19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie"

Transkrypt

1 butadienowego o wydajności 90 tyś ton na rok 19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa nowej instalacji S - SBR do produkcji kauczuku rozpuszczalnikowego styrenowo. Inwestorem przedsięwzięcia jest Synthos 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) ul. Chemików 1, Oświęcim (określanej w tekście jako Synthos Dwory 7 ). Teren na którym ma powstać inwestycja jest własnością Skarbu Państwa a użytkownikiem wieczystym Inwestor. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce nr: 4126/1 obręb 002, Dwory I położonych w Oświęcimiu. Dla rozpatrywanego terenu jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcimia z dnia 29 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 391, Poz z dn r.). Niniejszy raport został opracowany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227). Zgodnie 2 ust. 1 pkt. 1 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U Nr 213, poz. 1397) w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako; 1) Instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania: a) podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, dla którego sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane obligatoryjne. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem przedsięwzięcie na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport jest podstawowym dokumentem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją administracyjną wydawaną na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z zm.). Zgodnie z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, przedmiotowa instalacja podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W opracowaniu scharakteryzowany został stan środowiska naturalnego oraz przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko (ludzi, florę, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, dobra materialne, dobra kultury i krajobraz). Określono, w jakim stopniu budowa oraz funkcjonowanie inwestycji wpłynie na jakość poszczególnych elementów środowiska naturalnego. Analizę oddziaływania inwestycji przeprowadzono na tle charakterystyki stanu środowiska w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia, odnosząc ją do głównych jego komponentów, a w szczególności do istniejących w rejonie realizacji przedsięwzięcia lub sąsiadującego z nim obszaru Natura

2 Lokalizacja przedsięwzięcia Lokalizacja pod budowę inwestycji jest to teren w rejonie przemysłowym grupy kapitałowej Synthos S.A. W skład grupy kapitałowej Synthos S.A. wchodzi spółka Synthos 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.), która jest Inwestorem przedsięwzięcia. Teren inwestycyjny położony jest na obszarze administracyjnym Gminy Oświęcim. Planowany teren realizacji przedsięwzięcia ma około 8.3 ha. Działka rozpatrywana jako miejsce lokalizacji Inwestycji to działka o nr ewidencyjnym 4126/1 obręb 0002 Dwory I Gmina Miasto Oświęcim. Nr działki Powierzchnia [ha] Przeznaczenie inwestycyjne 4126/1 8,2640 Instalacja do produkcji kauczuku Działki są własnością Skarbu Państwa a użytkownikiem wieczystym Inwestor. Na cele instalacji do produkcji kauczuku (przedmiotowego przedsięwzięcia) zostanie przeznaczone około 6 ha. Pozostała część terenu będzie pozostawiona bez zmian w stosunku do stanu obecnego czyli jako teren niskiej zieleni (trawa). Dla rozpatrywanego terenu jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcimia z dnia 29 czerwca 2011 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajduje się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z MPZP terenu przeznaczonego pod inwestycje, działki inwestycyjne mają podstawowe przeznaczenie produkcyjne, składy i magazyny. Teren jest oznaczony symbolem 2C 1P. Przeznaczenie i użytkowanie lokalne: 1) obiekty i urządzenia usług komercyjnych stanowiące uzupełnienie działalności produkcyjnej i magazynowo składowej; 2) bazy transportowe i sprzętowe, hurtownie materiałów i produktów; 3) zieleń parkowa i izolacyjna, zadrzewienia, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury, 4) drogi wewnętrzne, ulice, place, parkingi, garaże, chodniki, Ścieszki piesze i rowerowe; 5) sieci obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz instalacje chemiczne. Usytuowanie na rozpatrywanym terenie inwestycji jest zgodne z zapisami w/w uchwały z zakresu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oświęcimia. Dojazd do potencjalnej lokalizacji odbywać się będzie od strony ul. Chemików w Oświęcimiu. Przy terenie inwestycyjnym znajduje się stacja trafo, umożliwiająca wpięcie w sieć energetyczną. Przy granicach terenu inwestycyjnego znajdują się kolektory kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej oraz magistrala wodociągowa. Obszar, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia to teren przemysłowy. Nie graniczy z żadnymi terenami mieszkaniowymi. 114

3 Najbliższe budynki mieszkalne (pojedyncze domy mieszkalne) znajdują się około 800 metrów na południowy wschód (okolice ul. Fabrycznej) oraz na północny około 550 metrów od terenu przedsięwzięcia. Teren inwestycyjny graniczy z następującymi zabudowaniami przemysłowymi: - od strony północno - zachodniej z instalacją energetyczną (elektrociepłownia - wytwarza ciepło w parze i gorącej wodzie oraz energię elektryczną w Kogeneracji w Elektrociepłowni Oświęcim), - od północny bezpośrednio z obiektami przemysłowymi nieczynnymi (obecnie niewykorzystywane), - od zachodu tereny przemysłowe (budynki przemysłowe firmy Synthos) oraz terenami firmy Heko. - od wschodu z terenami firmy SOLVENT WISTOL S.A., która zajmuje się produkcją i sprzedaż chemikaliów organicznych, - od południa budynki biurowe firmy Synthos (inwestora), parkingi i zabudowa przemysłowa. Na terenie inwestycyjnym, jak i w bliskiej odległości brak jakichkolwiek obszarów objętych ochroną przyrody (w tym obszarów Natura 2000) oraz zabytkowych obiektów objętych ochroną konserwatorską. Teren inwestycyjny położony jest poza obszarami narażonymi na możliwość wystąpienia powodzi. Charakterystyka przedsięwzięcia W ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor planuje Budowa nowej instalacji S - SBR do produkcji kauczuku rozpuszczalnikowego styrenowo butadienowego. Firma SYNTHOS zamierza wybudować nową instalację do produkcji kauczuków styrenowobutadienowych i polibutadienowego w procesie polimeryzacji w roztworze (SSBR i BR). Jest to technologia ciągła, polimeryzacja anionowa w rozpuszczalniku organicznym. Zakładana wydajność produkcyjna to maksymalnie Mg/rok. Wykorzystywana technologia oparta jest na licencji uzyskanej od amerykańskiej firmy Goodyear Company. Nowy zakład produkcyjny będzie zlokalizowany na przemysłowych terenach w Oświęcimiu. Informacja o produkcie Zakład S-SBR będzie produkował kauczuk styrenowo- butadienowy w procesie polimeryzacji w roztworze (S-SBR). SSBR jest zwykle stosowany w przemyśle oponowym do produkcji opon. Planowana jest produkcja następujących typów S-SBR: Typ 30H41- kauczuk olejowany Typ 33H23- kauczuk olejowany Typ 18B10- kauczuk nieolejowany Typ 16S42 - kauczuk nieolejowany Typ 25X52- kauczuk olejowany Nowa jednostka produkcyjna będzie produkować także kauczuk polibutadienowego o niskiej zawartości izomeru cis (BR). 115

4 Kauczuk polibutadienowy o niskiej zawartości izomeru cis jest zwykle stosowany do modyfikacji właściwości udarowych polistyrenu. Wszystkie typy kauczuku będą prasowane w kostki o wadze 33 kg i owinięte folią polietylenową. Następnie kostki kauczuku będą układane są w metalowe opakowania o pojemności 1200 kg. Pełne opakowania metalowe przechowywane będą w magazynie produktów gotowych i ładowane na ciężarówki lub w wagony kolejowe. Rodzaj technologii Cały proces technologiczny będzie składał się z pięciu podstawowych etapów, które Stanowic będą integralną całość procesu produkcji kauczuków. Proces ten będzie przebiegał sukcesywnie etapami. 1. Przygotowanie surowców i roztworów. Usuwanie p-tertbutylopirokatechiny (TBC) z butadienu Butadien będzie dostarczany ze zbiorników zawierających stabilizujący inhibitor polimeryzacji TBC. TBC musi zostać usunięty przed sporządzeniem roztworu. Usuwanie inhibitora TBC polega na przemywaniu butadienu roztworem wodorotlenku sodowego na instalacji usuwania inhibitora z butadienu. Sporządzanie roztworu butadienu w n-heksanie Butadien bez inhibitora będzie mieszany z rozpuszczalnikiem (heksan). Osuszanie roztworu butadienu Roztwór butadienu będzie osuszany poprzez przepuszczenie roztworu przez środek osuszający (żel krzemionkowy, tlenek glinu) Przechowywanie osuszonego roztworu butadienu Osuszony roztwór butadienu przesyłany będzie do zbiorników. Sporządzanie roztworu styrenu w n-heksanie. Styren dostarczany ze zbiorników będzie mieszany z heksanem. Osuszanie styrenu Roztwór styrenu będzie przepuszczany przez środek osuszający w celu jego osuszenia. Przechowywanie osuszonego roztworu styrenu Osuszony roztwór styrenu przesyłany będzie do zbiorników. 2. Polimeryzacja W jednostce S- SBR będą znajdować się dwie linie polimeryzacyjne składające się z trzech reaktorów. Osuszony roztwór butadienu przechodzi do sekcji polimeryzacji i mieszany jest z osuszonym roztworem styrenu. Przygotowana wcześniej mieszanina butadienu i styrenu jest mieszana stosunek mieszania butadienu i styrenu jest zależny od zakładanej produkcji różnych rodzajów kauczuku. Przygotowany roztwór butadienu i styrenu będzie rozcieńczony, w końcowym etapie, poprzez dodanie odpowiedniej ilości heksanu. Do procesu polimeryzacji zostaną zastosowane substancje modyfikujące takie jak: modyfikator czynnik polarny czynnik sprzęgający dodawane są do mieszaniny monomerów w ściśle określonych ilościach. Gotowa mieszanina monomerów będzie wprowadzana do 1-go reaktora. 116

5 Dokładna ilość katalizatora jest również dodawana do 1-go reaktora. W reaktorze następuje reakcja polimeryzacji i tworzy się roztwór polimeru w roztworze heksanu. Roztwór polimeru będzie przetłaczany z reaktora pierwszego do drugiego, a następnie z drugiego do trzeciego. Reakcja będzie zakończona w trzecim reaktorze. Gotowy roztwór polimeru będzie przetłaczany z trzeciego reaktora do zbiornika. Dodatek substancji do roztworu polimeru opuszczającego trzeci reaktor: stoper polimeryzacji antyutleniacz oleje- plastyfikator Gotowy roztwór polimeru będzie przetłaczany do jednego z dwóch zbiorników przeznaczonych do magazynowania. 3. Stripping Roztwór polimeru przechowywany w zbiornikach będzie przetłaczany do instalacji strippingu (wydzielenia polimeru z roztworu). W tej części instalacji będą zainstalowane dwie linie strippingu. Brane są pod uwagę dwie możliwe konfiguracje sekcji strippingu: 1. dwie osobne linie do wydzielania polimeru z roztworu składające się z trzech stopni stripingu 2. dwie linie składające się z pierwszego i drugiego stopnia strippingu i trzeciego stopnia wspólnego dla obu linii. (rozstrzygnięcie tej kwestii nastąpi na etapie projektu technicznego) Roztwór polimeru w heksanie pochodzący ze zbiorników z roztworem polimeru będzie filtrowany w celu usunięcia żelu, a następnie wstrzykiwany do 1 stopnia strippingu, do gorącej wody. W pierwszym stopniu strippingu tworzy się zawiesina okruchów kauczuku (polimeru) w wodzie. W pierwszym stopniu strippingu będzie następować odparowanie heksanu zawartego w roztworze polimeru, który jest wyprowadzany wraz z parami wprowadzanymi z drugiego stopnia strippingu. Natomiast zawiesina kauczuku w wodzie będzie przetłaczana z pierwszego stopnia do drugiego, a następnie i z drugiego do trzeciego stopnia strippingu. Para wodna wykorzystywana podczas wydzielania polimeru z roztworu wprowadzana będzie do trzeciego stopnia stripingu, z którego przechodzi do drugiego stopnia i w ostatnim etapie do pierwszego stopnia (para wodna i zawiesina polimeru w wodzie będzie kierowana przeciwprądowo). Pary heksanu wraz z parą wodną opuszczają pierwszy stopień strippingu i kierowana będzie do kondensatora. Skondensowana woda i heksan zbierane są w osobnym zbiorniku, w którym następuje oddzielanie heksanu od wody. Heksan przesyłany będzie do instalacji oczyszczania i odzysku rozpuszczalnika Zawiesina kauczuku w wodzie kierowana będzie do zbiorników pośrednich, a następnie przesyłana do końcowego etapu suszenia i formowania w kostki oraz pakowania. Gorąca woda powrotna z linii suszenia zbierana będzie w zbiorniku, a następnie kierowana do pierwszego stopnia strippingu (obieg zamknięty wody). W procesie strippingu stosowane będą dodatkowe substancje takie jak: dyspergator 117

6 kwas fosforowy wodorotlenek sodowy wprowadzane one będą do wody powrotnej przed podaniem na stripping w celu poprawienia stabilności zawiesiny kauczuku w wodzie. 4. Odzyskiwanie i oczyszczanie rozpuszczalnika Do oczyszczania rozpuszczalnika (heksanu) wykorzystywane są trzy kolumny destylacyjne. Rozpuszczalnik oddzielony od roztworu polimeru w strippingu kierowany będzie do pierwszej kolumny destylacyjnej. Woda i pozostałe węglowodory opuszczają górną część kolumny, gdzie następnie będą kondensowane. Węglowodory oddzielone od wody wprowadzane będą do trzeciej kolumny destylacyjnej. Heksan ze zbiornika pierwszej kolumny, zawierający ciężko wrzące substancje wprowadzany będzie do drugiej kolumny destylacyjnej. Czysty heksan opuszczający górną część drugiej kolumny będzie kondensowany i przesyłany z powrotem do przygotowania roztworu monomerów. Mieszanina heksanu i węglowodorów C4 (z górnej części pierwszej kolumny) będzie kierowana do trzeciej kolumnie. Czysty heksan opuszczający dolną część kolumny będzie zawracany do procesu przygotowania roztworu monomerów- obieg zamknięty. 5. Finalizacja produktu Zawiesina kauczuku w wodzie będzie pompowana ze zbiorników pośrednich do działu finalizacji. W jednostce S-SBR zainstalowane bedą cztery linie suszenia. Kauczuk będzie wstępnie oddzielony od wody w zbiorniku cedzidłowym - końcowa wilgotność wynosi ok. 50% Woda oddzielona w zbiornikach cedzakowych będzie wracała do zbiorników z wodą powrotną. Wstępnie odwodniony kauczuk kierowany będzie do tzw. ekspelera, w którym wyciskana jest woda by osiągnąć zawartość wody w produkcie w zakresie 5-10%. Następnie kauczuk kierowany będzie do tzw. ekspandera, po którym zawartość wody w kauczuku spada do ok. 1%. Kauczuk w wyniku sprężenia w ekspanderze zostaje podgrzany do temperatury ok. 175 C i skierowany do dosusacza, skąd para wodna wydzielona z kauczuku na wskutek ekspansji zostaje zabrana wraz z gorącym powietrzem. Proces suszenia zostaje zakończony w transporterze spiralnym, gdzie kauczuk będzie schładzany powietrzem. Wysuszone okruchy kauczuku będą dalej kierowane do wag dozujących, a potem podane do pras belujących, gdzie formowane będą w kostki. Kostki kauczuku pakowane będą w folię polietylenową i układane do metalowych skrzyń. Pełne opakowania jednostkowe będą przetransportowywane do magazynu produktu. Gorące powietrze wykorzystywane do suszenia kauczuku będzie za pomocą wentylatorów przesyłane do jednostki dopalania odgazów. 6. Oczyszczanie i dopalanie odgazów procesowych Na instalacji do produkcji kauczuku będą zainstalowane dwa bloki oczyszczające odgazy procesowe: - blok dopalania odgazów, 118

7 - blok spalania odgazów na pochodni, Cały proces produkcji kauczuku prowadzony będzie pod ciśnieniem. Wszystkie urządzenia, zbiorniki magazynowe, będą posiadać odciągi które systemem zbiorczym doprowadzane będą do bloku spalania odgazów, którego wstępnym elementem będzie skruber ze specjalnym wypełnieniem, a końcowym elementem będzie pochodnia spalająca te gazy. Odgazy powstające na etapie finalizacji (suszenia) produkcji kauczuku będą przekazywane na instalację dopalania odgazów. Spalanie odgazów na pochodni Gazy procesowe po produkcji będą przekazywane na blok oczyszczania i spalania tych gazów w pochodni (tzw. flara). Po zebraniu wszystkich odgazów odciągami wentylacyjnymi będą one trafiać do skrubera (płuczka na mokro). Na etapie oczyszczania gazów w skruberze dojdzie do oczyszczania gazu przy pomocy zimnego heksanu. Pozwoli to na wstępne oczyszczenie gazów z zanieczyszczeń takich jak m.in. węglowodory. Tak podczyszczone powietrze będzie przekazywane na pochodnię gdzie w temperaturze około 1000 C zanieczyszczenia zostaną ostatecznie spalone i wyeliminowane z emisji ich do powietrza. Blok dopalania odgazów Na blok dopalania odgazów będą przekazywane gazy po procesowe z procesu finalizacji produkcji kauczuku (suszenie, końcowa obróbka termiczna itp.) Urządzenie to funkcjonować będzie, jako dopalacz (RTO - Regenerative thermal oxidizer) oparty na odzysku wylotowej energii cieplnej za pomocą regeneratorów ceramicznych. Dzięki zastosowaniu regeneracyjnego, ceramicznego akumulatora ciepła (zasobnika ciepła) możliwa będzie eksploatacja instalacji bez spalania dodatkowego paliwa. Zgodnie z danymi projektowymi przewiduje się uzyskanie na wejściu do dopalacza stężenia lotnych związków organicznych na poziomie powyżej 1 g/m 3 co pozwoli na ciągłą pracę instalacji w układzie autotermicznym. Takie rozwiązanie jest bardzo ekonomiczne ponieważ pozwala uniknąć znaczących kosztów związanych ze zużyciem gazu potrzebnego do uzyskania ciepła, jak również obniża zużycie cennych zasobów naturalnych do jakich należy gaz ziemny. Dopalacz zawiera komorę spalania z kilkoma palnikami, sekcjami wlotowymi i wylotowymi oraz ceramiczne wypełnienie stanowiące wymiennik ciepła. Dopalanie zanieczyszczeń będzie się rozpoczynać w górnej części tzw. wkładu ceramicznego, który przedtem będzie wstępnie rozgrzewany do uzyskania odpowiedniej temperatury. Dopalanie będzie kontynuowane w komorze spalania aż do osiągnięcia wymaganego czasu trwania procesu. Podczas opuszczania komory spalania czyste powietrze oddaje ciepło do wkładu ceramicznego. Po zakończeniu cyklu (długość cyklu zależy m.in. od warunków procesu - stężenia rozpuszczalników) sekcja wlotowa i wylotowa odgazów jest przełączana przez odpowiednie zawory. W tym momencie cyklu ciepło zawarte we wkładzie ceramicznym jest oddawane do wprowadzanego powietrza z zawartością zanieczyszczeń organicznych, dostarczając energię potrzebną na dopalanie i oszczędzając ciepło pobierane ze spalania gazu. Poniżej zaprezentowano rysunek obrazujący zasadę działania dopalacza termicznego. Przewidywany poziom emisji Technologia zastosowana w projektowanej instalacji jest obecnie powszechnie stosowana, ponieważ ze względu na prostą zasadę działania nie stwarza problemów technicznych podczas eksploatacji, umożliwia prowadzenie procesu oczyszczania bez dodatkowego wkładu energetycznego (praca autotermiczna) i zapewnia bardzo wysoki poziom redukcji lotnych związków organicznych zanieczyszczających powietrze. 119

8 Gwarantowane przez dostawcę urządzenia parametry oczyszczonego powietrza przedstawiają się następująco: - TOC (org. C) - 20 mg/nm³ - CO mg/nm³ - NOx mg/nm³ Do procesu dopalania kierowane będą wszystkie odgazy powstające w trakcie prowadzonego procesu produkcyjnego od magazynów surowców, do suszenia gotowego produktu. Przewiduje się nieprzerwaną pracę urządzeń przez cały rok, a postoje będą uzależnione od przerw remontowych instalacji produkcyjnej S - SBR. W celu umożliwienia bieżącej oceny pracy urządzenia jak również możliwości wczesnego reagowania i zapobiegania powstawaniu ponadnormatywnych stężeń w powietrzu kierowanym do atmosfery przewiduje się zabudowę na kominie aparatury służącej do ciągłego monitoringu zawartości lotnych związków organicznych w emitowanych do powietrza spalinach. W całym procesie produkcji kauczuków (instalacji), oprócz powyżej opisanych urządzeń zastosowane będą urządzenia pomocnicze. Urządzenia pomocnicze W jednostce SSBR zostaną zainstalowane następujące urządzenia pomocnicze: chłodnia kominowa, pompy wody chłodzącej oraz system rurociągów wody chłodzącej separator kauczuku ze ścieków, osadnik ścieków, oddzielacze oleju w niektórych sekcjach, kanalizacja ścieków chemicznych kanalizacja deszczowa kanalizacja sanitarna jednostka oczyszczania odgazów (urządzenie służy do oczyszczania powietrza odpadowego tylko z linii suszenia kauczuku) pochodnia gazowa oraz system skolektorawania odgazów, pochodnia jest używana do spalania wszystkich gazów procesowych, ilość węglowodorów w gazach procesowych będzie obniżana poprzez ich absorbowanie zimnym heksanem w skruberze. układ chłodzenia oparty na: zbiorniku medium chłodzącego systemie kompresora i kondensatora pompie zasilającej czynnik chłodzący system dystrybucji pary wysokociśnieniowej system dystrybucji pary o średnim ciśnieniem układ odbioru kondensatu system wody pitnej system dystrybucji azotu technologicznego system dystrybucji powietrza sprężonego system dystrybucji powietrza pomiarowego stacja transformatorowa 30/6 kv transformator 6kV/ 400V oraz stacja dystrybucji, okablowanie zasilające. 120

9 butadienowego o wydajności 90 tyś ton na rok Przewidziane do zastosowania zabezpieczenia środowiskowe. Ochrona powietrza Cały proces produkcji kauczuku prowadzony będzie pod ciśnieniem. Wszystkie urządzenia, zbiorniki magazynowe, będą posiadać odciągi które systemem zbiorczym doprowadzane będą do bloku spalania odgazów, którego wstępnym elementem będzie skruber ze specjalnym wypełnieniem, a końcowym elementem będzie pochodnia spalająca te gazy. Odgazy powstające na etapie finalizacji (suszenia) produkcji kauczuku będą przekazywane na instalację dopalania odgazów. W celu określenia składu oczyszczonych gazów instalacja wyposażona będzie w system monitoringu składu oczyszczonych gazów na wyjściu spalin z komory dopalania. Ochrona przed hałasem Proces produkcji kauczuku będzie odbywał się w szczelnych i odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach (halach procesowych). Wszystkie urządzenia wykorzystane w powyższych procesach będą urządzeniami nowymi i odpowiednio zabezpieczonymi przed nadmierną emisją hałasu. Zastosowana technologia, sposób jej prowadzenia oraz wyposażenie instalacji w poszczególne urządzenia z zabezpieczeniami akustycznymi, w pełni pozwoli na osiągniecie odpowiednich prawem przewidzianych standardów odnośnie ochrony przed nadmiernym hałasem. Ścieki technologiczne Ścieki technologiczne powstawać będą w następujących procesach: - oczyszczanie odgazów w skruberze; powstające ścieki będą odprowadzone do kanalizacji chemicznej (przewidywane podwyższenie parametru ph możliwość neutralizacji) a następnie odprowadzone do Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. - przygotowanie surowców i roztworów ścieki zawierające styren i jego pochodne ze zbiorników surowców zamknięć hydraulicznych i opróżnienia pomp będą kierowane do łapaczki. W łapaczce osadza się część polimeru i dlatego zachodzi konieczność jej okresowego czyszczenia. Usunięty podczas czyszczenia łapaczki polimer wywożony będzie do uprawnionego odbiorcy w celu odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie powstałe ścieki z tego bloku technologicznego poprzez kanalizację chemiczna trafiać będą do Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu, gdzie zostaną w pełni oczyszczone. - polimeryzacja kauczuków ścieki powstają na skutek sporządzania roztworów węglowodorów. Ścieki będą odprowadzone rurociągami do urządzeń podczyszczających (łapaczka). Podczyszczone ścieki z produkcji będą odprowadzone do oczyszczenia w Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu. - finalizacja produktu - ścieki powstające w wyniku procesów zatężenia produktu oraz finalizacji będą neutralizowane i oczyszczane w zakładowych basenach ściekowych. Następnie po oddzieleniu zanieczyszczeń i pozostałości podziaren kauczuku będą odprowadzone do Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Odpady Wytwarzane odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku lub, w przypadku braku możliwości ich odzysku, do unieszkodliwiania innym posiadaczom odpadów, posiadającym stosowne zezwolenia (pozwolenia) właściwego organu na gospodarowanie tymi odpadami i/lub przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, 121

10 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto wytwarzane odpady mogą być odzyskiwane lub unieszkodliwiane we własnym zakresie. Transport przekazywanych odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania będzie realizowany przez podmioty odbierające poszczególne rodzaje odpadów, w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Transport wytwarzanych odpadów może być również prowadzony przez Wnioskodawcę we własnym zakresie, zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy o odpadach. Wszystkie wytworzone odpady będą zbierane selektywnie w osobnych pojemnikach i magazynowane w pomieszczeniu przewidzianym na ich magazynowanie. Prowadzona będzie ewidencja wytwarzanych odpadów i składane będą sprawozdania do marszałka województwa. Faza realizacji Faza realizacji inwestycji polegać będzie na kompleksowej budowie nowej instalacji S - SBR do produkcji kauczuku rozpuszczalnikowego styrenowo butadienowego o wydajności 90 tys. ton na rok. Wiązać się to będzie z pracami budowlanymi, z zastosowaniem maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportowych, a także z wyposażeniem instalacji w urządzenia technologiczne. Prace budowlane będą miały charakter specjalistycznych robót budowlano-konstrukcyjnomontażowych. Realizacja obiektu wymagać będzie prowadzenia prac rozbiórkowych istniejących na terenie inwestycyjnym istniejących budowli i budynków, niwelacji terenu, robót ziemnych dla fundamentów oraz transportu materiałów i elementów budowlanych. Spowoduje to okresowe zwiększenie ruchu pojazdów na drodze dojazdowej na teren realizacji przedsięwzięcia. Pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy nie będą powodować zanieczyszczenia drogi błotem wynoszonym na kołach, a transport materiałów sypkich będzie organizowany w szczelnych skrzyniach pojazdów. Używane w czasie budowy pojazdy i sprzęt budowlany będą sprawne technicznie i posiadać szczelne układy paliwowe i olejowe dla zapobieżenia przedostawania się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. Wokół placu budowy wykonane zostanie stosowne ogrodzenie, ustawione zostaną znaki ostrzegawcze. Warunki pracy na terenie budowy, miejsce na zaplecze techniczne oraz socjalno-biurowe, miejsca okresowego składowania materiałów budowlanych, itp. zostaną określone w Planie BIOZ (warunki bezpieczeństwa i higieny pracy dla placu budowy). Dokument ten, sporządzany na podstawie rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, musi zostać zatwierdzony przez Inżyniera Budowy. Budowa realizowana będzie zgodna z harmonogramem robót. Przekazywanie placu budowy będzie dokonywane uzgodnionymi etapami. Protokoły przekazania określonych segmentów budowy powinny zawierać załączniki graficzne przedstawiające teren przekazywanych budynków do odbioru. 122

11 Powietrze Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko Przedstawione w Raporcie obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykazały, że dla instalacji S - SBR spełnione są wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281). Dotyczy to zarówno samej emisji z przedmiotowego przedsięwzięcia, jak również jej łącznego oddziaływania z emisją zanieczyszczeń ze środków transportu oraz innymi instalacjami na terenie zakładów firmy Synthos (inwestora) oddziaływanie skumulowane. Stwierdza się brak występowania uciążliwości w tym względzie poza terenem będącym własnością Inwestora. Hałas Wykonane obliczenia oddziaływania pod względem emisji hałasu nie wykazały znaczących zmian w oddziaływaniu na środowisko pod względem emisji hałasu w związku z modernizacją hali produkcji ziem bielących, w związku z czym nie proponuje się posunięć związanych z ograniczeniem oddziaływania. Emisja hałasu z terenu planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy tła panującego na terenie zakładów, a tym samym, nie będzie stanowić uciążliwości dla najbliżej położonej zabudowy mieszkaniowej, która podlega ochronie akustycznej. W związku z faktem, że projektowana instalacja SSBR będzie nowym źródłem hałasu na terenie Zakładów Chemicznych Synthos S.A. i jej oddziaływanie łącznie z istniejącymi instalacjami mogłoby w sposób istotny przyczynić się do zmian klimatu akustycznego na terenach przyległych do Zakładu wykonano szacunkowe obliczenia globalnego oddziaływania Zakładu. Dla tych samych punktów wykonano obliczenia immisji hałasu od projektowanej instalacji SSBR bez uwzględniania tła oraz z uwzględnieniem przytoczonych pomiarów w poszczególnych punktach jako tła, co pozwoliło oszacować możliwe oddziaływanie globalne. Jak wynika z wykonanych obliczeń zasięgu oddziaływania, instalacja SSBR nie powinna mieć szczególnego wpływu na wzrost poziomu hałasu w otoczeniu zakładu w porze dziennej oraz nocnej. Normalna eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekraczania przyjętych do obliczeń standardów jakości środowiska w odniesieniu do hałasu poza terenem zakładu, do którego zakład ma tytuł prawny. Należy zaznaczyć, że zasięg oddziaływania ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miał szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, a negatywne oddziaływanie nie obejmuje terenów chronionych akustycznie. Ścieki Na terenie Zakładów Synthos Dwory 7 znajduje się kanalizacja przemysłowa (technologiczna), która jest połączona bezpośrednio z Miejsko - Przemysłową Oczyszczalnią Ścieków Sp. z o.o. Kanalizacją tą odprowadzana jest mieszanina ścieków przemysłowych i ścieków socjalno-bytowych. Ponadto na terenie Zakładów Synthos Dwory 7 znajduje się 123

12 kanalizacja deszczowa odprowadzająca mieszaninę ścieków odpadowych, pochłodniczych i roztopowych poprzez tzw. Kaskadę do rzeki Wisły. Rozwiązanie przyłączy kanalizacyjnych zostanie określone na etapie projektowania. Dla nowej instalacji wyszczególniono następujące typy powstających ścieków: przemysłowe, socjalno-bytowe, opadowe roztopowe i chłodnicze. W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno ściekowej dla nowej instalacji do produkcji kauczuków zainstaluje się następujące rozwiązania: - Ścieki opadowe i roztopowe Ścieki te będą ujmowane do wspólnej sieci kanalizacyjnej deszczowej i odprowadzane poprzez tzw. Kaskadę do rzeki Wisły. - Ścieki przemysłowe (technologiczne) Ścieki technologiczne (przemysłowe) powstające na terenie zakładu będą odprowadzone wewnętrzną kanalizacją chemiczną (poprzez wewnętrzny system podczyszczenia łapaczki zanieczyszczeń chemicznych) do Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu, gdzie zostaną w pełni oczyszczone. Ścieki technologiczne powstawać będą w następujących procesach: - oczyszczanie odgazów w skruberze; powstające ścieki będą odprowadzone do kanalizacji chemicznej (przewidywane podwyższenie parametru ph możliwość neutralizacji) a następnie odprowadzone do Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. - przygotowanie surowców i roztworów ścieki zawierające styren i jego pochodne ze zbiorników surowców zamknięć hydraulicznych i opróżnienia pomp będą kierowane do łapaczki. W łapaczce osadza się część polimeru i dlatego zachodzi konieczność jej okresowego czyszczenia. Usunięty podczas czyszczenia łapaczki polimer wywożony będzie do uprawnionego odbiorcy w celu odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie powstałe ścieki z tego bloku technologicznego poprzez kanalizację chemiczna trafiać będą do Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu, gdzie zostaną w pełni oczyszczone. - polimeryzacja kauczuków ścieki powstają na skutek sporządzania roztworów węglowodorów. Ścieki będą odprowadzone rurociągami do urządzeń podczyszczających (łapaczka). Podczyszczone ścieki z produkcji będą odprowadzone do oczyszczenia w Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu. - finalizacja produktu - ścieki powstające w wyniku procesów zatężenia produktu oraz finalizacji będą neutralizowane i oczyszczane w zakładowych basenach ściekowych. Następnie po oddzieleniu zanieczyszczeń i pozostałości podziaren kauczuku będą odprowadzone do Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Ilość ścieków będzie równa około 70 % zużywanej wody do procesów. Pozostała część wody będzie znajdowała się w obiegach zamkniętych, przy czym część będzie odparowywać w wyniku prowadzonych procesów. Ilość ścieków szacuje się na około m 3 /rok. Powstające ścieki na etapie produkcji, wstępnie podczyszczone w w/w urządzeniach zakładowych będą odprowadzone do Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu, gdzie zostaną poddane procesowi ich oczyszczania. 124

13 - Ścieki socjalno-bytowe Instalacja zostanie wyposażana w kanalizację sanitarną. Do tej kanalizacji będą odprowadzane selektywnie tylko ścieki socjalno bytowe związane z obsługą instalacji. Ścieki te łącznie ze ściekami przemysłowymi poprzez kanalizację chemiczna będą kierowane do Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Ich ilość wynosić będzie około m 3 /rok. W związku z przedstawionymi rozwiązaniami oraz zabezpieczeniami zaprojektowanymi dla gospodarki wodno-ściekowej oraz systemu oczyszczania odgazów nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. Odpady W wyniku wszystkich działań procesowych, podstawowych ciągów technologicznych oraz zastosowania technologii produkcji, faktycznie powstające odpady w wyniku eksploatacji Inwestycji będą jak w tabeli poniżej. Lp. Rodzaj odpadu Kod: Ilość w Mg/rok Odpady niebezpieczne 1 wodorotlenek sodowy i potasowy * 30 2 inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne * 60 3 inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne * inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste * 50 5 mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych * 2 6 syntetyczne oleje hydrauliczne * 2 7 mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych * 2 8 syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe * 2 9 inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe * 2 10 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone * sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi * 3 12 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do * 2 Odpady inne niż niebezpieczne 1 Inne nie wymienione odpady Inne nie wymienione odpady odpady tworzyw sztucznych inne niewymienione odpady opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z drewna opakowania z metali opakowania wielomateriałowe zmieszane odpady opakowaniowe czyściwo (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) zużyte urządzenia inne niż wymienione w do

14 13 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w inne niewymienione odpady Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby W fazie eksploatacji nie przewiduje się prowadzenia żadnych wykopów ani ingerencji w powierzchnię ziemi. Biorąc pod uwagę proponowaną technologię produkcji kauczuku, system oczyszczania odgazów, które zapewnią przestrzeganie standardów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami na terenie zakładu, nie przewiduje się wpływu na zanieczyszczenie gleb spowodowanego eksploatacją Inwestycji. Oddziaływanie na krajobraz W granicach obszaru opracowania i najbliższej okolicy nie ma powierzchni z atrakcyjną rzeźbą terenu, pagórków, punktów widokowych oraz miejsc z atrakcyjnym widokiem w skali dalekiej i panoramicznej. Teren inwestycyjny jest typowym terenem przemysłowym, przekształconym przez człowieka. Obecnie teren inwestycyjny jest porośnięty zielenią niską (trawa) i zabudowany budynkami nieużytkowanymi po produkcyjnymi drzewami. Rozwiązania architektoniczne będą uzupełnione dla wolnych miejsc od zabudowy o projekt zagospodarowania terenu zielenią niską i wysoką. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obecny stan krajobrazu w wyniku budowy i funkcjonowania inwestycji. Oddziaływanie na ludzi Jak wykazała analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na powietrze oraz klimat akustyczny (czyli potencjalnie zakresy, w których możliwe jest największe oddziaływanie inwestycji pośrednio lub bezpośrednio na organizmy żywe) dotrzymane zostaną rygorystyczne normy dopuszczalnej emisji i imisji, a zatem eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie oddziaływać negatywnie na ludzi. Oddziaływanie na faunę i florę Rozpatrując zagadnienie eksploatacji przedsięwzięcia w Oświęcimiu w szerokim kontekście obszarowym, realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnego oddziaływa na świat zwierzęcy i roślinny. Ponad to należy stwierdzić, że planowana inwestycja jest lokowana na terenach przemysłowych pośród innych zakładów. Tereny te nie stanowią żadnej wartości przyrodniczej oraz miejsca bytowania i żerowania dla zwierząt oraz roślin prawnie chronionych. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia na faunę i florę terenu przewidzianego pod lokalizację przedsięwzięcia, jak również terenów sąsiadujących. Projekt zagospodarowania terenu będzie uzupełniony o zagospodarowanie wolnych miejsc zielenią niską i wysoką. 126

15 Wpływ na obszary przyrodniczo cenne, w tym na Obszary Natura 2000 Omawiany rejon realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza granicami obszarów znajdujących się na liście obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 i obszarów specjalnych ochrony siedlisk Natura Wobec istniejącego zagospodarowania terenu w bezpośredniej okolicy terenu inwestycyjnego, związanego z działalnością przemysłową i usługową oraz sąsiedztwa spółek o podobnym profilu działalności realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała znaczącego wpływu na przyrodę i krajobraz. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie oddziaływać na świat roślin i zwierząt. Funkcjonowanie inwestycji nie przyczyni się do negatywnego wpływu na świat zwierząt, z uwagi na to, że realizowane jest na terenach wydzielonych od środowiska naturalnego i odgrodzonych siatką. Nie przewiduje się również negatywnego wpływu na świat zwierząt i roślin egzystujących w bezpośrednim sąsiedztwie, a tym bardziej na obszary Natura 2000 których granica położona jest w odległości nie mniejszej niż 1 km. Realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będą miały negatywnego wpływu na obszary prawnie chronione wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, z których najbliższe to: - obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005, - obszar Natura 2000,,Dolina Dolnej Soły PLB Oddziaływanie na zabytki oraz dobra kultury i dobra materialne Na terenie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, jak również w jego sąsiedztwie i najbliższej okolicy nie ma żadnych zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz pozostających pod indywidualną opieką konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie przewiduje się też negatywnego oddziaływania na dobra materialne i krajobraz kulturowy omawianego obszaru oraz znaczną odległość od miejsca lokalizacji inwestycji zabudowań mieszkalnych. Oddziaływanie transgraniczne Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na oddziaływanie transgraniczne. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych Planowane przedsięwzięcie nie będzie generować oddziaływań elektromagnetycznych szkodliwych dla środowiska. Poważne awarie przemysłowe Zakwalifikowanie zakładu do zakładu o zwiększonym (ZZR) lub dużym (ZDR) ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej następuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 z 2002 rok, poz. 535 ze zm.). Aktualnie w Zakładzie Produkcyjnym Synthos Dwory 7 występują instalacje o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, instalacje o zwiększonym ryzyku i nie spełniające kryteriów ZDR i ZZR. O zaliczeniu poszczególnych instalacji Zakładu Produkcyjnego Synthos Dwory 7 do kategorii ZZR lub ZDR, decydowały rodzaj i ilość substancji. W przypadku instalacji: 127

16 Centralnego Magazynu Butadienu zakwalifikowanej do kategorii instalacji o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest to butadien (skrajnie łatwopalny gaz skroplony) magazynowany w ilości [Mg] Rozładunku i Magazynowania Pentanu zakwalifikowanej do kategorii instalacji o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest to n-pentan / izo-pentan magazynowany w ilości 246 [Mg] Polimeryzacji Lateksów E-145 i Regeneracji Butadienu D-146 zakwalifikowanej do kategorii instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest to butadien (skrajnie łatwopalny gaz skroplony) magazynowany w ilości 142 [Mg] Produkcyji Płyt XPS z Polistyrenu Ekstrudowanego zakwalifikowanej do kategorii instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest to czynnik spieniający DME i izobutan (70%/30%) (substancje skrajnie łatwo palne) magazynowany w ilości 45 [Mg] Rozważając wpływ nowej instalacji S-SBR na zmianę zakwalifikowania kategorii zagrożenia wystąpienia istniejących instalacji Synthos Dwory 7 należy stwierdzić, że kwalifikacja ta nie ulegnie zmianie. Należy tylko uzupełnić posiadane przez Synthos odpowiednie dane dotyczące przedsięwzięcia przed rozpoczęciem jego eksploatacji. Jak wynika przedstawionych w raporcie prognoz budowy i funkcjonowania nowej instalacji S-SBR - samej instalacji, jak i na tle funkcjonowania całego terenu Inwestora (wszystkie instalacje firmy Synthos) nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko. Oddziaływanie negatywne z zakresu możliwości wystąpienia negatywnej emisji ograniczą się do fazy budowy. Występująca negatywna emisja na takie elementy jak wody powierzchniowe, wody podziemne, zanieczyszczenie powietrza, hałas w fazie budowy będą miały charakter chwilowy i odwracalny. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia w fazie budowy oddziaływań negatywnych nieodwracalnych i uniemożliwiających powrót do stanu wyjściowego. W fazie eksploatacji negatywne oddziaływanie wystąpi poprzez zajętość nowego terenu, ale w obrębie wszystkich terenów Inwestora. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko zarówno w zakresie kumulacji i wzajemnych oddziaływań emisji wynikających z budowy i funkcjonowania samej w sobie nowej przedmiotowej inwestycji jak i w powiązaniu i na tle wszystkich instalacji i zakładów Inwestora. Analizując oddziaływanie wynikające z budowy, eksploatacji, likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że negatywne oddziaływanie nie będzie wychodzić po za granice działek do których tytuł prawny posiadać będzie Inwestor. Zaproponowana technologia oraz sposób eksploatacji spełniają wymagania art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska. Proponowaną technologię (technika) porównano z najlepszymi dostępnymi technologiami (BAT). Z przedstawionej analizy jednoznacznie wynika, że opisywane przedsięwzięcie, jakim ma być instalacja do produkcji kauczuku w gminie Oświęcim, jest zgodne z w/w dokumentami. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, co wykazały analizy i wyliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń 128

17 do powietrza, emisji hałasu czy też sposobu prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami podczas fazy eksploatacji przedsięwzięcia. Zaproponowany do realizacji wariant technologiczny dotrzymuje wymagane standardy określone dla środowiska. Podczas opracowywania raportu nie wystąpiły trudności które mogłyby stanowić przeszkodę w jego napisaniu na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W celu możliwości zapoznania się z założenia technologicznymi, infrastrukturalnymi, środowiskowymi planowanej inwestycji Inwestor umożliwi zapoznanie się z niniejszym opracowaniem. Pozwoli to na skuteczne dotarcie z informacją na temat planowanego przedsięwzięcia w Oświęcimiu do zainteresowanych stron i społeczeństwa, zgodnie z obowiązującym w tym względzie prawem. W konkretnym przypadku realizacji budowy na terenie firmy Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu, który jest terenem przemysłowym, oddalonym od zabudowań mieszkalnych nie przewiduje się znaczących konfliktów społecznych. 129

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Steuer Aleksandra Mikołajec-Olczyk LOKALIZACJA LOKALIZACJA Województwo Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji 7.4 Charakterystyka oddziaływania odpadami 7.4.1 Etap realizacji przedsięwzięcia Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie największej ilości odpadów ze względu na konieczność wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.24.2012 z dnia 18.09.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XL/270/13 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE. z dnia 24 października 2013 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XL/270/13 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/270/13 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* .. imię i nazwisko / nazwa inwestora Dnia... Urząd Gminy Jeleśnia adres Wydział Ochrony Środowiska nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 6220.7.6.2012 Oleśnica, dnia 29 maja 2012 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... Miejscowość, data... imię i nazwisko / nazwa inwestora Wójt Gminy w Ozorkowie ul. Wigury 14 95-035 Ozorków... adres NIP :... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach S. 6220.2.2013 Wieleń, dnia 21 maja 2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA... OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m RG.6220.3.3.2012 Piechowice, dnia 09 lipca 2012 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej GOSPODARKA ODPADAMI Na wstępie należy zaznaczyć, że linia tramwajowa w trakcie eksploatacji nie powoduje powstawania żadnych odpadów. Jedynie użytkownicy trasy tramwajowej z Warszawy do Ząbek będą wytwarzali

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie odwiertów Mirocin 63, 64 KGZ Mirocin

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie odwiertów Mirocin 63, 64 KGZ Mirocin Charakterystyka przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie odwiertów Mirocin 63, 64 KGZ Mirocin 1.0 Podstawa opracowania. 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, 11 grudnia 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-02-105/10-00 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

OS-I EK Rzeszów,

OS-I EK Rzeszów, OS-I.7222.53.4.2012.EK Rzeszów, 2012-07-30 DECYZJA Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), - art.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE ANALIZA BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO CASTORAMA Z MAGAZYNEM, CZĘŚCIĄ BIUROWĄ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ W RADOMIU PRZY UL. ENERGETYKÓW / ŻÓŁKIEWSKIEGO Inwestor oraz jego adres: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia Znak sprawy: GK.6220.00028.2014 Numer pisma: GK.KW-01160/14 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust., art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art.

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji wymagać będzie następujących prac adaptacyjno budowlanych:

Realizacja inwestycji wymagać będzie następujących prac adaptacyjno budowlanych: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.22.2012 z dnia 26.07.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA I. Charakterystyka przedsięwzięcia, zawierająca następujące dane: 1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo