SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM PRZY SGGW za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM PRZY SGGW za 2010 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM PRZY SGGW za 2010 rok Wstęp W 2010 roku zarząd SM Przy SGGW działał w składzie: Pan Michał Bud-Gusaim - w okresie od 1 stycznia do dnia 3 marca 2010 roku zarząd za ten okres nie otrzymał wynagrodzenia. Pan Michał Bud Gusaim zrezygnował ze stanowiska ze względów osobistych. Pan Krzysztof Plichta w okresie od 3 marca do dnia 26 lipca 2010 roku zarząd za ten okres otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł brutto miesięcznie wypłacane na mocy umowy cywilnoprawnej. Pan Krzysztof Plichta zrezygnował ze stanowiska z powodu niemożności realizowania obowiązków statutowych zarządu. Pan Sławomir Straszewski oddelegowany z rady nadzorczej do pracy w zarządzie spółdzielni od dnia 9 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku (30 czerwca 2011 roku) zarząd ten otrzymywał za ten okres wynagrodzenie w wysokości 4 500,00 zł netto + należny podatek VAT miesięcznie na podstawie faktury świadczenia usług sprawowania zarządu. W 2010 roku zarząd w osobie Sławomira Straszewskiego nie otrzymał premii. Premia w wysokości łacznej zł netto + należny podatek VAT została przyznana zarządowi w marcu 2011 roku i jest wyplacana w 3 równych ratach w okresie od kwietnia do czerwca 2011 roku W okresie sprawozdawczym pełnomocnikiem zarządu był Pan Jacek Adamowicz. Biuro spółdzielni działało jednoosobowo. Biuro prowadziła Pani Anna Mazur Lewandowska. Zarząd spółdzielni działał w oparciu o plan rzeczowo-finansowy przyjęty przez RN w dniu 23 lutego 2010 roku, którego podstawą były niezmienione stawki eksploatacyjnych w tym opłata na fundusz remontowy. Plan rzeczowo - finansowy na 2010 rok został zrealizowany w następujący sposób (tys.pln): Lp P o z y c j a z p l a n u r z e c z o w o - Wartość planowana W a r t o ś ć finansowego zrealizowana 1. Przychody spółdzielni Koszty spółdzielni ogółem (bez wynagrodzenia zarządu) Przychody funduszu remontowego W y k o r z y s t a n i e f u n d u s z u remontowego Zmiany w składzie zarządu spowodowały, jak na niewielkie rozmiary naszej organizacji, istotne przekształcenia w strukturze organizacyjno-osobowej spółdzielni w zakresie administrowania i konserwacji. Do marca 2010 roku spółdzielnia zatrudniała w oparciu o 1

2 umowę cywilną administratora, Pana Mariusza Nesteruka, odpowiedzialnego m in. za konserwację budynków w oparciu o firmę zewnętrzną. Decyzją zarządu spółdzielni w osobie Pana Krzysztofa Plichty zrezygnowano z administratora na rzecz podjęcia współpracy z konserwatorem budynków Panem Zbigniewem Pawlickim, formalnie funkcjonującym w firmie KOMPLEX-HURT Pani Jolanty Pawlickiej od dnia 4 maja 2010 roku. Niekonkurencyjność cenowa Pana Zbigniewa Pawlickiego, niepunktualność i negatywna ocena jego wybranych usług zarówno przez zarząd w osobie Pana Sławomira Straszewskiego jak i części mieszkańców spowodowały zakończenie tej współpracy. Od dnia 1 listopada 2010 roku obowiązki konserwatora spółdzielni powierzono, w oparciu o umowę cywilną, Panu Zbigniewowi Lecińskiemu, formalnie funkcjonującego w firmie ELZACH Pani Ewy Lecińskiej. W zakresie drobnych robót gospodarczych od dnia 1 października 2010 roku, podjęto współpracę z Panem Kamilem Burczyńskim, studentem zaocznym SGGW, posiadającym podstawowe uprawnienia w zakresie robót elektrycznych oraz konserwacji kotłów gazowych. Od 1 listopada 2010 roku do dnia sporządzenia sprawozdania spółdzielnia posiada stałe grono firm współpracujących tj. ELZACH Ewa Lecińska I.S Serwis Iwona Szybisz KONSALNET TIK-SOFT Werbena (Blue point) TELSAT POLGARD EL-MONTONIK NOMA ZID Serwis Hiiii OB K.Ignaczak LEKARO - konserwacja budynków - usługi utrzymania czystości - ochrona fizyczna obiektów - usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - konserwacja zieleni - zabezpieczenie przeciwpożarowe - konserwacja systemu telewizji przemysłowej - konserwacja bram garażowych - konserwacja systemu powiadam. o zagrożeniu pożarowym. - konserwacja wind. - usługi kominiarskie - wywóz śmieci Prowadzona jest stała ocena jakości pracy dostawców. Zarząd widzi konieczność zmiany niektórych dostawców usług. W sytuacji spółdzielni tzn. istotnych potrzeb remontowych i ich skomplikowania oraz prowadzonych spraw sądowych i sporów administracyjnych w procesie wyodrębnienia własności zarząd bardzo dobrze ocenia współpracę z: - inspektorem nadzoru budowlanego. - adwokatem spółdzielni. Działania bieżące podejmowane przez zarządy spółdzielni w 2010 roku. Działania zarządów spółdzielni w I połowie 2010 roku były podporządkowane zakończeniu robót inwestycyjnych, polegających na remontach tarasów i ocieplaniu elewacji budynków rozpoczętych latem 2009 roku, naprawie szkód wyrządzonych przez niektóre firmy budowlane, przygotowaniu WZCz. oraz przeprowadzeniu okresowego przeglądu 2

3 technicznego budynków. Działania kontrolne i wspomagające zarząd spółdzielni w osobie Pana Krzysztofa Plichty prowadzone latem między posiedzeniami rady nadzorczej przez przewodniczącego i sekretarza rady nadzorczej zmierzające do przyspieszenia tych prac przy zachowaniu kryterium ekonomicznej racjonalności stały się argumentem podanym jako przyczyna rezygnacji Pana Krzysztofa Plichty ze stanowiska. W dniu 9 sierpnia 2010 roku rada nadzorcza oddelegowała do pracy w zarządzie Pana Sławomira Straszewskiego. Zarząd ten podjął następujące prace w obszarze działalności operacyjnej (bieżącej). 1. Dokonał oceny najpilniejszych prac remontowych w lokalach wynikających zarówno z uszkodzeń w toku prac remontowych, normalnego zużycia oraz nieusuniętych awarii sieci wodno-kanalizacyjnej. Prace rozpoczęto i częściowo zakończono w 17 lokalach oraz usunięto 2 systemowe przecieki instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ze względu na znaczne rozmiary zalań mieszkań zakupiono urządzenia do osuszania pomieszczeń. 2. Dokonał oceny potrzeb mieszkańców w zakresie wymiany stolarki okiennej i pieców gazowych i zaproponował mieszkańcom określone rozwiązania w tym względzie, zapewniające zachowanie walorów kolorystycznych budynków i bezpieczeństwa wynikającego z użytkowania kotłów gazowych. 3. Zapewnił dla wszystkich lokali ocenę stanu stolarki okiennej i kotłów gazowych z punktu widzenia konieczności ich wymiany bądź wymiany uszczelek w oknach. Członkowie spółdzielni podejmowali decyzje o wymianie uszczelek we własnym zakresie 4. Zaproponował mieszkańcom zainstalowanie sterowników kotłów gazowych oraz czujników czadu. Proces instalowania tych urządzeń nie został do chwili obecnej zakończony. 5. Dokonał oceny pracy dostawców usług zmieniając konserwatora spółdzielni od dnia 1 listopada 2010 roku. 6. W wyniku wzrostu kosztów ogrzewania elektrycznego budynków i spodziewanych dalszych drastycznych wzrostów cen energii elektrycznej została rozpoczęta instalacja zdalnego systemu sterowania pracą grzejników elektrycznych w budynku przy ul. Przy Bażantarni Zakończyno prace naprawcze w zakresie instalacji nawadniania zieleni oraz proces likwidacji skutków remontów w obszarze zieleni na dziedzińcach budynków. 8. Wykonanano prace malarskie na wybranych obróbkach blacharskich budynków, elementach architektury terenów zielonych. 9. Zapewniono, poprzez umowę cywilną, ośnieżanie dachów budynków w okresie zimowym. 10. Zmodernizowano część sprzętu komputerowego biura spółdzielni. 11. Dokonano oceny sprawności systemu monitoringu budynków oraz dokonano jego modernizacji w niezbędnym zakresie. 12. Zwiększono dostępność zarządu dla mieszkańców dostosowując dyżury do bieżących potrzeb. 13. Podjęto działania wyjasniające wobec niektórych właścicieli zwierząt zgodnie z wnioskami WZCz. spółdzielni z czerwca 2010 roku. 14. Dokonano tymczasowych napraw elewacji, zabezpieczeń balkonów oraz zabezpieczeń przeciw ptakom. Działania inwestycyjne podejmowane przez zarządy spółdzielni w 2010 roku. 1. Zakończono remonty tarasów oraz ocieplenia budynków rozpoczętych w 2009 roku. 3

4 2. Zikwidowano 8 tarasów w budynku przy ul. Przy Bażantarni 13 oraz przebudowano zadaszenia 4 klatek schodowych. 3. Uzupełniono zieleń na dziedzińcach budynków, zainstalowano nowe elementy architektury. 4. Zmodernizowano place zabaw dla dzieci. 5. Kontynuowano roboty na dachach budynków w zakresie uszczelniania koryt i wymiany rur spustowych. 6. Wymieniono kratki ściekowe na dziedzińcu budynku przy ul. Przy Bażantarni 13 oraz w garażach. 7. Wymieniono uszczelki w oknach klatek schodowych i wykonano odwodnienie okien klatkowych. 4

5 W celu realizacji prac remontowych zakupiono do majątku spółdzielni: a. rusztowania b. urządzenia do osuszania pomieszczeń. Łączne koszty remontów wyniosły zł. i zł. których spółdzielnia dochodzi od wykonawcy, który uchylał się od realizacji zobowiązań gwarancyjnych. Zarówno działania remontowe bieżące jak i inwestycyjne pozwoliły na pozytywny wynik półrocznego przeglądu technicznego budynków jesienią 2010 roku. Planowane działania zarządu spółdzielni na 2011 rok. Działania bieżące zarządu spółdzielni, które z założenia powinny być skierowane na poprawę komfortu zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej powinny zostać skierowane na: zdyscyplinowanie a w przypadku dalszych zaniechań, racjonalną zmianę niektórych dostawców usług, obniżenie kosztów bieżącej eksploatacji w obszarach gdzie nie przyniesie to pogorszenia jakości a jakość ta jest uznana jako prawidłowa, wspomaganie mieszkańców w działaniach dotyczących oszczędności nośników energii i ewentualnych remontach, przeciwdziałanie zachowaniom niektórych mieszkańców, które obniżają poziom bezpieczeństwa, komfort zamieszkania i wizerunek osiedla. Działania w obszarze remontów inwestycyjnych w 2011 roku powinny być skoncentrowane na: kontynuacji remontów tarasów za wyjatkiem tarasów przewidzianych do likwidacji, kontynuowaniu likwidacji/zabudowy tarasów zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę w 13 oraz rozpoczęcie projektowania likwidacji w budynku nr 11, przebudowach wadliwie funkcjonujacych elementów pokrycia dachowego, poprawie energooszczędności budynków. Zarząd spółdzielni wyraża pogląd, że ogromne potrzeby remontowe osiedla przewyższające skalę tzw. normalnego zużycia wynikają z błędnej polityki prowadzenia remontów w latach a przede wszystkim niewłaściwego nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi w latach dopuszczającymi stosowanie niewłaściwych materiałów oraz fatalnemu wykonawstwu robót. Znaczna część kosztów wynika także z zastosowanych rozwiązań projektowych, niewłaściwych dla naszych warunków klimatycznych. Wśród innych działań nie wymienionych powyżej podstawowym jest zakończenie procesu wyodrębnienia własnosci. Po blisko 3 latach bezczynności urzędów spółdzielnia w postępowaniu komunalizacyjnym wniosła o uznanie jej za stronę postępowania tak, aby mogła wpływać na szybsze rozstrzygnięcie sprawy. Wojewoda nie rozpoznał nawet naszego wniosku, wobec czego w postępowaniu ze skargi na bezczynność Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał rozpoznanie wniosku Spółdzielni Wojewodzie w terminie 1 miesiąca. Wnioski zostały rozpoznane negatywnie. Złożono skargę do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Komisja 5

6 również długo zwlekała z wydaniem orzeczenia. Zrobiła to dopiero po nakazie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, również negatywnie. Orzeczenia te są obecnie zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dotychczas nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie. 6

7 Sprawy sądowe Sprawy zakończone w 2010 roku: 1.z pozwu Marka Czaprackiego o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Sąd Apelacyjny wyrokiem z r. oddalił apelację Powoda od wyroku oddalającego powództwo sprawa zakończona prawomocnie (sygn. akt: VI ACa 1179/09) ; 2.z pozwu Marka Czaprackiego o uchylenie uchwały RN o wykreśleniu z grona członków Sąd Apelacyjny wyrokiem z r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego i powództwo oddalił sprawa zakończona prawomocnie (sygn. akt: VI ACa 571/09) ; 3.z pozwu Marka Czaprackiego o przywrócenie do pracy i odszkodowanie Sąd Okręgowy wyrokiem z r. oddalił apelację Powoda od wyroku oddalającego powództwo sprawa zakończona prawomocnie (sygn. akt: XXI Pa 511/09) ; 4.z pozwu Spółdzielni przeciwko Krzysztofowi Kawalec o wydanie piwnicy Sąd Okręgowy wyrokiem z r. oddalił apelację Spółdzielni od niekorzystnego wyroku sprawa zakończona prawomocnie (sygn. akt: V Ca 930/10). Sąd stwierdził, że piwnica przeszła na własność osób, które nabyły lokal od Pana Kawalca. Sprawy w toku wg. stanu w dniu 31 grudnia 2010 roku. 1.z pozwu Mariana Grucy o zapłatę ,70 zł (zwrot zatrzymanej przez spółdzielnię kaucji gwarancyjnej) zakończona wyrokiem z dnia r. zasądzającym kwotę ,52 zł (sygn. Akt: IX GC 1755/10) sprawa prawomocnie zakończona. 2.z pozwu Zbigniewa Grzegorzewskiego o zapłatę Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa II C 858/10, 3.z pozwu Krzysztofa Plichty o zapłatę Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa II Cupr 134/11, 4.z pozwu BUDIMEX są o wydanie zaświadczenia Sąd Okręgowy w Warszawie XVI GC 765/10. 7

8 Ważniejsze umowy, ich zakres i dostawcy, zawarte przez spółdzielnię w 2010 roku oraz tryb udzielenia zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień. Lp. Nazwa dostawcy Przedmiot umowy/zlecenia; data i rodzaj umowy 1 ELZACH Ewa Lecińska 2 DUKAT BUD Hanna Kaczmarek Konserwacja techniczna osiedla (Umowa z dnia ), remont placu zabaw 11 (zlecenie z dnia , umowa zdnia ), przeglady instalacji gazowej, konserwacja kotłów CO/CWU (zlecenia z dnia ); drobne naprawy i koszenie trawników (umowa zdnia ) Odśnieżanie dachów (umowa z dnia ), roboty dachowe (umowa z dnia , aneks z dnia ) 3 TUI Warta SA Umowa (polisa) ubezpieczenia budynków. 4 Blue Poin Konserwacja zieleni (umowa z dnia (Werbena) ), prace dodatkowe Tryb złożenia zamówienia Roczna wartość netto (w zł) dostawy/ usługi w 2010 roku 2d ,00 2d 79335,05 2b (oferta brokera) ,00 2d ,09 (zlecenie z dnia roku) 5 Dariusz Jadacki Usługi budowlane ,64 6 KOMPLEX HURT Konserwacja techniczna osiedla (zlecenie z dnia ), naprawa placu zabaw 13 (umowa z dnia ) przegląd kotłów gazowych i instalacji gazowej (zlecenie z dnia ) ,93 7 Marinos Wymiana donic w budynku A-2 2a ,00 8 KOREX Z. Ryczywolski Zabudowy / likwidacja tarasów z przebudową zadaszenia klatek schodowych (umowy: z dnia i z dnia ) 9 ALE GROTA Wymiana uszczelek na klatkach s c h o d o w y c h ( z l e c e n i e z d n i a ) 2c ,00 (z kwoty tej ,00 zostało pokryte przez członków spółdzielni) 2a 10350,12 8

9 10 Kontraktor SC Naprawa tarasów za gwaranta (umowa z dnia 10 listopada 2010). 11 Lars lay Polska Naprawa placu zabaw 11 (zamówienia z dnia 13 i d ,00 2a 12410,93 Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16 maja 2011 roku. 9

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Niniejsze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do wiadomości członków spółdzielni mieszkaniowej Przy SGGW 1. Wstęp Szanowni Państwo, Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. przy ul... w Koszalinie.

S T A T U T. przy ul... w Koszalinie. Załącznik nr 1 do Uchwały nr... /... z dnia... Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul....... w Koszalinie S T A T U T Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.... w Koszalinie. 1. Właściciele

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni.

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ZA ROK 2013 - kwiecień 2014 - 1. Oświadczenia Zarządu... 5 2. Informacje o organach zarządzających i nadzorujących Emitenta... 5 3.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO

KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO Załącznik Nr 4 do umowy o zarządzanie nieruchomościami nr ZP.272..2012 z dn... KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO Czynności zarządzania I. Czynności prawne. II. Obsługa administracyjna budynku i mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo