INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01"

Transkrypt

1 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0

2

3 2 [Rys. 2.0.] [Rys ] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D B Wylot powietrza Wlot powietrza D Filtr powietrza Uchwyt filtra

4 Spis treści. Środki bezpieczeństwa Instalacja Działanie urządzenia Usuwanie urządzenia Nazwy i funkcje poszczególnych elementów Obsługa Włączanie/wyłączanie (WŁ/WYŁ) Wybór trybu pracy Regulacja temperatury pomieszczenia Regulacja prędkości wentylatora Ustawienia dnia tygodnia i czasu Korzystanie z programatora Blokada przycisków pilota (ograniczenie funkcjonalności pilota) Inne Efektywne wykorzystanie urządzenia Konserwacja urządzenia Rozwiązywanie problemów.... Instalacja, przemieszczanie i przegląd Dane techniczne Środki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z rozdziałem Środki bezpieczeństwa. Znajdziesz tu ważne instrukcje odnośnie bezpieczeństwa, do których należy się stosować. Symbole użyte w tekście Dotyczy działań pozwalających uniknąć zagrożenia uszkodzenia ciała lub śmierci użytkownika. Dotyczy działań zapobiegających uszkodzeniu urządzenia. Symbole na rysunkach : Wskazuje działania, których należy unikać. : Wskazuje istotne instrukcje, których należy przestrzegać. : Wskazuje część, którą należy uziemić. : Niebezpieczeństwo porażenia prądem. (Symbol ten znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.) <Kolor: żółty> Zapoznaj się starannie z tabliczką znamionową i oznakowaniem na urządzeniu... Instalacja Po przeczytaniu instrukcji obsługi przechowuj ją wraz z instrukcją instalacji w bezpiecznym miejscu w celu zasięgania informacji w przypadku wystąpienia wątpliwości. Jeżeli obsługą urządzenia zajmować się będzie ktoś inny, przekaż mu niniejszą instrukcję. Urządzenie nie powinno być instalowane przez użytkownika. Wykonanie instalacji należy zlecić sprzedawcy lub autoryzowanemu przedsiębiorstwu. Niewłaściwa instalacja grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem lub pożarem. Stosuj wyłącznie akcesoria zatwierdzone przez firmę Mitsubishi Electric i zlecaj ich instalację sprzedawcy lub autoryzowanemu przedsiębiorstwu. Niewłaściwa instalacja akcesoriów grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem lub pożarem. Instrukcja instalacji zawiera opis zalecanego sposobu instalacji. Wszelkie modyfikacje niezbędne w celu wykonania instalacji winny być zgodne z lokalnymi przepisami. W żadnym wypadku nie podejmuj się naprawy ani przemieszczania urządzenia samodzielnie. Niewłaściwie przeprowadzona naprawa grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem lub pożarem. Jeżeli wymagana jest naprawa lub przemieszczenie urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby niepełnosprawne bez odpowiedniego nadzoru. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. ) Jednostka zewnętrzna Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować na stabilnej, poziomej i równej powierzchni, w miejscu, gdzie nie gromadzi się śnieg, liście ani odpadki. Nie stawaj na urządzeniu ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów. Może to spowodować upadek (przedmiot może spaść) i być przyczyną uszkodzenia ciała. Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować w miejscu, w którym wydmuchiwane powietrze i wytwarzany hałas nie będą przeszkadzać sąsiadom. 2) Jednostka wewnętrzna Jednostkę wewnętrzną należy starannie zainstalować. Niewłaściwe zamocowanie grozi upadkiem urządzenia i w konsekwencji uszkodzeniem ciała. 3) Pilot Pilot należy zainstalować poza zasięgiem dzieci. 4) Wąż do odprowadzania cieczy Upewnij się, że wąż jest zainstalowany w taki sposób, aby odprowadzanie cieczy przebiegało w sposób niezakłócony. Niewłaściwa instalacja grozi wyciekiem wody i w konsekwencji uszkodzeniem mebli. 5) Linia zasilająca, bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny Urządzenie winno być zasilane z oddzielnego źródła zasilania. Podłączenie innych urządzeń do tego samego źródła zasilania może spowodować przeciążenie. Upewnij się, że urządzenie jest wyposażone w główny wyłącznik zasilania. Przestrzegaj zgodności z napięciem znamionowym urządzenia oraz danymi znamionowymi bezpiecznika bądź wyłącznika automatycznego. W żadnym wypadku nie stosuj przewodu ani bezpiecznika o wyższych wartościach znamionowych niż podane w instrukcji. 6) Uziemienie Urządzenie winno być odpowiednio uziemione. W żadnym wypadku nie podłączaj przewodu uziemiającego do rur gazowniczych, wodociągowych, piorunochronów lub telefonicznych przewodów uziemiających. Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem. Należy często sprawdzać, czy przewód uziemiający urządzenia zewnętrznego jest prawidłowo podłączony do terminalu uziemiającego i do elektrody uziemiającej. 2

5 .2. Działanie urządzenia Nie naciskaj przycisków przy użyciu ostrych przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie pilota. Nie skręcaj ani nie ciągnij przewodu pilota, gdyż może to spowodować uszkodzenie lub usterki pilota. W żadnym wypadku nie zdejmuj górnej pokrywy pilota. Zdejmowanie górnej pokrywy pilota i dotykanie płytki drukowanej znajdującej się pod nią jest niebezpieczne. Grozi to pożarem lub awarią urządzenia. W żadnym wypadku nie przecieraj pilota szmatką nasączoną benzenem, rozcieńczalnikiem lub innymi substancjami chemicznymi. Może to powodować przebarwienia lub awarię urządzenia. Poważne zanieczyszczenia usuwaj przy użyciu dobrze wyżętej szmatki zwilżonej roztworem obojętnego detergentu. Po starciu plam, wytrzyj urządzenie suchą szmatką. W żadnym wypadku nie zasłaniaj ani nie zatykaj wlotów bądź wylotów powietrza jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej. Wysokie meble pod jednostką wewnętrzną lub zajmujące wiele miejsca przedmioty, np. duże pudła, umieszczone zbyt blisko jednostki zewnętrznej zmniejszają wydajność klimatyzatora. Nie oblewaj urządzenia wodą i nie dotykaj go mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem. Nie rozpylaj palnego gazu w pobliżu urządzenia. Grozi to pożarem. Nie wystawiaj grzejnika gazowego ani żadnego innego urządzenia wytwarzającego otwarty płomień na działanie strumienia powietrza z klimatyzatora. Grozi to zakłóceniem procesu spalania (niepełne spalanie). Nie zdejmuj panelu przedniego ani osłony wentylatora jednostki zewnętrznej podczas pracy klimatyzatora. Dotknięcie elementów obrotowych, rozgrzanych lub znajdujących się pod napięciem grozi uszkodzeniem ciała. W żadnym wypadku nie wkładaj palców ani podłużnych przedmiotów itp. do wlotów bądź wylotów powietrza. Grozi to uszkodzeniem ciała, ponieważ znajdujący się wewnątrz wentylator obraca się z dużą prędkością. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia przebywają dzieci. W przypadku zauważenia dziwnej woni, przerwij pracę urządzenia, wyłącz je i skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi jego awarią, porażeniem prądem lub pożarem. W przypadku zauważenia nadmiernego zwiększenia poziomu hałasu lub wibracji, przerwij pracę urządzenia, wyłącz je i skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie doprowadzaj do nadmiernego wychłodzenia. Optymalnie, temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa od temperatury na zewnątrz o więcej niż 5. Nie wystawiaj osób niepełnosprawnych ani niemowląt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza z klimatyzatora. Może to być szkodliwe dla zdrowia. Nie kieruj strumienia powietrza na rośliny ani zwierzęta w klatkach. Regularnie wietrz klimatyzowane pomieszczenie. Dłuższa ciągła praca urządzenia powoduje, że w zamkniętym pomieszczeniu staje się duszno. W przypadku awarii W żadnym wypadku nie dokonuj przeróbek w klimatyzatorze. Wszelkie naprawy i serwis zlecaj sprzedawcy. Niewłaściwie przeprowadzona naprawa grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem, pożarem itp. Jeżeli wyświetlacz pilota wskazuje wystąpienie błędu, klimatyzator nie działa lub występują jakiekolwiek inne nieprawidłowości, przerwij pracę urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi jego awarią lub pożarem. Jeżeli wyłącznik automatyczny uruchamia się zbyt często, skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi jego awarią lub pożarem. Jeżeli gaz chłodniczy wycieka lub jest wydmuchiwany, przerwij pracę urządzenia, starannie wywietrz pomieszczenie i skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi wypadkami na skutek niedoboru tlenu. Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, np. w związku ze zmianą pory roku, uruchom go na 4 5 godzin, aż do całkowitego wysuszenia pomieszczenia. W przeciwnym razie może dojść do pojawienia się niebezpiecznej dla zdrowia pleśni. Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez długi czas, odłącz [zasilanie] (WYŁ). W przeciwnym wypadku następują straty energii rzędu nawet kilkudziesięciu watów. Ponadto nagromadzenie kurzu itp. grozi pożarem. Przed uruchomieniem urządzenia włącz zasilanie na ponad 2 godzin. Nie odłączaj zasilania w okresach intensywnego użytkowania. Grozi to usterką urządzenia..3. Usuwanie urządzenia Gdy zachodzi potrzeba usunięcia urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Niewłaściwy demontaż przewodów rurowych grozi wydostaniem się czynnika chłodniczego (chlorofluorometan) i uszkodzeniem ciała, na skutek zetknięcia się gazu ze skórą. Uwolnienie czynnika chłodniczego do atmosfery jest ponadto szkodliwe dla środowiska. 2. Nazwy i funkcje poszczególnych elementów Jednostka wewnętrzna Wlot powietrza: zasysanie powietrza z pomieszczenia. Filtr: Filtr powietrza nie jest dostarczany z jednostką. Jakkolwiek, w ofercie opcjonalnych akcesoriów dostępny jest prosty filtr usuwający widoczne zabrudzenia i kurz. Jeżeli oczyszczanie powietrza jest jednym z warunków użytkowania klimatyzatora, skontaktuj się z dystrybutorem. (Metodę czyszczenia opisano na stronie 0). Wylot powietrza: nawiew schłodzonego/nagrzanego powietrza do pomieszczenia. Pilot z wyświetlaczem LD Sprawdź model swojego pilota. Do sterowania różnych systemów stosowane są różne piloty. [Rys ] (P.2) Pilot z wyświetlaczem LD Model PE-200, 250, 400, 500 [Model do zabudowy w suficie] [Rys. 2.0.] (P.2) Wylot powietrza B Wlot powietrza Filtr powietrza 3

6 3. Obsługa Przyciski pilota Odchyl pokrywkę 3 BK PR-2M MENU MITOR/SET DY LOK OPERTI HEK TEST LER Przyciski nastawy temperatury w dół w górę Przycisk Menu Programatora (Monitor / konfiguracja) Przycisk Tryb (powrót) Przyciski nastawy czasu w tył w przód Przycisk Wł./Wył. Programatora (wybór dnia) Przycisk żaluzji (przycisk operacji ) Do poprzedniej operacji Przycisk wentylacji (przycisk operacji ) Do następnej operacji Przycisk Wł. / Wył. Przycisk obrotów wentylatora Przycisk Filtr (<Enter> ) Przycisk trybu testowego Przycisk heck (anuluj) Przycisk nawiewu w górę / w dół Uwagi: Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk obsługujący funkcję, w którą nie została wyposażona jednostka wewnętrzna, pojawi się komunikat informujący o niedostępności danej funkcji: Not vailable. Jeżeli używasz pilota do sterowania kilkoma jednostkami, komunikat ten pojawi się tylko gdy funkcja ta nie jest dostępna dla nadrzędnej jednostki. Nigdy nie wystawiaj pilota na działanie światła słonecznego. Może to wpłynąć na błędny pomiar temperatury w pomieszczeniu. Nigdy nie umieszczaj żadnych przeszkód w pobliżu prawej dolnej części pilota. Może to wpłynąć na błędny pomiar temperatury w pomieszczeniu. Wyświetlacz pilota B D E F TIME SUN M TUE WED THU FRI ST TIMER LYHr. ERROR ODE F Hr FUNTI WEEKLY UTO N O P F G H I J K L M B Dzień tygodnia Przedstawia bieżący dzień tygodnia. Wyświetlacz czasu / programatora Prezentuje bieżący czas, o ile nie zostanie załączony prosty programator lub programator automatycznego wyłączenia. Jeżeli został załączony któryś z tych programatorów, w tym miejscu będzie wyświetlany pozostały czas. Wskaźnik zujnik Wyświetlany kiedy używany jest czujnik temperatury wbudowany w pilota. Identyfikacja bieżącej operacji Prezentuje tryb pracy itp. * Dostępna opcja wielojęzyczna. I J K L M Wyświetlacz Żaluzje Sygnalizuje pracę żaluzji. Nie jest wyświetlany gdy żaluzje są nieruchome. Wyświetlacz temperatury w pomieszczeniu Prezentuje wartość temperatury w pomieszczeniu. (wskaźnik zasilania) Sygnalizuje włączone zasilanie. Wskaźnik wentylacji Pojawia się kiedy urządzenie pracuje w trybie wentylacji. Wskaźnik obrotów wentylatora Prezentuje wybraną prędkość wentylatora. D Wskaźnik Sterowanie centralne Sygnalizuje, że pilot został zablokowany z poziomu pilota nadrzędnego. N Wskaźnik Blokada Sygnalizuje, że przyciski pilota zostały zablokowane. E Wskaźnik Programator wyłączony Informuje, że programator nie jest aktywny. O Wskaźnik Wyczyść filtr Informuje o konieczności wyczyszczenia filtra. F Nastawa temperatury Prezentuje temperaturę docelową. P Wskaźniki programatorów Pojawiają się po załączeniu odpowiadających im programatorów. G H Wskaźnik kierunku nawiewu: góra / dół Wskaźnik prezentuje kierunek strumienia wywiewanego powietrza. Wskaźnik Tylko godzina Wyświetlany kiedy ustawiony nawiew ma być słaby i skierowany w dół w trybie HŁO- DZENI lub OSUSZNI (działanie tej funkcji zależy od modelu). Wskaźnik zgaśnie po godzinie, kiedy zmieni się również kierunek nawiewu. Dla celów prezentacji, wszystkie elementy wyświetlacza zostały załączone. W czasie faktycznej pracy podświetlone będą tylko elementy związane z konkretnymi operacjami. 4

7 B Przed uruchomieniem urządzenia Uruchom urządzenie, gdy przestanie być wyświetlany komunikat PLESE WIT ( PROSZĘ ZEKĆ ). Komunikat PLESE WIT ( PROSZĘ ZEKĆ ) pojawia się na krótko (maks. 3 minuty) na wyświetlaczu w sekcji B po włączeniu zasilania i po wystąpieniu awarii zasilania. Nie oznacza on usterki klimatyzatora. 3.. Włączanie/wyłączanie [] Rozpoczęcie pracy urządzenia:. Naciśnij przycisk [] (WŁ./WYŁ.). Zaświeci się kontrolka pracy urządzenia. Zakończenie pracy urządzenia:. Ponownie naciśnij przycisk [] (WŁ./WYŁ.). Kontrolka pracy urządzenia zgaśnie. Nie należy odłączać zasilania w czasie pracy klimatyzatora. Może to spowodować uszkodzenie jednostki. Nawet jeżeli wciśniesz przycisk WŁ. / WYŁ. natychmiast po zakończeniu pracy, klimatyzator nie uruchomi się przez około 3 minuty. Ma to zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów urządzenia. Jeżeli praca zatrzyma się w wyniku awarii zasilania, jednostka nie uruchomi się ponownie do czasu włączenia zasilania. Wciśnij przycisk aby ją ponownie uruchomić Mode select. Jeżeli jednostka nie pracuje, wciśnij przycisk [] aby ją uruchomić. Zaświeci się kontrolka pracy urządzenia. 2. Wciśnij przycisk trybu pracy ( ) 2 i wybierz odpowiedni tryb. BK PR-2M (OOL) (DRY) (FN) (HET) (UTO) Tryb chłodzenia Tryb osuszania Tryb nawiewu Tryb grzania Tryb automatyczny (chłodzenie / grzanie) hłodzenie Naciśnij przycisk 2 [tryb pracy], aby wyświetlić symbol (HŁODZENIE). Osuszanie Naciśnij przycisk 2 [tryb pracy], aby wyświetlić symbol (OSUSZNIE). Nie można dokonać operacji osuszania przy temperaturze pomieszczenia poniżej 8. Nawiew Naciśnij przycisk 2 [tryb pracy], aby wyświetlić symbol (NWIEW). Tryb nawiewu zapewnia cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Działanie wentylatora nie powoduje zmiany temperatury pomieszczenia. Nie przebywaj w zasięgu bezpośredniego strumienia chłodnego powietrza przez dłuższy czas. Nadmierne wychłodzenie jest szkodliwe dla zdrowia i należy go unikać. Osuszanie Osuszanie to sterowana komputerowo operacja usuwania wilgoci ograniczająca nadmierne chłodzenie powietrza do wybranej przez ciebie temperatury. (Nie stosuj jej w trybie grzania.). Do czasu osiągnięcia ustawionej temperatury Działanie sprężarki i wentylatora jednostki wewnętrznej powiązane jest ze zmianą temperatury pomieszczenia. Włączają się one i wyłączają automatycznie. 2. Po osiągnięciu ustawionej temperatury Sprężarka i wentylator jednostki wewnętrznej zatrzymują się. MENU MITOR/SET LOK DY OPERTI 2 3 Jeżeli w jednostce wewnętrznej wybrany został tryb grzania, a jednostka zewnętrzna działa w trybie odszraniania, jednostka wewnętrzna rozpocznie pracę dopiero po zakończeniu odszraniania. B HEK LER TEST E D 4 Jeżeli przerwa trwa 0 minut, sprężarka i wentylator jednostki wewnętrznej uruchamiane są na 3 minuty w celu utrzymania niskiej wilgotności. Grzanie Naciśnij przycisk 2 [tryb pracy], aby wyświetlić symbol (GRZNIE). Wskaźniki wyświetlane podczas operacji grzania DEFROST (odszranianie) Wyświetlany wyłącznie podczas odszraniania. STND BY (oczekiwanie) Wyświetlany od uruchomienia operacji grzania, do momentu rozpoczęcia wydmuchiwania ciepłego powietrza. Tryb automatyczny (chłodzenie / grzanie) Naciśnij przycisk 2 [tryb pracy], aby wyświetlić symbol (UTO). Jeżeli klimatyzator jest używany podczas pracy z palnikami, starannie wietrz pomieszczenie. Nieodpowiednia wentylacja grozi wypadkami na skutek niedoboru tlenu. W żadnym wypadku nie umieszczaj palnika w miejscu, w którym jest on narażony na działanie strumienia powietrza z klimatyzatora. Może to zakłócić proces spalania. Komputer steruje pracą urządzenia w następujących sytuacjach: Po rozpoczęciu grzania powietrze nie jest wydmuchiwane. - Zapobieganie wydostawaniu się chłodnego powietrza. Odczekaj chwilę, aż powietrze zacznie być normalnie wydmuchiwane Regulacja temperatury pomieszczenia by obniżyć temperaturę:. Wciśnij przycisk 3 aby ustawić żądaną temperaturę. Wybrana temperatura zostanie wyświetlona w polu. Każde wciśnięcie przycisku spowoduje zmniejszenie ustawień temperatury o. by zwiększyć temperaturę:. Wciśnij przycisk 3 aby ustawić żądaną temperaturę. Każde wciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie ustawień temperatury o. Dostępne zakresy temperatur: hłodzenie / osuszanie: 9-30 Grzanie: - 28 Tryb UTO: 9-28 Na wyświetlaczu pulsuje wartość 8 lub 39 informująca, czy temperatura w pomieszczeniu E jest niższa lub wyższa od wyświetlanej. Jeżeli temperatura jest niższa niż 8 lub przekracza 39, odpowiednia wartość (8 lub 39 ) będzie pulsować na wyświetlaczu Regulacja prędkości wentylatora. Wciśnij przycisk 4 aby wybrać żądaną prędkość wentylatora. Każdorazowe wciśnięcie przycisku spowoduje zmianę dostępnych opcji na wyświetlaczu pilota D, zgodnie z poniższym opisem. Prędkość Wyświetlacz pilota Model wentylatora Niskie obroty Wysokie obroty PE-200, 250 PE-400, 500 Wybrana temperatura zostanie wyświetlona w polu. 2-prędkości -prędkość Pusty wyświetlacz Wyświetlana informacja i rzeczywiste obroty wentylatora będą różnić się w następujących sytuacjach: Podczas wyświetlania komunikatów STND BY i DEFROST. Zaraz po uruchomieniu pracy w trybie grzania (oczekiwanie na zmianę na inny tryb). Kiedy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od nastawy temperatury dla jednostki pracującej w trybie grzania. W trybie osuszania, wentylator jednostki wewnętrznej automatycznie przełącza się na niskie obroty. Zmiana prędkości wentylatora nie jest możliwa. Kiedy temperatura wymiennika ciepła jest niska w trybie grzania (np. natychmiast po uruchomieniu pracy w trybie grzania) 3.5. Ustawianie dnia tygodnia i czasu Wykonaj te operacje do zmiany ustawień bieżącego dnia tygodnia i czasu. PR-2M TIME SUN MENU 2 4 BK MITOR/SET DY HEK TEST LOK OPERTI LER Wyświetlacz dnia tygodnia i czasu 9 5

8 Uwagi Zmiany tych ustawień można dokonać niezależnie od pracy urządzenia. Dzień i czas nie będą wyświetlane jeżeli funkcja zegara została wyłączona w trybie wyboru funkcji pilota, patrz Instrukcja Montażowa. Jak ustawić dzień tygodnia i czas. Wciśnij jeden z przycisków Nastawy zasu lub aby wyświetlić 2 2. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora (wybór dnia) 9 aby ustawić dzień tygodnia. * Każde naciśnięcie powoduje przeskok dnia w przód na wyświetlaczu 3 : Nowe ustawienia wprowadzone w punkcie 2 i 3, zostaną anulowane jeżeli wciśniesz przycisk Tryb (powrót) 2 przed wciśnięciem przycisku Filtr Wciśnij przycisk Tryb (powrót) 2 aby zakończyć procedurę wprowadzania ustawień. Nastąpi powrót do standardowego ekranu kontrolnego, gdzie w polu będzie od teraz wyświetlany ustawiony czas i dzień. Pilot wyposażony jest w uproszczony zegar z precyzją pomiaru około +/- jedna minuta miesięcznie Korzystanie z programatora W rozdziale tym wyjaśniono jak ustawiać i korzystać z programatora. Za pomocą trybu wyboru funkcji pilota wybierz, który z trzech programatorów chcesz użyć: Programator tygodniowy, 2 Prosty programator lub 3 Programator automatycznego wyłączenia. Informacje na temat trybu wyboru funkcji pilota znajdują się w Instrukcji Montażowej Programator tygodniowy TIME SUN 3 Ustawienie dnia tygodnia Nastawa czasu Sun Mon... Fri Sat (N PN WT ŚR ZW PT SO) Wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy czasu aby ustawić właściwy czas. *Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje, że czas ( 4 ) zacznie narastać najpierw w odstępach -min., następnie 0-min. i ostatecznie -godzinnych. Po wykonaniu właściwych ustawień krok 2 i 3, naciśnij przycisk Filtr aby zablokować wprowadzone wartości. Programator tygodniowy można wykorzystać do ustawienia 8 operacji dla każdego dnia tygodnia. Każda z operacji może obejmować: czas Wł. / Wył. razem z nastawą temperatury lub sam czas Wł. / Wył. lub samą nastawę temperatury. Kiedy bieżący czas osiągnie czas ustawiony w programatorze, klimatyzator wykona zaprogramowane operacje. Odstęp między nastawami czasu dla tego programatora wynosi minutę. Uwagi: *. Programatory: Tygodniowy / Prosty / utomatycznego wyłączenia nie mogą być używane jednocześnie. *2. Programator tygodniowy nie zadziała jeżeli wystąpią którekolwiek z poniższych okoliczności: Funkcja programatora jest wyłączona; system działa nieprawidłowo; trwa tryb testowy; pilot przeprowadza samodiagnostykę lub kontrolę pilota; użytkownik jest w trakcie ustawiania funkcji; użytkownik jest w trakcie ustawiania programatora; użytkownik jest w trakcie ustawiania bieżącego dnia tygodnia lub czasu; system jest sterowany centralnie. (Szczególnie, system nie wykona operacji (włączenie, wyłączenie jednostki lub nastawa temperatury), które są zablokowane w tych okolicznościach). Nr operacji Ustawiony dzień 4 4 Jak ustawić programator tygodniowy. Upewnij się, że wyświetlany jest standardowy ekran kontrolny oraz, że wskaźnik programatora tygodniowego jest widoczny na wyświetlaczu. 2. Wciskaj przycisk Menu Programatora 2 do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Set Up (w polu 2 ). (Zwróć uwagę, że każde wciśnięcie przycisku powoduje przełączanie wyświetlanych komunikatów: Set Up i Monitor ). 3. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora (Wybór dnia) 9 aby ustawić dzień. Każde wciśnięcie powoduje wyświetlenie w polu kolejnych ustawień w następującej kolejności: Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Wciśnij przycisk Operacji lub ( lub 8 ) tyle razy ile potrzeba aby wybrać odpowiedni numer operacji (od do 8). * Ustawienia z punktów 3 i 4 złożą się na wybór jednej z komórek przedstawionej poniżej tabeli: (wyświetlacz pilota po lewej przedstawia jak wyglądałby wyświetlacz w przypadku ustawienia Operacji dla Niedzieli z podanymi poniżej wartościami). Tabela konfiguracji Nr oper. Niedziela Poniedz. Sobota 8:30 Nr WŁ. 23 Nr 2 0:00 0:00 0:00 0:00 WYŁ. WYŁ. WYŁ. WYŁ. Nr 8 Ustawiając dzień na: Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat, możesz ustawić wykonanie tej samej operacji każdej dnia o tej samej porze. (Przykład: opisana powyżej operacja 2, którą ustawiono jednakowo dla wszystkich dni tygodnia). Nastawa programatora tygodniowego Prezentacja nastawy czasu SUN 5 6 <Nastawa Operacji dla Niedzieli> Uruchomienie klimatyzatora o 8:30 z nastawą temperatury 23. <Nastawa Operacji 2 dla każdego dnia> Wyłączenie klimatyzatora o 0:00. Prezentacja wybranej operacji (Wł. () lub Wył. ()) * Nie pojawia się jeżeli operacja nie została ustawiona. WEEKLY 5. Wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy czasu tyle razy ile potrzeba aby ustawić żądany czas (pole 5 ). * Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje, że czas zacznie narastać najpierw w odstępach -min., następnie 0-min. i ostatecznie -godz. 6. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. aby wybrać żądaną operację (Wł. () lub Wył. ()) (pole 6 ). * Każde wciśnięcie przycisku powoduje przejście do kolejnych ustawień w następującej kolejności: Pusty wyświetlacz (bez ustawień). Wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy temperatury 3 aby ustawić żądaną temperaturę (pole ). * Każde wciśnięcie przycisku powoduje zmianę ustawień w następującej kolejności: Puste pole wyświetlacza (bez ustawień) Puste pole. (Dostępny zakres: zakres nastawy dla grzania od 2 do 30. Rzeczywisty zakres regulacji temperatury może się jednak różnić w zależności od typu podłączonej jednostki). 8. Po dokonaniu właściwych ustawień krok 5, 6 i wciśnij przycisk Filtr 4 aby zaakceptować wprowadzone dane. by anulować obecnie wprowadzone ustawienia dla wybranej operacji, wciśnij raz i szybko puść przycisk HEK (wyczyść) 0. * Wyświetlana nastawa czasu zmieni się na :, a ustawienia / oraz temperatura zgasną. (by jednocześnie usunąć wszystkie ustawienia programatora tygodniowego wciśnij przycisk HEK (wyczyść) 0 i przytrzymaj go przez min. 2 sekundy. Wyświetlacz zacznie pulsować, wskazując tym samym, że wszystkie nastawy zostały anulowane). Prezentacja nastawy temperatury * Nie pojawia się jeżeli temperatura nie została ustawiona. SUN WEEKLY MENU B K MITOR/SET DY HEK TEST PR-2M LOK OPERTI LER 6

9 Wszystkie nowowprowadzone dane zostaną anulowane jeżeli wciśniesz przycisk Tryb (powrót) 2 przed wciśnięciem przycisku Filtr 4. Jeżeli ustawiono dwie lub więcej operacji na dokładnie ten sam czas, wykonana zostanie tylko operacja o wyższym numerze. 9. Powtórz kroki 3 do 8 zgodnie z potrzebą aby zapełnić wymaganą ilość komórek tabeli. 0.Wciśnij przycisk Tryb (powrót) 2 aby wrócić do standardowego ekranu kontrolnego i zakończyć procedurę zmiany ustawień..by aktywować programator wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora 9 tak aby z wyświetlacza zniknął wskaźnik Programator wyłączony. Upewnij się, że wskaźnik Programator wyłączony nie jest widoczny na wyświetlaczu. * Jeżeli nie wprowadzono żadnych ustawień, to wskaźnik ten będzie pulsował na wyświetlaczu. Jak przeglądać ustawienia programatora tygodniowego TIMER. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik programatora tygodniowego (pole ). 2. Wciśnij przycisk Tryb programatora 2 tak aby na wyświetlaczu pojawił się wskaźnik Monitor (pole 8 ). 3. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora (wybór dnia) 9 tyle razy ile potrzeba aby wybrać dzień, dla którego ustawienia chcesz przeglądać. 4. Wciśnij przycisk Operacji lub ( lub 8 ) tyle razy ile potrzeba aby zmienić operację programatora wyświetlaną na ekranie (pole 9 ). * Każde wciśnięcie spowoduje przejście do kolejnej operacji zgodnie z ustawieniami czasu. 5. by zakończyć tryb monitorowania i powrócić do standardowego ekranu kontrolnego, wciśnij przycisk Tryb (powrót) 2. Wyłączenie programatora tygodniowego Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora 9 - na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik Programator wyłączony (pole 0 ). 0 Włączenie programatora tygodniowego Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora - wskaźnik Programator wyłączony (pole 0) zgaśnie Prosty programator SUN TIME SUN TIME SUN Prosty programator można ustawić na trzy sposoby. Tylko czas uruchomienia: Klimatyzator uruchomi się gdy minie ustawiony czas. Tylko czas zatrzymania: Klimatyzator zatrzyma pracę gdy minie ustawiony czas. zas uruchomienia i zatrzymania: Klimatyzator uruchomi się i zatrzyma gdy miną odpowiednie czasy. Prosty programator (uruchamiający i zatrzymujący pracę) można ustawić tylko raz w ciągu 2 godzin. Jednostką nastawy czasu jest godzina. Uwagi: *. Programatory: Tygodniowy / Prosty / utomatycznego wyłączenia nie mogą być używane jednocześnie. *2. Prosty programator nie zadziała jeżeli wystąpią którekolwiek z poniższych okoliczności: funkcja programatora jest wyłączona; system działa nieprawidłowo; trwa tryb testowy; pilot przeprowadza samodiagnostykę lub kontrolę pilota; użytkownik jest w trakcie wybierania funkcji; użytkownik jest w trakcie ustawiania programatora; system jest sterowany centralnie (w tych warunkach operacja Wł. / Wył. będzie zabroniona). Ustawienia programatora WEEKLY WEEKLY WEEKLY Jak ustawić prosty programator 2 4 Hr Ustawienia programatora. Upewnij się, że wyświetlany jest standardowy ekran kontrolny, na którym widoczny jest wskaźnik prostego programatora (pole ). Jeżeli wyświetlany jest inny wskaźnik, zmień go na TIMER w trybie wyboru funkcji pilota (patrz Instrukcja Montażowa). 2. Wciskaj przycisk Menu Programatora do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Set Up (w polu ). (Zwróć uwagę, że każde wciśnięcie przycisku powoduje przełączenie wyświetlanych komunikatów: Set Up i Monitor ). 3. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. aby wyświetlić bieżące ustawienia czasu Wł. lub Wył. dla prostego programatora. Wciśnij przycisk raz aby wyświetlić czas pozostały do Wł., a następnie wciśnij ponownie aby wyświetlić czas jaki pozostał do Wył. (na wyświetlaczu (w polu ) pojawiają się wskaźniki / ). Programator czasu Wł.: klimatyzator rozpocznie pracę gdy minie określona ilość godzin. Programator czasu Wył.: klimatyzator zatrzyma pracę gdy minie określona ilość godzin. 4. W czasie gdy na wyświetlaczu wyświetlany jest wskaźnik lub 3 : wciśnij odpowiedni przycisk Nastawy czasu tyle razy ile potrzeba aby ustawić godzinę Wł. (jeżeli wyświetlane jest ) lub godzinę Wył. (jeżeli wyświetlane jest ) (pole 4 ). Dostępny zakres: od godziny do 2 godzin. 5. by ustawić oba czasy: Wł. oraz Wył., powtórz kroki 3 i 4. * Pamiętaj, że czasy Wł. i Wył. nie mogą być ustawiane z tą samą wartością. 6. by anulować bieżące ustawienia czasu Wł. lub Wył.: wyświetl ustawienia czasu Wł. lub Wył. (patrz krok 3), a następnie wciśnij przycisk HEK (wyczyść) 0 tak aby ustawienia czasu zmieniły się na w polu. (Jeżeli chcesz użyć tylko nastawy czasu Wł. lub tylko czasu Wył. upewnij się, że dla ustawień, których nie chcesz używać wyświetlane jest ).. Po zrealizowaniu powyżej opisanych kroków od 3 do 6, wciśnij przycisk Filtr 4 aby zaakceptować wprowadzone dane. Wszystkie nowowprowadzone dane zostaną anulowane jeżeli wciśniesz przycisk Tryb (powrót) 2 przed wciśnięciem przycisku Filtr Wciśnij przycisk Tryb (powrót) 2 aby wrócić do standardowego ekranu kontrolnego. 9. Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora aby uruchomić odliczanie czasu. Po uruchomieniu programatora, pozostały czas jest prezentowany na wyświetlaczu. Sprawdź, czy czas jest wyświetlany i czy jego wartość jest prawidłowa. Przeglądanie bieżących ustawień prostego programatora 5 6 Ustawienia programatora TIMER. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik prostego programatora (pole ). 2. Wciśnij przycisk Menu Programatora 2 tak aby na wyświetlaczu pojawił się wskaźnik Monitor (pole 5 ). Wciśnij przycisk Menu Programatora tak aby na wyświetlaczu pojawił się wskaźnik Monitor (pole 6 ). Jeżeli ustawiono obie operacje: Wł. i Wył., to na wyświetlaczu będą wyświetlane przemiennie nastawy czasu dla obu operacji. 3. by zakończyć tryb monitorowania ustawień i powrócić do standardowego ekranu kontrolnego wciśnij przycisk Tryb (powrót) 2. Wyłączenie prostego programatora... Wciśnij przycisk Wł. / Wył. programatora 9 - z wyświetlacza znikną ustawienia programatora (pole ). 3 Hr Wybrana operacja (Wł. lub Wył.) * wyświetlane jeżeli operacja nie została wybrana Hr Włączenie prostego programatora... Wciśnij przycisk Wł. / Wył. Programatora 9 - na wyświetlaczu pojawią się ustawienia programatora. MENU B K MITOR/SET DY HEK TEST Hr PR-2M LOK OPERTI LER

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA Moduł wewnętrzny Nazwa modelu: HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E Moduł wewnętrzny 2 Polski Dziękujemy za zakup pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2- Ostrzeżenia...3 3- Ograniczenia w działaniu...4 4- Wskazania...5 4.1-

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo