OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne)"

Transkrypt

1 1 (postanowienia ogólne) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, zwane dalej "Towarzystwem", w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami posiadającymi zdolność do czynności prawnych, zwanymi dalej Ubezpieczającymi. 2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). W takiej sytuacji postanowienia niniejszych OWU stosuje się odpowiednio również do Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że roszczenie o zapłatę składki przysługuje wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. 3. Za porozumieniem stron, do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. 4. W przypadku określonym w ust.3, Towarzystwo zobowiązane jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy ubezpieczenia a treścią OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku, Towarzystwo nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepisu tego nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. 2 (definicje) Przyjmuje się następujące znaczenie terminów użytych w niniejszych OWU: 1) akty terrorystyczne - wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa albo jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych, 2) budowla - obiekt budowlany o charakterze stałym nie będący budynkiem, położony na tej samej posesji co dom jednorodzinny, taki jak: ogrodzenie, mur, brama, studnia, wiata, śmietnik, chodnik, droga, oświetlenie, wodotrysk, basen, kort tenisowy, 3) budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 4) budynek gospodarczy: a) obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, położony na tej samej posesji co dom jednorodzinny, b) garaż znajdujący się w miejscu wskazanym we wniosku o ubezpieczenie, 5) deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, którego wystąpienie w miejscu szkody ustalane jest w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW na terenie obejmującym miejsce powstania szkody, fakt wystąpienia deszczu nawalnego ustala się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, 6) dewastacja - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z wyłączeniem szkód spowodowanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby bliskie, 7) dom jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz stolarką okienną i drzwiową, 8) dom jednorodzinny w budowie dom jednorodzinny znajdujący się w trakcie budowy, prowadzonej zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na podstawie pozytywnej decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie inwestycji (pozwolenie na budowę), do czasu osiągnięcia stanu surowego zamkniętego - po tym etapie może zostać ubezpieczony jako dom jednorodzinny), 9) dym i sadza - produkt niepełnego spalania ciał stałych lub gazów, który nagle wydobył się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy poprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających, 10) grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu, 11) huk ponaddźwiękowy - fala dźwiękowa (ciśnieniowa), spowodowana przez samolot przekraczający prędkość dźwięku, 12) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek., ustalonej jest w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane huraganem wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia stwierdzono następstwa huraganu, 13) kradzież z włamaniem - dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia z pomieszczeń lub schowków w pomieszczeniach, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi, podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub wskutek rozboju, 14) kradzież zwykła - dokonanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia bez włamania i rozboju, 15) lawina - gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich, 16) mieszkanie - samodzielny lokal wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz stolarką okienną i drzwiową, stanowiący odrębną nieruchomość w budynkach wielomieszkaniowych, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych, 17) nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się: a) zawału serca, b) udaru mózgu, c) infekcji, d) innych chorób, w tym występujących nagle, 18) obsunięcie się ziemi: a) nie spowodowane działalnością ludzką, gwałtowne obniżenie poziomu gruntu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu, b) nie spowodowane działalnością ludzką osuwanie się ziemi na stokach, 19) osoby bliskie - małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, dzieci, pasierbowie, teściowie, zięciowie, synowe, dziadkowie, wnuki, przysposobieni i przysposabiający, 20) osoby trzecie - wszystkie osoby nie będące stroną umowy ubezpieczenia, 21) polisa - dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia między Ubezpieczającym a Towarzystwem, 22) pomieszczenia przynależne - piwnice, strychy, suszarnie, pralnie, komórki, garaże, zlokalizowane w obrębie tego samego budynku wielomieszkaniowego, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie, 23) posesja - stanowiąca integralną całość zabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź znajdująca się w posiadaniu tych osób na podstawie innego tytułu prawnego, 24) powódź - zalanie terenu w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących wskutek: a) nadmiernych opadów atmosferycznych, b) spływu wód po stokach lub zboczach, c) topnienia kry lodowej, d) tworzenia się zatorów wodnych, e) sztormu i podniesienia się morskich wód przybrzeżnych, 25) pożar - działanie ognia, który powstał poza przeznaczonym do tego celu paleniskiem lub przedostał się poza palenisko i rozprzestrzenił się o własnej sile, 26) przedmioty wartościowe - dzieła sztuki, antyki, starodruki, zbiory kolekcjonerskie, tkane ręcznie dywany i gobeliny, pozostałe mienie ruchome starsze niż 100 lat z wyjątkiem mebli, wyroby z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych lub pereł, srebrne i złote monety i medale, 27) przepięcie - gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej o napięciu wyższym od znamionowego dla danego urządzenia czy instalacji, powstały w wyniku wyładowań atmosferycznych, 28) rozbój - dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia: a) przy użyciu przemocy fizycznej lub realnej groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzeniu do stanu nieprzytomności lub bezbronności Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osób bliskich lub osób, którym Ubezpieczający lub Ubezpieczony zlecił dozorowanie mienia, b) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych, będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, jeżeli sprawca został zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem sądu, 29) ruchomości domowe: a) meble, urządzenia domowe, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku, b) biżuteria (jeśli nie została skatalogowana, wyceniona i ubezpieczona jako przedmioty wartościowe), c) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, komputerowy, fotograficzny oraz instrumenty muzyczne, d) rowery, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wózki inwalidzkie, części do samochodów, motocykli i motorowerów, e) wózki dziecięce, zabawki, 1

2 f) narzędzia gospodarcze, kosiarki do trawy, narzędzia do uprawy działki lub ogrodu, g) broń myśliwska i sportowa, posiadana i przechowywana zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, h) rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię, pod warunkiem udokumentowania faktu wypożyczenia, i) wartości pieniężne, j) przedmioty wartościowe, które przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały skatalogowane i wycenione przez rzeczoznawcę na koszt Ubezpieczającego; w przeciwnym wypadku - wyłącznie do wysokości limitów wskazanych w 30 ust.1, 30) sporty wysokiego ryzyka - rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu aparatów gazowych, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty motorowe i motorowodne, sporty spadochronowe i balonowe, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, skoki bungee, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, sporty związane z użyciem broni, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, myślistwo, rugby, jazda konna, kolarstwo, jazda na nartach wodnych, narciarstwo zjazdowe, snowboard, bobsleje, saneczkarstwo, skoki narciarskie oraz inne sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie; za sporty wysokiego ryzyka uważa się również wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo udział w ekspedycjach, 31) stałe elementy wyposażenia - zamontowane lub wbudowane na stałe, w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi albo bez uszkodzenia stałego elementu wyposażenia, domu jednorodzinnego lub mieszkania: a) kuchenki, kominki, piece, b) meble wbudowane na stałe, zabudowy wnęk, pawlaczy i ścian, c) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe drzwi i okien, d) wykładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, e) powłoki malarskie, gładzie, szpachle ścian, f) podłogi i podwieszane sufity, zamontowane na stałe punkty świetlne, g) wyposażenie kuchni, łazienek i WC, h) instalacje i urządzenia sanitarne, grzewcze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, telefoniczne, alarmowe, domofonowe, instalacje nadtynkowe, i) obudowy instalacji i grzejników, 32) stan surowy zamknięty - etap budowy domu jednorodzinnego, w którym budynek, posiada wyłącznie wymurowane ściany nośne, działowe oraz kominy, stropy, schody wewnętrzne, więźbę i pokrycie dachowe, drzwi zewnętrzne oraz okna - po tym etapie może zostać ubezpieczony jako dom jednorodzinny 33) szkoda (w ubezpieczeniu mienia) - strata materialna, wynikająca z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia wskutek wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, występującego niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczającego, 34) szkoda na osobie (w ubezpieczeniu OC) - śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym, w tym także utracone korzyści i zadośćuczynienie za krzywdę, 35) szkoda w mieniu (w ubezpieczeniu OC) - utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ruchomej albo nieruchomości oraz wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym, w tym także utracone korzyści, 36) szyby - stanowiące wyposażenie bądź urządzenie domów jednorodzinnych lub mieszkań, nieuszkodzone, zamontowane lub zainstalowane na stałe i zgodnie z ich przeznaczeniem: a) szyby okienne i drzwiowe b) elementy szklane będące częścią składową mebli, c) zamontowane na stałe lustra, witraże, d) szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian, e) ceramiczne kuchenne płyty grzewcze. 37) śnieg - opad atmosferyczny, powodujący swym ciężarem uszkodzenie budynku lub budowli lub ich części albo przewrócenie się mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone, 38) trzęsienie ziemi - spowodowany przyczyną naturalną wstrząs powierzchni ziemi, wynikający z zachodzenia procesów geologicznych lub geofizycznych pod powierzchnią ziemi, potwierdzony w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 39) uderzenie pioruna - bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, 40) uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego, a także uderzenie części tego pojazdu lub przewożonego nim ładunku, nie należącego ani nie eksploatowanego przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, jego osoby bliskie, ani osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, 41) upadek drzewa - nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się rosnących drzew lub ich części na ubezpieczone mienie, 42) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie załogowego statku powietrznego lub innego obiektu latającego oraz upadek jego części lub przewożonego ładunku, 43) wartości pieniężne - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, nieobrobione złoto, srebro, platyna i pozostałe metale z grupy platynowców oraz nieoprawione kamienie szlachetne i perły, 44) wartość odtworzeniowa - wartość ustalana w drodze indywidualnej wyceny, odpowiadająca: a) kosztom odbudowy budynku lub budowli z uwzględnieniem ich dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów, b) dla stałych elementów wyposażenia i ruchomości domowych - cenie nabycia lub kosztom wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów jego montażu, 45) wartość rynkowa - kwota odpowiadająca iloczynowi średniej ceny rynkowej za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkania obowiązującej w danej miejscowości lub określonej dzielnicy miasta dla mieszkania o podobnych parametrach i standardzie wykończenia, 46) wartość rzeczywista - wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne, 47) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołana ich właściwością rozprzestrzeniania się, a także implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 48) wyczynowe uprawianie sportu - udział w regularnych treningach, zawodach, obozach kondycyjnych, zgrupowaniach, w celu uzyskania maksymalnych wyników sportowych, 49) wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powodujące wystąpienie szkody w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody, 50) zalanie: a) wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych, ogrzewczych lub technologicznych jeżeli zalanie nastąpiło w wyniku awarii tych urządzeń, czynności pomiarowokontrolnych, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, b) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, o ile zabezpieczenie połączenia nie należało do obowiązków Ubezpieczającego, c) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wodociągowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, że w chwili pozostawienia żaden płyn ani para nie wydostawały się z tych zaworów, d) zalanie wodą lub inną cieczą pochodzącą z urządzeń domowych, e) zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, f) zalanie wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, g) zalanie wodą ze stłuczonego akwarium, 51) zamek mechaniczno-elektroniczny - zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego, 52) zamek wielopunktowy - zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach, 53) zamek wielozastawkowy - zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu. II. UBEZPIECZENIA PODSTAWOWE I UBEZPIECZENIA DODATKOWE 3 (podstawowy przedmiot i zakres ubezpieczenia) 1. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź mienie będące na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu tych osób, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, bądź następstwa nieszczęśliwych wypadków. 2. Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU jest zawarcie co najmniej jednego z następujących ubezpieczeń podstawowych: 1) ubezpieczenie domu jednorodzinnego lub mieszkania w zakresie od pożaru i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie domu jednorodzinnego wraz ze stałymi elementami wyposażenia lub mieszkania wraz ze stałymi elementami wyposażenia w zakresie od pożaru i innych zdarzeń losowych, 2

3 3) ubezpieczenie stałych elementów wyposażenia w zakresie od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju, 4) ubezpieczenie ruchomości domowych w zakresie od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju, 5) ubezpieczenie domu jednorodzinnego w budowie w zakresie od pożaru i innych zdarzeń losowych, z wyłączeniem ryzyk huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zalania, gradu i śniegu. 4 (dodatkowy przedmiot i zakres ubezpieczenia) 1. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte: 1) budowle lub budynki gospodarcze w zakresie od pożaru i innych zdarzeń losowych - pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania albo ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania wraz ze stałymi elementami wyposażenia, 2) zewnętrzne elementy anten satelitarnych, trwale przymocowane do domu jednorodzinnego lub budynku, w którym znajduje się mieszkanie w zakresie od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz dewastacji i kradzieży zwykłej - pod warunkiem zawarcia przynajmniej jednego z ubezpieczeń podstawowych (z wyłączeniem ubezpieczenia domu jednorodzinnego w budowie), 3) szyby od stłuczenia lub pęknięcia - pod warunkiem zawarcia przynajmniej jednego z ubezpieczeń podstawowych (z wyłączeniem ubezpieczenia domu jednorodzinnego w budowie), 4) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym - pod warunkiem zawarcia przynajmniej jednego z ubezpieczeń podstawowych (z wyłączeniem ubezpieczenia domu jednorodzinnego w budowie), 5) następstwa nieszczęśliwych wypadków - pod warunkiem zawarcia przynajmniej jednego z ubezpieczeń podstawowych (z wyłączeniem ubezpieczenia domu jednorodzinnego w budowie). 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony poprzez zawarcie ubezpieczenia ryzyka dewastacji, przy czym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie dewastację mienia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia podstawowego - pod warunkiem zawarcia przynajmniej jednego z ubezpieczeń podstawowych (z wyłączeniem ubezpieczenia domu jednorodzinnego w budowie). 3. Ubezpieczenie domu jednorodzinnego w budowie nie może zostać rozszerzone poprzez zawarcie jakichkolwiek ubezpieczeń dodatkowych. 5 (ogólne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności) 1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1) nie przekraczające 100,00 zł (niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), 2) wyrządzone: a) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego - przy czym w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie ma zastosowania wyłączenie rażącego niedbalstwa, b) umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, - chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, 3) w mieniu lub na osobie, powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), 4) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rozruchów, zamieszek, strajków, sabotażu, lokautów, niepokojów społecznych lub politycznych oraz aktów terroryzmu, 5) powstałe wskutek konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na podstawie decyzji podjętej przez uprawnione do tego władze, jak również spowodowane działaniami uprawnionych do tego władz, 6) powstałe wskutek trzęsienia ziemi, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 7) powstałe wskutek oddziaływania azbestu i formaldehydu, 8) powstałe wskutek składowania odpadów, 9) powstałe wskutek powolnego, systematycznego zniszczenia ubezpieczonego mienia z powodu nieszczelności urządzeń sieci wodnokanalizacyjnej, grzewczej, niewłaściwej wentylacji, przenikania wód gruntowych, zagrzybienia lub przemarzania ścian, korozji, działania wysokiej temperatury, gazów, pary, osadów, ścieków oraz wywołane stałymi emisjami (hałasem, zapachem, wstrząsami), 10) powstałe wskutek normalnego zużycia lub starzenia się mienia w związku z jego eksploatacją, 11) powstałe wskutek utraty wartości naukowych, artystycznych, zabytkowych, kolekcjonerskich ubezpieczonego mienia, 12) powstałe w związku z budową, montażem, rozbudową, przebudową, prowadzeniem prac naprawczych, remontowych lub konserwacyjnych, chyba że fakt ten został zgłoszony do Towarzystwa i w porozumieniu z Ubezpieczającym na piśmie uzgodniono zakres prowadzonych prac (wyłączenie to nie dotyczy ubezpieczenia domu w budowie). 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następującym mieniu: 1) budynkach, pomieszczeniach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu, 2) budynkach i budowlach wzniesionych lub wznoszonych bez wymaganych prawem zezwoleń lub nie spełniających wymaganych prawem norm budowlanych, 3) aktach, dokumentach, rękopisach, pieczątkach, planach konstrukcyjnych, dokumentacji technicznej, danych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, prototypach, wzorach i eksponatach (w tym muzealnych), 4) czekach, wekslach, kartach płatniczych i kredytowych. III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 6 (zakres ubezpieczenia) 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: 1) pożaru, 2) uderzenia pioruna, 3) wybuchu, 4) upadku statku powietrznego, 5) huraganu, 6) powodzi, 7) deszczu nawalnego, 8) zalania, 9) gradu, 10) obsunięcia się ziemi, 11) dymu i sadzy, 12) upadku drzewa, 13) uderzenia pojazdu, 14) lawiny, 15) śniegu, 16) huku ponaddźwiękowego, 17) przepięcia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia. 7 (wyłączenia odpowiedzialności) obejmuje szkód powstałych: 1) w budynkach gospodarczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, za wyjątkiem garaży, 2) w związku z prowadzeniem prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych, a także powstałych wskutek działania młotów pneumatycznych lub kafarów, 3) w urządzeniach lub instalacjach elektrycznych, wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że działanie prądu spowodowało jednocześnie pożar; wyłączenie to nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięć, 4) na skutek spiętrzenia wody wywołanego niedostateczną przepustowością instalacji kanalizacyjnej wybudowanej niezgodnie z normami budowlanymi, jeżeli za jej utrzymanie lub konserwację odpowiada Ubezpieczony, 5) w wyniku zamarznięcia instalacji należącej do Ubezpieczającego, 6) wskutek opadów atmosferycznych, jeżeli przyczyną był zły stan rynien, dachu lub niezabezpieczone bądź nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe, okienne lub inne elementy budynku, za których utrzymanie lub konserwację odpowiada Ubezpieczający/Ubezpieczony; jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest odpowiedzialny za utrzymanie lub konserwację w/w elementów, odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona również w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o istniejącym złym stanie technicznym w/w elementów i nie występował pisemnie do właściciela budynku lub administratora o ich usunięcie, 7) w wyniku załamania się dachu na skutek naporu śniegu, jeżeli konstrukcja budynku lub dachu została wykonana niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, bądź wskutek obniżonej wytrzymałości dachu spowodowanej brakiem jego konserwacji lub jego nienależytym stanem technicznym, jeżeli za jego utrzymanie lub konserwację odpowiada Ubezpieczający/Ubezpieczony, jeżeli Ubezpieczony nie jest odpowiedzialny za utrzymanie lub konserwację dachu odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona również w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o istniejących wadach/złym stanie technicznym i nie występował pisemnie do właściciela budynku lub administratora o ich usunięcie, 3

4 8) w wyniku osuwania lub zapadania się ziemi w następstwie zalania wodą wodociągową, 9) przez wybuch w komorach spalania silników spalinowych, 10) w mieniu znajdującym się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu zamkniętym i nie użytkowanym przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że fakt ten został zgłoszony do Towarzystwa i w porozumieniu z Ubezpieczającym na piśmie uzgodniono dodatkowe środki zabezpieczenia mienia, 11) w przedmiotach służących prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, 12) w inwentarzu żywym, drzewostanach, roślinach na pniu, uprawach (w tym także znajdujących się w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach), 13) w pojazdach mechanicznych, 14) w wyniku katastrofy budowlanej nie będącej bezpośrednim następstwem ubezpieczonych zdarzeń losowych, 15) w wyniku pęknięcia wszelkich instalacji znajdujących się na zewnątrz mieszkania lub domu jednorodzinnego, 16) wskutek błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym mieniu, zaistniałych zarówno na etapie projektu jak i wykonawstwa, 17) powstałe wskutek szkód górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego (w tym tąpnięcia), 18) wskutek osuszania oraz zapadania lub obsunięcia ziemi w związku z osuszaniem, 19) w przedmiotach, których ilość wskazuje na przeznaczenie handlowe, produkcyjne lub usługowe. 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 1) zwiększone koszty wynikające z braku materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą, 2) straty niematerialne, utracony zysk, straty wody itp., 3) szkody wyrządzone przepięciem w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, żarówkach, lampach oraz częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. IV. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I ROZBOJU 8 (zakres ubezpieczenia) 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: 1) kradzieży z włamaniem, 2) rozboju. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia. 9 (wymagane zabezpieczenia) 1. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem, że ubezpieczone mienie, znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych, spełniających następujące minimalne wymagania: 1) Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do domu jednorodzinnego lub mieszkania oraz okna znajdują się w należytym stanie technicznym i są tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi. Wszystkie zewnętrzne otwory w ścianach, sufitach i podłogach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich pokonanie bez włamania. 2) Drzwi zewnętrzne prowadzące do domu jednorodzinnego lub mieszkania są zamknięte na: a) co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub b) co najmniej jeden zamek wielopunktowy zamontowany fabrycznie w atestowanych drzwiach przeciwwłamaniowych lub c) co najmniej jeden atestowany zamek mechaniczno-elektroniczny. 3) Drzwi zewnętrzne oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza, przez otwór wybity w szybie. Wymóg ten nie dotyczy drzwi balkonowych i tarasowych. 4) Drzwi zewnętrzne prowadzące do pomieszczeń przynależnych są zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową lub inny atestowany system zabezpieczenia przeciwwłamaniowego. Przy drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło jest unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u dołu, zamykanych od wewnątrz. Jeżeli jednak pomieszczenia przynależne połączone są z ubezpieczonym domem jednorodzinnym lub mieszkaniem, obowiązują takie same wymogi zabezpieczenia, jak dla domu jednorodzinnego lub mieszkania. W przypadku gdy garaż zamknięty jest drzwiami garażowymi sterowanymi elektronicznie, wyposażonymi w oryginalny, zamontowany fabrycznie zamek, uznaje się takie zabezpieczenie za wystarczające. 5) Klucze oryginalne i zapasowe znajdują się wyłącznie w posiadaniu Ubezpieczającego lub osób przez niego uprawnionych do ich przechowywania. W razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także zapasowych) lub uzyskania do nich dostępu przez osobę nieupoważnioną, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki na swój koszt. 6) Jeżeli ubezpieczony dom jednorodzinny, mieszkanie lub pomieszczenie przynależne są połączone drzwiami, oknem lub innym otworem z pomieszczeniem nie ubezpieczonym w Towarzystwie, otwory te muszą być zabezpieczone w sposób opisany w punktach powyższych. 7) W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych na sumę powyżej ,00 złotych, co najmniej jeden z zamków drzwi zewnętrznych musi posiadać atest. 2. Towarzystwo, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka (np., gdy ubezpieczone mienie jest szczególnie narażone na szkodę ze względu na lokalizację domu jednorodzinnego/mieszkania, okresowe zamieszkiwanie, wartość i rodzaj posiadanego mienia), może uzależnić objęcie ochroną mienia od spełnienia dodatkowych lub odmiennych warunków zabezpieczenia mienia. 10 (wyłączenia odpowiedzialności) obejmuje szkód: 1) powstałych bez dokonania włamania (tzw. kradzież zwykła) oraz polegających na zaginięciu mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, 2) w mieniu znajdującym się w domach jednorodzinnych, mieszkaniach lub pomieszczeniach przynależnych zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami określonymi w 9, jeśli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, 3) w ruchomościach domowych znajdujących się na tarasie, balkonie, klatce schodowej lub korytarzu, niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń, 4) w przechowywanych poza ubezpieczonym domem jednorodzinnym lub mieszkaniem (np. w pomieszczeniach przynależnych, budynkach gospodarczych): wartościach pieniężnych, przedmiotach wartościowych, biżuterii, odzieży wykonanej w całości lub części ze skór naturalnych, w sprzęcie audiowizualnym, fotograficznym, komputerowym, instrumentach muzycznych, 5) w mieniu znajdującym się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu zamkniętym i nie użytkowanym przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że fakt ten został zgłoszony do Towarzystwa i w porozumieniu z Ubezpieczającym na piśmie uzgodniono dodatkowe środki zabezpieczenia mienia, 6) w przedmiotach służących prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, 7) w inwentarzu żywym, drzewostanach, roślinach na pniu, uprawach (w tym także w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach), 8) w pojazdach mechanicznych, 9) w materiałach opałowych, np. drewno, węgiel, koks, olej opałowy itp. 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 1) pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, przyczepy oraz ich wyposażenie i części zamienne (w tym koła/opony), 2) paliwa napędowe, 3) nagrania i zarejestrowane dane (utwory, programy komputerowe) znajdujące się na wszelkich nośnikach dźwięku, obrazu lub elektronicznych nośnikach danych. 11 (zakres ubezpieczenia) V. UBEZPIECZENIE MIENIA OD DEWASTACJI 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji mienia, objętego ochroną w ramach ubezpieczenia podstawowego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia. 12 (wyłączenia odpowiedzialności) Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 5, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód polegających na: 1) stłuczeniu, uszkodzeniu lub pęknięciu szyb i elementów szklanych, 2) uszkodzeniu w wyniku pomalowania (graffiti) oraz zanieczyszczenia farbą. VI. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA LUB PĘKNIĘCIA 13 (zakres ubezpieczenia) 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek stłuczenia lub pęknięcia szyb. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia. 14 (wyłączenia odpowiedzialności) obejmuje szkód: 4

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne) 1 (postanowienia ogólne) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY

SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej SWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INTER Lokum

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INTER Lokum OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INTER Lokum AA/LOK/OWU/1.01 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Lokum, zwane w dalszej części w skrócie OWU, stosuje się do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Lokum

Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Lokum Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Lokum OWU lokum 36/2009 1.0 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Lokum, zwane w dalszej części w skrócie OWU, stosuje się

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET UBEZPIECZENIE DOM PAKIET OWU Nr PL - 2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-9 z dnia 27.01.2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zasady ogólne 1.1.1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Partner

Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Partner Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Partner OWU partner 21/2007 1.0 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpie czenia INTER Partner, zwane w dalszej części w skrócie OWU, stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Zakres ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A.

Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A. Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia udzielana jest ochrona

Bardziej szczegółowo

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19034) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Rodzina ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 Assistance 31

SPIS TREŚCI OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 Assistance 31 Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl SPIS TREŚCI OWU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE (MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ) 1 Zastosowanie SWU 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa www.generali.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH I. Postanowienia wspólne Definicje... 3 Przedmiot, miejsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA 2 SPIS TREŚCI KOCHANE 4 KĄTY 5 NIEZBĘDNIK BEZPIECZNEGO DOMU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI RODZINA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 9 DEFINICJE 11 ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Tekst jednolity OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA HDI RODZINA (OWU) przyjętych Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja TU S.A. (HDI) nr 219/2011 2 SPIS TREŚCI Kochane 4 KĄTY

Bardziej szczegółowo