Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu"

Transkrypt

1 Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.) BUDOWA 13 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH PARTEROWYCH Z PODDASZAMI UŻYTKOWYMI GARAŻAMI DOBUDOWANYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAPLICA, NA DZIAŁCE NR EWIDENCYJNY 239 GMINA SOMONINO INWESTOR Maniewski Janusz ul. Necla 4/ Wejherowo tel Zespół autorski: dr inż. Anna Demczuk mgr inż. Ewa Gutowska Gdańsk, lipiec 2012 r.

2 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ 3. RODZAJ PLANOWANEJ TECHNOLOGII 4. EWENTUALNE WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 5. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 7. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO 8. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 9. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004r. O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 2

3 Wstęp Karta informacyjna opracowana została dla przedsięwzięcia: Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, parterowych, z poddaszami użytkowymi, garażami dobudowanymi wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Kaplica na działce nr ewidencyjny 239, gmina Somonino. Inwestor: Maniewski Janusz ul. Necla 4/1, Wejherowo Karta informacyjna zawiera informacje dotyczące kwalifikacji przedsięwzięcia wymagane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismo nr RDOŚ-Gd-PNII AS z dnia r. 1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Rodzaj przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, parterowych, z poddaszami użytkowymi, garażami dobudowanymi wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Kaplica, na części działki nr ewidencyjny 239, gm. Somonino. Teren lokalizacji przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino, który utracił ważność z końcem 2003 roku, teren ten przeznaczony był na cele upraw polowych z dopuszczeniem do zabudowy uzasadnionej potrzebami prowadzonego gospodarstwa rolnego, ogrodniczego lub innej produkcji rolniczej. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Somonino przedmiotowy teren wskazany jest jako teren rolno-osadniczy, na którym dopuszcza się zabudowę, położony w prawdopodobnym kierunku zabudowy. Planowana na terenie działki nr 239 budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami dobudowanymi wraz z infrastrukturą nie wymaga wprowadzenia zmiany przeznaczenia terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino. 3

4 Skala przedsięwzięcia Działka nr 239 w m. Kaplica ma powierzchnię 3,3003 ha. Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dobudowanymi garażami planowana jest na części działki nr 239 o powierzchni ok. 2,1 ha. Na każdej posesji planuje się: - dom mieszkalny: powierzchnia zabudowy budynku ok. 211 m 2, kubatura 1000 m 3, wysokość zabudowy ok. 8 m (dwie kondygnacje naziemne), szerokość elewacji frontowej 17,00 m z tolerancją ± 20%, dach dwuspadowy (kąt nachylenia połaci dachowych ), wysokość kalenicy od średniego poziomu terenu przed wejściem do budynku 9,5 m; garaż dobudowany do budynku mieszkalnego z dachem czterospadowym oraz dojazdem do garażu stanowiącym dwa naziemne miejsca postojowe. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia zabudowy dla trzynastu planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszami użytkowymi, garażami dobudowanymi wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej podana jest w tabeli. Zestawienie powierzchni zabudowy oraz powierzchni utwardzonej Lp. Przedmiot zabudowy Na jednej działce [m 2 ] Na trzynastu działkach [m 2 ] 1. Budynek mieszkalny 98, ,5 2. Garaż 42,2 548,6 3. Taras 22,0 286,0 4. Schody zewnętrzne 2,2 28,6 5. Dojazd do garażu 56,4 733,2 6. Dojście do budynku 14,0 308,0 Łączna powierzchnia 235, ,9 Sprawdzenie warunku z punktu 2 pkt f decyzji o warunkach zabudowy mówiący, że powierzchnia biologicznie czynna min. 60 %. Dla przyjętej do analizy najmniejszej działki budowlanej z planowanych do wydzielenia, czyli działki nr 4 o powierzchni m 2, wymagana powierzchnia biologicznie czynna wynosi minimum 600 m 2. 4

5 Powierzchnia zabudowy dla tej działki stanowi 235, 3 m 2, w związku z czym powierzchnia biologicznie czynna wyniesie: m 2 235,3 m 2 = 764,7 m 2 > 600 m 2 - warunek zostanie spełniony. Projektowana infrastruktura techniczno-komunikacyjna na terenie zabudowy obejmować będzie: - wjazd na posesję drogą gminną (działka nr 9) oraz drogami planowanymi do wydzielenia (działki o numerach 14, 15, 16), które stanowić będą wewnętrzne drogi dojazdowe o podłożu gruntowym. Na terenie każdej posesji planuje się przygotować dwa miejsca postojowe, - zaopatrzenie w wodę - z wodociągu wiejskiego zgodnie z warunkami Gminnego Zakładu Remontowo-Usługowego w Somoninie, - zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii energetycznej na warunkach gestora sieci, - odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych po uzyskaniu zapewnienia wywozu nieczystości płynnych zgodnie z warunkami Gminnego Zakładu Remontowo-Usługowego w Somoninie, - ogrzewanie preferowane z niskoemisyjnych źródeł kopalnych (węgiel, gaz propan-butan, olej opałowy), - odpady komunalne składować w przeznaczonych do tego celu pojemnikach oraz zawrzeć umowę na ich wywóz na składowisko odpadów wskazane przez Urząd Gminy, - wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo w granicach działki. - Inwestor planuje utworzenie dróg wewnętrznych o szerokości 8 m, które planuje wydzielić jako działki nr 14, 15 i 16. Dodatkowo zostanie wydzielony pas terenu o szerokości 2-3 m stanowiący działkę nr 17 przeznaczoną na poszerzenie istniejącej już drogi gminnej nr 9. Ponadto zostanie wydzielony pas terenu o szerokości 4 m (działka nr 18) przeznaczony na utworzenie nowej drogi. Wymienione drogi będą terenami nieutwardzonymi, gruntowymi, podobnie jak ma to miejsce obecnie na przeważającym obszarze w miejscowości Kaplica. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawianiu się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 5

6 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Kaplica, gmina Somonino. Miejscowość Kaplica leży przy drodze gminnej łączącej dwie główne trasy komunikacyjne regionu: drogę krajową nr 20 oraz drogę wojewódzką nr 224. Wjazd na działkę nr 239 z drogi gminnej nr 9, łączącą się w dalszej odległości ok. 500 m z drogą wojewódzką nr 224. Położenie miejscowości Kaplica w regionie Źródło: mapy.google.pl Inwestycja jest zlokalizowana na terenach rolnych klasy PsV i N (pastwiska i nieużytki) o powierzchni ok. 2,1 ha. Gleby te mają charakter mułowo-torfowy pochodzenia organicznego oraz brunatny wyługowany i brunatny kwaśny. Na terenie objętym inwestycją występuje naturalne oczko wodne oznaczone jako nieużytek N. Nie przewiduje się likwidacji tego oczka wodnego. W obrębie 4/5 - Kaplica znajduje się Zespół studni odwodnieniowych, który przechodzi przez całą działkę inwestora nr 239 od strony północnej w kierunku południowym do granicy z działką nr 223/6. 6

7 Odwodnienie przechodzi przez granicę działki 239 na działkę 223/6 i dalej biegnie w kierunku południowym. Studnie odwodnieniowe na działce inwestora są usytuowane równolegle do drogi gminnej nr 9. Studnie wykonane są z kręgów betonowych, posadowionych na głębokości ok. 5m poniżej terenu w odległości co ok. 50 m każda. Pod powierzchnią gruntu studnie połączone są ze sobą rurą betonową o średnicy 50 cm. Wody odprowadzane są do rowu melioracyjnego położonego ok. 500 m od południowej granicy działki nr 239. Obszar przedsięwzięcia bezpośrednio sąsiaduje z gruntami rolnymi, istniejące zainwestowanie na działkach sąsiednich w odległości min. 630 m we wszystkich kierunkach to zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa, drogi, tereny rolnicze, tereny leśne, wydzielone działki budowlane. Na działce nr 231 znajduje się budynek mieszkalny, piętrowy, przykryty stropodachem płaskim. W obszarze analizowanym najbliżej przedmiotowej działki zlokalizowane są budynki piętrowe dwukondygnacyjne ze stropodachami płaskimi oraz budynki piętrowe z poddaszami użytkowymi, dachami dwuspadowymi o kącie nachylenia połaci dachowych około Budynek mieszkalny na działce nr 236 jest budynkiem dwukondygnacyjnym na podwyższonej piwnicy ze stropodachem płaskim. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, który charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz obszarami leśnymi, gdzie wyróżnia się zespoły buczyn niżowych żyznej i kwaśnej (ubogiej). Teren znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej. Teren przewidziany pod inwestycję jest niezabudowany bez pokrycia szatą roślinną. Dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Inwestycja nie wymaga sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Wyłączenie terenów z użytkowania rolnego i leśnego Teren nie jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) oraz rozporządzeniami Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 164, poz i 1589 z 2003 r.). Działka nr 239 o powierzchni 3,3003 ha stanowi grunty rolne klasy PsV i N, które zgodnie z przepisami ustawy z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. z 2004r. Dz. U. nr 121, poz ze zm.) nie wymagają 7

8 zgody marszałka na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze w procedurze zmiany planu miejscowego. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. z 2004r. Dz. U. nr 121, poz ze zm.) wymaga wyłączenia z produkcji rolnej przed wydaniem pozwolenia na budowę terenu pod budynkami mieszkalnymi i nawierzchniami utwardzonymi. Kwalifikacja przedsięwzięcia Budowa na działce nr 239 trzynastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dobudowanymi garażami o powierzchni zabudowy oraz powierzchni utwardzonej 0,3058 ha nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane - 3 ust. 1 pkt 53 b - zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni nie mniejszej niż: - 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnie terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Budowa na działce nr 239 trzynastu garaży (dobudowanych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych) wraz z miejscami postojowymi, o powierzchni zabudowy 0,1281 ha nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane - 3 ust. 1 pkt 56 a. Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 8

9 2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ. Zestawienie powierzchni - stan istniejący: - powierzchnia działki m 2 - powierzchnia zabudowy - 0 m 2 - powierzchnia utwardzona - 0 m 2 - powierzchnia działki biologicznie czynna m 2 Zestawienie powierzchni - stan projektowany pod budowę 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dobudowanymi garażami - powierzchnia działki - ok m 2 - powierzchnia zabudowy - ok m 2 - powierzchnia utwardzona - ok m 2 - powierzchnia działki biologicznie czynna - ok m 2 Przedsięwzięcie planowane jest na terenie wolnym od zabudowy. Realizacja inwestycji nie będzie się wiązać z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Zostanie zachowane oczko wodne jako nieużytek N. 3. RODZAJ PLANOWANEJ TECHNOLOGII Program inwestycji obejmuje budowę 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszami użytkowymi oraz z dobudowanymi garażami. Przewiduje się realizację przedsięwzięcia w nawiązaniu do tradycji budownictwa regionalnego, materiały i elementy wykończeniowe obiektów nawiązujące do tradycji budownictwa miejscowego. Budynki będą wyposażone w: - instalację zimnej wody podłączoną do wodociągu wiejskiego, - zbiorniki bezodpływowe na gromadzenie ścieków sanitarnych, - ogrzewanie, na które składać będzie się własny kocioł grzewczy na niskoemisyjne źródła kopalne oraz wewnętrzna instalacja grzewcza, - przyłącze energetyczne oraz wewnętrzną instalację elektryczną, - pojemniki na segregowanie odpadów komunalnych. 9

10 4. EWENTUALNE WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Rozpatrując warianty inwestycji, należy brać pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, ekonomiczne, technologiczne i społeczne. W kontekście lokalizacji inwestycji na obszarze otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, brak realizacji przedsięwzięcia czy też jego realizacja nie wpływa na elementy podlegające ochronie, ponieważ takie elementy w miejscu realizacji przedsięwzięcia nie występują. Przedsięwzięcie będzie realizowane na pastwiskach i nieużytkach oznaczonych odpowiednio PsV i N na podstawie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej. Na jednej z działek pod budowę domu jednorodzinnego występuje naturalne oczko wodne oznaczone jako nieużytek N. Inwestor nie planuje likwidacji tego oczka wodnego. 1) Wariant zerowy bez inwestycji. Wariant bezinwestycyjny polegający na nie podejmowaniu budowy domów jednorodzinnych, nie wpłynie na środowisko, gdyż sposób użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Pastwiska i nieużytki nie są i nie będą wykorzystywane do celów produkcji rolnej, gdyż ze względu na niską klasę bonitacyjną ziemi nie przynoszą one korzyści ekonomicznych ani Inwestorowi, ani też gminie Somonino. Działalność rolnicza sprzeczna jest z rachunkiem ekonomicznym oraz planami Inwestora. Zaniechanie realizacji inwestycji zahamowałoby proces budowy infrastruktury mieszkaniowej w gminie i sprawiłoby, że gmina stawałaby się coraz mniej atrakcyjnym miejscem wobec innych gmin oraz nie osiągałaby żadnych korzyści finansowych (wpływy z podatku od nieruchomości oraz z podatków dochodowych od mieszkańców). 2) Wariant wybrany do realizacji. Budowa trzynastu domów jednorodzinnych na pastwiskach i nieużytkach przyczyni się do wzrostu gospodarczego i ekonomicznego gminy. Inwestycja spowoduje ożywienie miejscowości Kaplica, ze względu na fakt, że przyszli właściciele działek budowlanych pochodzić będą w większości z oddalonego o 45 km Trójmiasta. Wybudowane przez nich nowe domy z kwaterami turystycznymi oraz mała infrastruktura gastronomiczna przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie co wpłynie korzystnie na ożywienie lokalnego rynku pracy, spowoduje zmniejszenie wysokiej stopy bezrobocia, w tym bezrobocia ukrytego, mającego szczególne znaczenie w gminach rolniczych o rozdrobnionej strukturze agrarnej. 10

11 Mieszkańcy miejscowości Kaplica jak i całej gminy Somonino zostaną zatrudnieni na etapie budowy domów jednorodzinnych i późniejszym związanym z obsługą ruchu turystycznego. Wypełni to brakującą lukę na terenie miejscowości Kaplica i stanie się ważnym ogniwem w infrastrukturze turystycznej całej gminy oraz Gmin Szwajcarii Kaszubskiej w ramach Programu Organizacji i Rozwoju Turystyki Kaszubski Pierścień. Wariant wybrany do realizacji przez Inwestora jest jednocześnie najkorzystniejszym wariantem dla środowiska. W bezpośrednim otoczeniu inwestycji, na części działki nr 239, będącej w gestii Inwestora, nie planuje się działań mogących w istotny sposób negatywnie oddziaływać na środowisko. Na podstawie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej przedmiotowa działka to pastwiska PsV i nieużytki N. Nie stwierdzono występowania drzew. Zidentyfikowano jedno oczko wodne, które zostanie zachowane jako walor tego terenu. Przedstawiony wariant inwestycji oraz wariant technologiczny wykazują neutralność w zakresie wpływu na Kaszubski Park Krajobrazowy i jego otulinę oraz elementy przyrody prawem chronione. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny leśne, skupiska buczyny kwaśnej, dla ochrony których został ustanowiony Kaszubski Park Krajobrazowy i jego otulina. Lokalizacja inwestycji została wybrana optymalnie pod względem braku znaczącego oddziaływania na środowisko w Kaszubskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie oraz na zidentyfikowane elementy przyrody prawem chronione. 5. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII Faza budowy Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie budowy wykorzystanie takich materiałów jak: woda (cele socjalne), beton, piasek, żwir, podsypka cementowo- piaskowa, gazobeton, cegła, pustak ceramiczny, kostka brukowa, dachówka i inne. Zostanie także zużyta pewna ilość energii elektrycznej. Przy realizacji przedsięwzięcia wykorzystane będą maszyny i pojazdy, które będą zużywać paliwo (olej napędowy). 11

12 Wszystkie materiały wykorzystywane podczas budowy będą zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Zużycie materiałów zostanie określone w projektach wykonawczych. Materiały, które są szkodliwe dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia. Faza eksploatacji zespołu 13 budynków mieszkalnych Szacunkowe zapotrzebowanie na: - wodę wynosi 13 m 3 /dobę, - energię elektryczną wynosi 208 kw, - gaz - nie dotyczy, sieć gazowa nie występuje, - paliwa do ogrzewania budynków - przewiduje się węgiel (ok. 6 Mg/rok dla jednego budynku) lub inne źródła opału takie jak olej opałowy lub gaz propanbutan ze zbiornika zewnętrznego. 6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO Realizacja budowy 13 budynków jednorodzinnych z dobudowanymi garażami w trakcie trwania inwestycji nie będzie miała znaczącego i długofalowego oddziaływania na stan środowiska naturalnego. W analizie wpływu realizacji projektu na środowisko w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz w fazie eksploatacji należy uwzględnić m.in.: 1) Emisję hałasu w trakcie trwania robót budowlanych może wystąpić okresowo hałas związany z pracą maszyn i urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Jednakże wpływ ten będzie miał charakter krótkotrwały. Najbliższy teren akustycznie chroniony tj. zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ponad 300 m od planowanego przedsięwzięcia. Emisja hałasu w fazie budowy nie wpłynie na klimat akustyczny terenów zabudowy mieszkaniowej. Nie przewiduje się prowadzenia prac budowlanych w porze nocnej. 2) Emisję do powietrza w trakcie trwania prac budowlanych może wystąpić okresowo i krótkotrwale emisja spalin z silników maszyn budowlanych oraz pyłu. Oddziaływanie emisji substancji do powietrza będzie ograniczone do terenu przyległego do placu budowy i nie wpłynie na stan czystości powietrza na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Dla zminimalizowania tego wpływu wykonawca będzie użytkował sprawny sprzęt i środki transportu. 12

13 3) Wpływ na wody powierzchniowe realizacja inwestycji nie będzie wywierała negatywnego skutku na wody powierzchniowe, wykonawca powinien odizolować zaplecze budowlane od gruntu i wód gruntowych, materiały budowlane potrzebne w trakcie budowy będą przechowywane w szczelnych pojemnikach spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska. 4) Wpływ na powierzchnię terenu i szaty roślinnej realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane nie wpłyną na naruszenie powierzchni terenu oraz szaty roślinnej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca realizacji projektu. 5) Gospodarowanie odpadami, które prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmować będzie: - segregację wytwarzanych odpadów, gromadzenie i przechowywanie odpadów selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych, - usuwanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. 6) Ścieki bytowe. Na placu budowy będą ustawione przenośne toalety, z których ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków. 7. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO 7.1. Etap eksploatacji Z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia obejmującego budowę 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dobudowanymi garażami związane będą następujące rodzaje wprowadzanych do środowiska substancji i energii: Ilość i sposób odprowadzania ścieków, wód opadowych Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych Ścieki bytowe odprowadzane będą do bezodpływowych zbiorników na ścieki w ilości 13 m 3 /dobę i wywożone okresowo do oczyszczalni ścieków przez uprawnionego odbiorcę. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych Wody opadowe z dachów budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz garaży będą odprowadzane powierzchniowo w granicach działki. 13

14 7.1.2 Rodzaje odpadów, ilości i sposób postępowania z odpadami W projektowanym zespole 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych powstawać będą odpady komunalne. Odpady komunalne z frakcjami gromadzonymi selektywnie w ilości ok. 10 Mg/rok będą gromadzone w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach i okresowo wywożone przez wyspecjalizowane służby Emisja hałasu Źródłem hałasu może być ruch pojazdów samochodowych mieszkańców. Ruch pojazdów w obrębie projektowanego zespołu 13 budynków jednorodzinnych wraz z dobudowanymi garażami nie zmieni klimatu akustycznego w rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia Emisja do powietrza Emisja do powietrza z instalacji do ogrzewania budynków. W instalacjach do ogrzewania budynków spalany będzie węgiel kamienny, olej opałowy lub gaz propan-butan z zewnętrznego zbiornika. Emisja substancji ze spalania węgla będzie większa niż ze spalania oleju opałowego lub gazu propan-butan. W instalacji o mocy cieplnej 30 kw do ogrzewania jednego budynku zużycie węgla o wartości opałowej W r 26 MJ/kg wyniesie ok. 6 Mg/rok, max ok. 5 kg/h. Przy zawartości siarki w paliwie S c 0,6 %, zawartości popiołu A r 6% emisja gazów i pyłów ze spalania węgla w instalacji do ogrzewania jednego budynku wyniesie: Wskaźnik emisji Emisja max Emisja roczna [g/kg] [kg/h] [Mg/rok] Dwutlenek siarki 9,60 0,048 0,058 Dwutlenek azotu 3,64 0,018 0,022 Tlenek węgla 22,75 0,114 0,137 Pył całk. 12,00 0,060 0,072 Pył PM10 1,08 0,005 0,007 Sumaryczna emisja substancji do powietrza z instalacji grzewczych 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia dla substancji w powietrzu dla terenu kraju w miejscowości Kaplica. Emisja do powietrza z ruchu pojazdów 14

15 Nie przewiduje się wzrostu stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych w powietrzu spowodowanych ruchem samochodów w rejonie lokalizacji zespołu 13 budynków mieszkalnych Ryzyko wystąpienia poważnej awarii Analizowane przedsięwzięcie nie podlega przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. nr 58, poz.535 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do tego typu zakładów, ponieważ w zespole nie będą znajdować się substancje niebezpieczne w ilości powodującej zaliczenie do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, w tym przedostania się substancji szkodliwych do środowiska nie wystąpi Etap budowy KOD Rodzaje wprowadzanych do środowiska odpadów z budowy przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko RODZAJ ODPADU 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w Inne nie wymienione odpady Drewno Szkło Tworzywa sztuczne Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali żelazo i stal Mieszaniny metali Papa odpadowa Materiały izolacyjne różne Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , , Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. nr 185, poz ). Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz. 1206). 15

16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006r. nr 75, poz. 527 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku z 19 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2008 r. nr 235, poz ze zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006r. nr 49, poz. 356 ze zm.). 8. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się w przypadku przedsięwzięć projektowanych w granicach Polski, które mogłyby oddziaływać na środowisko na terytorium państw sąsiednich - stron Konwencji w Espoo. Dla planowanego przedsięwzięcia obejmującego budowę 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dobudowanymi garażami w m. Kaplica gm. Somonino w fazie budowy i eksploatacji, w związku z zakładaną technologią budowy, prognozowanym zużyciem surowców, materiałów, energii i wody oraz ograniczonym oddziaływaniem w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, nie przewiduje się powstania zagrożeń środowiska powodujących transgraniczne oddziaływanie. Prognozowane oddziaływanie na środowisko i warunki życia ludzi w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny, ograniczony do granic działki nr 239 w m. Kaplica. Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie będzie oddziaływać transgranicznie. 16

17 9. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Miejscowość Kaplica leży poza granicami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, jest położona na terenie otuliny Parku. Park ten jest największym powierzchniowo obszarem w Gminie Somonino. Miejscowość Kaplica sąsiaduje z Parkiem i jego otuliną od strony południowo wschodniej. Największym walorem naturalnym samej Kaplicy są lasy stanowiące 25 % powierzchni tej miejscowości oraz charakterystyczna dla całego obszaru Szwajcarii Kaszubskiej urozmaicona rzeźba terenu. Liczne wały moren czołowych i dennych, zagłębienia i rynny wytopiskowe oraz położone w pobliżu obszary sandrowe czynią ten obszar jednocześnie bardzo urozmaiconym. Zbiorowiska leśne tworzą tutaj zespoły buczyn niżowych żyznej i kwaśnej (ubogiej). Teren inwestycji jest objęty formami ochrony przyrody, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Położenie miejscowości Kaplica w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego Źródło: Z mapy wynika, że m. Kaplica znajduje się poza Parkiem, ale jest w jego otulinie: 17

18 - ciągła linia czerwona wyznacza granicę Parku, - przerywana linia czerwona wyznacza granicę otuliny Parku. Przedmiotowa działka nr 239 znajduje się ok. 500 m od granicy Krajobrazowego Parku Kaszubskiego i ok m od granicy otuliny Parku. W Kaszubskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie obowiązują ustalenia Rozporządzenia nr 11/98 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 września 1998r. zmieniającego Rozporządzenie nr 54/94 z dnia 8 listopada 1994r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia (utworzenia) wokół nich otuliny oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń; dla KPK obowiązują dodatkowo ustalenia Planu ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego zatwierdzone Rozporządzeniem nr 12/98 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 września 1998r. Uchwałą nr 1161/XLVII/10 Sejmiku województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim wprowadzono ustalenia czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy wynikające z potrzeb ochrony dla obszarów chronionego krajobrazu. W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, które mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. OPIS NATURA Inwestycja nie jest położona i nie sąsiaduje z terenami chronionymi, o których mowa w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. nr 23, poz. 50 ze zm.). W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji brak form ochrony przyrody w myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane na terenach, które podlegałyby zapisom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 229, poz ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. nr 94, poz. 795). Teren inwestycji znajduje się w znacznym oddaleniu od obszarów: - wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów górskich i leśnych, 18

19 - obszarów wybrzeży, - obszarów wód śródlądowych, - obszarów przylegających do jezior. Najbliższe obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 ze zm.) wchodzące w skład europejskiej sieci Natura 2000, to Specjalny Obszar Ochrony (SOO) HOPOWO PLH oraz Specjalny Obszar Ochrony (SOO) PRZYWIDZ PLH Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) HOPOWO PLH znajduje się w odległości ok. 5,5 km od planowanej inwestycji. Charakteryzuje się on bogactwem siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Szczególnie wartościowe siedliska na obszarze PLH to m.in. naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, grąd subatlantycki. OPIS OBSZARU Obszar stanowi śródleśny zbiornik o długości ok. 250 m i szerokości ok. 50 m. Ma on charakter dystroficznego jeziora o głębokości ok. 1,5 m, którego brzegi zajmuje trzymetrowej szerokości pas pła torfowcowego. Roślinność wodną tworzy zespół rdestnicy pływającej, który poza gatunkiem charakterystycznym, porastającym obficie cały akwen, reprezentowany jest przez grążela żółtego, a w strefie przybrzeżnej przede wszystkim przez rogatka sztywnego. Płytkie przybrzeżne partie we wschodniej i zachodniej części zbiornika zajmuje zespół pałki szerokolistnej otoczony od strony lądu zaroślami brzozowymi zespołu. Bezpośrednie otoczenie zbiornika stanowi las sosnowy. WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE Dystroficzne jezioro, usytuowane w morenowym zagłębieniu terenu, stanowi jedno z największych i najbogatszych stanowisk strzebli błotnej na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Ze względu na naturalny charakter i znaczne rozmiary jest to jeden z najcenniejszych obiektów dla ochrony tego gatunku w Polsce. ZAGROŻENIA Główne zagrożenie stanowią intensywnie postępujące zmiany sukcesyjne. Niekorzystna działalność człowieka polega obecnie przede wszystkim na intensywnym wyławianiu ryb, w tym strzebli błotnej. Powoduje to zauważalny spadek liczebności tego chronionego gatunku obserwowany w ciągu ostatnich dziesięciu lat. 19

20 Obszar nie jest chroniony. STATUS OCHRONNY Skarb Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe, nadleśnictwo Kolbudy. PLH HOPOWO 20

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* .. imię i nazwisko / nazwa inwestora Dnia... Urząd Gminy Jeleśnia adres Wydział Ochrony Środowiska nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)...

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego) (adres, miejscowość) (telefon) 1/5... r. (miejscowość, data) Burmistrz Śremu Plac 20 Października 1 63-100 Śrem Wniosek o ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ..., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Urząd Gminy Dąbrowa Zielona Referat Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... Miejscowość, data... imię i nazwisko / nazwa inwestora Wójt Gminy w Ozorkowie ul. Wigury 14 95-035 Ozorków... adres NIP :... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/439/2002 RADY GMINY W WEJHEROWIE. z dnia 17 lipca 2002 r.

UCHWAŁA NR LV/439/2002 RADY GMINY W WEJHEROWIE. z dnia 17 lipca 2002 r. UCHWAŁA NR LV/439/2002 RADY GMINY W WEJHEROWIE z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Orle w którego skład wchodzą działki nr 275,

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIEKOSZÓW ul. Częstochowska 66a, Piekoszów

WÓJT GMINY PIEKOSZÓW ul. Częstochowska 66a, Piekoszów WÓJT GMINY PIEKOSZÓW ul. Częstochowska 66a, 26065 Piekoszów Piekoszów, dnia... DANE WNIOSKODAWCY telefon / imię, nazwisko i adres/nazwa instytucji / DANE PEŁNOMOCNIKA telefon / imię, nazwisko, adresy /

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy

WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy Krzemieniewo, dnia (imię i nazwisko, adres wnioskodawcy, telefon) WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy Wójt Gminy Krzemieniewo Ul. Dworcowa 34 64-120 Krzemieniewo Na podstawie art. 52 w związku z art.64

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 6220.7.6.2012 Oleśnica, dnia 29 maja 2012 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SIERAKOWICE REFERAT BUDOWNICTWA

WÓJT GMINY SIERAKOWICE REFERAT BUDOWNICTWA Wnioskodawca:.... (pełna nazwa, imię i nazwisko)...... (adres)........ (telefon kontaktowy, faks, e-mail)...... Sierakowice, dnia... Nr sprawy: RSB.6730... (wypełnia organ wydający decyzję) Pełnomocnik:.........

Bardziej szczegółowo

dla inwestycji polegającej na:...

dla inwestycji polegającej na:... Wnioskodawca: (imię i nazwisko, pełna nazwa) (adres) (telefon kontaktowy, e-mail) Pełnomocnik:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)...... (adres)... (telefon kontaktowy, e-mail) Burmistrz Śremu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...... imię i nazwisko/ nazwa inwestora/... adres (nr telefonu )... imię i nazwisko pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r.

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r. U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia... 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 111/1 we wsi Mojusz, gmina Sierakowice. dla Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Zarejestrowano:... Miejscowość, data Burmistrz Miasta Nowy Targ Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres: (proszę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Morzeszczyn, dnia 12 sierpień 2013 r. IN.OŚ.D.6220.3.2013.MS DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2 art. 72, art.75 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny Rymanów, dnia 24.02.2017 r. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYMANÓW - ZDRÓJ Uchwała Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU Załącznik Nr 1 do decyzji, znak: OŚ.7633/28-6/09 Wnioskodawca: Referat Technicznej Obsługi Miasta Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Geodezji i Ochrony Środowiska tel. (071) 314 62 51 URZĄD MIASTA I GMINY BIERUTÓW UL. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, tel. (071) 314 62 51, fax. (071) 314 64 32 WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia Znak sprawy: GK.6220.00028.2014 Numer pisma: GK.KW-01160/14 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust., art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r. 741 UCHWAŁA Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA budowa stacji wodociągowej w Studziankach przebudowa stacji wodociągowej w Majdanie Grabina połączenie wodociągów Studzianki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu RR miejscowość i data WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO/WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY * Wójt Gminy Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH.6220.6.2012 D E C Y Z J A Na podstawie art.71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Uzasadnienie Kazimierz Dolny, dnia 16.10.2009 r. SGO.7624/17/09 POSTANOWIENIE Na podstawie: - art. 35 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.- Nr 98, poz.1071

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo