Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach."

Transkrypt

1 Rok V Nr 2(6)/2004 Czasopismo wykonawców budowlanych Algi i grzyby na powierzchniach elewacji Przyczyny i zale noêci Ocieplanie elewacji Atut jakoêci Zalety i ograniczenia tynków renowacyjnych Sztuka porowatoêci Elastyczna folia izolacyjna StoMurisol ADS Izolacja Êcian piwnic Renowacja Zamku Królewskiego w Warszawie Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach Budowa ma ych domów Europrodukt Sto Budowaç Êwiadomie.

2 Od wydawcy Adam Solecki, dyrektor sprzeda y Regionu Ma opolskiego Sto-ispo Tak si z o y o, e tematyka publikacji zamieszczonych w tym wydaniu Sto NowoÊci, które mam przyjemnoêç Paƒstwu poleciç, pokrywa si z moimi zawodowymi zainteresowaniami. Od wielu bowiem lat zajmuj si z ramienia Sto-ispo wspó pracà z wykonawcami szeroko rozumianych prac ociepleniowych i rewaloryzacyjnych, przydajàcych budynkom wysokiej izolacyjnoêci cieplnej, trwa oêci i estetyki. Wiele uwagi poêwi ca si obecnie problemowi alg i grzybów, coraz cz - Êciej pojawiajàcych si na powierzchniach elewacji. Ich obecnoêç na Êcianach domów rodzi wiele negatywnych skutków. W tej sytuacji coraz wi kszej aktualnoêci nabiera temat metod i sposobów usuwania mikroorganizmów z elewacji, a kompleksowa oferta Sto-ispo w tym zakresie jest bardzo na czasie. Zagro enia elewacji korozjà biologicznà by y ju wiele razy przedmiotem naszych publikacji. Obecna, kolejna z tego cyklu, zawiera podstawowe informacje o warunkach sprzyjajàcych rozwojowi grzybów i alg na powierzchniach Êcian zewn trznych, jakie ka dy wykonawca prac ociepleniowych powinien przekazaç inwestorowi jeszcze przed podpisaniem kontraktu i przystàpieniem do robót. Te nasze praktyczne rady pozwolà wykonawcom uniknàç ewentualnych zarzutów i roszczeƒ. Naprawa uszkodzonych przez wilgoç i oddzia ywanie soli elementów budowlanych stanowi podstawowy problem firm zajmujàcych si utrzyma- niem starych budowli. Zalety i wady u ywanych do tego celu tynków renowacyjnych sà przedmiotem artyku u Franka Frössela. Skuteczne zapobieganie zawilgoceniu Êcian piwnic w obiektach nowych i poddawanych renowacji przy u yciu folii izolacyjnej StoMurisol ADS to kolejny temat bie àcego numeru Sto NowoÊci. Jak w ka dym naszym wydaniu oddajemy g os jednemu z najwi kszych klientów Sto-ispo. Tym razem naszym rozmówcà jest Pan Wies aw Go uszka, dyrektor i wspó w aêciciel krakowskiej firmy Go uszka znanej z wysokiej jako- Êci wykonywanych prac ociepleniowych. Na d ugiej liêcie najcenniejszych zabytków polskiej architektury, w rewaloryzacji których zastosowane zosta y technologie i materia y Sto-ispo, widnieje tak e Zamek Królewski w Warszawie. O udziale naszej firmy w renowacji zamkowych fasad pisze Robert Koprowicz. Wysoka jakoêç materia ów Sto-ispo sprawi a, e firma Unibud z Bielska Podlaskiego, produkujàca prefabrykowane domy o szkielecie drewnianym, si gn a po system StoTherm Classic. Zadaniem systemu jest w tym wypadku nie tylko docieplenie Êcian os onowych, lecz równie ich trwa e i efektowne wykoƒczenie. O produkcji domów Unibudu pisze Teodor Wernicki. Zapraszam do lektury. Sto NowoÊci 2(6)/2004 2

3 Pow oki elewacyjne Rozwiàzywanie problemów Algi i grzyby na powierzchniach elewacji Przyczyny i zale noêci Wiele uwagi poêwi ca si ostatnio problemowi alg i grzybów pojawiajàcych si na powierzchniach elewacji. Ich obecnoêç na Êcianach domów rodzi wiele negatywnych konsekwencji. Oto nasze praktyczne rady, pozwalajàce wykonawcom budowlanym uniknàç ewentualnych zarzutów i roszczeƒ. Publikacja zawiera tak e podstawowe informacje o warunkach sprzyjajàcych rozwojowi alg i grzybów, które wykonawca powinien przekazaç inwestorowi jeszcze przed podpisaniem kontraktu i przystàpieniem do robót. Przyczyny, zale noêci, argumenty Algi i grzyby istniejà od ponad dwóch miliardów lat, stale dostosowujàc si do zmiennych warunków yciowych. yjemy w regionie, którego klimat bardzo dobrze s u y ich rozwojowi. Powolne ocieplanie si atmosfery ziemskiej (m. in. wskutek wysokiego poziomu emisji dwutlenku w gla w krajach uprzemys owionych) powoduje coraz agodniejsze zimy oraz, w ostatnich latach, bardziej wilgotne i ciep e pory letnie. Wp ywa to bardzo korzystnie na rozwój alg i grzybów. Zgodnie z teorià instytutu Fraunhofer, tak e zmniejszenie iloêci szkodliwych zwiàzków w powietrzu atmosferycznym (np. dwutlenku siarki lub tlenku azotu) uwa ane jest za czynnik wspomagajàcy rozwój alg i grzybów. Coraz wy sze wymagania stawiane sà tynkom i farbom produktom, które powinny uwzgl dniaç wymogi ochrony Êrodowiska naturalnego (np. Wytyczne Unii Europejskiej dla produktów toksycznych biologicznie). Prowadzi to do sta ego ograniczania stosowania substancji grzybo- i algobójczych lub te do zast powania ich in- 3 Sto NowoÊci 2(6)/2004

4 Pow oki elewacyjne Rozwiàzywanie problemów Algi i grzyby na powierzchniach elewacji chowego powoduje wzrost oddzia ywania wilgoci na elewacj, nie chroniàc jej przed wodà w czasie opadów atmosferycznych. Tworzy to warunki sprzyjajàce rozwojowi alg i grzybów. Wykres temperatury na Ziemi Wzrost st enia CO 2 w atmosferze w ppm Wzrost Êredniej temperatury globalnej w o C ,0 14,5 Cz stym powodem wyst powania alg i grzybów sà brakujàce lub zbyt wàskie okapy dachowe nymi, cz Êciowo mniej skutecznymi sk adnikami. Nowoczesne rolnictwo stosuje coraz mniej pestycydów. Wskutek tego na powierzchniach elewacji napotykamy dzisiaj coraz cz Êciej grzyby pleêniowe pochodzenia rolnego. Zastosowanie mi dzynarodowych i lokalnych przepisów dotyczàcych emisji dwutlenku w gla do atmosfery, podyktowanych koniecznoêcià ochrony ziemskiego klimatu, wymaga gruntownej poprawy izolacyjnoêci Êcian w obiektach nowych i poddawanych re- Tak! Przy sprzeda y materia u osobom, które nie sà specjalistami z tej dziedziny (np. inwestorom). W tym przypadku nie mo na bowiem przewidywaç po drugiej stronie odpowiedniej wiedzy fachowej. Wskazanie rozwiàzaƒ, alternatyw i ograniczeƒ w stosowaniu produktów nowacji. Nast pstwem zwiàzanego z tym pogrubienia warstwy materia- ów termoizolacyjnych jest nasilenie powstawania skroplin, b dàcych skutkiem ró nicy temperatur mi dzy powietrzem zewn trznym a powierzchnià elewacji. W przypadku, gdy powierzchnia ta, wskutek szczególnej lokalizacji (np. d ugotrwa ego zacienienia, sta ego dop ywu wilgoci) nie ma mo liwoêci dostatecznego wysychania, powstajà na niej sprzyjajàce warunki dla wzrostu alg i grzybów. Zbyt ma a szerokoêç okapu da- Czy producent tynków i farb powinien informowaç o zagro eniu wyst powaniem alg i grzybów? Nie! Przy sprzeda y materia ów specjalistom lub firmom wykonawczym, gdy w tym przypadku mo na za o yç istnienie odpowiedniego poziomu wiedzy fachowej. Skutek: Obowiàzek udzielenia wskazówek nabywcom, którzy nie sà specjalistami w tej dziedzinie (np. inwestorom), spoczywa w tym przypadku na wykonawcy! W jaki sposób wykonawcy mogà temu przeciwdzia aç? Dla wykonawcy istotna jest wiedza, e w praktyce ka de zewn trzne pod o e mo e zostaç zaatakowane przez algi i grzyby. Konieczne jest jedynie wyst powanie odpowiednich warunków, przynajmniej obecnoêci wilgoci. Ten stan rzeczy znany jest ju od dawna. Wiedza ta jest potrzebna chocia by do tego, by udzielaç odpowiednich porad swoim klientom. aden uwzgl dniajàcy wymagania Êrodowiska naturalnego materia tynk lub farba zewn trzna nie mo e na nieograniczony czas powstrzymywaç rozwoju grzybów i alg. Istniejà jednak produkty i metody, które mogà w wyraêny sposób opóêniç ich rozwój. Z punktu widzenia poradnictwa bardzo wa na jest ocena poza aktualnymi tak e przysz ych rodzajów oddzia ywaƒ i uwzgl dnienie ich przy doborze stosowanych produktów. Znany jest przypadek z dziedziny orzecznictwa sàdowego w Austrii, w którym wykonawca zosta skazany na zwrot kosztów renowacji elewacji. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, e nie poinformowa on inwestora o zagro eniu rozwojem alg i grzy- Sto NowoÊci 2(6)/2004 4

5 bów i nie zaoferowa mu adnego alternatywnego rozwiàzania, uwzgl dniajàcego to zagro enie. Jakie dzia ania zapobiegawcze mo- e stosowaç wykonawca? Na pod o ach zewn trznych nale- y stosowaç tylko takie pow oki, które zawierajà substancje przeciwdzia ajàce rozwojowi alg i grzybów! W przypadku, gdy wed ug producenta istnieje mo liwoêç zastosowania dodatkowej substancji czynnej powi kszajàcej koszty nale y jà koniecznie rozwa yç. Mo liwoêç zastosowania dodatkowej substancji czynnej i wynikajàce z tego korzyêci powinny zostaç, tak e bez wczeêniejszego zainteresowania ze strony klienta, uj te w ka dej pisemnej ofercie! Mo e to stanowiç dowód, e wykonawca poinformowa inwestora (zleceniodawc ) o mo liwoêci rozwoju alg i grzybów na powierzchni elewacji. Produkty powinny zostaç dodatkowo poddane optymalizacji dotyczàcej zmniejszenia nasiàkliwoêci, uzyskania wysokiej przepuszczalnoêci pary wodnej oraz niskiej podatnoêci na zabrudzenia. Wybrane produkty nale y stosowaç w sposób zgodny z wytycznymi producenta! Zbyt silne rozcieƒczenie materia u u atwia wyp ukiwanie substancji czynnych. Warstwa o niedostatecznej gruboêci (szczególnie w przypadku farb) zawiera zbyt ma à iloêç substancji czynnej, s u àcej dostatecznie d ugiej ochronie. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy mo na stwierdziç, e jednokrotne malowanie farbà nie jest wystarczajàce. Wynika to ze sta ego nasilania intensywnoêci oddzia ywaƒ Êrodowiska na elewacje. Zalecane jest tak e malowanie nowo tynkowanych powierzchni, dla wzmocnienia ochrony. Nale y przypomnieç, e na pow ok konserwujàcà mogà oddzia ywaç silne wp ywy o odczynie alkalicznym, pochodzàce z pod o a lub tynku. Zawarte w niej substancje czynne stajà si wskutek tego rozpuszczalne w wodzie i ulegajà wyp ukaniu. Gwa townie obni a si przy tym odczyn ph, a wraz z tym ochrona przed rozwojem alg i grzybów. Odzia ywanie Êrodowiska, a nie wady materia owe Rozwój alg i grzybów ma wiele przyczyn. Na niektóre z nich mogà wp ywaç producenci materia ów, wykonawcy i projektanci. Wobec innych sà bezradni. Z tego powodu tak wa ne jest przestrzeganie wymienionych wskazówek z dziedziny techniki stosowania i wype nianie obowiàzku, udzielania inwestorom fachowych porad. Wy àcznie w taki sposób wykonawca mo e broniç si przed nieuprawnionymi zarzutami i roszczeniami. Wolfgang Cyrol Kierownik Dzia u Pow ok Elewacyjnych Globalny zasi g stref wyst powania alg i grzybów algi grzyby 5 Sto NowoÊci 2(6)/2004

6 Wywiad Ocieplanie elewacji Atut jakoêci Rozmowa z Wies awem Go uszkà, dyrektorem i wspó w aêcicielem Firmy Budowlanej Go uszka w Krakowie?Co jest specjalinoêcià Firmy Budowlanej Go uszka?! Naszà g ównà specjalnoêcià jest profesjonalne wykonawstwo prac zwiàzanych z ocieplaniem budowli. Poczynajàc od audytów energetycznych budynków, poprzez czynno- Êci projektowe i doradcze, a na wykonywaniu wszelkich robót termoizolacyjnych koƒczàc. Wykonujemy równie prace naprawcze z zakresu wzmocnienia konstrukcji budowli, które trzeba niekiedy w ramach remontu kompleksowego przeprowadzaç przed przystàpieniem do prac ociepleniowych. W ciàgu roku ocieplamy oko o 120 tys. m. kw. elewacji. Podejmujemy si tak e trudnych prac wykoƒczeniowych w du ych obiektach. Ostatnio braliêmy udzia w projektowaniu i kompleksowym wykaƒczaniu przy u yciu materia ów Sto- -ispo elewacji siedziby radia RMF w Krakowie. Nasza firma dzia a od 1990 roku na terenie Polski po udniowej.?jaka jest g ówna klientela firmy?!g ównymi odbiorcami naszych us ug sà spó dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Ich zamówienia wype niajà a 95 proc. naszego portfela zleceƒ.? Z regu y nie sà to inwestorzy zasobni. Jak to rzutuje na wybór technologii wykonania zamawianych przez nich prac ociepleniowych?!w istocie nasi g ówni zleceniodawcy nie nale à do najzasobniejszych, ale za to mog Êmia o powiedzieç, e nale à do najbardziej gospodarnych, inwestujàcych rozwa nie i rozumujàcych perspektywicznie. Wiadomo, e rynek ociepleƒ jest obecnie w Polsce bardzo bogaty, e oferuje inwestorom technologie ociepleƒ o znacznym zró nicowaniu jakoêciowym. Taka sytuacja wyst puje ju od po owy lat dziewi çdziesiàtych. Dostatecznie d ugo, by zalety i wady poszczególnych technologii i stojàcych za nimi marek handlowych w pe ni si uwidoczni y. Dzisiaj ka dy nasz zleceniodawca posiada wlaêciwe rozeznanie, by dokonaç przemyêlanego, racjonalnego wyboru niekoniecznie kierujàc si kryterium najni szej ceny. Przede wszystkim patrzy na jakoêç wybieranego przez siebie systemu ociepleniowego, tak, by gwarantowa d ugoletnie u ytkowanie budynku bez zagro enia korozjà biologicznà czy utratà barw na elewacji. Nie jest adnym przypadkiem, e tak wiele krakowskich spó dzielni i wspólnot mieszkaniowych decyduje si na ocieplanie swych domów przy u yciu technologii dostarczanych nam przez firm Sto-ispo, a ju ponad 100 tys. m. kw. elewacji ocieplanych przez nas domów wykoƒczonych zosta o farbà Lotusan, znakomicie chroniàcà je przed zawilgoceniem.?farba Lotusan kosztuje! W aênie na jej przyk adzie atwo dowieêç, Sto NowoÊci 2(6)/2004 6

7 e stosujàc lepszy, ale dro szy materia oszcz dzamy. Bo wprawdzie wiadomo, e Lotusan kosztuje troch dro ej od innych farb, ale te wiadomo, e ta farba, jak adna inna, zapobiega penetracji wody opadowej na powierzchniach elewacji, dzi ki czemu tynk zawsze pozostaje suchy i niepodatny na rozwój mikroorganizmów alg i grzybów. W rezultacie tak zabezpieczona elewacja nie wymaga przez wiele lat zabiegów czyszczenia, dezynfekcji i ponownego malowania.?czy stosowanie farby Lotusan jest jedynym sposobem zabezpieczenia elewacji przed procesami korozji biologicznej?! OczywiÊcie nie. Równie skuteczne jest stosowanie wysokiej klasy tynków akrylowych Sto-ispo, które w ogóle nie wymagajà malowania poniewa sà barwione w masie. Mam na myêli g ównie system ociepleniowy StoTherm Classic, w którym zewn trznà warstw stanowi barwiony w masie akrylowy tynk cienkowarstwowy, specjalnie zabezpieczony przed rozwojem grzybów i alg.?co pan, jako szef firmy zajmujàcej si g ównie ocieplaniem domów, uwa a w swojej pracy za najwa niejsze?! Najwa niejsza jest dla mnie jakoêç. Dotyczy to w równej mierze solidnoêci i rzetelno- Êci handlowej mojej firmy w stosunkach z poszczególnymi partnerami, jak i technologii, materia ów oraz wykonawstwa.?czy jakoêç jest ju w Polsce dostatecznie mocnym atutem w rynkowej grze o klienta?! W coraz wi kszym stopniu jest atutem. Co prawda stosujàc dobre, sprawdzone, ale nieco dro sze technologie i materia y musz dla sprostania konkurencji minimalizowaç koszty wykonawstwa, ale na d u szà met to si op aca. Ta zasada stosowana przez mojà firm od samego poczàtku przynosi ju owoce: marka Firma Budowlana Go uszka dobrze si ju w Krakowie kojarzy.?jak d ugo wspó pracuje pan ze Sto-ispo?! Od siedmiu lat. Nasza wspó praca ze Sto-ispo rozszerza si z roku na rok. Obecnie udzia produktów tej firmy w naszych pracach ociepleniowych jest ju bardzo znaczàcy. To naturalna konsekwencja faktu, i produkty Sto-ispo wyró niajà si wysokà jakoêcià.?dzi kuj za rozmow. Rozmawia Teodor Wernicki 7 Sto NowoÊci 2(6)/2004

8 Elewacja Osuszanie murów Zalety i ograniczenia tynków renowacyjnych Sztuka porowatoêci Naprawa uszkodzonych przez wilgoç i oddzia ywanie soli elementów budowlanych stanowi podstawowy problem w dziedzinie renowacji i utrzymania starych budowli. Z o onoêç uszkodzeƒ i ich przyczyn z jednej strony, zaê ró norodnoêç oferowanych rozwiàzaƒ z drugiej sà najwi kszym wyzwaniem dla wszystkich uczestników procesów budowlanych. Od projektantów, wykonawców i dostawców materia ów wymagana jest obszerna interdyscyplinarna wiedza. Podczas renowacji i odnawiania mniejszych budowli decyzja dotyczàca oceny badania pod o a i wyboru materia u nale y wy àcznie do wykonawcy robót. Rezultatem rozwa aƒ, dotyczà- cych relacji mi dzy nak adami (kosztami) a korzyêciami, jest cz sto zastosowanie tylko tak zwanego tynku renowacyjnego. Pod s owem tylko nale y w tym wypadku rozumieç fakt, i przyczyna zawilgocenia muru, na przyk ad dop yw wilgoci podciàganej kapilarnie, nie zostaje cz sto w ogóle usuni ta. Najwi ksza zaleta tynku renowacyjnego jest jednoczeênie jego najwi kszà wadà. Przy zastosowaniu tynków renowacyjnych o odpowiedniej gruboêci warstwy oraz okreêlonym stopniu zawilgocenia pod o a i zawartoêci soli, mo na na wiele lat uzyskaç powierzchnie ca kowicie pozbawione uszkodzeƒ. Z tego powodu wielu zleceniodawców oszcz dza na kosztownych, ale kompleksowych renowacjach i niezgodnie z przeznaczeniem stosuje tynk jako jedyne dzia anie renowacyjne. Nieszcz - Êliwe okreêlenie tynk renowacyjny wprowadza w b àd i sugeruje zleceniodawcy, e mo e wraz z nim oczekiwaç pe nego usuni cia problemu. Zastosowanie wy àcznie tynku renowacyjnego nie stanowi w aêciwej renowacji, a najwy ej ewentualnie ukrycie problemu. W przypadku, gdy wskutek kapilarnego podciàgania wyst puje zawilgocenie i zasolenie muru, naniesienie tynku renowacyjnego niczego nie rozwiàzuje. Wilgoç pozostaje w dalszym ciàgu kapilarnie aktywna. W ostatecznym efekcie wykonanie tynku renowacyjnego usuwa jedynie skutki podciàgania wilgoci. Obecnie stosowane sà prawie wy- àcznie tynki renowacyjne zgodne z Wytycznymi WTA (niemieckie stowarzyszenie konserwatorskie). Sà to hydrofobowe w swojej porowatej strukturze, suche, gotowe zaprawy o podwy szonej przepuszczalnoêci pary wodnej i obni onej przewodnoêci kapilarnej. Pod wzgl dem sk adu, tynki renowacyjne oparte sà na bazie cementu, zaê swojà porowatà struktur zawdzi czajà dodatkowi Êrodków porotwórczych. Podwy szona zawartoêç porów i ich specjalna geometria, w zestawieniu z hydrofobowymi w aêciwo- Êciami, prowadzi do sytuacji, kiedy woda mo e przemieszczaç si z pod- o a do tynku renowacyjnego. Wewnàtrz tynku struktura kapilarna zostaje jednak z amana, zaê dalszy transport wody odbywa si wy àcznie na drodze dyfuzji. To przejêcie powoduje przeniesienie krystalizacji szkodliwych dla konstrukcji budowli soli z powierzchni tynku renowacyjnego do wn trza struktury tynku. Z tego te Szkody na powierzchni tynku spowodowane krystalizacjà soli powodu trwa oêç i funkcjonalnoêç tego tynku jest zawsze uzale niona od stopnia zawilgocenia i zasolenia oraz przyczyny ich wyst powania, od gruboêci na o onej warstwy tynku, a tak- e od warunków wykonywania robót. Tynki renowacyjne stosowane sà od ponad 20 lat do napraw uszkodzonych przez wilgoç i sól budowli, lub do prac towarzyszàcych wykonywaniu izolacji poziomej. Sprawdzi y si przy tym na najtrudniejszych pod o- ach murach z ceg y, kamienia amanego i murach mieszanych, pod o- ach pokrytych rysami, nasyconych wilgocià i solami. Sto NowoÊci 2(6)/2004 8

9 Zalecane jest stosowanie trzech sk adników systemu tynku renowacyjnego: obrzutki, porowatego tynku wyrównawczego i tynku renowacyjnego Tynki renowacyjne sà wymienione w normie DIN Po raz pierwszy zosta y one w pe ni znormalizowane w nowej europejskiej normie DIN EN 998. Ich klasyfikacja zawarta jest tak e w Instrukcji WTA Systemy tynków renowacyjnych oraz wydanym przed trzema laty jej uzupe nieniu. Wykonane za pomocà mikroskopu elektronowego zdj cie struktury tynku renowacyjnego Firma Sto wprowadzi a nowy rodzaj tynków renowacyjnych i dostosowa a dotychczasowy asortyment do wymagaƒ rynku. Obok wchodzàcej w sk ad systemu zaprawy do obrzutki, wprowadzono klasyczny porowaty tynk wyrównawczy oraz tynk renowacyjny w kolorze bia ym i szarym. System zosta poszerzony, zale nie od zamówienia, o mo liwoêç wykonania tynku renowacyjnego barwionego z pewnymi ograniczeniami zgodnie z systemem StoColor. Wszystkie tynki renowacyjne Sto posiadajà Êwiadectwa badaƒ i certyfikaty, zgodne z Instrukcjà WTA. W Polsce tynki majà Êwiadectwo Instytutu Higieny nr HK/B/0534/02/99. Warstwa wykoƒczeniowa tynku renowacyjnego przedstawiona jest tak e w Instrukcji WTA i mo e byç wykonana przy u yciu wszystkich farb i tynków na bazie ywic silikonowych, farb i tynków krzemianowych oraz tynków mineralnych produkcji Sto-ispo. W przypadku, gdy konieczne jest wykonanie renowacyjnej izolacji poziomej, zastosowanie ma metoda impulsowa i mikroemulsja silikonowa. Do wykonania izolacji pionowej mo na zastosowaç zarówno jedno- i dwusk adnikowà grubowarstwowà pow ok bitumicznà, jak i nowà, innowacyjnà foli izolacyjnà. Frank Frössel Mened er Produktu Pow oki Elewacyjne Porowate tynki wyrównawcze mogà, choç nie muszà, spe niaç wymogi wy ej wspomnianej Instrukcji WTA. Stosowane sà przy renowacji budowli uszkodzonych przez wilgoç i sól stanowiàc sk adnik systemu tynków renowacyjnych. OkreÊlenie to dotyczy w tym przypadku produktów zbli onych do tynków renowacyjnych, majàcych zmodyfikowanà geometri i rozmieszczenie porów oraz obni one w aêciwo- Êci hydrofobowe. Podwy szona porowatoêç i kapilarnoêç majà za zadanie przyspieszenie procesu przemieszczania si szkodliwej dla muru soli i s u enie tynkowi renowacyjnemu jako swego rodzaju magazyn soli lub sàsiadujàca z nim strefa buforowa. Stosowanie porowatego tynku wyrównawczego zapobiega przemieszczaniu si soli do Êwie o naniesionego tynku renowacyjnego, umo liwiajàc w jego warstwie wzrost w aêciwoêci hydrofobowych oraz zwiàzanie struktury spoiwa. Z tego wzgl du porowate tynki wyrównawcze stosowane sà przy podwy szonym stopniu oddzia ywania soli i okreêlonej nierównoêci pod o a. Dzia anie tynku renowacyjnego w czasie Wilgoç przemieszcza si na drodze kapilarnej do tynku renowacyjnego gdzie hydrofobowoêç porów i ich wielkoêç powoduje zamkni cie tej drogi przep ywu Wskutek tego krystalizacja soli odbywa si wewnàtrz porów tynku renowacyjnego, a nie na jego powierzchni 9 Sto NowoÊci 2(6)/2004

10 Elewacja Osuszanie murów Elastyczna folia izolacyjna StoMurisol ADS Izolacja Êcian piwnic w obiektach nowych i poddawanych renowacji Miarodajnym zbiorem przepisów, dotyczàcych poziomych i pionowych izolacji w nowych obiektach budowlanych jest w Niemczech norma DIN Dla izolacji podziemnych elementów w przypadku renowacji starych obiektów brak jest uregulowaƒ normatywnych. Ten zakres tematyczny omówiony zosta w instrukcjach przygotowanych przez producentów materia ów oraz instrukcjach WTA Iniekcja murów przeciw wilgoci podciàganej kapilarnie oraz Pionowa izolacja renowacyjna elementów podziemnych. StoMurisol ADS Folia izolacyjna StoMurisol ADS jest dwuwarstwowym materia em zespolonym, sk adajàcym si ze sprawdzonych sk adników, stosowanych od dziesi cioleci w pokryciach dachowych i ociepleniach elewacji. Zewn trzna warstwa sk ada si z folii izolacyjnej o gruboêci 2 mm z ECB (etylen-kopolimer-bitum), zbrojonej szklanà w ókninà. Jest ca kowicie wodoszczelna, odporna na dzia anie mikrobów i korzeni, soli, kwasów i ugów oraz posiada wysokà odpornoêç na uszkodzenia mechaniczne. Folia StoMurisol ADS uj ta jest w normie DIN i podlega a licznym badaniom materia owym. Wewn trzna warstwa folii sk ada si z trwale elastycznej, Êciskalnej, impregnowanej, mi kkiej pianki poliuretanowej lub z polietylenowej pianki o zamkni tych porach. Przy obsypywaniu Êcian pianka, jako warstwa wyrównawcza, ulega ÊciÊni ciu i ca kowicie przylega do powierzchni elementu budowli. Poza wyrównaniem nierównoêci warstwa ta oddziela pod o e od izolacji. Dzi ki temu póêniejsze osiadanie budowli lub zarysowanie pod o a nie przenosi si na izolacj pionowà. Folia StoMurisol ADS u o ona jest obok muru, two- rzàc oddzielnà, drugà warstw. Poza rolà izolacji pionowej podziemnych elementów budowli przed wodà naporowà lub przesàczajàcà si, warstwa ta posiada tak e w aêciwoêci termoizolacyjne. Dzia anie izolacyjne wersji z piankà poliuretanowà mo e byç nawet korzystniejsze od izolacji styropianowej. Widok uszkodzeƒ Êciany piwnicy skutki dzia ania wilgoci i soli Schematyczne przedstawienie mechanizmu zawilgocenia Zalety folii izolacyjnej StoMurisol ADS Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej budowli powstaje tak- e dodatkowa izolacja termiczna. Zb dne jest wyrównywanie pod- o a, gdy izolacja dopasowuje si do Êciany. Zb dne jest te czyszczenie pod- o a, gruntowanie, wykonywanie tynku wyrównawczego i pow oki poêredniej. Na izolowanym pod o u mogà tak e wyst powaç wykwity solne i inne pozosta oêci. Praktycznie brak odpadów budowlanych, a w efekcie znaczne obni- enie kosztów ich usuwania. Wykonanie robót izolacyjnych jest niezale ne od warunków atmosferycznych prace mogà byç wykonywane tak e przy temperaturze ujemnej, opadach deszczu i nas onecznieniu. Wymagana szerokoêç wykopu jest stosunkowo niewielka, gdy folia izolacyjna dostarczana jest na budow w stanie przygotowanym do u ycia, a jej dopasowanie do pod o a nast puje wskutek parcia gruntu. Folia izolacyjna StoMurisol ADS ma okreêlonà na etapie produkcji gruboêç i w aêciwoêci. Zapobiega to wyst powaniu b dów wykonawczych i ró nic w gruboêci warstwy. Mo liwoêç stosowania folii Sto- Murisol ADS niezale nie od warunków atmosferycznych oraz brak konieczno- Êci zachowania przerw technologicznych na wiàzanie i schni cie izolacji pozwala na uzyskanie wyraênych korzyêci ekonomicznych i dodatkowych zalet funkcjonalnych gotowej izolacji. woda rozpryskowa woda opadowa woda powierzchniowa woda przesàczajàca woda pok adowa woda gruntowa kondensacja Sto NowoÊci 2(6)/

11 Uk adanie elastycznej folii izolacyjnej àczenie szwów na zak adach folii metodà spawania na goràco Czysto i nienagannie pod wzgl dem technicznym: górne po àczenie folii izolacyjnej StoMurisol ADS z profilem StoMurisol ADS Profil Wykonywanie izolacji Arkusze folii izolacyjnej o szeroko- Êci 96 cm (zak ad 8 cm) i d ugoêci 200 cm (mo liwe sà d ugoêci specjalne) àczone sà metodà termicznà. Na zak adach folia izolacyjna nadtapiana jest za pomocà goràcego powietrza i sklejana pod dociskiem. Temperatura, si a i czas docisku muszà byç dobrane z uwzgl dnieniem temperatury otoczenia w czasie spawania. Przy wi kszych nierównoêciach pod o a ma zastosowanie folia izolacyjna Sto- Murisol ADS z warstwà pianki poliuretanowej o gruboêci 25 lub 50 mm. Po u o eniu drugiego arkusza folii wykonywane jest àczenie z arkuszem sàsiadujàcym na zak adzie (8 cm), metodà spawania na goràco. Do wykonywania izolacji w strefach naro y i styków, jak przejêcia rur i przewodów, produkowane sà oddzielne pasy po àczeniowe. Przy równym pod o u lub na Êcianach nowych obiektów izolacja uk adana jest dok adnie w taki sam sposób. W tym przypadku stosowany jest zwykle wariant z wk adkà z pianki polietylenowej o gruboêci zaledwie 12 mm. Górne zakoƒczenie elastycznej folii izolacyjnej wykonywane jest przy zastosowaniu szyny lub profilu przejêciowego. Szyna zostaje przykr cona do Êciany, a uskok wype niony za pomocà elastycznej, silikonowej masy izolacyjnej. Alternatywnie górne zakoƒczenie folii mo e zostaç wykonane za pomocà dospawanego pasa przejêciowego o szerokoêci 30 cm, zamocowanego za pomocà profilu Êciennego. Wybór wersji zale y przede wszystkim od lokalnych warunków. Potrzebne narz dzia i sprz t Do uk adania folii StoMurisol ADS potrzebne sà nast pujàce narz dzia: przyrzàd do spawania goràcym powietrzem o p ynnej regulacji temperatury do +600 o C; silikonowy wa ek dociskowy, szer. 400 mm; nó r czny z ostrzem hakowym; gilotyna lub no yce. Przeglàd sk adników systemu StoMurisol ADS elastyczna folia izolacyjna ECB StoMurisol ADS polietylen 12 mm StoMurisol ADS poliuretan 25 mm StoMurisol ADS poliuretan 50 mm StoMurisol ADS Plan do kszta towania naro ników i przejêç StoMurisol ADS Profil Profil do wykonywania coko ów Âciany koêcio a-sanktuarium w Birnau zosta y zaizolowane wed ug nowej technologii. Zachowano wyglàd historycznego muru, nie wprowadzajàc przy tym dodatkowych obcià eƒ statycznych Joachim Burek Mened er Produktu Pow oki Elewacyjne 11 Sto NowoÊci 2(6)/2004

12 Renowacja zabytków Renowacja Zamku Królewskiego w Warszawie Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach Zamek Królewski w Warszawie to jeden z najwa niejszych symboli polskiej paƒstwowoêci. Najpierw siedziba ksià àt mazowieckich, a od koƒca XVI w rezydencja g ów koronowanych oraz siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zosta prawie ca kowicie zniszczony podczas II wojny Êwiatowej. Niezwyk a decyzja ze stycznia 1971 r. doprowadzi a jednak do pe nej rekonstrukcji zabytku, ukoƒczonej w 1984 r. Od kilku lat trwajà na Zamku prace konserwatorskie, których celem jest ju nie tylko odbudowa pe nej bry y kompleksu, ale te nadanie elewacjom charakteru najbardziej zbli onego do orygina u. W tym bardzo trudnym zadaniu bierze udzia równie firma Sto-ispo podejmujàc si przygotowania technologii materia ów wykoƒczeniowych zamkowych elewacji, a ostatnio tak e przynale nych do Zamku Arkad Kubickiego. Pierwsze prace dotyczy y g ównie elewacji zachodniej wraz z wie à zegarowà i dziedziƒcem wewn trznym. Jak zawsze przy renowacji priorytetem technologicznym by a trwa oêç wykonanych pow ok zewn trznych zdecydowano si wi c na farb krzemoorganicznà isposil, której wysoka paro- przepuszczalnoêç, przy jednoczesnej hydrofobowoêci, gwarantowa y odpornoêç nawet na silne deszcze. Jednak przy póêniejszym planowaniu aran acji estetycznej kolejnych elewacji zwrócono uwag na innà mo liwoêç zamkni cia kolorystycznego fasad przez wybarwienia tynku w masie. Taka technologia, ze wzgl du na bardzo charakterystyczny efekt zatarcia tynku, powinna zbli yç si bardziej do wczesnobarokowych elewacji z czasów Zygmunta III. Jak si okaza o, realizacja nie by a atwa, poniewa na koƒcowy efekt estetyczny nak ada si nie tylko sam przygotowany tynk, ale te sposób i warunki jego zacierania przez wykonawców. Ponadto, po licznych próbach, zdecydowano si na bardzo g bokà czerwieƒ, której uzyskanie wymaga o dodawania du ej iloêci pigmentu do zaprawy. Mia o to ogromne znaczenie, szczególnie przy elewacji po udniowej, najbardziej nara onej na bezpoêrednie dzia anie promieni s onecznych. Wybór materia u musia oczywiêcie uwzgl dniaç równie wymogi technologiczne. Na elewacji znajdowa y si przecie wyprawy nak adane przy rekonstrukcji. Ich stan by ogólnie dobry, ale tynki wymaga y miejscowych napraw; ponadto nad kamiennym coko- em widoczne by y miejscowe zawilgocenia muru wraz ze szkodliwymi solami. Po wielu konsultacjach specjaliêci Sto-ispo zaproponowali, by wi kszoêç zapraw przygotowaç w oparciu o wapna hydrauliczne zawierajàce dodatki tufu wulkanicznego reƒskiego trassu, na cokole zaê wykonaç pas tynków renowacyjnych. Rodowód trassu si ga czasów rzymskich, poniewa to w aênie staro ytni Rzymianie jako jedni z pierwszych stosowali tufy wulkaniczne (pucolana, ziemi santoryƒskà oraz trass z Nadrenii) w swoich zaprawach. Dzi ki trassowi zaprawa wapienna nabiera a cech hydraulicznych, znacznie zmniejsza si jej skurcz, wielokrotnie ros a wytrzyma oêç i co najwa niejsze odpornoêç na kwaêne Êrodowisko, a z takimi w aênie warunkami mamy obecnie stale do czynienia. Do wymiany tynków podk adowych wybrano lekkà wypraw wapienno-trassowà Trass-Kalk-Maschinenleichtputz materia o doskona ej dyfuzji pary wodnej i cechach dopasowanych zarówno do warunków s abego pod o a jak i agresywnego Êrodowiska zewn trznego. Na cokole zaê na o ono pas szerokoporowych tynków renowacyjnych, których zadaniem by a kumulacja ewentualnych soli rozpuszczalnych bez blokowania wilgoci zawartej w murze. Dopiero na tak przy- Sto NowoÊci 2(6)/

13 Liczne fragmenty ceglane elewacji po udniowej równie poddano zabiegom konserwatorskim W Arkadach Kubickiego prace jeszcze trwajà gotowane pod o e mo na by o nak adaç zacierk. Wybarwiony w specjalnym kolorze materia Sanierhaftputz, zawiera dodatki mikrow ókien zwi kszajàce jego elastycznoêç na mieszanym pod o u. Receptura materia u uwzgl dnia a te odpowiednià wytrzyma oêç, która musia a byç dopasowana do lekkich wypraw podk adowych. Na elewacji po udniowej znajdujà si tak e liczne fragmenty ceglane, które równie poddano zabiegom konserwatorskim. Nale a o wymieniç doêç du y procent spoin oraz uzupe niç ubytki w cegle. Równie tutaj Sto-ispo zaproponowa o specjalne zaprawy wapienno- -trassowe, które ze wzgl du na doskona e w asnoêci, najlepiej spe nià swoje zadanie. Jako spoiny wykorzystano zapraw HMF o historycznej recepturze, przygotowanej w kolorze be owo-piaskowym. Ubytki w cegle wype niono specjalnà barwnà zaprawà tzw. sztucznym kamieniem, o cechach mechanicznych i kapilarnych dopasowanych do pod o a. Prace na elewacji po udniowej trwa y praktycznie dwa sezony. Jednak najwi kszy i najtrudniejszy technologicznie zakres prac dotyczy elewacji od strony Wis y wraz z przylegajàcymi Arkadami Kubickiego. Ta cz Êç Zamku to efekt wielu przebudów prowadzonych z inicjatywy Augusta III, nast pnie Stanis awa Augusta a do I pol. XIX w., kiedy to Zamek by siedzibà carskich namiestników. Ca oêç kompleksu, usytuowana na skarpie, wymaga a w dolnej cz Êci bardzo wielu prac konstrukcyjnych i uszczelniajàcych. Podobnie jak w przypadku elewacji zamkowych, Sto-ispo i tutaj mia- a za zadanie przygotowanie technologii wykoƒczeniowych p aszczyzn elewacji. Zadanie wydawa oby si proste, wszak doêwiadczenia i wymagania z górnych fasad znacznie u atwia y decyzje ale tym razem rekonstruowano w ca oêci boniowane tynki o doêç du- ej gruboêci. Ponadto wiele prac nak ada o si na siebie, a terminy wykonania by y krótkie. Mia o to ogromne znaczenie, szczególnie po wczeêniejszych doêwiadczeniach, kiedy warunki temperatury i wilgotnoêci nak adania zacierek mia y wp yw na ich wyglàd. Równie tutaj zdecydowano si na wyprawy wapienno-trassowe, ale tym razem, ze wzgl du na wi kszà gruboêç, podk ady wykonano z szybciej wià àcej i nieco mocniejszej wyprawy Trass- Werksteinmörtel. Poniewa wyprawy wapienne, nawet wià àce hydraulicznie, wymagajà doêç d ugiego czasu sezonowania, a ze wzgl dów okoliczno- Êciowych nale a o nadaç pracom ju na tym etapie wymagalny efekt estetyczny, na o ono tymczasowe wykoƒczenie barwne na bazie mineralnej warstwy kontaktowej StoPrep Miral. Specjalna warstwa nie przeszkodzi w na o eniu koƒcowych barwnych zacierek tynkarskich. W Arkadach Kubickiego prace wykoƒczeniowe jeszcze trwajà. Robert Koprowicz Produkty Sto-ispo zastosowane przy renowacji Zamku Królewskiego w Warszawie: StoPrim Fungal StoPrep Miral Isposil Trass-Kalk-Maschinenleichtputz Trass-Werksteinmörtel Sanierhaftputz HMF Historischer-Mauer-Putz und Fugenmörtel NSR Natur-, Sandstein und Restauriermörtel Najwi kszy i najtrudniejszy technologicznie zakres prac wykonywany jest po stronie wschodniej 13 Sto NowoÊci 2(6)/2004

14 Budowa ma ych domów StoTherm Classic na elewacjach domów o szkielecie drewnianym Europrodukt Uk adanie membrany paroizolacyjnej Domy jednorodzinne buduje si w Polsce g ównie z materia ów ceramicznych i gazobetonu. Dotychczasowe próby upowszechnienia domów o konstrukcji drewnianej, montowanych z lekkich wielkowymiarowych prefabrykatów o znakomitych w aêciwoêciach izolacyjnych i zdrowotnych, tych preferencji nie zmieni y. Powód by prosty: zapominano o re imach jakoêciowych, których Êcis e przestrzeganie na ka dym etapie produkcji prefabrykatów i ich monta u na placu budowy stanowi nieodzowny warunek powodzenia. Teraz za sprawà jakoêci domów produkowanych przez Unibud Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim to si zmienia. Te domy cieszà si powodzeniem tak e na najbardziej wymagajàcym rynku niemieckim, zdobywajà rynek austriacki, szwajcarski, duƒski Katalog produkowanych przez Unibud domów o powierzchni od 80 do ponad 200 m. kw. zawiera kilkadzie- siàt projektów, w których zastosowano ró ne rozwiàzania architektoniczne, techniczne i funkcjonalne. Te projekty mogà byç poddawane modyfikacjom zale nie od wymagaƒ i potrzeb przysz ych u ytkowników. Producent podejmuje si równie realizacji projektów nietypowych, dostarczonych przez klientów. Technologi produkcji i monta u domów o szkielecie drewnianym naby Unibud w 1993 r. w Danii. Od tego czasu jest ciàg e doskonalona, zw aszcza pod kàtem wymogów rynku niemieckiego. Unibud sta si liczàcym si w Europie producentem domów z lekkich prefabrykatów drewnopochodnych. W 2000 roku firma zosta a cz onkiem elitarnego niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia JakoÊci Budujàcych Domy. W tym samym roku polski Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club przyzna y Unibudowi Medal Europejski za jakoêç produkowanych domów, zaê w roku 2003 Ministerstwo Gospodarki wyró ni o je tytu- em Europrodukt Prefabrykowane elementy domów o szkielecie drewnianym powstajà w ogromnej hali, wzniesionej przed laty na potrzeby zgo a innego budownictwa, opartego na prefabrykacji betonowej. Na poczàtku taêmy produkcyjnej, wyposa onej w skomplikowane urzàdzenia technologiczne, pi trzà si pi knie pouk adane sosnowe belki, drewnopochodne p yty i kolorowe opakowania z we nà mineralnà. Z nich to, krok po kroku, zaczynajà wy aniaç si zarysy elementów domów. Podobne do siebie, ale ka dy inny wykonywany ÊciÊle wed ug w drujàcej razem z nim dokumentacji. W trakcie nast pujàcych po sobie operacji element w zale noêci od przeznaczenia wzbogaca si o kolejne komponenty: g ównà warstw ocieplajàcà, membran paroizolacyjnà, gipsowe p yty Êcian wewn trznych, okna lub drzwi wewn trzne, elementy instalacji elektrycznej, dodatkowà zewn trznà warstw ocieplajàcà systemu Sto- Therm Classic lub w zale noêci od yczenia zamawiajàcego StoTherm Codziennie taêm produkcyjnà Unibudu opuszcza komplet elementów domu Sto NowoÊci 2(6)/

15 Vario. Na koƒcu hali gotowe elementy konkretnego domu trafiajà do centrum obróbczego, gdzie nast puje ich wzajemne precyzyjne dopasowanie. Po tej operacji dom w elementach jest gotowy do wysy ki. Codziennie jeden dom. Sukces bialskopodlaskiego Unibudu zasadza si na bezkompromisowym podejêciu do szeroko pojmowanej jakoêci. Poczàwszy od czynnoêci projektowych, poprzez dobór materia- ów, proces produkcji elementów domów, a na ich monta u na placu budowy i ostatecznym wykoƒczeniu skoƒczywszy. Ca y proces inwestycyjny powstawania domów Unibudu przebiega zgodnie zasadami systemu jako- Êci 9001 i jest nadzorowany przez niemiecki Instytut Materia ów Budowalnych w Dreênie, którego przedstawiciele kilka razy w roku przeprowadzajà na miejscu audyt weryfikacyjny. Dlaczego zdecydowaliêcie si na zastosowanie materia ów Sto-ispo do ocieplania i wykaƒczania elewacji waszych domów? zapyta em oprowadzajàcego mnie po halach produkcyjnych Unibudu Adama Szki àdzia, kierownika Dzia u Projektowania i Marketingu. Odpowiedê brzmia a: To by wybór podyktowany przede wszystkim wymogami jakoêciowymi. Si gn liêmy po materia y lidera jakoêci na rynku niemieckim, bo tam sprzedajemy wi kszoêç produkowanych przez nas domów. W sumie sprzedaliêmy ju tam ponad 800 domów. Wspó praca Unibudu ze Sto-ispo zacz a si przed dwoma laty i nie ogranicza si jedynie do dostaw zamówionych materia ów. Aktualnie specjaliêci obu firm wspólnie pracujà nad nowà metodà zmechanizowanego nak adania warstw systemu StoTherm Classic na zewn trzne p aszczyzny elementów domów. Doradcy techniczni Sto-- ispo sà tu cz stymi, mile widzianymi goêçmi. Teodor Wernicki Materia y Sto-ispo stosowane przy produkcji prefabrykowanych elementów domów Unibudu System StoTherm Classic L: klej Sto-Dispersionskleber u ywany do przyklejania lamelowej we ny mineralnej Paroc (5 cm) do Êcian zewn trznych; bezcementowa masa zbrojàca Sto-Armierungsputz u ywana do zatapiania siatki zbrojàcej Sto-Systemgewebe Classic na powierzchni p yt lamelowej we ny mineralnej Paroc; tynk nawierzchniowy organiczny Stolit K lub Stolit R stanowiàcy elewacyjnà warstw zewn trznà. System StoTherm Vario: klej Sto-Dispersionskleber u ywany do przyklejania p yt styropianowych (5 cm) do elementów Êcian zewn trznych; mineralna zaprawa zbrojàca StoLevell Uni u ywana do zatapiania siatki zbrojàcej Sto-Glasfasergewebe na powierzchni p yt styropianowych; pow oka poêrednia StoPutzgrund; tynk nawierzchniowy Stolit K lub R stanowiàcy elewacyjnà warstw zewn trznà. 15 Sto NowoÊci 2(6)/2004

16 AktualnoÊci Seminaria StoDesign Kolejne spotkania szefa Studia StoDesign Uwe Koosa z polskimi architektami odby y si w Bia- ymstoku i Gdaƒsku. Zorganizowane przez Stoispo seminaria, równie tym razem poêwi cone kolorystyce w architekturze, cieszy y si licznà frekwencjà i ywym zainteresowaniem. Fachowe, ale odbiegajàce od stereotypów podej- Budowaç Êwiadomie Ukaza a si drukiem oraz w wersji elektronicznej nowa edycja PROGRAMU PRO- DUKCJI Sto-ispo. Katalog prezentuje pe ny wachlarz produktów firmy z podzia em na trzy g ówne grupy asortymentowe: materia y elewacyjne, materia y s u àce Sto NowoÊci Czasopismo wykonawców budowlanych nr 2(6)2004 nak ad: egz. Wydawca: Sto-ispo sp. z o.o., Warszawa, ul. Zabraniecka 15 Redakcja: Teodor Wernicki, Aleksandra Zych-Màczka Warszawa, ul. Zabraniecka 15, tel. (22) fax (22) , Zamówienia bezp atnej wysy ki Sto NowoÊci prosimy przesy aç faksem: (22) Êcie do roli koloru w kszta towaniu estetycznego Êrodowiska cz owieka, jakie zaprezentowa Uwe Koos, wzbudzi o o ywionà dyskusj na temat koniecznoêci i sposobów eliminowania szarzyzny miejskich blokowisk, ciàgle dominujàcych w pejza u polskich miast, nie tylko Bia egostoku i Gdaƒska. Bia ostockie seminarium Studia StoDesign zgromadzi o ponad szeêçdziesi ciu architektów z województwa podlaskiego, g ównie m odych, zainteresowanych wykorzystaniem doêwiadczeƒ firmy Sto-ispo w swej dzia alnoêci zawodowej. Uczestniczyli w seminarium tak e ludzie z urz du zajmujàcy si sprawami estetyki i urbanistyki, m. in. naczelny plastyk miasta, czy kierownik wydzia u urbanistyki i architektury. W Gdaƒsku seminarium odbywa o si w pi knych wn trzach zabytkowego Dworu Oliwskiego, Êwie o odnowionych wed ug koncepcji kolorystycznej S awomira Lipiƒskiego, przy u yciu farb Sto-ispo. Równie licznie zgromadzeni architekci Trójmiasta ywo interesowali si prezentowanymi przez Uwe Koosa mo liwoêciami nieszablonowego zastosowania koloru w procesach modernizacji miejskich blokowisk, jak równie w tworzeniu ambitnej architektury wspó czesnej. W gdaƒskim seminarium uczestniczyli znani w TrójmieÊcie architekci, laureaci krajowych i mi dzynarodowych konkursów architektonicznych. Architektura i kolor sà ze sobà nierozerwalnie zwiàzane. Kolor stanowi o indywidualnoêci domu, wp ywa na jego emocjonalny odbiór i samopoczucie mieszkaƒców. Kto tworzy profesjonalne koncepcje kolorystyczne potrzebuje profesjonalnych instrumentów. Konkretnà odpowiedzià firmy Sto-ispo na potrzeby twórców architektury stanowi przebogaty system kolorystyczny StoColor (772 barwy), ju prezentowany na amach Sto NowoÊci (nr 1/3/2002). Mogli si z nim zapoznaç równie uczestnicy seminariów StoDesign. Seminaria b dà kontynuowane w kolejnych regionach Polski. do wykaƒczania wn trz oraz materia y do napraw i ochrony betonu. W sumie 262 produkty Sto-ispo. Przejrzysty uk ad katalogu, krótkie informacje wprowadzajàce do ka dej z wy ej wymienionych grup materia owych, a przede wszystkim precyzyjnie sformu owane wyczerpujàce dane o w aêciwo- Êciach poszczególnych produktów sprawiajà, e wydawnictwo z powodzeniem spe nia rol podr cznego kompedium, przydatnego w pracy zarówno architekta, jak i inwestora czy wykonawcy budowlanego. Ca oêç dope niajà zamieszczone w osobnym rozdziale informacje o systemie kolorystycznym StoColor, u atwiajàcym prac architekta. Wydawnictwo dostarczajà zainteresowanym bezp atnie regionalni doradcy handlowi Sto-ispo. StoJournal czasopismo projektantów, architektów i inwestorów. Ukazuje si dwa razy w roku. Kolejne wydania StoJournal zawierajà obszerne informacje dotyczàce wybranego tematu, wsparte prezentacjà interesujàcych pod wzgl dem architektonicznym obiektów budowlanych oraz szczegó ów technicznych zastosowanych rozwiàzaƒ. Zamówienia bezp atnej wysy ki StoJournal prosimy przesy aç faksem: (22)

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na:

Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na: Zyskaj na czasie! Nowa zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 Innowacja 2w1 Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na: szybsze ukoƒczenie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

* PRODUKTY * TECHNOLOGIE

* PRODUKTY * TECHNOLOGIE 5 SKAŁA TYCHY Grupa GRYLEWICZ * PRODUKTY * TECHNOLOGIE VII FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO Katowice 10-11 czerwiec 2015 5 15 MINUT 900 sec TO WYMUSZA FORMĘ I TEMPO PREZENTACJI Adam Grylewicz 2 45 ZRÓDŁA DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic.

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Ciep o tam, gdzie jest potrzebne W przypadku budynków z gara ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40 4 Spis treści Spis treści Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155 Technologia betonu 10-40 1. Składniki betonu i ich zadania 10 1.1. Cement znormalizowany 10 1.1.1. Jak przebiega proces twardnienia cementu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach autorzy: dr in. Anna Charkowska dr in. Maciej Mijakowski dr in. Jerzy Sowa Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2005 Copyright 2005 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU:

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: zał. Nr 8.1 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA NA SKAWIE NA DZIAŁKACH NR EWID. 4038/2, 5565/5 PRZY UL. NAD SKAWĄ W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne Anna Ulrych Plan wynikowy Przedmiot: Materiały fryzjerskie Kierunek : Technikum Usług Fryzjerskich- rok szkolny 05/ 06 Liczba godzin: 76 Liczba godzin w roku szkolnym: KL.II Lp. Tematyka Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF

BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF SZKOLENIA DLA LAKIERNIKÓW POZIOM I Czas szkolenia: 3 dni 8:30-13:00 CZ Âå TEORETYCZNA Proces przygotowania pod o a stalowego, aluminium, powierzchni ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Z CZEGO SŁYNIE SZWAJCARIA

Z CZEGO SŁYNIE SZWAJCARIA Z CZEGO SŁYNIE SZWAJCARIA 3. Miejsce Zegarki 4. Miejsce Czekolada 1. Miejsce SERY - 400 rodzajów 2. Miejsce BANKI: 283 Z CZEGO SŁYNIE SZWAJCARIA Budowa Lötschbergu /34 km/ rozpoczęła się 1999 roku. Ukończono

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania. ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczące określenia stanu warstw izolacyjnych dachu oraz analiza wykonanych zdjęć termowizyjnych, budynku zajezdni trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Nowe Miasto Lub., 26.11 2010 r. ZP.3431-11/10 ZAWIADOMIENIE

Nowe Miasto Lub., 26.11 2010 r. ZP.3431-11/10 ZAWIADOMIENIE ZP.3431-11/10 Nowe Miasto Lub., 26.11 2010 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona Teorie handlu Teoria cyklu życia produktu Vernona Teoria cyklu życia produktu Zgodnie z tą teorią lokalizacja produkcji zmienia się z jednych krajów na inne; Zmiany te zależą od poziomu rozwoju kraju i

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Partnerzy Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Produkty do wykonywania izolacji wodoszczelnych

Produkty do wykonywania izolacji wodoszczelnych Systemy materia ów budowlanych Uszczelnienia budowlane Budownictwo hydrotechniczne Naprawa betonu Posadzki przemys owe Systemy ochrony powierzchniowej Renowacja starego budownictwa Naprawa i zabezpieczanie

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawy polityczne i prawne tworzenia programu ograniczania niskiej emisji... 13

Spis treści. 1. Podstawy polityczne i prawne tworzenia programu ograniczania niskiej emisji... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 1. Podstawy polityczne i prawne tworzenia programu ograniczania niskiej emisji... 13 1.1. Polityka ekologiczna... 13 1.2. Programy ochrony środowiska... 14 1.3. Programy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Darecka Gdańsk, 10. 04. 2012 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865

Katarzyna Darecka Gdańsk, 10. 04. 2012 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 Katarzyna Darecka Gdańsk, 10. 04. 2012 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA Okna 2. kondygnacji w elewacji zachodniej gmachu głównego Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Widok budynku komunalnego od strony drogi. I.CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. BUDYNEK W ZAKRZEWIE PARCELE GM. BARUCHOWO I.1 Opis ogólny budynku. I.2 Opis szczegółowy budynku. I.3 Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI UL. SANATORYJNA 8/4, 8-550 PRABUTY PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7

WZORU UŻYTKOWEGO (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej OPIS OCHRONNY PL 61219 WZORU UŻYTKOWEGO @ yi (2\)Numer zgłoszenia:110963 /7J\ T,7 B65D 85/72 (22) Data zgłoszenia: 13.05.2000 B65D 85/36

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo