Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko"

Transkrypt

1 GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom Zeszyt 3/3 DOROTA POLAK* Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko Wprowadzenie Sk³adowanie odpadów pochodz¹cych z poszukiwania lub rozpoznawania z³ó kopalin, ich rozpoznawania i przeróbki to powa ny problem. Poniewa brak jest bezpiecznych sposobów unieszkodliwiania takich odpadów na powierzchni ziemi, pomys³ ich sk³adowania w górotworze z równoczesnym zastosowaniem technologii otworów iniekcyjnych okaza³ siê jak najbardziej przydatny i skuteczny. Na szczególne zainteresowanie zas³uguje fakt stosowania z dobrymi rezultatami omawianej technologii w ogólnoœwiatowej praktyce przemys³owej ju od blisko szeœædziesiêciu lat. Pomimo istnienia ju tego typu sk³adowisk w Polsce, zaistnia³a potrzeba znalezienia kolejnego miejsca spe³niaj¹cego wszelkie niezbêdne kryteria. Z³o e gazu ziemnego Borzêcin okaza³o siê w³aœciwym miejscem zarówno ze wzglêdu na warunki geologiczno-z³o owe, jak i swoj¹ lokalizacjê. 1. Warunki geologiczno-z³o owe Borzêcin Z³o e gazu ziemnego Borzêcin znajduje siê w województwie dolnoœl¹skim, na zachód od miejscowoœci migród i na pó³nocny zachód od Wroc³awia, na Nizinie Po³udniowo- -Wielkopolskiej. Le y ono w rozleg³ej strefie utworów wêglanowych o zwiêkszonej mi¹ szoœci ci¹gn¹cej siê w tym obszarze prawie równole nikowo. Zakumulowane jest w wapieniu podstawowym, * Mgr in., Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków;

2 276 jak i zalegaj¹cym poni ej czerwonym sp¹gowcu w œrodkowej czêœci monokliny przedsudeckiej. Praktyka eksploatacyjna potwierdzi³a ³¹cznoœæ hydrodynamiczn¹ pomiêdzy tymi dwoma poziomami stratygraficznymi. Rys. 1. Struktura z³o a Borzêcin Fig. 1. Borzêcin fiedel structure Z³o e to posiada ekran akumulacji gazu w postaci nadleg³ej warstwy wapienia anhydrytowo-solnego osadów cechsztynu. Ma ono charakter masywowy i jest ograniczone od do³u poziomem wody podœcielaj¹cej na g³êbokoœci 1360 m (pierwotnie 1380 m). Powierzchnia z³o a wynosi 17,4 km 2. Jego pierwotne zasoby by³y szacowane na 3,5 mld m 3 przy ciœnieniu z³o owym wystêpuj¹cym na poziomie 15,7 MPa. Jednak w 2000 r. wykonano przeszacowanie z³o a i zatwierdzono je na poziomie 4,15 mld m 3 (Cygar 2008). Gaz ziemny znajduj¹cy siê w z³o u Borzêcin jest zaazotowany, zawiera hel, siarkowodór oraz dwutlenek wêgla. Inne istotne parametry z³o a gazu ziemnego Borzêcin oraz wystêpuj¹cej w nim kopaliny zawiera tabela Charakterystyka z³o a Borzêcin pod wzglêdem przydatnoœci na miejsce sk³adowania odpadów Jednym z g³ównych powodów decyduj¹cych o wyborze z³o a Borzêcin na podziemne sk³adowisko odpadów by³ fakt praktykowania ju od roku 1994 zat³aczania produktów odpadowych kopalnianej instalacji odsiarczania do tego z³o a. Wœród innych, równie wa - nych czynników decyduj¹cych o wyborze z³o a Borzêcin, nale y wymieniæ:

3 277 Zestawienie wa niejszych parametrów z³o a i kopalny Major parameters of reservoir and mineral TABELA 1 TABLE 1 1. Powierzchnia z³o a w wapieniu cechsztyñskim 17,325 km 2 w czerwonym sp¹gowcu 6,175 km 2 2. Œrednia mi¹ szoœæ efektywna z³o a 33,3 m 3. G³êbokoœæ zalegania wody podœcielaj¹cej pierwotna 1380,0 m aktualna 1360,0 m 4. Porowatoœæ efektywna ska³y zbiornikowej wapieñ cechsztyñski 5,9% czerwony sp¹gowiec 16,21% 5. Pierwotne ciœnienie z³o owe 15,48 MPa 6. Temperatura z³o a 323 K 7. Wspó³czynnik nasycenia por gazem 0,8 8. Wspó³czynnik wydobycia 0,8 z³o e znajduje siê w koñcowej fazie eksploatacji (koniec jest przewidywany na rok 2018), z³o e jest bardzo dobrze rozpoznane pod wzglêdem geologicznym, zat³aczanie odpadów (odwiertami znajduj¹cymi siê peryferyjnie, przy konturze) odbywaæ siê bêdzie przy równoczesnej eksploatacji gazu ziemnego, szczelnoœæ i nieprzepuszczalnoœæ z³o a, istnienie warstw izoluj¹cych, zabezpieczaj¹cych przed ewentualnym niekontrolowanym rozp³ywem substancji odpadowych, istnienie dotychczasowego wyposa enia napowierzchniowego odwiertów, które zostanie powtórnie wykorzystywane do zat³aczania odpadów. 3. Charakterystyka odpadów przeznaczonych do sk³adowania W Polsce sk³adowanie odpadów reguluje rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206). Zgodnie z ustaw¹ przedmiotem dzia³alnoœci na z³o u gazu ziemnego Borzêcin bêdzie sk³adowanie odpadów innych ni niebezpieczne i obojêtne, pochodz¹cych z poszukiwania lub rozpoznawania z³ó kopalin, ich wydobywania i przeróbki. Tabela 2 zawiera wykaz odpadów

4 278 oznaczonych szeœciocyfrowym kodem, gdzie dwie pierwsze cyfry oznaczaj¹ grupê odpadów wskazuj¹c¹ Ÿród³o powstania odpadów, dwie kolejne cyfry identyfikuj¹ podgrupê odpadów, a ca³oœæ kodu (szeœæ cyfr) okreœla rodzaj odpadów (Dziadkiewicz 2004). TABELA 2 Wykaz odpadów przeznaczonych do sk³adowania w porach i szczelinach z³o a gazu ziemnego Borzêcin (Koncesja ) TABLE 2 Indicative waste to deposition in Borzêcin gas field s pores and cracks Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 01 Odpady powstaj¹ce przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin Odpady z wydobywania kopalin Odpady z wydobywania kopalin innych ni rudy metali wody z³o owe pochodz¹ce z ró nych z³ó wêglowodorów P³uczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze P³uczki wiertnicze zawieraj¹ce baryt i odpady inne ni wymienione w (zawieraj¹ce ropê naftow¹) i (zawieraj¹ce substancje niebezpieczne) P³uczki wiertnicze zawieraj¹ce chlorki i odpady inne ni wymienione w (zawieraj¹ce ropê naftow¹) i (zawieraj¹ce substancje niebezpieczne) Inne nie wymienione odpady (ciecze po kasowaniu ska³y zbiornikowej) 05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki wêgla Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego Inne nie wymienione odpady ciecze stosowane do oczyszczania i osuszania gazu ziemnego: wody technologiczne, metanol, glikol, amina, tj. substancje nie nadaj¹ce siê do regeneracji, nasycone wod¹ z³o ow¹. 4. Identyfikacja potencjalnych zagro eñ dla œrodowiska naturalnego W niniejszym referacie omówiono jedynie rodzaje zagro eñ dla œrodowiska naturalnego, jakie mog¹ wyst¹piæ w trakcie zat³aczania odpadów do górotworu. Na obecnym etapie powstawania inwestycji niemo liwe jest jeszcze oszacowanie iloœciowe poszczególnych typów zanieczyszczeñ. Bêdzie to mo liwe dopiero po ukoñczeniu budowy instalacji i okreœleniu rzeczywistego zapotrzebowania na sk³adowanie. Bêd¹ to wartoœci okreœlone na etapie wykonania oceny rozwi¹zañ zawartych w projekcie budowlanym Zagro enia dla powierzchni ziemi ³¹cznie z gleb¹ Do ska enia gleby mo e dojœæ podczas eksploatacji gazu ziemnego, g³ównie podczas sytuacji awaryjnych, tzn. w wyniku erupcji z odwiertu, pêkniêcia zbiorników magazynowych

5 279 solanki lub ruroci¹gów przesy³owych solanki. Równie w przypadku zat³aczania odpadów do ska enia mo e dojœæ jedynie w sytuacjach awaryjnych wyst¹pienie nieszczelnoœci instalacji do zat³aczania lub pêkniêcie zbiornika magazynowego (Rychlicki 2001). Istnieje mo liwoœæ powstania odpadów technologicznych podczas ewentualnego up³ynniania odpadów sta³ych przed ich zat³oczeniem do górotworu oraz w przypadku okresowych oczyszczañ instalacji. Nie nadaj¹ siê one do zat³aczania do górotworu i to w interesie inwestora le y minimalizacja powstaj¹cych ich iloœci Zagro enia dla wód podziemnych i powierzchniowych ród³em zanieczyszczeñ powierzchni ziemi i wód powierzchniowych mog¹ byæ (Rychlicki 2001): rozlew substancji ropopochodnych (gazoliny, paliw napêdowych, smarów, olejów), rozlewy innych substancji chemicznych (glikol, metanol i inne) stosowanych w operacjach technologicznych, rozlewy zat³aczanych substancji. Powa nym zagro eniem dla œrodowiska mo e byæ na opisywanym obiekcie ewentualne przenikanie odpadów do wód gruntowych lub powierzchniowych. Jednak zaprojektowane zbiorniki magazynowe na odpady ciek³e powinny posiadaæ odpowiedni¹ konstrukcjê i obwa³owanie ziemne, a od wewn¹trz obszar obwa³owania powinien byæ dodatkowo wy³o ony odpowiednim uszczelnieniem w postaci geomembrany. Równie w przypadku zbiornika magazynowego odpadów przeznaczonych do zat³oczenia oraz w miejscu przet³aczania odpadów z autocystern do zbiornika magazynowego nale y zachowaæ niezbêdne œrodki bezpieczeñstwa. Na podstawie materia³ów archiwalnych mo na stwierdziæ, e nie istnieje bezpoœredni kontakt pomiêdzy wodami z³o owymi, a wy ej leg³ymi poziomami wód podziemnych. Zalegaj¹ce nad z³o em utwory anhydrytowo-solne cechsztynu stanowi¹ wystarczaj¹c¹ ochronê przed migracj¹ deponowanych odpadów do wy ej zalegaj¹cych piêter wodonoœnych. Ponadto konstrukcje odwiertów przewidzianych do zat³aczania gwarantuj¹ brak kontaktu pomiêdzy zat³aczanym odpadem a le ¹cymi poni ej z³o a piêtrami wodonoœnymi. Dodatkowo stan zabezpieczenia sprawdzony zostanie równie podczas prób szczelnoœci. Natomiast cementowanie przestrzeni miêdzyrurowej stanowi zabezpieczenie przed ewentualnym przemieszczaniem siê wód z ró nych poziomów wodonoœnych (Rychlicki 2001). W warunkach bezawaryjnej pracy nie istnieje mo liwoœæ kontaktu cieczy z³o owej (zat³aczanego odpadu) z wodami podziemnymi Zagro enia dla powietrza atmosferycznego Zagro enia mo na podzieliæ na (Rychlicki 2001): emisje niezorganizowane: pochodz¹ce ze stanowisk redukcyjno-pomiarowych,

6 280 podczas prowadzenia prac remontowych przy odwiertach, ze zbiorników magazynowych; emisje zorganizowane: kot³ownia technologiczna, pochodnia do spalania gazu. T³o zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego w rejonie z³o a Borzêcin dla SO 2,NO 2 i py³u zawiesinowego stanowi 40% wartoœci normatywnych. Operacjom technologicznym prowadzonym podczas eksploatacji odwiertów towarzyszyæ mog¹ zjawiska powoduj¹ce negatywne zmiany w elementach œrodowiska przyrodniczego. Zagro enia atmosfery mo e byæ spowodowane emisjami: zat³aczania gazów, które mog¹ towarzyszyæ: pomiarom wykonywanym w odwiertach, naprawom i wymianie armatury na urz¹dzeniach do wydobycia i transportu gazu, syfonowaniu odwiertów, nieszczelnoœciom; par metanolu w trakcie nape³niania zbiorników magazynowych, glikolu z instalacji regeneracji DEG-u, COiNO x z kot³owni, oparów z zat³aczanych cieczy. W sytuacji zaprzestania eksploatacji gazu ziemnego lub rozpoczêcia zat³aczania do strefy zawodnionej z³o a odpadów ciek³ych nie zachodzi potrzeba instalacji nowych urz¹dzeñ, jednoczeœnie emisja zorganizowana nie wzroœnie. Emisja niezorganizowana mo e mieæ swoje pochodzenie ze zbiornika magazynowego odpadów przeznaczonych do zat³aczania oraz urz¹dzeñ s³u ¹cych po przet³oczeniu odpadów z cystern przewo ¹cych odpady do zbiornika magazynowego. W przypadku zagro enia emisj¹ ponadnormatywn¹ zasadne bêdzie zastosowanie hermetyzacji obiegu odpadów w urz¹dzeniach s³u ¹cych do ich przet³aczania i magazynowania Zagro enia dla klimatu akustycznego Na podstawie wykonywanych ekspertyz mo na stwierdziæ, e normalny ha³as na terenie zabudowy mieszkaniowej s¹siaduj¹cej z kopalni¹ nie przekracza wartoœci dopuszczalnych dla pory dziennej i nocnej. Ewentualne sporadyczne zak³ócenie klimatu akustycznego mo e byæ spowodowane (Rychlicki 2001): syfonowaniem odwiertów, turbulentnym przep³ywem, prac¹ uk³adów redukcyjnych i pomiarowych w pobli u urz¹dzeñ zat³aczaj¹cych. Podczas normalnej pracy kopalni, ale równie po rozpoczêciu zat³aczania odpadów, poziom ha³asu nie bêdzie przekracza³ dopuszczalnych wartoœci. Jedynym Ÿród³em ha³asu jest sprzêt mechaniczny obs³uguj¹cy kopalniê.

7 281 W przypadku wyst¹pienia zagro enia np. od urz¹dzeñ zat³aczaj¹cych, nale y je umieœciæ w budynku lub wykonaæ obwody lub elementy ekranuj¹ce Zagro enia promieniowanie Na terenie kopalni nie wystêpuj¹ Ÿród³a promieniowania. Równie w przypadku zat³aczania odpadów takie Ÿród³a nie wyst¹pi¹ Zagro enia dla krajobrazu Kopalnia po³o ona jest na obszarach chronionych gleb oraz w niewielkiej odleg³oœci od granic Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jednak dzia³alnoœæ magazynowania odpadów nie wymaga budowy obiektów lub urz¹dzeñ stanowi¹cych dominantê w otaczaj¹cym krajobrazie Zagro enia œwiata roœlinnego i zwierzêcego oraz ludzi Przy zastosowaniu nowoczesnych rozwi¹zañ projektowych planowana dzia³alnoœæ nie bêdzie oddzia³ywaæ ponadnormatywnie na poszczególne elementy œrodowiska oraz ludzi w czasie normalnej bezawaryjnej pracy ci¹gu technologicznego Z a g r o e n i a w s y t uacjach awaryjnych Najczêstszymi przyczynami sytuacji awaryjnych mog¹ byæ (Rychlicki 2001): niekontrolowane dzia³ania si³ przyrody, nieodpowiednia lokalizacja obiektów w stosunku do ró norodnych elementów otoczenia (np. istniej¹cej zabudowy, elementów infrastruktury, obiektów przyrodniczych itp.), w³aœciwoœci fizykochemiczne zat³aczanych substancji, przede wszystkim ich palnoœæ i wybuchowoœæ, charakter operacji technologicznych prowadzonych w obrêbie z³o a, niew³aœciwe postêpowanie cz³owieka, zarówno w trakcie pracy, jak i w sytuacjach nie zwi¹zanych z procesem produkcyjnym. Z dostêpnych informacji wynika, e jak dotychczas w trakcie eksploatacji z³o a Borzêcin nie wyst¹pi³a adna powa na sytuacja awaryjna. W sytuacjach awaryjnych najwiêksze zagro enie odnosi siê do wód gruntowych. Jednak dziêki odpowiednim zabezpieczeniom sytuacje takie zostan¹ wyeliminowane. Dlatego zarówno ciecze z³o owe jak i odpady przeznaczone do zat³oczenia nie bêd¹ migrowaæ na dalsze odleg³oœci. Gwarantem odpowiedniego zabezpieczenia ma byæ zastosowanie dwup³aszczowych zbiorników oraz zabezpieczeñ wykonanych pod nimi, a tak e istnienie ma³ych spadków terenu oraz ma³ych spadków hydraulicznych wód gruntowych.

8 Monitoring œrodowiska i urz¹dzeñ technologicznych W celu zachowania wszelkich koniecznych warunków bezpiecznego dla œrodowiska prowadzenia dzia³alnoœci sk³adowania odpadów w z³o u Borzêcin konieczne jest prowadzenie monitoringu wód podziemnych, powietrza atmosferycznego oraz urz¹dzeñ technologicznych Monitoring wód podziemnych Monitoring ten powinien byæ prowadzony w stosunku do czwartorzêdowego poziomu wodonoœnego, który pomimo izolacji od wp³ywów powierzchniowych potencjalnie móg³by byæ zagro ony. Obserwacje nale y wykonywaæ w s¹siedztwie miejsca roz³adunku cystern na bocznicy kolejowej oraz w s¹siedztwie zbiorników magazynowych odpadów przeznaczonych do zat³aczania. Badania pobieranych próbek wody powinny byæ wykonywane w pierwszym etapie dzia³alnoœci, co trzy miesi¹ce, nastêpnie co szeœæ miesiêcy. Obserwacje powinny byæ prowadzone przy zastosowaniu otworów monitoringowych (co najmniej jednego od strony nap³ywu wód podziemnych i co najmniej dwóch od strony odp³ywu tych wód) Monitoring powietrza atmosferycznego W zwi¹zku z zagro eniami, jakie potencjalnie mog³yby wyst¹piæ w trakcie przet³aczania odpadów, a nastêpnie ich magazynowania, nale y wykonywaæ monitoring jakoœci powietrza atmosferycznego poprzez pobieranie okresowo próbek w miejscach nara onych Monitoring urz¹dzeñ technicznych Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia efektywnej ochrony œrodowiska przed zagro eniami zwi¹zanymi z u ytkowaniem urz¹dzeñ do magazynowania i transportu odpadów jest szczelnoœæ tych urz¹dzeñ. Gwarantem tego ma byæ stosowanie zbiorników i ruroci¹gów o podwójnych œciankach. Odwierty iniekcyjne powinny natomiast posiadaæ uszczelnienie kolumny rur t³ocznych w górnej czêœci g³owic¹ eksploatacyjn¹, w dolnej natomiast pakerem eksploatacyjnym. Powsta³a w ten sposób przestrzeñ ochronno-kontrolna powinna byæ dodatkowo jeszcze byæ wype³niona inhibitorem korozji. Przestrzenie kontrolno-pomiarowe powinny byæ poddawane ci¹g³emu monitoringowi. Wnioski 1. Ze wzglêdu na niemo liwoœæ sk³adowania na powierzchni ziemi odpadów ciek³ych lub odpadów sta³ych nadaj¹cych siê do up³ynnienia w celu ochrony œrodowiska

9 283 co równoczeœnie wi¹ e siê z jego potencjalnym zagro eniem istnieje rozwi¹zanie technologiczne rozwi¹zuj¹ce ten problem. 2. Proponowane rozwi¹zanie technologiczne to sk³adowanie odpadów za pomoc¹ otworów iniekcyjnych w górotworze. 3. Z³o e Borzêcin spe³nia wszelkie potrzebne kryteria geologiczno-z³o owe, aby móc stanowiæ podziemne sk³adowisko odpadów. 4. Powierzchnia ziemi ³¹cznie z gleb¹ oraz wody podziemne i powierzchniowe chronione bêd¹ przed zanieczyszczeniami, w przypadku spe³nienia zaleceñ w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwi¹zañ projektowych uniemo liwiaj¹cych kontakt zat³aczanych odpadów z tymi komponentami œrodowiska. 5. Zalegaj¹ce nad z³o em utwory anhydrytowo-solne cechsztynu stanowi¹ wystarczaj¹c¹ ochronê przed migracj¹ deponowanych odpadów, do wy ejleg³ych piêter wodonoœnych. W warunkach bezawaryjnej pracy nie istnieje wiêc mo liwoœæ kontaktu cieczy z³o owej (zat³aczanego odpadu) z wodami podziemnymi. 6. Dla wyeliminowania przypadku zagro enia jakoœci powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego oraz wód podziemnych nale y zastosowaæ odpowiednie rozwi¹zania technologiczne. 7. Prognozuje siê, e przy zastosowaniu nowoczesnych rozwi¹zañ projektowych, zalecanych w ocenie oddzia³ywania na œrodowisko, planowana dzia³alnoœæ nie bêdzie oddzia³ywaæ ponadnormatywnie na poszczególne komponenty œrodowiska oraz ludzi, w czasie normalnej bezawaryjnej pracy ci¹gu technologicznego. 8. Nie przewiduje siê, aby przy w³aœciwie zastosowanych urz¹dzeniach technologicznych wyst¹pi³y skutki transgeniczne. LITERATURA C y g a r R., 2008 Gaz z Borzêcina od 35 lat. Wiadomoœci Naftowe i Gazownicze 2(118), s D z i a d k i e w i c z M. i in., 2004 Wstêpna koncepcja zagospodarowania z³o a gazu ziemnego Borzêcin w zakresie sk³adowania w z³o u odpadów oraz modernizacji instalacji technologicznej. Dokument wewnêtrzny PGNiG Oddz. w Zielonej Górze. Koncesja Nr 12/2003/s na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie podziemnego sk³adowania odpadów w z³o u gazu ziemnego Borzêcin. L u b a œ J., 2008 Pierwsza europejska przemys³owa instalacja sekwestracji CO 2. Nafta-Gaz, styczeñ 2008, s R y c h l i c k i S., S t o p a S., 2001 Raport oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko do wniosku o udzielenie koncesji na sk³adowanie odpadów w górotworze dla z³o a Borzêcin. Opracowanie na zlecenie PGNiG Oddz. w Zielonej Górze. WP YW SK ADOWANIA ODPADÓW NAFTOWYCH W Z O U BORZÊCIN NA ŒRODOWISKO S³owa kluczowe Sk³adowanie odpadów, z³o e, œrodowisko naturalne, oddzia³ywanie

10 284 Streszczenie W obliczu koniecznoœci sk³adowania odpadów pochodz¹cych z rozpoznanych z³ó kopalin, ich wydobywania i przeróbki zaistnia³a potrzeba w³aœciwego wytypowania odpowiedniego sk³adowiska. Z powodu braku bezpiecznych sposobów unieszkodliwiania odpadów na powierzchni ziemi poszukiwanym rozwi¹zaniem okaza³o siê sk³adowanie odpadów w górotworze z równoczesnym zastosowaniem technologii otworów iniekcyjnych. Technologia taka jest ju praktykowana na œwiecie z powodzeniem od lat 50 ubieg³ego stulecia, stanowi¹c stosunkowo tanie rozwi¹zanie. W Polsce jako jedno z miejsc spe³niaj¹cych wszelkie niezbêdne kryteria zarówno ekologiczne, jak i technologiczne zosta³o wytypowane z³o e Borzêcin. Z³o e to zostanie dok³adniej omówione od strony geologiczno-z³o owej. Czytelnik zostanie zapoznany z jego g³ównymi parametrami zarówno z³o owymi jak i charakteryzuj¹cymi kopalinê. W niniejszym referacie wymieniono kryteria, jakie powinno spe³niaæ z³o e, aby mog³o stanowiæ bezpieczne miejsce sk³adowania odpadów. Sprecyzowano konkretne rodzaje sk³adowanych odpadów, z uwzglêdnieniem ich podzia³u na klasy i grupy, zgodnie z uzyskan¹ koncesj¹. W dalszej czêœci artyku³u przeprowadzono identyfikacjê zagro eñ œrodowiska, takich jak: zagro enia dla powierzchni ziemi ³¹cznie z gleb¹, zagro enia dla wód podziemnych oraz powierzchniowych, zagro enia powietrza atmosferycznego, zagro enia dla klimatu akustycznego, zagro enia promieniowaniem, zagro enia dla krajobrazu, zagro enia dla œwiata roœlinnego i zwierzêcego oraz dla ludzi, a tak e potencjalne zagro enia mog¹ce wyst¹piæ w sytuacjach awaryjnych. Dla ka dego z wymienionych rodzajów zagro eñ omówiono mo liwe warunki ich wyst¹pienia oraz œrodki przeciwdzia³ania im. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono monitoringowi wód podziemnych, powietrza atmosferycznego oraz urz¹dzeñ technicznych, jako dodatkowe przeciwdzia³anie wszelkim nieprzewidzianym, niekorzystnym sytuacjom. W czêœci tej zasugerowano lokalizacjê otworów piezometrycznych oraz czêstotliwoœæ poboru odpowiednich próbek. Dla ka dego z wymienionych rodzajów zagro eñ omówiono mo liwe warunki ich wyst¹pienia oraz œrodki przeciwdzia³ania im. ENVIROMENTAL IMPACT OF OIL WASTE DEPOSITION IN BORZECIN STRUCTURE Key words Waste deposition, reservoir, enviroment, enviromental impact Abstract The need for appropriate selection of waste disposal site has arose as the result of exploration, production and processing of mineral deposits activities. Due to lack of safe utilization methods on surface the deposition in underground formation through injection wells became the preferred solution. This technology has been successfully implemented worldwide since 1950 s mainly because of low cost. In Poland, Borzêcin structure, which meets required ecological and technological criteria has been selected for those purposes. Reservoir and geological characteristics of this field will be thoroughly detailed giving the reader of this paper the opportunity to familiarize with main formation and mineral features. This paper will detail the criteria a formation has to meet to be considered safe waste disposal site. Individual waste type will be meticulously specified and assigned class and group in line with obtained concession. Environmental risk analyses will be performed in subsequent sections of this article i.e. identification of hazards to: soil, underground and surface waters, atmosphere, climate, noise, radioactivity, landscape, fauna and flora, humans. Additionally hazards as the result of accidents will be detailed. For every and each of identified hazards criteria of occurrence will be comprehensively described and the available methods of counter measures proposed.

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin

Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin Złoże Borzęcin jest przykładem na to, że szczerpane złoża węglowodorów mogą w przyszłości posłużyć jako składowiska odpadów gazowych

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska Mirosław Musiel Departament Środowiska GDDKiA Każda realizacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp... 9 Literatura... 13

1. Wstêp... 9 Literatura... 13 Spis treœci 1. Wstêp... 9 Literatura... 13 2. Potencja³ cieplny i sposoby udostêpniania ciep³a Ziemi... 15 2.1. Parametry charakterystyczne dla potencja³u cieplnego Ziemi... 15 2.2. Rozk³ad pola temperaturowego

Bardziej szczegółowo

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ INFORMACJE PODANE DO Strona 1 z 6 INFORMACJE PODANE DO PROWADZ CEGO ZAK AD O WYST PIENIA POWA NEJ AWARII zgodnie z Art. 261a. 1. Ustawy Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 672) JANKOWO

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Technologia. Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu.

Technologia. Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu. Technologia Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu. Magazyn napełniany jest gazem (Lw) z podsystemu gazu zaazotowanego z Mieszalni Grodzisk

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci rozwoju podziemnych magazynów gazu w Polsce

Mo liwoœci rozwoju podziemnych magazynów gazu w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Bogdan FILAR*, Tadeusz KWILOSZ** Mo liwoœci rozwoju podziemnych magazynów gazu w Polsce STRESZCZENIE. Artyku³ przedstawia przyczyny wzrostu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH Teren budowy jest miejscem, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska

OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska Wypełniany tylko w czasie wizyty wstępnej lub celem zidentyfikowania zmian opisu jednostki Nazwy i adresy uczestników przedsięwzięcia INFORMACJE OGÓLNE WŁAŚCICIEL

Bardziej szczegółowo

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL TRANSPORT 18 4.1. Transport Transport, w szczególności towarów niebezpiecznych, do których należą środki ochrony roślin, jest zagadnieniem o charakterze przygotowawczym nie związanym ściśle z produkcją

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego Małgorzata Woźnicka - Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie Gaz łupkowy (shale gas) Gaz ziemny o genezie termogenicznej Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1. FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. AUTORZY SUPLEMENTU DO RAPORTU... 3 2. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa*

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 5 ZESZYT 008 W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA I USTALENIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA ODWIERTÓW WÓD MINERALNYCH W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI WYK ADNIKA GAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA A ZDROWIE 22 23

GEOLOGIA A ZDROWIE 22 23 GEOLOGIA A ZDROWIE 22 23 Ochrona jakości i zasobów wód podziemnych Dostęp do czystej wody i nieskażonej gleby to zasadniczy warunek zdrowia społeczeństwa. Działania służące rozpoznawaniu, bilansowaniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI II KADŁUB 2011 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części II Kadłub 2011, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH. ZAGROŻENIE ERUPCYJNE Zagrożenie erupcyjne - możliwość wystąpienia zagrożenia wywołanego erupcją wiertniczą rozumianą jako przypływ płynu złożowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail... OFERTA NA WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO, NA KTÓRYM BĘDĄ UMIESZCZANE USUNIĘTE Z DROGI POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta...

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014

Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014 Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014 Pomiary hałasu lotniczego wpisanego do bazy wykonywane są głównie przez same porty lotnicze zgodnie z art. 175 ustawy Poś. Obowiązek prowadzenia ciągłych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Data wejścia w życie:

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber SERDECZNIE WITAMY Temat wystąpienia: Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Temat wystąpienia: EKOZUB Sp. z o.o. Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Andrzej Janocha*, Teresa Steliga*, Dariusz Bêben* ANALIZA BADAÑ NIEKTÓRYCH W AŒCIWOŒCI ROPY NAFTOWEJ ZE Z O A LMG

Andrzej Janocha*, Teresa Steliga*, Dariusz Bêben* ANALIZA BADAÑ NIEKTÓRYCH W AŒCIWOŒCI ROPY NAFTOWEJ ZE Z O A LMG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Andrzej Janocha*, Teresa Steliga*, Dariusz Bêben* ANALIZA BADAÑ NIEKTÓRYCH W AŒCIWOŒCI ROPY NAFTOWEJ ZE Z O A LMG W roku 2001 odkryto nowy obszar ropno-gazowy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ExxonMobil i gaz upkowy w województwie lubelskim

ExxonMobil i gaz upkowy w województwie lubelskim ExxonMobil i gaz upkowy w województwie lubelskim Lublin, 27 wrze nia 2010 r. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotycz ce przysz o ci. Faktyczne warunki panuj ce w przysz o ci (w tym warunki gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Jan Macuda*, ukasz ukañko** WP YW STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWYCH GAZU ZIEMNEGO NA KLIMAT AKUSTYCZNY ŒRODOWISKA

Jan Macuda*, ukasz ukañko** WP YW STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWYCH GAZU ZIEMNEGO NA KLIMAT AKUSTYCZNY ŒRODOWISKA WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Jan Macuda*, ukasz ukañko** WP YW STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWYCH GAZU ZIEMNEGO NA KLIMAT AKUSTYCZNY ŒRODOWISKA 1. WSTÊP Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu ziemnego,

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A

Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Badania środowiskowe w procesie poszukiwania i rozpoznawania gazu z formacji łupkowych

Badania środowiskowe w procesie poszukiwania i rozpoznawania gazu z formacji łupkowych Badania środowiskowe w procesie poszukiwania i rozpoznawania gazu z formacji łupkowych dr Małgorzata Woźnicka - 29.10.2013 r., Warszawa Poszukiwanie i rozpoznawanie gazu z łupków - etapy realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Toruń, 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. ASCO Co Ltd Sp. z o.o. Ul. Włocławska 165

Toruń, 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. ASCO Co Ltd Sp. z o.o. Ul. Włocławska 165 ASCO Co Ltd Sp. z o.o. Ul. Włocławska 165 KRS nr 0000026851 tel.: 56 654-74-68 fax: 56 654 73 65 e-mail: kgarwolinski@asco.net.pl Toruń, 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY ASCO Co Ltd Sp.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 911 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE INSTRUKCJA DLA UN1263 FARBA, UN1263 MATERIA POKREWNY DO FARBY, UN1866 YWICA W ROZTWORZE, zapalna, UN1120 BUTANOLE, UN1993 MATERIA ZAPALNY CIEK Y I.N.O., klasa 3 - bezbarwna ciecz o zapachu ostrym, przenikliwym;

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dn. 27.07.2015

Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dn. 27.07.2015 Zarządzenie nr 84/2015 z dn. 27.07.2015 w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

Wentylacja Pożarowa Oddymianie

Wentylacja Pożarowa Oddymianie Nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicnzych wydana została nowa pozycja dedykowana dla studentów i osób zajmujących się systemami wentylacji ppoż "Wentylacja Pożarowa Oddymianie" autorstwa Bogdana Mizielińskiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych

Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych Jolanta Biegańska, Monika Czop Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych Wskazówki, przepisy prawne, dokumenty Ochrona środowiska Jolanta Biegańska, Monika Czop Gospodarowanie odpadami w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Romuald Radwan*, Janusz Wandzel* TESTY PRODUKCYJNE PO CZONE ZE WSTÊPNYM ODSIARCZANIEM SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ NA Z O U LGM

Romuald Radwan*, Janusz Wandzel* TESTY PRODUKCYJNE PO CZONE ZE WSTÊPNYM ODSIARCZANIEM SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ NA Z O U LGM WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 23/1 2006 Romuald Radwan*, Janusz Wandzel* TESTY PRODUKCYJNE PO CZONE ZE WSTÊPNYM ODSIARCZANIEM SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ NA Z O U LGM Testy produkcyjne na z³o u LGM (Lubiatów-Miêdzychód-Grotów)

Bardziej szczegółowo

Jan Macuda* BADANIE JAKOŒCI WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE SK ADOWISKA ODPADÓW ZA BIA **

Jan Macuda* BADANIE JAKOŒCI WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE SK ADOWISKA ODPADÓW ZA BIA ** WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 25 ZESZYT 2 2008 Jan Macuda* BADANIE JAKOŒCI WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE SK ADOWISKA ODPADÓW ZA BIA ** 1. WSTÊP Przemys³ chemiczny, a zw³aszcza zak³ady azotowe produkuj¹ bardzo

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo