RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w m. Kamionki Duże (dz. Nr 129/1), gm. Łysomice Piotr Lipski P.H.U. Przedsięwzięcie mogąco znacząco oddziaływać na środowisko Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2 1.0. Streszczenie w języku niespecjalistycznym Wstęp Przedmiot i podstawa opracowania Cel, zakres i metody opracowania raportu Przepisy prawne wykorzystane w opracowaniu Kwalifikacja prawna przedsięwzięcia Lokalizacja i opis planowanego przedsięwzięcia Dane inwestora Lokalizacja i zagospodarowanie terenu Charakterystyka przedsięwzięcia Zużycie surowców Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Odpady Ścieki Emisja hałasu Opis elementów przyrodniczych środowiska Rzeźba terenu Budowa geologiczne, gleby Wody powierzchniowe Wody podziemne.21 Strona 2

3 5.5. Warunki meteorologiczne i stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Uwarunkowania akustyczne Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe Ocena lokalizacji Zakładu w świetle uwarunkowań ekofizjograficznych Obszary Natura Opis analizowanych wariantów Wariant najkorzystniejszy dla środowiska Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko Możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko Możliwości wystąpienia awarii Możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu Oddziaływanie na ludzi Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny Oddziaływanie na powierzchnię ziemi Oddziaływanie na wodę 29 Strona 3

4 Ścieki socjalno-bytowe i technologiczne Wody opadowe Oddziaływania na wody podziemne Oddziaływanie na powietrze Oddziaływanie na klimat akustyczny Oddziaływanie na klimat Oddziaływanie na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz Wzajemne oddziaływanie miedzy poszczególnymi elementami środowiska Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Porównanie planowanego przedsięwzięcia z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem..33 Strona 4

5 14.0. Propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport Oddziaływanie obiektu na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji Etap realizacji obiektu Etap eksploatacji obiektu Etap likwidacji obiektu Wnioski i zalecenia.36 Strona 5

6 1.0. Streszczenie w języku niespecjalistycznym Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko, obejmujący określenie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, przedsięwzięcia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, którą zamierza się zlokalizować w miejscowości Kamionki Duże, działka nr 129/1 - obręb Kamionki Duże. Raport został sporządzony na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Teren inwestycji położony jest w części na obszarach ekspansji rozwojowej o podstawowej funkcji mieszkaniowej, a w części na obszarach rolnych. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w pobliżu działki, na której prowadzona jest działalność usługowa sprzedaż części samochodowych oraz naprawy pojazdów. Działalność ta prowadzona jest przez firmę P.H.U. Piotr Lipski. W okolicy inwestycji zlokalizowane są gospodarstwa rolne. Trochę szerzej W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się gminne składowisko odpadów komunalnych, które znajduje się w fazie rekultywacji oraz tereny eksploatacji żwiru. Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także jej funkcjonowanie nie wprowadzi negatywnych, szkodliwych oddziaływań na środowisko. Nie wystąpi oddziaływanie na obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu analizy wskazują, że po zastosowaniu proponowanych rozwiązań projektowych emisje substancji i energii do środowiska nie spowodują naruszenia norm w zakresie jakości wód powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, powierzchni ziemi i wód podziemnych. Emisja hałasu nie będzie uciążliwa dla otoczenia. Obiekt nie będzie zaliczany do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Planowane przedsięwzięcie nie narusza granic obszaru Natura 2000 i usytuowane jest w znaczącej odległości od obszaru Natura W związku z powyższym planowana inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga Strona 6

7 wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwości funkcjonowania sieci obszarów Natura Przedłożony do oceny oddziaływania na środowisko w założeniu inwestycyjnym planowany projekt budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Kamionki Duże, działka nr 129/1 - obręb Kamionki Duże spełnia warunki określone w przepisach ochrony środowiska tj. spełnia minimalne warunki dla stacji demontażu pojazdów, zamierza się zastosować wymagane zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem, stąd przedmiotowa stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko i ludzi Wstęp 2.1. Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko, obejmujący określenie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, stacji pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Kamionki Duże, działka nr 129/1 - obręb Kamionki Duże. Raport został sporządzony na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Merytoryczną podstawę opracowania raportu stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z póź. zm.), a także zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199, poz.1227). Zgodnie z 2,ust.1, pkt 39a cyt. Rozporządzenia, stacje demontażu pojazdów, a także zakłady przetwarzania odpadów powstałych z tych pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), są kwalifikowane jako inwestycje mogących znacząco Strona 7

8 oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane Cel, zakres i metody opracowania raportu Zgodnie z podstawowymi aktami prawnymi, celem opracowania jest określenie warunków funkcjonowania zakładu, przy których wpływ na środowisko i jego poszczególne komponenty, utrzymane zostaną w skali i w zakresie nie powodującym naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska. Raport opracowany został w zakresie zgodnym z zapisem art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199, poz.1227). Opracowanie obejmuje m. in. opis planowanego przedsięwzięcia, charakterystykę zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz zagospodarowania terenu w obszarze potencjalnego oddziaływania. Raport określa ponadto oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska. Przy opracowywaniu raportu posługiwano się głównie opisami jakościowymi. Analizowano też wszelkie dostępne wyniki badań, informacje i dane o dokumentowanym terenie i przedsięwzięciu. Do udokumentowania stanu środowiska przyrodniczego wykorzystano dostępne publikacje, opracowania i dokumentacje. Przeprowadzono ponadto wizję lokalną w terenie Przepisy prawne wykorzystane w opracowaniu Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonano z uwzględnieniem wymogów następujących aktów prawnych: Ustawy: - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r. poz.. 150, z późn. zm.), - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 ze zm.), Strona 8

9 - ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.), - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz z późn. zm.) - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz z późn. zm.) - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008). Rozporządzenia: - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 62, poz. 554), - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. z 2006 r. Nr 2, poz. 9), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 210, poz. 1755), - rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. Nr 58, poz. 407), - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom (Dz. U. Nr 200, poz. 1653), Strona 9

10 - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe (Dz. U. Nr 214, poz z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 214, poz z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 212, poz. 1774), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 201, poz. 1672), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz. U. Nr 109, poz. 917 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji (Dz. U. Nr 225, poz. 1935), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213), - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968), Strona 10

11 - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860). - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.) - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055) - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (Dz.U.Nr 233, poz.1988, z późn.zm.) Kwalifikacja prawna przedsięwzięcia Zgodnie z 2 pkt. 39a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz ze zmianami), przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane. Strona 11

12 4.0. Lokalizacja i opis planowanego przedsięwzięcia 4.1 Dane inwestora Nazwa jednostki organizacyjnej: P.H.U. Piotr Lipski Adres siedziby: Kamionki Duże 73, Łysomice REGON: NIP: Adres inwestycji: Kamionki Duże, Łysomice Działka nr: 129/1 obręb Kamionkach Dużych Właściciel działki/dzierżawca: P.H.U. Piotr Lipski 4.2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu Działka nr 129/1 zlokalizowana jest w Kamionkach Dużych obręb Kamionki Duże. Teren inwestycji położony jest w części na obszarach ekspansji rozwojowej o podstawowej funkcji mieszkaniowej, a w części na obszarach rolnych. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w pobliżu działki, na której prowadzona jest działalność usługowa sprzedaż części samochodowych oraz naprawy pojazdów. Działalność ta prowadzona jest również przez firmę P.H.U. Piotr Lipski. W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się gminne składowisko odpadów komunalnych, które znajduje się w fazie rekultywacji oraz tereny eksploatacji żwiru. Na stacji wyodrębnione będą następujące sektory: Sektor przyjmowania pojazdów Plac o nawierzchni utwardzonej i szczelnej z podkładem atestowanej folii olejoodpornej posiadający system zbierania, oczyszczania, odprowadzania ewentualnych odcieków. Odcieki będą oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych po czym drenażem odprowadzane do specjalnego zbiornika. Następnie będą one odbierane przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne pozwolenia. Sektor wyposażony będzie w wagę o skali ważenia do minimum 3,5 Mg. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów Strona 12

13 Sektor nie osuszonych pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej powierzchni z podkładem atestowanej folii olejoodpornej o powierzchni minimum 200 m 2, wyposażonej w system ujmowania odcieków substancji ropopochodnych. Wielkość placu będzie wystarczająca do zmagazynowania minimum 10 pojazdów wycofanych z eksploatacji. W sektorze zachowane będą pola manewrowe. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów Demontaż pojazdów, w tym usuwanie elementów i substancji niebezpiecznych będzie prowadzony w hali demontażu. Obiekt zostanie wyposażony w szczelną betonową posadzkę z system ujmowania odcieków kierowanych do zbiornika poprzez separator ropopochodnych W obiekcie będą się znajdować: niezbędne urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów. oznakowane pojemniki na oleje (silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne)usunięte z pojazdów, spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami przepracowanymi (Dz192,poz.1968) ; oznakowane pojemniki na pozostałe usunięte z pojazdów płyny eksploatacyjne (paliwa, płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe) oznakowane, wykonane z materiałów kwasoodpornych pojemniki przeznaczone na usunięte z pojazdów akumulatory oznakowane pojemniki na zdemontowane z pojazdów butle z gazem oznakowane pojemniki na usunięte z pojazdów układy klimatyzacyjne. oznakowane pojemniki na usunięte z pojazdów katalizatory spalin oznakowane pojemniki na elementy wyposażenia pojazdów zawierające materiały wybuchowe; pojemnik na zdemontowane z pojazdów kondensatory, spełniający Strona 13

14 wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska; oznakowane pojemniki na usunięte z pojazdu elementy zawierające rtęć; sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia Sektor zlokalizowany będzie w hali stacji demontażu. Odzyskane przedmioty i części magazynowane będą w magazynie w sposób selektywny a następnie przekazywane do wykorzystania, odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia Wymontowane z pojazdów przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego użycia magazynowane będą w magazynie części w budynku obsługi klienta. Części będą magazynowane na regałach, stelażach w sposób selektywny, asortymentowo zabezpieczając je przed uszkodzeniem. Wiata magazynowa zadaszona z utwardzoną nawierzchnią Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów Odpady inne niż niebezpieczne przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania magazynowane będą w miejscu wydzielonym w indywidualnych pojemnikach. Pojemniki będą oznaczone. Odpady niebezpieczne zebrane w sposób opisany powyżej demontażu będą magazynowane do czasu ich odbioru przez uprawniony podmiot w wolnostojącym magazynie. Magazyn będzie posiadał szczelną posadzkę oraz będzie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Strona 14

15 Wykaz urządzeń na stacji demontażu: Hala demontażu będzie wyposażona w następujące urządzenia: dwa podnośniki hydrauliczne dwukolumnowe, wózek widłowy, wyważarkę, demontażownicę, kompresor system osuszania samochodów piły elektryczne posuwne do cięcia blach Obiekt będzie korzystał z zaplecza istniejącej firmy, która posiada: uzbrojenie w sieć wodociągową, a ścieki gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym uzbrojenie w sieć energetyczną trwałe ogrodzenie terenu działki z brama wjazdową Planowane jest ogrzewanie elektryczne obiektu hali demontażu w sezonie grzewczym Proces technologiczny w zakładzie będzie obejmował następujące operacje: przyjmowanie pojazdów wyeksploatowanych, magazynowanie pojazdów, osuszanie i demontażu pojazdów, odzysk odpadów i części nadających się do wykorzystania. Przewiduje się dostarczanie pojazdów przeznaczonych do demontażu 3-5 razy w ciągu dnia. Odpady będą dostarczane indywidualnie przez właścicieli pojazdów lub transportowane na pojazdach dostosowanych do tego celu lawetach Charakterystyka przedsięwzięcia Zakład będzie funkcjonować tylko i wyłącznie w opisanym we wniosku wariancie: przyjmowania pojazdów wyeksploatowanych, magazynowania pojazdów, osuszania i demontażu pojazdów, Strona 15

16 oddawania odpadów i części nadających się do wykorzystania odbiorcom zewnętrznym. Innych wariantów funkcjonowania instalacji nie przewiduje się Zużycie surowców. Wszystkie urządzenia będą zasilane energią elektryczną. Przewidywane zużycie mediów wyniesie: Zużycie wody do 100 m 3 /rok (pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej) Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do 100 m 3 /rok (do istniejącego zbiornika bezodpływowego) Zużycie energii elektrycznej 100 kw/miesiąc 4.5. Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Bezpośrednio z racji funkcjonowania stacji demontażu emisja nie wystąpi Odpady W związku z prowadzoną działalnością przewiduje się, że będą powstawały odpady. Całkowita masa pojazdów przyjętych do demontażu w zależności od typu wynosić będzie od 650 do 2000 kg. Samochody ciężarowe, autobusy itp. pojazdy dużych gabarytów nie będą przyjmowane. Przewiduje się demontaż max 5 pojazdu dziennie, co daje średnio 1300 pojazdów rocznie. Powstające w wyniku demontażu odpady obejmować będą: części przeznaczone do recyklingu: szkło, części i elementy metalowe, tworzywa sztuczne, części przeznaczone do regeneracji: aparatura paliwowa, głowice silnika, wały, rozruszniki, alternatory, części przeznaczone do ponownego zastosowania: części karoserii, elementy silnika, przekładnie, ogumienie, elementy wyposażenia, Strona 16

17 odpady przeznaczone do utylizacji: płyny eksploatacyjne, oleje odpadowe, ogumienie, katalizatory, kondensatory. Przewiduje się wytwarzanie niżej wymienionych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w podanych ilościach. Odpady zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Przewidywana ilość do wytwarzania w ciągu roku w [Mg] ODPADY NIEBEZPIECZNE 1 Inne oleje hydrauliczne * 2, Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe * 8, * 2, * 4,0 5 Olej opałowy i olej napędowy * 2,0 6 Benzyna * 4,0 7 Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) * 2,0 8 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym oleje nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) * 0,5 9 Filtry olejowe * 4,0 Strona 17

18 10 Elementy zawierające rtęć * 0,4 11 Elementy zawierające PCB * 0,4 12 Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) * 6,0 13 Okładziny hamulcowe zawierające azbest * 4,0 14 Płyny hamulcowe * 6,0 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje * 6,0 Niebezpieczne elementy inne niż 16 wymienione w do , * 5,0 13 i Transformatory i kondensatory zawierające PCB * 2,0 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC * 2,0 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż * 6,0 wymienione w do Baterie i akumulatory ołowiowe * 50, Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki * 4, * 2,0 ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 23 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ,0 Strona 18

19 ochronne inne niż wymienione w Zużyte opony , Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w , ,0 27 Zbiorniki na gaz skroplony ,0 28 Metale żelazne ,0 29 Metale nieżelazne ,0 30 Tworzywa sztuczne ,0 31 Szkło ,0 32 Inne niewymienione elementy ,0 33 Inne baterie i akumulatory ,0 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, 34 ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem ) , Ścieki Nie przewiduje się powstania ścieków technologicznych. W czasie funkcjonowania zakładu przewiduje się, że będą powstawały ścieki socjalno-bytowe w ilości: ok.100 m 3 /rok Powstałe ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane, tak jak z istniejących obiektów, do zbiornika bezodpływowego. Wody opadowe z sektora przyjmowania pojazdów oraz magazynowania pojazdów kierowane będą poprzez separator substancji ropo chodnych do odstojnika ścieków. Będą one następnie odprowadzane odbierane przez specjalistyczną firmę, posiadających stosowne zezwolenia. Strona 19

20 Emisja hałasu Nie wystąpi uciążliwość hałasowa dla środowiska. Prace, będące źródłem hałasu prowadzone będą w hali demontażu przy zamkniętych drzwiach. Przewiduje się częstotliwość transportu pojazdów przeznaczonych do demontażu 3-5 razy w ciągu dnia. Odpady będą dostarczane indywidualnie przez właścicieli pojazdów lub transportowane na pojazdach dostosowanych do tego celu - lawetach. Poza hala demontażu nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac powodujących emisje hałasu. Ewentualna uciążliwość hałasu zamknie się granicach działki będącej własnością inwestora. W otoczeniu nie występują tereny chronione akustycznie (są tylko tereny przemysłowo-składowe i komunikacyjne) Opis elementów przyrodniczych środowiska 5.1. Rzeźba terenu Teren w obszarze przedsięwzięcia jest płaski z niewielkimi deniwelacjami nie przekraczającymi l m, a rzędne kształtują się w przedziale 68,5-69,5 m n.p.m. Najwyższe rzędne występują w części północnej terenu, natomiast najniższa rzędna występuje w południowo-zachodniej części terenu Budowa geologiczne, gleby W obszarze lokalizacji projektowanej stacji na powierzchni terenu zalegają holoceńskie i plejstoceńskie gleby piaszczyste o miąższości do 0,2 0,5 m. Miąższość osadów piaszczystych sięga około 1,4-7,6 m. Na głębokości 6,5-7,4m p.p.t. stwierdzono występowanie glinu. Warstwy twardoplastycznej i plastycznej, praktycznie nieprzepuszczalne Wody powierzchniowe. W bezpośrednim sąsiedztwie opisywanego terenu brak cieków powierzchniowych Wody podziemne. Strona 20

21 W rejonie lokalizacji przedsięwzięcia występuje generalnie jedna, czwartorzędowa warstwa wodonośna. Warstwa ta posiada swobodne zwierciadło wody i pozbawiona jest utworów izolujących ją od powierzchni. W związku z tym, głębokość zalegania zwierciadła wody uzależniona jest w głównej mierze od warunków atmosferycznych (zasilanie infiltracyjne) oraz ukształtowania powierzchni terenu Warunki meteorologiczne i stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Dla lokalizacji inwestycji przyjęto dane meteorologiczne uzyskane w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Stacji Meteorologicznej w Toruniu będącej dla analizowanego terenu najbardziej reprezentatywną stacją opisaną w aktualnie obowiązującym "Katalogu danych meteorologicznych" Podstawowe parametry Stacji Meteorologicznej w Toruniu Szerokość geograficzna północna Długość geograficzna wschodnia Wysokość położenia stacji nad poziomem morza 69 m Całkowita liczba obserwacji meteorologicznych: N = Podstawowe dane meteorologiczne średnioroczna temperatura otoczenia 7,5 C średnia temperatura sezonu grzewczego 1,3 C średnia temperatura sezonu letniego 13,6 C średnia prędkość wiatru 2,99 m/s wysokość położenia anemometru nad poziomem terenu 13 m Średnią prędkość wiatru i częstość występowania wiatru dla poszczególnych sektorów róży wiatrów przedstawiono na wykresie graficznym oraz zestawiono w tabeli poniżej. Strona 21

22 Róża wiatrów (roczna) prędkości Tabela Numer sektora Kierunki osi NNE NEE E SEE SSE S SSW SWW W NWW NNW N sektorów 30 o 60 o 90 o 120 o 150 o 180 o 210 o 240 o 270 o 300 o 330 o 360 o Częstość występowania [ % ] 7 5,5 8 10,9 7 7,4 7,7 14,5 12,9 8,1 5,4 5,7 Średnia prędkość [ m/s ] 2,81 2,69 3,25 3,42 2,85 2,5 2,56 3,08 3,26 2,99 2,87 2,93 Udział poszczególnych stanów równowagi atmosfery 1 stan równowagi - równowaga silnie chwiejna - 0,6 % 2 stan równowagi - równowaga chwiejna - 9,0 % 3 stan równowagi - równowaga lekko chwiejna - 22,5 % 4 stan równowagi - równowaga obojętna - 47,3 % 5 stan równowagi - równowaga lekko stała - 4,7 % Strona 22

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 31.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 17.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 20.04.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r. Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r. Informacja w zakresie prowadzenia demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz właściwej klasyfikacji odpadów pochodzących z tych pojazdów w świetle przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.19.2012 z dnia 27.12.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r.

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r. Poradnik dotyczący sporządzania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów Warszawa 7 luty 2006 roku Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji Zbieranie pojazdów jest

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-19-03/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/180 Recykling pojazdów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15101 Poz. 1547 1547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na budowie warsztatu napraw i konserwacji maszyn rolniczych

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na budowie warsztatu napraw i konserwacji maszyn rolniczych KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na budowie warsztatu napraw i konserwacji maszyn rolniczych Inwestor: Joanna Szypulska Gęś 228, 21-205 Jabłoń Adres inwestycji: dz. nr 684/2 Gęś, gm. Jabłoń

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Znak sprawy: BGN.II.6220.9.2012. Torzym, dnia 07.12.2012 r. DECYZJA NR 13/2012 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Lokalizacje PSZOK we Wrocławiu ul. Michalczyka 9 centralna część miasta, dzielnica Stare

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych Elżbieta Gnat radca GIOŚ Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Warszawa luty 2015 rok Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI, NA DZIAŁCE NR 105/6, KARTUZY, POWIAT KARTUSKI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI, NA DZIAŁCE NR 105/6, KARTUZY, POWIAT KARTUSKI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI, NA DZIAŁCE NR 105/6, KARTUZY, POWIAT KARTUSKI Etap: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU Załącznik nr 1 Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) Procentowa zawartość PCB w odpadzie 3) Posiadacz 4) KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy Adres posiadacza 5) Miejsce

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE. -- nowe przepisy od roku 2011 --

EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE. -- nowe przepisy od roku 2011 -- EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE -- nowe przepisy od roku 2011 -- Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów Opracowanie: Zespół merytoryczny eko-soft.pl CZYM JEST EWIDENCJA ODPADÓW?

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Szczyrk, 6 grudnia 2013 r. 1 Dane pochodzące z: Systemu opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów w pigułce

Ewidencja odpadów w pigułce Ewidencja odpadów w pigułce 2013 Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów Data publikacji: 01.01.2011 Ostatnia data modyfikacji: 23.01.2013 Opracowanie: Zespół merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach RG. 7625-14/ 07 Siemiatycze 04.02.2008r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą.

Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą. (Pieczątka Jednostki organizacyjnej UWM) Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą. *- odpady niebezpieczne Lp. Nazwa odpadu Masa wytwarzanych odpadów w skali roku (kg) (szacunkowa

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GRB 7625/11/08 Błaszki, dnia 2009-03-27 Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust.1, pkt 1, art. 46 a ust.1 i 7 pkt 4, art.56 ust.2 i

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków dr Małgorzata Woźnicka - 8.10.2013 r., Lublin Szczelinowanie hydrauliczne niezbędne dla wydobycia gazu ze złoża niekonwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp., dn. 08.07.2015r. OŚGK.6220.5.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Hobot. Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW

Agnieszka Hobot. Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW Agnieszka Hobot Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 8 października 2015 r. Podstawa prawna ü Ustawa

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz i ocena aspektów środowiskowych

Wykaz i ocena aspektów środowiskowych I - PRAWO nie uwarunkowane prawem 0 uwarunkowane, bez limitów lub brak ryzyka przekroczenia ograniczeń jakościowych i ilościowych 1 uwarunkowane istnieje ryzyko przekroczenia ograniczeń ilościowe / jakościowe

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne 1. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo