RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w m. Kamionki Duże (dz. Nr 129/1), gm. Łysomice Piotr Lipski P.H.U. Przedsięwzięcie mogąco znacząco oddziaływać na środowisko Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2 1.0. Streszczenie w języku niespecjalistycznym Wstęp Przedmiot i podstawa opracowania Cel, zakres i metody opracowania raportu Przepisy prawne wykorzystane w opracowaniu Kwalifikacja prawna przedsięwzięcia Lokalizacja i opis planowanego przedsięwzięcia Dane inwestora Lokalizacja i zagospodarowanie terenu Charakterystyka przedsięwzięcia Zużycie surowców Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Odpady Ścieki Emisja hałasu Opis elementów przyrodniczych środowiska Rzeźba terenu Budowa geologiczne, gleby Wody powierzchniowe Wody podziemne.21 Strona 2

3 5.5. Warunki meteorologiczne i stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Uwarunkowania akustyczne Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe Ocena lokalizacji Zakładu w świetle uwarunkowań ekofizjograficznych Obszary Natura Opis analizowanych wariantów Wariant najkorzystniejszy dla środowiska Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko Możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko Możliwości wystąpienia awarii Możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu Oddziaływanie na ludzi Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny Oddziaływanie na powierzchnię ziemi Oddziaływanie na wodę 29 Strona 3

4 Ścieki socjalno-bytowe i technologiczne Wody opadowe Oddziaływania na wody podziemne Oddziaływanie na powietrze Oddziaływanie na klimat akustyczny Oddziaływanie na klimat Oddziaływanie na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz Wzajemne oddziaływanie miedzy poszczególnymi elementami środowiska Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Porównanie planowanego przedsięwzięcia z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem..33 Strona 4

5 14.0. Propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport Oddziaływanie obiektu na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji Etap realizacji obiektu Etap eksploatacji obiektu Etap likwidacji obiektu Wnioski i zalecenia.36 Strona 5

6 1.0. Streszczenie w języku niespecjalistycznym Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko, obejmujący określenie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, przedsięwzięcia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, którą zamierza się zlokalizować w miejscowości Kamionki Duże, działka nr 129/1 - obręb Kamionki Duże. Raport został sporządzony na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Teren inwestycji położony jest w części na obszarach ekspansji rozwojowej o podstawowej funkcji mieszkaniowej, a w części na obszarach rolnych. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w pobliżu działki, na której prowadzona jest działalność usługowa sprzedaż części samochodowych oraz naprawy pojazdów. Działalność ta prowadzona jest przez firmę P.H.U. Piotr Lipski. W okolicy inwestycji zlokalizowane są gospodarstwa rolne. Trochę szerzej W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się gminne składowisko odpadów komunalnych, które znajduje się w fazie rekultywacji oraz tereny eksploatacji żwiru. Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także jej funkcjonowanie nie wprowadzi negatywnych, szkodliwych oddziaływań na środowisko. Nie wystąpi oddziaływanie na obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu analizy wskazują, że po zastosowaniu proponowanych rozwiązań projektowych emisje substancji i energii do środowiska nie spowodują naruszenia norm w zakresie jakości wód powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, powierzchni ziemi i wód podziemnych. Emisja hałasu nie będzie uciążliwa dla otoczenia. Obiekt nie będzie zaliczany do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Planowane przedsięwzięcie nie narusza granic obszaru Natura 2000 i usytuowane jest w znaczącej odległości od obszaru Natura W związku z powyższym planowana inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga Strona 6

7 wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwości funkcjonowania sieci obszarów Natura Przedłożony do oceny oddziaływania na środowisko w założeniu inwestycyjnym planowany projekt budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Kamionki Duże, działka nr 129/1 - obręb Kamionki Duże spełnia warunki określone w przepisach ochrony środowiska tj. spełnia minimalne warunki dla stacji demontażu pojazdów, zamierza się zastosować wymagane zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem, stąd przedmiotowa stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko i ludzi Wstęp 2.1. Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko, obejmujący określenie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, stacji pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Kamionki Duże, działka nr 129/1 - obręb Kamionki Duże. Raport został sporządzony na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Merytoryczną podstawę opracowania raportu stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z póź. zm.), a także zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199, poz.1227). Zgodnie z 2,ust.1, pkt 39a cyt. Rozporządzenia, stacje demontażu pojazdów, a także zakłady przetwarzania odpadów powstałych z tych pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), są kwalifikowane jako inwestycje mogących znacząco Strona 7

8 oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane Cel, zakres i metody opracowania raportu Zgodnie z podstawowymi aktami prawnymi, celem opracowania jest określenie warunków funkcjonowania zakładu, przy których wpływ na środowisko i jego poszczególne komponenty, utrzymane zostaną w skali i w zakresie nie powodującym naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska. Raport opracowany został w zakresie zgodnym z zapisem art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199, poz.1227). Opracowanie obejmuje m. in. opis planowanego przedsięwzięcia, charakterystykę zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz zagospodarowania terenu w obszarze potencjalnego oddziaływania. Raport określa ponadto oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska. Przy opracowywaniu raportu posługiwano się głównie opisami jakościowymi. Analizowano też wszelkie dostępne wyniki badań, informacje i dane o dokumentowanym terenie i przedsięwzięciu. Do udokumentowania stanu środowiska przyrodniczego wykorzystano dostępne publikacje, opracowania i dokumentacje. Przeprowadzono ponadto wizję lokalną w terenie Przepisy prawne wykorzystane w opracowaniu Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonano z uwzględnieniem wymogów następujących aktów prawnych: Ustawy: - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r. poz.. 150, z późn. zm.), - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 ze zm.), Strona 8

9 - ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.), - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz z późn. zm.) - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz z późn. zm.) - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008). Rozporządzenia: - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 62, poz. 554), - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. z 2006 r. Nr 2, poz. 9), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 210, poz. 1755), - rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. Nr 58, poz. 407), - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom (Dz. U. Nr 200, poz. 1653), Strona 9

10 - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe (Dz. U. Nr 214, poz z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 214, poz z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 212, poz. 1774), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 201, poz. 1672), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz. U. Nr 109, poz. 917 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji (Dz. U. Nr 225, poz. 1935), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213), - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968), Strona 10

11 - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860). - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.) - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055) - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (Dz.U.Nr 233, poz.1988, z późn.zm.) Kwalifikacja prawna przedsięwzięcia Zgodnie z 2 pkt. 39a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz ze zmianami), przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane. Strona 11

12 4.0. Lokalizacja i opis planowanego przedsięwzięcia 4.1 Dane inwestora Nazwa jednostki organizacyjnej: P.H.U. Piotr Lipski Adres siedziby: Kamionki Duże 73, Łysomice REGON: NIP: Adres inwestycji: Kamionki Duże, Łysomice Działka nr: 129/1 obręb Kamionkach Dużych Właściciel działki/dzierżawca: P.H.U. Piotr Lipski 4.2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu Działka nr 129/1 zlokalizowana jest w Kamionkach Dużych obręb Kamionki Duże. Teren inwestycji położony jest w części na obszarach ekspansji rozwojowej o podstawowej funkcji mieszkaniowej, a w części na obszarach rolnych. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w pobliżu działki, na której prowadzona jest działalność usługowa sprzedaż części samochodowych oraz naprawy pojazdów. Działalność ta prowadzona jest również przez firmę P.H.U. Piotr Lipski. W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się gminne składowisko odpadów komunalnych, które znajduje się w fazie rekultywacji oraz tereny eksploatacji żwiru. Na stacji wyodrębnione będą następujące sektory: Sektor przyjmowania pojazdów Plac o nawierzchni utwardzonej i szczelnej z podkładem atestowanej folii olejoodpornej posiadający system zbierania, oczyszczania, odprowadzania ewentualnych odcieków. Odcieki będą oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych po czym drenażem odprowadzane do specjalnego zbiornika. Następnie będą one odbierane przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne pozwolenia. Sektor wyposażony będzie w wagę o skali ważenia do minimum 3,5 Mg. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów Strona 12

13 Sektor nie osuszonych pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej powierzchni z podkładem atestowanej folii olejoodpornej o powierzchni minimum 200 m 2, wyposażonej w system ujmowania odcieków substancji ropopochodnych. Wielkość placu będzie wystarczająca do zmagazynowania minimum 10 pojazdów wycofanych z eksploatacji. W sektorze zachowane będą pola manewrowe. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów Demontaż pojazdów, w tym usuwanie elementów i substancji niebezpiecznych będzie prowadzony w hali demontażu. Obiekt zostanie wyposażony w szczelną betonową posadzkę z system ujmowania odcieków kierowanych do zbiornika poprzez separator ropopochodnych W obiekcie będą się znajdować: niezbędne urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów. oznakowane pojemniki na oleje (silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne)usunięte z pojazdów, spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami przepracowanymi (Dz192,poz.1968) ; oznakowane pojemniki na pozostałe usunięte z pojazdów płyny eksploatacyjne (paliwa, płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe) oznakowane, wykonane z materiałów kwasoodpornych pojemniki przeznaczone na usunięte z pojazdów akumulatory oznakowane pojemniki na zdemontowane z pojazdów butle z gazem oznakowane pojemniki na usunięte z pojazdów układy klimatyzacyjne. oznakowane pojemniki na usunięte z pojazdów katalizatory spalin oznakowane pojemniki na elementy wyposażenia pojazdów zawierające materiały wybuchowe; pojemnik na zdemontowane z pojazdów kondensatory, spełniający Strona 13

14 wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska; oznakowane pojemniki na usunięte z pojazdu elementy zawierające rtęć; sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia Sektor zlokalizowany będzie w hali stacji demontażu. Odzyskane przedmioty i części magazynowane będą w magazynie w sposób selektywny a następnie przekazywane do wykorzystania, odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia Wymontowane z pojazdów przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego użycia magazynowane będą w magazynie części w budynku obsługi klienta. Części będą magazynowane na regałach, stelażach w sposób selektywny, asortymentowo zabezpieczając je przed uszkodzeniem. Wiata magazynowa zadaszona z utwardzoną nawierzchnią Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów Odpady inne niż niebezpieczne przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania magazynowane będą w miejscu wydzielonym w indywidualnych pojemnikach. Pojemniki będą oznaczone. Odpady niebezpieczne zebrane w sposób opisany powyżej demontażu będą magazynowane do czasu ich odbioru przez uprawniony podmiot w wolnostojącym magazynie. Magazyn będzie posiadał szczelną posadzkę oraz będzie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Strona 14

15 Wykaz urządzeń na stacji demontażu: Hala demontażu będzie wyposażona w następujące urządzenia: dwa podnośniki hydrauliczne dwukolumnowe, wózek widłowy, wyważarkę, demontażownicę, kompresor system osuszania samochodów piły elektryczne posuwne do cięcia blach Obiekt będzie korzystał z zaplecza istniejącej firmy, która posiada: uzbrojenie w sieć wodociągową, a ścieki gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym uzbrojenie w sieć energetyczną trwałe ogrodzenie terenu działki z brama wjazdową Planowane jest ogrzewanie elektryczne obiektu hali demontażu w sezonie grzewczym Proces technologiczny w zakładzie będzie obejmował następujące operacje: przyjmowanie pojazdów wyeksploatowanych, magazynowanie pojazdów, osuszanie i demontażu pojazdów, odzysk odpadów i części nadających się do wykorzystania. Przewiduje się dostarczanie pojazdów przeznaczonych do demontażu 3-5 razy w ciągu dnia. Odpady będą dostarczane indywidualnie przez właścicieli pojazdów lub transportowane na pojazdach dostosowanych do tego celu lawetach Charakterystyka przedsięwzięcia Zakład będzie funkcjonować tylko i wyłącznie w opisanym we wniosku wariancie: przyjmowania pojazdów wyeksploatowanych, magazynowania pojazdów, osuszania i demontażu pojazdów, Strona 15

16 oddawania odpadów i części nadających się do wykorzystania odbiorcom zewnętrznym. Innych wariantów funkcjonowania instalacji nie przewiduje się Zużycie surowców. Wszystkie urządzenia będą zasilane energią elektryczną. Przewidywane zużycie mediów wyniesie: Zużycie wody do 100 m 3 /rok (pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej) Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do 100 m 3 /rok (do istniejącego zbiornika bezodpływowego) Zużycie energii elektrycznej 100 kw/miesiąc 4.5. Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Bezpośrednio z racji funkcjonowania stacji demontażu emisja nie wystąpi Odpady W związku z prowadzoną działalnością przewiduje się, że będą powstawały odpady. Całkowita masa pojazdów przyjętych do demontażu w zależności od typu wynosić będzie od 650 do 2000 kg. Samochody ciężarowe, autobusy itp. pojazdy dużych gabarytów nie będą przyjmowane. Przewiduje się demontaż max 5 pojazdu dziennie, co daje średnio 1300 pojazdów rocznie. Powstające w wyniku demontażu odpady obejmować będą: części przeznaczone do recyklingu: szkło, części i elementy metalowe, tworzywa sztuczne, części przeznaczone do regeneracji: aparatura paliwowa, głowice silnika, wały, rozruszniki, alternatory, części przeznaczone do ponownego zastosowania: części karoserii, elementy silnika, przekładnie, ogumienie, elementy wyposażenia, Strona 16

17 odpady przeznaczone do utylizacji: płyny eksploatacyjne, oleje odpadowe, ogumienie, katalizatory, kondensatory. Przewiduje się wytwarzanie niżej wymienionych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w podanych ilościach. Odpady zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Przewidywana ilość do wytwarzania w ciągu roku w [Mg] ODPADY NIEBEZPIECZNE 1 Inne oleje hydrauliczne * 2, Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe * 8, * 2, * 4,0 5 Olej opałowy i olej napędowy * 2,0 6 Benzyna * 4,0 7 Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) * 2,0 8 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym oleje nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) * 0,5 9 Filtry olejowe * 4,0 Strona 17

18 10 Elementy zawierające rtęć * 0,4 11 Elementy zawierające PCB * 0,4 12 Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) * 6,0 13 Okładziny hamulcowe zawierające azbest * 4,0 14 Płyny hamulcowe * 6,0 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje * 6,0 Niebezpieczne elementy inne niż 16 wymienione w do , * 5,0 13 i Transformatory i kondensatory zawierające PCB * 2,0 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC * 2,0 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż * 6,0 wymienione w do Baterie i akumulatory ołowiowe * 50, Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki * 4, * 2,0 ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 23 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ,0 Strona 18

19 ochronne inne niż wymienione w Zużyte opony , Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w , ,0 27 Zbiorniki na gaz skroplony ,0 28 Metale żelazne ,0 29 Metale nieżelazne ,0 30 Tworzywa sztuczne ,0 31 Szkło ,0 32 Inne niewymienione elementy ,0 33 Inne baterie i akumulatory ,0 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, 34 ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem ) , Ścieki Nie przewiduje się powstania ścieków technologicznych. W czasie funkcjonowania zakładu przewiduje się, że będą powstawały ścieki socjalno-bytowe w ilości: ok.100 m 3 /rok Powstałe ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane, tak jak z istniejących obiektów, do zbiornika bezodpływowego. Wody opadowe z sektora przyjmowania pojazdów oraz magazynowania pojazdów kierowane będą poprzez separator substancji ropo chodnych do odstojnika ścieków. Będą one następnie odprowadzane odbierane przez specjalistyczną firmę, posiadających stosowne zezwolenia. Strona 19

20 Emisja hałasu Nie wystąpi uciążliwość hałasowa dla środowiska. Prace, będące źródłem hałasu prowadzone będą w hali demontażu przy zamkniętych drzwiach. Przewiduje się częstotliwość transportu pojazdów przeznaczonych do demontażu 3-5 razy w ciągu dnia. Odpady będą dostarczane indywidualnie przez właścicieli pojazdów lub transportowane na pojazdach dostosowanych do tego celu - lawetach. Poza hala demontażu nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac powodujących emisje hałasu. Ewentualna uciążliwość hałasu zamknie się granicach działki będącej własnością inwestora. W otoczeniu nie występują tereny chronione akustycznie (są tylko tereny przemysłowo-składowe i komunikacyjne) Opis elementów przyrodniczych środowiska 5.1. Rzeźba terenu Teren w obszarze przedsięwzięcia jest płaski z niewielkimi deniwelacjami nie przekraczającymi l m, a rzędne kształtują się w przedziale 68,5-69,5 m n.p.m. Najwyższe rzędne występują w części północnej terenu, natomiast najniższa rzędna występuje w południowo-zachodniej części terenu Budowa geologiczne, gleby W obszarze lokalizacji projektowanej stacji na powierzchni terenu zalegają holoceńskie i plejstoceńskie gleby piaszczyste o miąższości do 0,2 0,5 m. Miąższość osadów piaszczystych sięga około 1,4-7,6 m. Na głębokości 6,5-7,4m p.p.t. stwierdzono występowanie glinu. Warstwy twardoplastycznej i plastycznej, praktycznie nieprzepuszczalne Wody powierzchniowe. W bezpośrednim sąsiedztwie opisywanego terenu brak cieków powierzchniowych Wody podziemne. Strona 20

21 W rejonie lokalizacji przedsięwzięcia występuje generalnie jedna, czwartorzędowa warstwa wodonośna. Warstwa ta posiada swobodne zwierciadło wody i pozbawiona jest utworów izolujących ją od powierzchni. W związku z tym, głębokość zalegania zwierciadła wody uzależniona jest w głównej mierze od warunków atmosferycznych (zasilanie infiltracyjne) oraz ukształtowania powierzchni terenu Warunki meteorologiczne i stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Dla lokalizacji inwestycji przyjęto dane meteorologiczne uzyskane w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Stacji Meteorologicznej w Toruniu będącej dla analizowanego terenu najbardziej reprezentatywną stacją opisaną w aktualnie obowiązującym "Katalogu danych meteorologicznych" Podstawowe parametry Stacji Meteorologicznej w Toruniu Szerokość geograficzna północna Długość geograficzna wschodnia Wysokość położenia stacji nad poziomem morza 69 m Całkowita liczba obserwacji meteorologicznych: N = Podstawowe dane meteorologiczne średnioroczna temperatura otoczenia 7,5 C średnia temperatura sezonu grzewczego 1,3 C średnia temperatura sezonu letniego 13,6 C średnia prędkość wiatru 2,99 m/s wysokość położenia anemometru nad poziomem terenu 13 m Średnią prędkość wiatru i częstość występowania wiatru dla poszczególnych sektorów róży wiatrów przedstawiono na wykresie graficznym oraz zestawiono w tabeli poniżej. Strona 21

22 Róża wiatrów (roczna) prędkości Tabela Numer sektora Kierunki osi NNE NEE E SEE SSE S SSW SWW W NWW NNW N sektorów 30 o 60 o 90 o 120 o 150 o 180 o 210 o 240 o 270 o 300 o 330 o 360 o Częstość występowania [ % ] 7 5,5 8 10,9 7 7,4 7,7 14,5 12,9 8,1 5,4 5,7 Średnia prędkość [ m/s ] 2,81 2,69 3,25 3,42 2,85 2,5 2,56 3,08 3,26 2,99 2,87 2,93 Udział poszczególnych stanów równowagi atmosfery 1 stan równowagi - równowaga silnie chwiejna - 0,6 % 2 stan równowagi - równowaga chwiejna - 9,0 % 3 stan równowagi - równowaga lekko chwiejna - 22,5 % 4 stan równowagi - równowaga obojętna - 47,3 % 5 stan równowagi - równowaga lekko stała - 4,7 % Strona 22

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP... 3 1. Cel i zakres raportu... 3 1.1. Cel raportu... 3 1.2. Zakres raportu... 3 2. Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... 2 2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie o pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą Inwestor: VERONI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/170 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z Prawo ochrony środowiska 1) 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/221 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146. 1) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektowanej Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektowanej Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE NIP 781-102-07-73 REGON 639611364 e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl tel/fax. 061 297 20 66 tel. 0 604-75-14-28 Wargowo 87A 64-605 Wargowo członek Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo