³owaniu koryta Odry; przy najwiêkszych ¹ka. Planowane: Park powodziach s¹ one zalewane. Œródleœne polany z bogat¹ flor¹; ich najcenniejsze Krajobrazowy Doliny Œrodkowej fragmenty zachowa³y siê na terenach wodonoœnych Wroc³awia Odry, 5 rez., 4 zesp. przyr.-kraj., 7 u ytków ekol. Las Pilczycki (PLH020069) Nie chroniony Obszar u zbiegu Odry i lewobrze nego dop³ywu Œlê y; zachowa³ ci¹g³oœæ struktury i funkcji z dawnymi lasami ³êgowymi doliny Odry, pomimo regularnej, ekstensywnej gospodarki leœnej. Obecnie prawie 90 ha to dobrze i doskonale wykszta³cone siedliska leœne, pozosta³¹ czêœæ stanowi¹ ³¹ki koœne, trzcinowiska i szuwary Przeplatki nad Bystrzyc¹ (PLH020055) Odcinek doliny Bystrzycy d³ugoœci ok. 8 km, ograniczony miejscowoœciami: Milin, Proszkowice, Maniów Wielki, Okulice, Czerñczyce, Zachowice, Kamionna, pomiêdzy zbiornikiem retencyjnym w Mietkowie a autostrad¹ A4, o szerokoœci nie przekraczaj¹cej 1,5 km. Niemal w ca³oœci le y w obrêbie PKDoliny Bystrzycy Wiêkszoœæ obszaru chroniona jako Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Natura 2000, Standardowy Formularz Danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO), dla Obszarów Spe³niaj¹cych Kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) I dla Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO). Source: own study based on: Natura 2000 Standard Data Form for Special Protection Areas (SPAs), which meet the criteria for Rural Sites of Community Importance (SCI) and for Special Areas of Conservation (SAC). 317

4 Raszka B., Kasprzak K. Ryc. 1. Obszary Natura 2000 we Wroc³awiu Fig. 1. Natura 2000 sites in Wroc³aw przez deweloperów, szczególnie w s¹siedztwie terenów zielonych, stanowi kolejne niebezpieczeñstwo zmiany sposobu u ytkowania gruntów. Procesy te, w przypadku Wroc³awia, zauwa ane s¹ nie tylko w s¹siedztwie ostoi; ponawiane s¹ propozycje zmiany funkcji rolniczej na budowlan¹ terenów w granicach ostoi Gr¹dy w Dolinie Odry (PLH ). Paradoksalnie zagro eniem dla prawid³owego funkcjonowania niektórych ostoi mo e staæ siê ich mozaikowaty pod wzglêdem siedliskowym charakter. Ostoja Przeplatki Tabela 2. Charakterystyka ostoi Natura 2000 w Poznaniu Table 2. Characteristics of Natura 2000 sites in Poznañ Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005) Kompleks XIX-wiecznych budowli fortecznych (forty: FI, FIa, FII, FIIa, FIII, FIIIa, FIV, FIVa, FV, FVa, FVI, FVIa, FVII, FVIIa, FVIII, FVIIIa, FIX, FIXa oraz Cytadela, bunkier na So³aczu, bunkier przy al. Wojska Polskiego i ul. Mazowieckiej 22 obiekty), g³ównie wœród terenów zielonych Poznania; miejsca zimowania nietoperzy. Czwarte pod wzglêdem liczebnoœci zimowisko w Polsce. Stwierdzono wystêpowanie 4 gatunków z za³¹cznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym stabilne populacje nocka du ego i mopka. Ponad po³owa obiektów (13) znajduje siê na liœcie 120 najwiêkszych zimowisk nietoperzy w Polsce (stwierdzono 50 lub wiêcej nietoperzy). Fort I zaliczono do najwa niejszych miejsc zimowania nietoperzy w Polsce Obszar w wiêkszoœci nie jest chroniony. Forty: I, IIIa, V, VIa, VIIIa oraz IVa s¹ chronione jako u ytki ekologiczne Źród³o: opracowanie w³asne, na podstawie: Natura Standardowy Formularz Danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO), dla Obszarów Spe³niaj¹cych Kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) I dla Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO). Source: own study based on: Natura 2000 Standard Data Form for Special Protection Areas (SPAs), which meet the criteria for Rural Sites of Community Importance (SCI) and for Special Areas of Conservation (SAC). 318

5 Zagospodarowanie i u ytkowanie... Ryc. 2. Fortyfikacje w Poznaniu obszar Natura forty, 2 bunkry; 1 al. Wojska Polskiego, 2 So³acz, 3 ul. Mazowiecka (22 obiekty) Fig. 2. Fortification in Poznañ Natura 2000 site 1 forts, 2 bunkers; 1 Wojska Polskiego Av., 2 So³acz district, 3 Mazowiecka str. (22 objekts) nad Bystrzyc¹ (PLH020055) podlega procesom scalania gruntów. Procedury te, zgodne sk¹din¹d z polityk¹ rz¹du w odniesieniu do rozdrobnionych terenów rolnych (Sektorowy 2004), s¹ ca³kowicie bezzasadne i nietrafione w przypadku chronionych obszarów o ekstensywnym u ytkowaniu. Zmiany w mozaikowym krajobrazie, powi¹zane z zalesieniem od³ogowanych pól i likwidacj¹ zakrzewieñ œródpolnych, podwa aj¹ sens utworzenia obiektów chronionych maj¹cych zabezpieczaæ ró norodnoœæ u ytkowania krajobrazu. Wiêkszoœæ ostoi we Wroc³awiu zwi¹zana jest z dolinami rzecznymi; st¹d te, jak dla wszystkich siedlisk zale nych od warunków wodnych, zagro eniem dla ich istnienia mo e byæ realizacja innych programów rz¹dowych, pozwalaj¹cych na manipulowanie uk³adem hydrograficznym w skali makro, a mianowicie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (2007) oraz Strategii Gospodarki Wodnej (2005), w zakresie prac dotycz¹cych modernizacji Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego, budowy zbiornika retencyjnego Racibórz i realizacji innych zadañ z Programu dla Odry 2006 (Wstêpne 2001). Mo e siê okazaæ, e istnienie ostoi wroc³awskich i w³aœciwe wype³nianie przez nie zadañ ochronnych zale y od braku realizacji przedsiêwziêæ z zakresu gospodarki wodnej daleko poza granicami tego miasta, a nie od planowej, rozs¹dnej i monitorowanej gospodarki przestrzeni¹ w granicach ostoi i w ich s¹siedztwie. Generalizuj¹c: zagro eniem jest brak spójnoœci programów rz¹dowych, brak koordynacji zadañ 319

6 Raszka B., Kasprzak K. Tabela 3. Zidentyfikowane zagro enia dotycz¹ce analizowanych obszarów Table 3. Conflicts in Natura 2000 sites Nazwa obszaru Dolina Widawy (PLB020002) Gr¹dy Odrzañskie (PLB020002) Gr¹dy w Dolinie Odry (PLH ) Las Pilczycki (PLH020069) Przeplatki nad Bystrzyc¹ (PLH020055) Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005) Zagro enia intensywne, rekreacyjne u ytkowanie; niszczenie roœlinnoœci w miejscach postoju i biwakowania, synantropizacja; plany przekszta³cenia dolin Odry i Widawy, m.in. budowa zbiornika w górnej czêœci zlewni Widawy zanieczyszczenia wód; osuszanie terenu; odst¹pienie od obowi¹zuj¹cych zasad gospodarki leœnej sukcesja w wyniku zaprzestania u ytkowania fitocenoz ³¹kowych i pastwiskowych, zaorywanie ³¹k, zrêby zupe³ne, osuszanie, eksploatacja piasku i wiru, zanieczyszczenia wód œciekami komunalnymi, dzikie wysypiska œmieci, niekontrolowana turystyka i wêdkarstwo, inwestycje zwi¹zane ze zmian¹ koryta O³awy, zamiana gruntów rolnych na dzia³ki budowlane planowana estakada obwodnicy autostradowej Wroc³awia A8; wyciêcie drzew zasiedlonych przez Cerambyx cerdo i Osmoderma eremita; planowane zmiany koryta Odry (m.in. budowa kana³u) na wysokoœci Lasu Pilczyckiego, zwi¹zane z projektem Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego; ruch rekreacyjny (mo liwy jest wjazd samochodem); rozwój zabudowy mieszkaniowej w s¹siedztwie. zmiana struktury u ytkowania ziemi, likwidacja i zaorywanie ³¹k lub ekstensyfikacja produkcji oraz zmiany w mozaikowym krajobrazie doliny (scalanie gruntów, zalesianie, likwidacja zakrzewieñ œródpolnych); nag³e zmiany przep³ywów w rzece Bystrzycy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zbiornika retencyjnego w Mietkowie, mo liwa erozja dna rzeki i zwi¹zane z ni¹ obni anie siê poziomu wód gruntowych; okresowe przesuszanie lasów ³êgowych i ³¹k wilgotnych bêd¹cych siedliskiem przeplatki; intensywna gospodarka leœna zmiany mikroklimatu, p³oszenie zwierz¹t w okresie zimowym Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Natura 2000, Standardowy Formularz Danych oraz obserwacji terenowych Source: own study based on: Natura 2000, Standard Data Form... and field observations i wspó³pracy pomiêdzy ró nymi resortami (w tym przypadku: Ministerstwem Œrodowiska jako organem odpowiedzialnym za ochronê przyrody i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego koordynatorem programów inwestycyjnych). Metodyka zarz¹dzania przestrzeni¹ w granicach ostoi Natura 2000 Gospodarowanie w granicach ostoi oraz opracowanie programów u ytkowych powinno byæ poprzedzone procedurami wstêpnymi, nazwanymi tu metod¹ trzech kroków. Krok I to ocena i analiza stanu œrodowiska, zawieraj¹ca w sobie: analizê przestrzeni, pozwalaj¹c¹ na identyfikacjê obszarów najcenniejszych; identyfikacjê zagro eñ i stref konfliktów i jako efekt koñcowy waloryzacjê przestrzeni. Krok II: synteza wyznaczenie nienaruszalnego rusztu przyrodniczego oraz okreœlenie zasad gospodarowania na jego obszarze. Zgodnie z zasad¹ kompensacji nale y okreœliæ obszary, które bêd¹ podlega³y dzia³aniom naprawczym oraz wskazaæ inne, pozaprzyrodnicze, funkcje przestrzeni spo³eczno-gospodarczej. Krok III polega³by na sformu³owaniu wniosków programowych, czyli zasad gospodarowania i korzystania ze œrodowiska, a tak e na przyjêciu programów rekultywacji, rewitalizacji, restytucji oraz monitoringu stanu przedmiotu ochrony oraz efektów dzia³añ podejmowanych w granicach i s¹siedztwie ostoi. 320

7 Zagospodarowanie i u ytkowanie... Pe³na realizacja zadañ odnosz¹cych siê do gospodarowania w granicach ostoi i opracowania programów u ytkowych mo liwa bêdzie przy zastosowaniu ró nych instrumentów: badawczych, planistycznych, administracyjnych. Instrumenty badawcze dotycz¹ kompleksowej oceny przestrzeni, powi¹zanej z parametryzacj¹ i waloryzacj¹ zasobów przyrodniczych i antropogenicznych. Instrumenty planistyczne to spójne pod wzglêdem treœci dokumenty zwi¹zane z planowaniem miejscowym (opracowania ekofizjograficzne, studium uwarunkowañ i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy, plany miejscowe) oraz z realizacj¹ ochrony przyrody (plany ochrony). Instrumenty administracyjne zwi¹zane s¹ g³ównie z precyzyjnym, geodezyjnym okreœleniem granic obszaru, wyznaczaniem zasiêgu stref ochrony, przygotowaniem planów ochrony, a tak e programów u ytkowania terenu. W rezultacie wszystkich tych dzia³añ powstan¹ efekty ekologiczne (równowaga œrodowiska przyrodniczego, estetyka krajobrazu, czyli efekt piêknego krajobrazu, zachowanie struktur higienizuj¹cych przestrzeñ, w tym sanitacja terenów zamieszkanych, trwa³y i zrównowa ony rozwój). Dyskusja Analiza zjawisk obserwowanych na obszarach ostoi Natura 2000 powo³anych w granicach Poznania i Wroc³awia ujawni³a problemy, które wydaj¹ siê charakterystyczne dla innych tego typu obiektów w ca³ej Polsce: 1. brak wyraÿnego statusu prawnego obiektów, 2. brak jasno okreœlonych zasiêgów przestrzennych ostoi (precyzyjnie, geodezyjnie wytyczonych granic), 3. brak pe³nej inwentaryzacji przyrodniczej, 4. brak waloryzacji obszarów, 5. s¹siedztwo obszarów intensywnie zainwestowanych, 6. brak spójnoœci miêdzy programami rz¹dowymi. Pierwszorzêdne staje siê ustalenie statusu prawnego obszarów na drodze administracyjno-prawnej oraz wykonanie podstawowych czynnoœci administracyjnych, takich jak geodezyjne okreœlenie granic, wytyczenie stref ochrony (zw³aszcza w sytuacji naporu budowlanego), opracowanie planów ochrony z wyraÿnie wyodrêbnionymi programami u ytkowania. Sugeruje siê, aby oceny oddzia³ywania by³y procedur¹ obligatoryjn¹ przed procesem inwestorskim, bez wzglêdu na typ inwestycji, i obejmowa³y równie przedsiêwziêcia sytuowane w s¹siedztwie ostoi lub te na obszarach o spójnym kompleksie ekosystemów (np. ta sama dolina rzeczna). Konieczna jest sta³a obserwacja (monitoring) obiektu chronionego tylko wówczas mo liwe jest skuteczne przeciwdzia³anie lub podjêcie dzia³añ kompensacyjnych. Utrwalenie planistyczne systemu obszarów chronionych (systemu nie obiektów) poprzez Koncepcjê Przestrzennego Zagospodarowania Kraju winno pomóc w koordynowaniu przedsiêwziêæ strategicznych, o charakterze ponadlokalnym i ponadregionalnym. Stosowanie paradygmatu rozwoju zrównowa onego zachowania œrodowiska dla przysz³ych pokoleñ a tak e stosowanie strategii ekologicznych: unikania zagro eñ i kompensacji szkód oraz zasady nowoczesnych technologii powinno umo liwiæ kompleksow¹ ochronê obszarów Natura 2000 w warunkach jednoczesnego prowadzenia dzia³añ gospodarczych. Literatura Aktualizacja Shadow List obszarów siedliskowych sieci Natura 2000 w Polsce

8 Raszka B., Kasprzak K. Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków. Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Heffner K., Marsza³ T. (red.) Oœrodki lokalne w strefie oddzia³ywania wielkich miast. Biuletyn KPZK, PAN 238. Jezierska-Thöle A., Koz³owski L. (red.) Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego. Wyd. Naukowe UMK, Toruñ. Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŒRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Szczegó³owy opis priorytetów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wersja robocza. Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce Shadow List Warszawa. Raszka B Procedury ocen oddzia³ywania na œrodowisko w planowaniu przestrzennym na obszarach Natura Czasopismo Techniczne 7-A2007, 14 (104), s Raszka B., Kasprzak K Analiza zmian u ytkowania otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego w granicach gminy Mosina w latach W: S. Koz³owski, P. Legutko-Kobus (red.), Planowanie przestrzenne. Szanse i zagro enia spo³eczno-œrodowiskowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, Lublin, s Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Priorytet. Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich. Dzia³anie: Scalanie gruntów Ministerstwo Rolnictwa. Strategia Gospodarki Wodnej Ministerstwo Œrodowiska. System ocen oddzia³ywania na œrodowisko w granicach obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce Eko-Konsult, Gdañsk. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880, z póÿn. zm.). Wstêpne Studium Wykonalnoœci Programu dla Odry Manuskrypt. 322

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 81 Poznañ, dnia 16 maja 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1577 nr CV/1204/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 paÿdziernika 2006 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Ptaki ³¹k i mokrade³ Polski (Stan populacji, zagro enia i perspektywy ochrony)

Ptaki ³¹k i mokrade³ Polski (Stan populacji, zagro enia i perspektywy ochrony) IUCN - Program Europy Ptaki ³¹k i mokrade³ Polski (Stan populacji, zagro enia i perspektywy ochrony) Birds of Polish wetlands and grasslands (Population, threats, protection) (English summary see page

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe za³o one w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna Real Estate Management 10(3) 2011 Bydgoszcz Kraków Lublin

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie

PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie POLSKIE PRZESTRZENNA TOWARZYSTWO INWENTARYZACJA INFORMACJI WRZOSOWISK POMORZA PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 m TOM IX m ZESZYT 1(4) 6 PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Synteza. Studium kompleksowego rozwiàzania problemów stopnia i zbiornika W oc awek. Prognoza skutków spo eczno-ekonomicznych i Êrodowiskowych

Synteza. Studium kompleksowego rozwiàzania problemów stopnia i zbiornika W oc awek. Prognoza skutków spo eczno-ekonomicznych i Êrodowiskowych Studium kompleksowego rozwiàzania problemów stopnia i zbiornika W oc awek Prognoza skutków spo eczno-ekonomicznych i Êrodowiskowych Synteza Warszawa 2001 www.wwf.pl Streszczenie Stopieƒ i zbiornik we W

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 Automatyzacja POLSKIE TOWARZYSTWO waloryzacji funkcji INFORMACJI lasu z wykorzystaniem PRZESTRZENNEJ SILP ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 211 AUTOMATYZACJA WALORYZACJI FUNKCJI LASU Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo