w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trąbki Wielkie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trąbki Wielkie"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR.../.../2012 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia... r. w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trąbki Wielkie Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 ust. 1 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy Trąbki Wielkie uchwala co następuje: Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trąbki Wielkie uchwalonego uchwałą nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27 lutego 2004r. 2. Przedmiotem zmiany Studium, o której mowa w ust. 1, jest zmiana części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 110/XIII/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie. 3. Integralnymi częściami uchwały są: 1) załącznik nr 1 stanowiący rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Trąbki Wielkie; 2) załącznik nr 2 zawierający ujednolicony tekst zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trąbki Wielkie; 3) załącznik nr 3 stanowi rysunek jednolity zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Trąbki Wielkie w skali 1: W tekście jednolitym studium stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27 lutego 2004r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w punkcie 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu : 2) Zespół autorski zmiany studium. Główny projektant mgr inŝ. arch. Aleksandra Przyk; Projektant mgr inŝ. arch. Piotr Rugień; Środowisko przyrodnicze mgr Katarzyna Hrynkiewicz; 2) w punkcie 3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu : 6) Uchwała nr Nr 110/XIII/2011 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trąbki Wielkie; 3) w punkcie 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3) Zmiany studium składa się z : a) tekstu jednolitego Część II. Kierunki rozwoju przestrzennego gminy ; b) rysunku jednolitego sporządzonego do zmiany studium kierunków rozwoju przestrzennego i infrastruktur; 4) w punkcie 4 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: b) Część II. Kierunki rozwoju przestrzennego gminy tekst jednolity zmiany studium; 5) w punkcie 4 ust. 1 lit. b tiret trzeci otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 3 pt. Kierunki rozwoju przestrzennego i infrastruktury gminy Trąbki Wielkie rysunek jednolity zmiany studium; 6) dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 5 Zadania rządowe, słuŝące realizacji ponadlokalnych celów publicznych W zakresie zadań rządowych, słuŝących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (art. 48) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) informacji udziela Wojewoda. WYŁOśENIE - WRZESIEŃ

2 W obszarze gminy Trąbki Wielkie nie zostały określone zadania rządowe, słuŝące realizacji ponadlokalnych celów publicznych wpisane w Centralnym Rejestrze Zadań Rządowych, a takŝe, zapisane w programach uchwalonych przez Radę Ministrów, ale nie wpisane do rejestru programów zawierających zadania rządowe, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Zadania takie określają: 1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata (PO IŚ ); 2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata (PO IG ) ; 3) Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych; 4) Program Ochrony Brzegów Morskich; 5) Program budowy dróg krajowych na lata ; 6) Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku; 7) Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro ) dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 6. Zadania samorządowe Województwa Pomorskiego. Dokumenty strategiczne uwzględnione w studium: 1) ustalenia Strategii rozwoju województwa pomorskiego (uchwała nr 587/XXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2005 r.); 2) ustalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego - uchwała Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 172, poz. 3361) wraz z załącznikiem; 3) Strategia rozwoju turystyki województwa pomorskiego na lata (uchwała Nr 327/XXIII/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 17 maja 2004 r.); 4) Regionalna strategia energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych (Uchwała Nr 1098/LII/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 października 2006 r.); 5) Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w województwie pomorskim do roku 2025 (Uchwała Nr 1155/350/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.); 6) Program Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata (Uchwała Nr 91/V/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2011 r.); 7) Programy ochrony powietrza przyjęte przez Sejmik Województwa Pomorskiego; 8) Program ochrony powietrza dla strefy kartusko-kościerskiej (Uchwała Nr 833/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2009 r.); 9) Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim na lata (Uchwała Nr 604/XXVI/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 września 2008 r.); 10) Regionalny program operacyjny województwa pomorskiego na lata (przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 2 października 2007 r. ze zmianami); 11) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa pomorskiego (Uchwała Nr 1283/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.); 12) Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata (Uchwała Nr 65/179/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2009 r.); 13) Program ochrony środowiska przed hałasem na lata z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, połoŝonych wzdłuŝ odcinków dróg krajowych i ekspresowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN (Uchwała Nr 1183/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 r.). 8) w rozdziale 1. Kierunki polityki przestrzennej dotyczące środowiska przyrodniczego ust. 1.1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) Formy ochrony przyrody na terenie gminy Trąbki Wielkie: a) Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu - podlegający ustaleniom Uchwały Nr 1161/XLVII/1- Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Zlokalizowany jest wzdłuŝ dolin rzek Raduni i Reknicy i obejmuje rynnę Jeziora Przywidzkiego wraz z przyległymi kompleksami leśnymi z przewagą buczyny i grądu. Powołany został w celu ochrony charakterystycznej dla obszarów polodowcowych rzeźby teren tj. głębokie rynny, wzniesienia denno morenowe i czołowo morenowe. Ponadto występują tu liczne jeziora i rzeki, wysoka lesistość, charakterystyczne gleby brunatne niskiej jakości przy duŝym udziale piasków, glin i Ŝwirów oraz fragmentami glin i iłów. WYŁOśENIE - WRZESIEŃ

3 b) florystyczny rezerwat przyrody Dolina Kłodawy, ustanowiony Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 30 XI 1999 roku Nr 174 w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 131/99 poz. 1130). Rezerwat o powierzchni 10,36 ha obejmuje fragment lasu grądowego w głęboko wciętej dolinie rzeki Kłodawy. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie unikatowej roślinności leśnej przełomowego odcinka Rzeki Kłodawy oraz fragmentów wysoczyznowego lasu grądowego. c) Obszar spełniający kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym Dolina Kłodawy PLH powołany Decyzją Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403) (2008/25/WE). Obszar obejmuje fragment doliny małej rzeki Pojezierza - Kłodawy (dopływ Motławy), silnie wciętej w wysoczyznę morenową (do 20 m). Zbocza doliny są strome, o nachyleniu dochodzącym do 45 stopni. Są one miejscem występowania licznych cyrków (nisz) źródliskowych. W dolinie zachowały się teŝ starorzecza w róŝnych stadiach lodowacenia. Na terenie ostoi stwierdzono występowanie gleb brunatnych, madów czarnoziemnych, gleb torfowo-murszowych. Wierzchowina i stoki doliny są zalesione, dominuje tu grąd. Niewielką część powierzchni zajmują zbiorowiska łęgowe. Bardzo dobrze zachowały się na tym obszarze zbiorowiska łęgowe i grądowe. Są to: unikatowy na Pomorzu łęg olszowo-jesionowy na tawertynie oraz rzadko rejestrowana, nieznacznie zniekształcona postać wierzchowinowa grądu o cechach przejściowych między Stellario-Carpinetum i Tilio-Carpinetum. Zajmują one ponad 80% obszaru i naleŝą do rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Licznie reprezentowane są tu populacje rzadkich i ginących gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele o podgórskim charakterze zasięgu. Dość licznie występują nisze źródłowe z rzadko notowanymi w tym rejonie zbiorowiskami źródliskowymi, m.in. Glycerietum nemoralis-plicatae. Głównym zagroŝeniem jest niezgodna z wymaganiami ochronnymi gospodarka leśna, a takŝe spływy nawozów i środków ochrony roślin z pól. ZagroŜenia mogłyby wystąpić w przypadku odstąpienia od obowiązujących zasad gospodarki leśnej. d) Specjalny obszar ochrony siedlisk Zielenina PLH220065, powołany Decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE, Teren o urozmaiconej rzeźbie, przecięty fragmentem doliny Rutkownicy, z kilkoma zagłębieniami zajętymi przez oczka wodne stanowiące głównie dawne wyrobiska po pozyskiwaniu torfu. W wyrobiskach tych występuje strzebla błotna wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka, silnie zagroŝony. Wyrobiska otoczone są przez pastwiska i pola oraz fragmenty kompleksu leśnego z siedliskami buczyny Ŝyznej i kwaśnej miejscami równieŝ grądu subatlantyckiego. ZagroŜenie dla obszaru stanowi ewentualne niszczenie zbiorników (zasypywanie, osuszanie) lub ich naturalne zanikanie (zarastanie i wypłycanie), albo przekształcanie w stawy rekreacyjne, zwłaszcza zarybiane gatunkami ryb drapieŝnych, a takŝe intensyfikacja rolniczego lub rekreacyjnego zagospodarowania terenu, szczególnie z chemizacją. e) Obszar spełniający kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym Przywidz PLH220025, powołany Decyzją Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403) (2008/25/WE), obszar ten obejmuje fragment terenu koło Przywidza, z Jeziorem Przywidzkim i Jeziorem Małym wraz z otaczającymi lasami, w których dominują buczyny i kwaśne dąbrowy. W pobliŝu tego kompleksu są dwie powierzchnie satelitarne. Od południowego zachodu jest to skupienie nieduŝych torfowisk z oczkami wodnymi i otaczającym pasem lasu i ugorów, zaś od północy - śródpolne oczko przylegające do lasu. W tych nieduŝych zbiornikach występuje strzebla błotna. Na Jeziorze Przywidzkim jest wyspa, stanowiąca rezerwat przyrody, na półwyspie zaś jest grodzisko średniowieczne, a w pobliskich lasach są kamienne kurhany. Między dwoma jeziorami znajdują się bogate florystycznie łąki pełnikowe. Obszar obejmuje płaty cennych siedlisk leśnych, zwłaszcza buczyn, bogactwo flory i fauny, z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków, w tym - obecnością stanowisk strzebli błotnej. Gatunek ten występuje w kilku nieduŝych zbiornikach, które powinny dać szansę dalszego występowania tej ryby. Dla stanowisk strzebli błotnej: ewentualne osuszanie, zasypywanie lub WYŁOśENIE - WRZESIEŃ

4 zanieczyszczenie zbiorników, w których występuje, oraz zarybianie gatunkami drapieŝnymi. Dla lasów: ewentualna nieprawidłowa gospodarka leśna (zwłaszcza wylesienie), nadmierna presja turystyczna, zanieczyszczanie. Dla łąk - zalesianie, osuszanie, zaniechanie uŝytkowania, nadmierne wykorzystanie dla rekreacji, ewentualna zabudowa letniskowa. 9) w rozdziale 1. Kierunki polityki przestrzennej dotyczące środowiska przyrodniczego ust. 1.3 punkt 5 dodaje się tiret w brzmieniu : na obszarze oraz w granicach funkcji chronionych muszą być spełnione wszystkie określone przepisami normy; 10) w rozdziale 1. Kierunki polityki przestrzennej dotyczące środowiska przyrodniczego ust. 1.4 punkt 4 lit c dodaje się tiret w brzmieniu : dopuszcza się wykorzystanie terenów rolniczych pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii na obszarach wyznaczonych na rysunku studium; 11) w rozdziale 6. Kierunki polityki przestrzennej dotyczące środowiska kulurowego w ust. 6.1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Przestrzeganie zasad wynikających z aktualnego Programu opieki nad zabytkami,; 12) w rozdziale 7. Kierunki rozwoju zabudowy ust. 7.1 punkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: : b) W zakresie zabezpieczenia zadań wojewódzkich. Program operacyjny rozwoju regionalnego Województwa Pomorskiego na lata (uchwała nr 535/XXXIX/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia r.); Program operacyjny Województwa Pomorskiego PHARE 2002 i 2003 Spójność społeczna i gospodarcza. (Uchwała nr 535/XXXIX/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia r.); Program Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2010 ( uchwała nr 1006/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 września 2003 z późniejszymi zmianami). 13) w rozdziale 7. Kierunki rozwoju zabudowy ust. 7.1 punkt 3 dodaje się lit. d w brzmieniu : d) dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z ich strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie na obszarach wyznaczonych na rysunku studium; 14) w rozdziale 7. Kierunki rozwoju zabudowy ust. 7.2 punkt 3 dodaje się lit. i w brzmieniu : i) W południowo wschodniej części gminy oznaczonej na rysunku studium dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z ich strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie; 15) w rozdziale 7. Kierunki rozwoju zabudowy ust. 7.3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu : 4) zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt ludzi dla obszarów lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z ich strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie na obszarach wyznaczonych na rysunku studium; 16) w rozdziale 9. Infrastruktura techniczna w ust. 9.2 dodaje się punkt 4 w brzmieniu : 4) przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kv, po trasie istniejącej linii 220 kv planowane jest poprowadzenie linii elektroenergetycznej 400 kv; 17) w rozdziale 9. Infrastruktura techniczna w ust. 9.2 dodaje się punkt 5 w brzmieniu : 5) dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z ich strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie na obszarach wyznaczonych na rysunku studium; 18) w rozdziale 9. Infrastruktura techniczna w ust. 9.2 dodaje się punkt 6 w brzmieniu : 6) farma wiatrowa zostanie włączona do sieci elektroenergetyczne 110kV relacji Gdańsk I Miłobądz w okolicy wsi Zła Wieś; 19) w rozdziale 9. Infrastruktura techniczna w ust. 9.4 punkt 1 dodaje się lit. i w brzmieniu : i) Na terenie gminy w okolicy miejscowości Gołębiewo Wielkie znajduje się składowisko odpadów do rekultywacji ; 20) dodaje się rozdział 11 w brzmieniu: 11. Kierunki zagospodarowania przestrzennego zmiany studium dotycząca obszaru w rejonie Łaguszewa, Klępin Sobowidza, Rościszewa i Gołębiewa 1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów: Obszar zmiany przeznacza się dla funkcji: obszar objęty zmianą przeznacza się pod funkcje rolnicze oraz dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, produkcyjno- technicznej zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami studium z 2004r, a ponadto dla lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania WYŁOśENIE - WRZESIEŃ

5 infrastrukturą techniczną (m.in. drogi dojazdowe, place manewrowe, stacje energetyczne, linie i kable energetyczne), planowany zespół elektrowni wiatrowych usytuowany będzie na obszarze zmiany studium; dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie i zabudowę związaną z okresem budowy zespołu elektrowni wiatrowych, zwłaszcza w zakresie rozwiązań komunikacyjnych (tymczasowe dojazdy na czas budowy) planowana inwestycja parku elektrowni wiatrowych będzie wymagała włączenia wewnętrznego układu komunikacyjnego dróg wewnętrznych, dojazdowych do poszczególnych turbin do dróg publicznych, głównie gminnych, miejsca skrzyŝowań zostaną określone po ustaleniu lokalizacji turbin wiatrowych planie miejscowym, w obszarze objętym zmianą studium znajdują się istniejące linia elektroenergetyczna 220 kv, istniejące sieci infrastruktur technicznej oraz trasy gazociągów DN 200 2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz uŝytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy: dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych, których uciąŝliwości nie naruszają norm hałasu ustalonych w przepisach odrębnych, na terenach gdzie przekroczony zostanie natęŝenie akustyczne 45 db od planowanych turbin elektrowni wiatrowych ustala się zakaz sytuowania zabudowy zagrodowej, szczegółowe warunki zagospodarowania dla planowanych elektrowni wiatrowych ustalone zostaną w planie miejscowym, dla planowanych elektrowni naleŝy przestrzegać przepisów dotyczących odległości od linii energetycznych napowietrznych i od gazociągu; 3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk zalecane minimalne odległości dla planowanych wieŝ elektrowni wiatrowych od wartościowych przyrodniczo terenów ok. 200m wartość ta moŝe zostać odpowiednio zmniejszona do ok. 100 m zgodnie z szczegółowymi badaniami na etapie sporządzania miejscowego planu; 4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; w zakresie ochrony ekspozycji ustala się strefę, w której moŝliwa jest lokalizacja wieŝ elektrowni wiatrowych oznaczoną symbolem na rysunku studium; w obszarze objętym zmianą studium obowiązują ustalenia zgodnie z dokumentem studium uchwalonym uchwałą nr nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27 lutego 2004r. oraz gminna ewidencja zabytków gminy Trąbki Wielkie; 5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej tereny planowanego zespołu elektrowni będą włączone do sieci energetycznych 110kV relacji Gdańsk I Miłobądz w okolicy wsi Zła Wieś, teren będzie obsługiwany przez drogę powiatową, drogi gminne oraz drogi wewnętrzne, szczegółowe rozwiązania komunikacyjne i inŝynieryjne przedstawione zostaną w planie miejscowym; 6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym w obszarze objętym zmianą studium nie występują zadania o znaczeniu lokalnym; 7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 w obszarze objętym zmianą nie przewiduje się lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a takŝe obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŝy powyŝej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej w obszarze objętym zmianą studium nie wyznacza się ww terenów; 9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dla obszaru objętego zmianą gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; WYŁOśENIE - WRZESIEŃ

6 10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej zgodnie z dotychczasowymi zapisami studium gminy; 11) obszary szczególnego zagroŝenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; na terenie zmiany studium nie występują ww obszary; 12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złoŝu kopaliny filar ochronny; na terenie zmiany nie występują ww obszary; 13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) na terenie zmiany nie występują ww obszary; 14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji na terenie gminy w okolicy miejscowości Gołębiewo Wielkie znajduje się składowisko odpadów do rekultywacji; 15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych na terenie zmiany studium nie występują ww obszary; 16) obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kw, a takŝe ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i uŝytkowaniu terenu wyznacza się ww obszary na rysunku zmiany studium. 2. Pozostałe ustalenia tekstu uchwały nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27 lutego 2004r. pozostają bez zmian zgodnie z uchwałą 2. Niniejsza uchwała obowiązuje w granicach administracyjnych Gminy Trąbki Wielkie. 3. Traci moc Uchwała nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie w zakresie uregulowanym niniejszą zmianą studium. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 5. WYŁOśENIE - WRZESIEŃ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaklików

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaklików Rada Gminy Zaklików Zarząd Gminy Zaklików TEKST UJEDNOLICONY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaklików Załącznik nr I do Uchwały XLI/197/02 Rady Gminy Zaklików z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Gryfów Śląski STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XLIII/294/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

GMINA MUROWANA GOŚLINA

GMINA MUROWANA GOŚLINA ZAŁĄCZNIK NR 1b WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU GMINA MUROWANA GOŚLINA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KIERUNKI TOM II STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1b

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

PREZYDENT MIASTA SOPOTU PREZYDENT MIASTA SOPOTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU PROJEKT STUDIUM Sopot, marzec 2010 r. ZESPÓŁ AUTORSKI: Pracownia Prac Projektowych PLAN PROJEKT s.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004

UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004 - 1- UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi DĄBROWA i WĄBNICE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r.

Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r. Uchwała NR. Rady Gminy Suszec z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wielkopolski

Zmiana ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wielkopolski Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/270 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU. Zmiana ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY SUCHOśEBRY

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY SUCHOśEBRY WÓJT GMINY SUCHOśEBRY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUCHOśEBRY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY SUCHOśEBRY Z DNIA Siedlce, czerwiec 2011 r. CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO. z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE Załącznik nr... do uchwały nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE TEKST JEDNOLITY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ ZE ZMIANAMI Zmiana

Bardziej szczegółowo