1. Ewolucja poglądów na funkcje lasu Wpływ aktywności człowieka na stan lasów Wpływ leśnictwa na stan lasów. 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ewolucja poglądów na funkcje lasu.. 1. 2. Wpływ aktywności człowieka na stan lasów... 6. 3. Wpływ leśnictwa na stan lasów. 16"

Transkrypt

1 Spis rzeczy: strona 1. Ewolucja poglądów na funkcje lasu Wpływ aktywności człowieka na stan lasów Wpływ leśnictwa na stan lasów Geobotaniczne podstawy leśnictwa proekologicznego Wyróżniki leśnictwa proekologicznego Hodowla lasu a leśnictwo proekologiczne Dlaczego leśnictwo proekologiczne? Warunki wdrożenia leśnictwa proekologicznego Zakończenie Literatura 112

2 Nieświadomi wzajemnych zależności mi ędzy liściem a drzewem jesteśmy jak liść, który spodziewa się korzyści ze ścięcia drzewa John Seed 1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA FUNKCJE LASU Funkcjami lasu nazywa się ogół świadczeń lasu i gospodarstwa leśnego (Marszałek 1990). Funkcje są nadawane lasom i formułowane przez człowieka. Poglądy na funkcje lasów wobec społeczeństw i wobec przyrody zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacji, tak w sferze materialnej jak i w sferze ducha. Przed powstaniem gospodarstwa leśnego i około dwóch wieków po jego powstaniu społeczeństwa ludzkie oczekiwały od lasu przede wszystkim dostarczania wielu rozma i- tych i niezastąpionych surowców. Oprócz drewna las dostarczał żywności, paszy, leków i nawozów. Służył j ako pastwisko. Z drewna na miej scu w lesie wyrabiano węgiel drze w- ny, smołę, dziegieć i popiół. Drewno było najważniejszym budulcem, jedynym opałem i podstawowym materiałem o niezliczonych zastosowaniach. Ogromnymi konsumentami drewna, i to najwyższej j akości, były floty państw morskich. Do połowy XIX wieku drewno było podstawowym paliwem dla przemysłu. Jedynymi funkcjami społecznymi było służenie za teren rozrywek łowieckich, udzielanie schronienia i fun kcje obronne. Mimo ogromnego znaczenia ekonomicznego stosunek społeczeństw do lasu nie był pozytywny. Las konkurował o przestrzeń i siedliska z osadnictwem i rolnictwem a potem z przemysłem. Okolice lesiste uważano za dzikie, nieucywilizowane. W lesie mieszkał groźny dziki zwierz, krył się łotr, zaludniały go liczne postacie ze świata f antazj i, przeważnie złe i niebezpieczne. Spustoszenia w kraj obrazach j akie powodowała i nadal powoduj e europocentryc z- na cywilizacj a, budziły wśród światłych warstw społeczeństw obawy o dalszy los przyr o- 1

3 dy a w konsekwencji człowieka. W połowie XIX wieku po jawiły się w Europie i Ameryce Płn. ruchy ochrony przyrody. W 1872 r. powstał pierwszy park narodowy (Yellowstone). W niepodległej Polsce pierwszą instytucją powołaną do ochrony przyrody była powstała w 1920 r. Tymczasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody. Pierwsze ruchy społeczne i instytucje zajmujące się ochroną przyrody kierowały się pobudkami kulturowymi, etycznymi i estetycznymi. W związku z tym, że formacj a l e- śna jest na 1/3 powierzchni lądów najważniejszą formacją istot żywych, idee ochrony przyrody obejmowały także lasy. Zaczęto oczekiwać od nich funkcji ochrony przyrody. Wpływ lasu na środowisko j est powszechnie znany i uznany. Na zboczach, wod o- działach i brzegach wód otwartych pełni on funkcj e wodochronne, które zostały forma l- nie uznane, gdy rozwijający się przemysł i osadnictwo zgłaszały zapotrzebowanie na c o- raz więcej wody a z drugiej strony zanieczyszczały ich zasoby. Las wodochronny pełni funkcję retencji wody w krajobrazie, stanowi barierę geochemiczną oraz chroni brzegi przed erozją. Hamujący wpływ lasu na spływ powierzchniowy ogranicza erozję wodną gleb. Porastanie przez las wydm utrwala je i uproduktywnia. W krajobrazie rolniczym, zwiększając szorstkość terenu las hamuje i zakłóca ruchy wiatru, zmniejszając erozję wietrzną. Lasy pełnią więc rolę glebochronną, która zaczęła być ważna dla gospodarki ludzkiej tam, gdzie wcześniejsza gospodarka doprowadziła do znacznych wylesień. Raport U Thanta i kolejne raporty Klubu Rzymskiego uświadomiły społeczności międzynarodowej, że dotychczasowy ki erunek rozwoju cywilizacji stwarza bariery tego rozwoju, a nawet zagrożenie życia w skali całej planety. Konferencja ONZ Ekologia i Rozwój (Rio de Janeiro 1992) odniosła się bezpośrednio do lasów poprzez podpisanie deklaracj i zasad dotyczących zarządzania, zachowania i ekorozwoj u wszystkich typów l a- sów. Zwrócono uwagę, że lasy są formacją istot żywych podtrzymującą życie na Ziemi. Deklaracja ta jest kolejnym przełomem w rozumieniu funkcji lasów. Antropocentryzm współczesnej cywilizacj i technicznej każe sp ołeczeństwom d o- strzegać przede wszystkim utylitarne dla człowieka znaczenie lasów. Dlatego we wsze l- 2

4 kich klasyfikacjach funkcji podkreśla się funkcje gospodarcze i co najwyżej pośrednio gospodarcze. Dobrym przykładem takiej klasyfikacj i j est następuj ąca pro pozycj a Marszałka (1990). I. Funkcje gospodarcze: Majątkowe. Surowcowe. Dochodowe. Funkcja miejsca pracy. Rezerwa powierzchni. Rezerwa surowcowa. Narzędzie rekultywacji. II. Funkcje pośrednio gospodarcze i pozagospodarcze: Regulacja gospodarki wodnej. Funkcje ochronne przed imisjami. Ochrona przed klęskami żywiołowymi. Ochrona przyrody. Funkcje rekreacyjne. Funkcje wiatrochronne. Funkcje obronne. Funkcja stymulatora produkcji poza leśnictwem. Funkcje krajobrazowe i fizjotaktyczne. Funkcje kulturotwórcze, estetyczne i poznawcze (naukowe i dydaktyczne). W powyższym podziale funkcje gospodarcze, bezpośrednie lub pośrednie, są szczególnie eksponowane. Celami aktywności gospodarczej człowieka w lesie są tu: ma k- symalizacja produkcji drewna i zysków z lasu oraz ochrona lasu wobec zagrożeń biosfery (Bogucki, Zątek 1996). Funkcjami pozagospodarczymi są tu: ochrona przyrody, znaczenie 3

5 dla obronności oraz częściowo funkcj a kulturotwórcza i poznawcza. Podział ten nie uzn a- je lasu jako wartości autotelicznej (samej w sobie), nie uznaje więc motywów etyc znych ochrony lasów. Nie podkreśla też, że formacja leśna chroni życie na Ziemi przed skutk a- mi działalności człowieka. Dla końca XX w. charakterystycznymi motywami dzi ałalności człowieka w lesie są: zapewnienie trwałości życia i użytkowania biosfery, zaspokojenie niematerialnych potrzeb społecznych oraz zaspokojenie potrzeb surowc owych. Dla tego rodzaju oczekiwań charakterystyczne są funkcje (Bogucki i Zątek 1996): I. Produkcyjne Produkcja drewna. Produkty runa. Pozyskanie zwierzyny. II. Ekologiczne Wpływ na klimat. Znaczenie dla stosunków wodnych. Tworzenie (i ochrona) gleby. Zachowanie różnorodności gatunkowej. III. Społeczne Kulturotwórcze. Zdrowotne. Edukacyjne. Rekreacyjne. Również ten podział nie jest wyczerpujący, gdyż jakkolwiek uwzględnia nowe oczekiwania wobec lasu to pomija szereg funkcji ważnych dawniej, które przecież nie zaniknęły. 4

6 Można wyobrazić sobie szereg innych systemów klasyfikacji funkcji lasu, które są odbiciem stosunkó w społecznych oraz wyobrażeń różnych autorów na temat znaczenia l a- su dla człowieka bądź dla całej przyrody. Wydaj e się że współcześnie naj ważniej szymi funkcj ami lasu i leśnictwa są nast ę- pujące: EKONOMICZNE FUNKCJE LASU Dostarczanie surowca drzewnego. Dostarczanie surowców niedrzewnych. Funkcja miejsca pracy. OCHRONNE FUNKCJE LASU Regulacja obiegu wody w krajobrazie. Ochrona gleby. Modyfikacja klimatu. Wiązanie CO 2. Ochrona biotopów. Ochrona zasobów genowych. SOCJALNE FUNKCJE LASU Rekreacja podmiejska, turystyczna i uzdrowiskowa. Funkcja kulturotwórcza i estetyczna. Funkcja poznawcza (dydaktyka i nauka). W podziale tym ochrona gleb, wiązanie CO 2, ochrona biotopów oraz ochrona zasobów genowych są realizacją nadrzędnej funkcji lasów, jaką jest podtrzymywa nie życia na Ziemi. Formacja leśna szczególnie dobrze pełni rolę pochłaniacza CO 2. Wiąże go rocznie z jednostki powierzchni 5-6 razy więcej od formacji stepowych (Uspienski 1956). 5

7 2. WPŁYW AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA NA STAN LASÓW Omówiono tu wyłącznie te f ormy aktywności które nie składaj ą się na gospoda r- stwo leśne i które nie miały i nie mają na celu deforestacji, choć w sposób niezamierzony do niej prowadziły i nadal prowadzą albo deforestacja jest ich koniecznym skutkiem ubocznym Pozyskanie drewna Las od zawsze dostarczał człowiekowi niezastąpionych surowców. Najważniejszym z nich było i jest drewno, niegdyś podstawowy budulec, podstawowy opał i podstawowe tworzywo. Występujące w lesie gatunki drzew nigdy nie były równo cenne. Wybiórcze pozyskiwanie drewna przyczynia się do zagłady gatunków cenniej szych i stwarza k o- rzystne warunki rozwoju gatunkom mniej cennym. W lasach europejskich pozyskiwanie dębów stwarzało lepsze warunki grabom a w wypadku pozyskiwania powierzchniowego brzozom i osice. Wyszu kiwanie cisów, modrzewi i limb zepchnęło te gatunki do podrzę d- nej roli. Drewno dobrej jakości, niezależnie od zastosowania, potencjalny użytkownik zawsze wyżej ceni od drewna obarczonego wadami i dlatego w pierwszej kolej ności zni k- nęły z lasów dorodne, zdrowe drzewa, potencjalni nosiciele korzystnej dla lasu i dla człowieka informacji genetycznej. Postępowanie takie miało a na wielu obszarach świata ma nadal daleko idące skutki. Zmniej sza ono dostosowanie populacj i do lokalnych w a- runków oraz prowadzi ni ezamierzoną selekcj ę kierunkową, sprzeczną z perspektywic z- nymi interesami ekonomicznymi człowieka. Rysunek autorstwa Lindquista (ryc. 1) jest dobrym modelem opisywanej sytuacj i. Dziś przypisuj e się właśnie erozj i genetycznej n i- ską jakość populacji drzew z zachodu Europy w porównaniu z populacjami wschodnioe u- ropejskimi. 6

8 Skutki samego tylko plądrowniczego i pozostającego poza kontrolą pozyskania drewna są zatem dwa: 1) Zubożenie składów gatunkowych i zagrożenie bytu niektórych gatunków. 2) Zubożenie genetyczne populacji drzew. Oba te skutki można określić jako bezpowrotna utrata informacji genetycznej Pozyskiwanie innych niż drewno surowców z żywych roślin Surowce te to przede wszystkim: pokarm, leki, pasza i surowce dla rzemiosła - łyko, korzenie, surowce farbiarskie, garbarskie i kosmetyczne, zarodniki widłaków, stroisz i inne. W Europie pokarmem roślinnym z lasu były i niekiedy nadal są płody runa leśnego oraz owoce. W okresach głodu pokarmem były nawet żołędzie, bukiew i nasiona drzew iglastych. Skutki ekologiczne zależały od nasilenia zbieractwa, a to nie było nigdy zbyt duże. Dopiero współcześnie, przy dużym zaludnieniu, zwraca się uwagę na dewastację jagodzisk i grzybowisk, zwłaszcza przy towarowym zbiorze. Perspektywicznie groźne jest przemysłowe pozyskiwanie igliwia na witaminizowaną paszę i na surowiec kosmetyczny. Zbiór roślin leczniczych doprowadził do ograniczenia stanu i rozmieszczenia wielu gatunków roślin, zwłaszcza zielnych. Wymownym przykładem jest arnika górska (Arnica montana). Pozyskiwanie stroiszu j est przede wszystkim skierowane przeciwko iglastym g a- tunkom drzew oraz niektórym rzadkim gatunkom runa i mszakom. Na wiązanki, wieńce i ozdoby mieszkań używane są gałązki j odłowe, świerkowe i cisowe oraz całe rośliny w i- dłaków i torfowc ów. Cis i widłaki, z powodu wyniszczaj ącej eksploatacj i, w wielu kr a- jach Europy są gatunkami chronionymi przez prawo. Paszą pozyskiwaną w lesie była przede wszystkim tzw. liściarka, czyli świeże pędy drzew liściastych, pozyskiwane w pierwszej połowie lat a. Pozyskiwanie liściarki utrudnia gatunkom liściastym odnowienie i wpływa na skład gatunkowy drzewostanów. 7

9 Skala pozyskania w lasach garbników, barwników i surowców plecionkarskich jest współcześnie w Europie bez większego znaczenia, chociaż niedawne jes zcze pozyskanie łyka lipowego zmniejszyło udział lip w drzewostanach a wykopywanie korzeni jałowców na plecionki i wyroby galanteryjne jest lokalnie całkiem współczesnym problemem Pozyskiwanie ściółki leśnej Ściółka z liści była masowo pozyskiwana do trzech celów: do ścielenia stanowisk zwierząt gospodarskich, do ocieplania budynków oraz do produkcj i nawozów organic z- nych. Na cele opałowe masowo pozyskiwano leżący chrust i szyszki. Do dziś szkółka r- stwo leśne zainteresowane pozyskiwaniem ściółki igl astej na substraty do upraw pod osłonami, a ogrodnictwo ponadto używa do niektórych celów tzw. ziemi wrzosowej. Z a- równo szkółkarstwo leśne jak i ogrodnictwo używają kory jako substratów i materiału do produkcji kompostów. Wpływ pozyskiwania detrytusu leśnego na funkcjonowanie ekosystemów leśnych j est drastycznie szkodliwy. Wyprowadzanie poza ekosystem leśny ogromnych ilości mat e- riału organicznego oznacza przede wszystkim stratę energii koniecznej do utrzymania w ekosystemie całej grupy funkcjonalnej organi zmów leśnych - destruentów. Zubożenie tej grupy w gatunki jak i zmniejszenie ich biomasy oznacza istotne zakłócenia w przepływie energii i krążeniu materii. Odbudowywane przez drzewostan zapasy ściółki nie znajdują swoich konsumentów, którzy wyginęli lub zostali usunięci razem z wygrabianą ściółką. Na glebie pozostaje więc z trudem rozkładający się detrytus, wpływający negatywnie na właściwości fizyczne i chemiczne gleb. W ściółce tej mogą gromadzić się nie rozkładane, toksyczne metabolity drzew, runa lub organizmów zwierzęcych. Wielu autorów, przek o- nanych o bezwzględnej prawdziwości paradygmatu Liebiga, utożsamia żyzność gleb z ich zasobnością w składniki mineralnego żywienia. Podkreślają oni, że pozyskiwanie z lasu ściółki jest tożsame z wycofywaniem z ekosystemu pierwiastków mineralnego żywienia. 8

10 W uzupełnieniu tego trzeba dodać, że zachwianie stanu organizmów żywiących się detr y- tusem powoduje gromadzenie się tych pierwiastków w ściółce i faktyczne ich wycof anie z obiegu kołowego, pomimo ich pozostawania w ekosystemie. W wyniku gorszego odż y- wiania się minerałami i pogorszenia stanu gleby kondycja drzew słabnie i stają się one podatne na atak chorób i szkodników. Potencj alny wpływ pozyskiwania biomasy i nekr o- masy z lasu na ekosystem leśny zobrazowano na rys unku (ryc...). Z jego analizy widać, że skutki tego są wielostronne, układają się w sieć zależności i mogą się nawzajem wzmacniać, prowadząc ostatecznie do rozpadu ekosystemu. Pozyskiwanie ściółki leśnej trwało w Europie Środkowej do połowy XX wieku i był o przyczyną zdewastowania znacznych obszarów lasów (Wittich 1951, Assmann 1968) Wypas W lesie pasano wszystkie gatunki zwierząt gospodarskich. Pastwisko leśne jest złej jakości z powodu zacienienia dna lasu. Oddziaływanie bydła, owiec i kóz poleg a na ogryzaniu pędów, na spałowaniu (ogryzaniu kory), tratowaniu roślin najniższych warstw lasu, zagęszczaniu gleby oraz przynoszeniu do lasu w przewodach pokarmowych nasion roślin nieleśnych. Wszystko to prowadzi do zmiany składów gatunkowych biocenoz i p o- gorszenia warunków wzrostu drzew. Przystosowanie lasu na pastwisko dla świń także wprowadza w nim daleko idące zmiany. Przedmiotem wypasu świń są przede wszystkim żołędzie i bukiew. Drzewostany z udziałem dębów były zatem rozluźniane, aby zwiększyć koron y dębów oraz zwiększyć częstotliwość ich owocowania. Luźno stojące dęby nie tworzyły już ekoklimatu lasu, a do zbiorowisk roślinnych wniknęły gatunki nieleśne. Nieprzerwane rycie gleby zmieniało jej fizyczne właściwości i wprowadzało zmiany w składach gatu nkowych edafonu. Wypasanie każdego gatunku zwierząt, oprócz bezpośredniego nacisku na biocen o- zę, jest zubożeniem ekosystemu w energię i materię. 9

11 2.5. Łowiectwo Oddziałuje ono na las bezpośrednio poprzez introdukcję gatunków pożądanych lub tępienie gatunków szkodliwych, wpływanie na liczebność i strukturę populacji zwierząt łownych oraz pośrednio, przez tzw. zagospodarowanie łowisk. Pierwotne niezorganizowane łowiectwo ograniczało się do pozyskiwania zwierząt na mięso i skóry. Mogło ono prowadzić i często prowadziło do ograniczania i wytępienia niektórych gatunków zwierząt. W porównaniu z gospodarką łowiecką, wpływ dzikiego łowiectwa na biocenozy był jednak niewielki. Gospodarka łowiecka wszędzie prowadzi do wytępienia gatunków drapieżnych, będących ko nkurentami gospodarza łowiska. Prz y- czynia się to zawsze do wyrwania populacj i zwierząt łownych spod reguluj ącego dział a- nia drapieżników. Liczebność zwierząt łownych, przede wszystkim roślinożerców, jest wtedy regulowana wyłącznie przez myśliwych. Każdy błą d w planowaniu pozyskania zwierzyny i każde zaniedbanie prowadzą do wzrostu liczebności roślinożerców. Ich o d- działywanie na ekosystem leśny j est wtedy w gruncie rzeczy takie samo j ak oddziaływ a- nie zwierząt gospodarskich i polega na wybiórczym zgryzaniu, os mykiwaniu, spałowaniu i tratowaniu roślin, w tym drzew, w różnych stadiach rozwoju. Zwierzyna staje się wtedy regulatorem składów gatunkowych drzewostanów na wielką skalę. Jej wysoki stan zmusza do grodzenia zagrożonych powierzchni. Grodzenie jest środkiem ochronnym skutecznym jedynie lokalnie, gdyż uniemożliwianie żerowania w jednym miejscu zmusza zwierzęta do szukania żeru gdzie indziej. Inwentaryzacja zwierzyny, obarczona koszmarnymi błędami, niewłaściwie planowana wielkość pozyskania i zaniedbania w wyk onaniu odstrzału są przyczyną zaburzeń w strukturze płciowej i wiekowej populacji zwierząt, nasilających szkody w fitocenozach. Dodatkowo łowiectwo odpowiada za introdukcj ę do łowisk ge o- graficznie obcych gatunków lub populacj i, w celu urozmaicenia i uatrak cyj nienia przyjemności polowania. W Środkowej Europie takimi importowanymi celowo gatunkami są: 10

12 daniel, muflon, jeleń sikka i bażant obrożny. Wykonana dużymi nakładami introdukcja zachęca do wzmożonego tępienia drapieżników, sprzeciwiaj ących się przekształ caniu lasów w zwierzyńce i mogących zniweczyć wysiłki myśliwych. Organizowanie dokarmiania, obsiewanie poletek łowieckich roślinami uprawnymi oraz tzw. zwiększanie bazy żerowej oznaczają wprowadzanie do fitocenoz obcych dla lasu gatunków, często drzew i krzewów bez żadnej wartości gospodarczej. Przykładem takich gatunków, wprowadzanych wyłącznie dla zwierzyny, są wierzby uprawne ( ł o- wieckie ), kasztanowiec czy żarnowiec miotlasty. Spośród gatunków zielnych prz ykładem obcego gatunku paszowego jest łubin trwały (Lupinus polyphyllus), który wyrwał się już spod kontroli człowieka i jest już stałym elementem degradującym fitocen ozy. W konsekwencj i intensywnie zagospodarowane łowiska leśne składaj ą się z drz e- wostanów w zasadzie dwóch gatunków: sosny zwyczaj nej lub świerka pospolitego, często fatalnej jakości będącej skutkiem spałowania. Nowoczesne łowiectwo jest więc przede wszystkim przyczyną degradacj i biocenoz, choć oczywiście nie j est j edyną tego przycz y- ną. Wysokie pogłowie zwierzyny uniemożliwia jakieko lwiek działanie zmierzające do odwrócenia skutków degradacji Pozyskiwanie kopalin Las na terenach górniczych ginie na skutek osuwania się gruntu oraz osuszania lub zabagniania terenu. Górnictwo radykalnie i nieodwracalnie zmienia warunki siedlisko we, co oczywiście jest szokiem dla ekosystemów. Górnictwo odkrywkowe oznacza planowe zniszczenie lasu. Tereny górnicze mają jednak ograniczony zasięg i zawsze można je pr e- cyzyjnie wskazać. Większe znaczenie dla lasu ma lokalne kopalnictwo: pozyskiwanie piasku, żwiru, gliny, kamieni, wapna i torfu a niekiedy bursztynu. Jest ono obecne wsz ę- dzie, a potrzeby lokalnych społeczności zależą od gęstości zaludnienia. Nie uregulowane 11

13 pozyskanie wymienionych kopalin oznacza albo fizyczną likwidację lasu albo drastyczn e pogorszenie warunków siedliskowych Rolnictwo Oprócz pozyskiwania drewna i ściółki oraz wypasu rolnictwo oddziaływało i nadal oddziałuj e na biocenozy leśne przez przekształcanie warunków siedliskowych. Szczegó l- nie widoczne jest to przy odwadniani u pól, łąk i pastwisk. Obniżenie lustra wody przez urządzenia melioracyjne nie ogranicza się do terenów bezpośrednio do nich przyległych lecz dotyczy całych krajobrazów. Odwadniane są więc też grunty leśne. Biocenozy leśne reagują na to zmianą składów gatunkowych, w tym także przejściowym wylesieniem. Zajmowanie przez rolnictwo i osadnictwo dolin dużych rzek narażało ludność na skutki powodzi. Podjęto zatem przeciwdziałania powodziom poprzez budowę zbiorników retencyjnych i obwałowań oraz przez kanalizację rzek. Z międzywala usuwa się wszelkie drzewa. Ekologiczne skutki dla lasów pozostałych w dolinach rzecznych polegaj ą na os u- szeniu tych dolin, a zatem na zmianie siedlisk i w konsekwencji zmianie składów gatu n- kowych. Znikaj ą zatem z kraj obrazu unikalne zes poły roślinne, związane z terenami z a- lewanymi. Powszechne stosowanie w rolnictwie nawozów mineralnych powoduje napływ do lasu dodatkowych ilości biogenów drogą erozji wietrznej gleb pól oraz za pośrednictwem wód gruntowych i spływu powierzchniowego. Znów oznacza to zmianę warunków siedl i- skowych. Stosowanie na polach biocydów oraz sąsiedztwo lasów z rolniczymi emitorami tr u- cizn ( np. amoniaku z chlewni) wpływa bezpośrednio na uszkodzenia lasów oraz gleb l e- śnych. 12

14 2.8. Transport wodny Najbardziej znaczące dla biocenoz leśnych są: budowa zbiorników retencyjnych, budowa kanałów oraz kanalizacja rzek. Zwłaszcza ta ostatnia przyczynia się do szybkiego osuszania krajobrazów i zmniejszenia ilości wody będącej w dyspozycji biocenoz. Jest to znów drastyczna zmiana warunków siedliskowych nieraz daleko od dolin rzecznych i zniszczenie zespołów roślinności łęgowej, zwłaszcza lasów łęgowych. Zbiorniki retencyjne charakteryzują się znacznymi wahaniami poziomu wód, co w bezpośrednim ich sąsiedztwie uniemożliwia egzystenc ję drzew Gospodarka komunalna Tereny leśne są dla wielu miast obszarami, na których znajdują się ujęcia wody. Dotyczy to zwłaszcza miast położonych w pobliżu łańcuchów górskich lub w górach. D u- ży jej pobór oznacza odwodnienie stoków górskich i prz ekształcenie siedlisk leśnych. Niekiedy skład gatunkowy drzewostanów dostosowuje się do pełnienia przez las funkcji produkcji wody lub jej oczyszczania. Niektóre miasta korzystaj ą z terenów leśnych j ako wylewisk ścieków komuna l- nych, radykalnie zmieniając ich warunki siedliskowe. Brak racjonalnej gospodarki odpadami skłania wielu producentów śmieci do urządzania dzikich wysypisk w pobliskich lasach, co lokalnie j est uciążliwym probl e- mem Turystyka Jest to ta forma aktywności człowieka, która n ie musi wpływać negatywnie na biocenozy i siedliska leśne, jeśli jest kontrolowana i organizowana z uwzględnieniem zasad 13

15 chroniących przyrodę. Źle zorganizowana, masowa turystyka jest dla lasu śmiertelnym zagrożeniem. Niebezpieczeństwa te to: 1) zagrożenie przez pożary, 2) niszczenie rośli n- ności, 3) nieracjonalny zbiór runa leśnego, 4) niepokojenie i chwytanie zwierząt, 5) w y- deptywanie, 6) dostawanie się do biocenoz obcych organizmów, 7) kradzieże i niszczenie urządzeń służących gospodarstwu leśnemu, 8) nis zczenie mrowisk i innych schronień zwierząt i 7) śmiecenie, w tym trwałe zatruwanie gleby Transport kołowy Konkuruje on z lasem o przestrzeń, a ponadto budowa dróg wymusza większe w y- lesienia niż tylko pod pas drogi. Wycinanie lasu pod drogę powo duje powstawanie otwartych brzegów drzewostanów, stwarzających zagrożenie od wiatru, zgorzeli słonec znej i szkodników owadzich. Budowanie drogi wymusza osuszanie terenów podmokłych. Fun k- cj onuj ąca droga j est barierą ekologiczną nie do pokonania przez wiele organizmów zwi e- rzęcych. Spaliny są źródłem toksyn, w tym nader często metali ciężkich. Utrzym ywanie dróg w zimie polega często na posypywaniu ich solą i zanieczyszczaniu nią szer okiego pasa gleb. Szlak komunikacyjny powoduje zagrożenia pożarami. Jest też d rogą wnikania do lasu obcych organizmów. Podobne w części zagrożenia powodują linie kolejowe na t e- renach leśnych Przemysł Przemysł na równi z transportem j est źródłem globalnego skażenia powietrza a t- mosferycznego ogromną liczbą związków chemiczny ch, z których za naj groźniej sze uw a- żane są: SO 2, NO x, CO 2 O 3, Cl, F, metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory ni e- nasycone (WWN). Lokalnie emitowane są do atmosfery i do wód inne zanieczyszczenia, w tym promieniotwórcze. Ich oddziaływanie na system e kologiczny Ziemi zostało wiel o- 14

16 krotnie opisane i przedyskutowane. Nie należy sądzić, że istnieje tu jakieś specyficzne oddziaływanie na lasy. Zj awisko zamierania lasu lub poszczególnych gatunków drzew l e- śnych w Europie i Ameryce Północnej częstokroć wiązano z przemysłowym i komunikacyjnym skażeniem atmosfery i gleb Konflikty zbrojne Lasy często były i są miejscem, gdzie konflikty takie się toczą. Fizyczne zniszcz e- nia polegaj ą wtedy na pożarach, wycinaniu drzew na tzw. zawały leśne, nie kontrol o- wanym pozyskaniu drewna, niszczeniu gleb przez prace ziemne i ich zatruwaniu, trat o- waniu dna lasu oraz bezpośrednim niszczeniu drzew. Niszczenie to bywa celowe, np. traktowanie ich arborycydami w skali całych regionów geograficznych, lub przypadkowe, np. amunicją bojową. W lasach które przetrwały działania wojenne drzewa zawierają ni e- raz liczne pozostałości odłamków, drutów i inne, co dyskwalifikuje takie drzewa jako s u- rowiec. W zimnych fazach konfliktów duże powierzchnie leśne służą j ako poligony a sku t- ki tych świadczeń lasów są takie same jak skutki działań bojowych. Wojna jest więc nie tylko zbrodnią wobec ludzkości lecz także zbrodnią wobec przyrody. *** Skutki wyżej wymienionych form antropopresji da się sprowadzić do następujących: 1. Fizyczne wytępienie jednych gatunków i celowe bądź niezamierzone popieranie i n- nych. 2. Bezpowrotna utrata informacji genetycznej. 15

17 3. Niezamierzone i celowe przekształcanie warunków siedliskowych a co za tym idzie składów gatunkowych biocenoz. 4. Ubytek biomasy i nekromasy, co jest początkiem procesów zakłócania obiegu materii i przepływu energii, nawzaj em się wzmacniaj ących na zasadzie sprzężeń zwrotnych. Ost a- tecznym skutkiem jest rozpad ekosystemu leśnego. 5. Narażanie lasu na szkody abiotyczne i biotyczne poprzez zmiany w jego budo wie i strukturze. 6. Depozycja trucizn i trwałych odpadów cywilizacyjnych. 3. WPŁYW LEŚNICTWA NA STAN LASÓW Leśnictwo powstało w połowie XVIII wieku jako rezultat niedostatku drewna w kraj ach Europy Środkowej. Zaistniała wtedy gospodarcza konieczność regul owania wielkości pozyskania drewna. Tradycyjnie (konwencjonalnie) rozumiane leśnictwo zajmuje się tym do dzisiaj. Jest to, wg encyklopedycznej definicj i, dziedzina gospodarki skier o- wana ku trwałemu wykorzystaniu naturalnych sił wytwórczych działających w l esie, która ma na celu przede wszystkim zaspokoj enie potrzeb gospodarki narodowej na drewno i j e- go pochodne. Konwencjonalne leśnictwo zajmuje się zatem lasami gospodarczymi, które organizuj e w ten sposób, by były racj onalnie prowadzonymi fabrykami drewna, korzystającymi z siedlisk leśnych i żywych drzew jako elementów majątku produkcyjnego. Leśnictwo j ako dziedzina gospodarki powstała i rozwinęła się w Europie Środk o- wej i na tym obszarze gospodarstwo leśne osiągnęło najbardziej dojrzałe, współczesne formy. Od dawna zapomniano tu o eksploatacj i lasów pierwotnych i o trwałych wylesi e- niach. Leśnictwo rozwinęło dwie grupy metod ustalania optymalnego dla produkcyjności gospodarstwa rozmiaru użytkowania lasu. 16

18 3.1. Las zrębowy Pierwsza grupa tych metod wyrosła z tzw. zwykłej metody działkowej, w której las gospodarczy dzielono na tyle rocznych, równych działek zrębowych, ile wynosił przyjęty z góry wiek wycinanego drzewostanu. Powierzchnię po wyciętym drzewostanie natyc h- miast ponownie zalesiano, aby powstały nowy drzewostan wyciąć w stosownym wieku. Okres pomiędzy dwoma kolejnymi zrębami w tym samym miejscu nosi nazwę kolej rę b- ności albo kolej rębu. W planach gospodarczych ustalano zatem wpierw powierzchnię drzewostanów do wycięcia na podstawie przyj ętej k olei rębu. Ilość pozyskiwanego c o- rocznie drewna zależała wprost od zapasu przeznaczonych do wycięcia drzewostanów, a w użytkowaniu przedrębnym od nasilenia cięć pielęgnacyjnych. Dla optymalizowania produkcji drewna w tak zorganizowanym gospodarstwie leśnym, stworzono model takiego gospodarstwa, zwany lasem normalnym. Z pojęciem las normalny łączą się pojęcia normalny zapas, normalny przyrost i normalne ustosunkowanie klas wieku. Zw y- kła metoda działkowa nie utrzymała się w użyciu długo. Unormalni enie lasu okazało się niewykonalne. Poszczególne fragmenty lasu ( drzewostany) różniły się składem gatu n- kowym drzew i zdolnością produkcyjną siedlisk. Podział lasu na równe działki zrębowe powodował więc, że co roku pozyskiwano inne ilości drewna i w innyc h asortymentach. W lasach gospodarczych pojawiały się klęski elementarne i biotyczne, niwecząc wszelkie wysiłki wciśnięcia lasu do teoretycznego modelu. Nierównomierność dochodów z gosp o- darstwa skłaniała do opracowania innych metod optymalizacji produkcji i pozyskania. W końcu XIX w. dojrzała metoda urządzania lasu zwana metodą drzewostanową Judeicha. W połowie XX wieku, wraz z rozwojem siedliskoznawstwa leśnego i typologii leśnej, w urządzaniu lasu poj awiły się metody siedliskowo - drzewostanowe. W związku z nasilaj ą- cymi się klęskami zanikła pewność przechodzenia drzewostanów z jednej klasy wieku do następnej. W modelu lasu normalnego pojawiła się szczelina: pewność tę zastąpiono prawdopodobieństwem przejścia. Znowelizowany model nazwano lasem celowym 17

19 ( Zielwald, intentional forest). Modele lasu normalnego i lasu celowego oraz wszelkie m e- tody urządzania lasu na nich oparte należą do zrębowego sposobu zagospodarowania lasu. Prowadzą one do takich samych skutków ekologicznych, gdyż planowanie gospodarcze różni się tu tylko w szczegółach, a technika hodowli lasu jest wręcz taka sama. Łączą je następujące cechy: 1) Optymalizowanie produkcji jest oparte na przyroście przeciętnym drzewostanów w okresie całej kolei rębności. Dlatego wyróżnia się tu to pojęcie i u stala optymalną kolej rębności. Intensyfikacj a produkcj i następuj e drogą skrócenia kolei rębu j eśli drzewa zd ą- żą osiągnąć handlowe wymiary, lub drogą maksymalizacji wymiarów drzew, jeśli kolej rębu jest stała. 2) Z powierzchni zrębowej usuwane są wszystkie drzewa. Nowe pokolenie lasu powstaje więc na otwartej, bezleśnej powierzchni. Jest ono tam wprowadzane poprzez wysiew n a- sion i sadzenie sadzonek, a wyjątkowo następuje odnowienie samosiewem bocznym. Ten właśnie element niesie ze sobą najpoważniejsze skutki. a) Otwarta przestrzeń sprzyja szybkiemu rozkładaniu ściółki, a zatem zanikowi edafonu leśnego i ucieczce biogenów ( nutrientów) poza ekosystem. Zj awisko to zanika od mome n- tu zwierania się drzewek w młodniku ale poniesione straty są bezpowrotne. b) Otwarta przestrzeń sprzyj a pionierskim gatunkom drzew. Również dla gatunków pos t- pionierskich i klimaksowych ( driad) pełny dostęp światła przy umiarkowanej temperat u- rze i wilgotnym powietrzu jest korzystny, lecz w bardziej skrajnych warunkach nie są one w stanie utrzymać się bez ochronnego działania pionierów lub drzew matecznych. Zatem skład gatunkowy lasu upraszcza się do gatunków pionierskich i takich, które w określ o- nych warunkach są w stanie rosnąć na otwartej powierzchni. Dążenie do intensyfikacji produkcj i skłania do uprawy gatunków szybko rosnących, daj ących drewno możliwie w y- sokiej j akości. Wybór gatunków do uprawy w lesie zrębowym musi uwzględnić więc c o- najmniej trzy postulaty: musi istnieć możliwość uprawy na otwartej powierzchni, wzrost musi być możliwi e szybki i produkcj a musi być wysokiej j akości. Wyparcie lasu z ż y- 18

20 znych siedlisk przez rolnictwo dorzuca tu jeszcze czwarty postulat: drzewa nie mogą mieć wysokich wymagań troficznych i klimatycznych. W warunkach Środkowej Europy nie ma wielu takich gatunków. Wybór padł więc na dwa z nich. W warunkach górskich na świerka pospolitego ( Picea abies ( L.) Karsten) a warunkach oligotroficznych i mezotr o- ficznych siedlisk niżowych na sosnę zwyczaj ną ( Pinus sylvestris L.). Dobór tych gatu n- ków był ściśle przestrzegany co najmniej przez dwa wieki. Była to znana w literaturze świerkomania i sosnomania. Zjawiska te nie zaniknęły całkowicie do dziś. Doszła do niej egzotomania, w szczególności współczesna daglezjomania. Gatunki inne niż uprawiane były a niekiedy do dzisiaj są skrupulatnie tępione w ramach zabiegów piel ę- gnacyjnych, szczególnie tzw. gatunki miękkie liściaste, skutecznie konkurujące z sosną i ze świerkiem. W górach tępiono nawet buka i jodłę. Skutkiem było i bywa nadal skrajne zubożenie składów gatunkowych. c) Jednorazowe wprowadzenie lasu na wylesioną powierzchnię automatycznie czyni p o- wstający drzewostan jednowiekowym i jednopiętrowym. Różnice w szybkości wzrostu poszczególnych gatunków powodują, że nie można w prosty sposób wzbogacać składów gatunkowych drzewostanów. Spośród dwóch zmieszanych gatunków tylko jeden z nich wychodzi z konkurencji zwycięski. 3) Po wprowadzeniu zrębowego sposobu zagospodarowania otrzymano więc lasy skład a- j ące się z j ednego gatunku drzewa oraz z drzewostanów j ednowiekowych i j ednopiętrowych. Skutki ekologiczne tego stanu to ogromne zagrożenie trwałości lasu. Rozprzestrz e- nianie się chorób i szkodników nie j est w takich lasach skutecznie hamowane. Ogran i- czanie populacj i fitofagów odbywa się wg schematu żywiciel -ofiara - pasożytdrapieżca albo działają mechanizmy wewnątrzpopulacyjne. Proste układy ekologiczne charakteryzuj ą się wysokimi wahaniami populacj i organizmów j e tworzących. W rezult a- cie pojawiają się choroby i gradacje szkodników na skalę wielu milionów hektarów lasu. 4) Przewaga sztucznego odnowienia sprzyja wewnątrzzasięgowej introdukcji populacji drzew podstawowych gatunków. W wypadku niewłaściwego dobrania populacj i do siedl i- 19

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE. Zasady hodowli lasu

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE. Zasady hodowli lasu Zasady hodowli lasu PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE Zasady hodowli lasu Wydano na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Warszawa 2012 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Bitwy

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM DR JERZY KUSZTAL EGZAMIN - PISEMNY, WYKŁADY + EWENTUALNA LITERATURA A ODPOWIEDŹ 2-3 ZDANIA, CZYLI OPISÓWKA PÓŁTEST TZN. KONKRETNE PYTANIE Ekologia - zależność i współzależność

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okl JAK ZAPEWNI ROZ ZR W TEREN W OTWARTYCH.qxd 2009-05-31 23:15 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka ISBN 83-89290-55-3 Œcie ka przyrodnicza Zbiorowiska roœlinne wokó³ jeziora Zielonka

Bardziej szczegółowo

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Ochrona œrodowiska a innowacje Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Olsztyn 2014 Ochrona środowiska a innowacje Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 21.4.2015 PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE (wstępne) do Narodowego Programu Leśnego piątego panelu ekspertów ROZWÓJ: Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju Po doświadczeniach gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dystrybucję Poradnika prowadzi Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Dystrybucję Poradnika prowadzi Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Podziękowania: Za pomoc w przygotowaniu i wydaniu Poradnika dziękujemy Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansował publikację. Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Ewa Góra

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej Zaktualizowana Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej (cz.1.) Warszawa, styczeń luty 2004 r. Supraśl, styczeń 2010 Celem najnowszej aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu i do odwiedzania portalu Natura 2000 a turystyka (http://www.natura2000.org.pl)

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu i do odwiedzania portalu Natura 2000 a turystyka (http://www.natura2000.org.pl) okladkaine.qxp 2007-09-07 17:38 Page 1 Przetrwanie dziedzictwa przyrodniczego Europy, aby służyło przyszłym pokoleniom, zależy od tych, którzy mają dziś po kilkanaście lat, i od tych, którzy kształtują

Bardziej szczegółowo

Barbara Hadryjańska. Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego

Barbara Hadryjańska. Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego Barbara Hadryjańska Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego 2015 Książka finansowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Praca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 3542 Nr XVIII/174/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO

STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO Spawozdanie końcowe z tematu zleconego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych - nr BLP 341 Sękocin Stary 2009 INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA 1 WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA Pod redakcją dr hab. n. med. Emilii Kolarzyk 2 SPIS TREŚCI WSTĘP Emilia Kolarzyk... 4 I. STANOWISKO CZŁOWIEKA W PRZYRODZIE Emilia Kolarzyk... 6 II. ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Ważne typy ekosystemów... 86 Siedliska przyrodnicze ważne dla Europy... 86 Ginące ekosystemy: czerwone listy biotopów... 89 QU - Zagrożenie

Ważne typy ekosystemów... 86 Siedliska przyrodnicze ważne dla Europy... 86 Ginące ekosystemy: czerwone listy biotopów... 89 QU - Zagrożenie SPIS TREŚCI Przedmowa do wydania czwartego... 7 Od Autorów... 8 Po co chronić?... 10 Wstęp... 10 Wiele twarzy ochrony przyrody... 10 Czym nie jest ochrona przyrody?... 13 Co chronić? Poznanie - podstawą

Bardziej szczegółowo

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 Ministerstwo Środowiska Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Warszawa, październik 2013 r. Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R.

INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R. INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R. WARSZAWA, wrzesień 2012 r. Spis treści : I. REALIZACJA PODSTAWOWYCH CELÓW POLITYKI LEŚNEJ PAŃSTWA... 3 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO...

P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO... 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO... 7 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 7 2.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA POWIATU... 12 2.3 GOSPODARKA ODPADAMI... 14 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA....

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010 RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010 Olkusz 2011 ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23 45-864 Opole tel./fax: 77 454-07-10, 077 474-24-57 kom. 605-26-24-27,

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy Szkolenie 4 4 6.07.2008 Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2013 NAKŁAD 1500 EGZ. ISSN 1426-6210 6(111) Polski Klub Ekologiczny Dwumiesięcznik Okręgu Dolnośląskiego

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2013 NAKŁAD 1500 EGZ. ISSN 1426-6210 6(111) Polski Klub Ekologiczny Dwumiesięcznik Okręgu Dolnośląskiego LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2013 NAKŁAD 1500 EGZ. ISSN 1426-6210 Polski Klub Ekologiczny Dwumiesięcznik Okręgu Dolnośląskiego 6(111) NAKŁAD 1500 EGZ. ISSN 1426-6210 Kolegium redakcyjne: Włodzimierz Brząkała Krystyna

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Bibliografia Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003 Beksiak J. red., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Zofia Dach, Mikroekonomia, Kraków 2002 I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1. Ekonomia

Bardziej szczegółowo